GARDENA. S 2000 S Art S 2300 SP Art. 3982

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GARDENA. S 2000 S Art. 3980 S 2300 SP Art. 3982"

Transkript

1 GRDEN 2000 rt P rt D Gebrauchsanweisung Leise-Powerhäcksler GB Operating Instructions Quiet Power Chaff Cutter F Mode d emploi Broyeur silencieux NL Gebruiksaanwijzing Hakselaar Bruksanvisning Tystgående ompostkvarn I Istruzioni per l uso Biotrituratore E Manual de instrucciones Trituradora silenciosa de gran potencia P Instruções de utilização Corta-palha potente e silencioso D Brugsanvisning tøjsvag kompostkværn

2 DBitte lesen ie diese Gebrauchsanweisung vor Montage und Inbetriebnahme Ihres Gerätes sorgfältig. Beim Lesen der Gebrauchsanweisung bitte die Umschlagseite herausklappen. Inhaltsverzeichnis eite Technische Daten 5 2. Hinweise zur Gebrauchsanweisung 5 3. Ordnungsgemäßer Gebrauch 5 4. Montage 5 5. Inbetriebnahme 6 6. Richtiges Häckseln 7 7. Wartung, Pflege, ufbewahrung 8 8. Hinweise zur ordnungsgemäßen Benutzung, icherheitshinweise 9 9. törungen 10 Garantie 62 GPlease read these operating instructions carefully before assembling and using your Chaff Cutter. Unfold inside cover pages to read the operating instructions. Contents Page 1. Technical Data Operating Instructions Information Proper Use ssembly Putting into Operation Correct Working with the Chaff Cutter Maintenance, Care, torage dvice for Proper Use / afety Instructions Faults 16 Guarantee 62 FNous vous remercions de bien vouloir lire attentivement ce mode d emploi avant le montage et l utilisation de votre appareil. Dépliez le 2ème volet de la couverture pour avoir les illustrations sous les yeux pendant la lecture du mode d emploi. Contenu Page 1. Caractéristiques techniques Informations sur le mode d emploi Domaine d utilisation Montage Mise en marche Comment bien broyer Maintenance, entretien, entreposage Conseils de sécurité et précautions d emploi Incidents de fonctionnement 22 Garantie 62 NLees deze gebruiksaanwijzing voor de montage en ingebruikname van het apparaat zorgvuldig door. Bij het lezen van de gebruiksaanwijzing de omslagzijde openslaan. Inhoudsopgave Pagina 1. Technische gegevens anwijzing bij de gebruiksaanwijzing Juiste gebruik Montage Ingebruikname Op de juiste manier hakselen Onderhoud en opslag anwijzing voor het juiste gebruik, veiligheidstips toringen 28 Garantie 62 Läs omsorgsfullt igenom bruksanvisningen före montering och användning. Vik ut omslagssidan när Du läser bruksanvisningen. Innehåll ida 1. Tekniska data nmärkningar för bruksanvisning vsedd användning Montering Idrifttagning orrekt kompostmaterial Underhåll, skötsel, förvaring nvisningar för korrekt användning, säkerhetsanvisningar Felsökning 34 Garanti 63 IPrima di montare e mettere in uso l attrezzo, leggere attentamente le istruzioni tenendo aperto il pieghevole per avere sott occhio i disegni esplicativi. Indice Pagina 1. Dati tecnici vvertenze Uso corretto Montaggio Messa in uso Modalità funzionali / Condizioni operative Manutenzione Norme d uso e di sicurezza nomalie di funzionamento 40 Garanzia 63 ELea detenidamente estas instrucciones de este montaje y de la puesta en marcha del aparato. Durante la lectura, rogamos desdoble la portada. Indice Página 1. Datos técnicos Indicaciones al manual de instrucciones Uso correcto Montaje Puesta en marcha Desbrozar correctamente Mantenimiento, conservación, almacenamiento Indicaciones para un correcto uso / indicaciones de seguridad verías 47 Garantía 63 PLeia atentamente estas instruções antes de montar ou utilizar esta máquina. Para ler este manual de instruções, desdobre a capa. Indice Página 1. Dados técnicos Informação sobre as instruções de manejo Utilização correcta Montagem Colocação em funcionamento Triturar correctamente Manutenção, conservação e armazenagem Conselhos para uma utilização correcta / instruções de segurança Falhas 54 Garantia 63 Læs denne brugsanvisning omhyggeligt igennem før montering og igangsætning af apparatet. lap brugsanvisningens omslagsside ud under læsningen. Inhold ide 1. Tekniske data Henvisninger til brugsanvisningen orrekt anvendelse Montering Igangsætning orrekt anvendelse Vedligeholdelse, pleje, opbevaring Henvisninger til den korrekte anvendelse, sikkerhedshenvisninger Fejl 60 Garanti 63

3 GRDEN Tystgående kompostkvarn 2000 / 2300 P 1. Tekniska data P Längd 530 mm 530 mm Bredd 482 mm 482 mm Höjd 876 mm 876 mm Vikt 23 kg 24 kg Effekt 2000 W 2300 W nslutningspänning 230 V 230 V Nätfrekvens 50 Hz 50 Hz äkring Inkopplingstid B 6 4/6 B 6 4/6 Varvtal motor 2790 v/ min v/ min. Varvtal klinga 40 v/ min. 40 v/ min. Grendiameter färskt trä upp till 40 mm upp till 45 mm Grendiameter torrt trä upp till 30 mm upp till 30 mm Ljudeffektnivå L 1) p 82 db() 82 db() Ljudnivå L 1) W 95 db() 95 db() Riktningsomkopplare B Huvudströmbrytare C Inställningsratt D tällskruv E kärplatta F kyddsbrytare för motorn G linga 4.3 Montering av understället (bild B) Montera de båda hjulen 1 på understället 2 enligt följande: 1. ätt på hjulet 1 på underställets axel Idrifttagning nmärkning: ontrollera att hjulet sitter åt rätt håll, se bild B. 2. kruva på skyddet på skruven 5, montera hela understället i fästena och skruva åt. 3. Montera det andra hjulet enligt ovan. Nu kan kompostkvarnen monteras på understället. 4.4 Montera kompostkvarnen på understället (bild C) Gör på följande sätt för att montera kompostkvarnen 3 på understället 2 : 1. täll kompostkvarnen 3 på understället 2 som i bild C och sätt i de båda skruvarna 7 i fästena 8. nmärkning: ontrollera att kompostkvarnen ligger rakt på understället. 2. kruva åt de båda skruvarna 7 från underställets undersida med de medlevererade mellanläggsbrickor och sexkantsmuttrarna 9. 1) Mätningsmetod enligt RL UZ nmärkningar för bruksanvisning Läs omsorgsfullt igenom bruksanvisningen och följ dess anvisningar. Gör Dig med hjälp av bruksanvisningen väl förtrogen med kompostkvarnen och dess olika delar, 3. vsedd användning GRDEN kompostkvarn skall användas för att klyva och finfördela organiska material, t.ex. grenar och kvistar i hobbyträdgårdar och är inte avsedd för användning i offentliga parkanläggningar, sportanläggningar eller i jord- och skogsbruk. 4. Montering 4.1 ontroll av leverans Förpackningen för GRDEN kompostkvarn innehåller följande delar:.ompostkvarn.underställ.2 hjul 30 dess korrekta handhavande och säkerhetsanvisningarna. v säkerhetsskäl får barn och ungdomar under 16 år liksom personer, som inte är Iakttagandet av tillverkarens bifogade bruksanvisning är en förutsättning för en korrekt användning av kompostkvarnen. Bruksanvisningen innehåller drifts-, underhålls- och skötselanvisningar..plastpåse med kopplingsdelar och fast nyckel (10/13 mm).bruksanvisning 4.2 Funktionsdelar (Bild ) 1 Hjul 2 Underställ 3 ompostkvarn 4 xel förtrogna med denna bruksanvisning, inte använda detta kompostkvarn. Förvara bruksanvisningen på säkert ställe. Observera! ompostkvarnen är inte lämpad för bearbetning av trädgårdsjord och skall aldrig användas för bearbetning av t.ex. metalldelar. Risk för personskador! 5 kruvar med (4,2 x 19 mm) med skydd 6 Inmatningsöppning 7 kruvar 8 Fästen 9 Mellanläggsbrickor / sexkantmuttrar 0 tickuttag för kompostkvarn 5.1 Uppställningsplats täll upp kompostkvarnen på ett jämn och stabilt underlag. täll inte upp kompostkvarnen på sten- eller betongyta för att undvika skador av nedfallande kompostmaterial. Lägg inte in ytterligare material när klingan stannat. 5.2 Elanslutning nmärkningar! nvänd endast tillåtna förlängningskablar. Fråga Din elektriker. abelkopplingarna måste vara av gummi eller gummiförsedda och motsvara DIN VDE Lägg aldrig kabeln över eller under inmatningsöppningen. Risk för skador! ontrollera att kabeln inte leds över trösklar eller fönsterkarmar. Risk för klämskador på kabeln. Dra aldrig ur kontakten genom att dra i kabeln utan fatta tag i kontakten för att undvika skador på kabelns koppling. nslut förlängningskabeln i kompostkvarnens stickuttag 0 och ändra änden i eluttagen. 5.3 Idrifttagning (bild D/ E) Viktigt! Beakta anvisningar och säkerhetsanvisningar innan Du använder kompostkvarnen. ompostkvarnen måste vara monterad enligt anvisningarna innan motorn kopplas på. Inmatningsöppningen måste vara tom. Håll undan ansikte och kroppsdelar från inmatningsöppningen. Håll undan händer, fötter och andra kroppsdelar från inoch utmatningsöppningarna. tarta kompostkvarnen enligt följande: 1. täll klingans riktningsomkopplare med pilen nedåt (bild D1) (normalinställning för klingan). 2. Tryck på den gröna knappen på huvudströmbrytaren B för att starta kompostkvarnen. lingan börjar rotera. Viktig! Om Du ändrar riktningen för klingan med riktningsomkopplaren, vänta alltid tills klingan stannat innan Du trycker på den gröna knappen på huvudströmbrytaren B igen. nnars kan det hända att riktningen inte ändras. 3. toppa in kompostmaterialet (max. diameter, se Tekniska data ) i inmatningsöppningen 6. nmärkning: lingan tar tag i materialet och drar in det automatiskt i kvarnen (bild E). nvänd alltid handskar och skyddsglasögon under arbetet. 5.4 lingan blockeras... när främmande föremål, för mycket material eller för tjocka grenar stoppas i kvarnen. Gör då enligt följande: 1. täll om riktningsomkopplaren med pilen uppåt (klingan roterar bakåt), bild D 2. varnen slår av. 2. Tryck på den gröna knappen på huvudströmbrytaren B för att åter starta kompostkvarnen. lingan roterar bakåt och trycker upp kompostmaterialet. 5.5 Om materialet inte trycks upp föreligger en total blockering. Gör följande för att frigöra skärplattan E från klingan: 1. täng kvarnen, tryck på den röda knappen på huvudströmbrytaren B. 2. Dra ur eluttaget och vänta tills klingan stannat helt. 3. Lossa ställskruven D och vrid inställningsratten C ett par 31

4 varv åt vänster så att blockeringen frigörs med klingans bakåtdrift : 4. a) Är kompostmaterialet redan är helt indraget, ställ om riktningsomkopplaren med pilen uppåt (bakåt), bild D 2. ätt in stickuttaget, tryck på den gröna knappen på huvudströmbrytaren B och starta kvarnen. Är blockeringen löst, ställ om riktningsomkopplaren med pilen nedåt (framåt), bild D1 så att kompostmaterialet hamnar nere i utmatningsöppningen. 4. b) Är kompostmaterialet för stort och fyller inmatningsöppningen, ställ riktningsomkopplaren med pilen uppåt (bakåt). Tryck på den gröna knappen på huvudströmbrytaren B för att åter starta kompost 6. orrekt kompostmaterial 6.1 äkerhetsanvisningar ompostkvarnen måste vara monterad enligt anvisningarna innan motorn kopplas på. Dra ur elkabeln och se till att motorn är står stilla när Du lämnar kompostkvarnen. täng av motorn, dra ut elkabeln och se till att klingan står stilla innan Du flyttar kompostkvarnen till ett annat ställe. nvänd alltid handskar och skyddsglasögon under arbetet. asta inte in kompostmaterial i inmatningsöppningen från en högre plats, t.ex. ett träd. 32 kvarnen. ompostmaterialet trycks uppåt. Ta bort överflödigt kompostmaterial ur inmatningsöppningen. 5. tälla tillbaka riktningsomkopplaren till normalgång. 6. Lossades skärplattan E i samband med blockeringen, skall denna justeras enligt anvisningarna nedan, se Underhåll av klinga. 5.6 Ändras klingans riktning av sig själv..., t.ex. vid en plötslig blockering och kompostmaterialet trycks upp, gör enligt följande: 1. täng av kompostkvarnen med den röda knappen på huvudströmbrytaren B. nmärkning: Vänta tills klingan stannat helt. 2. tarta kompostkvarnen med den gröna knappen på huvudströmbrytaren B igen. Nu är kvarnen arbetsredo igen. 6.2 Tips för arbetet GRDEN kompostkvarn skall endast i undantagsfall användas för mjuka trädslag (t.ex. äppeleller päronträd, blöt växlighet). Dessa material kan komposteras direkt. Dessa material blir annars en tjock, lufttät illaluktande massa som lätt börjar mögla och förstör kompostens kvalité. GRDEN kompostkvarn är lämpad för långa, hårda torkade blomsterstjälkar, perenner, småbuskar och kvistar ur beskurna träd. Blockeras inmatningsöppningen/klingan av t.ex för blött material kan blockering eventuellt lösas genom att växelvis mata in torra grenar och kvistar och det sämre materialet. 5.7 Blockeringsskyddet slår till (bild E) GRDEN kompostkvarn är utrustat med en skyddsbrytare för motorn. Belastas motorn för hårt, speciellt vid blockering, slår skyddsbrytaren F till. varnen stängs automatiskt ev efter c:a 8-12 sekunders blockering. 1. Vänta c:a 5 minuter och låt motorn kallna. 2. Tryck på skyddsbrytaren F igen. ompostkvarnen kan nu startas med den gröna knappen. 5.8 tänga av Tryck den röda knappen på huvudströmbrytaren B för att stänga av kompostkvarnen. Observera! Vänta tills klingan stannat. Risk för personskador! En behållare (t.ex. säck eller låda) skall tömmas regelbundet. För mycket material i behållaren kan leda till att materialet hamnar i utmatningsöppningen och in i klingan. 7. Underhåll, skötsel, förvaring 7.1 Underhåll llmänt Reparationer och underhållsarbeten som innebär att skyddsanordningar skall monteras isär skall utföras av Gardenas kundtjänst eller av återförsäljares kundtjänst auktoriserad av GRDEN. Underhålls- och reparationsarbeten på kompostkvarnen och isärmontering av skyddsanordningar får endast göras med avstängd motor, stillastående klinga och urdragen eluttag. nvänd skyddshandskar för att undvika personskador. Underhåll innefattar arbeten som innebär att kompostkvarnen hålls i felfritt driftstillstånd. Regelbunden kontroll av skruvar, rörliga delar och ev. skador och utbyte av slitna eller skadade delar förebygger olyckor och kompostkvarnens driftssäkerhet. ontrollera att alla muttrar, bultar och skruvar är ordentligt åtdragna och att kompost- ontrollera följande före varje användning e efter att kompostkvarnen inte har några synliga fel eller brister. nvänd inte kvarnen när säkerhetsanordningarna och/eller klingan är skadad eller sliten. e till att säkerhetsanordningarna är i ordentligt skick. nvändning/nsvar ompostkvarnen kan förorsaka allvarliga skador! Du är ansvarig för säkerheten inom det närmaste arbetsområdet. kvarnen befinner sig i ett driftssäkert tillstånd. litna och skadade delar får endast bytas ut av GRDEN kundtjänst eller av återförsäljares kundtjänst auktoriserad av GRDEN. Underhåll för klinga (bild C1) kärplattan E är optimalt inställd från fabrik men är naturligtvis en del som utsätts för slitage. kärplattan måste justeras när kompostmaterialet inte klyvs eller finfördelas ordentligt. 1. Lossa ställskruven D med den fasta nyckeln (10/13 mm) med motorn i gång (håll den gröna knappen på huvudströmbrytaren B intryckt/ riktningsomkopplaren med pilen nedåt normal framåt) och 2. vrid inställningsskruven C försiktigt för hand åt höger till ett lätt skrapande ljud hörs och metallspån faller ur utmatningsöppningen (helt kort). Viktigt! Justeringen får inte ske i bakåtdrift. 3. Dra åt ställskruven igen. ompostmaterialet klyvs och finfördelas ordentligt igen. Var medveten om Din omgivning och förvissa Dig om att inte fara kan uppstå därför att Du inte hör beroende på kompostkvarnens maskinljud. nvänd endast kompostkvarnen till därför avsedd användning. ontrollera att inte obehöriga personer, speciellt barn eller djur, befinner sig i arbetsområdet. Var riktigt klädd, inga stora klädesplagg eller smycken som kan fastna i kvarnen. nvänd stängda skor, långbyxor och handskar samt skyddsglasögon och hörselskydd. Tar inställningsskruven i botten (det går inte att vrida längre till höger) skall skärplattan bytas ut av GRDEN kundtjänst. 7.2 Rengöring och skötsel Rengörings- och skötselarbeten får endast utföras med avstängd motor, stillastående klinga och utdraget eluttag. nvänd skyddshandskar för att undvika personskador. Risk för sak- och personskador! Rengör aldrig kompostkvarnen under rinnande vatten, aldrig med högtryckstvätt. Ta bort smuts och materialrester direkt efter användningen. nvänd en mjuk borste eller en trasa. nvänd skyddshandskar. Risk för personskador! 7.3 Förvaring Förvara kompostkvarnen i ett torrt, slutet rum. 8. nvisningar för korrekt användning, säkerhetsanvisningar Vass roterande klinga! lingan har en efterlöpstid! Risk för skador på händer och fingrar! tå stadigt när Du arbetar. nslutningskabeln skall inte placeras inom området för inoch utmatningsöppningarna. e till att motorns luftningsschakt hålls rena. Undvik därigenom skada på maskin och brandfara. ompostkvarnen får inte tippas under arbetets gång. e till att inte sten, jord, glas, textilier, plast eller metalldelar matas in i kompostkvarnen. Dessa material skadar klingan. Fara för stenslag. 33

5 toppa aldrig händer eller fingrar i in- eller utmatningsöppningarna när kompostkvarnen är i drift. Risk för personskador! Hamnar ändå främmande föremål i kvarnen, eller om missljud eller vibrationer uppstår, stoppa kompostkvarnen omedelbart och låt klingan stanna. Åtgärda ev. fel, kontrollera att kvarnen inte är skadad, kontrollera lösa delar osv. eller lämna in till kundtjänst om nödvändigt. vbrott i arbetet Låt aldrig kompostkvarnen stå utan uppsikt. Förvara kompostkvarnen på säker plats om arbetet avbrutits. 9. Felsökning täng av motorn, dra ut elkabeln och se till att klingan står stilla innan Du flyttar kompostkvarnen till ett annat ställe. Ta hänsyn till omgivningen nvänd aldrig kompostkvarnen när det regnar eller vid fuktig väderlek. Håll avstånd till simbassänger och trädgårdsdammar. Ta hänsyn till Dina grannar. Elektrisk säkerhet ompostkvarnen får endast användas när anslutningens resp. stickuttag är oskadade. Är anslutningskabeln skadad får den inte användas. törning Möjliga orsaker Åtgärd abeln måste regelbundet kontrolleras så att den inte har brott eller frilagda ledningar. tickuttaget skall vara stänkskyddat, tillverkat av gummi eller gummiförsett och motsvara DIN VDE nvänd endast tillåtna förlängningskablar. Fråga Din elektriker. Vi rekommenderar användning av en jordfelsbrytare på 30m för utomhusanvändning. Jordfelsbrytare skall enligt lag användas i chweiz. Motorn startar inte. Riktningsomkopplaren på 0. Vrid riktningomkopplaren till önskad position: ompostmaterial trycks uppåt, t.ex. vid blockering. Normal arbetsinställning ontakta kundtjänst för reparationer eller skicka in den defekta maskinen direkt till kundtjänst (se baksidan). Bifoga en kort beskrivning av felet och vid garantifall, även en kopia av inköpskvittot. EU Tillverkarintyg Produktbeskrivning: Tystgående ompostkvarn Typer: 2000 / 2300 P rt.nr.: 3980 / 3982 EU direktiv: Maskindirektiv 98/37/EC Elektromagnetisk kompatibilitet 89/336/EC Lågspänningsdirektiv 73/ 23/ EC Direktiv 93/68/EC Direktiv 2000/14/EC Tillverkaren är inte ansvarig för skada som orsakats av produkten om skadan beror på att produkten har reparerats felaktigt eller om, vid reparation eller utbyte, andra än Original GRDEN reservdelar har använts. Harmoniserad Europeisk standard: EN EN EN Ljudnivå: uppmätt / garanterad / 96 db () 2300 P 95 / 97 db () CE-Märkningsår: 1998 amma sak gäller för kompletteringsdelar och tillbehör. Undertecknad firma GRDEN ress + astner GmbH Hans-Lorenser-traße 40 D Ulm intygar härmed att nedan nämnda produkter överensstämmer med EU:s direktiv, EU:s säkerhetsstandard och produktspecifikation. Detta intyg upphör att gälla om produkten ändras utan vårt tillstånd. Ulm, Thomas Heinl Technical Director Motorn stannar. Blockeringsskyddet har utlöst Vänta c:a 5 minuter och beroende på överbelastning starta motorn igen. eller blockering av klingan. ompostkvarnen matar inte lingans riktning är inte korrekt. täll om riktningsomkopplaren in material ordentligt. i önskad position. Uppsamlingskorgen är överfull (materialet matas in fel väg). Töm uppsamlingskorgen. Riktningen har ändrats e kapitel 5.6. beroende på en blockering. För mycket vått material i klingan. Åtgärda genom att växelvis mata in torrt och vått material, se kapitel 6.2. ompostmaterialet kärplattan E är inte korrekt Justering skärplattan E enligt finfördelas inte. inställd mot klingan. anvisningarna i Underhåll för klinga. Missljud, vibrationer. ontrollera att alla skruvar Efterdra skruvarna. är åtdragna. Lämna in till GRDEN kundtjänst

6 GRDEN tøjsvag kompostkværn 2000 / 2300 P 1. Tekniske data P Længde 530 mm 530 mm Bredde 482 mm 482 mm Højde 876 mm 876 mm Vægt 23 kg 24 kg trømforbrug 2000 W 2300 Forsyningsspænding 230 V 230 Netfrekvens 50 Hz 50 ikring Indkoblingstid B 6 4/6 B 6 4/6 Mærkehastighed motor 2790 o/ min o/ min. Mærkehastighed skærevalse 40 o/ min. 40 o/ min. Grendiameter friskt træ til 40 mm til 45 mm Grendiameter tørt træ til 30 mm til 30 mm tøjniveau på arbejdspladsen L 1) p 82 db() 82 db() Lydtryksniveau på arbejdspladsen L 1) W 95 db() 95 db() 0 ompostkværnens stikkontakt Vendekontakt B Hovedafbryder C tilleskrue D ontramøtrik E nitplade F Motorværnskontakt G kærevalse 4.3 Montering af understellet (ill. B) De to vedlagte hjul 1 monteres på understellet 2 på følgende måde: 1. Hjulet 1 sættes på understellets aksel Igangsætning Henvisning: Vær opmærksom på den rigtige hjulside i henhold til ill. B. 2. apslen sættes på skruen 5, modulet føres komplet ind i akslens boring og skrues fast. 3. Det andet hjul monteres som oppe beskrevet. Nu kan selve kompostkværnen monteres på understellet. 4.4 Montering af kompostkværnen på understellet (ill. C) Til montering af selve kompostkværnen 3 på understellet 2 er fremgangsmåden følgende: 1. ompostkværnen 3 anbringes på understellet 2 i henhold til ill. C, og de to skruer 7 sættes ind i boringerne 8. Henvisning: Vær opmærksom på, at kompostkværnen sidder lige på understellet og ikke kan kippe. 2. De to skruer 7 fastgøres fra understellets underside ved hjælp af de vedlagte underlagsskiver og sekskantmøtrikker 9. 1) Målemetode i henhold til RL UZ Henvisninger til brugsanvisningen Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og iagttag henvisningerne i denne. Gør Dem kendt med kompostkværnen, styreorganerne og 3. orrekt anvendelse GRDEN kompostkværnen er beregnet til knusning af organiske stoffer, f.eks. planterester, der forekommer i private hus- og hobbyhaver, og er ikke beregnet til brug i offentlige parker, sportspladser, ved veje og i land- og skovbrug. 4. Montering 4.1 Fuldstændighedskontrol GRDEN kompostkværnens pakkasse indeholder følgende dele:.ompostkværn.understel.2 hjul den rigtige anvendelse samt med sikkerhedshenvisningerne ved hjælp af denne vejledning. f sikkerhedsårsager må børn og unge under 16 år Overholdelsen af brugsanvisningen, som fabrikanten har vedlagt, er forudsætning for korrekt brug af apparatet. Brugsanvisningen indeholder også drifts-, service- og vedligeholdelsesbetingelser..polyposte med samlestykker og gaffelnøgler (10/13 mm).brugsanvisning med garantikort 4.2 Funktionsdele (ill. ) 1 Hjul 2 Understel 3 ompostkværn samt personer, der ikke er kendt med brugsanvisningen, ikke anvende kompostkværnen. Denne brugsanvisning skal opbevares omhyggeligt. Forsigtig! ompostkværnen egner sig ikke til f.eks. at løsne havejord, og må aldrig anvendes til at knuse f.eks. metaldele. Fare for kvæstelser! 4 ksel 5 kruer (4,2 x 19 mm) med kapsler 6 Påfyldningstragt 7 kruer 8 Boringer 9 Underlagsskiver/ sekskantmøtrikker 5.1 Valg af opstillingssted ompostkværnen skal placeres på en plan, stabil og sikker undergrund. ompostkværnen må dog ikke stilles på en grus- eller brolagt undergrund for at undgå kvæstelser på grund af materiale, der kan slynges ud. Efter standsning af skæreværktøjet må der ikke mere påfyldes materiale. 5.2 ompostkværnens nettilslutning Vigtige henvisninger! nvend kun godkendte forlængerledninger. pørg Deres elektriker. Tilslutningskablernes koblinger skal være af gummi eller gummibelagt og opfylde DIN VDE Tilslutningsledningen må aldrig føres over eller under påfyldningsåbningen. Fare for kvæstelser og beskadigelser! ørg ved indretningen af tilslutningsledningen for, at denne ikke føres gennem dør- hhv. vinduesspalter. Fare for indeklemning af kablet. Tilslutningskablet må kun trækkes ud af stikkontakten ved stikket og ikke i kablet for at undgå beskadigelser af tilslutningskablet. Til tilslutning til strømnettet sættes forlængerledningens kobling i kompostkværnens stikkontakt 0 og stikket i netstikkontakten. 5.3 Igangsætning af kompostkværnen (ill. D/E) Vigtigt! Iagttag henvisningerne om korrekt brug og sikkerhedshenvisningerne, før kompostkværnen sættes i gang. Ved indkobling af motoren skal kompostkværnen være monteret efter forskrifterne. Påfyldningsåbningen skal være fri for materiale, der skal bearbejdes. nsigt og kroppen skal holdes borte fra påfyldningsåbningen. Hænder, fødder og andre kropsdele samt tøj må ikke komme i nærheden af påfyldningsområdet og udkastningstragten. For at sætte kompostkværnen i gang er fremgangsmåden følgende: 1. Valsens vendekontakt stilles i position (ill. D1) (valsens normale arbejdsstilling). 2. Tryk på den grønne tast på hovedafbryderen B for at tænde for kompostkværnen. kærevalsen starter derefter. Vigtigt! Vent principielt på stilstanden af skærevalsen efter ændring af rotationsretningen på vendekontakten, før den grønne tast på hovedafbryderen B trykkes, da der i modsat fald muligvis ikke sker nogen skift af skærevalsens rotationsretning. 3. Derefter tilføres materialet, der skal bearbejdes (max. tykkelse: se Tekniske data ) via påfyldningsåbningen 6. Henvisning: Når materialet, der skal bearbejdes, gribes af skæreværktøjet, bliver det automatisk trukket ind (ill. E). nvend altid handsker og beskyttelsesbriller, når kompostkværnen anvendes. 5.4 Valsen blokerer... når fremmedlegemer, for meget materiale eller for tykke grene kommer ind i valsen. Følgende foretages: 1. Vendekontakten stilles på positionen (returløb), ill. D 2. Maskinen kobler fra. 2. Tryk på den grønne tast på hovedafbryderen B for genstarte kompostkværnen. kærevalsen arbejder med returløb og materialet frigives nu opad

7 5.5 Hvis materialet trods returløb ikke frigives (totalblokering), skal snitpladen E indeni fjernes fra skærevalsen på følgende måde: 1. Maskinen kobles fra; tryk på den røde tast på hovedafbryderen B. 2. Netstikket trækkes ud og stilstand af skærevalsen afventes. 3. ontramøtrikken D løsnes og stilleskruen C drejes et par omdrejninger til venstre, således at totalblokeringen kan løsnes via tilbageløbet af skærevalsen: 4. a) Hvis materialet allerede er blevet trukket fuldstændigt ind, stilles vendekontakten på positionen (returløb), ill. D 2. Netstikket sættes i stikkontakten og den grønne tast på hovedafbryderen B trykkes for at tænde for maskinen. Når materialet har løsnet sig, stilles vendekontakten på positionen (fremadløb), ill. D1, således at det løsnede materiale transporteres nedad ud af udkastningsåbningen. 4. b) Ved længere materiale, der stadig kommer frem fra påfyldningsåbningen, skal kontakten stilles på positionen (returløb). Tryk på den grønne tast på hovedafbryderen B for genstarte kompostkværnen. Det blokerede materiale frigives nu opad. Fjern det opad løsnede materiale fra påfyldningsåbningen. 5. Vendekontakten stilles igen på normaldrift. 6. Hvis snitpladen E er blevet løsnet i tilfælde af en totalblokering, skal denne igen justeres som beskrevet under punkt Vedligeholdelse af skæreindretning. 5.6 Hvis valsens rotationsretning ændrer sig af sig selv..., f.eks. ved abrupt blokering, og materialet frigives opad, er fremgangsmåden følgende: 1. ompostkværnen kobles fra via den røde tast på hovedafbryderen B. Henvisning: fvent stilstanden af valsen. 2. ompostkværnen genstartes via den grønne tast på hovedafbryderen B. Nu kan arbejdet fortsættes. 5.7 Blokeringsbeskyttelsen udløses (ill. E) GRDEN kompostkværnen er forsynet med en motorværnskontakt. Ved stærk overbelastning af motoren, især ved blokering af valsen, udløser motorværnskontakten F. Den kobler maskinen fra efter ca sekunder blokeringstid i tilfælde af en blokering. 1. Efter den automatiske frakobling af maskinen via motorværnskontakten skal der afventes en afkølingstid på ca. 5 minutter. 2. Tryk derefter igen på motorværnskontakten F efter udløb af afkølingstiden. Derefter kan maskinen genstartes via den grønne tast. 5.8 Frakobling af kompostkværnen Tryk på den røde tast på hovedafbryderen B for at koble kompostkværnen fra. Pas på! Valsen fortsætter et øjeblik. Fare for kvæstelser! 7. Vedligeholdelse, pleje, opbevaring 7.1 Vedligeholdelse Generelt Reparationer og vedligeholdelsesarbejde, især sådanne, der kræver afmontering af beskyttelsesindretningen, må kun lades udføre af GRDEN servicecentre eller af GRDEN autoriserede fagforhandler. Vedligeholdelses- og rengøringsarbejde på kompostkværnen samt afmontering af beskyttelsesindretningerne må kun foretages med frakoblet motor, stillestående valse og trukket netstik. nvend handsker til undgåelse af kvæstelser. Vedligeholdelsen omfatter arbejder, der opretholder kompostkværnen i en upåklagelig driftstilstand. Gennem regelmæssig kontrol (sikkert hold af skrueforbindelser, revner, beskadigelser) og udskiftning af beskadigede og slidte dele forebygges ulykker og maskinsvigt. ørg for, at alle møtrikker, bolte og skruer er fast strammede og at apparatet er i en sikker driftstilstand. f sikkerhedsårsager skal slidte og beskadigede dele kun lades udskifte af GRDEN-service eller en autoriseret fagforhandler. Vedligeholdelse af skæreindretningen (ill. C1) nitpladen E er blevet optimalt indstillet hos fabrikanten, men er dog udsat for naturlig slitage. nitplade skal justeres, så snart materialet, der skal bearbejdes, ikke mere findeles helt. 1. Ved løbende motor (grøn tast på hovedafbryderen B trykket / vendekontakt på position normaldrift) løsnes kontramøtrikken D med gaffelnøglen (10/13 mm) og 2. stilleskruen C drejes med hånden forsigtigt til højre, indtil deres høres en let slibende lyd og der kommer fine aluminiumspån ud af udkastningskanalen for en kort tid. Vigtigt! Justeringen må ikke foretages i returløb. 3. Derefter strammes kontramøtrikken igen. Derefter findeles materialet igen fuldstændigt. Hvis stilleskruen er på anslaget (den kan ikke drejes videre mod højre), skal snitpladen lades udskifte af GRDEN service. 7.2 Rengøring og pleje Rengørings- og plejearbejde må kun udføres med frakoblet motor, stillestående valse og trukket netstik. nvend handsker til undgåelse af kvæstelser. På grund af fare for personog materielle skader: ompostkværnen må ikke rengøres under rindende vand, især ikke under højtryk. Direkte efter arbejdet skal snavs og materialerester fjernes på de steder, hvor det er muligt. Hertil anvendes en blød børste eller klud. nvend sikkerhedshandsker. Fare for kvæstelser! 7.3 Opbevaring ompostkværnen skal altid opbevares i et tørt, lukket rum. 6. orrekt anvendelse 6.1 ikkerhedshenvisninger Før indkobling af motoren skal kompostkværnen være monteret efter forskrifterne. Når kompostkværnen forlades, skal motoren standses og netstikket trækkes ud. Hvis kompostkværnen transporteres til et andet sted, skal motoren forinden kobles fra, netstikket trækkes ud og stilstand af knivvalsen afventes. nvend altid handsker og beskyttelsesbriller, når kompostkværnen anvendes. Påfyld aldrig kompostkværnens påfyldningsåbning fra et forhøjet ståsted. 6.2 ærlige henvisninger om anvendelse GRDEN kompostkværne egner sig kun begrænset til findeling af blødt og meget saftholdigt affald (f.eks. kernefrugt, vådt planteaffald). Disse materialer bør direkte komposteres. Ved findeling af det foroven nævnte affald kan der opstå en luftuigennemtrængelig, ildelugtende masse, som medfører forrådnelse, og som er ufordelagtig for en god efterkompostering. GRDEN kompostkværne egner sig til findeling af langstilkede, hårde og allerede tørrede stængler af blomster, stauder, buske og trægrene. Hvis påfyldningsåbningen/ skærevalsen tilstoppes, f.eks. på grund af for meget vådt materiale, så kan denne tilstopning for det meste afhjælpes ved at forarbejde grenmateriale. Blødere materiale bør derfor altid forarbejdes skiftevis med grene. Opsamlingsbeholderen (f.eks. sæk, kasse o.l.) skal regelmæssigt tømmes, da der kan opstå en ophobning af materiale i skærevalsen i tilfælde af overfyldning. 8. Henvisninger til den korrekte anvendelse, sikkerhedshenvisninger ontroller før hver brug Gennemfør en kontrol af maskinens udseende før hver brug. nvend ikke maskinen, når sikkerhedsindretninger og/eller skæreindretningen er beskadigede eller slidte. æt aldrig sikkerhedsindretninger ud af drift. nvendelse / ansvar ompostkværnen kan forårsage alvorlige kvæstelser! De er ansvarlig for sikkerheden i arbejdsområdet. Gør Dem kendt med omgivelserne og vær opmærksom på farer, som måske ikke er til at høre på grund af støj fra maskinen. nvend kompostkværnen udelukkende svarende til formålet, der beskrives i den brugsanvisning. Vær opmærksom på, at der ikke er andre personer (især børn) eller dyr i nærheden af arbejdsområdet. nvend ikke vidt tøj, smykker osv., da dette kan blive hængende i maskinen. nvend fast skotøj, lange bukser, handsker samt beskyttelsesbriller og høreværn, der kan købes hos fagforhandleren. Roterende værktøj! Værktøjet standser ikke straks! Fare for kvæstelse af fingrene! ørg altid for at have et sikkert hold under arbejdet. Tilslutningsledningen skal holdes borte fra området af påfyldnings- og udkastningstragten. Motorens ventilationshuller skal holdes frie for smudspartikler for at undgå fare for materielle skader eller brand

8 ompostkværnen må ikke kippes eller stilles på skrå under drift. ten, jord, glas, tekstiler, kunststoffer eller metaldele må ikke fyldes i maskinen; disse materialer medfører alvorlige beskadigelser af skæreværktøjet. Derudover er der fare for stenstød. Grib aldrig ind i udkastningsskakten / påfyldningsåbningen, når maskinen er tilsluttet. Fare for kvæstelser! Hvis fremmedlegemer skulle nå ind i valsen eller usædvanlige lyde eller vibrationer skulle optræde, skal kompostkværnen omgående kobles fra og stilstanden af valsen afventes. Blokeringen fjernes, maskinen kontrolleres med hensyn til eventuel beskadigelse / løsnede dele og i givet fald lades den reparere. rbejdsafbrydelse ompostkværnen må aldrig lades stå uden tilsyn. Hvis arbejdet afbrydes, opbe-var kompostkværnen på et sikkert sted. Hvis kompostkværnen transporteres til et andet sted, skal motoren forinden kobles fra, netstikket trækkes ud og stilstand af valsen afventes. Vær opmærksom på miljøpåvirkninger nvend aldrig maskinen i tilfælde af regnvejr eller i fugtige, våde omgivelser. ompostkværnen må ikke anvendes direkte ved swimmingpools eller havebassiner. Vær opmærksom på de lokale hviletider i Deres kommune! Elektrisk sikkerhed ompostkværnen må kun anvendes med ubeskadiget tilslutningsledning. I tilfælde af beskadiget tilslutningsledning skal netstikket omgående trækkes ud. Tilslutningsledningen skal regelmæssigt kontrolleres med hensyn til beskadigelser og slitage. oblingsstikkontakten af tilslutningsledningen skal være stænkvandsbeskyttet og af gummi eller være gummibelagt samt opfylde DIN VDE nvend kun godkendte forlængerledninger. pørg Deres elektriker. Til maskiner, der kan flyttes og som anvendes udendørs, anbefaler vi et fejlstrømsrelæ med en nominel fejlstrøm 30 m. I chweiz er det pligt at anvende et fejlstrømsrelæ. Fejl Mulig årsag fhjælpning Materialet findeles ikke. nitpladen E på valsen er ikke Justering af snitpladen E rigtigt indstillet. i henhold til beskrivelsen under Vedligeholdelse af skæreindretningen. Unormale lyde, ontrol, om der er løse skruer. kruerne strammes. raslen i maskinen. Maskinen skal lades kontrollere af GRDEN-service. I tilfælde af fejl bedes De kontakte vor forhandler, eller indsende den defekte maskine sammen med en kort fejlbeskrivelse, og i garantitilfælde sammen med en kopi af kvitteringen direkte til en af de anførte servicecentre på bagsiden. EU Overensstemmelse certificat Vi gør udtrykkeligt opmærksom på at i henhold til produktansvarsloven er vi ikke ansvarlige for skader forårsaget af vores udstyr, hvis det er på grund af uautoriserede reparationer eller hvis dele er skiftet ud og der ikke er anvendt originale GRDEN dele eller dele godkendt af os, eller hvis reparationerne ikke er udført af GRDEN-service eller en autoriseret fagmand. Det samme gælder for ekstra udstyr og tilbehør. Undertegnede GRDEN ress + astner GmbH Hans-Lorenser-tr. 40 D Ulm bekræfter hermed, at enheder listet herunder, ved afsendelse fra fabrikken, er i overensstemmelse med harmoniserede EU retningslinier, EU sikkerheds standarder og produkt specifikations standarder. Dette certifikat træder ud af kraft hvis enhederne er ændret uden vor godkendelse. 9. Fejl Fejl Mulig årsag fhjælpning Motoren starter ikke. Vendekontakt på position 0. Vendekontakten stilles på den ønskede position: Materialet transporteres opad, f.eks. ved en blokering rbejdsstilling Motoren standser. Blokeringsbeskyttelsen har udløst Efter ca. 5 minutters afkølingstid på grund af vedvarende overbe- kan motoren genstartes. lastning eller blokering af valsen. ompostkværnen trækker Valsens rotationsretning er Vendekontakten bringes til ikke materialet ind. indstillet forkert. den rigtige position. Beskrivelse af enhederne: tøjsvag kompostkværn Typer: 2000 / 2300 P Varenr.: 3980 / 3982 EU Retningslinier: Maskindirektiv 98/37/ EF Elektromagnetisk forenelighed 89/336/EF Lavspænding regulativ 73/ 23/ EF Direktiv 93/ 68/ EF Direktiv 2000/14/EF Harmoniserede Europæiske standarder: EN EN EN Lydtryksniveau: fmålt / Garanti / 96 db () 2300 P 95 / 97 db () CE-Mærkningsår: 1998 Ulm, Thomas Heinl Teknisk direktør Opsamlingsbeholderen er overfyldt (ophobning i valsen). Opsamlingsbeholderen tømmes. Rotationsretningen har ændret e kap sig automatisk på grund af en blokering. Valse tilstoppet på grund af for meget vådt materiale. fhjælpning af tilstopningen gennem bearbejdning af grenmateriale (se kap. 6.2)

9 D Garantie GRDEN gewährt für dieses Produkt die gesetzliche Garantie (ab aufdatum). Diese Garantieleistung bezieht sich auf alle wesentlichen Mängel des Gerätes, die nachweislich auf Materialoder Fabrikationsfehler zurückzuführen sind. ie erfolgt durch die Ersatzlieferung eines einwandfreien Gerätes oder durch die kostenlose Reparatur des eingesandten Gerätes nach unserer Wahl, wenn folgende Voraussetzungen gewährleistet sind:.das Gerät wurde sachgemäß und laut den Empfehlungen in der Gebrauchsanweisung behandelt..es wurde weder vom äufer noch von einem Dritten versucht, das Gerät zu reparieren..die Verschleißteile Messerwerk und chneidplatte sind von der Garantie ausgeschlossen. Diese Hersteller-Garantie berührt die gegenüber dem Händler/ Verkäufer bestehenden Gewährleistungsansprüche nicht. Im Reklamationsfall schicken ie bitte das defekte Gerät zusammen mit einer opie des aufbelegs und einer Fehlerbeschreibung frankiert an die auf der Rückseite angegebene erviceadresse. G Guarantee GRDEN honours the guarantee legally required for this product (starting from the date of purchase). This guarantee covers all serious defects of the unit that can be proved to be material or manufacturing faults. Under warranty we will either replace the unit or repair it free of charge if the following conditions apply:.the unit must have been handled properly and in keeping with the requirements of the operating instructions..neither the purchaser or a non-authorised third party have attempted to repair the unit..the blade assembly and the cutting plate are wearing parts and are not covered by the guarantee. This manufacturer s guarantee does not affect the user s existing warranty claims against the dealer/ seller. In case of claim, please return the faulty unit together with a copy of the receipt and a description of the fault, with postage paid to one of the GRDEN ervice Centres listed on the back of these operating instructions. F Garantie GRDEN accorde pour cet appareil la garantie légale à compter du jour de l achat. Elle est assurée par le remplacement gratuit des pièces défectueuses ou de l appareil. Le choix en étant laissé à la libre initiative de GRDEN. En tout état de cause s applique la garantie légale couvrant toutes les conséquences des défauts ou vices cachés (article 1641 et suivants du Code Civil). Pour que ces garanties soient valables, les conditions suivantes doivent être remplies :.L appareil a été manipulé de manière adéquate, suivant les instructions du mode d emploi..il n y a eu aucun essai de réparation, ni par le client, ni par un tiers..le bloc de coupe et le support de coupe sont des pièces d usure et sont par conséquent exclus de la garantie. Une intervention sous garantie ne prolonge pas la durée initiale de la garantie contractuelle. Toutes les revendications dépassant le contenu de ce texte ne sont pas couvertes par la garantie, quel que soit le motif de droit. Pendant la période de garantie, le ervice près-vente et les Centres V agréés effectueront, à titre payant, les réparations nécessaires par suite de manipulations erronées. En cas de réclamation, veuillez envoyer le produit en port payé avec le bon d achat et une description du problème, à l adresse du ervice près-vente figurant au verso. N Garantie GRDEN geeft op dit product de wettelijke garantie (vanaf de aankoopdatum). Deze garantie heeft betrekking op alle wezenlijke defecten aan het toestel, die aanwijsbaar op materiaal- of fabricagefouten berusten. Garantie vindt plaats door de levering van een vervangend apparaat of door de gratis reparatie van het ingestuurde apparaat, naar onze keuze, indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:.het apparaat werd vakkundig en volgens de adviezen in de gebruiksaanwijzing behandeld..noch de koper, noch een derde persoon heeft getracht het apparaat te repareren..het aan slijtage onderhevige messenwerk en de snijplaat vallen niet onder de garantie. Deze garantie van de producent heeft geen betrekking op de ten aanzien van de handelaar/ verkoper bestaande aansprakelijkheid. In geval van reclamatie het defecte apparaat samen met de kassabon en een beschrijving van de storing gefrankeerd op naar het op de achterzijde aangegeven serviceadres opsturen. Garanti GRDEN lämnar den enligt Europeisk lag gällande garantin för denna produkt. Garantin gäller från inköpsdatum. Denna garanti täcker alla allvar-liga defekter på maskinen som kan bevisas vara materiella fel eller tillverkningsfel. Under garantitiden repareras eller utbytes enheten utan kostnad under följande förutsättningar:.enheten måste ha skötts och använts i enlighet med bruksanvisningen..varken köparen eller en icke auktoriserad tredje part får ha försökt reparera enheten..nivsystemet och skärplattan (slitagedelar) undantages från denna garanti. Denna tillverkargaranti påverkar inte köparens existerande garanti krav på återförsäljaren. Vid garanti ber vi dig sända in produkten tillsammans med bevis för inköpet och en felbeskrivning till GRDEN ervice. I Garanzia Questo prodotto GRDEN è coperto da garanzia legale (nella Comunità Europea per 24 mesi a partire dalla data di acquisto) relativamente a tutti i difetti sostanziali imputabili a vizi di fabbricazione o di materiale impiegato. Il prodotto in garanzia potrà essere, a nostra discrezione, o sostituito con uno in perfetto stato di funzionamento o riparato gratuitamente qualora vengano osservate le seguenti condizioni:.il prodotto sia stato adoperato in modo corretto e conforme alle istruzioni e nessun tentativo di riparazione sia stato eseguito dall acquirente o da terzi;.il prodotto sia stato spedito a spese del mittente direttamente a un centro assistenza GRDEN allegando il documento che attesta l acquisto (fattura o scontrino fiscale) e una breve descrizione del problema riscontrato. Il dispositivo di taglio e la controlama, in quanto parti soggette a usura, non rientrano nella garanzia. L intervento in garanzia non estende in nessun caso il periodo iniziale. La presente garanzia del produttore non inficia eventuali rivalse nei confronti del negoziante/ rivenditore. In caso di reclamo, spedire il prodotto a un Centro ssistenza GRDEN allegando lo scontrino fiscale e una breve descrizione del difetto riscontrato. E Garantía GRDEN concede para este producto la garantía legal (a partir de la fecha de compra). Esta garantía incluye todos los defectos esenciales basándose en defectos materiales o de fabricación y garantiza el envío de otro aparato en perfectas condiciones o la reparación sin cargo y cuando se cumplan los siguientes requisitos:.el aparato ha sido utilizado según las instrucciones del presente manual y no ha sido reparado ni por el comprador ni por terceros..el mecanismo de cuchillas y la placa de corte son piezas de desgaste y están excluidas de la garantía. Esta garantía del fabricante es independiente a la que pueda haber entre el distribuidor/ comerciante. En caso de reclamación, envíe el aparato defectuoso, junto con el comprobante de compra y una descripción de la avería, franqueado, a la dirección de servicio indicada al dorso. P Garantia GRDEN oferece a garantia legal (a partir da data da compra), para este produto. Esta garantia cobre essencialmente todos os defeitos do aparelho que se provem ser devido ao material ou falhas de fabrico. Dentro da garantia nós trocaremos ou repararemos o aparelho gratuitamente se as seguintes condições tiverem sido cumpridas:.o aparelho foi utilizado de uma forma correcta e segundo os conselhos do manual de instruções..nunca o proprietário, nem um terceiro, estranho aos serviços GRDEN, tentou reparar o aparelho..o mecanismo de lâminas e a placa de corte sendo peças de desgaste não estão coberta(o)s pela garantia. Esta garantia do fabricante não afecta as existentes queixas de garantia contra o agente/ vendedor. Em caso de reclamação deverá enviar o aparelho defeituoso, junto com o talão de compra e uma descrição da avaria, para a morada indicada no verso. Garanti GRDEN følger købelovens garantiperiode (fra købsdato) for dette produkt. Garantien dækker alle væsentlige defekter på apparatet, som kan bevises at stamme fra defekt materiel eller produktionsfejl. Hvis reparationen dækkes af garantien vil vi vælge enten at udskifte apparatet eller at reparere indsendt apparat uden beregning, under forudsætning af at følgende er overholdt:.pparatet er behandlet korrekt og i h.t. informationerne beskrevet i brugsanvisningen

10 .Hverken køber eller tredjepart har forsøgt at reparere apparatet..litage på knivsystemet og knivpladen hører ikke under købelovens garantiperiode. Denne garanti fra producenten har ingen indflydelse på eksisterende garantikrav over for forhandleren. I tilfælde af fejl skal det defekte apparat indsendes sammen med kvitteringen og en fejlbeskrivelse med porto til serviceadressen, som er oplyst på bagsiden. 64

11 Deutschland GRDEN ress + astner GmbH GRDEN ervice Hans-Lorenser-traße 40 D Ulm Produktfragen: (07 31) Reparaturen: (07 31) rgentina rgensem.. Venezuela 1075 (1618) El Talar - Buenos ires ustralia NYLEX Corporation Ltd Nepean Highway P.O. Box 68 Mentone, Victoria 3194 ustria GRDEN Österreich Ges. m.b.h. tettnerweg orneuburg Belgium MRT (Belgium) NV/ terrebeekstraat Zaventem Brazil M. Cassab v. das Nações Unidas, anto maro, CEP ão Paulo -.P. Bulgaria / България ДЕНЕКС ООД бул. Черни връх 43 София 1407 Canada GRDEN Canada Ltd. 100, ummerlea Road Brampton, Ontario Canada L6T 4X3 Chile ntonio Martinic Y CI. LTD. Gilberto Fuenzalida 185 Loc. Las Condes - antiago de Chile Costa Rica Compania Exim Euroiberoamericana ur del utomercado Los Yoses an Pedro Cyprus FRMOIPII LTD P.O. Box , Digeni krita ve Nicosia Czech Republic GRDEN spol. s.r.o. Řipská Brno Denmark GRDEN Danmark / Naverland Glostrup Finland Habitec Oy Martinkyläntie Vantaa France GRDEN France ervice près-vente BP ROIY CDG Cedex Great Britain GRDEN U Ltd Brenkley Way Blezard Business Park eaton Burn Newcastle upon Tyne NE13 6D Greece grokip G. Psomadopoulos & Co. 20, Lykourgou str. allithea - thens Hungary GRDEN Magyarország ft. ésmárk utca Budapest Iceland Heimilistaeki hf aetun 8 P.O. Box Reykjavik Republic of Ireland Michael McLoughlin & ons Hardware Limited Long Mile Road Dublin 12 Italy GRDEN Italia.r.l. Via Donizetti Lainate (Mi) Japan UDI Mfg. Co. Ltd , Itachibori Nishi-ku Osaka 550 Luxembourg Magasins Jules Neuberg Grand Rue 30 Case Postale No. 12 Luxembourg 2010 Netherlands GRDEN NEDERLND B.V Postbus D LMERE Neth. ntilles Jonka Enterprises N.V. ta. Rosa Weg 196 P.O. Box 8200 Curaçao New Zealand NYLEX New Zealand Limited Private Bag outh uckland Mail Centre 10 Offenhauser Drive East Tamaki, Manukau Norway GRDEN Norge / Postboks kjetten Poland GRDEN Polska p. z o.o. zymanów 9 d Baniocha Portugal MRT (Portugal), Lda. Recta da Granja do Marquês Edif. GRDEN lgueirão Mem Martins Russia / Россия АО АМИДА ТТЦ ул. Моcфилмовcкая Моcква ingapore Variware Holland Road hopping Centre 227-1st Fl., Unit 29 Holland venue ingapore 1027 lowenia / Croatia ilk d.o.o. Trgovina Brodišče Trzin outh frica GRDEN outh frica (Pty.) Ltd. P.O. Box Vorna Valley 1686 pain NMI ndreu y Miriam.. Calle Pere IV, Barcelona weden GRDEN venska B Box Malmö witzerland GRDEN ress + astner G Bitziberg Bachenbülach Ukraine / Украина АОЗТ АЛЬЦЕСТ ул. Гайдара 50 г. Киев Turkey Dost Diþ Ticaret Mümessillik.Þ. Yeþilbaðlar Mah. Baþkent Cad. No. 26 Pendik - Ýstanbul U GRDEN 3085 hawnee Drive Winchester, V /0011 GRDEN ress + astner GmbH Postfach 27 47, D Ulm Version.05 weitere Änderungen: chall-leistungspegel neue Richtlinie Garantiekarte entfällt 27 ustauschfilme Titel 1 Inhalt 2 Piktogr. 4 D 5 / 8 / 9 / 10 / 11 GB 12 / 17 F 18 / 23 NL 24 / / 35 I 36 / 41 E 42 / 48 P 49 / 55 D 56 / 61 Garantie 62 / (Garantiekarte bitte entfernen) dressen 66 (NL neu)

Klipning af plæne De bedste klipperesultater får du ved at overlappe på den afklippede bane.

Klipning af plæne De bedste klipperesultater får du ved at overlappe på den afklippede bane. Cylinderplæneklipper SELEKTA 38 brugervejledning Læs denne manual omhyggelig før brug. Følg sikkerhedsinstruktionerne. Opbevar denne manual til senere brug/reference. Sikkerhed - Pas på klipperens skarpe

Læs mere

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning. Importeret af Harald Nyborg A/S. Model: CT008 Best.nr. 8197

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning. Importeret af Harald Nyborg A/S. Model: CT008 Best.nr. 8197 GOKART Importeret af Harald Nyborg A/S Brugsanvisning Bruksanvisning Model: CT008 Best.nr. 8197 Tillykke med deres nye gokart! De bedes læse denne brugsanvisning grundigt, før De samler gokarten eller

Læs mere

Model 77737. Brugsanvisning Bruksanvisning

Model 77737. Brugsanvisning Bruksanvisning Model 77737 Brugsanvisning Bruksanvisning HÅNLIPPER Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af din nye håndklipper, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter,

Læs mere

DEUTSCH Silencium

DEUTSCH Silencium DEUTSCH D 8217-3033-01 Silencium S SVENSKA 1. 2. 2 SVENSKA S 3. 4. 3 DANSK DK GENERELT De har købt en havekværn, som er effektiv og af høj kvalitet. Læs følgende instrukser omhyggeligt igennem for at sikre,

Læs mere

SEMET 11390-0104 XB 50/180. Bruksanvisning Handdriven sickmaskin. Brugsanvisning Håndbetjent sikkemaskine

SEMET 11390-0104 XB 50/180. Bruksanvisning Handdriven sickmaskin. Brugsanvisning Håndbetjent sikkemaskine SEMET SE DK Bruksanvisning Handdriven sickmaskin Brugsanvisning Håndbetjent sikkemaskine 11390-0104 XB 50/180 1. BESKRIVNING OCH ANVÄNDNING AV MASKINEN Maskinen är avsedd för falsning, krympning, rundning,

Læs mere

Invacare Sonnet Basic. User's Manual DK, S

Invacare Sonnet Basic. User's Manual DK, S Invacare Sonnet Invacare Sonnet User's Manual DK, S Invacare EC-Høng A/S Ident. no.: 1427681 Version 02 05.2003 Invacare Sonnet BRUGSANVISNING (DK)...3-4 BRUKSANVISNING (S)...5-6 Brugsanvisning for Invacare

Læs mere

Monteringsvejledning (DK) Montering af fixlock beslag. Monteringsanvisning (N) Montering av fixlock beslag

Monteringsvejledning (DK) Montering af fixlock beslag. Monteringsanvisning (N) Montering av fixlock beslag Monteringsvejledning (K) Montering af fixlock beslag Monteringsanvisning (N) Montering av fixlock beslag Monteringsanvisning (SV) Montering av fixlock Mounting instruction (G) Mounting the fixlock fittings

Læs mere

Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3402408

Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3402408 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 DK Brugsanvisning Slagboremaskine 710W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne

Læs mere

Brændesav m/hårdmetalklinge

Brændesav m/hårdmetalklinge MODEL: LOG SAW 400 Art.: 75107625 Brændesav m/hårdmetalklinge LÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM INDEN MASKINEN ANVENDES 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsinstruktioner...2 3. Saven i

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W Art nr. 60.528 DK Brugsanvisning Rystepudser 170W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne vejledning nøje gennemlæses.

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

Halogen Spot HS50 (50 watt) HS100 (100 watt)

Halogen Spot HS50 (50 watt) HS100 (100 watt) Brugsanvisning / Bruksanvisning Halogen Spot HS50 (50 watt) HS100 (100 watt) Halogen Spot HS50 og HS100 Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt igennem inden halogen spotten tages i brug. Anvendelse:

Læs mere

TP 20 96-15. www.ifosanitar.com

TP 20 96-15. www.ifosanitar.com TP 20 96-15 0392983 SE Pump DK Pumpe 1670318 www.ifosanitar.com SE Montering av elpump för Ifö Solid duschkabiner. Karet Bestäm enl. fig på vilket ben pumpenheten skall fästas för att dess avlopp skall

Læs mere

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...2 Oversigt...6 Betjeningselementer...7 Ibrugtagning...8 Genopladning...8 Barbering...10 Tørbarbering...10

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó

jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó J 15 FORM NO. 769-00765G jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó 4 10 17 24 31 38 45 51 58 64 70 77 85 92 Betjeningsvejledning Vertikalskærer med elmotor Dansk Indhold For Deres egen

Læs mere

Skruemaskine Skruvdragare

Skruemaskine Skruvdragare Skruemaskine Skruvdragare Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager det i brug.

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

Brugsanvisning. Bure. Gangborde. Bure XL 56-315

Brugsanvisning. Bure. Gangborde. Bure XL 56-315 Brugsanvisning Bure Gangborde Bure XL 56-315 Kære Bruger Bruksanvisning Bure Tillykke! Du har anskaffet et Bure Gangbord. I denne brugsanvisning får du vigtige oplysninger om, hvordan du benytter Bure

Læs mere

DL-45/50/55/60/80 A/B

DL-45/50/55/60/80 A/B CpLy ApS www.cply.dk Brugermanual DL-45/50/55/60/80 A/B Opdateret Vinter 2015 Kære kunde Tak fordi du har valgt at handle hos CpLy ApS. Venligst læs og forstå brugervejledningen før brug, hvis der er noget

Læs mere

VELUX INTEGRA Solar FSK

VELUX INTEGRA Solar FSK VELUX INTEGRA Solar FSK VAS 454013-2016-11 4 VELUX 16 VELUX VELUX INTEGRA FMG-R / FMK-R / FSK VAS 453 64-2015-10 VELUX INTEGRA FMG-R / FMK-R / FSK VAS 453 64-2015-10 1 2 VELUX 5 VELUX 17 CVP 1 452015-2013-02

Læs mere

Introduktion. 5 års ombytningsgaranti

Introduktion. 5 års ombytningsgaranti Limpistol Limpistol Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager det i brug. Vi anbefaler

Læs mere

Brugsanvisning / Bruksanvisning LED Ring Pro 12 dioder Hvid / RGB LED Ring Pro 12 dioder Vit / RGB

Brugsanvisning / Bruksanvisning LED Ring Pro 12 dioder Hvid / RGB LED Ring Pro 12 dioder Vit / RGB Brugsanvisning / Bruksanvisning LED Ring Pro 12 dioder Hvid / RGB LED Ring Pro 12 dioder Vit / RGB www.pondteam.com 1 DANSK : Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt igennem inden denne LED Ring

Læs mere

KOMPOSTKVÆRN 2500 W. Brugervejledning. Art nr 76701020 EAN nr 5709133760328

KOMPOSTKVÆRN 2500 W. Brugervejledning. Art nr 76701020 EAN nr 5709133760328 KOMPOSTKVÆRN 2500 W Brugervejledning Art nr 76701020 EAN nr 5709133760328 Læs brugervejledningen omhyggeligt før kompostkværnen tages i brug. Gem vejledningen til senere brug. 12 2 1 1 1 2 7 2 INDHOLD

Læs mere

Røreværk EHR 20 / 2.4S

Røreværk EHR 20 / 2.4S Røreværk EHR 20 / 2.4S 88.1406.700 Brugsanvisning Vigtige sikkerheds instruktioner Brugsvejledning Vigtige instruktioner og advarsler er lokaliseret på maskinen ved hjælp af symboler: Under arbejdet bør

Læs mere

Lindab Installation manual - dock leveller pit 310. Lindab Doorline

Lindab Installation manual - dock leveller pit 310. Lindab Doorline Lindab Installation manual - dock leveller pit 310 1403.01 Lindab Doorline DK - Montageanvisning, læsserampe - Pit 310 SE - Installationsmanual, lastbrygga - Grop 310 GB - Installation manual, dock levellers

Læs mere

STIGA FREECLIP 8211-2204-02

STIGA FREECLIP 8211-2204-02 STIG FREECLIP 82-2204-02 S SVENSK 6 5 3 4 4 2 2 2 2 E B C B C. 9x (M6) 2. 4x(M6x30mm) 3. x(m6x35mm) 4. 2x(M6x28mm) 5. x(m6x73mm) 6. x(m6x63mm) 2 DNSK DK SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs instruktionerne omhyggeligt

Læs mere

CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 45S EL 45 EL LADYBIRD 71503804/0

CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 45S EL 45 EL LADYBIRD 71503804/0 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 LADYBIRD 45 EL 45S EL 71503804/0 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 1 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 2 2 CG rsb STIGA-71503804/0

Læs mere

oncrete BETONBLANDER 125 lt Mixer ART NR 90000035 EAN NR 5709133900236 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.

oncrete BETONBLANDER 125 lt Mixer ART NR 90000035 EAN NR 5709133900236 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. oncrete Mixer BETONBLANDER 5 lt ART NR 90000035 EAN NR 57093390036 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. Læs venligst hele instruktions manualen omhyggeligt igennem og følg anvisningerne nøje. Ved at gøre dette

Læs mere

Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg

Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg Art nr: 75700675 EAN nr: 5709133750688 1 af 9 230 / 50Hz / 85Watt 5300 Diameter.108mm Huldiameter.23mm 35 til højre og venstre 1/4 + 3/8 Ca. 2,1kg Øvrige Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

Sammenfoldelig Kørestol SL9241-12 Hopfällbar Körstol SL9241-12 (HN 4769)

Sammenfoldelig Kørestol SL9241-12 Hopfällbar Körstol SL9241-12 (HN 4769) Sammenfoldelig Kørestol SL9241-12 Hopfällbar Körstol SL9241-12 (HN 4769) Fremstillet for / Tillverkad för: aspiria nonfood GmbH Harksheider Straße 3 D-22399 Hamburg Dette produkt opfylder EU-direktivet

Læs mere

Power Supply 24V 2.1A

Power Supply 24V 2.1A Power Supply 24V 2.1A Strømforsyning 24 V 2,1 A Power Supply 24V 2.1A Stromversorgung 24 V 2,1 A Teknisk brugervejledning Technical User Guide Technische Bedienungsanleitung 2015.04.21 604159 Technical

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenser T3

Original brugermanual for Skindrenser T3 Original brugermanual for Skindrenser T3 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19, DK-7441 Bording Maskine: Skindrenser

Læs mere

AXT 2200 HP AXT 2500 HP

AXT 2200 HP AXT 2500 HP EURO BA F016L69647 AXT 2200 HP / AXT 2500 HP OSW 05/99 Titel A D AXT 2200 HP AXT 2500 HP B E D 6...10 GB 11...15 F 16...20 E 21...25 P 26...30 I 31...35 NL DK S N 36...40 41...45 46...50 51...55 C 1 5

Læs mere

The Bose 251 TM Environmental Speakers. Owner s Guide. Brugervejledning. Bedienungsanleitung. Guía del usuario. Notice d utilisation

The Bose 251 TM Environmental Speakers. Owner s Guide. Brugervejledning. Bedienungsanleitung. Guía del usuario. Notice d utilisation The Bose 251 TM Environmental Speakers Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía del usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Til Deres optegnelser

Læs mere

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO DELLE LAVATRICI INTEGRABILI ASSEMBLY INSTRUCTIONS FOR BUILT-IN WASHING MACHINES MONTAGEANLEITUNG FÜR EINBAUBAREWASCHMASCHINEN

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO DELLE LAVATRICI INTEGRABILI ASSEMBLY INSTRUCTIONS FOR BUILT-IN WASHING MACHINES MONTAGEANLEITUNG FÜR EINBAUBAREWASCHMASCHINEN ISTRUZIONI DI MONTAGGIO DELLE LAVATRICI INTEGRABILI ASSEMBLY INSTRUCTIONS FOR BUILT-IN WASHING MACHINES MONTAGEANLEITUNG FÜR EINBAUBAREWASCHMASCHINEN INSTRUCTIONS DE MONTAGE DES LAVE-LINGE INTÉGRABLES

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

DEUTSCH 8217-3029-01. Bio-Master Bio-Max

DEUTSCH 8217-3029-01. Bio-Master Bio-Max DEUTSCH D 8217-3029-01 Bio-Master Bio-Max SVENSKA S 4. 2. 1. 3. 4. 5. 3 S SVENSKA 7. 6. 8. 9. 10. 4 SVENSKA S 11. 12. 4. 13. 4. 15. 14. 5 DANSK DK SIKKERHEDSFORSKRIFTER Dette symbol betyder ADVARSEL. Der

Læs mere

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05 DEUTSCH D Multiclip El 8211-0229-05 S SVENSKA A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. SVENSKA S 9. 10. DK DANSK SYMBOLER Følgende symboler findes på maskinen for at minde Dem om den forsigtighed og opmærksomhed, der

Læs mere

KØRESTOLEN BOGOTA RULLSTOL BOGOTA. Brugsanvisning. Bruksanvisning

KØRESTOLEN BOGOTA RULLSTOL BOGOTA. Brugsanvisning. Bruksanvisning DK SE KØRESTOLEN BOGOTA Brugsanvisning RULLSTOL BOGOTA Bruksanvisning DK Ryglænshøjde: 43 cm Højde i alt: 92 cm Længde i alt: 97 cm Bredde i alt: 63,5 cm foldet ud Bredde i alt: 27 cm sammenfoldet Egenvægt:

Læs mere

Brugervejledning ST 152 ST 205

Brugervejledning ST 152 ST 205 Brugervejledning ST 152 ST 205 1 Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger...3 Sikkerhedshenvisninger...3 Piktogramforklaring...4 Restrisiko...4 Delbetegnelser...5 Montage...7 Elektrisk udstyr...10 Betjening...10

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

S N D UK side 2-5 Bruksanvisning sida 6-9 Bruksanvisning side 10-13 Bedienungsanleitung seite 14-17 User instructions side 18-21 ESL 1WM EXHAUSTO A/S Odensevej 76-55 Langeskov Tel. + 65 66 12 34 Fax +

Læs mere

ELECTRIC KNIFE EK 3270

ELECTRIC KNIFE EK 3270 ELECTRIC KNIFE EK 3270. Bruger manual Læs opmærksomt brugervejledningen, før du bruger din elektriske kniv. Opbevar manualen omhyggeligt! DK INSTRUKTIONS MANUAL Dette apparat opfylder alle europæiske sikkerhedsstandarder,

Læs mere

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21 _Mobicool.book Seite 1 Freitag, 6. Mai 2011 9:47 09 DC EN DE FR ES IT NL NO SV FI Thermoelectric cooler Instruction Manual 3 Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11 Glacière thermoélectrique Notice

Læs mere

Changer CDC A03. Betjenings- og monteringsvejledning.

Changer CDC A03. Betjenings- og monteringsvejledning. Changer CDC A3 7 67 7 2 Betjenings- og monteringsvejledning http://www.blaupunkt.com Henvisninger... 59 Sikkerhedshenvisninger... 59 Betjening... 6 Tekniske data... 62 Montering... 63 Tilslutning... 65

Læs mere

Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap

Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap Ved montering af VELUX ovenlysvinduer i tage med tagpap og taghældning over 15 anvendes inddækning EDL. Inddækningen skal placeres

Læs mere

STIGA PARK 121 M 8211-3011-09

STIGA PARK 121 M 8211-3011-09 STIGA PARK 121 M 8211-3011-09 1. Park -1993 5a. D 5b. 2. Park -1993 6a. Park -1999 6b. Park 2000- F G H 3. Park -1993 7. I I 4. Park -1993 8. 2 J 9. 13. 10. 14. Z X Y W V 11. 15. Denna produkt, eller delar

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesav

BRUGERVEJLEDNING Brændesav BRUGERVEJLEDNING Brændesav 75107684. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT A Sikkerhedsinstruktioner Som ved alle maskiner er der særlige risici involveret ved

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

FW1202 BRUGSANVISNING

FW1202 BRUGSANVISNING Massagesæde Model: FW1202 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette massagesæde fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at massagesædet holder i mange år, bedes

Læs mere

FR 200 KÆDETRANSPORTØR

FR 200 KÆDETRANSPORTØR Side 1 af 18 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Overensstemmelseserklæring. 2. Sikkerhed 3. Montage 4. Brugsvejledning 5. Garanti 6. Reservedelstegninger Side 2 af 18 1. Overensstemmelseserklæring FREMA EU-overensstemmelseserklæring

Læs mere

Køkken/brevvægt. Manual

Køkken/brevvægt. Manual Køkken/brevvægt Manual FUNKTIONER 1. Angiver mængden af vand og mælk 2. To vægt enhedssystemer: g og lb:oz 3. To volumen enhedssystemer ml og fl'oz 4. Lavt batteri / overbelastning indikation 5. Med høj

Læs mere

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Læs mere

Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning

Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift 2014 Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift.dk, Søgårdparken 20, 7250 Hejnsvig 2 FORSIKRING)OM)OVERENSSTEMMELSE)) Søgårdparken20 7250Hejnsvig

Læs mere

Monteringsvejledning (DK) Montering af armlæn, gribebøjle og legetøjsbøjle. Monteringsveiledning (N) Montering av armlener, gripebøyle og lekebøyle

Monteringsvejledning (DK) Montering af armlæn, gribebøjle og legetøjsbøjle. Monteringsveiledning (N) Montering av armlener, gripebøyle og lekebøyle Monteringsvejledning (K) Montering af armlæn, gribebøjle og legetøjsbøjle Monteringsveiledning (N) Montering av armlener, gripebøyle og lekebøyle Monteringsanvisning (SV) Montering av armstöd, griphandtag

Læs mere

Brugsanvisning. Brændesav, 700 mm Varenr.: 90 37 782. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Brændesav, 700 mm Varenr.: 90 37 782. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Brændesav, 700 mm Varenr.: 90 37 782 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering og

Læs mere

1 2 3 1 2 3 1 NO: Brukertips GymMats TRENING Ved bruk av Abilica GymMats til trening anbefales det, av hygeniske årsaker, å benytte et håndkle som underlag oppå matten. Mattene kan også brukes i vann

Læs mere

PET FOUNTAIN. Brugsanvisning

PET FOUNTAIN. Brugsanvisning PET FOUNTAIN Brugsanvisning "FCC" OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING FCC-reglerne - Del 15 NUM'AXES erklærer, at udstyret nedenfor: EYENIMAL Pet Fountain overholder alle dispositioner i del 15 i FCCreglerne Denne

Læs mere

KCC 40 Kædetransportør Montage og Brugsvejledning

KCC 40 Kædetransportør Montage og Brugsvejledning Side 1 af 17 KCC 40 Kædetransportør Montage og Brugsvejledning Side 2 af 17 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Overensstemmelseserklæring. 2. Sikkerhed 3. Montage 4. Brugsvejledning 5. Garanti 6. Reservedelstegninger

Læs mere

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Personskade

Læs mere

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Brugsanvisning Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Fabrikeret af : Machines Eliet, Belgien --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

Oblique solutions, corner solutions and backing

Oblique solutions, corner solutions and backing DK Monteringsvejledning Skråløsninger, hjørneløsninger og bagklædning Denne vejledning anvendes sammen med monteringsvejledning til standardskabe Vores skydedørsgarderober er individuelle løsninger tilpasset

Læs mere

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 1 Montage- og betjenings vejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start.

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. 00 Samlevejledning på Vugge ssembly instruction for the cradle Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. www.oliverfurniture.dk

Læs mere

Driftsvejledning TKA 500-0. dansk

Driftsvejledning TKA 500-0. dansk Driftsvejledning TKA 500-0 dansk Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed...3 1.1 Generelle sikkerhedshenvisninger...3 1.2 Specifikke sikkerhedshenvisninger...4 2. Beskrivelse...5 2.1 Korrekt anvendelse...6 2.3

Læs mere

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 31 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Betjeningsvejledning - græs- og

Læs mere

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 DK DANSK SIKKERHEDSFORSKRIFTER Maskinen er udstyret med følgende symboler for at huske Dem på, at der skal

Læs mere

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800 MOBIL STØVSUGER Monty GOBI ME1300 og ME2800 Indhold Sikkerhed... 3 Oversigt over den mobile støvsuger... 4 Produkt Beskrivelse... 5 Teknisk Data... 6 Tilsigtet brug... 7 ADVARSEL... 8 Vedligeholdelse og

Læs mere

Flo-tech PT hoftebælter Monteringsvejledning. BEMÆRK: Læs venligst omhyggeligt den følgende instruktion før montering.

Flo-tech PT hoftebælter Monteringsvejledning. BEMÆRK: Læs venligst omhyggeligt den følgende instruktion før montering. BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSES- BEMÆRK: Læs venligst omhyggeligt den følgende instruktion før montering. Dette produkt skal monteres af en erfaren terapeut eller tekniker. Dette dokument indeholder vigtige

Læs mere

Fuego. Biopejs / Bio firelight / Bio Feuerstelle. Instruktion / Instructions / Instruktionen

Fuego. Biopejs / Bio firelight / Bio Feuerstelle. Instruktion / Instructions / Instruktionen Fuego Biopejs / Bio firelight / Bio Feuerstelle Instruktion / Instructions / Instruktionen Må kun fyldes hertil / Fill up to here only / Nur hier befüllen DK DK Læs hele instruktionen igennem inden brug

Læs mere

DEUTSCH. Electric

DEUTSCH. Electric DEUTSCH D Electric 8-00-0 S SVENSKA 5 8 6 9 5 5.. SVENSKA S = 0 mm = 0 mm = 0 mm = 50 mm 0 mm 60 mm A C B.. 5.. 6. S SVENSKA 8. 9. INFORMATION OM STRØMFORBRUG Flere og flere maskiner, som f.eks. plæneklippere,

Læs mere

DEUTSCH SILENT COMBI 8211-3452-04

DEUTSCH SILENT COMBI 8211-3452-04 DEUTSCH D SILENT COMBI 8211-3452-04 45 45 S S B SVENSKA 1. A 2. 2 1 3 4 5 5 6 2 1 3. 4. 5. 6. 2 SVENSKA S 7. 8. 9. 10. 11. P S 12. 3 DK DANSK SYMBOLER Følgende symboler findes på maskinen for at minde

Læs mere

SCAN COMBIFLEX 45 BRUGSVEJLEDNING. Indhold. Tekniske oplysninger 2. Start af maskinen sikkerhedsforskrifter 3. Håndtering fejlfinding 4.

SCAN COMBIFLEX 45 BRUGSVEJLEDNING. Indhold. Tekniske oplysninger 2. Start af maskinen sikkerhedsforskrifter 3. Håndtering fejlfinding 4. 1 SCAN COMBIFLEX 45 BRUGSVEJLEDNING Indhold Tekniske oplysninger 2 Start af maskinen sikkerhedsforskrifter 3 Håndtering fejlfinding 4 Tilbehør 5-6 Garanti 7-8 2 Brdr. A & O Johansen anbefaler, at du læser

Læs mere

CS 360T CS 400T. Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttööhje Brugsanvisning SE (2-21) NO (22-41) FI (42-61) DK (62-82)

CS 360T CS 400T. Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttööhje Brugsanvisning SE (2-21) NO (22-41) FI (42-61) DK (62-82) CS 360T CS 400T Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttööhje Brugsanvisning CS 420T Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Les nøye gjennom bruksanvisningen

Læs mere

STIHL MSE 140 C, 160 C, 180 C, 200 C. Skötselanvisning Käyttöohje Betjeningsvejledning Bruksanvisning

STIHL MSE 140 C, 160 C, 180 C, 200 C. Skötselanvisning Käyttöohje Betjeningsvejledning Bruksanvisning { STIHL MSE 40 C, 60 C, 80 C, 200 C Skötselanvisning Käyttöohje Betjeningsvejledning Bruksanvisning S Skötselanvisning - 4 f Käyttöohje 42-82 d Betjeningsvejledning 83-23 Bruksanvisning 24-63 svenska Innehållsförteckning

Læs mere

6 EKSTRA SIKKERHEDSANVISNINGER TIL TAPETFJERNER... 4 7 MONTERING... 5

6 EKSTRA SIKKERHEDSANVISNINGER TIL TAPETFJERNER... 4 7 MONTERING... 5 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE (FIG. A)... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLER... 2 5 ALMINDELIGE SIKKERHEDSANVISNINGER FOR EL- VÆRKTØJ... 3 5.1 Arbejdsområde... 3 5.2 Elektrisk sikkerhed... 3 5.3

Læs mere

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug MULTI KØKKNMSKIN Model Nr.: 1905 TJNINGSVJLNING Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug Tak, fordi du har valgt denne multi køkkenmaskine. Læs vejledningen omhyggeligt inden brug, så du kan

Læs mere

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT BR/BM Vibreringsskinner VEJLEDNING OG RESERVEDELSKATALOG BR/BM - IS - 10529-4 - DA SIKKERHEDSFORSKRIFTER - FOR MASKINER UDSTYRET MED : Elektrisk, tryklufts-,benzin-eller dieselmotor.

Læs mere

Alligator Ramper. LR/TR- Ramps. User's manual. MOBILEX A/S Nørskovvej 1 DK-8660 Skanderborg Danmark

Alligator Ramper. LR/TR- Ramps. User's manual. MOBILEX A/S Nørskovvej 1 DK-8660 Skanderborg Danmark Alligator Ramper LR/TR- Ramps User's manual MOBILEX A/S Danmark Rev. 08/12 Side 1 af 5 UM-TR-LR-Ramper-DK 1. Indledning Kære kunde, Denne brugervejledning er en beskrivelse af produktet med vigtige henvisninger

Læs mere

2006/1. Texas EKO360 Combi. DK Betjeningsvejledning

2006/1. Texas EKO360 Combi. DK Betjeningsvejledning 2006/1 DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforeskrifter...3 3. Udpakning

Læs mere

OCEAN/OCEAN XL. Bruse- og toiletkørestol Betjeningsvejledning

OCEAN/OCEAN XL. Bruse- og toiletkørestol Betjeningsvejledning OCEAN/OCEAN XL DA Bruse- og toiletkørestol Betjeningsvejledning DA VIGTIGT! Læs denne betjeningsvejledning opmærksomt igennem, før du anvender produktet. Læg mærke til alle henvisninger, især sikkerhedshenvisningerne,

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

CG 40EAS (P) Röjsax Buskrydder Buskrydder Raivaussaha Brush Cutter. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling instructions

CG 40EAS (P) Röjsax Buskrydder Buskrydder Raivaussaha Brush Cutter. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling instructions Röjsax Buskrydder Buskrydder Raivaussaha Brush Cutter CG 40EAS (P) Läs noga igenom bruksanvisningen innan maskinen tas i bruk. Læs denne brugsvejledning omhyggeligt, inden maskinen tages i brug. Bruksanvisningen

Læs mere

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150 Brugsanvisning MILJØRIVE Park Ranger 2150 Introduktion Kære Kunde Tillykke med dit nye Nilfisk-Egholm produkt. Park Ranger 2150 er en dansk udviklet og produceret redskabsbærer, der er særdeles fleksibel

Læs mere

Aqua drejbart badekarsæde

Aqua drejbart badekarsæde Aqua drejbart badekarsæde Montage- og brugervejledning for 302022 Fabrikant: MOBILEX A/S Danmark Rev. 06/12 Side 1 af 5 UM-302022-DK 1. Indledning Kære kunde, Denne brugervejledning er en beskrivelse af

Læs mere