NetPro. GE Digital Energy. Uninterruptible Power Supply VA. NetPro UPS. Technology for the Digital World. GE Digital Energy. ver 4.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NetPro. GE Digital Energy. Uninterruptible Power Supply 600-1500 VA. NetPro UPS. Technology for the Digital World. GE Digital Energy. ver 4."

Transkript

1 NetPro Uninterruptible Power Supply VA General Electric Company Telephone +41 (0)91 / CH 6595 Riazzino (Locarno) Fax +41 (0)91 / Switzerland Website NetPro UPS Technology for the Digital World. ver DK

2 DK BRUGERVEJLEDNING NetPro Uninterruptible Power Supply VA Læs omhyggeligt vejledningen igennem før installation og opstart af NetPro UPS. Opbevar denne vejledning på et sikkert sted at hensyn til fremtidig brug. INDHOLD 1 INDLEDNING Indledning 1.2 Sikkerhedsregler 1.3 Transport/opbevaring 2 INSTALLATION Installationsregler 2.2 Installationsprocedure 3 DRIFT Start Start, strømforsyning til stede Start, strømforsyning ikke til stede ( batteristart ) 3.2 Anvendelse: Normal drift Normale driftsbetingelser Belastningsindikation Automatisk afbrydelse (tomgangsnedlukning) Automatisk skift til bypass Slukning 3.3 Anvendelse: Status- og alarmindikatorer Oplader aktiveret Online: Normal drift Batteridrift Lav batteristand (slut på nødtid) På bypass Bypass uden for tolerancen Overbelastning Høj temperatur Udskiftning af batteri Programmeret nedlukning 3.4 Anvendelse: Opsætningsfunktion 3.5 Batterikontrol 4 KOMMUNIKATION RS232-port 4.2 Relay-interfacekort (ekstraudstyr) 4.3 SNMP-interfacekort (ekstraudstyr) 5 EKSTRAUDSTYR Udvidet nøddriftstid (NetPro 1000) 5.2 Skilletransformator (NetPro 1000) 5.3 PowerFLAG SerVICe Box til modemtilslutning 6 VEDLIGEHOLDELSE Generelt 6.2 Batterier 7 FEJLFINDING SPECIFIKATIONER...12 General Electric Digital Energy. Alle rettigheder forbeholdes. Gengivelse af denne vejledning eller dele deraf uden forudgående tilladelse er forbudt. Ret til ændringer forbeholdes; producenten påtager sig intet ansvar i forbindelse med fejl og udeladelser. LX: OPM_NPE_XXX_0K6_1K5_XDK_V040 1 NetPro : brugervejledning 4.0 (DK)

3 1 - Inledning 1.1 Inledning GE (General Electric) Digital Energy NetPro UPS er en ægte, online afbrydelsesfri strømforsyning, der beskytter dit udstyr mod alle former for strømforstyrrelser, herunder totalt strømsvigt. 1.2 Sikkerhedsregler! ADVARSEL: RISIKO FOR ELEKTRISK STØD. UPS en indeholder batterier. Apparatets udgange kan være strømførende, også når UPS en er frakoblet lysnettet.! UPS en indeholder potentielt farlige spændinger. UPS en må ikke åbnes, apparatet indeholder ingen dele, som brugeren kan servicere.! Alt vedligeholdelses- og servicearbejde, herunder udskiftning af batterierne, skal udføres af uddannet servicepersonale. 1.3 Transport/opbevaring! Fabrikanten påtager sig intet ansvar for transportskader, når udstyret sendes i uoriginal emballage.! Opbevar UPS en tørt med batterierne fuldt opladet. Opbevaringstemperaturen skal ligge mellem - 20 og +45"C. Hvis enheden opbevares i en periode, der overstiger 3 måneder, opnås optimal holdbarhed, hvis opbevaringstemperaturen ikke overstiger 25"C.! Hvis enheden opbevares i længere tid, skal batterierne genoplades jævnligt. Tilslut enheden til en stikkontakt i en periode på ca. 24 timer: - hvis opbevaringstemperaturen ligger mellem -20 og +30 C: hver 3. måned, - hvis opbevaringstemperaturen ligger mellem -20 og +45 C: hver måned. 2 - Installation Emballagen indeholder en NetPro UPS, to IEC-kabler, et datakabel, en CD-ROM, en lille låseplade samt denne vejledning. Kontroller UPS en for skader efter udpakning. I tilfælde af beskadigelse skal fragtføreren samt købsstedet straks informeres herom. VIGTIGT: Før tilslutninger foretages, og før NetPro UPS tilkobles, skal det kontrolleres, at:! ledningsnettets spænding er Volt og 50 Hz (hvis ledningsnettets frekvens er 60 Hz, kan UPS ens udgangsfrekvens ændres, se afsnit 3.4), og! det samlede effektbehov for det tilkoblede udstyr ikke overstiger NetPro UPS ens mærkeeffekt (anført på mærkepladen). (Se 6, fig. 1). ADVARSEL Med mindre UPS en er en "NetPro+", dvs. udstyret med skilletransformator, må dens udgang ikke tilsluttes nul eller jord, da der opstår fejlfunktion for UPS ens vedkommende. 2.1 Installationsregler! UPS en er beregnet til almindelig anvendelse i hjemmet og på kontorer.! Beskyt UPS en - i henhold til reglerne - med en 16A D-type sikring.! UPS en skal forsynes fra en enfaset stikdåse med jordforbindelse. Forlængerledninger må ikke anvendes.! Undgå placeringer på fugtige steder, nær vand, i nærheden af varmekilder eller i direkte sollys.! Omgivelsernes temperatur må ikke overstige 40"C. Optimal batterilevetid opnås, hvis omgivelsernes temperatur ikke overstiger 30"C.! Det er vigtigt at ventilationsluften kan bevæge sig frit omkring og gennem enheden. Bloker ikke udluftningshullerne.! Tilslut ikke apparater som f.eks. elradiatorer, brødristere og støvsugere til UPS en.! Vær forsigtig ved tilkobling af laserprintere: kontroller at den nødvendige effekt ikke overstiger UPS ens kapacitet.! Summen af lækstrøm fra UPS en og de tilkoblede enheder må ikke overstige 3,5 ma. LX: OPM_NPE_XXX_0K6_1K5_XDK_V040 2 NetPro : brugervejledning 4.0 (DK)

4 2.2 Installationsprocedure fig NetPro OK RESET Sluk for computeren og tag stikket ud af stikkontakten. 2 Tag kablet ud af computeren (mærkespænding 250 Vac/10 A) og sæt dette kabel i hanstikket (2, fig. 1) bag på UPS en. Se fig Med de medfølgende kabler kobles computeren til apparatets udgange (4, fig. 1). Fordel belastningerne over apparatudgangene så jævnt som muligt. Ved anvendelse af en fordelingskasse til tilslutning af mere end ét apparat pr. udgang skal man være opmærksom på, at den maksimale mærkevekselstrøm for hver apparatudgang er 10 A. Se fig. 3. fig. 2 Hvis din UPS er en 600 VA- eller 1500 VA-model fortsættes med punkt 5. fig. 3 Kun NetPro Der kan installeres batteriudvidelsespakker så batteriets driftstid forlænges. Åbn batteriholderens sikringspakke (8, fig. 1), og kontroller, at sikringen er taget ud. Tilslut batteripakkens jævnstrømsstik (9, fig. 1/4) til UPS ens jævnstrømsstik (7, fig. 1/4). Der lyder et klik, når ledningen er korrekt sat i. Bloker jævnstrømsstikket: Monter den lille låseplade (9a, fig. 4), der fulgte med batteripakken, og skru den fast med den medleverede skrue Sæt batteripakkens sikring i, og luk sikringsholderen. Når du bruger batteripakkens jævnstrømsstik (10, fig. 1), kan du installere pakke nr. to, tre etc. Se 5.1 for yderligere oplysninger. 7 9a 9 fig. 4 5 Sæt UPS ens kabel i en vekselstrømsstikdåse med jordforbindelse. Den grønne lysdiode on (8, fig. 6) blinker nu: Der er strømforsyning, og batterierne oplader. Hvis lysdioden ikke blinker men lyser vedvarende, trykkes kortvarigt på 0. 6 Det anbefales, at man lader UPS en genoplade batterierne i cirka 2 timer. Du kan bruge UPS en uden først at oplade batterierne, men batterierne skal så muligvis oplades igen efter kort tid. 7 Til avancerede kommunikationsformål kan RS232 interfaceporten (3, fig. 1) tilkobles et computersystem og/eller de interfacekort, der fås som ekstraudstyr, (5, fig. 1) kan tilføjes. Se kapitel 4. LX: OPM_NPE_XXX_0K6_1K5_XDK_V040 3 NetPro : brugervejledning 4.0 (DK)

5 3 - Drift Se fig Start Start, strømforsyning til stede 1 Tryk kortvarigt på I (14, fig. 6) på tastaturet; lysdioden on (der allerede blinker) vil nu lyse konstant. 2 Det udstyr, der er tilkoblet UPS en, kan nu startes Start, strømforsyning ikke til stede Hvis der ikke er strømforsyning til stede (kabel ikke tilkoblet, eller strømsvigt): 1 Tryk kortvarigt på I på tastaturet, indtil lydsignalet lyder. Lysdioderne on og on battery (13, fig. 6) lyser nu. UPS en kører batteridrift: Den aflader batterierne. 3.2 Anvendelse: Normal drift Normale driftsbetingelser:! strømforsyning til stede,! UPS en aktiveret,! belastningen overstiger ikke UPS ens kapacitet og! driftstemperaturen er under alarmniveau. fig Belastningsindikation (fig. 5) 1 Under normal anvendelse trykkes kortvarigt på I på tastaturet. 2 Gule lysdioder blinker i 3 sekunder afhængig af belastningen (i tilfælde af overbelastning blinker også alarm -dioden (9, fig. 6)) Automatisk afbrydelse (tomgangsnedlukning) Hvis denne funktion aktiveres, afbrydes UPS en ved strømsvigt, når belastningen er mindre end 5% af maksimalbelastningen. På den måde forhindres unødvendig afladning af batterierne. Enheden tilsluttes automatisk igen, når netforsyningen igen er etableret. Standardindstillingen for tomgangsfunktionen er aktiv. Ændring af indstillingen er beskrevet i afsnit Automatisk skift til bypass UPS en er forsynet med automatisk skift til bypass. Denne funktion overfører automatisk belastningen til ledningsnettet, hvis UPS en ikke er i stand til at levere den forlangte effekt på grund af overbelastning eller høj temperatur. UPS en skifter tilbage til normal drift, når overbelastningen er fjernet, eller temperaturen er faldet til under alarmniveau. I tilfælde af strømsvigt under bypass-drift skifter UPS en til batteridrift, og til sidst, når batterierne er brugt op, går den afgivne effekt tabt. Hvis UPS en arbejder under overbelastningsbetingelser, er det ikke sikkert, at den kan beskytte forbrugeren. Se også og Slukning 1 Tryk kortvarigt på 0 (15, fig. 6). Hvis der er slukket for UPS en, vil den afgivne effekt altid være væk i et par sekunder for at sikre, at det tilsluttede udstyr kan genstarte. 2 Hvis der er brug for elektrisk isolering, tages kablet ud af stikdåsen. LX: OPM_NPE_XXX_0K6_1K5_XDK_V040 4 NetPro : brugervejledning 4.0 (DK)

6 3.3 Anvendelse: Status- og alarmindikatorer o statusindicationer anvendelsesfunktion! lavt prioriteret alarm unormale anvendelsessituationer!! højt prioriterede alarmer situationer hvor UPS ens faktiske udgangsspænding ikke længere er sikker; der skal straks gribes ind fig Indikatorer på frontpanelet Situation on alarm on bypass progr. shutd. repl. batt. on batt. lydalarm * o Oplader til (3.3.1) o Normal anvendelse (3.3.2) ###! Batteridrift (3.3.3) ### ### x/8 s.!! Lav batteristand (3.3.4) ### ### x/s.!! På bypass (3.3.5) ### ! Bypass uden for tolerancen (3.3.6) ###!! Overbelastning (3.3.7) ### !! Høj temperatur (3.3.8) ### x/s x/8s x/s x/s.! Udskift batteri (3.3.9) ### ### o o Progr. nedlukning forestående (3.3.10) Progr. nedlukning i gang (3.3.10) ### ### x/8s. Funktioner og de dertil hørende indikationer, se = med afbrydelser ## = konstant * = kan nulstilles: tryk på I > 2 sekunder. LX: OPM_NPE_XXX_0K6_1K5_XDK_V040 5 NetPro : brugervejledning 4.0 (DK)

7 3.3.1 Oplader aktiveret Batterierne oplader, se Online: Normal drift Se Batteridrift UPS en bruger den energi, der er lagret i batterierne: se kapitel 7 Batterier nødtid. UPS en lukker ned! når batterierne er afladet (automatisk genstart) eller! hvis der trykkes på O på tastaturet (manuel genstart nødvendig) eller! hvis computeren giver UPS shutdown kommando (manuel genstart nødvendig). Nødtidsindikation (fig. 7) Under batteridrift trykkes kortvarigt på I. De 4 gule lysdioder viser i 3 sekunder den resterende nødtid for den faktiske belastning fig Lav batteristand (slut på nødtid)) Batterierne er næsten afladede: Den resterende nødtid er mindre end 2 minutter. En styret nedlukning af evt. computerudstyr er absolut nødvendig på nuværende tidspunkt. Hvis UPS en arbejder ved en belastning på 100%, skal nedlukningsproceduren være afsluttet inden for 2 minutter efter, at alarmen battery low afgives. Hvis UPS en kun er delvist belastet, kan dette tidsrum være længere og ved ældre batterier kortere. Når batterierne er helt afladede, kan UPS en ikke længere drive det tilsluttede udstyr På bypass UPS en arbejder i bypass-funktionen: Belastningen er tilknyttet ledningsnettet direkte, enten på grund af overbelastning eller høj temperatur. Ved et kortvarigt tryk på tasten I virker de 4 gule lysdioder i 3 sekunder som belastningsangivelse. Se også Hvis 4 gule lysdioder og den røde lysdiode tændes, er bypass-drift forårsaget af overbelastning. Hvis kun gule lysdioder er tændt (den røde lysdiode er slukket), skyldes det høj temperatur. Foretag det nødvendige: Reducer belastning og/eller temperatur Bypass uden for tolerancen Netspændingen eller netfrekvensen er uden for bypass-indgangstolerancen men inden for UPSindgangstolerancen (se kapitel 7). Bypass-drift er forhindret: Hvis UPS en af en eller anden grund ikke er i stand til at levere den forlangte effekt, går den afgivne effekt tabt. Hvis indgangsfrekvensen ofte ligger uden for tolerancen hvor bypass-drift er forhindret, og der opstår alarm - kan det være nyttigt at deaktivere bypass-funktionen, hvorefter enheden arbejder som en UPS uden automatisk skift til bypass. Se Overbelastning Den krævede effekt overstiger UPS-enhedens normale kapacitet. Et kortvarigt tryk på tasten I får alle de gule lysdioder til at blinke, og den røde lysdiode vedbliver med det. Alarmen afgives, når belastningen er > 100%. Hvis den overstiger 150%, skifter UPS en øjeblikkeligt til bypass, idet det antages, at betingelserne er til stede for et skift til bypass. Ved vedvarende overbelastning på mellem % vil UPS en også til sidst skifte til bypass-drift. Under en overbelastning kan det være, at UPS en automatisk afbrydes inden for nogle få minutter (belastningsafhængig), og den afgivne effekt går tabt:! hvis et skift til bypass-drift ikke er muligt (se 3.3.6), eller! hvis bypass-funktionen er deaktiveret (se 3.4) eller! hvis UPS en arbejder på batteri (se 3.3.3). For at undgå sådanne problemer skal man være helt sikker på, at den effekt, som er påkrævet til det beskyttede udstyr, ligger inden for UPS ens tolerancer. LX: OPM_NPE_XXX_0K6_1K5_XDK_V040 6 NetPro : brugervejledning 4.0 (DK)

8 3.3.8 Høj temperatur Lysdiodeangivelsen er den samme som under overbelastning (se 3.3.7), men ved et kortvarigt tryk på tasten I for at få en angivelse af belastningen slukkes den røde lysdiode. Høj temperatur kan være for forårsaget af:! ekstrem omgivelsestemperatur,! mangel på ordentlig ventilation,! en overbelastningssituation. Foretag det nødvendige: Hvis temperaturen får lov til at stige yderligere, skifter enheden til bypass (hvis muligt). Hvis bypass-drift er forhindret, afbrydes UPS en og den afgivne effekt går tabt Udskiftning af batteri Enten er batterierne slidt op rent kemisk, eller der er fejl på batteriledningerne, herunder batterisikringen. Hvis batterierne er gamle, skal de udskiftes hurtigst muligt for at sikre fuld beskyttelse af dit udstyr (se 6.2). Alarmen replace battery vil muligvis forekomme efter en test foretaget umiddelbart efter installation eller efter et strømsvigt. I sådanne tilfælde kan alarmen være forkert, da batterierne har været (delvist) afladet under transport, opbevaring eller under strømsvigtet. Lad UPS en genoplade batterierne. Se også Programmeret nedlukning UPS-overvågningssoftwaren giver mulighed for at programmere en sleep -tid ved at sende to kommandoer til UPS en:! luk ned efter # minutter (blinkende lysdiode), og efterfølgende:! luk ned i # timer (konstant lysende lyddiode). I sleep -tiden er UPS en ikke helt afbrudt, da systemet skal holde øje med den resterende sleep -tid. Men hvis der opstår strømsvigt i løbet af sleep -tiden, og batterikapaciteten til sidst kommer under 80% af den normale kapacitet, afbrydes UPS en automatisk for at spare på batteristrømmen. Når netstrømmen igen vender tilbage, starter UPS en automatisk igen. Den programmerede sleep -tid går dog tabt. Den programmerede, igangværende sleep -tid kan annulleres:! tryk på tasten I i mindst 5 sekunder for at annullere nedlukningen og tænde for UPS en.! tryk på tasten 0 i mindst 5 sekunder for at annullere nedlukningen og slukke for UPS en. 3.4 Anvendelse: Opsætningsfunktion Du kan kun gå ind i opsætningsfunktionen, hvis UPS en er tilsluttet en strømførende stikdåse og afbrudt (lysdioden on blinker). Tryk tasterne O og I ned samtidig. Tryk på O før I, ellers tændes der for enheden. Tre gule lysdioder kan tænde: Lysdioden er Lysdiode Angivelse on* off on bypass : skift til bypass er aktiv ikke aktiv progr. shutdown : tomgangsnedlukning er aktiv ikke aktiv replace battery : udgangsfrekvensen er 50 Hz 60Hz * = standard 1 Ved at trykke på tasten I kan man bladre gennem de tre funktioner. Den valgte blinker. 2 Ved at trykke på O i ca. 1 sek. (lysdioden blinker ikke mere) kan man skifte indstilling for den valgte funktion. 3 Ved at trykke tasterne O og l ned samtidig kan de nye indstillinger gemmes og opsætningsfunktionen forlades. BEMÆRK: Enheden kan anvendes som frekvensomformer: indgangsfrekvensen er mellem Hz, og 50 eller 60 Hz kan vælges som udgangsfrekvens. Hvis enheden anvendes som frekvensomformer, er bypass-funktionen ikke længere til rådighed. Som følge heraf frembringes en konstant hørbar alarm (se 3.3.6). For at undgå dette anbefales det at deaktivere bypass en. ADVARSEL: Ændring af udgangsfrekvensen kan medføre alvorlig beskadigelse af det udstyr, som er tilsluttet apparatudgangene på UPS en. Sørg for, at den nye frekvens passer til det tilsluttede udstyr! LX: OPM_NPE_XXX_0K6_1K5_XDK_V040 7 NetPro : brugervejledning 4.0 (DK)

9 3.5 Batterikontrol Batteriets levetid og holdbarhed maksimeres ved hjælp af følgende:! Hurtig batteritest Den hurtige batteritest kontrollerer, om batterierne og ledningerne er i orden. Hvis en hurtig batteritest viser, at batterierne er tæt på at være slidt op, afgives alarmen replace battery (se 3.3.9). Batterierne skal udskiftes så hurtigt som muligt (se 6.2). Automatisk batteritest NetPro UPS en udfører automatiske batteritests med jævne mellemrum:! 5 timer efter manuel indkobling! 5 timer efter genetablering af netstrøm efter strømsvigt og! 30 dage efter den seneste batteritest Manuel batteritest En hurtig batteritest kan også startes manuelt ved hjælp af UPS-software via RS232- interfaceporten. For nærmere oplysninger, se brugervejledningen for overvågningssoftwaren. BEMÆRK: Hvis testen startes manuelt umiddelbart efter installation eller strømsvigt, kan UPS en afgive en falsk alarm for replace battery, da batterierne er blevet (delvist) afladede under transporten/opbevaringen eller under strømsvigtet. discharged during transport/storage or during the power failure..! Dybtgående batteritest En dybtgående batteritest, der skal startes ved hjælp af UPS ens software via RS232-porten, kontrollerer den faktiske batterikapacitet for at sikre en nøjagtig prognose for nødtiden. Under en dybtgående batteritest aflades batterierne til niveauet for alarmen battery low. Vær opmærksom på, at lige efter en dybtgående batteritest er den forventede nødtid meget kort: Lad UPS en lade sine batterier op. For nærmere oplysninger, se brugervejledningen for UPS-softwaren.! Temperaturkompenseret batteriopladning Med denne funktion kan batteriladespændingen tilpasses den omgivende temperatur. Som følge heraf forhindres ringe opladning af batterierne under forhold med lave temperaturer og overopladning under forhold med høje temperaturer.! Belastningsafhængig batterislutspænding Den tilladelige batterislutspænding afhænger af afladestrømmen: jo kraftigere strømmen er, jo lavere er batterispændingen ved afslutningen af afladningen. På den måde opnås maksimal batterikapacitet uden dybdeafladning. Dybdeafladning giver en kortere levetid og forhindrer genopladning til normal kapacitet.! Lader afbrydes efter endt opladning Batteriernes levetid øges, hvis opladning kun finder sted, når det er nødvendigt.! Automatisk lynopladning Med denne funktion reduceres batteriets opladningstid betydeligt. Hvis batterierne er tømt helt, kan de genoplades 90% på ca. 1,5 time, forudsat at afladningen finder sted ved en belastning på 100%. LX: OPM_NPE_XXX_0K6_1K5_XDK_V040 8 NetPro : brugervejledning 4.0 (DK)

10 4 - Kommunikation 4.1 RS232 Port (fig. 8) RS232-porten er en indstiksinterfaceport (9-benet, Sub-D, hanstik) til avanceret kommunikation mellem UPS en og computeren (UPS-software nødvendig). Interfaceporten er driftsklar, så snart netledningen er sat i en strømførende stikkontakt, også selvom UPS en er afbrudt. Vi anbefaler på det kraftigste kun at bruge originale GE Digital IMV softwareprodukter sammen med interfaceporten. Ben nr. Funktion 1 RS232-indgang (UPS-nedlukning) 2 RS232-udgang 3 Generel alarm 1) 4 Plug-and-Play 5 Fælles 6 Bypass aktiv 7 Lav batteristand 8 UPS tilsluttet 9 Strømsvigt fig. 8 5 = COMMON 8 = UPS CONNECTED PnP MAINS FAILURE DC GENERAL ALARM BATTERY LOW RS232 BYPASS ACTIVE DATA FROM UPS DC RS232 RS232 PORT DATA TO UPS DC REMOTE UPS SHUT DOWN RS232 MAX: +48V 100mA 1) Aktiv, hvis UPS ens afgivne effekt ikke længere er garanteret på grund af andre omstændigheder end allerede angivet ud for ben 6-7-9: - Overbelastning af udgangsomformer - (For-)alarm for høj temperatur - Bypass uden for tolerancen - Inverter-nedlukning (pga. inverter- eller batterifejl) 4.2 Relay-interfacekort (ekstraudstyr) Kortet er udstyret med potentialfrie omskiftere til følgende alarmtilstande:! strømsvigt,! generel alarm,! lav batteristand,! bypass aktiv. Se venligst yderligere oplysninger i den brugsvejledning, der følger med interfacekortet. 4.3 SNMP-interfacekort (ekstraudstyr) Med dette kort kan datainterfacen tilkobles direkte til et Ethernet netværk. Se venligst yderligere oplysninger i den brugsvejledning, der følger med interfacekortet. LX: OPM_NPE_XXX_0K6_1K5_XDK_V040 9 NetPro : brugervejledning 4.0 (DK)

11 5 - Ekstraudstyr Ud over det ekstraudstyr, der er beskrevet i 4.2 og 4.3, fås følgende ekstraudstyr: 5.1 Udvidet nøddriftstid (NetPro 1000) Der kan opnås en forlænget driftstid ved at tilslutte en separat batteriudvidelsespakke til UPS en. I så fald skal UPS en have oplysninger om den nye totale batterikapacitet for at kunne udføre en ny, sikker beregning af den nøddriftstid, som er til rådighed (kontakt forhandleren). Afhængig af ladebetingelserne for de nye batterier kan beregningerne af den nye nøddriftstid midlertidigt være forbundet med en vis usikkerhed. De ekstra batterier øger genopladningstiden for enheden. Ellers er alle andre oplysninger om driften de samme som for standardmodeller. Det er ikke tilladt at tilslutte en ekstern lader til UPS en! 5.2 Skilletransformator (NetPro 1000) Enheder med en temperaturbeskyttet skilletransformator ( NetPro+ ) er anbragt i et større kabinet end standardenheden. Med skilletransformatoren kan udgangsnullederen enten tilsluttes til - beskyttelsesjordingen (standardindstilling) - indgangsnullederen eller være isoleret. Kontakt forhandleren for nærmere oplysninger. 5.3 PowerFLAG SerVICe Box til modemtilslutning Hvis du tilslutter PowerFLAG SerVICe Box en mellem UPS ens kommunikationsport og et modem, kan et programmeret nummer ringes op i tilfælde af en UPS-alarm. Endvidere kan servicepersonale kalde op og kontrollere UPS ens status for at udføre fjerndiagnostisering. På den måde kan serviceomkostninger, specielt for fjerntliggende steder, reduceres betragteligt. 6 - Vedligeholdelse 6.1 Generelt NetPro UPS en er stort set vedligeholdsfri. Vær opmærksom på korrekte miljømæssige forhold, og hold luftkanaler fri for støv. Læs afsnit Batterier Batteriets levetid er 3-6 år, afhængig af driftstemperaturen og antallet af afladninger. Da et sundt batteri er afgørende for UPS ens ydelse, udføres med jævne mellemrum en hurtig batteritest af hensyn til driftssikkerheden (se afsnit 3.5). Når batteriets tilstand er kritisk, aktiveres alarmen replace battery (se 3.3.9). Lad forhandleren udskifte batterierne så hurtigt som muligt. BEMÆRK: under visse betingelser kan en manuel batteritest føre til afgivelse af en falsk alarm. Se afsnit 3.5 hurtig batteritest. LX: OPM_NPE_XXX_0K6_1K5_XDK_V NetPro : brugervejledning 4.0 (DK)

12 7 - Fejlfinding Uanset hvornår der opstår en fejl, skal man først kontrollere de eksterne faktorer (f.eks. tilslutninger, temperatur, fugtighed eller belastning) for at afgøre, om problemet skyldes selve enheden eller miljøet. Derefter kontrolleres termosikringen, den kan være udløst. I så fald nulstilles den (se 1, fig. 1) og det kontrolleres, at UPS en ikke er overbelastet. Nedenstående skema er kun en checkliste. Hvis den foreslåede løsning ikke virker, eller hvis oplysningerne er utilstrækkelige til at løse problemet, så kontakt forhandleren eller gå ind på PROBLEM MULIG ÅRSAG LØSNING Termosikring (Thermal Circuit Breaker, TCB) udløst Lysdioden on bypass blinker UPS starter ikke (uden brug af batteristart ), og udgangen har været frakoblet i nogle få sek. (se også 3.2.5) UPS starter ikke efter installation, lysdioden on forbliver slukket UPS-overbelastning Systemfejl Formentlig overbelastning Reducér belastningen, nulstil TCB (1, fig. 1) Kontakt forhandleren eller gå ind på Se 3.3.7, reducér belastningen Overtemperatur Se Lad UPS en køle ned Elledning ikke tilsluttet Læs 2.2 Tilslut elledningen Strømløs stikdåse, eller netspænding uden for tolerance Kontakt elektriker For høj UPS-temperatur Se Lad UPS en køle ned Udløst termosikring Batterierne er blevet for kraftigt afladede under transport og/eller opbevaring Se ovenfor Kontakt forhandleren eller gå ind på UPS afbryder automatisk For høj UPS-temperatur Se Lad UPS en køle ned Lysdioden udskift batteri lyser, ingen brummetone Strømsvigt, batteri afladet Programmeret nedlukning i gang Belastningen er < 5% af maks. belastningen, og ingen netstrøm er til stede. (Faciliteten, tomgangsnedlukning, er aktiv, se afsnit 3.2.3) Batteritest lige efter installation eller strømsvigt Batteritesten viser svagt batteri Vent til strømmen vender tilbage Se Vent til strømmen vender tilbage Lad UPS en genoplade batterierne Læs 6.2, få batterierne udskiftet LX: OPM_NPE_XXX_0K6_1K5_XDK_V NetPro : brugervejledning 4.0 (DK)

13 8 - Specificationer NetPro model : Mærkedata Voltampere (VA) : med computertypebelastning Watt (W) : med resistiv belastning Indgang, termosikring (A) : Indgang sikring (A) : Indgangsomformer Indgangsvekselspænding : V Indgangsvekselspænding, område : 100% belastning: V 70% belastning: V indgang >264 Vac: UPS en skifter til batteridrift indgang >312 Vac: UPS lukker ned, manuel genstart nødvendig Min. startvekselspænding : 187 V (ved alle belastninger) Indgangsstrøm, kurveform : sinusformet i overensstemmelse med eller bedre end EN (IEC 555-2) Indgangsstrøm (A) ved nom. indgangsspænding : Indgang, effektfaktor : 1 Indgang, frekvensområde : Hz Startstrøm : ingen Udgangsomformer Udgangsvekselspænding : 230 V (passer til V belastninger) Udgangsvekselspænding, tolerance : ± 2% Udgangsfrekvens : 50 er 60 Hz, kan vælges på fronten Udgangsfrekvens, område : nominel ± 0,15% medmindre den er synkroniseret til ledningsnettet Udgang, kurveform : sinus Harmonisk forvrængning : < 2% (typisk 1,5%) med lineær belastning Effektfaktor : 0,6 (0,7 ved 90% belastning) Amplitude (spidsværdi i forhold til effektiv værdi (strøm)) : passer til belastninger med amplitude op til 6:1 Kapacitet, apparatudgange : maks. 10 A pr. udgang Bypass Indgangsvekselspænding, område : V Frekvensreguleringshastighed : 2 Hz/sek. Frekvensreguleringsområde : nominel ± 10% Faseforskel : < 7º Omkoblingstid : 4 msek. Overbelastningskapabilitet : Fuldt beskyttet mod overbelastning og kortslutning Overbelastningsforløb : 110% i 5 minutter (batteridrift) : 150% i 5 sekunder Overbelastningsforløb i bypassdrift : afhænger af mærkedataene for termosikringen typisk: 125% af TCB mærkedataene for termosikringen i 200 sek. 200% af TCB mærkedataene for termosikringen i 10 sek. 300% af TCB mærkedataene for termosikringen i 4 sek. Batterier (mærkedata ved 25ºC) Nominel spænding (Vdc) : Antal 7 Ah batterier : Type : gastætte, vedligeholdsfri Levetid : op til 6 år (afhængig af anvendelse) Genopladning, strøm : 1,5 A Genopladning, tid (batteri afladet ved 100% belastning) : 1,5 time til 90% kapacitet, standardbatteri Nøddriftstid i minutter ved en typisk belastning (75%) : VA/Watt 100/60 : /120 : /240 : /360 : /600 : /900 : Generelt Vægt (kg) : 13 15,5 18 Mål (hxbxd, mm) : 225x185x430 Indkapsling/beskyttelse : stål/plastik / IP20 Miljø Sikkerhed : EN , EN 60950, IEC 950 Elektromagnetisk kompatibilitet : EN Omgivende temperatur : -10 to +40ºC Hørbar støj ved en afstand på 1 meter : < 45 db(a), afhængig af belastning og temperatur Maks. relativ luftfugtighed : 95% (ikke-kondensation) LX: OPM_NPE_XXX_0K6_1K5_XDK_V NetPro : brugervejledning 4.0 (DK)

NetPro. GE Digital Energy. Uninterruptible Power Supply 2000-4000 VA. NetPro UPS. Technology for the Digital World. GE Digital Energy. ver 4.

NetPro. GE Digital Energy. Uninterruptible Power Supply 2000-4000 VA. NetPro UPS. Technology for the Digital World. GE Digital Energy. ver 4. NetPro Uninterruptible Power Supply 2000-4000 VA General Electric Company Telephone +41 (0)91 / 850 51 51 CH 6595 Riazzino (Locarno) Fax +41 (0)91 / 850 51 44 Switzerland Website www.gedigitalenergy.com

Læs mere

Brugervejledning. Dansk. APC Smart-UPS RT. 3000/5000 VA 200-240 VAC Tower/rack-montering 3U Uninterruptible Power Supply

Brugervejledning. Dansk. APC Smart-UPS RT. 3000/5000 VA 200-240 VAC Tower/rack-montering 3U Uninterruptible Power Supply Brugervejledning Dansk APC Smart-UPS RT 3000/5000 VA 200-240 VAC Tower/rack-montering 3U Uninterruptible Power Supply 990-2690 02/2006 Indledning APC Smart-UPS RT er en højtydende nødstrømsforsyning (UPS

Læs mere

Betjeningsvejledning. Smart-UPS X UPS-nødstrømforsyning

Betjeningsvejledning. Smart-UPS X UPS-nødstrømforsyning Betjeningsvejledning Smart-UPS X UPS-nødstrømforsyning Lav spænding (100-127 V) SMX2000RMLV2U SMX2200RMLV2U SMX3000RMLV2U SMX3000RMLV2UNC SMX3000RMJ2U Høj spænding (200-240 V) SMX2200RMHV2U SMX3000RMHV2U

Læs mere

Smart-UPS DP Nødstrømsforsyning. Model. Brugerhåndbog

Smart-UPS DP Nødstrømsforsyning. Model. Brugerhåndbog Smart- DP ødstrømsforsyning Model SUDP4000I, SUDP6000I, SUDP8000I, SUDP10000I Brugerhåndbog Copyright 1999 American Power Conversion. Alle rettigheder forbeholdes. Enhver gengivelse af denne brugerhåndbog

Læs mere

Back-UPS Pro 1200/1500 230V Installation og betjening

Back-UPS Pro 1200/1500 230V Installation og betjening Back-UPS Pro 1200/1500 230V Installation og betjening Pakkens indhold Sikkerhed bu001a (2) Installér ikke Back-UPS'en i direkte sollys, ekstrem varme, fugtighed eller i berøring med væsker. Tilslut batteriet

Læs mere

Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w

Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w Installations og brugervejledning en oversættelse af den originale engelske version uden ansvar. 1. Funktioner Ren sinus spænding (THD mindre end 3 %) ved ren R

Læs mere

Betjeningsvejledning. Smart-UPS UPS. 750/1000/1500/2200/3000 VA Tower 120/230 VAC

Betjeningsvejledning. Smart-UPS UPS. 750/1000/1500/2200/3000 VA Tower 120/230 VAC Betjeningsvejledning Smart-UPS UPS 750/1000/1500/2200/3000 VA Tower 120/230 VAC Indhold Oversigt... 1 Beskrivelse af produktet................................... 1 Sikkerhed................................................

Læs mere

Kapitel 1 1 Påtænkt anvendelse, kontraindikationer og generelle forholdsregler

Kapitel 1 1 Påtænkt anvendelse, kontraindikationer og generelle forholdsregler brugervejledning 1 2 Dansk Indhold Kapitel 1 1 Påtænkt anvendelse, kontraindikationer og generelle forholdsregler Kapitel 2 3 Beskrivelse af Inogen One G3 Oxygen Concentrator 3 Vigtige dele af Inogen One

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX. Brugervejledning DLX 2.0 - DLX 2.9 - DLX 3.8 - DLX 4.6 SOLAR INVERTERS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX. Brugervejledning DLX 2.0 - DLX 2.9 - DLX 3.8 - DLX 4.6 SOLAR INVERTERS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX Brugervejledning DLX 2.0 - DLX 2.9 - DLX 3.8 - DLX 4.6 SOLAR INVERTERS Danfoss kan ikke drages til ansvar for eventuelle fejl i kataloger, brochurer og andet trykt materiale.

Læs mere

Brugermanual PVI10KTL/PVI12KTL/PVI17KTL

Brugermanual PVI10KTL/PVI12KTL/PVI17KTL Brugermanual PVI10KTL/PVI12KTL/PVI17KTL Indhold Erklæring om ophavsret... 3 1. Indledning... 4 1.1. Introduktion... 4 1.2. Sådan bruges manualen... 4 1.3. Anvendte betegnelser (Advarsel, Bemærkning, Note)...

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX. Installationsvejledning DLX 2.0 - DLX 2.9 - DLX 3.8 - DLX 4.6 SOLAR INVERTERS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX. Installationsvejledning DLX 2.0 - DLX 2.9 - DLX 3.8 - DLX 4.6 SOLAR INVERTERS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX Installationsvejledning DLX 2.0 - DLX 2.9 - DLX 3.8 - DLX 4.6 SOLAR INVERTERS Danfoss påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl i kataloger, brochurer og andet trykt

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

StyleView. Strømforsyningssystems referencevejledning. til 220-240 VAC/50 Hz SV22-22013 SV22-22016 SV22-22019 SV22-22011 SV22-22014 SV22-22017

StyleView. Strømforsyningssystems referencevejledning. til 220-240 VAC/50 Hz SV22-22013 SV22-22016 SV22-22019 SV22-22011 SV22-22014 SV22-22017 StyleView Strømforsyningssystems referencevejledning www.ergotron.com USA 1-800-888-8458 Europa +31 (0)33-45 45 600 til 220-240 VAC/50 Hz SV22-22011 SV22-22014 SV22-22017 SV22-22012 SV22-22015 SV22-22018

Læs mere

SmokeCloak Privat. installation og instruktion

SmokeCloak Privat. installation og instruktion SmokeCloak Privat installation og instruktion Der er truffet alle tænkelige forholdsregler for at sikre rigtigheden af denne manual. Producenten MSS Professional A/S står ikke til ansvar for tab eller

Læs mere

VC960-6000-101-VL 003

VC960-6000-101-VL 003 Titel ESR 25 ESR 28 Betjeningsvejledning Dokument Version VC960-6000-101-VL 003 :4A SENSOR RNA Dokument historie Dato Initialer Version Kort beskrivelse af ændring 7. nov. 1997 NBM 001 Første version 8.

Læs mere

GSM port styring for 400 brugere

GSM port styring for 400 brugere 1 29-1-2015 GSM port styring for 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere kan modtage alarm beskeder via SMS Bruger / Installations vejledning for 6000.0170 Program version GSM

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth Nordic A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

Brugervejledning DK. Mobeye i110

Brugervejledning DK. Mobeye i110 Brugervejledning DK Mobeye i110 Indholdsfortegnelse 1. Bliv klar i fire trin 6 1.1 TRIN 1: SIM-kort 6 1.2 TRIN 2: Placer batterierne 6 1.3 TRIN 3: Programmering af telefon numre 7 1.4 TRIN 4: Se indstillingerne

Læs mere

1.1. Betjeningsvejledning

1.1. Betjeningsvejledning 1.1 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Velkommen 4 2. Lær Roger Pen at kende 6 2.1 Æskens indhold 6 2.2 Sådan fungerer Roger Pen 7 2.3 Beskrivelse af enheden 8 2.4 Indikatorlys (LED-status) 9

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 32

Manual Simatek Filterstyring GFC 32 Manual Original brugsanvisning 1400004_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 6 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

Oversættelse af original manual Push & Pull B

Oversættelse af original manual Push & Pull B Oversættelse af original manual Push & Pull B DK Push & Pull B 1 Rev. 2 / 03-2011 Push & Pull B: A < 10,0 m 2 Push & Pull B 2 Rev. 2 / 03-2011 M8 x 40mm Push & Pull B 3 Rev. 2 / 03-2011 VIGTIGT: Brug ikke

Læs mere

VPAP III ST-A with QuickNav

VPAP III ST-A with QuickNav VPAP III ST-A with QuickNav User Guide VPAP III ST-A med QuickNav Brugervejledning Indledning................................................ 1 Bruger-/ejeransvar 1 Medicinske oplysninger....................................

Læs mere

SCAN1 BRUGERVEJLEDNING

SCAN1 BRUGERVEJLEDNING Inden du tager dit klimaanlæg i brug, bedes du læse denne vejledning grundigt og gemme den til fremtidig opslag. SCAN1 BRUGERVEJLEDNING Se www.andes.dk for opdateringer Anlægget skal monteres af en autoriseret

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Netdrevne 230V AC-alarmer med mulighed for sammenkobling, model:

Netdrevne 230V AC-alarmer med mulighed for sammenkobling, model: Slick Fit alarm Betjeningsvejledning Netdrevne 230V AC-alarmer med mulighed for sammenkobling, model: 2SF23/9HI, 2SF23/9HIR, 2SF23/9HIRE, 3SF23/9HI, 3SF23/9HIR og 3SF23/9HIRE Alarmer fra KIDDE Fyrnetics

Læs mere

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3 husqvarna AUTOMOWER 260 ACX BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på Automower... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

230 VAC netdrevne alarmer med mulighed for sammenkobling, model:

230 VAC netdrevne alarmer med mulighed for sammenkobling, model: Røg- og varmealarm Betjeningsvejledning 230 VAC netdrevne alarmer med mulighed for sammenkobling, model: Kompatibel 2SFW, 2SFWR, 3SFW og 3SFWR Alarmer fra Kidde Danmark øger sikkerheden i hjemmet. Læs

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING DA TRÆPILLEOVN CUTE/THEMA AIR Oversættelse af original vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... II INDLEDNING...1 1-ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...2 2-BRÆNDSEL...6

Læs mere

Enteral ernæringspumpe Brugervejledning

Enteral ernæringspumpe Brugervejledning Enteral ernæringspumpe Brugervejledning DK Indholdsfortegnelse Brugervejledning til APPLIX Smart Læs venligst brugervejledningen inden pumpen tages i brug. Information 5 Anvendelse 5 Indikationer 5 Kontraindikationer

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60 NBE PILLEFYR Black Star Fra version 6.60 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering

Læs mere