Vilkår for salg af Kongens Port 2B 7000 Fredericia

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vilkår for salg af Kongens Port 2B 7000 Fredericia"

Transkript

1 GENERELLE UDBUDSVILKÅR 1 Vilkår for salg af Kongens Port 2B 7000 Fredericia Kongens Port 2B - Fredericia 29. januar 2015 sagsnr. 14/847

2 GENERELLE UDBUDSVILKÅR 2 INDHOLD 1.0 GENERELLE UDBUDSVILKÅR Billeder af Kongens Port 2B Ejendommen Anvendelse Servitutter Overtagelsesdag og refusion Omkostninger ved handlens berigtigelse Forbehold og Betingelser Sælger oplyser Afgivelse af tilbud... 9 BILAG OVERSIGT: Tilbudsgiver henvises til de vedlagte bilag med ejendomsoplysninger, og tilbudsgiver erklærer at have gjort sig bekendt med indholdet af disse oplysninger, inden indsendelse af tilbud. Ejendomsoplysningerne omfatter følgende bilag: 1) Udstykningsforslag. 2) Tilstandsvurderingsrapport foretaget i maj ) Plantegninger. 4) BBR meddelelse af ) Offentlig ejendomsvurdering ) Tingbogsattest 7) Udskrift af servitutter 8) Energimærke 9) Tilbudsblanket 10) Kommuneplanens rammeområde B.R.1 11) Skattebillet 12) Forureningsattest

3 GENERELLE UDBUDSVILKÅR 3 1. GENERELLE UDBUDSVILKÅR Ejendommen udbydes til salg i henhold til bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme. Det vil sige at ejendomme, som udgangspunkt, skal annonceres til salg i alment tilgængelige trykte eller elektroniske medier efter kommunalbestyrelsens bestemmelser. Annonceringen skal sikre, at oplysning om det offentlige udbud kan komme til en bred kreds af mulige tilbudsgiveres kendskab. Salg kan tidligst ske 14 dage efter at ejendommen er annonceret til salg. Salg sker som udgangspunkt til højeste bud. Sælger har dog ret til at vælge det bud, som efter saglige kriterier passer bedst, og behøver således ikke at være det højeste bud. Sælger er berettiget til frit at vælge mellem alle indkomne tilbud og eventuelt at forkaste dem alle. Tilbudsgiver skal udfylde den særlige tilbudsblanket, som findes sammen med ejendomsoplysningerne. Købstilbud skal være skriftlige og angive et fast beløb. Et bud betragtes som værende givet, når en underskrevet tilbudsblanket eller lignende kommer sælger i hænde. De indkomne tilbud er fortrolige indtil salget er gennemført. Tilbudsgiver skal stå ved sit bud i 8 måneder fra Fredericia Kommunes modtagelse af købstilbuddet. Købstilbud, der indeholder andre forbehold end nævnt i udbudsmaterialet eller en kontantpris på andre vilkår end anført i udbudsmaterialet, kan sælger vælge at forkaste som ukonditionsmæssige. Salget er betinget af Fredericia Byråds godkendelse samt at en udstykning som vist på bilag 1 kan ske og kan godkendes af Kulturarvsstyrelsen. Det solgte sælges med de samme rettigheder og forpligtelser, hvormed det har tilhørt sælger og tidligere ejer, i hvilken forbindelse der henvises til ejendommens blad i tingbogen. Hvad angår betaling stiller køber ved købsaftalens underskrift en anfordringsgaranti på det samlede købstilbud. Købesummen forfalder til betaling på overtagelsesdatoen, hvorefter anfordringsgarantien vil blive frigivet

4 GENERELLE UDBUDSVILKÅR Billeder af Kongens Port 2B

5 5 2.1 Ejendommen Matrikel nr. 740a Fredericia Bygrunde, hvorpå ejendommen i dag er beliggende skal deles op så en ny matrikel med nærværende ejendom kommer til at andrager ca m2 heraf vej ca. 245 m2 jf. groft udstykningsforslag bilag 1. Et evt. salg af ejendommen er betinget af at udstykning kan ske som nævnt ovenfor. Ejendommen er i dag omfattet af museumsloven 29 e. der foreskriver der ikke må foretages ændring i tilstanden af fortidsminder ej heller ændring af skel, hvorfor en dispensation fra museumsloven 29 e. er nødvendig før en udstykning kan ske. Der skal i forlængelse af ovenstående gøres opmærksom på at der på grunden ikke må opføres ny bebyggelse, ej heller må eksisterende bygninger på matriklen ombygges, nedrives eller ændre udvendigt udseende uden særskilt tilladelse fra Kulturarvsstyrelsen. Fredericia Kommune er dog af den opfattelse at en udstykning som vist i bilag 1 vil være mulig, hvorfor ejendommen udbydes under forudsætning af Kulturarvsstyrelsen godkender udstykningen. Overdragelsen omfatter Kongens Port 2B, 7000 Fredericia, der senest har været anvendt som børnehave, og er beliggende på en grund der andrager ca m2 heraf vejareal ca. 245 m2 (jf. kortbilag 1) efter udstykning. Ejendommen bærer tydeligt præg af at have været anvendt til børnehave. Uanset hvilken anvendelse ejendommen fremover skal benyttes til, vil det kræve en gennemgribende modernisering jf. bilag 2 (Tilstandsvurderingsrapport foretaget i maj 2014). Ejendommens indretning fremgår af plantegninger vedlagt som bilag 3. Evt. hårde hvidevarer og løsøre der findes på ejendommen medfølger ikke. Køber skal påbegynde renovering og vedligehold af ejendommen senest 2 år efter overtagelsesdagen. Dette for at sikre ejendommen fremadrettet ikke skæmmer omgivelserne. Hvis denne betingelse ikke opfyldes er Fredericia Kommune berettiget men ikke forpligtet til at tilbagetage ejendommen til samme pris som ved nærværende handel med fradrag af 1% og uden udgift til handelsomkostninger for Fredericia Kommune. Denne ret til tilbagetagelse af ejendommen kan dog kun finde sted senest (2 1/2 år efter overtagelsesdagen). Den til enhver tid værende ejer betaler i så fald indtil datoen for Fredericia Kommunes overtagelse de på grunden påhvilende skatter og afgifter (skal sikres ved deklaration). Henover den vestlige del af grunden (vejarealet) er der i dag adgang til sti der fører til vandet. Fremadrettet vil der blive stillet krav om at passage fortsat skal være mulig (skal sikres ved deklaration). Stien kan ses på bilag 1. I henhold til BBR er der følgende bygninger på ejendommen: Bygnings nr. 2, med et bebygget areal på 293 m2 og et samlet erhvervsareal på 602 m2. Bygnings nr. 4, med et bebygget areal på 36 m2 og et samlet erhvervsareal på 36 m2. Bygnings nr. 5 (Udhus), med et bebygget areal på 37 m2. Ejendommen er opført i 1890, med senere tilbygning i 1990.

6 6 Der er ikke foretaget særskilt opmåling af ejendommen, hvorfor der tages forbehold for de angivne arealer i BBR. Købesummen reguleres ikke som følge af efterfølgende afvigelser i forbindelse med opmåling eller udstykning af bygningsarealerne. Ejendommen ligger i byzone. Da ejendommen er beliggende i byzone er ejendommen områdeklassificeret som lettere forurenet. Ejendommen er forsikret i Gjensidige forsikring. Køber skal på overtagelsesdagen have tegnet egne forsikringer, da sælger pr. overtagelsesdagen har afmeldt sine forsikringer vedrørende ejendommen. Ejendommen er ikke momsregisteret. Da ejendommen i dag er ejet af Fredericia Kommune er denne fritaget for grundskyld. Køber må påregne udgifter til kommunal grundskyld efter erhvervelsen. Varmeinstallationen er fjernvarme med supplerende elvarme. BBR meddelelse af vedlægges som bilag 4. Hele den nuværende ejendom er ved seneste offentlige ejendomsvurdering pr vurderet til kr kr. heraf grundværdi kr kr. Af hensyn til stemplingen erklæres, at arealet ikke er særskilt vurderet idet udstykning endnu ikke har fundet sted. Værdien af arealet på anmeldelsestidspunktet udgør efter vort bedste skøn kr. (købesummen). Kopi af vurderingsoplysninger for 2013 vedlægges som bilag 5. Der er ikke foretaget eleftersynsrapport eller asbestrapport på ejendommen. 2.2 Anvendelse Ejendommen har tidligere været anvendt som vandværksbygning og senest som børnehave. Andre funktioner som vil kunne indpasses i bygningen fremgår af Kommuneplanen fra 2013, hvoraf det fremgår, at bygningen ud over offentlige formål kan anvendes til bolig og erhverv i miljøklasse 1-3 samt lignende funktioner, der kan indpasses i området. Miljøklasse 1-3 er beskrevet herunder: Miljøklasse 1: Omfatter virksomheder, som ikke giver anledning til nævneværdig påvirkning af omgivelserne og som således kan integreres med boliger og andre følsomme funktioner. Hovedparten af virksomhederne er forretninger, kontorer, liberale erhverv og små værksteder med butik. Miljøklasse 2: Virksomheder der giver anledning til ganske ubetydelig påvirkning af omgivelserne. Virksomhederne kan placeres i områder hvor der også findes boliger. Klassen omfatter typisk mindre virksomheder af typen bogbinderier, trykkerier, elektronikværksteder, små værksteder tilknyttet håndværkserhverv, laboratorier og fotografisk industri. Miljøklasse 3: Virksomheder der giver anledning til en mindre påvirkning af omgivelserne - herunder fra udendørs aktiviteter. Virksomhederne bør placeres i erhvervsområder, evt. i

7 7 randzonen mod følsomme naboområder. Klassen omfatter mange håndværksprægede virksomheder og visse servicevirksomheder. Ejendommen er ikke omfattet af lokalplan, men omfattet af Kommuneplanens rammeområde B.R.1, grønne områder, Fredericia Vold som er vedlagt i bilag 10. Fremtidig ejer af ejendommen er selv ansvarlig for at den påtænkte benyttelse af ejendommen er i overensstemmelse med Kommuneplanens rammer. 2.3 Servitutter Ejendommen sælges med de samme rettigheder, byrder og forpligtelser, hvormed den har tilhørt sælger og tidligere ejere. Det oplyses i den forbindelse, at tinglyste servitutter fremgår af tingbogsattesten for den pågældende ejendom, jf. vedlagte tingbogsattest bilag 6 og udskrifter af servitutter bilag 7. Det er en betingelse for handlen at køber får udarbejdet de ved denne handel nødvendige deklarationer med sælger som påtaleberettiget, jf. pkt. 2.1 i denne købsaftale. 2.4 Overtagelsesdag og refusion Køber overtager ejendommen når den matrikulære sag er afsluttet. Er den matrikulære sag ikke afsluttet inden 8 måneder efter sælgers accept af tilbuddet, kan køber vælge at springe fra handlen uden krav på kompensation af nogen art. Såfremt handlens betingelser ikke opfyldes, uanset årsag, gennemføres handlen ikke og ingen af parterne kan i anledning heraf rejse nogen former for krav mod hinanden. Omkostninger som parterne hver især har afholdt indtil tidspunktet for, at det er endeligt afklaret, at handlens betingelser ikke kan opfyldes, afholdes af parterne selv og kan ikke søges erstattet, kompenseret eller godtgjort hos den anden part. Fra overtagelsesdagen henligger ejendommen i enhver henseende for købers regning og risiko. Overtagelsesdagen danner skæringsdag for alle af parcellens indtægter og udgifter. Med overtagelsesdagen som skæringsdag udfærdiges sædvanlig refusionsopgørelse. Idet den nye ejendom ikke er selvstændigt vurderet, beregnes skatter og afgifter forholdsmæssigt ud fra stammatriklen, indtil selvstændig beskatning sker.

8 8 2.5 Omkostninger ved handlens berigtigelse Nærværende handel berigtiges af købers advokat, der udfærdiger skøde og refusionsopgørelse mv., og som forestår tinglysning af skødet, og som ligeledes forestår udfærdigelse og tinglysning af eventuelle servitutter der måtte skulle tinglyses i forbindelse med udstykningen og salget. Alle omkostninger/afgifter i forbindelse med tinglysning af skødet påhviler køber. Sælger afholder landinspektøromkostninger i forbindelse med udstykning. Parterne afholder hver især omkostningerne til egne rådgivere i forbindelse med indgåelsen af Købsaftalen og gennemførelsen af handlen. Køber stiller ved købsaftalens underskrift en anfordringsgaranti på det samlede købstilbud. Købesummen forfalder til betaling på overtagelsesdatoen. 2.6 Forbehold og Betingelser Handlen er betinget af købesummens berigtigelse pr. overtagelsesdagen, samt en dispensationstilladelse fra Kulturarvsstyrelsen i.f.t. museumslovens 29 e., der muliggør en udstykning som vist på bilag 1. Såfremt handlens betingelser ikke opfyldes, uanset årsag, gennemføres handlen ikke og ingen af parterne kan i anledning heraf rejsen nogen former for krav mod hinanden. Omkostninger som parterne hver især har afholdt indtil tidspunktet for, at det er endeligt afklaret, at handlens betingelser ikke kan opfyldes, afholdes af parterne selv og kan ikke søges erstattet, kompenseret eller godtgjort hos den anden part. Handlen er betinget af deklaration vedr. passage sikring til den nuværende sti, godkendes af Fredericia Kommune, og tinglyses på ejendommen. Fredericia Kommune forbeholder sig ret til at forkaste alle indkomne tilbud. Salget er betinget af Fredericia Kommunens Byråds godkendelse. Der gøres i samme anledning opmærksom på at Fredericia Kommunes byråd kan vælge at forkaste alle indkomne tilbud, og i stedet vælge at beholde ejendommen eller lade ejendommen nedrive. Køber accepterer, at købstilbud afgivet er gældende 8 måneder fra Fredericia Kommunes modtagelse af købstilbuddet Ejendommen overdrages som beset og bekendt af køber med det på parcellen værende bevoksning og beplantning. Interesserede købere opfordres til at besigtige området og ejendommen inden afgivelse af tilbud. 2.7 Sælger oplyser - At der sælger bekendt ikke fra det offentlige eller private er rejst sager eller krav, som ikke er opfyldt. - At der sælger bekendt ikke påhviler ejendommen utinglyste rettigheder eller forpligtelser.

9 9 - At der ikke påhviler ejendommen gæld til vej, vand, kloak, rensnings- eller andre offentlige anlæg, og at der ikke sælger bekendt er afsagt kendelser eller udført arbejder, som vil medføre, at der pålignes ejendommen gæld af den nævnte art. - Enhver sådan fremtidig gæld overtages af køber uden for købesummen og er således sælger uvedkommende. - Bidrag, der opkræves i henhold til betalingsvedtægt for kloak- og rensningsanlæg i Fredericia Kommune efter overtagelsesdagen, er sælger uvedkommende. Yderligere oplysninger om ejendommen: Kontakt venligst Fredericia Kommune Tlf.nr Afgivelse af tilbud Tilbud på ejendommen skal indsendes på den særlige tilbudsblanket, som findes sammen med ejendomsoplysningerne for den udbudte grund. Tilbuddet skal omfatte Tilbudsblanket Udfyldt og underskrevet tilbudsblanket. Tilbudsgiverne skal tilkendegive at vedkommende er bekendt med udbudsvilkårene, herunder at ejendommens udseende udvendigt ikke kan ændres uden godkendelse fra Kulturarvsstyrelsen grundet bygningen er en del af voldanlægget. Det vil derfor ikke være muligt at nedrive ejendommen med henblik på genopbygning/nybyggeri, ej heller at bygge til den eksisterende bygningsmasse. Tilbudsgiver skal tilkendegive at vedkommende er bekendt med at en evt. handel er betinget af at en udstykning som vist på bilag 1 kan finde sted. Før udstykning kan ske, skal der fra Kulturarvsstyrelsen gives en dispensation i forhold til museumslovens 29 e. Der udbetales ikke vederlag til tilbudsgiveren for udarbejdelse af tilbud. Tilbud skal sendes til Fredericia Kommune Strategisk Planlægning Att. Salgschef Jens Ole Andersen Gothersgade Fredericia Fristen for at afgive tilbud er onsdag den 18. februar 2015, kl Tilbud skal i fremsendes eller afleveres i kuvert, mærket Tilbud på Kongens Port 2B i nederste venstre hjørne. Dette krav sikrer, at kuverten ikke åbnes i kommunens centrale postmodtagelse inden fristens udløb.

10 10 Modtagne tilbud er fortrolige indtil salg af fundet sted, jfr. 4 i Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.

Nymarksvej 141 udbydes til boligformål

Nymarksvej 141 udbydes til boligformål GENERELLE UDBUDSVILKÅR 1 Nymarksvej 141 udbydes til boligformål Vilkår for salg af Nymarksvej 141 7000 Fredericia Nymarksvej 141 - Fredericia 29. januar 2015 sagsnr. 15/1333 GENERELLE UDBUDSVILKÅR 2 INDHOLD

Læs mere

UDBUDSPROSPEKT INVESTERINGSEJENDOM. Oldenborggade 7, 7000 Fredericia Sag nr. 15/2483

UDBUDSPROSPEKT INVESTERINGSEJENDOM. Oldenborggade 7, 7000 Fredericia Sag nr. 15/2483 UDBUDSPROSPEKT INVESTERINGSEJENDOM Oldenborggade 7, 7000 Fredericia Sag nr. 15/2483 Indhold GENERELLE UDBUDSVILKÅR... 3 EJENDOMMEN I HOVEDTRÆK... 4 BESKRIVELSE... 5 PLANFORHOLD / OFFENTLIGE FORHOLD...

Læs mere

UDBUDSPROSPEKT UDLEJET ENDERÆKKEHUS. Thorvaldsensvej 83, 7000 Fredericia Sag nr. 15/2481

UDBUDSPROSPEKT UDLEJET ENDERÆKKEHUS. Thorvaldsensvej 83, 7000 Fredericia Sag nr. 15/2481 UDBUDSPROSPEKT UDLEJET ENDERÆKKEHUS Thorvaldsensvej 83, 7000 Fredericia Sag nr. 15/2481 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELLE UDBUDSVILKÅR... 3 BOLIGSOCIAL HENSYN... 3 EJENDOMMEN I HOVEDTRÆK... 4 BESKRIVELSE...

Læs mere

UDBUDSPROSPEKT ERHVERVSEJENDOM. Vendersgade 28, 7000 Fredericia Sagsnr. 14/10034

UDBUDSPROSPEKT ERHVERVSEJENDOM. Vendersgade 28, 7000 Fredericia Sagsnr. 14/10034 UDBUDSPROSPEKT ERHVERVSEJENDOM Vendersgade 28, 7000 Fredericia Sagsnr. 14/10034 INDHOLD EJENDOMMEN I HOVEDTRÆK 3 BESKRIVELSE 3 PLANFORHOLD / OFFENTLIGE FORHOLD 4 TEKNISKE INSTALLATIONER / LØSØRE 4 MILJØFORHOLD

Læs mere

Salgsvilkår. Tønder Kommune udbyder en tidligere planteskole, del af matr. 2265A Skærbæk i offentligt udbud.

Salgsvilkår. Tønder Kommune udbyder en tidligere planteskole, del af matr. 2265A Skærbæk i offentligt udbud. Salgsvilkår Indledning Udbyder Tønder Kommune udbyder en tidligere planteskole, del af matr. 2265A Skærbæk i offentligt udbud. Udbudsgrundlag I overensstemmelse med 3 stk. 2 i bekendtgørelse nr. 799 af

Læs mere

Udbudsmateriale for salg af tidligere brandstation i Visby. De særlige salgsvilkår

Udbudsmateriale for salg af tidligere brandstation i Visby. De særlige salgsvilkår Udbudsmateriale for salg af tidligere brandstation i Visby De særlige salgsvilkår Tønder Kommune, Kongevej 57, 6270 Tønder udbyder en tidligere brandstation i Visby, matr. 67 Mollerup ejerlav, Visby i

Læs mere

SALGSVILKÅR. 1. Indledning Tønder Kommune udbyder del af matr. nr. 283 og matr. nr. 2551 Skærbæk ejerlav, Skærbæk i offentligt udbud.

SALGSVILKÅR. 1. Indledning Tønder Kommune udbyder del af matr. nr. 283 og matr. nr. 2551 Skærbæk ejerlav, Skærbæk i offentligt udbud. SALGSVILKÅR Udbyder Udbudsgrundlag Beliggenhed Grundareal 1. Indledning Tønder Kommune udbyder del af matr. nr. 283 og matr. nr. 2551 Skærbæk ejerlav, Skærbæk i offentligt udbud. I overensstemmelse med

Læs mere

Udbud. Søparken i Silkeborg

Udbud. Søparken i Silkeborg Udbud Søparken i Silkeborg Grundareal ca. 5.000 m 2 Sælges til blandet bolig- og erhverv Tilbudsfrist fredag den 19. januar 2015 kl. 12.00 Mindstepris 9 mio. kr. ekskl. moms Konkurrence på pris og projekt

Læs mere

SALGSVILKÅR. 1. Indledning Udbyder Tønder Kommune udbyder Brede Børnehave, matr. nr. 713 Bredebro Ejerlav, Brede i offentligt udbud.

SALGSVILKÅR. 1. Indledning Udbyder Tønder Kommune udbyder Brede Børnehave, matr. nr. 713 Bredebro Ejerlav, Brede i offentligt udbud. SALGSVILKÅR 1. Indledning Udbyder Tønder Kommune udbyder Brede Børnehave, matr. nr. 713 Bredebro Ejerlav, Brede i offentligt udbud. Udbudsgrundlag Beliggenhed Grundareal Bygningsareal I overensstemmelse

Læs mere

F æ l l e s s e k r e t a r i a t e t. Oktober 2011. Udbudsmateriale. Attraktive byggegrunde på Over Bakken i Sundby

F æ l l e s s e k r e t a r i a t e t. Oktober 2011. Udbudsmateriale. Attraktive byggegrunde på Over Bakken i Sundby F æ l l e s s e k r e t a r i a t e t Udbudsmateriale Attraktive byggegrunde på Over Bakken i Sundby Oktober 2011 Indholdsfortegnelse: Beskrivelse... side 2 Salgsvilkår... side 3 Overtagelsesdag, risiko

Læs mere

SALGSVILKÅR. Udbyder. Udbudsgrundlag

SALGSVILKÅR. Udbyder. Udbudsgrundlag SALGSVILKÅR Udbyder Udbudsgrundlag Beliggenhed Grundareal 1. Indledning Frederikssund Kommune udbyder del af matr. nr. 20 d Oppe Sundby By, Oppe Sundby beliggende ved Strandvangen, 3600 Frederikssund i

Læs mere

Efter at have gjort mig bekendt med salgsmaterialet tilbyder undertegnede at købe ejendommen,

Efter at have gjort mig bekendt med salgsmaterialet tilbyder undertegnede at købe ejendommen, Købstilbud til Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 8410 Rønde Cvr nr. 29189978 Mail: direktionssekretariat@syddjurs.dk Efter at have gjort mig bekendt med salgsmaterialet tilbyder undertegnede at købe ejendommen,

Læs mere

Tinghusvej 5 A og 5 B 3480 Fredensborg. Udbudsvilkår for salg af ejendommene. 13. april 2011. Matr.nr. 12 d og 10 a Fredensborg By, Asminderød

Tinghusvej 5 A og 5 B 3480 Fredensborg. Udbudsvilkår for salg af ejendommene. 13. april 2011. Matr.nr. 12 d og 10 a Fredensborg By, Asminderød 13. april 2011 Udbudsvilkår for salg af ejendommene Tinghusvej 5 A og 5 B 3480 Fredensborg Matr.nr. 12 d og 10 a Fredensborg By, Asminderød Sadolin & Albæk A/S Nikolaj Plads 26, DK-1067 København K Tel:

Læs mere

Bygningsstyrelsen, Hermodsgade 26-28, 2200 København N, december 2014. (herefter samlet "Parterne")

Bygningsstyrelsen, Hermodsgade 26-28, 2200 København N, december 2014. (herefter samlet Parterne) Bygningsstyrelsen, Hermodsgade 26-28, 2200 København N, december 2014 BETINGET KØBSAFTALE Mellem og Bygningsstyrelsen CVR nr. 58182516 Carl Jacobsens Vej 39 2500 Valby (herefter "Sælger") Navn: CVR-nummer:

Læs mere

Ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejendom i Ærø kommune, der anvendes som vandrerhjem, beliggende Færgestræde 29, 5960 Marstal.

Ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejendom i Ærø kommune, der anvendes som vandrerhjem, beliggende Færgestræde 29, 5960 Marstal. Købstilbud Sag nr.: 492-2014-18435/Ærø Kommune 1. Parterne: Undertegnede: sælger herved til: Ærø Kommune Statene 2 5970 Ærøskøbing Tlf. 63 52 50 00 Tlf. privat/kontor/mobil: / / 2. Ejendommen: Ifølge tinglyst

Læs mere

Erhvervsareal matr. nr. 2377 Skærbæk ejerlav. sælges i offentligt udbud

Erhvervsareal matr. nr. 2377 Skærbæk ejerlav. sælges i offentligt udbud Erhvervsareal matr. nr. 2377 Skærbæk ejerlav sælges i offentligt udbud SALGSVILKÅR Udbyder Udbudsgrundlag Beliggenhed Grundareal 1. Indledning Tønder Kommune udbyder 48.138 m² erhvervsjord på matr. nr.

Læs mere

UDBUDSVILKÅR OFFENTLIGT UDBUD

UDBUDSVILKÅR OFFENTLIGT UDBUD 26.06.2014 UDBUDSVILKÅR OFFENTLIGT UDBUD Offentligt udbud af administrationsbygninger og bibliotek i Støvring. 1. Arealet Under forbehold af Rebild Byråds godkendelse sælges matr. nr. 7-dk, matr. nr. 7-kx,

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE. udbyder ejendommen, matr.nr. 928 Sundbyvester, beliggende Ove Billesvej 12, 2300 København S, til salg

KØBENHAVNS KOMMUNE. udbyder ejendommen, matr.nr. 928 Sundbyvester, beliggende Ove Billesvej 12, 2300 København S, til salg Marts 2015 Sagsnr.: 2014-0194537 KØBENHAVNS KOMMUNE udbyder ejendommen, matr.nr. 928 Sundbyvester, beliggende Ove Billesvej 12, 2300 København S, til salg Ejendommen fremvises efter aftale. Henvendelse

Læs mere

GIS. Målforhold 1:3000 Dato 14/10-2010. Signaturforklaring. KMS, copyright, Miljøministeriet, Syddjurs Kommune

GIS. Målforhold 1:3000 Dato 14/10-2010. Signaturforklaring. KMS, copyright, Miljøministeriet, Syddjurs Kommune GIS Målforhold 1:3000 Dato 14/10-2010 Signaturforklaring KMS, copyright, Miljøministeriet, Syddjurs Kommune Betingelser for salg af erhvervsgrunde 02-11-2010 Sagsid 10/35688 1. Udbud af erhvervsbyggegrunde

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE. udbyder ejendommen, matr.nr. 4635 Udenbys Klædebo Kvarter, beliggende Valdemar Holmers Gade 45, 2100 København Ø.

KØBENHAVNS KOMMUNE. udbyder ejendommen, matr.nr. 4635 Udenbys Klædebo Kvarter, beliggende Valdemar Holmers Gade 45, 2100 København Ø. Januar 2015 Sagsnr.: 2014-0194666 KØBENHAVNS KOMMUNE udbyder ejendommen, matr.nr. 4635 Udenbys Klædebo Kvarter, beliggende Valdemar Holmers Gade 45, 2100 København Ø til salg Ejendommen fremvises efter

Læs mere

Asminderød Skole til boligformål Benediktevej 29 3480 Fredensborg

Asminderød Skole til boligformål Benediktevej 29 3480 Fredensborg 13. april 2011 Udbudsvilkår for salg af ejendommen Asminderød Skole til boligformål Benediktevej 29 3480 Fredensborg Matr.nr. 5 cd Asminderød By, Asminderød plus vejlitra 7000 t Sadolin & Albæk A/S Nikolaj

Læs mere

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK)

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) KØBSAFTALE Mellem Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) og [Virksomhedsnavn] CVR-nr. [Nummer] [Adresse] [postnummer] (i det følgende benævnt Køber) er d.d. indgået aftale

Læs mere

Slagelse. Erhvervsareal ved Nykobbelvej (Lokalplan 1018) K Ø B S A F T A L E

Slagelse. Erhvervsareal ved Nykobbelvej (Lokalplan 1018) K Ø B S A F T A L E Slagelse Erhvervsareal ved Nykobbelvej (Lokalplan 1018) K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn: Adresse: CVR nr.: Center for Kommunale Ejendomme Caspar Brands Plads 6 4220 Korsør Tlf.: 58 57 95 33 teknik@slagelse.dk

Læs mere

Sagsid: 13-30911 Svendborg Kommunes salg af P. A Wedels Vej 2, 5881 Skårup. Købstilbud: Købsvilkår:

Sagsid: 13-30911 Svendborg Kommunes salg af P. A Wedels Vej 2, 5881 Skårup. Købstilbud: Købsvilkår: Købstilbud: Købsvilkår: Ejendommen sælges af Svendborg Kommune efter reglerne i bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.

Læs mere

BILAG 2 BETINGET KØBSAFTALE. Vedrørende et areal i Tracéet langs Helsingørmotorvejen 2800 KGS. LYNGBY

BILAG 2 BETINGET KØBSAFTALE. Vedrørende et areal i Tracéet langs Helsingørmotorvejen 2800 KGS. LYNGBY 1 BILAG 2 BETINGET KØBSAFTALE Vedrørende et areal i Tracéet langs Helsingørmotorvejen 2800 KGS. LYNGBY 2 BETINGET KØBSAFTALE Undertegnede sælger Lyngby-Taarbæk Kommune Torvet 17 2800 Kgs. Lyngby CVR-nr.

Læs mere

Betinget salgsaftale 27. november 2007

Betinget salgsaftale 27. november 2007 Udkast 27. november 2007 Torben Brøgger Partner LLM tb@holst-law.com T +45 7225 8110 J.nr. 035559-0002 TB/DHR/KKP Betinget salgsaftale 27. november 2007 Mellem Fanø Kommune og [Køber] vedrørende salg af

Læs mere

Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.:

Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.: KØBSAFTALE Undertegnede Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.: Afgiver herved købstilbud over for Kerteminde Kommune CVR-nr. 29 18 97 06 Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde om køb af ejendommen

Læs mere

Sagsid: 14-39040 Svendborg Kommunes salg af Brudagervej 14, 5882 Vejstrup. Købstilbud: Købsvilkår:

Sagsid: 14-39040 Svendborg Kommunes salg af Brudagervej 14, 5882 Vejstrup. Købstilbud: Købsvilkår: Købstilbud: Købsvilkår: Ejendommen sælges af Svendborg Kommune efter reglerne i bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.

Læs mere

Syddjurs Kommune. sælger. Ballevej 13D, Tirstrup, 8400 Ebeltoft Det tidligere Sprøjtehus. i offentligt udbud

Syddjurs Kommune. sælger. Ballevej 13D, Tirstrup, 8400 Ebeltoft Det tidligere Sprøjtehus. i offentligt udbud Syddjurs Kommune sælger Ballevej 13D, Tirstrup, 8400 Ebeltoft Det tidligere Sprøjtehus i offentligt udbud Ejendommen kan fremvises efter aftale med Syddjurs Kommune, direktionssekretariatet v/jonas Valhøj

Læs mere