Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder"

Transkript

1 Vejledning i at holde netværksmøder - Til medarbejdere, der arbejder med børn og unge i Høje-Taastrup Kommune Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder

2 Netværksmødet Denne vejledning er til alle, der i deres arbejde har med unge og deres familier at gøre. Vejledningen handler om samarbejde og koordination af indsatsen omkring børn og unge, der ikke trives med udgangspunkt i netværksmødet. Netværksmødet er forældre, familiens private netværk og relevante fagpersoner omkring barnet eller den unge, der mødes for at samarbejde om en tidlig og sammenhængende indsats overfor barnet eller den unge, som ikke trives. På mødet inddrages både familien, barnet eller den unge og netværket i at finde løsninger, der er til gavn for familien. Deltagerne i netværksmødet er ansvarlige for den videre tværfaglige indsats. Vejledningen giver dig konkret viden om, hvordan vi afholder gode netværksmøder i Høje-Taastrup Kommune. Den beskriver blandt andet: Hvordan du indkalder til et netværksmøde, hvem der er relevante deltagere, deltageres kompetencer og opgaver samt referat og opfølgning. Afvikling af det gode netværksmøde - Vores fælles værdigrundlag: Vi skal byde ind med vores egen faglighed og kompetencer. Vi fokuserer på, hvad vi selv kan gøre - og ikke på det andre kan gøre. Fælles børn Fælles ansvar For at fremme: Menneskelighed og et positivt livssyn, engagement, professionalisme og helhed. Vi har fokus på familiens og barnets eller den unges ressourcer og potentialer. Alle der deltager i mødet har et ansvar og har noget at byde ind med. Vi inddrager barnets eller den unges egne synspunkter i indsatsen. 2

3 Formål med netværksmødet At sikre en tidlig, tværfaglig og koordineret indsats for børn og unge, som ikke trives. At familien/barnet/den unge får kvalificeret støtte. At skabe en fælles forståelse af den beskrevne bekymring/problemstilling. At finde en måde at arbejde med bekymringen på, så alle kan bidrage til at afhjælpe bekymringen. At alle involverede ved, hvem der gør hvad. Forud for netværksmødet Du og din leder har været igennem trin 1 i Handleguide for mistanke om børn i mistrivsel og er sammen med forældrene blevet enige om, at der er behov for en tværfaglig indsats i form af et netværksmøde. Sagsbehandler fra Børne- og Ungerådgivningscentret kan inddrages, uanset om familien i forvejen er tilknyttet Familieafdelingen. Læs mere i Handleguide for mistanke om børn i mistrivsel Trin for trin. Du kan hente handleguiden her: Er du i tvivl? - Kan du altid kontakte: Den stedlige PPR psykolog Socialrådgiver-kontaktpersonen på skolerne eller Vagten i BURC Hvis du som leder eller medarbejder ønsker sparring om graden af en bekymring eller har spørgsmål til fx indkaldelse til et netværksmøde, kan du altid kontakte vagten en sagsbehandler i Familieafdelingens Frontteam. Hvis der i forvejen er en sag på barnet, bliver du omstillet til familiens sagsbehandler. Frontteamet kan træffes på tlf mandag-onsdag kl , torsdag kl og fredag kl Frontteamet består af seks socialrådgivere, som tager imod de første henvendelser til Familieafdelingen, håndterer underretninger og deltager i netværksmøder. Claus Bøg Larsen Susanne Khalil Heidi Jensen Bente Klüver Rasmussen Elizabeth Meyer Louise Lund Nielsen 3

4 Hvem deltager? Forældre deltager altid i netværksmøder. Hvis forældrene er skilt, og de har fælles forældremyndighed, skal begge forældre inviteres. Hvis du oplever, at forældre undtagelsesvis ikke kan/vil deltage, skal du sørge for, at de giver skriftligt samtykke til videregivelse af fortrolige oplysninger - og orienteres om mødet, før det afholdes. Der kan også opstå behov for kontakt mellem deltagerne i netværket mellem møderne - derfor er det vigtigt, at der ligger et skriftligt forældresamtykke, som indeholder oplysninger om, hvilke typer oplysninger, der må videregives til hvem og med hvilket formål. Du kan finde skabelonen til forældresamtykke her: klik på Trin 2 i Værktøjskassen. Hvis forældrene ikke deltager i samarbejdet og ikke vil give samtykke til videregivelse af fortrolige oplysninger, har det konsekvenser for, hvilke informationer der kan udveksles. Læs mere i Socialstyrelsens pjece: Dialog om tidlig indsats. Barnet/den unge deltager i netværksmødet efter aftale med forældrene og efter en vurdering af mødets indhold og barnets alder og forudsætninger. Børn/unge over 12 år bør deltage i enten hele eller dele af mødet. Det er gavnligt for unge at deltage på møderne, især hvis der skal laves aftaler med henblik på deres fremtid. Husk at tilrettelægge møderne, så der tages hensyn til barnet i forhold til dets alder. I tilfælde, hvor barnet/den unge ikke deltager, skal de altid informeres om mødets afholdelse og om de beslutninger, der træffes på mødet. På mødet aftaler I, hvem der har ansvaret for dette. Lokal leder fx pædagogisk leder, skoleleder, afdelingsleder/souschef eller klubleder deltager altid på netværksmødet. Ressourcepersoner, der har den nødvendige viden og kompetence i forhold til mødets formål og indhold inviteres også til mødet. Det kan eksempelvis være en psykiater, sundhedsplejerske, støttepædagog, tale-hørelærer, støttekontaktperson, psykolog og/eller socialrådgiver. Medarbejdere tæt på barnet (fx fagpersoner fra daginstitution, skole eller klub) kan inddrages aktivt enten forinden eller ved at deltage på selve mødet. Familiens private netværk Familien skal tilbydes at have en bisidder med (eventuelt et familiemedlem, en fodboldtræner eller lignende), efter eget ønske. Kun relevante deltagere inviteres Kun de relevante deltagere inviteres til et netværksmøde. Du bør som udgangspunkt drøfte dette med ressourcepersoner, inden du indkalder. Stedlig leder kan fx afklare netværksmødets formål og hvem, der bør deltage med en socialrådgiver fra Frontteamet (se side 3) eller med den stedlige psykolog. Når du udfylder skemaet til netværksmødet (som du finder på næste side), skal det beskrives, hvem der deltager og hvorfor. Vær opmærksom på, at det kan virke voldsomt for en familie at deltage i et møde med fagpersoner. 4

5 Indkald til netværksmøde Når du indkalder til et netværksmøde skal du: 1. Hente skema til netværksmøde på: klik på trin 2 i værktøjskassen. Der benyttes altid et fast skema, der kan hjælpe til at strukturere mødet. Skema til netværksmøde indeholder både dagsorden, referat og aftaler/indsatser. 2. Udfyld skemaet og husk at gøre beskrivelsen så konkret som muligt. 3. Dernæst sender du skema til netværksmøde (inklusiv dagsorden) til alle mødedeltagere inklusiv forældrene. Når du vil indkalde en socialrådgiver i netværksmødet skal du: Skrive en mail til om at du ønsker at afholde et netværksmøde og oplyse barnets eller den unges navn og cpr-nummer. Undgå at fastsætte mødedato på forhånd, før du ved, hvem der er socialrådgiver på netværksmødet. Inden for to hverdage modtager du en tilbagemelding om, hvem der er socialrådgiver på netværksmødet. Herefter kan du booke socialrådgiver og øvrige mødedeltagere i outlook-kalenderen. Det er derfor vigtigt, at alle har opdateret deres kalender. Herefter skal du sende Skema til netværksmøde med dagsorden som beskrevet i boksen overfor. 5

6 Den lokale leder (fx pædagogisk leder, skoleleder, afdelingsleder/souschef eller klubleder) står for indkaldelse og gennemførelse af netværksmødet. Mødet afholdes lokalt på skolen, i institutionen eller klubben. Sørg for, at det kun er de relevante deltagere, der inviteres (se afsnittet Hvem deltager? på s. 4) Inddrag altid forældrene og barnet/den unge. Sørg for, at forældrene har kendskab til dagsorden, rammen for mødet samt kendskab til og indflydelse på, hvem der deltager. Deltager barnet/den unge er det vigtigt så vidt muligt at informere dem om, hvordan mødet forventes afviklet. Principper for netværksmødet: Mødet prioriteres højt af alle. Er du indkaldt til et netværksmøde, har du pligt til at deltage. Alle der deltager i mødet har et ansvar og har noget at byde ind med. Det er vigtigt, at du sørger for at inddrage familien i hele forløbet. Samarbejdet med familien er centralt for indsatsen. Undgå derfor at drage konklusioner, inden netværksmødet holdes. Børnenes og de unges deltagelse i mødet overvejes med afsæt i deres alder og mødets præmisser. Ved afbud: Afbud meldes altid til den leder, der har indkaldt. Hvis en deltager er syg eller af anden grund ikke kan deltage, skal den indkaldende leder afgøre, om mødet skal flyttes, afholdes uden pågældende, eller om afdelingen skal forsøge at sende en stedfortræder. 6

7 Kompetencer og opgaver Alle der deltager til et netværksmøde har et ansvar og noget at byde ind med. Hver part i et netværksmøde må være parat til at bidrage aktivt til den koordinerende indsats også efter mødet. I netværkssamarbejdet er det ligeledes vigtigt, at alle involverede deler deres relevante viden, afklarer forventningerne til samarbejdet og fordeler opgaverne. Eksempler på kompetencer og opgaver til et netværksmøde: Lokal leder (fx pædagogisk leder/skoleleder/afdelingsleder/klubleder): Forbereder og indkalder til netværksmøder. Udfylder dagsorden (Skema til netværksmøde) og sender det ud til alle inden mødet. Er mødeleder. Faciliteter netværksmødet og sikrer involvering af barnet, den unge og familien. Sikrer, at opgaver og aftaler er fordelt (jf. Skema til netværksmøde). Er ansvarlig for, at der tages referat denne opgave kan uddelegeres. Socialrådgiver: Yder råd og vejledning ud fra servicelovens bestemmelser og orienterer om muligheder deri. Har delvist myndighedskompetence til møderne. Socialrådgiveren kan bevilge forebyggende foranstaltninger ( 11 og 52a) - fx kortere familievejledningsforløb og rådgivnings/samtaleforløb for forældre og/eller barnet eller den unge. Den konkrete bevilling sker aldrig direkte på mødet, men efterfølgende i et samarbejde med familien. Er med til at afklare, om der er et særligt behov for støtte (børnefaglig undersøgelse/ 50). Socialrådgiveren vil dog som regel ikke træffe beslutning om en børnefaglig undersøgelse på selve mødet. Psykolog: Yder råd og vejledning i forhold til problemstillinger af pædagogisk psykologisk karakter eller problemstillinger i forhold til barnets/den unges psykiske trivsel og udvikling. Kan være med til at facilitere processen i og omkring netværksmødet. Kan være med til at afklare det videre forløb. Kan tilbyde vejledning til lærere/pædagogisk personale samt enkelte rådgivende samtaler til forældrene/den unge. Øvrige fagpersoner fx sundhedsplejerske, specialpædagog, tale-hørelærer, AKT-lærer med flere: Deltager, hvis de har en konkret relation til barnet, og er relevante i forhold til løsningen af problemstillingen. 7

8 Referat og opfølgning Referatet indgår som en del af den faste skabelon: Skema til netværksmøde. Referatet kan med fordel skrives på mødet. Mødelederen (dvs. skoleleder, afdelingsleder eller pædagogisk leder) er ansvarlig for, at dette sker, men kan uddelegere opgaven. Der udpeges således en referent, som ikke nødvendigvis behøver at være lederen. Referatet indeholder aftaler om, hvem der er ansvarlig for hvilke aftaler og indsatser i det videre forløb - se skabelon: Skema til netværksmøde. De planlagte aftaler og indsatser ridses op, inden mødet afsluttes. Inden mødet slutter, laves der foreløbige aftaler om et opfølgende netværksmøde. Referatet sendes ud til alle deltagerne efter mødet. Viser det sig, at der ikke er behov for et opfølgningsmøde, kan dette aflyses - eller mødefrekvens og deltagerliste kan justeres. Opfølgningsmøde: Der aftales et nyt møde inden for senest 12 uger. Alle deltagerne følger op på resultaterne af indsatsen, og på mødet undersøges, om der er sket en positiv udvikling. Der tages stilling til, hvad der skal ske fremover. OBS! Skemaet til netværksmødet er fortløbende det vil sige, at det er det samme skema, der anvendes hele vejen igennem et netværksforløb - fra første møde til efterfølgende opfølgningsmøder. 8

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE www.albertslund.dk boerneforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 34 - din nøgle til

Læs mere

Handleguide. Til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner, skoler og SFO

Handleguide. Til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner, skoler og SFO Handleguide Til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner, skoler og SFO Indhold Forord 3 Model Arbejdsgang/opgaveforløb 4 Den forebyggende indsats 5 Trivselsskema og

Læs mere

OPTIK. En handleguide til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner og skoler

OPTIK. En handleguide til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner og skoler OPTIK En handleguide til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner og skoler Version af februar 2011 Indholdsfortegnelse Forord. 3 Projektbeskrivelse (OPTIK). 4 Model

Læs mere

Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge

Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge Indholdsfortegnelse Målgruppe... 3 Indholdet... 3 Formål... 3 Hvad er overgreb?... 3 Når børn udviser grænseoverskridende adfærd overfor andre børn... 4 Hvordan

Læs mere

Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge

Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge Hvad må du sige? September 2005 Socialministeriet J.nr. 32-15 Layout og sats: paprika Fotograf:

Læs mere

Guide til Tidlig indsats og Forebyggelse i Rudersdal Kommune

Guide til Tidlig indsats og Forebyggelse i Rudersdal Kommune TIFO Guide Guide til Tidlig indsats og Forebyggelse i Rudersdal Kommune 0 18 år Indhold Indledning...4 Hvad er Tidlig indsats og Forebyggelse?...4 Den faglige strategi og værdier i Tidlig indsats og Forebyggelse...5

Læs mere

Roskildemodellen. - hvad gør vi, hvis omsorgen svigter, eller et barn har brug for særlig støtte?

Roskildemodellen. - hvad gør vi, hvis omsorgen svigter, eller et barn har brug for særlig støtte? Roskildemodellen - hvad gør vi, hvis omsorgen svigter, eller et barn har brug for særlig støtte? 1 Indhold Forord side 3 Indledning side 4 Roskildemodellens indhold side 6 DEL 1 BEKYMRING FOR BARNET 1.1

Læs mere

Handlingsvejledning for det tværfaglige samarbejde om børn og unge

Handlingsvejledning for det tværfaglige samarbejde om børn og unge Handlingsvejledning for det tværfaglige samarbejde om børn og unge Forord Handlingsvejledning for det tværfaglige samarbejde om børn og unge med særlige behov er et arbejdsredskab for medarbejdere, der

Læs mere

Underretninger er udtryk for omsorg

Underretninger er udtryk for omsorg Underretninger er udtryk for omsorg Som fagperson har du et særligt ansvar for at handle, når du er bekymret for et barn En underretning er udtryk for omsorg for et barn. Denne pjece er en del af en kampagne,

Læs mere

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Socialstyrelsen Edisonsvej 18 5000 Odense C Tlf.: +45 72 42 37 00 Fax: +45 72 42 37

Læs mere

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte Randers Kommune - 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 BYRÅDETS BØRNE-, UNGE- OG FAMILIESYN...3 POLITISK HANDLEGRUNDLAG...3

Læs mere

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Servicestyrelsen Edisonsvej 18 5000 Odense C Tlf.: +45 72 42 37 00 Fax: +45 72 42

Læs mere

NÅR DU ER BEKYMRET FOR ET BARN ELLER EN UNG - en handlevejledning

NÅR DU ER BEKYMRET FOR ET BARN ELLER EN UNG - en handlevejledning NÅR DU ER BEKYMRET FOR ET BARN ELLER EN UNG - en handlevejledning KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Socialforvaltningen www.kk.dk/bekymret 1 Indhold Forord 4 Tegn på at et barn eller en

Læs mere

Den professionelle bekymring. en vejledning til frie skoler om børn og unge, der mistrives og har behov for særlig støtte

Den professionelle bekymring. en vejledning til frie skoler om børn og unge, der mistrives og har behov for særlig støtte Den professionelle bekymring en vejledning til frie skoler om børn og unge, der mistrives og har behov for særlig støtte 1 Indhold Forord 3 Indledning 4 Trin for trin sådan gør du, hvis du oplever, at

Læs mere

Handleguide for SFO, Klub og Skole

Handleguide for SFO, Klub og Skole Handleguide for SFO, Klub og Skole for at styrke den tidlige og målrettede indsats overfor børn og unge Indledning Handleguiden er udarbejdet til Stevns kommunes medarbejdere, der arbejder med børn og

Læs mere

Pædagogisk kontinuitet i overgangen fra børnehave til skole og SFO

Pædagogisk kontinuitet i overgangen fra børnehave til skole og SFO Pædagogisk kontinuitet i overgangen fra børnehave til skole og SFO Fra børnehaven til s kol eo gs FO Pædagogisk kontinuitet i overgangen fra børnehave til skole og SFO Indledning... 3 Modellens bærende

Læs mere

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013 1 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse oktober 2013 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse Kapitel

Læs mere

Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp

Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp Århus Kommune For yderligere information: Socialforvaltningen Sekretariatet Jægergården Værkmestergade 00 Århus C E-post: socialforvaltningen@aarhus.dk

Læs mere

Ved vi, hvad der virker?

Ved vi, hvad der virker? Ved vi, hvad der virker? Handleplaner som redskab til en bedre indsats over for udsatte børn og unge Midtvejsrefleksioner fra et KL-kvalitetsprojekt med 15 kommuner Indhold Projektet kort fortalt... 2

Læs mere

Udsatte børn Hvordan observere Hvordan reagere

Udsatte børn Hvordan observere Hvordan reagere Udsatte børn Hvordan observere Hvordan reagere INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD INDLEDNING FAGLIG ETIK 4 BEHANDLING AF FORTROLIGE PRIVATE OPLYSNINGER 4 INFORMER DIN LEDER 5 BEKYMRINGSSIGNALER HOS BØRN OG UNGE

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Beskrivelse af ydelser Silkeborg kommunes Familiecenter

Beskrivelse af ydelser Silkeborg kommunes Familiecenter 1 Beskrivelse af ydelser i Silkeborg kommunes Familiecenter Hostrupsgade 20 8600 Silkeborg tlf.: 89 70 51 10 www.familiecentret.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse: Maj 2015 Indledning...side 3 Organisering,

Læs mere

11 stk. 5 - Familievejlederordning

11 stk. 5 - Familievejlederordning 11 stk. 5 - Familievejlederordning Lovgrundlag Servicelovens 11, stk. 5 Kompetencefordeling Rådgiver Børnefaglig undersøgelse Nej og handleplan Målgruppe(r) Målgruppen er familier med børn under 18 år

Læs mere

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV 2007 GODE RÅD OM Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Hvad er MUS? 3 Hvorfor afholde MUS? 3 Hvordan forberedes MUS-samtalen?

Læs mere

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Nordfyns Kommune har udarbejdet en Beredskabsplan til de ansatte til brug, hvis du i din arbejdsdag kommer i berøring med børn

Læs mere

Program for temadagen

Program for temadagen Program for temadagen Præsentation af underviser, program og deltagere Jeres aktuelle udfordringer nedslag i virkeligheden Børneattester hvorfor og hvordan I er ikke alene - det gode samarbejde på tværs

Læs mere

Bedre tværfaglig indsats

Bedre tværfaglig indsats Bedre tværfaglig indsats for børn i familier med misbrug eller sindslidelse Samarbejdsmodel Handlevejledninger Redskaber Implementering Selvevaluering Socialt Udviklingscenter SUS & COWI/MUUSMANN Introduktion

Læs mere

Bilag A: Københavns Kommunes strategi for udvikling af arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier (Strategi 2012-2014) - Høringsudkast

Bilag A: Københavns Kommunes strategi for udvikling af arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier (Strategi 2012-2014) - Høringsudkast KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer Bilag A: Københavns Kommunes strategi for udvikling af arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier (Strategi 2012-2014) - Høringsudkast

Læs mere

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Hvad er MUS? En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed

Læs mere

Beredskabsplan. ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge

Beredskabsplan. ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge Norddjurs Kommune - Beredskabsplan ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge Beredskabsplan ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge Indholdsfortegnelse Fysisk, psykisk og

Læs mere