Notat: kommissorier for SSP organisationens parter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat: kommissorier for SSP organisationens parter"

Transkript

1 Notat: kommissorier for SSP organisationens parter Tingvej Haslev Børn, Familie og Uddannelse Telefon Telefax Dato j.nr. Direkte telefon Mail Styregruppen for SSP samarbejdet i Faxe Kommune Styregruppen er SSP samarbejdets politiske organ. Styregruppen har det overordnede ansvar for området. Styregruppen har en politisk udpeget formand, næstformand og et menigt styregruppemedlem. De politisk valgte medlemmer har stemmeret. Ud over de politisk valgte medlemmer består Styregruppen af repræsentanter for Politiet samt direktøren for Børn, Familie og Uddannelse og rådgivningschefen. SSP styregruppen ser således ud: Formand (politisk udpeget) Næstformand (politisk udpeget) 1 medlem (politisk udpeget) 2 repræsentanter for Politiet Direktøren for Børn, Familie og Uddannelse Rådgivningschefen SSP styregruppens arbejde struktureres på samme måde som kommunens stående udvalg, dvs.: Der afholdes formøde til styregruppemøderne, hvor følgende deltager: Styregruppens formand Direktøren for Børn, Familie og Uddannelse 1/6

2 Rådgivningschefen Der udarbejdes dagsorden til styregruppemøderne (foregår på formøderne). Der udarbejdes en beslutningsprotokol, der underskrives af de faste styregruppemedlemmer. SSP styregruppens dagsorden og beslutningsprotokol er offentligt tilgængelig på kommunens hjemmeside. Styregruppen er det forum, hvor Faxe Kommunes SSP politik fastsættes gennem strategiske overvejelser og beslutninger. Styregruppen udstikker rammerne for SSP samarbejdet i Faxe Kommune, og træffer beslutning om generelle indsatsområder. Styregruppens funktionsperiode følger Byrådets valgperiode. SSP styregruppen mødes 2-4 gange årligt. Formanden kan indkalde til ekstra møder efter behov. SSP styregruppen afvikler ét dialogmøde årligt, hvor alle interessenter inviteres via SSP netværket, kommunens hjemmeside og dagspressen. SSP styregruppen udøver sin virksomhed inden for den til enhver tid af Byrådet afsatte økonomiske ramme. Koordinationsgruppen for SSP samarbejdet i Faxe Kommune Koordinationsgruppens formål er at sikre en koordineret indsats i hele kommunen. Samtidig skal koordinationsgruppen sikre, at der foregår et relevant operationelt samarbejde med politiet. Koordinationsgruppen ser således ud: Rådgivningschefen (Formand) Formændene for alle lokalgrupper Repræsentanter for Politiet SSP konsulenter Lederen af ungdomsskole En til to repræsentanter fra skolelederkredsen 2/6

3 Koordinationsgruppens overordnede opgave er at koordinere Faxe Kommunes SSP samarbejde, herunder at medvirke til den fortsatte faglige udvikling af SSP samarbejdet. Det er koordinationsgruppens primære opgave: At sikre, at kommunens indsatser overfor unge er sammenhængende og koordinerede med Politiet og Forvaltningen for Børn, Familie og Uddannelse At sikre koordination af lokalgruppernes initiativer At følge op på lokalgruppernes arbejde, og sikre at indsats og udvikling er i overensstemmelse med den strategi, styregruppen har lagt. At sikre et relevant operationelt samarbejde med Politiet At sikre koordineringen af det opsøgende arbejde. At udarbejde en årsrapport for SSP samarbejdet herunder opfølgning på vedtagne indsatsområder. SSP koordinationsgruppen mødes 4 gange årligt. Formanden kan indkalde til ekstra møder efter behov. SSP Lokalgrupper Lokalgrupperne er organiseret omkring de lokale klubber. Formand for den enkelte lokalgruppe er klubbens leder. Det pædagogiske personale fra klubben varetager det socialpædagogiske arbejde med unge i problemer herunder det opsøgende arbejde i området. Skolerne i området deltager i lokalgruppens arbejde gennem problemløsende og især forebyggende virksomhed. 1 SSP lærerne er knyttet til den klub, der ligger geografisk tættest på skolen. Deres primære arbejde foregår i skolen og inden for skoledistriktet. Til hver lokalgruppe knyttes den socialrådgiver fra Børn og Ungeafdelingen, som er tilknyttet den skole, hvor de fleste elever er indmeldt. Der deltager en af kommunens SSP konsulenter i hver lokalgruppe, ligesom sundhedsplejen deltager ad hoc. De enkelte lokalgrupper består af følgende fagpersoner: 1 I perioden frem til den fulde implementering af klubstrategien, varetages formandskabet af lokalgrupperne i Haslev af skolelederne på de tre folkeskoler i Haslev By. 3/6

4 Lederen af den enkelte klub (Formand for lokalgruppen og mødeindkalder) SSP lærer (fra hver skole) Sundhedsplejerske (ad hoc) Socialrådgiver Politi (lokalbetjent) En klubmedarbejder SSP konsulent (referent) Formålet med lokalgrupperne er: At være forum for drøftelse af, og sikre løsningen af de lokale SSP opgaver At sikre det tværfaglige samarbejde i opgavevaretagelsen herunder det operationelle samarbejde med Politiet At arbejde med de mål, der er formuleret af Styregruppen og de aftaler der er indgået i koordinationsgruppen At drøfte og tage initiativ til lokale kriminalitetsforebyggende indsatser efter behov At give feedback og dokumentation for virksomheden til koordinationsgruppen At afholde møder årligt eller efter behov med det lokalt funderede netværk Grupperne mødes 4 gange årligt. Ved behov kan formanden indkalde til ekstra møde. Lokalgrupperne fungerer i et lokalt funderet netværk med sportsforeninger, andre frivillige organisationer, efterskolerne, repræsentanter fra erhvervslivet, private projekter, lokale borgere, forældre, andre offentligt ansatte samt de offentlige og selvejende institutioner der ikke er repræsenteret i lokalgrupperne. Lokalgrupperne følger udviklingen i de enkelte lokalområder. Endvidere kan lokalgrupperne støtte i forbindelse med opstart af specialarrangementer. Funktionsbeskrivelse SSP konsulenter 4/6

5 SSP konsulenternes primære funktion er at varetage arbejdsopgaver relateret til det generelt kriminalitetsforebyggende område. Herunder: At agere aktivt i forhold til den generelle forebyggelse på skoler, klubber, institutioner og andre steder hvor børn og unge kommer At yde rådgivning og vejledning samt medvirke i netværksdannelse for forældre, børn og unge At tilbyde konsulentbistand til samarbejdspartnere i forhold til grupperinger eller enkelte unge der har en kriminalitetstruet adfærd At være til rådighed for foreninger eller andre som har brug for råd og vejledning i kriminalitetsforebyggende initiativer At fastholde og opdatere SSP læseplanen således den nyeste viden omkring tendenser i børne- og ungdomskulturen inddrages At deltage i lærer, elev og forældrearrangementer på skoler som er relateret til SSP læseplanen At udvikle forældresamarbejdet og fastholde forældreansvaret. Medvirke til synliggørelse af SSP samarbejdet bl.a. i samarbejde med Kommunikation og Kvalitet At deltage i afhøringer i samarbejde med sagsbehandlere, At afholde bekymringssamtaler med kriminalitetstruede børn/unge og deres familier At deltage i koordineringen af samarbejdet i SSP lokalgrupperne og koordinationsgruppen At tage initiativ til i samarbejde med SSP lokalgrupperne eller andre aktører, at være medarrangør på kriminalitetsforebyggende projekter for børn og unge Funktionsbeskrivelse SSP lærere Der er SSP lærerordning på alle skoler. SSP lærernes overordnede Formål er: 5/6

6 At varetage arbejdet omkring forebyggelsesarbejdet det kriminalpræventive i skoledistrikterne At fungere som oplysende, undervisende og vejledende ressourceperson. Arbejdsopgaver: At deltage i lokalgruppernes møder og arbejde. At rådgive og vejlede omkring konfliktløsning I samarbejde med AKT lærerne (hurtig indsats) At støtte og i samarbejde med klasselærerne planlægge og gennemføre generel forebyggelse af kriminalpræventiv art i distrikterne. At sikre gennemførelse af kriminalpræventive indsatser At bistå med, og forestå forebyggende undervisning At sikre lokalgruppernes funktioner på skolerne - samt bidrage til arbejdet i SSP organisationen. At koordinere samarbejdet mellem den enkelte lærer/forældrene og SSP medarbejderne. At sikre at de vejledende SSP læseplaner følges. At arbejde ud fra SSP styregruppens fokuspunkter og de beslutninger der træffes i koordinationsgruppen og i lokalgrupperne 6/6

Vision Formål Strategi Handleplan 2008/09 For SSP samarbejdet

Vision Formål Strategi Handleplan 2008/09 For SSP samarbejdet Marts 2008. Vision Formål Strategi Handleplan 2008/09 For SSP samarbejdet Intentionen med dette notat er at give et indblik i Lolland Kommunes SSP organisation og arbejdsmåde, og derfor præsenteres følgende

Læs mere

Kommissorium for den fælles projektorganisation

Kommissorium for den fælles projektorganisation Projekt Social balance i Værebro Park 28. maj 2013 Kommissorium for den fælles projektorganisation Gladsaxe Kommune og Gladsaxe almennyttige Boligselskab besluttede på møde d. 18. marts 2013 at etablere

Læs mere

Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder

Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder Vejledning i at holde netværksmøder - Til medarbejdere, der arbejder med børn og unge i Høje-Taastrup Kommune Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder Netværksmødet Denne vejledning er

Læs mere

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner Indledning Mellem kommunerne Ringsted, Sorø og Slagelse er indgået aftale om drift af et fælles center for Ungdommens Uddannelsesvejledning kaldet Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland (UU Vestsjælland).

Læs mere

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Indledning Varde Kommune ønsker med denne Rusmiddelstrategi at sætte fokus på brug og misbrug af både alkohol og illegale rusmidler. Brug og misbrug af alkohol og illegale

Læs mere

Arbejdsgrundlag. for Trivselsforum og SSP-samarbejdet

Arbejdsgrundlag. for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Arbejdsgrundlag for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Arbejdsgrundlag for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Trivselsforum og SSP-samarbejdet ses i Aalborg Kommune som en samlet størrelse. Dette skyldes,

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund. www.albertslund.dk

STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund. www.albertslund.dk STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund www.albertslund.dk 1 STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS INDHOLDSFORTEGNELSE Den kriminalpræventive indsats

Læs mere

Aabenraa Kommunes handleplan til nedbringelse af børne- og ungdomskriminalitet

Aabenraa Kommunes handleplan til nedbringelse af børne- og ungdomskriminalitet Aabenraa Kommunes handleplan til nedbringelse af børne- og ungdomskriminalitet 1. Sund opvækst Aabenraa Kommune vedtog i 2012 den sammenhængende børne-, familie- og ungepolitik Sund Opvækst. Sund Opvækst

Læs mere

Servicekvalitet 9.2.7

Servicekvalitet 9.2.7 Servicekvalitet 9.2.7 Relevant servicemål Ansvarlig afdeling Alkoholforebyggelse 9.2 Sundhed Myndighed: Social- og sundhedscenter Holbæk Leverandører: Alle kommunens afdelinger Værdi og målsætninger Fremme

Læs mere

SSP - en guide til samarbejdet

SSP - en guide til samarbejdet SSP - en guide til samarbejdet Indhold SSP - en guide til samarbejdet...................................................... 3 Kapitel 1: SSP før og nu... 5 Kapitel 2: Model for forebyggelse... 8 Kapitel

Læs mere

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune 2012 Formål Den sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet skal medvirke til at forebygge kriminalitet i Norddjurs Kommune.

Læs mere

Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler

Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler 1. Sekretariatschef Foreningens sekretariatschef er sekretær for formandsskabet og foreningens bestyrelse. Ved økonomiske dispositioner kan sekretariatschefen

Læs mere

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation Denne pjece har til formål at bidrage til at styrke samarbejdet om sikkerhed og sundhed i mejeriindustrien og sætter fokus på roller - opgaver - ansvar og forventninger i forhold til arbejdsmiljøet Fremtidens

Læs mere

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8.

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8. Publikation: Hvorfor og hvordan? - Skolebestyrelsen Hæfte 1 Skolebestyrelsen Hæfte 1 Hvorfor og hvordan? Første hæfte af otte i serien om skolebestyrelsen. De øvrige er: 2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde

Læs mere

2012-14. Viby Skole. Lokal Udviklingsplan

2012-14. Viby Skole. Lokal Udviklingsplan Lokal Udviklingsplan Viby Skole 2012-14 Viby Skole er en moderne og veldrevet folkeskole i Aarhus Kommune, der med sine ca. 80 medarbejdere, 25 klasser og ca. 500 elever mår at være en attraktiv skole,

Læs mere

1. Formål, opgaver og organisering.

1. Formål, opgaver og organisering. 1 Samarbejdsaftale om udbud af kombineret ungdomsuddannelse mellem CPH WEST, tovholderinstitution, og Social og sundhedsuddannelsescenteret i Brøndby Vestegnens HF og VUC Produktionshøjskolen i Brøndby

Læs mere

HANDLEPLAN 2014. Lokalrådet i Frederikshavns kommune

HANDLEPLAN 2014. Lokalrådet i Frederikshavns kommune HANDLEPLAN 2014 Lokalrådet i Frederikshavns kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Rammerne for Lokalrådets arbejde...3 3. Lokalrådet i Frederikshavn kommune 3 4. Det kriminalitetsforebyggende

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

Aftale for Sundhedsteamet 2009-2010

Aftale for Sundhedsteamet 2009-2010 1. Formål med aftalen: Aftale for Sundhedsteamet 2009-2010 Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2008 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål med aftalestyringen

Læs mere

Drejebog Folkeskolereform. Fremtidens Folkeskole på vej hvordan skal det ske i Rebild Kommune?

Drejebog Folkeskolereform. Fremtidens Folkeskole på vej hvordan skal det ske i Rebild Kommune? Drejebog Folkeskolereform Fremtidens Folkeskole på vej hvordan skal det ske i Rebild Kommune? Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Rebild Kommune. Fremtidens Folkeskole på vej i Rebild Kommune Samtlige

Læs mere

BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015

BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015 BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015 Sætter nydanske drenges ressourcer i spil Fortsætter sin støtte til alternative lektiecaféer og ung-til-ung metoder Intensiverer oplysning om uddannelse til nydanske forældre

Læs mere

Fritids-, idræts- og folkeoplysningspolitik KOLDING KOMMUNE. Fritid og Idræt KOLDING KOMMUNE FRITIDS-, IDRÆTS- OG FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK 1

Fritids-, idræts- og folkeoplysningspolitik KOLDING KOMMUNE. Fritid og Idræt KOLDING KOMMUNE FRITIDS-, IDRÆTS- OG FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK 1 KOLDING KOMMUNE Fritids-, idræts- og folkeoplysningspolitik Fritid og Idræt V0_Våben_Rød KOLDING KOMMUNE FRITIDS-, IDRÆTS- OG FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord................................

Læs mere

Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg.

Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg. 1 Elitesport Aalborg 1 Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg. 2 Institutionens formål er: at styrke og vedligeholde talentudvikling

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 15. januar 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN - POLITIET I LOKALSAMFUNDET

SAMARBEJDSPLAN - POLITIET I LOKALSAMFUNDET SAMARBEJDSPLAN - POLITIET I LOKALSAMFUNDET INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 1 Indledning Indledende beskrivelse af samarbejdsplanen Retsplejelovens 113 Politidirektøren udarbejder hvert år en plan for samarbejdet

Læs mere

Forenings-, idræts- og voksenundervisningspolitik

Forenings-, idræts- og voksenundervisningspolitik Kolding Kommune Forenings-, idræts- og voksenundervisningspolitik Fritid og Idræt 13-11-2011 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Vision... 4 Mission... 4 Strategi... 4 Brugerinddragelse... 5 De frivillige

Læs mere

SSP-katalog 2013-2014

SSP-katalog 2013-2014 SSP-katalog 2013-2014 1 Indhold Kære klasselærer... 3 SSP-samarbejdet... 4 TEMA OG DIALOG I KLASSEN... 5 Ad hoc puljen... 6 7. klasser... 7 7.- 9. klasser... 9 Sparring og Samarbejde... 10 Konsulentbistand

Læs mere

Alkoholpolitisk handleplan for Langeland Kommune. August 2010

Alkoholpolitisk handleplan for Langeland Kommune. August 2010 Alkoholpolitisk handleplan for Langeland Kommune August 2010 Den alkoholpolitiske handleplan for Langeland Kommune blev vedtaget af politikerne i Langeland Kommune i oktober 2009. Handleplanen kan rekvireres

Læs mere

Lokal forebyggelse af kriminalitet

Lokal forebyggelse af kriminalitet Januar 2008 Lokal forebyggelse af kriminalitet Idékatalog til det lokale kriminalpræventive samarbejde Idékatalog til det lokale kriminalpræventive samarbejde, navnlig i kreds- og lokalråd Indhold 1. Indledning

Læs mere