Forslag. LOKALPLAN nr. 27. Område til boliger og rekreative formål ved Lergård, Aabenraa. Tillæg nr. 33 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. LOKALPLAN nr. 27. Område til boliger og rekreative formål ved Lergård, Aabenraa. Tillæg nr. 33 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune"

Transkript

1 Forslag LOKALPLAN nr. 27 Område til boliger og rekreative formål ved Lergård, Aabenraa Tillæg nr. 33 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune version

2 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er kommunens plan for et bestemt område med bestemmelser om bl.a. områdets anvendelse, udstykninger, vej- og stiforhold, bebyggelse, beplantning og bevaring af bebyggelse. En lokalplan indebærer ikke handlepligt, men ejere og brugere af en ejendom skal i forbindelse med fremtidige dispositioner overholde planens bestemmelser. Kommunen har som planmyndighed det overordnede ansvar for planens virkeliggrelse. En lokalplan tinglyses på de ejendomme, den omfatter. En lokalplan skal være i overensstemmelse med kommunepla-nen, der omfatter hele kommunen. Kommuneplanen fastlægger bl.a. rammer for lokalplanlægningen, og disse kan kun fraviges, hvis der udarbejdes et tillæg til kommuneplanen. Hvornår skal der udarbejdes en lokalplan Byrådet skal i flge planloven udarbejde en lokalplan, - fr der gennemfres strre udstykninger eller strre bygge- og anlægsarbejder, herunder nedrivning af bebyggelse, og - når det er ndvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggrelse. Byrådet har i vrigt ret til at udarbejde en lokalplan, hvis byrådet nsker en nærmere planlægning for et område. Offentlig hring Formålet med lokalplanlægningen er også at give kommunens borgere kendskab til og mulighed for at ve indflydelse på planlægningen. Et forslag til en ny lokalplan skal derfor fremlægges i offentligt hring i mindst 8 uger, inden byrådet må vedtage planen endeligt. Indtil hringsperiodens afslutning har borgerne mulighed for at fremsende indsigelser, ændringsforslag og bemærkninger til lokalplanforslaget.

3 LOKALPLAN NR. 27 Område til boliger og rekreative formål ved Lergård, Aabenraa. Indhold... side Indledning 4 Redegrelse 5 Lokalplanområdets beliggenhed...5 Baggrund og formål...5 Eksisterende forhold...6 Den bæredygtige bydel...6 Lokalplanens indhold...9 Forhold til anden planlægning og lovgivning Kommuneplan Naturbeskyttelse og byggelinjer Milj Veje og trafik Tekniske sektorplaner Servitutter Miljvurdering Tilladelse og dispensationer fra andre myndigheder Lokalplanbestemmelser Lokalplanens formål Område og zonestatus Områdets anvendelse Udstykninger Vej-, sti- og parkeringsforhold Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens ydre fremtræden Ubebyggede arealer Milj- og forsyningsforhold Grundejerforening Forudsætninger for ibrugtagning Servitutter og lokalplan Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger Lokalplanens retsvirkninger Vedtagelsespåtegning Bilag 29 Kortbilag 1. Lokalplanområdets afgrænsning Kortbilag 2. Lokalplankort, områdets disponering Kortbilag 3a. Illustrationsplan åben-lav boliger Kortbilag 3b. Illustrationsplan åben-lav og tæt-lav boliger Bilag 4. Vejprofiler Kommuneplantillæg 39 Tillæg nr. 33 til Kommuneplan Vedtagelsespåtegning... 41

4 INDLEDNING Indledning Dette hæfte indeholder lokalplan nr. 27 for boliger og rekreative formål og tillæg nr. 33 til Kommuneplan 2009 for Aabenraa Kommune. Hæftet er opdelt i flgende hovedafsnit: Redegrelsen Indledes med en beskrivelse af lokalplanområdets beliggenhed, lokalplanens baggrund og formål, lokalplanområdets eksisterende forhold og lokalplanens indhold. Herefter flger en redegrelse for lokalplanens forhold til anden planlægning og lovgivning, en miljscreening af planen og en opsummering af de tilladelser og dispensationer der er påkrævet fra andre myndigheder. Lokalplanbestemmelser Omfatter bestemmelser om lokalplanens formål, områdets fremtidige anvendelse, ny bebyggelses omfang, placeringen og ydre fremtræden samt bestemmelser for vrige forhold, der reguleres af lokalplanen. Afsnittet afsluttes med lokalplanens retsvirkninger for ejere og brugere. Kortbilag Kortbilag hvortil der henvises i lokalplanbestemmelserne viser lokalplanområdets afgrænsning, områdets disponering og andre forhold der kan visualiseres. Kommuneplantillæg Omfatter ændringer af kommuneplanen, herunder f.eks. nye rammebestemmelser for lokalplanområdet. Offentlighedsperiode Forslaget til lokalplan nr. 27 og kommuneplantillæg nr. 33 er offentliggjort den 6. marts Eventuelle bemærkninger og indsigelser til forslaget skal være skriftlige, og fremsendes senest den 1.maj 2013 til: Aabenraa Kommune Teknik & Milj Skelbækvej Aabenraa Eller som e-post til: 4 AABENRAA KOMMUNE - LOKALPLAN NR. 27

5 REDEGØRELSE Lokalplanområdets placering i Aabenraa Kommune Lokalplanområdets beliggenhed er angivet med cirkelsignatur. Lokalplanområdets beliggenhed Lokalplanområdet ligger i den nordvestlige del af Aabenraa by i bydelen Hje Kolstrup. Planområdet afgrænses mod nord af Camma Larsen-Ledet Vej og boligbebyggelsen Fruelkke og mod vest af Gammel Ribevej. Mod syd er området afgrænset af en skovklædt lavning. Skoven indgår som en del af lokalplanområdet. Mod st grænser lokalplanområdet til boligområdet ved Lergård, der er omfattet af lokalplan M91 og i dag er bebygget med ældrecentret Lergården, parcelhuse og Hje Kolstrup Kirke. Lergård ligger centralt midt mellem Aabenraa by og den nordlige tilkrsel til motorvej E 45. Der er kort afstand til byens udbud af handel, erhverv og kultur og samtidig god forbindelse til et stort opland. Lergård ligger desuden i kort afstand til Aabenraa Sygehus. Baggrund og formål Det er hensigten, at skabe et varieret og attraktivt boligområde, der bl.a. kan tiltrække ansatte på det kommende udbyggede akutsygehus til at bosætte sig i området. Området ligger heller ikke langt fra andre store arbejdspladser og der er god adgang til det overordnede vejnet. Lokalplanen udgr frste del af helhedsplanen for Lergård - den bæredygtige bydel - hvor det er intentionen at bydelen udbygges ud fra bæredygtige principper omkring sundhed og rekreative muligheder, klimatiske hensyn og energieffektivitet, samt naturmæssige og landskabelige hensyn. Planen rummer mulighed for 53 enfamiliehuse eller som alternativ 35 enfamiliehuse og op til 60 tæt lave boliger og etageboliger. Hovedparten af lokalplanområdet ejes af kommunen, mens den vestlige del er privatejet. AABENRAA KOMMUNE - LOKALPLAN NR. 27 5

6 REDEGØRELSE Camma Larsen-Ledet Vej Gammel Ribevej Eksisterende forhold i lokalplanens område. Ortofoto COWI, DDO Eksisterende forhold Lokalplanområdet har et samlet areal på ca. 14 ha. Nettoarealet til bebyggelse bliver ca. 10 ha, som i dag er ubebygget landbrugsjord, mens skovarealet udgr ca. 4 ha. Topografisk er Lergårdområdet karakteristisk for Aabenraa. Det består at to jævnt skrånende områder adskilt af en tunneldal/ lavning med stejle skråninger. I den nordlige del af området ligger det hjeste punkt i kote 75, hvorfra terrænet falder mod vest, syd og st. De relativt lukkede landskabsrum anvendes i dag til landbrug, mens tunneldalen er skovbevokset. Skoven udgr en del af de bynære landskabskiler, som er et særligt kendetegn i Aabenraas byudvikling. Den bæredygtige bydel Lokalplanen tager udgangspunkt i de anbefalinger til bæredygtig udvikling, som der er arbejdet med i helhedsplanen for Lergård - Sund og bæredygtig bydel. I lokalplanen er der indarbejdet en række bæredygtighedsfremmende tiltag i disponering og de fysiske forhold. Lokalplanen stiller endvidere krav om lavenergibebyggelse, tilslutning til fjernvarme, samt maksimal befæstelsesgrad på grundene og opsamling af regnvand i området. Det er endvidere hensigten, at lokalplanens krav suppleres med bl.a. salgsbetingelser og bygherrevejledning, der skal fremme bæredygtighedstiltag hos den enkelte grundejer og den kommende grundejerforening i området. I udmntning af helhedsplanen gennem lokalplanlægningen arbejdes der videre med 4 nedenstående bæredygtighedstemaer. Det naturgivne landskab Sundhedsloopet Grnne vejprofiler Varieret bebyggelse 6 AABENRAA KOMMUNE - LOKALPLAN NR. 27

7 REDEGØRELSE Camma Larsen-Ledet Vej Regnvandsbassin Perimetersti Kantzonen Gammel Ribevej Naturzonen (fredskov) Lokalplanlægges i senere etape Ældrecenter Lergården udbygges Illustration af helhedsplanen for Lergård, hvor lokalplanen udgr 1. etape. Udbygningen af den sydlige del af området fastlægges i en senere lokalplan, der koordinerer med en planlagt udbygning af Ældrecenter Lergården. Det naturgivne landskab Det er formålet med lokalplanens disponering at sikre kvaliteterne i Lergårds kuperede landskab bedst muligt. Veje og bebyggelse placeres, så der foretages mindst mulig indgreb i terrænet, og bebyggelsen holdes i god afstand af det karakteristiske skovbryn for at beskytte det naturlige dyre- og planteliv. Skoven og slugten udgr områdets naturzone, der rummer den vilde natur i form af skov og skovbryn, vandlb og vandhuller. Kantzonen er en mellemzone mellem naturzonen og de områder der kan bebygges. Området holdes naturpræget med åbne græsarealer med spredt beplantning af træer, men vil også skulle kunne rumme lommer med plads til forskellige aktiviteter, som leg og motion. Her placeres også områdets regnvandsbassiner til håndtering af overfladevand fra området. Kantzonen må kun vedligeholdes ekstensivt, så den sammen med naturzonen fungerer som spredningskorridor for dyre- og planteliv og naturlig rekreation. Sundhedsloopet Lergård må gerne blive en bydel, hvor idræt, udeliv og motion er en naturlig del af livsstilen og hverdagslivet. I kantzonen sikrer lokalplanen, at der etableres et sammenhængende stisystem rundt om og gennem bebyggelsen og til den omkringliggende by. Stierne skal indgå i et sundhedsloop, der består af afmærkede lberuter af varierende længder og oplevelser. Omkring loopet placeres bydelens vrige sundhedsfremmende tiltag eksempelvis udendrs fitness, naturfitness, tarzanbaner, boldbaner, petanque, parkour, naturlegepladser osv. AABENRAA KOMMUNE - LOKALPLAN NR. 27 7

8 REDEGØRELSE Grnne vejprofiler Vej- og stinettet tilrettelægges, så det medvirker til at give de bedste forudsætninger for at cyklen og den kollektive trafik tilvælges frem for bilen. Alle veje, såvel stamvej som boligveje skal udlægges med et grnt profil. Stamvejen udlægges i et bredt tracé for at sikre mulighed for ndvendigt areal til stier, grfter, vandrende og beplantning. Beplantningen langs stamvejen skal fremstå med forskellige typer af træer, der får beplantningen til atfremstå mere naturlig i lighed med de levende hegn i området, og vil give en flottere årstidsvariation. Boligvejene etableres så de fremstår som sammenhængende grnne bånd gennem bebyggelsen. Der holdes et 5 meter bredt bælte der ikke må hegnes på hver side af vejene. I det grnne bælte må plantes enkeltstående træer og buske. Overkrsler fra vejen til grundskellet udfres i græsarmering for at understrege den grnne karakter. Stierne i sundhedsloopet perimeterstien - skal anlægges med grusbelægning, der bedst mulig tilpasser sig naturpræget i kantzonen mellem bebyggelse og skov. Varieret bebyggelse Lokalplanen differentierer kravene til den fremtidige bebyggelse i området ud fra de landskabelige kvaliteter i de enkelte delområder. I områder med store terrænforskelle i tilknytning til kantzonen stilles der strre krav til bebyggelsens placering og udformning end i områder med mere moderate terrænforskelle. Delområde 1 - åben-lav/tæt-lav boliger Området mod nord, der er kendetegnet ved moderate terrænforhold er velegnet til hustyper, der fordrer et fladt terræn. De ensartede byggemuligheder lægger op til en lav regulering af bebyggelsen. For at der opretholdes et overordnet harmonisk præg i hele området stilles krav om sorte tage, og at bebyggelsen orienteres st-vest / nord-syd. De nordlige veje kan alternativt udbygges med en tæt lav bebyggelse i op til to etager. Delområde 2 - åben-lav boliger Området mod syd langs kantzonen mod skoven, der er kendetegnet ved store terrænforskelle, br have en hj grad af regulering i forhold til terrænet og placeringen ud mod kantzonen og skovbrynet. Lokalplanbestemmelserne skal sikre, at husene orienteres med ens afstand til boligvejen for at understrege det slyngede vejforlb og tagene udfres som flade tage, så den bagved liggende bebyggelse vil få bedre udblik til skovbrynet. Bygningerne skal udfres f.eks. med facader i sort træbeklædning med felter i mrkegrå og sorte nuancer og med sorte eller grnne tage. Dette vil virke samlende og harmonisk i de grnne omgivelser. Delområde 3 - åben-lav/tæt-lav/etageboliger, fælleshus Området mod nordst ligger omkring en lavning. Området planlægges som et område til et helt igennem bæredygtigt byggeri med hjere lavenergiklasse og med genanvendelse af regnvand til tjvask og toiletter. Der gives mulighed for en hjere tæthed og byggeri i op til tre etager enten som fritliggende villaer eller som en tæt lav bebyggelse. Her kan opfres et eventuelt fælleshus for bebyggelsen i kombination med lånebil-p-plads, bilvaskeareal o.a. Bygningerne skal udfres f.eks. med facader i sort træbeklædning med felter i mrkegrå og sorte nuancer og med grnne tage. Dette vil virke samlende og harmonisk i de grnne omgivelser. Generelt vil de grnne tage i bebyggelsen medvirke til forsinkelse af overfladevandet. På de enkelte grunde skal graden af befæstede arealer reduceres mest muligt, således at overfladvand langsomt ledes til regnvandsledningerne og dermed ikke overbelaster de overordnede afledningssystemer. 8 AABENRAA KOMMUNE - LOKALPLAN NR. 27

9 REDEGØRELSE Det er hensigten med lokalplanens bestemmelser, at ny bebyggelse mest muligt tilpasser sig det eksisterende terræn på dee skrånende boligparceller. I lokalplanens 8 stilles således krav til terrænregulering, skråningsgrad og forbud mod stttemure. Lokalplanens indhold Områdets opdeling, anvendelse og bebyggelse Lokalplanens område inddeles i 5 delområder efter anvendelse og disponering, jf. nedenstående oversigt. Ved bebyggelse på en skrånende grund br der ske en afvejning af grundens terræn, solorientering, funktionalitet og arkitektur. Vejledende skitser for indpasning af bebyggelse på skrånende terræn: Parallel blde linjer Oversigt over lokalplanens delområder. Områderne planlægges med flgende hovedkarakteristika: Delområde 1 - åben-lav/tæt-lav boliger Området planlægges til fritliggende énfamiliehuse. På de nordligste boligveje kan der alternativt opfres kæde- række- eller dobbelthuse. Tværs af kurver Området pålægges færre restriktioner for bebyggelsen, men på en måde så helhedsindtrykket af området er harmonisk trods de forskelligartede byggerier. Det bærende princip for at opnå dette er, at der skal anvendes ensartede tagmaterialer samt at bygningerne skal orienteres, således at tagfladerne kun har to retninger stvest eller nordsyd og sammenhængende grnne gaderum. Maks. bygningshjde 8,5 m og 2 etager. Bebyggelsen skal orienteres nord-syd eller st-vest og placeres inden for byggelinjer, der holder 2,5 m til skel, dog 7,5 m mod syd af hensyn til optimal udnyttelse af solenergi og dagslys. Facader kan fremstå i blank mur, eller pudset/vandskuret mur i hvid, grå eller sort, evt. med beplantning på facader. Tage skal have en hældning på grader eller udfres som flade tage og skal fremstå i sorte materialer eller som grnne tage med græs/sedum. Delområde 2 - åben-lav boliger Området planlægges til fritliggende énfamiliehuse. Forskudte planer Området pålægges specifikke krav til bebyggelsens arkitektur på grund af beliggenheden på stærkt skrånende terræn mod kantzonen og skovkanten. Bebyggelse i fast afstand fra vejen og åbne forhaver understreger vejens kurvede forlb. Maks. bygningshjde 8,5 m og 1 etage mod adgangsvej og 2 etager mod haveside. Bebyggelsen skal have en facade i udgangsbyggelinje 5 m fra vejskel og placeres 2,5 m fra stskel og 5 m fra vest- og sydskel. Facader skal fremstå i sortmalet træ, eventuelt med mindre dele i murværk. Tage skal være flade og fremstå i sorte materialer eller som grnne tage med græs/sedum. AABENRAA KOMMUNE - LOKALPLAN NR. 27 9

10 REDEGØRELSE Delområde 3 - åben-lav/tæt-lav/etage boliger, fælleshus Området planlægges til fritliggende énfamiliehuse, tæt-lav boliger eller etageboliger. Området lægger op til en bebyggelse, der i særlig grad eksperimenterer med bæredygtighedsfremmende lsninger, og rummer areal til fælleshus og anlæg for hele området. Maks. bygningshjde 10,5 m og 2-3 etager. Bebyggelsen skal placeres inden for byggefelt på 20 x 20 m. Facader kan fremstå i blank mur i gråtoner til sort, træ i sort eller grå, eller evt. med beplantning på facader. Endvidere kan solenergianlæg integreres i sydvendte facader. Tage skal være flade eller have ensidig, sydvendt hældning på maks. 35 grader. Tage skal være tagpap eller grnne tage med græs/ sedum. Delområde 4 - Kantzonen - fælles friarealer Området udgr de fælles friarealer inklusive stamvejene. Der må inden for delområdet ikke opfres egentlig bebyggelse bortset fra anlæg til udendrs fitness, naturfitness, parkour, naturlegepladser osv. Området udgr randområdet op mod skoven. Arealerne skal fremstå med naturpræg, ekstensivt plejet med hslet 1-2 gange årligt. Der kan plantes grupper af frugttræer og blandede træer af stedstypiske arter, samt bærbuske. I delområdet forlber perimeterstien, der giver mulighed for at bevæge sig rundt i området og og bruge boldbaner, lege- og aktivitetsarealer mv. Endvidere kan der etableres forsinkelsesbassiner og oversvmmelsesarealer til regnvand, der er landskabeligt udformede. Visualisering af kantzonen fra helhedsplan. Foto i lokalplanområdet mod skovbrynet. Delområde 5 - Naturzonen - skov Området udgres af skoven med slugten og vandlb. Arealet er pålagt fredskovspligt og er underlagt skovlovens regler. Gennem området forlber to stier, der forbinder lokalplanområdet med helhedsplanens sydlige område, der lokalplanlægges senere. 10 AABENRAA KOMMUNE - LOKALPLAN NR. 27

11 REDEGØRELSE Forhold til anden planlægning og lovgivning Kommuneplan rammer for lokalplanlægningen Lokalplanområdet udgr en del af rammeområderne B (boliger) og område N (rekreativt område). Rammebestemmelserne for B udlægger områdets anvendelse til boligformål i form af etage, åben-lav og tæt-lav bebyggelse med offentlige formål til områdets bebyggelse og med mulighed for mindre erhverv, der ikke ændrer områdets karakter af boligområde. Det maskimale etageantal er fastsat til 3 etager og den maksimale bygningshjde til 11 m. Rammebestemmelserne fastsætter en maksimal bebyggelsesprocent på 30 og minimum grundstrrelse på 700 m 2. Rammeområdet N omfatter skovarealerne (Præsteskoven), der er fredskovspligtige. Arealet ligger overvejende i landzone B FRUELØKKE F B B E B SKOVGÅRDSVEJ NØRRESKOVVEJ T D GAMMEL R IB EVEJ B B B T N F B MØLLEPOLD B PRÆSTESKOVEN LØGUMKLOSTERVEJ NYMØLLEVEJ C B Meter Boligområder Naturopmråder - Jordbrug Perspektivområde bolig Blandet bolig- og erhvervsområder Offentlige formål Perspektivområde erhverv Centerformål Sommerhusområde Byzone Kommuneplanens rammeområder (Kommuneplan 2009) Erhvervsområde Fritids og Ferieformål (Rekreative områder) Landsbyområde Tekniske anlæg Trafikanlæg Vindmller Lokalplanområde AABENRAA KOMMUNE - LOKALPLAN NR

12 REDEGØRELSE Lokalplanen indeholder mulighed for tæt-lav bebyggelse med en grundstrrelse ned til 350 m 2 og en bebyggelsesprocent på 40, der afviger fra kommuneplanens rammer. Derfor offentliggres der samtidig med lokalplanen et kommuneplantillæg nr. 33, der ændrer rammerne i overensstemmelse med lokalplanen. Kommuneplan hovedstruktur og retningslinjer Præsteskoven syd for og i Lergårdområdet er udpeget som grn landskabskile og værdifuldt landskab. Under principper for byvækst er en af retningslinjerne at byvækst er der endvidere et nske om at bynære landskaber og landskabskiler skal indgå i planlægning af byvækstområder. Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen. Lergårdområdet ligger endvidere inden for område af særlig værdifulde landbrugsområder. Der gælder særlige retningslinjer herfor, bl.a. ved inddragelse til andre formål, såsom boligformål, skal det dokumenteres, at der er taget strst mulig hensyn til landbruget og at det skal forblive i jordbrugsmæssig drift indtil de faktisk tages i brug til anden anvendelse. Der er endvidere retningslinje om en udnyttelse på gennemsnitligt 10 boliger pr. hektar. I dette tilfælde er udnyttelsesgraden afvejet mod hensynet til Lergård-områdets landskabelige og naturmæssige værdier. Kommuneplan Bymnster og byudvikling Lokalplanområdet ligger i rammeområde B i Kommuneplan Rammeområde B er det sidste område på Hje Kolstrup der ikke er lokalplanlagt og byggemodnet til boligformål. Området har været optaget som byudviklingsområde i Kommuneplanen siden den frste kommuneplan for Aabenraa kommune blev vedtaget i 1985 og har siden 1970 ligget i byzone. Området er endvidere prioriteret 1 i kommuneplanens rækkeflgeplan. Der er ved lokalplanens udarbejdelse ikke flere ledige byggemodnede grunde til parcelhusbyggeri i de kommunale eller private udstykninger på Hje Kolstrup. Befolkningsprognosen for Aabenraa Kommune viser at der i de kommende år vil ske en befolkningstilvækst i Aabenraa By. Der er med udgangspunkt i befolkningsprognosen beregnet at der planperioden er behov for cirka 500 nye boliger i Aabenraa by. Dette medfrer at der bliver et stort behov for at udnytte de sidste arealer på Hje Kolstrup til byudvikling. Udbygningen af Aabenraa Sygehus og etablering af et nyt psykiatrisk hospital mindre end 500 meter fra Hje Kolstrup medfrer mange nye arbejdspladser. Området er ideelt til bosætning af de mange nye medarbejdere, der således kan færdes på arbejde til fods eller på cykel. Kommuneplan Grundvandsbeskyttelse Områder med særlige drikkevandsinteresser, områder med nitratflsomme indvindingsområder og indvindingsoplande til almene vandværker har hjeste prioritet for drikkevand. Derfor må arealanvendelse i særlige drikkevandsområder ikke ændres til en mere grundvandstruende art, og aktiviteter der sikrer god grundvandskvalitet skal fremmes. Rammeområde B ligger i område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Området er omfattet af Vandplan 1.11 Lillebælt/ Jylland. De særlige drikkevandsinteresser knytter sig til den såkaldte Ribeformation, der strækker sig videre mod nordvest over Rdekro og op midt i Snderjylland. Lokalplanområdet ligger uden for indvindingsoplande til vandværker og uden for nitratflsomme indvindingsområder (NFI). Området ændrer i forbindelse med lokalplanens realisering anvendelse fra landbrugsformål til boligområde og grnt område med ekstensivt plejeniveau. I henhold til vandplanernes retningslinje nr. 41 skal der redegres for om der er alternative placeringer af byudviklingsområder og om byudviklingen udgr 12 AABENRAA KOMMUNE - LOKALPLAN NR. 27

13 REDEGØRELSE en særlig risiko for forurening af grundvandet. Da området er kommuneplanlagt og er beliggende i eksisterende byzone samt kun er beliggende i OSDområde, men ikke NFI-område og indvindingsopland til vandværker, er kravene til redegrelsen mindre. Området ligger i overgangen mellem morænelandskabet med forholdsvis tætte lerlag og de mere sandede områder med ringe grundvandsbeskyttelses mod vest. Grundvandsbeskyttelsen er således ikke optimal, men der tages i lokalplanen forskellige skridt til at sikre grundvandet mod forurening som f.eks. svarer til de krav, der gælder i NFI-områder og indvindingsområder, selv om der ikke er krav herom. Der ses ikke at være alternative muligheder for placering af nye boligområder ved Aabenraa by uden for områder med særlige drikkevandsinteresser. Lokalplanområdet er helt omgivet af planlagte og udbyggede byområder. Frst på længere sigt vil det blive overvejet om at etablere helt nye byområder nord for Hje Kolstrup. Disse ligger delvist uden for områder med særlige drikkevandsinteresser, men vil også ligge mere lsrevet fra Aabenraa by med dertil hrende ulemper i form af store investeringer i infrastruktur og manglende adgang til offentlig service i form af skoler, institutioner, indkbsmuligheder m.m. Arkæologi Museum Snderjylland har foretaget forundersgelse af store dele af lokalplanområdet, og har lokaliseret tre områder, hvor der er væsentlige jordfaste fortidsminder, som er beskyttet af museumslovens 27. Det drejer sig om gruber og stolpehuller. De tre områder er på henholdsvis 500 m 2, 900 m 2 og 3200 m 2, og repræsenterer henholdsvis to aktivitetsområder beliggende henholdsvis vest og midt i området, og et bopladsområde med gårde i den sydlige del af området mod skovkanten. Inden der kan igangsættes bygge- og anlægsarbejder i disse tre områder skal museet udgrave og frigive arealerne. Se kort neden for. For de vrige dele af lokalplanområdet må der påregnes stor sandsynlighed for at stde på væsentlige fortidsminder ved anlægsarbejdet. Museet anbefaler en frivillig undersgelse af området med henblik på at afklare, om der i disse arealer findes væsentlige fortidsminder, der har en sådan karakter, at de skal udgraves inden de delægges ved anlægsarbejdet. Museum Snderjyllands kort over den udgravede del af lokalplanområdet, og de tre lokaliserede interesseområder inden for lokalplanens område. AABENRAA KOMMUNE - LOKALPLAN NR

14 REDEGØRELSE Skovgårdsvej Fruelkke ' Skovgårdsvej Fruelkke!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Nrreskovvej!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Lergård!!!!! Beskyttet natur og skovbyggelinje i lokalplanområdet. Endvidere vises areal, hvor skovbyggelinje sges ophævet, svarende til lokalplanens delområdegrænser for bebyggelse.!!!!!!!!!!!! Gammel Ribevej!!!!! Eng Hede Mose Overdrev Strandeng S!!!!!!! Lokalplanområde Revideret Skovbyggelinje Skovbyggelinje - DAI Fredskov Åbent vandlb, Kommunal! Hgelsbjerg!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! aab 68!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Teglværksvej Meter Naturbeskyttelse og byggelinjer Fredskov Skovarealerne i lokalplanområdet (Præsteskoven) er fredskovspligtige, og skoven skal dermed bevares og drives efter skovlovens regler. På fredskovspligtige arealer må der ikke opfres bygninger, etableres anlæg, gennemfres terrænændringer eller anbringes affald. I skovloven er der dog visse muligheder for at etablere bygninger og lignende til brug for spejderhytter, skovbrnehaver og lignende, der særligt tilgodeser brns og unges friluftsliv. Skov- og Naturstyrelsen er myndighed. Iflge naturbeskyttelseslovens adgangsbestemmelser må man færdes frit i offentligt ejede skove og gå overalt og cykle på veje og stier. Skovbyggelinjer Lokalplanområdet er berrt af skovbyggelinjen på 300 m efter naturbeskyttelseslovens 17. Der er indhentet forhåndstilkendegivelse fra Naturstyrelsen om accept af ny 14 AABENRAA KOMMUNE - LOKALPLAN NR. 27

15 REDEGØRELSE reduceret skovbyggelinje med afstand til skovbryn på mellem 10 og 25 meter varierende omkring skoven, hvilket fremgår af lokalplanens kortbilag. Aabenraa Kommune sger Naturstyrelsen om reduktion af skovbyggelinjen i forbindelse med gennemfrelsen af lokalplanen. Inden for skovbyggelinjen må der ikke placeres bebyggelse, dvs. bygninger, skure, campingvogne, master m.v. Aabenraa Kommune er myndighed. Beskyttede naturtyper (NBL 3) I områdets nordlige del er der registreret et mindre vandhul, der er beskyttet af naturbeskyttelseslovens 3. Det medfrer, at vandhullets tilstand ikke må ændres uden forudgående dispensation. Vandhullet sges bevaret i rabat langs stamvejen. Afvandingsgrfter ledes om muligt uden om vandhullet. Aabenraa Kommune er myndighed. Vandlbet i slugten af fredskovsarealet er omfattet af naturbeskyttelseslovens 3. Det betyder, at vandlbets tilstand ikke må ændres. Aabenraa Kommune er myndighed for vandlb og skal i den forbindelse ved en behandling af udledningstilladelser for overfladevand vurderer vandlbenes tilstand i forhold til vandlbsloven og i forhold til 3 i Naturbeskyttelsesloven. Beskyttede dyre- og plantearter (bilag IV-arter) Området er i dag karakteriseret ved dyrkede marker, der strækker sig helt ind til skovbrynet af de omgivende skovområder. Markerne er opdelt af to levende hegn. De dele af lokalplanområdet, der udnyttes til bebyggelse mv. er hovedsageligt landbrugsarealer uden væsentlige naturværdier. Der er ved besigtigelse i 2002 observeret forekomst af padder af arterne Lille vandsalamander, Stor vandsalamander og Bjergsalamander i den vestlige del af området. Kun Stor Vandsalamander er på habitatdirektivets bilag IV. De vrige er artsfredede. Endvidere formodes der en potentiel forekomst af visse flagermusarter i området. Habitatdirektivet forpligtiger EU-medlemslandene til at træffe de ndvendige foranstaltninger til at indfre en streng beskyttelsesordning i det naturlige udbredelsesområde for dyrearter, som står på bilag IV. Beskyttelsen af arterne handler blandt andet om at sikre arterne mod at blive efterstræbt (jagt, indsamling, delæggelse af æg og yngel). Man skal også sikre, at arternes yngleog rasteområder ikke beskadiges eller delægges, jf. direktivets artikel 12. I lokalplanens kantzone op mod skoven etableres engagtige arealer, nye vandhuller og oversvmmelsesarealer og der er således mulighed for at disse bliver nye ynglesteder for padder i forhold til den nuværende landbrugsmæssige anvendelse. Som supplement til vandhullerne kan der etableres skjulesteder i form af stensætninger, stenbunker og lignende. Det stlige af de nuværende hegn fjernes, men erstattes af en ny sammenhængende beplantning med flere forskellige typer træer og buske. Det vestlig hegn opretholdes og suppleres med ny beplantning. Derved bevares og sikres nye ledelinjer i bylandskabet for flagermusbestandene. Vandhullerne og oversvmmelsesarealer er med til at forge insektbestanden og dermed fdegrundlaget. De omgivende skovområder ændres ikke, således at gamle træer, der kan danne vinterkvarter for flagermusarterne opretholdes. Realiseringen af lokalplan forventes kun at påvirke salamandernes levesteder i begrænset omfang. Derudover vurderes det, at lokalplanen ikke medfrer påvirkning af beskyttede dyre- og plantearter. AABENRAA KOMMUNE - LOKALPLAN NR

16 REDEGØRELSE Milj Vejtrafikstj Området kan påvirkes at vejtrafikstj fra Gammel Ribevej og Camma Larsen- Ledet Vej. På baggrund af tidligere målinger er trafiktallene fremskrevet og vurderet til en forventet trafik i 2022 på biler (ÅDT) på Gammel Ribevej og biler (ÅDT) på Camma Larsen-Ledet Vej. Gennemsnitshastigheden er sat til km/t. De vejledende stjgrænser for vejtrafikstj er L DEN 58 db (A) i forhold til stjflsom anvendelse som boliger og opholdsarealer. Der er gennemfrt en overslagsberegning der viser, at 58 db kurven forventes at ligge ca. 40 m fra vejmidten af Gammel Ribevej og ca. 60 m fra vejmidten af Camma Larsen-Ledet Vej. På grund af boligernes afstand til Gammel Ribevej vurderes det, at der ikke er problemer med at overholde stjgrænsen her. Mod Camma Larsen-Ledet Vej vurderes det, at der vil være behov for en stjvold på 1,5-2 meters hjde mod boligområdet for at overholde stjgrænsen fra den forventede fremtidige trafik. Lokalplanen indeholder bestemmelse om, at Miljstyrelsens til enhver tid gældende vejledende grænseværdier for vejtrafikstj skal overholdes ved ibrugtagning af ny bebyggelse. Jordforurening - områdeklassificering Området er beliggende i byzone, men er udtaget af områdeklassificeringen i henhold til jordforureningslovens 50a (Lov om forurenet jord nr. 282 af 22.marts 2007). Det skal tilfjes, at ud over jordflytningsbekendtgrelsen skal Aabenraa Kommunes regulativ for områdeklassificering og jordflytning flges. Dette betyder, at flytningen af jord væk fra området blot skal anmeldes til kommunen. Der skal ikke udtages jordprver. Hvis der skal etableres olietanke indenfor lokalplanområdet, skal reglerne i den gældende olietanksbekendtgrelse overholdes. Veje og trafik Vejadgang til lokalplanområdet sker fra Camma Larsen-Ledet Vej via ny stamvej til betjening af de stvestgående boligveje. Der kan ikke etableres overkrsler til de enkelte grunde fra stamvejen. I kryds mellem stamvej og boligveje kan der indrettes minirundkrsler eller hævede flader af hensyn til trafiksikkerheden og nedbringelse af hastigheden. Langs boligvejene fastlægger lokalplanen byggelinjer for placering af bebyggelse på grundene. I området etableres skolestier med forbindelse til rundkrslen ved Gammel Ribevej og til stibro ved Camma Larsen-Ledet Vej, der får forbindelse til eksisterende stisystem. I kantzonen omkring de nye boliger udlægges et nyt rekreativt stisystem internt i lokalplanområdet og med forbindelse til Præsteskoven og området syd for skoven, samt til boligvejen Lergård mod st. 16 AABENRAA KOMMUNE - LOKALPLAN NR. 27

17 REDEGØRELSE Tekniske sektorplaner Varmeforsyning Lokalplanområdet hrer til forsyningsområdet for Aabenraa - Rdekro Fjernvarme. Ny bebyggelse har tilslutningspligt. Varmeplan 2009 giver mulighed for at fjernvarmeselskabet kan etablere et varme- eller kraftvarmeanlæg til forbrænding eller forgasning af biomasse samt affald på et nyt anlæg. Der er ligeledes mulighed for at placere solvarme i tilknytning til anlægget. Vandforsyning Ny bebyggelse skal tilsluttes Arwos Vandforsyning. Regn- og spildevand Området er omfattet af Aabenraa Kommunes spildevandsplan og skal separatkloakeres. Spildevand skal ledes via separate ledninger til offentlig spildevandsledning. Regnvand skal ledes via kanaler, trug eller ledninger til bassiner inden for området og forsinkes inden udlb til recipient. Regnvand kan endvidere tillades nedsivet på egen grund via faskine i det omfang jordbundsforholdene muliggr det. I delområde 3 skal regnvand genanvendes i bebyggelsen til tjvask og i toiletter. Renovation I forbindelse med nybyggeri skal der sikres mulighed for placering og tmning af affaldscontainere/beholdere, i henhold til pt. gældende affaldsregulativ af 1. januar Affaldsbeholdere skal så vidt muligt placeres således, at renovationskretjer uhindret kan kre frem til beholderne. Servitutter Private servitutter eller andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanens bestemmelser, fortrænges af den endeligt vedtagne lokalplan. Der er ikke ved lokalplanens udarbejdelse fundet private tilstandservitutter i strid med lokalplanen. Miljvurdering I henhold til 3 i Lov om miljvurdering af planer og programmer skal der udarbejdes en miljvurdering af: 1. Planer som fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser til p r o- jekter, der er omfattet af lovens bilag 3 og Andre planer, som kan påvirke et udpeget internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt. 3. Andre planer, som i vrigt fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til projekter, som kommunen vurderer kan få væsentlig indvirkning på miljet. Lokalplan nr. 27 og kommuneplantillæg nr. 33 er ikke omfattet af pkt. 1 og 2. AABENRAA KOMMUNE - LOKALPLAN NR

18 REDEGØRELSE Planen er derfor vurderet heller ikke at være omfattet af pkt. 3, jf. bilag nr. 2. Screening Der er foretaget en screening af, om planlægningen kræver yderligere miljvurdering i form af udarbejdelse af en miljrapport. Det er i screeningsrapporten vurderet, at de ændringer som planen medfrer, kun betyder en uvæsentlig ændret påvirkning af miljet i forhold til den nuværende situation. Konklusion Det vurderes på baggrund af screeningen, at planerne ikke vil få væsentlige indvirkninger på miljet. Byrådet har på den baggrund besluttet, at der ikke skal foretages yderligere miljvurdering af kommuneplantillæg nr. 33 og lokalplan nr. 27. Beslutningen offentliggres samtidig med planforslagene, og vil kune påklages til Natur- og Miljklagenævnet indenfor 4 uger fra offentliggrelsesdatoen. Tilladelse og dispensationer fra andre myndigheder Landbrugsloven Matrikelnummer 1956 og 2775 Kolstrup under Aabenraa er omfattet af landbrugspligt. De berrte ejendomme er derfor reguleret af lov om landbrugsejendomme. Landbrugspligten skal ophæves efter landbrugslovens bestemmelser i forbindelse med at ejendommen udstykkes og overgår til den planlagte anvendelse. Museumsloven Museum Snderjylland vil skulle udgrave fortidsminder inden for de udpegede interesseområder inden for lokalplan området, inden der kan igangsættes bygge- og anlægsarbejder i de udpegede områder som berrer jordlag under normal pljedybde. Hvis der i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder i området findes spor af fortidsminder, skal arbejdet iflge museumslovens 27 standses, hvis det berrer fortidsmindet, og fortidsmindet skal straks anmeldes til museet. Fredskov Byggeri, fældning mv. i fredskov må ikke foretages uden tilladelse efter skovloven fra Skov- og Naturstyrelsen. Skovbyggelinje Inden for skovbyggelinje må der i henhold til Naturbeskyttelseslovens 17 ikke placeres bebyggelse (bygninger, skure, campingvogne, master m.v.). Aabenraa Kommune er myndighed i forhold til dispensation. Aabenraa Kommune vil i forbindelse med lokalplanen anmode Naturstyrelsen om reduktion af skovbyggelinjen som vist på kortet side AABENRAA KOMMUNE - LOKALPLAN NR. 27

19 1. Lokalplanens formål LOKALPLANBESTEMMELSER LOKALPLAN NR. 27 OMRÅDE TIL BOLIGER OG REKREATIVE FORMÅL VED LERGÅRD, AABENRAA. Med hjemmel i lov om planlægning (bekendtgrelse nr. 937 af 24. september 2009 med senere ændringer) fastsættes herved flgende bestemmelser for det i 2 beskrevne område. 1.1 Lokalplanens formål er: at fastlægge områdets anvendelse til boliger og rekreative formål at skabe grundlaget for en bæredygtig bydel, der vægter beboernes rekreative muligheder for at leve et aktivt og sundt liv i området at sikre at området udnyttes og bebygges i respekt for de landskabelige og naturgivne kvaliteter i området, herunder med særlige arkitektoniske krav m.v. i delområde 2 op mod fredskoven, at sikre at området indrettes og forsynes, så energiforbruget minimeres, herunder at ny bebyggelse opfres som lavenergibebyggelse at sikre mulighederne for lokal håndtering af regnvandet i området at sikre udlæg af vej- og stiforbindelser, der er landskabeligt tilpassede. 2. Område og zonestatus 2.1 Lokalplanområdet er afgrænset som vist på kortbilag 1. Området omfatter flgende matrikler: Ejerlav: Kolstrup under Aabenraa Matrikel nr.: 1942, 1956, del af 2775 og 2780, Lokalplanen omfatter desuden alle parceller, der efter den udstykkes fra nævnte ejendomme indenfor lokalplanens område. 2.2 Lokalplanområdet ligger i henholdsvis landzone (fredskovsarealer) og byzone. Lokalplanen ændrer ikke på zonestatus. 3. Områdets anvendelse 3.1 Lokalplanområdet inddeles i delområde 1, 2, 3, 4 og 5 som vist på kortbilag Delområde 1 må kun anvendes til boligformål i form af åben-lav eller tæt-lav boligbebyggelse i form af kæde-, række- eller dobbelthuse. Tæt-lav boligbebyggelse må alene placeres langs vej C-D, jf. kortbilag Delområde 2 må kun anvendes til boligformål i form af åben-lav boligbebyggelse. 3.4 Delområde 3 må kun anvendes til boligformål i form af fritliggende enfamiliehuse, tæt-lav boligbebyggelse i form af kæde-, række- eller dobbelthuse eller etageboliger. En mindre del af delområdet som vist på kortbilag 2 kan anvendes til fællesbygninger og -anlæg for området. AABENRAA KOMMUNE - LOKALPLAN NR

20 LOKALPLANBESTEMMELSER 3.5 Delområde 4 må kun anvendes til grnt fællesareal med aktivitetsområder og forsinkelsesbassiner. Der må i tilknytning hertil etableres tekniske anlæg, pumpestation med mulighed for mindre bygning eller transformator. 3.6 Delområde 5 må kun anvendes til naturområde, eksisterende fredskov. 3.7 I delområde 1, 2 og 3 kan erhvervsdrift fra boliger etableres under forudsætning af: at virksomheden drives af den, der bebor ejendommen, og der kun er ansatte, der bebor ejendommen, at ejendommens karakter af beboelsesbygning ikke forandres, at virksomheden ikke medfrer ulempe i form af stj, trafik og parkeringsgener for det omkringliggende område, at den ndvendige parkering etableres på egen grund, og at virksomhedens skiltning maksimalt omfatter et skilt på hjst 0,5 m² med virksomhedens navn, logo og adresse, der monteres på facaden og tilpasses denne. 4. Udstykninger 4.1 Lokalplanområdet må kun udstykkes i overensstemmelse med principper som vist på kortbilag nr. 2. Udstykningsplanen kan fraviges i delområde 1 og 3, hvis dele af områderne anvendes til tæt-lav boligbebyggelse, jf. 3.2 og 3.4. Udstykning til tæt-lav bebyggelse i delområde 1 skal i princippet ske i overensstemmelse med kortbilag 3b. 4.2 I delområde 1 må grunde ikke udstykkes mindre end 700 m 2 til åben-lav bebyggelse og 350 m 2 til tæt-lav bebyggelse. I delområde 2 må grunde ikke udstykkes mindre end 900 m 2. I delområde 3 må grunde ikke udstykkes mindre end m 2 til åbenlav bebyggelse og 500 m 2 til tæt-lav bebyggelse. 5. Vej-, sti- og parkeringsforhold 5.1. Vejadgang til lokalplanområdet må kun ske fra ny overkrsel til Camma Larsen-Ledet Vej som vist på kortbilag Der udlægges areal til nye veje som vist på kortbilag 2. Vejene udlægges med flgende bredder og materialer, jf. principsnit i bilag 4: Stamvej A B: Varierende bredder med en krebanebredde på min. 5,5 m. Vejen må kun udfres med fast belægning i form af asfalt. Boligveje C D og E - F - G: Bredde 10 m med en krebanebredde på max. 5 m. Vejene må kun udfres med fast belægning i form af asfalt eller belægningssten. Boligvej H I: Bredde 7 m med en krebanebredde på max. 3,5 m. Vejen må kun belægges med asfalt eller belægningssten. I kryds mellem stamveje og boligveje kan der anlægges hævede flader eller minirundkrsler. 20 AABENRAA KOMMUNE - LOKALPLAN NR. 27

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 er udarbejdet med henblik på: At foretage teknisk tilpasning af kortgrundlagene for retningslinjerne skovrejsning

Læs mere

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Lokalplan 259 Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Indholdsfortegnelse Planloven 1 Redegørelse 3 Indledning 4 Lokalplanens område 5 Lokalplanens formål og indhold 6 Tekniske Forhold 7 Vej-, sti-

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg nr. 5.017 for boliger i Vestbjerg K O M M U N E P L A N Aalborg Byråd godkendte den 28. september 2015

Læs mere

TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025

TILLÆG NR. 14 B.01.09 Østre Hougvej, Færøvej Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 FORSLAG TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 KOMMUNEPLAN OG TILLÆG Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

PRÆSTØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 74 for Antonihøjen i Præstø. Kommuneplantillæg nr. 20.

PRÆSTØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 74 for Antonihøjen i Præstø. Kommuneplantillæg nr. 20. PRÆSTØ KOMMUNE Lokalplan nr. 74 for Antonihøjen i Præstø. Kommuneplantillæg nr. 20. 2 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13

Kommuneplantillæg nr. 13 Kommuneplantillæg nr. 13 til 6.B.07 Boligområde, Birkende juni 2015 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk Indhold Kommuneplantillæg

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

Forvaltningens vurdering af projektet Porremarken, matrikel 586b, Viborg Markjorder

Forvaltningens vurdering af projektet Porremarken, matrikel 586b, Viborg Markjorder Forvaltningens vurdering af projektet, matrikel 586b, Viborg Markjorder Projektforslag Region Midt har fremsendt skitseprojekt med enten A. 4 rækkehuse i 2 etager på hver ca. 170 m² - bebyggelsesprocent

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND

Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND November 2006 1 2 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND Denne

Læs mere

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER:

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER: LOUALPLAN NR. I20 EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 ANMELDER: STØVRING KOMMUNE / HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Indledning Forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 123 For området ved Oluf Rings Vej i Ødum Oktober 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Til modtagere af planforslag pr. mail Dato Deres ref. Vores ref. Direkte nr. 29.06.2007 1077850 32471531 ksm Offentlig bekendtgørelse af forslag til lokalplan 75.1 (tillæg)

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 10

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 10 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 10 RIDECENTER PÅ ASMINDRUPVEJ, VIPPERØD VÆKST OG BÆREDYGTIGHED PLAN OG STRATEGISK FORSYNING Kommuneplan llæg nr. 10 l Kommuneplan 2013-25 - Ridecenter på Asmindrupvej, Vipperød REDEGØRELSE

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 Hotel Hesselet Nyborg April 2008 Indhold Hvad er en lokalplan?... 03 Indsigelser og ændringsforslag... 03 Lokalplanens baggrund... 04 Lokalplanens

Læs mere

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Lokalplan nr. 21-050-0001 Bramming Landområde Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Tillæg nr. 1 til LP nr. 120, Bramming maj 2011 Side: 0 Lokalplan nr. 21-050-0001.Bramming Landområde, Tilbygning

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5.

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5. Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5. Nr. Afsender Resume og hovedindhold af indsigelser samt bemærkninger hertil 1 Jørgen Madsen Emma Gads Vej 6 Jørgen

Læs mere

Delområde A, særlige bestemmelser:

Delområde A, særlige bestemmelser: Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser fra lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at dette ikke ændrer den særlige karakter af Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen

Læs mere

Kommuneplantillæg 3-2009 Marts 2010. Blandet byområde ved Nørregade og Trekanten i Vojens FORSLAG

Kommuneplantillæg 3-2009 Marts 2010. Blandet byområde ved Nørregade og Trekanten i Vojens FORSLAG Kommuneplantillæg 3-2009 Marts 2010 Blandet byområde ved Nørregade og Trekanten i Vojens FORSLAG FREMLAGT I OFFENTLIG HØRING I PERIODEN 10.03-05.05.2010 Forslag til kommuneplantillæg 3-2009 for Haderslev

Læs mere

Mobilantennemast Margrethehåb. Lokalplan 568/forslag

Mobilantennemast Margrethehåb. Lokalplan 568/forslag Mobilantennemast Margrethehåb Lokalplan 568/forslag Indhold Fors Forord 4 Baggrund 6 Lokalplanområdet 6 Formål og indhold 8 Forhold til anden planlægning 8 Statslig planlægning 8 Kommuneplan 10 Gældende

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29 Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov August 2014 Annonceret på hjemmesiden www.lolland.dk den 16. august 2014. Offentlig bekendtgørelsesdato: 16. august 2014. ENDELIG

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ØSTERBRO 21 OG ØSTERBRO 41 COOP-GRUNDEN ÆNDRING AF KOMMUNEPLANOMRÅDE 2 10 11 Stige 9 Korup 8 Næsby Tarup Bolbro 0 Bymidten 1 Seden

Læs mere

LOKALPLAN 264. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk BOLIGOMRÅDE. Brøndumvej, Stadionvej m.m.

LOKALPLAN 264. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk BOLIGOMRÅDE. Brøndumvej, Stadionvej m.m. FORSLAG OFFENTLIG FREMLAGT FRA den 23, maj 20 til den 18. juli 20 LOKALPLAN 264 BOLIGOMRÅDE Brøndumvej, Stadionvej m.m., Blenstrup REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Endelig

Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 27. marts 2015 Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 994. Boligområde ved Lauritshøj

Læs mere

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd marts 2012 HVAD ER EN LOKALPLAN? HVORNÅR SKAL DER LAVES LOKALPLAN Kommunalbestyrelsen har pligt til at lave en lokalplan, før der kan gives tilladelse til: større

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan nr. 1017. Boligområde. Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum

FORSLAG. Lokalplan nr. 1017. Boligområde. Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum Lokalplan nr. 1017 FORSLAG Boligområde Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum August 2010 INDHOLD 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 10 10 11 11 11 13 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen...

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen... Indholdsfortegnelse Side Forord...2 Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3 1. Redegørelsen...4 Nuværende forhold...4 Fremtidige forhold...4 Kommuneplanlægning...5

Læs mere

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-005 BOLIGBEBYGGELSE, TYLSTRUP AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING JUL 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold 1. 1. Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge Lokalplan nr. 01.55.B Boligområde ved Nygade i Skævinge 24.11.2004 LOKALPLAN NR. 01.55.B Område til boligformål - Skævinge Dencker s Consulting ApS v./arkitekt Poul Dencker i samarbejde med Teknisk Afdeling

Læs mere

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE IDEOPLÆG Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE Redegørelse Med dette idéoplæg indkalder byrådet i Ikast- Brande Kommune idéer

Læs mere

LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, VESTBJERG AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1986 INDHOLD5FORTEGNELSE ---_---_----_- -_- -_--- -- REDEGØRELSE Side Lokalplanens område og baggrund

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 23.1 Albertslund Vest - gårdhuse Tæt og lav boligbebyggelse 1979 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-18 Forslag til offentlig debat i perioden 26. marts 2015 til 21. maj 2015 SKANDERBORG KOMMUNE

KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-18 Forslag til offentlig debat i perioden 26. marts 2015 til 21. maj 2015 SKANDERBORG KOMMUNE KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-18 Forslag til offentlig debat i perioden 26. marts 2015 til 21. maj 2015 SKANDERBORG KOMMUNE ENDELIGT VEDTAGET AF SKANDERBORG BYRÅD DEN XX. MÅNED 201X KOMMUNEPLAN 13 2 EMNE:

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

Lokalplan nr. 215.2 Hovedgaden 54, Havdrup. med tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 FORSLAG

Lokalplan nr. 215.2 Hovedgaden 54, Havdrup. med tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 FORSLAG Solrød Kommune byrådet Lokalplan nr. 215.2 Hovedgaden 54, Havdrup med tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Indhold Lokalplanvejledning 3 Redegørelse 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens formål 10 2 Område og

Læs mere

LOKALPLAN 601-1 BOLIGOMRÅDE I BROAGER ØST TILLÆG NR. 15 TIL KOMMUNEPLAN 2005-2017. Februar 2008

LOKALPLAN 601-1 BOLIGOMRÅDE I BROAGER ØST TILLÆG NR. 15 TIL KOMMUNEPLAN 2005-2017. Februar 2008 LOKALPLAN LOKALPLAN 601-1 BOLIGOMRÅDE I BROAGER ØST TILLÆG NR. 15 TIL KOMMUNEPLAN 2005-2017 Februar 2008 PLAN RÅDHUSET RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 8872 6400 E-MAIL post@sonderborg.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lokalplan nr. 073-310

Lokalplan nr. 073-310 Lokalplan nr. 073-310 Udvidelse af Løgumkloster Fjernvarme, Løgumkloster Tønder kommune, KMD, COWI Udskrift genereret d. 03-01-2013 09:4 TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø August 2013 Lokalplan nr. 073-310

Læs mere

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 20. januar 2015 Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 992, Område syd for

Læs mere

L O K A L P L A N N R. F.24.2. for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret

L O K A L P L A N N R. F.24.2. for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret Fod af skrænt HOLMEGAARD KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING L O K A L P L A N N R. F.24.2 for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret Lokalplan forslag den 27. juni 2001 Lokalplan vedtaget den

Læs mere

Parcelhusgrunde. NYBOVEJ, Ny Nørup. 7182 Bredsten. RealMæglerne - handler med omtanke! Bent & H.B. Nielsen statsaut. ejendomsmæglere, MDE

Parcelhusgrunde. NYBOVEJ, Ny Nørup. 7182 Bredsten. RealMæglerne - handler med omtanke! Bent & H.B. Nielsen statsaut. ejendomsmæglere, MDE Parcelhusgrunde NYBOVEJ, Ny Nørup 7182 Bredsten RealMæglerne - handler med omtanke! Bent & H.B. Nielsen statsaut. ejendomsmæglere, MDE INDHOLD FAKTA SIDE 2 TILSLUTNINGSAFGIFTER SIDE 2 AFSTANDE SIDE 2 UDSTYKNINGSBESKRIVELSE

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 44. Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev. Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune

Forslag. LOKALPLAN nr. 44. Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev. Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune Forslag LOKALPLAN nr. 44 Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune Hvad er en lokalplan? En lokalplan er kommunens plan for et bestemt område med bestemmelser

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

- til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460.

- til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460. Tillæg 4 - til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460. Offentliggørelse Forslaget kan ses på Herlevs kommunens hjemmeside www.herlev.dk

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser.

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige boliggrunde tæt på by, indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til fælleden. Dato 6.06.205 Version 0 Revideret - SIKALEDDET

Læs mere

Kommuneplantillæg 13. Randers Kommune. Kommuneplantillæg 13

Kommuneplantillæg 13. Randers Kommune. Kommuneplantillæg 13 Randers Kommune BAGGRUND Der udarbejdes et tillæg til Kommuneplan 2013 for Randers Kommune, for et nyt boligområde i Haslund. Området ønskes anvendt til boligformål i form af åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse.

Læs mere

Lokalplan LK 29 for Buske Nord, 2. etape

Lokalplan LK 29 for Buske Nord, 2. etape Lokalplan LK 29 for Buske Nord, 2. etape Om lokalplaner Hvad er en lokalplan? Lokalplanens indhold En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalt område i kommunen. Det kan

Læs mere

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...4 Forholdet til tidligere planlægning...4 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens retsvirkninger...7 LOKALPLANEN...8

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE

KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE ENDELIGT VEDTAGET AF SKANDERBORG BYRÅD DEN 25. maj 2011 EMNE: Ændring af: - Rammeområde LB.07.BE.01 - Brørup By, og - rammeområde LB.07.BE.02 - Brøruphus

Læs mere

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I AUG 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------- -------------- Redegørelse Lokalplanens baggrund og område Redegørelse

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014 Tillæg til Kommuneplan 2013-2025 for Frederikssund Kommune For rammeområde LE 6.3 ved Femhøj Offentligt fremlagt i perioden den xxxx til og med den xxxx Rammeområde

Læs mere

Lokalplan 41.85, Nim By Boliger ved Keldhøj. Overskrift. Lokalplan 41.85 Nim By. Tillæg 38-2006 til Kommuneplan 1996. Boliger ved Keldhøj

Lokalplan 41.85, Nim By Boliger ved Keldhøj. Overskrift. Lokalplan 41.85 Nim By. Tillæg 38-2006 til Kommuneplan 1996. Boliger ved Keldhøj Overskrift Lokalplan 41.85 Nim By Tillæg 38-2006 til Kommuneplan 1996 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse Indledning l Lokalplanen består af Offentlig fremlæggelse I 1. Lokalplanområdets beliggenhed ll 2.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2

LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2 LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2 STEVNS KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse...3 Lokalplanens område og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3 Naturbeskyttelsesloven... 4 Forhold til anden planlægning... 4

Læs mere

Formål 1. Bestemmelser 2. 1 Formål 3. 2 Område 4. 3 Områdets anvendelse 5. 4 Udstykninger 6. 5 Veje, stier og parkering 7

Formål 1. Bestemmelser 2. 1 Formål 3. 2 Område 4. 3 Områdets anvendelse 5. 4 Udstykninger 6. 5 Veje, stier og parkering 7 ZZZ.01 Niras Test Indholdsfortegnelse Formål 1 Bestemmelser 2 1 Formål 3 2 Område 4 3 Områdets anvendelse 5 4 Udstykninger 6 5 Veje, stier og parkering 7 6 Bebyggelsens omfang og placering 8 7 Bebyggelsens

Læs mere

LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i

LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i Esbjerg Kommune LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i 241 for et Område ved Hygumvej i Vester Nebel Sydvest (Børnehave) Hvad er en lokaiplan? En lokalpian er den type plan, Byrådet kan anvende til at fastlægge bestemmelser

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad LOKALPLAN NR. 30 Fanø Kommune Centerområde ved Fanø bad Oktober 1987 2 Lokalplan 30 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET CENTEROMRÅDE VED FANØ BAD l. udkast udarbejdet i januar 1987. Indholdsfortegnelse. LOKALPLANENS

Læs mere

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 123 Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 2000 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Offentlig bekendtgørelse den 1.4.2014 af Forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 til Syddjurs Kommuneplan 2013. Blandet byområde ved Stationsvej i Mørke.

Offentlig bekendtgørelse den 1.4.2014 af Forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 til Syddjurs Kommuneplan 2013. Blandet byområde ved Stationsvej i Mørke. Offentlig bekendtgørelse den 1.4.2014 af Forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 til Syddjurs Kommuneplan 2013. Blandet byområde ved Stationsvej i Mørke. Byrådet i Syddjurs Kommune besluttede den 26.03.2014

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Slettebjerggård. Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved

Slettebjerggård. Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved Slettebjerggård Overordnet planlægning Den udbudte storparcel indgår i et nyt planlagt boligområde med både

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd LOKALPLAN NR. 1A8 for boligomrade Hvidbjerg syd Thyholm kommune Lokalplan nr. 1.18 Boligområde ved Sdr. Ringvej og Flovlevvej i Hvidbjerg Indhold Lokalplanområdets beliggenhed...side 2 Lokalplanens baggrand

Læs mere

LOKALPLAN 19 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN 19 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN 19 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 19 vedrører et ubebygget område nord for Klausdalsbrovej vest for Gammelgårdsvej og udlægger det til rækkehusbebyggelse på nær et mindre

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET. 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi

NATURKLAGENÆVNET. 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi Afgørelse i

Læs mere

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars Vesthimmerlands Kommune Trafik og Grønne områder Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: jkr@vesthimmerland.dk Dato: 01. juni 2015 Teknik- og Økonomiforvaltningen, Farsø Sagsnr.: 820-2015-16385 Dokumentnr.:

Læs mere