Bornholms Regionskommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bornholms Regionskommune"

Transkript

1 Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp samt tilsynspolitik Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget 2. marts og 4. maj Efter revidering vedr. tøjvask

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING GRUNDLAG VISION VISITATION PROCEDURE KRITERIER VISITATION LEVERANDØR FRIT VALG AF LEVERANDØR SAMARBEJDE MELLEM BORGER, VISITATION OG LEVERANDØR KOMPETENCEKRAV DEN SKRIFTLIGE DOKUMENTATION ARBEJDSPLADSVURDERING (APV) KVALITETSOPFØLGNING HERUNDER TILSYNSPOLITIK TILSYNSPOLITIK KVALITETSSTANDARDER PERSONLIG PLEJE PSYKISK PLEJE OG OMSORG PÆDAGOGISKE OPGAVER ERNÆRING Normalkost (middagsmad) med biret udbragt af godkendt leverandør Normalkost (middagsmad) uden biret udbragt af godkendt leverandør Tilpasningskost (diætkost) med biret udbragt af godkendt leverandør Tilpasningskost (diætkost) uden biret udbragt af godkendt leverandør MEDICIN TRÆNING PRAKTISK HJÆLP RENGØRING PRAKTISK HJÆLP TØJVASK PRAKTISK HJÆLP INDKØB FLEKSIBEL HJEMMEHJÆLP BILAG - HENVISNINGER TIL LOVSTOF... 28

3 1. Indledning Hermed foreligger Bornholms Regionskommunes beskrivelse af kvalitetsstandarden for de visiterede ydelser indenfor personlig pleje, praktisk hjælp, aflastning og afløsning. Kvalitetsstandarden bygger på Kommunalbestyrelsens overordnede politiske beslutninger og målsætninger. Formålet med kvalitetsstandarden er, at give en tydelig og klar beskrivelse af de ydelser, der skal leveres indenfor ældreområdet, således at der er sammenhæng mellem de politisk besluttede målsætninger, de konkrete afgørelser om tildeling af hjælp, og den hjælp der leveres. Kvalitetsstandarden er et politisk, administrativt og informativt styringsværktøj. Politisk, fordi standarden beskriver serviceniveauet for ydelserne til borgerne. Administrativt, fordi standarden er et arbejdsredskab både for visitatorerne som bestillere og leverandørerne som udførere. Informativt, fordi standarden oplyser borgeren om de politiske vedtagelser og gør det klart, hvad borgeren har ret til, når der er behov for hjælp. Dermed har politikkerne også skabt en gennemsigtighed i forhold til borgerne, grundlag for dialog og en styrkelse af borgernes retssikkerhed. 2. Grundlag Lov om social service Personlig pleje og praktisk hjælp. Hjælpen efter lov om social service 83 og 83 a gives til borgere, som på grund af midlertidig eller varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke selv kan udføre disse opgaver. I h. t. 88 i lov om social service behandler kommunen anmodninger om hjælp efter 83 ved en konkret, individuel vurdering af behovet for hjælp til de opgaver, som modtageren ikke selv kan udføre. Udover 83 og 83 a har borgeren også et retskrav i h. tlov om social service 87, 88, 89, 90, 91, 94 og 95. Bornholms Regionskommune. Formålet med hjælpen er, at personlig pleje, praktisk hjælp, aflastning, afløsning og midlertidigt ophold skal bidrage til at forebygge sygdomme, udvikle og vedligeholde færdigheder, kompensere for og forebygge væsentlige følger af nedsat funktionsevne. Hjælpen fra det offentlige iværksættes kun, når borgeren ikke kan klare sig ved egen eller de nærmestes hjælp. Hjælpen bygger på den enkeltes ansvar for sig selv og sin familie og tilrettelægges i samarbejde med - og ud fra den enkelte borgers behov og forudsætninger. 3

4 Hjælpen kan ydes enten midlertidigt eller varigt. Borgeren skal tilbydes et korterevarende og tidsafgrænset rehabiliteringsforløb, hvis rehabiliteringsforløbet vurderes at kunne forbedre borgerens funktionsevne, og dermed nedsætte behovet for hjælp. Loven fungerer som et sikkerhedsnet, og kommunen yder den hjælp, der konkret er behov for. Bornholms Regionskommune lægger vægt på, at borgerne er og forbliver aktive, der hvor livet leves. 3. Vision Vision: Et godt og aktivt liv for alle 4. Visitation Der lægges vægt på, at borgerne i Bornholms Regionskommune visiteres efter samme retningslinjer og ud fra hjælp til selvhjælpsprincippet. Husstandens samlede ressourcer indgår i vurderingen af behovet for hjælp. Hjælpen bygger på den enkeltes ansvar for sig selv og sin familie. Hjælpen visiteres ud fra den enkelte persons behov og forudsætninger og i samarbejde med den enkelte. Det sikres at den enkelte borger og én af denne udpeget bisidder har mulighed for at deltage i visiteringen/samtalen. Det er Center for Ældre, der har bevillingskompetence. Psykiatri og Handicap varetager sagsbehandling, visitation og ydelseslevering til en marginal gruppe af borgere med behov for hjælp efter servicelovens 83, jf. samarbejdsaftale af Visitator er ansvarlig for, at ydelserne tildeles efter en konkret, individuel og helhedsorienteret vurdering, ud fra helbred, funktionsniveau, sociale omstændigheder samt boligforhold. Når du første gang søger om personlig og praktisk hjælp vurderer visitator, om du skal tilbydes et korterevarende og tidsafgrænset rehabiliteringsforløb. Der fastsættes individuelle mål for forløbet i samarbejde med dig. Formålet med forløbet er at vurdere om din funktionsevne kan forbedres og du kan genvinde dine funktioner, så du igen bliver i stand til at klare din dagligdag. Ydelserne kan tildeles som midlertidig hjælp og/eller som varig hjælp. Midlertidig hjælp gives hvis det skønnes, at borgerens funktionsniveau vil forbedres, så hjælpen ikke længere er nødvendig. Det er herefter leverandørens opgave, at yde den nødvendige hjælp på en så fleksibel og effektiv måde som muligt. Leverandøren kan være den kommunale hjemmepleje, eller en privat leverandør. 4.1 Procedure Personlig pleje, praktisk hjælp, aflastning og afløsning. 4

5 Overordnet er forløbet sådan, at enhver kan rette henvendelse til Center for Ældre ved behov for hjælp/ændring af hjælp. Visitator vurderer på baggrund af borgerens funktionsniveau og aktuelle situation. Visitator udarbejder på baggrund af en funktionsvurdering en afgørelse, som beskriver hvilke ydelser, borgeren har fået bevilliget/eller afslag på, og hvilke(t) formål der er med ydelserne. Visitationen foretages i borgerens eget hjem eller midlertidige opholdssted, og evt. med deltagelse af pårørende/bisidder efter borgerens ønske. 4.2 Kriterier Tildeling af ydelser efter denne kvalitetsstandard sker i henhold til Lov om social service og Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Samt under hensynstagen til Lov om arbejdsmiljø. Visitationen tager udgangspunkt i gældende lovgivning, kvalitetsstandard for personlig pleje, praktisk hjælp, aflastning og afløsning. Som vurderingsredskab benytter Bornholms Regionskommune en helheds- og funktionsvurdering, som er opbygget efter Fællessprog II, og med udgangspunkt i principperne for Den gode Sagsbehandling. Formålet med at benytte et vurderingsredskab er, at sikre myndighedspersonen og borgeren et ensartet grundlag for at vurdere hele borgerens samlede situation, og på baggrund af denne træffe en afgørelse. Alle afgørelser dokumenteres og opfølgning sker efter behov. Ved tildeling af personlig pleje, praktisk hjælp, aflastning og afløsning. Skal kommunen på grundlag af en konkret individuel vurdering tage stilling til, hvornår hjælpen set i relation til formålet med hjælpen skal vurderes igen. Hjælpen skal løbende justeres efter det aktuelle behov og i henhold til gældende kvalitetsstandard. 4.3 Visitation For visitation vedr. personlig pleje og praktisk bistand gælder, at besøg hos borgeren vedr. personlig pleje udføres senest 5 hverdage efter henvendelsen besøg hos borgeren vedr. praktisk hjælp udføres senest 10 hverdage efter henvendelsen bevillingen sendes til borger og leverandør senest 5 hverdage efter besøget 4.4 Leverandør For leverandørerne af personlig pleje og praktisk hjælp gælder at: den personlige pleje skal iværksættes indenfor 1 arbejdsdag efter visitationen. Vil efter konkret og individuel vurdering i særlige tilfælde kunne iværksættes straks. den praktiske hjælp skal iværksættes indenfor 10 hverdage efter visitationen senest 2 hverdage efter, at leverandør har modtaget besked fra visitationen om bevilling af praktisk hjælp, skal borgeren have meddelelse om hvornår hjælpen ydes ydelsen leveres indenfor +/-½ time af den aftalte tid gældende for den personlige pleje. Borgeren informeres hvis hjælpen er mere end ½ time forsinket i dagtimerne ydelsen leveres indenfor +/- 1 time af den aftalte tid gældende for den praktiske bistand. Borgeren informeres hvis hjælpen er mere end en 1 time forsinket 5

6 i forbindelse med leverandørens flytning af besøg af praktisk hjælp meddeles borgeren det nye tidspunkt senest 2 hverdage efter. Besøget gives indenfor 7 dage når borgeren selv aflyser, er der ikke mulighed for erstatningsbesøg 5. Frit valg af leverandør Kommunalbestyrelsen skal jf. 91 i lov om social service skabe grundlag for, at modtagere af hjælp efter 83 kan vælge mellem to eller flere leverandører af denne hjælp, hvoraf den ene kan være kommunal. Bornholms Regionskommune anvender godkendelsesmodellen, og der er indgået kontrakter med private leverandører vedr. den personlige pleje og praktiske hjælp. Bornholms Regionskommune benytter derfor ikke fritvalgsbeviser i forbindelse med personlig og praktisk hjælpder vil kunne udstedes fritvalgsbeviser i forbindelse med madservice og vareudbringning. Borgeren oplyses af visitator om mulighed for frit valg af leverandør. 6. Samarbejde mellem borger, visitation og leverandør Samarbejdet skal bygge på respekt, loyalitet og tillid til, at beslutninger og handlinger sker ud fra et ønske om at finde de bedste løsninger. Samspillet skal tage udgangspunkt i en ligeværdig dialog mellem borger, visitator og leverandør/hjælper. Dialogen skal sikre, at borgerens egne synspunkter, normer og livsstil i videst muligt omfang tilgodeses. I samarbejdet omkring borgeren skal viden fra leverandørerne/hjælperne inddrages via dialog mellem visitator og den til enhver tid relevante medarbejder. Leverandøren/hjælperen er forpligtet til i videst muligt omfang at tilgodese borgerens ønske. Leverandøren udleverer ved opstart en samarbejdsbog, hvori leverandør/hjælper/borger og andre samarbejdsparter blandt andet kan skrive til hinanden. 7. Kompetencekrav Leverandørerne skal planlægge og udføre personlig pleje og praktisk hjælp under hensyn til den enkelte borger, visitationens afgørelse og det serviceniveau, der er beskrevet i kvalitetsstandarderne og leverandørkravene. Af de enkelte kvalitetsstandarder fremgår at leverandøren skal sikre, at medarbejdere, der skal løse plejeopgaver, i nødvendigt omfang har en sundhedsfaglig uddannelse. Det er samspillet mellem opgavens karakter og borgerens helhedssituation, der ligger til grund for vurderingen af kompleksiteten i en given opgave. Når det skal afgøres, hvem der skal løse en konkret opgave, er det forholdet mellem borgerens situation, opgavens kompleksitet og den enkelte medarbejders kompetence, der afgør, hvem der skal løse opgaven. 6

7 Det betyder at det i dagligdagen er den relevante leder hos leverandøren, der i samarbejde med den enkelte medarbejder/gruppe af medarbejdere, på baggrund af et fagligt skøn, afgør hvem der løser en given opgave. 8. Den skriftlige dokumentation Leverandøren skal dokumentere alle forhold hos borgeren, der har betydning for at kunne gennemføre pleje og behandling og praktisk hjælp, jf. Sundhedsstyrelsens vejledning nr af 15. januar 2013 om sygeplejefaglige optegnelser. Alle har pligt til at føre ordnede optegnelser i borgerens omsorgsjournal. Tavshedspligt og udveksling af oplysninger som led i behandling Forvaltningsloven og Sundhedsloven foreskriver reglerne for tavshedspligt, videregivelse og indhentning af helbredsoplysninger samt borgerens informerede samtykke i forbindelse med bl.a. sygepleje og behandling. Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område angiver reglerne for udveksling af oplysninger mellem kommune, sygehus og praktiserende læge i forbindelse med konkret behandling samt indlæggelse og udskrivning fra sygehus. 9. Arbejdspladsvurdering (APV) Ved visitationsbesøg i hjemmet vurderer visitator overordnet borgerens hjem som arbejdsplads for den kommende leverandør. Forinden leverandøren kan påbegynde arbejdet, skal der udarbejdes en egentlig APV. Ansvaret herfor påhviler leverandøren jf. Lov om arbejdsmiljø. APV gennemføres: i alle nye hjem ved vurdering af alle hjem, hvor nye ydelser skal indgå ved installation af hjælpemidler Opgaverne i forbindelse med arbejdsmiljø/apv omfatter tillige: krav til borgeren med hensyn til indkøb af rengøringsartikler og redskaber krav til borgeren med hensyn til indretning i boligen, eksempelvis fjernelse af løse tæpper og møbler m.v. krav til borgeren om at acceptere og gøre plads til nødvendige hjælpemidler Da leverandøren skal sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø og forebygge arbejdsskader er det en forudsætning for at ydelserne kan leveres, at kravene imødekommes. 7

8 10. Kvalitetsopfølgning herunder tilsynspolitik Brugernes tilfredshed med de leverede ydelser kan måles gennem brugerundersøgelser. Visitationens og leverandørens overholdelse af kriterierne for gennemførsel af visitation og leverance af personlig pleje og praktisk hjælp, kontrolleres ved stikprøver.. Gennem tilsyn ved Center for Ældre, Myndighed og Tilsyn, kontrolleres om borgeren modtager den bevilligede ydelse (kvalitet og omfang). Der afholdes minimum 1 årligt møde mellem visitation og leverandør, hvor relevante områder drøftes, eksempelvis omfanget af klager, stikprøveresultater, samt opfølgning på kvalitetsmålene. Kvalitetsstandarderne revurderes én gang årligt, jf. Bekendtgørelse om kvalitetsstandarder for hjemmehjælp, rehabiliteringsforløb og træning efter servicelovens 83, 83 a og 86 af 16. december Tilsynspolitik Baggrund Det fremgår af lov om social service, 151 c at: Kommunalbestyrelsen skal udarbejde og offentliggøre en tilsynspolitik for tilbud efter 83, som er omfattet af reglerne om frit valg af leverandører efter 91. Stk. 2. Tilsynspolitikken skal indeholde kommunens procedurer for udførelse af tilsyn med disse tilbud og for opfølgning på tilsynet. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal i tilslutning til beslutninger om serviceniveauet for tilbud efter 83 og om udarbejdelse af kvalitetsstandarder 139 mindst én gang årligt følge op på tilsynspolitikken, herunder foretage de nødvendige justeringer Formål Med borgerens retssikkerhed i centrum påse: at de kommunale opgaver løses i overensstemmelse med lovgivningen og med de beslutninger kommunalbestyrelsen har vedtaget at borgere, der er visiteret til hjælp efter 83 i lov om social service, modtager den rette hjælp at der bliver leveret pleje og omsorg af høj kvalitet Organisering I Bornholms Regionskommune varetager Center for Ældre, Myndighed og Tilsyn, opgaven. Tilsyn Som udgangspunkt kontrol med, at den leverede hjælp er i overensstemmelse med den visiterede hjælp til borgeren. Med udgangspunkt i: dialog systematik kvalitet 8

9 Dialogen med borgere og leverandører og den systematiske dokumentation skal understøtte kvaliteten i hjemmeplejen. Metode: 1. Anmeldte tilsyn hos borgerne aflægges én gang om året. Besøgene planlægges ud fra tilfældig udvælgelse af borgere som modtager hjemmehjælp (5 % af det samlede antal visiterede borgere) på tværs af den kommunale leverandør og de private leverandører. Tilsynet tager udgangspunkt i en spørgeguide med hovedpunkter om: borgerens opfattelse af kvaliteten i hjemmeplejen og borgerens oplevelse af den bevilgede hjælp. Interview af leverandører og deres personale, samt gennemgang af instrukser og andet materiale vedr. levering af ydelsen kan også indgå i tilsynet. Hvis denne fremgangsmetode benyttes, udarbejdes der rapport til politisk behandling for hver leverandør for sig. 2. I forlængelse af tilsynene følger Bornholms Regionskommune op på eventuelle problemfelter, som skal skærpe kommunens og leverandørernes fokus på kvalitetsudvikling i hjemmeplejen. 3. Resultaterne fra tilsynene anvendes til at udarbejde en årlig redegørelse. Redegørelsen sendes i høring hos leverandørerne og i Ældreråd og Handicapråd. 4. Brugerundersøgelser kan indgå/anvendes. Opfølgning Som udgangspunkt for at sikre, at den visiterede hjælp er i overensstemmelse med borgerens aktuelle behov for hjælp. Metode: 1. Revisitation foretages løbende eller ved en oplyst ændring af borgerens funktionsevne gange årligt gennemgår leverandør og myndighed alle igangværende sager, for at sikre serviceniveauet i forhold til kvalitetsstandarden. 3. Der afholdes årligt møde med leverandørerne for at skabe et fælles værdi- og praksisgrundlag for indsatsen i hjemmeplejen, sikre kvaliteten og for at afstemme indhold og forventninger til samarbejdet. 4. Leverandørerne følger op på de givne anbefalinger fra Tilsynet, og Tilsynet får tilbagemelding om igangsatte initiativer. 9

10 11. Kvalitetsstandarder11.a Rehabiliteringsforløb Ydelsesområde Målgruppe Rehabiliteringsforløb Borgere, der midlertidigt eller varigt ikke selv kan varetage personlig pleje, og hvor det vurderes at et rehabiliteringsforløb vil kunne forbedre personens funktionsevne., Lovgrundlag Ydelsens omfang Lov om social service 83 a Efter konkret og individuel vurdering med udgangspunkt i borgerens ressourcer og behov tilbydes et korterevarende og tidsafgrænset rehabiliteringsforløb til personer med nedsat funktionsevne. Der fastsættes mål og tidsramme for forløbet i samarbejde med borgeren. Hjælpen og støtten skal løbende tilpasses borgerens funktionsevne. Behov som ydelsen dækker Personlig pleje og praktisk hjælp som borgeren er ude af stand til at varetage selvstændigt pga. nedsat funktionsevne. Formålet med ydelsen Borgerens funktionsevne forbedres, og behovet for hjælp efter 83, stk. 1 nedsættes. Aktiviteter som kan indgå i ydelsen Ydelser som er omfattet at nærværende kvalitetsstandard kan alle indgå i rehabiliteringsforløbet. Kompetencekrav til den person der skal udføre opgaven Opgaven udføres fortrinsvis af sundhedsfagligt uddannet personale med den bedste kompetence i forhold til opgaven. Sundhedsfaglige elever og studerende kan udføre opgaven under vejledning. Særlige forhold 10

11 11.1 Personlig pleje Ydelsesområde Målgruppe Personlig pleje Borgere, der midlertidigt eller varigt ikke selv kan varetage personlig pleje. Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1, nr. 1 samt stk. 2 Ydelsens omfang Behov som ydelsen dækker Hjælpen ydes altid ud fra en konkret individuel vurdering af borgerens behov for nødvendig hjælp, med udgangspunkt i borgerens aktuelle funktionsniveau. Personlig pleje, som borgeren er ude af stand til at varetage selvstændigt pga. nedsat fysisk, psykisk og/eller social funktionsevne. Formålet med ydelsen - At hjælpe borgeren på områder, hvor den personlige handlekraft er utilstrækkelig til at dække de personlige behov, som sikrer borgerens velfærd. - At forebygge yderligere udbredelse af den manglende funktionsevne. - At hjælpens omfang varieres efter den enkeltes behov og aktuelle funktionsniveau, og altid ydes efter hjælp til selvhjælpsprincippet. Aktiviteter som kan indgå i ydelsen - Bad (gives som udgangspunkt ugentligt). - Hjælp til personlig hygiejne, inkl. almen kropspleje. - Sengeredning i forbindelse med personlig pleje i sengen. - Af- og påklædning Toiletbesøg. - Hjælp til kropsbårne hjælpemidler (høreapparat, briller, proteser) - Forflytning. - Vending/lejring. - Uddelegerede sygeplejeydelser, så som kateter- og stomipleje, hjælp til kompressionsstrømper og støttekorsetter og alm. hudpleje Kompetencekrav til den person der skal udføre opgaven Opgaven udføres fortrinsvis af sundhedsfagligt uddannet personale med den bedste kompetence i forhold til opgaven. Sundhedsfaglige elever og studerende kan udføre opgaven under vejledning. Særlige forhold Almindelig oprydning indgår i ydelsen. For hjælp til ydelserne, kateter og stomipleje, hudpleje, hjælp til kompressionsstrømper og støttekorsetter gælder det, at der skal foreligge en vurdering og uddelegering af opgaven fra ansvarshavende sygeplejerske. 11

12 11.2 Psykisk pleje og omsorg Ydelsesområde Målgruppe Psykisk pleje og omsorg Borgere der midlertidigt eller varigt, og som på grund af fysiske, psykiske eller sociale problemer har behov for psykisk pleje og omsorg. Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1, nr. 1 samt stk. 2 Ydelsens omfang Behov som ydelsen dækker Hjælpen ydes altid ud fra en konkret individuel vurdering af borgerens behov for nødvendig hjælp med respekt for borgerens kultur og normer. Hjælp og støtte ved midlertidigt eller varigt nedsat psykisk funktionsniveau. Hjælp og støtte til opgaver/problemstillinger, som borgeren ikke kan afhjælpes med, i den allerede visiterede tid til de almene pleje- og omsorgsydelser, og hvor borgerens pårørende/sociale netværk ikke kan være behjælpelige. Formålet med ydelsen - At etablere et pleje- og omsorgsmiljø, der er støttende og tryghedsskabende. - At borgeren inddrages i opgaven, således at der skabes mulighed for udvikling i borgerens funktionsniveau. - At støtte borgeren i at opretholde, bevare og/eller udvikle egne færdigheder og socialt netværk. - At støtte den enkelte i den almindelige daglige livsførelse. Aktiviteter som kan indgå i ydelsen - Tilbyde støtte for at bevare, genvinde eller højne det psykiske/fysiske og sociale funktionsniveau i hverdagen. - Yde støtte til at genvinde selvtillid og opnå sammenhæng i hverdagen gennem anvendelse af pædagogiske og omsorgsmæssige tilbud. - I helt særlige tilfælde kan der ydes hjælp til at rekvirere transport til aktiviteter og behandling. - I helt særlige tilfælde kan der ydes hjælp til udfyldelse af papirer, blanketter, tilmelding til betalingsordninger (PBS) m.v. - I helt særlige tilfælde kan der efter aftale med visitationen ydes hjælp til ledsagelse skal aftales fra gang til gang. - I helt særlige tilfælde kan der efter aftale med visitationen ydes hjælp til at hæve penge og betale regninger i banken skal aftales fra gang til gang. Kompetencekrav til den person der skal udføre opgaven Opgaven udføres fortrinsvis af sundhedsfagligt uddannet personale med den bedste kompetence i forhold til opgaven. Sundhedsfaglige elever og studerende kan udføre opgaven under vejledning. 12

13 11.3 Pædagogiske opgaver Ydelsesområde Målgruppe Pædagogiske opgaver Borgere, der midlertidigt og som efter en individuel vurdering har behov for vejledning. Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1, nr. 1 samt stk. 2 Ydelsens omfang Behov som ydelsen dækker Hjælpen ydes altid ud fra en konkret individuel vurdering af borgerens behov for nødvendig hjælp. Ny viden i forhold til konkrete sundhedsproblemer og praktiske opgaver. Hjælpen ydes til opgaver ud over den almene pleje- og omsorgsydelse, samt den praktiske hjælp. Formålet med ydelsen - At man via vejledning genvinder eller opnår færdigheder. Aktiviteter som kan indgå i ydelsen - Vejledning/oplæring, som er opgaverelateret f.eks. i forhold til rengøring, personlig pleje og tøjvask. - Speciel vejledning til aktiviteter. Kompetencekrav til den person der skal udføre opgaven Opgaven udføres fortrinsvis af sundhedsfagligt uddannet personale med den bedste kompetence i forhold til opgaven. Sundhedsfaglige elever og studerende kan udføre opgaven under vejledning. Særlige forhold - Ydelsen gives altid tidsbegrænset. 13

14 11.4 Ernæring Ydelsesområde Målgruppe Ernæring Borgere, der midlertidigt eller varigt og som efter en individuel vurdering ikke selvstændigt kan opfylde de personlige behov for ernæring. Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1, nr. 1 samt stk. 2. Ydelsens omfang Hjælpen ydes altid ud fra en konkret individuel vurdering af borgerens behov for nødvendig hjælp. Behov som ydelsen dækker - Sikre behovet for mad og drikke. Formålet med ydelsen - At visiterede borgere tilbydes en ernæringsrigtig sammensat kost og tilstrækkelig væske. - At forebygge mangeltilstande hos borgeren. Aktiviteter som kan indgå i ydelsen - Tilberedning og anretning af morgenmad, mellemmåltider og kold mad. - Anretning/opvarmning af måltider/færdigretter. - Hjælp til indtagelse af mad og drikke. - Kost- og ernæringsvejledning. - Afrydning, opvask og tømme skraldespand. Kompetencekrav til den person der skal udføre opgaven Særlige forhold Opgaven udføres fortrinsvis af sundhedsfagligt uddannet personale med den bedste kompetence i forhold til opgaven. Sundhedsfaglige elever og studerende kan udføre opgaven under vejledning. Skal der gives hjælp til tilberedning af hovedmåltid skal dette kunne ske ved opvarmning i mikroovn/gryde. 14

15 Normalkost (middagsmad) med biret udbragt af godkendt leverandør Ydelsesområde Målgruppe Normalkost (middagsmad) med biret udbragt Borgere, der midlertidigt eller varigt og som efter en individuel vurdering ikke selvstændigt kan tilberede varm mad. Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1, nr. 3 samt stk. 2 Kriterier for at få tildelt ydelsen Hjælpen ydes altid ud fra en konkret individuel vurdering af borgerens behov for nødvendig hjælp - Borgere, som ikke selv kan tilberede varm mad p. g. a. fysisk/psykisk nedsat funktionsniveau. - Borgere, som ikke kan transportere sig til et serveringssted. - Borgere, hvor der i husstanden ikke findes en person, som kan varetage tilberedning af den varme mad. Behov som ydelsen dækker - Muligheden for at bevare eller genoprette en tilfredsstillende ernæringstilstand. Formålet med ydelsen - Er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten. Ydelsens indhold Følgende elementer kan indgå i ydelsen - Tilberedt hovedret. - Tilberedt biret. - Udbringning af tilberedt mad. Omfang - valgmulighed Maden leveres køle/vakuumpakket til opbevaring i køleskab levering finder sted 1 gang om ugen og der skal aftages mindst 4 hovedretter pr. uge (inkl. i dagcenterregi). Tilkøbsmulighed Leverancesikkerhed Kompetencekrav til den person der skal udføre opgaven tilbereder maden Krav til hygiejne og egenkontrol Særlige forhold Mulighed for tilkøb af f. eks. - Proteindrik, madpakke, frugt, salat, råkost, gæstemiddage. Udbragt mad leveres forsvarligt emballeret i borgerens hjem i borgerens køleskab. Opgaven udføres af kostfagligt uddannet personale med den bedste kompetence i forhold til opgaven. Kostfaglige elever kan også udføre opgaven under vejledning. Leverandøren skal leve op til de til enhver tid gældende regler for hygiejne og egenkontrol. Skal der gives hjælp til anretning af middagsmåltid skal dette kunne ske ved opvarmning i mikroovn/gryde. 15

16 Normalkost (middagsmad) uden biret udbragt af godkendt leverandør Ydelsesområde Målgruppe Normalkost (middagsmad) uden biret udbragt Borgere, der midlertidigt eller varigt og som efter en individuel vurdering ikke selvstændigt kan tilberede varm mad. Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1, nr. 3, samt stk. 2 Kriterier for at få tildelt ydelsen Hjælpen ydes altid ud fra en konkret individuel vurdering af borgerens behov for nødvendig hjælp - Borgere, som ikke selv kan tilberede varm mad p. g. a. fysisk/psykisk nedsat funktionsniveau. - Borgere, som ikke kan transportere sig til et serveringssted. - Borgere, hvor der i husstanden ikke findes en person, som kan varetage tilberedning af den varme mad. Behov som ydelsen dækker - Muligheden for at bevare eller genoprette en tilfredsstillende ernæringstilstand. Formålet med ydelsen - Er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten. Ydelsens indhold Følgende elementer kan indgå i ydelsen - Tilberedt hovedret. - Udbringning af tilberedt mad. Omfang - valgmulighed Maden leveres køle/vakuumpakket til opbevaring i køleskab levering finder sted 1 gang om ugen og der skal aftages mindst 4 hovedretter pr. uge (inkl. i dagcenterregi). Tilkøbsmulighed Leverancesikkerhed Kompetencekrav til den person der skal udføre opgaven tilbereder maden Krav til hygiejne og egenkontrol Særlige forhold Mulighed for tilkøb af f. eks. - Proteindrik, madpakke, frugt, salat, råkost, gæstemiddage. Udbragt mad leveres forsvarligt emballeret i borgerens hjem i borgerens køleskab. Opgaven udføres af kostfagligt uddannet personale med den bedste kompetence i forhold til opgaven. Kostfaglige elever kan også udføre opgaven under vejledning. Leverandøren skal leve op til de til enhver tid gældende regler for hygiejne og egenkontrol. Skal der gives hjælp til anretning af middagsmåltid skal dette kunne ske ved opvarmning i mikroovn/gryde. 16

17 Tilpasningskost (diætkost) med biret udbragt af godkendt leverandør Ydelsesområde Målgruppe Tilpasningskost (diætkost) med biret Borgere, der midlertidigt eller varigt og som efter en individuel vurdering ikke selvstændigt kan tilberede varm mad. Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1, nr. 3 samt stk. 2 Kriterier for at få tildelt ydelsen Hjælpen ydes altid ud fra en konkret individuel vurdering af borgerens behov for nødvendig hjælp - Borgere, som ikke selv kan tilberede varm mad p. g. a. fysisk/psykisk nedsat funktionsniveau. - Borgere, som ikke kan transportere sig til et serveringssted. - Borgere, hvor der i husstanden ikke findes en person, som kan varetage tilberedning af den varme mad. - Borgere, som har behov for tilpasningskost (diætkost), som ikke kan tilgodeses gennem normalkost. - Borgere, som har et utilsigtet vægttab/lavt BMI, og har behov for energiberiget kost. Behov som ydelsen dækker - Muligheden for at bevare eller genoprette en tilfredsstillende ernæringstilstand. Formålet med ydelsen - Er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten. Ydelsens indhold Følgende elementer kan indgå i ydelsen - Tilberedt hovedret. - Tilberedt biret. - Udbringning af tilberedt mad. Omfang - valgmulighed Maden leveres køle/vakuumpakket til opbevaring i køleskab levering finder sted 1 gang om ugen og der skal aftages mindst 4 hovedretter pr. uge (inkl. i dagcenterregi). Tilkøbsmulighed Leverancesikkerhed Kompetencekrav til den person der skal udføre opgaven tilbereder maden Krav til hygiejne og egenkontrol Mulighed for tilkøb af f. eks. Proteindrik, madpakke, frugt, salat, råkost, gæstemiddage. Udbragt mad leveres forsvarligt emballeret i borgerens hjem i borgerens køleskab. Opgaven udføres af kostfagligt uddannet personale med den bedste kompetence i forhold til opgaven. Kostfaglige elever kan også udføre opgaven under vejledning. Leverandøren skal leve op til de til enhver tid gældende regler for hygiejne og egenkontrol. 17

18 Særlige forhold Skal der gives hjælp til anretning af middagsmåltid skal dette kunne ske ved opvarmning i mikroovn/gryde. 18

19 Tilpasningskost (diætkost) uden biret udbragt af godkendt leverandør Ydelsesområde Målgruppe Tilpasningskost (diætkost) uden biret Borgere, der midlertidigt eller varigt og som efter en individuel vurdering ikke selvstændigt kan tilberede varm mad. Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1, nr. 3 samt stk. 2 Kriterier for at få tildelt ydelsen Hjælpen ydes altid ud fra en konkret individuel vurdering af borgerens behov for nødvendig hjælp - Borgere, som ikke selv kan tilberede varm mad p. g. a. fysisk/psykisk nedsat funktionsniveau. - Borgere, som ikke kan transportere sig til et serveringssted. - Borgere, hvor der i husstanden ikke findes en person, som kan varetage tilberedning af den varme mad. - Borgere, som har behov for tilpasningskost (diætkost), som ikke kan tilgodeses gennem normalkost. - Borgere, som har et utilsigtet vægttab/lavt BMI, og har behov for energiberiget kost. Behov som ydelsen dækker - Muligheden for at bevare eller genoprette en tilfredsstillende ernæringstilstand. Formålet med ydelsen - Er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten. Ydelsens indhold Følgende elementer kan indgå i ydelsen - Tilberedt hovedret. - Udbringning af tilberedt mad. Omfang - valgmulighed Maden leveres køle/vakuumpakket til opbevaring i køleskab levering finder sted 1 gang om ugen og der skal aftages mindst 4 hovedretter pr. uge (inkl. i dagcenterregi). Tilkøbsmulighed Leverancesikkerhed Kompetencekrav til den person der skal udføre opgaven tilbereder maden Krav til hygiejne og egenkontrol Særlige forhold Mulighed for tilkøb af f. eks. - Proteindrik, madpakke, frugt, salat, råkost, gæstemiddage. Udbragt mad leveres forsvarligt emballeret i borgerens hjem i borgerens køleskab. Opgaven udføres af kostfagligt uddannet personale med den bedste kompetence i forhold til opgaven. Kostfaglige elever kan også udføre opgaven under vejledning. Leverandøren skal leve op til de til enhver tid gældende regler for hygiejne og egenkontrol. Skal der gives hjælp til anretning af middagsmåltid skal dette kunne ske ved opvarmning i mikroovn/gryde. 19

20 11.5 Medicin Ydelsesområde Målgruppe Hjælp til medicin Borgere, der midlertidigt eller varigt og som efter en individuel vurdering har behov for hjælp til medicin. Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1, nr. 1 samt stk Ydelsens omfang Behov som ydelsen dækker Formålet med ydelsen Aktiviteter som kan indgå i ydelsen Hjælpen til medicin ydes altid ud fra en konkret individuel vurdering af borgerens behov, og kan visiteres flere gange i døgnet. Borgere som har behov for hjælp til medicin. At borgeren får den ordinerede medicin. - Medicinen stilles frem. - Hjælp til indtagelse af medicinen. - Øjen- og øredrypning. - Laksantia (afføringsmiddel). - Hudpleje lægeordineret. Kompetencekrav til den person der skal udføre opgaven Særlige forhold Opgaven udføres fortrinsvis af sundhedsfagligt uddannet personale med den bedste kompetence i forhold til opgaven. Sundhedsfaglige elever og studerende kan udføre opgaven under vejledning. Medicinen skal være doseret af sygeplejerske, social- og sundhedsassistent eller apotek. Hvis en plejeperson kun yder praktisk hjælp til at åbne en medicinbeholder eller giver medicin til en bevægelseshæmmet borger, f. eks. en borger med slidgigt i fingrene, der ellers selv kan administrere sin medicin, er plejepersonen ikke ansvarlig for medicingivningen og fungerer ikke som medhjælp for borgerens læge. For hjælp til ydelserne, kateter og stomipleje, hudpleje, hjælp til kompressionsstrømper og støttekorsetter gælder det, at der skal foreligge en vurdering og uddelegering af opgaven fra ansvarshavende sygeplejerske. Observationer og afvigelser dokumenteres skriftligt. Ydelsen kan ikke byttes til andre ydelser. 20

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for ydelser i plejeboliger på ældreområdet

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for ydelser i plejeboliger på ældreområdet Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for ydelser i plejeboliger på ældreområdet Godkendt i Socialudvalget den 4. april 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Grundlag... 3 3. Mål... 4 4.

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1.

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1. Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold

Læs mere

Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard til Frit Valg leverandør af Madservice

Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard til Frit Valg leverandør af Madservice Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard til Frit Valg leverandør af Madservice Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget den 6. januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 3 2 LOVGRUNDLAG... 3 3 OVERORDNET

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN December 2013 KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE Der er i Lemvig Kommune et politisk ønske om at fokusere på borgernes muligheder

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1. 1. Rammer

Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1. 1. Rammer Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold Formålet Kvalitetsstandarden revideres

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE 2015 Godkendt i Kommunalbestyrelsen den xxx 1 1. Om kvalitetsstandarden Kvalitetsstandarden for personlig pleje og praktisk hjælp

Læs mere

1. Hjælpens lovgrundlag. 71, 74 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker

1. Hjælpens lovgrundlag. 71, 74 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker 1. Hjælpens lovgrundlag 71, 74 og 75 i lov om social service 2. Behov, som hjælpen dækker Hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet 3. Formålet med hjælpen At renholde boligen i samarbejde

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp.

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp. Kvalitetsstandard for praktisk hjælp. For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: Ydelser inden for praktisk hjælp: 83 i Lov om Social Service (LSS). Ved praktisk hjælp forstås ydelser i relation til:

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information Kvalitetsstandarder 2014 Generel information Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og målsætning... 3 Sådan får du hjælp Hvis behovet opstår... 4 Vurdering af dine behov... 4 Sagsbehandlingen... 5 Midlertidig

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes

Læs mere

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice.

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Generel information om hjemmehjælp 2015 Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Hvem kan få hjemmehjælp? I Nyborg Kommune har vi en

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring.

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring. Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring. For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: Ydelser inden for personlig pleje og 83 i Lov om Social Service (LSS). Ved personlig pleje og ernæring forstås

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 4 201

PRAKTISK HJÆLP 4 201 2014 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker Hvad er formålet med Hvem er berettiget til Man kan få hjælp eller støtte

Læs mere

Kvalitetsstandard for bestilling af og sætte varer på plads. Ærinder til bank og posthus. Hjælp med vasketøj ved tøjvask af ekstern leverandør.

Kvalitetsstandard for bestilling af og sætte varer på plads. Ærinder til bank og posthus. Hjælp med vasketøj ved tøjvask af ekstern leverandør. Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for bestilling af og sætte varer på plads. Ærinder til bank og posthus. Hjælp med vasketøj ved tøjvask af ekstern leverandør. 2015 Indledning I Fredensborg

Læs mere

Odder Kommune Bilag 1.4 i sag vedr. Frit Leverandørvalg Doc.nr: 583690. Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004

Odder Kommune Bilag 1.4 i sag vedr. Frit Leverandørvalg Doc.nr: 583690. Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004 Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004 Kvalitetsstandard for personlig pleje 1.Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvilket behov dækker ydelsen? 3.Hvad er formålet med 71 lov om social service

Læs mere

VEJEN KOMMUNE INFORMERER

VEJEN KOMMUNE INFORMERER Hjemmehjælp VEJEN KOMMUNE INFORMERER - 2015 1 Lay out: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Trykkeriet, Vejen Kommune Udgivet: August 2013 Rev.: April 2015 2 Indhold

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 2015 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance Lovgrundlag Lov om social service 95. Stk. 2. En person med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2 2013 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Hjælpen er udformet på baggrund af Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker ydelsen Du kan få hjælp eller støtte

Læs mere

VEJEN KOMMUNE INFORMERER

VEJEN KOMMUNE INFORMERER Hjemmehjælp VEJEN KOMMUNE INFORMERER - 2014 1 Lay out: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Trykkeriet, Vejen Kommune Udgivet: August 2013 Rev.: Marts 2014 Formålet

Læs mere

Hjemmehjælp. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE

Hjemmehjælp. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE Information INFORMATION AKTIVITETER fra Sundhed OG FRA TRÆNING og RANDERS ældre: KOMMUNE Hjemmehjælp Randers Kommune 1 SUNDHED OG ÆLDRE Hjemmehjælp Om denne pjece Randers Kommune tilbyder hjemmehjælp,

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje.

Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje. Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje. Lovgrundlag: Ydelser inden for hjemmesygepleje: 138 i Sundhedsloven. Ved sygepleje forstås opgaver i relation til: Målrettede pædagogiske opgaver. Sygeplejefagligt

Læs mere

Serviceinformation. Træning og hjemmehjælp i Norddjurs Kommune. Hvor henvender jeg mig? Hvad kan jeg få støtte til?

Serviceinformation. Træning og hjemmehjælp i Norddjurs Kommune. Hvor henvender jeg mig? Hvad kan jeg få støtte til? Serviceinformation Træning og hjemmehjælp i Norddjurs Kommune Hvor henvender jeg mig? Hvad kan jeg få støtte til? Visitationsafdelingen Sundhed og Omsorg Ønsker du at søge om støtte til personlig pleje,

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Kalundborg Kommune 2015

Kvalitetsstandarder. Kalundborg Kommune 2015 Kvalitetsstandarder Kalundborg Kommune 2015 Godkendt i Kommunalbestyrelsen 25. februar 2015 Visioner og mål Målgruppen for kvalitetsstandarderne er alle borgere over 18 år i Kalundborg Kommune med behov

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER FOR 2011 PERSONLIG OG PRAKTISK HJÆLP

KVALITETSSTANDARDER FOR 2011 PERSONLIG OG PRAKTISK HJÆLP Forslag til KVALITETSSTANDARDER FOR 2011 PERSONLIG OG PRAKTISK HJÆLP Godkendt af Byrådet den.. Side: 2 Indholdsfortegnelse Side 2 Side 3 Hvem kan modtage ydelsen Side 4 med ydelserne Side 4 Hvordan udmåles

Læs mere

Kvalitetsstandarder for ældreområdet Samsø Kommune. Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandarder for ældreområdet Samsø Kommune. Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp Kvalitetsstandarder for ældreområdet Samsø Kommune Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp 1. Udvikle/fastholde...2 1.1 Hverdagens aktiviteter...2 1.1.4 Måltider, mad og drikke...4 1.1.4.1

Læs mere

Borgere der har behov for hjælp/støtte til øvrige opgaver i hjemmet for at dette kan fungere.

Borgere der har behov for hjælp/støtte til øvrige opgaver i hjemmet for at dette kan fungere. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.7 ANDEN PRAKTISK HJÆLP, A-pakke Hvem kan få hjælp? Hjælpen ydes efter principperne for hverdagsrehabilitering,

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. TILSYNSPOLITIK Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. TILSYNSPOLITIK Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE TILSYNSPOLITIK Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen i Ærø Kommune 2014 Indhold 1.0 Baggrund... 2 2.0 Indledning... 2 2.1 Formålet med tilsyn og opfølgning... 2 3.0 Tilsyn og opfølgning hos

Læs mere

Administrationsgrundla

Administrationsgrundla Godkendt i Udvalget for Voksne 25. august 2014 Administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver

Læs mere

1 of 10. Kvalitetsstandard. for. Personlig pleje. Praktisk hjælp. Sundhed og omsorg i Syddjurs Kommune

1 of 10. Kvalitetsstandard. for. Personlig pleje. Praktisk hjælp. Sundhed og omsorg i Syddjurs Kommune 1 of 10 Kvalitetsstandard for Personlig pleje & Praktisk hjælp Godkendt på byrådet d. xx.xx.2014 Sundhed og omsorg i Syddjurs Kommune 1 2 of 10 Syddjurs Kommunes værdigrundlag på ældreområdet: Der arbejdes

Læs mere

Information om tildeling af hjælp samt valg af leverandør til at udføre tildelt hjælp

Information om tildeling af hjælp samt valg af leverandør til at udføre tildelt hjælp Information om tildeling af hjælp samt valg af leverandør til at udføre tildelt hjælp Denne orientering vil give dig information om forhold, du skal være opmærksom på som modtager af hjælp. Når du af kommunens

Læs mere

personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet

personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet 2012/2013 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet Hvis du har brug for hjælp til personlig og praktisk bistand Ishøj Kommune 1 Jeg er glad for at kunne præsentere

Læs mere

Personlig pleje praktisk hjælp

Personlig pleje praktisk hjælp Personlig pleje praktisk hjælp Kvalitetsstandarder Visitation & Bestiller Center for Velfærd & Omsorg Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Mål og værdier i Lejre Kommune 4 Bevilling af hjælp 4 Formål

Læs mere

Praktisk hjælp. Ydelsestype Praktisk hjælp (7, 8, 9) Ydelsens lovgrundlag. Serviceloven 83

Praktisk hjælp. Ydelsestype Praktisk hjælp (7, 8, 9) Ydelsens lovgrundlag. Serviceloven 83 Praktisk hjælp Ydelsestype Praktisk hjælp (7, 8, 9) Ydelsens Serviceloven 83 hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse

Læs mere

Personlig hjælp og pleje

Personlig hjælp og pleje xpersonlig hjælp og pleje x I boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder 1 Indhold i boliger udenfor plejehjem og botilbud Hvem kan få personlig hjælp og pleje?... 4 Hvad er målet med hjælp

Læs mere

Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver i hjemmet.

Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver i hjemmet. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.1 RENGØRING GRUNDPAKKE, R1-pakke Hvem kan få hjælp Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver

Læs mere

Rengøring, tøjvask og indkøb

Rengøring, tøjvask og indkøb Indholdsfortegnelse Visitationskriterier... 3 Vurderingsområder... 3 Funktionsniveauer Serviceniveau... 4 Kvalitetsstandarder Plejeboliger... 5 Personlig pleje... 5 Ernæring... 6 Praktisk hjælp - Rengøring...

Læs mere

Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance Lov om social service 96

Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance Lov om social service 96 Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance Lov om social service 96 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen? 96. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig assistance. Borgerstyret personlig

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance

Borgerstyret Personlig Assistance Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance Lovgrundlag Lov om Social Service, 1, 96 Vejledning nr. 9 af 15-2-2011 Udmålingsbekendtgørelsen, Bekendtgørelse nr. 647 af 26. juni 2012 Visitation Målgruppe

Læs mere

PLEJECENTRE. Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune

PLEJECENTRE. Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune PLEJECENTRE Kvalitetsstandard 2012 December 2011 Norddjurs Kommune 1. Indledning...3 2. Ydelserne...3 2.1 Tildeling af hjælp...3 2.2 Praktiske opgaver...4 2.3 Personlig hjælp og pleje...5 2.4 Demens...5

Læs mere

Kvalitetsstandard for Odder Kommune

Kvalitetsstandard for Odder Kommune Kvalitetsstandard for Odder Kommune Medicingivning / medicinadministration i hjemmesygeplejen 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvilket behov dækker ydelsen? 3. Hvad er formålet med 4. Hvilke aktiviteter

Læs mere

Kvalitetsstandard. for personlig hjælp og pleje og. praktisk bistand. i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune. Godkendt på byrådet d.

Kvalitetsstandard. for personlig hjælp og pleje og. praktisk bistand. i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune. Godkendt på byrådet d. Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje og praktisk bistand i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune Godkendt på byrådet d. Sundhed og Omsorg i Syddjurs Kommune 1 Syddjurs Kommunes værdigrundlag på ældreområdet:

Læs mere

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Målgruppe Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Alle kan henvende sig direkte til Sundhed & Omsorgs

Læs mere

2012/2013. Kvalitetsstandard for RENGØRING. Hvis du har brug for hjælp til rengøring. Ishøj Kommune

2012/2013. Kvalitetsstandard for RENGØRING. Hvis du har brug for hjælp til rengøring. Ishøj Kommune 2012/2013 Kvalitetsstandard for RENGØRING Hvis du har brug for hjælp til rengøring Ishøj Kommune 1 Formål: Formålet med at få hjælp til rengøring er at sikre forsvarlig hygiejne i dit hjem samt at medvirke

Læs mere

Kvalitetsstandarder. madservice

Kvalitetsstandarder. madservice xmadservice x Kvalitetsstandarder 1 Indhold Kvalitetsstandard for Hvem kan få?... 4 Hvad er målet med?... 4 Hvad kan du få hjælp til?... 4 Hvad kan du som udgangspunkt ikke få hjælp til?... 4 Valgmuligheder...

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 2015 2 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance 96 Lovgrundlag Lov om social service 96. Stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig

Læs mere

Personlig hjælp og pleje

Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandarder 2014 Personlig hjælp og pleje - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje i boliger uden for plejehjem og botilbud Vi har udarbejdet en

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Hjælpemidler og Forbrugsgoder Træningsredskaber samt midlertidige hjælpemidler Lov om Social Service 112 Hjælpemidler, Lov

Læs mere

Tilsyn for personlig pleje og praktisk hjælp efter servicelovens 83. Leverandør: Stabil Pleje. Ydelse : Personlig pleje og Praktisk hjælp !!!!!

Tilsyn for personlig pleje og praktisk hjælp efter servicelovens 83. Leverandør: Stabil Pleje. Ydelse : Personlig pleje og Praktisk hjælp !!!!! Tilsyn for personlig pleje og praktisk hjælp efter servicelovens 83. Leverandør: Stabil Pleje. Ydelse : Personlig pleje og Praktisk hjælp Fredensborg kommune 2013. Tilsynet er gennemført af Visitator Britta

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION)

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om Social Service Borgere med betydelig og varig

Læs mere

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service, 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen er at skabe grundlag for fleksible ordninger, som tager udgangspunkt i borgerens medbestemmelse.

Læs mere

Serviceloven 192 Lov om almene boliger Bekendtgørelse om plejehjem og beskyttede boliger

Serviceloven 192 Lov om almene boliger Bekendtgørelse om plejehjem og beskyttede boliger Ydelsestype Ydelsens ydelsen Kriterier for at få tildelt ydelsen Beskrivelse af ydelsens Serviceloven 192 Lov om almene boliger Bekendtgørelse om plejehjem og beskyttede boliger At tilbyde brugere med

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Borgere der på grund af nedsat fysisk, psykisk og/eller social funktionsevne har brug for hjælp og støtte til personlig pleje.

Borgere der på grund af nedsat fysisk, psykisk og/eller social funktionsevne har brug for hjælp og støtte til personlig pleje. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.decmber 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.2.1 PERSONLIG PLEJE, P-pakke Hvem kan få hjælp? Hjælpen ydes efter principperne for hverdagsrehabilitering,

Læs mere

Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune

Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune Senior- og socialforvaltningen Januar 2015 Forord Kære borger i Kolding Kommune I denne pjece kan du læse om de former for hjælp i hjemmet, som Kolding

Læs mere

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg J.nr.: 00.01.00.P00 Sagsnr.: 14/10281 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN 2014 DEN 29-04-2014 Forslaget sendes tilbage

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) - i boliger uden for plejehjem og botilbud

Kvalitetsstandarder 2014. Praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder 2014 Praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandard for praktisk hjælp i eget hjem uden for plejehjem og botilbud Vi har udarbejdet

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder for socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Introduktion Odsherred Kommune bevilger

Læs mere

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau i.h.t. Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk bistand/støtte (version 2 af september 2010) 1. Lovgrundlag og målgruppe Kommunalbestyrelsen

Læs mere

BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96

BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96 Myndighed - Sundhed Kvalitetsstandard for Udkast 1 af 19. okt. 2010 BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96 1. Lovgrundlag 96. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Pleje og praktisk bistand

Kvalitetsstandarder. Pleje og praktisk bistand Kvalitetsstandarder Pleje og praktisk bistand Social & Ældre - 2014 Lay out: Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Vejen Kommune Udgivet: Marts 2013 Rev.: Februar 2014 Ordrenr: 00553

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680.

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680. Indledning I Lov om Social Service 85, er det muligt at søge Handicap- og Psykiatriafdelingen om at få socialpædagogisk støtte i eget hjem. For at blive tildelt socialpædagogisk støtte, skal du have en

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard Nødkald og sygeplejekald Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for nødkald og sygeplejekald Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Til borgeren. Praktisk bistand

Til borgeren. Praktisk bistand Til borgeren Praktisk bistand Sundhed og Omsorg December 2013 1 Praktisk bistand m.v. Hjemmehjælpen lægger vægt på at den hjælp, vi giver, skaber tryghed og trivsel. Dette gør vi ved at give dig hjælp

Læs mere

Velkommen til Hjemmeplejen

Velkommen til Hjemmeplejen Velkommen til Hjemmeplejen Velkommen til Hjemmeplejen Egedal Kommunes hjemmepleje leverer både praktisk hjælp (rengøring og tøjvask), personlig pleje og sygepleje til kommunes borgere. I denne pjece kan

Læs mere

Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014

Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 1 Indhold 2 Forudsætninger... 3 2.1 Lovgrundlag...

Læs mere

NÅR DU VIL SØGE OM HJÆLP BALLERUP KOMMUNES KVALITETSSTANDARDER

NÅR DU VIL SØGE OM HJÆLP BALLERUP KOMMUNES KVALITETSSTANDARDER BALLERUP KOMMUNES KVALITETSSTANDARDER Kvalitetsstandarden beskriver den hjælp, du som borger kan forvente at få af Ballerup Kommune, når du bliver visiteret til praktisk eller personlig hjælp. Serviceniveauet

Læs mere

Kvalitetsstandarder for pleje, praktisk hjælp, madservice og træning

Kvalitetsstandarder for pleje, praktisk hjælp, madservice og træning Kvalitetsstandarder for pleje, praktisk hjælp, madservice og træning Århus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Side 1 af 40 Indholdsfortegnelse 1.0 INDLEDNING... 3 2.0 FORMÅLET MED KVALITETSSTANDARDERNE...

Læs mere

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Helhedsbetragtning Helhedsvurdering Helhedssyn Helhedsvisitation Hvad siger juraen? krav og udfordringer?

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 85

Kvalitetsstandard for servicelovens 85 Kvalitetsstandard for servicelovens 85 1. Motivering til selv at klare egen hygiejne Lovgrundlag for 85 i Lov om Social Service At modtageren klarer egen personlig hygiejne At modtageren optræner eller

Læs mere

Hvem kan modtage ydelsen?

Hvem kan modtage ydelsen? 85 Social pædagogisk støtte. Lovgrundlag 85 i Lov om Social Service. Tilbud om hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer i eget hjem, der har behov herfor

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Hjælp til beboere på plejehjem

Kvalitetsstandarder 2014. Hjælp til beboere på plejehjem Kvalitetsstandarder 2014 Hjælp til beboere på plejehjem Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og målsætning...3 Generel information Udgangspunktet for hjælpen... 4 Afgørelsen... 4 Hvem leverer hjælpen?........

Læs mere

Genoptræning & vedligeholdende træning

Genoptræning & vedligeholdende træning Kvalitetsstandarder 2014 Genoptræning & vedligeholdende træning - servicelovens 86, stk. 1 og 2 Kvalitetsstandarder 2014 Kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdende træning Kære borger I gør

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Lov om Social Service 86 Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2013 Revidering Ydelseskatalog for genoptræning uden

Læs mere

Assens Kommune Myndighed Sundhed. Det kommunale tilsyns samlede redegørelse for år 2013: Tilsyn på frit-valg-området

Assens Kommune Myndighed Sundhed. Det kommunale tilsyns samlede redegørelse for år 2013: Tilsyn på frit-valg-området Assens Kommune Myndighed Sundhed Det kommunale tilsyns samlede redegørelse for år 2013: Tilsyn på frit-valg-området Lovgrundlag Med baggrund i Lov om Social Service 151a stk. 1, Retssikkerhedslovens 15

Læs mere

Det betyder bl.a. at: Kirsten Moesgaard Formand for Sundhedsudvalget

Det betyder bl.a. at: Kirsten Moesgaard Formand for Sundhedsudvalget Kvalitetsstandarder Voksne hjemmeboende 2013-2014 Kære Borger Vi bliver ældre og lever sundere. Vi vil gerne være aktive og uafhængige af andres hjælp - altså være herre i eget liv. Derfor har vi i Vesthimmerlands

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Personlig pleje. Ydelseskatalog 2015 ny

Faaborg-Midtfyn Kommune. Personlig pleje. Ydelseskatalog 2015 ny Faaborg-Midtfyn Kommune Personlig pleje Ydelseskatalog 2015 ny 1 Ydelseskataloget beskriver, hvad en borger kan modtage hjælp til jævnfør Faaborg Midtfyn Kommunes kvalitetsstandard. Ydelserne kombineres

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Maj 2013 Indhold 1.

Læs mere

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 1.2 Formål med lovgivningen Formålet

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv.

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Godkendt 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Formål...

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2013-2014 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:... 3 Lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

Jeg besøgte dig den 18. marts 2009 for at revurdere dit behov for hjælp.

Jeg besøgte dig den 18. marts 2009 for at revurdere dit behov for hjælp. Afgørelse efter revurdering af din hjemmehjælp Jeg besøgte dig den 18. marts 2009 for at revurdere dit behov for hjælp. Du modtager i dag hjælp til rengøring. Du har fået afslag på hjælp til: rengøring

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Januar 2015 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Indhold Generelle informationer om personlig og praktisk hjælp... 2 Indledning:... 2 Visitation til personlig og praktisk hjælp:... 2 Udpeget

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder.

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Lovgrundlag: Ydelser inden for hjælpemidler og 112 og 113 i Lov om Social Service (LSS). Ved hjælpemidler og forbrugsgoder forstås ydelser i relation

Læs mere

tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp

tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp Hvilken hjælp kan du få som borger i Roskilde Kommune? Roskilde Kommune har fokus på hverdagsliv, borgerinddragelse og sundhedsfremme i den hjælp, vi tilbyder.

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjemmehjælp 2013/14

Kvalitetsstandard for hjemmehjælp 2013/14 Kvalitetsstandard for hjemmehjælp 2013/14 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er en kvalitetsstandard?... 3 2. Formålet med hjemmehjælp.... 3 3. Midlertidig eller varig hjemmehjælp?... 4 4. Hvem kan få hjemmehjælp?...

Læs mere

KVALITETSSTANDARD 2012

KVALITETSSTANDARD 2012 FORSIDE TIL KVALITETSSTANDARD 2012 FOR PERSONLIG OG PRAKTISK HJÆLP SAMT AFLØSNING OG AFLASTNING EFTER SERVICELOVENS 83 og 84 Københavns Kommune Socialforvaltningen Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 5 2

Læs mere