Bilag 1 "ØRESTAD SYD" Startredegørelse. Redegørelse for igangsætning af forslag til tillæg 1 til lokalplan nr. 398 "Ørestad Syd".

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 1 "ØRESTAD SYD" Startredegørelse. Redegørelse for igangsætning af forslag til tillæg 1 til lokalplan nr. 398 "Ørestad Syd"."

Transkript

1 Bilag 1 "ØRESTAD SYD" Startredegørelse Redegørelse for igangsætning af forslag til tillæg 1 til lokalplan nr. 398 "Ørestad Syd". UDKAST

2 N Øresundsmotorvejen M Ørestad Station IC Kalvebod Fælled Center Boulevard Hannemanns Allé Ørestads Boulevard Ejler Billes Allé Luftfoto af lokalplantillægsområdet og dets omgivelser. Grænsen for lokalplan nr. 398 "Ørestad Syd" er vist med tynd stiplet linie og lokalplantillægsområdet med fed stiplet linje. Baggrund Københavns kommune har gennem flere år arbejdet for, at der kan opføres en multiarena af international standard i kommunen. Som led heri er der i samarbejde med By & Havn og Realdania fokuseret på mulighederne i Ørestad Syd, hvor der i henhold til den gældende lokalplan nr. 398 Ørestad Syd kan opføres bebyggelse til offentlige formål i den østlige del af den fastlagte byfælled. Anvendelsen kan være uddannelsesinstitutioner, kulturelle formål eller sportsanlæg, og byggeriet, der forudsætter supplerende lokalplan, kan være op til m². Forside: Luftfoto set mod nord fra Ørestad Syd (JW Luftfoto oktober 2010) Samarbejdsparterne har ønsket en bred belysning af, hvordan en multiarena samt andre offentlige funktioner, herunder særlig den i området forudsatte folkeskole og den nye skøjtehal, der er besluttet placeret i Ørestad, kan integreres i en ny bydel med boliger og serviceerhverv. Der er derfor gennemført en proces med deltagelse af 3 arkitekttegnestuer, hvor målet har været at få tilvejebragt grundlaget for en revideret plan for byfælleden og tilstødende byggefelter nord og syd herfor. Dette arbejde har resulteret i den nedenfor beskrevne plan for Arenakvarteret, hvis gennemførelse forudsætter tillæg til lokalplan nr. 398 samt kommuneplantillæg. 2

3 N CENTER BOULEVARD ØRESUNDSMOTORVEJEN ØRESTAD STATION HANNEMANNS ALLÉ ARENA METRO KALVEBOD FÆLLED IDRÆTS- HAL SKOLE SKØJTE- HAL ØRESTADS BOULEVARD EVT. METRO- STATION SKOVRUMMET PARKRUMMET KANALRUMMET Vandkunstens illustration af forslaget til plan for Arena-kvarteret med multiarenaen som det dominerende bygværk midt i området. Den er sammen med de øvrige større offentlige anlæg beliggende ud til den centrale grønne kile mellem Kalvebod Fælled og Ørestads Boulevard. Plan for Arena-kvarteret Lokalplantillægget vil tage udgangspunkt i det forslag fra Tegnestuen Vandkunsten, der er resultatet af det parallelle opdrag, som blev gennemført af By & Havn og Realdania i samarbejde med fra januar til april Vandkunstens forslag bygger videre på idéen om Ørestad Syd som attraktivt beliggende bolig-, erhvervs- og aktivitetsområde med bygninger og byrum i høj arkitektonisk kvalitet placeret på kanten mellem byen og fælleden. Grøn hovedstruktur Multiarenaen, folkeskolen, en idrætshal og skøjtehallen skal placeres op ad Den grønne Kile, der som det centrale byrum binder de enkelte dele i det nye kvarter sammen. Forskellige sportsrelaterede aktiviteter knytter sig direkte til kilens Fælledstrøg. Samtidig afsluttes Ørestad Syds tre nord-syd gående byrum (Skovrummet, Parkrummet og Kanalrummet) i det nye bykvarter med placeringen af henholdsvis skole, skøjtehal og en plads med et vandbassin. 3

4 Kilen er tænkt som en forlængelse af Kalvebod Fælled, der skyder sig ind i kvarteret og skaber forbindelse mellem Kalvebod Fælled og Ørestads Boulevard samt den kommende metrostation Ørestad Syd. Den grønne Kile skal anlægges med beplantning af forskellige arter, et vandløb og fælledstrøg langs med kilens to sider. Den tænkes udformet relativt naturpræget mod Kalvebod Fælled og tiltagende bymæssig i dens udstrækning mod øst, hvor vandløbet afsluttes i en plads med et stramt udformet bassin. Byrum og byliv Bykvarteret skal indrettes med byrum af forskellig karakter, der inviterer til et mangfoldigt byliv. Bebyggelsesstrukturen i varierende bygningshøjder og husdybder skal udover Den grønne Kile med fælledstrøgene, indeholde mange forholdsvis små grønne, private og halv-private rum i de indre dele af bykvarteret. Her er det vigtigt, at planen sikrer en landskabsstruktur, der giver en klar forståelse af, hvordan der skelnes mellem offentlig og privat, mellem fælles og lokalt. Alle byrum og fælles friarealer skal indrettes, så de tilgodeser flest muliges behov og er åbne for alle. Synergien mellem de fire større offentlige funktioner og udendørs idræt, samt bevægelses- og legeaktiviteter skal være med til at sikre et dynamisk og rekreativt byliv, som kan bidrage til områdets egenart. Anvendelse Inden for bykvarteret kan balancen mellem bolig og erhverv justeres. Planen skal sikre boligerne en attraktiv placering i forhold til friarealer og skabe gode adgangsforhold til erhvervsvirksomhederne. Der skal i forbindelse med multiarenaen, kilen og den primære stiforbindelse mod Ørestad City kunne placeres en række udadvendte funktioner (caféer, restauranter og mindre butiksenheder) for at understøtte bylivet omkring arenaen. Boldbanen foreslås anlagt i den grønne kile ved dens udmunding i Kalvebod Fælled, så banen er placeret i relation til skolen. Øvrige aktiviteter skal placeres og koncentreres i relation til eller ude i den grønne kile, som derigennem kan blive det sociale omdrejningspunkt for bevægelse, leg og rekreation. N ARENA IDRÆTS- HAL M SKOLE SKØJTE- HAL Illustrationen viser de fem hovedelementer i området; multiarena, skole, skøjtehal, idrætshal og den grønne kile, som kan fungere i relation til hinanden uden yderligere bebyggelse. Der kan ikke i en lokalplan fastlægges en præcis udbygningstakt. For at etablere kvalitetsskabende og sociale omdrejningspunkter for den fremtidige udvikling af kvarteret, kan offentlige byrum anlægges etapevis. De tilstødende delområder vil kunne færdigudbygges efterhånden. 4

5 Ny multiarena i København Lokalplantillægget skal give mulighed for at placere en multiarena til tilskuere i Ørestad Syd. har gennem længere tid ønsket at få en multiarena af international standard, som kan danne rammen om arrangementer med musik, anden kultur og sport, og har reserveret 200 mio. kroner som bidrag til opførelse af en arena. I august/september 2011 vil Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen tage stilling til, om kommunen skal være medinvestor på opførelse af arenaen. Midlerne er reserveret i forventningen om, at en multiarena positivt vil kunne styrke Hovedstadens evne til at tiltrække turister, internationale sports- og kulturbegivenheder og nye virksomheder og dermed være med til at fremme vækst og beskæftigelse. Multiarenaen er placeret i bymæssig sammenhæng, og den kan blive en dynamo i Ørestad Syd og supplere andre allerede eksisterende funktioner, såsom Field s, Bella Center og DR Byen/Koncerthuset i Ørestad. Multiarenaen vil ligge godt i forhold til offentlig transport (busser, metro og tog), cykeltransport og tæt på Øresundsmotorvejen og lufthavnen. Den vil kunne skabe liv lokalt i et nyt byudviklingsområde og mulighed for synergi med de andre offentlige funktioner, der er planlagt her, og samtidig vil dens anvendelse have en ikke kun regional men også international betydning. Spektrum Arena i det centrale Oslo med ca tilskuerpladser ligger integreret i byen. Den bliver i dag brugt 70 % til kultur og underholdning (koncerter, tvshows mv.) og 30 % til sport, salgsmesser og kongresser. Hyllie Arena i Malmö-forstaden Hyllievång med tilskuerpladser er centralt placeret i et nyt byudviklingsområde og kan i størrelse og anvendelse sammenlignes direkte med den i Ørestad planlagte multiarena. I det videre arbejde med planen skal fokus rettes mod at skabe basis for et tæt, bymæssigt miljø omkring multiarenaen et bymiljø, som i kraft af sin udformning og sammensætning af bygninger og byrum, samt sine funktioner, bidrager positivt til og understøtter bylivet i lokalområdet. Afgørende for samspillet mellem multiarenaen og dens omgivelser bliver, at den fremstår som en integreret del af byen og får en visuelt åben stueetage med indbydende funktioner, der virker positivt på bylivet. Og så skal arenaens arkitektoniske udformning være af den høje kvalitet, som en placering i bysammenhæng kræver. Der vil blive afholdt en arkitektkonkurrence om arenaens udformning, som afgøres i foråret 2012, og resultatet vil indgå som bestemmelser i den endelige lokalplan. Multiarena: Kapacitet: Forventet udnyttelse: Etageareal: m² med m² tilbygningsmulighed Grundplan: ca. 100 m x 135 m Bygningshøjde: ca. 25 m Musikarrangementer og lignende: tilskuere Sportsbegivenheder: tilskuere 100 arrangementer årligt - op til 25 arrangementer med fuldt udnyttet kapacitet - øvrige arrangementer i gennemsnit under tilskuere Forventet åbning: August/september

6 1.000 S lsen forbinde resunds NØ P Fields mod ørestad city RAMBØLL P3.000 P-krav P-krav P-krav Ørestad Station S P680 elsen sforbind Øresund P200 P750 RAMBØLL P-krav Arena P-krav Idrætshal P680 Ørestad Syd Station Grønne kile Skøjtehal Skole P200 P750 Kalvebod Fælled Arena Idrætshal P 600 Ørestad Syd Station Grønne kile Skøjtehal Skole mod syd P 600 Vestamager Station mod syd Vestamager Station MOTORVEJ LOKALGADER GANG-/CYKELSTI BOLIGGADE FORDELINGSGADE JERNBANE/METRO Tegningen viser trafik- og parkeringsforhold, når området er fuldt udbygget. Som det fremgår, vil der være mange parkeringspladser i konstruktion tæt på arenaen. 6 MOTORVEJ GANG-/CYKELSTI FORDELINGSGADE

7 Projektet i tal: Bolig/erhverv fordeling hhv. 40/60 i alt ca m 2 Arena m 2 + i alt m 2 tilbygningsmulighed i alt m 2 Skole m 2 Idrætshal m 2 Skøjtehal m 2 Institution m 2 I alt ca m 2 Lokalplanområdet og kvarteret Ørestad Syd omfatter ca. 75 ha, og udbygningen er i gang. Den overordnede infrastruktur er på plads med Metro og vejbetjening bortset fra den planlagte station Ørestad Syd og den kurvede vejforbindelse mellem Center Boulevard og Hannemanns Allé. Mod syd er der opført boligbebyggelser, og flere er på vej. Desuden er etablering af de tre nord-sydgående byrum i gang. Midt i området er der etableret et midlertidigt Plug and Play -anlæg. Mod nord er det m² store projekt Copenhagen Towers delvis gennemført med bl.a. hotel Crowne Plaza, og yderligere etaper er på vej, herunder et parkeringshus med 460 pladser. Derimod er 2 andre projekter Ørestad Business Center med m² og Hannemannsparken med m² opgivet. Heller ikke i byggefelterne lige syd for den i lokalplanen fastlagte byfælled er der aktuelle byggeønsker. I et af felterne er der reserveret areal til en folkeskole. Området fremtræder grønt med midlertidige veje til arbejdskørsel og med jordarbejder i forbindelse med byggemodningen. Disse manglende aktuelle byggeønsker er baggrunden for, at der kan ske en genovervejelse af bystrukturen fastlagt i lokalplanen og kommuneplanen. Det område, der er omfattet af den nye plan, udgør ca. 21 ha. Mod nord ligger Øresundsforbindelsen med motorvejen med rampeanlæg samt jernbanen med station. Der er 4 broer over landanlæggene, der forbinder Ørestad Syd med Ørestad City. Øst for Ørestads Boulevard er der opført et nyt hovedsæde for Rambøll på m² og bl.a. planlagt et parkeringshus med 680 pladser. Her ligger også klargøringscenter og administration for Metro. Mod syd og vest ligger den fredede Kalvebod Fælled. Trafik, parkering, bevægelseslinjer og sammenhæng med Ørestad City og Ørestad Syd Lokalplantillægget skal anvise en trafikal struktur med adgang til områdets delkvarterer, multiarenaen samt parkeringshusene. Ved større arrangementer forventes der op til biler, og parkering til disse forudsættes sikret ved en dobbeltudnyttelse af de anlæg, der fortrinsvis benyttes af brugerne i kontorbebyggelserne, jf. tegningen. Også muligheden for et samarbejde med Field s om udnyttelse af eventuel ledig parkeringskapacitet her skal undersøges. Arenaen i sig selv udløser i henhold til den gældende lokalplan krav om 1 p-plads pr. 200 m², der forudsættes etableret i de nærliggende fælles parkeringshuse efter sædvanlig praksis i Ørestad Syd. Cyklen skal være et attraktivt alternativ til bilen og den offentlige transport. Cykelparkering er derfor et vigtigt element i lokalplanen og kan bl.a. indpasses i den allerede planlagte 'Skoven nord for multiarenaen samt i de øvrige byrum. Udover de centrale fælledstrøg på begge sider af den grønne kile skal lokalplanen sikre andre gode stiforbindelser og sivemuligheder gennem kvarteret for cyklister og gående. Forbindelserne gennem de omkringliggende kvarterer samt ikke mindst til metro- og togstationerne skal gennemtænkes, herunder særlig i forhold til store arrangementer i arenaen. Længdesnit gennem den grønne kile set mod syd der viser erhvervsbebyggelse til venstre langs Ørestads Boulevard og øvrig bebyggelse med bl.a. skøjtehal og skolebyggeri. Illustrationen synliggør de foreslåede blandede bygningshøjder, husdybder og bygningstyper (etagehuse, rækkehuse, tårne mv.). 7

8 N Forslag til Kommuneplan 2011 Forslaget til lokalplantillæg vil tage udgangspunkt i visionerne for Københavns udvikling, der forventes vedtaget i forbindelse med Kommuneplan 2011, henholdsvis et godt hverdagsliv, viden og erhverv og grøn vækst. Et godt hverdagsliv Funktionsmæssigt bidrager planen til visionen om et godt hverdagsliv. Der er plads til både skole med idrætshal, skøjtehal og en multiarena, der bidrager til områdets kultur- og fritidsliv. Den grønne kile bidrager også med mange muligheder for aktivitet. Viden og erhverv En multiarena vil styrke hovedstadens evne til at tiltrække turister, internationale sports- og kulturbegivenheder og nye virksomheder, og dermed være med til at fremme vækst og beskæftigelse. Vandkunstens illustration af den nye bydels nordvestlige kvarter ved svinget mellem Hannemanns Allé og Center Boulevard. Den viser den principielle organisering af bygninger placeret i et fælles byrum med mindre grønne byrum, gågade samt opholds- og legegader. Med stiplet rød linje er vist sivemuligheder for biltrafik fra Hannemanns Allé og igennem kvarteret. Der skal på tværs af Hannemanns Allé og Øresundsmotorvejen skabes sammenhæng mellem Arena-kvarteret, området nord for Hannemanns Allé og Ørestad City med anlæg af forbindelser for fodgængere og cyklister. I de enkelte delkvarterer skal trafikken foregå på shared space arealer, der gør nødvendig kørsel mulig, men på de svage trafikanters betingelser. Grøn vækst Ørestad er nem at komme til på cykel og med kollektiv trafik. Ørestad har således en unik beliggenhed i forhold til den kollektive trafik med Øresundsbanen og metroen. Kommunens bæredygtighedsværktøj vil blive anvendt og være med til at skabe grundlag for en kvalificeret dialog om, hvordan bæredygtige løsninger kan indarbejdes i større byudviklingsprojekter. Tillæg til Kommuneplan 2011 I forslag til Kommuneplan 2011 er Ørestad Syd udlagt dels som et C2*-område, område til bolig og serviceerhverv, med en stjernebemærkning om, at området må rumme en samlet bebyggelse på 1 mio. m², inklusive etageareal i fælles parkeringshuse, dels som del af et S2*område, område til serviceerhverv med særlige rammer Eksisterende planforhold Lokalplan nr. 398 Ørestad Syd udgør det planmæssige grundlag for, at den del af Ørestad, der ligger syd for Øresundsforbindelsen og vest for Metro, kan udbygges til et moderne, tæt og integreret byområde, der udnytter den optimale beliggenhed i forhold til Metro og den fredede Kalvebod Fælled. Den samlede rummelighed er 1,2 mio. m², hvoraf m² er parkeringshuse og m² beliggende nord for Hannemanns Allé. Det af planen for Arena-kvarteret afgrænsede område udgør ca m² svarende til godt ¼ af Ørestad Syd. I lokalplan nr. 398 er de m² anvendelsesmæssigt fordelt med ca m² til grøn byfælled, ca m² til træbeplantet byrum langs Hannemanns Allé, ca m² til byggefelter og resten til veje samt dele af de nordsydgående byrum kanal-, park- og skovrummet. Et af byggefelterne på ca m², der ligger i byfælleden, er fastlagt til kulturelle og idrætsmæssige formål. Byfælleden er fastlagt som et særligt fællesanlæg, der skal etableres som betingelse for ibrugtagning af ny bebyggelse. 8 Lokalplaner i området. Det aktuelle område er fremhævet med rødt.

9 passage for Ørestad. For C2*-området gælder, at der i randområderne langs Hannemanns Allé og Ørestads Boulevard kun må opføres erhverv, og at der i randområder langs byfælleden, belagt Kalvebod pladsrum Fælled og søområdet helt overvejende skal opføres boliger. Under ét skal friarealerne have en størrelse på 40 pct. af boligetagearealet og 10 pct. af erhvervsetagearealet. Derudover gælder for Ørestad en række særlige rammer, der blandt andet viser den blå og grønne struktur, bygningshøjder samt angiver, at det maksimale areal syd for Vejlands Allé ikke må overstige 2,3 mio. m². pladsformet beton forplads port Et tillæg til Kommuneplan 2011 vil justere den grønne og blå struktur for Ørestad Syd i forhold til den foreslåede bebyggelsesplan, der inddrager store dele af den planlagte Byfælled til bebyggelse. Desuden skal bestemmelsen om det samlede etageareal i C2*-området ændres, idet taghave der med den foreslåede bebyggelse er behov for yderligere ca m² etageareal i lokalplantillægsområdet. Det freezone foreslås, at bestemmelsen udeservering om, at rummeligheden på 1 mio. m² ændres fra at være inklusive parkeringshuse til lund at være eksklusive parkeringshuse. Det falder i tråd med smøge den generelle bestemmelse om, at det for bl.a. bil- og cykelparkering fastlagt i en lokalplan gælder, at der kan ske overskridelse af bestemmelserne om maksimal bebyggelsesprocent og fravigelse af bestemmelsen om friarealprocent. Det forudsættes, at lokalplan nr. 398 ændres tilsvarende i forbindelse med lokalplantillægget. Bæredygtighed i planlægningen Social bæredygtighed Der er i forbindelse med den høje andel af boliger og taghave forskellige boligformer i masterplanen mulighed for, at bygherrer i samarbejde med boligselskaber søger kommunen om støtte til almene boliger. skoletjeneste tagterrasser koblingen til arenaen De forskellige boligtyper og -størrelser rummer muligheden for varierede ejerformer sammen med forskellige Udsnit_boligkvarter 1:500 Ørestad kobling_workshop tegnestuen vandkunsten 03 Vandkunstens illustration af en af opholds-lege-gaderne og viser, det lokale_gaden_strædet hvordan de varierende bygningshøjder og forskellige bygningstyper i området opleves i fælleden gadeplan. størrelser af boliger, og som vil give mennesker med forskellig baggrund, indkomst og interesse muligheden 02 for at bo i bydelen. skovrummet Multiarenaen bliver en af de bærende funktioner i området og skal i øvrigt fungere som bidrag til et velfungerende byliv i kraft af de følgefunktioner (caféer/restauran- 03 ter m.m.) og omgivende aktiviteter, der opstår mulighed for i forbindelse med en arena. Idræt og bevægelse er integreret som meget tilgængelige faciliteter og vil kunne arenaen bidrage til aktivitet og synergi på tværs af subkulturer og interessenter. 04 parkrummet Økonomisk bæredygtighed 05 På baggrund af nøgletal fra kommuneplanens investeringsredegørelse og på grundlag af den planlagte blandede anvendelse i området med i alt ca m² 06 bolig vandrummet 01 M Koblinger_diagram fra metro til fælleden_fra syd til city skala 1: Fælle 12 bolig perspektiv fra metroen mod arenaen Vandkunstens illustration viser et kig op ad det centrale byrum med den varierede bebyggelse omkring en multiarena (arenaens endelige arkitektoniske udformning afgøres efter en arkitektkonkurrence i april 2012). 9

10 og erhverv, skønner kommunen at kunne få en årlig skattemerindtægt på ca. 33 mio. kr. (2009 priser). Skønnet baseres på et scenarie med et fuldt udbygget lokalplanområde, og når forskellige ydelser, som for eksempel daginstitutioner, skoler og sociale ydelser, er modregnet. Der er planlagt en daginstitution med relation til den grønne kile. En eventuel bevilling hertil skal ske i forbindelse med budgetlægningen i det pågældende år. Planforslaget vurderes ikke at give kommunen yderligere udgifter. Miljømæssig bæredygtighed I Ørestad afledes uforurenet regnvand til kanalerne. Der etableres således både ledninger til tagvand, vejvand og spildevand i hele Ørestad, et såkaldt 3-strenget kloaksystem. Vand fra trafikbelastede arealer som ledes til kanalerne, skal først gennemgå en grundig rensning i et filtersystem med dobbeltporøse filtre på den grønne kiles areal. Planen skal derfor afsætte plads til dette anlæg, som kan ligge under terræn, da det er et lukket system. At arbejde med permeable (vandgennemtrængelige) belægninger i de offentlige byrum til nedsivning af overfladevand er dels vanskeligt på grund af den høje grundvandsstand i Ørestad og dels ikke ønsket, da kanalerne har behov for at fødes med overfladevand efter regn. Byggefelterne i de enkelte boligkvarterer skal fastlægges mest optimalt i forhold til sol og vind, men for nærmiljøernes kvalitet vil det være afgørende at få eftermålt klimatiske konsekvenser af bebyggelsesplanen i skygge- og vindmodeller. Center for Park og Natur har i området kun registreret mindre selvsåede birketræer, der ikke vurderes bevaringsværdige. Miljøvurdering og VVM Den foreslåede bebyggelsesplan og de indeholdte funktioner er af et sådant omfang, at der skal udarbejdes en miljøvurdering i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer. Der bliver foretaget en scoping af planen, hvorefter resultatet beskrives i en miljørapport. Denne rapport sendes som bilag i offentlig høring sammen med lokalplanforslaget. Center for Miljø vil undersøge, om de foreslåede funktioner i planen, i dette tilfælde multiarenaen, har et omfang, der udløser en VVM (vurdering af virkninger på miljøet), hvilken som regel bliver udløst af trafikprognoser i forbindelse med et eller flere særlige byggerier og funktioner. Bæredygtighedsværktøjet I den videre planproces skal kommunen, sammen med By & Havn og Realdania samt deres rådgivere, finde frem til 3-5 ud af Bæredygtighedsværktøjets 14 hensyn, som kommunen vil vurdere projektet på baggrund af. Konklusionerne fra vurderingen beskrives i et særskilt afsnit i lokalplanforslaget. Rumlige plantegninger i en kombination af luftfoto og 3D-modeller: Illustrationen til venstre viser et eksempel på en bebyggelsesstruktur, som den er fastlagt i den eksisterende lokalplan nr. 398 Ørestad Syd med større karréer omkring en byfælled. Illustrationen til højre viser den bebyggelsesstruktur, som tillægget til lokalplanen vil muliggøre i overensstemmelse med Vandkunstens forslag med et tæt arena-bykvarter omkring et centralt grønt byrum. 10

11 Lokalplantillægget skal muliggøre opførelse af en multiarena til op mod tilskuere skal muliggøre opførelse af en folkeskole, en idrætshal, en skøjtehal, samt boliger og erhvervsbebyggelse i varierende bygningsmæssig skala skal fastlægge en central grøn struktur med direkte relation til Kalvebod Fælled skal sikre friarealers funktionelle, rekreative og landskabsarkitektoniske kvalitet sikre en bæredygtig byudvikling i området på det bygningsmæssige, byrumsmæssige og infrastrukturelle plan skal sikre affaldshåndtering, (lokal) håndtering af regnvand vha. LAR, anvendelse af regnvand som rekreativt og arkitektonisk element i forbindelse med byrum og bygninger skal sikre gode forbindelser til fodgængere og cyklister, herunder gode stiforbindelser i forhold til den overordnede, kollektive trafik skal muliggøre opførelse af fleksible bygninger, der kan tilpasse sig fremtidige og skiftende programkrav Fokuspunkter frem mod udarbejdelse af lokalplantillægget Multiarenaens møde med den omkringliggende by Trafikale forhold, herunder flow af cykler og gående før og efter større arrangementer Trafikken inde i bebyggelsen med shared space - løsninger Den grønne kiles udstrækning, udformning, materialer samt dens landskabelige bearbejdning Bebyggelsens detaljering ift. de nære omgivelser - herunder den arkitektoniske udformning af bygningers stueetager mod fælles byrum Fælles friarealers udformning, tilgængelighed, hierarki og tryghed Forholdet og overgangene mellem private og offentlige friarealer nær boligerne Skygge- og vindstudier af den foreslåede bebyggelsesstruktur Vandkunstens illustration viser et kig langs med den grønne kile og de forskellige muligheder for aktivitet i dette centrale byrum. 11

12 C-områder anvendes til boliger og serviceerhverv, såsom administration, liberale erhverv, butikker, restauranter, hoteller, erhvervs- og fritidsundervisning, grundskoleundervisning samt håndværk og andre virksomheder, der naturligt kan indpasses i området. Butikker tillades i overensstemmelse med de generelle bestemmelser for detailhandel. Endvidere kan der indrettes kollektive anlæg og institutioner, samt andre sociale, uddannelsesmæssige, kulturelle, sundheds- og miljømæssige servicefunktioner, der er forenelige med anvendelsen til boliger og serviceerhverv. I et C2-område skal boligandelen udgøre mindst 40 procent, men vil efter nærmere vurdering kunne fastlægges mellem 25 og 75 procent. Illustrationen t.v. viser en plan over bebyggelsesstrukturen i Ørestad City og Ørestad Syd, som den vil tage sig ud med Vandkunstens forslag indtegnet. N KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 12

Bilag 1. "Ørestad Syd". Startredegørelse. Redegørelse for igangsætning af forslag til tillæg 1 til lokalplan nr. 398

Bilag 1. Ørestad Syd. Startredegørelse. Redegørelse for igangsætning af forslag til tillæg 1 til lokalplan nr. 398 Bilag 1 "Ørestad Syd" Startredegørelse Redegørelse for igangsætning af forslag til tillæg 1 til lokalplan nr. 398 "Ørestad Syd". N Center Boulevard Øresundsmotorvejen M Ørestad Station IC Kalvebod Fælled

Læs mere

Bilag til intern høring om tillæg 2 til lokalplan nr. 425 Krimsvej

Bilag til intern høring om tillæg 2 til lokalplan nr. 425 Krimsvej Bilag til intern høring om tillæg 2 til lokalplan nr. 42 Krimsvej Luftfoto af lokalplantillægsområde nr. 2, som er markeret med en hvid linje. ( JW luftfoto, oktober 201). Lokalplantillæggets baggrund

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN 2015

FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN 2015 FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN 2015 Almene boliger i serviceerhvervsområder Generelle bestemmelser Foto: JJW Luftfoto Borgerrepræsentationen har den 2. februar 2017 vedtaget at sende dette kommuneplantillæg

Læs mere

hedegaardsvej Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 31 Hedegårdsvej

hedegaardsvej Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 31 Hedegårdsvej hedegaardsvej Borgerrepræsentationen har den 17. juni 2015 vedtaget forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 31 Hedegaardsvej. Lokalplanområdet ligger i bydelen Amager Øst. Offentlig høringsperiode fra

Læs mere

NIELS BOHR SCIENCE PARK

NIELS BOHR SCIENCE PARK FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN TILLÆG FOR NIELS BOHR SCIENCE PARK Vedtaget af Borgerrepræsentationen den xx.xx 2010 Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 20. juni 2012. Forslaget er i offentlighøring fra d.

Læs mere

TIL SALG FØLAGER 5 2500 VALBY

TIL SALG FØLAGER 5 2500 VALBY TIL SALG FØLAGER 5 2500 VALBY 2 MATR. NR.: Matr. nr. 9 a, Valby, København. ADRESSE: Følager 5, 2500 Valby. GRUNDAREAL: Grundarealet udgør aktuelt 18.093 m², heraf vej 0 m². Efter gennemførsel af magelæg

Læs mere

Betinget byudviklingsaftale om Bella Center Udkast

Betinget byudviklingsaftale om Bella Center Udkast Betinget byudviklingsaftale om Bella Center Udkast 28.05.2014 Denne betingede byudviklingsaftale er indgået den [indsæt dato] 2014 mellem Bella Center A/S CVR 26067715 Center Boulevard 5 2300 København

Læs mere

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 2002-2012 RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD Vedtaget af byrådet den. 28. april 2004 Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Udbygningen af Stenløse Syd...

Læs mere

23. juni 2011. Sagsnr. 2011-51278. Intern høring vedrørende udarbejdelse af lokalplantillæg nr. 5 til lokalplan nr.

23. juni 2011. Sagsnr. 2011-51278. Intern høring vedrørende udarbejdelse af lokalplantillæg nr. 5 til lokalplan nr. 23. juni 2011 Intern høring vedrørende udarbejdelse af lokalplantillæg nr. 5 til lokalplan nr. 301 Ørestad Nord Introduktion og formål Denne høring omhandler et projekt for en rækkehusbebyggelse i Ørestad

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 398 Ørestad Syd

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 398 Ørestad Syd ARENAKVARTERET Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 398 Ørestad Syd Borgerrepræsentationen har den 8. marts 2012 vedtaget forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 398 Ørestad Syd med kommuneplantillæg

Læs mere

Ørestadens arkitektur

Ørestadens arkitektur Ørestadens arkitektur Oplev den nye bydel Kom og oplev den nye Ørestad med masser af sport- og fritidsoplevelser 1 mnb tryksag.indd 1 28-11-2011 15:32:19 om Ørestad blev fremlagt. Det var fra starten tanken,

Læs mere

UDARBEJDELSE AF FORSLAG TIL TILLÆG 2 TIL LOKALPLAN NR. 425 KRIMSVEJ INTERNT HØRINGSBREV

UDARBEJDELSE AF FORSLAG TIL TILLÆG 2 TIL LOKALPLAN NR. 425 KRIMSVEJ INTERNT HØRINGSBREV KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling 22-10-2015 Sagsnr. 2015-0224600 UDARBEJDELSE AF FORSLAG TIL TILLÆG 2 TIL LOKALPLAN NR. 425 KRIMSVEJ INTERNT HØRINGSBREV Dokumentnr. 2015-0224600-1

Læs mere

carl jacobsens vej tillæg nr. 1

carl jacobsens vej tillæg nr. 1 carl jacobsens vej tillæg nr. 1 Lokalplan nr. 73 med tillæg nr. 1 Lokalplan nr. 73 Carl Jacobsens Vej er bekendtgjort den 26. marts 1985. Borgerrepræsentationen har den 13. november 2014 vedtaget tillæg

Læs mere

02-08-2012. Bilag 3. Sagsnr. 2012-103346

02-08-2012. Bilag 3. Sagsnr. 2012-103346 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign NOTAT Bilag 3 Notat om modtagne høringssvar i den offentlige høringsperiode vedrørende forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 398

Læs mere

TILLÆG NR. 19 TIL KOMMUNEPLAN 2011 INDRE NORDHAVN. Vedtaget af Borgerrepræsentation den 28. november 2013. Center for Byudvikling, 12. december 2013.

TILLÆG NR. 19 TIL KOMMUNEPLAN 2011 INDRE NORDHAVN. Vedtaget af Borgerrepræsentation den 28. november 2013. Center for Byudvikling, 12. december 2013. TILLÆG NR. 19 TIL KOMMUNEPLAN 2011 INDRE NORDHAVN Vedtaget af Borgerrepræsentation den 28. november 2013. Center for Byudvikling, 12. december 2013. HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG?? Kommuneplantillæg Kommuneplanen

Læs mere

TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014.

TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG? Kommuneplantillæg Kommuneplanen indeholder en hovedstruktur for den

Læs mere

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Humleby Vi er 750 mennesker, der bor i 235 byggeforeningshuse, opført i perioden 1886-91 som arbejderboliger for B&W. Husene

Læs mere

Krav til ny bebyggelse på den nordvestlige del af stadiongrunden ved Sanatorievej

Krav til ny bebyggelse på den nordvestlige del af stadiongrunden ved Sanatorievej Teknik og Miljø Dorthe Fogh Monrad November 2015 Teknisk bilag: Krav til ny bebyggelse på den nordvestlige del af stadiongrunden ved Sanatorievej Områdets bebyggelse skal fremtræde som tæt-lav/etage bebyggelse,

Læs mere

Partnerskabsaftale om udvikling af området ved Asger Jorns Allé i Ørestad Syd

Partnerskabsaftale om udvikling af området ved Asger Jorns Allé i Ørestad Syd Udkast 12. juni 2015 Partnerskabsaftale om udvikling af området ved Asger Jorns Allé i Ørestad Syd mellem Udviklingsselskabet By og Havn I/S og Københavns Kommune Indhold ASGER JORNS ALLÉ SOM AKTIV HOVEDGADE...

Læs mere

Før der kan opføres byggeri i Det Høje C, skal der udarbejdes en byggeretsgivende lokalplan for arealet.

Før der kan opføres byggeri i Det Høje C, skal der udarbejdes en byggeretsgivende lokalplan for arealet. 11- punktprogram for Det Høje C 1. Lokalplanens baggrund Som led i udviklingen af Musicon, og fordi der nu igen er gang i især boligbyggeriet, er det blevet aktuelt for kommunen at udbyde arealer i Det

Læs mere

Lokalplaner på vej. 08. Maj 2017

Lokalplaner på vej. 08. Maj 2017 Lokalplaner på vej 08. Maj 2017 1020 Malling syd - Forslag 1060 Idrætsanlæg på Vidtskuevej, Viby - Forslag 1061 Generationernes Hus. Aarhus Ø Forslag 1066 Erhvervsområde ved Søren Frichsvej - Forslag Lokalplan

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte forslag.

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte forslag. Punkt 14. Godkendelse af kommuneplantillæg 1.040 og Lokalplan 1-1-117 (med Miljørapport) Centerområde, Budolfi Plads, Vingårdsgade, Aalborg Midtby (1. forelæggelse) 2015-016996 By- og Landskabsudvalget

Læs mere

Debat om. Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5

Debat om. Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 Debat om Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 Det gamle rådhus på Frederiksborgvej 3-5 skal ikke længere anvendes af Furesø Kommunes administration. Byrådet ønsker derfor, at dette centrale område

Læs mere

Aalborg Øst, Smedegård, Blåkildevej, Boliger. Kommuneplantillæg 4.025, Lokalplan og Redegørelse for bæredygtighed (2. forelæggelse).

Aalborg Øst, Smedegård, Blåkildevej, Boliger. Kommuneplantillæg 4.025, Lokalplan og Redegørelse for bæredygtighed (2. forelæggelse). Punkt 19. Aalborg Øst, Smedegård, Blåkildevej, Boliger. Kommuneplantillæg 4.025, Lokalplan 4-6-104 og Redegørelse for bæredygtighed (2. forelæggelse). 2013-20369. By- og Landskabsudvalget indstiller, at

Læs mere

Byudvikling i Nordhavn

Byudvikling i Nordhavn Byudvikling i Nordhavn Ingvar Sejr Hansen Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen 12. oktober 2016 Masterplan for Nordhavn 33 Blå og grøn by Strukturplanen: Urbant tæt på Østerbro forlængelse af byen

Læs mere

Startredegørelse for forslag til Lokalplan Området omkring sundhedshuset

Startredegørelse for forslag til Lokalplan Området omkring sundhedshuset Startredegørelse for forslag til Lokalplan 1.154 Området omkring sundhedshuset Oversigt over kommuneplanrammer Oversigtskort Området omfatter ejendommen matr.nr. 81id og ejendommen matr.nr. 81ok. Ejendommen

Læs mere

HØJE TAASTRUP C. VISION

HØJE TAASTRUP C. VISION HØJE TAAASTRUP C 1 HØJE TAASTRUP C. VISION EN SAMMENHÆNGENDE, MANGFOLDIG OG AKTIV OG TRYG BY Høje Taastrup ændrer sig, vokser, forfalder, blomstrer op på ny, omfortolkes og udvikler sig. Det tager helhedsplanen

Læs mere

Debatoplæg Ny planlægning for en del af Laanshøj

Debatoplæg Ny planlægning for en del af Laanshøj Debatoplæg Ny planlægning for en del af Laanshøj www.furesoe.dk/hoering OBS: Ny høringsfrist den 11. marts 2016 Ny planlægning for den sydlige og sydøstlige del af Laanshøj Furesø Kommune igangsætter en

Læs mere

Bilag 1: Vurdering af arealer til alternativ placering af byggeri på Amager Fælled Kvarter

Bilag 1: Vurdering af arealer til alternativ placering af byggeri på Amager Fælled Kvarter Bilag 1: Vurdering af arealer til alternativ placering af byggeri på Amager Fælled Kvarter Kalvebod Fælled (kort A) Københavns Skyttecenter (Selinevej) Området langs Kalvebodløbet (Dæmningsvej) Ejer: Den

Læs mere

KOM MED IDEER OG KOMMENTARER til byudvikling af et område mellem Nordre Fasanvej, Finsensvej og metroens banetracé Høringsperiode fra den

KOM MED IDEER OG KOMMENTARER til byudvikling af et område mellem Nordre Fasanvej, Finsensvej og metroens banetracé Høringsperiode fra den KOM MED IDEER OG KOMMENTARER til byudvikling af et område mellem Nordre Fasanvej, Finsensvej og metroens banetracé Høringsperiode fra den 26.09.2017-24.10.2017 1 Metroens banetracé Nordre Fasanvej Kommuneplan

Læs mere

NY BYDEL I VORDINGBORG

NY BYDEL I VORDINGBORG NY BYDEL I VORDINGBORG OMDANNELSE AF STATIONSOMRÅDET/ UDGANGSPUNKT FOR HELHEDSPLAN OPLÆG TIL BORGERMØDE/ AARHUS ARKITEKTERNE/ 27.09.2016 Stationsområdet i Vordingborg er det første der møder den togrejsende,

Læs mere

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Status Plannavn Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Taarbæk Taarbæk bydel 6. september

Læs mere

Partnerskabsaftale om udvikling af området ved Bella Center

Partnerskabsaftale om udvikling af området ved Bella Center Partnerskabsaftale om udvikling af området ved Bella Center mellem Bella Center A/S CVR 26067715 Center Boulevard 5 2300 København S (herefter benævnt Grundejeren ) og Københavns Kommune Rådhuset 1599

Læs mere

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du:

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du: Bæredygtighedsskema Skemaet skal udfyldes i forbindelse med ansøgning om lokalplan. I skemaet skal du beskrive, hvilke bæredygtige tiltag dit projekt indeholder. Beskrivelsen er opdelt i emner, som svarer

Læs mere

Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan Bolig og erhverv, Hobrovej/Nibevej, Skalborg (1. forelæggelse)

Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan Bolig og erhverv, Hobrovej/Nibevej, Skalborg (1. forelæggelse) Punkt 8. Godkendelse af kommuneplantillæg 3.026 og Lokalplan 3-6-110 Bolig og erhverv, Hobrovej/Nibevej, Skalborg (1. forelæggelse) 2016-051135 By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender

Læs mere

Godkendelse af lokalplan Spritfabrikkens omdannelse, Strandvejen og Vestre Havnepromenade, Vestbyen - med miljørapport

Godkendelse af lokalplan Spritfabrikkens omdannelse, Strandvejen og Vestre Havnepromenade, Vestbyen - med miljørapport Punkt 2. Godkendelse af lokalplan 1-3-113 Spritfabrikkens omdannelse, Strandvejen og Vestre Havnepromenade, Vestbyen - med miljørapport 2013-33911 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender

Læs mere

g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 998, Boligområde nord for Lisbjerg Skole.

g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 998, Boligområde nord for Lisbjerg Skole. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 6. august 2014 for Lisbjerg Skole - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 998, Boligområde nord for

Læs mere

Forslag til nyt byområde ved Havkærvej, Tilst. 24. marts 2015

Forslag til nyt byområde ved Havkærvej, Tilst. 24. marts 2015 Forslag til nyt byområde ved Havkærvej, Tilst 24. marts 2015 Vision for bydelen Ønsket er at skabe en ny levende bydel i Tilst. En bydel med et mangfoldigt boligudbud og attraktive byrum. Den 8,7 ha. store

Læs mere

Kommuneplan 2015 Den sammenhængende by

Kommuneplan 2015 Den sammenhængende by Kommuneplan 2015 Den sammenhængende by Anne Skovbro //Direktør //Økonomiforvaltningen Københavns Kommune Indhold 1. Den sammenhængende by 1. Temaer i Kommuneplan 2015 Boliger Sammenhæng Erhverv Greater

Læs mere

Tillæg nr. 22 til Københavns Kommuneplan 2005

Tillæg nr. 22 til Københavns Kommuneplan 2005 Tillæg nr. 22 til Københavns Kommuneplan 2005 I medfør af Lov om Planlægning (lovbekendtgørelse 81 af 21. juni 2007) ændres hovedstrukturens retningslinier for byudviklingspolitik, for rækkefølge for byudvikling

Læs mere

NY BYDEL I VORDINGBORG

NY BYDEL I VORDINGBORG NY BYDEL I VORDINGBORG OMDANNELSE AF STATIONSOMRÅDET/ UDGANGSPUNKT FOR HELHEDSPLAN OPLÆG TIL BORGERMØDE/ AARHUS ARKITEKTERNE/ 27.09.2016 Stationsområdet i Vordingborg er det første der møder den togrejsende,

Læs mere

Tillægsdagsorden Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Tillægsdagsorden Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Tillægsdagsorden Sundheds-, Idræts- og : Tirsdag den 06. december 2016 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Jens Bertram (C) Betina Svinggaard (A) Morten

Læs mere

Bach Gruppen, som ejer ejendommene ovenfor, har fået udarbejdet et nyt projekt, som Bach Gruppen ønsker at opføre bygning H på området.

Bach Gruppen, som ejer ejendommene ovenfor, har fået udarbejdet et nyt projekt, som Bach Gruppen ønsker at opføre bygning H på området. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byplanlægning Til ejere, lejere og brugere af ejendommene Ørestads Boulevard 4-5 Svend Aukens Plads 1, 3, 5, 7, 9 og 11 Njalsgade 58, 60, 62,

Læs mere

Lokalplan 1018, Højhusbebyggelse på Randersvej 139, La Tour - Forslag

Lokalplan 1018, Højhusbebyggelse på Randersvej 139, La Tour - Forslag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 20. november 2015 Lokalplan 1018, Højhusbebyggelse på Randersvej 139, La Tour - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag

Læs mere

Tillæg nr FORSLAG KOMMUNEPLAN Helhedsplan for DSB-arealerne i Nyborg Havn 2016

Tillæg nr FORSLAG KOMMUNEPLAN Helhedsplan for DSB-arealerne i Nyborg Havn 2016 Tillæg nr. 13 - FORSLAG KOMMUNEPLAN 2013 Helhedsplan for DSB-arealerne i Nyborg Havn 2016 maj 2016 Redegørelse Baggrund Den tidligere helhedsplan for DSB-arealerne fra 2005 har vist sig vanskelig at realisere,

Læs mere

Lokalplan 1074, Storbylandsby II, Christiansbjerg

Lokalplan 1074, Storbylandsby II, Christiansbjerg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 10. november 2017 Lokalplan 1074, Storbylandsby II, Christiansbjerg - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 1074,

Læs mere

Borgervænget II. Bilag 1. Startredegørelse

Borgervænget II. Bilag 1. Startredegørelse Borgervænget II Startredegørelse Bilag 1 Indstilling om redegørelse for igangsætning af forslag til lokalplan "Borgervænget II" med tilhørende forslag til kommuneplantillæg Luftfoto af planområdet og dets

Læs mere

I kommuneplanen arbejdes med bebyggelsesprocenter

I kommuneplanen arbejdes med bebyggelsesprocenter KOMMUNEPLAN 2015 SCENARIE 2.MIN. KP 15 flytter områder fra planperiodens 2. del til efter planperioden som perspektivområder. Kortgrundlag: Kommuneplan 11 1. del af planperioden 2. del af planperioden

Læs mere

indkaldelse af idéer og forslag

indkaldelse af idéer og forslag indkaldelse af idéer og forslag CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET Omdannelse af erhvervsområde til blandet byområde ved Søren Frichs Vej og Lokesvej Baggrund for høringen Denne høring udsendes som en

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 8 for række- og parcelhuse i det nye Blovstrød

Kommuneplantillæg nr. 8 for række- og parcelhuse i det nye Blovstrød Kommuneplantillæg nr. 8 for række- og parcelhuse i det nye Status Høringen starter Høringen slutter Dato for vedtagelse Dato for ikrafttræden Baggrund Forslag XX.12.2016 XX.02.2017 dd.mm.åååå dd.mm.åååå

Læs mere

Bilag 8 - Notat vedrørende behovet for ændrede parkeringsnormer

Bilag 8 - Notat vedrørende behovet for ændrede parkeringsnormer KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Bilag 8 - Notat vedrørende behovet for ændrede parkeringsnormer Baggrund Der er fastsat normer for bilparkering i kommuneplanen. Kommuneplannormerne

Læs mere

"HJØRRINGGADE" Startredegørelse

HJØRRINGGADE Startredegørelse "HJØRRINGGADE" Startredegørelse Bilag 1 til indstilling om redegørelse for igangsætning af forslag til tillæg til lokalplan nr. 306 "Hjørringgade" KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 2 Startredegørelse

Læs mere

Strukturbillede VIBY Sjælland

Strukturbillede VIBY Sjælland Strukturbillede VIBY Sjælland Indhold Forord 3 Visionen 4 Hovedstrukturen 5 Fra vision til plan 5 Boliger 5 Bymidten 6 Erhverv 7 Den grønne struktur 7 Trafikstruktur 7 Vedtaget af Roskilde Byråd den 18.

Læs mere

Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig

Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 13. oktober 2017 Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan

Læs mere

Forslag til tillæg 39. til Silkeborg Kommuneplan

Forslag til tillæg 39. til Silkeborg Kommuneplan Forslag til tillæg 39 til Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 6. januar til 2. marts 2016 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 39 til Silkeborg Kommuneplan

Læs mere

BYUDVIKLING TOMMERUP VEST. November 2016

BYUDVIKLING TOMMERUP VEST. November 2016 BYUDVIKLING TOMMERUP VEST November 2016 BYSTRUKTUR Skovstrupvej - Livet på landet i byen Skolevej - LandsBYmidten Vestervangen - Parcelhusområdet Tommerup Vest inddeles i tre bebyggede områder, som knytter

Læs mere

TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN

TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN 1 TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN Tillæg nr. 22 til Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune Kommuneplantillægget omhandler rammeområde 15.07.01 ER i Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune. Rammeområde 15.07.01 ER er

Læs mere

Visionsplan for Hårlev

Visionsplan for Hårlev Visionsplan for Hårlev 1 2 VISION FOR FREMTIDENS HÅRLEV Hårlev er stationsbyen i Ådalen. I Hårlev har vi det hele. Skønne naturoplevelser i baghaven, boliger til alle aldersgrupper, et levende handelsog

Læs mere

Bæredygtig trafik i Køge Kyst

Bæredygtig trafik i Køge Kyst 1 Bæredygtig trafik i Køge Kyst Vejforum 2011, 8. December Erik Basse Kristensen Illustration: Vandkunsten Agenda 2 Baggrund Lidt om eksisterende forhold Udfordringer Biltrafik og parkering Lette trafikanter

Læs mere

*! + '"!,-&#!&.& & /!&!/&!&/! 0! ".&/!! /& &.&!!&! &" 1"! /!& 1"&! /& /

*! + '!,-&#!&.& & /!&!/&!&/! 0! .&/!! /& &.&!!&! & 1! /!& 1&! /& / !" #!"#! # $%&! '!$&(! ) &&!!!! #" *! + '"!,-&#!&.& & /!&!/&!&/! 0! ".&/!! /& &.&!!&! &" 1"! /!& 1"&! /& /!-1"! &&/ "!1"!!!. 0!!!& 1"&0 &!222%!&!&/!&!/& )!&/!!!.& && &!.&& & 56 78 222 9 $!% 4."'& /!6 6

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan Forslag til Tillæg nr. 5 til Rammeområde Herning 11.C1, 11.C23 og 11.C31 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen.

Læs mere

Blandet byområde på Olof Palmes Allé

Blandet byområde på Olof Palmes Allé Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 24. maj 2017 Blandet byområde på Olof Palmes Allé Dette materiale omhandler et område nær dig. Ejendommen, som i dag rummer Danmarks Medie og Journalisthøjskole,

Læs mere

ARENAKVARTERET BILAG 2. Lokalplantegninger og byrumstegninger med foreslåede ændringer

ARENAKVARTERET BILAG 2. Lokalplantegninger og byrumstegninger med foreslåede ændringer ARENAKVARTERET BILAG 2 Lokalplantegninger og byrumstegninger med foreslåede ændringer Tegning nr. 1 - Lokalplanområde BILAG 2 CENTER BOULEVARD STATION KAY FISKERS VEJ KAY FISKERS PLADS ØRESUNDSMOTORVEJEN

Læs mere

Trøjborgvej ny etageboligbebyggelse

Trøjborgvej ny etageboligbebyggelse Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 19. februar 2016 Trøjborgvej 72-74 ny etageboligbebyggelse Dette materiale omhandler et område nær dig. Aarhus Kommune ønsker at ændre plangrundlaget for Trøjborgvej

Læs mere

Notat vedr. anvendelse af delområder

Notat vedr. anvendelse af delområder Sporbyen Scandia Notat vedr. anvendelse af delområder Notatet er udarbejdet med det formål at synliggøre den ønskede anvendelse på delområdeniveau. Den endelige afklaring af de forskellige funktioner i

Læs mere

Køge Kommuneplan 2013 Forslag til tillæg nr. 25

Køge Kommuneplan 2013 Forslag til tillæg nr. 25 Køge Kommuneplan 2013 Forslag til tillæg nr. 25 Formålet med lokalplan 1071 er at muliggøre Køge Idrætspark, som omfatter modernisering af Køge Stadion og etablering af nye faciliteter samt mulighed for

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan Forslag Offentlig høring Tillæg nr. 74 til Rammeområde 42.B3 og 42.T1 Boligområde sydvest for Sinding Hovedgade Område til tekniske anlæg nordøst for Sinding Hovedgade Fremlægges fra den 15. september

Læs mere

7.1.40 Taarbæk Havn 619/746. Plannummer 7.1.40. Fremtidig zonestatus. Bebyggelsesprocent af

7.1.40 Taarbæk Havn 619/746. Plannummer 7.1.40. Fremtidig zonestatus. Bebyggelsesprocent af 7.1.40 Taarbæk Havn Plannummer 7.1.40 Plannavn Anvendelse generelt Anvendelse specifik Fremtidig zonestatus Zonestatus Plandistrikt Taarbæk Havn Rekreativt område Lystbådehavn Taarbæk bydel Bebyggelsesprocent

Læs mere

FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 5

FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 5 1 FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 5 Tillæg til Kommuneplan 1998-2009 Ballerup Idrætsby Ballerup Kommunalbestyrelse juni 2004 Forslag til Tillæg nr. 5 til Kommuneplan 1998-2009 2 Dette forslag til Tillæg

Læs mere

Høringsnotat vedrørende forslag til lokalplan Boliger på P.U. Bruuns Vej, Faaborg

Høringsnotat vedrørende forslag til lokalplan Boliger på P.U. Bruuns Vej, Faaborg Høringsnotat vedrørende forslag til lokalplan 2017-2 Boliger på P.U. Bruuns Vej, Faaborg Høringsperiode: 16. maj 18. juli 2017 Sag nr. 01.02.05-P16-4-17 Der er indkommet 4 høringssvar i den offentlige

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser.

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige boliggrunde tæt på by, indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til fælleden. Dato 6.06.205 Version 0 Revideret - SIKALEDDET

Læs mere

rammeområde under ét Detailhandel: dagligvarer, tekstil og beklædning og øvrige udvalgsvarer.

rammeområde under ét Detailhandel: dagligvarer, tekstil og beklædning og øvrige udvalgsvarer. 6.1.01 Eremitageparken Plannummer 6.1.01 Plannavn Anvendelse generelt Anvendelse specifik Fremtidig zonestatus Zonestatus Plandistrikt Eremitageparken Centerområde Mindre butiksområder Hjortekær bydel

Læs mere

Velkommen til borgermøde. Krøyers Plads, Jessens Mole blandet bolig og erhverv. Offentlig høring fra den 8. marts til den 3.

Velkommen til borgermøde. Krøyers Plads, Jessens Mole blandet bolig og erhverv. Offentlig høring fra den 8. marts til den 3. Velkommen til borgermøde Krøyers Plads, Jessens Mole 7-9 - blandet bolig og erhverv Offentlig høring fra den 8. marts til den 3. maj 2016 Program Velkomst ved udvalgsformand Henrik Nielsen Gennemgang af

Læs mere

Notat om modtaget henvendelse i forbindelse med den supplerende høring om cykelparkeringskrav til lokalplanforslag Faste Batteri III

Notat om modtaget henvendelse i forbindelse med den supplerende høring om cykelparkeringskrav til lokalplanforslag Faste Batteri III KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byplanlægning BILAG 11 Notat om modtaget henvendelse i forbindelse med den supplerende høring om cykelparkeringskrav til lokalplanforslag Faste

Læs mere

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG Søkvarteret Forord Inspirationskataloget har til formål at vise en pallet af de elementer, der skal indtænkes i den kommende planlægning for Søkvarteret i Vinge. Søkvarteret

Læs mere

Godkendelse af lokalplan Spritfabrikkens omdannelse, Strandvejen og Vestre Havnepromenade, Vestbyen - med miljørapport (1.

Godkendelse af lokalplan Spritfabrikkens omdannelse, Strandvejen og Vestre Havnepromenade, Vestbyen - med miljørapport (1. Punkt 4. Godkendelse af lokalplan 1-3-113 Spritfabrikkens omdannelse, Strandvejen og Vestre Havnepromenade, Vestbyen - med miljørapport (1. forelæggelse) 2013-33911 By- og Landskabsudvalget indstiller,

Læs mere

Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Forslag

Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Forslag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 8. oktober 2014 Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 994. Boligområde

Læs mere

Lokalplan 1061, Generationernes Hus, Aarhus Ø - Forslag

Lokalplan 1061, Generationernes Hus, Aarhus Ø - Forslag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 1. maj 2017 Lokalplan 1061, Generationernes Hus, Aarhus Ø - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 1061,

Læs mere

Kommuneplan Forslag til Tillæg 6 til. Omdannelse og byudvikling i Bykernen R Ø D OV R E KO M M U N E

Kommuneplan Forslag til Tillæg 6 til. Omdannelse og byudvikling i Bykernen R Ø D OV R E KO M M U N E Forslag til Tillæg 6 til Kommuneplan 2014 Omdannelse og byudvikling i Bykernen Rammeområde 5F04 Rammeområde 5F06 Rammeområde 5F14 Rammeområde 5F15 Rammeområde 5F13 Rammeområde 5F12 Rammeområde 5F11 Rammeområde

Læs mere

Aarhus Kommune har afvist at optage det fremsendte udviklingsområde (benævnt 30 og 71 på bilag 12) i kommuneplanen. Afslaget begrundes bl.a.

Aarhus Kommune har afvist at optage det fremsendte udviklingsområde (benævnt 30 og 71 på bilag 12) i kommuneplanen. Afslaget begrundes bl.a. 15105 Bæredygtig byudvikling, Mårslet Syd Emne: Fortræde for Teknisk Udvalg Dato: 08-05-2017 Aarhus Kommune har afvist at optage det fremsendte udviklingsområde (benævnt 30 og 71 på bilag 12) i kommuneplanen.

Læs mere

NOTAT. Rette vedkommende. Bæredygtighed & Byliv, Sekretariat & Kommunikation. Q&A s vedr. Amager Fælled Kvarteret. QA's Amager Fælled Kvarteret

NOTAT. Rette vedkommende. Bæredygtighed & Byliv, Sekretariat & Kommunikation. Q&A s vedr. Amager Fælled Kvarteret. QA's Amager Fælled Kvarteret NOTAT Til: Rette vedkommende Fra: Bæredygtighed & Byliv, Sekretariat & Kommunikation Emne: Q&A s vedr. Amager Fælled Kvarteret 14. september 2016 S-20160503-0897 D-20160906-505538 QA's Amager Fælled Kvarteret

Læs mere

Ny boligbebyggelse på Dalgas Avenue

Ny boligbebyggelse på Dalgas Avenue Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 12. januar 2017 Ny boligbebyggelse på Dalgas Avenue Dette materiale omhandler et område nær dig. Området er beliggende på den tidligere ingeniørhøjskoles arealer

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer BAGGRUND I løbet af 2017 er interessen vokset markant for at bygge nyt i Albertslund Midtby. Det gælder særligt for byområdet

Læs mere

Kira Maria Svankjær, chefkonsulent. Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016

Kira Maria Svankjær, chefkonsulent. Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016 Kira Maria Svankjær, chefkonsulent Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016 Jyllinge nyt halområde og boligudbygning Strategi bliver til virkelighed - i byudviklingen! Fortætning og byomdannelse

Læs mere

kalvebodkvarteret vest

kalvebodkvarteret vest INDBUDT projektkonkurrence masterplan kalvebodkvarteret vest ørestad syd juni 2014 kalvebodkvarteret vest velfungerende og aktivt gliv i spændende arkitek omgivelser med rum for ægelse i både kvarteret

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 9 // Lokalplanforudsætninger

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 9 // Lokalplanforudsætninger Bilag 9 // Lokalplanforudsætninger Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning 2 2 Forudsætninger for lokalplanens indhold 2 3 Forudsætninger for lokalplansprocessen 3 1 Indledning Nærværende dokument oplister

Læs mere

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset Århus C

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset Århus C århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C Side 1 Til Århus Byråd via Magistraten Den J.nr. Ref.: Tlf.nr. INDSTILLING 26. august 2004 Arne Bager 8940 2643 Kollegiebyggeri,

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 3

Kommuneplantillæg nr. 3 Kommuneplantillæg nr. 3 Plannavn Kommuneplantillæg nr. 3 Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Elementbyen og Kunstnerbyen 24. juni 2010 Høringen starter 1. juli 2010 Høringen

Læs mere

Tegning 3: Vej - og stiforhold

Tegning 3: Vej - og stiforhold BILAG 1.b Tegning : Vej - og stiforhold tma rked et 9m Fru g J EVE ORT RET EJ Tor vek ant en Ny Ellebjerg s EV ND 5m 1m GA Væ rk MM sted 0m 9m ten EL vej 0m por LA Torv e KØ GE 4m 1m Bekkersgår d vænge

Læs mere

Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord

Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Status Plannavn bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Kgs. Lyngby 3.

Læs mere

Krimsvej. Startredegørelse Bilag 1. Bilag 1 til indstilling om Redegørelse for igangsætning af forslag til lokalplan og kommuneplantillæg - Krimsvej,

Krimsvej. Startredegørelse Bilag 1. Bilag 1 til indstilling om Redegørelse for igangsætning af forslag til lokalplan og kommuneplantillæg - Krimsvej, Krimsvej Startredegørelse Bilag 1 Bilag 1 til indstilling om Redegørelse for igangsætning af forslag til lokalplan og kommuneplantillæg - Krimsvej, Baggrund Øresundsvej Krimsvej Amager Amager Strandvej

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 13. juni 2007. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 13. juni 2007. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 13. juni 2007 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 804 - Boliger og erhverv

Læs mere

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTEKST BAGGRUND I 2007 erhvervede BOKA GROUP A/S grunden Holmbladsgade 113, beliggende på Amager. Projektgrunden

Læs mere

Omdannelse af erhvervsområde til blandet byområde ved Søren Frichs Vej og Lokesvej

Omdannelse af erhvervsområde til blandet byområde ved Søren Frichs Vej og Lokesvej Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 28. oktober 2015 Omdannelse af erhvervsområde til blandet byområde ved Søren Frichs Vej og Lokesvej Dette materiale omhandler et område nær dig. Aarhus Kommune

Læs mere

Storbylandsby II, Halmstadgade 11 på Christiansbjerg

Storbylandsby II, Halmstadgade 11 på Christiansbjerg Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 2. marts 2017 Storbylandsby II, Halmstadgade 11 på Christiansbjerg Dette materiale omhandler et område nær dig. Området ligger i den sydlige del af Skejby

Læs mere

1. offentlighedsfase Marina City Ny lystbådehavn og bydel ved Marina Syd i Kolding

1. offentlighedsfase Marina City Ny lystbådehavn og bydel ved Marina Syd i Kolding 1. offentlighedsfase Marina City Ny lystbådehavn og bydel ved Marina Syd i Kolding Kom med idéer og forslag til miljørapport og planforslag fra den 22. marts 2017 til den 19. april 2017 Kolding Kommune

Læs mere

INDKALDELSE AF IDÉER OG FORSLAG

INDKALDELSE AF IDÉER OG FORSLAG INDKALDELSE AF IDÉER OG FORSLAG CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET Byliv og boliger ved Bassin 7 BAGGRUND FOR HØRINGEN Aarhus Kommune er i gang med, at udvikle området ved Bassin 7 på Aarhus Ø. Det er

Læs mere