Forslag. Lovforslag nr. L 128 Folketinget Fremsat den 28. marts 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. Lovforslag nr. L 128 Folketinget Fremsat den 28. marts 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til"

Transkript

1 Lovforslag nr. L 128 Folketinget Fremsat den 28. marts 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse og lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser (Digital kommunikation i sager om specialpædagogisk støtte) Ministeriet for Børn og Undervisning 1 I lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 880 af 8. august 2011, foretages følgende ændringer: 1. I 44, stk. 3,1. pkt., udgår»frister,«og 2. pkt. ophæves. 2. Efter 44 indsættes i afsnittet Tilskud til specialpædagogisk bistand:» 44 a. Ansøgning om tilskud til specialpædagogisk støtte, jf. 44, skal indgives til Ministeriet for Børn og Undervisning ved anvendelse af den digitale løsning, som ministeriet stiller til rådighed (digital selvbetjening). Uddannelsesinstitutionen skal på tilsvarende vis modtage afgørelser og meddelelser vedrørende ansøgningen digitalt. Elever og kursister skal modtage afgørelser og meddelelser m.v. vedrørende ansøgningen digitalt. Stk. 2. Ministeren fastsætter nærmere regler om, at ansøgning om tilskud til specialpædagogisk støtte samt modtagelse af afgørelser herom og meddelelser i øvrigt kan ske på anden vis end ved digital selvbetjening, hvor særlige forhold gør sig gældende. Stk. 3. Børne- og undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om indretning og administration af den digitale løsning, herunder om 1) indhold og udformning af ansøgninger, 2) frister for indgivelse af ansøgninger, 3) frister for indgivelse af oplysninger og 4) frister for udbetalinger af støtte. Stk. 4. Ministeren kan fastsætte regler om anvendelse af digital signatur og anden sikker personidentifikation.«2 I lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 878 af 8. august 2011, foretages følgende ændringer: 1. I 18 a, stk. 3, 1. pkt., udgår»frister,«og 2. pkt.ophæves. 2. I 18 a indsættes som stk. 4-7:»Stk. 4. Ansøgning om tilskud til specialpædagogisk støtte, jf. stk. 1 og 2, skal indgives til Ministeriet for Børn og Undervisning ved anvendelse af den digitale løsning, som ministeriet stiller til rådighed (digital selvbetjening). Uddannelsesinstitutionen skal på tilsvarende vis modtage afgørelser og meddelelser vedrørende ansøgningen digitalt. Elever og kursister skal modtage afgørelser og meddelelser m.v. vedrørende ansøgningen digitalt. Stk. 5. Ministeren fastsætter nærmere regler om, at ansøgning om tilskud til specialpædagogisk støtte samt modtagelse af afgørelser herom og meddelelser i øvrigt kan ske på anden vis end ved digital selvbetjening, hvor særlige forhold gør sig gældende. Stk. 6. Børne- og undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om indretning og administration af den digitale løsning, jf. stk. 4 og 5, herunder om 1) indhold og udformning af ansøgninger, 2) frister for indgivelse af ansøgninger, 3) frister for indgivelse af oplysninger og 4) frister for udbetalinger af støtte. Stk. 7. Ministeren kan endvidere fastsætte regler om anvendelse af digital signatur og anden sikker personidentifikation.«ministeriet for Børn og Undervisning, Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, j.nr K.271 BN000079

2 2 Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser 3 I lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 210 af 1. marts 2007, som ændret ved 2 i lov nr. 78 af 27. januar 2010 og 12 i lov nr af 28. december 2011, foretages følgende ændringer: 1. Overskriften til kapitel 7 affattes således:»ansøgning, administration og digital kommunikation«2. Efter 12 indsættes:» 12 a. Uddannelsesinstitutionen, henholdsvis ansættelsesinstitutionen, når den studerende er optaget på pædagogikum, indgiver indstilling til Ministeriet for Børn og Undervisning om specialpædagogisk støtte på vegne af den studerende. Indstillingen skal indgives digitalt ved anvendelse af digital løsning. Den digitale løsning stilles til rådighed af Ministeriet for Børn og Undervisning på vegne af Ministeriet for forskning, innovation og videregående uddannelser (digital selvbetjening). Uddannelsesinstitutionen skal modtage afgørelser og meddelelser m.v. vedrørende indstillingen om specialpædagogisk støtte ved anvendelse af den digitale løsning, som Ministeriet for Børn og Undervisning på Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser vegne stiller til rådighed. Uddannelsessøgende skal modtage afgørelser og meddelelser m.v. vedrørende indstillingen digitalt. Stk. 2. Ministeren fastsætter nærmere regler om, at indstilling om specialpædagogisk støtte samt modtagelse af afgørelser og meddelelser kan ske på anden vis end ved digital selvbetjening, hvor særlige forhold gør sig gældende. Stk. 3. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan fastsætte regler om, at kommunikation mellem uddannelsesinstitutionen, ansættelsesinstitutionen, Ministeriet for forskning, Innovation og Videregående Uddannelser og dettes styrelser samt, efter forhandling med børne- og undervisningsministeren, Ministeriet for Børn og Undervisning og dettes styrelser og institutioner, skal ske digitalt. Stk. 4. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser fastsætter regler om anvendelse af digital signatur og anden sikker personidentifikation.«4 Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2012.

3 3 Bemærkninger til lovforslaget Indholdsfortegnelse 1. Indledning Almindelige bemærkninger 1.1. Lovforslagets hovedindhold 1.2. Lovforslagets baggrund 2. Lovforslagets hovedpunkter 2.1. Gældende ret 2.2. Den foreslåede ordning Specialpædagogisk støtte til ungdomsuddannelse Specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelse 3. Økonomiske konsekvenser for stat, kommuner og regioner 4. Administrative konsekvenser for stat, kommuner og regioner 5. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet 6. Miljømæssige konsekvenser 7. Administrative konsekvenser for borgerne 8. Forholdet til EU-retten 9. Hørte myndigheder og organisationer 10. Sammenfattende skema. 1. Indledning 1.1. Lovforslagets hovedindhold Lovforslaget fremsættes med henblik på at tilvejebringe udtrykkelig hjemmel til at stille krav om, at uddannelsesinstitutioner m.fl. skal anvende digitale selvbetjeningsløsninger i forbindelse med ansøgninger om specialpædagogisk støtte, og at uddannelsesinstitutioner, elever og kursister tilsvarende skal modtage afgørelser, meddelelser mv. vedrørende ansøgningen digitalt. Formålet med de foreslåede ændringer er tilvejebringelse af den fornødne hjemmel til, at administrationen af sager om specialpædagogisk støtte skal foregå digitalt Lovforslagets baggrund Folketingets Ombudsmand har i forbindelse med en konkret sag stillet spørgsmål ved, om den tidligere Styrelse for Statens Uddannelsesstøtte havde tilstrækkelig hjemmel i lov til at udstede administrative forskrifter, hvorefter uddannelsesinstitutionerne skal modtage meddelelse om afgørelser i sager vedrørende ansøgning om specialpædagogisk støtte i et edb-system, som styrelsen har stillet til rådighed for sagsbehandlingen. Folketingets Ombudsmand fandt tillige, at styrelsen burde give direkte meddelelse om afgørelser til de berørte elever og kursister og ikke kun indirekte gennem uddannelsesinstitutionerne. For at imødekomme ombudsmandens henstilling fremsættes dette lovforslag, som udtrykkeligt indfører hjemmel til, at administration af tilskud til specialpædagogisk støtte fortsat kan foregå smidigt og enkelt gennem anvendelse af digitale løsninger. Dette er en videreførelse af gældende praksis på området. Det fremgår endvidere af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi fra august 2011 Den digitale vej til fremtidens velfærd, at det skal være slut med papirblanketter og brevpost. Fokusområde 1 Effektiv digital kommunikation med borgerne har som mål, at alle borgere betjener sig selv på nettet, at alle borgere får en digital postkasse i 2014, og at der skal være hjælp at hente for borgerne. Digitaliseringsstrategien er udarbejdet i samarbejde mellem den daværende VK-regering, KL og Danske Regioner. Regeringen har tilsluttet sig den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi som grundlag for det videre arbejde med digitalisering. Det er hensigten at sikre hurtigere kommunikation mellem borgerne og myndighederne, hurtig og effektiv service fra myndighederne og en optimering af arbejdsgange og processer hos myndighederne. Ved at gøre kommunikationen obligatorisk digital kan manuelle rutiner og papirhåndtering fjernes, så der frigives tid og ressourcer hos det offentlige, hvorved kommunikationen mellem parterne smidiggøres. 2. Lovforslagets hovedpunkter 2.1. Gældende ret Der er i den gældende 44, stk. 3, i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. og i 18 a, stk. 1, i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse hjemmel til, at børne- og undervisningsministeren kan fastsætte regler om administration af de særlige tilskud til institutionernes udgifter til elever og kursister, der efter gymnasieloven, HF-loven, lov om erhvervsuddannelser og lov om uddannelser til højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx) skal have tilbud om specialpædagogisk bistand. Administrationen af tilskud til specialpædagogisk støtte på ungdomsuddannelsesniveau er fastlagt i bekendtgørelse om særlige tilskud til specialpædagogisk bistand ved ungdomsuddannelser m.v. Det fremgår af bekendtgørelsens 9, stk. 2, at ministeriet i forbindelse med administrationen af specialpædagogisk støtte kan pålægge uddannelsesinstitutionerne at benytte ministeriets edb-system. I henhold til den gældende bekendtgørelse er det institutionerne, som på baggrund af en tilkendegivelse fra eleverne eller kursisterne ansøger om specialpædagogisk støtte. Lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser hører under uddannelsesministeren. Ordningen administreres af Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, der hører under børne- og undervisningsministeren. I lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser er der i dag ikke bestemmelser om digital kommunikation. Ansøgningsproceduren er beskrevet i lovens Heraf fremgår det, at den uddannelsessøgende afleverer ansøgning om spe-

4 4 cialpædagogisk støtte til den uddannelsesinstitution, hvor den studerende er optaget, og til ansættelsesinstitutionen, når den studerende er optaget på pædagogikum. På denne baggrund foretager institutionen en indstilling til styrelsen, der træffer afgørelse om støtte Den foreslåede ordning Specialpædagogisk støtte til ungdomsuddannelser Med lovforslaget tilvejebringes udtrykkelig hjemmel til, at hele den praktiske sagsbehandling af ansøgninger om specialpædagogisk støtte til ungdomsuddannelser skal foregå digitalt. Uddannelsesinstitutioner m.fl. har hidtil anvendt den digitale selvbetjeningsløsning, som Ministeriet for Børn og Undervisning stiller til rådighed, og med dette lovforslag bliver uddannelsesinstitutionerne forpligtede til at anvende den digitale selvbetjeningsløsning. Afgørelser og meddelelser vedrørende ansøgningen skal fremover sendes digitalt både til institutionen og til de pågældende elever og kursister, som således skal have besked direkte. Ved lovforslaget får børne- og undervisningsministeren endvidere udtrykkelig bemyndigelse til at bestemme, at ansøgning om tilskud til specialpædagogisk støtte samt modtagelse af afgørelser herom og meddelelser i øvrigt kan ske på anden vis end ved digital selvbetjening. Ministeren indrømmes herved adgang til at fastsætte særlige regler for den del af borgerne, der ikke er fortrolige med brugen af de digitale medier, og som derfor har svært ved at tilegne sig brugen heraf, eller som ikke har en computer i hjemmet. Ministeren kan samtidig vælge at undtage ansøgninger vedrørende uddannelsessøgende uden dansk CPR nr. fra brugen af den digitale kommunikation. Herudover bemyndiges børne- og undervisningsministeren udtrykkeligt til at fastsætte nærmere regler om indretning og indhold af den digitale løsning, herunder frister for indgivelse af ansøgning, oplysninger og udbetaling af støtte, samt regler om anvendelse af digital signatur og anden sikker personidentifikation. Den dataansvarlige har ansvaret for at de oplysninger der behandles ved brug af den digitale selvbetjeningsløsning sker i overensstemmelse med persondataloven, hvorefter den dataansvarlige bl.a. har ansvaret for indholdet af de oplysninger, der behandles, for lovligheden af, at oplysningerne registreres og videregives, for iagttagelsen af reglerne om de registreredes rettigheder (bl.a. oplysningspligt, indsigtsret og ret til at gøre indsigelse) samt persondatalovens krav om datasikkerhed. De dataansvarlige er uddannelsesinstitutionerne og Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen. Der henvises til lovforslagets 1 og 2 og bemærkningerne hertil Specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelse Med lovforslaget tilvejebringes udtrykkelig hjemmel til, at uddannelsesinstitutionen, henholdsvis ansættelsesinstitutionen, når den studerende er optaget på pædagogikum, skal indgive indstilling om specialpædagogisk støtte på vegne af den studerende digitalt, samt at uddannelsessøgende på videregående uddannelser skal modtage afgørelser og meddelelser i elektronisk form. Det vil således f.eks. være muligt at sende alle afgørelser og meddelelser til den uddannelsessøgendes e-boks. Ligesom ved forslaget om specialpædagogisk støtte til ungdomsuddannelser, får uddannelsesministeren bemyndigelse til at bestemme, at indgivelse af indstilling om specialpædagogisk støtte samt modtagelse af afgørelser og meddelelser kan ske på anden vis end ved digital selvbetjening, jf. nærmere under afsnit Uddannelsesministeren bemyndiges endvidere til at fastsætte regler om digital kommunikation mellem uddannelsesinstitutionen, ansættelsesinstitutionen, Ministeriet for forskning, Innovation og Videregående Uddannelser og tilhørende styrelser samt, efter forhandling med børne- og undervisningsministeren, Ministeriet for Børn og Undervisning og tilhørende styrelser og institutioner. Det foreslås desuden, at uddannelsesministeren får bemyndigelse til at fastsætte nærmere regler om brugen af digital signatur og anden personidentifikation. De foreslåede bemyndigelser vil blive udmøntet i bekendtgørelsesform, og det vil her blandt andet blive fastlagt, at de it-systemer, som Ministeriet for Børn og Undervisning på Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers vegne stiller til rådighed for institutionerne til brug for administrationen af specialpædagogisk støtte, skal anvendes, blandt andet i forbindelse med institutionernes indstilling til styrelsen. Den dataansvarlige har ansvaret for at de oplysninger der behandles ved brug af den digitale selvbetjeningsløsning sker i overensstemmelse med persondataloven, hvorefter den dataansvarlige bl.a. har ansvaret for indholdet af de oplysninger, der behandles, for lovligheden af, at oplysningerne registreres og videregives, for iagttagelsen af reglerne om de registreredes rettigheder (bl.a. oplysningspligt, indsigtsret og ret til at gøre indsigelse) samt persondatalovens krav om datasikkerhed. De dataansvarlige er uddannelsesinstitutionerne og Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen. I udmøntningen kan uddannelsesministeren vælge at undtage ansøgninger vedrørende uddannelsessøgende uden dansk CPR nr. fra brugen af den digitale kommunikation. Der henvises til lovforslagets 3 og bemærkningerne hertil. 3. Økonomiske konsekvenser for stat, kommuner og regioner Lovforslaget har ingen økonomiske konsekvenser for stat, kommuner og regioner. 4. Administrative konsekvenser for stat, kommuner og regioner Lovforslaget har ingen administrative konsekvenser for stat, kommuner og regioner. 5. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet Lovforslaget vil ikke have hverken økonomiske eller administrative konsekvenser for erhvervslivet.

5 5 6. Miljømæssige konsekvenser Lovforslaget har ingen miljømæssige konsekvenser. 7. Administrative konsekvenser for borgerne Det er vurderingen, at indførelsen af en udtrykkelig hjemmel til digital kommunikation i forbindelse med sagsbehandlingen af ansøgninger vedrørende specialpædagogisk støtte ikke medfører administrative byrder for borgerne. 8. Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter. 9. Hørte myndigheder Lovforslaget har været sendt i høring hos følgende myndigheder, organisationer m.v.: Danske Erhvervsskoler Le- Positive konsekvenser/ mindreudgifter Negative konsekvenser/ merudgifter Økonomiske konsekvenser for stat, kommuner og regioner Administrative konsekvenser for stat, kommuner og regioner Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet Miljømæssige konsekvenser Administrative konsekvenser for borgerne Forholdet til EU-retten Forslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter. derne, Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, Danske Handicaporganisationer, Danske Landbrugsskoler, Danske Studerendes Fællesråd, Datatilsynet, Det Centrale Handicap Råd, DUF - Dansk Ungdoms Fællesråd, Erhvervsskolernes Elev-organisation, Gymnasieskolernes Rektorforening, Institut for Menneskerettigheder, Landssammenslutningen af Handelsskoleelever, Lederforeningen for VUC, Private Gymnasier og Studenterkurser, Professionshøjskolernes Rektorkollegium, Rektorkollegiet Danske Universiteter, Rigsrevisionen, Rådet for Større IT-sikkerhed, SOSU-Lederforeningen og SU-rådet. 10. Sammenfattende skema Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til nr. 1 ( 44, stk. 3) Til 1 Som konsekvens af lovforslagets 1, nr. 2, foreslås det, at ordet frister udgår i lovens 44, stk. 3, 1. pkt. Børne- og undervisningsministerens adgang til at fastsætte regler om frister for behandlingen af ansøgninger om specialpædagogisk støtte vil herefter være reguleret i lovens 44 a, stk. 3. Det foreslås endvidere, at 44, stk. 3, 2. pkt., ophæves som følge af de ændringer, der foreslås med lovforslagets 1, nr. 2. Til nr. 2 ( 44 a) Det foreslås at indsætte en ny bestemmelse i 44 a om digital behandling af ansøgninger om specialpædagogisk støtte, så der skabes udtrykkelig adgang til, at hele den praktiske sagsbehandling af ansøgninger om sådan støtte skal foregå digitalt. Uddannelsesinstitutionerne vil herefter være forpligtede til at anvende den digitale selvbetjeningsløsning, som Ministeriet for Børn og Undervisning stiller til rådighed. Afgørelser og meddelelser vedrørende ansøgningen skal sendes digitalt både til uddannelsesinstitutionen og til den pågældende elev og kursist, som således skal have besked direkte. Lovforslaget tager højde for, at der kan være særlige forhold hos borgere, der ikke er fortrolige med brugen af de digitale medier, og som derfor kan have svært ved at tilegne sig brugen heraf. Det foreslås således, at børne- og undervisningsministeren bemyndiges til at bestemme, at ansøgning om tilskud til specialpædagogisk støtte samt modtagelse af afgørelser herom og meddelelser i øvrigt kan ske på anden vis end ved digital selvbetjening. Der tages herved også højde for, at der i praksis kan være visse forhindringer for digital sagsbehandling af de ansøgningssager, hvor eleven eller kursisten ikke har et dansk CPR nr. Ved lovforslaget bemyndiges børne- og undervisningsministeren endvidere til at fastsætte nærmere regler om indretning og indhold af den digitale løsning, herunder regler om indhold og udformning af uddannelsesinstitutionernes ansøgninger samt frister for indgivelse af ansøgninger, oplysninger og udbetaling af støtte. Disse regler erstatter samtidig den gældende bemyndigelse i lovens 44, stk. 3, 1. pkt., hvorefter ministeren har adgang til at fastsætte regler om frister. Afgørelser har virkning fra disse er kommet frem. I det omfang afgørelser og meddelelser er sendt til elevens eller kursistens e-boks eller anden digital postkasse anses disse for kommet frem ved afsendelse fra myndigheden. Det foreslås endvidere, at ministeren overlades adgang til at fastsætte regler om digital signatur og anden personidentifikation. Udmøntningen af bemyndigelsesbestemmelserne vil i første omgang ske ved justering af den gældende bekendtgørelse om særlige tilskud til specialpædagogisk bistand ved ungdomsuddannelse. Der henvises til de almindelige bemærkninger, afsnit

6 6 Til nr. 1 ( 18 a, stk. 3) Til 2 Udmøntningen af bemyndigelsesbestemmelserne vil i første omgang ske ved justering af den gældende bekendtgørelse om særlige tilskud til specialpædagogisk bistand ved ungdomsuddannelse. Der henvises til de almindelige bemærkninger, afsnit Som konsekvens af lovforslagets 2, nr. 2, foreslås det, at ordet frister udgår i lovens 18 a, stk. 3, 1. pkt. Børne- og undervisningsministerens adgang til at fastsætte regler om frister for behandlingen af ansøgninger om specialpædagogisk støtte vil herefter være reguleret i lovens 18 a, stk. 6. Det foreslås endvidere, at 18 a, stk. 3, 2. pkt., ophæves som følge af de ændringer, der foreslås med lovforslagets 2, nr. 2. Til nr. 2 ( 18 a, stk. 4-7) Det foreslås at indsætte 4 nye stykker i 18 a, stk. 4-7, om digital behandling af ansøgninger om specialpædagogisk støtte, så der skabes udtrykkelig adgang til, at hele den praktiske sagsbehandling af ansøgninger om sådan støtte kan foregå digitalt. Uddannelsesinstitutionerne vil herefter være forpligtede til at anvende den digitale selvbetjeningsløsning, som Ministeriet for Børn og Undervisning stiller til rådighed. Afgørelser og meddelelser vedrørende ansøgningen skal sendes digitalt både til uddannelsesinstitutionen og til den pågældende elev og kursist, som således skal have besked direkte. Lovforslaget tager højde for, at der kan være særlige forhold hos borgere, der ikke er fortrolige med brugen af de digitale medier, og som derfor kan have svært ved at tilegne sig brugen heraf. Det foreslås således, at børne- og undervisningsministeren bemyndiges til at bestemme, at ansøgning om tilskud til specialpædagogisk støtte samt modtagelse af afgørelser herom og meddelelser i øvrigt om specialpædagogisk støtte kan ske på anden vis end ved digital selvbetjening. Der tages herved også højde for, at der i praksis kan være visse forhindringer for digital sagsbehandling af de ansøgningssager, hvor eleven eller kursisten ikke har et dansk CPR nr. Ved lovforslaget bemyndiges børne- og undervisningsministeren endvidere til at fastsætte nærmere regler om indretning og indhold af den digitale løsning, herunder regler om indhold og udformning af ansøgninger samt frister for indgivelse af ansøgninger, oplysninger og udbetaling af støtte. Disse regler erstatter samtidig den gældende bemyndigelse i lovens 18 a, stk. 3, 1. pkt., hvorefter ministeren har adgang til at fastsætte regler om frister. Afgørelser har virkning fra disse er kommet frem. I det omfang afgørelser og meddelelser er sendt til elevens eller kursistens e-boks eller anden digital postkasse anses disse for kommet frem ved afsendelse fra myndigheden. Det foreslås endvidere, at ministeren bemyndiges til at fastsætte regler om digital signatur og anden personidentifikation. Til 3 Til nr. 1 (overskriften til kapitel 7) Den foreslåede ændring af overskriften til kapitel 7 i lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser er en konsekvens af, at det også foreslås, at der indsættes en ny bestemmelse i kapitel 7 om digital kommunikation og digital signatur, jf. lovforslagets 3, nr. 2. Den ændrede overskrift tilkendegiver fremover, at kapitlet rummer andre elementer end de, der fremgår af den nuværende overskrift. Der henvises til de almindelige bemærkninger, afsnit Til nr. 2 ( 12 a) Med forslaget indsættes der i kapitel 7 i lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser en ny 12 a om digital kommunikation. Bestemmelsen indeholder hjemmel til, at uddannelsesinstitutionen, henholdsvis ansættelsesinstitutionen, når den studerende er optaget på pædagogikum, indgiver indstilling om specialpædagogisk støtte på den studerendes vegne digitalt. Uddannelsesinstitutionerne vil herefter være forpligtede til at anvende den digitale selvbetjeningsløsning, som Ministeriet for Børn og Undervisning på vegne af Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser stiller til rådighed. Afgørelser og meddelelser vedrørende ansøgningen skal sendes digitalt både til uddannelsesinstitutionen og til den uddannelsessøgende, som således skal have besked direkte. Det vil således f.eks. være muligt at sende alle afgørelser og meddelelser til den uddannelsessøgendes e- boks. Ligesom ved forslaget om specialpædagogisk støtte til ungdomsuddannelse får uddannelsesministeren bemyndigelse til at bestemme, at indstilling om specialpædagogisk støtte samt modtagelse afgørelser herom og meddelelser i øvrigt kan ske på anden vis end ved digital selvbetjening, og ministeren kan ved udmøntning af bemyndigelsen fastsætte, at reglen om digital kommunikation ikke skal omhandle borgere uden dansk CPR nr. jf. nærmere under afsnit Bestemmelsen indeholder endvidere hjemmel til at bemyndige ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser til at fastsætte regler om digital kommunikation mellem uddannelsesinstitutionen, ansættelsesinstitutionen, Ministeriet for forskning, Innovation og Videregående Uddannelser og tilhørende styrelser samt, efter forhandling med børne- og undervisningsministeren, Ministeriet for Børn og Undervisning og tilhørende styrelser og institutioner. Det foreslås desuden, at ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser får bemyndigelse til at fastsætte nærmere regler om brug af digital signatur og anden personidentifikation. Afgørelser har virkning fra disse er kommet frem. I det omfang afgørelser og meddelelser er

7 7 sendt til den uddannelsessøgendes e-boks eller anden digital postkasse anses disse for kommet frem ved afsendelse fra myndigheden. De foreslåede bemyndigelser vil blive udmøntet i bekendtgørelsesform, og det vil her blandt andet blive fastlagt, at de it-systemer, som Ministeriet for Børn og Undervisning på ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelsers vegne stiller til rådighed for institutionerne til brug for administrationen af specialpædagogisk støtte, skal anvendes, blandt andet i forbindelse med institutionernes indstilling til styrelsen. Der henvises til de almindelige bemærkninger, afsnit Til 4 Lovforslaget foreslås at træde i kraft den 1. juli 2012.

8 8 Bilag 1 Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 I lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 880 af 8. august 2011, foretages følgende ændringer: 44. ( ) Stk. 3. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om administration af de særlige tilskud efter stk. 1 og 2, herunder om ansøgning, indhentede sagkyndige udtalelser, frister, tildeling, udbetaling, udbetaling af forskud til og tilbagebetaling fra institutionerne samt refusion af udgifter, som institutionerne har afholdt i overensstemmelse med tildelingen. Undervisningsministeren kan bestemme, at tilskud administreres af Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte, samt at de enkelte institutioner skal indsende nødvendige oplysninger til styrelsen i forbindelse med kontrol og tildeling af tilskud, herunder at oplysningerne skal gives i elektronisk form. 1. I 44, stk. 3, 1. pkt., udgår»frister,«og 2. pkt. ophæves. 2. Efter 44 indsættes i afsnittet Tilskud til specialpædagogisk bistand:» 44 a. Ansøgning om tilskud til specialpædagogisk støtte, jf. 44, skal indgives til Ministeriet for Børn og Undervisning ved anvendelse af den digitale løsning, som ministeriet stiller til rådighed (digital selvbetjening). Uddannelsesinstitutionen skal på tilsvarende vis modtage afgørelser og meddelelser vedrørende ansøgningen digitalt. Elever og kursister skal modtage afgørelser og meddelelser m.v. vedrørende ansøgningen digitalt. Stk. 2. Ministeren fastsætter nærmere regler om, at ansøgning om tilskud til specialpædagogisk støtte samt modtagelse af afgørelser herom og meddelelser i øvrigt kan ske på anden vis end ved digital selvbetjening, hvor særlige forhold gør sig gældende. Stk. 3.Børne- og undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om indretning og administration af den digitale løsning, herunder om 1) indhold og udformning af ansøgninger, 2) frister for indgivelse af ansøgninger, 3) frister for indgivelse af oplysninger og 4) frister for udbetalinger af støtte. Stk. 4. Ministeren kan fastsætte regler om anvendelse af digital signatur og anden sikker personidentifikation.«2 I lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 878 af 8. august 2011, foretages følgende ændringer:

9 9 18 a. ( ) Stk. 3. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om administration af de særlige tilskud efter stk. 1 og 2, herunder om ansøgning, indhentede sagkyndige udtalelser, frister, tildeling, udbetaling, udbetaling af forskud til og tilbagebetaling fra institutionerne samt refusion af udgifter, som institutionerne har afholdt i overensstemmelse med tildelingen. Undervisningsministeren kan bestemme, at tilskud administreres af Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte, samt at de enkelte institutioner skal indsende nødvendige oplysninger til styrelsen i forbindelse med tildeling og kontrol af tilskud, herunder at oplysninger skal gives i elektronisk form. 1. I 18 a, stk. 3, 1. pkt., udgår»frister,«og 2. pkt. ophæves. 2. I 18 a indsættes som stk. 4-7:»Stk. 4. Ansøgning om tilskud til specialpædagogisk støtte, jf. stk. 1 og 2, skal indgives til Ministeriet for Børn og Undervisning ved anvendelse af den digitale løsning, som ministeriet stiller til rådighed (digital selvbetjening). Uddannelsesinstitutionen skal på tilsvarende vis modtage afgørelser og meddelelser vedrørende ansøgningen digitalt. Elever og kursister skal modtage afgørelser og meddelelser m.v. vedrørende ansøgningen digitalt. Stk. 5.Ministeren fastsætter nærmere regler om, at ansøgning om tilskud til specialpædagogisk støtte samt modtagelse af afgørelser herom og meddelelser i øvrigt kan ske på anden vis end ved digital selvbetjening, hvor særlige forhold gør sig gældende. Stk. 6. Børne- og undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om indretning og administration af den digitale løsning, jf. stk. 4 og 5, herunder om 1) indhold og udformning af ansøgninger, 2) frister for indgivelse af ansøgninger, 3) frister for indgivelse af oplysninger og 4) frister for udbetalinger af støtte. Stk. 7. Ministeren kan endvidere fastsætte regler om anvendelse af digital signatur og anden sikker personidentifikation.«3 I lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 210 af 1. marts 2007, som ændret ved 2 i lov nr. 78 af 27. januar 2010 og 12 i lov nr af 28. december 2011, foretages følgende ændringer: Kapitel 7 Ansøgning, indstilling, afgørelse og ydelse af støtte samt udgifter til støtte 1.Overskriften til kapitel 7 affattes således:»ansøgning, administration og digital kommunikation«. 12. ( ) 13. ( ) 2. Efter 12 indsættes:

10 10» 12 a. Uddannelsesinstitutionen, henholdsvis ansættelsesinstitutionen, når den studerende er optaget på pædagogikum, indgiver indstilling til Ministeriet for Børn og Undervisning om specialpædagogisk støtte på vegne af den studerende. Indstillingen skal indgives digitalt ved anvendelse af digital løsning. Den digitale løsning stilles til rådighed af Ministeriet for Børn og Undervisning på vegne af Ministeriet for forskning, innovation og videregående uddannelser (digital selvbetjening). Uddannelsesinstitutionen skal modtage afgørelser og meddelelser m.v. vedrørende indstillingen om specialpædagogisk støtte ved anvendelse af den digitale løsning, som Ministeriet for Børn og Undervisning på Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser vegne stiller til rådighed. Uddannelsessøgende skal modtage afgørelser og meddelelser m.v. vedrørende indstillingen digitalt. Stk. 2. Ministeren fastsætter nærmere regler om, at indstilling om specialpædagogisk støtte samt modtagelse af afgørelser og meddelelser kan ske på anden vis end ved digital selvbetjening, hvor særlige forhold gør sig gældende. Stk. 3. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan fastsætte regler om, at kommunikation mellem uddannelsesinstitutionen, ansættelsesinstitutionen, Ministeriet for forskning, Innovation og Videregående Uddannelser og dettes styrelser samt, efter forhandling med børne- og undervisningsministeren, Ministeriet for Børn og Undervisning og dettes styrelser og institutioner, skal ske digitalt. Stk. 4. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser fastsætter regler om anvendelse af digital signatur og anden sikker personidentifikation.«4 Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2012.

Forslag. Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L Forslagsnummer Folketinget -NaN Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om institutioner

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Danmarks Evalueringsinstitut

Forslag. Lov om ændring af lov om Danmarks Evalueringsinstitut Lovforslag nr. L 149 Folketinget 2013-14 Fremsat den 27. februar 2014 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om Danmarks Evalueringsinstitut (Danmarks Evalueringsinstituts

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og Lovforslag nr. L 23 Folketinget 2011-12 Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af SU-loven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af SU-loven og forskellige andre love 2012/1 LSF 91 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2015-16 Fremsat den 25. februar 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post (Bemyndigelse til at fastsætte

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til. Lov om Rådet for Ungdomsuddannelser

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til. Lov om Rådet for Ungdomsuddannelser Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om Rådet for Ungdomsuddannelser Kapitel 1 Rådet for Ungdomsuddannelser 1. Undervisningsministeren nedsætter Rådet for

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen 2011/1 LSF 152 (Gældende) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn og Undervisning Journalnummer: 006.14L.311 Fremsat den 11. april 2012 af børne og undervisningsministeren (Christine

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser

Bekendtgørelse af lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser LBK nr 584 af 01/06/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 10. marts 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., j.nr. 14/006467 Senere ændringer til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler 2011/1 LSF 67 (Gældende) Udskriftsdato: 28. december 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn og Undervisning Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, j.nr. 087.63K.391 Fremsat den 11. januar

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen 2008/1 LSF 167 (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 180.44C.021 Fremsat den 25. marts 2009 af undervisningsministeren

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 33 Folketinget 2012-13

Forslag. Lovforslag nr. L 33 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 33 Folketinget 2012-13 Fremsat den 11. oktober 2012 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Martin Lidegaard, fg.) Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. til

Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. til Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2009-10 Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til Børne- og Undervisningsudvalget 2013-14 L 42 Bilag 1 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion 2011/1 LSF 75 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn og Undervisning Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, j.nr. 061.77K.271

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen (Ændring af censorordningen ved skriftlige afgangsprøver i folkeskolen)

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen (Ændring af censorordningen ved skriftlige afgangsprøver i folkeskolen) Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 192 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen (Ændring af censorordningen ved

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14 Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14 Fremsat den 11. december 2013 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om statens

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (Målretning af SVU

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Undervisningsmin. Institutionsstyrelsen, j.nr. 092.923.031 Fremsat den 31. marts 2009 af Bertel Haarder Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af forskellige love på Undervisningsministeriets område. Lovforslag nr. L 58 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af forskellige love på Undervisningsministeriets område. Lovforslag nr. L 58 Folketinget Lovforslag nr. L 58 Folketinget 2009-10 Fremsat den 11. november 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af forskellige love på Undervisningsministeriets område (Behandling

Læs mere

2009/1 LSF 9 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag.

2009/1 LSF 9 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. 2009/1 LSF 9 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., sagsnr. 030.80D.121 Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. Lovforslag nr. L 41 Folketinget 2013-14

Forslag. Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. Lovforslag nr. L 41 Folketinget 2013-14 Lovforslag nr. L 41 Folketinget 2013-14 Fremsat den 10. oktober 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og

Læs mere

2007/2 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar Fremsat den 28. marts 2008 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag.

2007/2 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar Fremsat den 28. marts 2008 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. 2007/2 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte, j. nr. 2008-4311-1 Fremsat den

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag 2013/1 LSF 43 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsministeriet, j. nr. 001.80R.391 Fremsat den 10. oktober 2013 af undervisningsministeren

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v.

Bekendtgørelse af lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v. LBK nr 530 af 21/05/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, j.nr. 060.15N.391

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer for almene voksenuddannelser, erhvervsuddannelser, gymnasiale uddannelser

Udkast til bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer for almene voksenuddannelser, erhvervsuddannelser, gymnasiale uddannelser Til adressater på vedlagte høringsliste (bilag B) Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf.nr.: 35 87 88 89 E-mail: stil@stil.dk www.stil.dk CVR-nr.: 13223459 22.02.2016 Høring over udkast til bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om almen voksenuddannelse og om anerkendelse af

Bekendtgørelse af lov om almen voksenuddannelse og om anerkendelse af LBK nr 1073 af 04/09/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 056.63P.391 Senere ændringer

Læs mere

2015/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag.

2015/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag. 2015/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2016-2816 Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren

Læs mere

Ændringsforslag. til

Ændringsforslag. til Uddannelsesudvalget 2010-11 L 33 Bilag 11 Offentligt Til lovforslag nr. L 33 Folketinget 2010-11 Ændringsforslag til Forslag til lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsminister Bertel Haarder. Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsminister Bertel Haarder. Forslag. til Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 465 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsminister Bertel Haarder Forslag til Lov om ændring af lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion 2010/1 LSF 25 (Gældende) Udskriftsdato: 9. marts 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., sag, nr. 143.18G.031 Fremsat den 6. oktober 2010 af undervisningsministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sundhedsvæsenet i Grønland

Forslag. Lov om ændring af lov om sundhedsvæsenet i Grønland 2008/1 LSF 52 (Gældende) Udskriftsdato: 14. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, REGSU, j.nr. 2003-12140-21 Fremsat

Læs mere

Forslag. Lov om tilskud til Færøernes hjemmestyre for

Forslag. Lov om tilskud til Færøernes hjemmestyre for Lovforslag nr. L 31 Folketinget 2016-17 Fremsat den 6. oktober 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om tilskud til Færøernes hjemmestyre for 2016-2019 1. Staten yder for 2016

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen 2008/1 LSF 49 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 124.27C.021 Fremsat den 31. oktober 2008 af undervisningsministeren

Læs mere

Fremsat den X. februar 2011 af undervisningsministeren (Tina Nedergaard) Forslag. til

Fremsat den X. februar 2011 af undervisningsministeren (Tina Nedergaard) Forslag. til Uddannelsesudvalget 2010-11 UDU alm. del Bilag 71 Offentligt Fremsat den X. februar 2011 af undervisningsministeren (Tina Nedergaard) Forslag til Lov om ændring af forskellige love på Undervisningsministeriets

Læs mere

Forslag. Fremsat den 28. marts 2012 af børne og undervisningsministeren (Christine Antorini) til. (Ophævelse af revisionsklausul)

Forslag. Fremsat den 28. marts 2012 af børne og undervisningsministeren (Christine Antorini) til. (Ophævelse af revisionsklausul) 2011/1 LSF 132 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn og Undervisning Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, j.nr. 217.85H.271

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Forslag. Lov om ændring af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 2011/1 LSF 127 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn og Undervisning Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, sagsnr. 087.00K.391 Fremsat den 28. marts

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 24 Folketinget

Forslag. Lovforslag nr. L 24 Folketinget Lovforslag nr. L 24 Folketinget 2011-12 Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af forskellige uddannelseslove

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2017-18 Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2011-12 Fremsat den 14. december 2011 af Ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Tilskud til tandbehandling til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v. og lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU)

Forslag. Lov om ændring af lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v. og lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Lovforslag nr. L 72 Folketinget 2012-13 Fremsat den 15. november 2012 af børne og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. Lovforslag nr. L 113 Folketinget 2017-18 Fremsat den 30. november 2017 af undervisningsministeren (Merete Riisager) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Justering af takster for somatiske færdigbehandlingsdage)

Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Justering af takster for somatiske færdigbehandlingsdage) Sundheds- og Ældreministeriet NOTAT Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: DEPJABN Koordineret med: Sagsnr.: 1606002 Dok. nr.: 150303 Dato: 29. august 2016 Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Justering

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Danmarks Evalueringsinstitut

Bekendtgørelse af lov om Danmarks Evalueringsinstitut LBK nr 782 af 15/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 002.96Q.541 Senere ændringer til

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om produktionsskoler. (Harmonisering af skoleydelse til SU-niveau m.m.)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om produktionsskoler. (Harmonisering af skoleydelse til SU-niveau m.m.) Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 283 Offentligt MBUL 23. september 2016 Forslag til Lov om ændring af lov om produktionsskoler (Harmonisering af skoleydelse til SU-niveau m.m.)

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Prisloft på 6 ugers selvvalgt uddannelse)

Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Prisloft på 6 ugers selvvalgt uddannelse) Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 L 69 Bilag 1 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Prisloft på 6 ugers selvvalgt uddannelse) 1 I lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. Lovforslag nr. L 131 Folketinget 2017-18 Fremsat den 25. januar 2018 af undervisningsministeren (Merete Riisager) Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. (Permanent tilskudsmodel

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 106 Folketinget 2014-15 Fremsat den 13. januar 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig genindførelse

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler. (Øvre grænse for kursusuger i årselevberegning m.v.)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler. (Øvre grænse for kursusuger i årselevberegning m.v.) Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling UDKAST September 2016 Forslag til Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler (Øvre grænse for kursusuger i årselevberegning m.v.) I lov om

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 33 Folketinget 2010-11. Fremsat den 14. oktober 2010 af Tina Nedergaard. til

Forslag. Lovforslag nr. L 33 Folketinget 2010-11. Fremsat den 14. oktober 2010 af Tina Nedergaard. til Lovforslag nr. L 33 Folketinget 2010-11 Fremsat den 14. oktober 2010 af Tina Nedergaard Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.,

Læs mere

Forslag. Lov om pædagogikum i de gymnasiale uddannelser

Forslag. Lov om pædagogikum i de gymnasiale uddannelser 2007/2 LSV 143 (Gældende) Udskriftsdato: 12. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 052.017.021 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 4. juni 2008 Forslag

Læs mere

OMTRYK. Lovforslag nr. L 196 Folketinget 2009-10 OMTRYK Fremsættelsesdato indsat

OMTRYK. Lovforslag nr. L 196 Folketinget 2009-10 OMTRYK Fremsættelsesdato indsat Lovforslag nr. L 196 Folketinget 2009-10 OMTRYK Fremsættelsesdato indsat Fremsat den 26. marts 2010 af undervisningsministeren (Tina Nedergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2017-18 Fremsat den 8. november 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse (Afskaffelse af

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. (Tilskud til særligt

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser

Bekendtgørelse af lov om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser LBK nr 1189 af 10/10/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, Styrelsen

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 36 Folketinget

Forslag. Lovforslag nr. L 36 Folketinget Lovforslag nr. L 36 Folketinget 2012-13 Fremsat den 24. oktober 2012 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om pædagogikum i de gymnasiale uddannelser

Bekendtgørelse af lov om pædagogikum i de gymnasiale uddannelser LBK nr 786 af 21/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 26. september 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 17/07586 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning (Præsters ret til at undlade at vie

Læs mere

Nærmere adgangsregler for uddannelsen

Nærmere adgangsregler for uddannelsen Børne- og Undervisningsudvalget, Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser 2012-13 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 143, FIV Alm.del endeligt svar på spørgsmål 143 Offentligt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2013/1 LSF 183 (Gældende) Udskriftsdato: 19. december 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler Lovforslag nr. L 87 Folketinget 2016-17 Fremsat den 18. november 2016 af ministeren for børn, undervisning og ligestilling (Ellen Trane Nørby) Forslag til Lov om ændring af lov om produktionsskoler (Harmonisering

Læs mere

UDKAST 220113. Forslag

UDKAST 220113. Forslag Fremsat den {FREMSAT} af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) UDKAST 220113 Forslag til Lov om ændring af lov om uddannelsen til studentereksamen (stx) (gymnasieloven), lov om uddannelsen

Læs mere

2009/1 LSF 61 (Gældende) Udskriftsdato: 15. marts Fremsat den 11. november 2009 af kulturministeren (Carina Christensen) Forslag.

2009/1 LSF 61 (Gældende) Udskriftsdato: 15. marts Fremsat den 11. november 2009 af kulturministeren (Carina Christensen) Forslag. 2009/1 LSF 61 (Gældende) Udskriftsdato: 15. marts 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturministeriet, j.nr. 2004-24647-22. Fremsat den 11. november 2009 af kulturministeren (Carina Christensen)

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed

Forslag til Lov om ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed Sundhedsudvalget 2010-11 SUU alm. del Bilag 48 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: SUMHBR Sags nr.: 0903650 Dok. Nr.: 345708 Dato: 9. november 2010 Forslag til Lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje Lovforslag nr. L 129 Folketinget 2016-17 Fremsat den 8. februar 2017 af justitsminister (Søren Pape Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje (International kompetence i

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie Lovforslag nr. L 159 Folketinget 2013-14 Fremsat den 19. marts 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ferie (Overførsel af 280 mio. kr. fra Arbejdsmarkedets

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om udendørs hold af svin

Forslag. Lov om ændring af lov om udendørs hold af svin Lovforslag nr. L 144 Folketinget 2011-12 Fremsat den 29. marts 2012 af ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri (Mette Gjerskov) Forslag til Lov om ændring af lov om udendørs hold af svin (Ændring

Læs mere

Forslag. Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) til

Forslag. Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) til 2011/1 LSF 23 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 169 Folketinget 2014-15 Fremsat den 25. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m.

Bekendtgørelse af lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m. LBK nr 780 af 15/06/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 154.44M.541 Senere ændringer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler

Forslag. Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler Lovforslag nr. L 88 Folketinget 2016-17 Fremsat den 18. november 2016 af ministeren for børn, undervisning og ligestilling (Ellen Trane Nørby) Forslag til Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 59 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2016/1 LSF 86 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/16832 Fremsat den

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Udkast December 2015 Forslag til Lov om ændring af lov om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser (Målretning af befordringsrabatordningen) 1 I lov om befordringsrabat til studerende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. 2013/1 LSF 100 (Gældende) Udskriftsdato: 12. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsministeriet, j.nr. 036.78R.351 Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen (Indførelse af fællesfaglig naturfagsprøve)

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen (Indførelse af fællesfaglig naturfagsprøve) Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 273 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 161 Folketinget 2010-11 Fremsat den 2. marts 2011 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af dispensationsbestemmelserne

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring Forslag til Lov om ændring af lov om markedsføring (Indsættelse af faktureringspligt for regningsarbejde og ændring af Forbrugerombudsmandens ansættelsesvilkår) 1 I markedsføringsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Lovforslag nr. L 92 Folketinget 2011-12 Fremsat den 22. februar 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Ændring af prisloftet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om vederlag og pension m.v. for ministre

Forslag. Lov om ændring af lov om vederlag og pension m.v. for ministre 2011/1 LSF 158 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 11-204-150 Fremsat den 13. april 2012 af finansministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om pædagogikum i de gymnasiale uddannelser og lov om folkeskolen. Lovforslag nr. L 42 Folketinget 2010-11

Forslag. Lov om ændring af lov om pædagogikum i de gymnasiale uddannelser og lov om folkeskolen. Lovforslag nr. L 42 Folketinget 2010-11 Lovforslag nr. L 42 Folketinget 2010-11 Fremsat den 27. oktober 2010 af undervisningsministeren (Tina Nedergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om pædagogikum i de gymnasiale uddannelser og lov om

Læs mere

Forslag. Fremsat den 14. oktober 2010 af Tina Nedergaard. til

Forslag. Fremsat den 14. oktober 2010 af Tina Nedergaard. til 2010/1 LSF 33 (Gældende) Udskriftsdato: 30. januar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Institutionsafdelingen, j. nr. 059.68G.031 Fremsat den 14. oktober 2010 af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte Uddannelses- og Forskningsudvalget 2015-16 UFU Alm.del Bilag 42 Offentligt Lovforslag nr. L 00 Folketinget 2015-16 Fremsat den [dato] 2016 af uddannelses- og forskningsministeren (Esben Lunde Larsen) Forslag

Læs mere

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til Lovforslag nr. L 71 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2009/1 LSF 56 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2009-0012398 Fremsat den 4. november 2009

Læs mere

25. august 2015 Høringsnotat om Bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer for de gymnasiale uddannelser og almene voksenuddannelser

25. august 2015 Høringsnotat om Bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer for de gymnasiale uddannelser og almene voksenuddannelser 25. august 2015 Høringsnotat om Bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer for de gymnasiale uddannelser og almene voksenuddannelser 1. Indledning Et udkast til bekendtgørelsen har i perioden

Læs mere

Fremsat den 15. april 2007 af Christian Mejdahl (V), Svend Auken (S), Poul Nødgaard (DF), Helge Adam Møller (KF) og Niels Helveg Petersen (RV)

Fremsat den 15. april 2007 af Christian Mejdahl (V), Svend Auken (S), Poul Nødgaard (DF), Helge Adam Møller (KF) og Niels Helveg Petersen (RV) Udvalget for Forretningsordenen UFO alm. del - Bilag 39 Offentligt Lovforslag nr. L 300 Folketinget 2006-07 Fremsat den 15. april 2007 af Christian Mejdahl (V), Svend Auken (S), Poul Nødgaard (DF), Helge

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven) Lovforslag nr. L 155 Folketinget 2009-10 Fremsat den 5. marts 2010 af undervisningsministeren (Tina Nedergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven) (Udlandsstipendium

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14. Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14. Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14 Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for børn og undervisning (Christine Antorini) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for børn og undervisning (Christine Antorini) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for børn og undervisning (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) (Ophævelse af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (SVU til fagspecifikke kurser)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (SVU til fagspecifikke kurser) Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Bilag 171 Offentligt Lovforslag nr. L 1 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 26. marts 2008 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til

Læs mere

2015/1 LSF 49 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016. Forslag. til. (Tilskud til fjernundervisning m.v.)

2015/1 LSF 49 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016. Forslag. til. (Tilskud til fjernundervisning m.v.) 2015/1 LSF 49 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, j.nr. 15/01253 Fremsat

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 222 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. maj 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Nedsættelse af dagpengeperioden)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen 2008/1 LSF 111 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.335.021 Fremsat den 29. januar 2009 af undervisningsministeren

Læs mere

Udbetaling Danmark og retssikkerhed

Udbetaling Danmark og retssikkerhed Socialudvalget 2011-12 L 86 Bilag 8, L 87 Bilag 8 Offentligt Udbetaling Danmark og retssikkerhed Resumé Det har været en afgørende præmis for etableringen af Udbetaling Danmark, at borgernes retssikkerhed

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Lovforslag nr. L 41 Folketinget 2010-11

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Lovforslag nr. L 41 Folketinget 2010-11 Lovforslag nr. L 41 Folketinget 2010-11 Fremsat den 27. oktober 2010 af undervisningsministeren (Tina Nedergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (Forkortelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 194 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 194 Folketinget 2009-10 Til lovforslag nr. L 194 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2010 Forslag til Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt forskellige andre love

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag Lovforslag nr. L 56 Folketinget 2014-15 Fremsat den 6. november 2014 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (Finansiering

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v UDKAST Dato: 5. december 2013 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2013-3229 Sagsbeh.: lni Dok id: 421062 Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v (Ommærkning af almene ældre- og almene familieboliger

Læs mere