pmcfwtfrhouse(wpers I

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "pmcfwtfrhouse(wpers I"

Transkript

1 pmcfwtfrhouse(wpers I P ricew a terliousecoo pers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab østre Stations vej 33 Postboks Odense C E-mai!: odense(ipwc.dk Telefon Telefax OL Fjernvarme Fyn A/S CVR-nr Vurderingsberetning og O pr. 1. januar 2007 Pricewate-rhouscCoopers Statsautoriseret Rcvisioiisaktieselskab, CVR-nr , Gentofte

2 Indholdsfortegnelse Side Bestyrelsens redegørelse Vurderingsberetning afgivet af uafhængig revisor 2 Den uafhængige revisors revisionspåtegning tiloverdrag Regnskabspraksis Overdragelsesbalance PRICEWATfRHousECwPERSi!

3 Bestyrelsens redegørelse I tilknytning til aftale indgået mellem Odense Kommune og Nordfyns Kommune om at indskyde Odense Kommunale Fjernvare og Nordfyns Kommunale Fjernvarme i Fjernvare Fyn AIS, har selskabet udarbejdet efterfølgende overdragelsesbalance pr. l. januar PricewaterhouseCoopers har som uvildige, sagkyndige vurderingsmænd i he d til aktieselskabsloven 6 b afgivet vurderingsberetning tiloverdragelsesbalancen ligeso Pric aterhousecoopers har afgivet revisionspåtegning tiloverdragelsesbalancen. ti rrykker vurderingen af overabets fremtidige udvikling. Vi anser den af o at svare til ved ensstemmels lede af d Lars Christian Lileholt formand Anker Boye Steen Møller Helge Erling Pasfall Thomas Funding Therkildsen PRICEWATERHousECwPERSi! l

4 Vurderingsberetning afgivet af uafhængig revisor Til aktionærerne i Fjernvarme Fyn A/S, CVR-nr Indledning Bestyrelsen har udpeget os som uvildige, sagkyndige vurderii srn nd i henhold til aktieselskabslovens 6 b, jævnfør aktieselskabslovens 33. Vi ha accef)' ret opgaven og afgiver denne vurderingsberetning i henhold til aktieselskabslovens a, stk. l. De indskudte virksomheder har distribueret fjernvarme til forbrugere i Odense Kommune og Nordfyns Kommune i en årække. Ved indskud af Odense Kommunale Fjernvarme og Otterup Kommunale Fjernvarme overdrage s samtlige aktiver, gæld og forpligtelser i virksomhederne. For en beskrivelse af de enkelte aktiver, gæld og forpligtelser i virksomheden henvises til overdrage1sesbalance med tilhørende regnskabspraksis. Vederlaget for indskudt virksomhed Som vederlag for den indskudte virksomhed, TDKK , modtager indskyderne aktier nominelt TDKK til kurs 185,28, svarende til en overkurs på TDKK Vederlaget fordeles med aktier nominelt TDKK til Odense Kommune og TDKK til Nordfyns Kommune. PRICEVATfRHousECwPERSi! 2

5 Vurderingsberetning afgivet af uafhængig revisor Det udførte arbejde Vi har udført vores arbejde i overensstemmelse med den danske revisionsstandard om andre erklæringsopgaver med sikkerhed med henblik på at opnå høj gr af sikkerhed for vores konklusion. Vurderingen har omfattet undersøgelser af Odense Ko nale Fjernvarme, som indskydes i forbindelse med i pligteiser fremgår af overdragelsesbalancen, der e dragelsesbalancen er forsynet med en revisionspå eg a ve te værdiansættelsesmetoder et rim igheden af de forudsætninger,.er er anvendt ved værdiansættel- Det er vores opfattelse, at de on. e ilstrække1igt grundlag for vores konklusi- Konklusion Som anført i bes elsen edegøreise er værdiansættelsen af ledningsnettet foretaget ud fra en forventning om, at lovgivningen på området fortsat vil tilade videreførelse af de eksisterende priser, og at der vil blive tiladt en forrentning af fri egenkapital. Odense, den 3 1. august 2007 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktiese1skab Flemming Petersen statsautoriseret revisor Poul Erik Jacobsen statsautoriseret revisor PRICEVATfRHousECwPERSi! 3

6 Den uafhængige revisors påtegning til overdragelsesbalancen Til aktionærerne i Fjernvarme Fyn AIS Vi har revideret overdragelsesbalancen pr. 1. januar 2007 for Fjernvarme Fyn AIS omfattende anvendt regnskabspraksis og overdragelsesbalance. Overdragel balancen aflægges efter den danske årsregnskabslov. Ledelsens ansvar for årsrapporten Revisors ansvar og den u o 1 rdragelsesbalancen på grundlag af vores revitemmelse med danske revisionsstandarder. Disse En revisio m anført i over eis alan en. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af n. oen ti væsentlig fejlinformation i overdragelsesbalancen, uanset om fejiinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved denne risikovurdering overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for virksomhedens udarbejdelse og aflæggelse af en overdragelsesbalance, der giver et retvisende bilede, med henblik på at udforme revisionshandiinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillngtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøve de regnskabsmæssige skøn errime1ige samt en vurdering af den samlede præsentation af overdragelsesbalancen. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. PRICEWATfRHousECwPERSi! 4

7 Den uafhængige revisors påtegning til overdragelsesbalancen Konklusion Det er vores opfattelse, at overdragelsesbalancen giver et retvisende bilede af de overdragne aktiver og forpligtelser pr. 1. januar 2007 i overensstemmelse me en danske årsregnskabslov. Supplerende oplysninger Som anført i bestyrelsens redegørelse er værdiansæ e forventning om, at lovgivningen på området forts vil til tie vide priser, og at der vil blive tiladt en forrentning af ri e Odense, den 31. august 2007 Pricewa terhousecoopers Statsautoriseret Revisionsaktiese ul Erik Jacobsen statsautoriseret revisor PRICEWATfRHousECwPERSi! 5

8 Regnskabspraksis Regnskabsgrundlag Overdragelsesbalancen er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser med de tilpasninger, der følger af, at der er tale om en overdrageises lance. Aktiver Materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver er målt til dagsværdier ser med fradrag af akkumulerede afskrivni O'er. Varebeholdninger Varebeholdninger er målt til dag cippet. m historiske kostpri- 'ort som kostpriser efter FIFO prin- Tilgodehavender c agen, hvilket svarer til tilgodehavendernes ivn' ger til imødegåelse af tab, opgjort på de enkelte til- Gæld og fin Gæld og finansie forpl telser er målt til dagsværdi på balancedagen, hvilket svarer til gældsposternes og de finansielle forpiigtelsers nominelle værdi. Tilbagebetalingsforpligtelsen over for forbrugerne er opgjort som de seneste års overskud fra driften, og forpligtelsen påregnes udlignet ved reduktion af forbrugerpriserne i løbet af de kommende 2 år. PRICEWATfRHousECwPERSi! 6

9 Overdragelsesbalance 1. januar 2007 Aktiver DKK Bygninger og grunde Ledningsnet Målere Andre anlæg, driftsmateriel og inventar MaterieHe anlægsaktiver Anlægsaktiver Varebeholdninger Varebeholdninger Aktiver i alt PRICEWATfRHOUSE(WPERSi! 7

10 Overdragelsesbalance l. januar 2007 Passiver DKK Tilbagebetalingsforpligtelse over for forbrugerne Anden gæld Kortfristet gæld Gæld Gæld og forpligtelser i alt Vederlaget fordeles s o Aktiekapital Overkurs ved k ljic!wtfrhouse(wpersi! 8

Ringsted Forsyning. Vurderingsberetning med tilhørende udkast til overdragelsesbalance pr. 26. juni 2012. pwc

Ringsted Forsyning. Vurderingsberetning med tilhørende udkast til overdragelsesbalance pr. 26. juni 2012. pwc Ringsted Forsyning A/S Vurderingsberetning med tilhørende udkast til overdragelsesbalance pr. 26. juni 2012 pwc Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Bestyrelsens underskrifter i Vurderingsberetning afgivet

Læs mere

Ringsted Fjernvarme A/S

Ringsted Fjernvarme A/S Ringsted Fjernvarme A/S Vurderingsberetning med tilhørende udkast til åbningsbalance pr. i. januar 2oi2 pwc Indholdsfortegnelse Side Påtegnuiger Bestyrelsens undersla~ifter Vurderingsberetning afgivet

Læs mere

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Vurderingsberetning afgivet af

Læs mere

Faxe Kommune Holding A/S

Faxe Kommune Holding A/S Faxe Kommune Holding A/S Industrivej 2, 4683 Rønnede xx xx xx xx Vurderingsberetning til brug for selskabsstiftelse ved apportindskud Åbningsbalance pr. 1. december 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Ringsted Vand A/S. CEWTfRHOusE(æPERS (I. til åbningsbalance fòr Ringsted Vand. er kun indikativ og vil blive korrigeret.

Ringsted Vand A/S. CEWTfRHOusE(æPERS (I. til åbningsbalance fòr Ringsted Vand. er kun indikativ og vil blive korrigeret. til åbningsbalance fòr Ringsted Vand er kun indikativ og vil blive korrigeret CEWTfRHOusE(æPERS (I P ricewa te rli li u secoo pers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Straiidvejen 44 2900 Hellerup Telefon

Læs mere

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Nørregade 77, 3., 5000 Odense C CVR-nr. 31 67 04 38 Årsrapport for 2009 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Dansk Biotek Årsrapport for 2011

Dansk Biotek Årsrapport for 2011 Dansk Biotek Årsrapport for 2011 CVR-nr. 28 43 65 72 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Brørup Revisionskontor

Brørup Revisionskontor Brørup Revisionskontor Registreret revisionsanpartsselskab BRYGGERSTRÆDE 20 6650 BRØRUP TLF. 75 38 16 77 FAX 75 38 38 40 revision@br-rev.dk CVR 13 26 09 82 BEPLANTNINGSSELSKABET STAUSHEDE AKTIESELSKAB

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Vurderingsberetning afgivet af uafhængig

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN HOLLUF PILE ÅRSREGNSKAB

GRUNDEJERFORENINGEN HOLLUF PILE ÅRSREGNSKAB BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab CVR-nr. 20 22 26 70 www.bdo.dk Fælledvej 1, Box 19 DK-5100 Odense C Tlf: 63 12 71 00, Fax: 63 12 71 01 E-mail: Odense@bdo.dk GRUNDEJERFORENINGEN HOLLUF PILE ÅRSREGNSKAB

Læs mere

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 A/B ØSTBANEHUS CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskab for 2009 for Vorup Vandværk I/S.

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskab for 2009 for Vorup Vandværk I/S. Ledelsespåtegning: Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskab for 2009 for Vorup Vandværk I/S. Årsregnkabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis som

Læs mere

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Frederiksberg Frederiksværk Hadsten Hillerød

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998 CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Erklæring afgivet af

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Hillerød Sportsrideklub

Hillerød Sportsrideklub Hillerød Sportsrideklub Årsrapport for CVR-nr. 11 95 41 46 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 15. februar 2015 Dirigent PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret

Læs mere

"Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008

Beplantningsselskabet Staushede Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk "Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504 Dansk Revision Århus registreret revisionsaktieselskab Tomsagervej 2 DK-8230 Åbyhøj aarhus@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 36 12 12 Telefax: +45 89 36 12 00 CVR: DK 26 71 76 71 Bank:

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Registrerede revisorer

Registrerede revisorer Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2010 Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-4281 Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19 CVR-nr. 20 65 25 19 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Oplysninger om selskabet 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Hjaltesvej 16 Postboks 1443 7500 Holstebro www.pwc.dk E-mail: holstebro@pwc.dk Telefon 96 11 18 00 Telefax 96 11 19 00 Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere