NetPro. GE Digital Energy. Uninterruptible Power Supply VA. NetPro UPS. Technology for the Digital World. GE Digital Energy. ver 4.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NetPro. GE Digital Energy. Uninterruptible Power Supply 600-1500 VA. NetPro UPS. Technology for the Digital World. GE Digital Energy. ver 4."

Transkript

1 NetPro Uninterruptible Power Supply VA General Electric Company Telephone +41 (0)91 / CH 6595 Riazzino (Locarno) Fax +41 (0)91 / Switzerland Website NetPro UPS Technology for the Digital World. ver DK

2 DK BRUGERVEJLEDNING NetPro Uninterruptible Power Supply VA Læs omhyggeligt vejledningen igennem før installation og opstart af NetPro UPS. Opbevar denne vejledning på et sikkert sted at hensyn til fremtidig brug. INDHOLD 1 INDLEDNING Indledning 1.2 Sikkerhedsregler 1.3 Transport/opbevaring 2 INSTALLATION Installationsregler 2.2 Installationsprocedure 3 DRIFT Start Start, strømforsyning til stede Start, strømforsyning ikke til stede ( batteristart ) 3.2 Anvendelse: Normal drift Normale driftsbetingelser Belastningsindikation Automatisk afbrydelse (tomgangsnedlukning) Automatisk skift til bypass Slukning 3.3 Anvendelse: Status- og alarmindikatorer Oplader aktiveret Online: Normal drift Batteridrift Lav batteristand (slut på nødtid) På bypass Bypass uden for tolerancen Overbelastning Høj temperatur Udskiftning af batteri Programmeret nedlukning 3.4 Anvendelse: Opsætningsfunktion 3.5 Batterikontrol 4 KOMMUNIKATION RS232-port 4.2 Relay-interfacekort (ekstraudstyr) 4.3 SNMP-interfacekort (ekstraudstyr) 5 EKSTRAUDSTYR Udvidet nøddriftstid (NetPro 1000) 5.2 Skilletransformator (NetPro 1000) 5.3 PowerFLAG SerVICe Box til modemtilslutning 6 VEDLIGEHOLDELSE Generelt 6.2 Batterier 7 FEJLFINDING SPECIFIKATIONER...12 General Electric Digital Energy. Alle rettigheder forbeholdes. Gengivelse af denne vejledning eller dele deraf uden forudgående tilladelse er forbudt. Ret til ændringer forbeholdes; producenten påtager sig intet ansvar i forbindelse med fejl og udeladelser. LX: OPM_NPE_XXX_0K6_1K5_XDK_V040 1 NetPro : brugervejledning 4.0 (DK)

3 1 - Inledning 1.1 Inledning GE (General Electric) Digital Energy NetPro UPS er en ægte, online afbrydelsesfri strømforsyning, der beskytter dit udstyr mod alle former for strømforstyrrelser, herunder totalt strømsvigt. 1.2 Sikkerhedsregler! ADVARSEL: RISIKO FOR ELEKTRISK STØD. UPS en indeholder batterier. Apparatets udgange kan være strømførende, også når UPS en er frakoblet lysnettet.! UPS en indeholder potentielt farlige spændinger. UPS en må ikke åbnes, apparatet indeholder ingen dele, som brugeren kan servicere.! Alt vedligeholdelses- og servicearbejde, herunder udskiftning af batterierne, skal udføres af uddannet servicepersonale. 1.3 Transport/opbevaring! Fabrikanten påtager sig intet ansvar for transportskader, når udstyret sendes i uoriginal emballage.! Opbevar UPS en tørt med batterierne fuldt opladet. Opbevaringstemperaturen skal ligge mellem - 20 og +45"C. Hvis enheden opbevares i en periode, der overstiger 3 måneder, opnås optimal holdbarhed, hvis opbevaringstemperaturen ikke overstiger 25"C.! Hvis enheden opbevares i længere tid, skal batterierne genoplades jævnligt. Tilslut enheden til en stikkontakt i en periode på ca. 24 timer: - hvis opbevaringstemperaturen ligger mellem -20 og +30 C: hver 3. måned, - hvis opbevaringstemperaturen ligger mellem -20 og +45 C: hver måned. 2 - Installation Emballagen indeholder en NetPro UPS, to IEC-kabler, et datakabel, en CD-ROM, en lille låseplade samt denne vejledning. Kontroller UPS en for skader efter udpakning. I tilfælde af beskadigelse skal fragtføreren samt købsstedet straks informeres herom. VIGTIGT: Før tilslutninger foretages, og før NetPro UPS tilkobles, skal det kontrolleres, at:! ledningsnettets spænding er Volt og 50 Hz (hvis ledningsnettets frekvens er 60 Hz, kan UPS ens udgangsfrekvens ændres, se afsnit 3.4), og! det samlede effektbehov for det tilkoblede udstyr ikke overstiger NetPro UPS ens mærkeeffekt (anført på mærkepladen). (Se 6, fig. 1). ADVARSEL Med mindre UPS en er en "NetPro+", dvs. udstyret med skilletransformator, må dens udgang ikke tilsluttes nul eller jord, da der opstår fejlfunktion for UPS ens vedkommende. 2.1 Installationsregler! UPS en er beregnet til almindelig anvendelse i hjemmet og på kontorer.! Beskyt UPS en - i henhold til reglerne - med en 16A D-type sikring.! UPS en skal forsynes fra en enfaset stikdåse med jordforbindelse. Forlængerledninger må ikke anvendes.! Undgå placeringer på fugtige steder, nær vand, i nærheden af varmekilder eller i direkte sollys.! Omgivelsernes temperatur må ikke overstige 40"C. Optimal batterilevetid opnås, hvis omgivelsernes temperatur ikke overstiger 30"C.! Det er vigtigt at ventilationsluften kan bevæge sig frit omkring og gennem enheden. Bloker ikke udluftningshullerne.! Tilslut ikke apparater som f.eks. elradiatorer, brødristere og støvsugere til UPS en.! Vær forsigtig ved tilkobling af laserprintere: kontroller at den nødvendige effekt ikke overstiger UPS ens kapacitet.! Summen af lækstrøm fra UPS en og de tilkoblede enheder må ikke overstige 3,5 ma. LX: OPM_NPE_XXX_0K6_1K5_XDK_V040 2 NetPro : brugervejledning 4.0 (DK)

4 2.2 Installationsprocedure fig NetPro OK RESET Sluk for computeren og tag stikket ud af stikkontakten. 2 Tag kablet ud af computeren (mærkespænding 250 Vac/10 A) og sæt dette kabel i hanstikket (2, fig. 1) bag på UPS en. Se fig Med de medfølgende kabler kobles computeren til apparatets udgange (4, fig. 1). Fordel belastningerne over apparatudgangene så jævnt som muligt. Ved anvendelse af en fordelingskasse til tilslutning af mere end ét apparat pr. udgang skal man være opmærksom på, at den maksimale mærkevekselstrøm for hver apparatudgang er 10 A. Se fig. 3. fig. 2 Hvis din UPS er en 600 VA- eller 1500 VA-model fortsættes med punkt 5. fig. 3 Kun NetPro Der kan installeres batteriudvidelsespakker så batteriets driftstid forlænges. Åbn batteriholderens sikringspakke (8, fig. 1), og kontroller, at sikringen er taget ud. Tilslut batteripakkens jævnstrømsstik (9, fig. 1/4) til UPS ens jævnstrømsstik (7, fig. 1/4). Der lyder et klik, når ledningen er korrekt sat i. Bloker jævnstrømsstikket: Monter den lille låseplade (9a, fig. 4), der fulgte med batteripakken, og skru den fast med den medleverede skrue Sæt batteripakkens sikring i, og luk sikringsholderen. Når du bruger batteripakkens jævnstrømsstik (10, fig. 1), kan du installere pakke nr. to, tre etc. Se 5.1 for yderligere oplysninger. 7 9a 9 fig. 4 5 Sæt UPS ens kabel i en vekselstrømsstikdåse med jordforbindelse. Den grønne lysdiode on (8, fig. 6) blinker nu: Der er strømforsyning, og batterierne oplader. Hvis lysdioden ikke blinker men lyser vedvarende, trykkes kortvarigt på 0. 6 Det anbefales, at man lader UPS en genoplade batterierne i cirka 2 timer. Du kan bruge UPS en uden først at oplade batterierne, men batterierne skal så muligvis oplades igen efter kort tid. 7 Til avancerede kommunikationsformål kan RS232 interfaceporten (3, fig. 1) tilkobles et computersystem og/eller de interfacekort, der fås som ekstraudstyr, (5, fig. 1) kan tilføjes. Se kapitel 4. LX: OPM_NPE_XXX_0K6_1K5_XDK_V040 3 NetPro : brugervejledning 4.0 (DK)

5 3 - Drift Se fig Start Start, strømforsyning til stede 1 Tryk kortvarigt på I (14, fig. 6) på tastaturet; lysdioden on (der allerede blinker) vil nu lyse konstant. 2 Det udstyr, der er tilkoblet UPS en, kan nu startes Start, strømforsyning ikke til stede Hvis der ikke er strømforsyning til stede (kabel ikke tilkoblet, eller strømsvigt): 1 Tryk kortvarigt på I på tastaturet, indtil lydsignalet lyder. Lysdioderne on og on battery (13, fig. 6) lyser nu. UPS en kører batteridrift: Den aflader batterierne. 3.2 Anvendelse: Normal drift Normale driftsbetingelser:! strømforsyning til stede,! UPS en aktiveret,! belastningen overstiger ikke UPS ens kapacitet og! driftstemperaturen er under alarmniveau. fig Belastningsindikation (fig. 5) 1 Under normal anvendelse trykkes kortvarigt på I på tastaturet. 2 Gule lysdioder blinker i 3 sekunder afhængig af belastningen (i tilfælde af overbelastning blinker også alarm -dioden (9, fig. 6)) Automatisk afbrydelse (tomgangsnedlukning) Hvis denne funktion aktiveres, afbrydes UPS en ved strømsvigt, når belastningen er mindre end 5% af maksimalbelastningen. På den måde forhindres unødvendig afladning af batterierne. Enheden tilsluttes automatisk igen, når netforsyningen igen er etableret. Standardindstillingen for tomgangsfunktionen er aktiv. Ændring af indstillingen er beskrevet i afsnit Automatisk skift til bypass UPS en er forsynet med automatisk skift til bypass. Denne funktion overfører automatisk belastningen til ledningsnettet, hvis UPS en ikke er i stand til at levere den forlangte effekt på grund af overbelastning eller høj temperatur. UPS en skifter tilbage til normal drift, når overbelastningen er fjernet, eller temperaturen er faldet til under alarmniveau. I tilfælde af strømsvigt under bypass-drift skifter UPS en til batteridrift, og til sidst, når batterierne er brugt op, går den afgivne effekt tabt. Hvis UPS en arbejder under overbelastningsbetingelser, er det ikke sikkert, at den kan beskytte forbrugeren. Se også og Slukning 1 Tryk kortvarigt på 0 (15, fig. 6). Hvis der er slukket for UPS en, vil den afgivne effekt altid være væk i et par sekunder for at sikre, at det tilsluttede udstyr kan genstarte. 2 Hvis der er brug for elektrisk isolering, tages kablet ud af stikdåsen. LX: OPM_NPE_XXX_0K6_1K5_XDK_V040 4 NetPro : brugervejledning 4.0 (DK)

6 3.3 Anvendelse: Status- og alarmindikatorer o statusindicationer anvendelsesfunktion! lavt prioriteret alarm unormale anvendelsessituationer!! højt prioriterede alarmer situationer hvor UPS ens faktiske udgangsspænding ikke længere er sikker; der skal straks gribes ind fig Indikatorer på frontpanelet Situation on alarm on bypass progr. shutd. repl. batt. on batt. lydalarm * o Oplader til (3.3.1) o Normal anvendelse (3.3.2) ###! Batteridrift (3.3.3) ### ### x/8 s.!! Lav batteristand (3.3.4) ### ### x/s.!! På bypass (3.3.5) ### ! Bypass uden for tolerancen (3.3.6) ###!! Overbelastning (3.3.7) ### !! Høj temperatur (3.3.8) ### x/s x/8s x/s x/s.! Udskift batteri (3.3.9) ### ### o o Progr. nedlukning forestående (3.3.10) Progr. nedlukning i gang (3.3.10) ### ### x/8s. Funktioner og de dertil hørende indikationer, se = med afbrydelser ## = konstant * = kan nulstilles: tryk på I > 2 sekunder. LX: OPM_NPE_XXX_0K6_1K5_XDK_V040 5 NetPro : brugervejledning 4.0 (DK)

7 3.3.1 Oplader aktiveret Batterierne oplader, se Online: Normal drift Se Batteridrift UPS en bruger den energi, der er lagret i batterierne: se kapitel 7 Batterier nødtid. UPS en lukker ned! når batterierne er afladet (automatisk genstart) eller! hvis der trykkes på O på tastaturet (manuel genstart nødvendig) eller! hvis computeren giver UPS shutdown kommando (manuel genstart nødvendig). Nødtidsindikation (fig. 7) Under batteridrift trykkes kortvarigt på I. De 4 gule lysdioder viser i 3 sekunder den resterende nødtid for den faktiske belastning fig Lav batteristand (slut på nødtid)) Batterierne er næsten afladede: Den resterende nødtid er mindre end 2 minutter. En styret nedlukning af evt. computerudstyr er absolut nødvendig på nuværende tidspunkt. Hvis UPS en arbejder ved en belastning på 100%, skal nedlukningsproceduren være afsluttet inden for 2 minutter efter, at alarmen battery low afgives. Hvis UPS en kun er delvist belastet, kan dette tidsrum være længere og ved ældre batterier kortere. Når batterierne er helt afladede, kan UPS en ikke længere drive det tilsluttede udstyr På bypass UPS en arbejder i bypass-funktionen: Belastningen er tilknyttet ledningsnettet direkte, enten på grund af overbelastning eller høj temperatur. Ved et kortvarigt tryk på tasten I virker de 4 gule lysdioder i 3 sekunder som belastningsangivelse. Se også Hvis 4 gule lysdioder og den røde lysdiode tændes, er bypass-drift forårsaget af overbelastning. Hvis kun gule lysdioder er tændt (den røde lysdiode er slukket), skyldes det høj temperatur. Foretag det nødvendige: Reducer belastning og/eller temperatur Bypass uden for tolerancen Netspændingen eller netfrekvensen er uden for bypass-indgangstolerancen men inden for UPSindgangstolerancen (se kapitel 7). Bypass-drift er forhindret: Hvis UPS en af en eller anden grund ikke er i stand til at levere den forlangte effekt, går den afgivne effekt tabt. Hvis indgangsfrekvensen ofte ligger uden for tolerancen hvor bypass-drift er forhindret, og der opstår alarm - kan det være nyttigt at deaktivere bypass-funktionen, hvorefter enheden arbejder som en UPS uden automatisk skift til bypass. Se Overbelastning Den krævede effekt overstiger UPS-enhedens normale kapacitet. Et kortvarigt tryk på tasten I får alle de gule lysdioder til at blinke, og den røde lysdiode vedbliver med det. Alarmen afgives, når belastningen er > 100%. Hvis den overstiger 150%, skifter UPS en øjeblikkeligt til bypass, idet det antages, at betingelserne er til stede for et skift til bypass. Ved vedvarende overbelastning på mellem % vil UPS en også til sidst skifte til bypass-drift. Under en overbelastning kan det være, at UPS en automatisk afbrydes inden for nogle få minutter (belastningsafhængig), og den afgivne effekt går tabt:! hvis et skift til bypass-drift ikke er muligt (se 3.3.6), eller! hvis bypass-funktionen er deaktiveret (se 3.4) eller! hvis UPS en arbejder på batteri (se 3.3.3). For at undgå sådanne problemer skal man være helt sikker på, at den effekt, som er påkrævet til det beskyttede udstyr, ligger inden for UPS ens tolerancer. LX: OPM_NPE_XXX_0K6_1K5_XDK_V040 6 NetPro : brugervejledning 4.0 (DK)

8 3.3.8 Høj temperatur Lysdiodeangivelsen er den samme som under overbelastning (se 3.3.7), men ved et kortvarigt tryk på tasten I for at få en angivelse af belastningen slukkes den røde lysdiode. Høj temperatur kan være for forårsaget af:! ekstrem omgivelsestemperatur,! mangel på ordentlig ventilation,! en overbelastningssituation. Foretag det nødvendige: Hvis temperaturen får lov til at stige yderligere, skifter enheden til bypass (hvis muligt). Hvis bypass-drift er forhindret, afbrydes UPS en og den afgivne effekt går tabt Udskiftning af batteri Enten er batterierne slidt op rent kemisk, eller der er fejl på batteriledningerne, herunder batterisikringen. Hvis batterierne er gamle, skal de udskiftes hurtigst muligt for at sikre fuld beskyttelse af dit udstyr (se 6.2). Alarmen replace battery vil muligvis forekomme efter en test foretaget umiddelbart efter installation eller efter et strømsvigt. I sådanne tilfælde kan alarmen være forkert, da batterierne har været (delvist) afladet under transport, opbevaring eller under strømsvigtet. Lad UPS en genoplade batterierne. Se også Programmeret nedlukning UPS-overvågningssoftwaren giver mulighed for at programmere en sleep -tid ved at sende to kommandoer til UPS en:! luk ned efter # minutter (blinkende lysdiode), og efterfølgende:! luk ned i # timer (konstant lysende lyddiode). I sleep -tiden er UPS en ikke helt afbrudt, da systemet skal holde øje med den resterende sleep -tid. Men hvis der opstår strømsvigt i løbet af sleep -tiden, og batterikapaciteten til sidst kommer under 80% af den normale kapacitet, afbrydes UPS en automatisk for at spare på batteristrømmen. Når netstrømmen igen vender tilbage, starter UPS en automatisk igen. Den programmerede sleep -tid går dog tabt. Den programmerede, igangværende sleep -tid kan annulleres:! tryk på tasten I i mindst 5 sekunder for at annullere nedlukningen og tænde for UPS en.! tryk på tasten 0 i mindst 5 sekunder for at annullere nedlukningen og slukke for UPS en. 3.4 Anvendelse: Opsætningsfunktion Du kan kun gå ind i opsætningsfunktionen, hvis UPS en er tilsluttet en strømførende stikdåse og afbrudt (lysdioden on blinker). Tryk tasterne O og I ned samtidig. Tryk på O før I, ellers tændes der for enheden. Tre gule lysdioder kan tænde: Lysdioden er Lysdiode Angivelse on* off on bypass : skift til bypass er aktiv ikke aktiv progr. shutdown : tomgangsnedlukning er aktiv ikke aktiv replace battery : udgangsfrekvensen er 50 Hz 60Hz * = standard 1 Ved at trykke på tasten I kan man bladre gennem de tre funktioner. Den valgte blinker. 2 Ved at trykke på O i ca. 1 sek. (lysdioden blinker ikke mere) kan man skifte indstilling for den valgte funktion. 3 Ved at trykke tasterne O og l ned samtidig kan de nye indstillinger gemmes og opsætningsfunktionen forlades. BEMÆRK: Enheden kan anvendes som frekvensomformer: indgangsfrekvensen er mellem Hz, og 50 eller 60 Hz kan vælges som udgangsfrekvens. Hvis enheden anvendes som frekvensomformer, er bypass-funktionen ikke længere til rådighed. Som følge heraf frembringes en konstant hørbar alarm (se 3.3.6). For at undgå dette anbefales det at deaktivere bypass en. ADVARSEL: Ændring af udgangsfrekvensen kan medføre alvorlig beskadigelse af det udstyr, som er tilsluttet apparatudgangene på UPS en. Sørg for, at den nye frekvens passer til det tilsluttede udstyr! LX: OPM_NPE_XXX_0K6_1K5_XDK_V040 7 NetPro : brugervejledning 4.0 (DK)

9 3.5 Batterikontrol Batteriets levetid og holdbarhed maksimeres ved hjælp af følgende:! Hurtig batteritest Den hurtige batteritest kontrollerer, om batterierne og ledningerne er i orden. Hvis en hurtig batteritest viser, at batterierne er tæt på at være slidt op, afgives alarmen replace battery (se 3.3.9). Batterierne skal udskiftes så hurtigt som muligt (se 6.2). Automatisk batteritest NetPro UPS en udfører automatiske batteritests med jævne mellemrum:! 5 timer efter manuel indkobling! 5 timer efter genetablering af netstrøm efter strømsvigt og! 30 dage efter den seneste batteritest Manuel batteritest En hurtig batteritest kan også startes manuelt ved hjælp af UPS-software via RS232- interfaceporten. For nærmere oplysninger, se brugervejledningen for overvågningssoftwaren. BEMÆRK: Hvis testen startes manuelt umiddelbart efter installation eller strømsvigt, kan UPS en afgive en falsk alarm for replace battery, da batterierne er blevet (delvist) afladede under transporten/opbevaringen eller under strømsvigtet. discharged during transport/storage or during the power failure..! Dybtgående batteritest En dybtgående batteritest, der skal startes ved hjælp af UPS ens software via RS232-porten, kontrollerer den faktiske batterikapacitet for at sikre en nøjagtig prognose for nødtiden. Under en dybtgående batteritest aflades batterierne til niveauet for alarmen battery low. Vær opmærksom på, at lige efter en dybtgående batteritest er den forventede nødtid meget kort: Lad UPS en lade sine batterier op. For nærmere oplysninger, se brugervejledningen for UPS-softwaren.! Temperaturkompenseret batteriopladning Med denne funktion kan batteriladespændingen tilpasses den omgivende temperatur. Som følge heraf forhindres ringe opladning af batterierne under forhold med lave temperaturer og overopladning under forhold med høje temperaturer.! Belastningsafhængig batterislutspænding Den tilladelige batterislutspænding afhænger af afladestrømmen: jo kraftigere strømmen er, jo lavere er batterispændingen ved afslutningen af afladningen. På den måde opnås maksimal batterikapacitet uden dybdeafladning. Dybdeafladning giver en kortere levetid og forhindrer genopladning til normal kapacitet.! Lader afbrydes efter endt opladning Batteriernes levetid øges, hvis opladning kun finder sted, når det er nødvendigt.! Automatisk lynopladning Med denne funktion reduceres batteriets opladningstid betydeligt. Hvis batterierne er tømt helt, kan de genoplades 90% på ca. 1,5 time, forudsat at afladningen finder sted ved en belastning på 100%. LX: OPM_NPE_XXX_0K6_1K5_XDK_V040 8 NetPro : brugervejledning 4.0 (DK)

10 4 - Kommunikation 4.1 RS232 Port (fig. 8) RS232-porten er en indstiksinterfaceport (9-benet, Sub-D, hanstik) til avanceret kommunikation mellem UPS en og computeren (UPS-software nødvendig). Interfaceporten er driftsklar, så snart netledningen er sat i en strømførende stikkontakt, også selvom UPS en er afbrudt. Vi anbefaler på det kraftigste kun at bruge originale GE Digital IMV softwareprodukter sammen med interfaceporten. Ben nr. Funktion 1 RS232-indgang (UPS-nedlukning) 2 RS232-udgang 3 Generel alarm 1) 4 Plug-and-Play 5 Fælles 6 Bypass aktiv 7 Lav batteristand 8 UPS tilsluttet 9 Strømsvigt fig. 8 5 = COMMON 8 = UPS CONNECTED PnP MAINS FAILURE DC GENERAL ALARM BATTERY LOW RS232 BYPASS ACTIVE DATA FROM UPS DC RS232 RS232 PORT DATA TO UPS DC REMOTE UPS SHUT DOWN RS232 MAX: +48V 100mA 1) Aktiv, hvis UPS ens afgivne effekt ikke længere er garanteret på grund af andre omstændigheder end allerede angivet ud for ben 6-7-9: - Overbelastning af udgangsomformer - (For-)alarm for høj temperatur - Bypass uden for tolerancen - Inverter-nedlukning (pga. inverter- eller batterifejl) 4.2 Relay-interfacekort (ekstraudstyr) Kortet er udstyret med potentialfrie omskiftere til følgende alarmtilstande:! strømsvigt,! generel alarm,! lav batteristand,! bypass aktiv. Se venligst yderligere oplysninger i den brugsvejledning, der følger med interfacekortet. 4.3 SNMP-interfacekort (ekstraudstyr) Med dette kort kan datainterfacen tilkobles direkte til et Ethernet netværk. Se venligst yderligere oplysninger i den brugsvejledning, der følger med interfacekortet. LX: OPM_NPE_XXX_0K6_1K5_XDK_V040 9 NetPro : brugervejledning 4.0 (DK)

11 5 - Ekstraudstyr Ud over det ekstraudstyr, der er beskrevet i 4.2 og 4.3, fås følgende ekstraudstyr: 5.1 Udvidet nøddriftstid (NetPro 1000) Der kan opnås en forlænget driftstid ved at tilslutte en separat batteriudvidelsespakke til UPS en. I så fald skal UPS en have oplysninger om den nye totale batterikapacitet for at kunne udføre en ny, sikker beregning af den nøddriftstid, som er til rådighed (kontakt forhandleren). Afhængig af ladebetingelserne for de nye batterier kan beregningerne af den nye nøddriftstid midlertidigt være forbundet med en vis usikkerhed. De ekstra batterier øger genopladningstiden for enheden. Ellers er alle andre oplysninger om driften de samme som for standardmodeller. Det er ikke tilladt at tilslutte en ekstern lader til UPS en! 5.2 Skilletransformator (NetPro 1000) Enheder med en temperaturbeskyttet skilletransformator ( NetPro+ ) er anbragt i et større kabinet end standardenheden. Med skilletransformatoren kan udgangsnullederen enten tilsluttes til - beskyttelsesjordingen (standardindstilling) - indgangsnullederen eller være isoleret. Kontakt forhandleren for nærmere oplysninger. 5.3 PowerFLAG SerVICe Box til modemtilslutning Hvis du tilslutter PowerFLAG SerVICe Box en mellem UPS ens kommunikationsport og et modem, kan et programmeret nummer ringes op i tilfælde af en UPS-alarm. Endvidere kan servicepersonale kalde op og kontrollere UPS ens status for at udføre fjerndiagnostisering. På den måde kan serviceomkostninger, specielt for fjerntliggende steder, reduceres betragteligt. 6 - Vedligeholdelse 6.1 Generelt NetPro UPS en er stort set vedligeholdsfri. Vær opmærksom på korrekte miljømæssige forhold, og hold luftkanaler fri for støv. Læs afsnit Batterier Batteriets levetid er 3-6 år, afhængig af driftstemperaturen og antallet af afladninger. Da et sundt batteri er afgørende for UPS ens ydelse, udføres med jævne mellemrum en hurtig batteritest af hensyn til driftssikkerheden (se afsnit 3.5). Når batteriets tilstand er kritisk, aktiveres alarmen replace battery (se 3.3.9). Lad forhandleren udskifte batterierne så hurtigt som muligt. BEMÆRK: under visse betingelser kan en manuel batteritest føre til afgivelse af en falsk alarm. Se afsnit 3.5 hurtig batteritest. LX: OPM_NPE_XXX_0K6_1K5_XDK_V NetPro : brugervejledning 4.0 (DK)

12 7 - Fejlfinding Uanset hvornår der opstår en fejl, skal man først kontrollere de eksterne faktorer (f.eks. tilslutninger, temperatur, fugtighed eller belastning) for at afgøre, om problemet skyldes selve enheden eller miljøet. Derefter kontrolleres termosikringen, den kan være udløst. I så fald nulstilles den (se 1, fig. 1) og det kontrolleres, at UPS en ikke er overbelastet. Nedenstående skema er kun en checkliste. Hvis den foreslåede løsning ikke virker, eller hvis oplysningerne er utilstrækkelige til at løse problemet, så kontakt forhandleren eller gå ind på PROBLEM MULIG ÅRSAG LØSNING Termosikring (Thermal Circuit Breaker, TCB) udløst Lysdioden on bypass blinker UPS starter ikke (uden brug af batteristart ), og udgangen har været frakoblet i nogle få sek. (se også 3.2.5) UPS starter ikke efter installation, lysdioden on forbliver slukket UPS-overbelastning Systemfejl Formentlig overbelastning Reducér belastningen, nulstil TCB (1, fig. 1) Kontakt forhandleren eller gå ind på Se 3.3.7, reducér belastningen Overtemperatur Se Lad UPS en køle ned Elledning ikke tilsluttet Læs 2.2 Tilslut elledningen Strømløs stikdåse, eller netspænding uden for tolerance Kontakt elektriker For høj UPS-temperatur Se Lad UPS en køle ned Udløst termosikring Batterierne er blevet for kraftigt afladede under transport og/eller opbevaring Se ovenfor Kontakt forhandleren eller gå ind på UPS afbryder automatisk For høj UPS-temperatur Se Lad UPS en køle ned Lysdioden udskift batteri lyser, ingen brummetone Strømsvigt, batteri afladet Programmeret nedlukning i gang Belastningen er < 5% af maks. belastningen, og ingen netstrøm er til stede. (Faciliteten, tomgangsnedlukning, er aktiv, se afsnit 3.2.3) Batteritest lige efter installation eller strømsvigt Batteritesten viser svagt batteri Vent til strømmen vender tilbage Se Vent til strømmen vender tilbage Lad UPS en genoplade batterierne Læs 6.2, få batterierne udskiftet LX: OPM_NPE_XXX_0K6_1K5_XDK_V NetPro : brugervejledning 4.0 (DK)

13 8 - Specificationer NetPro model : Mærkedata Voltampere (VA) : med computertypebelastning Watt (W) : med resistiv belastning Indgang, termosikring (A) : Indgang sikring (A) : Indgangsomformer Indgangsvekselspænding : V Indgangsvekselspænding, område : 100% belastning: V 70% belastning: V indgang >264 Vac: UPS en skifter til batteridrift indgang >312 Vac: UPS lukker ned, manuel genstart nødvendig Min. startvekselspænding : 187 V (ved alle belastninger) Indgangsstrøm, kurveform : sinusformet i overensstemmelse med eller bedre end EN (IEC 555-2) Indgangsstrøm (A) ved nom. indgangsspænding : Indgang, effektfaktor : 1 Indgang, frekvensområde : Hz Startstrøm : ingen Udgangsomformer Udgangsvekselspænding : 230 V (passer til V belastninger) Udgangsvekselspænding, tolerance : ± 2% Udgangsfrekvens : 50 er 60 Hz, kan vælges på fronten Udgangsfrekvens, område : nominel ± 0,15% medmindre den er synkroniseret til ledningsnettet Udgang, kurveform : sinus Harmonisk forvrængning : < 2% (typisk 1,5%) med lineær belastning Effektfaktor : 0,6 (0,7 ved 90% belastning) Amplitude (spidsværdi i forhold til effektiv værdi (strøm)) : passer til belastninger med amplitude op til 6:1 Kapacitet, apparatudgange : maks. 10 A pr. udgang Bypass Indgangsvekselspænding, område : V Frekvensreguleringshastighed : 2 Hz/sek. Frekvensreguleringsområde : nominel ± 10% Faseforskel : < 7º Omkoblingstid : 4 msek. Overbelastningskapabilitet : Fuldt beskyttet mod overbelastning og kortslutning Overbelastningsforløb : 110% i 5 minutter (batteridrift) : 150% i 5 sekunder Overbelastningsforløb i bypassdrift : afhænger af mærkedataene for termosikringen typisk: 125% af TCB mærkedataene for termosikringen i 200 sek. 200% af TCB mærkedataene for termosikringen i 10 sek. 300% af TCB mærkedataene for termosikringen i 4 sek. Batterier (mærkedata ved 25ºC) Nominel spænding (Vdc) : Antal 7 Ah batterier : Type : gastætte, vedligeholdsfri Levetid : op til 6 år (afhængig af anvendelse) Genopladning, strøm : 1,5 A Genopladning, tid (batteri afladet ved 100% belastning) : 1,5 time til 90% kapacitet, standardbatteri Nøddriftstid i minutter ved en typisk belastning (75%) : VA/Watt 100/60 : /120 : /240 : /360 : /600 : /900 : Generelt Vægt (kg) : 13 15,5 18 Mål (hxbxd, mm) : 225x185x430 Indkapsling/beskyttelse : stål/plastik / IP20 Miljø Sikkerhed : EN , EN 60950, IEC 950 Elektromagnetisk kompatibilitet : EN Omgivende temperatur : -10 to +40ºC Hørbar støj ved en afstand på 1 meter : < 45 db(a), afhængig af belastning og temperatur Maks. relativ luftfugtighed : 95% (ikke-kondensation) LX: OPM_NPE_XXX_0K6_1K5_XDK_V NetPro : brugervejledning 4.0 (DK)

Match 19" UPS Technology for the Digital World. ver 3.0 - DK

Match 19 UPS Technology for the Digital World. ver 3.0 - DK Match 19" Uninterruptible Power Supply 700-1500 VA General Electric Company Telephone +41 (0)91 / 850 51 51 CH 6595 Riazzino (Locarno) Fax +41 (0)91 / 850 51 44 Switzerland Website www.gedigitalenergy.com

Læs mere

g GE Industrial Systems

g GE Industrial Systems GE Industrial Systems Digital Energy ML Series Uninterruptible Power Supply 350-500-700-1000 VA GE Digital Energy General Electric Company Telephone +41 (0)91 / 850 51 51 CH 6595 Riazzino (Locarno) Fax

Læs mere

NetPro. GE Digital Energy. Uninterruptible Power Supply 2000-4000 VA. NetPro UPS. Technology for the Digital World. GE Digital Energy. ver 4.

NetPro. GE Digital Energy. Uninterruptible Power Supply 2000-4000 VA. NetPro UPS. Technology for the Digital World. GE Digital Energy. ver 4. NetPro Uninterruptible Power Supply 2000-4000 VA General Electric Company Telephone +41 (0)91 / 850 51 51 CH 6595 Riazzino (Locarno) Fax +41 (0)91 / 850 51 44 Switzerland Website www.gedigitalenergy.com

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Brugermanual, Duplex 312, Side 1 Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Sådan virker Duplex 312 Funktionsoversigt Brugermanual, Duplex 312, Side 2 GSM styring og

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24/32A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning

Læs mere

Tekniske bilag og montagevejledning

Tekniske bilag og montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 PSM Max. 12 tændsats / 24V DC 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Indhold: Side 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip...

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

QUICKVEJLEDNING. Montering

QUICKVEJLEDNING. Montering QUICKVEJLEDNING Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes som vist nedenfor.

Læs mere

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data Indhold Indhold...1 Sikkerhedshanvisninger...2 Rengøring af apparatet...4 Håndtering af genopladelige batterier...5 Om dette apparat...6 Ibrugtagning...12 Udpacing af apparatet...12 Opladning af 9V blokbatterier...15

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version:

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version: Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 Artikel-nr. / Article No.: 57806 Sprog / Languages: da Version / Version: 1.0 BERNER_71167.pdf 2012-12-13 Art-Nr.: 57806 Multimeter DK Digitalt

Læs mere

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning Webstech Trådløs Sensor Overvågning Brugervejledning Besøg venligst vores hjemmeside for senest opdaterede udgave eller for hjælp Support Dato Version Ændringer 1. Januar 2013 1.0 Nyt layout for 2013 kunder

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering QUICKVEJLEDNING til 4-moduler Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Back-UPS Pro 1200/1500 230V Installation og betjening

Back-UPS Pro 1200/1500 230V Installation og betjening Back-UPS Pro 1200/1500 230V Installation og betjening Pakkens indhold Sikkerhed bu001a (2) Installér ikke Back-UPS'en i direkte sollys, ekstrem varme, fugtighed eller i berøring med væsker. Tilslut batteriet

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

CO2 Control Box E-Cab-980

CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 er beregnet til detektering og alarmereing ved utætheder i CO2 køleanlæg i køle- og fryserum. CO2 Control Box E-Cab-980 er designet til at fungere sammen

Læs mere

Brugervejledning TAL Evolution

Brugervejledning TAL Evolution 1 BRUGSVEJLEDNING TAL EVOLUTION Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TAL Evolution er startmodellen blandt de automatiske lasere. Her er THEIS ikke gået

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 32

Manual Simatek Filterstyring GFC 32 Manual Original brugsanvisning 1400004_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 6 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Pakkens indhold. 1. Trådløst modem 2. strømforsyning 3. netværkskabel (CAT5/RJ-45)

Pakkens indhold. 1. Trådløst modem 2. strømforsyning 3. netværkskabel (CAT5/RJ-45) Pakkens indhold når du modtager dit trådløse modem, skal du kontrollere at udstyr og tilbehør er i pakken og at delene er ubeskadigede. Pakken skal indeholde følgende: 1. Trådløst modem 2. strømforsyning

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 TKE-01 er lavet specielt til at arbejde sammen med en Calyma ventilationunit med Lemmens DC-motorer. POWER ON SPJÆLD LUKKET FEJL TRYKFEJL VARME STYRING under 18 grader Temperatur

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Automatiksystem EKO-KE16

Automatiksystem EKO-KE16 Automatiksystem Beskrivelse Automatiksystem er beregnet til anvendelse til automatisk automatik og funktionskontrol af op til 16 (to spjæld/gruppe) brand-/røgspjæld eller trykaflastningsspjæld med 24 V

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Kodetastatur CT1000. Brugermanual

Kodetastatur CT1000. Brugermanual secure open Kodetastatur CT1000 Art. Nr.: 460100 (sort) Art. Nr.: 460106 (hvid) Brugermanual CT1000_usermanual_DANmaj15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000 Aalborg Tel: +45 72 40 60 03 Fax: +45 96 32 00

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w

Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w Installations og brugervejledning en oversættelse af den originale engelske version uden ansvar. 1. Funktioner Ren sinus spænding (THD mindre end 3 %) ved ren R

Læs mere

Noise Detector 100. Hvad er ND100 2. ND-100 kan bruges i maskiner med 2. Fejl loggen. 2. Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3. Alarm koder.

Noise Detector 100. Hvad er ND100 2. ND-100 kan bruges i maskiner med 2. Fejl loggen. 2. Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3. Alarm koder. Noise Detector 100 Indhold Side Hvad er ND100 2 ND-100 kan bruges i maskiner med 2 Fejl loggen. 2 Bruger indstilling af støj følsomhed ( kun v.1-05 og v.2-10 ) 2 Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3 Alarm

Læs mere

CKE-21 Software version 21.01B

CKE-21 Software version 21.01B CKE-21 Software version 21.01B CKE-21 er en Calyma Kontrol Enhed der er udviklet til energiøkonomisk drift af DC motorer i Calyma ventilationsunit, og samtidig er der kontrol over en blandefunktion som

Læs mere

Automatiksystem EKO-MKE/SKE

Automatiksystem EKO-MKE/SKE Automatiksystem EKO-MKE/SKE Beskrivelse generelt Automatiksystem EKO-MKE/SKE er beregnet til anvendelse til automatisk automatik og funktionskontrol af brand-/røgspjæld eller trykaflastningsspjæld med

Læs mere

Håndfri Bluetooth-højttaler

Håndfri Bluetooth-højttaler Håndfri Bluetooth-højttaler Vigtige sikkerhedsforanstaltninger Ved brug af elektriske apparater skal følgende sikkerhedsforanstaltninger altid overholdes for at nedsætte risikoen for brand, elektrisk stød

Læs mere

INSTRUKTION FOR GMC 8022

INSTRUKTION FOR GMC 8022 INSTRUKTION FOR GMC 8022 1 GASMÅLE- OG ALARMANLÆG TYPE 8022 ANVENDELSE: Elektronikenheden har i forbindelse med detektorer (udgangssignal 4-20 ma) følgende funktioner Måling og visning af den aktuelle

Læs mere

1. Bluetooth Speakerphone

1. Bluetooth Speakerphone 1. Bluetooth Speakerphone Denne Bluetooth speakerphone i mini-størrelse er designet til at du kan nyde maksimal frihed ved trådløs kommunikation med den avancerede S.S.P-løsning med Ekko- og støjreduktioner,

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Brugsanvisning. www.danishcare.dk

Brugsanvisning. www.danishcare.dk Brugsanvisning www.danishcare.dk Introduktion Epi-Care er udviklet til overvågning og alarmering i tilfælde af epileptiske krampeanfald eller andre krampeanfald under søvn. Vi har tilstræbt at udvikle

Læs mere

Manual IHC Kompatibelt SMS modem. Generel info:... 2 Controllere:... 2 Manualen... 2 Komandoer syntax... 2 Lysdioder... 2 Tilslutning:...

Manual IHC Kompatibelt SMS modem. Generel info:... 2 Controllere:... 2 Manualen... 2 Komandoer syntax... 2 Lysdioder... 2 Tilslutning:... Manual IHC Kompatibelt SMS modem. Modemmet er kompatibelt med LK IHC visual2 controllere. IHC er registreret varemærke hos LK, Schneider Electric. Generel info:... 2 Controllere:... 2 Manualen... 2 Komandoer

Læs mere

GNB Industrial Power batterier og lader til el-scootere

GNB Industrial Power batterier og lader til el-scootere GNB Industrial Power batterier og lader til el-scootere El-scootere har brug for GNB Industrial Power Det afhænger af det rigtige batteri Batteriet er uden tvivl hjertet i el-scooteren, men desværre gives

Læs mere

FAQ. 6. Er lithium-ion batterier klassificeret som farligt gods? Ja, jf. lovgivningen er lithion-ion batterier klassificeret som farligt gods.

FAQ. 6. Er lithium-ion batterier klassificeret som farligt gods? Ja, jf. lovgivningen er lithion-ion batterier klassificeret som farligt gods. FAQ Generel information om Leitz mobilladere: 1. Hvor længe holder 3-i-1 lader/transportable USB lader: Alle Leitz ladere er traditionelle batterier som typisk anvendes i laptops, smartphones og lignende

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Revideret 05-01-14 Version 1.1 F21018901DK IBC automatic BRÄNNERIGATAN 5 S-263 37 HÖGANÄS TLF+46 42 33 00 10 FAX +46 42 33 03 75

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

G TECTA 4GP Personlig multigasdetektor

G TECTA 4GP Personlig multigasdetektor G TECTA 4GP Personlig multigasdetektor DK Lynvejledning 2 DK Indhold Sikkerheds- og advarselsoplysninger 2 Kassens indhold 3 Produktoversigt 3 Produktegenskaber 3 Batterikontrol 4 Tænding 4 Startsekvens

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01 Startpakke-1 Dansk manual start-dansk-2015-v04 Side 01 Denne startpakke indeholder: Væskebeholder m. brænder Batteri USB oplader Vægoplader 1 x væskebeholder m. brænder 1 x batterier 1 x mundstykker 1

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Manual SMARTCD.G2 02.2015

Manual SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Anvendelsesområde... 3 2 Sikkerhedsanvisninger... 4 3 Leverancens omfang... 5 4 Tilslutning til PC/laptop... 6 5 Opladning af batterier... 7 6 Idrifttagning... 8 7 Konfiguration af Bluetooth

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning Før du starter Om denne vejledning Parrot foretrækker at lægge brugervejledningerne ud online i stedet for at få dem trykt for at begrænse papirforbruget og af hensyn til miljøet.

Læs mere

Indhold i boksen: A. VIBE 5XS TM B. USB ladekabel (USB to Micro USB) C. 3.5mm lydkabel D. Rejsetaske E. Product Manual UK

Indhold i boksen: A. VIBE 5XS TM B. USB ladekabel (USB to Micro USB) C. 3.5mm lydkabel D. Rejsetaske E. Product Manual UK Tillykke med dit køb af GIZMO VIBE 5XS fra GIZMOWANNAHAVES! Før brug anbefaler vi at lade batteriet 100% op inden brug. Dette tager 2-3 timer. Hurtig start Det er let at komme i gang du skal blot følge

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

G TECTA SG Enkeltgasdetektor af høj kvalitet

G TECTA SG Enkeltgasdetektor af høj kvalitet G TECTA SG Enkeltgasdetektor af høj kvalitet DK Lynvejledning 2 DK Indhold Sikkerheds- og advarselsoplysninger 2 Kassens indhold 3 Produktoversigt 3 Produktegenskaber 3 Batterikontrol 4 Tænding 4 G-TECTA

Læs mere

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores.

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. I den følgende vejledning er der mulighed for, at lære din nye varmepumpestyring meget bedre at kende. Der findes også en meget forenklet vejledning,

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

088U0200 / 088U0205 GB

088U0200 / 088U0205 GB 088U0200 / 088U0205 GB Instruction CF-MC Master Controller D Instruktion CF-MC Hauptregler DK Vejledning F Instruction Régulateur principal CF-MC SE Bruksanvisning PL Instrukcja obsługi regulatora CF-MC

Læs mere

Installationsvejledning Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack-monteret 1U

Installationsvejledning Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack-monteret 1U Installationsvejledning Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack-monteret 1U Vigtige sikkerhedsmeddelelser Læs insturktionerne omhyggeligt for at blive fortrolig med udstyret, før du prøver at installere,

Læs mere

PARAGON ε. Brugermanual

PARAGON ε. Brugermanual PARAGON ε Brugermanual Side 2 Pyronix Paragon ε Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning...3 2 Faciliteter...4 3 Funktionsbeskrivelse...5 3.1 Operationstilstande...5 3.2 Ind- og udgangstilstande...6 4 Zoner...7

Læs mere

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Dansk Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Alarmenhed og Sensorplaster Dansk version 2008 Redsense Medical AB Box 287 SE-301 07 Halmstad Sverige www.redsensemedical.com RM-1-RM028

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual secure open Kode & Mifare CM1000 Mykey - Art. Nr: 480010 (sort), 480011 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482010 (sort), 482011 (hvid) Brugermanual CM1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

VT serien Dansk brugervejledning

VT serien Dansk brugervejledning VISICO VT-serien Ÿ Letvægtsmodel, kompakt og nem at betjene Ÿ Tydeligt digitaldisplay viser flashniveauet Ÿ CMS chipteknologi Ÿ Bowens type fatning til ekstraudstyr Ÿ Flashstyrken kan reguleres fra 1/1

Læs mere

LEC. LEC startprocedure. Temperaturregulator. Grundlæggende drift / Avanceret indstilling / Fejlfinding C K. Version 1.0 Danish

LEC. LEC startprocedure. Temperaturregulator. Grundlæggende drift / Avanceret indstilling / Fejlfinding C K. Version 1.0 Danish LEC startprocedure Tør værktøjet, påfør fuld lukkekraft, - gange (klem evt. kabler fast før drift). Stil strømafbryderen på Til. automatisk indstillingsværdi. zone, zone eller begge. Indtast automatisk

Læs mere

Brugervejledning. Dansk. APC Smart-UPS RT. 3000/5000 VA 200-240 VAC Tower/rack-montering 3U Uninterruptible Power Supply

Brugervejledning. Dansk. APC Smart-UPS RT. 3000/5000 VA 200-240 VAC Tower/rack-montering 3U Uninterruptible Power Supply Brugervejledning Dansk APC Smart-UPS RT 3000/5000 VA 200-240 VAC Tower/rack-montering 3U Uninterruptible Power Supply 990-2690 02/2006 Indledning APC Smart-UPS RT er en højtydende nødstrømsforsyning (UPS

Læs mere

RS-206 ERHVERVS TYVERI ALARM

RS-206 ERHVERVS TYVERI ALARM RS-206 Ver. 1-2 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING - Rudolph Schmidt A/S Ver. 1-2 Rev. 9.10.1997 Dokument: RS-206b 2 Brugervejledning Indholdsfortegnelse : Denne vejledning beskriver de generelle

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK DAB+ RADIO User manual Mode d emploi Bedienungsanleitung Instructiehandleiding Betjeningsvejledning Bruksanvisning Käyttöohje Istruzioni per l uso Manual del usuario Manual do utilizador Indhold 02 INDHOLD

Læs mere

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA DK.ROT.050101 INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER 1. GENERELT Varmegenvinderen er en roterende varmeveksler med høj temperatur- og fugtvirkningsgrad. Varmeveksleren arbejder med en virkningsgrad på op til

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Brugsvejledning Dansk iphone/ipod medfølger ikke. jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Vigtige Sikkerhedsinformationer Læs følgende forholdsregler før brug: 1. Læs informationerne. 2. Gem informationerne.

Læs mere

EPE-seriens betjeningspaneler. Installation, drift og vedligeholdelse

EPE-seriens betjeningspaneler. Installation, drift og vedligeholdelse EPE-seriens betjeningspaneler Installation, drift og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger...2 Forord... 2 Generelt...2 Installation... 3... 3 Elektrisk installation...3

Læs mere

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Symboler Bemærk Vigtig information eller råd. Kan forhindre ulemper. Tip Tidsbesparende tips eller råd forhindrer ulemper.

Læs mere

RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma:

RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma: RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM Alarmfirma: Ver. 2-1 Rev. 01.03.2001 Dokument: RS-210b/F.G. BRUGER VEJLEDNING 2 11 INDHOLDSFORTEGNELSE: Egne notater : Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 040208 TIGRIS AHC 8007/8014 TIGRIS AHC 8000 rumtermostat INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt

Læs mere

teknisk standard 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Ensrettere, konvertere og vekselrettere ETS-52-04-03 Rev. 0b

teknisk standard 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Ensrettere, konvertere og vekselrettere ETS-52-04-03 Rev. 0b 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Ensrettere, konvertere og vekselrettere ETS-52-04-03 Rev. 0b teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 44917/10 Version Forfatter Dokument status/ændring

Læs mere

Universel, professionel lynoplader. Håndbog MD 13482

Universel, professionel lynoplader. Håndbog MD 13482 Universel, professionel lynoplader Håndbog MD 13482 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Fejl... 3 Rengøring og vedligeholdelse... 4 Om dette apparat...

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl220g

Installationsvejledning til Mobile iwl220g Installationsvejledning til Mobile iwl220g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0127 1. Indledning Før

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

TIGRIS AHC 8007/8014 styring

TIGRIS AHC 8007/8014 styring Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 150408 Installationsvejledning for Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt Wavin på 86962000, hvis du har brug for gode råd og vejledning omkring

Læs mere