Landsbyklynger. Pilotprojektet

Save this PDF as:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Landsbyklynger. Pilotprojektet 2015-2016"

Transkript

1 Landsbyklynger Pilotprojektet

2 Baggrund I en situation hvor ændrede erhvervsmæssige og demografiske strukturer i yderområderne øger presset på tilpasning af den kommunale servicestruktur, er det mange steder ikke længere bæredygtigt at hver landsby rummer forsamlingshus, idrætshal, købmand, bibliotek, skole mv. Som en del af den kommunale landdistriktsstrategi, arbejdes der derfor i højere grad med at udnytte ressourcer på tværs af landsbyerne, og tage afsæt i lokale styrkepositioner for at sikre landsbyerne et levende forenings, kultur - og erhvervsliv. Tillige er foreningslivet i landdistrikterne hårdt presset på ressourcer: Økonomi, faciliteter, ledere og medlemmer. Klyngedannelse af foreningslivet på tværs af landsbyer, er derfor en mulighed for at bevare kvaliteten i udbud, skabe bedre mødesteder og skabe et bedre økonomisk grundlag. Udgangspunktet for projektet er derfor en hypotese om, at man ved at samle ressourcerne i en klyngestruktur med færre fysiske rammer men med høj kvalitet kan styrke fælleskabet og livet i landsbyerne, samtidig med at den kommunale service og drift optimeres.

3 Formål Formålet med Landsbyklynger er at gennemføre en forundersøgelse og enkelte pilotprojekter, for at afdække viden om landsbyklynger. Målet er bl.a. at undersøge om landsbyklynger er en bæredygtig tilpasningsmodel i forhold til at sammentænke funktioner (institutionelle, foreningsmæssige og erhvervsmæssige) på tværs af landsbyer i yderområdekommuner og landdistrikter. Tillige skal pilotprojektet erhverve ny viden og konkret praksis om hvordan landsbyer gennem klyngestrukturer og prioritering, kan fastholde kvalitet i både forenings- og servicetilbud på trods af presset fra urbanisering og ændring i erhvervs strukturer og demografi.

4 Om pilotprojektet Kommune og klyngesamfund får støtte til at udvikle en plan for samarbejde omkring fælles foreningsliv, mødesteder, faciliteter, handel, bosætning m.v. Den udvalgte landsbyklynge vil gennem pilotprojektet gennemgå en processen i forhold til skabelse af et nyt fællesskab en landsbyklynge. Dette forløb tilrettelægges lokalt i forhold til behov og muligheder gennem projektet. Projektet er forankret i kommunen, og ledes gennem forløbet af en styregruppe, der sammen med en proceskonsulent og sekretariatet, sikre at projektets elementer gennemføres. Projektet forpligter sig til at gennemføre processen på de aftalte præmisser samt aflevere en beskrivende rapport ved projektets afslutning. En rapport der kan danne grundlag for en efterfølgende implementering.

5 Klyngesamfund Kommune Styregruppe Lokalsamfund & foreninger Landsby klynge Fælles mål

6 Forundersøgelse Der gennemføres en forundersøgelse, som forventes afsluttet umiddelbart efter sommerferien Forundersøgelsen vil med sine forskellige dele tilgå emnet landsbyklynger så bredt og alsidigt som muligt. Forundersøgelsen vil igennem casestudier, kortlægning, statistik, interview mm afdække eksisterende landsbyklynge initiativer: både deciderede landsbyklynger men også initiativer hvor kommuner eller andre er gået sammen om eks. samkørsel af services mellem landsbyer eks. i forbindelse med skoledrift, samt initiativer hvor der er udviklet fælles faciliteter som eksempelvis kultur/multihuse.

7 3 mdr. 1-2 mdr. 1 2 mdr. 2 mdr. 2 3 mdr. Projektforløb & indhold Opstart & planlægning Data & kommunikation Idékatalog Strategi & Indsatsområder Masterplan Udviklingsplan Implementering

8 Opstart og planlægning Varighed 1 2 mdr. Klyngeprojektet kommunikeres til borgerne og startes op i kommunen. Proces og rammer for dette tilrettelægges lokalt. Styregruppen etableres med et formandskab, der minimum bestående af en lokal formand, en kommunal næstformand og en kommunikationsansvarlig. Klynge udvælges af kommunen centralt eller gennem en udvælgelses proces, hvortil relevante lokalsamfund inviteres. I forbindelse med et stormøde i den udvalgte geografi for klyngen, etableres en lokal styregruppe, som er repræsentativ for klyngens geografi, lokalsamfund og grupperinger. Det vil sige foreningsliv, erhvervsliv, institutioner og øvrige ressourceborger. Første møde i den lokale styregruppe gennemføres. Indholdet i dette møde fastlægger tidsramme for de enkelte elementer, og planlægning af processen frem til implementering.

9 Organisation Styregruppe Xxx Kommune Konsulenter Lokalsamfund 1 Lokalsamfund 2 Lokalsamfund 3 Lokalsamfund 4 Foreningsliv Foreningsliv Foreningsliv Foreningsliv Institutioner Institutioner Institutioner Institutioner Erhverv Erhverv Erhverv Erhverv Borgere Borgere Borgere Borgere

10 Data & kommunikation Varighed 2 mdr. I denne fase indsamles flest mulige data i forhold til den udvalgte klynge. De enkelte lokalsamfund der indgår i klynge samkøres så der tegnes et samlet billede. Dette primært med udgangspunkt i tilgængelige data hos kommunen og øvrige tilgængelige datakilder. Dataindsamling og analyser i øvrigt tilrettelægges af sekretariatet i samarbejde med proceskonsulenten. Der gennemføres en borgerundersøgelse som tilrettelægges lokalt. Undersøgelsen rummer dels spørgsmål, der giver svar på manglende grunddata, og dels spørgsmål i forhold til borgernes ønsker på udviklingsområdet. Undersøgelsen gennemføres elektronisk. Ud over den elektroniske undersøgelse gennemføres en interessentundersøgelse, hvor grupper og deres repræsentanter deltager i gruppe interview. Eksempelvis erhvervslivet, foreningslivet, seniorer, unge m. fl. Spørgsmålene planlægges lokalt, men tager udgangspunkt i behov og ønsker til fremtiden hos den aktuelle gruppe. Styregruppen udarbejder en kommunikationsstrategi, gældende for det nye klyngesamarbejde, som sikre en forankring og vidensdeling med flest mulige borgere i geografien. Der etableres i forlængelse af dette en fælles ny kommunikationsplatform. Mulighed for indlæg og inspiration fra eksperter. Hvilke aftales gennem forløbet, ud fra en liste af muligheder.

11 Idékatalog Varighed 2 3 mdr. Alle indhentede data behandles og gennemarbejdet til et vidensgrundlag for styregruppens fremadrettede arbejde. Styregruppen udarbejder en vision for klyngesamarbejdet, og en strategi, der tager udgangspunkt i de valgte indsatsområder. Med udgangspunkt i dette udarbejder styregruppen et idekatalog som rummer de muligheder, og valg af indsatsområder, som den aktuelle viden giver i forhold til en forandringer i klyngeområdet. Hvert af de valgte indsatsområder beskrives med en valgfri model, i forhold til potentiale, fordele, forhindringer m.m. Idékataloget udarbejdes og indeholder en beskrivende gennemgang af den viden der er tilgængelig og de ønsker der er til fremtiden. Kataloget synliggøres med vision, strategi og indsatser / ønsker, der skal arbejdes videre med. En prioriteret liste som danner grundlag for det videre arbejde. Visionen, strategien og valget af indsatsområder, er koordineret med kommunen, for at sikre et samspil med den kommunale planlægning og indsats i øvrigt. Der indkaldes til borgermøde, der for hovedparten er en tilbagemelding til alle borgere og tak for indsatsen i forbindelse med arbejdet ind til nu. Tillige kommunikerer styregruppen indholdet i idekataloget.

12 Indsatsområder Varighed 3 mdr. Denne fase er den reelle forandringsfase. Her sammensættes en gruppe for hvert af de valgte indsatsområder. Grupperne skal løse en defineret opgave, med udgangspunkt i valide data og styregruppens beslutning. Eksempelvis koordinering af foreningsledelse, reduktion og kvalitetsløft af mødesteder, erhvervsudvikling, transport lokalt, og meget mere. Alle indsatsgrupper udarbejder som afslutning på processen en beskrivelse af den kommende indsats, med tidsramme, målsætning og hvis muligt en oversigt over behov for ressourcer til realisering og implementering. Der er mulighed for at bibringe grupperne yderligere viden og inspiration gennem eksterne indlæg og undervisere. Hvorledes aftales gennem processen. Alle indsatsgrupperne sammensættes så relevante aktører er repræsenteret på tværs af tidligere grænser. Tillige åbnes op for at ressourcepersoner og andre frivillige kan forespørge om deltagelse.

13 Masterplan Varighed 1-2mdr. Med udgangspunkt i idékataloget, den valgte vision og de valgte strategiske indsatsområder, udarbejdes en masterplan. En masterplan der beskriver den besluttede udvikling og forandring, men også gennem skitser og beskrivelse af fysiske transformationer, tegner nogle billeder af fremtiden. Den færdige plan for klyngesamarbejdet udarbejdes grafisk og udgives elektronisk. Herefter et klyngesamarbejdet klar til implementering.

14 Samarbejdsaftalen Følgende aftales med Kommunen: Kommunen modtager økonomisk støtte til udvikling af en plan for samarbejdet omkring fælles foreningsliv, mødesteder, faciliteter, handel, bosætning m.v. i den valgte klynge. Pilotprojektet finansieres af Realdania og DGI med minimum kr gennem forløbet. Beløbet dækker over sekretariatsbistand, konsulentbistand til proces, analyser, kommunikationsplatform, udarbejdelse af masterplan og inspirationsmaterialer og indlæg. Kommunen accepterer en delfinansiering af pilotprojektet på kr , som betales ved aftalens indgåelse. Pilotprojektet stiller en række undersøgelser og data til rådighed for projektet. I den forbindelse stiller Kommune ligeledes relevant data og viden til rådighed for projektet, i den udstrækning det er muligt under hensyntagen til gældende lovgivning. Kommunen udpeger den geografi som skal deltage i klyngeprojektet.

15 Samarbejdsaftalen Følgende aftales med Kommunen: Der udpeges en lokal styregruppe for pilotprojektet, hvor Kommunen vælger en medarbejder der er til rådighed for projektet. Medarbejderen indtager næstformandsrollen i styregruppen. Medarbejderen deltager gennem hele processen aktivt i forløbet, møder og anden relevant aktivitet. Kommunen udpeger sammen med sekretariatet, den proceskonsulent der gennem pilotprojektet vil være tovholder og koordinator. Sekretariatet har ansvaret for gennemførelsen, og tilrettelægger sammen med konsulenten og styregruppen forløbet. Kommunen får adgang til den viden der synliggøres gennem forundersøgelsen, der er igangsat af Realdania og DGI, som afsluttes i Kommunen giver projektet rettigheder i forhold til kommunikation af resultater der synliggøres gennem projektet. Endvidere brug af data og viden erhvervet i forbindelse med projektet, i forhold til den bredde kommunikation af erfaringen og anbefalinger.

16 Samarbejdsaftalen Sekretariatet er fysisk placeret hos DGI, Vingstedvej 27, 7182 Bredsten. Kontakt til sekretariatet kan ske på mail: eller på telefon i tidsrummet fra kl Kommunes deltagelse koordineres af XXXX XXXXX og alle overordnede kontakter i forhold til projektet rettes hertil. Det er aftalt at pilotprojektet i Syddjurs kommune ledes af DGI / konsulent Carsten Blomberg Hansen, som herefter er koordinator for alle aktiviteter og processen generelt.

1. Udvikling og organisering af samarbejdet mellem borgere, institutioner, erhverv og foreninger på Mols/Helgenæs for at styrke området som helhed.

1. Udvikling og organisering af samarbejdet mellem borgere, institutioner, erhverv og foreninger på Mols/Helgenæs for at styrke området som helhed. Ingen har det hele Tilsammen har vi alt! Hvad er Mols i Udvikling? Mols i Udvikling er en paraplyorganisation på Mols, som har det hovedformål at udvikle Mols og Helgenæs på lokalbefolkningens præmisser.

Læs mere

Formål. Udviklingsforløb på 1½ år

Formål. Udviklingsforløb på 1½ år Dagsorden Hvem tager referat? Faser i projektet Opgaver i hhv. styregruppe, kommunikationsgruppe og borgerinvolveringsgruppe Etablering af styregruppe, kommunikationsgruppe og borgerinvolveringsgruppe

Læs mere

Landsbyklynger i praksis. Lise Grønbæk, DGI Simon Harboe, Realdania Fængslet i Horsens, 25. april 2019

Landsbyklynger i praksis. Lise Grønbæk, DGI Simon Harboe, Realdania Fængslet i Horsens, 25. april 2019 Landsbyklynger i praksis Lise Grønbæk, DGI Simon Harboe, Realdania Fængslet i Horsens, 25. april 2019 Ønske om samarbejde 83% 30% er helt enig eller enig i, at hvis de skal overleve som lokalsamfund,

Læs mere

Guide til kommunerne. april Landsbyer står stærkere sammen

Guide til kommunerne. april Landsbyer står stærkere sammen Guide til kommunerne april 2019 Landsbyer står stærkere sammen Landsbyer står stærkere sammen At støtte uden at styre din rolle som kommunal aktør Landsbyklynger fungerer som en innovativ model til borgerdreven

Læs mere

Ansøgningsvejledning

Ansøgningsvejledning September 2016 Ansøgningsvejledning Landdistrikter landet over står midt i den største omstilling i nyere tid. Befolkningstilvæksten til de større byer er accelereret, og det har efterladt især de mindre

Læs mere

LANDSBYKLYNGER DE FØRSTE ERFARINGER

LANDSBYKLYNGER DE FØRSTE ERFARINGER LANDSBYKLYNGER DE FØRSTE ERFARINGER 2017 Denne folder er udarbejdet af Sekretariatet for landsbyklynger, DGI Landskontor, Vingsted Skovvej 1, 7182 Bredsten. Folderen formidler hovedresultaterne af rapporten

Læs mere

Information vedr. klyngesamarbejde Ringsted Nord

Information vedr. klyngesamarbejde Ringsted Nord Information vedr. klyngesamarbejde Ringsted Nord Informationerne i højre side skulle giver et hurtigt overblik Igennem det meste af 2017 har lokalrådene i Fjællebro- Kværkeby, Vigersted, Jystrup-Valsølille

Læs mere

Grunddokument for presseinformation, folder og kommunikation vedr. klyngesamarbejde Ringsted Nord

Grunddokument for presseinformation, folder og kommunikation vedr. klyngesamarbejde Ringsted Nord Grunddokument for presseinformation, folder og kommunikation vedr. klyngesamarbejde Ringsted Nord Nedenstående er mere omfattende end de presseinformationer, der fremsendes eller afleveres til pressen,

Læs mere

STRATEGIPLAN FOR MOLS I UDVIKLING

STRATEGIPLAN FOR MOLS I UDVIKLING STRATEGIPLAN FOR MOLS I UDVIKLING MOLS I UDVIKLING Mols i Udvikling er en landsbyklynge bestående af 24 landsbyer, der er skønt placeret på Mols og Helgenæs på Jyllands næse. I området bor der godt 3.800

Læs mere

2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET. INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen. Rammer og vision

2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET. INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen. Rammer og vision 2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen Rammer og vision Der er i Guldborgsund Kommune en stor udfordring med den ændrede demografi. Der bliver færre borgere

Læs mere

EVALUERING AF PILOTPROJEKT LANDSBYKLYNGER

EVALUERING AF PILOTPROJEKT LANDSBYKLYNGER EVALUERING AF PILOTPROJEKT LANDSBYKLYNGER 2017 INDHOLD 4 6 6 8 9 10 11 13 16 17 19 22 24 26 28 30 30 30 31 32 32 1. INDLEDNING 1.1. FORMÅL MED RAPPORTEN 1.2. DE FEM PILOTPROJEKTER 1.3. PROCESSEN 1.4. RAPPORTENS

Læs mere

Den største omstilling i nyere tid

Den største omstilling i nyere tid Den største omstilling i nyere tid Forskydninger fra land til by Fald i befolkningstallet Ændret sammensætning: flere ældre, færre yngre, flere udenfor arbejdsmarkedet Fald i antal af arbejdspladser indenfor

Læs mere

Landsbyklynger Lokaludvikling

Landsbyklynger Lokaludvikling Landsbyklynger Lokaludvikling Søren Møller Indhold Hvorfor interesserer DGI sig for lokaludvikling. Hvad er en Landsbyklynge. Resultater fra Landsbyklyngeprojektet. Den kommende kampagne og samarbejdet

Læs mere

Landsbypedel. Landdistrikternes Fællesråd. Landdistrikterne.dk

Landsbypedel. Landdistrikternes Fællesråd. Landdistrikterne.dk Idé Landsbyerne har i disse år store udfordringer i forhold til at fastholde serviceniveauet på en række centrale områder. En udfordring der er basal og af stor vigtighed for lokalsamfundets funktion og

Læs mere

Strategi for Lokal Udvikling Thisted Kommune, Asylgade 30, 7700 Thisted

Strategi for Lokal Udvikling Thisted Kommune, Asylgade 30, 7700 Thisted Strategi for Lokal Udvikling 2018-2020 Thisted Kommune, Asylgade 30, 7700 Thisted 99171717 - lese@thisted.dk - www.thisted.dk - CVR 2918 9560 Indhold Forord... 3 Sammenhængskraft...4 Strategi for Thisted

Læs mere

Procesværktøj Udvikling og gennemførelse af kommunale valgfag

Procesværktøj Udvikling og gennemførelse af kommunale valgfag Procesværktøj Udvikling og gennemførelse af kommunale valgfag 5/12/2015 Til kommunal forvaltning April 2016 Procesværktøj Udvikling og gennemførelse af kommunale valgfag Til kommunal forvaltning Redaktion:

Læs mere

Idrætsstrategi for Bornholms Regionskommune

Idrætsstrategi for Bornholms Regionskommune » Idrætsstrategi for Bornholms Regionskommune Baggrund Kommunalbestyrelsen i Bornholms Regionskommune godkendte den 19. december 2013 en revideret idrætspolitik. Idrætspolitikken præciserer hvilke fokusområder

Læs mere

Notat: kommissorier for SSP organisationens parter

Notat: kommissorier for SSP organisationens parter Notat: kommissorier for SSP organisationens parter Tingvej 7 4690 Haslev Børn, Familie og Uddannelse Telefon 56 20 30 00 Telefax 56 20 30 01 www.faxekommune.dk Dato j.nr. Direkte telefon 5620 3959 Mail

Læs mere

LOKALUDVIKLING. Baggrund. Hovedbestyrelsesmøde den 17. maj 2016 Bilag 6.3. Oplæg til etablering af strategisk programområde

LOKALUDVIKLING. Baggrund. Hovedbestyrelsesmøde den 17. maj 2016 Bilag 6.3. Oplæg til etablering af strategisk programområde Hovedbestyrelsesmøde den 17. maj 2016 Bilag 6.3 Oplæg til etablering af strategisk programområde LOKALUDVIKLING Baggrund DGI er en del af den folkelige tradition i Danmark. Historisk har organisationen

Læs mere

Forslag. til udviklingsarbejde i lokalsamfundene - proces for projekt Udvikling i en hel kommune

Forslag. til udviklingsarbejde i lokalsamfundene - proces for projekt Udvikling i en hel kommune Teknik- og Miljøforvaltningens sekretariat Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4798 Fax +45 8888 5501 Dato: 24. maj 2011 Sagsnr.: 201103042-12

Læs mere

Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed

Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed I regi af sundhedsaftalen har kommunerne, regionen og almen praksis opbygget en samarbejdsorganisation, der har kunnet løse en række

Læs mere

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen Kilebestyrelsen for i Mimersgadekvarteret (1/5) er et kommende offentligt friareal i Mimersgadekvarteret. s fysiske rammer er det offentligt tilgængelige areal mellem Nørrebrogade ved Nørrebrohallen og

Læs mere

Opstart

Opstart 1 2 3 11 12 13 21 22 23 Denne fase fører jer først gennem en række redskaber, som bidrager til at kvalificere, om co-creation metoden er relevant for jeres udfordring. Derefter hjælper fasens øvrige redskaber

Læs mere

Stevns Kommune: Visionsprojekt STEVNS 2020: aktører, 10 styrker, 4 handlinger. - opsamling på kick off på det politiske spor, juni 2014

Stevns Kommune: Visionsprojekt STEVNS 2020: aktører, 10 styrker, 4 handlinger. - opsamling på kick off på det politiske spor, juni 2014 1 Stevns Kommune: Visionsprojekt STEVNS 2020: 22.000 aktører, 10 styrker, 4 handlinger - opsamling på kick off på det politiske spor, juni 2014 Baggrund Stevns Kommunes Kommunalbestyrelse afholdt den 17.

Læs mere

DE TRE STRATEGIER FOR VOLLSMOSE UDVIKLINGEN FRA BOLIGOMRÅDE TIL BYDEL I ODENSE I VOLLSMOSE VOLLSMOSE SEKRETARIATET 2016

DE TRE STRATEGIER FOR VOLLSMOSE UDVIKLINGEN FRA BOLIGOMRÅDE TIL BYDEL I ODENSE I VOLLSMOSE VOLLSMOSE SEKRETARIATET 2016 LOKALT ENGAGEMENT DE TRE ER FOR UDVIKLINGEN I SEKRETARIATET 2016 VÆKST I FYSISK SOCIAL Odense Byråds otte politiske mål for Vollsmoses fremtid fra byrådsbeslutning den 12.12.2012: Vollsmose skal gå fra

Læs mere

Dette skema benyttes til fremsendelse af ansøgning til puljen Helhedsplanpuljen.

Dette skema benyttes til fremsendelse af ansøgning til puljen Helhedsplanpuljen. Ansøgningsskema Dette skema benyttes til fremsendelse af ansøgning til puljen Helhedsplanpuljen. Forbeholdt sekretariat / bestyrelsen Projektnummer Modtaget den Godkendt den Behandlet den Afslag den Afsluttet

Læs mere

Vigtig information forud for ansøgning til Landsbypuljen

Vigtig information forud for ansøgning til Landsbypuljen Vigtig information forud for ansøgning til Landsbypuljen Ansøgningsfrist 14. november 2016 Der er hvert år ca. 1.250.000 kr. til uddeling. Der kan søges om både hel- eller delvis finansiering. Der kan

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Ny, ambitiøs erhvervsturismesatsning: Fra turismeøkonomi til erhvervs- og vidensturismeøkonomi

Ny, ambitiøs erhvervsturismesatsning: Fra turismeøkonomi til erhvervs- og vidensturismeøkonomi Ny, ambitiøs erhvervsturismesatsning: Fra turismeøkonomi til erhvervs- og vidensturismeøkonomi Baggrund Kongres- og mødeindustrien er et væsentligt forretningsområde for dansk turisme, og markedet er i

Læs mere

STRATEGIPLAN LANDSBYKLYNGE MARIAGER FJORD VEST

STRATEGIPLAN LANDSBYKLYNGE MARIAGER FJORD VEST STRATEGIPLAN LANDSBYKLYNGE MARIAGER FJORD VEST Strategiplanen for Landsbyklynge Mariager Fjord Vest er udarbejdet af klyngens styregruppe. Planen er en del af kampagnen Landsbyklynger, som er finansieret

Læs mere

Politik for Nærdemokrati

Politik for Nærdemokrati Politik for Nærdemokrati oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Rammer for nærdemokratiet... 4 2.1 Definition af lokalområder... 4 2.2 Lokal repræsentation...

Læs mere

Afdelingschef i Vesthimmerlands Kommune

Afdelingschef i Vesthimmerlands Kommune Generelt Afdelingschef i Vesthimmerlands Kommune Om Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune i Region Nordjylland blev etableret ved Kommunalreformen i 2007. Kommunen har ca. 37.500 indbyggere og

Læs mere

Strategisk planlægning i landdistrikterne

Strategisk planlægning i landdistrikterne INDSATS 1 Strategisk planlægning Strategisk planlægning handler om lokale planer for landsbyerne. Hvordan sikrer vi at kommuneplaner og lokale planer hænger sammen? Fra landspolitiske side lægges der op

Læs mere

A) Opgaven: Et visionært strategiarbejde målrettet bosætning flere spillere på hjemmebanen

A) Opgaven: Et visionært strategiarbejde målrettet bosætning flere spillere på hjemmebanen Dato: 1. oktober 2015 Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling Himmerlandsgade 27 9600 Aars Anna Oosterhof Mail: anoo@vesthimmerland.dk Prækvalifikation Konsulentydelser Nye spillere på hjemmebanen Vesthimmerlands

Læs mere

UDVIKLINGSPOLITIK

UDVIKLINGSPOLITIK UDVIKLINGSPOLITIK 2018-2021 3 FORORD INDHOLD FORORD Forord 3 Vision 4 Bæredygtighed og cirkulær kommune 5 Demokrati og borgerinddragelse 6 Erhvervslivets herunder turisterhvervets - vilkår 7 Helhedssyn

Læs mere

Fra idrætshal til lokalt mødested for kultur, idræt og foreningsliv

Fra idrætshal til lokalt mødested for kultur, idræt og foreningsliv Fra idrætshal til lokalt mødested for kultur, idræt og foreningsliv DGI Facilitetsudvikling. BF 2017 Der er ingen grund til at bygge noget, hvis der ikke er nogen der vil, kan eller har mulighed for at

Læs mere

Udvikling af landdistriktspolitik i Haderslev Kommune. Mere liv på landet

Udvikling af landdistriktspolitik i Haderslev Kommune. Mere liv på landet Udvikling af landdistriktspolitik i Haderslev Kommune Mere liv på landet Mere liv på landet Haderslev Kommune ønsker en helhedsorienteret sammenhæng mellem visioner og strategier, kommuneplan, politikker,

Læs mere

Landsbyerhvervsklynger

Landsbyerhvervsklynger Landsbyerhvervsklynger Udvikling, samarbejde og vækst Erhvervsudvikling og fastholdelse af virksomheder i Holstebro Kommunes landdistrikter Projektets vision At udvikle og fastholde virksomheder og arbejdspladser

Læs mere

Fællesskab. Aalborg Kommune vil med sin fritidspolitik understøtte forpligtende fællesskaber

Fællesskab. Aalborg Kommune vil med sin fritidspolitik understøtte forpligtende fællesskaber #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Til Folkeoplysningsudvalget Kopi til Indtast Kopi til Fra Inge Brusgaard Sagsnr./Dok.nr. 2014-39974 / 2014-39974-40 Fritidsområdet Sundheds-

Læs mere

Landsbyklynger en fortælling fra Mols

Landsbyklynger en fortælling fra Mols Landsbyklynger en fortælling fra Mols Grith Mortensen, formand for Mols i Udvikling Konference om landsbyernes fremtid, 25. april 2019 Velkommen til Mols i Udvikling en meget aktiv landsbyklynge Ca. 3.800

Læs mere

Mulighedernes Danmark

Mulighedernes Danmark Mulighedernes Danmark Stine Lea Jacobi Programchef Realdania 12. oktober 2017 Agenda Hvem er Realdania? Udfordringer og muligheder Tre tilgange til udvikling To nye indsatser Opsamling Realdanias mission

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Procesværktøj Udvikling og gennemførelse af kommunale valgfag

Procesværktøj Udvikling og gennemførelse af kommunale valgfag Procesværktøj Udvikling og gennemførelse af kommunale valgfag Til skoleledere 5/12/2015 April 2016 Procesværktøj Udvikling og gennemførelse af kommunale valgfag Til skoleledere Redaktion: Design: Fotografi:

Læs mere

Den åbne skole, status og opmærksomhedspunkter

Den åbne skole, status og opmærksomhedspunkter Den åbne skole, status og opmærksomhedspunkter marts 2015 Dette notat præsenterer kort rammerne for den åbne skole, aktuelle opmærksomhedspunkter for kommuner og skoler samt udvalgte hovedresultater om

Læs mere

Idrætsstrategi for Bornholms Regionskommune

Idrætsstrategi for Bornholms Regionskommune » Idrætsstrategi for Bornholms Regionskommune Baggrund Kommunalbestyrelsen i Bornholms Regionskommune godkendte den 19. december 2013 en revideret idrætspolitik. Idrætspolitikken præciserer hvilke fokusområder

Læs mere

! "# $ Projekt: Landsbyfornyelse det samlede projekt. Initiativets titel. J.nr Resume. Baggrund og indhold. Version

! # $ Projekt: Landsbyfornyelse det samlede projekt. Initiativets titel. J.nr Resume. Baggrund og indhold. Version Version 27-04-2007 Initiativets titel J.nr. 1-30-76-20-07 Projekt: Landsbyfornyelse det samlede projekt Samlet projektbeskrivelse detaljerede projektbeskrivelser for de enkelte delprojekter er vedlagt

Læs mere

Deltagere: Ulla Varneskov, Ove Hansen, Tage Majgaard, John Lassen og Karen Sommer Møller.

Deltagere: Ulla Varneskov, Ove Hansen, Tage Majgaard, John Lassen og Karen Sommer Møller. Referat fra møde d. 28. april 2015 kl. 16.30-18 Deltagere: Ulla Varneskov, Ove Hansen, Tage Majgaard, John Lassen og Karen Sommer Møller. Afbud: Knud Aage Thiemer Dagsorden: 1. Hvad gør vi ved Knud Aage

Læs mere

Fælles om Ebeltoft - også om vinteren Skitse til helhedsorienteret samarbejdsmodel Bilag til ansøgning til Realdania

Fælles om Ebeltoft - også om vinteren Skitse til helhedsorienteret samarbejdsmodel Bilag til ansøgning til Realdania Fælles om Ebeltoft - også om vinteren Skitse til helhedsorienteret samarbejdsmodel Bilag til ansøgning til Realdania Med afsæt i Byrådets beslutning om at arbejde målrettet på en samlet udvikling af Ebeltoft

Læs mere

VESTKYSTEN VISER VEJEN

VESTKYSTEN VISER VEJEN VESTKYSTEN VISER VEJEN INVITATION TIL PRÆKVALIFIKATION AF RÅDGIVERNE TIL UDARBEJDELSE AF: STRATEGISK-FYSISKE UDVIKLINGSPLANER Foto: Dansk Kyst- og Naturturisme Foto: Dansk Kyst- og Naturturisme Introduktion

Læs mere

ERHVERVS- & VÆKSTSTRATEGI FOR JAMMERBUGT KOMMUNE ERHVERVS- & VÆKSTSTRATEGI Mere i gang flere i gang!

ERHVERVS- & VÆKSTSTRATEGI FOR JAMMERBUGT KOMMUNE ERHVERVS- & VÆKSTSTRATEGI Mere i gang flere i gang! ERHVERVS- & VÆKSTSTRATEGI FOR JAMMERBUGT KOMMUNE 2017-2020 ERHVERVS- & VÆKSTSTRATEGI 2017-2020 Mere i gang flere i gang! Udgangspunktet Vækst og arbejdspladser i det lokale erhvervsliv er nøglen til at

Læs mere

Landsbyudvalget Udkast til kommissorium

Landsbyudvalget Udkast til kommissorium Landsbyudvalget Udkast til kommissorium 1. Baggrund Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med vedtagelsen af styrelsesvedtægten i januar 2018, at der skal nedsættes et ad hoc udvalg Landsbyudvalget.

Læs mere

Indsatsbeskrivelse. Projekt Social balance i Værebro Park 30. april Indsatsens navn Hvad er indsatsens titel?

Indsatsbeskrivelse. Projekt Social balance i Værebro Park 30. april Indsatsens navn Hvad er indsatsens titel? Projekt Social balance i Værebro Park 30. april 2014 Indsatsbeskrivelse 1. Indsatsens navn Hvad er indsatsens titel? 2. Baggrund Hvad er baggrunden for at indsatsen iværksættes nu? eventuelle udfordringer

Læs mere

Forslag til. Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune. Gældende fra 1. januar 2016

Forslag til. Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune. Gældende fra 1. januar 2016 Forslag til Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune Gældende fra 1. januar 2016 Indhold Styregruppen for SSP-samarbejdet i Faxe Kommune...3 Koordinationsgruppen for SSP samarbejdet i Faxe Kommune...4

Læs mere

Introduktion. Fælles Rum. Foto: Emilie Koefoed for Realdania. Maj 2018 Udarbejdet af Realdania og Lokale og Anlægsfonden

Introduktion. Fælles Rum. Foto: Emilie Koefoed for Realdania. Maj 2018 Udarbejdet af Realdania og Lokale og Anlægsfonden Introduktion Fælles Rum Foto: Emilie Koefoed for Realdania Foto: Bjarke Ørsted for Realdania Foto: Leif Tuxen for Lokale og Anlægsfonden Maj 2018 Udarbejdet af Realdania og Lokale og Anlægsfonden Introduktion

Læs mere

Naturpark Lillebælt fra Organisering, ressourcer og økonomi

Naturpark Lillebælt fra Organisering, ressourcer og økonomi Naturpark Lillebælt fra 2018 Organisering, ressourcer og økonomi Fra 2018 går Naturpark Lillebælt fra pilotpark til naturpark. Notatet beskriver den fremtidige politiske og administrative organisering,

Læs mere

Kommissorium for Styregruppen for Sundhedsaftalen i Horsens-klyngen

Kommissorium for Styregruppen for Sundhedsaftalen i Horsens-klyngen Kommissorium for Styregruppen for Sundhedsaftalen 2015-2018 i Horsens-klyngen Dette kommissorium beskriver den overordnede ramme for det tværsektorielle samarbejde mellem hospital, kommune og praktiserende

Læs mere

Politik for erhverv, natur og infrastruktur. - rammebetingelser

Politik for erhverv, natur og infrastruktur. - rammebetingelser Politik for erhverv, natur og infrastruktur - rammebetingelser Politik for erhverv, natur og infrastruktur - rammebetingelser Politik for erhverv, natur og infrastruktur rammebetingelser er en af tre politikker

Læs mere

Udviklingsstrategi. for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden November 2017

Udviklingsstrategi. for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden November 2017 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 November 2017 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

NOTAT. Oplæg til drøftelse vedr. etablering af 17.4 udvalg

NOTAT. Oplæg til drøftelse vedr. etablering af 17.4 udvalg Dato: 11-02-2014 Kontaktperson: Simon Christen Simonsen E-mail: scs@vejenkom.dk NOTAT Oplæg til drøftelse vedr. etablering af 17.4 udvalg 17 stk. 4. I øvrigt kan kommunalbestyrelsen nedsætte særlige udvalg

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Høringsudgave Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige

Læs mere

Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd

Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd Torben Rune, Michael Jensen og Mette Dalsgaard 19. maj 2015 Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd 1 Baggrund...2 2 Strategiske muligheder...2 2.1 Satsningsgrad 0 ikke lokalt strategisk

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert Krav 3. Hvordan parterne følger op på aftalen Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Baggrund. Erhvervsudvalget

Baggrund. Erhvervsudvalget Baggrund - Køge - en gammel industriby - Tradition for samarbejde mellem byråd, arbejdsgivere og lønmodtagere - Køge Erhvervsudviklingsråd (KEUR) - Fusion med Skovbo Kommune - En del af Region Sjælland

Læs mere

Projekt Mols i udvikling projektansøgning

Projekt Mols i udvikling projektansøgning Projekt Mols i udvikling projektansøgning oktober 2014 DGI Faciliteter & Lokaludvikling Projekt Mols i udvikling Arbejdsgruppen Mols i udvikling. Molsskolen v. skoleleder Claus Peter Olesen IF Mols v.

Læs mere

Fritids og idrætspolitik for Kolding Kommune. Proces- og handlingsplan for revision af fritids- idræts og folkeoplysningspolitikken i Kolding Kommune

Fritids og idrætspolitik for Kolding Kommune. Proces- og handlingsplan for revision af fritids- idræts og folkeoplysningspolitikken i Kolding Kommune Fritids og idrætspolitik for Kolding Kommune Proces- og handlingsplan for revision af fritids- idræts og folkeoplysningspolitikken i Kolding Kommune FORMÅL At udarbejde forslag til revision af Kolding

Læs mere

Samarbejdsaftale om analysearbejde mellem Region Midtjylland og Beskæftigelsesregion Midtjylland

Samarbejdsaftale om analysearbejde mellem Region Midtjylland og Beskæftigelsesregion Midtjylland Samarbejdsaftale om analysearbejde mellem Region Midtjylland og Beskæftigelsesregion Midtjylland Indhold 1. Baggrund...1 2. Formål...1 3. Overvågningsopgaven...2 3.1 Overvågningsopgave for Region Midtjylland...2

Læs mere

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Opsamling på LBR-seminar den 6. september 2010 mploy a/s www.mploy.dk Gothersgade 103, 3. sal 1123 København K Tlf: 32979787 Email: mploy@mploy.dk

Læs mere

Klyngestyregruppe. Klynge-temagruppe for børn, unge og familien. Faste grupper. Ad hoc grupper

Klyngestyregruppe. Klynge-temagruppe for børn, unge og familien. Faste grupper. Ad hoc grupper Kommissorium for Klyngestyregruppe for Midtklyngen 2016 [AS 2. UDKAST] Baggrund Med Sundhedsaftalen 2015-2018 er der sat en fælles politisk retning for udviklingen af det sammenhængende og nære sundhedsvæsen

Læs mere

Bevæg dig for livet Randers. Få et overblik over målsætninger og indsatsområder

Bevæg dig for livet Randers. Få et overblik over målsætninger og indsatsområder Bevæg dig for livet Randers Få et overblik over målsætninger og indsatsområder Bevæg dig for livet Randers Randers Kommune er visionskommune for Bevæg dig for livet, som er et landsdækkende samarbejde

Læs mere

Ansøgningskema. til jer, der vil søge støtte til projektudvikling

Ansøgningskema. til jer, der vil søge støtte til projektudvikling Ansøgningsskema, marts 2019 side 1 I 10 til jer, der vil søge støtte til projektudvikling Fællesskaber og fritidsliv I Lokale og Anlægsfonden (LOA) og Realdania vil vi gerne være med til at styrke livet

Læs mere

Strategi for Fritid og Kultur. Lemvig Kommune

Strategi for Fritid og Kultur. Lemvig Kommune Strategi for Fritid og Kultur Lemvig Kommune 2019-2022 Om vision, politik og strategi i Lemvig Kommune Denne strategi tager udgangspunkt i Lemvig Kommunes vision: Vi er stolte af vore forpligtende fællesskaber.

Læs mere

Ansøgningsskema. til jer, der vil søge støtte til projektudvikling

Ansøgningsskema. til jer, der vil søge støtte til projektudvikling , maj 2019 side 1 I 12 til jer, der vil søge støtte til projektudvikling Fællesskaber og fritidsliv I Lokale og Anlægsfonden (LOA) og Realdania vil vi gerne være med til at styrke livet på landet. Derfor

Læs mere

Organisering. Syddjurs Kommune 1. december 2016

Organisering. Syddjurs Kommune 1. december 2016 Organisering Syddjurs Kommune 1. december 2016 1 Organisering Vi ønsker at realisere målene igennem en række netværk, initiativer og projekter, som er forankret lokalt, og som udvikles i samspil mellem

Læs mere

Notat. Bilag: Kommissorium 1.0. Kommissorium for Medborgerskabsudvalget. Den 30. januar 2014. Aarhus Kommune

Notat. Bilag: Kommissorium 1.0. Kommissorium for Medborgerskabsudvalget. Den 30. januar 2014. Aarhus Kommune Notat Bilag: Kommissorium 1.0 Den 30. januar 2014 Kommissorium for Medborgerskabsudvalget Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Baggrund Byrådet vedtog 6. november 2013 at nedsætte et Medborgerskabsudvalg

Læs mere

Udøvelse af lokal erhvervsservice og -udvikling i henhold til Erhvervsfremmeloven.

Udøvelse af lokal erhvervsservice og -udvikling i henhold til Erhvervsfremmeloven. PARTNERSKABSAFTALE Mellem Faxe Kommune Adr Adr Og Business Faxe Industrivej 2 4683 Rønnede Om Udøvelse af lokal erhvervsservice og -udvikling i henhold til Erhvervsfremmeloven. 1 PRÆAMBEL 3 1 FORMÅL 3

Læs mere

Fælles Skoleudvikling. Pædagogisk udviklingsarbejde på Aalborg Kommunes skoler

Fælles Skoleudvikling. Pædagogisk udviklingsarbejde på Aalborg Kommunes skoler Fælles Skoleudvikling Pædagogisk udviklingsarbejde på Aalborg Kommunes skoler Forord Mange spændende udviklingsprojekter er blevet udtænkt, gennemført og om sat i praksis på skolerne, siden Aalborg Kommunale

Læs mere

LAG Midt-Nordvestsjælland

LAG Midt-Nordvestsjælland LAG Midt-Nordvestsjælland Tilskud til udvikling af liv og erhverv i landdistrikterne Lokale aktionsgrupper (LAG er) er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene

Læs mere

KOMMUNERNE I REGION HOVEDSTADEN GRØN OMSTILLING OG VÆKST HENRIK ROSENBERG SEIDING SENIOR DIRECTOR HERS@RAMBOLL.COM 1

KOMMUNERNE I REGION HOVEDSTADEN GRØN OMSTILLING OG VÆKST HENRIK ROSENBERG SEIDING SENIOR DIRECTOR HERS@RAMBOLL.COM 1 KOMMUNERNE I REGION HOVEDSTADEN HENRIK ROSENBERG SEIDING SENIOR DIRECTOR HERS@RAMBOLL.COM 1 INDHOLD 1. Introduktion og proces 2. Et holistisk perspektiv på grøn omstilling og vækst 3. Eksempler på grøn

Læs mere

1 of 7 NYT LYS I MØRKE

1 of 7 NYT LYS I MØRKE 1 of 7 NYT LYS I MØRKE 1 2 of 7 BAGGRUNDEN FOR PROJEKTET Langs det grønne bånd, der snor sig langs med jernbanen ind i det indre af Syddjurs Kommune, finder man fire jernbanebyer bundet sammen af Grenaabanen

Læs mere

Politik for Kulturhovedstad 2017

Politik for Kulturhovedstad 2017 Politik for Kulturhovedstad 2017 Vision Hvordan kan vi medvirke til, at lokale kunst- og kulturmiljøer bidrager endnu mere offensivt og værdsættes for deres kompetencer og bidrag til den samlede udvikling

Læs mere

Lokal udviklingsstrategi for. LAG Billund. under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013. 2. udgave - november 2008.

Lokal udviklingsstrategi for. LAG Billund. under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013. 2. udgave - november 2008. Lokal udviklingsstrategi for LAG Billund under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013. 2. udgave - november 2008 Pixiudgave Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Formalia... 3 Strategi...

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Forretningsorden Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 2 Indhold 1: Baggrund... 4 2: Partnerskabets sammensætning... 4 3: Koordineringsgruppe... 5 4: Sekretariat...

Læs mere

Frivillighedspolitikken

Frivillighedspolitikken Frivillighedspolitikken - en temapolitik om frivillighed Udkast - efter høring Frivillighedspolitikkens overordnede mål er at skabe så gode og optimale rammer som muligt for den samlede frivillige indsats

Læs mere

4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse

4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse 4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse Indledning I det følgende skitseres planerne for kompetenceplatformens organisering i Region Midtjylland. Kompetenceplatformen er et initiativ, som skal

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

Kommissorium for Turismestrategisk Samarbejdsgruppe anno

Kommissorium for Turismestrategisk Samarbejdsgruppe anno Maj 2015 Bjørn Voltzmann Udkast til Kommissorium for den nye samarbejdsstruktur i Stevns Kommune Kommissorium for Turismestrategisk Samarbejdsgruppe anno 2015 2020 Hvad er formålet med dette kommissorium

Læs mere

*Center for Læring i Natur, Teknik og Sundhed

*Center for Læring i Natur, Teknik og Sundhed Sammen om naturvidenskab Anbefalingsrapporten set i sammenhæng med naturfagskompasset Warm-up: Hvis I nu skulle formulere anbefalinger til en national strategi... Hvad ville I så fokusere på? 13 forandringsteorier

Læs mere

Evalueringen skal bidrage med anbefalinger til en hensigtsmæssig organisering af den telemedicinske indsats i Region Midtjylland.

Evalueringen skal bidrage med anbefalinger til en hensigtsmæssig organisering af den telemedicinske indsats i Region Midtjylland. 1. Baggrund Strategi for udvikling af telemedicin i Region Midtjylland et bidrag til fremtidens sammenhængende sundhedsvæsen (2011) skitserer en række indsatsområder, der skal sikre fremdrift og udvikling

Læs mere

Nedsættelse af 17.4 udvalg med fokus pa Landdistrikter og Landdistriktsudvikling

Nedsættelse af 17.4 udvalg med fokus pa Landdistrikter og Landdistriktsudvikling Nedsættelse af 17.4 udvalg med fokus pa Landdistrikter og Landdistriktsudvikling KOMMISORIUM Formål: Udvalget for Landdistriksudvikling har til formål at fokusere på og samordne kommunens landdistriktsudvikling,

Læs mere

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER 1 of 7 F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER F.1. UDVIKLINGSSTRATEGIENS VISION LAG Djurslands vision er at videreudvikle og synliggøre Djursland som et områdefyldt

Læs mere

Strategi for frivillighed og civilsamfund. Lemvig Kommune

Strategi for frivillighed og civilsamfund. Lemvig Kommune Strategi for frivillighed og civilsamfund Lemvig Kommune 2019-2022 Om vision, politik og strategi i Lemvig Kommune Denne strategi tager udgangspunkt i Lemvig Kommunes vision: Vi er stolte af vore forpligtende

Læs mere

Projekt Mols i udvikling projektansøgning

Projekt Mols i udvikling projektansøgning Projekt Mols i udvikling projektansøgning August 2014 = DGI Faciliteter & Lokaludvikling Projekt Mols i udvikling Arbejdsgruppen Mols i udvikling. Molsskolen v. skoleleder Claus Peter Olesen IF Mols v.

Læs mere

Rummelige fællesskaber og kreative frirum. Politik for kultur, fritid og idræt i Gladsaxe Kommune

Rummelige fællesskaber og kreative frirum. Politik for kultur, fritid og idræt i Gladsaxe Kommune Rummelige fællesskaber og kreative frirum Politik for kultur, fritid og idræt i Gladsaxe Kommune Indhold Indledning... 3 VISION... 4 VÆRDIER... 4 STRATEGISKE MÅL... 4 1. Vi vil styrke foreningsliv og fællesskaber...

Læs mere

Udkast til: Miniudbud - analyse af det erhvervsmæssige vækstpotentiale i yderkommunerne i Region Midtjylland. 1. Baggrund

Udkast til: Miniudbud - analyse af det erhvervsmæssige vækstpotentiale i yderkommunerne i Region Midtjylland. 1. Baggrund Regionshuset Viborg Oplevelsesøkonomi og Landdistrikter Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Udkast til: Miniudbud - analyse af det erhvervsmæssige vækstpotentiale

Læs mere

Lejre Kommune. ØU - Landsbyudvalg: Vedtagelse af kommissorium. Kommunalbestyrelsen. Resumé: Indstilling: Beslutningskompetence:

Lejre Kommune. ØU - Landsbyudvalg: Vedtagelse af kommissorium. Kommunalbestyrelsen. Resumé: Indstilling: Beslutningskompetence: 28-05-2019 18:00 Side 1 ØU - Landsbyudvalg: Vedtagelse af kommissorium Sagsnr.: 18/12216 Resumé: besluttede i forbindelse med vedtagelsen af styrelsesvedtægten i januar 2018, at der skal nedsættes et ad

Læs mere

Velkommen til borgermøde om Planstrategi 2015

Velkommen til borgermøde om Planstrategi 2015 Velkommen til borgermøde om 27. oktober 2015 Formål Først og fremmest sige tak for jeres bidrag Fortælle om Byrådets Fremhæve det væsentlige i strategien Mulighed for høringssvar Opfølgning på Planstrategi

Læs mere