Tilladelsen meddeles i henhold til 2, stk. 2, nr. 2 i VVM-bekendtgørelsen 1.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilladelsen meddeles i henhold til 2, stk. 2, nr. 2 i VVM-bekendtgørelsen 1."

Transkript

1 Silkeborg Kommune Vej- og Trafiksektionen Søvej Silkeborg Att.: Bente Rands Mortensen 13. maj 2015 VVM-tilladelse til etablering af Nordskovvej Silkeborg Kommune, Vej- og Trafiksektionen, har ansøgt om VVM-tilladelse til etablering af Nordskovvej. Projektet omfatter etablering af 2,4 km ny vej med cykel- og gangstier, tre cykel- og gangbroer over vejen samt etablering af en vejbro over Remstrup Å. Etablering af Nordskovvej er et led i udbygningen af det overordnede vejnet i og omkring Silkeborg i henhold til Kommuneplan og Trafikplan Silkeborg Kommune har på baggrund af en VVM-screening vurderet, at projektet er VVMpligtigt. Afgørelsen er truffet efter bekendtgørelsens 3, stk. 5, og bilag 2, pkt. 11d (Anlæg af veje) i VVM-bekendtgørelsen 1. Kommunen har derfor udarbejdet et tillæg til Kommuneplan med tilhørende VVM-redegørelse og Miljørapport for etablering af Nordskovvej. Kommuneplantillæg nr. 2 med VVM-redegørelse og Miljørapport er endeligt vedtaget af Silkeborg Byråd den 27. april Afgørelse Silkeborg Kommune meddeler hermed VVM-tilladelse til etablering af Nordskovvej og tilhørende sti- og broanlæg som angivet i Kommuneplantillæg nr. 2 med tilhørende VVMredegørelse, supplerende VVM-redegørelse og miljørapport. Tilladelsen meddeles i henhold til 2, stk. 2, nr. 2 i VVM-bekendtgørelsen 1. VVM-tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. planlovens 56, stk. 1. Projektbeskrivelse Nordskovvej skal håndtere den nuværende og fremtidige trafik til midtbyen fra øst og nedbringe den stigende trafik på Århusvej og havneområdet i midtbyen. Nordskovvej planlægges etableret fra krydset ved Frederiksberggade /Drewsensvej/ Christian 8.s Vej, med en bro over Remstrup Å og med tilslutning til den eksisterende Århusvej en vej- 1 Bek. nr af 6/11/2014 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning. Bodil Deen Petersen Sagsnr.: EMN KS: LSN Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1-3, 8600 Silkeborg Telefon: Søvej Silkeborg Tlf.:

2 strækning på i alt 2,4 km. Ved den eksisterende Tranevej bliver der en tilslutning til Nordskovvej. En ca. 80 meter lang strækning af Tranevej kommer til at ligge i tunnel. Forløbet af Nordskovvej De to eksisterende jernbanebroer over Remstrup Å bliver i dag benyttet som gangbro (nordlige) og jernbanebro (sydlige). Dette ændres ikke som følge af projektet. Dog vil det være nødvendigt at flytte gangbroens brofæste på den vestlige side af åen mod nord. Herved bliver der plads til den kommende vejbro mellem de to broer. Stisystemet, der indgår i projektet, er forbundet med det eksisterende stisystem i den nordlige del af Nordskoven. Langs den nordlige side af Nordskovvej og i niveau med denne, etableres en dobbeltrettet sti. Fra området syd for Lillesø og frem til tilslutningen til Århusvej etableres enkeltrettede stier på både nord- og sydsiden, der tilsluttes de eksisterende stier på Århusvej. Der etableres tre stioverførsler over Nordskovvej og én over Tranevej. Overførslerne over Nordskovvej ligger henholdsvis ved Sejsvej, øst for kolonihaverne og syd for Silkeborg Seminarium. Overførslen over Tranevej kommer til at gå over den sydlige del af det sted, hvor Tranevej føres i tunnel. Der opsættes støjskærme på tre mindre strækninger. Strækningen langs den vestlige side af åen, ved Vandrerhjemmet, strækningen syd for kolonihaverne og på Tranevejs østlige side ud for boligerne på Hjejlevej nr. 2-4 og nr Skærmene kan opføres som grønne afskærmninger. Der kommer ikke støjafskærmning på den kommende vejbro over Remstrup Å. Alle nye vejstrækninger etableres med støjdæmpende asfalt. Vejen er på nuvæ- Side 2

3 rende tidspunkt ikke detailprojekteret. VVM-redegørelsen viser, hvor man kan forvente støjværn. Hvis det efterfølgende viser sig, at der er behov for mere støjværn opføres det, så de vejledende støjgrænser overholdes. Vejvand fra broen og vest for Remstrup Å føres til det eksisterende spildevands- /fællessystem i Silkeborg by. Området øst for åen og frem til Århusvej afvandes via en ledning, der føres mod vest hen til den kommunale parkeringsplads ved Iskælderdalen nord for Nordskovvej, da vejstrækningen ligger indenfor et område med særlige drikkevandsinteresser, som ikke må forurenes af vejvand. Strækningen ved Tranevej afvandes til det eksisterende spildevands-/fællessystem for området. Vejvandet nedsives uden for disse vejstrækninger. Bemærkninger og indsigelser Forslag til Kommuneplantillæg nr. 2 og udkast til VVM-redegørelse og Miljørapport har været i offentlig høring i hhv. den første offentlighedsfase i november-december 2012, og ved anden offentlighedsfase, der forløb fra 4. september til 30. oktober I både første og anden offentlighedsfase afholdt Silkeborg Kommune borgermøder om projektet og offentlige ture til området. Bemærkninger og indsigelser til projektet samt kommunens kommentarer hertil kan ses på VVM hjemmesiden for Nordskovvej: Beskrivelse af alternativer 0-alternativet er behandlet i VVM-redegørelsen. Desuden er der behandlet en alternativ linjeføring (alternativ 1). Det er i VVM-redegørelsen beskrevet, hvorfor alternativ 1 er fravalgt. Supplerende VVM-redegørelse Silkeborg Kommune har udarbejdet en supplerende VVM-redegørelse dateret maj/oktober 2014, der specielt omhandler hensyn til dyrelivet, specielt de arter, der er strengt beskyttede efter habitatdirektivets bilag IV, i forhold til anlæg af Nordskovvej. I den supplerende VVM-redegørelse er der stillet yderligere krav til udformning og brug af Nordskovvej. Resumé af VVM-redegørelsen og supplerende VVM-redegørelse Lovområder Projektets eventuelle konflikter med internationale og nationale lovområder er beskrevet i VVM-redegørelsen, herunder habitatbekendtgørelsen, planloven, naturbeskyttelsesloven og skovloven. Projektet vurderes med nedenstående vilkår ikke at være i væsentlig konflikt med disse lovområder. Natur, flora og fauna Projektet vurderes ikke at true bestande af særligt beskyttede arter, herunder arter på bilag IV i EU's habitatdirektiv. Der er specielt gjort meget ud af at tage hensyn til flager- Side 3

4 musene i området, herunder damflagermusen, som Danmark har et specielt ansvar for at beskytte. Der bliver kun fældet de nødvendige træer langs linjeføringen, så der således står flest mulige træer tilbage, når etableringen er gennemført. Der tages hensyn til større, biologisk vigtige træer for blandt andet flagermus, fugle og insekter. Et mindre areal af to beskyttede naturarealer (en hede og et vandhul) påvirkes muligvis, og der udlægges i givet fald erstatningsnatur som kompensation. Reduktionen udgør ikke en kritisk størrelse for hverken naturtypen eller for dyre- og plantearternes levevilkår på stedet. Natura 2000 vurdering VVM-redegørelsen indeholder en foreløbig vurdering af projektet i forhold til Natura 2000 områder, hvori konsekvenserne for arter og naturtyper på udpegningsgrundlagene for følgende Natura 2000 områder er beskrevet: N57 (habitatområde H181) Silkeborgskovene. N49 (habitatområde H45) Gudenå og Gjern Bakker. N150 (habitatområde H48 og fuglebeskyttelsesområde F33) Salten Å, Salten Langsø, Mossø og søer syd for Salten Langsø og dele af Gudenåen. Det førstnævnte område grænser op til projektområdet for Nordskovven, mens de to sidstnævnte områder ligger i stor afstand fra dette, og de vurderes derfor ikke påvirket. Det konkluderes, at etablering af Nordskovvej med tilhørende stier og broer kan ske med de beskrevne afværgeforanstaltninger (jf. vilkårene) uden, at der sker forringelser for de naturtyper og arter, der er på udpegningsgrundlaget for N57 Silkeborgskovene samt for de to øvrige Natura 2000 områder. Landskab og kulturmiljø En del af Nordskovvej etableres, hvor Banestien gennem Nordskoven ligger i dag. Banestien er et tidligere jernbanetracé og beskyttet kulturmiljø. Dele af Banestien forsvinder ved etableringen af Nordskovvej. Der planlægges dog med mindst mulig ændring af skrænterne langs tracéet, da der forventes at ske en opfyldning af jernbanetracéet for at få en tilstrækkelig bredde på vejen. De to eksisterende jernbanebroer over Remstrup Å er i dag fredede. Kulturstyrelsen har accepteret en løsning med en vejbro mellem dem, såfremt designet af vejbroen understøtter fredningen af de to øvrige broer. Fortidsminder Linjeføringen passerer to fredede fortidsminder (rundhøje) i en afstand af ca. 50 meter, dvs. indenfor beskyttelseslinjen på 100 m omkring dem, hvilket kræver en dispensation. Selvom vejen passerer tæt på rundhøjene vil oplevelsen af dem ikke blive berørt, fordi der Side 4

5 er tæt skov omkring dem, så vejen ikke ses fra højene, men gravning kan forstyrre eventuelle arkæologiske lag. Overfladevand Remstrup Å vil blive berørt ganske lidt i form af forstyrrelser af bundsediment, når der sættes midlertidige spuns i åen, hvor gangbroen skal stå, mens brofæstet på vestsiden af åen opbygges. Herefter flyttes den eksisterende gangbro. Den kommende vejbro har fæste på henholdsvis vest- og østsiden af åen og har således ingen bropiller i åen. Der sker ingen udledning af vejvand til åen. Geologi og grundvand Det Midtjyske Søhøjland, der er udpeget som nationalgeologisk område, vil ikke blive berørt væsentligt af projektet. En del af vejen går gennem et område med særlige drikkevandsinteresser. Vejvand fra denne del af vejen skal derfor ledes ud af området for at undgå risiko for grundvandsforurening. Råstoffer I forbindelse med vejbyggeriet vil der blive brugt råstoffer i form af stabilgrus, bundsikring (sand og grus), asfalt, beton og stål mv. Der vil i projekter blive gjort en stor indsats for at optimere udnyttelsen af ressourcer ved at genanvende opbrudt asfalt, stabilgrus og bundsikring. Disse genanvendelser har til formål at minimere affaldsmængden fra projektet, samt at minimere behovet for nye råstoffer til projektet. Det vurderes, at det behov for nye råstoffer, som vil være påkrævet til projektet, er tilgængeligt i oplandets råstofgrave. Affald og forurenet jord Området vest for Remstrup Å er områdeklassificeret og er kortlagt på vidensniveau 1 som muligt forurenet på baggrund af området anvendelse (Silkeborg Jernbanestation). Der er ikke registreret andre jordforureninger i området for etableringen af Nordskovvej. Jord, både forurenet og ikke forurenet, håndteres efter gældende lovgivning, både ved genanvendelse og bortskaffelse. Hvis der under anlægsarbejdet findes jordforureninger, der ikke på forhånd er kendt, standses arbejdet, og det videre forløb afklares med myndighederne. Trafik Trafikmodelberegningerne viser, at fordelingen af trafikken på hhv. Østergade/Århusvej og Nordskovvej ved Christian 8.s Vej er ens ved de to linjeføringer forudsat, at Tranevejs tilslutning på Nordskovvej udformes som en signalregulering. Side 5

6 Overordnet set vil etablering af Nordskovvej mindske trafikken på Århusvej/Østergade, Christian 8.s Vej og Søvej, mens trafikken på Drewsensvej vil stige sammenlignet med situationen, hvor vejen ikke etableres. Trafikstøj Grænseværdierne for støj overholdes på hele strækningen, når der opsættes støjskærme på tre kortere strækninger. Luft og klima Selvom der i dag ikke ligger en vej, hvor Nordskovvej planlægges, forventes der ikke at ske væsentlig større luftforurening fra biltransporten end fra den eksisterende Århusvej. Det forhold, at noget af luftforureningen fra trafikken i Silkeborg flyttes til den nye Nordskovvej vil ikke medføre nogen væsentlige påvirkninger af naturen. Kvælstofudledningen fra trafikken på Nordskovvej vil ikke påvirke kvælstoffølsomme naturområder. Mennesker, sundhed og samfund De rekreative forhold, der i dag kan opleves på Banestien vil forringes med etableringen af Nordskovvej. Stisystemet planlægges dog, så det forbindes bedst muligt med det eksisterende stisystem. Baggrund for afgørelsen VVM-tilladelsen giver ret til at etablere anlægget i henhold til planlovens VVM-regler. Anlægsarbejdet og det blivende anlæg skal således være i overensstemmelse med de forudsætninger, der ligger til grund for VVM-redegørelsen og den supplerende VVMredegørelse. Nordskovvej skal håndtere den nuværende og fremtidige trafik til midtbyen fra øst og nedbringe den stigende trafik på Århusvej og havneområdet i midtbyen. Det vurderes, at projektet i såvel anlægsfasen som driftsfasen på nedenstående vilkår kan ske uden væsentlige påvirkninger af miljø og omgivelser. Der er i VVM-redegørelsen og den supplerende VVM-redegørelse foretaget en konsekvensvurdering af projektets påvirkning af internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000) og bilag IV-arter. Konsekvensvurderingen kan ses i VVM-redegørelsen og er også gældende for VVM-tilladelsen. Kan ses på hjemmesiden Det konkluderes i konsekvensvurderingen, at etablering af Nordskovvej kan ske med de beskrevne afværgeforanstaltninger (jf. vilkårene) uden, at der sker forringelser for de naturtyper og arter, der er udpegningsgrundlag for EF-habitatområdet, ej heller for yngle- og rasteområder for bilag IV-arter. Side 6

7 På baggrund af ovenstående samt VVM-redegørelsen og supplerende VVM-redegørelse har Silkeborg Kommunes Byråd 27. april 2015 endeligt vedtaget Kommuneplantillæg nr. 2 med tilhørende VVM-redegørelse og Miljøvurdering for etablering af Nordskovvej. Det er en forudsætning, at vilkårene i denne og øvrige tilladelser og dispensationer til anlægget overholdes. Vilkår for VVM-tilladelsen VVM tilladelsen skal indeholde de vilkår, som er nødvendige for at fjerne eller reducere de væsentlige virkninger på miljøet, som anlægget medfører, og som er påvist i VVMredegørelsen og den supplerende VVM-redegørelse. Nedenfor er anført de afværgeforanstaltninger, der skal gennemføres, og hvordan disse realiseres. Punkterne henviser til VVM-redegørelse for Nordskovvej (21.maj 2013 / 26. juli 2013) og supplement til VVM Vurdering af Nordskovvej (maj/ oktober 2014). A) Afværgeforanstaltninger før anlægsfasen: Kulturhistorie ved Jernbanebroerne og skrænterne Den nye bro over Remstrup Å skal understøtte fredningsværdierne knyttet til de to stålbroer. Det indarbejdes i detailprojektet, at der skal ske mindst mulig påvirkning af skrænter og træer langs med Banestien, og broen designes, så den tager størst muligt hensyn til de fredede broer og udformes så diskret som muligt. Broprojektets design sendes efterfølgende til godkendelse ved Kulturstyrelsen. Broen kræver desuden dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt tilladelse efter vandløbsloven, som gives af Silkeborg Kommune. Hensyn til natur og vandløb bliver varetaget i denne forbindelse Naturområder Generelt tilstræbes det, at linjeføringen følger landskabet og undgår inddragelse af naturområder, så vidt det er muligt i forhold til de gældende regler for vejanlæg. Vejtracéet kræver godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20, hvor hensyn til naturen og landskabet varetages. Godkendelsen gives af Silkeborg Kommune Erstatningsareal for hede Den del af hedearealet, der inddrages til projektet, erstattes i forholdet 1:2. Det vil være ret små arealer, der skal erstattes, så det kan formodentlig ske ved at udvide den eksisterende hede, som ejes af Naturstyrelsen. Hvis dette ikke er muligt, vil kommunen finde kommunale erstatningsarealer så tæt på som muligt. Erstatningsarealet udpe- Side 7

8 ges i forbindelse med, at kommunen skal give en dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 til at anlægge vej eller sti på heden Nye krav til erstatningsarealer for vandhul Efter aftale med Naturstyrelsen Søhøjlandet etableres der nyt vandhul for stor vandsalamander sydvest for Lillesø, og det eksisterende udvides. (udbedring af afværgeforanstaltning vedr. vandhul i VVM rapporten) Placeringen af det nye vandhul og udvidelsen af det eksisterende er foreslået af Naturstyrelsen Søhøjlandet på Naturstyrelsens areal. Anlæg af et nyt vandhul samt udvidelse af eksisterende vandhul kræver dispensation fra skovloven (fra Naturstyrelsen) og landzonetilladelse (fra Silkeborg Kommune). Naturstyrelsen skal som grundejer acceptere placeringen. Kommunen er indstillet på at give tilladelse Padderør Der etableres padderør mellem Lillesø og eksisterende vandhul eller erstatningsvandhul med paddehegn minimum 50 m på hver side af røret, for padder og andre smådyr. Placering jf. vejledning fra Vejdirektoratet Topkapning af træer for at skabe mulighed for levesteder og fourageringsmuligheder Som et alternativ til fældning af træer vil der ske en topkapning eller topsprængning af nogle af træerne for at skabe leve- og rastesteder for flagermus samt insektlevesteder, som giver fourageringsmuligheder for fugle Erstatningsareal for fredskov Der nedlægges fredskov, hvor Nordskovvej skal etableres. Kompensationen sker som udgangspunkt i forholdet 1:2. På baggrund af skitseprojektet vurderes det, at ca. 7,14 ha overgår til vejareal, så der vil blive udlagt ca. 14,3 ha ny skov. Erstatningsskov etableres på matr. nr. 10a og 10aa Hårup By, Linå, der er kommunalt ejet. Arealet er ca. 16 ha og ligger i tilknytning til Nordskoven. Se næste pkt. vedr. anden erstatningsskov Erstatningsareal for fredskov på Århusvej og ved Skægkær Se punktet ovenfor Træer på skrænter Træerne øverst på skrænten til baneafgravningen bevares i videst mulige omfang. Forud for udarbejdelse af udbudsmaterialet vurderer kommunen, hvilke træer der skal bevares i forhold til naturmæssige værdier og trafiksikkerhedsmæssige hensyn. Disse træer markeres på stedet, og det beskrives desuden i udbudsmaterialet. Udbudsmaterialet sendes til udtalelse hos Naturstyrelsen, inden udbuddet iværksættes, såfremt dette ønskes. Side 8

9 3.1.1 Bevaringsværdige træer De to bevaringsværdige træer i baneafgravningen skal bevares, som vist på kort i den supplerende redegørelse. Træerne er udpeget i samråd med Naturstyrelsen Søhøjlandet. Træerne markeres på stedet og beskrives i udbudsmaterialet Undersøgelse af træer før fældning Træer med hulheder undersøges for flagermus og ynglende fugle, umiddelbart før de fældes. Undersøgelsen for flagermus skal ske i to omgange, dels i yngletiden og dens i sensommer/efterår, umiddelbart inden fældning. Fældning finder sted i overensstemmelse med artsfredningsbekendtgørelsen. Træerne undersøges af ekspert fra et rådgivende firma. Dette beskrives i udbudsmaterialet Odder Det bør undersøges, om der kan laves tiltag langs den østlige bred af Remstrup Å, som kan forbedre den eksisterende passages værdi som faunapassage. Silkeborg Kommune vil indhente forslag fra en rådgiver til, hvordan faunapassagen kan forbedres og gennemføre dette. Det kræver tilladelse efter vandløbsloven og muligvis godkendelse af Kulturstyrelsen, da broerne er fredede Strategi for håndtering af støj Det anbefales, at der udarbejdes en strategi for håndtering af støj i anlægsperioden, specielt med fokus på at afhjælpe genevirkninger i bolig- og rekreative områder, samt sikre god kommunikation med naboer til projektet Strategi for håndtering af støvgener og emissioner Med rettidig planlægning og med en miljøledelsesplan for bygge- og anlægsaktiviteter, kan der laves retningslinjer for entreprenører mv. til minimering af gener og negative påvirkninger fra projektets anlægsfase. B) Afværgeforanstaltninger i anlægsfasen: Arbejdsarealer Arbejdsarealerne placeres så vidt muligt uden for de tidligere beskrevne, beskyttede kulturmiljøer, landskab og beskyttet natur samt uden for habitatområdet. Placering af arbejdsarealer sker i samarbejde medprivate grundejere og Naturstyrelsen. Placeringen beskrives desuden i udbudsmaterialet. Side 9

10 3.1.1 Arbejdsarealer Arbejdspladsarealer (skurvogne og oplag) anlægges ikke i skovområder, som også friholdes for oplag af materialer. Placering af arbejdsarealer sker i samarbejde med private grundejere og Naturstyrelsen. Placeringen beskrives desuden i udbudsmaterialet Sikring mod udskridning af skrænter I forbindelse med etablering af vejen skal der sikres mod udskridning af skrænterne. De præcise tiltag fastlægges i detailprojekteringen. Dette beskrives i udbudsmaterialet Sikring af større ældre træer Så vidt muligt skal det undgås at fælde større, ældre træer. Særligt i anlægsfasen skal større træer blive stående, hvis arbejdet kan tilrettelægges, så fældningen undgås. Beskrives i udbudsmaterialet. Der henvises desuden til pkt. 3.1 vedr. træer Odder Hvis banketten eller stien på østsiden af Remstrup Å inddrages som arbejdsareal, skal der etableres en hylde eller flydebro i åen, så der fortsat er fri passage for odder i anlægsfasen. Der må ikke være arbejdslys om natten i eller ved åen. Beskrives i udbudsmaterialet. Se desuden pkt vedr. permanent forbedrede passageforhold for odder Flagermus Der må ikke være arbejdslys på arealerne øst for Remstrup Å om natten i de måneder, hvor flagermusene er aktive. Flagermus er aktive fra marts til november. Krav vedr. arbejdslys beskrives i udbudsmaterialet Flagermusundersøgelse i slutningen af anlægsfasen I slutningen af anlægsfasen, inden vejen tages i drift, laves en opfølgende undersøgelse, der viser flagermusaktiviteten i området. Denne undersøgelse vil, sammenholdt med den tidligere undersøgelse, kunne danne grundlag for, om der skal etableres yderligere afværgeforanstaltninger. Flagermusaktiviteten over den nye vej estimeres ved undersøgelser, som udføres i slutningen af eller umiddelbart efter anlægsfasen inden vejen tages i brug. Moniteringen skal desuden ske i løbet af det første år, vejen er i drift. Monitering vil bestå af en kort- Side 10

11 lægning af flagermusenes flyveveje og eftersøgning af yngle- og opholdstræer i et omfang, der svarer til den undersøgelse, der blev udført forud for VVM-redegørelsen samt en forårsundersøgelse, så undersøgelsen er så dækkende som muligt Natura 2000 Bæklampret Der må ikke etableres midlertidig spærring i Remstrup Å i perioder, der forhindrer bæklampretten i at vandre til gydeområder. Vandringen sker i perioden februar-juni. Der vil ikke ske afspærring af Remstrup Å i anlægsperioden Anlægsarbejder ved Remstrup Å I forbindelse med anlægsfasen er der stillet vilkår om, at anlægsarbejderne udføres, således at spild af materialer i Remstrup Å undgås. De præcise vilkår vil fremgå af miljøhandlingsplanen, som udarbejdes i projekteringsfasen. Hvis der spunses i forbindelse med anlægsfasen, må denne ikke medføre, at vandlevende arters passageforhold forringes. Hvis der udføres arbejder (spunsning eller brinksikring), der kan medføre sedimenttransport i vandløbet, og derved medføre en mulig påvirkning, skal der midlertidigt opsættes sedimentfang. Anlæg af broen over Remstrup Å og tilstødende arealer kræver tilladelse efter vandløbsloven og dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3, som gives af Silkeborg Kommune. I disse tilladelser vil der blive stillet vilkår, der realiserer ovennævnte afværgeforanstaltninger. Vilkårene beskrives i udbudsmaterialet Støj Mulighederne for afværgende foranstaltninger i anlægsfasen med hensyn til støjbelastning i omgivelserne begrænser sig generelt til optimering af arbejdsmetoder samt eventuelt støjafskærmning. Krav vedr. støj beskrives i udbudsmaterialet Luft og klima Der gøres en række tiltag: Planlægning af transport til og fra arbejdspladser, planlægning af kørsel for lastbiler, så de ikke kører, når der samtidig er myldretid på de anvendte veje. Valg af maskiner, arbejdsmetoder og indretning af arbejdspladsen skal ske, så omgivelserne påvirkes mindst muligt af støv. Støvudvikling begrænses på arbejdspladsen gennem tildækning, anvendelse af stålplader, sprinklersystemer og vanding af henlagt jord, fartgrænse for arbejdskøretøjer mv. Beskrives i udbudsmaterialet. C) Afværgeforanstaltninger i driftsfasen Flagermus trafikdrab Side 11

12 Risiko for trafikdrab bliver reduceret ved tilpasning af overførte stibroer, som etableres som ledelinjer for flagermus. Dette sker bl.a. ved at undgå belysning på disse, idet flagermus forstyrres af belysning. Risikoen for trafikdrab på flagermus og andre bilag IV arter samt vildt generelt nedsættes desuden ved hastighedsgrænserne på 50 og 60 km/t på den nye vejstrækning. Hastighedsbegrænsningerne sikres ved opsætning af vejskilte, eventuelle hastighedsmålinger mm. og skal godkendes af politiet Flagermus dynamisk maksimal hastighed I flagermusenes aktive periode, der er tidsrummet fra solnedgang til solopgang i perioden 15. marts til 1. november, vil der på den nye vejstrækning være en hastighedsbegrænsning på 50 km/t. Hastighedsgrænsen vil blive skiltet med dynamisk skiltning. Uden for denne periode og dette tidsrum vil hastighedsgrænsen på strækningen øst for Remstrup Å være 60 km/t (fra solopgang til solnedgang i perioden 15. marts 1. november samt hele døgnet i perioden 1. november 15. marts). For at sikre, at hastighedsbegrænsningen overholdes, kan vejmyndigheden (Silkeborg Kommune) opsætte automatiske fartmålere, såkaldt stærekasser. Hvis fartkontrolmålinger viser, at det ikke er tilstrækkeligt, kan der etableres en by-port, dvs. en fartdæmpende foranstaltning på vejen i den østlige ende af det nye vejstykke. Opsættelse af stærekasser forudsætter, at der kan opnås tilladelse hos politiet Projekttilpasning for at tilgodese natur ved Lillesø Én af gang-/cykelbroerne placeres, jævnfør idé fra Naturstyrelsen Søhøjlandet, syd for seminariet og flyttes dermed 150 m mod vest i forhold til det oprindelige projekt for at tilgodese natur, skov og landskab ved Lillesø Projekttilpasning for at tilgodese skovområder Vej-traceet minimeres og placeres så langt mod nord som muligt, dog uden at Lillesø berøres af projektet. Bredden på kørebane og stier er minimeret så meget som muligt Flagermus - vejbelysning Vejbelysning er i gul/orange farver (ved lyskrydset Tranevej / Nordskovvej) Flagermus stibelysning I tilfælde af, at der etableres stibelysning, må der ikke være belysning ud for Lillesø, inkl. 50 m på hver side af søen, fra 15. marts til 1. november. Auto-logger af flagermus aktivitet kan fastlægge tidspunktet præcist (ingen aktivitet = OK med lys). Hvis det viser sig nødvendigt at opsætte lys for at afskrække flagermus, er der mulighed for dette Flagermus - rabatter Langs hele vejtraceet etableres ekstra brede rabatter (mellem 3 og 5 m). På visse strækninger kan skovbrynet langs rabatten suppleres med plantning af buske og lave træer. En Side 12

13 bred rabat kan muligvis fungere som flyvevej/ spredningskorridor for flagermusene, som naturligt vil følge skovbrynet, og det vil samtidig mindske trafikdrab på større pattedyr. Stierne langs vejen kan på visse strækninger fungere som flyvevej Flagermus øgning af flyvehøjde over vejen Der skal etableres buske og/ eller jordvold ved den eksisterende fodgængertunnel som lukkes. Dette kan muligvis øge dyrenes flyvehøjde over vejen på dette sted Flagermus monitering Flagermus-aktivitet moniteres i ét år efter vejens etablering. En flagermusekspert vurderer efter et år, om der er behov for yderligere afværgeforanstaltninger, som herefter etableres, f.eks. hvidt lys som afskrækning, hop-overs mv. Monitering vil bestå af en kortlægning af flagermusenes flyveveje og eftersøgning af yngle- og opholdstræer i et omfang, der svarer til den undersøgelse, der blev udført forud for VVM-redegørelsen samt en forårsundersøgelse, så undersøgelsen er så dækkende som muligt. Flagermuseksperten foreslår eventuelle nødvendige tiltag som kommunen implementerer Trafikdrab på dyr moniteres Trafikdrab på dyr moniteres i mindst ét år. De vil blive registreret og der vil blive indhentet supplerende oplysninger fra eksterne kilder (inkl. NST, Søhøjlandet). Der indarbejdes yderligere afværgeforanstaltninger, hvis der identificeres "sorte strækninger". Der kan forsøges med advarselsskilte, der advarer mod krydsende dyr - f.eks. et skilt med blink, når et større dyr nærmer sig. Supplerende optiske/akustiske advarselssystemer etableres, hvis moniteringen viser, at der er behov herfor. Efter aftale med Naturstyrelsen Søhøjlandet. Tilladelse fra politiet til skiltning. Forsøg på vejarealer kræver tilladelse fra Vejdirektoratet Odder Den nuværende banket/sti på østsiden af Remstrup Å skal bibeholdes efter etablering af vejbroen og evt. udbygges med yderligere anlæg til forbedring af passage jf. pkt Støj For hvert af vejalternativerne er der indregnet støjskærme på strækninger nær boligområder. Støjskærmene fremgår af støjudbredelseskortene. Beskrives i udbudsmaterialet. Miljøhandlingsplan Bygherre skal udarbejde en miljøhandlingsplan for anlægsarbejdet. Miljøhandlingsplanen skal godkendes af Silkeborg Kommune inden arbejdet igangsættes. Miljøhandlingsplanen skal indeholde vilkår om støj, støv, kørsel, oplag af materialer, håndtering af affald og andre gener, der kan opstå som følge af anlægsarbejdet. Side 13

14 Miljøhandlingsplanens indhold Miljøhandlingsplanen skal sikre, at gener i anlægsfasen minimeres for at tilgodese både miljø, klima og områdets beboere. Følgende vilkår skal indgå i miljøhandlingsplanen: Der må ikke være arbejdslys på arealer ved Remstrup Å om natten i perioden marts-oktober. Arbejde med tunge entreprenørmaskiner og opgravning af jord tæt ved boliger minimeres. Hvis arbejdet medfører støvgener, skal støv reduceres ved brug af vandvogn eller sprinkling. Ved anvendelse af dieselentreprenørmaskiner og stationære dieselmotorer skal disse være monteret med partikelfiltre og katalysatorer til fjernelse af NO 2. Hvor det er muligt, skal der bruges eldrevet udstyr (pumper, kompressorer mv). Lastbiler, der transporterer jord, grus, sand eller andet materiale, der kan flyttes med vinden, skal overdækkes, eller toppen af læsset skal være mindst 0,5 m under toppen af ladet. Tomgangskørsel for lastbiler skal undgås, og fartgrænsen på arbejdsarealer uden belægning må ikke overstige 25 km/t. Miljøhandlingsplanen skal indeholde en plan for kørselsveje for tunge køretøjer i anlægsfasen, således at kørsel i mindst muligt omfang sker gennem tæt bebyggede områder. Hvis der er behov for midlertidige oplag af jord og andre materialer, skal dette fremgå af miljøhandlingsplanen, herunder udpegning af konkrete arealer. Henlagt jord, skærver mv. skal vandes jævnligt for at reducere støvgener. Arealer, der skal have belægning, færdiggøres hurtigst muligt. Der skal hurtigst muligt efter planering anbringes stålplader på jordområder, hvor der sker kørsel med lastbiler og entreprenørmaskiner. Der må ikke ske oplag af lugtende forurenet jord. Hvis der sker blotlægning af flader med lugtende forurenet jord/sediment, skal fladerne overdækkes. Kulturmiljø Museum Silkeborg skal kontaktes i god tid, inden anlægsarbejdet påbegyndes, så museet har mulighed for at foretage eventuelle arkæologiske forundersøgelser og eventuelle udgravninger efter nærmere aftale. Hvis der stødes på fortidsminder under anlægsarbejdet, skal arbejdet straks standes, og Museum Silkeborg skal kontaktes, jf. museumslovens 27, stk. 2. Andre tilladelser Projektet kræver følgende tilladelser og dispensationer fra kommunen: Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 (beskyttet natur). Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 16 (sø- og åbeskyttelseslinje). Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 18 (fortidsmindebeskyttelseslinje) Side 14

15 Tilladelse efter naturbeskyttelseslovens 20. Broen over Remstrup Å kræver tilladelse efter vandløbslovens 47, bekendtgørelsen om regulering og restaurering (krydsning), afgørelse efter regulativet samt dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3. Tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens 19 og 28 samt spildevandsbekendtgørelsen til udledning og nedsivning af regnvand. Projektet kræver desuden følgende tilladelse fra Naturstyrelsen: Tilladelse efter skovloven. Klagevejledning Afgørelsen er offentliggjort på Silkeborg Kommunes hjemmeside 13. maj Der kan klages over VVM-tilladelsen med tilhørende vilkår til fuld prøvelse efter reglerne i planlovens 58, stk. 1, nr Følgende er klageberettigede, jf. planlovens 59, stk. 1 og 2: Miljøministeren enhver med retlig interesse i sagens udfald, landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser indenfor arealanvendelsen og repræsenterer mindst 100 medlemmer. Efter planlovens 60 skal en klage være indgivet skriftlig inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt, dvs. senest 10. juni På hjemmesiden nmkn.dk finder du Klageportalen. Du logger på med NEM-ID, og klagen sendes så automatisk til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Naturog Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. 2 LBK nr 587 af 27/05/2013 (planloven) Side 15

16 VVM-tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden for 3 år efter, at den er meddelt, jf. planlovens 56. Venlig hilsen Steen Vindum Borgmester Jann Hansen Direktør Kopi til: Danmarks Naturfredningsforening, Gjern Natur, Friluftsrådet, Dansk Ornitologisk Forening, Dansk Ornitologisk Forenings Lokalkomité, Dansk Botanisk Forening, Jyllandskredsen, Sportsfiskerforbundet: ; Naturstyrelsen, Naturstyrelsen, Søhøjlandet, Banedanmark, Kulturstyrelsen, Museum Silkeborg, Bevaringsforeningen for Silkeborg: Silkeborg City lokalråd, Finn Andersen, Sydbyens Aktivitetsråd: Meddelelse om vedtagelse af VVM-tilladelsen er desuden sendt til alle, der har givet indsigelser eller bemærkninger til VVM redegørelsen. Side 16

Tilladelse til midlertidig opsætning af robaner på Silkeborg Langsø i 2015. Dispensation til opsætning af tilhørende landanlæg i Sølystparken i 2015

Tilladelse til midlertidig opsætning af robaner på Silkeborg Langsø i 2015. Dispensation til opsætning af tilhørende landanlæg i Sølystparken i 2015 Silkeborg Kajakklub att. Lars Damgaard e-mail: lrsdmgrd88@gmail.com 28. januar 2015 Sag nr. EMN-2015-00153 Tilladelse til midlertidig opsætning af robaner på Silkeborg Langsø i 2015 Dispensation til opsætning

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars Vesthimmerlands Kommune Trafik og Grønne områder Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: jkr@vesthimmerland.dk Dato: 01. juni 2015 Teknik- og Økonomiforvaltningen, Farsø Sagsnr.: 820-2015-16385 Dokumentnr.:

Læs mere

Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters

Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters De Grønne Pigespejdere Att: Henry Bridstrup Jepsen Sydtoften 30 7200 Grindsted Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters De Grønne Pigespejdere har søgt om tilladelse til, at opfører

Læs mere

Tilladelse til anlæg af sø

Tilladelse til anlæg af sø #BREVFLET# Click here to enter text. Tilladelse til anlæg af sø Steen Søndergaard Christensen Munkhauge 4 9240 Nibe Sendes pr. e-mail: munkhauge4@skylinemail.dk 10-10-2014 Tilladelse til anlæg af sø./.

Læs mere

www.ikast-brande.dk Mogens Lauridsen ved Nedre Hestlundvej 10, 7430 Ikast 5. august 2015

www.ikast-brande.dk Mogens Lauridsen ved Nedre Hestlundvej 10, 7430 Ikast 5. august 2015 Mogens Lauridsen Nedre Hestlundvej 10 7430 Ikast 5. august 2015 Landzonetilladelse til etablering af en ny tilbygning med beboelse og garage/værksted på matr. nr. 15et, Tulstrup By, Ikast, beliggende ved

Læs mere

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY MADS NØRREGAARD Strandvejen 17 4671 Strøby 17. SEPTEMBER 2015 JOURNALNUMMER 15/2092 KS:STEROE OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY Stevns Kommune, Natur og Miljø har modtaget ansøgning om oprensning

Læs mere

2013 SILKEBORG KOMMUNE NORDSKOVVEJ VVM-REDEGØRELSE OG MILJØVURDERING

2013 SILKEBORG KOMMUNE NORDSKOVVEJ VVM-REDEGØRELSE OG MILJØVURDERING 2013 SILKEBORG KOMMUNE NORDSKOVVEJ VVM-REDEGØRELSE OG MILJØVURDERING ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 2013 SILKEBORG KOMMUNE NORDSKOVVEJ

Læs mere

Dispensationsafgørelse

Dispensationsafgørelse Dispensationsafgørelse Vejdirektoratet Dato 6. februar 2015 Sagsbehandler KAJAK Matr.nr. Flere matrikler BYGGERI OG NATUR Postadresse: Torvet 2 3600 Frederikssund Gennembrud af diger i forbindelse med

Læs mere

Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000. Lene Stegemejer Dir: +4579755683 Mob: e-mail: Lene.Stegemejer @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-336-14 5.10.

Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000. Lene Stegemejer Dir: +4579755683 Mob: e-mail: Lene.Stegemejer @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-336-14 5.10. Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Lene Stegemejer Dir: +4579755683 Mob: e-mail: Lene.Stegemejer @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-336-14 5.10.2015 Landzonetilladelse Der meddeles tilladelse til en ny

Læs mere

Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig

Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig Steen Lundgaard Madsen Houdamvej 20 Vandborg 7620 Lemvig 28. maj 2015 Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig samt Afgørelse på VVM-screening af husstandsmølle

Læs mere

Afgørelse om ikke-vvm-pligt for virksomheden Industribejdsning Nord ApS, Assensvej 4, 9220 Aalborg Ø.

Afgørelse om ikke-vvm-pligt for virksomheden Industribejdsning Nord ApS, Assensvej 4, 9220 Aalborg Ø. #BREVFLET# Click here to enter tet. prøve Aalborg Kommune, Miljø, MEF Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Industribejdsning Nord ApS Assensvej 4 9220 Aalborg Øst Sendt til: srn@industribejdsning.dk 23.

Læs mere

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk Haderslev Kommune Plan og Byg Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 22 14 bhal@haderslev.dk 27. februar 2015 Sagsbehandler: Britt

Læs mere

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT NOTAT VVM Screening af Spildevandsslamdepot VVM Screening 1. Projektbeskrivelse Indledning Bjørn Selvyn, FMT A/S, Hammersholt Erhvervspark 32, 3400 Hillerød, har pr. e-mail d. 23.2.2015 fremsendt ansøgning

Læs mere

Langturssejlads defineres således: Langturssejlads defineres som sejlads, der ikke er omfattet af definitionen på timesejlads.

Langturssejlads defineres således: Langturssejlads defineres som sejlads, der ikke er omfattet af definitionen på timesejlads. Silkeborg Kajak- og Cykeludlejning v Summits APS Åhave Allé 7 8600 Silkeborg Att. Per Kristensen 12. maj 2015 Tilladelse til udlejning af fartøjer på timebasis Silkeborg Kommune meddeler hermed Silkeborg

Læs mere

Natur, Miljø og Trafik Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen

Natur, Miljø og Trafik Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen Christian Michael Keller Frederiksberg Alle 26,4. tv 1820 Frederiksberg C Den 8. juli 2015 Natur, Miljø og Trafik Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning

Læs mere

www.ikast-brande.dk Ikast-Brande Spildevand A/S Europavej 2 7430 Ikast 18. august 2015

www.ikast-brande.dk Ikast-Brande Spildevand A/S Europavej 2 7430 Ikast 18. august 2015 Ikast-Brande Spildevand A/S Europavej 2 7430 Ikast 18. august 2015 Landzonetilladelse til udstykning og til etablering af regnvandsbassiner på matr. nr. 6ix, 1ee, 1ef, Nr. Snede By, Nr. Snede og matr.

Læs mere

Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og VVM-redegørelse for modernisering af Resendalvej

Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og VVM-redegørelse for modernisering af Resendalvej Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og VVM-redegørelse for modernisering af Resendalvej Sagsnr: 11/24977 Sagsansvarlig: dr29471 Sagsbehandler: hc Sagens formål Godkendelse af forslag til

Læs mere

Dong Energy Thomas Toftman Hansen Mail. thoto@dongenergy.dk

Dong Energy Thomas Toftman Hansen Mail. thoto@dongenergy.dk Dong Energy Thomas Toftman Hansen Mail. thoto@dongenergy.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282541 ajb55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 06.02.2015

Læs mere

Området er beskyttet mose der ønskes afgræsset med kreaturer, og for at sikre afgræsning på begge sider af åen, ønskes der etableret en bro.

Området er beskyttet mose der ønskes afgræsset med kreaturer, og for at sikre afgræsning på begge sider af åen, ønskes der etableret en bro. Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 kulturogplan@svendborg.dk www.svendborg.dk Tilladelse til at etablere kreaturbro over Syltemade Å ved

Læs mere

Tilladelse til og VVM-screening af etablering af skov på matr. 2i, Stenstrup by, Stenstrup

Tilladelse til og VVM-screening af etablering af skov på matr. 2i, Stenstrup by, Stenstrup Bo Grüner Rørkærvej 3 5771 Stenstrup Sendt med email: bo@gkgh.dk Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Fax. +4562228810 Tilladelse til og VVM-screening af etablering

Læs mere

Thomas Søgaard Skou Jebjergvej 2 8870 Langå. Landzonetilladelse til sammenbygning af to boligbygninger.

Thomas Søgaard Skou Jebjergvej 2 8870 Langå. Landzonetilladelse til sammenbygning af to boligbygninger. Thomas Søgaard Skou Jebjergvej 2 8870 Langå Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 Landzonetilladelse til sammenbygning af to boligbygninger. Afgørelse

Læs mere

Skive Kommune Teknisk forvaltning Att. Teamleder Kent Larsen. Den 5. marts 2015

Skive Kommune Teknisk forvaltning Att. Teamleder Kent Larsen. Den 5. marts 2015 Skive Kommune Teknisk forvaltning Att. Teamleder Kent Larsen Den 5. marts 2015 Æblevej Skovrejsning, VVM og bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur Skive Kommune har søgt tilladelse

Læs mere

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes)

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav Projektet

Læs mere

Bamsebo Camping, Kano og Fiskeri ved Gudenåen Hagenstrupvej 28 8860 Ulstrup

Bamsebo Camping, Kano og Fiskeri ved Gudenåen Hagenstrupvej 28 8860 Ulstrup Bamsebo Camping, Kano og Fiskeri ved Gudenåen Hagenstrupvej 28 8860 Ulstrup Postadresse: Favrskov Kommune Natur og Miljø Skovvej 20 8382 Hinnerup Pos Fav Nat Sko 838 Tlf. 8964 1010 Tlf. Tilladelse til

Læs mere

Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk

Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Venø Efterskole Nørskovvej 8, Venø 7600 Struer Att. Peter Petersen Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Att. Malene Søndergaard Frederikshavn Spildevand A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Sendt til: forsyningen@forsyningen.dk og masd@forsyningen.dk

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til opsætning af sikkerhedsskærme, rydning og fræsning på en flugtskydeplads.

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til opsætning af sikkerhedsskærme, rydning og fræsning på en flugtskydeplads. Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til opsætning af sikkerhedsskærme, rydning og fræsning på en flugtskydeplads. I har søgt om tilladelse til vægge til afskærmning i forhold til flugtskydning samt

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt. Byggedivisionens Vedligeholdelsesteam Vest, Bygning 466 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Herningvej 30, Kølvrå DK-7470 Karup J. Att. Eva Støttrup Hancock 9. december 2013 Sagsident: 13/20071

Læs mere

Dispensation fra søbeskyttelseslinjen og lokalplan til tilbygning til klubhus

Dispensation fra søbeskyttelseslinjen og lokalplan til tilbygning til klubhus Sorø Roklub Att.: Bjarne Hjorth Rådhusvej 8 4180 Sorø Dispensation fra søbeskyttelseslinjen og lokalplan til tilbygning til klubhus Den 29. maj 2015 J.nr. 340-2014-20009 Sag vedr. 4149 Sorø Roklub har

Læs mere

Center for Teknik & Miljø

Center for Teknik & Miljø Center for Teknik & Miljø Faxe Kommune Center for Teknik og Miljø Frederiksgade 9 4690 Haslev Postadresse: Natur & Miljø Frederiksgade 9-4690 Haslev Telefon: 56 20 30 00 Telefax : 56 20 30 01 www.faxekommune.dk

Læs mere

Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder Kommune

Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder Kommune NaturErhvervstyrelsen Pioner Allé 9 6270 Tønder Kystdirektoratet J.nr. 14/00592-25 Ref. Ilse Gräber 03-07-2015 Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder

Læs mere

Glen Poulsen Boldingvej 5 7250 Hejnsvig. Landzonetilladelse til etablering af hoppepude samt lovliggørelse af BMXcykelbane.

Glen Poulsen Boldingvej 5 7250 Hejnsvig. Landzonetilladelse til etablering af hoppepude samt lovliggørelse af BMXcykelbane. Glen Poulsen Boldingvej 5 7250 Hejnsvig Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Landzonetilladelse til etablering

Læs mere

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2.

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2. M2PLUS ApS Svend Engelunds Vej 11 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Jesper Runge Madsen Direkte 7257 7364 jrm@jammerbugt.dk

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Schou, Birkendorf arkitekter ApS Havnegade 4, 1. sal 4300 Holbæk Att: Jens Tolstrup (sendt som e-mail til jens@sb-arkitekter.dk) Den 3. januar 2014 Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Odsherred Kommune

Læs mere

Odsherred Forsyning A/S info@odsherredforsyning.dk. Den 21. november 2014

Odsherred Forsyning A/S info@odsherredforsyning.dk. Den 21. november 2014 Odsherred Forsyning A/S info@odsherredforsyning.dk Den 21. november 2014 til Tengslemark Renseanlæg med udløbsledning samt kloakledning Højby-Tengslemark I henhold til Tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2013-2025

Læs mere

Dispensation fra Lokalplan 27-004 til flytning af forsinkelsesbassin på ejendommen matr. nr. 36b Åby By, Åby, Skovparken, 9440 Aabybro

Dispensation fra Lokalplan 27-004 til flytning af forsinkelsesbassin på ejendommen matr. nr. 36b Åby By, Åby, Skovparken, 9440 Aabybro Jammerbugt Forsyning A/S Lundbakvej 5 9490 Pandrup Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644 ktm@jammerbugt.dk

Læs mere

Landzoneansøgning til nyt hus på 225 m2 - gammel bolig nedbrændt

Landzoneansøgning til nyt hus på 225 m2 - gammel bolig nedbrændt Kim og Martine Holm Andersen Hærvejen 7 6500 Vojens Haderslev Kommune Erhverv- og Borgerservice Plan- og ejendomsudvikling Rådhuscentret 7 6500 Vojens Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 22 34 post@haderslev.dk

Læs mere

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk 27-10-2014 14/7155 Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk Lovliggørende landzonetilladelse til tilbygninger mv. på ejendommen matr.nr. 111 Kær, Ulkebøl, der ligger på Arnkilsøre 13,

Læs mere

Beboelsesvognene skal tilsluttes kloak. Tilslutningen skal være tætsluttet til brønden af hensyn til skadedyr, lugt og lignende.

Beboelsesvognene skal tilsluttes kloak. Tilslutningen skal være tætsluttet til brønden af hensyn til skadedyr, lugt og lignende. Helle Lauenborg Nielsen Byvej 16 8370 Hadsten Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Lovliggørende landzonetilladelse

Læs mere

Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg. 25. februar 2014

Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg. 25. februar 2014 Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg 25. februar 2014 Afgørelse om, at markvej/sti ved Anebjergvej 22, Gl. Laven, 8600 Silkeborg, skal være åben for offentligheden og påbud om fjernelse af

Læs mere

Du har søgt om tilladelse til etablering af tre vandhuller på ejendommen Rugårdsvej 793, 5462 Morud.

Du har søgt om tilladelse til etablering af tre vandhuller på ejendommen Rugårdsvej 793, 5462 Morud. TEKNIK OG MILJØ PC OFFSHORE ApS Bårdesøvej 104 Bårdesø 5450 Otterup Dato: 9. januar 2013 Sagsnr. 480-2012-104980 Dok.nr. 480-2013-33558 13822 Landzonetilladelse til etablering af tre vandhuller Du har

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2. Business College Syd Att. Rikke Mikkonen Holm Sendt pr. e-mail: RH@bcsyd.dk Det åbne land J.nr. NST-4132-540-00240 Ref. narhe Den 08. juli 2014 Dispensation til etablering af highrope bane inden for strandbeskyttelseslinjen

Læs mere

Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg

Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opsætte 2 midlertidige pavilloner på ejendommen matr.nr. 492d Holm, Nordborg, der ligger på Baunbjergvej 13, Holm, 6430 Nordborg.

Læs mere

www.ikast-brande.dk Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast

www.ikast-brande.dk Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast Ikast-Brande Kommune har den 18. februar 2015 modtaget en anmeldelse efter 30 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen

Læs mere

Dispensation til oprensning og tilladelse til udvidelse af et vandhul beliggende på matr. nr. 18a Voer By, Voer

Dispensation til oprensning og tilladelse til udvidelse af et vandhul beliggende på matr. nr. 18a Voer By, Voer Lars Bisgaard Simonsen Voer Gade 11 8950 Ørsted TEKNIK OG MILJØ Dato: 2. juni 2015 Reference: Peter Clausager Rasmussen Direkte telefon: 89591180 E-mail: pcr@norddjurs.dk Journalnr.: 15/2809 Dispensation

Læs mere

Boringsoplysninger Boringerne er ansøgt som A-boring. De i ansøgningen opgivne boringsdata og placering af boringerne fremgår af bilag 1.

Boringsoplysninger Boringerne er ansøgt som A-boring. De i ansøgningen opgivne boringsdata og placering af boringerne fremgår af bilag 1. Frederikssund Kommune Torvet 2 3600 Frederikssund att. Affaldskontoret Tom Henrik Johansen Dato Sagsbehandler J.nr. 18. juni 2015 dmikk 09.08.26-P19-9-15 Tilladelse til etablering af 5 stk. moniteringsboringer

Læs mere

Dan Stone ApS. Rolighedsvej 3. Thorsø. Landzonetilladelse

Dan Stone ApS. Rolighedsvej 3. Thorsø. Landzonetilladelse Dan Stone ApS Rolighedsvej 3 Thorsø Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Landzonetilladelse Afgørelse Favrskov

Læs mere

Landzonetilladelse samt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 16 Sø og Å byggelinie til opsætning af shelters til kanosejlads

Landzonetilladelse samt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 16 Sø og Å byggelinie til opsætning af shelters til kanosejlads Kultur og fritid Haderslev kommune Hansborggade 7 6100 Haderslev 28. oktober 2013 Sagsident: 13/4861 Sagsbehandler: Keld Roed Haderslev Kommune EB Plan og Ejendomsudvikling Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev

Læs mere

Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg

Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre et enfamiliehus på ejendommen matr.nr. 30 Holm, Nordborg, der ligger på Brønd 7, 6430 Nordborg Sønderborg Kommune har den 15.

Læs mere

Den 12. marts 2015 afsagde klagenævnet afgørelse i klagesagen, hvor afgørelsen om tilladelse til udledning blev hjemsendt til fornyet sagsbehandling

Den 12. marts 2015 afsagde klagenævnet afgørelse i klagesagen, hvor afgørelsen om tilladelse til udledning blev hjemsendt til fornyet sagsbehandling Odder Kommune Planafdeling Rådhusgade 3 8300 Odder Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Fornyet landzonetilladelse til etablering af regnvandsbassin, matr. 24 d Torrild by, Torrild Sagens baggrund I forbindelse

Læs mere

Tilladelse til byggeri

Tilladelse til byggeri Tømrer og Snedker Kastberg A/S Vestvej 13 9600 Aars hjk@kastberg-as.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte

Læs mere

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg 02-06-2014 14/20267 Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til tilbygning på ejendommen matr.nr. 155 Sottrup Ejerlav, Sottrup, der ligger på Fuglsangvej 12, 6400 Sønderborg

Læs mere

Tilladelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside fredag den 13. marts 2015.

Tilladelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside fredag den 13. marts 2015. Arkitekt Mikkelsen ApS Birkevej 5 8450 Hammel Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 Tilladelse efter planlovens 35 samt naturbeskyttelseslovens 17

Læs mere

06-11-2013 13/41950. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget din ansøgning om etablering af butik med henblik på salg af sportsudstyr.

06-11-2013 13/41950. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget din ansøgning om etablering af butik med henblik på salg af sportsudstyr. 06-11-2013 13/41950 Landzonetilladelse til etablering af butik på ejendommen matr.nr. 376 Kær, Ulkebøl, der ligger på Kær Bygade 62c, Kær 6400 Sønderborg. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget

Læs mere

Tilladelse til underføring nr. 1 under vandløb ved Østrup Vindmøller

Tilladelse til underføring nr. 1 under vandløb ved Østrup Vindmøller 1 - Krydsningstilladelse 1 Østrup Vindmøller Hører til journalnummer: 06.02.16-P19-2-15 Jysk Vindenergi Aps Strømmen 6 9400 Nøresundby Vand og Natur Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257

Læs mere

INDLEDNING. Faxe Kommune Industrivej 2 4683 Rønnede. Sendes pr. mail til: kommunen@faxekommune.dk. Dear

INDLEDNING. Faxe Kommune Industrivej 2 4683 Rønnede. Sendes pr. mail til: kommunen@faxekommune.dk. Dear Industrivej 2 4683 Rønnede Sendes pr. mail til: kommunen@faxekommune.dk Dear NY VINDMØLLEPARK VED TUREBYLILLE I FAXE KOMMUNE - ANSØG- NING OM DISPENSATION TIL ETABLERING AF TO NYE OVERKØRSLER INDENFOR

Læs mere

Landzonetilladelse. Telcon A/S att. Peer Justesen Ndr. Boulevard 93 6800 Varde

Landzonetilladelse. Telcon A/S att. Peer Justesen Ndr. Boulevard 93 6800 Varde Telcon A/S att. Peer Justesen Ndr. Boulevard 93 6800 Varde Plan og Byg Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse Slagelse Kommune giver hermed

Læs mere

Solcelleanlæg. Byggeandragende er vedlagt med tilhørende bilag. Danica Ejendomsselskab ApS CVR: 24 91 97 14

Solcelleanlæg. Byggeandragende er vedlagt med tilhørende bilag. Danica Ejendomsselskab ApS CVR: 24 91 97 14 Skema til VVM Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Solcelleanlæg. Byggeandragende er vedlagt med tilhørende bilag Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Danica Ejendomsselskab ApS

Læs mere

Landzonetilladelse til en ekstra bolig

Landzonetilladelse til en ekstra bolig Lisa Schønnemann Holmenevej 19 3140 Ålsgårde Mailet d.d. Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282589 mth51@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 30.06.2015

Læs mere

Slagelse Kommune Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Korsør

Slagelse Kommune Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Korsør Slagelse Kommune Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Korsør Miljø og Natur Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf. 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse og dispensation fra naturbeskyttelseslovens

Læs mere

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5).

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5). EDC Danebo Aabybro Morten Grauholm Lang mola@edc.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg TEKNIK OG MILJØ Herning Kommune Torvet 1 7400 Herning Att.: Carsten Thomsen Email: vtbct@herning.dk Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8065 bjgtg@herning.dk

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Teknik og Miljø 15.9.14/aml Sagsnr. emn-2014-04472 Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Nr. Afsender 1 EnergiMidt Infrastruktur A/S Tietgensvej 2-4

Læs mere

Zonetilladelse samt dispensation fra NBL 17 og 18, Lillebæltsvej 57, Kjersing Skov, 17 ax, Gjesing.

Zonetilladelse samt dispensation fra NBL 17 og 18, Lillebæltsvej 57, Kjersing Skov, 17 ax, Gjesing. Esbjerg Kommune Vej og Park Frodesgade 30 6700 Esbjerg Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 12. april 2011 Sagsbehandler Steen Hein Donner Telefon direkte 76 16 13 47 Sags id 2011-4713 E-mail std@esbjergkommune.dk

Læs mere

Jesper Mulvad Jensen Ravnsbjergvej 54 V Jyderup S 4560 Vig. Den 25. juni 2015

Jesper Mulvad Jensen Ravnsbjergvej 54 V Jyderup S 4560 Vig. Den 25. juni 2015 Jesper Mulvad Jensen Ravnsbjergvej 54 V Jyderup S 4560 Vig Den 25. juni 2015 Landzonetilladelse og dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 17 - byggesagsnr. 291-2 G/1 Odsherred Kommune har modtaget din

Læs mere

Landzonetilladelse. Eurodan-huse a/s Att. Erik Olkjær Hartung Langebjergvænget 10 4000 Roskilde

Landzonetilladelse. Eurodan-huse a/s Att. Erik Olkjær Hartung Langebjergvænget 10 4000 Roskilde Eurodan-huse a/s Att. Erik Olkjær Hartung Langebjergvænget 10 4000 Roskilde Plan og Byg Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse Slagelse Kommune giver

Læs mere

Landzonetilladelse. Heidi Braae Haxholm VVS og Kloak Aps Hvidovregårds Alle 25 2650 Hvidovre

Landzonetilladelse. Heidi Braae Haxholm VVS og Kloak Aps Hvidovregårds Alle 25 2650 Hvidovre Heidi Braae Haxholm VVS og Kloak Aps Hvidovregårds Alle 25 2650 Hvidovre Plan og Byg Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse Slagelse Kommune

Læs mere

Afledte justeringer: I lokalplanens bestemmelser tilføjes, at kikkertens udsynsområde begrænses.

Afledte justeringer: I lokalplanens bestemmelser tilføjes, at kikkertens udsynsområde begrænses. Dato 09.01.2014 Dok.nr. 2217-14 Sagsnr. 13/15214 Ref. AGSC Resumé af de indkomne bidrag til Forslag til lokalplan 05.10.L01 og Forslag til kommuneplantillæg 02 for museet ved Tirpitz samt udkast til Byrådets

Læs mere

Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund. 9670 Løgstør. Landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen Vestergårdsvej 17, Aggersund,

Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund. 9670 Løgstør. Landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen Vestergårdsvej 17, Aggersund, Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund 9670 Løgstør Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 4. marts 2014

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Stig Løcke Arkitekt Ahlgade 40 4300 Holbæk Den 11. februar 2014 Natur & Miljø Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning om tilladelse til at nedrive et udhus

Læs mere

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre en tilbygning samt at renovere den eksisterende bolig på ejendommen matr.nr. 309 Holm, Nordborg, der ligger på Bjørnkærvej 4, 6430

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Hesselvej 71, Skovbakker, 9640 Farsø

Landzonetilladelse på ejendommen Hesselvej 71, Skovbakker, 9640 Farsø Wilmar Ehlert Hesselvej 71 Skovbakker 9640 Farsø Dato: 7. oktober 2015 Projekter og Ejendomme Frederik IX's Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2015-37650 Dokumentnr.: 820-2015-207006 Sagsbehandler: Kim Stadsvold

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Søvangen Bådklub V/Alex Breinholt Nielsen Tavervej 28 9270 Klarup Kystdirektoratet J.nr. 15/00647-12 Ref. Anna L. S. Østergaard 20-08-2015 Tilladelse til flytning af bådebro ud for matr. nr. 1cq Lindholm

Læs mere

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v.

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. BYG OG MILJØ Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Registreringsblad Titel Ikke-godkendelsespligtig

Læs mere

Miljøgodkendelse til vilkårsændring. Stenløse Genbrugsstation. Toppevadvej 28, 3660 Stenløse. august 2015. Egedal Kommune. Center for Teknik og Miljø

Miljøgodkendelse til vilkårsændring. Stenløse Genbrugsstation. Toppevadvej 28, 3660 Stenløse. august 2015. Egedal Kommune. Center for Teknik og Miljø Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Tlf: 7259 6000 Mail: kommune@egekom.dk www.egedalkommune.dk Miljøgodkendelse til vilkårsændring Stenløse Genbrugsstation Toppevadvej 28, 3660 Stenløse august 2015

Læs mere

Lone Cecilie Jensen Elbjergvej 52 Vejrhøj 9610 Nørager. Sendt pr. mail: KM.regnogbyg@gmail.com

Lone Cecilie Jensen Elbjergvej 52 Vejrhøj 9610 Nørager. Sendt pr. mail: KM.regnogbyg@gmail.com Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Lone Cecilie Jensen Elbjergvej 52 Vejrhøj 9610 Nørager Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Sendt pr. mail:

Læs mere

MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen. Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej

MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen. Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø November 2014 INDHOLD FORMALIA 3 INDLEDNING

Læs mere

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk BALD EJENDOMME ApS Dato: 22. juli 2014 Baldersbuen 14 Sagsb.: Lov 2640 Hedehusene Sagsnr.: 14/31578 Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk AFSLAG og PÅBUD Fritidshytte opført

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Oustrupvej 46, 9600 Aars,

Landzonetilladelse på ejendommen Oustrupvej 46, 9600 Aars, Knud Bjarne Andersen Oustrupvej 46 9600 Aars Dato: 1. oktober 2015 projekter og ejendomme Frederik IX`s Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2015-47263 Dokumentnr.: 820-2015-235646 Sagsbehandler: Erland Laugesen

Læs mere

Derfor har Jammerbugt kommune udarbejdet en VVM-screening i overensstemmelse med bekendtgørelsens bilag 3.

Derfor har Jammerbugt kommune udarbejdet en VVM-screening i overensstemmelse med bekendtgørelsens bilag 3. Claus Rom Limfjordsgade 67, Gjøl 9440 Aabybro Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Iben Hammeleff Direkte 7257 7323 ibh@jammerbugt.dk 01.10-2013

Læs mere

Plan- og Miljøafdelingen meddeler hermed dispensation i medfør af Planlovens 19.

Plan- og Miljøafdelingen meddeler hermed dispensation i medfør af Planlovens 19. Else Johansson Søren Christensen Egevej 38 9690 Fjerritslev Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Ingerlise Eriksen Direkte 7257 7363 ile@jammerbugt.dk

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ Natur og Miljø Aarhus Kommune

TEKNIK OG MILJØ Natur og Miljø Aarhus Kommune Vandmiljø og Landbrug Grøndalsvej 1, Postboks 4049, 8260 Viby J Side 1 af 7 Se udsendelsesliste side 5 TEKNIK OG MILJØ Natur og Miljø Aarhus Kommune Endelig godkendelse til regulering (rørlægning) af en

Læs mere

Viborg Kommune har den 24. november 2010 modtaget din anmeldelse af seneste udgave (revideret oktober 2010) af Viborg Geotermi-forprojekt.

Viborg Kommune har den 24. november 2010 modtaget din anmeldelse af seneste udgave (revideret oktober 2010) af Viborg Geotermi-forprojekt. Rambøll att.: Claus Røgild Prinsensgade 11 9000 Aalborg cur@ramboll.dk Teknik & Miljø Plan Sct. Mogens Gade 5 DK-8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Fax.: plan@viborg.dk www.viborg.dk Afgørelse om VVM-pligt

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: 913.413-L2 og kommuneplantillæg Sags.nr.: 9..4-K8-1-15 nr. 36 Kontor/team: Team Plan og Erhvervsudvikling Sagsbehandler:

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev Poul Erik Andersen Tanderupgårdsvej 19 Skræm 9690 Fjerritslev Miljø Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Bettina Brøndum Andersen Direkte 7257

Læs mere

Tilladelser efter 19 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning.

Tilladelser efter 19 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning. Podek ApS Torvegade 89 7160 Tørring Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Rudi Pia Frederiksen Direkte nr.: 7975 5677 rudi.pia.frederiksen@hedensted.dk Lok.id.: 766-000376

Læs mere

Den 20. august 2014. Natur, Miljø og Trafik. NEAL DAVID MCMULLAN Projektleder. Vejdirektoratet. Guldalderen 12 2640 Hedehusene

Den 20. august 2014. Natur, Miljø og Trafik. NEAL DAVID MCMULLAN Projektleder. Vejdirektoratet. Guldalderen 12 2640 Hedehusene Den 20. august 2014 NEAL DAVID MCMULLAN Projektleder Vejdirektoratet Guldalderen 12 2640 Hedehusene Natur, Miljø og Trafik Ref.: JRA Sag: 306-2014-51222 Dok.: 306-2014-174559 Vedr. ejd.nr.: Kontakt Natur,

Læs mere

Dagsorden til borgermøde om Afvandingsprojekt Hovvig

Dagsorden til borgermøde om Afvandingsprojekt Hovvig Dagsorden til borgermøde om Afvandingsprojekt Hovvig Emne Velkommen Hvad er en VVM Projektbeskrivelse VVM-resultat Vandløbsregulering Bidragsfordeling Spørgsmål Aktør Michael Kappendrup Bay Rasmus Kruse

Læs mere

Fjernvarme Fyn A/S Billedskærervej 7 5230 Odense M

Fjernvarme Fyn A/S Billedskærervej 7 5230 Odense M Fjernvarme Fyn A/S Billedskærervej 7 5230 Odense M Teknik og Miljø 23. april 2015 Sagsnummer 480-2015-2438 Dokument nr. 480-2015-144963 Cpr.-/CVR-nr/Ejd.nr. Nordfyns Kommune Østergade 23 5400 Bogense Tlf.

Læs mere

Nej (Det tror vi ikke, da der ikke er tale om nyt spor, men kun etablering af december 2006

Nej (Det tror vi ikke, da der ikke er tale om nyt spor, men kun etablering af december 2006 Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Indledende vurdering af miljøkonsekvenser ved elektrificeringen af jernbanestrækningen

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Mosbækvej 11, Skivum, 9240 Nibe.

Landzonetilladelse på ejendommen Mosbækvej 11, Skivum, 9240 Nibe. Vesthimmerlands kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: maho@vesthimmerland.dk Dato: 26. februar 2015 Teknik- og Miljøforvaltningen Frederik IX`s Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2015-9097 Dokumentnr.:

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus Marianne og Morten Gade Birkmosevej 120 9740 Jerslev Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Boringerne skal anvendes som led i en geoteknisk undersøgelse forud for etablering af letbanen.

Boringerne skal anvendes som led i en geoteknisk undersøgelse forud for etablering af letbanen. Hovedstadens Letbane Metrovej 5 2300 København S Sendt til: kra@geo.dk Dato: 10-06-2015 Ref: SUSAG J.nr.: 20140910190 Tilladelse til udførelse af 6 boringer til undersøgelser forud for etablering af Letbanen.

Læs mere

Martin Nygård Thomsen Fittingvej 50 6623 Vorbasse

Martin Nygård Thomsen Fittingvej 50 6623 Vorbasse Martin Nygård Thomsen Fittingvej 50 6623 Vorbasse Afgørelse om ikke-godkendelsespligt ved opførelse af tilbygning til minkhal på Fittingvej 50, 6623 Vorbasse Billund Kommune har den 2. juli 2015 modtaget

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009 Baggrund Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af en konkret ansøgning om opstilling af vindmøller øst for Turebylille. Rammeområdet ligger umiddelbart

Læs mere

Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinje ved A/S Bolind Handel, Østmarken 6, 2860 Søborg

Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinje ved A/S Bolind Handel, Østmarken 6, 2860 Søborg Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7, 2860 Søborg Telefon: 39 57 59 24 E-mail: natur@gladsaxe.dk A/S Bolind Handel Østmarken 6 2680 Søborg 9. juni 2015 Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinje ved A/S

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 3. 1

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 3. 1 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. august 2013 J.nr.: NMK-34-00280 Ref.: Hanne Marie Motzfeldt, HAMMO-NMKN AFVISNING af klage over Københavns Kommunes

Læs mere