Tilladelsen meddeles i henhold til 2, stk. 2, nr. 2 i VVM-bekendtgørelsen 1.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilladelsen meddeles i henhold til 2, stk. 2, nr. 2 i VVM-bekendtgørelsen 1."

Transkript

1 Silkeborg Kommune Vej- og Trafiksektionen Søvej Silkeborg Att.: Bente Rands Mortensen 13. maj 2015 VVM-tilladelse til etablering af Nordskovvej Silkeborg Kommune, Vej- og Trafiksektionen, har ansøgt om VVM-tilladelse til etablering af Nordskovvej. Projektet omfatter etablering af 2,4 km ny vej med cykel- og gangstier, tre cykel- og gangbroer over vejen samt etablering af en vejbro over Remstrup Å. Etablering af Nordskovvej er et led i udbygningen af det overordnede vejnet i og omkring Silkeborg i henhold til Kommuneplan og Trafikplan Silkeborg Kommune har på baggrund af en VVM-screening vurderet, at projektet er VVMpligtigt. Afgørelsen er truffet efter bekendtgørelsens 3, stk. 5, og bilag 2, pkt. 11d (Anlæg af veje) i VVM-bekendtgørelsen 1. Kommunen har derfor udarbejdet et tillæg til Kommuneplan med tilhørende VVM-redegørelse og Miljørapport for etablering af Nordskovvej. Kommuneplantillæg nr. 2 med VVM-redegørelse og Miljørapport er endeligt vedtaget af Silkeborg Byråd den 27. april Afgørelse Silkeborg Kommune meddeler hermed VVM-tilladelse til etablering af Nordskovvej og tilhørende sti- og broanlæg som angivet i Kommuneplantillæg nr. 2 med tilhørende VVMredegørelse, supplerende VVM-redegørelse og miljørapport. Tilladelsen meddeles i henhold til 2, stk. 2, nr. 2 i VVM-bekendtgørelsen 1. VVM-tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. planlovens 56, stk. 1. Projektbeskrivelse Nordskovvej skal håndtere den nuværende og fremtidige trafik til midtbyen fra øst og nedbringe den stigende trafik på Århusvej og havneområdet i midtbyen. Nordskovvej planlægges etableret fra krydset ved Frederiksberggade /Drewsensvej/ Christian 8.s Vej, med en bro over Remstrup Å og med tilslutning til den eksisterende Århusvej en vej- 1 Bek. nr af 6/11/2014 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning. Bodil Deen Petersen Sagsnr.: EMN KS: LSN Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1-3, 8600 Silkeborg Telefon: Søvej Silkeborg Tlf.:

2 strækning på i alt 2,4 km. Ved den eksisterende Tranevej bliver der en tilslutning til Nordskovvej. En ca. 80 meter lang strækning af Tranevej kommer til at ligge i tunnel. Forløbet af Nordskovvej De to eksisterende jernbanebroer over Remstrup Å bliver i dag benyttet som gangbro (nordlige) og jernbanebro (sydlige). Dette ændres ikke som følge af projektet. Dog vil det være nødvendigt at flytte gangbroens brofæste på den vestlige side af åen mod nord. Herved bliver der plads til den kommende vejbro mellem de to broer. Stisystemet, der indgår i projektet, er forbundet med det eksisterende stisystem i den nordlige del af Nordskoven. Langs den nordlige side af Nordskovvej og i niveau med denne, etableres en dobbeltrettet sti. Fra området syd for Lillesø og frem til tilslutningen til Århusvej etableres enkeltrettede stier på både nord- og sydsiden, der tilsluttes de eksisterende stier på Århusvej. Der etableres tre stioverførsler over Nordskovvej og én over Tranevej. Overførslerne over Nordskovvej ligger henholdsvis ved Sejsvej, øst for kolonihaverne og syd for Silkeborg Seminarium. Overførslen over Tranevej kommer til at gå over den sydlige del af det sted, hvor Tranevej føres i tunnel. Der opsættes støjskærme på tre mindre strækninger. Strækningen langs den vestlige side af åen, ved Vandrerhjemmet, strækningen syd for kolonihaverne og på Tranevejs østlige side ud for boligerne på Hjejlevej nr. 2-4 og nr Skærmene kan opføres som grønne afskærmninger. Der kommer ikke støjafskærmning på den kommende vejbro over Remstrup Å. Alle nye vejstrækninger etableres med støjdæmpende asfalt. Vejen er på nuvæ- Side 2

3 rende tidspunkt ikke detailprojekteret. VVM-redegørelsen viser, hvor man kan forvente støjværn. Hvis det efterfølgende viser sig, at der er behov for mere støjværn opføres det, så de vejledende støjgrænser overholdes. Vejvand fra broen og vest for Remstrup Å føres til det eksisterende spildevands- /fællessystem i Silkeborg by. Området øst for åen og frem til Århusvej afvandes via en ledning, der føres mod vest hen til den kommunale parkeringsplads ved Iskælderdalen nord for Nordskovvej, da vejstrækningen ligger indenfor et område med særlige drikkevandsinteresser, som ikke må forurenes af vejvand. Strækningen ved Tranevej afvandes til det eksisterende spildevands-/fællessystem for området. Vejvandet nedsives uden for disse vejstrækninger. Bemærkninger og indsigelser Forslag til Kommuneplantillæg nr. 2 og udkast til VVM-redegørelse og Miljørapport har været i offentlig høring i hhv. den første offentlighedsfase i november-december 2012, og ved anden offentlighedsfase, der forløb fra 4. september til 30. oktober I både første og anden offentlighedsfase afholdt Silkeborg Kommune borgermøder om projektet og offentlige ture til området. Bemærkninger og indsigelser til projektet samt kommunens kommentarer hertil kan ses på VVM hjemmesiden for Nordskovvej: Beskrivelse af alternativer 0-alternativet er behandlet i VVM-redegørelsen. Desuden er der behandlet en alternativ linjeføring (alternativ 1). Det er i VVM-redegørelsen beskrevet, hvorfor alternativ 1 er fravalgt. Supplerende VVM-redegørelse Silkeborg Kommune har udarbejdet en supplerende VVM-redegørelse dateret maj/oktober 2014, der specielt omhandler hensyn til dyrelivet, specielt de arter, der er strengt beskyttede efter habitatdirektivets bilag IV, i forhold til anlæg af Nordskovvej. I den supplerende VVM-redegørelse er der stillet yderligere krav til udformning og brug af Nordskovvej. Resumé af VVM-redegørelsen og supplerende VVM-redegørelse Lovområder Projektets eventuelle konflikter med internationale og nationale lovområder er beskrevet i VVM-redegørelsen, herunder habitatbekendtgørelsen, planloven, naturbeskyttelsesloven og skovloven. Projektet vurderes med nedenstående vilkår ikke at være i væsentlig konflikt med disse lovområder. Natur, flora og fauna Projektet vurderes ikke at true bestande af særligt beskyttede arter, herunder arter på bilag IV i EU's habitatdirektiv. Der er specielt gjort meget ud af at tage hensyn til flager- Side 3

4 musene i området, herunder damflagermusen, som Danmark har et specielt ansvar for at beskytte. Der bliver kun fældet de nødvendige træer langs linjeføringen, så der således står flest mulige træer tilbage, når etableringen er gennemført. Der tages hensyn til større, biologisk vigtige træer for blandt andet flagermus, fugle og insekter. Et mindre areal af to beskyttede naturarealer (en hede og et vandhul) påvirkes muligvis, og der udlægges i givet fald erstatningsnatur som kompensation. Reduktionen udgør ikke en kritisk størrelse for hverken naturtypen eller for dyre- og plantearternes levevilkår på stedet. Natura 2000 vurdering VVM-redegørelsen indeholder en foreløbig vurdering af projektet i forhold til Natura 2000 områder, hvori konsekvenserne for arter og naturtyper på udpegningsgrundlagene for følgende Natura 2000 områder er beskrevet: N57 (habitatområde H181) Silkeborgskovene. N49 (habitatområde H45) Gudenå og Gjern Bakker. N150 (habitatområde H48 og fuglebeskyttelsesområde F33) Salten Å, Salten Langsø, Mossø og søer syd for Salten Langsø og dele af Gudenåen. Det førstnævnte område grænser op til projektområdet for Nordskovven, mens de to sidstnævnte områder ligger i stor afstand fra dette, og de vurderes derfor ikke påvirket. Det konkluderes, at etablering af Nordskovvej med tilhørende stier og broer kan ske med de beskrevne afværgeforanstaltninger (jf. vilkårene) uden, at der sker forringelser for de naturtyper og arter, der er på udpegningsgrundlaget for N57 Silkeborgskovene samt for de to øvrige Natura 2000 områder. Landskab og kulturmiljø En del af Nordskovvej etableres, hvor Banestien gennem Nordskoven ligger i dag. Banestien er et tidligere jernbanetracé og beskyttet kulturmiljø. Dele af Banestien forsvinder ved etableringen af Nordskovvej. Der planlægges dog med mindst mulig ændring af skrænterne langs tracéet, da der forventes at ske en opfyldning af jernbanetracéet for at få en tilstrækkelig bredde på vejen. De to eksisterende jernbanebroer over Remstrup Å er i dag fredede. Kulturstyrelsen har accepteret en løsning med en vejbro mellem dem, såfremt designet af vejbroen understøtter fredningen af de to øvrige broer. Fortidsminder Linjeføringen passerer to fredede fortidsminder (rundhøje) i en afstand af ca. 50 meter, dvs. indenfor beskyttelseslinjen på 100 m omkring dem, hvilket kræver en dispensation. Selvom vejen passerer tæt på rundhøjene vil oplevelsen af dem ikke blive berørt, fordi der Side 4

5 er tæt skov omkring dem, så vejen ikke ses fra højene, men gravning kan forstyrre eventuelle arkæologiske lag. Overfladevand Remstrup Å vil blive berørt ganske lidt i form af forstyrrelser af bundsediment, når der sættes midlertidige spuns i åen, hvor gangbroen skal stå, mens brofæstet på vestsiden af åen opbygges. Herefter flyttes den eksisterende gangbro. Den kommende vejbro har fæste på henholdsvis vest- og østsiden af åen og har således ingen bropiller i åen. Der sker ingen udledning af vejvand til åen. Geologi og grundvand Det Midtjyske Søhøjland, der er udpeget som nationalgeologisk område, vil ikke blive berørt væsentligt af projektet. En del af vejen går gennem et område med særlige drikkevandsinteresser. Vejvand fra denne del af vejen skal derfor ledes ud af området for at undgå risiko for grundvandsforurening. Råstoffer I forbindelse med vejbyggeriet vil der blive brugt råstoffer i form af stabilgrus, bundsikring (sand og grus), asfalt, beton og stål mv. Der vil i projekter blive gjort en stor indsats for at optimere udnyttelsen af ressourcer ved at genanvende opbrudt asfalt, stabilgrus og bundsikring. Disse genanvendelser har til formål at minimere affaldsmængden fra projektet, samt at minimere behovet for nye råstoffer til projektet. Det vurderes, at det behov for nye råstoffer, som vil være påkrævet til projektet, er tilgængeligt i oplandets råstofgrave. Affald og forurenet jord Området vest for Remstrup Å er områdeklassificeret og er kortlagt på vidensniveau 1 som muligt forurenet på baggrund af området anvendelse (Silkeborg Jernbanestation). Der er ikke registreret andre jordforureninger i området for etableringen af Nordskovvej. Jord, både forurenet og ikke forurenet, håndteres efter gældende lovgivning, både ved genanvendelse og bortskaffelse. Hvis der under anlægsarbejdet findes jordforureninger, der ikke på forhånd er kendt, standses arbejdet, og det videre forløb afklares med myndighederne. Trafik Trafikmodelberegningerne viser, at fordelingen af trafikken på hhv. Østergade/Århusvej og Nordskovvej ved Christian 8.s Vej er ens ved de to linjeføringer forudsat, at Tranevejs tilslutning på Nordskovvej udformes som en signalregulering. Side 5

6 Overordnet set vil etablering af Nordskovvej mindske trafikken på Århusvej/Østergade, Christian 8.s Vej og Søvej, mens trafikken på Drewsensvej vil stige sammenlignet med situationen, hvor vejen ikke etableres. Trafikstøj Grænseværdierne for støj overholdes på hele strækningen, når der opsættes støjskærme på tre kortere strækninger. Luft og klima Selvom der i dag ikke ligger en vej, hvor Nordskovvej planlægges, forventes der ikke at ske væsentlig større luftforurening fra biltransporten end fra den eksisterende Århusvej. Det forhold, at noget af luftforureningen fra trafikken i Silkeborg flyttes til den nye Nordskovvej vil ikke medføre nogen væsentlige påvirkninger af naturen. Kvælstofudledningen fra trafikken på Nordskovvej vil ikke påvirke kvælstoffølsomme naturområder. Mennesker, sundhed og samfund De rekreative forhold, der i dag kan opleves på Banestien vil forringes med etableringen af Nordskovvej. Stisystemet planlægges dog, så det forbindes bedst muligt med det eksisterende stisystem. Baggrund for afgørelsen VVM-tilladelsen giver ret til at etablere anlægget i henhold til planlovens VVM-regler. Anlægsarbejdet og det blivende anlæg skal således være i overensstemmelse med de forudsætninger, der ligger til grund for VVM-redegørelsen og den supplerende VVMredegørelse. Nordskovvej skal håndtere den nuværende og fremtidige trafik til midtbyen fra øst og nedbringe den stigende trafik på Århusvej og havneområdet i midtbyen. Det vurderes, at projektet i såvel anlægsfasen som driftsfasen på nedenstående vilkår kan ske uden væsentlige påvirkninger af miljø og omgivelser. Der er i VVM-redegørelsen og den supplerende VVM-redegørelse foretaget en konsekvensvurdering af projektets påvirkning af internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000) og bilag IV-arter. Konsekvensvurderingen kan ses i VVM-redegørelsen og er også gældende for VVM-tilladelsen. Kan ses på hjemmesiden Det konkluderes i konsekvensvurderingen, at etablering af Nordskovvej kan ske med de beskrevne afværgeforanstaltninger (jf. vilkårene) uden, at der sker forringelser for de naturtyper og arter, der er udpegningsgrundlag for EF-habitatområdet, ej heller for yngle- og rasteområder for bilag IV-arter. Side 6

7 På baggrund af ovenstående samt VVM-redegørelsen og supplerende VVM-redegørelse har Silkeborg Kommunes Byråd 27. april 2015 endeligt vedtaget Kommuneplantillæg nr. 2 med tilhørende VVM-redegørelse og Miljøvurdering for etablering af Nordskovvej. Det er en forudsætning, at vilkårene i denne og øvrige tilladelser og dispensationer til anlægget overholdes. Vilkår for VVM-tilladelsen VVM tilladelsen skal indeholde de vilkår, som er nødvendige for at fjerne eller reducere de væsentlige virkninger på miljøet, som anlægget medfører, og som er påvist i VVMredegørelsen og den supplerende VVM-redegørelse. Nedenfor er anført de afværgeforanstaltninger, der skal gennemføres, og hvordan disse realiseres. Punkterne henviser til VVM-redegørelse for Nordskovvej (21.maj 2013 / 26. juli 2013) og supplement til VVM Vurdering af Nordskovvej (maj/ oktober 2014). A) Afværgeforanstaltninger før anlægsfasen: Kulturhistorie ved Jernbanebroerne og skrænterne Den nye bro over Remstrup Å skal understøtte fredningsværdierne knyttet til de to stålbroer. Det indarbejdes i detailprojektet, at der skal ske mindst mulig påvirkning af skrænter og træer langs med Banestien, og broen designes, så den tager størst muligt hensyn til de fredede broer og udformes så diskret som muligt. Broprojektets design sendes efterfølgende til godkendelse ved Kulturstyrelsen. Broen kræver desuden dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt tilladelse efter vandløbsloven, som gives af Silkeborg Kommune. Hensyn til natur og vandløb bliver varetaget i denne forbindelse Naturområder Generelt tilstræbes det, at linjeføringen følger landskabet og undgår inddragelse af naturområder, så vidt det er muligt i forhold til de gældende regler for vejanlæg. Vejtracéet kræver godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20, hvor hensyn til naturen og landskabet varetages. Godkendelsen gives af Silkeborg Kommune Erstatningsareal for hede Den del af hedearealet, der inddrages til projektet, erstattes i forholdet 1:2. Det vil være ret små arealer, der skal erstattes, så det kan formodentlig ske ved at udvide den eksisterende hede, som ejes af Naturstyrelsen. Hvis dette ikke er muligt, vil kommunen finde kommunale erstatningsarealer så tæt på som muligt. Erstatningsarealet udpe- Side 7

8 ges i forbindelse med, at kommunen skal give en dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 til at anlægge vej eller sti på heden Nye krav til erstatningsarealer for vandhul Efter aftale med Naturstyrelsen Søhøjlandet etableres der nyt vandhul for stor vandsalamander sydvest for Lillesø, og det eksisterende udvides. (udbedring af afværgeforanstaltning vedr. vandhul i VVM rapporten) Placeringen af det nye vandhul og udvidelsen af det eksisterende er foreslået af Naturstyrelsen Søhøjlandet på Naturstyrelsens areal. Anlæg af et nyt vandhul samt udvidelse af eksisterende vandhul kræver dispensation fra skovloven (fra Naturstyrelsen) og landzonetilladelse (fra Silkeborg Kommune). Naturstyrelsen skal som grundejer acceptere placeringen. Kommunen er indstillet på at give tilladelse Padderør Der etableres padderør mellem Lillesø og eksisterende vandhul eller erstatningsvandhul med paddehegn minimum 50 m på hver side af røret, for padder og andre smådyr. Placering jf. vejledning fra Vejdirektoratet Topkapning af træer for at skabe mulighed for levesteder og fourageringsmuligheder Som et alternativ til fældning af træer vil der ske en topkapning eller topsprængning af nogle af træerne for at skabe leve- og rastesteder for flagermus samt insektlevesteder, som giver fourageringsmuligheder for fugle Erstatningsareal for fredskov Der nedlægges fredskov, hvor Nordskovvej skal etableres. Kompensationen sker som udgangspunkt i forholdet 1:2. På baggrund af skitseprojektet vurderes det, at ca. 7,14 ha overgår til vejareal, så der vil blive udlagt ca. 14,3 ha ny skov. Erstatningsskov etableres på matr. nr. 10a og 10aa Hårup By, Linå, der er kommunalt ejet. Arealet er ca. 16 ha og ligger i tilknytning til Nordskoven. Se næste pkt. vedr. anden erstatningsskov Erstatningsareal for fredskov på Århusvej og ved Skægkær Se punktet ovenfor Træer på skrænter Træerne øverst på skrænten til baneafgravningen bevares i videst mulige omfang. Forud for udarbejdelse af udbudsmaterialet vurderer kommunen, hvilke træer der skal bevares i forhold til naturmæssige værdier og trafiksikkerhedsmæssige hensyn. Disse træer markeres på stedet, og det beskrives desuden i udbudsmaterialet. Udbudsmaterialet sendes til udtalelse hos Naturstyrelsen, inden udbuddet iværksættes, såfremt dette ønskes. Side 8

9 3.1.1 Bevaringsværdige træer De to bevaringsværdige træer i baneafgravningen skal bevares, som vist på kort i den supplerende redegørelse. Træerne er udpeget i samråd med Naturstyrelsen Søhøjlandet. Træerne markeres på stedet og beskrives i udbudsmaterialet Undersøgelse af træer før fældning Træer med hulheder undersøges for flagermus og ynglende fugle, umiddelbart før de fældes. Undersøgelsen for flagermus skal ske i to omgange, dels i yngletiden og dens i sensommer/efterår, umiddelbart inden fældning. Fældning finder sted i overensstemmelse med artsfredningsbekendtgørelsen. Træerne undersøges af ekspert fra et rådgivende firma. Dette beskrives i udbudsmaterialet Odder Det bør undersøges, om der kan laves tiltag langs den østlige bred af Remstrup Å, som kan forbedre den eksisterende passages værdi som faunapassage. Silkeborg Kommune vil indhente forslag fra en rådgiver til, hvordan faunapassagen kan forbedres og gennemføre dette. Det kræver tilladelse efter vandløbsloven og muligvis godkendelse af Kulturstyrelsen, da broerne er fredede Strategi for håndtering af støj Det anbefales, at der udarbejdes en strategi for håndtering af støj i anlægsperioden, specielt med fokus på at afhjælpe genevirkninger i bolig- og rekreative områder, samt sikre god kommunikation med naboer til projektet Strategi for håndtering af støvgener og emissioner Med rettidig planlægning og med en miljøledelsesplan for bygge- og anlægsaktiviteter, kan der laves retningslinjer for entreprenører mv. til minimering af gener og negative påvirkninger fra projektets anlægsfase. B) Afværgeforanstaltninger i anlægsfasen: Arbejdsarealer Arbejdsarealerne placeres så vidt muligt uden for de tidligere beskrevne, beskyttede kulturmiljøer, landskab og beskyttet natur samt uden for habitatområdet. Placering af arbejdsarealer sker i samarbejde medprivate grundejere og Naturstyrelsen. Placeringen beskrives desuden i udbudsmaterialet. Side 9

10 3.1.1 Arbejdsarealer Arbejdspladsarealer (skurvogne og oplag) anlægges ikke i skovområder, som også friholdes for oplag af materialer. Placering af arbejdsarealer sker i samarbejde med private grundejere og Naturstyrelsen. Placeringen beskrives desuden i udbudsmaterialet Sikring mod udskridning af skrænter I forbindelse med etablering af vejen skal der sikres mod udskridning af skrænterne. De præcise tiltag fastlægges i detailprojekteringen. Dette beskrives i udbudsmaterialet Sikring af større ældre træer Så vidt muligt skal det undgås at fælde større, ældre træer. Særligt i anlægsfasen skal større træer blive stående, hvis arbejdet kan tilrettelægges, så fældningen undgås. Beskrives i udbudsmaterialet. Der henvises desuden til pkt. 3.1 vedr. træer Odder Hvis banketten eller stien på østsiden af Remstrup Å inddrages som arbejdsareal, skal der etableres en hylde eller flydebro i åen, så der fortsat er fri passage for odder i anlægsfasen. Der må ikke være arbejdslys om natten i eller ved åen. Beskrives i udbudsmaterialet. Se desuden pkt vedr. permanent forbedrede passageforhold for odder Flagermus Der må ikke være arbejdslys på arealerne øst for Remstrup Å om natten i de måneder, hvor flagermusene er aktive. Flagermus er aktive fra marts til november. Krav vedr. arbejdslys beskrives i udbudsmaterialet Flagermusundersøgelse i slutningen af anlægsfasen I slutningen af anlægsfasen, inden vejen tages i drift, laves en opfølgende undersøgelse, der viser flagermusaktiviteten i området. Denne undersøgelse vil, sammenholdt med den tidligere undersøgelse, kunne danne grundlag for, om der skal etableres yderligere afværgeforanstaltninger. Flagermusaktiviteten over den nye vej estimeres ved undersøgelser, som udføres i slutningen af eller umiddelbart efter anlægsfasen inden vejen tages i brug. Moniteringen skal desuden ske i løbet af det første år, vejen er i drift. Monitering vil bestå af en kort- Side 10

11 lægning af flagermusenes flyveveje og eftersøgning af yngle- og opholdstræer i et omfang, der svarer til den undersøgelse, der blev udført forud for VVM-redegørelsen samt en forårsundersøgelse, så undersøgelsen er så dækkende som muligt Natura 2000 Bæklampret Der må ikke etableres midlertidig spærring i Remstrup Å i perioder, der forhindrer bæklampretten i at vandre til gydeområder. Vandringen sker i perioden februar-juni. Der vil ikke ske afspærring af Remstrup Å i anlægsperioden Anlægsarbejder ved Remstrup Å I forbindelse med anlægsfasen er der stillet vilkår om, at anlægsarbejderne udføres, således at spild af materialer i Remstrup Å undgås. De præcise vilkår vil fremgå af miljøhandlingsplanen, som udarbejdes i projekteringsfasen. Hvis der spunses i forbindelse med anlægsfasen, må denne ikke medføre, at vandlevende arters passageforhold forringes. Hvis der udføres arbejder (spunsning eller brinksikring), der kan medføre sedimenttransport i vandløbet, og derved medføre en mulig påvirkning, skal der midlertidigt opsættes sedimentfang. Anlæg af broen over Remstrup Å og tilstødende arealer kræver tilladelse efter vandløbsloven og dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3, som gives af Silkeborg Kommune. I disse tilladelser vil der blive stillet vilkår, der realiserer ovennævnte afværgeforanstaltninger. Vilkårene beskrives i udbudsmaterialet Støj Mulighederne for afværgende foranstaltninger i anlægsfasen med hensyn til støjbelastning i omgivelserne begrænser sig generelt til optimering af arbejdsmetoder samt eventuelt støjafskærmning. Krav vedr. støj beskrives i udbudsmaterialet Luft og klima Der gøres en række tiltag: Planlægning af transport til og fra arbejdspladser, planlægning af kørsel for lastbiler, så de ikke kører, når der samtidig er myldretid på de anvendte veje. Valg af maskiner, arbejdsmetoder og indretning af arbejdspladsen skal ske, så omgivelserne påvirkes mindst muligt af støv. Støvudvikling begrænses på arbejdspladsen gennem tildækning, anvendelse af stålplader, sprinklersystemer og vanding af henlagt jord, fartgrænse for arbejdskøretøjer mv. Beskrives i udbudsmaterialet. C) Afværgeforanstaltninger i driftsfasen Flagermus trafikdrab Side 11

12 Risiko for trafikdrab bliver reduceret ved tilpasning af overførte stibroer, som etableres som ledelinjer for flagermus. Dette sker bl.a. ved at undgå belysning på disse, idet flagermus forstyrres af belysning. Risikoen for trafikdrab på flagermus og andre bilag IV arter samt vildt generelt nedsættes desuden ved hastighedsgrænserne på 50 og 60 km/t på den nye vejstrækning. Hastighedsbegrænsningerne sikres ved opsætning af vejskilte, eventuelle hastighedsmålinger mm. og skal godkendes af politiet Flagermus dynamisk maksimal hastighed I flagermusenes aktive periode, der er tidsrummet fra solnedgang til solopgang i perioden 15. marts til 1. november, vil der på den nye vejstrækning være en hastighedsbegrænsning på 50 km/t. Hastighedsgrænsen vil blive skiltet med dynamisk skiltning. Uden for denne periode og dette tidsrum vil hastighedsgrænsen på strækningen øst for Remstrup Å være 60 km/t (fra solopgang til solnedgang i perioden 15. marts 1. november samt hele døgnet i perioden 1. november 15. marts). For at sikre, at hastighedsbegrænsningen overholdes, kan vejmyndigheden (Silkeborg Kommune) opsætte automatiske fartmålere, såkaldt stærekasser. Hvis fartkontrolmålinger viser, at det ikke er tilstrækkeligt, kan der etableres en by-port, dvs. en fartdæmpende foranstaltning på vejen i den østlige ende af det nye vejstykke. Opsættelse af stærekasser forudsætter, at der kan opnås tilladelse hos politiet Projekttilpasning for at tilgodese natur ved Lillesø Én af gang-/cykelbroerne placeres, jævnfør idé fra Naturstyrelsen Søhøjlandet, syd for seminariet og flyttes dermed 150 m mod vest i forhold til det oprindelige projekt for at tilgodese natur, skov og landskab ved Lillesø Projekttilpasning for at tilgodese skovområder Vej-traceet minimeres og placeres så langt mod nord som muligt, dog uden at Lillesø berøres af projektet. Bredden på kørebane og stier er minimeret så meget som muligt Flagermus - vejbelysning Vejbelysning er i gul/orange farver (ved lyskrydset Tranevej / Nordskovvej) Flagermus stibelysning I tilfælde af, at der etableres stibelysning, må der ikke være belysning ud for Lillesø, inkl. 50 m på hver side af søen, fra 15. marts til 1. november. Auto-logger af flagermus aktivitet kan fastlægge tidspunktet præcist (ingen aktivitet = OK med lys). Hvis det viser sig nødvendigt at opsætte lys for at afskrække flagermus, er der mulighed for dette Flagermus - rabatter Langs hele vejtraceet etableres ekstra brede rabatter (mellem 3 og 5 m). På visse strækninger kan skovbrynet langs rabatten suppleres med plantning af buske og lave træer. En Side 12

13 bred rabat kan muligvis fungere som flyvevej/ spredningskorridor for flagermusene, som naturligt vil følge skovbrynet, og det vil samtidig mindske trafikdrab på større pattedyr. Stierne langs vejen kan på visse strækninger fungere som flyvevej Flagermus øgning af flyvehøjde over vejen Der skal etableres buske og/ eller jordvold ved den eksisterende fodgængertunnel som lukkes. Dette kan muligvis øge dyrenes flyvehøjde over vejen på dette sted Flagermus monitering Flagermus-aktivitet moniteres i ét år efter vejens etablering. En flagermusekspert vurderer efter et år, om der er behov for yderligere afværgeforanstaltninger, som herefter etableres, f.eks. hvidt lys som afskrækning, hop-overs mv. Monitering vil bestå af en kortlægning af flagermusenes flyveveje og eftersøgning af yngle- og opholdstræer i et omfang, der svarer til den undersøgelse, der blev udført forud for VVM-redegørelsen samt en forårsundersøgelse, så undersøgelsen er så dækkende som muligt. Flagermuseksperten foreslår eventuelle nødvendige tiltag som kommunen implementerer Trafikdrab på dyr moniteres Trafikdrab på dyr moniteres i mindst ét år. De vil blive registreret og der vil blive indhentet supplerende oplysninger fra eksterne kilder (inkl. NST, Søhøjlandet). Der indarbejdes yderligere afværgeforanstaltninger, hvis der identificeres "sorte strækninger". Der kan forsøges med advarselsskilte, der advarer mod krydsende dyr - f.eks. et skilt med blink, når et større dyr nærmer sig. Supplerende optiske/akustiske advarselssystemer etableres, hvis moniteringen viser, at der er behov herfor. Efter aftale med Naturstyrelsen Søhøjlandet. Tilladelse fra politiet til skiltning. Forsøg på vejarealer kræver tilladelse fra Vejdirektoratet Odder Den nuværende banket/sti på østsiden af Remstrup Å skal bibeholdes efter etablering af vejbroen og evt. udbygges med yderligere anlæg til forbedring af passage jf. pkt Støj For hvert af vejalternativerne er der indregnet støjskærme på strækninger nær boligområder. Støjskærmene fremgår af støjudbredelseskortene. Beskrives i udbudsmaterialet. Miljøhandlingsplan Bygherre skal udarbejde en miljøhandlingsplan for anlægsarbejdet. Miljøhandlingsplanen skal godkendes af Silkeborg Kommune inden arbejdet igangsættes. Miljøhandlingsplanen skal indeholde vilkår om støj, støv, kørsel, oplag af materialer, håndtering af affald og andre gener, der kan opstå som følge af anlægsarbejdet. Side 13

14 Miljøhandlingsplanens indhold Miljøhandlingsplanen skal sikre, at gener i anlægsfasen minimeres for at tilgodese både miljø, klima og områdets beboere. Følgende vilkår skal indgå i miljøhandlingsplanen: Der må ikke være arbejdslys på arealer ved Remstrup Å om natten i perioden marts-oktober. Arbejde med tunge entreprenørmaskiner og opgravning af jord tæt ved boliger minimeres. Hvis arbejdet medfører støvgener, skal støv reduceres ved brug af vandvogn eller sprinkling. Ved anvendelse af dieselentreprenørmaskiner og stationære dieselmotorer skal disse være monteret med partikelfiltre og katalysatorer til fjernelse af NO 2. Hvor det er muligt, skal der bruges eldrevet udstyr (pumper, kompressorer mv). Lastbiler, der transporterer jord, grus, sand eller andet materiale, der kan flyttes med vinden, skal overdækkes, eller toppen af læsset skal være mindst 0,5 m under toppen af ladet. Tomgangskørsel for lastbiler skal undgås, og fartgrænsen på arbejdsarealer uden belægning må ikke overstige 25 km/t. Miljøhandlingsplanen skal indeholde en plan for kørselsveje for tunge køretøjer i anlægsfasen, således at kørsel i mindst muligt omfang sker gennem tæt bebyggede områder. Hvis der er behov for midlertidige oplag af jord og andre materialer, skal dette fremgå af miljøhandlingsplanen, herunder udpegning af konkrete arealer. Henlagt jord, skærver mv. skal vandes jævnligt for at reducere støvgener. Arealer, der skal have belægning, færdiggøres hurtigst muligt. Der skal hurtigst muligt efter planering anbringes stålplader på jordområder, hvor der sker kørsel med lastbiler og entreprenørmaskiner. Der må ikke ske oplag af lugtende forurenet jord. Hvis der sker blotlægning af flader med lugtende forurenet jord/sediment, skal fladerne overdækkes. Kulturmiljø Museum Silkeborg skal kontaktes i god tid, inden anlægsarbejdet påbegyndes, så museet har mulighed for at foretage eventuelle arkæologiske forundersøgelser og eventuelle udgravninger efter nærmere aftale. Hvis der stødes på fortidsminder under anlægsarbejdet, skal arbejdet straks standes, og Museum Silkeborg skal kontaktes, jf. museumslovens 27, stk. 2. Andre tilladelser Projektet kræver følgende tilladelser og dispensationer fra kommunen: Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 (beskyttet natur). Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 16 (sø- og åbeskyttelseslinje). Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 18 (fortidsmindebeskyttelseslinje) Side 14

15 Tilladelse efter naturbeskyttelseslovens 20. Broen over Remstrup Å kræver tilladelse efter vandløbslovens 47, bekendtgørelsen om regulering og restaurering (krydsning), afgørelse efter regulativet samt dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3. Tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens 19 og 28 samt spildevandsbekendtgørelsen til udledning og nedsivning af regnvand. Projektet kræver desuden følgende tilladelse fra Naturstyrelsen: Tilladelse efter skovloven. Klagevejledning Afgørelsen er offentliggjort på Silkeborg Kommunes hjemmeside 13. maj Der kan klages over VVM-tilladelsen med tilhørende vilkår til fuld prøvelse efter reglerne i planlovens 58, stk. 1, nr Følgende er klageberettigede, jf. planlovens 59, stk. 1 og 2: Miljøministeren enhver med retlig interesse i sagens udfald, landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser indenfor arealanvendelsen og repræsenterer mindst 100 medlemmer. Efter planlovens 60 skal en klage være indgivet skriftlig inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt, dvs. senest 10. juni På hjemmesiden nmkn.dk finder du Klageportalen. Du logger på med NEM-ID, og klagen sendes så automatisk til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Naturog Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. 2 LBK nr 587 af 27/05/2013 (planloven) Side 15

16 VVM-tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden for 3 år efter, at den er meddelt, jf. planlovens 56. Venlig hilsen Steen Vindum Borgmester Jann Hansen Direktør Kopi til: Danmarks Naturfredningsforening, Gjern Natur, Friluftsrådet, Dansk Ornitologisk Forening, Dansk Ornitologisk Forenings Lokalkomité, Dansk Botanisk Forening, Jyllandskredsen, Sportsfiskerforbundet: ; Naturstyrelsen, Naturstyrelsen, Søhøjlandet, Banedanmark, Kulturstyrelsen, Museum Silkeborg, Bevaringsforeningen for Silkeborg: Silkeborg City lokalråd, Finn Andersen, Sydbyens Aktivitetsråd: Meddelelse om vedtagelse af VVM-tilladelsen er desuden sendt til alle, der har givet indsigelser eller bemærkninger til VVM redegørelsen. Side 16

2013 SILKEBORG KOMMUNE NORDSKOVVEJ VVM-REDEGØRELSE OG MILJØVURDERING

2013 SILKEBORG KOMMUNE NORDSKOVVEJ VVM-REDEGØRELSE OG MILJØVURDERING 2013 SILKEBORG KOMMUNE NORDSKOVVEJ VVM-REDEGØRELSE OG MILJØVURDERING ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 2013 SILKEBORG KOMMUNE NORDSKOVVEJ

Læs mere

STEN LAURSEN Overvej 4 6933 Kibæk

STEN LAURSEN Overvej 4 6933 Kibæk Regionshuset Holstebro STEN LAURSEN Overvej 4 6933 Kibæk Miljø Lægårdvej 12R DK-7500 Holstebro Tel. +45 7841 1999 www.raastoffer.rm.dk Tilladelse til råstofindvinding på del af matr. nr. 2b. St. Fjelstervangs

Læs mere

Randers Kommune Sendt pr. email til randers.kommune@randers.dk. Virksomheder J.nr. MST-1274-00043 Ref. surhe Den 28. august 2014

Randers Kommune Sendt pr. email til randers.kommune@randers.dk. Virksomheder J.nr. MST-1274-00043 Ref. surhe Den 28. august 2014 Randers Kommune Sendt pr. email til randers.kommune@randers.dk Virksomheder J.nr. MST-1274-00043 Ref. surhe Den 28. august 2014 Udstedelse af kommuneplantillæg til Randers Kommunes Kommuneplan 2013: YARA

Læs mere

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas.

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas. Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Smed Sørensens Vej 1 6950 Ringkøbing Supplerende offentliggørelse af: Kommuneplantillæg nr. 37 og Lokalplan nr. 373 for et område til teknisk formål (biogasanlæg)

Læs mere

Miljøredegørelse Ny bane til Aalborg Lufthavn

Miljøredegørelse Ny bane til Aalborg Lufthavn Miljøredegørelse Ny bane til Aalborg Lufthavn Marts 2015 Samfinansieret af EU Det transeuropæsiske transportnet (TEN-T) Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk

Læs mere

Bilag Lokalplan nr. 5028 ODDER KOMMUNE TILLÆG NR. 57 TIL KOMMUNEPLAN 1994-2006 TEKNISK AFDELING 9.6.20085

Bilag Lokalplan nr. 5028 ODDER KOMMUNE TILLÆG NR. 57 TIL KOMMUNEPLAN 1994-2006 TEKNISK AFDELING 9.6.20085 D Bilag Lokalplan nr. 5028 ODDER KOMMUNE TILLÆG NR. 57 TIL KOMMUNEPLAN 1994-2006 TEKNISK AFDELING 9.6.20085 Bilag Lokalplan nr. 5028 D Forord Forslag til tillæg nr. 57 til kommuneplan 1994-2006 er en udvidelse

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ. Lokalplan nr. 545. For vindmøller ved Ågård Gods nord for Gørlev. Tillæg nr. 19 til Kalundborg Kommuneplan 2009-2021

TEKNIK OG MILJØ. Lokalplan nr. 545. For vindmøller ved Ågård Gods nord for Gørlev. Tillæg nr. 19 til Kalundborg Kommuneplan 2009-2021 TEKNIK OG MILJØ Lokalplan nr. 545 For vindmøller ved Ågård Gods nord for Gørlev Tillæg nr. 19 til Kalundborg Kommuneplan 2009-2021 Forsidebilledet viser forslag med to vindmøller set fra Bakkendrupvej

Læs mere

Til Gentofte Kommunes Kommuneplan 2013 udstedes hermed kommuneplantillæg om VVM for Novo Nordisk A/S, site Hagedornsvej, Gentofte.

Til Gentofte Kommunes Kommuneplan 2013 udstedes hermed kommuneplantillæg om VVM for Novo Nordisk A/S, site Hagedornsvej, Gentofte. Novo Nordisk A/S Virksomheder J.nr. MST-1274-00065 Ref. kigni Den 13. marts 2015 Udstedelse af kommuneplantillæg til Gentofte Kommunes Kommuneplan 2013: VVM for Novo Nordisk A/S, site Hagedornsvej, Gentofte

Læs mere

Udbygning af Panum Komplekset Del 2. Miljøredegørelse: VVM Redegørelse og Miljørapport Inklusive ikke teknisk resume

Udbygning af Panum Komplekset Del 2. Miljøredegørelse: VVM Redegørelse og Miljørapport Inklusive ikke teknisk resume Udbygning af Panum Komplekset Del 2. Miljøredegørelse: VVM Redegørelse og Miljørapport Inklusive ikke teknisk resume Del 1. Kommuneplantillæg inkl. resume af miljørapport Offentliggjort som forslag 27.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Østre Ringvej Rønne, VVM screening. Bornholms Regionskommune

Indholdsfortegnelse. Østre Ringvej Rønne, VVM screening. Bornholms Regionskommune Østre Ringvej Rønne, VVM screening COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle Telefon 76 42 64 00 Telefax 76 42 64 01 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 2 VVM direktivet 2 3 Projektet 2 4 Screeningens

Læs mere

Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering. Vindmøller ved Tjørntved, sydvest for Stenlille - August 2011. Sorø Kommune

Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering. Vindmøller ved Tjørntved, sydvest for Stenlille - August 2011. Sorø Kommune Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering Vindmøller ved Tjørntved, sydvest for Stenlille - August 2011 Sorø Kommune 1 Vindmøller ved Tjørntved, sydvest for Stenlille - Miljørapport med VVM-redegørelse

Læs mere

BIOGAS TØNDER VVM-redegørelse og miljøvurdering

BIOGAS TØNDER VVM-redegørelse og miljøvurdering TØNDER KOMMUNE BIOGAS TØNDER VVM-redegørelse og miljøvurdering August 2013 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 5 2 BAGGRUND 6 2.1 Hvad er VVM? 6 2.2 Foroffentlighedsfasen - Idéfasen 7 2.3 Læsevejledning

Læs mere

Kommuneplan 2009-2021 for Billund Kommune Kommuneplantillæg nr. 25 for design outlet ved Lalandia i Billund

Kommuneplan 2009-2021 for Billund Kommune Kommuneplantillæg nr. 25 for design outlet ved Lalandia i Billund Kommuneplan 2009-2021 for Billund Kommune Kommuneplantillæg nr. 25 for design outlet ved Lalandia i Billund Copyright Billund Kommune KMS COWI Kortdata er kun vejledende Forslag Oktober 2013 Tillæg nr.

Læs mere

OPGRADERING AF ROSTADION PÅ BAGSVÆRD SØ

OPGRADERING AF ROSTADION PÅ BAGSVÆRD SØ NOVEMBER 2014 GLADSAXE KOMMUNE OPGRADERING AF ROSTADION PÅ BAGSVÆRD SØ VVM-REDEGØRELSE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOVEMBER 2014

Læs mere

kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for udvidelsen af et naturgaslager ved Ll. Torup

kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for udvidelsen af et naturgaslager ved Ll. Torup Forslag til kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for udvidelsen af et naturgaslager ved Ll. Torup Viborg Kommune Vesthimmerland Kommune Januar 2010 Hvad er et kommuneplantillæg Et kommuneplantillæg er

Læs mere

TILLÆG NR. 1 TIL KOMMUNEPLAN 2013

TILLÆG NR. 1 TIL KOMMUNEPLAN 2013 TILLÆG NR. 1 TIL KOMMUNEPLAN 2013 FOR RAMMEOMRÅDE HS.D.5 HILLERØD KOMMUNE BY OG MILJØ Indholdsfortegnelse 3 Kommuneplantillæg 3 Retsvirkninger 3 Indledning 3 VVM og Miljøvurdering 3 VVM 4 Miljøvurdering

Læs mere

Udbygning af Panum Komplekset Del 1. Kommuneplantillæg

Udbygning af Panum Komplekset Del 1. Kommuneplantillæg Udbygning af Panum Komplekset Del 1. Kommuneplantillæg Del 1. Kommuneplantillæg inkl. resume af miljørapport Offentliggjort som forslag 27. juli 2011 Endelig udstedt til Københavns Kommune den 10. februar

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND

MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND oplag af genbrugsasfalt Colas Danmark A/S Djeldvej 26 A, 7830 Vinderup MILJØGODKENDELSE MEDDELT I HEN- HOLD TIL BEKENDTGØRELSE AF LOV

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 285a

Forslag til Lokalplan nr. 285a Forslag til Lokalplan nr. 285a For et område til 4 vindmøller ved Faster-Astrup Planforslaget offentliggøres sammen med forslag til Tillæg nr. 57a til Kommuneplan 2009-2021 for Ringkøbing-Skjern Kommune.

Læs mere

Miljøvurdering indeholdende VVMredegørelse. miljørapport. For indvinding af hvidt sand i udlagt graveområde i Tranum Klitplantage

Miljøvurdering indeholdende VVMredegørelse. miljørapport. For indvinding af hvidt sand i udlagt graveområde i Tranum Klitplantage Miljøvurdering indeholdende VVMredegørelse og miljørapport For indvinding af hvidt sand i udlagt graveområde i Tranum Klitplantage November 2013 1 2 Del 1: Forslag til Kommuneplantillæg til Jammerbugt

Læs mere

MILJØRAPPORT Vindmøller ved Nejst - VURDERINGER AF VIRKNINGER PÅ MILJØET ( VVM) - MILJØVURDERING (MV ) Februar 2012 BRØNDERSLEV KOMMUNE

MILJØRAPPORT Vindmøller ved Nejst - VURDERINGER AF VIRKNINGER PÅ MILJØET ( VVM) - MILJØVURDERING (MV ) Februar 2012 BRØNDERSLEV KOMMUNE MILJØRAPPORT Vindmøller ved Nejst - VURDERINGER AF VIRKNINGER PÅ MILJØET ( VVM) - MILJØVURDERING (MV ) Februar 2012 BRØNDERSLEV KOMMUNE Miljørapport udarbejdet af: EMD Grontmij AS Jysk Vindenergi Nellemann

Læs mere

Tilladelse til midlertidig opsætning af robaner på Silkeborg Langsø i 2015. Dispensation til opsætning af tilhørende landanlæg i Sølystparken i 2015

Tilladelse til midlertidig opsætning af robaner på Silkeborg Langsø i 2015. Dispensation til opsætning af tilhørende landanlæg i Sølystparken i 2015 Silkeborg Kajakklub att. Lars Damgaard e-mail: lrsdmgrd88@gmail.com 28. januar 2015 Sag nr. EMN-2015-00153 Tilladelse til midlertidig opsætning af robaner på Silkeborg Langsø i 2015 Dispensation til opsætning

Læs mere

FORNYET RÅSTOFINDVINDING VED SOPHIENHOLM

FORNYET RÅSTOFINDVINDING VED SOPHIENHOLM OKTOBER 2013 HOLBÆK KOMMUNE FORNYET RÅSTOFINDVINDING VED SOPHIENHOLM VVM OG MILJØRAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk OKTOBER

Læs mere

Miljørapport med VVM og Miljøvurdering Vindmøller ved Søllested April 2011 Vindmøller ved Søllested - Miljørapport med VVM og Miljøvurdering April 2011 Udgiver: Lolland Kommune Jernbanegade 7 4930 Maribo

Læs mere

Helikopterlandingsplads ved Regionshospitalet

Helikopterlandingsplads ved Regionshospitalet VVMredegørelse og kommuneplanretningslinjer Helikopterlandingsplads ved Regionshospitalet Holstebro Tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013 Forslag Holstebro Kommune Oktober 2014 1 Forord Hermed foreligger forslag

Læs mere

Forslag til Lokalplan FRE.H.14.08.02 Kommuneplantillæg 09.62 Udvidelse af Frederikshavn Havn

Forslag til Lokalplan FRE.H.14.08.02 Kommuneplantillæg 09.62 Udvidelse af Frederikshavn Havn Forslag til Lokalplan FRE.H.14.08.02 Kommuneplantillæg 09.62 Udvidelse af Frederikshavn Havn Kragholmen Jernbane Station Nordre Skanse Fiskeri- og trafikhavnen Trafikhavnen Havnepladsen Nordhavnen Eksisterende

Læs mere

Tillæg nr 8 Vindmøller mellem Sønderskov og Ugilt

Tillæg nr 8 Vindmøller mellem Sønderskov og Ugilt Tillæg nr 8 Vindmøller mellem Sønderskov og Ugilt Vedtaget Status Vedtaget KOMPLAN_ID 2214193 Plannavn Tillæg nr 8 Vindmøller mellem Sønderskov og Ugilt plannr Tillæg nr 8 Dato for offentliggørelse af

Læs mere

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas.

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas. Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Smed Sørensens Vej 1 6950 Ringkøbing Endelig vedtagelse af Tillæg nr. 37 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-Skjern Kommune og Lokalplan nr. 373 for et område

Læs mere

Aalborg Lufthavn. Januar 2013. UDVIDELSE AF AALBORG LUFTHAVN Miljørapport - VVM og MV

Aalborg Lufthavn. Januar 2013. UDVIDELSE AF AALBORG LUFTHAVN Miljørapport - VVM og MV Aalborg Lufthavn Januar 2013 UDVIDELSE AF AALBORG LUFTHAVN Miljørapport - VVM og MV PROJEKT Aalborg Lufthavn Projekt nr. 208116 Version 1 Version 2, Endelig Dokument nr. 125841504 Udarbejdet af LGO, MDS

Læs mere

Derudover sikres muliggørelsen ved, at rammebestemmelserne for Novo Nordisk A/S (rammeområde EO.E.33), fastholdes.

Derudover sikres muliggørelsen ved, at rammebestemmelserne for Novo Nordisk A/S (rammeområde EO.E.33), fastholdes. Hillerød Kommune Virksomheder J.nr. MST-1274-00056 Ref. Kigni Den 9. april 2014 Udstedelse af kommuneplantillæg til Hillerød Kommunes Kommuneplan 2013: VVM for Novo Nordisk A/S, site Hillerød Til Hillerød

Læs mere