Overenskomst mellem Munkegaarden og Danmarks Lærerforening Kreds 80

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overenskomst mellem Munkegaarden og Danmarks Lærerforening Kreds 80"

Transkript

1 Overenskomst mellem Munkegaarden og Danmarks Lærerforening Kreds 80 KAPITEL 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE. 1 Overenskomstens område Overenskomsten omfatter ledere og lærere, der underviser på Munkegaarden. KAPITEL 2 MÅNEDSLØNNEDE. 2 Personafgrænsning Kapitlet omfatter medarbejdere, som er ansat til beskæftigelse af 1 måneds varighed eller mere, med en ugentlig arbejdstid på mindst 8 timer. 3 Ansættelsesbrev mv. Ansatte modtager inden tiltrædelse af stillingen et ansættelsesbrev, der udover begyndelsestidspunktet for ansættelse angiver evt. prøvetid, lønindplacering, eventuelle pensionsgivende eller ikke-pensionsgivende tillæg jf. 4, samt beskæftigelsens omfang. Tidsbegrænset ansættelse kan finde sted, hvis der foreligger konkrete årsager, som kan konstateres før ansættelsen. Ansættelse kan ske på prøve, jf. funktionærlovens 2, stk. 5. Prøveansættelse sker normalt for et tidsrum af 3 måneder, men kan udstrækkes til 6 måneder. Inden for prøvetiden skal opsigelse fra arbejdsgiverens side ske med mindst 14 dages varsel (inden 3 måneder) eller med mindst 1 måneds varsel (3-6 måneder). Medarbejderen kan sige op fra dag til dag.

2 4 Løn Lønnen består af fire elementer: 1. Grundløn 2. Funktionsløn 3. Kvalifikationsløn Ad. 1 Grundlønnen dækker de funktioner, en ansat er i stand til at varetage som nyuddannet. Grundløn pr. 1. april 2010: Lærer: løntrin kr. ( niveau) Ad. 2 Funktionsløn ydes udover grundløn og evt. kvalifikationsløn. Lærere/overlærere med grundløn ydes et tillæg kaldet Munkegaarden-tillæg - på kr. pr. år ( niveau) På grund af arbejdets særlige karakter ydes et særligt tillæg på kr. (31/ niveau). Tillægget dækker endvidere tilfældigt forekommende overarbejde (indtil 30 minutter) og træder i stedet for arbejdstidsbestemte tillæg for arbejde i forskudt tid og eventuelle weekends og dækker også lejrskoletillæg. For deltidsbeskæftigede beregnes grænserne for disse tillæg i forhold til beskæftigelsesgraden. Ad. 3 Kvalifikationsløn ydes udover grundløn og eventuel funktionsløn Lærere, som har 4 års sammenlagt beskæftigelse på grundlag af grunduddannelsen til lærer ydes 4 løntrin oven i grundlønnen. Efter 8 års sammenlagt beskæftigelse på grundlag af grunduddannelsen ydes 9 løntrin oven i grundlønnen. Efter 12 års sammenlagt beskæftigelse på grundlag af grunduddannelsen ydes 9 løntrin kr. ( niveau) oven i grundlønnen. For lærere som har bestået en pædagogisk diplomuddannelse ydes et årligt tillæg på 6000 kr. (31/ niveau) For lærere omfattet af Protokollat 2 gælder særlige vilkår, idet der henvises til Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen protokollat 2 5

3 Deltidsbeskæftigelse Lønnen til deltidsbeskæftigede beregnes som en forholdsmæssig del af lønnen for fuldtidsbeskæftigede. Bemærkning: Vedrørende godtgørelse for merarbejde og overarbejde henvises til Lønanciennitet Der optjenes fuld lønanciennitet ved en beskæftigelsesgrad, der udgør mindst 15/37. Ved ansættelse på deltid med mindre end 15 timer pr. uge optjenes anciennitet i forhold til den nedsatte arbejdstid. Hvis en ansat har mere end én deltidsbeskæftigelse, kan de ugentlige timetal sammenlægges til brug ved beregningen af ancienniteten. Stk. 4 Relevant timelønsbeskæftigelse, der udgør mindst 8 timer pr. uge, medregnes, hvis beskæftigelsen har (haft) en sammenhængende varighed af 3 måneder. Stk. 5 Perioder med tjenestefrihed uden løn til videreuddannelse samt tjenestefrihed til organisationsarbejde medregnes fuldt ud i lønancienniteten. Stk. 6 Ved ansættelsen medregnes følgende virksomhed i lønancienniteten: - undervisningsvirksomhed i folkeskolen samt anden pædagogisk virksomhed efter endt lærereksamen, såfremt denne virksomhed er relevant for arbejdet på Munkegaarden - værnepligtstjeneste efter afsluttet lærereksamen. Stk. 7 Ved opgørelsen af den lønanciennitetsgivende virksomhed efter stk. 6 gælder: - Kun beskæftigelse efter det fyldte 22. år medregnes. - Beskæftigelsen skal have haft en varighed af mindst 3 måneder og et omfang som beskrevet i stk Undervisning fra sommerferiens slutning til næste sommerferies begyndelse regnes for 12 måneder. - Sommerferien medregnes ved vikariater, der er påbegyndt inden sommerferien, hvis vikariatet har haft en varighed af mindst 3 måneder op til eller på begge sider af sommerferien. Stk. 8 Ved fratræden har den ansatte krav på at få udleveret en erklæring vedr. optjent lønanciennitet.

4 7 Lønudbetaling/Indbetaling af pensionsbidrag Lønnen udbetales månedsvis bagud, og der udleveres den ansatte en specificeret oversigt over det udbetalte beløb samt eventuelle indbetalte pensionsbidrag. Ansatte, der umiddelbart forud for ansættelse efter denne overenskomst har været forudlønnet, bevarer retten til forudløn. 8 Pension For ansatte over 23 år oprettes en pensionsordning. Såfremt skolen og medarbejderne vælger en anden pensionsordning end Lærernes Pension, skal det sikres, at den valgte pensionsordnings depot til enhver tid kan overføres til Lærernes Pension. Munkegaarden indbetaler pensionsbidraget til pensionsordningen i tilknytning til lønudbetalingen. Der ydes ikke pensions under prøvetiden. Dog vil der, hvis den ansatte er medlem af Lærernes Pension ved ansættelsen blive indbetalt for forsikringsdelen vedr. invaliditet og dødsfald. 9 Funktion Aftale om betaling til kommunens tjenestemænd under midlertidig tjeneste i højere stilling finder tilsvarende anvendelse på overenskomstens område (bilag 2). 10 Beregning af den årlige arbejdstid Den årlige arbejdstid udgør 1924 timer årligt inkl. ferie og fridage, som opgøres én gang årligt. Det er forudsat, at opgørelsen finder sted ved skoleårets afslutning (31. juli). Arbejdet kan fordeles på højst 209 dage. Bemærkning: Den årlige arbejdstidsnorm for fuldtidsansatte opfyldes på følgende måde under hensyn til institutionens særlige formål. Det forudsættes, at de ansatte inddrages i tilrettelæggelsen af den på institutionen fastlagte arbejdstid. Forslag til arbejdsplaner forudsættes drøftet på et personalemøde.

5 Der udarbejdes en arbejdsfordelingsplan/mødeplan m.m. for det kommende skoleår for ledere og lærere ved Munkegaarden. Planen forelægges lærerkredsen til endelig godkendelse senest 4 uger før skoleårets start. 11 Årlig opgørelse af arbejdstiden For lærere, der er fuldtidsbeskæftigede i hele normperioden foretages optælling af den årlige arbejdstid efter stk Den årlige opgørelse af arbejdstiden indeholder en optælling af de præsterede timer. Feriedage og søgnehelligdage medregnes med 7,4 timer pr. dag. Stk. 4 Arbejdsdage, på hvilke læreren er fraværende på grund af sygdom eller andet lovligt forfald, medregnes med den planlagte arbejdstid for de pågældende dage. Er der ikke fastsat en arbejdstid for en sådan dag medregnes 7,4 timer pr. dag 12 Opgørelse af arbejdstid ved til- eller fratræden i løbet af perioden Arbejdstidsnormen (den højeste arbejdstid) for fuldtidsbeskæftigede, der til- eller fratræder i løbet af skoleåret, beregnes som 7,4 timer pr. kalenderdag i normperioden excl. lørdage, søndage og søgne/helligdage. For fuldtidsbeskæftigede, der til- eller fratræder i løbet af skoleåret foretages opgørelse af arbejdstiden som under 11 stk. 2, Deltidsansattes opgørelse af arbejdstiden. For deltidsbeskæftigede foretages opgørelsen af arbejdstiden som under 11 og 12, dog reduceres de anførte talstørrelser i forhold til beskæftigelsesgraden. 14 Afregning af overskydende timer i forhold til den aftalte arbejdstid. Såfremt den i 11 og 12 opgjorte arbejdstid for fuldtidsbeskæftigede overstiger den for rammeperioden gældende højeste arbejdstid, godtgøres det overskydende antal timer efter 21 stk. 1 og 2.

6 Såfremt den for deltidsbeskæftigede opgjorte arbejdstid, jf. 13, overstiger den aftalte arbejdstid (den for normperioden gældende højeste arbejdstid), godtgøres de overskydende timer efter 21 stk Arbejdstidens placering. Ved tilrettelæggelse af arbejdet tages der, hvor det er foreneligt med institutionens særlige formål, hensyn til medarbejdernes ønsker. Arbejdet tilrettelægges normalt på hverdage, mandag til fredag i tidsrummet kl Ved arbejde på lørdage, søndage eller søgnehelligdage gives et tilsvarende antal erstatningsfridage i samme normperiode. Stk. 4 Den daglige arbejdstid skal så vidt muligt være samlet og kan ikke deles i mere end 2 dele jf. dog stk. 5. Stk. 5 Ved mødevirksomhed, kulturelle arrangementer og lignende, hvor det af hensyn til deltagerne er hensigtsmæssigt, at dette arbejde lægges i aftentimerne, kan tjenesten indtil 20 gange årligt deles i 3 dele. Stk. 6 Ved delt tjeneste medregnes planlagte opgaver, der påbegyndes kl. 17 eller senere med mindst 1 time. Stk. 7 3-delt tjeneste indgår i arbejdstidsopgørelsen med den faktisk udførte tjeneste, dog mindst 7,4 timer. Stk. 8 Gives orientering om tilføjelser til tjenesteplanen (omlagt tjeneste) med et kortere varsel end 96 timer ydes en godtgørelse for de placerede timer på p.t. 27,86 kr. pr. time. Godtgørelsen ydes for hver påbegyndt ½ time. Stk. 9 Hvis læreren tilkaldes til ekstratjeneste med varsel på mindre end 24 timer indgår denne i arbejdstidsopgørelsen med mindst 3 timer. Stk. 10 En lærer kan efter aftale frivilligt påtage sig kortvarig tjeneste på en fridag for at løse uopsættelige opgaver, uden at fridagen betragtes som bortfaldet. I sådanne tilfælde ydes der læreren en betaling beregnet efter satsen for overarbejdsbetaling på udbetalingstidspunktet.

7 Stk. 13 Pauser af mindre end ½ times varighed, hvorunder læreren står til rådighed og ikke kan forlade institutionen, medregnes i arbejdstiden. Andre pauser medregnes ikke. 16 Rejsetid mv. Stk. 1 Ved tjeneste uden for institutionen medregnes transporttiden til og fra bopælen som arbejdstid. Arbejdsfri perioder uden for det faste arbejdssted på indtil 2 timer medregnes fuldt ud. Såfremt en arbejdsfri periode uden for det faste arbejdssted er længere varighed end anført i stk. 2, men ikke overstiger 6 timer, medregnes hele perioden med 1/3 af tiden. Stk. 4 I øvrigt medregnes arbejdsfri perioder ikke. 17 Kursusdeltagelse Når en lærer efter godkendelse af ledelsen deltager i kursus beregnes arbejdstiden for den enkelte dag som summen af evt. transport, evt. arbejdsfri perioder og planlagt kursustid samt den anden tjeneste, der evt. udføres på kursusdagen. Det forudsættes endvidere, at alle udgifter i forbindelse med kursusdeltagelsen betales af Munkegaarden Ved internatkurser beregnes arbejdstiden på ud- og hjemrejsedagen som anført i 16 stk. 1. På øvrige dage i internatopholdet beregnes arbejdstiden som 7,4 timer pr. dag. 18 Ekskursioner o.l. Ekskursioner og lignende (arrangementer uden overnatning) er en del af den planlagte arbejdstid. Lejrskoler o.l. Lejrskoler, hytteture og lignende (arrangementer med overnatning) afregnes med 7 arbejdstimer pr. døgn + skemaet på dagen. På skemafri dage tillægges 14 timer pr. døgn. Lejrskoletillæg efter Læreraftalens bestemmelser er indeholdt i særligt tillæg på kr. se Overarbejde, definition

8 Overarbejde bør så vidt muligt undgås. Som overarbejde betragtes pålagt tjeneste ud over den efter 10 og 11 beregnede højeste tjeneste ved: 1) tjenesteplan eller lignende, 2) tilkaldelse til ekstra tjeneste, eller 3) tilfældig forlængelse af den ordinære tjeneste, for så vidt overskridelsen udgør mere end 30 minutter pr. dag. Den tjenesteoverskridelse, der er nævnt under stk. 2, punkt 1) afrundes periodevis opad til ½ time, mens de tjenesteoverskridelser som nævnt i stk. 2, punkt 2) og 3) opgøres i påbegyndt halve og hele timer for den enkelte dag. 21 Afregning og overarbejde Overarbejde godtgøres med frihed eller udbetaling med tillæg af 50%, som afrundes opad til hele timer. Erstatningsfrihed skal fortrinsvis gives som hele dage. Satserne for overarbejdsbetaling beregnes for den måned, hvor overarbejdet er udført, og udbetales om 1/1924 af årslønnen med tillæg på 50%. Erstatningsfriheden skal gives inden udløbet af den efter normperioden følgende normperiode. Deltidsansattes eventuelle merarbejde opgøres ved normperiodens afslutning. Merarbejde erstattes med frihed eller afregning med normal timebetaling. Tjeneste ud over den gældende arbejdstidsnorm, betragtes som overarbejde. 22 Fraværsgodtgørelse Udgifter ved tjenesterejser godtgøres efter de regler, der gælder for statens tjenestemænd (bilag 4). 23 Befordringsgodtgørelse Befordringsgodtgørelse ydes efter statens regler. For benyttelse af egen bil anvendes statens højeste takst (bilag 5). Såfremt der er mulighed for anvendelse af tjenestebil, og egen bil alligevel benyttes, ydes dog kun godtgørelse efter laveste takst. 24 Ferie Aftale om ferie for kommunalt ansat personale gælder (KTO-aftalen).

9 Ferien placeres med 4 uger i juli, 1 uge i uge 42 og 1 uge i uge 8. 24A Feriefridage. Aftale om ferie-/fridage for (amts)kommunalt personale gælder (KTO-aftalen). Disse dage indgår i feriens placering - 24 stk Graviditet, barsel, adoption og omsorg Aftale om (amts)kommunalt ansattes adgang til fravær fra tjenesten i forbindelse med graviditet, barsel og adoption samt omsorg gælder (KTO-aftalen). 26 Forældretjenestefrihed og tjenestefrihed af tvingende familiemæssige årsager. Aftale om (amts)kommunalt ansattes adgang til forældretjenestefrihed og tjenestefrihed af tvingende familiemæssige årsager gælder (KTO-aftalen). 27 Barns 1. og 2. sygedag Den ansatte har efter anmodning i det enkelte tilfælde adgang til hel eller delvis tjenestefrihed på et barns første og anden sygedag, når følgende betingelser er opfyldt: 1) barnet er under 18 år og har ophold hos den ansatte, 2) fravær er nødvendigt af hensyn til barnet, og 3) tjenestefrihed er forenelig med forholdene på tjenestestedet. Bemærkninger: I vurderingen af, om anmodning om tjenestefrihed skal imødekommes, indgår en afvejning af barnets alder og sygdommens karakter. Tjenestefriheden regnes ikke som sygefravær, men fraværslisten suppleres med oplysninger om fraværet på grund af barns 1. og 2. sygedag. Under tjenestefrihed efter stk. 1 har den ansatte ret til løn. Hvis den ansatte misbruger ordningen, kan adgang til fravær inddrages. 28 Opsigelse

10 Funktionærlovens opsigelsesvarsler anvendes, når en ansat opsiges eller siger sin stilling op. Den ansatte afskediges med udgangen af den måned, hvori den pågældende fylder 70 år. Inden en ansat afskediges, skal der, bortset fra de i stk. 2 nævnte tilfælde, gives Danmarks Lærerforening Kreds 80 adgang til at udtale sig. Meddelelse om påtænkt uansøgt afskedigelse skal være skriftlig og indeholde sådanne oplysninger, at det fornødne grundlag for vurdering af afskedigelsen er til stede. Stk. 4 Såfremt den ansatte og/eller Danmarks Lærerforening Kreds 80 finder, at begrundelse for den påtænkte afskedigelse ikke er rimelig, eller at sagen ikke er tilstrækkelig belyst, kan sagen kræves forhandlet mellem institutionen og Danmarks Lærerforening Kreds 80 inden for en frist af 3 uger efter afsendelse af den i stk. 3 omtalte meddelelse. Fristen forlænges med eventuelle søgne- /helligdage. Opnås der ikke enighed ved forhandlingen, kan spørgsmålet om, hvorvidt afskedigelsen kan anses for rimelig begrundet i den pågældende eller institutionens forhold, inden for en frist af 15 dage efter meddelelse om opsigelsen, at Danmarks Lærerforening Kreds 80 kræves gjort til genstand for behandling i et i denne anledning nedsat afskedigelsesnævn. Stk. 5 Afskedigelsesnævnet består af 5 medlemmer, hvoraf institutionen og Danmarks Lærerforening Kreds 80 hver udpeger 2. Disse udpeger i forening en opmand. Opnås der ikke enighed om valget af opmand, anmodes formanden for arbejdsretten om at udpege en opmand. Stk. 6 Nævnet afsiger en motiveret kendelse. Hvis nævnet måtte finde, at den foretagne opsigelse er urimelig og ikke begrundet i den ansatte eller institutionens forhold kan nævnet efter påstand herom underkende opsigelsen, medmindre samarbejdet mellem institutionen og den ansatte har lidt eller må antages at ville lide skade ved en fortsættelse af ansættelsesforholdet. Finder nævnet, at opsigelsen er urimelig, men at ansættelsesforholdet alligevel ikke skal fortsætte, eller nedlægges der påstand om godtgørelse for en urimelig afskedigelse, jf. overfor, kan nævnet bestemme, at institutionen skal betale den pågældende en godtgørelse. Størrelsen af denne skal afhænge af sagens omstændigheder og ancienniteten af den uberettiget afskedigede ansatte. Godtgørelsen kan ikke overstige 9 måneders løn beregnet efter den afskedigede ansattes gennemsnitsfortjeneste gennem det sidste år. Stk. 7 Udgifterne ved nævnsbehandlingen deles ligeligt Munkegaarden og Danmarks Lærerforening Kreds Fratrædelsesgodtgørelse, sygdom, værnepligt og efterløn Følgende regler i funktionærloven finder anvendelse:

11 1) Fratrædelsesgodtgørelse ( 2a) 2) Løn under fravær pga. sygdom ( 5) 3) Indkaldelse til aftjening af værnepligt ( 6) 4) Efterløn ( 8). Bemærkning: Ved beregning af fratrædelsesgodtgørelse medregnes den ansattes samlede månedslønnede ansættelsestid ved institutionen. 30 Tjenestefrihed Der kan gives ansatte tjenestefrihed uden løn, hvis det er foreneligt med arbejdet. I de tilfælde, hvor der er meddelt tjenestefrihed uden løn, er det institutionens ansvar, at der er en stilling ledig til den pågældende ved tjenestefrihedens ophør. KAPITEL 3 TIMELØNNEDE 31 Personafgrænsning Kapitlet omfatter medarbejdere, der er ansat som vikarer i forbindelse med sygdom, andet fravær og lign. eller til anden beskæftigelse af under 1 måneds varighed, med en ugentlig arbejdstid på under 8 timer. Bemærkning: Timelønnede overgår til månedsløn senest på det tidspunkt, hvor der er læst fast skema i 1 måned. 32 Løn, lønberegning Til timelønnede ydes betaling for det faktisk udførte antal timer. Timelønnen for en arbejdstime udgør pr. 1. april 2010: - 242,50 kr. for uddannede lærere - 195,20 kr. for ikke-uddannede lærere. For hver arbejdsdag, en timelønnet ansat er anmodet om at give møde, udbetales løn for mindst 2 arbejdstimer. Stk. 4

12 Under ekskursion og lejrskoler mv. beregnes arbejdstiden som for månedslønnede lærere. 33 Graviditet, barsel, adoption og sygdom Timelønnede er omfattet af reglerne i lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse og barselsorlov mv. og lov om dagpenge ved sygdom og fødsel. 34 Opsigelse For timelønnede kan ansættelsen ophæves fra dag til dag. Ansættelsesforholdet kan forlænges og betragtes da som ubrudt. 35 Øvrige ansættelsesvilkår For timelønnede gælder i øvrigt følgende bestemmelser i kapitel 2: - 3 om ansættelsesbreve - 7 stk. 1 om lønudbetaling - 22 om fraværsgodtgørelse - 23 om befordringsgodtgørelse - 24 om ferie - 26 om forældrefrihed og tjenestefrihed af tvingende familiemæssige årsager. KAPITEL 4 ØVRIGE BESTEMMELSER 36 Retsforhold Såfremt der mellem parterne opstår uoverensstemmelser om fortolkning af eller brud på overenskomsten, skal disse søges bilagt ved forhandling mellem parterne. Kan der ikke ved nævnte forhandling opnås enighed parterne imellem, indbringes spørgsmålet for en voldgift, jf. stk. 3. Voldgiftsretten består af 5 medlemmer, hvoraf Munkegaarden og Danmarks Lærerforening Kreds 80 hver udpeger 2. Disse udpeger i forening en opmand. Opnås der ikke enighed om valget af opmand, anmodes formanden for arbejdsretten om at udpege en opmand. 37 Overenskomstens ikrafttræden og opsigelse

13 Stk. 1 Ingen hidtige vilkår, opnåede goder eller kutymer kan forringes som følge af indgåelse af nærværende overenskomst. Overenskomsten har virkning fra 1. aug og er gældende indtil den 31. juli Bemærkning: Parterne er enige om, at nærværende overenskomst genforhandles i foråret Munkegaarden, den For Munkegaarden Signeret 28. sept Conni Storm Nyborg, den For Danmarks Lærerforening Kreds 80 Signeret d. 15. sept Irma Trebbien

14 Bilag Lokal aftale for lærere om arbejdstid på Munkegaarden Munkegaarden og Lærerkredsen Faaborg-Midtfyn, Kerteminde og Nyborg er enige om, at indgå en lokal aftale om anvendelse af nærværende arbejdstidsaftale for lærere ansat på Munkegaarden. Parterne har aftalt følgende: Omregningsfaktor(er) for opgaver i tilknytning til undervisningen Omregningsfaktoren for opgaver i tilknytning til fastsættes til 2,43 time(r) pr. undervisningstime. Det pligtige undervisningstimetal Det årlige maksimale undervisningstimetal pr. fuldtidsansat lærer pr. skoleår, jf. 3, stk. 4 fastsættes til 759 timer. Feriens placering Ferien placeres i ugerne 27 30, 42 og 8. Hermed er også den 6. feriuge placeret som kollektiv ferie for lærerne. Ikrafttræden og opsigelse Denne aftale gælder fra følgende skoleår: Denne aftale kan opsiges med seks måneders varsel til et skoleårs udløb, dog tidligst til den 31. juli 2011 Dato: 28. sept Dato: 15. sept Signeret 28. sept Conni Storm Conni Storm Leder Munkegaarden Signeret d. 15. sept Irma Trebbien Irma Trebbien Kredsformand Lærerkredsen Faaborg-Midtfyn, Kerteminde og Nyborg

OVERENSKOMST- HÅNDBOG OK 05-08 for pædagoger og pædagogisk personale ved frie grundskoler

OVERENSKOMST- HÅNDBOG OK 05-08 for pædagoger og pædagogisk personale ved frie grundskoler OVERENSKOMST- HÅNDBOG OK 05-08 for pædagoger og pædagogisk personale ved frie grundskoler BUPL s og Frie Grundskolers Fællesråds overenskomsthåndbog OK 05-08 for pædagoger og pædagogisk personale ved frie

Læs mere

PædagOgisk PersOnale. OverenskOmst. DI Overenskomst II (SBA) BUPL forbundet for pædagoger og klubfolk. Indgået mellem

PædagOgisk PersOnale. OverenskOmst. DI Overenskomst II (SBA) BUPL forbundet for pædagoger og klubfolk. Indgået mellem PædagOgisk PersOnale OverenskOmst 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og BUPL forbundet for pædagoger og klubfolk 2010 2012 Overenskomst 2010 2012 for pædagogisk personale mellem DI Overenskomst

Læs mere

Overenskomst for lærere i ungdomsskolen. 50.62 A O.08 46/2009 Side 1

Overenskomst for lærere i ungdomsskolen. 50.62 A O.08 46/2009 Side 1 Overenskomst for lærere i ungdomsskolen KL Lærernes Centralorganisation 50.62 A Side 1 Indholdsfortegnelse Side 50.62 A Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem er omfattet... 4 2. Personafgrænsning

Læs mere

verenskomst pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter DI Overenskomst II (SBA) FOA Fag og Arbejde Indgået mellem DI nr. 794646

verenskomst pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter DI Overenskomst II (SBA) FOA Fag og Arbejde Indgået mellem DI nr. 794646 overenskomst 2012 2014 pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og FOA Fag og Arbejde DI nr. 794646 verenskomst 2012 2014 OVERENSKOMST 2012-2014 for Pædagogmedhjælpere

Læs mere

Overenskomst for dagplejere. 66.01 O.13 3/2014 Side 1

Overenskomst for dagplejere. 66.01 O.13 3/2014 Side 1 Overenskomst for dagplejere KL FOA- Fag og Arbejde 66.01 Side 1 Side 2 Kapitel 1. Områdeafgrænsning... 4 1. Hvem er omfattet... 4 Kapitel 2. Ansættelsesvilkår... 4 2. Ansættelsesformer... 4 3. Ansættelsen

Læs mere

for pædagoger og pædagogisk personale ved frie grundskoler

for pædagoger og pædagogisk personale ved frie grundskoler overenskomsthåndbog ok 08-11 for pædagoger og pædagogisk personale ved frie grundskoler BUPL s og Frie Grundskolers Fællesråds overenskomsthåndbog OK 08-11 for pædagoger og pædagogisk personale ved frie

Læs mere

5.60.01 O.13 31/2014 Side 1. Overenskomst for pædagoger ved kommunale daginstitutioner mv. i Københavns Kommune (almenområdet)

5.60.01 O.13 31/2014 Side 1. Overenskomst for pædagoger ved kommunale daginstitutioner mv. i Københavns Kommune (almenområdet) Side 1 Overenskomst for pædagoger ved kommunale daginstitutioner mv. i Københavns Kommune (almenområdet) KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 5.60.01 Side 2 Kapitel 1. Områdeafgrænsning...

Læs mere

Overenskomst for lærere ved sprogcentre

Overenskomst for lærere ved sprogcentre Overenskomst for lærere ved sprogcentre KL Lærernes Centralorganisation 50.72 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 50.72 Side 2 1. Personafgrænsning ø.. øøøøøøøøøøø øøø e ø ee 4 øø øø 44 øøøø 4 ø 44 Kapitel

Læs mere

50.01 O.11 29/2011 Side 1. Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne

50.01 O.11 29/2011 Side 1. Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne Side 1 Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne KL Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 50.01 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler. 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler

Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler. 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler Aftale Håndbog OK 2013 2015 for det pædagogiske personale

Læs mere

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere,

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, ansat ved privat- og puljeinstitutioner der drives i henhold til

Læs mere

Overenskomst for dagplejere

Overenskomst for dagplejere Overenskomst for dagplejere Kommunernes Landsforening Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Forbundet af Offentligt Ansatte 66.01 Side 1 Side 2 Kapitel 1. Indledning... 4 1. Overenskomstens område...

Læs mere

Offentligt ansatte 2013-2015. Den Offentlige Gruppe. Overenskomst mellem KL og Fagligt Fælles Forbund

Offentligt ansatte 2013-2015. Den Offentlige Gruppe. Overenskomst mellem KL og Fagligt Fælles Forbund Offentligt ansatte 2013-2015 mellem KL og Fagligt Fælles Forbund Den Offentlige Gruppe Erhvervsuddannede serviceassistenter rengøringsteknikere og -elever 1. april 2013-31. marts 2015 2 Side 1 for erhvervsuddannede

Læs mere

Overenskomst. løn- og ansættelsesforhold. for

Overenskomst. løn- og ansættelsesforhold. for Danmarks Privatskoleforening Fagligt Fælles Forbund (3F) Overenskomst om løn- og ansættelsesforhold for rengøringsassistenter, køkkenmedarbejdere, chauffører, tekniske servicemedarbejdere og tekniske serviceledere

Læs mere

OVERENSKOMST 2007 2010

OVERENSKOMST 2007 2010 OVERENSKOMST 2007 2010 for personale beskæftiget med pædagogisk arbejde ved opholdssteder, private botilbud samt private dagbehandlingstilbud, m.v. indgået mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Socialpædagogernes

Læs mere

5.50.91 O.11 19.06.12/2012 Side 1. Overenskomst for lærere og pædagogiske ledere ved Sankt Annæ Gymnasium

5.50.91 O.11 19.06.12/2012 Side 1. Overenskomst for lærere og pædagogiske ledere ved Sankt Annæ Gymnasium Side 1 Overenskomst for lærere og pædagogiske ledere ved Sankt Annæ Gymnasium KL Gymnasieskolernes Lærerforening Indholdsfortegnelse Side 5.50.91 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem er omfattet...

Læs mere

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen 2013-2015

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen 2013-2015 OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM Kommunala Arbeiðsgevarafelagið og Tandlægeforeningen 2013-2015 INDHOLDSOVERSIGT 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE. 1 2 AFGRÆNSNING 1 3 MÅNEDSLØNNEDE 1 4 ANCIENNITET

Læs mere

OVERENSKOMST for ernæringsog. husholdningsøkonomer

OVERENSKOMST for ernæringsog. husholdningsøkonomer AMTSRÅDSFORENINGEN 32.14.1 Side 1 LÆRERNES CENTRALORGANISATION OVERENSKOMST for ernæringsog husholdningsøkonomer 2005 = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale mv. tilrettet f.eks. 01-07-2005

Læs mere

Overenskomst for håndværkere. 40.11 O.13 26/2014 Side 1

Overenskomst for håndværkere. 40.11 O.13 26/2014 Side 1 Overenskomst for håndværkere KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-bund Dansk Metal Fagligt Fælles bund 3F Fødevareforbundet NNF Malerforbundet i Danmark Serviceforbundet 40.11 Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Overenskomst for handicapledsagere. 78.01 O.13 51/2014 Side 1

Overenskomst for handicapledsagere. 78.01 O.13 51/2014 Side 1 Overenskomst for handicapledsagere KL Fagligt Fælles Forbund - 3F FOA - Fag og Arbejde 78.01 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 78.01 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet... 3 2. Afgrænsning

Læs mere

5.41.61 6.41.61 O.13 26/2014 Side 1 Overenskomst for ejendomsfunktionærer, museumsbetjente,

5.41.61 6.41.61 O.13 26/2014 Side 1 Overenskomst for ejendomsfunktionærer, museumsbetjente, Side 1 Overenskomst for ejendomsfunktionærer, museumsbetjente, tilsynsførende m.fl. KL Serviceforbundet Indholdsfortegnelse Side 5.41.61 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem er omfattet...

Læs mere

OVERENSKOMST mellem. & FOA Fag og Arbejde

OVERENSKOMST mellem. & FOA Fag og Arbejde 2012 2014 KA OVERENSKOMST mellem Pleje & FOA Fag og Arbejde Indhold Hovedoverenskomsten 6-49 Protokollater 50-86 Kapitel I Overenskomstens dækningsområde 7 1. Dækningsområde 7 2. Overgangsbestemmelse 8

Læs mere

Løn- og ansættelsesforhold 2013-2015

Løn- og ansættelsesforhold 2013-2015 Overenskomst Løn- og ansættelsesforhold 2013-2015 for rengøringsassistenter, køkkenmedarbejdere, chauffører, tekniske servicemedarbejdere og tekniske serviceledere Lilleskolerne Private Gymnasier og Studenterkurser

Læs mere

Aftale om arbejdstid m.v. for lærere i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne 2005. 50.32A O.11 35/2011 Side 1

Aftale om arbejdstid m.v. for lærere i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne 2005. 50.32A O.11 35/2011 Side 1 Aftale om arbejdstid m.v. for lærere i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne 2005 KL Lærernes Centralorganisation 50.32A Side 1 Indholdsfortegnelse Side 50.32A Side 2 Indledende bemærkninger...

Læs mere

52.01 O.13 26/2014 Side 1. Forlængelse af overenskomst for professionsbachelorer i ernæring og sundhed m.fl. inden for LC s forhandlingsområde

52.01 O.13 26/2014 Side 1. Forlængelse af overenskomst for professionsbachelorer i ernæring og sundhed m.fl. inden for LC s forhandlingsområde Side 1 Forlængelse af overenskomst for professionsbachelorer i ernæring og sundhed m.fl. inden for LC s forhandlingsområde Indholdsfortegnelse Side 52.01 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem

Læs mere

5.64.01 O.13 26/2014 Side 1. Overenskomst for pædagogisk personale ved kommunale døgninstitutioner mv.

5.64.01 O.13 26/2014 Side 1. Overenskomst for pædagogisk personale ved kommunale døgninstitutioner mv. Side 1 Overenskomst for pædagogisk personale ved kommunale døgninstitutioner mv. KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 5.64.01 Side 2 Kapitel 1. Områdeafgrænsning... 4 1. Hvem er omfattet...

Læs mere

50.01 O.15 31/2015 Side 1. Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne

50.01 O.15 31/2015 Side 1. Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne Side 1 Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne KL Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 50.01 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem

Læs mere

60.01 O.13 44/2013 Side 1. Overenskomst for pædagoger ved daginstitutioner, skolefritidsordninger, klubber mv.

60.01 O.13 44/2013 Side 1. Overenskomst for pædagoger ved daginstitutioner, skolefritidsordninger, klubber mv. Side 1 Overenskomst for pædagoger ved daginstitutioner, skolefritidsordninger, klubber mv. KL BUPL- Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund Indholdsfortegnelse Side 60.01 Side 2 Kapitel 1. Områdeafgrænsning...

Læs mere

sygeplejeoverenskomst

sygeplejeoverenskomst sygeplejeoverenskomst basisoverenskomst 2012 2014 Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd DI nr. 794649 verenskomst 2012 2014 Sygeplejeoverenskomst 2012 2014 Basisoverenskomst Indgået

Læs mere

40.01 O.13 26/2014 Side 1. Overenskomst for specialarbejdere, faglærte gartnere, faglærte brolæggere, faglærte struktører, faglærte murere m.fl.

40.01 O.13 26/2014 Side 1. Overenskomst for specialarbejdere, faglærte gartnere, faglærte brolæggere, faglærte struktører, faglærte murere m.fl. Side 1 Overenskomst for specialarbejdere, faglærte gartnere, faglærte brolæggere, faglærte struktører, faglærte murere m.fl. KL Fagligt Fælles Forbund - 3F Indholdsfortegnelse Side 40.01 Side 2 Kapitel

Læs mere