Bilag 1 "ØRESTAD SYD" Startredegørelse. Redegørelse for igangsætning af forslag til tillæg 1 til lokalplan nr. 398 "Ørestad Syd".

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 1 "ØRESTAD SYD" Startredegørelse. Redegørelse for igangsætning af forslag til tillæg 1 til lokalplan nr. 398 "Ørestad Syd"."

Transkript

1 Bilag 1 "ØRESTAD SYD" Startredegørelse Redegørelse for igangsætning af forslag til tillæg 1 til lokalplan nr. 398 "Ørestad Syd". UDKAST

2 N Øresundsmotorvejen M Ørestad Station IC Kalvebod Fælled Center Boulevard Hannemanns Allé Ørestads Boulevard Ejler Billes Allé Luftfoto af lokalplantillægsområdet og dets omgivelser. Grænsen for lokalplan nr. 398 "Ørestad Syd" er vist med tynd stiplet linie og lokalplantillægsområdet med fed stiplet linje. Baggrund Københavns kommune har gennem flere år arbejdet for, at der kan opføres en multiarena af international standard i kommunen. Som led heri er der i samarbejde med By & Havn og Realdania fokuseret på mulighederne i Ørestad Syd, hvor der i henhold til den gældende lokalplan nr. 398 Ørestad Syd kan opføres bebyggelse til offentlige formål i den østlige del af den fastlagte byfælled. Anvendelsen kan være uddannelsesinstitutioner, kulturelle formål eller sportsanlæg, og byggeriet, der forudsætter supplerende lokalplan, kan være op til m². Forside: Luftfoto set mod nord fra Ørestad Syd (JW Luftfoto oktober 2010) Samarbejdsparterne har ønsket en bred belysning af, hvordan en multiarena samt andre offentlige funktioner, herunder særlig den i området forudsatte folkeskole og den nye skøjtehal, der er besluttet placeret i Ørestad, kan integreres i en ny bydel med boliger og serviceerhverv. Der er derfor gennemført en proces med deltagelse af 3 arkitekttegnestuer, hvor målet har været at få tilvejebragt grundlaget for en revideret plan for byfælleden og tilstødende byggefelter nord og syd herfor. Dette arbejde har resulteret i den nedenfor beskrevne plan for Arenakvarteret, hvis gennemførelse forudsætter tillæg til lokalplan nr. 398 samt kommuneplantillæg. 2

3 N CENTER BOULEVARD ØRESUNDSMOTORVEJEN ØRESTAD STATION HANNEMANNS ALLÉ ARENA METRO KALVEBOD FÆLLED IDRÆTS- HAL SKOLE SKØJTE- HAL ØRESTADS BOULEVARD EVT. METRO- STATION SKOVRUMMET PARKRUMMET KANALRUMMET Vandkunstens illustration af forslaget til plan for Arena-kvarteret med multiarenaen som det dominerende bygværk midt i området. Den er sammen med de øvrige større offentlige anlæg beliggende ud til den centrale grønne kile mellem Kalvebod Fælled og Ørestads Boulevard. Plan for Arena-kvarteret Lokalplantillægget vil tage udgangspunkt i det forslag fra Tegnestuen Vandkunsten, der er resultatet af det parallelle opdrag, som blev gennemført af By & Havn og Realdania i samarbejde med fra januar til april Vandkunstens forslag bygger videre på idéen om Ørestad Syd som attraktivt beliggende bolig-, erhvervs- og aktivitetsområde med bygninger og byrum i høj arkitektonisk kvalitet placeret på kanten mellem byen og fælleden. Grøn hovedstruktur Multiarenaen, folkeskolen, en idrætshal og skøjtehallen skal placeres op ad Den grønne Kile, der som det centrale byrum binder de enkelte dele i det nye kvarter sammen. Forskellige sportsrelaterede aktiviteter knytter sig direkte til kilens Fælledstrøg. Samtidig afsluttes Ørestad Syds tre nord-syd gående byrum (Skovrummet, Parkrummet og Kanalrummet) i det nye bykvarter med placeringen af henholdsvis skole, skøjtehal og en plads med et vandbassin. 3

4 Kilen er tænkt som en forlængelse af Kalvebod Fælled, der skyder sig ind i kvarteret og skaber forbindelse mellem Kalvebod Fælled og Ørestads Boulevard samt den kommende metrostation Ørestad Syd. Den grønne Kile skal anlægges med beplantning af forskellige arter, et vandløb og fælledstrøg langs med kilens to sider. Den tænkes udformet relativt naturpræget mod Kalvebod Fælled og tiltagende bymæssig i dens udstrækning mod øst, hvor vandløbet afsluttes i en plads med et stramt udformet bassin. Byrum og byliv Bykvarteret skal indrettes med byrum af forskellig karakter, der inviterer til et mangfoldigt byliv. Bebyggelsesstrukturen i varierende bygningshøjder og husdybder skal udover Den grønne Kile med fælledstrøgene, indeholde mange forholdsvis små grønne, private og halv-private rum i de indre dele af bykvarteret. Her er det vigtigt, at planen sikrer en landskabsstruktur, der giver en klar forståelse af, hvordan der skelnes mellem offentlig og privat, mellem fælles og lokalt. Alle byrum og fælles friarealer skal indrettes, så de tilgodeser flest muliges behov og er åbne for alle. Synergien mellem de fire større offentlige funktioner og udendørs idræt, samt bevægelses- og legeaktiviteter skal være med til at sikre et dynamisk og rekreativt byliv, som kan bidrage til områdets egenart. Anvendelse Inden for bykvarteret kan balancen mellem bolig og erhverv justeres. Planen skal sikre boligerne en attraktiv placering i forhold til friarealer og skabe gode adgangsforhold til erhvervsvirksomhederne. Der skal i forbindelse med multiarenaen, kilen og den primære stiforbindelse mod Ørestad City kunne placeres en række udadvendte funktioner (caféer, restauranter og mindre butiksenheder) for at understøtte bylivet omkring arenaen. Boldbanen foreslås anlagt i den grønne kile ved dens udmunding i Kalvebod Fælled, så banen er placeret i relation til skolen. Øvrige aktiviteter skal placeres og koncentreres i relation til eller ude i den grønne kile, som derigennem kan blive det sociale omdrejningspunkt for bevægelse, leg og rekreation. N ARENA IDRÆTS- HAL M SKOLE SKØJTE- HAL Illustrationen viser de fem hovedelementer i området; multiarena, skole, skøjtehal, idrætshal og den grønne kile, som kan fungere i relation til hinanden uden yderligere bebyggelse. Der kan ikke i en lokalplan fastlægges en præcis udbygningstakt. For at etablere kvalitetsskabende og sociale omdrejningspunkter for den fremtidige udvikling af kvarteret, kan offentlige byrum anlægges etapevis. De tilstødende delområder vil kunne færdigudbygges efterhånden. 4

5 Ny multiarena i København Lokalplantillægget skal give mulighed for at placere en multiarena til tilskuere i Ørestad Syd. har gennem længere tid ønsket at få en multiarena af international standard, som kan danne rammen om arrangementer med musik, anden kultur og sport, og har reserveret 200 mio. kroner som bidrag til opførelse af en arena. I august/september 2011 vil Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen tage stilling til, om kommunen skal være medinvestor på opførelse af arenaen. Midlerne er reserveret i forventningen om, at en multiarena positivt vil kunne styrke Hovedstadens evne til at tiltrække turister, internationale sports- og kulturbegivenheder og nye virksomheder og dermed være med til at fremme vækst og beskæftigelse. Multiarenaen er placeret i bymæssig sammenhæng, og den kan blive en dynamo i Ørestad Syd og supplere andre allerede eksisterende funktioner, såsom Field s, Bella Center og DR Byen/Koncerthuset i Ørestad. Multiarenaen vil ligge godt i forhold til offentlig transport (busser, metro og tog), cykeltransport og tæt på Øresundsmotorvejen og lufthavnen. Den vil kunne skabe liv lokalt i et nyt byudviklingsområde og mulighed for synergi med de andre offentlige funktioner, der er planlagt her, og samtidig vil dens anvendelse have en ikke kun regional men også international betydning. Spektrum Arena i det centrale Oslo med ca tilskuerpladser ligger integreret i byen. Den bliver i dag brugt 70 % til kultur og underholdning (koncerter, tvshows mv.) og 30 % til sport, salgsmesser og kongresser. Hyllie Arena i Malmö-forstaden Hyllievång med tilskuerpladser er centralt placeret i et nyt byudviklingsområde og kan i størrelse og anvendelse sammenlignes direkte med den i Ørestad planlagte multiarena. I det videre arbejde med planen skal fokus rettes mod at skabe basis for et tæt, bymæssigt miljø omkring multiarenaen et bymiljø, som i kraft af sin udformning og sammensætning af bygninger og byrum, samt sine funktioner, bidrager positivt til og understøtter bylivet i lokalområdet. Afgørende for samspillet mellem multiarenaen og dens omgivelser bliver, at den fremstår som en integreret del af byen og får en visuelt åben stueetage med indbydende funktioner, der virker positivt på bylivet. Og så skal arenaens arkitektoniske udformning være af den høje kvalitet, som en placering i bysammenhæng kræver. Der vil blive afholdt en arkitektkonkurrence om arenaens udformning, som afgøres i foråret 2012, og resultatet vil indgå som bestemmelser i den endelige lokalplan. Multiarena: Kapacitet: Forventet udnyttelse: Etageareal: m² med m² tilbygningsmulighed Grundplan: ca. 100 m x 135 m Bygningshøjde: ca. 25 m Musikarrangementer og lignende: tilskuere Sportsbegivenheder: tilskuere 100 arrangementer årligt - op til 25 arrangementer med fuldt udnyttet kapacitet - øvrige arrangementer i gennemsnit under tilskuere Forventet åbning: August/september

6 1.000 S lsen forbinde resunds NØ P Fields mod ørestad city RAMBØLL P3.000 P-krav P-krav P-krav Ørestad Station S P680 elsen sforbind Øresund P200 P750 RAMBØLL P-krav Arena P-krav Idrætshal P680 Ørestad Syd Station Grønne kile Skøjtehal Skole P200 P750 Kalvebod Fælled Arena Idrætshal P 600 Ørestad Syd Station Grønne kile Skøjtehal Skole mod syd P 600 Vestamager Station mod syd Vestamager Station MOTORVEJ LOKALGADER GANG-/CYKELSTI BOLIGGADE FORDELINGSGADE JERNBANE/METRO Tegningen viser trafik- og parkeringsforhold, når området er fuldt udbygget. Som det fremgår, vil der være mange parkeringspladser i konstruktion tæt på arenaen. 6 MOTORVEJ GANG-/CYKELSTI FORDELINGSGADE

7 Projektet i tal: Bolig/erhverv fordeling hhv. 40/60 i alt ca m 2 Arena m 2 + i alt m 2 tilbygningsmulighed i alt m 2 Skole m 2 Idrætshal m 2 Skøjtehal m 2 Institution m 2 I alt ca m 2 Lokalplanområdet og kvarteret Ørestad Syd omfatter ca. 75 ha, og udbygningen er i gang. Den overordnede infrastruktur er på plads med Metro og vejbetjening bortset fra den planlagte station Ørestad Syd og den kurvede vejforbindelse mellem Center Boulevard og Hannemanns Allé. Mod syd er der opført boligbebyggelser, og flere er på vej. Desuden er etablering af de tre nord-sydgående byrum i gang. Midt i området er der etableret et midlertidigt Plug and Play -anlæg. Mod nord er det m² store projekt Copenhagen Towers delvis gennemført med bl.a. hotel Crowne Plaza, og yderligere etaper er på vej, herunder et parkeringshus med 460 pladser. Derimod er 2 andre projekter Ørestad Business Center med m² og Hannemannsparken med m² opgivet. Heller ikke i byggefelterne lige syd for den i lokalplanen fastlagte byfælled er der aktuelle byggeønsker. I et af felterne er der reserveret areal til en folkeskole. Området fremtræder grønt med midlertidige veje til arbejdskørsel og med jordarbejder i forbindelse med byggemodningen. Disse manglende aktuelle byggeønsker er baggrunden for, at der kan ske en genovervejelse af bystrukturen fastlagt i lokalplanen og kommuneplanen. Det område, der er omfattet af den nye plan, udgør ca. 21 ha. Mod nord ligger Øresundsforbindelsen med motorvejen med rampeanlæg samt jernbanen med station. Der er 4 broer over landanlæggene, der forbinder Ørestad Syd med Ørestad City. Øst for Ørestads Boulevard er der opført et nyt hovedsæde for Rambøll på m² og bl.a. planlagt et parkeringshus med 680 pladser. Her ligger også klargøringscenter og administration for Metro. Mod syd og vest ligger den fredede Kalvebod Fælled. Trafik, parkering, bevægelseslinjer og sammenhæng med Ørestad City og Ørestad Syd Lokalplantillægget skal anvise en trafikal struktur med adgang til områdets delkvarterer, multiarenaen samt parkeringshusene. Ved større arrangementer forventes der op til biler, og parkering til disse forudsættes sikret ved en dobbeltudnyttelse af de anlæg, der fortrinsvis benyttes af brugerne i kontorbebyggelserne, jf. tegningen. Også muligheden for et samarbejde med Field s om udnyttelse af eventuel ledig parkeringskapacitet her skal undersøges. Arenaen i sig selv udløser i henhold til den gældende lokalplan krav om 1 p-plads pr. 200 m², der forudsættes etableret i de nærliggende fælles parkeringshuse efter sædvanlig praksis i Ørestad Syd. Cyklen skal være et attraktivt alternativ til bilen og den offentlige transport. Cykelparkering er derfor et vigtigt element i lokalplanen og kan bl.a. indpasses i den allerede planlagte 'Skoven nord for multiarenaen samt i de øvrige byrum. Udover de centrale fælledstrøg på begge sider af den grønne kile skal lokalplanen sikre andre gode stiforbindelser og sivemuligheder gennem kvarteret for cyklister og gående. Forbindelserne gennem de omkringliggende kvarterer samt ikke mindst til metro- og togstationerne skal gennemtænkes, herunder særlig i forhold til store arrangementer i arenaen. Længdesnit gennem den grønne kile set mod syd der viser erhvervsbebyggelse til venstre langs Ørestads Boulevard og øvrig bebyggelse med bl.a. skøjtehal og skolebyggeri. Illustrationen synliggør de foreslåede blandede bygningshøjder, husdybder og bygningstyper (etagehuse, rækkehuse, tårne mv.). 7

8 N Forslag til Kommuneplan 2011 Forslaget til lokalplantillæg vil tage udgangspunkt i visionerne for Københavns udvikling, der forventes vedtaget i forbindelse med Kommuneplan 2011, henholdsvis et godt hverdagsliv, viden og erhverv og grøn vækst. Et godt hverdagsliv Funktionsmæssigt bidrager planen til visionen om et godt hverdagsliv. Der er plads til både skole med idrætshal, skøjtehal og en multiarena, der bidrager til områdets kultur- og fritidsliv. Den grønne kile bidrager også med mange muligheder for aktivitet. Viden og erhverv En multiarena vil styrke hovedstadens evne til at tiltrække turister, internationale sports- og kulturbegivenheder og nye virksomheder, og dermed være med til at fremme vækst og beskæftigelse. Vandkunstens illustration af den nye bydels nordvestlige kvarter ved svinget mellem Hannemanns Allé og Center Boulevard. Den viser den principielle organisering af bygninger placeret i et fælles byrum med mindre grønne byrum, gågade samt opholds- og legegader. Med stiplet rød linje er vist sivemuligheder for biltrafik fra Hannemanns Allé og igennem kvarteret. Der skal på tværs af Hannemanns Allé og Øresundsmotorvejen skabes sammenhæng mellem Arena-kvarteret, området nord for Hannemanns Allé og Ørestad City med anlæg af forbindelser for fodgængere og cyklister. I de enkelte delkvarterer skal trafikken foregå på shared space arealer, der gør nødvendig kørsel mulig, men på de svage trafikanters betingelser. Grøn vækst Ørestad er nem at komme til på cykel og med kollektiv trafik. Ørestad har således en unik beliggenhed i forhold til den kollektive trafik med Øresundsbanen og metroen. Kommunens bæredygtighedsværktøj vil blive anvendt og være med til at skabe grundlag for en kvalificeret dialog om, hvordan bæredygtige løsninger kan indarbejdes i større byudviklingsprojekter. Tillæg til Kommuneplan 2011 I forslag til Kommuneplan 2011 er Ørestad Syd udlagt dels som et C2*-område, område til bolig og serviceerhverv, med en stjernebemærkning om, at området må rumme en samlet bebyggelse på 1 mio. m², inklusive etageareal i fælles parkeringshuse, dels som del af et S2*område, område til serviceerhverv med særlige rammer Eksisterende planforhold Lokalplan nr. 398 Ørestad Syd udgør det planmæssige grundlag for, at den del af Ørestad, der ligger syd for Øresundsforbindelsen og vest for Metro, kan udbygges til et moderne, tæt og integreret byområde, der udnytter den optimale beliggenhed i forhold til Metro og den fredede Kalvebod Fælled. Den samlede rummelighed er 1,2 mio. m², hvoraf m² er parkeringshuse og m² beliggende nord for Hannemanns Allé. Det af planen for Arena-kvarteret afgrænsede område udgør ca m² svarende til godt ¼ af Ørestad Syd. I lokalplan nr. 398 er de m² anvendelsesmæssigt fordelt med ca m² til grøn byfælled, ca m² til træbeplantet byrum langs Hannemanns Allé, ca m² til byggefelter og resten til veje samt dele af de nordsydgående byrum kanal-, park- og skovrummet. Et af byggefelterne på ca m², der ligger i byfælleden, er fastlagt til kulturelle og idrætsmæssige formål. Byfælleden er fastlagt som et særligt fællesanlæg, der skal etableres som betingelse for ibrugtagning af ny bebyggelse. 8 Lokalplaner i området. Det aktuelle område er fremhævet med rødt.

9 passage for Ørestad. For C2*-området gælder, at der i randområderne langs Hannemanns Allé og Ørestads Boulevard kun må opføres erhverv, og at der i randområder langs byfælleden, belagt Kalvebod pladsrum Fælled og søområdet helt overvejende skal opføres boliger. Under ét skal friarealerne have en størrelse på 40 pct. af boligetagearealet og 10 pct. af erhvervsetagearealet. Derudover gælder for Ørestad en række særlige rammer, der blandt andet viser den blå og grønne struktur, bygningshøjder samt angiver, at det maksimale areal syd for Vejlands Allé ikke må overstige 2,3 mio. m². pladsformet beton forplads port Et tillæg til Kommuneplan 2011 vil justere den grønne og blå struktur for Ørestad Syd i forhold til den foreslåede bebyggelsesplan, der inddrager store dele af den planlagte Byfælled til bebyggelse. Desuden skal bestemmelsen om det samlede etageareal i C2*-området ændres, idet taghave der med den foreslåede bebyggelse er behov for yderligere ca m² etageareal i lokalplantillægsområdet. Det freezone foreslås, at bestemmelsen udeservering om, at rummeligheden på 1 mio. m² ændres fra at være inklusive parkeringshuse til lund at være eksklusive parkeringshuse. Det falder i tråd med smøge den generelle bestemmelse om, at det for bl.a. bil- og cykelparkering fastlagt i en lokalplan gælder, at der kan ske overskridelse af bestemmelserne om maksimal bebyggelsesprocent og fravigelse af bestemmelsen om friarealprocent. Det forudsættes, at lokalplan nr. 398 ændres tilsvarende i forbindelse med lokalplantillægget. Bæredygtighed i planlægningen Social bæredygtighed Der er i forbindelse med den høje andel af boliger og taghave forskellige boligformer i masterplanen mulighed for, at bygherrer i samarbejde med boligselskaber søger kommunen om støtte til almene boliger. skoletjeneste tagterrasser koblingen til arenaen De forskellige boligtyper og -størrelser rummer muligheden for varierede ejerformer sammen med forskellige Udsnit_boligkvarter 1:500 Ørestad kobling_workshop tegnestuen vandkunsten 03 Vandkunstens illustration af en af opholds-lege-gaderne og viser, det lokale_gaden_strædet hvordan de varierende bygningshøjder og forskellige bygningstyper i området opleves i fælleden gadeplan. størrelser af boliger, og som vil give mennesker med forskellig baggrund, indkomst og interesse muligheden 02 for at bo i bydelen. skovrummet Multiarenaen bliver en af de bærende funktioner i området og skal i øvrigt fungere som bidrag til et velfungerende byliv i kraft af de følgefunktioner (caféer/restauran- 03 ter m.m.) og omgivende aktiviteter, der opstår mulighed for i forbindelse med en arena. Idræt og bevægelse er integreret som meget tilgængelige faciliteter og vil kunne arenaen bidrage til aktivitet og synergi på tværs af subkulturer og interessenter. 04 parkrummet Økonomisk bæredygtighed 05 På baggrund af nøgletal fra kommuneplanens investeringsredegørelse og på grundlag af den planlagte blandede anvendelse i området med i alt ca m² 06 bolig vandrummet 01 M Koblinger_diagram fra metro til fælleden_fra syd til city skala 1: Fælle 12 bolig perspektiv fra metroen mod arenaen Vandkunstens illustration viser et kig op ad det centrale byrum med den varierede bebyggelse omkring en multiarena (arenaens endelige arkitektoniske udformning afgøres efter en arkitektkonkurrence i april 2012). 9

10 og erhverv, skønner kommunen at kunne få en årlig skattemerindtægt på ca. 33 mio. kr. (2009 priser). Skønnet baseres på et scenarie med et fuldt udbygget lokalplanområde, og når forskellige ydelser, som for eksempel daginstitutioner, skoler og sociale ydelser, er modregnet. Der er planlagt en daginstitution med relation til den grønne kile. En eventuel bevilling hertil skal ske i forbindelse med budgetlægningen i det pågældende år. Planforslaget vurderes ikke at give kommunen yderligere udgifter. Miljømæssig bæredygtighed I Ørestad afledes uforurenet regnvand til kanalerne. Der etableres således både ledninger til tagvand, vejvand og spildevand i hele Ørestad, et såkaldt 3-strenget kloaksystem. Vand fra trafikbelastede arealer som ledes til kanalerne, skal først gennemgå en grundig rensning i et filtersystem med dobbeltporøse filtre på den grønne kiles areal. Planen skal derfor afsætte plads til dette anlæg, som kan ligge under terræn, da det er et lukket system. At arbejde med permeable (vandgennemtrængelige) belægninger i de offentlige byrum til nedsivning af overfladevand er dels vanskeligt på grund af den høje grundvandsstand i Ørestad og dels ikke ønsket, da kanalerne har behov for at fødes med overfladevand efter regn. Byggefelterne i de enkelte boligkvarterer skal fastlægges mest optimalt i forhold til sol og vind, men for nærmiljøernes kvalitet vil det være afgørende at få eftermålt klimatiske konsekvenser af bebyggelsesplanen i skygge- og vindmodeller. Center for Park og Natur har i området kun registreret mindre selvsåede birketræer, der ikke vurderes bevaringsværdige. Miljøvurdering og VVM Den foreslåede bebyggelsesplan og de indeholdte funktioner er af et sådant omfang, at der skal udarbejdes en miljøvurdering i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer. Der bliver foretaget en scoping af planen, hvorefter resultatet beskrives i en miljørapport. Denne rapport sendes som bilag i offentlig høring sammen med lokalplanforslaget. Center for Miljø vil undersøge, om de foreslåede funktioner i planen, i dette tilfælde multiarenaen, har et omfang, der udløser en VVM (vurdering af virkninger på miljøet), hvilken som regel bliver udløst af trafikprognoser i forbindelse med et eller flere særlige byggerier og funktioner. Bæredygtighedsværktøjet I den videre planproces skal kommunen, sammen med By & Havn og Realdania samt deres rådgivere, finde frem til 3-5 ud af Bæredygtighedsværktøjets 14 hensyn, som kommunen vil vurdere projektet på baggrund af. Konklusionerne fra vurderingen beskrives i et særskilt afsnit i lokalplanforslaget. Rumlige plantegninger i en kombination af luftfoto og 3D-modeller: Illustrationen til venstre viser et eksempel på en bebyggelsesstruktur, som den er fastlagt i den eksisterende lokalplan nr. 398 Ørestad Syd med større karréer omkring en byfælled. Illustrationen til højre viser den bebyggelsesstruktur, som tillægget til lokalplanen vil muliggøre i overensstemmelse med Vandkunstens forslag med et tæt arena-bykvarter omkring et centralt grønt byrum. 10

11 Lokalplantillægget skal muliggøre opførelse af en multiarena til op mod tilskuere skal muliggøre opførelse af en folkeskole, en idrætshal, en skøjtehal, samt boliger og erhvervsbebyggelse i varierende bygningsmæssig skala skal fastlægge en central grøn struktur med direkte relation til Kalvebod Fælled skal sikre friarealers funktionelle, rekreative og landskabsarkitektoniske kvalitet sikre en bæredygtig byudvikling i området på det bygningsmæssige, byrumsmæssige og infrastrukturelle plan skal sikre affaldshåndtering, (lokal) håndtering af regnvand vha. LAR, anvendelse af regnvand som rekreativt og arkitektonisk element i forbindelse med byrum og bygninger skal sikre gode forbindelser til fodgængere og cyklister, herunder gode stiforbindelser i forhold til den overordnede, kollektive trafik skal muliggøre opførelse af fleksible bygninger, der kan tilpasse sig fremtidige og skiftende programkrav Fokuspunkter frem mod udarbejdelse af lokalplantillægget Multiarenaens møde med den omkringliggende by Trafikale forhold, herunder flow af cykler og gående før og efter større arrangementer Trafikken inde i bebyggelsen med shared space - løsninger Den grønne kiles udstrækning, udformning, materialer samt dens landskabelige bearbejdning Bebyggelsens detaljering ift. de nære omgivelser - herunder den arkitektoniske udformning af bygningers stueetager mod fælles byrum Fælles friarealers udformning, tilgængelighed, hierarki og tryghed Forholdet og overgangene mellem private og offentlige friarealer nær boligerne Skygge- og vindstudier af den foreslåede bebyggelsesstruktur Vandkunstens illustration viser et kig langs med den grønne kile og de forskellige muligheder for aktivitet i dette centrale byrum. 11

12 C-områder anvendes til boliger og serviceerhverv, såsom administration, liberale erhverv, butikker, restauranter, hoteller, erhvervs- og fritidsundervisning, grundskoleundervisning samt håndværk og andre virksomheder, der naturligt kan indpasses i området. Butikker tillades i overensstemmelse med de generelle bestemmelser for detailhandel. Endvidere kan der indrettes kollektive anlæg og institutioner, samt andre sociale, uddannelsesmæssige, kulturelle, sundheds- og miljømæssige servicefunktioner, der er forenelige med anvendelsen til boliger og serviceerhverv. I et C2-område skal boligandelen udgøre mindst 40 procent, men vil efter nærmere vurdering kunne fastlægges mellem 25 og 75 procent. Illustrationen t.v. viser en plan over bebyggelsesstrukturen i Ørestad City og Ørestad Syd, som den vil tage sig ud med Vandkunstens forslag indtegnet. N KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 12

hedegaardsvej Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 31 Hedegårdsvej

hedegaardsvej Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 31 Hedegårdsvej hedegaardsvej Borgerrepræsentationen har den 17. juni 2015 vedtaget forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 31 Hedegaardsvej. Lokalplanområdet ligger i bydelen Amager Øst. Offentlig høringsperiode fra

Læs mere

Ørestadens arkitektur

Ørestadens arkitektur Ørestadens arkitektur Oplev den nye bydel Kom og oplev den nye Ørestad med masser af sport- og fritidsoplevelser 1 mnb tryksag.indd 1 28-11-2011 15:32:19 om Ørestad blev fremlagt. Det var fra starten tanken,

Læs mere

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Humleby Vi er 750 mennesker, der bor i 235 byggeforeningshuse, opført i perioden 1886-91 som arbejderboliger for B&W. Husene

Læs mere

TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014.

TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG? Kommuneplantillæg Kommuneplanen indeholder en hovedstruktur for den

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Status Plannavn Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Taarbæk Taarbæk bydel 6. september

Læs mere

Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse

Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse Projektområdet Collstrop-grunden 3 ha Stationsområdet 6 ha Søndre Havn 15 ha 1.500 boliger 22.000 m 2 detailhandel 4.000 kontorarbejdspladser 21.000m 2 kultur+offentlig

Læs mere

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTEKST BAGGRUND I 2007 erhvervede BOKA GROUP A/S grunden Holmbladsgade 113, beliggende på Amager. Projektgrunden

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord

Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Status Plannavn bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Kgs. Lyngby 3.

Læs mere

B&W-området. Bilag 1. Forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 183 B&W-området ved Christianskirken

B&W-området. Bilag 1. Forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 183 B&W-området ved Christianskirken Bilag 1 B&W-området Forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 183 B&W-området ved Christianskirken Borgerrepræsentationen har den 16. december 2010 vedtaget forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan nr.

Læs mere

Bæredygtig trafik i Køge Kyst

Bæredygtig trafik i Køge Kyst 1 Bæredygtig trafik i Køge Kyst Vejforum 2011, 8. December Erik Basse Kristensen Illustration: Vandkunsten Agenda 2 Baggrund Lidt om eksisterende forhold Udfordringer Biltrafik og parkering Lette trafikanter

Læs mere

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde C2 Centerområde vest for Jyllandsgade 1. Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Da lokalplanen for et område udlagt til centerformål

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej

Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Status Plannavn bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Kgs. Lyngby 19. marts 2013 Dato for

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

"strandpromenaden" startredegørelse

strandpromenaden startredegørelse "strandpromenaden" startredegørelse Bilag 1 til indstilling om redegørelse for igangsætning af lokalplan "Strandpromenaden" Lokalplanområdet ligger i bydelen Østerbro Luftfoto af området set mod nordvest

Læs mere

PARKERING OG BYKVALITET INSPIRATION TIL VÆRDISKABENDE PARKERINGSLØSNINGER

PARKERING OG BYKVALITET INSPIRATION TIL VÆRDISKABENDE PARKERINGSLØSNINGER PARKERING OG BYKVALITET INSPIRATION TIL VÆRDISKABENDE PARKERINGSLØSNINGER 1 2 Vurdér den samlede økonomi og værdiskabelse for hele projektet og skab optimale rammer for opførelse, ejerskab og drift Tænk

Læs mere

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser.

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige boliggrunde tæt på by, indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til fælleden. Dato 6.06.205 Version 0 Revideret - SIKALEDDET

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Med tillægget ophæves rammebestemmelserne for rammeområde 11-B-11 og erstattes af bestemmelserne for hhv. kommuneplanramme nr. 11-C-12 og 11-B-11.

Med tillægget ophæves rammebestemmelserne for rammeområde 11-B-11 og erstattes af bestemmelserne for hhv. kommuneplanramme nr. 11-C-12 og 11-B-11. VEDTAGET TILLÆG 20 Silkeborg Kommune offentliggør Tillæg 20 til Kommuneplan 2009-2020. Tillæg nr. 20 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020 er udarbejdet i overensstemmelse med planlovens 23c, i forbindelse

Læs mere

Kastanievejskarreen 1/746. Plannummer 1.1.01. Anvendelse specifik. Fremtidig zonestatus. Bebyggelsesprocent 110% Bebyggelsesprocent af

Kastanievejskarreen 1/746. Plannummer 1.1.01. Anvendelse specifik. Fremtidig zonestatus. Bebyggelsesprocent 110% Bebyggelsesprocent af 1.1.01 Kastanievejskarreen Plannummer 1.1.01 Plannavn Anvendelse generelt Anvendelse specifik Fremtidig zonestatus Zonestatus Plandistrikt Kastanievejskarreen Centerområde Bycenter Kgs. Lyngby Bebyggelsesprocent

Læs mere

"Jagtvej 171" Bilag 1. Startredegørelse

Jagtvej 171 Bilag 1. Startredegørelse "Jagtvej 171" Bilag 1 Startredegørelse Indstilling om redegørelse for igangsætning af forslag til lokalplan "Jagtvej 171" med tilhørende forslag til kommuneplantillæg Luftfoto af planområdet og dets omgivelser

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

Hvidbog: Resumé og bemærkninger til høringssvar ifm. offentlig høring af forslag til kommuneplantillæg om kreative zoner

Hvidbog: Resumé og bemærkninger til høringssvar ifm. offentlig høring af forslag til kommuneplantillæg om kreative zoner KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Hvidbog: Resumé og bemærkninger til høringssvar ifm. offentlig høring af forslag til kommuneplantillæg om kreative zoner Borgerrepræsentationen

Læs mere

Nordhavn - fremtidens bæredygtige bydel i København

Nordhavn - fremtidens bæredygtige bydel i København Nordhavn - fremtidens bæredygtige bydel i København Projektleder Marc Jørgensen www.kk.dk Side 1 Side 2 / Side 3 / Side 4 / Udfordringen! > Hvilke processer er centrale for at indfri visionerne? > Hvordan

Læs mere

Vedbæk Havn 11. november 2010 Udbygning af havnen og tilhørende faciliteter på land

Vedbæk Havn 11. november 2010 Udbygning af havnen og tilhørende faciliteter på land Vedbæk Havn 11. november 2010 Udbygning af havnen og tilhørende faciliteter på land - Kort beskrivelse af omfanget af udbygningsplanerne Udvidelsen af Vedbæk Havn omfatter fl ere elementer: En havneudvidelse.

Læs mere

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt Borgermøde den 20. januar 2014 om Fremtidens Sølund Input fra grupperne Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt (Denne gruppe valgte ikke at udarbejde en prioriteringspils-planche) Kan Læssøegade

Læs mere

Sundholm Syd Skema A AB+

Sundholm Syd Skema A AB+ Sundholm Syd Skema A AB+ september 2010 Bertelsen & Scheving arkitekter Almen Bolig + Sundholm Skema A 1 Helhedsplan AB+ 2 AB+ 1 2 Almen Bolig + Sundholm Skema A Bertelsen & Scheving arkitekter Introduktion

Læs mere

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Ulrik Winge, Københavns Kommune 1. Om effekter, ydelser og helheder - metode og tankegang g 2. Om helhedsorienteret drift i TMF Københavns

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

Enestående Ejendom i Bredgade, tæt ved Kongens Nytorv Bredgade 14 1260 København K

Enestående Ejendom i Bredgade, tæt ved Kongens Nytorv Bredgade 14 1260 København K JAKOB KRISTENSEN E JE N DO M S AD M I NI ST R AT IO N Enestående Ejendom i Bredgade, tæt ved Kongens Nytorv Bredgade 14 1260 København K Samlet etage areal Afkast 1. år Hæftelser til overtagelse Pris ved

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

KICKSTART FORSTADEN KONFERENCE MED INSPIRATION & DEBAT

KICKSTART FORSTADEN KONFERENCE MED INSPIRATION & DEBAT KICKSTART FORSTADEN KONFERENCE MED INSPIRATION & DEBAT FILIP ZIBRANDTSEN CHEFKONSULENT I REALDANIA BY 24. NOVEMBER 2014 Indhold Kort om RealdaniaBy Udfordring Parkering kan skabe værdi Aspekterne Case

Læs mere

Lokalplan nr. 398 "Ørestad Syd"

Lokalplan nr. 398 Ørestad Syd Borgerrepræsentationen har den 1. december 2005 vedtaget lokalplan nr. 398 "Ørestad Syd". Lokalplanen er bekendtgjort den 10. januar 2006. Indhold Baggrund for lokalplanen... 3 Lokalplanens formål... 3

Læs mere

gladsaxe.dk Forslag til Tillæg 20 til Kommuneplan 2009 Bagsværd Fælled

gladsaxe.dk Forslag til Tillæg 20 til Kommuneplan 2009 Bagsværd Fælled gladsaxe.dk Forslag til Tillæg 20 til Kommuneplan 2009 Bagsværd Fælled Forslag til Tillæg 20 til Kommuneplan 2009 er fremlagt i perioden 05.03.203 til 07.05.203. Har du indsigelser eller ændringsforslag

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Planstrategi 2011 - forslag til revideret tekst i cases for de tre stationsnære områder NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Teknisk Forvaltning Plan- og Miljøafdelingen Sagsbehandler: Henrik Nielsen j.nr. 11/39550

Læs mere

Startredegørelse. "Beauvaisgrunden" Bilag 3

Startredegørelse. Beauvaisgrunden Bilag 3 Startredegørelse "Beauvaisgrunden" Bilag 3 Bilag 3 til indstilling om Redegørelse for igangsætning af 6 lokalplanforslag - Amagerfælledvej, Ragnhildgade Vest, Beauvaisgrunden, Østre Gasværk, Torveporten

Læs mere

KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE

KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE FAMILIEBOLIGER MED PLADS TIL BÅDE ARBEJDE, FAMILIELIV OG FÆLLESSKAB Som beboer i de Kreative Familieboliger får man en unik mulighed

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Afgørelse i sagen om Skagen Kommunes tilvejebringelse af en lokalplan for et område til egentligt erhverv på Skagen Havn.

Afgørelse i sagen om Skagen Kommunes tilvejebringelse af en lokalplan for et område til egentligt erhverv på Skagen Havn. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk J.nr.: 97-33/800-0480 MSA Afgørelse i sagen om Skagen Kommunes

Læs mere

Status for kommunale grunde reserveret til billige boliger

Status for kommunale grunde reserveret til billige boliger KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Til ØU Status for kommunale grunde reserveret til billige boliger Baggrund På ØU-mødet d. 2. oktober drøftedes billige boliger, og der

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk 2150 Nordhavn 02 kronløbshuset.dk Velkommen til Et nyt byggeri i harmoni med havnemiljøet Arkitekturen ideen den nye bydel Ejerlejligheder med taghave, terrasse eller altaner Lejlighedstyper fleksibel

Læs mere

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 21. november 2014 Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 977, Boligområde ved Dollerupvej,

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Jessens Mole 7-9. Prospekt for Byggefelt 1

Jessens Mole 7-9. Prospekt for Byggefelt 1 Jessens Mole 7-9 Prospekt for Byggefelt 1 december 2014 Fremtidens Havn Udviklingsplan for Svendborg Havn Område 2 Nordre Kaj ØSTRE HAVNEVEJ Område 3 Østre Kaj TOLDBODVEJ JESSENS MOLE Område1 Jessens mole

Læs mere

Harridslev. 14. Rammer, Harridslev. Harridslev set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet.

Harridslev. 14. Rammer, Harridslev. Harridslev set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet. 14. Rammer, set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet. set fra sydøst med byens nyeste boligområde ved Bækkevejen og Kildevældet i forgrunden. 101 14. Rammer, N Blandet bolig og erhverv Boligområde

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune

Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune Ny detailhandelsramme for rammeområde 1.C14 Kirkestræde, Smedelundsgade og Jernbanevej i Holbæk Holbæk Kommune har den 6.

Læs mere

Til Teknik- og Miljøudvalget. Orientering om projekter med ufinansierede etaper

Til Teknik- og Miljøudvalget. Orientering om projekter med ufinansierede etaper KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Orientering om projekter med ufinansierede etaper Notatet omhandler de af Teknik- og Miljøudvalgets anlægsprojekter,

Læs mere

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk.

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk. Royal Golf Center Ørestads Blvd. bebyggelsen -kvalitet og variation Bella Center Bella Center station M Kalvebod Fælled Horisonten2 Horisonten1 Center Blvd. 2A 2B 2C 2D Byparken 4 C. F. Møllers Allé Edvard

Læs mere

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Lokalplan nr. 21-050-0001 Bramming Landområde Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Tillæg nr. 1 til LP nr. 120, Bramming maj 2011 Side: 0 Lokalplan nr. 21-050-0001.Bramming Landområde, Tilbygning

Læs mere

2 Distrikt Holeby DISTRIKT HOLEBY

2 Distrikt Holeby DISTRIKT HOLEBY 2 Distrikt Holeby 17 2.1 Centerby - Holeby 18 Rammenr.: 355-C1 Rammenavn: Lokalcenter i Holeby Generelle anvendelsesbestemmelser: Lokalcenter - centerområde, butikker, boliger til helårsbeboelse, offentlige

Læs mere

Nordhavnen. Havnehuset. på kanten af vand & by. Ejerlejligheder med altan og tagterrasse i Østerbros nye attraktive boligkvarter KUBEN BYG

Nordhavnen. Havnehuset. på kanten af vand & by. Ejerlejligheder med altan og tagterrasse i Østerbros nye attraktive boligkvarter KUBEN BYG BYG Nordhavnen Havnehuset på kanten af vand & by Ejerlejligheder med altan og tagterrasse i Østerbros nye attraktive boligkvarter KUBEN Havnehuset 03 Velkommen til Havnehuset i Nordhavnen Havnehuset bliver

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 18. Sig 18.01 Sig By 18.10 Åbent land Sig Bevaringsværdige bygninger Rammer 18.01 Sig By Status Sig er en lokalby med udviklingspotentiale indenfor bosætning og turisme. Byen ligger ca. 8 km nord for

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

REVIDERET FORSLAG oktober 2014 GLOSTRUP KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2009-2021 TILLÆG NR. 11

REVIDERET FORSLAG oktober 2014 GLOSTRUP KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2009-2021 TILLÆG NR. 11 REVIDERET FORSLAG oktober 2014 GLOSTRUP KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2009-2021 TILLÆG NR. 11 Udskrift fra Glostrup Kommunes hjemmeside - www.glostrup.dk/aktuelt/hoeringer/lokalplanforslag Revideret forslag til

Læs mere

Latiner kvartner. Banegård FREDERIKS PLADS. Skansepark

Latiner kvartner. Banegård FREDERIKS PLADS. Skansepark Bilag 8 Latiner kvartner Bynære havnearealer Kultur Kultur Banegård FREDERIKS PLADS Frederiksbjerg Skansepark Oversigtskort der viser den centrale beliggenhed Nord P O frederiks Plads Åen Multimedie huset

Læs mere

ØRESTAD SYD Forslag til tillæg nr. 2, til lokalplan nr. 398 med tillæg nr. 1

ØRESTAD SYD Forslag til tillæg nr. 2, til lokalplan nr. 398 med tillæg nr. 1 Bilag 1 ØRESTAD SYD Forslag til tillæg nr. 2, til lokalplan nr. 398 med tillæg nr. 1 Borgerrepræsentationen har den XX.XXX 2015 vedtaget forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 398-1 Ørestad Syd. Lokalplanområdet

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

Offentlig høringsperiode fra den 19. januar 2015 til den 17. marts 2015

Offentlig høringsperiode fra den 19. januar 2015 til den 17. marts 2015 Ny ellebjergområdet tillæg 2 Forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 448-1 Ny Ellebjergområdet med tilhørende forslag til kommuneplantillæg Borgerrepræsentationen har den 11. december 2014 vedtaget

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

Formål 1. Bestemmelser 2. 1 Formål 3. 2 Område 4. 3 Områdets anvendelse 5. 4 Udstykninger 6. 5 Veje, stier og parkering 7

Formål 1. Bestemmelser 2. 1 Formål 3. 2 Område 4. 3 Områdets anvendelse 5. 4 Udstykninger 6. 5 Veje, stier og parkering 7 ZZZ.01 Niras Test Indholdsfortegnelse Formål 1 Bestemmelser 2 1 Formål 3 2 Område 4 3 Områdets anvendelse 5 4 Udstykninger 6 5 Veje, stier og parkering 7 6 Bebyggelsens omfang og placering 8 7 Bebyggelsens

Læs mere

Visionerne for Aarhus Kommunes byudvikling

Visionerne for Aarhus Kommunes byudvikling Visionerne for Aarhus Kommunes byudvikling Arealudviklingschef Bente Lykke Sørensen Aarhus en by i vækst Vi bygger os ud af krisen SHiP Byggeriet påbegyndes ultimo 2012 Z-Huset Under opførelse Felt 8

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 1-011 for området omkring Lindholm Brygge Den 26. april 2010 har byrådet vedtaget

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 3.013 for et område ved Hasserisvej K O M M U N E P L A N Aalborg Byråd godkendte den 10. november 2014

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

10-04-2013 AREALUDLÆG TIL BYFORMÅL - SLAGELSE

10-04-2013 AREALUDLÆG TIL BYFORMÅL - SLAGELSE AREALUDLÆG TIL BYFORMÅL - SLAGELSE Rummelighed Med denne kommuneplan er der en fremtidig rummelighed til nye boligområder i Slagelse by på 1500 boliger. Tidselbjerget i nordbyen er det største samlede

Læs mere

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE IDEOPLÆG Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE Redegørelse Med dette idéoplæg indkalder byrådet i Ikast- Brande Kommune idéer

Læs mere

SAMARBEJDSPARTNER BYGHERRE RÅDGIVER. Trollesmindealle 27 3400 Hillerød. Haraldsgade 53 2100 København Ø. Partner: Helle Søholt, MAA

SAMARBEJDSPARTNER BYGHERRE RÅDGIVER. Trollesmindealle 27 3400 Hillerød. Haraldsgade 53 2100 København Ø. Partner: Helle Søholt, MAA BYGHERRE Trollesmindealle 27 3400 Hillerød SAMARBEJDSPARTNER Haraldsgade 53 2100 København Ø RÅDGIVER Partner: Helle Søholt, MAA Projekt leder: Birgitte Katborg Laursen, MAA Projekt Team: Bianca Maria

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

NOTAT: Placering af nye almene boliger.

NOTAT: Placering af nye almene boliger. Sagsnr. 246187 Brevid. 194019 12. august 2014 NOTAT: Placering af nye almene boliger. Indledning: Der er behov for flere almene boliger, for at kommunens kan løse boligbehovet for udsatte befolkningsgrupper.

Læs mere

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1 VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 1986 Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. I~DHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 1 Lokalpianbestemmelser - 2 i Lokaiplanens

Læs mere

REFERAT Dato: 26. marts 2008

REFERAT Dato: 26. marts 2008 VORES BY REFERAT Dato: 26. marts 2008 Dialogmøde (4) med beboere og andre interesserede Deltagere: 20-25 repræsentanter fra nabo- og interessentgrupper. Inviterede var Beboere Vesterfælledvej 66, Beboere

Læs mere

- til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460.

- til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460. Tillæg 4 - til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460. Offentliggørelse Forslaget kan ses på Herlevs kommunens hjemmeside www.herlev.dk

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

Der er udarbejdet et bilag med illustrationer af projektet og dispensationerne, se afsnittet Yderligere information, side 3.

Der er udarbejdet et bilag med illustrationer af projektet og dispensationerne, se afsnittet Yderligere information, side 3. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling 25-02-2015 Sagsnr. 2015-0034554 Dokumentnr. 2015-0034554-4 Naboorientering Vestre Teglgade 2-6 I forbindelse med opførelse af en boligkarré

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI

OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI Resen ligger nord for Skive i umiddelbar forlængelse af Skive by. Området skiller sig således ud fra de andre caseområder ved ikke at være en landsby men en bydel på

Læs mere

hotel scandinavia Startredegørelse Bilag 1 til indstilling om redegørelse for igangsætning af tillæg nr. 3 til lokalplan nr.

hotel scandinavia Startredegørelse Bilag 1 til indstilling om redegørelse for igangsætning af tillæg nr. 3 til lokalplan nr. hotel scandinavia Startredegørelse Bilag 1 til indstilling om redegørelse for igangsætning af tillæg nr. 3 til lokalplan nr. 327 "Ny Tøjhus" Luftfoto af området med set mod vest (JW Luftfoto okt. 2008)

Læs mere

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011.

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011. Notat til dagsordenpunkt Bilag 3 Center Teknik & Miljø Sagsbehandler Lone Bechmann Jensen Dato 1. december 2011 Sagsnummer 1253-61628 Bemærkninger om tilgang af nye boliger Følgende opgørelse gør status

Læs mere

U D B U D S V I L K K R Ø Y E R S P L A D S

U D B U D S V I L K K R Ø Y E R S P L A D S 30. januar 2015 U D B U D S V I L K R K R Ø Y E R S P L A D S Jessens Mole 7-9, Svendborg Havn, dele af matr. nr. 262-a og 262-c Svendborg Bygrunde, Svendborg Ejendommene udbydes i henhold til B - forhånd

Læs mere

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C Side 1 Til Århus Byråd via Magistraten Den J.nr. Ref.: Tlf.nr. INDSTILLING 26. maj 2004 Steen Nielsen 8940 2647 Endelig

Læs mere

Dagmarhus Startredegørelse

Dagmarhus Startredegørelse Bilag 1 Dagmarhus Startredegørelse Principper for udarbejdelse af forslag til lokalplan og kommuneplantillæg til "Dagmarhus". de lerupsgade N Hammerichsgade Staunings Plads Banegraven Jarmers Plads H.

Læs mere

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007 HØJHUS I NØRRESUNDBY 30.03.2007 1 Innovativt højhusbyggeri ved havnefronten Det nye havneprojekt med marinefaciliteter ved brolandingen i Nørresundby fremtræder som et markant landmark for området nord

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Vandopland: København Vest og Frederiksberg Vest

Vandopland: København Vest og Frederiksberg Vest Oversigt over skybrudsprojekter beliggende i Vanløse (fra 3 af de 7 vandoplande): Vandopland: København Vest og Frederiksberg Vest KV12 Slotsherrensvej Vest På strækningen fra Husumvej/Ålekistevej til

Læs mere

Esbjerg By, Vesterbyen, Fanøhus

Esbjerg By, Vesterbyen, Fanøhus Ændring 2010.02 i Kommuneplan 2010-2022 Esbjerg By, Vesterbyen, Fanøhus December 2010 Esbjerg Kommune Ændring 2010.02 side 2 Kommunelplan 2010-2022 Ændring 2010.02 Baggrund Esbjerg Byråd offentliggjorde

Læs mere

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013 ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup Januar 2013 Atlas Grantoftegård Atlas grunden er placeret i kanten af erhvervområdet ved Baltorpvej mellem Råmosen og jernbanen mod nord. Atlas grunden

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE

KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE ENDELIGT VEDTAGET AF SKANDERBORG BYRÅD DEN 25. maj 2011 EMNE: Ændring af: - Rammeområde LB.07.BE.01 - Brørup By, og - rammeområde LB.07.BE.02 - Brøruphus

Læs mere

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 Delvis ophævelse Ved vedtagelse af Lokalplan 147 den 26. marts 2012 ophæves Lokalplan 48 fra 1984 for så vidt angår det område, som er omfattet af Lokalplan 147. Lokalplan 48 Kokkedal

Læs mere

Skema til indsigelser og ændringer af Lokalplanforslag nr. E-17.01.01 erhvervsområde Møllegården, Vordingborg

Skema til indsigelser og ændringer af Lokalplanforslag nr. E-17.01.01 erhvervsområde Møllegården, Vordingborg Skema til indsigelser og ændringer af Lokalplanforslag nr. E-17.01.01 erhvervsområde Møllegården, Vordingborg Sags nr. 13/17364 3 Områdets anvendelse Advokat Jesper Popp på vegne af Næstvedvej 62 Der gøres

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget. NOTAT: Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte

Teknik- og Miljøudvalget. NOTAT: Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte Teknik- og Miljøudvalget Plan og Udvikling Sagsnr. 96895 Brevid. 1219799 Ref. MOKP Dir. tlf. 4631 3549 monakp@roskilde.dk NOTAT: Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte 4. april 2011 Parkeringsstrategien

Læs mere