LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter"

Transkript

1 LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992

2 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder, herunder nedrivning af bygninger, og når forældede byplanvedtægter skal moderniseres. HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalplan består af to dele - en redegørelse for planen og planens juridiske bestemmelser. Formålet med redegørelsen er at orientere kommunens borgere og andre interesserede om den planlagte udvikling. I redegørelsen for planen beskrives de eksisterende forhold i området. Lokalplanens indhold og dens forhold til den øvrige planlægning beskrives. Desuden forklares lokalplanens retsvirkninger. Den juridiske del indeholder de bestemmelser, der efter lokalplanens vedtagelse er bindende for grundejerne og brugerne. Lokalplanens bestemmelser er udformet som paragraffer og suppleret med kortbilag, og kommunen tinglyser lokalplanen på alle ejendomme inden for planens område.

3 REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN NR. 81 Pileparken II i Mørkhøj kvarter BAGGRUNDEN FOR LOKALPLANEN Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe har ansøgt om tilladelse til at opføre tagetager og udføre en facaderenovering på boligbebyggelsen Pileparken II. Bebyggelsen består af to blokke i 3 etager med en lille taghældning. Bebyggelsen er opført som forsøgsbyggeri i beton i med bærende tværskillevægge af grovbeton, facademure af pudset gasbeton, dæk og tag af jernbeton. Pilegårdsvej 2-10 For de dele af bygningerne, som har været udsat for vind og vejr, er en renovering i dag påkrævet. Tag og facader trænger til renovering og isolering efter nutidige krav. Tagetagerne ønskes opført i forbindelse med tagrenoveringen og ud fra et ønske om at øge udbuddet af boligtyper i boligbebyggelsen.

4 Den eksisterende bebyggelse har en bebyggelsesprocent på knap 50, og den vil stige til godt 66 ved opførelse af de nye tagetager. Kommuneplanens rammebestemmelser fastsætter en maksimal bebyggelsesprocent på 50 og et maksimalt etageantal på 3. Som forudsætning for lokalplanens realisering har byrådet udarbejdet et kommuneplantillæg for Pileparken II som et nyt enkeltområde, hvor bebyggelsesprocenten er hævet til 70, og etageantallet er forøget til 4 etager. LOKALPLANENS OMRÅDE Lokalplanområdet afgrænses, som vist på kortbilag nr. 1, mod nord af åben-lav boligbebyggelsen langs Lillegårds Allé, mod vest og øst af etageboligbebyggelse og mod syd af Pilegårdsvej. Området omfatter matr.nr. 2 bz af Mørkhøj og er m 2 stort. Området indeholder 60 boliger på henholdsvis 74 og 79 m 2 fordelt på 3, 4 og 5 rum. Området trafikbetjenes direkte fra Pilegårdsvej. Pilegårdsvej

5 LOKALPLANENS INDHOLD Lokalplanen fastlægger bestemmelser, som fastholder den eksisterende anvendelse i området. Lokalplanen fastlægger endvidere bestemmelser, som gør det muligt at opføre tagetager på de to boligblokke. Det medfører, at lokalplanen bl.a. fastlægger bestemmelse, som fraviger byggelovens almindelige bestemmelse om det skrå højdegrænseplan mod østskel. Afstanden til nabobebyggelse er imidlertid så stor, at lysforholdet mellem bygningerne er tilgodeset. Diagrammet ovenfor viser skyggeforholdene ved jævndøgn, forår og efterår. Der vil kunne etableres 11 2-værelses boliger på 64 m 2 og 22 ungdomsboliger på 30 m 2. Boligerne bliver placeret oven på blokkenes tage som et penthouse, og der vil blive adgang til dem via 4 trappetårne, som placeres i enderne af blokkene. Der vil blive adgang til den enkelte bolig via en altangang på blokkenes østside. På blokkenes vestside etableres altaner. Perspektiv, Pilegårdsvej med tagetage 5

6 BYPLANVEDTÆGT Inden for lokalplanområdet ophæves byplanvedtægt nr. 11, tinglyst den 23. marts LOKALPLANENS FORHOLD TIL KOMMUNEPLANEN Lokalplanens område er omfattet af kommuneplanens enkeltområde 8.B.7, som er udlagt til boligformål, etageboligbebyggelse. Som forudsætning for denne lokalplan har byrådet udarbejdet et tillæg nr. 9 til Kommuneplan for en del af enkeltområde 8.B.7, boligbebyggelsen Pileparken II, der udskilles som et nyt enkeltområde 8.B.13. Rammebestemmelserne for bebyggelsesprocent og etageantal er ændret i 8.B.13 i forhold til 8.B.7. I tillæg nr.9 til Kommuneplan fastsættes følgende rammebestemmelser for enkeltområde 8.B.13: 8.B.13 a. Områdets anvendelse fastlægges til boligformål, etageboliger. b. Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 70. c. Bebyggelse må højst opføres i 4 etager. LOKALPLANENS FREMLÆGGELSE OG VEDTAGELSE Forslaget til lokalplan blev vedtaget af byrådet den 10. juni 1992 og har været offentligt fremlagt i perioden fra den 23. juni til 1. september Byrådet modtog 7 tilkendegivelser, som har resulteret i en tilføjelse under 8 Ubebyggede arealer om sikring af den eksisterende beplantning ved nordskel. Lokalplanen blev endeligt vedtaget af byrådet den 7. oktober 1992 og offentligt bekendtgjort den 20. oktober LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Efter byrådets endelige vedtagelse af lokalplanen, må ejendommen, der er omfattet af planen, ifølge planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommen kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører ikke i sig selv en handlepligt i form af krav om etablering af de anlæg, der er indholdt i planen. Byrådet kan meddele dispensationer til mindre afvigelser fra lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at dette ikke ændrer den karakter af området, som søges skabt ved lokalplanen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved udarbejdelse af en ny lokalplan. Private servitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen. 6

7 LOKALPLAN NR. 81 Pileparken II i Mørkhøj kvarter I henhold til lov om planlægning (lov nr. 388 af ) fastsættes følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område: 1 LOKALPLANENS FORMÅL Denne lokalplan har til formål: - at fastlægge retningslinier for opførelse af tagetager, - at sikre arealer til fælles ophold og leg, - at ophæve den utidssvarende byplanvedtægt. 2 OMRÅDE OG ZONESTATUS 2.1 Lokalplanområdet, der er beliggende i byzone, afgrænses som vist på kortbilag nr Lokalplanen omfatter matr.nr. 2 bz af Mørkhøj. 3 UDSTYKNING Yderligere udstykning må ikke finde sted. 4 BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING 4.1 Bebyggelsesprocenten må ikke overstige Bebyggelse må højst opføres i 4 etager og gives en maksimal højde over det omliggende terræn på 14 m. 4.3 Der må opføres trappetårne til tagetagerne med en placering i princippet, som vist på kortbilag nr. 2. 7

8 4.4 Bebyggelsens omfang, herunder tagetagernes proportionering, skal godkendes af byrådet. 4.5 Der må opføres mindre, lette bygninger til bebyggelsens drift, cykelskure o.l. med byrådets godkendelse i hvert enkelt tilfælde. 5 VEJ OG PARKERINGSFORHOLD 5.1 Lokalplanens område vejbetjenes fra Pilegårdsvej. 5.2 Langs Pilegårdsvej fastsættes en byggelinie 5 m fra vejskel. 5.3 I området udlægges areal til parkering med en beliggenhed, som vist på kortbilag nr. 2. Der udlægges areal til 1 P- plads pr. almindelig bolig og 0,5 P-plads til ungdomsboligerne. 6 BEBYGGELSENS HØJDE I FORHOLD TIL NABOSKEL Uanset bygningsreglementets bestemmelser om bebyggelsens højde i forhold til naboskel (BR 1982, kap ), kan der opføres tagetage på bebyggelsen jf. lokalplanens bestemmelser i BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN Bebyggelsens arkitektoniske fremtræden, materialer og farver skal godkendes af byrådet. 8 UBEBYGGEDE AREALER 8.1 Der udlægges fælles friarealer for beboerne, som vist på kortbilag nr De ubebyggede arealer, herunder fælles friarealer, parkerings- og vejarealer, skal ved beplantning, befæstelse eller lignende gives et ordentligt udseende. 8

9 8.3 Den eksisterende beplantning mod nordskel, incl. de to træer ved nordgavlen, skal bevares og erstattes af lignende beplantning, når alder eller sygdom gør fældning nødvendig. 9 FORUDSÆTNING FOR IBRUGTAGEN AF NYE BOLIGER Nye boliger må ikke tages i brug, før de på kortbilag nr. 2 viste parkeringspladser er etablerede. 10 OPHÆVELSE AF BYPLANVEDTÆGT Byplanvedtægt nr. 11, tinglyst den 23. marts 1950, aflyses for så vidt angår den af nærværende lokalplan omfattede ejendom. Således vedtaget af Gladsaxe Byråd, den 10. juni 1992 Ole Andersen / Marius Ibsen I medfør af planlovens 27 vedtages foranstående lokalplan endeligt. Gladsaxe Byråd, den 7. oktober 1992 Ole Andersen / Marius Ibsen Indført i dagbogen Gladsaxe Civilret, den 10. december 1992 Lyst. G. Wittendorff 9

10

11

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune.

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune. T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 13 vedrører en grund ved Violinvej syd for Herlev station og fastlægger, at området kun må anvendes til offentlige formål

Læs mere

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej NYBORG KOMMUNE Lokaiplan nr. 30 for et område til boligformål ved og Dyrehavevej Steensvej NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 For et område til boligformål ved Steensvej og Dyrehavevej REDEGØRELSE: LOKALPLANENS

Læs mere

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune.

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune. T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 11 vedrører en grund ved Hyrdindestien syd for posthusets eksisterende indkørsel og fastlægger, at området kun må anvendes

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense.

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13 FOR OMRÅDER I BOVENSE REDEGØRELSE: LOKALPLANENS BAGGRUND. Lokalplanen er foranlediget af ønsket om at sikre en beskeden

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 Delvis ophævelse Ved vedtagelse af Lokalplan 147 den 26. marts 2012 ophæves Lokalplan 48 fra 1984 for så vidt angår det område, som er omfattet af Lokalplan 147. Lokalplan 48 Kokkedal

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN 25 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 25 vedrører en ubebygget grund ved J.E. Pitznersvej nord for "Marielyst'' og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. For et boligområde i Nødebo

Lokalplan nr. For et boligområde i Nødebo Lokalplan nr. 299 For et boligområde i Nødebo Hillerød Kommune - Teknik Generel lokalplan information Generel lokalplan information Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en detaljeret plan for et mindre

Læs mere

LOKALPLAN NR. 327, TYVDALEN, SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 48.

LOKALPLAN NR. 327, TYVDALEN, SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 48. LOKALPLAN NR. 327, TYVDALEN, SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 48. EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Planen går ud på Seniorvenlige etageboliger Bynær beliggenhed Lokalplanområdet er beliggende centralt i

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd LOKALPLAN NR. 1A8 for boligomrade Hvidbjerg syd Thyholm kommune Lokalplan nr. 1.18 Boligområde ved Sdr. Ringvej og Flovlevvej i Hvidbjerg Indhold Lokalplanområdets beliggenhed...side 2 Lokalplanens baggrand

Læs mere

LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i

LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i Esbjerg Kommune LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i 241 for et Område ved Hygumvej i Vester Nebel Sydvest (Børnehave) Hvad er en lokaiplan? En lokalpian er den type plan, Byrådet kan anvende til at fastlægge bestemmelser

Læs mere

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 LOKALPLAN 03-001 VISSE VEST AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 I INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE ----------- Side Lokalplanens indhold og forhold til anden planlægning 1. Lokalplanens retsvirkninger

Læs mere

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I AUG 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------- -------------- Redegørelse Lokalplanens baggrund og område Redegørelse

Læs mere

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 Tune Byga Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 FORSLAG 3 senioregnede boliger Sagsnr. 1253-59372 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er den x. oktober

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger INDHOLDSFORTEGNELSE side Indledning... 2 Indholdsoversigt... 3 Lokalplanens formål og indhold... 3 Forholdet til anden planlægning... 5 Lokalplan nr. 20... 8 Tillæg til Kommuneplan 2002-2014...13 Kortbilag:

Læs mere

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er en lokalplan 4 Redegørelse 4 Lokalplanens redegørelse 4 Lokalplanområdet 5 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 493. Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej

Lokalplan nr. 493. Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej Lokalplan nr. 493 Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej Februar 2007 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på

Læs mere

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede Lokalplanen er endeligt vedtaget 16. juni 2005 Hvad er en lokalplan og hvorfor laves den? En lokalplan er en detaljeret plan

Læs mere

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål 344 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Generel lokalplan information Generel lokalplan information

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY I_ I- ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 Lokalplan for et område til blandet bolig- og erhvervsformål

Læs mere

LOKALPLAN NR. 090 for et parcelhusområde ved Almuevej i Vrold

LOKALPLAN NR. 090 for et parcelhusområde ved Almuevej i Vrold LOKALPLAN NR. 090 for et parcelhusområde ved Almuevej i Vrold Skanderborg Kommune 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 090 REDEGØRELSE Lokalplanområdet...l Lokalplanens baggrund og formål...l Lokalplanens

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 2.4-2 for et boligområde på Søndergårdens jorder Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

LOKALPLAN NR. 243. Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej. Kommuneplantillæg nr. 44

LOKALPLAN NR. 243. Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej. Kommuneplantillæg nr. 44 LOKALPLAN NR. 243 Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej Kommuneplantillæg nr. 44 Lokalplanen omfatter et af Masterplanens prioriterede områder - område E4 Teknik & Miljø,

Læs mere

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave Lokalplan 28 Vest for Rungsted Havn Ewaldshave I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975 fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. FORMAL : 1. Hensigten med

Læs mere

SKÆLSKØR KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62. ///. '/s RAMMELOKALPLAN FOR SKÆLSKØR BYMIDTE MARTS 1991. Vandrerhjem milde Campingplads. Rekonvalescenthjem

SKÆLSKØR KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62. ///. '/s RAMMELOKALPLAN FOR SKÆLSKØR BYMIDTE MARTS 1991. Vandrerhjem milde Campingplads. Rekonvalescenthjem SKÆLSKØR KOMMUNE Vandrerhjem milde Campingplads Rekonvalescenthjem ///. '/s // Bryggen Spegerbprg/ft emnj, MARTS 1991 LOKALPLAN NR. 62 RAMMELOKALPLAN FOR SKÆLSKØR BYMIDTE En lokalplan er en plan, hvori

Læs mere