Bornholms Regionskommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bornholms Regionskommune"

Transkript

1 Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp samt tilsynspolitik Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget 2. marts og 4. maj Efter revidering vedr. tøjvask

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING GRUNDLAG VISION VISITATION PROCEDURE KRITERIER VISITATION LEVERANDØR FRIT VALG AF LEVERANDØR SAMARBEJDE MELLEM BORGER, VISITATION OG LEVERANDØR KOMPETENCEKRAV DEN SKRIFTLIGE DOKUMENTATION ARBEJDSPLADSVURDERING (APV) KVALITETSOPFØLGNING HERUNDER TILSYNSPOLITIK TILSYNSPOLITIK KVALITETSSTANDARDER PERSONLIG PLEJE PSYKISK PLEJE OG OMSORG PÆDAGOGISKE OPGAVER ERNÆRING Normalkost (middagsmad) med biret udbragt af godkendt leverandør Normalkost (middagsmad) uden biret udbragt af godkendt leverandør Tilpasningskost (diætkost) med biret udbragt af godkendt leverandør Tilpasningskost (diætkost) uden biret udbragt af godkendt leverandør MEDICIN TRÆNING PRAKTISK HJÆLP RENGØRING PRAKTISK HJÆLP TØJVASK PRAKTISK HJÆLP INDKØB FLEKSIBEL HJEMMEHJÆLP BILAG - HENVISNINGER TIL LOVSTOF... 28

3 1. Indledning Hermed foreligger Bornholms Regionskommunes beskrivelse af kvalitetsstandarden for de visiterede ydelser indenfor personlig pleje, praktisk hjælp, aflastning og afløsning. Kvalitetsstandarden bygger på Kommunalbestyrelsens overordnede politiske beslutninger og målsætninger. Formålet med kvalitetsstandarden er, at give en tydelig og klar beskrivelse af de ydelser, der skal leveres indenfor ældreområdet, således at der er sammenhæng mellem de politisk besluttede målsætninger, de konkrete afgørelser om tildeling af hjælp, og den hjælp der leveres. Kvalitetsstandarden er et politisk, administrativt og informativt styringsværktøj. Politisk, fordi standarden beskriver serviceniveauet for ydelserne til borgerne. Administrativt, fordi standarden er et arbejdsredskab både for visitatorerne som bestillere og leverandørerne som udførere. Informativt, fordi standarden oplyser borgeren om de politiske vedtagelser og gør det klart, hvad borgeren har ret til, når der er behov for hjælp. Dermed har politikkerne også skabt en gennemsigtighed i forhold til borgerne, grundlag for dialog og en styrkelse af borgernes retssikkerhed. 2. Grundlag Lov om social service Personlig pleje og praktisk hjælp. Hjælpen efter lov om social service 83 og 83 a gives til borgere, som på grund af midlertidig eller varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke selv kan udføre disse opgaver. I h. t. 88 i lov om social service behandler kommunen anmodninger om hjælp efter 83 ved en konkret, individuel vurdering af behovet for hjælp til de opgaver, som modtageren ikke selv kan udføre. Udover 83 og 83 a har borgeren også et retskrav i h. tlov om social service 87, 88, 89, 90, 91, 94 og 95. Bornholms Regionskommune. Formålet med hjælpen er, at personlig pleje, praktisk hjælp, aflastning, afløsning og midlertidigt ophold skal bidrage til at forebygge sygdomme, udvikle og vedligeholde færdigheder, kompensere for og forebygge væsentlige følger af nedsat funktionsevne. Hjælpen fra det offentlige iværksættes kun, når borgeren ikke kan klare sig ved egen eller de nærmestes hjælp. Hjælpen bygger på den enkeltes ansvar for sig selv og sin familie og tilrettelægges i samarbejde med - og ud fra den enkelte borgers behov og forudsætninger. 3

4 Hjælpen kan ydes enten midlertidigt eller varigt. Borgeren skal tilbydes et korterevarende og tidsafgrænset rehabiliteringsforløb, hvis rehabiliteringsforløbet vurderes at kunne forbedre borgerens funktionsevne, og dermed nedsætte behovet for hjælp. Loven fungerer som et sikkerhedsnet, og kommunen yder den hjælp, der konkret er behov for. Bornholms Regionskommune lægger vægt på, at borgerne er og forbliver aktive, der hvor livet leves. 3. Vision Vision: Et godt og aktivt liv for alle 4. Visitation Der lægges vægt på, at borgerne i Bornholms Regionskommune visiteres efter samme retningslinjer og ud fra hjælp til selvhjælpsprincippet. Husstandens samlede ressourcer indgår i vurderingen af behovet for hjælp. Hjælpen bygger på den enkeltes ansvar for sig selv og sin familie. Hjælpen visiteres ud fra den enkelte persons behov og forudsætninger og i samarbejde med den enkelte. Det sikres at den enkelte borger og én af denne udpeget bisidder har mulighed for at deltage i visiteringen/samtalen. Det er Center for Ældre, der har bevillingskompetence. Psykiatri og Handicap varetager sagsbehandling, visitation og ydelseslevering til en marginal gruppe af borgere med behov for hjælp efter servicelovens 83, jf. samarbejdsaftale af Visitator er ansvarlig for, at ydelserne tildeles efter en konkret, individuel og helhedsorienteret vurdering, ud fra helbred, funktionsniveau, sociale omstændigheder samt boligforhold. Når du første gang søger om personlig og praktisk hjælp vurderer visitator, om du skal tilbydes et korterevarende og tidsafgrænset rehabiliteringsforløb. Der fastsættes individuelle mål for forløbet i samarbejde med dig. Formålet med forløbet er at vurdere om din funktionsevne kan forbedres og du kan genvinde dine funktioner, så du igen bliver i stand til at klare din dagligdag. Ydelserne kan tildeles som midlertidig hjælp og/eller som varig hjælp. Midlertidig hjælp gives hvis det skønnes, at borgerens funktionsniveau vil forbedres, så hjælpen ikke længere er nødvendig. Det er herefter leverandørens opgave, at yde den nødvendige hjælp på en så fleksibel og effektiv måde som muligt. Leverandøren kan være den kommunale hjemmepleje, eller en privat leverandør. 4.1 Procedure Personlig pleje, praktisk hjælp, aflastning og afløsning. 4

5 Overordnet er forløbet sådan, at enhver kan rette henvendelse til Center for Ældre ved behov for hjælp/ændring af hjælp. Visitator vurderer på baggrund af borgerens funktionsniveau og aktuelle situation. Visitator udarbejder på baggrund af en funktionsvurdering en afgørelse, som beskriver hvilke ydelser, borgeren har fået bevilliget/eller afslag på, og hvilke(t) formål der er med ydelserne. Visitationen foretages i borgerens eget hjem eller midlertidige opholdssted, og evt. med deltagelse af pårørende/bisidder efter borgerens ønske. 4.2 Kriterier Tildeling af ydelser efter denne kvalitetsstandard sker i henhold til Lov om social service og Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Samt under hensynstagen til Lov om arbejdsmiljø. Visitationen tager udgangspunkt i gældende lovgivning, kvalitetsstandard for personlig pleje, praktisk hjælp, aflastning og afløsning. Som vurderingsredskab benytter Bornholms Regionskommune en helheds- og funktionsvurdering, som er opbygget efter Fællessprog II, og med udgangspunkt i principperne for Den gode Sagsbehandling. Formålet med at benytte et vurderingsredskab er, at sikre myndighedspersonen og borgeren et ensartet grundlag for at vurdere hele borgerens samlede situation, og på baggrund af denne træffe en afgørelse. Alle afgørelser dokumenteres og opfølgning sker efter behov. Ved tildeling af personlig pleje, praktisk hjælp, aflastning og afløsning. Skal kommunen på grundlag af en konkret individuel vurdering tage stilling til, hvornår hjælpen set i relation til formålet med hjælpen skal vurderes igen. Hjælpen skal løbende justeres efter det aktuelle behov og i henhold til gældende kvalitetsstandard. 4.3 Visitation For visitation vedr. personlig pleje og praktisk bistand gælder, at besøg hos borgeren vedr. personlig pleje udføres senest 5 hverdage efter henvendelsen besøg hos borgeren vedr. praktisk hjælp udføres senest 10 hverdage efter henvendelsen bevillingen sendes til borger og leverandør senest 5 hverdage efter besøget 4.4 Leverandør For leverandørerne af personlig pleje og praktisk hjælp gælder at: den personlige pleje skal iværksættes indenfor 1 arbejdsdag efter visitationen. Vil efter konkret og individuel vurdering i særlige tilfælde kunne iværksættes straks. den praktiske hjælp skal iværksættes indenfor 10 hverdage efter visitationen senest 2 hverdage efter, at leverandør har modtaget besked fra visitationen om bevilling af praktisk hjælp, skal borgeren have meddelelse om hvornår hjælpen ydes ydelsen leveres indenfor +/-½ time af den aftalte tid gældende for den personlige pleje. Borgeren informeres hvis hjælpen er mere end ½ time forsinket i dagtimerne ydelsen leveres indenfor +/- 1 time af den aftalte tid gældende for den praktiske bistand. Borgeren informeres hvis hjælpen er mere end en 1 time forsinket 5

6 i forbindelse med leverandørens flytning af besøg af praktisk hjælp meddeles borgeren det nye tidspunkt senest 2 hverdage efter. Besøget gives indenfor 7 dage når borgeren selv aflyser, er der ikke mulighed for erstatningsbesøg 5. Frit valg af leverandør Kommunalbestyrelsen skal jf. 91 i lov om social service skabe grundlag for, at modtagere af hjælp efter 83 kan vælge mellem to eller flere leverandører af denne hjælp, hvoraf den ene kan være kommunal. Bornholms Regionskommune anvender godkendelsesmodellen, og der er indgået kontrakter med private leverandører vedr. den personlige pleje og praktiske hjælp. Bornholms Regionskommune benytter derfor ikke fritvalgsbeviser i forbindelse med personlig og praktisk hjælpder vil kunne udstedes fritvalgsbeviser i forbindelse med madservice og vareudbringning. Borgeren oplyses af visitator om mulighed for frit valg af leverandør. 6. Samarbejde mellem borger, visitation og leverandør Samarbejdet skal bygge på respekt, loyalitet og tillid til, at beslutninger og handlinger sker ud fra et ønske om at finde de bedste løsninger. Samspillet skal tage udgangspunkt i en ligeværdig dialog mellem borger, visitator og leverandør/hjælper. Dialogen skal sikre, at borgerens egne synspunkter, normer og livsstil i videst muligt omfang tilgodeses. I samarbejdet omkring borgeren skal viden fra leverandørerne/hjælperne inddrages via dialog mellem visitator og den til enhver tid relevante medarbejder. Leverandøren/hjælperen er forpligtet til i videst muligt omfang at tilgodese borgerens ønske. Leverandøren udleverer ved opstart en samarbejdsbog, hvori leverandør/hjælper/borger og andre samarbejdsparter blandt andet kan skrive til hinanden. 7. Kompetencekrav Leverandørerne skal planlægge og udføre personlig pleje og praktisk hjælp under hensyn til den enkelte borger, visitationens afgørelse og det serviceniveau, der er beskrevet i kvalitetsstandarderne og leverandørkravene. Af de enkelte kvalitetsstandarder fremgår at leverandøren skal sikre, at medarbejdere, der skal løse plejeopgaver, i nødvendigt omfang har en sundhedsfaglig uddannelse. Det er samspillet mellem opgavens karakter og borgerens helhedssituation, der ligger til grund for vurderingen af kompleksiteten i en given opgave. Når det skal afgøres, hvem der skal løse en konkret opgave, er det forholdet mellem borgerens situation, opgavens kompleksitet og den enkelte medarbejders kompetence, der afgør, hvem der skal løse opgaven. 6

7 Det betyder at det i dagligdagen er den relevante leder hos leverandøren, der i samarbejde med den enkelte medarbejder/gruppe af medarbejdere, på baggrund af et fagligt skøn, afgør hvem der løser en given opgave. 8. Den skriftlige dokumentation Leverandøren skal dokumentere alle forhold hos borgeren, der har betydning for at kunne gennemføre pleje og behandling og praktisk hjælp, jf. Sundhedsstyrelsens vejledning nr af 15. januar 2013 om sygeplejefaglige optegnelser. Alle har pligt til at føre ordnede optegnelser i borgerens omsorgsjournal. Tavshedspligt og udveksling af oplysninger som led i behandling Forvaltningsloven og Sundhedsloven foreskriver reglerne for tavshedspligt, videregivelse og indhentning af helbredsoplysninger samt borgerens informerede samtykke i forbindelse med bl.a. sygepleje og behandling. Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område angiver reglerne for udveksling af oplysninger mellem kommune, sygehus og praktiserende læge i forbindelse med konkret behandling samt indlæggelse og udskrivning fra sygehus. 9. Arbejdspladsvurdering (APV) Ved visitationsbesøg i hjemmet vurderer visitator overordnet borgerens hjem som arbejdsplads for den kommende leverandør. Forinden leverandøren kan påbegynde arbejdet, skal der udarbejdes en egentlig APV. Ansvaret herfor påhviler leverandøren jf. Lov om arbejdsmiljø. APV gennemføres: i alle nye hjem ved vurdering af alle hjem, hvor nye ydelser skal indgå ved installation af hjælpemidler Opgaverne i forbindelse med arbejdsmiljø/apv omfatter tillige: krav til borgeren med hensyn til indkøb af rengøringsartikler og redskaber krav til borgeren med hensyn til indretning i boligen, eksempelvis fjernelse af løse tæpper og møbler m.v. krav til borgeren om at acceptere og gøre plads til nødvendige hjælpemidler Da leverandøren skal sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø og forebygge arbejdsskader er det en forudsætning for at ydelserne kan leveres, at kravene imødekommes. 7

8 10. Kvalitetsopfølgning herunder tilsynspolitik Brugernes tilfredshed med de leverede ydelser kan måles gennem brugerundersøgelser. Visitationens og leverandørens overholdelse af kriterierne for gennemførsel af visitation og leverance af personlig pleje og praktisk hjælp, kontrolleres ved stikprøver.. Gennem tilsyn ved Center for Ældre, Myndighed og Tilsyn, kontrolleres om borgeren modtager den bevilligede ydelse (kvalitet og omfang). Der afholdes minimum 1 årligt møde mellem visitation og leverandør, hvor relevante områder drøftes, eksempelvis omfanget af klager, stikprøveresultater, samt opfølgning på kvalitetsmålene. Kvalitetsstandarderne revurderes én gang årligt, jf. Bekendtgørelse om kvalitetsstandarder for hjemmehjælp, rehabiliteringsforløb og træning efter servicelovens 83, 83 a og 86 af 16. december Tilsynspolitik Baggrund Det fremgår af lov om social service, 151 c at: Kommunalbestyrelsen skal udarbejde og offentliggøre en tilsynspolitik for tilbud efter 83, som er omfattet af reglerne om frit valg af leverandører efter 91. Stk. 2. Tilsynspolitikken skal indeholde kommunens procedurer for udførelse af tilsyn med disse tilbud og for opfølgning på tilsynet. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal i tilslutning til beslutninger om serviceniveauet for tilbud efter 83 og om udarbejdelse af kvalitetsstandarder 139 mindst én gang årligt følge op på tilsynspolitikken, herunder foretage de nødvendige justeringer Formål Med borgerens retssikkerhed i centrum påse: at de kommunale opgaver løses i overensstemmelse med lovgivningen og med de beslutninger kommunalbestyrelsen har vedtaget at borgere, der er visiteret til hjælp efter 83 i lov om social service, modtager den rette hjælp at der bliver leveret pleje og omsorg af høj kvalitet Organisering I Bornholms Regionskommune varetager Center for Ældre, Myndighed og Tilsyn, opgaven. Tilsyn Som udgangspunkt kontrol med, at den leverede hjælp er i overensstemmelse med den visiterede hjælp til borgeren. Med udgangspunkt i: dialog systematik kvalitet 8

9 Dialogen med borgere og leverandører og den systematiske dokumentation skal understøtte kvaliteten i hjemmeplejen. Metode: 1. Anmeldte tilsyn hos borgerne aflægges én gang om året. Besøgene planlægges ud fra tilfældig udvælgelse af borgere som modtager hjemmehjælp (5 % af det samlede antal visiterede borgere) på tværs af den kommunale leverandør og de private leverandører. Tilsynet tager udgangspunkt i en spørgeguide med hovedpunkter om: borgerens opfattelse af kvaliteten i hjemmeplejen og borgerens oplevelse af den bevilgede hjælp. Interview af leverandører og deres personale, samt gennemgang af instrukser og andet materiale vedr. levering af ydelsen kan også indgå i tilsynet. Hvis denne fremgangsmetode benyttes, udarbejdes der rapport til politisk behandling for hver leverandør for sig. 2. I forlængelse af tilsynene følger Bornholms Regionskommune op på eventuelle problemfelter, som skal skærpe kommunens og leverandørernes fokus på kvalitetsudvikling i hjemmeplejen. 3. Resultaterne fra tilsynene anvendes til at udarbejde en årlig redegørelse. Redegørelsen sendes i høring hos leverandørerne og i Ældreråd og Handicapråd. 4. Brugerundersøgelser kan indgå/anvendes. Opfølgning Som udgangspunkt for at sikre, at den visiterede hjælp er i overensstemmelse med borgerens aktuelle behov for hjælp. Metode: 1. Revisitation foretages løbende eller ved en oplyst ændring af borgerens funktionsevne gange årligt gennemgår leverandør og myndighed alle igangværende sager, for at sikre serviceniveauet i forhold til kvalitetsstandarden. 3. Der afholdes årligt møde med leverandørerne for at skabe et fælles værdi- og praksisgrundlag for indsatsen i hjemmeplejen, sikre kvaliteten og for at afstemme indhold og forventninger til samarbejdet. 4. Leverandørerne følger op på de givne anbefalinger fra Tilsynet, og Tilsynet får tilbagemelding om igangsatte initiativer. 9

10 11. Kvalitetsstandarder11.a Rehabiliteringsforløb Ydelsesområde Målgruppe Rehabiliteringsforløb Borgere, der midlertidigt eller varigt ikke selv kan varetage personlig pleje, og hvor det vurderes at et rehabiliteringsforløb vil kunne forbedre personens funktionsevne., Lovgrundlag Ydelsens omfang Lov om social service 83 a Efter konkret og individuel vurdering med udgangspunkt i borgerens ressourcer og behov tilbydes et korterevarende og tidsafgrænset rehabiliteringsforløb til personer med nedsat funktionsevne. Der fastsættes mål og tidsramme for forløbet i samarbejde med borgeren. Hjælpen og støtten skal løbende tilpasses borgerens funktionsevne. Behov som ydelsen dækker Personlig pleje og praktisk hjælp som borgeren er ude af stand til at varetage selvstændigt pga. nedsat funktionsevne. Formålet med ydelsen Borgerens funktionsevne forbedres, og behovet for hjælp efter 83, stk. 1 nedsættes. Aktiviteter som kan indgå i ydelsen Ydelser som er omfattet at nærværende kvalitetsstandard kan alle indgå i rehabiliteringsforløbet. Kompetencekrav til den person der skal udføre opgaven Opgaven udføres fortrinsvis af sundhedsfagligt uddannet personale med den bedste kompetence i forhold til opgaven. Sundhedsfaglige elever og studerende kan udføre opgaven under vejledning. Særlige forhold 10

11 11.1 Personlig pleje Ydelsesområde Målgruppe Personlig pleje Borgere, der midlertidigt eller varigt ikke selv kan varetage personlig pleje. Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1, nr. 1 samt stk. 2 Ydelsens omfang Behov som ydelsen dækker Hjælpen ydes altid ud fra en konkret individuel vurdering af borgerens behov for nødvendig hjælp, med udgangspunkt i borgerens aktuelle funktionsniveau. Personlig pleje, som borgeren er ude af stand til at varetage selvstændigt pga. nedsat fysisk, psykisk og/eller social funktionsevne. Formålet med ydelsen - At hjælpe borgeren på områder, hvor den personlige handlekraft er utilstrækkelig til at dække de personlige behov, som sikrer borgerens velfærd. - At forebygge yderligere udbredelse af den manglende funktionsevne. - At hjælpens omfang varieres efter den enkeltes behov og aktuelle funktionsniveau, og altid ydes efter hjælp til selvhjælpsprincippet. Aktiviteter som kan indgå i ydelsen - Bad (gives som udgangspunkt ugentligt). - Hjælp til personlig hygiejne, inkl. almen kropspleje. - Sengeredning i forbindelse med personlig pleje i sengen. - Af- og påklædning Toiletbesøg. - Hjælp til kropsbårne hjælpemidler (høreapparat, briller, proteser) - Forflytning. - Vending/lejring. - Uddelegerede sygeplejeydelser, så som kateter- og stomipleje, hjælp til kompressionsstrømper og støttekorsetter og alm. hudpleje Kompetencekrav til den person der skal udføre opgaven Opgaven udføres fortrinsvis af sundhedsfagligt uddannet personale med den bedste kompetence i forhold til opgaven. Sundhedsfaglige elever og studerende kan udføre opgaven under vejledning. Særlige forhold Almindelig oprydning indgår i ydelsen. For hjælp til ydelserne, kateter og stomipleje, hudpleje, hjælp til kompressionsstrømper og støttekorsetter gælder det, at der skal foreligge en vurdering og uddelegering af opgaven fra ansvarshavende sygeplejerske. 11

12 11.2 Psykisk pleje og omsorg Ydelsesområde Målgruppe Psykisk pleje og omsorg Borgere der midlertidigt eller varigt, og som på grund af fysiske, psykiske eller sociale problemer har behov for psykisk pleje og omsorg. Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1, nr. 1 samt stk. 2 Ydelsens omfang Behov som ydelsen dækker Hjælpen ydes altid ud fra en konkret individuel vurdering af borgerens behov for nødvendig hjælp med respekt for borgerens kultur og normer. Hjælp og støtte ved midlertidigt eller varigt nedsat psykisk funktionsniveau. Hjælp og støtte til opgaver/problemstillinger, som borgeren ikke kan afhjælpes med, i den allerede visiterede tid til de almene pleje- og omsorgsydelser, og hvor borgerens pårørende/sociale netværk ikke kan være behjælpelige. Formålet med ydelsen - At etablere et pleje- og omsorgsmiljø, der er støttende og tryghedsskabende. - At borgeren inddrages i opgaven, således at der skabes mulighed for udvikling i borgerens funktionsniveau. - At støtte borgeren i at opretholde, bevare og/eller udvikle egne færdigheder og socialt netværk. - At støtte den enkelte i den almindelige daglige livsførelse. Aktiviteter som kan indgå i ydelsen - Tilbyde støtte for at bevare, genvinde eller højne det psykiske/fysiske og sociale funktionsniveau i hverdagen. - Yde støtte til at genvinde selvtillid og opnå sammenhæng i hverdagen gennem anvendelse af pædagogiske og omsorgsmæssige tilbud. - I helt særlige tilfælde kan der ydes hjælp til at rekvirere transport til aktiviteter og behandling. - I helt særlige tilfælde kan der ydes hjælp til udfyldelse af papirer, blanketter, tilmelding til betalingsordninger (PBS) m.v. - I helt særlige tilfælde kan der efter aftale med visitationen ydes hjælp til ledsagelse skal aftales fra gang til gang. - I helt særlige tilfælde kan der efter aftale med visitationen ydes hjælp til at hæve penge og betale regninger i banken skal aftales fra gang til gang. Kompetencekrav til den person der skal udføre opgaven Opgaven udføres fortrinsvis af sundhedsfagligt uddannet personale med den bedste kompetence i forhold til opgaven. Sundhedsfaglige elever og studerende kan udføre opgaven under vejledning. 12

13 11.3 Pædagogiske opgaver Ydelsesområde Målgruppe Pædagogiske opgaver Borgere, der midlertidigt og som efter en individuel vurdering har behov for vejledning. Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1, nr. 1 samt stk. 2 Ydelsens omfang Behov som ydelsen dækker Hjælpen ydes altid ud fra en konkret individuel vurdering af borgerens behov for nødvendig hjælp. Ny viden i forhold til konkrete sundhedsproblemer og praktiske opgaver. Hjælpen ydes til opgaver ud over den almene pleje- og omsorgsydelse, samt den praktiske hjælp. Formålet med ydelsen - At man via vejledning genvinder eller opnår færdigheder. Aktiviteter som kan indgå i ydelsen - Vejledning/oplæring, som er opgaverelateret f.eks. i forhold til rengøring, personlig pleje og tøjvask. - Speciel vejledning til aktiviteter. Kompetencekrav til den person der skal udføre opgaven Opgaven udføres fortrinsvis af sundhedsfagligt uddannet personale med den bedste kompetence i forhold til opgaven. Sundhedsfaglige elever og studerende kan udføre opgaven under vejledning. Særlige forhold - Ydelsen gives altid tidsbegrænset. 13

14 11.4 Ernæring Ydelsesområde Målgruppe Ernæring Borgere, der midlertidigt eller varigt og som efter en individuel vurdering ikke selvstændigt kan opfylde de personlige behov for ernæring. Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1, nr. 1 samt stk. 2. Ydelsens omfang Hjælpen ydes altid ud fra en konkret individuel vurdering af borgerens behov for nødvendig hjælp. Behov som ydelsen dækker - Sikre behovet for mad og drikke. Formålet med ydelsen - At visiterede borgere tilbydes en ernæringsrigtig sammensat kost og tilstrækkelig væske. - At forebygge mangeltilstande hos borgeren. Aktiviteter som kan indgå i ydelsen - Tilberedning og anretning af morgenmad, mellemmåltider og kold mad. - Anretning/opvarmning af måltider/færdigretter. - Hjælp til indtagelse af mad og drikke. - Kost- og ernæringsvejledning. - Afrydning, opvask og tømme skraldespand. Kompetencekrav til den person der skal udføre opgaven Særlige forhold Opgaven udføres fortrinsvis af sundhedsfagligt uddannet personale med den bedste kompetence i forhold til opgaven. Sundhedsfaglige elever og studerende kan udføre opgaven under vejledning. Skal der gives hjælp til tilberedning af hovedmåltid skal dette kunne ske ved opvarmning i mikroovn/gryde. 14

15 Normalkost (middagsmad) med biret udbragt af godkendt leverandør Ydelsesområde Målgruppe Normalkost (middagsmad) med biret udbragt Borgere, der midlertidigt eller varigt og som efter en individuel vurdering ikke selvstændigt kan tilberede varm mad. Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1, nr. 3 samt stk. 2 Kriterier for at få tildelt ydelsen Hjælpen ydes altid ud fra en konkret individuel vurdering af borgerens behov for nødvendig hjælp - Borgere, som ikke selv kan tilberede varm mad p. g. a. fysisk/psykisk nedsat funktionsniveau. - Borgere, som ikke kan transportere sig til et serveringssted. - Borgere, hvor der i husstanden ikke findes en person, som kan varetage tilberedning af den varme mad. Behov som ydelsen dækker - Muligheden for at bevare eller genoprette en tilfredsstillende ernæringstilstand. Formålet med ydelsen - Er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten. Ydelsens indhold Følgende elementer kan indgå i ydelsen - Tilberedt hovedret. - Tilberedt biret. - Udbringning af tilberedt mad. Omfang - valgmulighed Maden leveres køle/vakuumpakket til opbevaring i køleskab levering finder sted 1 gang om ugen og der skal aftages mindst 4 hovedretter pr. uge (inkl. i dagcenterregi). Tilkøbsmulighed Leverancesikkerhed Kompetencekrav til den person der skal udføre opgaven tilbereder maden Krav til hygiejne og egenkontrol Særlige forhold Mulighed for tilkøb af f. eks. - Proteindrik, madpakke, frugt, salat, råkost, gæstemiddage. Udbragt mad leveres forsvarligt emballeret i borgerens hjem i borgerens køleskab. Opgaven udføres af kostfagligt uddannet personale med den bedste kompetence i forhold til opgaven. Kostfaglige elever kan også udføre opgaven under vejledning. Leverandøren skal leve op til de til enhver tid gældende regler for hygiejne og egenkontrol. Skal der gives hjælp til anretning af middagsmåltid skal dette kunne ske ved opvarmning i mikroovn/gryde. 15

16 Normalkost (middagsmad) uden biret udbragt af godkendt leverandør Ydelsesområde Målgruppe Normalkost (middagsmad) uden biret udbragt Borgere, der midlertidigt eller varigt og som efter en individuel vurdering ikke selvstændigt kan tilberede varm mad. Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1, nr. 3, samt stk. 2 Kriterier for at få tildelt ydelsen Hjælpen ydes altid ud fra en konkret individuel vurdering af borgerens behov for nødvendig hjælp - Borgere, som ikke selv kan tilberede varm mad p. g. a. fysisk/psykisk nedsat funktionsniveau. - Borgere, som ikke kan transportere sig til et serveringssted. - Borgere, hvor der i husstanden ikke findes en person, som kan varetage tilberedning af den varme mad. Behov som ydelsen dækker - Muligheden for at bevare eller genoprette en tilfredsstillende ernæringstilstand. Formålet med ydelsen - Er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten. Ydelsens indhold Følgende elementer kan indgå i ydelsen - Tilberedt hovedret. - Udbringning af tilberedt mad. Omfang - valgmulighed Maden leveres køle/vakuumpakket til opbevaring i køleskab levering finder sted 1 gang om ugen og der skal aftages mindst 4 hovedretter pr. uge (inkl. i dagcenterregi). Tilkøbsmulighed Leverancesikkerhed Kompetencekrav til den person der skal udføre opgaven tilbereder maden Krav til hygiejne og egenkontrol Særlige forhold Mulighed for tilkøb af f. eks. - Proteindrik, madpakke, frugt, salat, råkost, gæstemiddage. Udbragt mad leveres forsvarligt emballeret i borgerens hjem i borgerens køleskab. Opgaven udføres af kostfagligt uddannet personale med den bedste kompetence i forhold til opgaven. Kostfaglige elever kan også udføre opgaven under vejledning. Leverandøren skal leve op til de til enhver tid gældende regler for hygiejne og egenkontrol. Skal der gives hjælp til anretning af middagsmåltid skal dette kunne ske ved opvarmning i mikroovn/gryde. 16

17 Tilpasningskost (diætkost) med biret udbragt af godkendt leverandør Ydelsesområde Målgruppe Tilpasningskost (diætkost) med biret Borgere, der midlertidigt eller varigt og som efter en individuel vurdering ikke selvstændigt kan tilberede varm mad. Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1, nr. 3 samt stk. 2 Kriterier for at få tildelt ydelsen Hjælpen ydes altid ud fra en konkret individuel vurdering af borgerens behov for nødvendig hjælp - Borgere, som ikke selv kan tilberede varm mad p. g. a. fysisk/psykisk nedsat funktionsniveau. - Borgere, som ikke kan transportere sig til et serveringssted. - Borgere, hvor der i husstanden ikke findes en person, som kan varetage tilberedning af den varme mad. - Borgere, som har behov for tilpasningskost (diætkost), som ikke kan tilgodeses gennem normalkost. - Borgere, som har et utilsigtet vægttab/lavt BMI, og har behov for energiberiget kost. Behov som ydelsen dækker - Muligheden for at bevare eller genoprette en tilfredsstillende ernæringstilstand. Formålet med ydelsen - Er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten. Ydelsens indhold Følgende elementer kan indgå i ydelsen - Tilberedt hovedret. - Tilberedt biret. - Udbringning af tilberedt mad. Omfang - valgmulighed Maden leveres køle/vakuumpakket til opbevaring i køleskab levering finder sted 1 gang om ugen og der skal aftages mindst 4 hovedretter pr. uge (inkl. i dagcenterregi). Tilkøbsmulighed Leverancesikkerhed Kompetencekrav til den person der skal udføre opgaven tilbereder maden Krav til hygiejne og egenkontrol Mulighed for tilkøb af f. eks. Proteindrik, madpakke, frugt, salat, råkost, gæstemiddage. Udbragt mad leveres forsvarligt emballeret i borgerens hjem i borgerens køleskab. Opgaven udføres af kostfagligt uddannet personale med den bedste kompetence i forhold til opgaven. Kostfaglige elever kan også udføre opgaven under vejledning. Leverandøren skal leve op til de til enhver tid gældende regler for hygiejne og egenkontrol. 17

18 Særlige forhold Skal der gives hjælp til anretning af middagsmåltid skal dette kunne ske ved opvarmning i mikroovn/gryde. 18

19 Tilpasningskost (diætkost) uden biret udbragt af godkendt leverandør Ydelsesområde Målgruppe Tilpasningskost (diætkost) uden biret Borgere, der midlertidigt eller varigt og som efter en individuel vurdering ikke selvstændigt kan tilberede varm mad. Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1, nr. 3 samt stk. 2 Kriterier for at få tildelt ydelsen Hjælpen ydes altid ud fra en konkret individuel vurdering af borgerens behov for nødvendig hjælp - Borgere, som ikke selv kan tilberede varm mad p. g. a. fysisk/psykisk nedsat funktionsniveau. - Borgere, som ikke kan transportere sig til et serveringssted. - Borgere, hvor der i husstanden ikke findes en person, som kan varetage tilberedning af den varme mad. - Borgere, som har behov for tilpasningskost (diætkost), som ikke kan tilgodeses gennem normalkost. - Borgere, som har et utilsigtet vægttab/lavt BMI, og har behov for energiberiget kost. Behov som ydelsen dækker - Muligheden for at bevare eller genoprette en tilfredsstillende ernæringstilstand. Formålet med ydelsen - Er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten. Ydelsens indhold Følgende elementer kan indgå i ydelsen - Tilberedt hovedret. - Udbringning af tilberedt mad. Omfang - valgmulighed Maden leveres køle/vakuumpakket til opbevaring i køleskab levering finder sted 1 gang om ugen og der skal aftages mindst 4 hovedretter pr. uge (inkl. i dagcenterregi). Tilkøbsmulighed Leverancesikkerhed Kompetencekrav til den person der skal udføre opgaven tilbereder maden Krav til hygiejne og egenkontrol Særlige forhold Mulighed for tilkøb af f. eks. - Proteindrik, madpakke, frugt, salat, råkost, gæstemiddage. Udbragt mad leveres forsvarligt emballeret i borgerens hjem i borgerens køleskab. Opgaven udføres af kostfagligt uddannet personale med den bedste kompetence i forhold til opgaven. Kostfaglige elever kan også udføre opgaven under vejledning. Leverandøren skal leve op til de til enhver tid gældende regler for hygiejne og egenkontrol. Skal der gives hjælp til anretning af middagsmåltid skal dette kunne ske ved opvarmning i mikroovn/gryde. 19

20 11.5 Medicin Ydelsesområde Målgruppe Hjælp til medicin Borgere, der midlertidigt eller varigt og som efter en individuel vurdering har behov for hjælp til medicin. Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1, nr. 1 samt stk Ydelsens omfang Behov som ydelsen dækker Formålet med ydelsen Aktiviteter som kan indgå i ydelsen Hjælpen til medicin ydes altid ud fra en konkret individuel vurdering af borgerens behov, og kan visiteres flere gange i døgnet. Borgere som har behov for hjælp til medicin. At borgeren får den ordinerede medicin. - Medicinen stilles frem. - Hjælp til indtagelse af medicinen. - Øjen- og øredrypning. - Laksantia (afføringsmiddel). - Hudpleje lægeordineret. Kompetencekrav til den person der skal udføre opgaven Særlige forhold Opgaven udføres fortrinsvis af sundhedsfagligt uddannet personale med den bedste kompetence i forhold til opgaven. Sundhedsfaglige elever og studerende kan udføre opgaven under vejledning. Medicinen skal være doseret af sygeplejerske, social- og sundhedsassistent eller apotek. Hvis en plejeperson kun yder praktisk hjælp til at åbne en medicinbeholder eller giver medicin til en bevægelseshæmmet borger, f. eks. en borger med slidgigt i fingrene, der ellers selv kan administrere sin medicin, er plejepersonen ikke ansvarlig for medicingivningen og fungerer ikke som medhjælp for borgerens læge. For hjælp til ydelserne, kateter og stomipleje, hudpleje, hjælp til kompressionsstrømper og støttekorsetter gælder det, at der skal foreligge en vurdering og uddelegering af opgaven fra ansvarshavende sygeplejerske. Observationer og afvigelser dokumenteres skriftligt. Ydelsen kan ikke byttes til andre ydelser. 20

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp samt tilsynspolitik Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget 30. januar 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for ydelser i plejeboliger på ældreområdet

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for ydelser i plejeboliger på ældreområdet Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for ydelser i plejeboliger på ældreområdet Godkendt i Socialudvalget den 4. april 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Grundlag... 3 3. Mål... 4 4.

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN December 2013 KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE Der er i Lemvig Kommune et politisk ønske om at fokusere på borgernes muligheder

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget, den 6. januar 2014 Administrativt revideret februar 2016 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1.

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1. Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget, den 6. januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 2. GRUNDLAG...

Læs mere

Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp. Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp. Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp 2017 Skanderborg Kommune Indhold Kvalitetsstandard for pleje og omsorg... 4 Kvalitetsstandard for praktisk bistand... 6 Kvalitetsstandard for rengøring...

Læs mere

Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard til Frit Valg leverandør af Madservice

Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard til Frit Valg leverandør af Madservice Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard til Frit Valg leverandør af Madservice Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget den 6. januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 3 2 LOVGRUNDLAG... 3 3 OVERORDNET

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger for

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

Dragør Kommune Kvalitetsstandard / leverandørkrav

Dragør Kommune Kvalitetsstandard / leverandørkrav 1 / 5 Dragør Kommune Kvalitetsstandard / leverandørkrav Personlig pleje :, psykisk pleje og omsorg, ernæring Formål/ mål med ydelsen Personlig pleje Give til borgere, der midlertidigt eller varigt ikke

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig pleje i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig pleje i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig pleje i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for visitering til dag- og aktivitetscenter på ældreområdet

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for visitering til dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for visitering til dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Godkendt af Socialudvalget den 7. maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 2. GRUNDLAG... 1

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2016

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2016 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2016 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2016. Hvad er praktisk

Læs mere

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp For borgere udenfor plejecenter.

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp For borgere udenfor plejecenter. Kvalitetsstandard for praktisk hjælp For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: Ydelser inden for praktisk hjælp: 83 og 83a i Lov om Social Service (LSS). Ved praktisk hjælp forstås ydelser i relation

Læs mere

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering Ydelsestype Ydelsens lovgrundlag Serviceloven 83 a Formålet med hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre

Læs mere

1. Hjælpens lovgrundlag. 71, 74 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker

1. Hjælpens lovgrundlag. 71, 74 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker 1. Hjælpens lovgrundlag 71, 74 og 75 i lov om social service 2. Behov, som hjælpen dækker Hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet 3. Formålet med hjælpen At renholde boligen i samarbejde

Læs mere

Bilag 1 - Kvalitetsstandard Generel Information 2015

Bilag 1 - Kvalitetsstandard Generel Information 2015 Kære borger Vi har udarbejdet en række kvalitetsstandarder for personlig pleje, praktisk hjælp og madservice. De giver dig information om den hjælp, du kan få og beskriver det politisk fastsatte serviceniveau,

Læs mere

Brugere, som ikke selv kan tilberede varm mad.

Brugere, som ikke selv kan tilberede varm mad. Ydelsestype Ydelsens Serviceloven 83 Formålet med hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1. 1. Rammer

Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1. 1. Rammer Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold Formålet Kvalitetsstandarden revideres

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger for

Læs mere

Kvalitetsstandard for Personlig pleje. Samsø Kommune

Kvalitetsstandard for Personlig pleje. Samsø Kommune Kvalitetsstandard for Personlig pleje Samsø Kommune Hjemmeplejen Juli 2014 Kvalitetsstandard for personlig pleje Denne pjece indeholder Kvalitetsstandarden for Samsø Kommunes tilbud om personlig pleje.

Læs mere

83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde personlig hjælp og pleje, og hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet.

83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde personlig hjælp og pleje, og hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet. Kvalitetsstandard - Lov om social service 83 Personlig hjælp til borgere i eget hjem og ældrebolig Praktisk hjælp til borgere i eget hjem og ældrebolig Lovgrundlag 83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Den 21/8-2013 Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Lovgrundlag Lov om social service 83 Her står, at: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 1) personlig hjælp og pleje og

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Den 1/1 2011 Jr. nr.: 2006/04953 Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Lovgrundlag Lov om social service 83 Her står, at: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 1) personlig

Læs mere

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE 2012 Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 1. Hvilket behov dækker ydelsen Hjælp og støtte til personlig pleje. Hvad er

Læs mere

Kvalitetsstandard Generel 2014

Kvalitetsstandard Generel 2014 Kvalitetsstandard Generel 2014 Lovgrundlag: Servicelovens 83 og 84 Mål Kommunalbestyrelsen ønsker: At yde en indsats, der opleves som en helhed, og som tager udgangspunkt i borgerens ønsker og behov. At

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for afløsning, aflastning og midlertidigt ophold på ældreområdet

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for afløsning, aflastning og midlertidigt ophold på ældreområdet Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for afløsning, aflastning og midlertidigt ophold på ældreområdet Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget, 6. januar 2014 Administrativt revideret februar 2016

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring For borgere udenfor plejecenter.

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring For borgere udenfor plejecenter. Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: personlig pleje og 83 og 83a i Lov om Social Service (LSS). Ved personlig pleje og ernæring forstås ydelser

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger for

Læs mere

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp.

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp. Kvalitetsstandard for praktisk hjælp. For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: Ydelser inden for praktisk hjælp: 83 i Lov om Social Service (LSS). Ved praktisk hjælp forstås ydelser i relation til:

Læs mere

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE 2013 Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 1. Hvilket behov dækker ydelsen Hjælp og støtte til personlig pleje. Hvad er

Læs mere

Praktisk hjælp og støtte til nødvendige rengøringsopgaver i hjemmet.

Praktisk hjælp og støtte til nødvendige rengøringsopgaver i hjemmet. 2. Indsats med henblik på at sikre/udføre opgaver 2.1 Praktiske opgaver 2.1.1 Hjælp til rengøring Hvad er s lovgrundlag Hvilket behov dækker Hvad er formålet med Serviceloven 83 Praktisk hjælp og støtte

Læs mere

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016 Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune 2016 Gældende fra xxx 2016 Indhold Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje...2 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp...5 Kvalitetsstandard for rehabilitering

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN April 2016 KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE Der er i Lemvig Kommune et politisk ønske om at fokusere på borgernes muligheder for

Læs mere

Indsatskatalog, Personlig og praktisk hjælp

Indsatskatalog, Personlig og praktisk hjælp Klippekort Målgruppe Målgruppen er de svageste ældre, der i forvejen modtager daglig hjælp til personlig pleje. Følgende kriterier skal være opfyldt: Borgeren kan ikke selv dække behovet for aktivitet/samvær

Læs mere

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard Psykisk pleje og omsorg Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for psykisk pleje og omsorg Denne pjece indeholder Kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

information Personlig hjælp og pleje Praktisk hjælp Madservice Kvalitetsstandarder Generel information

information Personlig hjælp og pleje Praktisk hjælp Madservice Kvalitetsstandarder Generel information xgenerel information x Personlig hjælp og pleje Praktisk hjælp Madservice Kvalitetsstandarder 1 Indhold Kære borger... 3 Sådan får du hjælp Hvis behovet opstår... 4 Vurdering af dine behov... 4 Rehabiliteringsforløbet...

Læs mere

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp rengøring. tøjvask indkøb

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp rengøring. tøjvask indkøb Kvalitetsstandard for praktisk hjælp rengøring tøjvask indkøb Kvalitetsstandard for praktisk hjælp rengøring Hvad er s lovgrundlag Hvilket behov dækker Hvad er formålet med indgår i Servicelovens 83 Rengøring

Læs mere

1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1. 1.2 Politiske målsætninger

1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1. 1.2 Politiske målsætninger Kvalitetsstandard Personlig pleje til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Kvalitetsstandarder Mariagerfjord Kommune

Kvalitetsstandarder Mariagerfjord Kommune D. PERSONLIG PLEJE 1. Ydelsens lovgrundlag Lov om social service Kapitel 16, 83, 84, 85, 86, stk.2 samt 87. 2. Formål At styrke livskvalitet, velvære samt tryghed. At styrke borgerens egenomsorg og mestring

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE 2015 Godkendt i Kommunalbestyrelsen den xxx 1 1. Om kvalitetsstandarden Kvalitetsstandarden for personlig pleje og praktisk hjælp

Læs mere

Morsø Kommune Social og Sundhed KVALITETSSTANDARD FOR PRAKTISK HJÆLP

Morsø Kommune Social og Sundhed KVALITETSSTANDARD FOR PRAKTISK HJÆLP Morsø Kommune Social og Sundhed KVALITETSSTANDARD FOR PRAKTISK HJÆLP Revideret april 2015 Hvad er hjælpens lovgrundlag? Lov om Social Service 83 og 83 a. Hvilken hjælp er omfattet? Praktisk hjælp ud fra

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring.

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring. Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring. For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: Ydelser inden for personlig pleje og 83 i Lov om Social Service (LSS). Ved personlig pleje og ernæring forstås

Læs mere

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp.

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp. Kvalitetsstandard for praktisk hjælp. For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: Ydelser inden for praktisk hjælp: 83 i Lov om Social Service (LSS). Ved praktisk hjælp forstås ydelser i relation til:

Læs mere

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 1. Hvilket behov dækker ydelsen Hjælp og støtte til personlig pleje. Hvad er formålet

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Sundhed og omsorg 2017 afsnit 1 Indledning

Kvalitetsstandarder for Sundhed og omsorg 2017 afsnit 1 Indledning Indhold Indledning... 1 Om kvalitetsstandarder... 1 Omsorgsområdets værdier og målsætning... 2 Hvornår kan man få hjælp?... 2 Hvordan får man hjælp og støtte?... 2 Hvordan vurderes behovet for hjælp og

Læs mere

At der altid vurderes, om der er grundlag for hjemmetræning efter Lov om Socialservice 86 stk. 1

At der altid vurderes, om der er grundlag for hjemmetræning efter Lov om Socialservice 86 stk. 1 Kvalitetsstandard Personlig hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2013 1. Overordnede rammer Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1 1.2 Politiske målsætninger Den personlige

Læs mere

Kvalitetsmål for personlig pleje i eget hjem

Kvalitetsmål for personlig pleje i eget hjem Kvalitetsstandard Personlig pleje til borgere i eget hjem 1. januar 2017 Godkendt i Voksenudvalget 14. december 2016 Kvalitetsmål for personlig pleje i eget hjem Kvalitetsmål for personlig pleje i eget

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune Hvad er praktisk hjælp?

Læs mere

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Social- og Sundhedscenteret Godkendt i Byrådet den 20. juni 2017 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp 2 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp (for borgere uden for plejecenter) Formålet med praktisk hjælp

Læs mere

Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp. Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp. Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp 2016 Skanderborg Kommune Indhold Kvalitetsstandard for pleje og omsorg... 4 Kvalitetsstandard for aflastning/afløsning... 6 Kvalitetsstandard for praktisk

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard 2016

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard 2016 Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard 2016 Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for personlig pleje i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2016.

Læs mere

Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2017

Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2017 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2017 Hvad er praktisk hjælp? Praktisk hjælp er hjælp eller vejledning til rengøring, tøjvask, indkøb og skift af sengetøj. Hjælpen gives som hjælp til selvhjælp, og skal

Læs mere

M: Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance 95

M: Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance 95 M: Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance 95 Kriterier Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) kan bevilges til dig, hvis du er fyldt 18 år og har en betydelig og varigt nedsat fysisk

Læs mere

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes

Læs mere

Serviceinformation. Personlig og praktisk hjælp jf. Lov om social service 83

Serviceinformation. Personlig og praktisk hjælp jf. Lov om social service 83 Serviceinformation Personlig og praktisk hjælp jf. Lov om social service 83 Hvad er Personlig og praktisk hjælp og hvem kan få? Personlig og praktisk hjælp er for dig, der er bosiddende i Lolland Kommune,

Læs mere

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering Ydelsestype Ydelsens Serviceloven 83 a og Sundhedsloven 138 Formålet med hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse

Læs mere

Brugere, som ikke selv kan tilberede varm mad.

Brugere, som ikke selv kan tilberede varm mad. Madservice Ydelsestype Madservice Ydelsens lovgrundlag Serviceloven 83 Formålet med hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige

Læs mere

Formålet med ydelsen er ifølge Serviceloven 81: At forebygge at brugerens problemer forværres

Formålet med ydelsen er ifølge Serviceloven 81: At forebygge at brugerens problemer forværres Ydelsestype Ydelsens lovgrundlag Serviceloven 83 Formålet med hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 4 201

PRAKTISK HJÆLP 4 201 2014 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker Hvad er formålet med Hvem er berettiget til Man kan få hjælp eller støtte

Læs mere

Kvalitetsstandard: Rengøring og tøjvask

Kvalitetsstandard: Rengøring og tøjvask 2013 Kvalitetsstandard: Rengøring og tøjvask Ydelsens lovgrundlag Lov om social service 83 Hvilke behov dækker ydelsen Hjælp/støtte/guidning til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet, som borgeren ikke

Læs mere

Kvalitetsstandard for. Personlig og praktisk hjælp

Kvalitetsstandard for. Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard for Personlig og praktisk hjælp Center for Borgerservice Den Fælles Visitation 2012. Indholdsfortegnelse Indledning til kvalitetsstandarder for personlig og praktisk hjælp... 3 Personlig

Læs mere

Ballerup Kommunes kvalitetsstandard for støtte på plejecentrene

Ballerup Kommunes kvalitetsstandard for støtte på plejecentrene Ballerup Kommunes kvalitetsstandard for støtte på plejecentrene Redigeret november 2015 Kvalitetsstandarden beskriver den støtte, du som borger kan forvente at få af Ballerup Kommune, når du bliver visiteret

Læs mere

Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune Praktisk hjælp, personlig pleje og madservice

Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune Praktisk hjælp, personlig pleje og madservice Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune 2015 Praktisk hjælp, personlig pleje og madservice 1 Indholdsfortegnelse Indhold Baggrund... 3 Formål med indsatserne... 3 Samarbejdet med borgeren

Læs mere

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice.

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Generel information om hjemmehjælp 2015 Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Hvem kan få hjemmehjælp? I Nyborg Kommune har vi en

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2013 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Furesø Kommune Kvalitetsstandarder 2014

Furesø Kommune Kvalitetsstandarder 2014 Indhold Indledning... 2 PERSONLIG PLEJE... 3 Ernæring, hjælp til mad og drikke... 3 Psykisk pleje og omsorg... 4 Personlig hjælp og pleje... 5 Aflastning... 8 Afløsning... 9 PRAKTISK HJÆLP... 10 Praktisk

Læs mere

Visitation og levering. Kvalitetsstandard

Visitation og levering. Kvalitetsstandard Visitation og levering Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for visitation og levering Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes visitation og levering af de indsatser, der er

Læs mere

Kvalitetsstandard: Plejeboliger i tæt plejemiljø

Kvalitetsstandard: Plejeboliger i tæt plejemiljø Kvalitetsstandard: Plejeboliger i tæt plejemiljø 2013 Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 192. Lov om Almene Boliger 5,stk. 2. Hvilke behov dækker ydelsen Plejebolig i tæt plejemiljø kan bevilges

Læs mere

KVALITETSSTANDARD VISITATION I HENHOLD TIL LOV OM SOCIAL SERVICE 88

KVALITETSSTANDARD VISITATION I HENHOLD TIL LOV OM SOCIAL SERVICE 88 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD VISITATION I HENHOLD TIL LOV OM SOCIAL SERVICE 88 1 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indhold 1. Indledning... 3 2. Forudsætning

Læs mere

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra 15. marts 2016

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra 15. marts 2016 Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune 2016 Gældende fra 15. marts 2016 Forord Formålet med Kvalitetsstandarder, Hjørring Kommune 2016 er at informere om Hjørring Kommunes serviceniveau. Heri findes kvalitetstandarder

Læs mere

Kvalitetsstandard: Plejeboliger

Kvalitetsstandard: Plejeboliger 2013 Kvalitetsstandard: Plejeboliger Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 192. Lov om Almene Boliger 5, stk. 2. Hvilke behov dækker ydelsen Plejebolig kan bevilges af kommunens visitator til borgere

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2013

Overordnet kvalitetsstandard 2013 Overordnet kvalitetsstandard 2013 Skive Kommune Myndighedsafdelingen 1 Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Om kvalitetsstandarder generelt

Om kvalitetsstandarder generelt Om kvalitetsstandarder generelt Her findes serviceinformation til kommunens borgere om den hjælp eller støtte, de kan forvente fra ældreområdet. Kvalitetsstandarderne har til formål: At synliggøre kommunens

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard 2015

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard 2015 Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for personlig pleje i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015.

Læs mere

Kvalitetsstandard Praktisk hjælp. Voksen- og Sundhedsservice

Kvalitetsstandard Praktisk hjælp. Voksen- og Sundhedsservice Kvalitetsstandard Praktisk hjælp Voksen- og Sundhedsservice 1. Overordnet lovgrundlag Praktisk hjælp 1.1 Formål med lovgivningen At sørge for, at personer, der har behov for praktisk hjælp i kortere eller

Læs mere

Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2013

Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2013 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2013 Du kan blive visiteret til praktisk hjælp, hvis dit funktionsniveau er (Svært eller totalt, ændres til: meget ) begrænset og du for eksempel ikke selv kan gøre rent,

Læs mere

Afløsning og aflastning

Afløsning og aflastning Ydelsestype Ydelsens ydelsen Pårørende til brugere, som ikke kan være alene pga. nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Pårørende bor sammen med og passer brugeren. For de konkrete kriterier til delydelserne

Læs mere

Kvalitetsstandard Visitation

Kvalitetsstandard Visitation Kvalitetsstandard Visitation Fanø Kommune Indhold Forord...2 1.0 Lovgrundlag...3 2.0 Formål...3 3.0 Hvordan søges om hjælp og støtte?...3 3.1 Sagsbehandlingstid...4 3.2 Hvordan behandles ansøgningen?...4

Læs mere

Skanderborg Kommunes Kvalitetsstandarder 2018

Skanderborg Kommunes Kvalitetsstandarder 2018 Skanderborg Kommunes Kvalitetsstandarder 2018 - Personlig pleje og praktisk støtte efter Servicelovens 83a og 83 Udkast 1. Indledning Kvalitetsstandarderne er vedtaget i Skanderborg Kommunes Byråd og skal:

Læs mere

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for ydelser på plejecentre

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for ydelser på plejecentre Social- og Sundhedscenteret Kvalitetsstandard for ydelser på plejecentre 2 Kvalitetsstandard for ydelser på plejecentre Formålet med hjælpen Der er to formål med hjælpen: - at du får den nødvendige hjælp

Læs mere

Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017

Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017 Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017 Side 1 af 10 Indhold Borgerstyret Personlig Assistance 96 3 Borgerstyret Personlig Assistance 95 7 Side 2 af 10 Kvalitetsstandard

Læs mere

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for hjælp på plejecentre

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for hjælp på plejecentre Social- og Sundhedscenteret Kvalitetsstandard for hjælp på plejecentre 2 Kvalitetsstandard for hjælp på plejecentre Formålet med hjælpen Hvem kan få hjælp? Der er to formål med hjælpen: - at du får den

Læs mere

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring Social- og Sundhedscenteret Kvalitetsstandard for personlig pleje og 2 Kvalitetsstandard for personlig pleje og (for borgere uden for plejecenter) Formålet med personlig pleje og Formålet med hjælp til

Læs mere

Praktisk hjælp til kommunal vaskeordning

Praktisk hjælp til kommunal vaskeordning Praktisk hjælp til kommunal vaskeordning Efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget

Læs mere

Kvalitetsstandard for bestilling af og sætte varer på plads. Ærinder til bank og posthus. Hjælp med vasketøj ved tøjvask af ekstern leverandør.

Kvalitetsstandard for bestilling af og sætte varer på plads. Ærinder til bank og posthus. Hjælp med vasketøj ved tøjvask af ekstern leverandør. Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for bestilling af og sætte varer på plads. Ærinder til bank og posthus. Hjælp med vasketøj ved tøjvask af ekstern leverandør. 2015 Indledning I Fredensborg

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring Social- og Sundhedscenteret Godkendt i Byrådet den 20. juni 2017 Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring 2 Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring (for borgere uden for plejecenter)

Læs mere

Du kan få hjælp til at genvinde, vedligeholde og gøre personlige og praktiske ting som:

Du kan få hjælp til at genvinde, vedligeholde og gøre personlige og praktiske ting som: SERVICEDEKLARATION PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP MÅL Kommunalbestyrelsen ønsker: At yde en indsats, der opleves som en helhed, og som tager udgangspunkt i borgernes ønsker og behov. At yde en indsats,

Læs mere

Praktisk hjælp - Indkøbsordning

Praktisk hjælp - Indkøbsordning Ydelsestype Indkøbsordning (9) Ydelsens lovgrundlag Serviceloven 83 Formålet med hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte til beboere på plejecentre

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte til beboere på plejecentre Kvalitetsstandard for hjælp og støtte til beboere på plejecentre Lovgrundlag/mål Lovgrundlag: - Lov om social service 83, 86 stk. 2, 88, 89 og 161. Formål: " At borgerens funktionsniveau både fysisk og

Læs mere

Lov om social service 83

Lov om social service 83 7.0 Ydelsesbeskrivelser 7.1 Personlig pleje 7.1.1 Hjælp til personlig hygiejne indgår i Borgeren kan ikke eller delvist ikke varetage personlig hygiejne pga. en væsentlig funktionsnedsættelse. nedenstående

Læs mere

Visitation og levering. Kvalitetsstandard 2015

Visitation og levering. Kvalitetsstandard 2015 Visitation og levering Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for visitation og levering Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for visitation og levering af ydelser i Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Odder Kommune Bilag 1.4 i sag vedr. Frit Leverandørvalg Doc.nr: 583690. Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004

Odder Kommune Bilag 1.4 i sag vedr. Frit Leverandørvalg Doc.nr: 583690. Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004 Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004 Kvalitetsstandard for personlig pleje 1.Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvilket behov dækker ydelsen? 3.Hvad er formålet med 71 lov om social service

Læs mere