Tilladelsen meddeles i henhold til 2, stk. 2, nr. 2 i VVM-bekendtgørelsen 1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilladelsen meddeles i henhold til 2, stk. 2, nr. 2 i VVM-bekendtgørelsen 1."

Transkript

1 Silkeborg Kommune Vej- og Trafiksektionen Søvej Silkeborg Att.: Bente Rands Mortensen 13. maj 2015 VVM-tilladelse til etablering af Nordskovvej Silkeborg Kommune, Vej- og Trafiksektionen, har ansøgt om VVM-tilladelse til etablering af Nordskovvej. Projektet omfatter etablering af 2,4 km ny vej med cykel- og gangstier, tre cykel- og gangbroer over vejen samt etablering af en vejbro over Remstrup Å. Etablering af Nordskovvej er et led i udbygningen af det overordnede vejnet i og omkring Silkeborg i henhold til Kommuneplan og Trafikplan Silkeborg Kommune har på baggrund af en VVM-screening vurderet, at projektet er VVMpligtigt. Afgørelsen er truffet efter bekendtgørelsens 3, stk. 5, og bilag 2, pkt. 11d (Anlæg af veje) i VVM-bekendtgørelsen 1. Kommunen har derfor udarbejdet et tillæg til Kommuneplan med tilhørende VVM-redegørelse og Miljørapport for etablering af Nordskovvej. Kommuneplantillæg nr. 2 med VVM-redegørelse og Miljørapport er endeligt vedtaget af Silkeborg Byråd den 27. april Afgørelse Silkeborg Kommune meddeler hermed VVM-tilladelse til etablering af Nordskovvej og tilhørende sti- og broanlæg som angivet i Kommuneplantillæg nr. 2 med tilhørende VVMredegørelse, supplerende VVM-redegørelse og miljørapport. Tilladelsen meddeles i henhold til 2, stk. 2, nr. 2 i VVM-bekendtgørelsen 1. VVM-tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. planlovens 56, stk. 1. Projektbeskrivelse Nordskovvej skal håndtere den nuværende og fremtidige trafik til midtbyen fra øst og nedbringe den stigende trafik på Århusvej og havneområdet i midtbyen. Nordskovvej planlægges etableret fra krydset ved Frederiksberggade /Drewsensvej/ Christian 8.s Vej, med en bro over Remstrup Å og med tilslutning til den eksisterende Århusvej en vej- 1 Bek. nr af 6/11/2014 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning. Bodil Deen Petersen Sagsnr.: EMN KS: LSN Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1-3, 8600 Silkeborg Telefon: Søvej Silkeborg Tlf.:

2 strækning på i alt 2,4 km. Ved den eksisterende Tranevej bliver der en tilslutning til Nordskovvej. En ca. 80 meter lang strækning af Tranevej kommer til at ligge i tunnel. Forløbet af Nordskovvej De to eksisterende jernbanebroer over Remstrup Å bliver i dag benyttet som gangbro (nordlige) og jernbanebro (sydlige). Dette ændres ikke som følge af projektet. Dog vil det være nødvendigt at flytte gangbroens brofæste på den vestlige side af åen mod nord. Herved bliver der plads til den kommende vejbro mellem de to broer. Stisystemet, der indgår i projektet, er forbundet med det eksisterende stisystem i den nordlige del af Nordskoven. Langs den nordlige side af Nordskovvej og i niveau med denne, etableres en dobbeltrettet sti. Fra området syd for Lillesø og frem til tilslutningen til Århusvej etableres enkeltrettede stier på både nord- og sydsiden, der tilsluttes de eksisterende stier på Århusvej. Der etableres tre stioverførsler over Nordskovvej og én over Tranevej. Overførslerne over Nordskovvej ligger henholdsvis ved Sejsvej, øst for kolonihaverne og syd for Silkeborg Seminarium. Overførslen over Tranevej kommer til at gå over den sydlige del af det sted, hvor Tranevej føres i tunnel. Der opsættes støjskærme på tre mindre strækninger. Strækningen langs den vestlige side af åen, ved Vandrerhjemmet, strækningen syd for kolonihaverne og på Tranevejs østlige side ud for boligerne på Hjejlevej nr. 2-4 og nr Skærmene kan opføres som grønne afskærmninger. Der kommer ikke støjafskærmning på den kommende vejbro over Remstrup Å. Alle nye vejstrækninger etableres med støjdæmpende asfalt. Vejen er på nuvæ- Side 2

3 rende tidspunkt ikke detailprojekteret. VVM-redegørelsen viser, hvor man kan forvente støjværn. Hvis det efterfølgende viser sig, at der er behov for mere støjværn opføres det, så de vejledende støjgrænser overholdes. Vejvand fra broen og vest for Remstrup Å føres til det eksisterende spildevands- /fællessystem i Silkeborg by. Området øst for åen og frem til Århusvej afvandes via en ledning, der føres mod vest hen til den kommunale parkeringsplads ved Iskælderdalen nord for Nordskovvej, da vejstrækningen ligger indenfor et område med særlige drikkevandsinteresser, som ikke må forurenes af vejvand. Strækningen ved Tranevej afvandes til det eksisterende spildevands-/fællessystem for området. Vejvandet nedsives uden for disse vejstrækninger. Bemærkninger og indsigelser Forslag til Kommuneplantillæg nr. 2 og udkast til VVM-redegørelse og Miljørapport har været i offentlig høring i hhv. den første offentlighedsfase i november-december 2012, og ved anden offentlighedsfase, der forløb fra 4. september til 30. oktober I både første og anden offentlighedsfase afholdt Silkeborg Kommune borgermøder om projektet og offentlige ture til området. Bemærkninger og indsigelser til projektet samt kommunens kommentarer hertil kan ses på VVM hjemmesiden for Nordskovvej: Beskrivelse af alternativer 0-alternativet er behandlet i VVM-redegørelsen. Desuden er der behandlet en alternativ linjeføring (alternativ 1). Det er i VVM-redegørelsen beskrevet, hvorfor alternativ 1 er fravalgt. Supplerende VVM-redegørelse Silkeborg Kommune har udarbejdet en supplerende VVM-redegørelse dateret maj/oktober 2014, der specielt omhandler hensyn til dyrelivet, specielt de arter, der er strengt beskyttede efter habitatdirektivets bilag IV, i forhold til anlæg af Nordskovvej. I den supplerende VVM-redegørelse er der stillet yderligere krav til udformning og brug af Nordskovvej. Resumé af VVM-redegørelsen og supplerende VVM-redegørelse Lovområder Projektets eventuelle konflikter med internationale og nationale lovområder er beskrevet i VVM-redegørelsen, herunder habitatbekendtgørelsen, planloven, naturbeskyttelsesloven og skovloven. Projektet vurderes med nedenstående vilkår ikke at være i væsentlig konflikt med disse lovområder. Natur, flora og fauna Projektet vurderes ikke at true bestande af særligt beskyttede arter, herunder arter på bilag IV i EU's habitatdirektiv. Der er specielt gjort meget ud af at tage hensyn til flager- Side 3

4 musene i området, herunder damflagermusen, som Danmark har et specielt ansvar for at beskytte. Der bliver kun fældet de nødvendige træer langs linjeføringen, så der således står flest mulige træer tilbage, når etableringen er gennemført. Der tages hensyn til større, biologisk vigtige træer for blandt andet flagermus, fugle og insekter. Et mindre areal af to beskyttede naturarealer (en hede og et vandhul) påvirkes muligvis, og der udlægges i givet fald erstatningsnatur som kompensation. Reduktionen udgør ikke en kritisk størrelse for hverken naturtypen eller for dyre- og plantearternes levevilkår på stedet. Natura 2000 vurdering VVM-redegørelsen indeholder en foreløbig vurdering af projektet i forhold til Natura 2000 områder, hvori konsekvenserne for arter og naturtyper på udpegningsgrundlagene for følgende Natura 2000 områder er beskrevet: N57 (habitatområde H181) Silkeborgskovene. N49 (habitatområde H45) Gudenå og Gjern Bakker. N150 (habitatområde H48 og fuglebeskyttelsesområde F33) Salten Å, Salten Langsø, Mossø og søer syd for Salten Langsø og dele af Gudenåen. Det førstnævnte område grænser op til projektområdet for Nordskovven, mens de to sidstnævnte områder ligger i stor afstand fra dette, og de vurderes derfor ikke påvirket. Det konkluderes, at etablering af Nordskovvej med tilhørende stier og broer kan ske med de beskrevne afværgeforanstaltninger (jf. vilkårene) uden, at der sker forringelser for de naturtyper og arter, der er på udpegningsgrundlaget for N57 Silkeborgskovene samt for de to øvrige Natura 2000 områder. Landskab og kulturmiljø En del af Nordskovvej etableres, hvor Banestien gennem Nordskoven ligger i dag. Banestien er et tidligere jernbanetracé og beskyttet kulturmiljø. Dele af Banestien forsvinder ved etableringen af Nordskovvej. Der planlægges dog med mindst mulig ændring af skrænterne langs tracéet, da der forventes at ske en opfyldning af jernbanetracéet for at få en tilstrækkelig bredde på vejen. De to eksisterende jernbanebroer over Remstrup Å er i dag fredede. Kulturstyrelsen har accepteret en løsning med en vejbro mellem dem, såfremt designet af vejbroen understøtter fredningen af de to øvrige broer. Fortidsminder Linjeføringen passerer to fredede fortidsminder (rundhøje) i en afstand af ca. 50 meter, dvs. indenfor beskyttelseslinjen på 100 m omkring dem, hvilket kræver en dispensation. Selvom vejen passerer tæt på rundhøjene vil oplevelsen af dem ikke blive berørt, fordi der Side 4

5 er tæt skov omkring dem, så vejen ikke ses fra højene, men gravning kan forstyrre eventuelle arkæologiske lag. Overfladevand Remstrup Å vil blive berørt ganske lidt i form af forstyrrelser af bundsediment, når der sættes midlertidige spuns i åen, hvor gangbroen skal stå, mens brofæstet på vestsiden af åen opbygges. Herefter flyttes den eksisterende gangbro. Den kommende vejbro har fæste på henholdsvis vest- og østsiden af åen og har således ingen bropiller i åen. Der sker ingen udledning af vejvand til åen. Geologi og grundvand Det Midtjyske Søhøjland, der er udpeget som nationalgeologisk område, vil ikke blive berørt væsentligt af projektet. En del af vejen går gennem et område med særlige drikkevandsinteresser. Vejvand fra denne del af vejen skal derfor ledes ud af området for at undgå risiko for grundvandsforurening. Råstoffer I forbindelse med vejbyggeriet vil der blive brugt råstoffer i form af stabilgrus, bundsikring (sand og grus), asfalt, beton og stål mv. Der vil i projekter blive gjort en stor indsats for at optimere udnyttelsen af ressourcer ved at genanvende opbrudt asfalt, stabilgrus og bundsikring. Disse genanvendelser har til formål at minimere affaldsmængden fra projektet, samt at minimere behovet for nye råstoffer til projektet. Det vurderes, at det behov for nye råstoffer, som vil være påkrævet til projektet, er tilgængeligt i oplandets råstofgrave. Affald og forurenet jord Området vest for Remstrup Å er områdeklassificeret og er kortlagt på vidensniveau 1 som muligt forurenet på baggrund af området anvendelse (Silkeborg Jernbanestation). Der er ikke registreret andre jordforureninger i området for etableringen af Nordskovvej. Jord, både forurenet og ikke forurenet, håndteres efter gældende lovgivning, både ved genanvendelse og bortskaffelse. Hvis der under anlægsarbejdet findes jordforureninger, der ikke på forhånd er kendt, standses arbejdet, og det videre forløb afklares med myndighederne. Trafik Trafikmodelberegningerne viser, at fordelingen af trafikken på hhv. Østergade/Århusvej og Nordskovvej ved Christian 8.s Vej er ens ved de to linjeføringer forudsat, at Tranevejs tilslutning på Nordskovvej udformes som en signalregulering. Side 5

6 Overordnet set vil etablering af Nordskovvej mindske trafikken på Århusvej/Østergade, Christian 8.s Vej og Søvej, mens trafikken på Drewsensvej vil stige sammenlignet med situationen, hvor vejen ikke etableres. Trafikstøj Grænseværdierne for støj overholdes på hele strækningen, når der opsættes støjskærme på tre kortere strækninger. Luft og klima Selvom der i dag ikke ligger en vej, hvor Nordskovvej planlægges, forventes der ikke at ske væsentlig større luftforurening fra biltransporten end fra den eksisterende Århusvej. Det forhold, at noget af luftforureningen fra trafikken i Silkeborg flyttes til den nye Nordskovvej vil ikke medføre nogen væsentlige påvirkninger af naturen. Kvælstofudledningen fra trafikken på Nordskovvej vil ikke påvirke kvælstoffølsomme naturområder. Mennesker, sundhed og samfund De rekreative forhold, der i dag kan opleves på Banestien vil forringes med etableringen af Nordskovvej. Stisystemet planlægges dog, så det forbindes bedst muligt med det eksisterende stisystem. Baggrund for afgørelsen VVM-tilladelsen giver ret til at etablere anlægget i henhold til planlovens VVM-regler. Anlægsarbejdet og det blivende anlæg skal således være i overensstemmelse med de forudsætninger, der ligger til grund for VVM-redegørelsen og den supplerende VVMredegørelse. Nordskovvej skal håndtere den nuværende og fremtidige trafik til midtbyen fra øst og nedbringe den stigende trafik på Århusvej og havneområdet i midtbyen. Det vurderes, at projektet i såvel anlægsfasen som driftsfasen på nedenstående vilkår kan ske uden væsentlige påvirkninger af miljø og omgivelser. Der er i VVM-redegørelsen og den supplerende VVM-redegørelse foretaget en konsekvensvurdering af projektets påvirkning af internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000) og bilag IV-arter. Konsekvensvurderingen kan ses i VVM-redegørelsen og er også gældende for VVM-tilladelsen. Kan ses på hjemmesiden Det konkluderes i konsekvensvurderingen, at etablering af Nordskovvej kan ske med de beskrevne afværgeforanstaltninger (jf. vilkårene) uden, at der sker forringelser for de naturtyper og arter, der er udpegningsgrundlag for EF-habitatområdet, ej heller for yngle- og rasteområder for bilag IV-arter. Side 6

7 På baggrund af ovenstående samt VVM-redegørelsen og supplerende VVM-redegørelse har Silkeborg Kommunes Byråd 27. april 2015 endeligt vedtaget Kommuneplantillæg nr. 2 med tilhørende VVM-redegørelse og Miljøvurdering for etablering af Nordskovvej. Det er en forudsætning, at vilkårene i denne og øvrige tilladelser og dispensationer til anlægget overholdes. Vilkår for VVM-tilladelsen VVM tilladelsen skal indeholde de vilkår, som er nødvendige for at fjerne eller reducere de væsentlige virkninger på miljøet, som anlægget medfører, og som er påvist i VVMredegørelsen og den supplerende VVM-redegørelse. Nedenfor er anført de afværgeforanstaltninger, der skal gennemføres, og hvordan disse realiseres. Punkterne henviser til VVM-redegørelse for Nordskovvej (21.maj 2013 / 26. juli 2013) og supplement til VVM Vurdering af Nordskovvej (maj/ oktober 2014). A) Afværgeforanstaltninger før anlægsfasen: Kulturhistorie ved Jernbanebroerne og skrænterne Den nye bro over Remstrup Å skal understøtte fredningsværdierne knyttet til de to stålbroer. Det indarbejdes i detailprojektet, at der skal ske mindst mulig påvirkning af skrænter og træer langs med Banestien, og broen designes, så den tager størst muligt hensyn til de fredede broer og udformes så diskret som muligt. Broprojektets design sendes efterfølgende til godkendelse ved Kulturstyrelsen. Broen kræver desuden dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt tilladelse efter vandløbsloven, som gives af Silkeborg Kommune. Hensyn til natur og vandløb bliver varetaget i denne forbindelse Naturområder Generelt tilstræbes det, at linjeføringen følger landskabet og undgår inddragelse af naturområder, så vidt det er muligt i forhold til de gældende regler for vejanlæg. Vejtracéet kræver godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20, hvor hensyn til naturen og landskabet varetages. Godkendelsen gives af Silkeborg Kommune Erstatningsareal for hede Den del af hedearealet, der inddrages til projektet, erstattes i forholdet 1:2. Det vil være ret små arealer, der skal erstattes, så det kan formodentlig ske ved at udvide den eksisterende hede, som ejes af Naturstyrelsen. Hvis dette ikke er muligt, vil kommunen finde kommunale erstatningsarealer så tæt på som muligt. Erstatningsarealet udpe- Side 7

8 ges i forbindelse med, at kommunen skal give en dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 til at anlægge vej eller sti på heden Nye krav til erstatningsarealer for vandhul Efter aftale med Naturstyrelsen Søhøjlandet etableres der nyt vandhul for stor vandsalamander sydvest for Lillesø, og det eksisterende udvides. (udbedring af afværgeforanstaltning vedr. vandhul i VVM rapporten) Placeringen af det nye vandhul og udvidelsen af det eksisterende er foreslået af Naturstyrelsen Søhøjlandet på Naturstyrelsens areal. Anlæg af et nyt vandhul samt udvidelse af eksisterende vandhul kræver dispensation fra skovloven (fra Naturstyrelsen) og landzonetilladelse (fra Silkeborg Kommune). Naturstyrelsen skal som grundejer acceptere placeringen. Kommunen er indstillet på at give tilladelse Padderør Der etableres padderør mellem Lillesø og eksisterende vandhul eller erstatningsvandhul med paddehegn minimum 50 m på hver side af røret, for padder og andre smådyr. Placering jf. vejledning fra Vejdirektoratet Topkapning af træer for at skabe mulighed for levesteder og fourageringsmuligheder Som et alternativ til fældning af træer vil der ske en topkapning eller topsprængning af nogle af træerne for at skabe leve- og rastesteder for flagermus samt insektlevesteder, som giver fourageringsmuligheder for fugle Erstatningsareal for fredskov Der nedlægges fredskov, hvor Nordskovvej skal etableres. Kompensationen sker som udgangspunkt i forholdet 1:2. På baggrund af skitseprojektet vurderes det, at ca. 7,14 ha overgår til vejareal, så der vil blive udlagt ca. 14,3 ha ny skov. Erstatningsskov etableres på matr. nr. 10a og 10aa Hårup By, Linå, der er kommunalt ejet. Arealet er ca. 16 ha og ligger i tilknytning til Nordskoven. Se næste pkt. vedr. anden erstatningsskov Erstatningsareal for fredskov på Århusvej og ved Skægkær Se punktet ovenfor Træer på skrænter Træerne øverst på skrænten til baneafgravningen bevares i videst mulige omfang. Forud for udarbejdelse af udbudsmaterialet vurderer kommunen, hvilke træer der skal bevares i forhold til naturmæssige værdier og trafiksikkerhedsmæssige hensyn. Disse træer markeres på stedet, og det beskrives desuden i udbudsmaterialet. Udbudsmaterialet sendes til udtalelse hos Naturstyrelsen, inden udbuddet iværksættes, såfremt dette ønskes. Side 8

9 3.1.1 Bevaringsværdige træer De to bevaringsværdige træer i baneafgravningen skal bevares, som vist på kort i den supplerende redegørelse. Træerne er udpeget i samråd med Naturstyrelsen Søhøjlandet. Træerne markeres på stedet og beskrives i udbudsmaterialet Undersøgelse af træer før fældning Træer med hulheder undersøges for flagermus og ynglende fugle, umiddelbart før de fældes. Undersøgelsen for flagermus skal ske i to omgange, dels i yngletiden og dens i sensommer/efterår, umiddelbart inden fældning. Fældning finder sted i overensstemmelse med artsfredningsbekendtgørelsen. Træerne undersøges af ekspert fra et rådgivende firma. Dette beskrives i udbudsmaterialet Odder Det bør undersøges, om der kan laves tiltag langs den østlige bred af Remstrup Å, som kan forbedre den eksisterende passages værdi som faunapassage. Silkeborg Kommune vil indhente forslag fra en rådgiver til, hvordan faunapassagen kan forbedres og gennemføre dette. Det kræver tilladelse efter vandløbsloven og muligvis godkendelse af Kulturstyrelsen, da broerne er fredede Strategi for håndtering af støj Det anbefales, at der udarbejdes en strategi for håndtering af støj i anlægsperioden, specielt med fokus på at afhjælpe genevirkninger i bolig- og rekreative områder, samt sikre god kommunikation med naboer til projektet Strategi for håndtering af støvgener og emissioner Med rettidig planlægning og med en miljøledelsesplan for bygge- og anlægsaktiviteter, kan der laves retningslinjer for entreprenører mv. til minimering af gener og negative påvirkninger fra projektets anlægsfase. B) Afværgeforanstaltninger i anlægsfasen: Arbejdsarealer Arbejdsarealerne placeres så vidt muligt uden for de tidligere beskrevne, beskyttede kulturmiljøer, landskab og beskyttet natur samt uden for habitatområdet. Placering af arbejdsarealer sker i samarbejde medprivate grundejere og Naturstyrelsen. Placeringen beskrives desuden i udbudsmaterialet. Side 9

10 3.1.1 Arbejdsarealer Arbejdspladsarealer (skurvogne og oplag) anlægges ikke i skovområder, som også friholdes for oplag af materialer. Placering af arbejdsarealer sker i samarbejde med private grundejere og Naturstyrelsen. Placeringen beskrives desuden i udbudsmaterialet Sikring mod udskridning af skrænter I forbindelse med etablering af vejen skal der sikres mod udskridning af skrænterne. De præcise tiltag fastlægges i detailprojekteringen. Dette beskrives i udbudsmaterialet Sikring af større ældre træer Så vidt muligt skal det undgås at fælde større, ældre træer. Særligt i anlægsfasen skal større træer blive stående, hvis arbejdet kan tilrettelægges, så fældningen undgås. Beskrives i udbudsmaterialet. Der henvises desuden til pkt. 3.1 vedr. træer Odder Hvis banketten eller stien på østsiden af Remstrup Å inddrages som arbejdsareal, skal der etableres en hylde eller flydebro i åen, så der fortsat er fri passage for odder i anlægsfasen. Der må ikke være arbejdslys om natten i eller ved åen. Beskrives i udbudsmaterialet. Se desuden pkt vedr. permanent forbedrede passageforhold for odder Flagermus Der må ikke være arbejdslys på arealerne øst for Remstrup Å om natten i de måneder, hvor flagermusene er aktive. Flagermus er aktive fra marts til november. Krav vedr. arbejdslys beskrives i udbudsmaterialet Flagermusundersøgelse i slutningen af anlægsfasen I slutningen af anlægsfasen, inden vejen tages i drift, laves en opfølgende undersøgelse, der viser flagermusaktiviteten i området. Denne undersøgelse vil, sammenholdt med den tidligere undersøgelse, kunne danne grundlag for, om der skal etableres yderligere afværgeforanstaltninger. Flagermusaktiviteten over den nye vej estimeres ved undersøgelser, som udføres i slutningen af eller umiddelbart efter anlægsfasen inden vejen tages i brug. Moniteringen skal desuden ske i løbet af det første år, vejen er i drift. Monitering vil bestå af en kort- Side 10

11 lægning af flagermusenes flyveveje og eftersøgning af yngle- og opholdstræer i et omfang, der svarer til den undersøgelse, der blev udført forud for VVM-redegørelsen samt en forårsundersøgelse, så undersøgelsen er så dækkende som muligt Natura 2000 Bæklampret Der må ikke etableres midlertidig spærring i Remstrup Å i perioder, der forhindrer bæklampretten i at vandre til gydeområder. Vandringen sker i perioden februar-juni. Der vil ikke ske afspærring af Remstrup Å i anlægsperioden Anlægsarbejder ved Remstrup Å I forbindelse med anlægsfasen er der stillet vilkår om, at anlægsarbejderne udføres, således at spild af materialer i Remstrup Å undgås. De præcise vilkår vil fremgå af miljøhandlingsplanen, som udarbejdes i projekteringsfasen. Hvis der spunses i forbindelse med anlægsfasen, må denne ikke medføre, at vandlevende arters passageforhold forringes. Hvis der udføres arbejder (spunsning eller brinksikring), der kan medføre sedimenttransport i vandløbet, og derved medføre en mulig påvirkning, skal der midlertidigt opsættes sedimentfang. Anlæg af broen over Remstrup Å og tilstødende arealer kræver tilladelse efter vandløbsloven og dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3, som gives af Silkeborg Kommune. I disse tilladelser vil der blive stillet vilkår, der realiserer ovennævnte afværgeforanstaltninger. Vilkårene beskrives i udbudsmaterialet Støj Mulighederne for afværgende foranstaltninger i anlægsfasen med hensyn til støjbelastning i omgivelserne begrænser sig generelt til optimering af arbejdsmetoder samt eventuelt støjafskærmning. Krav vedr. støj beskrives i udbudsmaterialet Luft og klima Der gøres en række tiltag: Planlægning af transport til og fra arbejdspladser, planlægning af kørsel for lastbiler, så de ikke kører, når der samtidig er myldretid på de anvendte veje. Valg af maskiner, arbejdsmetoder og indretning af arbejdspladsen skal ske, så omgivelserne påvirkes mindst muligt af støv. Støvudvikling begrænses på arbejdspladsen gennem tildækning, anvendelse af stålplader, sprinklersystemer og vanding af henlagt jord, fartgrænse for arbejdskøretøjer mv. Beskrives i udbudsmaterialet. C) Afværgeforanstaltninger i driftsfasen Flagermus trafikdrab Side 11

12 Risiko for trafikdrab bliver reduceret ved tilpasning af overførte stibroer, som etableres som ledelinjer for flagermus. Dette sker bl.a. ved at undgå belysning på disse, idet flagermus forstyrres af belysning. Risikoen for trafikdrab på flagermus og andre bilag IV arter samt vildt generelt nedsættes desuden ved hastighedsgrænserne på 50 og 60 km/t på den nye vejstrækning. Hastighedsbegrænsningerne sikres ved opsætning af vejskilte, eventuelle hastighedsmålinger mm. og skal godkendes af politiet Flagermus dynamisk maksimal hastighed I flagermusenes aktive periode, der er tidsrummet fra solnedgang til solopgang i perioden 15. marts til 1. november, vil der på den nye vejstrækning være en hastighedsbegrænsning på 50 km/t. Hastighedsgrænsen vil blive skiltet med dynamisk skiltning. Uden for denne periode og dette tidsrum vil hastighedsgrænsen på strækningen øst for Remstrup Å være 60 km/t (fra solopgang til solnedgang i perioden 15. marts 1. november samt hele døgnet i perioden 1. november 15. marts). For at sikre, at hastighedsbegrænsningen overholdes, kan vejmyndigheden (Silkeborg Kommune) opsætte automatiske fartmålere, såkaldt stærekasser. Hvis fartkontrolmålinger viser, at det ikke er tilstrækkeligt, kan der etableres en by-port, dvs. en fartdæmpende foranstaltning på vejen i den østlige ende af det nye vejstykke. Opsættelse af stærekasser forudsætter, at der kan opnås tilladelse hos politiet Projekttilpasning for at tilgodese natur ved Lillesø Én af gang-/cykelbroerne placeres, jævnfør idé fra Naturstyrelsen Søhøjlandet, syd for seminariet og flyttes dermed 150 m mod vest i forhold til det oprindelige projekt for at tilgodese natur, skov og landskab ved Lillesø Projekttilpasning for at tilgodese skovområder Vej-traceet minimeres og placeres så langt mod nord som muligt, dog uden at Lillesø berøres af projektet. Bredden på kørebane og stier er minimeret så meget som muligt Flagermus - vejbelysning Vejbelysning er i gul/orange farver (ved lyskrydset Tranevej / Nordskovvej) Flagermus stibelysning I tilfælde af, at der etableres stibelysning, må der ikke være belysning ud for Lillesø, inkl. 50 m på hver side af søen, fra 15. marts til 1. november. Auto-logger af flagermus aktivitet kan fastlægge tidspunktet præcist (ingen aktivitet = OK med lys). Hvis det viser sig nødvendigt at opsætte lys for at afskrække flagermus, er der mulighed for dette Flagermus - rabatter Langs hele vejtraceet etableres ekstra brede rabatter (mellem 3 og 5 m). På visse strækninger kan skovbrynet langs rabatten suppleres med plantning af buske og lave træer. En Side 12

13 bred rabat kan muligvis fungere som flyvevej/ spredningskorridor for flagermusene, som naturligt vil følge skovbrynet, og det vil samtidig mindske trafikdrab på større pattedyr. Stierne langs vejen kan på visse strækninger fungere som flyvevej Flagermus øgning af flyvehøjde over vejen Der skal etableres buske og/ eller jordvold ved den eksisterende fodgængertunnel som lukkes. Dette kan muligvis øge dyrenes flyvehøjde over vejen på dette sted Flagermus monitering Flagermus-aktivitet moniteres i ét år efter vejens etablering. En flagermusekspert vurderer efter et år, om der er behov for yderligere afværgeforanstaltninger, som herefter etableres, f.eks. hvidt lys som afskrækning, hop-overs mv. Monitering vil bestå af en kortlægning af flagermusenes flyveveje og eftersøgning af yngle- og opholdstræer i et omfang, der svarer til den undersøgelse, der blev udført forud for VVM-redegørelsen samt en forårsundersøgelse, så undersøgelsen er så dækkende som muligt. Flagermuseksperten foreslår eventuelle nødvendige tiltag som kommunen implementerer Trafikdrab på dyr moniteres Trafikdrab på dyr moniteres i mindst ét år. De vil blive registreret og der vil blive indhentet supplerende oplysninger fra eksterne kilder (inkl. NST, Søhøjlandet). Der indarbejdes yderligere afværgeforanstaltninger, hvis der identificeres "sorte strækninger". Der kan forsøges med advarselsskilte, der advarer mod krydsende dyr - f.eks. et skilt med blink, når et større dyr nærmer sig. Supplerende optiske/akustiske advarselssystemer etableres, hvis moniteringen viser, at der er behov herfor. Efter aftale med Naturstyrelsen Søhøjlandet. Tilladelse fra politiet til skiltning. Forsøg på vejarealer kræver tilladelse fra Vejdirektoratet Odder Den nuværende banket/sti på østsiden af Remstrup Å skal bibeholdes efter etablering af vejbroen og evt. udbygges med yderligere anlæg til forbedring af passage jf. pkt Støj For hvert af vejalternativerne er der indregnet støjskærme på strækninger nær boligområder. Støjskærmene fremgår af støjudbredelseskortene. Beskrives i udbudsmaterialet. Miljøhandlingsplan Bygherre skal udarbejde en miljøhandlingsplan for anlægsarbejdet. Miljøhandlingsplanen skal godkendes af Silkeborg Kommune inden arbejdet igangsættes. Miljøhandlingsplanen skal indeholde vilkår om støj, støv, kørsel, oplag af materialer, håndtering af affald og andre gener, der kan opstå som følge af anlægsarbejdet. Side 13

14 Miljøhandlingsplanens indhold Miljøhandlingsplanen skal sikre, at gener i anlægsfasen minimeres for at tilgodese både miljø, klima og områdets beboere. Følgende vilkår skal indgå i miljøhandlingsplanen: Der må ikke være arbejdslys på arealer ved Remstrup Å om natten i perioden marts-oktober. Arbejde med tunge entreprenørmaskiner og opgravning af jord tæt ved boliger minimeres. Hvis arbejdet medfører støvgener, skal støv reduceres ved brug af vandvogn eller sprinkling. Ved anvendelse af dieselentreprenørmaskiner og stationære dieselmotorer skal disse være monteret med partikelfiltre og katalysatorer til fjernelse af NO 2. Hvor det er muligt, skal der bruges eldrevet udstyr (pumper, kompressorer mv). Lastbiler, der transporterer jord, grus, sand eller andet materiale, der kan flyttes med vinden, skal overdækkes, eller toppen af læsset skal være mindst 0,5 m under toppen af ladet. Tomgangskørsel for lastbiler skal undgås, og fartgrænsen på arbejdsarealer uden belægning må ikke overstige 25 km/t. Miljøhandlingsplanen skal indeholde en plan for kørselsveje for tunge køretøjer i anlægsfasen, således at kørsel i mindst muligt omfang sker gennem tæt bebyggede områder. Hvis der er behov for midlertidige oplag af jord og andre materialer, skal dette fremgå af miljøhandlingsplanen, herunder udpegning af konkrete arealer. Henlagt jord, skærver mv. skal vandes jævnligt for at reducere støvgener. Arealer, der skal have belægning, færdiggøres hurtigst muligt. Der skal hurtigst muligt efter planering anbringes stålplader på jordområder, hvor der sker kørsel med lastbiler og entreprenørmaskiner. Der må ikke ske oplag af lugtende forurenet jord. Hvis der sker blotlægning af flader med lugtende forurenet jord/sediment, skal fladerne overdækkes. Kulturmiljø Museum Silkeborg skal kontaktes i god tid, inden anlægsarbejdet påbegyndes, så museet har mulighed for at foretage eventuelle arkæologiske forundersøgelser og eventuelle udgravninger efter nærmere aftale. Hvis der stødes på fortidsminder under anlægsarbejdet, skal arbejdet straks standes, og Museum Silkeborg skal kontaktes, jf. museumslovens 27, stk. 2. Andre tilladelser Projektet kræver følgende tilladelser og dispensationer fra kommunen: Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 (beskyttet natur). Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 16 (sø- og åbeskyttelseslinje). Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 18 (fortidsmindebeskyttelseslinje) Side 14

15 Tilladelse efter naturbeskyttelseslovens 20. Broen over Remstrup Å kræver tilladelse efter vandløbslovens 47, bekendtgørelsen om regulering og restaurering (krydsning), afgørelse efter regulativet samt dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3. Tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens 19 og 28 samt spildevandsbekendtgørelsen til udledning og nedsivning af regnvand. Projektet kræver desuden følgende tilladelse fra Naturstyrelsen: Tilladelse efter skovloven. Klagevejledning Afgørelsen er offentliggjort på Silkeborg Kommunes hjemmeside 13. maj Der kan klages over VVM-tilladelsen med tilhørende vilkår til fuld prøvelse efter reglerne i planlovens 58, stk. 1, nr Følgende er klageberettigede, jf. planlovens 59, stk. 1 og 2: Miljøministeren enhver med retlig interesse i sagens udfald, landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser indenfor arealanvendelsen og repræsenterer mindst 100 medlemmer. Efter planlovens 60 skal en klage være indgivet skriftlig inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt, dvs. senest 10. juni På hjemmesiden nmkn.dk finder du Klageportalen. Du logger på med NEM-ID, og klagen sendes så automatisk til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Naturog Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. 2 LBK nr 587 af 27/05/2013 (planloven) Side 15

16 VVM-tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden for 3 år efter, at den er meddelt, jf. planlovens 56. Venlig hilsen Steen Vindum Borgmester Jann Hansen Direktør Kopi til: Danmarks Naturfredningsforening, Gjern Natur, Friluftsrådet, Dansk Ornitologisk Forening, Dansk Ornitologisk Forenings Lokalkomité, Dansk Botanisk Forening, Jyllandskredsen, Sportsfiskerforbundet: ; Naturstyrelsen, Naturstyrelsen, Søhøjlandet, Banedanmark, Kulturstyrelsen, Museum Silkeborg, Bevaringsforeningen for Silkeborg: Silkeborg City lokalråd, Finn Andersen, Sydbyens Aktivitetsråd: Meddelelse om vedtagelse af VVM-tilladelsen er desuden sendt til alle, der har givet indsigelser eller bemærkninger til VVM redegørelsen. Side 16

Sammenfattende redegørelse for miljøvurdering gældende for kommuneplantillæg 2 - Nordskovvej

Sammenfattende redegørelse for miljøvurdering gældende for kommuneplantillæg 2 - Nordskovvej 09. marts 2015 Silkeborg Kommune Sammenfattende redegørelse for miljøvurdering gældende for kommuneplantillæg 2 - Nordskovvej Baggrund Kommuneplantillæg 2 for Nordskovvej er miljøvurderet, hvilket fremgår

Læs mere

MODERNISERING AF RESENDALVEJ

MODERNISERING AF RESENDALVEJ MODERNISERING AF RESENDALVEJ Forudgående høring April 2012 Debatoplæg Baggrund Silkeborg Kommune planlægger en modernisering af Resendalvej for at forbedre trafiksikkerheden. Den berørte strækning er ca.

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

MILJØFORHOLD VED KOPPENBJERGS SVINGENE INDHOLD. 1 Indledning. 2 Lovgrundlag. 1 Indledning 1. 2 Lovgrundlag 1

MILJØFORHOLD VED KOPPENBJERGS SVINGENE INDHOLD. 1 Indledning. 2 Lovgrundlag. 1 Indledning 1. 2 Lovgrundlag 1 ASSENS KOMMUNE MILJØFORHOLD VED KOPPENBJERGS SVINGENE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MIJØSCREENING INDHOLD 1 Indledning 1 2 Lovgrundlag

Læs mere

Tilladelse til midlertidig opsætning af robaner på Silkeborg Langsø i 2015. Dispensation til opsætning af tilhørende landanlæg i Sølystparken i 2015

Tilladelse til midlertidig opsætning af robaner på Silkeborg Langsø i 2015. Dispensation til opsætning af tilhørende landanlæg i Sølystparken i 2015 Silkeborg Kajakklub att. Lars Damgaard e-mail: lrsdmgrd88@gmail.com 28. januar 2015 Sag nr. EMN-2015-00153 Tilladelse til midlertidig opsætning af robaner på Silkeborg Langsø i 2015 Dispensation til opsætning

Læs mere

VVM-tilladelse til etablering af solvarmeanlæg

VVM-tilladelse til etablering af solvarmeanlæg Silkeborg Forsyning A/S Tietgensvej 3 8600 Silkeborg Sendt med mail til: ml@silkeborgforsyning.dk og jj@silkeborgforsyning.dk 20. april 2016 VVM-tilladelse til etablering af solvarmeanlæg Silkeborg Forsyning

Læs mere

Center for Plan og Miljø Team Vand og Natur. Andreas Chr. R. Herborg Bay Strandbakken Næstved

Center for Plan og Miljø Team Vand og Natur. Andreas Chr. R. Herborg Bay Strandbakken Næstved Center for Plan og Miljø Team Vand og Natur Andreas Chr. R. Herborg Bay Strandbakken 106 4700 Næstved Næstved Kommune Rådmandshaven 20 Næstved 4700 5588 5588 www.naestved.dk Dato 14-11-2017 Sagsnr. 01.16.04-P19-7-17

Læs mere

SUPPLEMENT TIL VVM VURDERING AF NORDSKOVVEJ

SUPPLEMENT TIL VVM VURDERING AF NORDSKOVVEJ SILKEBORG KOMMUNE SUPPLEMENT TIL VVM VURDERING AF NORDSKOVVEJ ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk Indhold 1 Baggrund for notatet 2 2

Læs mere

KIRKBI Invest A/S Koldingvej Billund. Billund Lufthavn A/S Postboks Billund

KIRKBI Invest A/S Koldingvej Billund. Billund Lufthavn A/S Postboks Billund KIRKBI Invest A/S Koldingvej 2 7190 Billund Billund Lufthavn A/S Postboks 10 7190 Billund Dato: 19.08 2016 Ikke VVM-pligt for etablering af en ny hangar for KIRKBI Invest A/S i tilknytning til Billund

Læs mere

Screeningsafgørelse om ikke VVM-pligt Cykelsti fra Over Jerstal til Vedsted

Screeningsafgørelse om ikke VVM-pligt Cykelsti fra Over Jerstal til Vedsted Haderslev Kommune Vej og Trafik Simmerstedvej 1A 6100 Haderslev Att.: Jørn Carstensen, e-mail joca@haderslev.dk Haderslev Kommune Teknik og Miljø Simmerstedvej 1A, 1. 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk

Læs mere

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars Vesthimmerlands Kommune Trafik og Grønne områder Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: jkr@vesthimmerland.dk Dato: 01. juni 2015 Teknik- og Økonomiforvaltningen, Farsø Sagsnr.: 820-2015-16385 Dokumentnr.:

Læs mere

VVM-TILLADELSE NY VEJADGANG TIL UDVIDET RANDERS HAVN

VVM-TILLADELSE NY VEJADGANG TIL UDVIDET RANDERS HAVN VVM-TILLADELSE NY VEJADGANG TIL UDVIDET RANDERS HAVN Randers den 7. januar 2015 Miljø og Teknik Laksetorvet 1 8900 Randers C Telefon 8915 1515 PLANKONTOR@RANDERS.DK WWW.RANDERS.DK 2/6 VVM-TILLADELSE NY

Læs mere

Afgørelse om ikke-vvm-pligt for projekt om hævning af vandstanden i Stenholt Mose

Afgørelse om ikke-vvm-pligt for projekt om hævning af vandstanden i Stenholt Mose Silkeborg Kommune Natur- og Miljøsektionen Sendt med mail til: natur@silkeborg.dk 17. juni 2015 Afgørelse om ikke-vvm-pligt for projekt om hævning af vandstanden i Stenholt Mose Silkeborg Kommune, Natur

Læs mere

VVM-tilladelse. for Hønsinge Omfartsvej. Marts 2015

VVM-tilladelse. for Hønsinge Omfartsvej. Marts 2015 VVM-tilladelse for Hønsinge Omfartsvej Marts 2015 Titel: VVM-tilladelse for Hønsinge omfartsvejvvmtilladelse Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.nst.dk År: 2015 Må citeres med kildeangivelse.

Læs mere

VVM-tilladelse Testvindmølle ved Drantum, Ikast- Brande Kommune

VVM-tilladelse Testvindmølle ved Drantum, Ikast- Brande Kommune VVM-tilladelse Testvindmølle ved Drantum, Ikast- Brande Kommune Oktober 2016 Indhold 1. VVM-tilladelse til testvindmølle ved Drantum, Ikast-Brande Kommune 3 1.1 Indledning 3 1.2 Baggrund 3 1.3 Beskrivelse

Læs mere

VELKOMMEN BORGERMØDE OM FORLÆNGELSEN AF DREWSENSVEJ MOD ØST. NORDSKOVVEJ 22. november

VELKOMMEN BORGERMØDE OM FORLÆNGELSEN AF DREWSENSVEJ MOD ØST. NORDSKOVVEJ 22. november VELKOMMEN BORGERMØDE OM FORLÆNGELSEN AF DREWSENSVEJ MOD ØST NORDSKOVVEJ 22. november 2012 1 PROGRAM 19.00-19.45 Overordnet trafikafvikling Naturhensyn Vejens forløb og stiforbindelser VVM-redegørelse Pause

Læs mere

www.ikast-brande.dk Kennet Funder Bak Floritsvej 4 Florits 8765 Klovborg 4. marts 2015

www.ikast-brande.dk Kennet Funder Bak Floritsvej 4 Florits 8765 Klovborg 4. marts 2015 Kennet Funder Bak Floritsvej 4 Florits 8765 Klovborg 4. marts 2015 Landzonetilladelse til udvidelse af en maskinhal og lovliggørelse af et brændeskur, Floritsvej 4, 8765 Klovborg Ikast-Brande Kommune har

Læs mere

Sanne Kolman Taskebjergvej Kjellerup. 7. juli 2016 Ejd Tilladelse til anlæg af vandhul

Sanne Kolman Taskebjergvej Kjellerup. 7. juli 2016 Ejd Tilladelse til anlæg af vandhul Sanne Kolman Taskebjergvej 25 8620 Kjellerup 7. juli 2016 Ejd-2016-02898 Tilladelse til anlæg af vandhul Silkeborg Kommune meddeler hermed tilladelse efter planlovens 1 35 (landzonebestemmelserne) til

Læs mere

2013 SILKEBORG KOMMUNE NORDSKOVVEJ VVM-REDEGØRELSE OG MILJØVURDERING

2013 SILKEBORG KOMMUNE NORDSKOVVEJ VVM-REDEGØRELSE OG MILJØVURDERING 2013 SILKEBORG KOMMUNE NORDSKOVVEJ VVM-REDEGØRELSE OG MILJØVURDERING Silkeborg Kommune d. 13. marts 2015. Naturstyrelsen indsendte statslig indsigelse mod planen for Nordskovvej under den offentlige høring.

Læs mere

Bjeragervej 75, 8300 Odder, matr. nr. 3 a Bjerager By, Bjerager.

Bjeragervej 75, 8300 Odder, matr. nr. 3 a Bjerager By, Bjerager. Lars Steenberg Nikolajsen Bjeragervej 75 Bjerager 8300 Odder Byggeri Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 www.odder.dk Landzonetilladelse Vedrørende landzonetilladelse til etablering af Bed and Breakfast

Læs mere

Udkast. Silkeborg Kajakklub att. Jeanette Løvborg e-mail: lovborg80@gmail.com. Dato Sag nr. EMN-2014-06115

Udkast. Silkeborg Kajakklub att. Jeanette Løvborg e-mail: lovborg80@gmail.com. Dato Sag nr. EMN-2014-06115 Silkeborg Kajakklub att. Jeanette Løvborg e-mail: lovborg80@gmail.com Dato Sag nr. EMN-2014-06115 Udkast Tilladelse til opsætning af robaner på Silkeborg Langsø 2016-18 Plan-, Miljø- og Klimaudvalget har

Læs mere

Naturstyrelsen Kronjylland Vasevej 5 8920 Randers NV Att.: Jan Grundtvig Højland. Landzonetilladelse til opførelse af fugletårn.

Naturstyrelsen Kronjylland Vasevej 5 8920 Randers NV Att.: Jan Grundtvig Højland. Landzonetilladelse til opførelse af fugletårn. Naturstyrelsen Kronjylland Vasevej 5 8920 Randers NV Att.: Jan Grundtvig Højland Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 Landzonetilladelse til opførelse

Læs mere

Landzonetilladelse. Tom Skjøtt Holmberg Gunnerupvej Randers SØ / P

Landzonetilladelse. Tom Skjøtt Holmberg Gunnerupvej Randers SØ / P Tom Skjøtt Holmberg Gunnerupvej 3 8960 Randers SØ Miljø og Teknik Plan Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 plan@randers.dk www.randers.dk 31-05-2016 / 01.03.03-P16-13-16 Landzonetilladelse

Læs mere

www.ikast-brande.dk TYKSKOV VISTA A/S Risbjergvej 63 7330 Brande 27. april 2015

www.ikast-brande.dk TYKSKOV VISTA A/S Risbjergvej 63 7330 Brande 27. april 2015 TYKSKOV VISTA A/S Risbjergvej 63 7330 Brande 27. april 2015 Landzonetilladelse til genopførelse af et sommerhus på matr. nr. 4b, Lundfod By, Brande, beliggende ved Ejstrupholmvej 15, 7330 Brande Ikast-Brande

Læs mere

Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters

Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters De Grønne Pigespejdere Att: Henry Bridstrup Jepsen Sydtoften 30 7200 Grindsted Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters De Grønne Pigespejdere har søgt om tilladelse til, at opfører

Læs mere

Landzonetilladelse til etablering af 2 søer på hhv. matr. nr. 894 Stubbæk, Ensted, 680 og 41 Sdr. Hostrup Ensted.

Landzonetilladelse til etablering af 2 søer på hhv. matr. nr. 894 Stubbæk, Ensted, 680 og 41 Sdr. Hostrup Ensted. Erik Faudel Sdr Hostr Østergade 34 6200 Aabenraa Natur Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 19-11-2015 Sagsnr.: 15/31597 Dok.løbenr.: 317083/15 Kontakt: Torben Hansen Direkte tlf.: 73767358

Læs mere

Landzonetilladelse til sø

Landzonetilladelse til sø Kristina Bodal-Lauridsen Holmstrup Byvej 3 4450 Jyderup Sendt pr. mail: bodal@outlook.dk Landzonetilladelse til sø Vi har behandlet din ansøgning om tilladelse til at etablering af en ca. 600 m2 stor sø

Læs mere

Notat. Høring om regulering af Lilleåens brink ved Damsbro mose

Notat. Høring om regulering af Lilleåens brink ved Damsbro mose Notat Høring om regulering af Lilleåens brink ved Damsbro mose behandler en ansøgning om regulering af Lilleå ved etablering af et vandingssted på matr. nr. 5hø, Hinnerup By, Grundfør. Høringsmaterialet

Læs mere

Forlængelse af spor 0 og udflytning af risteperron ved Lindholm Station VVM-tilladelse. Januar 2012

Forlængelse af spor 0 og udflytning af risteperron ved Lindholm Station VVM-tilladelse. Januar 2012 Forlængelse af spor 0 og udflytning af risteperron ved Lindholm Station VVM-tilladelse Januar 2012 Banedanmark Lumbyesvej 34 7000 Fredericia Sendt til banedanmark@bane.dk Plan- og virksomhedsområdet J.nr.

Læs mere

Landzonetilladelse. Kirsten M Gejl Erlang Gammel Hørregårdsvej 54 6100 Haderslev

Landzonetilladelse. Kirsten M Gejl Erlang Gammel Hørregårdsvej 54 6100 Haderslev Kirsten M Gejl Erlang Gammel Hørregårdsvej 54 6100 Haderslev Haderslev Kommune Teknik og Miljø Plan og Byg Simmerstedvej 1A, 1. sal, 6100 Haderslev www.haderslev.dk Tlf. 74 34 34 34 plan@haderslev.dk 11.

Læs mere

Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til etablering af carport

Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til etablering af carport Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til etablering af carport I har søgt om tilladelse til, at etablerer en 5,21m x 4,16m stor carport på matr. 12cu Hejnsvig By, Hejnsvig. Matriklen er tilknyttet

Læs mere

3. Ved gentableringen af diget, skal jordarbejdet ske fra vestsiden, således at der ikke køres unødvendigt i den østfor liggende strandeng.

3. Ved gentableringen af diget, skal jordarbejdet ske fra vestsiden, således at der ikke køres unødvendigt i den østfor liggende strandeng. Anders Holm Lilliensborgvej 40 Gylling 8300 Odder Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Henrik Søgaard Larsen Mail: hsl@niras.dk Landzonetilladelse til etablering af jordvold matr. nr. 36, Gylling By, Gylling

Læs mere

Ejendommen er omfattet af naturbeskyttelseslovens bestemmelse om søog åbeskyttelseslinje 1, da den ligger indenfor 150 meter fra Esrum Å.

Ejendommen er omfattet af naturbeskyttelseslovens bestemmelse om søog åbeskyttelseslinje 1, da den ligger indenfor 150 meter fra Esrum Å. Arkitekt Per Hartwig Sag: 2016/31697 001 Id: 009461 Afdelingsnavn Natur og Vand Postadresse Postboks 10, 3200 Helsinge 29. september 2016 Personlig henvendelse Rådhusvej 3 3200 Helsinge tlf: 7249 6009

Læs mere

Tilladelse til sejlads i Stryget ved Havnen i Silkeborg ved Tour de Gudenå

Tilladelse til sejlads i Stryget ved Havnen i Silkeborg ved Tour de Gudenå Tour de Gudenå Att. Peter Nyegaard E-mail: peter.nyegaard@kano-kajak.dk 5. juli 2016 EMN-2016-04874 Tilladelse til sejlads i Stryget ved Havnen i Silkeborg ved Tour de Gudenå Silkeborg Kommune giver hermed

Læs mere

13-12-2010 10/43032. Alssund Golfklub Gundstrup 2 6440 Augustenborg v/ Sven-Erik Vad

13-12-2010 10/43032. Alssund Golfklub Gundstrup 2 6440 Augustenborg v/ Sven-Erik Vad 13-12-2010 10/43032 Alssund Golfklub Gundstrup 2 6440 Augustenborg v/ Sven-Erik Vad Dispensation fra sø- og åbeskyttelseslinjen samt landzonetilladelse til etablering af 4 vandhuller samt ændring i terrænet

Læs mere

Afgørelse om at etablering af rundkørsel ved Hessellundvej sydvest for Karup i Viborg Kommune er ikke VVM-pligtig

Afgørelse om at etablering af rundkørsel ved Hessellundvej sydvest for Karup i Viborg Kommune er ikke VVM-pligtig Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K. vd@vd.dk Tværgående planlægning J.nr. NST-130-00281 Ref. fleka Den 18. marts 2014 Afgørelse om at etablering af rundkørsel ved Hessellundvej

Læs mere

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY MADS NØRREGAARD Strandvejen 17 4671 Strøby 17. SEPTEMBER 2015 JOURNALNUMMER 15/2092 KS:STEROE OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY Stevns Kommune, Natur og Miljø har modtaget ansøgning om oprensning

Læs mere

Hjørring Kommune. Tilladelse til restaurering efter vandløbsloven

Hjørring Kommune. Tilladelse til restaurering efter vandløbsloven Hjørring Kommune Hjørring Kommune Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Team Natur Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk www.hjoerring.dk Hjørring,

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 17 til opførelse af boligbebyggelse ved Herningvej 92, Lysbro lokalplan

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 17 til opførelse af boligbebyggelse ved Herningvej 92, Lysbro lokalplan Constructa Kastaniehøjvej 4 8600 Silkeborg Att.: Dorthe Vejsgaard Lund Sendt til e-mail: dvl@constructa.dk 7. december 2016 Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 17 til opførelse af boligbebyggelse

Læs mere

Tilladelse til udskifting af rørunderføring ved matrikel nr. 15d, Stenbjerg By, Nørhå

Tilladelse til udskifting af rørunderføring ved matrikel nr. 15d, Stenbjerg By, Nørhå Thisted Kommune Plan- og Miljøafdelingen 27. januar 2016 BrevID.: 2185380 Medarbejder: KBD Tilladelse til udskifting af rørunderføring ved matrikel nr. 15d, Stenbjerg By, Nørhå Tilladelse efter Vandløbslovens

Læs mere

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk Haderslev Kommune Plan og Byg Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 22 14 bhal@haderslev.dk 27. februar 2015 Sagsbehandler: Britt

Læs mere

Banedanmark Att.: Anne B. Hansen Amerika Plads København Ø. Att.:

Banedanmark Att.: Anne B. Hansen Amerika Plads København Ø. Att.: Banedanmark Att.: Anne B. Hansen Amerika Plads 15 2100 København Ø. Att.: abhs@bane.dk Tværgående planlægning J.nr. NST-130-00314 Ref. chrbe Den 23. oktober 2014 Afgørelse om at hastighedsopgradering på

Læs mere

Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000. Lene Stegemejer Dir: +4579755683 Mob: e-mail: Lene.Stegemejer @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-336-14 5.10.

Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000. Lene Stegemejer Dir: +4579755683 Mob: e-mail: Lene.Stegemejer @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-336-14 5.10. Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Lene Stegemejer Dir: +4579755683 Mob: e-mail: Lene.Stegemejer @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-336-14 5.10.2015 Landzonetilladelse Der meddeles tilladelse til en ny

Læs mere

GHITA OG ALEX THOMBO-LUTHON Folehaven 4 4652 Hårlev UDVIDELSE AF EKSISTERENDE SØ OG ETABLERING AF NY SØ PÅ EJENDOMMEN FOLEHAVEN 4, 4652 HÅRLEV

GHITA OG ALEX THOMBO-LUTHON Folehaven 4 4652 Hårlev UDVIDELSE AF EKSISTERENDE SØ OG ETABLERING AF NY SØ PÅ EJENDOMMEN FOLEHAVEN 4, 4652 HÅRLEV GHITA OG ALEX THOMBO-LUTHON Folehaven 4 4652 Hårlev 5. NOVEMBER 2015 JOURNALNUMMER 15/1992 KS:STEROE UDVIDELSE AF EKSISTERENDE SØ OG ETABLERING AF NY SØ PÅ EJENDOMMEN FOLEHAVEN 4, 4652 HÅRLEV Stevns Kommune,

Læs mere

www.ikast-brande.dk Anders Skræddergaard Møller og Malene Møller Skræddergaard Skovbrynet 86 7330 Brande 20. april 2016

www.ikast-brande.dk Anders Skræddergaard Møller og Malene Møller Skræddergaard Skovbrynet 86 7330 Brande 20. april 2016 Anders Skræddergaard Møller og Malene Møller Skræddergaard Skovbrynet 86 7330 Brande 20. april 2016 Landzonetilladelse til etablering af et nyt enfamiliehus og garage med redskabsrum på matr. nr. 6s, Brandlund

Læs mere

Landzonetilladelse til etablering af vandhul

Landzonetilladelse til etablering af vandhul Peter Muller Larsen Ellelausvej 17 8660 Skanderborg e-mail: petermullerlarsen@gmail.com Dato: 9. september 2016 Sagsnr.: 01.03.03-P19-5041-16 Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf. 8794

Læs mere

Fig. 1: Kort over Gudenåen. Vandløbsstrækningen hvor sejladsen vil foregår, er markeret med rødt.

Fig. 1: Kort over Gudenåen. Vandløbsstrækningen hvor sejladsen vil foregår, er markeret med rødt. Favrskov Kommune Natur og Miljø Skovvej 20 8382 Hinnerup Att.: Carsten Monsrud Postadresse: Favrskov Kommune Teknik og Miljø Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 Pos Fav Tek Sko 838 Tlf. favrskov@favrskov.dk

Læs mere

Tilladelse til anlæg af sø

Tilladelse til anlæg af sø #BREVFLET# Click here to enter text. Tilladelse til anlæg af sø Steen Søndergaard Christensen Munkhauge 4 9240 Nibe Sendes pr. e-mail: munkhauge4@skylinemail.dk 10-10-2014 Tilladelse til anlæg af sø./.

Læs mere

Tina Thorup Nielsen Ruskærvej 3 7441 Bording. 13. januar 2016

Tina Thorup Nielsen Ruskærvej 3 7441 Bording. 13. januar 2016 Tina Thorup Nielsen Ruskærvej 3 7441 Bording 13. januar 2016 Landzonetilladelse til etablerede jordvolde, plads til oplagring og nedknusning af beton samt en ny ridebane på matr. nr. 3d, Stubkær By, Bording,

Læs mere

Ridecenter i Vestbirk Ridecenter i Vestbirk

Ridecenter i Vestbirk Ridecenter i Vestbirk 2013 18 Ridecenter i Vestbirk Ridecenter i Vestbirk id 1486324 Tillæg nummer 18 2013 Plannavn Gælder for hele kommunen? Formål Ridecenter i Vestbirk Nej Formålet med kommuneplantillægget er at give mulighed

Læs mere

Tilladelse til anlæggelse af sø på adressen Trynbakkevej 10, matr.nr. 22L, Nr. Bindslev By, Bindslev

Tilladelse til anlæggelse af sø på adressen Trynbakkevej 10, matr.nr. 22L, Nr. Bindslev By, Bindslev Hjørring Kommune Team Natur Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk www.hjoerring.dk Hjørring den 22-08-2016 Sagsnr.: 01.03.03-P19-121-15 Tilladelse

Læs mere

2013 SILKEBORG KOMMUNE NORDSKOVVEJ VVM-REDEGØRELSE OG MILJØVURDERING

2013 SILKEBORG KOMMUNE NORDSKOVVEJ VVM-REDEGØRELSE OG MILJØVURDERING 2013 SILKEBORG KOMMUNE NORDSKOVVEJ VVM-REDEGØRELSE OG MILJØVURDERING ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 2013 SILKEBORG KOMMUNE NORDSKOVVEJ

Læs mere

Tilladelse til sejlads i Stryget og Remstrup Å i Silkeborg ved Danmarks Største Vejfest

Tilladelse til sejlads i Stryget og Remstrup Å i Silkeborg ved Danmarks Største Vejfest Silkeborg Musik og Kultur Events c/o Stæhr og Zähringer Gøteborgvej 34 8600 Silkeborg E-mail: oliver@caozpromotion.com Kontor: Hovedgårdsvej 5, 8600 Silkeborg 28. juli 2016 EMN-2016-05318 Tilladelse til

Læs mere

www.ikast-brande.dk IKAST-BRANDE SPILDEVAND A/S Att.: Lone Thestrup Europavej 2 7430 Ikast 4. april 2016

www.ikast-brande.dk IKAST-BRANDE SPILDEVAND A/S Att.: Lone Thestrup Europavej 2 7430 Ikast 4. april 2016 IKAST-BRANDE SPILDEVAND A/S Att.: Lone Thestrup Europavej 2 7430 Ikast 4. april 2016 Landzonetilladelse til etablering af et skur på matr. nr. 2l, Stensbjerg, Ikast, beliggende ved Hagelskærvej 42B, 7430

Læs mere

Landzonetilladelse. Tanja Borgmand Jørgensen Birkholm 4 4241 Vemmelev

Landzonetilladelse. Tanja Borgmand Jørgensen Birkholm 4 4241 Vemmelev Tanja Borgmand Jørgensen Birkholm 4 4241 Vemmelev Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse CVR nr.: 29 18 85 05 Slagelse Kommune

Læs mere

Projektet ønskes gennemført på ejendommene Ljørringvej 63, Foldagervej 11 og Vestermosevej 23, 7400 Herning.

Projektet ønskes gennemført på ejendommene Ljørringvej 63, Foldagervej 11 og Vestermosevej 23, 7400 Herning. TEKNIK OG MILJØ Natur og Grønne områder Enghavevej 10 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8159 ngosbl@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer.: 06.02.10-P19-1-05 Tilladelse til vandløbsrestaurering, Udlægning

Læs mere

www.ikast-brande.dk Jørgen Møller Poulsen Skolevænget 17 17, 7430 Ikast 9. juni 2015

www.ikast-brande.dk Jørgen Møller Poulsen Skolevænget 17 17, 7430 Ikast 9. juni 2015 Jørgen Møller Poulsen Skolevænget 17 7430 Ikast 9. juni 2015 Landzonetilladelse til opførelse af en garage med carport, Skolevænget 17, 7430 Ikast Ikast-Brande Kommune har behandlet din ansøgning om opførelse

Læs mere

Gribskov Kommune giver hermed landzonetilladelse til opførelse af 16 m² shelter på matr. nr. 17 a, Aggebo, Valby i Aggebo-Græsted Hegn.

Gribskov Kommune giver hermed landzonetilladelse til opførelse af 16 m² shelter på matr. nr. 17 a, Aggebo, Valby i Aggebo-Græsted Hegn. Naturstyrelsen Nordsjælland Ostrupgård Gillelejevej 2 B 3230 Græsted Att.: Amalie Lunde Hagensen Sag: 2017/09515 006 Id: 024869 Afdelingsnavn Natur og Vand Postadresse Postboks 10, 3200 Helsinge 30. marts

Læs mere

Vejdirektoratet Thomas Helstedsvej 11 8660 Skanderborg Att. Agnete Jørgensen. Den21. december 2015. Dispensation til indgreb i beskyttet eng

Vejdirektoratet Thomas Helstedsvej 11 8660 Skanderborg Att. Agnete Jørgensen. Den21. december 2015. Dispensation til indgreb i beskyttet eng Vejdirektoratet Thomas Helstedsvej 11 8660 Skanderborg Att. Agnete Jørgensen Den21. december 2015 Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning af 12. november 2015 om dispensation fra naturbeskyttelseslovens

Læs mere

www.ikast-brande.dk Ikast-Brande Kommune Att.: Dorthe Sandholm Overgaard doove@ikast-brande.dk 5. februar 2015

www.ikast-brande.dk Ikast-Brande Kommune Att.: Dorthe Sandholm Overgaard doove@ikast-brande.dk 5. februar 2015 Ikast-Brande Kommune Att.: Dorthe Sandholm Overgaard doove@ikast-brande.dk 5. februar 2015 Landzonetilladelse til etablering af en teknikbane til mountainbike i Skelhøje plantage - Skelhøjevej 6, 7430

Læs mere

John Dahl Knudsen Rørsangervej Odder

John Dahl Knudsen Rørsangervej Odder John Dahl Knudsen Rørsangervej 4 8300 Odder Teknik & Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Lovliggørende dispensation til byggeri indenfor åbeskyttelseslinjen Der meddeles hermed efterfølgende dispensation fra

Læs mere

VVM-screening af etablering af skov på matr. 3a, 6a V. Bregninge by, Bregninge m.fl. Afgørelse om at skovrejsningen ikke er VVM-pligtig

VVM-screening af etablering af skov på matr. 3a, 6a V. Bregninge by, Bregninge m.fl. Afgørelse om at skovrejsningen ikke er VVM-pligtig Peder Kromann Jørgensen Vester Bregningemark 3 5970 Ærøskøbing Sendt med email: pkjkoma@msn.com Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Fax. +4562228810 VVM-screening

Læs mere

Bilag 5 Basisoplysninger Tekst

Bilag 5 Basisoplysninger Tekst Anmeldelse af projekter efter VVM-bekendtgørelsens 2 1 Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Fjernelse af spærring i Tange Å ved Kærsholm Mølle Navn, adresse, telefonnr. og e-mail

Læs mere

Ejstrupholm Dambrug v/ Erik Hansen Løvbjergvej 23B 7361 Ejstrupholm. 8. september 2015

Ejstrupholm Dambrug v/ Erik Hansen Løvbjergvej 23B 7361 Ejstrupholm. 8. september 2015 Ejstrupholm Dambrug v/ Erik Hansen Løvbjergvej 23B 7361 Ejstrupholm 8. september 2015 Landzonetilladelse til udskiftning af en cryotank til oxygen på matr. nr. 10ba, Hallundbæk Gde., Ejstrup, beliggende

Læs mere

Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig

Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig Steen Lundgaard Madsen Houdamvej 20 Vandborg 7620 Lemvig 28. maj 2015 Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig samt Afgørelse på VVM-screening af husstandsmølle

Læs mere

www.ikast-brande.dk Jørn Peter Christensen Risbjergvej 49 7330 Brande 10. december 2015

www.ikast-brande.dk Jørn Peter Christensen Risbjergvej 49 7330 Brande 10. december 2015 Jørn Peter Christensen Risbjergvej 49 7330 Brande 10. december 2015 Landzonetilladelse til opførelse af udhus/brændeskur, Risbjergvej 49, 7330 Brande Ikast-Brande Kommune har behandlet din ansøgning om

Læs mere

Jesper Toft Ravnhøjvej 5, Bovrup 6200 Åbenrå Sendt med Landzonetilladelse og dispensation

Jesper Toft Ravnhøjvej 5, Bovrup 6200 Åbenrå Sendt med   Landzonetilladelse og dispensation Jesper Toft Ravnhøjvej 5, Bovrup 6200 Åbenrå Sendt med email: jt@ravnhoj.dk Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Fax. +4562228810 arne.bruun@svendborg.dk www.svendborg.dk

Læs mere

Dispensation og landzonetilladelse til etablering af opfyldning af vandhul og etablering af erstatningsvandhul på matr. nr. 993b Kliplev, Kliplev

Dispensation og landzonetilladelse til etablering af opfyldning af vandhul og etablering af erstatningsvandhul på matr. nr. 993b Kliplev, Kliplev Kurt Jensen Westergaard Klostervang 90 Kliplev 6200 Aabenraa Natur Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 22-01-2016 Sagsnr.: 15/28714 Dok.løbenr.: 21322/16 Kontakt: Torben Hansen Direkte tlf.:

Læs mere

Lille Ådalens Græsningslaug Tåstrupvej 9 8370 Hadsten Att. : Evald Nørgaard Trangbæk

Lille Ådalens Græsningslaug Tåstrupvej 9 8370 Hadsten Att. : Evald Nørgaard Trangbæk Lille Ådalens Græsningslaug Tåstrupvej 9 8370 Hadsten Att. : Evald Nørgaard Trangbæk selling_jordhulen@mail.tele.dk Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64

Læs mere

Landzonetilladelse til terrænregulering og dispensation fra søbeskyttelseslinjen til tilbygning og udestue til bolig

Landzonetilladelse til terrænregulering og dispensation fra søbeskyttelseslinjen til tilbygning og udestue til bolig Pia Haugaard og Leif Sørensen Parnasvej 7 4180 Sorø Sendt pr. e-mail: leifzzz@gmail.com Landzonetilladelse til terrænregulering og dispensation fra søbeskyttelseslinjen til tilbygning og udestue til bolig

Læs mere

Dispensation og landzonetilladelse til etablering af sø på matr. nr. 352 Skovby,

Dispensation og landzonetilladelse til etablering af sø på matr. nr. 352 Skovby, Skovskifte Grundejerforening Skovskifte 5 6200 Aabenraa Natur Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 18-12-2015 Sagsnr.: 13/37210 Dok.løbenr.: 351583/15 Kontakt: Torben Hansen Direkte tlf.: 73767358

Læs mere

Landzonetilladelse. Skel.dk Landinspektører Att. Robert Kovac Ndr. Stationsvej 14B 4200 Slagelse

Landzonetilladelse. Skel.dk Landinspektører Att. Robert Kovac Ndr. Stationsvej 14B 4200 Slagelse Skel.dk Landinspektører Att. Robert Kovac Ndr. Stationsvej 14B 4200 Slagelse Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse CVR nr.:

Læs mere

www.ikast-brande.dk Hans Jørgen Guldbrand Højgårdsvej 15 7330 Brande 16. marts 2015

www.ikast-brande.dk Hans Jørgen Guldbrand Højgårdsvej 15 7330 Brande 16. marts 2015 Hans Jørgen Guldbrand Højgårdsvej 15 7330 Brande 16. marts 2015 Landzonetilladelse til opførelse af et skur med solceller - Højgårdsvej 15, 7330 Brande Ikast-Brande Kommune har behandlet din ansøgning

Læs mere

Fjernelse af spærring i Højkol Bæk. Silkeborg Kommune, Teknik og Miljø, Søvej 3, 8600 Silkeborg

Fjernelse af spærring i Højkol Bæk. Silkeborg Kommune, Teknik og Miljø, Søvej 3, 8600 Silkeborg Anmeldelse af projekter efter VVM-bekendtgørelsens 2 1 Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Fjernelse af spærring i Højkol Bæk Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Silkeborg

Læs mere

Tilladelse til regulering af privat grøft/vandløb i forbindelse med etablering af cykelsti langs Oddesundvej mellem Humlum og Oddesund syd

Tilladelse til regulering af privat grøft/vandløb i forbindelse med etablering af cykelsti langs Oddesundvej mellem Humlum og Oddesund syd POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK DATO: 07-08-2015 Vejdirektoratet Thomas Helsteds Vej 11 8660 Skanderborg JOURNALNUMMER 06.02.03-P19-11-14

Læs mere

Afgørelse om ikke-vvm-pligt for regulering af Gjessø Bæk ved Gjessø

Afgørelse om ikke-vvm-pligt for regulering af Gjessø Bæk ved Gjessø Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Sendt med mail til: ma@silkeborg.dk 19. juni 2017 Afgørelse om ikke-vvm-pligt for regulering af Gjessø Bæk ved Gjessø Silkeborg Kommune, Natur og Miljø har

Læs mere

Tilladelse til etablering af rørbro (markoverkørsel/kreaturovergang) i Overvad- Vestby Bæk

Tilladelse til etablering af rørbro (markoverkørsel/kreaturovergang) i Overvad- Vestby Bæk Center Natur og Miljø Aksel Holst Andersen Vestbyen 4, Vestby 9610 Nørager Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 06.02.16-P19-4-14 Ref.: Mette Emborg

Læs mere

Klima og Planlægning. Næstved Kommune Center for Trafik og Ejendomme

Klima og Planlægning. Næstved Kommune Center for Trafik og Ejendomme Næstved Kommune Center for Trafik og Ejendomme Klima og Planlægning Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved 5588 6110 www.næstved.dk Dato 21.9.2016 Sagsnr. 01.03.03-P19-23-16 Landzonetilladelse til

Læs mere

Odder Kommune Byggeri har d. 31. marts 2016 modtaget jeres ansøgning om zonetilladelse vedr. tilbygning til fritidshus beliggende på ejendommen:

Odder Kommune Byggeri har d. 31. marts 2016 modtaget jeres ansøgning om zonetilladelse vedr. tilbygning til fritidshus beliggende på ejendommen: Kim Stilling Andersen Edisonsvej 12 8260 Viby J Teknik og Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 29 22 27 28 Landzonetilladelse Vedrørende landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til eksisterende fritidshus

Læs mere

Ejendommen er omfattet af naturbeskyttelseslovens bestemmelse om søog åbeskyttelseslinje 1, da den grænser op til Esrum Å.

Ejendommen er omfattet af naturbeskyttelseslovens bestemmelse om søog åbeskyttelseslinje 1, da den grænser op til Esrum Å. Per Behrendt Hansen Gyvelholm 48,1. 2830 Virum Sag: 2016/18302 003 Id: 008608 Afdelingsnavn Natur og Vand Postadresse Postboks 10, 3200 Helsinge 16. december 2016 Personlig henvendelse Rådhusvej 3 3200

Læs mere

Favrskov kommune Torvegade Hammel Ejendomscentret, att.: Jørgen Nielsen

Favrskov kommune Torvegade Hammel Ejendomscentret, att.: Jørgen Nielsen Favrskov kommune Torvegade 7 8450 Hammel Ejendomscentret, att.: Jørgen Nielsen Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk

Læs mere

Det ansøgte er ikke omfattet af undtagelsesbestemmelserne i 36 eller 37, hvorfor der kræves tilladelse efter 35, da ejendommen ligger i landzone.

Det ansøgte er ikke omfattet af undtagelsesbestemmelserne i 36 eller 37, hvorfor der kræves tilladelse efter 35, da ejendommen ligger i landzone. Rasmus Ibsen Scherfig Puglundvej 11 7200 Grindsted Haderslev Kommune Teknik og Miljø Plan og Byg Simmerstedvej 1A, 1. sal, 6100 Haderslev www.haderslev.dk Tlf. 74 34 34 34 plan@haderslev.dk 31. juli 2015

Læs mere

Afgørelse om ikke-vvm-pligt for nyt stadion på Søholt

Afgørelse om ikke-vvm-pligt for nyt stadion på Søholt Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt som mail til: ejendomme@silkeborg.dk 13. juli 2015 Afgørelse om ikke-vvm-pligt for nyt stadion på Søholt Silkeborg Kommune, Natur og Miljø har den 27. maj

Læs mere

Dispensationsafgørelse

Dispensationsafgørelse Dispensationsafgørelse Vejdirektoratet Dato 6. februar 2015 Sagsbehandler KAJAK Matr.nr. Flere matrikler BYGGERI OG NATUR Postadresse: Torvet 2 3600 Frederikssund Gennembrud af diger i forbindelse med

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til etablering af sandfang i Burskov Bæk.

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til etablering af sandfang i Burskov Bæk. Hjørring Kommune Hjørring Kommune Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Team Natur Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk www.hjoerring.dk Hjørring,

Læs mere

Godkendelse efter Vandløbsloven til etablering af cykelbro over Måløv Å i Måløv Bypark

Godkendelse efter Vandløbsloven til etablering af cykelbro over Måløv Å i Måløv Bypark Malene Skagge Arvid Vej & Park Center for By, Erhverv og Miljø Ballerup Kommune BY, ERHVERV OG MILJØ Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 25. maj 2016 Tlf. dir.: 4175

Læs mere

NYMØLLE STENINDUSTRIER A/S Hovedgaden Hedehusene. Att: Per-Ulrik Jensen, mail:

NYMØLLE STENINDUSTRIER A/S Hovedgaden Hedehusene. Att: Per-Ulrik Jensen, mail: Regionshuset Viborg NYMØLLE STENINDUSTRIER A/S Hovedgaden 539 2640 Hedehusene Miljø Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 1999 www.raastoffer.rm.dk Att: Per-Ulrik Jensen, mail: perulrik.jensen@nymoelle.dk

Læs mere

www.ikast-brande.dk Jimmy Møller Jensen Gydevej 7 7330 Brande 10. april 2015

www.ikast-brande.dk Jimmy Møller Jensen Gydevej 7 7330 Brande 10. april 2015 Jimmy Møller Jensen Gydevej 7 7330 Brande 10. april 2015 Landzonetilladelse til opførelse af stuehus med integreret garage - Gydevej 7, 7330 Brande Ikast-Brande Kommune har behandlet din ansøgning om opførelse

Læs mere

Dobbeltrettet cykelsti Nørager - Rørbæk Bilag 5

Dobbeltrettet cykelsti Nørager - Rørbæk Bilag 5 Dobbeltrettet cykelsti Nørager - Rørbæk Bilag 5 Anmeldeskema Basisoplysninger Tekst Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Navn, adresse, telefonnr. og e-mail

Læs mere

Godkendelse efter vandløbsloven og dispensation fra naturbeskyttelsesloven til projektet: Ændring af brinkerne på privat vandløb.

Godkendelse efter vandløbsloven og dispensation fra naturbeskyttelsesloven til projektet: Ændring af brinkerne på privat vandløb. Rasmus Lavrsen Bjergvejen 31 5792 Broby E-mail: sussiogbuhl@gmail.com Bosætning og Erhverv Mellemgade 15, 5600 Faaborg www.faaborgmidtfyn.dk fmk@faaborgmidtfyn.dk Tlf. 72 530 530 Godkendelse efter vandløbsloven

Læs mere

Tilladelse til flytning af rørbro (markoverkørsel) over vandløbet Kirstens Bæk

Tilladelse til flytning af rørbro (markoverkørsel) over vandløbet Kirstens Bæk POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Vejdirektoratet Thomas Helsteds Vej 11 8660 Skanderborg DATO: 25-06-2015 JOURNALNUMMER 06.02.16-P19-6-15

Læs mere

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer.

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer. 1/9 Screening for miljøvurdering af Natura 2000-handleplan 2016-2021 Salten Å, Salten Langsø, Mossø og søer syd for Salten Langsø og dele af Gudenå nr. 52, habitatområde H48 og Fuglebeskyttelsesområde

Læs mere

Assens Kommune giver landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen matr. nr. 44b beliggende Temmeshave 9, 5560 Aarup.

Assens Kommune giver landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen matr. nr. 44b beliggende Temmeshave 9, 5560 Aarup. Assens Rådhus 29. november 2016 Sags id: 16/18741 Landzonetilladelse vedr. etablering af sø Assens Kommune giver landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen matr. nr. 44b beliggende Temmeshave

Læs mere

Afgørelse. Klage over afgørelsen. Denne afgørelse kan påklages jf. vedlagte klagevejledning. Venlig hilsen. Tobias B. Knudsen Biolog.

Afgørelse. Klage over afgørelsen. Denne afgørelse kan påklages jf. vedlagte klagevejledning. Venlig hilsen. Tobias B. Knudsen Biolog. Afgørelse Afgørelse om, at projekt om regulering af vandløb (dræn) i forbindelse med etablering af vandhul ikke er VVM pligtigt (Vurdering af Virkninger på Miljøet) Kort beskrivelse af projektet ved Natur

Læs mere

Natur, Miljø og Trafik Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen

Natur, Miljø og Trafik Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen Odsherred Kommune Att: Projektleder Lars Jespersen Nyvej 22 4573 Højby Den 9. september 2015 Natur, Miljø og Trafik Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning

Læs mere

Tilladelse til at forlænge rørbro i Skibsted-Lyngby Å ved Tvorupvej 7

Tilladelse til at forlænge rørbro i Skibsted-Lyngby Å ved Tvorupvej 7 Center Natur og Miljø Rebild Vand & Spildevand A/S Sverriggårdsvej 3 9520 Skørping Via mail: jeha@rebildforsyning.dk Hobrovej 88 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr:

Læs mere

Kommunen giver dig lovliggørende landzonetilladelse til etableret sansebane for ridning

Kommunen giver dig lovliggørende landzonetilladelse til etableret sansebane for ridning Frederik Kolmorgen Søndergaard Ledreborg Alle 18 4320 Lejre Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk KOPI Sagsbehandler: Camilla Højrup Tlf. direkte:

Læs mere

Teddi Jakobsen Tyvkærvej 33 7430 Ikast. 3. oktober 2013

Teddi Jakobsen Tyvkærvej 33 7430 Ikast. 3. oktober 2013 Teddi Jakobsen Tyvkærvej 33 7430 Ikast 3. oktober 2013 Landzonetilladelse til opførelse af en ståhal - Tyvkærvej 33, 7430 Ikast Ikast-Brande Kommune har behandlet din ansøgning om opførelse af en stålhal

Læs mere

Landzonetilladelse til spildevandsanlæg

Landzonetilladelse til spildevandsanlæg Lars Kenneth Jensen Hjorthøjvej 8 4291 Ruds Vedby Sendt via Byg og Miljø Landzonetilladelse til spildevandsanlæg Vi har behandlet din ansøgning om tilladelse til at etablere et hævet nedsivningsanlæg på

Læs mere

Uhre Friskole Gejlbjergvej 4 Uhre 7330 Brande 1. september 2015

Uhre Friskole Gejlbjergvej 4 Uhre 7330 Brande 1. september 2015 Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Uhre Friskole Gejlbjergvej 4 Uhre 7330 Brande 1. september 2015 Landzonetilladelse til ny overdækning samt tilbygning til pedelværksted - Gejlbjergvej

Læs mere