Udbud af opførelsen af Vinge Centrum

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbud af opførelsen af Vinge Centrum"

Transkript

1 Udbud af opførelsen af Vinge Centrum

2 Udbud af opførelsen af Vinge Centrum 26/6/2015 2/8

3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Vinge Centrum 4 3. Etaper 4 4. Udbudsproces Investorudbudsprocessen Entrepriseudbudsprocessen 5 5. Godkendelse 6 6. Tildelingskriterier 8 7. Øvrige forhold 8 3/8

4 1. Indledning Frederikssund Kommune har taget initiativ til igangsætning af et nyt byudviklingsområde, Vinge, med et samlet grundareal på ca. 370 ha. Når området er fuldt udbygget vil det rumme ca indbyggere og ca nye arbejdspladser, en ny S-togsstation, skole, daginstitutioner, idrætshaller og andre offentlige faciliteter. Hertil kommer en omfattende infrastrukturudbygning af området, herunder vejnet, energiforsyning, grønne områder m.m. I den forbindelse udbyder Frederikssund Kommune i henhold til den udbudsproces der er beskrevet nedenfor, som første skridt til realiseringen af Vinge, et areal til salg benævnt "Vinge Centrum". Arealet omfattende Vinge Centrum fremgår af vedlagte kortbilag. Overordnede oplysninger om byudviklingsområdet Vinge kan findes på følgende hjemmesider: 2. Vinge Centrum Vinge Centrum omfatter ca m 2 byggeretter, hvor den vindende tilbudsgiver forpligter sig til at opføre boliger og erhvervsejendomme med lejemål til kommunale og erhvervsmæssige formål, herunder bl.a. detailhandel, kontor, institution, bibliotek og kampsportscenter. Endvidere forpligter den vindende tilbudsgiver sig til at opføre den nye S-togsstation i dette område, der opføres på vegne af Staten, samt en landskabsbro, der forbinder områderne henholdsvis nord og syd for jernbanen. Herudover forpligter den vindende tilbudsgiver sig til at udføre infrastruktur i form af veje. Udnyttelsen af byggeretterne i Vinge Centrum samt opførelsen af S- togsstationen, landskabsbroen og infrastruktur i form af veje benævnes i det følgende "Projektet". 3. Etaper Realiseringen af Projektet i Vinge Centrum skal af den vindende tilbudsgiver forventeligt gennemføres i 3 etaper. 1. etape af Projektet omfatter udnyttelsen af ca m 2 byggeretter til private og almennyttige boliger samt erhvervsejendomme med lejemål til kommunale og erhvervsmæssige formål, herunder dagligvarer, som på nuværende tidspunkt forventeligt skal udvikles i perioden /8

5 Endvidere omfatter 1. etape af Projektet etablering af den nye S- togsstation, landskabsbro og udførelse af infrastrukturarbejder i form af veje. Det er endvidere muligt, at der sammen med 1. etape eller sideløbende med 1. etape skal etableres private energiløsninger eller andre private infrastrukturprojekter. Udnyttelsen af de resterende byggeretter samt evt. udførelse af yderligere infrastruktur, sker i efterfølgende i 2 etaper, der på nuværende tidspunkt forventeligt skal udføres i perioderne henholdsvis og Der vil for de enkelte etaper være fastsat sanktionsudløsende terminer. 4. Udbudsprocessen 4.1 Investorudbudsprocessen: Investorudbudsprocessen gennemføres i henhold til Kommunestyrelseslovens 68 samt Bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme med tilhørende vejledning nr. 60 af 28. juni Forinden salget gennemføres, ønsker Frederikssund Kommune at gennemføre en godkendelsesproces i forhold til de ansøgere, der bl.a. har den fornødne finansielle styrke til at gennemføre Projektet, ligesom Frederikssund Kommune forinden salget ønsker at gennemføre en dialogproces med de ansøgere, der er godkendt. 4.2 Entrepriseudbudsprocessen: Efter tildeling af kontrakt til den vindende tilbudsgiver, forpligter den vindende tilbudsgiver sig til at afløfte Frederikssund Kommunes forpligtelse til at udbyde entreprisearbejderne vedrørende den nye S-togsstation, landskabsbroen samt de kommunale arealer i udbud i henhold til EU-udbudsdirektivet. Udbudsprocessen tilrettelægges som følger: A. Investorudbudsprocessen: 1. Anmodning om godkendelse fra interesserede ansøgere 2. Meddelelse om godkendelse til ansøgerne 3. Udsendelse af foreløbige udbudsbetingelser og udbudsmateriale til godkendte ansøgere 4. Dialogproces med godkendte ansøgere 5. Udsendelse af endelige udbudsbetingelser og udbudsmateriale til godkendte ansøgere. 6. Afgivelse af juridisk bindende tilbud fra godkendte ansøgere 5/8

6 7. Vurdering af indkomne tilbud 8. Potentiel forhandling omkring de indkomne tilbud 9. Tildeling af kontrakt til den vindende tilbudsgiver B. Entrepriseudbudsprocessen: 10. Den vindende tilbudsgivers gennemførelse af udbud i henhold til EU-udbudsdirektivet i forhold til den nye S-togsstation, landskabsbroen samt infrastruktur og de kommunale arealer. Tidsplan for gennemførelse af den forventede udbudsproces fremsendes til de ansøgere, der har meddelt deres interesse og anmodet om godkendelse, jf. nedenfor. 5. Godkendelse Seriøse ansøgere, der har interesse i gennemførelsen af Projektet og som ønsker at blive godkendt, skal meddele dette skriftligt til Frederikssund Kommune senest 22. september 2015 Skriftlig henvendelse skal rettes til: Frederikssund Kommune Torvet Frederikssund Att. Kommunaldirektør Ole Jacobsen Betingelserne for godkendelse af interesserede ansøgere forudsætter fremsendelse af følgende oplysninger og dokumentation: A. Oplysninger og formaliteter: 1) Firmanavn, adresse, CVR-nr. telefonnummer, kontaktperson og adresse i relation til den/de virksomheder(er), der søger om godkendelse; 2) Beskrivelse af ansøgers selskabsform og primære arbejdsområder samt organisations- og ejerstruktur; 3) Tro- og love erklæring om at ansøger ikke har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige, jf. lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj Denne erklæring skal vedstås ved kontraktsindgåelsen; 4) Såfremt ansøgningen om godkendelse afgives af et konsortium skal oplysningerne anført under 1) 3) ovenfor afgives for alle deltagere i konsortiet. B. Økonomisk og finansiel kapacitet: 6/8

7 1) Oplysninger om virksomhedens økonomiske forhold i form af nøgletal for de seneste tre tilgængelige regnskabsår i form af omsætning, resultat og egenkapital. Regnskabsoplysningerne skal være attesteret af en registreret eller statsautoriseret revisor. Nystartede virksomheder, der endnu ikke har aflagt årsregnskab, skal fremlægge revisorerklæring som kan dokumentere virksomheden økonomiske og finansielle kapacitet. 2) Dokumentation for relevant erhvervsansvarsforsikring indeholdende oplysninger om dækningssummer, selvrisiko og angivelse af forsikringsselskab. 3) Ledelseserklæring på, at der ikke er sket væsentlige ændringer af virksomhedens økonomiske situation siden seneste regnskabsår. 4) Såfremt ansøgningen om godkendelse afgives af et konsortium skal oplysningerne anført under 1) 3) ovenfor afgives for alle deltagere i konsortiet. C. Referencer: 1) Beskrivelse af ansøgers væsentligste referencer de seneste 5 år indenfor: Større byudviklingsprojekter omfattende boliger og erhverv, samt evt. infrastrukturarbejder i form af veje m.m.; Referencerne bør som minimum angive overordnede oplysninger om opdragsgiver, økonomi (bygge- og anlægssum), areal og byggeriets type, samt ansøgers rolle i forbindelse med projektet (investor, bygherre, etc.). 2) Såfremt ansøgningen om godkendelse er fra et konsortium skal oplysninger anført under 1) ovenfor angives for alle deltagere i konsortiet. Der vil ved vurderingen af ansøgerne i særlig grad blive lagt vægt på ansøgernes økonomiske og finansielle kapacitet, erfaring med udviklingsprojekter af større karakter samt generel forventet mulighed for at kunne realisere Projektet. I forbindelse med godkendelsen er det i første omgang ikke nødvendigt, at ansøgerne kan dokumentere referencer inden for etablering af infrastruktur, herunder jernbaneanlæg, jernbanearealer og veje. Men der vil ved vurderingen af ansøgerne blive lagt vægt på, at ansøgerne har tilstrækkelig finansiel kapacitet til at kunne tilvejebringe de nødvendige kompetencer inden for disse områder, herunder bl.a. nødvendige jernbanetekniske kompetencer. Frederikssund Kommune forbeholder sig muligheden for at undlade at godkende ansøgere, der på baggrund af den fremsendte dokumentation ikke kan anses for at have den fornødne kapacitet til at realisere Projektet. 7/8

8 6. Tildelingskriterier De kriterier, der ved den efterfølgende tildeling af kontrakten vil være afgørende for valget af tilbudsgiver, vil fremgå af det udbudsmateriale, der stilles til rådighed for de godkendte ansøgere. De købstilbud der baseret på det udsendte udbudsmateriale og den efterfølgende dialogproces indgives af de godkendte ansøgere, skal være skriftlige og angive et fast beløb. Efter modtagelse af indkomne tilbud fra de godkendte ansøgere forbeholder Frederikssund Kommune sig ret til at forkaste samtlige indkomne tilbud. 7. Øvrige forhold Seriøse ansøgere, der har interesse i gennemførelsen af Projektet, gøres tillige opmærksom på følgende forhold: 1) Tildeling af kontrakt samt Projektets endelige realisering er betinget af endelig godkendelse i Byrådet for Frederikssund Kommune; 2) Godkendelsesanmodningen skal fremsendes /afleveres skriftligt i 3 eksemplarer og i digital pdf udgave på CD-rom eller USB-stick til den under pkt. 5 anførte adresse; 3) Anmodningen skal indeholde entydig tilkendegivelse af hvilken virksomhed/konsortium, der anmoder om godkendelse samt information om kontaktperson i forbindelse med udbuddet; 4) Ansøger opfordres til at være særlig opmærksom på, at de fremlagte regnskabsoplysninger alene relaterer sig til den virksomhed eller det konsortium, der søger om godkendelse (dvs. ikke koncerntal med mindre det dokumenteres, at ansøger kan råde over koncernens ressourcer); 5) Eventuelle spørgsmål i relation til godkendelsen af ansøgerne skal være fremkommet inden 10 dage før ansøgningsfristens udløb i henhold til pkt. 5 ovenfor. Spørgsmål vil blive besvaret hurtigst muligt og senest 5 dage før fristens udløb. Spørgsmål, der ikke er fremkommet inden fristens udløb, kan ikke forventes besvaret. Rettidige spørgsmål og svar hertil offentliggøres på Frederikssund kommune hjemmeside bolig/vinge. 6) Projektsproget vil som udgangspunkt være dansk, men afhængig af ansøgernes nationalitet, kan projektsproget ændres til engelsk. Skabelon for tro- og love erklæring om gæld til det offentlige kan downloades fra Frederikssund Kommunes hjemmeside Det er ikke et krav, at netop denne skabelon anvendes, men indholdet af erklæringen skal svare til indholdet af skabelonen. 8/8

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13 UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus April 2015 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 2.1. Ordregivers

Læs mere

Danmark-Silkeborg: Bygge- og anlægsarbejder 2014/S 195-343924. Koncessionskontrakt om offentlige bygge- og anlægsarbejder

Danmark-Silkeborg: Bygge- og anlægsarbejder 2014/S 195-343924. Koncessionskontrakt om offentlige bygge- og anlægsarbejder 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:343924-2014:text:da:html Danmark-Silkeborg: Bygge- og anlægsarbejder 2014/S 195-343924 Koncessionskontrakt om offentlige

Læs mere

DK-Roskilde: Bygge- og anlægsarbejder 2013/S 029-045071. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder

DK-Roskilde: Bygge- og anlægsarbejder 2013/S 029-045071. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:45071-2013:text:da:html DK-Roskilde: Bygge- og anlægsarbejder 2013/S 029-045071 Udbudsbekendtgørelse Bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser 31. august 2015 Udbudsbetingelser til offentligt udbud af en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser J.nr. 044-01064 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Udbudsvilkår til begrænset EU-udbud - Prækvalifikationsfasen. Udvikling og drift af webportalen Miljøvejviseren - den nemme vej til en grøn hverdag

Udbudsvilkår til begrænset EU-udbud - Prækvalifikationsfasen. Udvikling og drift af webportalen Miljøvejviseren - den nemme vej til en grøn hverdag Udbudsvilkår til begrænset EU-udbud - Prækvalifikationsfasen af Udvikling og drift af webportalen Miljøvejviseren - den nemme vej til en grøn hverdag EU-udbudsnummer: 2015/S 077-136306 1 1 Indledning...

Læs mere

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE) UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013 Guldborgsund Spildevand A/S Tømning af bundfældningstanke (septiktanke, trixtanke og lignende) GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER

Læs mere

Udbudsbetingelser til begrænset EU-udbud af projektkonkurrence. Udstilling / oplevelsesrum for Fugleoplevelsescenter Det Grå Fyr

Udbudsbetingelser til begrænset EU-udbud af projektkonkurrence. Udstilling / oplevelsesrum for Fugleoplevelsescenter Det Grå Fyr Udbudsbetingelser til begrænset EU-udbud af projektkonkurrence om Udstilling / oplevelsesrum for Fugleoplevelsescenter Det Grå Fyr EU-udbudsnummer: 2015/S 059-104363 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende

Læs mere

Mercantec. Prækvalifikationsmateriale. Begrænset udbud. Bygherrerådgivning. Udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 157-283082

Mercantec. Prækvalifikationsmateriale. Begrænset udbud. Bygherrerådgivning. Udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 157-283082 Mercantec Prækvalifikationsmateriale Udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 157-283082 Begrænset udbud Bygherrerådgivning August 2014 1. Indledning 1.1 Ordregiver Mercantec H.C. Andersens Vej 9 8800 Viborg Att.:

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel radiografi PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Begrænset udbud Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel

Læs mere

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S DATO Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S 16. juli 2013 VERSION 1.0 Betingelser for optagelse i kvalifikationsordningen KONTAKT

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812. Udbud af kanylebokse

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812. Udbud af kanylebokse Udbud af kanylebokse UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812 Udbud af kanylebokse Udbud af kanylebokse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ver. 3. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2015/S 026-043564. Udbud af

UDBUDSBETINGELSER ver. 3. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2015/S 026-043564. Udbud af UDBUDSBETINGELSER ver. 3 Offentligt udbud EU-udbud nr. 2015/S 026-043564 Udbud af Revision af EU-programmet Interreg 5A Øresund-Kattegat- Skagerrak til Region Hovedstaden, Region Sjælland, Region Nordjylland

Læs mere

Udbudsbetingelser - prækvalifikation

Udbudsbetingelser - prækvalifikation Aarhus Marts 2015 Sagsnr. 058610-0004 tbr/ase/dla Udbudsbetingelser - prækvalifikation København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Danmark Shanghai Suite

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF ÅBNE OG LUK- KEDE CONTAINERE

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF ÅBNE OG LUK- KEDE CONTAINERE UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF ÅBNE OG LUK- KEDE CONTAINERE INDHOLD 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Om Jammerbugt Kommune 2 4. Udbudsmaterialet 2 5. Tidsplan for udbudsforretningen

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale til begrænset udbud. Informationskampagne om tatoveringer

Prækvalifikationsmateriale til begrænset udbud. Informationskampagne om tatoveringer Prækvalifikationsmateriale til begrænset udbud af Informationskampagne om tatoveringer 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson... 3 1.3 Beskrivelse

Læs mere

Udbudsbetingelser 7. oktober 2013. Udbud af kontrakt om levering af konsulentydelser til GLOBALmidt Workshops.

Udbudsbetingelser 7. oktober 2013. Udbud af kontrakt om levering af konsulentydelser til GLOBALmidt Workshops. Udbudsbetingelser 7. oktober 2013 Udbud af kontrakt om levering af konsulentydelser til GLOBALmidt Workshops. Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Generelle forhold... 3 3. Udbudsmateriale... 4 4.

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE Begrænset udbud af konsulentbistand til test management Niels Juels Gade 13 1022 København vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION April 2011

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION April 2011 J.nr. 042227-0018 UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION April 2011 Begrænset udbud af Implementering og drift af et it-system for Ringsted Forsyning A/S Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Udbudsbetingelser. Begrænset udbud. Udbud af Cateringydelser (mad og drikke) til Ringsted Kongrescenter

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Udbudsbetingelser. Begrænset udbud. Udbud af Cateringydelser (mad og drikke) til Ringsted Kongrescenter PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Udbudsbetingelser Begrænset udbud Udbud af Cateringydelser (mad og drikke) til Ringsted Kongrescenter DECEMBER 2013 Sagsnr. 13/20 967 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 UDBUDSBETINGELSER...

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Administrativ konsulentbistand til behandling af affaldsrelaterede ansøgninger under MUDP-program 2015

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Administrativ konsulentbistand til behandling af affaldsrelaterede ansøgninger under MUDP-program 2015 Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Administrativ konsulentbistand til behandling af affaldsrelaterede ansøgninger under MUDP-program 2015 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 17.01 Revisionsydelser

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 17.01 Revisionsydelser Udbudsbetingelser Rammeaftale 17.01 Revisionsydelser Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Udbuddets indhold... 6 3.1. Udbuddets opbygning... 6

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse: Udbudsbetingelser

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse: Udbudsbetingelser UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud EU-udbud nr. 2014/S 118-209197 Indkøb af Udbud af operationsservietter, tamponer, swabs/kompresser og gazepinde til og Region Nordjylland Sagsnummer: 1-23-4-101-25-14

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware)

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) Udbudsbetingelser EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) 2014/S 053-087973 1 af 9 1 Indledning Nærværende udbud

Læs mere

Vidensbank og vidensdeling Integration og fastholdelse af højtuddannet udenlandske arbejdstagere og deres familier

Vidensbank og vidensdeling Integration og fastholdelse af højtuddannet udenlandske arbejdstagere og deres familier Udbud af opgave Vidensbank og vidensdeling Integration og fastholdelse af højtuddannet udenlandske arbejdstagere og deres familier Der udbydes en opgave vedrørende kortlægning af initiativer, etablering

Læs mere