Arbejdsgrundlag. for Trivselsforum og SSP-samarbejdet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsgrundlag. for Trivselsforum og SSP-samarbejdet"

Transkript

1 Arbejdsgrundlag for Trivselsforum og SSP-samarbejdet

2 Arbejdsgrundlag for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Trivselsforum og SSP-samarbejdet ses i Aalborg Kommune som en samlet størrelse. Dette skyldes, at der er mange sammenfald både i målgruppe, indsatser og deltagere. Skoleforvaltningen og Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen anbefaler, at møderne holdes i forlængelse af hinanden og med koordineret dagsorden, således at indsatsen ses i sammenhæng. Trivselsindsats Formål - En generel indsats der retter sig mod alle børn og unge, samt deres forældre, med hensyn til sundhedsfremme, sygdomsforebyggelse og trivsel - Indsats, der tager sigte på de børn og unge som er truet på deres trivsel socialt og følelsesmæssigt Deltagere: Skoleleder, trivselsperson, PPR-medarbejder, sundhedsplejerske, rådgiver fra Familiegrupperne, SSP-medarbejder Ad-hoc: Klasselærer, DUS-medarbejder, UU, fritidscentermedarbejder o.a. Målgruppe: Børn i den skolepligtige alder Trivselsforum og SSP-samarbejde Trivselsindsats SSP-samarbejde Område SSP Udvidet SSP SSP + SSP-samarbejde Formål - En forebyggende indsats i forhold til elever, forældre og medarbejdere om faresignaler ved kriminalitet og misbrug - Indsats rettet mod enkeltelever med bekymrende og alvorligt bekymrende adfærd - Indsats i forhold til at være orienteret om udviklingen i forhold til kriminalitet og misbrug i lokalområdet Deltagere: Skoleleder, trivselsperson, sundhedsplejerske, rådgiver fra Familiegrupperne, SSP-medarbejder, politiet, fritidscentermedarbejder, DUS-medarbejder Ad-hoc: Klasselærer, UU, PPR o.a. Målgruppe: Børn i den skolepligtige alder Område SSP Samarbejde på tværs af skoleområder Der er på forvaltningsniveau etableret en styregruppe med repræsentanter fra Skoleforvaltningen og Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, ungdomsuddannelser, kriminalforsorgen og Politiet. I forhold til SSP-samarbejdet er der desuden i Aalborg Kommune etableret et lokalråd, hvor forvaltningsdirektører i Aalborg Kommune deltager sammen med fagchefer på området og Lokalpoliti Aalborg. Endelig er der Kredsrådet, hvor alle nordjyske borgmestre mødes med øverste ledelse i Nordjyllands Politi. Udvidet SSP Samarbejde med inddragelse af SSP-aktører omkring de børn og unge som er mest kriminalitetstruede SSP+ SSP-samarbejde omkring unge i alderen år

3 Særligt om trivselsforum Opgaver/emner I trivselsforum kan alle trivselsudfordringer drøftes. Der er som oftest tale om udfordringer som har tværfaglig/ tværsektoriel karakter og som dermed ikke alene vedrører elevens faglige vanskeligheder. Typiske emner er: elever med stort fravær, mobning, social inklusion, elever med udfordringer i hjemmet, elever med psykiske problemer, elever med sundhedsudfordringer osv. Hvad kan der komme ud af et trivselsforummøde? Trivselsforum er ikke et behandlingsforum. Trivselsforum handler først og fremmest om at give tværfaglige råd til, hvordan forældre eller lærere/pædagoger kan arbejde med et barns udfordringer. Derudover kan der blive henvist til videre foranstaltning hos fx PPR, familiegruppen, sundhedsplejen o.a. Drøftelserne i trivselsforum skal altid munde ud i en konkret plan for handling med ansvarsfordeling. Hvilke børn kan drøftes? Alle børn der er truet på deres trivsel kan drøftes på trivselsforummøde. Drøftelsen kan omhandle bekymringssager. Det vil sige sager, hvor parterne er bekymret uden, at der nødvendigvis er grundlag for at inddrage PPR eller Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen. Denne drøftelse kan enten foregå anonymt eller ved at forældrene giver samtykke til, at barnet må drøftes eller forældrene (og barnet) deltager i mødet. Det anbefales, at forældrene så vidt muligt deltager i møderne. Hvis der drøftes konkrete børn, hvor der i forvejen er en sag i Familiegruppen, skal dagsordenen være meldt ud i god tid (senest en uge før mødet), således at Familiegruppen kan nå at forberede mødedeltagelsen. Hvis elever med sager drøftes, deltager enten den faste kontaktperson (som har forberedt sig på sagen) eller rådgiveren med sagen. Hvis der ikke er planlagt et trivselsforummøde i nær fremtid kan skolen alternativt anmode Familiegruppen om at indkalde til et netværksmøde. Netværksmødet kan kun anvendes i forhold til de børn, hvor familien i forvejen er kendt i Familiegruppen. Netværksmødet anvendes for at sikre familiegrupperådgiveren tilstrækkelig viden til at vurdere barnets situation med henblik på, om der skal gives råd og vejledning eller udarbejdes en børnefaglig undersøgelse. Hensigten er, at familiegrupperådgiveren får mere at vide fra de fagpersoner, der har haft med barnet/den unge at gøre. Mødeafvikling Skoleledelsen på den enkelte skole er ansvarlig for, at trivselsforummøderne holdes og at der udarbejdes dagsorden og referat fra møderne. Det forventes, at der afholdes 6-10 møder årligt. Samtykke/deltagelse Det anbefales, at forældre (og barn) i videst muligt omfang deltager i møderne. Alternativt indhentes samtykke fra forældrene til, at deres barn drøftes. Med lovforslaget om Barnets Reform blev der indført en særlig bestemmelse i serviceloven (SSD-samarbejde), som giver adgang til udveksling af oplysninger om rent private forhold som led i det tidlige eller forebyggende tværfaglige samarbejde altså inden der er fremsendt en underretning. Videregivelsen må kun finde sted én gang. I særlige tilfælde kan der dog ske udvekslinger ved et opfølgende møde. Det anbefales, at denne bestemmelse kun anvendes, hvis det ikke har været muligt at inddrage forældrene eller få samtykke. Lovgrundlag Trivselsforum er oprettet på baggrund af Sundhedsloven

4 Særligt om SSP-samarbejdet Uddybning af formål/opgave SSP-samarbejdet har til opgave at holde sig orienteret om strømninger, udviklinger og tendenser i forhold til kriminalitet, forbrug af alkohol og misbrug af euforiserende stoffer (rusmidler) i skoledistriktet med henblik på at iværksætte kriminalpræventive indsatser. Endelig arbejdes der med forebyggelse af kriminalitet, forbrug af alkohol og misbrug af euforiserende stoffer (rusmidler). Dette gøres bl.a. ved at informere elever, forældre og medarbejdere om faresignaler i forhold til kriminalitet, misbrug af alkohol og euforiserende stoffer (rusmidler) Enkeltsager I SSP-samarbejdet er det muligt, hvis det vurderes, at et barn er kriminalitetstruet at drøfte barnet uden der på forhånd er indhentet samtykke fra forældrene. Det anbefales, at forældrene så vidt muligt inddrages, eller der indhentes samtykke. I Aalborg Kommune er det besluttet, at der i regi af trivselsforum og SSP-samarbejdet skal iværksættes en niveauopdelt indsats over børn og unge med kriminalitetsadfærd. Der arbejdes med fire niveauer: Niveau 1: Bekymrende adfærd (fx eleven færdes i og omkring miljøer med alkohol eller som begår førstegangskriminalitet simpel butiks- og brugstyveri) Niveau 2: Alvorligt bekymrende adfærd og/eller påbegyndt kriminalitet (fx gentagen butiks- og brugstyveri, hærværk, besiddelse af hash, overtrædelse af våbenloven) Niveau 3: Gentagen alvorlig kriminalitet Niveau 4: Personfarlig kriminalitet SSP-samarbejdet på den enkelte skole er ansvarlig for, at der sker handling i forhold til de elever, der er omfattet af niveau 1 og 2. Handling på niveau 1 og 2 kan fx være bekymringsbrev eller hjemmebesøg. Politiet er faste deltagere ved hjemmebesøg på niveau 2. Der skal føres særskilt referat, når elever drøftes på niveau 1 og 2. Der er notatpligt i forbindelse med hjemmebesøg og fremsendelse af bekymringsbreve. Notater om handlinger på niveau 1 og 2 skal opbevares i elevmappen. SSP-samarbejdet er tilpasset lokale behov og ønsker. Skolerne er opdelt i behovskategorier (mindre behov skolerne holder et årligt møde og kontakter politiet efter behov, middel behov skolen holder få årlige møder og kontakter derudover politiet efter behov, stort behov løbende kontakt med skolen jævnlige møder). Mødeafvikling Skoleledelsen på den enkelte skole er ansvarlig for, at møderne holdes og at der udarbejdes dagsorden og referat fra møderne. Dagsorden Der er en fast dagsorden, som skal gennemgås hver gang der er møde i SSP-samarbejdet. Denne omfatter: Uheldige grupperinger Unges adfærd Sammenstød mellem unge på baggrund af etnisk, politisk, religiøst eller seksuelt tilhørsforhold Rusmidler Kriminalitet Øvrige forhold Drøftelse af centralt udmeldte indsatsområder Under hvert dagsordenspunkt skal følgende spørgsmål drøftes: Hvad kan vi? Hvad vil vi? Hvad gør vi?

5 Lovgrundlag SSP-samarbejdet fungerer indenfor rammerne af Retsplejelovens 115 SSP-konsulenter Aalborg Kommune har tre SSP konsulenter, som til daglig udgør SSP sekretariatet. Konsulenterne er forankret på hhv. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, Skoleforvaltningen og Politiet. Område SSP Opgave At fastsætte aktuelle indsatsområder ud fra videns- og erfaringsopsamling om den samlede tilstand i området. At følge op på og evaluere de fastsatte indsatsområder. Deltagere Familiegruppelederen, skolernes teamledelser, børne- og familieområdelederen, en repræsentant fra politiet, SSP-sekretariatet, Ungdomsskolen, fritidscentre samt evt. adhoc-deltagelse. Mødeafvikling SSP-områdemødet forankres i skoleområdemøderne. 2 gange årligt én gang i foråret og én gang i efteråret sættes SSP på dagsorden som et punkt efter de ordinære skoleområdemøder. Familiegruppelederen er områdeansvarlig for SSP-opgaven. Det betyder, at denne er tovholder i forhold til dagsordener, referater og kan igangsætte særlige initiativer i eget område. Der kan trækkes på SSP-konsulenterne i forhold til dagsorden, referat og opfølgning. Der udarbejdes beskrivelser af tilstanden i området. Forud for møderne afleveres skriftlige indmeldinger (fra skoler, FC m.fl.) på tilstanden i det enkelte område til SSP-konsulenterne, der udarbejder forslag til tilstandsbeskrivelser. Forslaget præsenteres på SSP-områdemødet. Beredskab Der kan indkaldes til ad-hoc-møder i området, hvis der opstår behov. Hvis der opstår en situation i et skoledistrikt, der med fordel kan løses af flere parter, kontaktes enten Familiegruppelederen eller SSP-konsulenterne. Familiegruppelederen er ansvarlig for at indkalde relevante parter eller hele området. Opstår derimod en krisesituation, som kræver indsats indenfor de første timer efter kommunen får besked, anvendes kommunens Handleplan/actioncard ved spontane uroligheder med utilpassede unge. I kommunens åbningstid kontaktes SSP-sekrtariatet eller andre kontaktoplysninger som beskrevet i handleplanen. Udenfor kommunens åbningstid kontaktes Den Sociale døgnvagt. Kontaktparterne sikrer videre handling på området.

6 SSP+ SSP+ er et samarbejdsorgan, der koordinerer indsatsen for unge i alderen år, der er involveret i alvorlig kriminalitet. Der er etableret to SSP+-udvalg; ét der dækker skoleområderne Nord og Centrum og ét der dækker skoleområderne Øst og Sydvest. SSP+ er et dynamisk samarbejdsforum, som har til formål at hjælpe unge, som er kriminalitets- og udviklingstruet og unge som allerede er i kriminalitet. Der arbejdes på at få de unge til at fravælge den kriminelle løbebane. SSP+ tilbyder en helhedsorienteret indsats med fokus på uddannelse, job, økonomi og bolig. Deltagere i SSP+-samarbejdet JobcenterUng, SocialcenterUng, Ungdommens Uddannelsesvejledning, Kriminalforsorgen, politiet og Center for tværfaglig forebyggelse. Konkret indsats En ung drøftes, og der foretages en øjeblikkelig vurdering af, hvem der er primær tovholder, og hvilke handlinger der skal iværksættes. Hver især byder man ind med aktuel viden om den unge, og der igangsættes en handleplan og samtidig sikres en etablering af relevant undervisnings- og fritidstilbud. Der skal være særligt fokus på målrettede holdbare løsninger. Udvidet SSP Udvidet SSP er et kommunedækkende forum, der koordinerer indsatsen på tværs af Aalborg Kommune for de unge op til 18 år, som vurderes at være de mest udsatte i forhold til kriminalitet/misbrug af stoffer/niveau 3 og 4. Deltagere i Udvidet SSP Leder af Den Centrale Visitation, SSP-konsulenter, rådgiver fra hvert ungeteam i de 4 familiegruppen, politiet og leder af opsøgende medarbejdere. Konkret indsats Hvert kvartal gøres skriftligt status på listen over de mest udsatte unge i forhold til kriminalitet/misbrug af stoffer, og det drøftes hvorvidt andre unge er kommet til siden sidst. Der sikres en koordinering af viden i forhold til de konkrete unge, så rådgivere fra ungeteamene sikres en opdateret og tværfaglig viden på området med henblik på at etablere de mest målrettede og holdbare løsninger.

HANDLEPLAN 2014. for. Lokalrådet i Aalborg Kommune

HANDLEPLAN 2014. for. Lokalrådet i Aalborg Kommune HANDLEPLAN 2014 for Lokalrådet i Aalborg Kommune 1 1. Rammerne for lokalrådets arbejde Kredsrådet er det øverste strategiske forum for samarbejdet mellem Nordjyllands Politi og de 9 kommuner i politikredsen.

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE www.albertslund.dk boerneforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 34 - din nøgle til

Læs mere

Indsatser mod rekruttering til bander... Eksempler på kommunale initiativer, og anbefalinger til helhedsorienteret forebyggelse

Indsatser mod rekruttering til bander... Eksempler på kommunale initiativer, og anbefalinger til helhedsorienteret forebyggelse Indsatser mod rekruttering til bander... Eksempler på kommunale initiativer, og anbefalinger til helhedsorienteret forebyggelse Indsatser mod rekruttering til bander Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej

Læs mere

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune 2012 Formål Den sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet skal medvirke til at forebygge kriminalitet i Norddjurs Kommune.

Læs mere

Guide til Tidlig indsats og Forebyggelse i Rudersdal Kommune

Guide til Tidlig indsats og Forebyggelse i Rudersdal Kommune TIFO Guide Guide til Tidlig indsats og Forebyggelse i Rudersdal Kommune 0 18 år Indhold Indledning...4 Hvad er Tidlig indsats og Forebyggelse?...4 Den faglige strategi og værdier i Tidlig indsats og Forebyggelse...5

Læs mere

Vision Formål Strategi Handleplan 2008/09 For SSP samarbejdet

Vision Formål Strategi Handleplan 2008/09 For SSP samarbejdet Marts 2008. Vision Formål Strategi Handleplan 2008/09 For SSP samarbejdet Intentionen med dette notat er at give et indblik i Lolland Kommunes SSP organisation og arbejdsmåde, og derfor præsenteres følgende

Læs mere

SSP - en guide til samarbejdet

SSP - en guide til samarbejdet SSP - en guide til samarbejdet Indhold SSP - en guide til samarbejdet...................................................... 3 Kapitel 1: SSP før og nu... 5 Kapitel 2: Model for forebyggelse... 8 Kapitel

Læs mere

Plan for den kriminalitets- og misbrugsforebyggende indsats 2011 2014 i Stevns Kommune

Plan for den kriminalitets- og misbrugsforebyggende indsats 2011 2014 i Stevns Kommune Plan for indsatsen mod ungdomskriminalitet i Stevns Kommune 2011 2014 SSP samarbejdet 1 Indhold Forord... 4 Formålet... 5 Mål... 5 Hvad er SSP-samarbejdet... 6 Tryghed... 7 Opbyggende indsats... 7 Forebyggende

Læs mere

Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder

Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder Vejledning i at holde netværksmøder - Til medarbejdere, der arbejder med børn og unge i Høje-Taastrup Kommune Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder Netværksmødet Denne vejledning er

Læs mere

Den professionelle bekymring. en vejledning til frie skoler om børn og unge, der mistrives og har behov for særlig støtte

Den professionelle bekymring. en vejledning til frie skoler om børn og unge, der mistrives og har behov for særlig støtte Den professionelle bekymring en vejledning til frie skoler om børn og unge, der mistrives og har behov for særlig støtte 1 Indhold Forord 3 Indledning 4 Trin for trin sådan gør du, hvis du oplever, at

Læs mere

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013 1 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse oktober 2013 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse Kapitel

Læs mere

Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge

Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge Hvad må du sige? September 2005 Socialministeriet J.nr. 32-15 Layout og sats: paprika Fotograf:

Læs mere

NÅR DU ER BEKYMRET FOR ET BARN ELLER EN UNG - en handlevejledning

NÅR DU ER BEKYMRET FOR ET BARN ELLER EN UNG - en handlevejledning NÅR DU ER BEKYMRET FOR ET BARN ELLER EN UNG - en handlevejledning KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Socialforvaltningen www.kk.dk/bekymret 1 Indhold Forord 4 Tegn på at et barn eller en

Læs mere

Handleguide. Til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner, skoler og SFO

Handleguide. Til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner, skoler og SFO Handleguide Til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner, skoler og SFO Indhold Forord 3 Model Arbejdsgang/opgaveforløb 4 Den forebyggende indsats 5 Trivselsskema og

Læs mere

HANDLEPLAN 2013. Lokalrådet i Frederikshavns kommune

HANDLEPLAN 2013. Lokalrådet i Frederikshavns kommune HANDLEPLAN 2013 Lokalrådet i Frederikshavns kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Rammerne for Lokalrådets arbejde...3 3. Lokalrådet i Frederikshavn kommune 3 4. Det kriminalitetsforebyggende

Læs mere

Handlingsvejledning for det tværfaglige samarbejde om børn og unge

Handlingsvejledning for det tværfaglige samarbejde om børn og unge Handlingsvejledning for det tværfaglige samarbejde om børn og unge Forord Handlingsvejledning for det tværfaglige samarbejde om børn og unge med særlige behov er et arbejdsredskab for medarbejdere, der

Læs mere

STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund. www.albertslund.dk

STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund. www.albertslund.dk STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund www.albertslund.dk 1 STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS INDHOLDSFORTEGNELSE Den kriminalpræventive indsats

Læs mere

Lokal forebyggelse af kriminalitet

Lokal forebyggelse af kriminalitet Januar 2008 Lokal forebyggelse af kriminalitet Idékatalog til det lokale kriminalpræventive samarbejde Idékatalog til det lokale kriminalpræventive samarbejde, navnlig i kreds- og lokalråd Indhold 1. Indledning

Læs mere

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Servicestyrelsen Edisonsvej 18 5000 Odense C Tlf.: +45 72 42 37 00 Fax: +45 72 42

Læs mere

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Socialstyrelsen Edisonsvej 18 5000 Odense C Tlf.: +45 72 42 37 00 Fax: +45 72 42 37

Læs mere

Kriminalitetsforebyggelse over for børn og unge under 15 år med anden etnisk baggrund end dansk

Kriminalitetsforebyggelse over for børn og unge under 15 år med anden etnisk baggrund end dansk Kriminalitetsforebyggelse over for børn og unge under 15 år med anden etnisk baggrund end dansk Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte Randers Kommune - 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 BYRÅDETS BØRNE-, UNGE- OG FAMILIESYN...3 POLITISK HANDLEGRUNDLAG...3

Læs mere

Analyse af forebyggelsesarbejdet vedrørende børneog ungdomskriminalitet i Aabenraa Kommune

Analyse af forebyggelsesarbejdet vedrørende børneog ungdomskriminalitet i Aabenraa Kommune Analyse af forebyggelsesarbejdet vedrørende børneog ungdomskriminalitet i Aabenraa Kommune Socialstyrelsen Den Nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation (VISO) CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

Det tværmagistratlige samarbejde i Århus Kommune 2 magistrater 3 forvaltninger

Det tværmagistratlige samarbejde i Århus Kommune 2 magistrater 3 forvaltninger Det tværmagistratlige samarbejde i Århus Kommune 2 magistrater 3 forvaltninger Århus Rådhus Magistraten for sociale forhold og beskæftigelse Socialforvaltningen Beskæftigelsesforvaltningen herunder Jobcenter

Læs mere

Anbefalinger for forebyggende sundhedsydelser for børn og unge

Anbefalinger for forebyggende sundhedsydelser for børn og unge Anbefalinger for forebyggende sundhedsydelser for børn og unge 1 Titel: Høring af anbefalinger for forebyggende sundhedsydelser for børn og unge Sundhedsstyrelsen, 2010 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge

Læs mere

Årlig afrapportering for Dommervagtsprojektet 2011

Årlig afrapportering for Dommervagtsprojektet 2011 Årlig afrapportering for Dommervagtsprojektet 2011 Dommervagtsprojektet oktober 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Dommervagtsprojektet... 2 Fremstillinger i Dommervagten og den skærpede indsats... 3 Fremstillinger

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Handleguide for SFO, Klub og Skole

Handleguide for SFO, Klub og Skole Handleguide for SFO, Klub og Skole for at styrke den tidlige og målrettede indsats overfor børn og unge Indledning Handleguiden er udarbejdet til Stevns kommunes medarbejdere, der arbejder med børn og

Læs mere

I gennem 2012 har der været en positiv udvikling i arbejdet i SSP lokalgrupperne og SSP-lærersamarbejdet. 3/19

I gennem 2012 har der været en positiv udvikling i arbejdet i SSP lokalgrupperne og SSP-lærersamarbejdet. 3/19 SSP årsrapport 2012 Indhold 1. Indledning... 3 2. Samarbejder... 4 2.1 Forebyggelseskonsulenter... 4 2.2 Det Kriminalpræventive Råd (DKR)... 4 2.3 Videns- og Specialrådgivningsorganisation (VISO)... 4

Læs mere