Forslag. LOKALPLAN nr. 27. Område til boliger og rekreative formål ved Lergård, Aabenraa. Tillæg nr. 33 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. LOKALPLAN nr. 27. Område til boliger og rekreative formål ved Lergård, Aabenraa. Tillæg nr. 33 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune"

Transkript

1 Forslag LOKALPLAN nr. 27 Område til boliger og rekreative formål ved Lergård, Aabenraa Tillæg nr. 33 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune version

2 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er kommunens plan for et bestemt område med bestemmelser om bl.a. områdets anvendelse, udstykninger, vej- og stiforhold, bebyggelse, beplantning og bevaring af bebyggelse. En lokalplan indebærer ikke handlepligt, men ejere og brugere af en ejendom skal i forbindelse med fremtidige dispositioner overholde planens bestemmelser. Kommunen har som planmyndighed det overordnede ansvar for planens virkeliggrelse. En lokalplan tinglyses på de ejendomme, den omfatter. En lokalplan skal være i overensstemmelse med kommunepla-nen, der omfatter hele kommunen. Kommuneplanen fastlægger bl.a. rammer for lokalplanlægningen, og disse kan kun fraviges, hvis der udarbejdes et tillæg til kommuneplanen. Hvornår skal der udarbejdes en lokalplan Byrådet skal i flge planloven udarbejde en lokalplan, - fr der gennemfres strre udstykninger eller strre bygge- og anlægsarbejder, herunder nedrivning af bebyggelse, og - når det er ndvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggrelse. Byrådet har i vrigt ret til at udarbejde en lokalplan, hvis byrådet nsker en nærmere planlægning for et område. Offentlig hring Formålet med lokalplanlægningen er også at give kommunens borgere kendskab til og mulighed for at ve indflydelse på planlægningen. Et forslag til en ny lokalplan skal derfor fremlægges i offentligt hring i mindst 8 uger, inden byrådet må vedtage planen endeligt. Indtil hringsperiodens afslutning har borgerne mulighed for at fremsende indsigelser, ændringsforslag og bemærkninger til lokalplanforslaget.

3 LOKALPLAN NR. 27 Område til boliger og rekreative formål ved Lergård, Aabenraa. Indhold... side Indledning 4 Redegrelse 5 Lokalplanområdets beliggenhed...5 Baggrund og formål...5 Eksisterende forhold...6 Den bæredygtige bydel...6 Lokalplanens indhold...9 Forhold til anden planlægning og lovgivning Kommuneplan Naturbeskyttelse og byggelinjer Milj Veje og trafik Tekniske sektorplaner Servitutter Miljvurdering Tilladelse og dispensationer fra andre myndigheder Lokalplanbestemmelser Lokalplanens formål Område og zonestatus Områdets anvendelse Udstykninger Vej-, sti- og parkeringsforhold Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens ydre fremtræden Ubebyggede arealer Milj- og forsyningsforhold Grundejerforening Forudsætninger for ibrugtagning Servitutter og lokalplan Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger Lokalplanens retsvirkninger Vedtagelsespåtegning Bilag 29 Kortbilag 1. Lokalplanområdets afgrænsning Kortbilag 2. Lokalplankort, områdets disponering Kortbilag 3a. Illustrationsplan åben-lav boliger Kortbilag 3b. Illustrationsplan åben-lav og tæt-lav boliger Bilag 4. Vejprofiler Kommuneplantillæg 39 Tillæg nr. 33 til Kommuneplan Vedtagelsespåtegning... 41

4 INDLEDNING Indledning Dette hæfte indeholder lokalplan nr. 27 for boliger og rekreative formål og tillæg nr. 33 til Kommuneplan 2009 for Aabenraa Kommune. Hæftet er opdelt i flgende hovedafsnit: Redegrelsen Indledes med en beskrivelse af lokalplanområdets beliggenhed, lokalplanens baggrund og formål, lokalplanområdets eksisterende forhold og lokalplanens indhold. Herefter flger en redegrelse for lokalplanens forhold til anden planlægning og lovgivning, en miljscreening af planen og en opsummering af de tilladelser og dispensationer der er påkrævet fra andre myndigheder. Lokalplanbestemmelser Omfatter bestemmelser om lokalplanens formål, områdets fremtidige anvendelse, ny bebyggelses omfang, placeringen og ydre fremtræden samt bestemmelser for vrige forhold, der reguleres af lokalplanen. Afsnittet afsluttes med lokalplanens retsvirkninger for ejere og brugere. Kortbilag Kortbilag hvortil der henvises i lokalplanbestemmelserne viser lokalplanområdets afgrænsning, områdets disponering og andre forhold der kan visualiseres. Kommuneplantillæg Omfatter ændringer af kommuneplanen, herunder f.eks. nye rammebestemmelser for lokalplanområdet. Offentlighedsperiode Forslaget til lokalplan nr. 27 og kommuneplantillæg nr. 33 er offentliggjort den 6. marts Eventuelle bemærkninger og indsigelser til forslaget skal være skriftlige, og fremsendes senest den 1.maj 2013 til: Aabenraa Kommune Teknik & Milj Skelbækvej Aabenraa Eller som e-post til: 4 AABENRAA KOMMUNE - LOKALPLAN NR. 27

5 REDEGØRELSE Lokalplanområdets placering i Aabenraa Kommune Lokalplanområdets beliggenhed er angivet med cirkelsignatur. Lokalplanområdets beliggenhed Lokalplanområdet ligger i den nordvestlige del af Aabenraa by i bydelen Hje Kolstrup. Planområdet afgrænses mod nord af Camma Larsen-Ledet Vej og boligbebyggelsen Fruelkke og mod vest af Gammel Ribevej. Mod syd er området afgrænset af en skovklædt lavning. Skoven indgår som en del af lokalplanområdet. Mod st grænser lokalplanområdet til boligområdet ved Lergård, der er omfattet af lokalplan M91 og i dag er bebygget med ældrecentret Lergården, parcelhuse og Hje Kolstrup Kirke. Lergård ligger centralt midt mellem Aabenraa by og den nordlige tilkrsel til motorvej E 45. Der er kort afstand til byens udbud af handel, erhverv og kultur og samtidig god forbindelse til et stort opland. Lergård ligger desuden i kort afstand til Aabenraa Sygehus. Baggrund og formål Det er hensigten, at skabe et varieret og attraktivt boligområde, der bl.a. kan tiltrække ansatte på det kommende udbyggede akutsygehus til at bosætte sig i området. Området ligger heller ikke langt fra andre store arbejdspladser og der er god adgang til det overordnede vejnet. Lokalplanen udgr frste del af helhedsplanen for Lergård - den bæredygtige bydel - hvor det er intentionen at bydelen udbygges ud fra bæredygtige principper omkring sundhed og rekreative muligheder, klimatiske hensyn og energieffektivitet, samt naturmæssige og landskabelige hensyn. Planen rummer mulighed for 53 enfamiliehuse eller som alternativ 35 enfamiliehuse og op til 60 tæt lave boliger og etageboliger. Hovedparten af lokalplanområdet ejes af kommunen, mens den vestlige del er privatejet. AABENRAA KOMMUNE - LOKALPLAN NR. 27 5

6 REDEGØRELSE Camma Larsen-Ledet Vej Gammel Ribevej Eksisterende forhold i lokalplanens område. Ortofoto COWI, DDO Eksisterende forhold Lokalplanområdet har et samlet areal på ca. 14 ha. Nettoarealet til bebyggelse bliver ca. 10 ha, som i dag er ubebygget landbrugsjord, mens skovarealet udgr ca. 4 ha. Topografisk er Lergårdområdet karakteristisk for Aabenraa. Det består at to jævnt skrånende områder adskilt af en tunneldal/ lavning med stejle skråninger. I den nordlige del af området ligger det hjeste punkt i kote 75, hvorfra terrænet falder mod vest, syd og st. De relativt lukkede landskabsrum anvendes i dag til landbrug, mens tunneldalen er skovbevokset. Skoven udgr en del af de bynære landskabskiler, som er et særligt kendetegn i Aabenraas byudvikling. Den bæredygtige bydel Lokalplanen tager udgangspunkt i de anbefalinger til bæredygtig udvikling, som der er arbejdet med i helhedsplanen for Lergård - Sund og bæredygtig bydel. I lokalplanen er der indarbejdet en række bæredygtighedsfremmende tiltag i disponering og de fysiske forhold. Lokalplanen stiller endvidere krav om lavenergibebyggelse, tilslutning til fjernvarme, samt maksimal befæstelsesgrad på grundene og opsamling af regnvand i området. Det er endvidere hensigten, at lokalplanens krav suppleres med bl.a. salgsbetingelser og bygherrevejledning, der skal fremme bæredygtighedstiltag hos den enkelte grundejer og den kommende grundejerforening i området. I udmntning af helhedsplanen gennem lokalplanlægningen arbejdes der videre med 4 nedenstående bæredygtighedstemaer. Det naturgivne landskab Sundhedsloopet Grnne vejprofiler Varieret bebyggelse 6 AABENRAA KOMMUNE - LOKALPLAN NR. 27

7 REDEGØRELSE Camma Larsen-Ledet Vej Regnvandsbassin Perimetersti Kantzonen Gammel Ribevej Naturzonen (fredskov) Lokalplanlægges i senere etape Ældrecenter Lergården udbygges Illustration af helhedsplanen for Lergård, hvor lokalplanen udgr 1. etape. Udbygningen af den sydlige del af området fastlægges i en senere lokalplan, der koordinerer med en planlagt udbygning af Ældrecenter Lergården. Det naturgivne landskab Det er formålet med lokalplanens disponering at sikre kvaliteterne i Lergårds kuperede landskab bedst muligt. Veje og bebyggelse placeres, så der foretages mindst mulig indgreb i terrænet, og bebyggelsen holdes i god afstand af det karakteristiske skovbryn for at beskytte det naturlige dyre- og planteliv. Skoven og slugten udgr områdets naturzone, der rummer den vilde natur i form af skov og skovbryn, vandlb og vandhuller. Kantzonen er en mellemzone mellem naturzonen og de områder der kan bebygges. Området holdes naturpræget med åbne græsarealer med spredt beplantning af træer, men vil også skulle kunne rumme lommer med plads til forskellige aktiviteter, som leg og motion. Her placeres også områdets regnvandsbassiner til håndtering af overfladevand fra området. Kantzonen må kun vedligeholdes ekstensivt, så den sammen med naturzonen fungerer som spredningskorridor for dyre- og planteliv og naturlig rekreation. Sundhedsloopet Lergård må gerne blive en bydel, hvor idræt, udeliv og motion er en naturlig del af livsstilen og hverdagslivet. I kantzonen sikrer lokalplanen, at der etableres et sammenhængende stisystem rundt om og gennem bebyggelsen og til den omkringliggende by. Stierne skal indgå i et sundhedsloop, der består af afmærkede lberuter af varierende længder og oplevelser. Omkring loopet placeres bydelens vrige sundhedsfremmende tiltag eksempelvis udendrs fitness, naturfitness, tarzanbaner, boldbaner, petanque, parkour, naturlegepladser osv. AABENRAA KOMMUNE - LOKALPLAN NR. 27 7

8 REDEGØRELSE Grnne vejprofiler Vej- og stinettet tilrettelægges, så det medvirker til at give de bedste forudsætninger for at cyklen og den kollektive trafik tilvælges frem for bilen. Alle veje, såvel stamvej som boligveje skal udlægges med et grnt profil. Stamvejen udlægges i et bredt tracé for at sikre mulighed for ndvendigt areal til stier, grfter, vandrende og beplantning. Beplantningen langs stamvejen skal fremstå med forskellige typer af træer, der får beplantningen til atfremstå mere naturlig i lighed med de levende hegn i området, og vil give en flottere årstidsvariation. Boligvejene etableres så de fremstår som sammenhængende grnne bånd gennem bebyggelsen. Der holdes et 5 meter bredt bælte der ikke må hegnes på hver side af vejene. I det grnne bælte må plantes enkeltstående træer og buske. Overkrsler fra vejen til grundskellet udfres i græsarmering for at understrege den grnne karakter. Stierne i sundhedsloopet perimeterstien - skal anlægges med grusbelægning, der bedst mulig tilpasser sig naturpræget i kantzonen mellem bebyggelse og skov. Varieret bebyggelse Lokalplanen differentierer kravene til den fremtidige bebyggelse i området ud fra de landskabelige kvaliteter i de enkelte delområder. I områder med store terrænforskelle i tilknytning til kantzonen stilles der strre krav til bebyggelsens placering og udformning end i områder med mere moderate terrænforskelle. Delområde 1 - åben-lav/tæt-lav boliger Området mod nord, der er kendetegnet ved moderate terrænforhold er velegnet til hustyper, der fordrer et fladt terræn. De ensartede byggemuligheder lægger op til en lav regulering af bebyggelsen. For at der opretholdes et overordnet harmonisk præg i hele området stilles krav om sorte tage, og at bebyggelsen orienteres st-vest / nord-syd. De nordlige veje kan alternativt udbygges med en tæt lav bebyggelse i op til to etager. Delområde 2 - åben-lav boliger Området mod syd langs kantzonen mod skoven, der er kendetegnet ved store terrænforskelle, br have en hj grad af regulering i forhold til terrænet og placeringen ud mod kantzonen og skovbrynet. Lokalplanbestemmelserne skal sikre, at husene orienteres med ens afstand til boligvejen for at understrege det slyngede vejforlb og tagene udfres som flade tage, så den bagved liggende bebyggelse vil få bedre udblik til skovbrynet. Bygningerne skal udfres f.eks. med facader i sort træbeklædning med felter i mrkegrå og sorte nuancer og med sorte eller grnne tage. Dette vil virke samlende og harmonisk i de grnne omgivelser. Delområde 3 - åben-lav/tæt-lav/etageboliger, fælleshus Området mod nordst ligger omkring en lavning. Området planlægges som et område til et helt igennem bæredygtigt byggeri med hjere lavenergiklasse og med genanvendelse af regnvand til tjvask og toiletter. Der gives mulighed for en hjere tæthed og byggeri i op til tre etager enten som fritliggende villaer eller som en tæt lav bebyggelse. Her kan opfres et eventuelt fælleshus for bebyggelsen i kombination med lånebil-p-plads, bilvaskeareal o.a. Bygningerne skal udfres f.eks. med facader i sort træbeklædning med felter i mrkegrå og sorte nuancer og med grnne tage. Dette vil virke samlende og harmonisk i de grnne omgivelser. Generelt vil de grnne tage i bebyggelsen medvirke til forsinkelse af overfladevandet. På de enkelte grunde skal graden af befæstede arealer reduceres mest muligt, således at overfladvand langsomt ledes til regnvandsledningerne og dermed ikke overbelaster de overordnede afledningssystemer. 8 AABENRAA KOMMUNE - LOKALPLAN NR. 27

9 REDEGØRELSE Det er hensigten med lokalplanens bestemmelser, at ny bebyggelse mest muligt tilpasser sig det eksisterende terræn på dee skrånende boligparceller. I lokalplanens 8 stilles således krav til terrænregulering, skråningsgrad og forbud mod stttemure. Lokalplanens indhold Områdets opdeling, anvendelse og bebyggelse Lokalplanens område inddeles i 5 delområder efter anvendelse og disponering, jf. nedenstående oversigt. Ved bebyggelse på en skrånende grund br der ske en afvejning af grundens terræn, solorientering, funktionalitet og arkitektur. Vejledende skitser for indpasning af bebyggelse på skrånende terræn: Parallel blde linjer Oversigt over lokalplanens delområder. Områderne planlægges med flgende hovedkarakteristika: Delområde 1 - åben-lav/tæt-lav boliger Området planlægges til fritliggende énfamiliehuse. På de nordligste boligveje kan der alternativt opfres kæde- række- eller dobbelthuse. Tværs af kurver Området pålægges færre restriktioner for bebyggelsen, men på en måde så helhedsindtrykket af området er harmonisk trods de forskelligartede byggerier. Det bærende princip for at opnå dette er, at der skal anvendes ensartede tagmaterialer samt at bygningerne skal orienteres, således at tagfladerne kun har to retninger stvest eller nordsyd og sammenhængende grnne gaderum. Maks. bygningshjde 8,5 m og 2 etager. Bebyggelsen skal orienteres nord-syd eller st-vest og placeres inden for byggelinjer, der holder 2,5 m til skel, dog 7,5 m mod syd af hensyn til optimal udnyttelse af solenergi og dagslys. Facader kan fremstå i blank mur, eller pudset/vandskuret mur i hvid, grå eller sort, evt. med beplantning på facader. Tage skal have en hældning på grader eller udfres som flade tage og skal fremstå i sorte materialer eller som grnne tage med græs/sedum. Delområde 2 - åben-lav boliger Området planlægges til fritliggende énfamiliehuse. Forskudte planer Området pålægges specifikke krav til bebyggelsens arkitektur på grund af beliggenheden på stærkt skrånende terræn mod kantzonen og skovkanten. Bebyggelse i fast afstand fra vejen og åbne forhaver understreger vejens kurvede forlb. Maks. bygningshjde 8,5 m og 1 etage mod adgangsvej og 2 etager mod haveside. Bebyggelsen skal have en facade i udgangsbyggelinje 5 m fra vejskel og placeres 2,5 m fra stskel og 5 m fra vest- og sydskel. Facader skal fremstå i sortmalet træ, eventuelt med mindre dele i murværk. Tage skal være flade og fremstå i sorte materialer eller som grnne tage med græs/sedum. AABENRAA KOMMUNE - LOKALPLAN NR. 27 9

10 REDEGØRELSE Delområde 3 - åben-lav/tæt-lav/etage boliger, fælleshus Området planlægges til fritliggende énfamiliehuse, tæt-lav boliger eller etageboliger. Området lægger op til en bebyggelse, der i særlig grad eksperimenterer med bæredygtighedsfremmende lsninger, og rummer areal til fælleshus og anlæg for hele området. Maks. bygningshjde 10,5 m og 2-3 etager. Bebyggelsen skal placeres inden for byggefelt på 20 x 20 m. Facader kan fremstå i blank mur i gråtoner til sort, træ i sort eller grå, eller evt. med beplantning på facader. Endvidere kan solenergianlæg integreres i sydvendte facader. Tage skal være flade eller have ensidig, sydvendt hældning på maks. 35 grader. Tage skal være tagpap eller grnne tage med græs/ sedum. Delområde 4 - Kantzonen - fælles friarealer Området udgr de fælles friarealer inklusive stamvejene. Der må inden for delområdet ikke opfres egentlig bebyggelse bortset fra anlæg til udendrs fitness, naturfitness, parkour, naturlegepladser osv. Området udgr randområdet op mod skoven. Arealerne skal fremstå med naturpræg, ekstensivt plejet med hslet 1-2 gange årligt. Der kan plantes grupper af frugttræer og blandede træer af stedstypiske arter, samt bærbuske. I delområdet forlber perimeterstien, der giver mulighed for at bevæge sig rundt i området og og bruge boldbaner, lege- og aktivitetsarealer mv. Endvidere kan der etableres forsinkelsesbassiner og oversvmmelsesarealer til regnvand, der er landskabeligt udformede. Visualisering af kantzonen fra helhedsplan. Foto i lokalplanområdet mod skovbrynet. Delområde 5 - Naturzonen - skov Området udgres af skoven med slugten og vandlb. Arealet er pålagt fredskovspligt og er underlagt skovlovens regler. Gennem området forlber to stier, der forbinder lokalplanområdet med helhedsplanens sydlige område, der lokalplanlægges senere. 10 AABENRAA KOMMUNE - LOKALPLAN NR. 27

11 REDEGØRELSE Forhold til anden planlægning og lovgivning Kommuneplan rammer for lokalplanlægningen Lokalplanområdet udgr en del af rammeområderne B (boliger) og område N (rekreativt område). Rammebestemmelserne for B udlægger områdets anvendelse til boligformål i form af etage, åben-lav og tæt-lav bebyggelse med offentlige formål til områdets bebyggelse og med mulighed for mindre erhverv, der ikke ændrer områdets karakter af boligområde. Det maskimale etageantal er fastsat til 3 etager og den maksimale bygningshjde til 11 m. Rammebestemmelserne fastsætter en maksimal bebyggelsesprocent på 30 og minimum grundstrrelse på 700 m 2. Rammeområdet N omfatter skovarealerne (Præsteskoven), der er fredskovspligtige. Arealet ligger overvejende i landzone B FRUELØKKE F B B E B SKOVGÅRDSVEJ NØRRESKOVVEJ T D GAMMEL R IB EVEJ B B B T N F B MØLLEPOLD B PRÆSTESKOVEN LØGUMKLOSTERVEJ NYMØLLEVEJ C B Meter Boligområder Naturopmråder - Jordbrug Perspektivområde bolig Blandet bolig- og erhvervsområder Offentlige formål Perspektivområde erhverv Centerformål Sommerhusområde Byzone Kommuneplanens rammeområder (Kommuneplan 2009) Erhvervsområde Fritids og Ferieformål (Rekreative områder) Landsbyområde Tekniske anlæg Trafikanlæg Vindmller Lokalplanområde AABENRAA KOMMUNE - LOKALPLAN NR

12 REDEGØRELSE Lokalplanen indeholder mulighed for tæt-lav bebyggelse med en grundstrrelse ned til 350 m 2 og en bebyggelsesprocent på 40, der afviger fra kommuneplanens rammer. Derfor offentliggres der samtidig med lokalplanen et kommuneplantillæg nr. 33, der ændrer rammerne i overensstemmelse med lokalplanen. Kommuneplan hovedstruktur og retningslinjer Præsteskoven syd for og i Lergårdområdet er udpeget som grn landskabskile og værdifuldt landskab. Under principper for byvækst er en af retningslinjerne at byvækst er der endvidere et nske om at bynære landskaber og landskabskiler skal indgå i planlægning af byvækstområder. Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen. Lergårdområdet ligger endvidere inden for område af særlig værdifulde landbrugsområder. Der gælder særlige retningslinjer herfor, bl.a. ved inddragelse til andre formål, såsom boligformål, skal det dokumenteres, at der er taget strst mulig hensyn til landbruget og at det skal forblive i jordbrugsmæssig drift indtil de faktisk tages i brug til anden anvendelse. Der er endvidere retningslinje om en udnyttelse på gennemsnitligt 10 boliger pr. hektar. I dette tilfælde er udnyttelsesgraden afvejet mod hensynet til Lergård-områdets landskabelige og naturmæssige værdier. Kommuneplan Bymnster og byudvikling Lokalplanområdet ligger i rammeområde B i Kommuneplan Rammeområde B er det sidste område på Hje Kolstrup der ikke er lokalplanlagt og byggemodnet til boligformål. Området har været optaget som byudviklingsområde i Kommuneplanen siden den frste kommuneplan for Aabenraa kommune blev vedtaget i 1985 og har siden 1970 ligget i byzone. Området er endvidere prioriteret 1 i kommuneplanens rækkeflgeplan. Der er ved lokalplanens udarbejdelse ikke flere ledige byggemodnede grunde til parcelhusbyggeri i de kommunale eller private udstykninger på Hje Kolstrup. Befolkningsprognosen for Aabenraa Kommune viser at der i de kommende år vil ske en befolkningstilvækst i Aabenraa By. Der er med udgangspunkt i befolkningsprognosen beregnet at der planperioden er behov for cirka 500 nye boliger i Aabenraa by. Dette medfrer at der bliver et stort behov for at udnytte de sidste arealer på Hje Kolstrup til byudvikling. Udbygningen af Aabenraa Sygehus og etablering af et nyt psykiatrisk hospital mindre end 500 meter fra Hje Kolstrup medfrer mange nye arbejdspladser. Området er ideelt til bosætning af de mange nye medarbejdere, der således kan færdes på arbejde til fods eller på cykel. Kommuneplan Grundvandsbeskyttelse Områder med særlige drikkevandsinteresser, områder med nitratflsomme indvindingsområder og indvindingsoplande til almene vandværker har hjeste prioritet for drikkevand. Derfor må arealanvendelse i særlige drikkevandsområder ikke ændres til en mere grundvandstruende art, og aktiviteter der sikrer god grundvandskvalitet skal fremmes. Rammeområde B ligger i område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Området er omfattet af Vandplan 1.11 Lillebælt/ Jylland. De særlige drikkevandsinteresser knytter sig til den såkaldte Ribeformation, der strækker sig videre mod nordvest over Rdekro og op midt i Snderjylland. Lokalplanområdet ligger uden for indvindingsoplande til vandværker og uden for nitratflsomme indvindingsområder (NFI). Området ændrer i forbindelse med lokalplanens realisering anvendelse fra landbrugsformål til boligområde og grnt område med ekstensivt plejeniveau. I henhold til vandplanernes retningslinje nr. 41 skal der redegres for om der er alternative placeringer af byudviklingsområder og om byudviklingen udgr 12 AABENRAA KOMMUNE - LOKALPLAN NR. 27

13 REDEGØRELSE en særlig risiko for forurening af grundvandet. Da området er kommuneplanlagt og er beliggende i eksisterende byzone samt kun er beliggende i OSDområde, men ikke NFI-område og indvindingsopland til vandværker, er kravene til redegrelsen mindre. Området ligger i overgangen mellem morænelandskabet med forholdsvis tætte lerlag og de mere sandede områder med ringe grundvandsbeskyttelses mod vest. Grundvandsbeskyttelsen er således ikke optimal, men der tages i lokalplanen forskellige skridt til at sikre grundvandet mod forurening som f.eks. svarer til de krav, der gælder i NFI-områder og indvindingsområder, selv om der ikke er krav herom. Der ses ikke at være alternative muligheder for placering af nye boligområder ved Aabenraa by uden for områder med særlige drikkevandsinteresser. Lokalplanområdet er helt omgivet af planlagte og udbyggede byområder. Frst på længere sigt vil det blive overvejet om at etablere helt nye byområder nord for Hje Kolstrup. Disse ligger delvist uden for områder med særlige drikkevandsinteresser, men vil også ligge mere lsrevet fra Aabenraa by med dertil hrende ulemper i form af store investeringer i infrastruktur og manglende adgang til offentlig service i form af skoler, institutioner, indkbsmuligheder m.m. Arkæologi Museum Snderjylland har foretaget forundersgelse af store dele af lokalplanområdet, og har lokaliseret tre områder, hvor der er væsentlige jordfaste fortidsminder, som er beskyttet af museumslovens 27. Det drejer sig om gruber og stolpehuller. De tre områder er på henholdsvis 500 m 2, 900 m 2 og 3200 m 2, og repræsenterer henholdsvis to aktivitetsområder beliggende henholdsvis vest og midt i området, og et bopladsområde med gårde i den sydlige del af området mod skovkanten. Inden der kan igangsættes bygge- og anlægsarbejder i disse tre områder skal museet udgrave og frigive arealerne. Se kort neden for. For de vrige dele af lokalplanområdet må der påregnes stor sandsynlighed for at stde på væsentlige fortidsminder ved anlægsarbejdet. Museet anbefaler en frivillig undersgelse af området med henblik på at afklare, om der i disse arealer findes væsentlige fortidsminder, der har en sådan karakter, at de skal udgraves inden de delægges ved anlægsarbejdet. Museum Snderjyllands kort over den udgravede del af lokalplanområdet, og de tre lokaliserede interesseområder inden for lokalplanens område. AABENRAA KOMMUNE - LOKALPLAN NR

14 REDEGØRELSE Skovgårdsvej Fruelkke ' Skovgårdsvej Fruelkke!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Nrreskovvej!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Lergård!!!!! Beskyttet natur og skovbyggelinje i lokalplanområdet. Endvidere vises areal, hvor skovbyggelinje sges ophævet, svarende til lokalplanens delområdegrænser for bebyggelse.!!!!!!!!!!!! Gammel Ribevej!!!!! Eng Hede Mose Overdrev Strandeng S!!!!!!! Lokalplanområde Revideret Skovbyggelinje Skovbyggelinje - DAI Fredskov Åbent vandlb, Kommunal! Hgelsbjerg!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! aab 68!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Teglværksvej Meter Naturbeskyttelse og byggelinjer Fredskov Skovarealerne i lokalplanområdet (Præsteskoven) er fredskovspligtige, og skoven skal dermed bevares og drives efter skovlovens regler. På fredskovspligtige arealer må der ikke opfres bygninger, etableres anlæg, gennemfres terrænændringer eller anbringes affald. I skovloven er der dog visse muligheder for at etablere bygninger og lignende til brug for spejderhytter, skovbrnehaver og lignende, der særligt tilgodeser brns og unges friluftsliv. Skov- og Naturstyrelsen er myndighed. Iflge naturbeskyttelseslovens adgangsbestemmelser må man færdes frit i offentligt ejede skove og gå overalt og cykle på veje og stier. Skovbyggelinjer Lokalplanområdet er berrt af skovbyggelinjen på 300 m efter naturbeskyttelseslovens 17. Der er indhentet forhåndstilkendegivelse fra Naturstyrelsen om accept af ny 14 AABENRAA KOMMUNE - LOKALPLAN NR. 27

15 REDEGØRELSE reduceret skovbyggelinje med afstand til skovbryn på mellem 10 og 25 meter varierende omkring skoven, hvilket fremgår af lokalplanens kortbilag. Aabenraa Kommune sger Naturstyrelsen om reduktion af skovbyggelinjen i forbindelse med gennemfrelsen af lokalplanen. Inden for skovbyggelinjen må der ikke placeres bebyggelse, dvs. bygninger, skure, campingvogne, master m.v. Aabenraa Kommune er myndighed. Beskyttede naturtyper (NBL 3) I områdets nordlige del er der registreret et mindre vandhul, der er beskyttet af naturbeskyttelseslovens 3. Det medfrer, at vandhullets tilstand ikke må ændres uden forudgående dispensation. Vandhullet sges bevaret i rabat langs stamvejen. Afvandingsgrfter ledes om muligt uden om vandhullet. Aabenraa Kommune er myndighed. Vandlbet i slugten af fredskovsarealet er omfattet af naturbeskyttelseslovens 3. Det betyder, at vandlbets tilstand ikke må ændres. Aabenraa Kommune er myndighed for vandlb og skal i den forbindelse ved en behandling af udledningstilladelser for overfladevand vurderer vandlbenes tilstand i forhold til vandlbsloven og i forhold til 3 i Naturbeskyttelsesloven. Beskyttede dyre- og plantearter (bilag IV-arter) Området er i dag karakteriseret ved dyrkede marker, der strækker sig helt ind til skovbrynet af de omgivende skovområder. Markerne er opdelt af to levende hegn. De dele af lokalplanområdet, der udnyttes til bebyggelse mv. er hovedsageligt landbrugsarealer uden væsentlige naturværdier. Der er ved besigtigelse i 2002 observeret forekomst af padder af arterne Lille vandsalamander, Stor vandsalamander og Bjergsalamander i den vestlige del af området. Kun Stor Vandsalamander er på habitatdirektivets bilag IV. De vrige er artsfredede. Endvidere formodes der en potentiel forekomst af visse flagermusarter i området. Habitatdirektivet forpligtiger EU-medlemslandene til at træffe de ndvendige foranstaltninger til at indfre en streng beskyttelsesordning i det naturlige udbredelsesområde for dyrearter, som står på bilag IV. Beskyttelsen af arterne handler blandt andet om at sikre arterne mod at blive efterstræbt (jagt, indsamling, delæggelse af æg og yngel). Man skal også sikre, at arternes yngleog rasteområder ikke beskadiges eller delægges, jf. direktivets artikel 12. I lokalplanens kantzone op mod skoven etableres engagtige arealer, nye vandhuller og oversvmmelsesarealer og der er således mulighed for at disse bliver nye ynglesteder for padder i forhold til den nuværende landbrugsmæssige anvendelse. Som supplement til vandhullerne kan der etableres skjulesteder i form af stensætninger, stenbunker og lignende. Det stlige af de nuværende hegn fjernes, men erstattes af en ny sammenhængende beplantning med flere forskellige typer træer og buske. Det vestlig hegn opretholdes og suppleres med ny beplantning. Derved bevares og sikres nye ledelinjer i bylandskabet for flagermusbestandene. Vandhullerne og oversvmmelsesarealer er med til at forge insektbestanden og dermed fdegrundlaget. De omgivende skovområder ændres ikke, således at gamle træer, der kan danne vinterkvarter for flagermusarterne opretholdes. Realiseringen af lokalplan forventes kun at påvirke salamandernes levesteder i begrænset omfang. Derudover vurderes det, at lokalplanen ikke medfrer påvirkning af beskyttede dyre- og plantearter. AABENRAA KOMMUNE - LOKALPLAN NR

16 REDEGØRELSE Milj Vejtrafikstj Området kan påvirkes at vejtrafikstj fra Gammel Ribevej og Camma Larsen- Ledet Vej. På baggrund af tidligere målinger er trafiktallene fremskrevet og vurderet til en forventet trafik i 2022 på biler (ÅDT) på Gammel Ribevej og biler (ÅDT) på Camma Larsen-Ledet Vej. Gennemsnitshastigheden er sat til km/t. De vejledende stjgrænser for vejtrafikstj er L DEN 58 db (A) i forhold til stjflsom anvendelse som boliger og opholdsarealer. Der er gennemfrt en overslagsberegning der viser, at 58 db kurven forventes at ligge ca. 40 m fra vejmidten af Gammel Ribevej og ca. 60 m fra vejmidten af Camma Larsen-Ledet Vej. På grund af boligernes afstand til Gammel Ribevej vurderes det, at der ikke er problemer med at overholde stjgrænsen her. Mod Camma Larsen-Ledet Vej vurderes det, at der vil være behov for en stjvold på 1,5-2 meters hjde mod boligområdet for at overholde stjgrænsen fra den forventede fremtidige trafik. Lokalplanen indeholder bestemmelse om, at Miljstyrelsens til enhver tid gældende vejledende grænseværdier for vejtrafikstj skal overholdes ved ibrugtagning af ny bebyggelse. Jordforurening - områdeklassificering Området er beliggende i byzone, men er udtaget af områdeklassificeringen i henhold til jordforureningslovens 50a (Lov om forurenet jord nr. 282 af 22.marts 2007). Det skal tilfjes, at ud over jordflytningsbekendtgrelsen skal Aabenraa Kommunes regulativ for områdeklassificering og jordflytning flges. Dette betyder, at flytningen af jord væk fra området blot skal anmeldes til kommunen. Der skal ikke udtages jordprver. Hvis der skal etableres olietanke indenfor lokalplanområdet, skal reglerne i den gældende olietanksbekendtgrelse overholdes. Veje og trafik Vejadgang til lokalplanområdet sker fra Camma Larsen-Ledet Vej via ny stamvej til betjening af de stvestgående boligveje. Der kan ikke etableres overkrsler til de enkelte grunde fra stamvejen. I kryds mellem stamvej og boligveje kan der indrettes minirundkrsler eller hævede flader af hensyn til trafiksikkerheden og nedbringelse af hastigheden. Langs boligvejene fastlægger lokalplanen byggelinjer for placering af bebyggelse på grundene. I området etableres skolestier med forbindelse til rundkrslen ved Gammel Ribevej og til stibro ved Camma Larsen-Ledet Vej, der får forbindelse til eksisterende stisystem. I kantzonen omkring de nye boliger udlægges et nyt rekreativt stisystem internt i lokalplanområdet og med forbindelse til Præsteskoven og området syd for skoven, samt til boligvejen Lergård mod st. 16 AABENRAA KOMMUNE - LOKALPLAN NR. 27

17 REDEGØRELSE Tekniske sektorplaner Varmeforsyning Lokalplanområdet hrer til forsyningsområdet for Aabenraa - Rdekro Fjernvarme. Ny bebyggelse har tilslutningspligt. Varmeplan 2009 giver mulighed for at fjernvarmeselskabet kan etablere et varme- eller kraftvarmeanlæg til forbrænding eller forgasning af biomasse samt affald på et nyt anlæg. Der er ligeledes mulighed for at placere solvarme i tilknytning til anlægget. Vandforsyning Ny bebyggelse skal tilsluttes Arwos Vandforsyning. Regn- og spildevand Området er omfattet af Aabenraa Kommunes spildevandsplan og skal separatkloakeres. Spildevand skal ledes via separate ledninger til offentlig spildevandsledning. Regnvand skal ledes via kanaler, trug eller ledninger til bassiner inden for området og forsinkes inden udlb til recipient. Regnvand kan endvidere tillades nedsivet på egen grund via faskine i det omfang jordbundsforholdene muliggr det. I delområde 3 skal regnvand genanvendes i bebyggelsen til tjvask og i toiletter. Renovation I forbindelse med nybyggeri skal der sikres mulighed for placering og tmning af affaldscontainere/beholdere, i henhold til pt. gældende affaldsregulativ af 1. januar Affaldsbeholdere skal så vidt muligt placeres således, at renovationskretjer uhindret kan kre frem til beholderne. Servitutter Private servitutter eller andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanens bestemmelser, fortrænges af den endeligt vedtagne lokalplan. Der er ikke ved lokalplanens udarbejdelse fundet private tilstandservitutter i strid med lokalplanen. Miljvurdering I henhold til 3 i Lov om miljvurdering af planer og programmer skal der udarbejdes en miljvurdering af: 1. Planer som fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser til p r o- jekter, der er omfattet af lovens bilag 3 og Andre planer, som kan påvirke et udpeget internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt. 3. Andre planer, som i vrigt fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til projekter, som kommunen vurderer kan få væsentlig indvirkning på miljet. Lokalplan nr. 27 og kommuneplantillæg nr. 33 er ikke omfattet af pkt. 1 og 2. AABENRAA KOMMUNE - LOKALPLAN NR

18 REDEGØRELSE Planen er derfor vurderet heller ikke at være omfattet af pkt. 3, jf. bilag nr. 2. Screening Der er foretaget en screening af, om planlægningen kræver yderligere miljvurdering i form af udarbejdelse af en miljrapport. Det er i screeningsrapporten vurderet, at de ændringer som planen medfrer, kun betyder en uvæsentlig ændret påvirkning af miljet i forhold til den nuværende situation. Konklusion Det vurderes på baggrund af screeningen, at planerne ikke vil få væsentlige indvirkninger på miljet. Byrådet har på den baggrund besluttet, at der ikke skal foretages yderligere miljvurdering af kommuneplantillæg nr. 33 og lokalplan nr. 27. Beslutningen offentliggres samtidig med planforslagene, og vil kune påklages til Natur- og Miljklagenævnet indenfor 4 uger fra offentliggrelsesdatoen. Tilladelse og dispensationer fra andre myndigheder Landbrugsloven Matrikelnummer 1956 og 2775 Kolstrup under Aabenraa er omfattet af landbrugspligt. De berrte ejendomme er derfor reguleret af lov om landbrugsejendomme. Landbrugspligten skal ophæves efter landbrugslovens bestemmelser i forbindelse med at ejendommen udstykkes og overgår til den planlagte anvendelse. Museumsloven Museum Snderjylland vil skulle udgrave fortidsminder inden for de udpegede interesseområder inden for lokalplan området, inden der kan igangsættes bygge- og anlægsarbejder i de udpegede områder som berrer jordlag under normal pljedybde. Hvis der i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder i området findes spor af fortidsminder, skal arbejdet iflge museumslovens 27 standses, hvis det berrer fortidsmindet, og fortidsmindet skal straks anmeldes til museet. Fredskov Byggeri, fældning mv. i fredskov må ikke foretages uden tilladelse efter skovloven fra Skov- og Naturstyrelsen. Skovbyggelinje Inden for skovbyggelinje må der i henhold til Naturbeskyttelseslovens 17 ikke placeres bebyggelse (bygninger, skure, campingvogne, master m.v.). Aabenraa Kommune er myndighed i forhold til dispensation. Aabenraa Kommune vil i forbindelse med lokalplanen anmode Naturstyrelsen om reduktion af skovbyggelinjen som vist på kortet side AABENRAA KOMMUNE - LOKALPLAN NR. 27

19 1. Lokalplanens formål LOKALPLANBESTEMMELSER LOKALPLAN NR. 27 OMRÅDE TIL BOLIGER OG REKREATIVE FORMÅL VED LERGÅRD, AABENRAA. Med hjemmel i lov om planlægning (bekendtgrelse nr. 937 af 24. september 2009 med senere ændringer) fastsættes herved flgende bestemmelser for det i 2 beskrevne område. 1.1 Lokalplanens formål er: at fastlægge områdets anvendelse til boliger og rekreative formål at skabe grundlaget for en bæredygtig bydel, der vægter beboernes rekreative muligheder for at leve et aktivt og sundt liv i området at sikre at området udnyttes og bebygges i respekt for de landskabelige og naturgivne kvaliteter i området, herunder med særlige arkitektoniske krav m.v. i delområde 2 op mod fredskoven, at sikre at området indrettes og forsynes, så energiforbruget minimeres, herunder at ny bebyggelse opfres som lavenergibebyggelse at sikre mulighederne for lokal håndtering af regnvandet i området at sikre udlæg af vej- og stiforbindelser, der er landskabeligt tilpassede. 2. Område og zonestatus 2.1 Lokalplanområdet er afgrænset som vist på kortbilag 1. Området omfatter flgende matrikler: Ejerlav: Kolstrup under Aabenraa Matrikel nr.: 1942, 1956, del af 2775 og 2780, Lokalplanen omfatter desuden alle parceller, der efter den udstykkes fra nævnte ejendomme indenfor lokalplanens område. 2.2 Lokalplanområdet ligger i henholdsvis landzone (fredskovsarealer) og byzone. Lokalplanen ændrer ikke på zonestatus. 3. Områdets anvendelse 3.1 Lokalplanområdet inddeles i delområde 1, 2, 3, 4 og 5 som vist på kortbilag Delområde 1 må kun anvendes til boligformål i form af åben-lav eller tæt-lav boligbebyggelse i form af kæde-, række- eller dobbelthuse. Tæt-lav boligbebyggelse må alene placeres langs vej C-D, jf. kortbilag Delområde 2 må kun anvendes til boligformål i form af åben-lav boligbebyggelse. 3.4 Delområde 3 må kun anvendes til boligformål i form af fritliggende enfamiliehuse, tæt-lav boligbebyggelse i form af kæde-, række- eller dobbelthuse eller etageboliger. En mindre del af delområdet som vist på kortbilag 2 kan anvendes til fællesbygninger og -anlæg for området. AABENRAA KOMMUNE - LOKALPLAN NR

20 LOKALPLANBESTEMMELSER 3.5 Delområde 4 må kun anvendes til grnt fællesareal med aktivitetsområder og forsinkelsesbassiner. Der må i tilknytning hertil etableres tekniske anlæg, pumpestation med mulighed for mindre bygning eller transformator. 3.6 Delområde 5 må kun anvendes til naturområde, eksisterende fredskov. 3.7 I delområde 1, 2 og 3 kan erhvervsdrift fra boliger etableres under forudsætning af: at virksomheden drives af den, der bebor ejendommen, og der kun er ansatte, der bebor ejendommen, at ejendommens karakter af beboelsesbygning ikke forandres, at virksomheden ikke medfrer ulempe i form af stj, trafik og parkeringsgener for det omkringliggende område, at den ndvendige parkering etableres på egen grund, og at virksomhedens skiltning maksimalt omfatter et skilt på hjst 0,5 m² med virksomhedens navn, logo og adresse, der monteres på facaden og tilpasses denne. 4. Udstykninger 4.1 Lokalplanområdet må kun udstykkes i overensstemmelse med principper som vist på kortbilag nr. 2. Udstykningsplanen kan fraviges i delområde 1 og 3, hvis dele af områderne anvendes til tæt-lav boligbebyggelse, jf. 3.2 og 3.4. Udstykning til tæt-lav bebyggelse i delområde 1 skal i princippet ske i overensstemmelse med kortbilag 3b. 4.2 I delområde 1 må grunde ikke udstykkes mindre end 700 m 2 til åben-lav bebyggelse og 350 m 2 til tæt-lav bebyggelse. I delområde 2 må grunde ikke udstykkes mindre end 900 m 2. I delområde 3 må grunde ikke udstykkes mindre end m 2 til åbenlav bebyggelse og 500 m 2 til tæt-lav bebyggelse. 5. Vej-, sti- og parkeringsforhold 5.1. Vejadgang til lokalplanområdet må kun ske fra ny overkrsel til Camma Larsen-Ledet Vej som vist på kortbilag Der udlægges areal til nye veje som vist på kortbilag 2. Vejene udlægges med flgende bredder og materialer, jf. principsnit i bilag 4: Stamvej A B: Varierende bredder med en krebanebredde på min. 5,5 m. Vejen må kun udfres med fast belægning i form af asfalt. Boligveje C D og E - F - G: Bredde 10 m med en krebanebredde på max. 5 m. Vejene må kun udfres med fast belægning i form af asfalt eller belægningssten. Boligvej H I: Bredde 7 m med en krebanebredde på max. 3,5 m. Vejen må kun belægges med asfalt eller belægningssten. I kryds mellem stamveje og boligveje kan der anlægges hævede flader eller minirundkrsler. 20 AABENRAA KOMMUNE - LOKALPLAN NR. 27

Plangrundlag og screening for. Lokalplan nr. 27 Bæredygtigt boligområde ved Lergård i Aabenraa. Notatet er opdelt i tre sektioner:

Plangrundlag og screening for. Lokalplan nr. 27 Bæredygtigt boligområde ved Lergård i Aabenraa. Notatet er opdelt i tre sektioner: Teknik og Miljø Dato: 31-10-2012 Sagsnr.: 09/26277 Dok nr.: 352 Plangrundlag og screening for Lokalplan nr. 27 Bæredygtigt boligområde ved Lergård i Aabenraa Dette notat indeholder en kort beskrivelse

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 2002-2012 RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD Vedtaget af byrådet den. 28. april 2004 Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Udbygningen af Stenløse Syd...

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Dispositionsplan Hjallerup Øst

Dispositionsplan Hjallerup Øst Dispositionsplan Hjallerup Øst Indledning Brønderslev Kommune oplever god interesse for at bosætte sig i Hjallerup - særligt i Hjallerup Øst, hvor der er gode og sikre forbindelser til skole og institutioner.

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune Retningslinjer og Rammebestemmelser for VIBS.B4.01_T1, VIBS.B4.03_T1, VIBS.A1.01_T1, VIBS.C1.01_T1, VIBS.R1.01_T1, VIBS.R1.02_T1 Tillæggets område

Læs mere

Du kan indsende dine bemærkninger, kommentarer og indsigelser ved hjælp af funktionen "Høring - hvad mener du?" her på hjemmesiden.

Du kan indsende dine bemærkninger, kommentarer og indsigelser ved hjælp af funktionen Høring - hvad mener du? her på hjemmesiden. Tillæg nr 9 - Boligområde, Skagensvej/Golfparken, Hjørring Hjørring Kommunes Byråd har på møde den 27. september 2017 godkendt forslag til kommuneplantillæg nr. 9. Hjørring Kommune vil gerne høre din mening

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 Indholdsfortegnelse Side Forord... 2 Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 1. Beskrivelsen... 4 Nuværende forhold... 4 Fremtidige forhold... 4 2. Redegørelsen...

Læs mere

Kommuneplan Forslag til. Kommuneplantillæg nr Boligområde på østsiden af Skolevej, Tversted. Offentlig fremlagt

Kommuneplan Forslag til. Kommuneplantillæg nr Boligområde på østsiden af Skolevej, Tversted. Offentlig fremlagt TANNISBUGTVEJ KLITROSEVEJ Offentlig fremlagt 28. sept. 2016-22. nov. 2016 Kommuneplan 2013 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 21 - Boligområde på østsiden af Skolevej, Tversted TRANEBÆRVEJ ØSTERVEJ MARGUERITEVEJ

Læs mere

25.01.B05. TILLÆG 29 Boligområde i Årre ENKELTOMRÅDE B05

25.01.B05. TILLÆG 29 Boligområde i Årre ENKELTOMRÅDE B05 25.01.B05 TILLÆG 29 Boligområde i Årre ENKELTOMRÅDE 25.01.B05 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013 - NOVEMBER 2015 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Et forsalg til dette kommuneplantillæg har været fremlagt i offentlig

Læs mere

H O B R O K O M M U N E

H O B R O K O M M U N E H O B R O K O M M U N E Lokalplan nr. 260 Område til hotelformål ved Amerikavej i Hobro 2003 Lokalplan nr. 260 Hobro kommune Område til hotelformål ved Amerikavej i Hobro INDHOLDSFORTEGNELSE: Side Redegørelse

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE side Beskrivelse af hæftets indhold 2 Hvad er en lokalplan 2 Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 7. til Kommuneplan Et erhvervsområde ved Barritskovvej. Forslag

Kommuneplantillæg nr. 7. til Kommuneplan Et erhvervsområde ved Barritskovvej. Forslag Kommuneplantillæg nr. 7 til Kommuneplan 2013-2025 Et erhvervsområde ved Barritskovvej. Forslag Kommuneplantillæg nr. 7 Baggrund Kommuneplantillæg nr. 7 er udarbejdet for at bringe lokalplanforslag 1021

Læs mere

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan Erhvervsområde ved Hasselager Allé og Genvejen, Hasselager, 1.

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan Erhvervsområde ved Hasselager Allé og Genvejen, Hasselager, 1. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 22. oktober 2008 Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan 846 - Erhvervsområde ved Hasselager Allé og Genvejen, Hasselager, Århus.

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side

Indholdsfortegnelse. side 0 Indholdsfortegnelse side Forord... 2 BESTEMMELSER... 3 Lokalplanens formål... 3 Afgrænsning... 3 Område og zonestatus... 3 Områdets anvendelse... 4 Udstykning... 4 Vej og stiforhold... 4 Bebyggelsens

Læs mere

1. Lokalplanområdets forhold til omgivelserne og de tilstødende arealer og bebyggelser.

1. Lokalplanområdets forhold til omgivelserne og de tilstødende arealer og bebyggelser. ØVRIGE OPLYSNINGER Beskrivende tekst suppleres så vidt muligt med angivelser på målfaste kortbilag. Se i øvrigt vejledningen på side 6-8, vedrørende ansøgningens indhold og udformning. A. Basisoplysninger:

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 13 FOR OMRÅDER TIL ERHVERV, OG BOLIGER VEST FOR GEDVED BY

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 13 FOR OMRÅDER TIL ERHVERV, OG BOLIGER VEST FOR GEDVED BY KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 13 FOR OMRÅDER TIL ERHVERV, OG BOLIGER VEST FOR GEDVED BY TEKNISK FORVALTNING XXX 200X Tillæg nr. 13 til Kommuneplanen for Gedved Kommune. Områdets beliggenhed og status Området,

Læs mere

Tillæg nr. 26. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål, Vedersø. Ortfoto Ringkøbing-Skjern Kommune o

Tillæg nr. 26. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål, Vedersø. Ortfoto Ringkøbing-Skjern Kommune o Tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-, område til offentligt formål, Vedersø Ortfoto Ringkøbing- o Ringkøbing- 18. december 2014 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

Tillæg nr. 9. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål og erhvervsformål ved Ånumvej og Ringvejen, Skjern

Tillæg nr. 9. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål og erhvervsformål ved Ånumvej og Ringvejen, Skjern Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-, område til offentligt formål og erhvervsformål ved Ånumvej og Ringvejen, Skjern Ortofoto Ringkøbing- Ringkøbing- 23. september 2013 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

TILLÆG NR. 1 TIL LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED SNERLEVEJ I GRØNNEMOSE

TILLÆG NR. 1 TIL LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED SNERLEVEJ I GRØNNEMOSE Forslag til Tillæg nr. 1. til Lokalplan nr. 54 for et boligområde ved Snerlevej i Grønnemose Indholdsfortegnelse Redegørelse for planen Lokalplantillæggets baggrund og formål... 6 Beskrivelse af lokalplanområdet

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

T I L L Æ G N R. 5 2 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN Trekantområdet og Vejle Kommune

T I L L Æ G N R. 5 2 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN Trekantområdet og Vejle Kommune T I L L Æ G N R. 5 2 Boligområde ved Svinholtvej og Vindingvej, Vinding Hører til lokalplan nr. 1237 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025 KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune Endelig godkendt

Læs mere

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan Forslag Offentlig høring Tillæg nr. 74 til Rammeområde 42.B3 og 42.T1 Boligområde sydvest for Sinding Hovedgade Område til tekniske anlæg nordøst for Sinding Hovedgade Fremlægges fra den 15. september

Læs mere

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92 For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold...3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området...5 Bestemmelser

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Studietur til Århus/Odder

Studietur til Århus/Odder Studietur til Århus/Odder Teknik- og miljøudvalget onsdag d. 1. oktober 2003 kl. 8.30 - ca. 16 Århus: Emiliedalen Sandbakken Søsterhøj Ny Moesgårdvej Holme Parkvej Odder: Stampmølleparken Søkrogen Emiliedalen

Læs mere

Tillæg nr. 39. til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-Skjern Kommune, Områder til boligformål og offentligt formål ved Vanting Sø, Ølstrup

Tillæg nr. 39. til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-Skjern Kommune, Områder til boligformål og offentligt formål ved Vanting Sø, Ølstrup Tillæg nr. 39 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-, Områder til boligformål og offentligt formål ved Vanting Sø, Ølstrup Ortofoto Ringkøbing- Ringkøbing- 12. maj 2015 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Tillæg nr. 10 til Kommuneplanen for Odense Kommune. Energivej - erhverv. Ændring af kommuneplanområde 5. Stige. Næsby.

Tillæg nr. 10 til Kommuneplanen for Odense Kommune. Energivej - erhverv. Ændring af kommuneplanområde 5. Stige. Næsby. Tillæg nr. 10 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Energivej - erhverv Ændring af kommuneplanområde 5 10 11 Stige 9 Korup 8 Næsby Tarup Bolbro 0 Bymidten 1 Seden 3 Vollsmose 7 6 Bellinge 2 Dalum

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 002

Kommuneplantillæg nr. 002 Kommuneplantillæg nr. 002 Tillæg til Kommuneplan 2013-2025 for Frederikssund Kommune For rammeområderne B 2.4 Vedtaget d. 29. april 2015 Nyt rammeområde B 2.4 Redegørelse Kommuneplantillæggets område Kommuneplantillægget

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Hedehusene DDO, COWI. Lokalplan Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej

Hedehusene DDO, COWI. Lokalplan Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej Reerslevvej Brandhøjgårdsvej DDO, COWI Lokalplan 4.16.7 Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej Hedehusene Lokalplan 4.16.7 Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej 2 Høje-Taastrup Kommune Lokalplan 4.16.7 Indhold: Redegørelse

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

TREHØJE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 151 Boligområde ved Kærvænget i Vildbjerg

TREHØJE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 151 Boligområde ved Kærvænget i Vildbjerg TREHØJE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 151 Boligområde ved Kærvænget i Vildbjerg INDHOLDSFORTEGNELSE side Lokalplanen... 2 Afgrænsning... 3 Zonestatus... 3 Formål... 3 BESTEMMELSER 1 Anvendelse... 5 2 Afgrænsning

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

forslag Park Vendia, Hjørring

forslag Park Vendia, Hjørring Offentlig fremlagt fra den 2. november 2016 til den 31. december 2016 forslag Park Vendia, Hjørring Vejledning Hvad er en kommuneplan? Kommuneplanen udtrykker byrådets overordnede politikker og mål for

Læs mere

Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej

Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej SKOVSGÅRSVEJ BRENELSIG Fremlagt fra den 10.11.2004 til den 05.01.2005 Endelig vedtaget den 02.02.2005 Hals Kommune :: 7.25 http://www.halskom.dk/dk/planer_visioner/find_planen/lokalplaner/725.htm?mode=...

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø Lokalplan nr. 54 Lægehus i Niverød Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 17. april 1985 Ikrafttrædelsesdato: 8. maj 1985 o GC UJ UJ o (go (oi >? QQ fuul n QQ n i M i i c= Indledning Dette hæfte indeholder lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 4.3.1 Albertslund syd - Sportsplads Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 120235 for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et nyt boligområde, beliggende ved Sdr. Ringvej i Give by. En lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 er udarbejdet med henblik på: At foretage teknisk tilpasning af kortgrundlagene for retningslinjerne skovrejsning

Læs mere

TILLÆG 15. Ændret afgrænsning af rammeområde 12-B-89, samt ændring af bestemmelser for udstykning og afstand til Møllebækken i området.

TILLÆG 15. Ændret afgrænsning af rammeområde 12-B-89, samt ændring af bestemmelser for udstykning og afstand til Møllebækken i området. TILLÆG 15 Ændret afgrænsning af rammeområde 12-B-89, samt ændring af bestemmelser for udstykning og afstand til Møllebækken i området. Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 15 til Kommuneplan 2009-2020.

Læs mere

til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune for et område til virksomheder med særlige beliggenhedskrav ved Holstebrovej, Skjern

til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune for et område til virksomheder med særlige beliggenhedskrav ved Holstebrovej, Skjern Forslag til Tillæg nr. 64 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- for et område til virksomheder med særlige beliggenhedskrav ved Holstebrovej, Skjern Ortofoto Ringkøbing- Ringkøbing- X. XXXXX 2016 FORORD

Læs mere

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Forslag Dato for offentliggørelse af forslag 10. april 2013 Høringen starter 10. april 2013 Høringen slutter 5. juni 2013 Redegørelse Med dette kommuneplantillæg

Læs mere

Lokalplan nr. 91 for et stiforløb langs Ringkjøbing Fjord i Hvide Sande Nord

Lokalplan nr. 91 for et stiforløb langs Ringkjøbing Fjord i Hvide Sande Nord Lokalplan nr. 91 for et stiforløb langs Ringkjøbing Fjord i Hvide Sande Nord INDHOLD LOKALPLANENS... 1 Lokalplanens baggrund... 1 Offentlig fremlæggelse... 1 Lokalplanområdet... 2 Lokalplanens formål og

Læs mere

forslag Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring

forslag Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring Offentlig fremlagt fra den 3. februar 2017 forslag til den 4. april 2017 Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring Vejledning Hvad er en kommuneplan? Kommuneplanen udtrykker byrådets overordnede

Læs mere

Lokalplan 0611-22 2001-04-23 Redegørelse Foto 1 Lokalplanområdet set mod syd langs hegn mod eksisterende idrætsplads Eksisterende forhold Landskabet omkring Almind er et typisk østjysk morænelandskab.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram

LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram Skanderborg Kommune 2007 Hvad er en lokalplan? I følge Lov om Planlægning skal der udarbejdes og offentliggøres en lokalplan,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Offentlig høring Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx.2018 Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 2.12 Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? 1 Redegørelse 2 Lokalplanens

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

Billund kommune LOKALPLAN NR. 64

Billund kommune LOKALPLAN NR. 64 Billund kommune LOKALPLAN NR. 64 Hvad er en lokalplan Planloven fastlægger, at et forslag til lokalplan skal udarbejdes og offentligg~res, inden et større bygge- og anlaegsarbejde sættes igang, og inden

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand Lokalplan nr. 143 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006 P-plads ved Hotel Nyborg Strand Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund...4 Forhold til anden planlægning...5 Forsyningsforhold...5

Læs mere

Lokalplan LK 31 for et børnehus ved Hyldebjerg

Lokalplan LK 31 for et børnehus ved Hyldebjerg Lokalplan LK 31 for et børnehus ved Hyldebjerg Om lokalplaner Hvad er en lokalplan? Lokalplanens indhold En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalt område i kommunen.

Læs mere

Lokalplan 230- Forslag

Lokalplan 230- Forslag Lokalplan 230- Forslag Boliger ved Søbjergvej Haraldsted Sø oktober 2009 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om - anvendelse,

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

Lokalplanens bestemmelser. Lokalplanens kort og tegninger. Redegørelsen. Lokalplanens indhold kort fortalt

Lokalplanens bestemmelser. Lokalplanens kort og tegninger. Redegørelsen. Lokalplanens indhold kort fortalt Lokalplanens bestemmelser Lokalplanens kort og tegninger Redegørelsen Lokalplanens indhold kort fortalt Forslag til Lokalplan 131 Lokalplanbestemmelser Vedtagelsespåtegning Lokalplanens kort 1 2 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

Lokalplan 246. for ejendommen Hørsholm Kongevej 51 ved Rude Skov. Rude Skov. Holte Hallerne. Rudegård Stadion. Rudesø

Lokalplan 246. for ejendommen Hørsholm Kongevej 51 ved Rude Skov. Rude Skov. Holte Hallerne. Rudegård Stadion. Rudesø Lokalplan 246 for ejendommen Hørsholm Kongevej 51 ved Rude Skov Hørsholm Kongevej Rude Skov Holte Hallerne Kongevejen Rudegårds Alle Rudegård Stadion Rudesøvej Rudesø Hvad er en lokalplan? Ifølge Lov om

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres.

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres. orfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er blandt andet, før der laves større Forslag udstykninger til eller større bygge- eller anlægsarbejder.

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 7. til Kommuneplan 2013-2025. Et erhvervsområde ved Barritskovvej. Forslag

Kommuneplantillæg nr. 7. til Kommuneplan 2013-2025. Et erhvervsområde ved Barritskovvej. Forslag Kommuneplantillæg nr. 7 til Kommuneplan 2013-2025 Et erhvervsområde ved Barritskovvej. Forslag December 2014 Kommuneplantillæg nr. 7 Baggrund Kommuneplantillæg nr. 7 er udarbejdet for at bringe lokalplanforslag

Læs mere

Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan Boliger, Kaj Birksteds Vej, Vadum (2. forelæggelse)

Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan Boliger, Kaj Birksteds Vej, Vadum (2. forelæggelse) Punkt 5. Godkendelse af Kommuneplantillæg 5.025 og Lokalplan 5-1-104 Boliger, Kaj Birksteds Vej, Vadum (2. forelæggelse) 2015-051258 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender Kommuneplantillæg

Læs mere

Videbæk i oktober 2000 J. Nr Lokalplan nr For et boligområde ved Nylandsvej i Grønbjerg.

Videbæk i oktober 2000 J. Nr Lokalplan nr For et boligområde ved Nylandsvej i Grønbjerg. Videbæk i oktober 2000 J. Nr. 27-11-48.1 Lokalplan nr. 48.1 For et boligområde ved Nylandsvej i Grønbjerg. Videbæk Kommune Tillæg nr. 8 til Videbæk Kommuneplan 1997. Lokalplan nr. 48.1 for et boligområde

Læs mere

@ RY. Ko"UNE LOKALPLAN NR. 24 - RIMMERSVEJ, OMR. IT. Et delomrade for boligbebyggelse i boligområdet Rimmersvej, GI. Rye

@ RY. KoUNE LOKALPLAN NR. 24 - RIMMERSVEJ, OMR. IT. Et delomrade for boligbebyggelse i boligområdet Rimmersvej, GI. Rye @ RY Ko"UNE LOKALPLAN NR. 24 - RIMMERSVEJ, OMR. IT Et delomrade for boligbebyggelse i boligområdet Rimmersvej, GI. Rye RY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 - RIMMERSVEJ - OMRbE IL. Et delomrade for boligbebyggelse

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

Afgørelse i sagen om miljøvurdering af Holstebro Kommunes forslag til kommuneplantillæg samt lokalplanforslag for et boligområde.

Afgørelse i sagen om miljøvurdering af Holstebro Kommunes forslag til kommuneplantillæg samt lokalplanforslag for et boligområde. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 14. april 2008 NKN-261-00029 trmas Afgørelse i sagen om miljøvurdering

Læs mere

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 For et område til blandet bolig- og erhverv i Stjær Brugsen Forslag, November 2006 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 for et område til

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune.

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret for kommuneplanlægningen, og kommuneplanen

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE. Ungdomsboliger ved Kildemarksvej LOKALPLAN NR. B-22.1. 20,00 kr.

VORDINGBORG KOMMUNE. Ungdomsboliger ved Kildemarksvej LOKALPLAN NR. B-22.1. 20,00 kr. VORDINGBORG KOMMUNE N LOKALPLAN NR. B-22.1 Ungdomsboliger ved Kildemarksvej November 2004 20,00 kr. Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden.

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden. DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51 for et område ved Wiedergarden. INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 3 Lokalplanens redegørelse side 4 Lokalplanområdet Lokalplanens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning LOKALPLAN 63 MARIENLYST BØRNEINSTITUTION INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning REDEGØRELSE - Eksisterende forhold - Lokalplanens baggrund og indhold - Forhold til anden planlægning - Tilladelser fra andre myndigheder

Læs mere

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Januar 2013 1 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/77. Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/77. Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/77 Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/77 Boligområde ved Padborgvej i Bov Lokalplanen er udarbejdet af Arkitektfirmaet 78 A/S, Rødekro i samarbejde med

Læs mere

TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025

TILLÆG NR. 14 B.01.09 Østre Hougvej, Færøvej Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 FORSLAG TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 KOMMUNEPLAN OG TILLÆG Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE i henhold til lov om planlægning (lov nr. 383 af 14. juni 1993) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 stk. l nævnte område. HOLMSLAND KOMMUNE

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

Hvad er en lokalplan? 1. Redegørelse 3. Baggrund og formål 4. Området 5. Lokalplanens indhold 6. Anden planlægning 7. Anden lovgivning 9

Hvad er en lokalplan? 1. Redegørelse 3. Baggrund og formål 4. Området 5. Lokalplanens indhold 6. Anden planlægning 7. Anden lovgivning 9 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? 1 Redegørelse 3 Baggrund og formål 4 Området 5 Lokalplanens indhold 6 Anden planlægning 7 Anden lovgivning 9 Servitutter 10 Bestemmelser 11 1. Lokalplanens formål

Læs mere

STRUER KOMMUNE AUGUST 2007 VEJLEDNING OM PLACERING AF BYGGERI I KUPERET TERRÆN TILKNYTTET LOKALPLAN NR. 283 FOR ET BOLIGOMRÅDE SYD FOR DRØWTEN

STRUER KOMMUNE AUGUST 2007 VEJLEDNING OM PLACERING AF BYGGERI I KUPERET TERRÆN TILKNYTTET LOKALPLAN NR. 283 FOR ET BOLIGOMRÅDE SYD FOR DRØWTEN STRUER KOMMUNE AUGUST 2007 VEJLEDNING OM PLACERING AF BYGGERI I KUPERET TERRÆN TILKNYTTET LOKALPLAN NR. 283 FOR ET BOLIGOMRÅDE SYD FOR DRØWTEN INDHOLD INDHOLD 1 INDLEDNING 5 2 LOKALPLANENS BESTEMMELSER

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Område til boligformål Tingvej m.fl., Brøns 520.81.1 520.51.2 520.41.2 520.31.1 520.11.1 520.11.2 520.31.2 520.11.3 520.41.1 520.71.1 520.51.1

Læs mere