INDSAMLINGSPOLITIK FOR PLIGTAFLEVERET RADIO/TV

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDSAMLINGSPOLITIK FOR PLIGTAFLEVERET RADIO/TV"

Transkript

1 INDSAMLINGSPOLITIK FOR PLIGTAFLEVERET RADIO/TV August 2014

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Baggrund Lovteksten Indsamlingsmetode Redaktionsgruppe Komplet indsamling Danske radio- og fjernsynsstationer Landsdækkende radio- og fjernsynsstationer Radio- og fjernsynsstationer med væsentlig egenproduktion Radio- og fjernsynsprogrammer med en vis udbredelse Særligt om genudsendelser Særligt om natmusik Selektiv indsamling Landsdækkende radio- og fjernsynsstationer uden væsentlig egenproduktion Regionale radio- og fjernsynsstationer Lokale radio- og fjernsynsprogrammer Øvrige indsamlingsforhold Danskproducerede programmer Enkeltstående programmer af væsentlig kulturarvmæssig værdi Nyopståede landsdækkende radio- og fjernsynsstationer Selvstændige radio- og tv-kanaler på internettet Retro-materiale Metadata Dokumentation Kvalitetssikring Kvalitetssikring af nedtagningsprofiler Automatisk kvalitetssikring Manuel kvalitetssikring Referencer Relaterede dokumenter

3 1. Indledning Indsamlingspolitik for pligtafleveret radio og tv beskriver Statsbibliotekets indsamlingspraksis på radioog tv-området. Politikken specificerer og dokumenterer indsamlingen i forhold til de rammer for indsamling, som er bestemt af pligtafleveringsloven. I loven er det forudset, at mediebilledet er under stærk forandring, og at udvikling sker hurtigt. Loven udstikker derfor kun principperne for, hvilke radioog tv-stationer der er omfattet. Udviklingen af radio og tv kræver en vedvarende indsats i forhold til identifikation og erhvervelse, og politikken er udarbejdet for at sikre kontinuitet og konsistens i indsamlingen. Politikken justeres løbende. 2. Baggrund Den 22. december 2004 vedtog folketinget en ny pligtafleveringslov, der betød, at radio- og tvprogrammer for første gang blev afleveringspligtige. I loven og den tilhørende bekendtgørelse udstikkes principper for, hvad der skal indsamles, og hvordan det skal indsamles: Det er programmer rettet mod et dansk publikum, der skal indsamles, og der udstikkes retningslinjer for afgrænsningen og omfanget af indsamlingen. Indsamling af radio- og tv-programmer har fundet sted før loven blev vedtaget, eftersom Statsbiblioteket siden 1987 på aftalebasis har indsamlet danske programmer, primært DR og TV 2 inkl. regioner og lokalradio/tv i udvalg. 2.1 Lovteksten Kapitel 4 Radio- og fjernsynsprogrammer 13. Danske radio- og fjernsynsprogrammer er afleveringspligtige. Afleveringspligten opfyldes ved, at pligtafleveringsinstitutionen har adgang til at optage programmerne. Stk. 2. Et radio- eller fjernsynsprogram er dansk, når 1) det udsendes af et radio- eller fjernsynsforetagende, der er omfattet af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, eller 2) det udsendes af et radio- eller fjernsynsforetagende hjemmehørende uden for Danmark og programmet er rettet mod et publikum i Danmark. Stk. 3. Kulturministeren fastsætter nærmere bestemmelser om afgrænsningen af afleveringspligten efter stk. 1 og De afleveringspligtige radio- og fjernsynsforetagender skal efter påkrav give pligtafleveringsinstitutionen meddelelse om adgangskoder m.v., der er nødvendige for at få adgang til programmet, fremstille eksemplarer af programmet og gøre programmet tilgængeligt for almenheden. Den afleveringspligtige kan kræve, at adgangskoder og lign. ikke meddeles udenforstående. 15. Udgifter i forbindelse med optagelse af programmerne afholdes af pligtafleveringsinstitutionen. 2.2 Indsamlingsmetode Statsbiblioteket tilstræber elektronisk indsamling. Indsamling af landsdækkende og regionalt radio og tv foregår ved, at Statsbiblioteket selv tager programmerne via kabel og lagrer dem direkte på bibliotekets servere. Før 2006 foregik indsamlingen ved, at de relevante stationer afleverede bånd mod refusion af bånd- og forsendelsesomkostninger. Lokaltv indsamles hovedsagligt via kabel, og øvrig lokaltv leveres elektronisk via en ftp-klient. 3

4 Lokalradio indsamles via nedtagning fra stream via internet, og hvis stationerne ikke streamer, bliver de per brev mindet om afleveringspligten. Disse stationer afleverer fysiske bånd eller uploader materialet elektronisk via en ftp-klient. Statsbiblioteket refunderer stationernes udgifter i den forbindelse. 2.3 Redaktionsgruppe Kulturministeriet udpeger i henhold til 13, stk. 5 i bekendtgørelsen til loven en redaktion med repræsentanter for berørte institutioner. Redaktionen mødes med Statsbiblioteket to til tre gange årligt og yder rådgivning for biblioteket. Redaktionen beskikkes for en fireårig periode. 3. Komplet indsamling Afleveringspligten omfatter landsdækkende radio- og fjernsynsstationer med en væsentlig egenproduktion og med en vis udbredelse i Danmark hvad angår seer- og lyttertal. Disse stationers programmer indsamles fuldt ud. I det følgende defineres kriterierne for afgrænsningen af stationer nærmere. 3.1 Danske radio- og fjernsynsstationer Et radio- eller fjernsynsprogram anses for at være dansk, når det udsendes af et radio- eller fjernsynsforetagende, der er omfattet af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, eller når det udsendes af et radio- eller fjernsynsforetagende hjemmehørende uden for Danmark, og hvor programmet er rettet til et publikum i Danmark. Det vil sige, at også udenlandske foretagender, som fx TV3, der er hjemmehørende i England, og som derfor ikke er omfattet af den danske radio- og fjernsynslov, er omfattet af pligtafleveringsordningen. 3.2 Landsdækkende radio- og fjernsynsstationer Med landsdækkende radio- og fjernsynsstationer menes radio- og fjernsynsstationer, hvis målgruppe er befolkningen i hele landet, uanset om man i enkelte områder eller regioner af tekniske grunde ikke er i stand til at modtage programmerne. Det betyder som minimum, at kanaler med public serviceforpligtelser indsamles. 3.3 Radio- og fjernsynsstationer med væsentlig egenproduktion Kun radio- og fjernsynsstationer med en væsentlig egenproduktion indsamles fuldt ud. Det vil sige, at radio- og fjernsynsstationer, der stort set udelukkende udsender allerede udgivet musik og programindhold af udenlandsk oprindelse, fx udenlandske biograffilm og tv-serier, ikke er omfattet af den fulde indsamling. Det gælder for eksempel for kanal 4 og Radio- og fjernsynsprogrammer med en vis udbredelse Kun radio- og fjernsynsprogrammer med en vis udbredelse i forhold til lytter- og seertal indsamles fuldt ud. 3.5 Særligt om genudsendelser Alle radio- og tv-stationer genudsender materiale. Dette materiale blandes dog ofte i sendefladen med nyproducerede programmer, og Statsbiblioteket gør ikke noget for at frasortere disse udsendelser, da det ville være for resursekrævende. En undtagelse er længere sendeflader med rene genudsendelser. Fx er DK4 i en længere periode kun indsamlet kl. 6-24, eftersom det øvrige tidsrum kun bestod af genudsendelser. 4

5 3.6 Særligt om natmusik En del landsdækkende radiostationer sender uformidlet indspillet musik i nattetimerne. Stationerne indsamles uden sendeflader med ren musik, fx indsamles Nova FM kun kl Selektiv indsamling Ifølge bekendtgørelsen til loven skal landsdækkende radio- og fjernsynsstationer, der i overvejende grad udsender allerede udgivet musik og programindhold af udenlandsk oprindelse, indsamles selektivt. Desuden skal regionale og lokale radio- og fjernsynsstationer indsamles selektivt. 4.1 Landsdækkende radio- og fjernsynsstationer uden væsentlig egenproduktion Landsdækkende radio- og fjernsynsstationer uden væsentlig egenproduktion skal indsamles årligt selektivt i begrænset periode. Denne indsamling foretages i uge 46, som eksempel på en normaluge, der kan dokumentere en repræsentativt udsnit. Se også afsnit Regionale radio- og fjernsynsstationer Regionale radio- og fjernsynsstationer indsamles selektivt på en sådan måde, at der kun fuldt ud indsamles tre regionale radio- og tv-kanaler fra henholdsvis hovedstadsområdet (TV2 Lorry), en større provinsby (TV2 Østjylland) og en landregion (TV Syd). De øvrige regionale radio- og fjernsynsforetagender indsamles desuden fuldt ud én gang årligt. Denne indsamling foretages i uge Lokale radio- og fjernsynsprogrammer Lokale radio- og fjernsynsforetagenders programmer skal indsamles fuldt ud en gang årligt. Denne indsamling foretages i uge Øvrige indsamlingsforhold I dette afsnit beskrives indsamlingstiltag, der supplerer den lovbundne indsamling og er i overensstemmelsen med intentionen i loven. 5.1 Danskproducerede programmer Efter lovens ikrafttrædelse har danskproducerede programmer bredt sig til landsdækkende radioog fjernsynsstationer uden væsentlig egenproduktion. Statsbiblioteket tilstræber at indsamle disse programmer. For at minimere manuel overvågning indsamles typisk sendeflader omkring primetime, fx kl (Kanal 4) eller kl (TV3). Sportudsendelser er en udfordring, fordi kanalerne og tidspunkterne ofte varierer i forhold til programindholdet. Også her indsamles fortrinsvist hele sendeflader, fx indsamles TV+ søndag kl Enkeltstående programmer af væsentlig kulturarvmæssig værdi Statsbiblioteket indsamler programmer af væsentlig kulturarvmæssig værdi. Det kan fx være programmer støttet af public service-puljen, sendt på landsdækkende stationer uden væsentlig egenproduktion. Ved støttetildelingen lægges der ifølge bekendtgørelsen for puljen afgørende vægt på, at et støttet program i indhold, form og udtryk repræsenterer originalitet i forhold til det traditionelle udbud af programmer, der udsendes på de kommercielle radio- og tv-stationer i Danmark, og hermed bidrager til den kreative udvikling inden for dansk public service produktion; betydning i den forstand, at et støttet program vurderes at have kulturel og samfundsmæssig indvirkning eller bidrager til den almindelige offentlige debat og kvalitet i den forstand, at et støttet program repræsenterer et højt kulturelt, fortællemæssigt eller produktionsmæssigt ambitionsniveau. 5

6 5.3 Nyopståede landsdækkende radio- og fjernsynsstationer Nyopståede landsdækkende radio- og fjernsynsstationer indsamles altid fuldt ud i stationens premiereuge. Herefter foretages en nærmere analyse af, i hvilket omfang stationen fortsat skal indsamles. 5.4 Selvstændige radio- og tv-kanaler på internettet Selvstændige radio- og tv-kanaler på internettet indsamles i regi af Netarkivet, se Samlingspolitik for Netarkivet. Det gælder fx ekstrabladet.tv og den2radio.dk. 5.5 Retro-materiale Statsbiblioteket indsamler retro-materiale fra før pligtafleveringen trådte i kraft, i Indsamlingen omfatter primært landsdækkende radio/tv-materiale, som Statsbiblioteket ikke i forvejen har. Indsamlingen omfatter også digitalt radio/tv-materiale, som Statsbiblioteket kun har på fysiske medier. Indsamlingen finder typisk sted som donationer eller som resultat af samarbejdsprojekter med andre institutioner. Se i øvrigt Indsamlingspolitik for AV-medier. 6. Metadata Metadata i form af programinformation indsamles så vidt muligt for alle radio- og tv-stationer, der indsamles fuldt eller selektivt. Programinformation for den fulde sendeflade indsamles for alle landsdækkende radio- og tv-stationer. Metadata udgøres først og fremmest af købte resurser fra Gallup og Ritzau. Disse resurser indeholder dog ikke metadata på visse regionale og lokale radio/tv-stationer. Programinformation for disse stationer indsamles så vidt muligt via internethøstning eller ved, at stationer selv uploader via ftp eller indsender metadata på fysiske materialer. 7. Dokumentation Det dokumenteres, hvilke radio- og fjernsynsstationer der indsamles, samt hvilke tidsrum og tidsperioder indsamlingen dækker. Beslutningsgrundlaget for indsamlingen dokumenteres også. 8. Kvalitetssikring 8.1 Kvalitetssikring af nedtagningsprofiler Alle landsdækkende radio og tv-stationer moniteres løbende og tjekkes systematisk mindst to gange årligt for at sikre en opdateret nedtagningsprofil. Øvrige radio og tv-stationer tjekkes mindst én gang årligt. 8.2 Automatisk kvalitetssikring Det overvåges dagligt, at nedtagningen af radio og tv samt metadata foregår planmæssigt. Nedtagningssystemet har en alarm, der anmelder driftsmæssige problemer. Driftsmæssige problemer håndteres dagligt. Alle resultater af kvalitetstjek dokumenteres. 8.3 Manuel kvalitetssikring Manuel kvalitetskontrol foretages dagligt for også at sikre kvaliteten af indholdet. For hver kanal foretages en stikprøvekontrol, der kan afsløre fejl, som ikke fanges i det automatiske kvalitetstjek, fx manglende lyd. 6

7 9. Referencer Lov om pligtaflevering af offentliggjort materiale (Lov nr af 22. december 2004). Bekendtgørelse om pligtaflevering af offentliggjort materiale (Bekendtgørelse nr. 636 af 13. juni 2005). Bekendtgørelse om tilskud til produktion af dansk public service radio og tv (Bekendtgørelse nr af 10. november 2011). 10. Relaterede dokumenter It-strategi, Statsbiblioteket Strategi for digital bevaring, Statsbiblioteket Bevaringsplan 2014, Statsbiblioteket Indsamlingspolitik for Netarkivet (under udarbejdelse), Statsbiblioteket og Det Kongelige Bibliotek Indsamlingspolitik for AV-medier, Statsbiblioteket 7

Pligtaflevering af dansk materiale, offentliggjort på Internettet fra 1. juli 2005

Pligtaflevering af dansk materiale, offentliggjort på Internettet fra 1. juli 2005 Pligtaflevering af dansk materiale, offentliggjort på Internettet fra 1. juli 2005 Fra 1. juli 2005 er materiale, som offentliggøres i elektroniske kommunikationsnetværk (Internettet) omfattet af afleveringspligt.

Læs mere

DRs PUBLIC SERVICE-KONTRAKT FOR 2015-2018

DRs PUBLIC SERVICE-KONTRAKT FOR 2015-2018 DRs PUBLIC SERVICE-KONTRAKT FOR 2015-2018 Indholdsfortegnelse I. FORMÅL OG PRÆMIS FOR DRs PUBLIC SERVICE 1. Rammer for public service-kontrakten 2. Præmis for public service 3. Formål med public service

Læs mere

Rapport om distribution af ikkekommerciel lokalradio og -tv på internettet

Rapport om distribution af ikkekommerciel lokalradio og -tv på internettet Rapport om distribution af ikkekommerciel lokalradio og -tv på internettet 1. Resume... 2 2. Baggrunden for rapporten... 4 2.1. Oversigt over rapportens indhold... 5 2.2. Begrebsafklaring... 5 3. Medielandskabet

Læs mere

TV 2/Bornholm Public Service redegørelse 2009

TV 2/Bornholm Public Service redegørelse 2009 TV 2/Bornholm Public Service redegørelse 2009 Side 1 Indhold 1. Generel information... 3 2. Public Service-formål... 11 3. Indhold... 14 4. Jordbaseret digitalt TV... 18 5. Arkiver... 19 6. Dialog med

Læs mere

RAPPORT FRA ARBEJDS- GRUPPEN VEDRØRENDE DEN FREMTIDIGE LOKALRADIO- OGTV-ORDNING

RAPPORT FRA ARBEJDS- GRUPPEN VEDRØRENDE DEN FREMTIDIGE LOKALRADIO- OGTV-ORDNING MEDIESEKRETARIATET RAPPORT FRA ARBEJDS- GRUPPEN VEDRØRENDE DEN FREMTIDIGE LOKALRADIO- OGTV-ORDNING MEDIESEKRETARIATET VOGNMAGERGADE 10 1120 KØBENHAVN K TELEFON 33 18 68 55 FAX 33 18 68 69 jf@mediesekretariat.dk

Læs mere

NÆRRADIO OG LOKAL-TV. Lokalradio- og -TV-udvalgets 3. rapport. Det administrative bibliotek Slotsholmsgade 12 1216 København K

NÆRRADIO OG LOKAL-TV. Lokalradio- og -TV-udvalgets 3. rapport. Det administrative bibliotek Slotsholmsgade 12 1216 København K NÆRRADIO OG LOKAL-TV Lokalradio- og -TV-udvalgets 3. rapport Det administrative bibliotek Slotsholmsgade 12 1216 København K Betænkning nr. 1116 København 1987 trykt på genbrugspapir ISBN 87-503-6841-9

Læs mere

DRs PUBLIC SERVICE-KONTRAKT FOR 2013-2014

DRs PUBLIC SERVICE-KONTRAKT FOR 2013-2014 DRs PUBLIC SERVICE-KONTRAKT FOR 2013-2014 Indholdsfortegnelse I. FORMÅL OG PRÆMIS FOR DRs PUBLIC SERVICE 1. Rammer for public service-kontrakten 2. Præmis for public service 3. Formål med public service

Læs mere

Radio- og tv-nævnets udtalelse om DRs public serviceredegørelse. 1. Lovgrundlag og baggrund. 2. DRs public service-kontrakt

Radio- og tv-nævnets udtalelse om DRs public serviceredegørelse. 1. Lovgrundlag og baggrund. 2. DRs public service-kontrakt Radio- og tv-nævnet 19. juli 2013 Lykke Nordblom Fuldmægtig, cand. merc. lno@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.:3373 3347 J. nr. 2013-009774 Radio- og tv-nævnets udtalelse om DRs public serviceredegørelse

Læs mere

Radio- og tv-nævnets Årsberetning

Radio- og tv-nævnets Årsberetning Radio- og tv-nævnets Årsberetning MEDIESEKRETARIATET 2003 Vognmagergade 10, 1. 1120 KØBENHAVN K TELEFON 33 18 68 68 FAX 33 18 68 69 rtv@mediesekretariat.dk www.mediesekretariat.dk J.nr.: 2003-110-038 -

Læs mere

Danmarks fjerde rapport. i henhold til. den europæiske pagt om. regionale sprog eller mindretalssprog

Danmarks fjerde rapport. i henhold til. den europæiske pagt om. regionale sprog eller mindretalssprog Danmarks fjerde rapport i henhold til den europæiske pagt om regionale sprog eller mindretalssprog Marts 2014 1 Indledning Danmark ratificerede den 8. september 2000 den europæiske pagt om regionale sprog

Læs mere

Aalborg Kommunes Aalborg Arkivinstruks

Aalborg Kommunes Aalborg Arkivinstruks Aalborg Kommunes Aalborg Arkivinstruks Generelle Retningslinjer 2015 Indholdsfortegnelse 1. Forord...4 2. Hvad er Aalborg Stadsarkiv...5 3. Hvad er arkivalier?...5 4. Hvem gælder instruksen for?...6 5.

Læs mere

DR 2006-2008 2009 - TÆT PÅ DANSKERNE... 2 KORT OM DR... 3 PUBLIC SERVICE-KRAV TIL DR...

DR 2006-2008 2009 - TÆT PÅ DANSKERNE... 2 KORT OM DR... 3 PUBLIC SERVICE-KRAV TIL DR... FAKTA om DR DR TV, DR Radio og Nye Medier flyttede i 2006-2008 til det nye kultur- og multimediehus DR Byen i Ørestad, hvor DR i 2009 også har åbnet landets største koncertsal. INDHOLD DR - TÆT PÅ DANSKERNE...

Læs mere

TV 2/Bornholm Public Service redegørelse 2012

TV 2/Bornholm Public Service redegørelse 2012 TV 2/Bornholm Public Service redegørelse 2012 Side 1 Indhold 1. Generel information... 3 2. Public Service-formål... 14 3. Indhold... 15 4. Handicap fopligtigelser... 19 5. Dansk sprog og europæiske programmer...

Læs mere

VEJLEDNING OM. Statslige aktieselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Statslige aktieselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Statslige aktieselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Maj 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad er et statsligt aktieselskab... 5 3. Selskabsretlige bestemmelser... 7 3.1. Hvervet

Læs mere

Undersøgelse af frekvensbehov til antenne-tv og mulighederne for at frigøre 700 MHz-frekvensbåndet til mobilt bredbånd efter 2020

Undersøgelse af frekvensbehov til antenne-tv og mulighederne for at frigøre 700 MHz-frekvensbåndet til mobilt bredbånd efter 2020 Undersøgelse af frekvensbehov til antenne-tv og mulighederne for at frigøre 700 MHz-frekvensbåndet til mobilt bredbånd efter 2020 Undersøgelsen er udarbejdet af Erhvervsstyrelsen i samarbejde med Kulturministeriet

Læs mere

KONKURRENCE REDEGØRELSE

KONKURRENCE REDEGØRELSE KONKURRENCE REDEGØRELSE 2 KAPITEL 7 TV 7.1 RESUMÉ OG KONKLUSIONER Tv-markedet udvikler sig med stor hast. Der er tale om store og attraktive markeder i alle led i værdikæden. Konkurrencen bør derfor være

Læs mere

Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013

Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Nedenfor findes udvalgets udkast til forslag til lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder. Fremsat

Læs mere

Radio- og tv-nævnets udbud af den fjerde jordbaserede FM-kanal (Revideret udgave 24. januar 2011)

Radio- og tv-nævnets udbud af den fjerde jordbaserede FM-kanal (Revideret udgave 24. januar 2011) RADIO- OG TV-NÆVNET 17. januar 2011 Jette Fievé chefkonsulent, cand.jur. jfi@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.:3373 3333 Radio- og tv-nævnets udbud af den fjerde jordbaserede FM-kanal (Revideret udgave

Læs mere

Digital bevaring status & viden 2013

Digital bevaring status & viden 2013 Digital bevaring status & viden 2013 Indledning Statens Arkiver har til opgave at sikre bevaringen af arkivalier, der har historisk værdi eller tjener til dokumentation af forhold af væsentlig administrativ

Læs mere

digitalisering af kulturarven MidtvejsRapport fra Digitaliseringsudvalget

digitalisering af kulturarven MidtvejsRapport fra Digitaliseringsudvalget DIGITALISERING AF KULTURARVEN SEPTEMBER 2008 WWW.KUM.DK digitalisering af kulturarven MidtvejsRapport fra Digitaliseringsudvalget DIGITALISERING AF KULTURARVEN midtvejsrapport fra Digitaliseringsudvalget

Læs mere

Vejledning om tilskud til ikkekommercielle radiostationer 2015

Vejledning om tilskud til ikkekommercielle radiostationer 2015 Vejledning om tilskud til ikkekommercielle radiostationer 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 3 Ansøgning om tilskud... 3 NemID... 3 Vedtægter... 3 Budget... 5 CVR. nr. og P-nr....

Læs mere

Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3

Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3 Senest opdateret den 20. februar 2015 Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3 Radio- og tv-nævnet Lill-Jana Vandmose Larsen Juridisk specialkonsulent lvl@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Spørgsmål

Læs mere

TV 2/Bornholm Public Service redegørelse 2014

TV 2/Bornholm Public Service redegørelse 2014 TV 2/Bornholm Public Service redegørelse 2014 Side 1 Indhold 1. Generel information... 3 2. Public Service-formål... 13 3. Indhold... 15 4. Handicap forpligtigelser... 19 5. Dansk sprog og europæiske programmer...

Læs mere

Distribution af tv-kanaler. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 07.11

Distribution af tv-kanaler. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 07.11 Distribution af tv-kanaler Konkurrence- og Forbrugeranalyse 07.11 Forord Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har undersøgt markedet for tv-distribution og forbrugernes muligheder for selv at vælge de tv-kanaler,

Læs mere

Dansk Strategi for registrering og formidling af Internetressourcer

Dansk Strategi for registrering og formidling af Internetressourcer Dansk Strategi for registrering og formidling af Internetressourcer Rapport udarbejdet for Nationalbibliografisk Udvalg Af en arbejdsgruppe bestående af Birte Christensen-Dalsgaard (Statsbiblioteket),

Læs mere

Vejledning for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen)

Vejledning for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen) Vejledning for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen) September 2014 1. Om vejledningen Denne vejledning gælder for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen)

Læs mere

Styr på statens medier Danske Mediers oplæg til medieforhandlingerne i 2014

Styr på statens medier Danske Mediers oplæg til medieforhandlingerne i 2014 Styr på statens medier Danske Mediers oplæg til medieforhandlingerne i 2014 Danske Medier 26. februar 2013 Indledning Danske Medier er de private mediers brancheforening. Foreningen har nærved 500 virksomheder

Læs mere

Plads til private medier. danske medier

Plads til private medier. danske medier Plads til private medier danske medier Frit valg af medier i fremtiden kræver indsats nu om tilførslen af midler til statens medier: om statens medieproduktion: Hvor skal den sætte ind? om statens medier:

Læs mere

Vejledning om afholdelse af almennyttige lotterier

Vejledning om afholdelse af almennyttige lotterier Vejledning om afholdelse af almennyttige lotterier 1. Indledning Denne vejledning beskriver de betingelser, der følger af bekendtgørelse nr. 1301 af 15. december 2011 om almennyttige lotterier. I nogle

Læs mere

29. august 2014. DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

29. august 2014. DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi 29. august 2014 DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 33 73 33 51 Att.: DR Jura, Politik og

Læs mere