GARDENA. S 2000 S Art S 2300 SP Art. 3982

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GARDENA. S 2000 S Art. 3980 S 2300 SP Art. 3982"

Transkript

1 GRDEN 2000 rt P rt D Gebrauchsanweisung Leise-Powerhäcksler GB Operating Instructions Quiet Power Chaff Cutter F Mode d emploi Broyeur silencieux NL Gebruiksaanwijzing Hakselaar Bruksanvisning Tystgående ompostkvarn I Istruzioni per l uso Biotrituratore E Manual de instrucciones Trituradora silenciosa de gran potencia P Instruções de utilização Corta-palha potente e silencioso D Brugsanvisning tøjsvag kompostkværn

2 DBitte lesen ie diese Gebrauchsanweisung vor Montage und Inbetriebnahme Ihres Gerätes sorgfältig. Beim Lesen der Gebrauchsanweisung bitte die Umschlagseite herausklappen. Inhaltsverzeichnis eite Technische Daten 5 2. Hinweise zur Gebrauchsanweisung 5 3. Ordnungsgemäßer Gebrauch 5 4. Montage 5 5. Inbetriebnahme 6 6. Richtiges Häckseln 7 7. Wartung, Pflege, ufbewahrung 8 8. Hinweise zur ordnungsgemäßen Benutzung, icherheitshinweise 9 9. törungen 10 Garantie 62 GPlease read these operating instructions carefully before assembling and using your Chaff Cutter. Unfold inside cover pages to read the operating instructions. Contents Page 1. Technical Data Operating Instructions Information Proper Use ssembly Putting into Operation Correct Working with the Chaff Cutter Maintenance, Care, torage dvice for Proper Use / afety Instructions Faults 16 Guarantee 62 FNous vous remercions de bien vouloir lire attentivement ce mode d emploi avant le montage et l utilisation de votre appareil. Dépliez le 2ème volet de la couverture pour avoir les illustrations sous les yeux pendant la lecture du mode d emploi. Contenu Page 1. Caractéristiques techniques Informations sur le mode d emploi Domaine d utilisation Montage Mise en marche Comment bien broyer Maintenance, entretien, entreposage Conseils de sécurité et précautions d emploi Incidents de fonctionnement 22 Garantie 62 NLees deze gebruiksaanwijzing voor de montage en ingebruikname van het apparaat zorgvuldig door. Bij het lezen van de gebruiksaanwijzing de omslagzijde openslaan. Inhoudsopgave Pagina 1. Technische gegevens anwijzing bij de gebruiksaanwijzing Juiste gebruik Montage Ingebruikname Op de juiste manier hakselen Onderhoud en opslag anwijzing voor het juiste gebruik, veiligheidstips toringen 28 Garantie 62 Läs omsorgsfullt igenom bruksanvisningen före montering och användning. Vik ut omslagssidan när Du läser bruksanvisningen. Innehåll ida 1. Tekniska data nmärkningar för bruksanvisning vsedd användning Montering Idrifttagning orrekt kompostmaterial Underhåll, skötsel, förvaring nvisningar för korrekt användning, säkerhetsanvisningar Felsökning 34 Garanti 63 IPrima di montare e mettere in uso l attrezzo, leggere attentamente le istruzioni tenendo aperto il pieghevole per avere sott occhio i disegni esplicativi. Indice Pagina 1. Dati tecnici vvertenze Uso corretto Montaggio Messa in uso Modalità funzionali / Condizioni operative Manutenzione Norme d uso e di sicurezza nomalie di funzionamento 40 Garanzia 63 ELea detenidamente estas instrucciones de este montaje y de la puesta en marcha del aparato. Durante la lectura, rogamos desdoble la portada. Indice Página 1. Datos técnicos Indicaciones al manual de instrucciones Uso correcto Montaje Puesta en marcha Desbrozar correctamente Mantenimiento, conservación, almacenamiento Indicaciones para un correcto uso / indicaciones de seguridad verías 47 Garantía 63 PLeia atentamente estas instruções antes de montar ou utilizar esta máquina. Para ler este manual de instruções, desdobre a capa. Indice Página 1. Dados técnicos Informação sobre as instruções de manejo Utilização correcta Montagem Colocação em funcionamento Triturar correctamente Manutenção, conservação e armazenagem Conselhos para uma utilização correcta / instruções de segurança Falhas 54 Garantia 63 Læs denne brugsanvisning omhyggeligt igennem før montering og igangsætning af apparatet. lap brugsanvisningens omslagsside ud under læsningen. Inhold ide 1. Tekniske data Henvisninger til brugsanvisningen orrekt anvendelse Montering Igangsætning orrekt anvendelse Vedligeholdelse, pleje, opbevaring Henvisninger til den korrekte anvendelse, sikkerhedshenvisninger Fejl 60 Garanti 63

3 GRDEN Tystgående kompostkvarn 2000 / 2300 P 1. Tekniska data P Längd 530 mm 530 mm Bredd 482 mm 482 mm Höjd 876 mm 876 mm Vikt 23 kg 24 kg Effekt 2000 W 2300 W nslutningspänning 230 V 230 V Nätfrekvens 50 Hz 50 Hz äkring Inkopplingstid B 6 4/6 B 6 4/6 Varvtal motor 2790 v/ min v/ min. Varvtal klinga 40 v/ min. 40 v/ min. Grendiameter färskt trä upp till 40 mm upp till 45 mm Grendiameter torrt trä upp till 30 mm upp till 30 mm Ljudeffektnivå L 1) p 82 db() 82 db() Ljudnivå L 1) W 95 db() 95 db() Riktningsomkopplare B Huvudströmbrytare C Inställningsratt D tällskruv E kärplatta F kyddsbrytare för motorn G linga 4.3 Montering av understället (bild B) Montera de båda hjulen 1 på understället 2 enligt följande: 1. ätt på hjulet 1 på underställets axel Idrifttagning nmärkning: ontrollera att hjulet sitter åt rätt håll, se bild B. 2. kruva på skyddet på skruven 5, montera hela understället i fästena och skruva åt. 3. Montera det andra hjulet enligt ovan. Nu kan kompostkvarnen monteras på understället. 4.4 Montera kompostkvarnen på understället (bild C) Gör på följande sätt för att montera kompostkvarnen 3 på understället 2 : 1. täll kompostkvarnen 3 på understället 2 som i bild C och sätt i de båda skruvarna 7 i fästena 8. nmärkning: ontrollera att kompostkvarnen ligger rakt på understället. 2. kruva åt de båda skruvarna 7 från underställets undersida med de medlevererade mellanläggsbrickor och sexkantsmuttrarna 9. 1) Mätningsmetod enligt RL UZ nmärkningar för bruksanvisning Läs omsorgsfullt igenom bruksanvisningen och följ dess anvisningar. Gör Dig med hjälp av bruksanvisningen väl förtrogen med kompostkvarnen och dess olika delar, 3. vsedd användning GRDEN kompostkvarn skall användas för att klyva och finfördela organiska material, t.ex. grenar och kvistar i hobbyträdgårdar och är inte avsedd för användning i offentliga parkanläggningar, sportanläggningar eller i jord- och skogsbruk. 4. Montering 4.1 ontroll av leverans Förpackningen för GRDEN kompostkvarn innehåller följande delar:.ompostkvarn.underställ.2 hjul 30 dess korrekta handhavande och säkerhetsanvisningarna. v säkerhetsskäl får barn och ungdomar under 16 år liksom personer, som inte är Iakttagandet av tillverkarens bifogade bruksanvisning är en förutsättning för en korrekt användning av kompostkvarnen. Bruksanvisningen innehåller drifts-, underhålls- och skötselanvisningar..plastpåse med kopplingsdelar och fast nyckel (10/13 mm).bruksanvisning 4.2 Funktionsdelar (Bild ) 1 Hjul 2 Underställ 3 ompostkvarn 4 xel förtrogna med denna bruksanvisning, inte använda detta kompostkvarn. Förvara bruksanvisningen på säkert ställe. Observera! ompostkvarnen är inte lämpad för bearbetning av trädgårdsjord och skall aldrig användas för bearbetning av t.ex. metalldelar. Risk för personskador! 5 kruvar med (4,2 x 19 mm) med skydd 6 Inmatningsöppning 7 kruvar 8 Fästen 9 Mellanläggsbrickor / sexkantmuttrar 0 tickuttag för kompostkvarn 5.1 Uppställningsplats täll upp kompostkvarnen på ett jämn och stabilt underlag. täll inte upp kompostkvarnen på sten- eller betongyta för att undvika skador av nedfallande kompostmaterial. Lägg inte in ytterligare material när klingan stannat. 5.2 Elanslutning nmärkningar! nvänd endast tillåtna förlängningskablar. Fråga Din elektriker. abelkopplingarna måste vara av gummi eller gummiförsedda och motsvara DIN VDE Lägg aldrig kabeln över eller under inmatningsöppningen. Risk för skador! ontrollera att kabeln inte leds över trösklar eller fönsterkarmar. Risk för klämskador på kabeln. Dra aldrig ur kontakten genom att dra i kabeln utan fatta tag i kontakten för att undvika skador på kabelns koppling. nslut förlängningskabeln i kompostkvarnens stickuttag 0 och ändra änden i eluttagen. 5.3 Idrifttagning (bild D/ E) Viktigt! Beakta anvisningar och säkerhetsanvisningar innan Du använder kompostkvarnen. ompostkvarnen måste vara monterad enligt anvisningarna innan motorn kopplas på. Inmatningsöppningen måste vara tom. Håll undan ansikte och kroppsdelar från inmatningsöppningen. Håll undan händer, fötter och andra kroppsdelar från inoch utmatningsöppningarna. tarta kompostkvarnen enligt följande: 1. täll klingans riktningsomkopplare med pilen nedåt (bild D1) (normalinställning för klingan). 2. Tryck på den gröna knappen på huvudströmbrytaren B för att starta kompostkvarnen. lingan börjar rotera. Viktig! Om Du ändrar riktningen för klingan med riktningsomkopplaren, vänta alltid tills klingan stannat innan Du trycker på den gröna knappen på huvudströmbrytaren B igen. nnars kan det hända att riktningen inte ändras. 3. toppa in kompostmaterialet (max. diameter, se Tekniska data ) i inmatningsöppningen 6. nmärkning: lingan tar tag i materialet och drar in det automatiskt i kvarnen (bild E). nvänd alltid handskar och skyddsglasögon under arbetet. 5.4 lingan blockeras... när främmande föremål, för mycket material eller för tjocka grenar stoppas i kvarnen. Gör då enligt följande: 1. täll om riktningsomkopplaren med pilen uppåt (klingan roterar bakåt), bild D 2. varnen slår av. 2. Tryck på den gröna knappen på huvudströmbrytaren B för att åter starta kompostkvarnen. lingan roterar bakåt och trycker upp kompostmaterialet. 5.5 Om materialet inte trycks upp föreligger en total blockering. Gör följande för att frigöra skärplattan E från klingan: 1. täng kvarnen, tryck på den röda knappen på huvudströmbrytaren B. 2. Dra ur eluttaget och vänta tills klingan stannat helt. 3. Lossa ställskruven D och vrid inställningsratten C ett par 31

4 varv åt vänster så att blockeringen frigörs med klingans bakåtdrift : 4. a) Är kompostmaterialet redan är helt indraget, ställ om riktningsomkopplaren med pilen uppåt (bakåt), bild D 2. ätt in stickuttaget, tryck på den gröna knappen på huvudströmbrytaren B och starta kvarnen. Är blockeringen löst, ställ om riktningsomkopplaren med pilen nedåt (framåt), bild D1 så att kompostmaterialet hamnar nere i utmatningsöppningen. 4. b) Är kompostmaterialet för stort och fyller inmatningsöppningen, ställ riktningsomkopplaren med pilen uppåt (bakåt). Tryck på den gröna knappen på huvudströmbrytaren B för att åter starta kompost 6. orrekt kompostmaterial 6.1 äkerhetsanvisningar ompostkvarnen måste vara monterad enligt anvisningarna innan motorn kopplas på. Dra ur elkabeln och se till att motorn är står stilla när Du lämnar kompostkvarnen. täng av motorn, dra ut elkabeln och se till att klingan står stilla innan Du flyttar kompostkvarnen till ett annat ställe. nvänd alltid handskar och skyddsglasögon under arbetet. asta inte in kompostmaterial i inmatningsöppningen från en högre plats, t.ex. ett träd. 32 kvarnen. ompostmaterialet trycks uppåt. Ta bort överflödigt kompostmaterial ur inmatningsöppningen. 5. tälla tillbaka riktningsomkopplaren till normalgång. 6. Lossades skärplattan E i samband med blockeringen, skall denna justeras enligt anvisningarna nedan, se Underhåll av klinga. 5.6 Ändras klingans riktning av sig själv..., t.ex. vid en plötslig blockering och kompostmaterialet trycks upp, gör enligt följande: 1. täng av kompostkvarnen med den röda knappen på huvudströmbrytaren B. nmärkning: Vänta tills klingan stannat helt. 2. tarta kompostkvarnen med den gröna knappen på huvudströmbrytaren B igen. Nu är kvarnen arbetsredo igen. 6.2 Tips för arbetet GRDEN kompostkvarn skall endast i undantagsfall användas för mjuka trädslag (t.ex. äppeleller päronträd, blöt växlighet). Dessa material kan komposteras direkt. Dessa material blir annars en tjock, lufttät illaluktande massa som lätt börjar mögla och förstör kompostens kvalité. GRDEN kompostkvarn är lämpad för långa, hårda torkade blomsterstjälkar, perenner, småbuskar och kvistar ur beskurna träd. Blockeras inmatningsöppningen/klingan av t.ex för blött material kan blockering eventuellt lösas genom att växelvis mata in torra grenar och kvistar och det sämre materialet. 5.7 Blockeringsskyddet slår till (bild E) GRDEN kompostkvarn är utrustat med en skyddsbrytare för motorn. Belastas motorn för hårt, speciellt vid blockering, slår skyddsbrytaren F till. varnen stängs automatiskt ev efter c:a 8-12 sekunders blockering. 1. Vänta c:a 5 minuter och låt motorn kallna. 2. Tryck på skyddsbrytaren F igen. ompostkvarnen kan nu startas med den gröna knappen. 5.8 tänga av Tryck den röda knappen på huvudströmbrytaren B för att stänga av kompostkvarnen. Observera! Vänta tills klingan stannat. Risk för personskador! En behållare (t.ex. säck eller låda) skall tömmas regelbundet. För mycket material i behållaren kan leda till att materialet hamnar i utmatningsöppningen och in i klingan. 7. Underhåll, skötsel, förvaring 7.1 Underhåll llmänt Reparationer och underhållsarbeten som innebär att skyddsanordningar skall monteras isär skall utföras av Gardenas kundtjänst eller av återförsäljares kundtjänst auktoriserad av GRDEN. Underhålls- och reparationsarbeten på kompostkvarnen och isärmontering av skyddsanordningar får endast göras med avstängd motor, stillastående klinga och urdragen eluttag. nvänd skyddshandskar för att undvika personskador. Underhåll innefattar arbeten som innebär att kompostkvarnen hålls i felfritt driftstillstånd. Regelbunden kontroll av skruvar, rörliga delar och ev. skador och utbyte av slitna eller skadade delar förebygger olyckor och kompostkvarnens driftssäkerhet. ontrollera att alla muttrar, bultar och skruvar är ordentligt åtdragna och att kompost- ontrollera följande före varje användning e efter att kompostkvarnen inte har några synliga fel eller brister. nvänd inte kvarnen när säkerhetsanordningarna och/eller klingan är skadad eller sliten. e till att säkerhetsanordningarna är i ordentligt skick. nvändning/nsvar ompostkvarnen kan förorsaka allvarliga skador! Du är ansvarig för säkerheten inom det närmaste arbetsområdet. kvarnen befinner sig i ett driftssäkert tillstånd. litna och skadade delar får endast bytas ut av GRDEN kundtjänst eller av återförsäljares kundtjänst auktoriserad av GRDEN. Underhåll för klinga (bild C1) kärplattan E är optimalt inställd från fabrik men är naturligtvis en del som utsätts för slitage. kärplattan måste justeras när kompostmaterialet inte klyvs eller finfördelas ordentligt. 1. Lossa ställskruven D med den fasta nyckeln (10/13 mm) med motorn i gång (håll den gröna knappen på huvudströmbrytaren B intryckt/ riktningsomkopplaren med pilen nedåt normal framåt) och 2. vrid inställningsskruven C försiktigt för hand åt höger till ett lätt skrapande ljud hörs och metallspån faller ur utmatningsöppningen (helt kort). Viktigt! Justeringen får inte ske i bakåtdrift. 3. Dra åt ställskruven igen. ompostmaterialet klyvs och finfördelas ordentligt igen. Var medveten om Din omgivning och förvissa Dig om att inte fara kan uppstå därför att Du inte hör beroende på kompostkvarnens maskinljud. nvänd endast kompostkvarnen till därför avsedd användning. ontrollera att inte obehöriga personer, speciellt barn eller djur, befinner sig i arbetsområdet. Var riktigt klädd, inga stora klädesplagg eller smycken som kan fastna i kvarnen. nvänd stängda skor, långbyxor och handskar samt skyddsglasögon och hörselskydd. Tar inställningsskruven i botten (det går inte att vrida längre till höger) skall skärplattan bytas ut av GRDEN kundtjänst. 7.2 Rengöring och skötsel Rengörings- och skötselarbeten får endast utföras med avstängd motor, stillastående klinga och utdraget eluttag. nvänd skyddshandskar för att undvika personskador. Risk för sak- och personskador! Rengör aldrig kompostkvarnen under rinnande vatten, aldrig med högtryckstvätt. Ta bort smuts och materialrester direkt efter användningen. nvänd en mjuk borste eller en trasa. nvänd skyddshandskar. Risk för personskador! 7.3 Förvaring Förvara kompostkvarnen i ett torrt, slutet rum. 8. nvisningar för korrekt användning, säkerhetsanvisningar Vass roterande klinga! lingan har en efterlöpstid! Risk för skador på händer och fingrar! tå stadigt när Du arbetar. nslutningskabeln skall inte placeras inom området för inoch utmatningsöppningarna. e till att motorns luftningsschakt hålls rena. Undvik därigenom skada på maskin och brandfara. ompostkvarnen får inte tippas under arbetets gång. e till att inte sten, jord, glas, textilier, plast eller metalldelar matas in i kompostkvarnen. Dessa material skadar klingan. Fara för stenslag. 33

5 toppa aldrig händer eller fingrar i in- eller utmatningsöppningarna när kompostkvarnen är i drift. Risk för personskador! Hamnar ändå främmande föremål i kvarnen, eller om missljud eller vibrationer uppstår, stoppa kompostkvarnen omedelbart och låt klingan stanna. Åtgärda ev. fel, kontrollera att kvarnen inte är skadad, kontrollera lösa delar osv. eller lämna in till kundtjänst om nödvändigt. vbrott i arbetet Låt aldrig kompostkvarnen stå utan uppsikt. Förvara kompostkvarnen på säker plats om arbetet avbrutits. 9. Felsökning täng av motorn, dra ut elkabeln och se till att klingan står stilla innan Du flyttar kompostkvarnen till ett annat ställe. Ta hänsyn till omgivningen nvänd aldrig kompostkvarnen när det regnar eller vid fuktig väderlek. Håll avstånd till simbassänger och trädgårdsdammar. Ta hänsyn till Dina grannar. Elektrisk säkerhet ompostkvarnen får endast användas när anslutningens resp. stickuttag är oskadade. Är anslutningskabeln skadad får den inte användas. törning Möjliga orsaker Åtgärd abeln måste regelbundet kontrolleras så att den inte har brott eller frilagda ledningar. tickuttaget skall vara stänkskyddat, tillverkat av gummi eller gummiförsett och motsvara DIN VDE nvänd endast tillåtna förlängningskablar. Fråga Din elektriker. Vi rekommenderar användning av en jordfelsbrytare på 30m för utomhusanvändning. Jordfelsbrytare skall enligt lag användas i chweiz. Motorn startar inte. Riktningsomkopplaren på 0. Vrid riktningomkopplaren till önskad position: ompostmaterial trycks uppåt, t.ex. vid blockering. Normal arbetsinställning ontakta kundtjänst för reparationer eller skicka in den defekta maskinen direkt till kundtjänst (se baksidan). Bifoga en kort beskrivning av felet och vid garantifall, även en kopia av inköpskvittot. EU Tillverkarintyg Produktbeskrivning: Tystgående ompostkvarn Typer: 2000 / 2300 P rt.nr.: 3980 / 3982 EU direktiv: Maskindirektiv 98/37/EC Elektromagnetisk kompatibilitet 89/336/EC Lågspänningsdirektiv 73/ 23/ EC Direktiv 93/68/EC Direktiv 2000/14/EC Tillverkaren är inte ansvarig för skada som orsakats av produkten om skadan beror på att produkten har reparerats felaktigt eller om, vid reparation eller utbyte, andra än Original GRDEN reservdelar har använts. Harmoniserad Europeisk standard: EN EN EN Ljudnivå: uppmätt / garanterad / 96 db () 2300 P 95 / 97 db () CE-Märkningsår: 1998 amma sak gäller för kompletteringsdelar och tillbehör. Undertecknad firma GRDEN ress + astner GmbH Hans-Lorenser-traße 40 D Ulm intygar härmed att nedan nämnda produkter överensstämmer med EU:s direktiv, EU:s säkerhetsstandard och produktspecifikation. Detta intyg upphör att gälla om produkten ändras utan vårt tillstånd. Ulm, Thomas Heinl Technical Director Motorn stannar. Blockeringsskyddet har utlöst Vänta c:a 5 minuter och beroende på överbelastning starta motorn igen. eller blockering av klingan. ompostkvarnen matar inte lingans riktning är inte korrekt. täll om riktningsomkopplaren in material ordentligt. i önskad position. Uppsamlingskorgen är överfull (materialet matas in fel väg). Töm uppsamlingskorgen. Riktningen har ändrats e kapitel 5.6. beroende på en blockering. För mycket vått material i klingan. Åtgärda genom att växelvis mata in torrt och vått material, se kapitel 6.2. ompostmaterialet kärplattan E är inte korrekt Justering skärplattan E enligt finfördelas inte. inställd mot klingan. anvisningarna i Underhåll för klinga. Missljud, vibrationer. ontrollera att alla skruvar Efterdra skruvarna. är åtdragna. Lämna in till GRDEN kundtjänst

6 GRDEN tøjsvag kompostkværn 2000 / 2300 P 1. Tekniske data P Længde 530 mm 530 mm Bredde 482 mm 482 mm Højde 876 mm 876 mm Vægt 23 kg 24 kg trømforbrug 2000 W 2300 Forsyningsspænding 230 V 230 Netfrekvens 50 Hz 50 ikring Indkoblingstid B 6 4/6 B 6 4/6 Mærkehastighed motor 2790 o/ min o/ min. Mærkehastighed skærevalse 40 o/ min. 40 o/ min. Grendiameter friskt træ til 40 mm til 45 mm Grendiameter tørt træ til 30 mm til 30 mm tøjniveau på arbejdspladsen L 1) p 82 db() 82 db() Lydtryksniveau på arbejdspladsen L 1) W 95 db() 95 db() 0 ompostkværnens stikkontakt Vendekontakt B Hovedafbryder C tilleskrue D ontramøtrik E nitplade F Motorværnskontakt G kærevalse 4.3 Montering af understellet (ill. B) De to vedlagte hjul 1 monteres på understellet 2 på følgende måde: 1. Hjulet 1 sættes på understellets aksel Igangsætning Henvisning: Vær opmærksom på den rigtige hjulside i henhold til ill. B. 2. apslen sættes på skruen 5, modulet føres komplet ind i akslens boring og skrues fast. 3. Det andet hjul monteres som oppe beskrevet. Nu kan selve kompostkværnen monteres på understellet. 4.4 Montering af kompostkværnen på understellet (ill. C) Til montering af selve kompostkværnen 3 på understellet 2 er fremgangsmåden følgende: 1. ompostkværnen 3 anbringes på understellet 2 i henhold til ill. C, og de to skruer 7 sættes ind i boringerne 8. Henvisning: Vær opmærksom på, at kompostkværnen sidder lige på understellet og ikke kan kippe. 2. De to skruer 7 fastgøres fra understellets underside ved hjælp af de vedlagte underlagsskiver og sekskantmøtrikker 9. 1) Målemetode i henhold til RL UZ Henvisninger til brugsanvisningen Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og iagttag henvisningerne i denne. Gør Dem kendt med kompostkværnen, styreorganerne og 3. orrekt anvendelse GRDEN kompostkværnen er beregnet til knusning af organiske stoffer, f.eks. planterester, der forekommer i private hus- og hobbyhaver, og er ikke beregnet til brug i offentlige parker, sportspladser, ved veje og i land- og skovbrug. 4. Montering 4.1 Fuldstændighedskontrol GRDEN kompostkværnens pakkasse indeholder følgende dele:.ompostkværn.understel.2 hjul den rigtige anvendelse samt med sikkerhedshenvisningerne ved hjælp af denne vejledning. f sikkerhedsårsager må børn og unge under 16 år Overholdelsen af brugsanvisningen, som fabrikanten har vedlagt, er forudsætning for korrekt brug af apparatet. Brugsanvisningen indeholder også drifts-, service- og vedligeholdelsesbetingelser..polyposte med samlestykker og gaffelnøgler (10/13 mm).brugsanvisning med garantikort 4.2 Funktionsdele (ill. ) 1 Hjul 2 Understel 3 ompostkværn samt personer, der ikke er kendt med brugsanvisningen, ikke anvende kompostkværnen. Denne brugsanvisning skal opbevares omhyggeligt. Forsigtig! ompostkværnen egner sig ikke til f.eks. at løsne havejord, og må aldrig anvendes til at knuse f.eks. metaldele. Fare for kvæstelser! 4 ksel 5 kruer (4,2 x 19 mm) med kapsler 6 Påfyldningstragt 7 kruer 8 Boringer 9 Underlagsskiver/ sekskantmøtrikker 5.1 Valg af opstillingssted ompostkværnen skal placeres på en plan, stabil og sikker undergrund. ompostkværnen må dog ikke stilles på en grus- eller brolagt undergrund for at undgå kvæstelser på grund af materiale, der kan slynges ud. Efter standsning af skæreværktøjet må der ikke mere påfyldes materiale. 5.2 ompostkværnens nettilslutning Vigtige henvisninger! nvend kun godkendte forlængerledninger. pørg Deres elektriker. Tilslutningskablernes koblinger skal være af gummi eller gummibelagt og opfylde DIN VDE Tilslutningsledningen må aldrig føres over eller under påfyldningsåbningen. Fare for kvæstelser og beskadigelser! ørg ved indretningen af tilslutningsledningen for, at denne ikke føres gennem dør- hhv. vinduesspalter. Fare for indeklemning af kablet. Tilslutningskablet må kun trækkes ud af stikkontakten ved stikket og ikke i kablet for at undgå beskadigelser af tilslutningskablet. Til tilslutning til strømnettet sættes forlængerledningens kobling i kompostkværnens stikkontakt 0 og stikket i netstikkontakten. 5.3 Igangsætning af kompostkværnen (ill. D/E) Vigtigt! Iagttag henvisningerne om korrekt brug og sikkerhedshenvisningerne, før kompostkværnen sættes i gang. Ved indkobling af motoren skal kompostkværnen være monteret efter forskrifterne. Påfyldningsåbningen skal være fri for materiale, der skal bearbejdes. nsigt og kroppen skal holdes borte fra påfyldningsåbningen. Hænder, fødder og andre kropsdele samt tøj må ikke komme i nærheden af påfyldningsområdet og udkastningstragten. For at sætte kompostkværnen i gang er fremgangsmåden følgende: 1. Valsens vendekontakt stilles i position (ill. D1) (valsens normale arbejdsstilling). 2. Tryk på den grønne tast på hovedafbryderen B for at tænde for kompostkværnen. kærevalsen starter derefter. Vigtigt! Vent principielt på stilstanden af skærevalsen efter ændring af rotationsretningen på vendekontakten, før den grønne tast på hovedafbryderen B trykkes, da der i modsat fald muligvis ikke sker nogen skift af skærevalsens rotationsretning. 3. Derefter tilføres materialet, der skal bearbejdes (max. tykkelse: se Tekniske data ) via påfyldningsåbningen 6. Henvisning: Når materialet, der skal bearbejdes, gribes af skæreværktøjet, bliver det automatisk trukket ind (ill. E). nvend altid handsker og beskyttelsesbriller, når kompostkværnen anvendes. 5.4 Valsen blokerer... når fremmedlegemer, for meget materiale eller for tykke grene kommer ind i valsen. Følgende foretages: 1. Vendekontakten stilles på positionen (returløb), ill. D 2. Maskinen kobler fra. 2. Tryk på den grønne tast på hovedafbryderen B for genstarte kompostkværnen. kærevalsen arbejder med returløb og materialet frigives nu opad

7 5.5 Hvis materialet trods returløb ikke frigives (totalblokering), skal snitpladen E indeni fjernes fra skærevalsen på følgende måde: 1. Maskinen kobles fra; tryk på den røde tast på hovedafbryderen B. 2. Netstikket trækkes ud og stilstand af skærevalsen afventes. 3. ontramøtrikken D løsnes og stilleskruen C drejes et par omdrejninger til venstre, således at totalblokeringen kan løsnes via tilbageløbet af skærevalsen: 4. a) Hvis materialet allerede er blevet trukket fuldstændigt ind, stilles vendekontakten på positionen (returløb), ill. D 2. Netstikket sættes i stikkontakten og den grønne tast på hovedafbryderen B trykkes for at tænde for maskinen. Når materialet har løsnet sig, stilles vendekontakten på positionen (fremadløb), ill. D1, således at det løsnede materiale transporteres nedad ud af udkastningsåbningen. 4. b) Ved længere materiale, der stadig kommer frem fra påfyldningsåbningen, skal kontakten stilles på positionen (returløb). Tryk på den grønne tast på hovedafbryderen B for genstarte kompostkværnen. Det blokerede materiale frigives nu opad. Fjern det opad løsnede materiale fra påfyldningsåbningen. 5. Vendekontakten stilles igen på normaldrift. 6. Hvis snitpladen E er blevet løsnet i tilfælde af en totalblokering, skal denne igen justeres som beskrevet under punkt Vedligeholdelse af skæreindretning. 5.6 Hvis valsens rotationsretning ændrer sig af sig selv..., f.eks. ved abrupt blokering, og materialet frigives opad, er fremgangsmåden følgende: 1. ompostkværnen kobles fra via den røde tast på hovedafbryderen B. Henvisning: fvent stilstanden af valsen. 2. ompostkværnen genstartes via den grønne tast på hovedafbryderen B. Nu kan arbejdet fortsættes. 5.7 Blokeringsbeskyttelsen udløses (ill. E) GRDEN kompostkværnen er forsynet med en motorværnskontakt. Ved stærk overbelastning af motoren, især ved blokering af valsen, udløser motorværnskontakten F. Den kobler maskinen fra efter ca sekunder blokeringstid i tilfælde af en blokering. 1. Efter den automatiske frakobling af maskinen via motorværnskontakten skal der afventes en afkølingstid på ca. 5 minutter. 2. Tryk derefter igen på motorværnskontakten F efter udløb af afkølingstiden. Derefter kan maskinen genstartes via den grønne tast. 5.8 Frakobling af kompostkværnen Tryk på den røde tast på hovedafbryderen B for at koble kompostkværnen fra. Pas på! Valsen fortsætter et øjeblik. Fare for kvæstelser! 7. Vedligeholdelse, pleje, opbevaring 7.1 Vedligeholdelse Generelt Reparationer og vedligeholdelsesarbejde, især sådanne, der kræver afmontering af beskyttelsesindretningen, må kun lades udføre af GRDEN servicecentre eller af GRDEN autoriserede fagforhandler. Vedligeholdelses- og rengøringsarbejde på kompostkværnen samt afmontering af beskyttelsesindretningerne må kun foretages med frakoblet motor, stillestående valse og trukket netstik. nvend handsker til undgåelse af kvæstelser. Vedligeholdelsen omfatter arbejder, der opretholder kompostkværnen i en upåklagelig driftstilstand. Gennem regelmæssig kontrol (sikkert hold af skrueforbindelser, revner, beskadigelser) og udskiftning af beskadigede og slidte dele forebygges ulykker og maskinsvigt. ørg for, at alle møtrikker, bolte og skruer er fast strammede og at apparatet er i en sikker driftstilstand. f sikkerhedsårsager skal slidte og beskadigede dele kun lades udskifte af GRDEN-service eller en autoriseret fagforhandler. Vedligeholdelse af skæreindretningen (ill. C1) nitpladen E er blevet optimalt indstillet hos fabrikanten, men er dog udsat for naturlig slitage. nitplade skal justeres, så snart materialet, der skal bearbejdes, ikke mere findeles helt. 1. Ved løbende motor (grøn tast på hovedafbryderen B trykket / vendekontakt på position normaldrift) løsnes kontramøtrikken D med gaffelnøglen (10/13 mm) og 2. stilleskruen C drejes med hånden forsigtigt til højre, indtil deres høres en let slibende lyd og der kommer fine aluminiumspån ud af udkastningskanalen for en kort tid. Vigtigt! Justeringen må ikke foretages i returløb. 3. Derefter strammes kontramøtrikken igen. Derefter findeles materialet igen fuldstændigt. Hvis stilleskruen er på anslaget (den kan ikke drejes videre mod højre), skal snitpladen lades udskifte af GRDEN service. 7.2 Rengøring og pleje Rengørings- og plejearbejde må kun udføres med frakoblet motor, stillestående valse og trukket netstik. nvend handsker til undgåelse af kvæstelser. På grund af fare for personog materielle skader: ompostkværnen må ikke rengøres under rindende vand, især ikke under højtryk. Direkte efter arbejdet skal snavs og materialerester fjernes på de steder, hvor det er muligt. Hertil anvendes en blød børste eller klud. nvend sikkerhedshandsker. Fare for kvæstelser! 7.3 Opbevaring ompostkværnen skal altid opbevares i et tørt, lukket rum. 6. orrekt anvendelse 6.1 ikkerhedshenvisninger Før indkobling af motoren skal kompostkværnen være monteret efter forskrifterne. Når kompostkværnen forlades, skal motoren standses og netstikket trækkes ud. Hvis kompostkværnen transporteres til et andet sted, skal motoren forinden kobles fra, netstikket trækkes ud og stilstand af knivvalsen afventes. nvend altid handsker og beskyttelsesbriller, når kompostkværnen anvendes. Påfyld aldrig kompostkværnens påfyldningsåbning fra et forhøjet ståsted. 6.2 ærlige henvisninger om anvendelse GRDEN kompostkværne egner sig kun begrænset til findeling af blødt og meget saftholdigt affald (f.eks. kernefrugt, vådt planteaffald). Disse materialer bør direkte komposteres. Ved findeling af det foroven nævnte affald kan der opstå en luftuigennemtrængelig, ildelugtende masse, som medfører forrådnelse, og som er ufordelagtig for en god efterkompostering. GRDEN kompostkværne egner sig til findeling af langstilkede, hårde og allerede tørrede stængler af blomster, stauder, buske og trægrene. Hvis påfyldningsåbningen/ skærevalsen tilstoppes, f.eks. på grund af for meget vådt materiale, så kan denne tilstopning for det meste afhjælpes ved at forarbejde grenmateriale. Blødere materiale bør derfor altid forarbejdes skiftevis med grene. Opsamlingsbeholderen (f.eks. sæk, kasse o.l.) skal regelmæssigt tømmes, da der kan opstå en ophobning af materiale i skærevalsen i tilfælde af overfyldning. 8. Henvisninger til den korrekte anvendelse, sikkerhedshenvisninger ontroller før hver brug Gennemfør en kontrol af maskinens udseende før hver brug. nvend ikke maskinen, når sikkerhedsindretninger og/eller skæreindretningen er beskadigede eller slidte. æt aldrig sikkerhedsindretninger ud af drift. nvendelse / ansvar ompostkværnen kan forårsage alvorlige kvæstelser! De er ansvarlig for sikkerheden i arbejdsområdet. Gør Dem kendt med omgivelserne og vær opmærksom på farer, som måske ikke er til at høre på grund af støj fra maskinen. nvend kompostkværnen udelukkende svarende til formålet, der beskrives i den brugsanvisning. Vær opmærksom på, at der ikke er andre personer (især børn) eller dyr i nærheden af arbejdsområdet. nvend ikke vidt tøj, smykker osv., da dette kan blive hængende i maskinen. nvend fast skotøj, lange bukser, handsker samt beskyttelsesbriller og høreværn, der kan købes hos fagforhandleren. Roterende værktøj! Værktøjet standser ikke straks! Fare for kvæstelse af fingrene! ørg altid for at have et sikkert hold under arbejdet. Tilslutningsledningen skal holdes borte fra området af påfyldnings- og udkastningstragten. Motorens ventilationshuller skal holdes frie for smudspartikler for at undgå fare for materielle skader eller brand

8 ompostkværnen må ikke kippes eller stilles på skrå under drift. ten, jord, glas, tekstiler, kunststoffer eller metaldele må ikke fyldes i maskinen; disse materialer medfører alvorlige beskadigelser af skæreværktøjet. Derudover er der fare for stenstød. Grib aldrig ind i udkastningsskakten / påfyldningsåbningen, når maskinen er tilsluttet. Fare for kvæstelser! Hvis fremmedlegemer skulle nå ind i valsen eller usædvanlige lyde eller vibrationer skulle optræde, skal kompostkværnen omgående kobles fra og stilstanden af valsen afventes. Blokeringen fjernes, maskinen kontrolleres med hensyn til eventuel beskadigelse / løsnede dele og i givet fald lades den reparere. rbejdsafbrydelse ompostkværnen må aldrig lades stå uden tilsyn. Hvis arbejdet afbrydes, opbe-var kompostkværnen på et sikkert sted. Hvis kompostkværnen transporteres til et andet sted, skal motoren forinden kobles fra, netstikket trækkes ud og stilstand af valsen afventes. Vær opmærksom på miljøpåvirkninger nvend aldrig maskinen i tilfælde af regnvejr eller i fugtige, våde omgivelser. ompostkværnen må ikke anvendes direkte ved swimmingpools eller havebassiner. Vær opmærksom på de lokale hviletider i Deres kommune! Elektrisk sikkerhed ompostkværnen må kun anvendes med ubeskadiget tilslutningsledning. I tilfælde af beskadiget tilslutningsledning skal netstikket omgående trækkes ud. Tilslutningsledningen skal regelmæssigt kontrolleres med hensyn til beskadigelser og slitage. oblingsstikkontakten af tilslutningsledningen skal være stænkvandsbeskyttet og af gummi eller være gummibelagt samt opfylde DIN VDE nvend kun godkendte forlængerledninger. pørg Deres elektriker. Til maskiner, der kan flyttes og som anvendes udendørs, anbefaler vi et fejlstrømsrelæ med en nominel fejlstrøm 30 m. I chweiz er det pligt at anvende et fejlstrømsrelæ. Fejl Mulig årsag fhjælpning Materialet findeles ikke. nitpladen E på valsen er ikke Justering af snitpladen E rigtigt indstillet. i henhold til beskrivelsen under Vedligeholdelse af skæreindretningen. Unormale lyde, ontrol, om der er løse skruer. kruerne strammes. raslen i maskinen. Maskinen skal lades kontrollere af GRDEN-service. I tilfælde af fejl bedes De kontakte vor forhandler, eller indsende den defekte maskine sammen med en kort fejlbeskrivelse, og i garantitilfælde sammen med en kopi af kvitteringen direkte til en af de anførte servicecentre på bagsiden. EU Overensstemmelse certificat Vi gør udtrykkeligt opmærksom på at i henhold til produktansvarsloven er vi ikke ansvarlige for skader forårsaget af vores udstyr, hvis det er på grund af uautoriserede reparationer eller hvis dele er skiftet ud og der ikke er anvendt originale GRDEN dele eller dele godkendt af os, eller hvis reparationerne ikke er udført af GRDEN-service eller en autoriseret fagmand. Det samme gælder for ekstra udstyr og tilbehør. Undertegnede GRDEN ress + astner GmbH Hans-Lorenser-tr. 40 D Ulm bekræfter hermed, at enheder listet herunder, ved afsendelse fra fabrikken, er i overensstemmelse med harmoniserede EU retningslinier, EU sikkerheds standarder og produkt specifikations standarder. Dette certifikat træder ud af kraft hvis enhederne er ændret uden vor godkendelse. 9. Fejl Fejl Mulig årsag fhjælpning Motoren starter ikke. Vendekontakt på position 0. Vendekontakten stilles på den ønskede position: Materialet transporteres opad, f.eks. ved en blokering rbejdsstilling Motoren standser. Blokeringsbeskyttelsen har udløst Efter ca. 5 minutters afkølingstid på grund af vedvarende overbe- kan motoren genstartes. lastning eller blokering af valsen. ompostkværnen trækker Valsens rotationsretning er Vendekontakten bringes til ikke materialet ind. indstillet forkert. den rigtige position. Beskrivelse af enhederne: tøjsvag kompostkværn Typer: 2000 / 2300 P Varenr.: 3980 / 3982 EU Retningslinier: Maskindirektiv 98/37/ EF Elektromagnetisk forenelighed 89/336/EF Lavspænding regulativ 73/ 23/ EF Direktiv 93/ 68/ EF Direktiv 2000/14/EF Harmoniserede Europæiske standarder: EN EN EN Lydtryksniveau: fmålt / Garanti / 96 db () 2300 P 95 / 97 db () CE-Mærkningsår: 1998 Ulm, Thomas Heinl Teknisk direktør Opsamlingsbeholderen er overfyldt (ophobning i valsen). Opsamlingsbeholderen tømmes. Rotationsretningen har ændret e kap sig automatisk på grund af en blokering. Valse tilstoppet på grund af for meget vådt materiale. fhjælpning af tilstopningen gennem bearbejdning af grenmateriale (se kap. 6.2)

9 D Garantie GRDEN gewährt für dieses Produkt die gesetzliche Garantie (ab aufdatum). Diese Garantieleistung bezieht sich auf alle wesentlichen Mängel des Gerätes, die nachweislich auf Materialoder Fabrikationsfehler zurückzuführen sind. ie erfolgt durch die Ersatzlieferung eines einwandfreien Gerätes oder durch die kostenlose Reparatur des eingesandten Gerätes nach unserer Wahl, wenn folgende Voraussetzungen gewährleistet sind:.das Gerät wurde sachgemäß und laut den Empfehlungen in der Gebrauchsanweisung behandelt..es wurde weder vom äufer noch von einem Dritten versucht, das Gerät zu reparieren..die Verschleißteile Messerwerk und chneidplatte sind von der Garantie ausgeschlossen. Diese Hersteller-Garantie berührt die gegenüber dem Händler/ Verkäufer bestehenden Gewährleistungsansprüche nicht. Im Reklamationsfall schicken ie bitte das defekte Gerät zusammen mit einer opie des aufbelegs und einer Fehlerbeschreibung frankiert an die auf der Rückseite angegebene erviceadresse. G Guarantee GRDEN honours the guarantee legally required for this product (starting from the date of purchase). This guarantee covers all serious defects of the unit that can be proved to be material or manufacturing faults. Under warranty we will either replace the unit or repair it free of charge if the following conditions apply:.the unit must have been handled properly and in keeping with the requirements of the operating instructions..neither the purchaser or a non-authorised third party have attempted to repair the unit..the blade assembly and the cutting plate are wearing parts and are not covered by the guarantee. This manufacturer s guarantee does not affect the user s existing warranty claims against the dealer/ seller. In case of claim, please return the faulty unit together with a copy of the receipt and a description of the fault, with postage paid to one of the GRDEN ervice Centres listed on the back of these operating instructions. F Garantie GRDEN accorde pour cet appareil la garantie légale à compter du jour de l achat. Elle est assurée par le remplacement gratuit des pièces défectueuses ou de l appareil. Le choix en étant laissé à la libre initiative de GRDEN. En tout état de cause s applique la garantie légale couvrant toutes les conséquences des défauts ou vices cachés (article 1641 et suivants du Code Civil). Pour que ces garanties soient valables, les conditions suivantes doivent être remplies :.L appareil a été manipulé de manière adéquate, suivant les instructions du mode d emploi..il n y a eu aucun essai de réparation, ni par le client, ni par un tiers..le bloc de coupe et le support de coupe sont des pièces d usure et sont par conséquent exclus de la garantie. Une intervention sous garantie ne prolonge pas la durée initiale de la garantie contractuelle. Toutes les revendications dépassant le contenu de ce texte ne sont pas couvertes par la garantie, quel que soit le motif de droit. Pendant la période de garantie, le ervice près-vente et les Centres V agréés effectueront, à titre payant, les réparations nécessaires par suite de manipulations erronées. En cas de réclamation, veuillez envoyer le produit en port payé avec le bon d achat et une description du problème, à l adresse du ervice près-vente figurant au verso. N Garantie GRDEN geeft op dit product de wettelijke garantie (vanaf de aankoopdatum). Deze garantie heeft betrekking op alle wezenlijke defecten aan het toestel, die aanwijsbaar op materiaal- of fabricagefouten berusten. Garantie vindt plaats door de levering van een vervangend apparaat of door de gratis reparatie van het ingestuurde apparaat, naar onze keuze, indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:.het apparaat werd vakkundig en volgens de adviezen in de gebruiksaanwijzing behandeld..noch de koper, noch een derde persoon heeft getracht het apparaat te repareren..het aan slijtage onderhevige messenwerk en de snijplaat vallen niet onder de garantie. Deze garantie van de producent heeft geen betrekking op de ten aanzien van de handelaar/ verkoper bestaande aansprakelijkheid. In geval van reclamatie het defecte apparaat samen met de kassabon en een beschrijving van de storing gefrankeerd op naar het op de achterzijde aangegeven serviceadres opsturen. Garanti GRDEN lämnar den enligt Europeisk lag gällande garantin för denna produkt. Garantin gäller från inköpsdatum. Denna garanti täcker alla allvar-liga defekter på maskinen som kan bevisas vara materiella fel eller tillverkningsfel. Under garantitiden repareras eller utbytes enheten utan kostnad under följande förutsättningar:.enheten måste ha skötts och använts i enlighet med bruksanvisningen..varken köparen eller en icke auktoriserad tredje part får ha försökt reparera enheten..nivsystemet och skärplattan (slitagedelar) undantages från denna garanti. Denna tillverkargaranti påverkar inte köparens existerande garanti krav på återförsäljaren. Vid garanti ber vi dig sända in produkten tillsammans med bevis för inköpet och en felbeskrivning till GRDEN ervice. I Garanzia Questo prodotto GRDEN è coperto da garanzia legale (nella Comunità Europea per 24 mesi a partire dalla data di acquisto) relativamente a tutti i difetti sostanziali imputabili a vizi di fabbricazione o di materiale impiegato. Il prodotto in garanzia potrà essere, a nostra discrezione, o sostituito con uno in perfetto stato di funzionamento o riparato gratuitamente qualora vengano osservate le seguenti condizioni:.il prodotto sia stato adoperato in modo corretto e conforme alle istruzioni e nessun tentativo di riparazione sia stato eseguito dall acquirente o da terzi;.il prodotto sia stato spedito a spese del mittente direttamente a un centro assistenza GRDEN allegando il documento che attesta l acquisto (fattura o scontrino fiscale) e una breve descrizione del problema riscontrato. Il dispositivo di taglio e la controlama, in quanto parti soggette a usura, non rientrano nella garanzia. L intervento in garanzia non estende in nessun caso il periodo iniziale. La presente garanzia del produttore non inficia eventuali rivalse nei confronti del negoziante/ rivenditore. In caso di reclamo, spedire il prodotto a un Centro ssistenza GRDEN allegando lo scontrino fiscale e una breve descrizione del difetto riscontrato. E Garantía GRDEN concede para este producto la garantía legal (a partir de la fecha de compra). Esta garantía incluye todos los defectos esenciales basándose en defectos materiales o de fabricación y garantiza el envío de otro aparato en perfectas condiciones o la reparación sin cargo y cuando se cumplan los siguientes requisitos:.el aparato ha sido utilizado según las instrucciones del presente manual y no ha sido reparado ni por el comprador ni por terceros..el mecanismo de cuchillas y la placa de corte son piezas de desgaste y están excluidas de la garantía. Esta garantía del fabricante es independiente a la que pueda haber entre el distribuidor/ comerciante. En caso de reclamación, envíe el aparato defectuoso, junto con el comprobante de compra y una descripción de la avería, franqueado, a la dirección de servicio indicada al dorso. P Garantia GRDEN oferece a garantia legal (a partir da data da compra), para este produto. Esta garantia cobre essencialmente todos os defeitos do aparelho que se provem ser devido ao material ou falhas de fabrico. Dentro da garantia nós trocaremos ou repararemos o aparelho gratuitamente se as seguintes condições tiverem sido cumpridas:.o aparelho foi utilizado de uma forma correcta e segundo os conselhos do manual de instruções..nunca o proprietário, nem um terceiro, estranho aos serviços GRDEN, tentou reparar o aparelho..o mecanismo de lâminas e a placa de corte sendo peças de desgaste não estão coberta(o)s pela garantia. Esta garantia do fabricante não afecta as existentes queixas de garantia contra o agente/ vendedor. Em caso de reclamação deverá enviar o aparelho defeituoso, junto com o talão de compra e uma descrição da avaria, para a morada indicada no verso. Garanti GRDEN følger købelovens garantiperiode (fra købsdato) for dette produkt. Garantien dækker alle væsentlige defekter på apparatet, som kan bevises at stamme fra defekt materiel eller produktionsfejl. Hvis reparationen dækkes af garantien vil vi vælge enten at udskifte apparatet eller at reparere indsendt apparat uden beregning, under forudsætning af at følgende er overholdt:.pparatet er behandlet korrekt og i h.t. informationerne beskrevet i brugsanvisningen

10 .Hverken køber eller tredjepart har forsøgt at reparere apparatet..litage på knivsystemet og knivpladen hører ikke under købelovens garantiperiode. Denne garanti fra producenten har ingen indflydelse på eksisterende garantikrav over for forhandleren. I tilfælde af fejl skal det defekte apparat indsendes sammen med kvitteringen og en fejlbeskrivelse med porto til serviceadressen, som er oplyst på bagsiden. 64

11 Deutschland GRDEN ress + astner GmbH GRDEN ervice Hans-Lorenser-traße 40 D Ulm Produktfragen: (07 31) Reparaturen: (07 31) rgentina rgensem.. Venezuela 1075 (1618) El Talar - Buenos ires ustralia NYLEX Corporation Ltd Nepean Highway P.O. Box 68 Mentone, Victoria 3194 ustria GRDEN Österreich Ges. m.b.h. tettnerweg orneuburg Belgium MRT (Belgium) NV/ terrebeekstraat Zaventem Brazil M. Cassab v. das Nações Unidas, anto maro, CEP ão Paulo -.P. Bulgaria / България ДЕНЕКС ООД бул. Черни връх 43 София 1407 Canada GRDEN Canada Ltd. 100, ummerlea Road Brampton, Ontario Canada L6T 4X3 Chile ntonio Martinic Y CI. LTD. Gilberto Fuenzalida 185 Loc. Las Condes - antiago de Chile Costa Rica Compania Exim Euroiberoamericana ur del utomercado Los Yoses an Pedro Cyprus FRMOIPII LTD P.O. Box , Digeni krita ve Nicosia Czech Republic GRDEN spol. s.r.o. Řipská Brno Denmark GRDEN Danmark / Naverland Glostrup Finland Habitec Oy Martinkyläntie Vantaa France GRDEN France ervice près-vente BP ROIY CDG Cedex Great Britain GRDEN U Ltd Brenkley Way Blezard Business Park eaton Burn Newcastle upon Tyne NE13 6D Greece grokip G. Psomadopoulos & Co. 20, Lykourgou str. allithea - thens Hungary GRDEN Magyarország ft. ésmárk utca Budapest Iceland Heimilistaeki hf aetun 8 P.O. Box Reykjavik Republic of Ireland Michael McLoughlin & ons Hardware Limited Long Mile Road Dublin 12 Italy GRDEN Italia.r.l. Via Donizetti Lainate (Mi) Japan UDI Mfg. Co. Ltd , Itachibori Nishi-ku Osaka 550 Luxembourg Magasins Jules Neuberg Grand Rue 30 Case Postale No. 12 Luxembourg 2010 Netherlands GRDEN NEDERLND B.V Postbus D LMERE Neth. ntilles Jonka Enterprises N.V. ta. Rosa Weg 196 P.O. Box 8200 Curaçao New Zealand NYLEX New Zealand Limited Private Bag outh uckland Mail Centre 10 Offenhauser Drive East Tamaki, Manukau Norway GRDEN Norge / Postboks kjetten Poland GRDEN Polska p. z o.o. zymanów 9 d Baniocha Portugal MRT (Portugal), Lda. Recta da Granja do Marquês Edif. GRDEN lgueirão Mem Martins Russia / Россия АО АМИДА ТТЦ ул. Моcфилмовcкая Моcква ingapore Variware Holland Road hopping Centre 227-1st Fl., Unit 29 Holland venue ingapore 1027 lowenia / Croatia ilk d.o.o. Trgovina Brodišče Trzin outh frica GRDEN outh frica (Pty.) Ltd. P.O. Box Vorna Valley 1686 pain NMI ndreu y Miriam.. Calle Pere IV, Barcelona weden GRDEN venska B Box Malmö witzerland GRDEN ress + astner G Bitziberg Bachenbülach Ukraine / Украина АОЗТ АЛЬЦЕСТ ул. Гайдара 50 г. Киев Turkey Dost Diþ Ticaret Mümessillik.Þ. Yeþilbaðlar Mah. Baþkent Cad. No. 26 Pendik - Ýstanbul U GRDEN 3085 hawnee Drive Winchester, V /0011 GRDEN ress + astner GmbH Postfach 27 47, D Ulm Version.05 weitere Änderungen: chall-leistungspegel neue Richtlinie Garantiekarte entfällt 27 ustauschfilme Titel 1 Inhalt 2 Piktogr. 4 D 5 / 8 / 9 / 10 / 11 GB 12 / 17 F 18 / 23 NL 24 / / 35 I 36 / 41 E 42 / 48 P 49 / 55 D 56 / 61 Garantie 62 / (Garantiekarte bitte entfernen) dressen 66 (NL neu)

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

KØRESTOLEN BOGOTA RULLSTOL BOGOTA. Brugsanvisning. Bruksanvisning

KØRESTOLEN BOGOTA RULLSTOL BOGOTA. Brugsanvisning. Bruksanvisning DK SE KØRESTOLEN BOGOTA Brugsanvisning RULLSTOL BOGOTA Bruksanvisning DK Ryglænshøjde: 43 cm Højde i alt: 92 cm Længde i alt: 97 cm Bredde i alt: 63,5 cm foldet ud Bredde i alt: 27 cm sammenfoldet Egenvægt:

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap

Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap Ved montering af VELUX ovenlysvinduer i tage med tagpap og taghældning over 15 anvendes inddækning EDL. Inddækningen skal placeres

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

Vinkelsliber Vinkelslip

Vinkelsliber Vinkelslip Vinkelsliber Vinkelslip Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager det i brug. Vi

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

Skimmer 2500. Brugsanvisning / Bruksanvisning DANSK. Brugsanvisning Skimmer 2500

Skimmer 2500. Brugsanvisning / Bruksanvisning DANSK. Brugsanvisning Skimmer 2500 Brugsanvisning / Bruksanvisning Skimmer 2500 DANSK Brugsanvisning Skimmer 2500 Læs denne brugsanvisning nøje igennem inden skimmeren tages i brug. www.pondteam.com 1 Da vi hele tiden forbedrer og videreudvikler

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Brugsanvisning Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Fabrikeret af : Machines Eliet, Belgien --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

FW1202 BRUGSANVISNING

FW1202 BRUGSANVISNING Massagesæde Model: FW1202 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette massagesæde fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at massagesædet holder i mange år, bedes

Læs mere

7JOUBHF %BOTL SvenskB 1

7JOUBHF %BOTL SvenskB 1 Svensk 1 8x 3x 2x 6x 2x 3.2 x 13mm 6x 6x 4.8 x 38mm Ø 6.4 mm 10x 4 x 16mm! 2 1 4 X Ø 8 mm x6 X = Y - 162-650-900 2 m MIN 685 m X MAX 1085 mm 162 mm 650 mm 4.8 x 38 mm 900 mm 5 3 6 1 4.8 x 38 mm 2 3 Y 7

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Driftsvejledning TKA 500-0. dansk

Driftsvejledning TKA 500-0. dansk Driftsvejledning TKA 500-0 dansk Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed...3 1.1 Generelle sikkerhedshenvisninger...3 1.2 Specifikke sikkerhedshenvisninger...4 2. Beskrivelse...5 2.1 Korrekt anvendelse...6 2.3

Læs mere

30.9.2013. DENVER 82x82x200cm. www.bathdeluxe.com

30.9.2013. DENVER 82x82x200cm. www.bathdeluxe.com 30.9.2013 DENVER 82x82x200cm www.bathdeluxe.com DENVER A C D E F G H E D I B bakglas är vändbara (höger/vänster) Glas bagvæggene er vendbare (højre/venstre) Tack för att du har valt vår produkt. Vi försökte

Læs mere

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT BR/BM Vibreringsskinner VEJLEDNING OG RESERVEDELSKATALOG BR/BM - IS - 10529-4 - DA SIKKERHEDSFORSKRIFTER - FOR MASKINER UDSTYRET MED : Elektrisk, tryklufts-,benzin-eller dieselmotor.

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

VELFAC 200, VELFAC 400 Glasudskiftning VELFAC 200, VELFAC 400 Glass replacement VELFAC 200, VELFAC 400 Glasbyte

VELFAC 200, VELFAC 400 Glasudskiftning VELFAC 200, VELFAC 400 Glass replacement VELFAC 200, VELFAC 400 Glasbyte VELFAC 200, VELFAC 400 Glasudskiftning VELFAC 200, VELFAC 400 Glass replacement VELFAC 200, VELFAC 400 Glasbyte Brækage af glas: Aflæs ordrenr. på skiltet i elementet og kontakt VELFAC erviceafdeling,

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

The Bose 151 SE Environmental Speakers

The Bose 151 SE Environmental Speakers SpringOG.book Page 1 Thursday, January 15, 2004 10:05 AM The Bose 151 SE Environmental Speakers Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía del usuario Notice d utilisation Manuale d istruzioni

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

2004/1 DK. Betjeningsvejledning. Hækkeklipper TE 450-16

2004/1 DK. Betjeningsvejledning. Hækkeklipper TE 450-16 2004/1 DK Betjeningsvejledning Hækkeklipper TE 450-16 18 Indhold Generelle sikkerhedsoplysninger 2 Sikkerhedsoplysninger 7 Beskrivelse af hækkeklipperen 10 Montering af håndbeskyttelsen 11 Nettilslutning

Læs mere

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder 19-1555 Manual 130815.indd 2013-08-15, 11.38.45 Art. 19-1555 Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 Brugsanvisning Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 07 969 050

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

Betjeningsvejledning Bruksanvisning SL401

Betjeningsvejledning Bruksanvisning SL401 DK SE Betjeningsvejledning Bruksanvisning SL401 Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 13.1 Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk TILLYKKE MED DIN NYE PLÆNEKLIPPER LÆS

Læs mere

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_usbtp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi

DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S Denmark Vers 09.01 Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforeskrifter...

Læs mere

INSTRUKSER/ OHJEET/ INSTRUCTIONS ИНСТРУКЦИЯ/ LEIÐBEININGAR/ JUHISED INSTRUKCIJOS/ INSTRUKCIJA C3 COFFEE MAKER

INSTRUKSER/ OHJEET/ INSTRUCTIONS ИНСТРУКЦИЯ/ LEIÐBEININGAR/ JUHISED INSTRUKCIJOS/ INSTRUKCIJA C3 COFFEE MAKER ANVISNINGAR/ BRUGSANVISNINGER INSTRUKSER/ OHJEET/ INSTRUCTIONS ИНСТРУКЦИЯ/ LEIÐBEININGAR/ JUHISED INSTRUKCIJOS/ INSTRUKCIJA C3 COFFEE MAKER DK T i l l y k k e m e d a t h a v e v a l g t C 3 - k a f f

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870 Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Løsdele pose pakket, afdækninger, skaftkonsol, skaft højre og venstre. Lose parts plastic bag, covers, handle

Læs mere

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken.

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken. Dansk Deutsch Francais - English Varenr. 51075 Udskiftning af pakning ved glas: Pakken indeholder: 1 stk. Pakning Vejledning: Aduro 4 Er pakningerne blevet hårde og utætte kan de skiftes på følgende måde:

Læs mere

Brugsanvisning for: Premium Super Dry Cutter 9435 Premium Dry Cutter 9430

Brugsanvisning for: Premium Super Dry Cutter 9435 Premium Dry Cutter 9430 Brugsanvisning for: Premium Super Dry Cutter 9435 Premium Dry Cutter 9430 BEMÆRK Venligst læs disse instruktioner før maskinen transporteres og benyttes i brug. Med købet af denne maskine har De erhvervet

Læs mere

D-light light alarm ARW100

D-light light alarm ARW100 D-light light alarm ARW100 User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning GB 2 NL 14 FR 27 ES 40 DE 52 EL 65 DA 78 ARW100

Læs mere

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig

Læs mere

Slagboremaskine Slagbor Slagborrmaskin

Slagboremaskine Slagbor Slagborrmaskin Slagboremaskine Slagborrmaskin Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager det i brug.

Læs mere

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning SelectTech 4.1 træningsbænk Samlevejledning Indhold Vigtige sikkerhedsanvisninger...3 Advarselsmærkater og serienummer...4 Specifikationer...5 Før samling af udstyret...5 Komponenter...6 Monteringsdele...7

Læs mere

Kom godt i gang. Tilslutninger

Kom godt i gang. Tilslutninger Quick Guide Kom godt i gang Tillykke med købet af Deres nye Clint DC1 kabel TV boks. Følgende tekst er ment som en hurtig guide så De nemt og hurtigt kan komme i gang med at benytte Deres boks. For yderligere

Læs mere

2 Vedligeholdelse Maskinens skötsel Vedlikehold Lær å bruke din symaskin Stingbredde-ratt Nålposisjonsvelger 16 Fjernelse af spolekapsel Tag bort griparkorgen Ta ut spolehuset Stinglengde-ratt Overtrådspennings-hendel

Læs mere

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l TROLLA Gødning og saltspreder 36 l Artikel nr.: 12006 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt

Læs mere

Original brugsanvisning TET-107. Elektrisk hæftemaskine

Original brugsanvisning TET-107. Elektrisk hæftemaskine Original brugsanvisning TET-107 Elektrisk hæftemaskine Art. Art.No. xxx60xx ETM6016 II/02/2011 1 7 4 6 Fig.1 2 3 5 Fig.2 Fig.3 Fig.4 2 Topcraft Elektrisk hæftemaskine DK Numrene i den nedenstående tekst

Læs mere

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning POLAR s3+ STRIDE SENSOR Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. DANSK Tillykke! Polar s3+ stride sensor TM W.I.N.D. er det bedste valg til at forbedre din løbeteknik og effektivitet. Brug af følsomme interti-sensorer

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

Brugsanvisning. U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling.

Brugsanvisning. U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling. Brugsanvisning U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling. Distribueret af TVINS AB www.tvins.com Tillykke med din ledningsfrie gulv-

Læs mere

Kamstrup. Wireless M-Bus Reader. Quick Guide

Kamstrup. Wireless M-Bus Reader. Quick Guide Kamstrup Wireless M-Bus Reader Quick Guide Wireless Kamstrup M-Bus Reader DK Installation af software 1. Start din Internet browser og gå ind på www.kamstrup.dk. 2. Under Support, vælg Wireless M-Bus Reader

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK FEJEMASKINE KOMBI 2 i 1 6.5 HK Art.nr.: 90000350 EAN NR: 5709133900243 1 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR ALVORLIGE SKADER, SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES

Læs mere

Brændekløver lodret 8T. Instruktionsmanual. Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG!

Brændekløver lodret 8T. Instruktionsmanual. Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG! Brændekløver lodret 8T Instruktionsmanual Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG! Sikkerheds forskrifter Ved brug af brændekløveren skal sikkerheds forskrifterne følges omhyggeligt.

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine.

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. Dansk tilføjelse og oversættelse til instruktionsbog for Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. 1 Oversættelse af instruktionsbog for installation og brug af pålægsmaskine MARK G 22. ( se illustrationerne i bogen

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

TTV 4500 S BETJENINGSVEJLEDNING AKSIALVENTILATOR TRT-BA-TTV4500S-TC-001-DA

TTV 4500 S BETJENINGSVEJLEDNING AKSIALVENTILATOR TRT-BA-TTV4500S-TC-001-DA TTV 4500 S DA BETJENINGSVEJLEDNING AKSIALVENTILATOR TRT-BA-TTV4500S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen...g - 1 Sikkerhed...G - 2 Oplysninger om instrumentet...g

Læs mere

bamix SwissLine Gebruiksaanwijzing, p. 3 Brugsanvisning, s. 39 Käyttöohje, s. 12

bamix SwissLine Gebruiksaanwijzing, p. 3 Brugsanvisning, s. 39 Käyttöohje, s. 12 Gebruiksaanwijzing, p. 3 Käyttöohje, s. 12 Bruksanvisning, s. 21 Bruksanvisning, s. 30 Brugsanvisning, s. 39 bamix SwissLine R Brugsanvisning bamix SwissLine R Indholdsfortegnelse Indledning 39 Før brug

Læs mere

CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED:

CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED: NYHED! Januar 2015 UDSTILLING CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED: Distributør: NSI Electronic ApS Bredskifte Allé 7 DK- 8210 Århus V. Tel.: +45 87 45 46 00 Email: mb@nsi-el.dk www.nsi-el.dk FUNKTIONEL,

Læs mere

UPPLEVA Tv og lydsystem

UPPLEVA Tv og lydsystem 27_015 UPPLEVA Tv og lydsystem Livet i hjemmet stiller store krav til tv og lydsystemer hver dag. UPPLEVA er testet i henhold til standarderne ved privat brug i hjemmet og opfylder de høje krav, vi stiller

Læs mere

Imported by: Aspiria Nonfood GmbH Harksheider Straße 3 D-22399 Hamburg. Cykelhjelm. Brugsvejledning

Imported by: Aspiria Nonfood GmbH Harksheider Straße 3 D-22399 Hamburg. Cykelhjelm. Brugsvejledning Imported by: Aspiria Nonfood GmbH Harksheider Straße 3 D-22399 Hamburg Cykelhjelm Brugsvejledning Brugsvejledning Stort tillykke med købet af denne cykelhjelm. Den er udelukkende designet til privat, ikke-kommerciel

Læs mere

MPE 60. c Manicure-/Pedicure-sæt. Betjeningsvejledning

MPE 60. c Manicure-/Pedicure-sæt. Betjeningsvejledning MPE 60 DK c Manicure-/Pedicure-sæt Betjeningsvejledning BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel.: +49 (0)731 / 39 89-144 Fax: +49 (0)731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de Kære

Læs mere

med 500 chips med 500 marker Spillevejledning Instruktioner

med 500 chips med 500 marker Spillevejledning Instruktioner Poker-sæt med 500 chips Spillevejledning Poker set med 500 marker Instruktioner Tak, fordi du valgte at købe vort produkt. Læs denne vejledning grundigt igennem, før poker-sættet bruges første gang. Gem

Læs mere

SL46 - SL46TR - SL50TR

SL46 - SL46TR - SL50TR DK SE Betjeningsvejledning Bruksanvisning SL46 - SL46TR - SL50TR Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 11.1 Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk TILLYKKE MED DIN NYE

Læs mere

QUADRO. Betjeningsvejledning. a product by CUBE. +45 8698 7411 +45 8691 1919 cube@cube-design.dk www.cube-design.dk. Phone Fax Email Web

QUADRO. Betjeningsvejledning. a product by CUBE. +45 8698 7411 +45 8691 1919 cube@cube-design.dk www.cube-design.dk. Phone Fax Email Web QUADRO a product by CUBE Phone Fax Email Web +45 8698 7411 +45 8691 1919 cube@cube-design.dk www.cube-design.dk Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

TTV 1000 S / TTV 2500 S

TTV 1000 S / TTV 2500 S TTV 1000 S / TTV 2500 S A BETJENINGSVEJLEDNING TRANSPORTVENTILATOR TRT-BA-TTV1000S_2500S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... H - 01 Sikkerhed... H - 02 Oplysninger

Læs mere

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39 Brugervejledning Boligluftrenser BL39 Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: 55 34 68 15, fax 55 34 68 15, Email: post@luftrens.dk Homepage:www.luftrens.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler HRO. Roterende varmeveksler AUT. Automatik

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler HRO. Roterende varmeveksler AUT. Automatik Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler CO2 sensor VEC Ventilator Tilluft FIB Posefilter Fraluft HRO Roterende varmeveksler FIB Posefilter Tilluft VEC Ventilator Fraluft

Læs mere

HPP06 Hydraulisk drivstation

HPP06 Hydraulisk drivstation HPP06 Hydraulisk drivstation Fra serienummer 5688 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCON drivstation. Vi gør opmærksom på, at drivstationen leveres uden hydraulikolie, og De skal derfor påfylde

Læs mere

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels Assembly Guide Monteringsvejledning 60/30 - wood end panels Wood end panels 1. When installing wood end panels, insert the top fittings into the upper crossbar slots and place the Z brackets over the foot

Læs mere

Instruktioner og reservdelsliste. Front-Tiller. serie FT 300-400

Instruktioner og reservdelsliste. Front-Tiller. serie FT 300-400 Instruktioner og reservdelsliste Front-Tiller serie FT 300-400 Ver.1.1 09/01/01 900216-da 2 Ver.1.1 09/01/01 1 Sikkerhedsforhold 1.1 Inden anvendelse af miniharven... 4 1.2 dvarselsmærkning... 4 1.3 ndre

Læs mere

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI K Setsan K INSTALLATIONSVEJLENING + GARANTI ANVENELSE SETSAN K LEVEREE ELE MÅL A x 1 B x 1 C x 2 x 2 25 x 40 E x 1 F x 2 KAPACITET L/MIN. YELSER: HØJE OG LÆNGE 5 4 max 5 m max 10 3 4 3 max 20 max 30 OK

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol,! Advarsel: Inden dette værktøj tages i brug er det vigtigt, at alle der skal betjene værktøjet læser manualen omhyggeligt. Manualen bør opbevares sammen med værktøjet.

Læs mere

keeps you going Brugermanual Rollz Motion

keeps you going Brugermanual Rollz Motion keeps you going Brugermanual Rollz Motion Rollz International BV Rollz Motion Copyright 2012 Welldana A/S. Informationen i dette dokument kan ændres uden forudgående varsel. Welldana A/S er ikke ansvarlig

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

Betjeningsvejledning BAIER Murrillefræser BMF 500

Betjeningsvejledning BAIER Murrillefræser BMF 500 Betjeningsvejledning BAIER Murrillefræser BMF 500 Indhold: Sikkerhedsbeskrivelse "For Deres sikkerheds skyld" Konformitetserklæring Garantibestemmelser Betjeningsvejledning Generelle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Gebrauchsanleitung Iso-Dispenser 2,2L. Instruction manual Insulated dispenser, 2.2L. Mode d emploi Distributeur isotherme 2,2L

Gebrauchsanleitung Iso-Dispenser 2,2L. Instruction manual Insulated dispenser, 2.2L. Mode d emploi Distributeur isotherme 2,2L V1/0115 190990 Gebrauchsanleitung Iso-Dispenser 2,2L Instruction manual Insulated dispenser, 2.2L Mode d emploi Distributeur isotherme 2,2L Manuale di utilizzo Erogatore isotermico 2,2L Instrucciones de

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 DK-7441 Bording Maskine: Jasopels

Læs mere

Pelvac Manual. Version 1.000001

Pelvac Manual. Version 1.000001 Version 1.000001 1. Beskrivelse 1.1 Modul opbygget 1.2 Træpille tanken 1.3 Storsække 1.4 Smuld 1.5 Støj 1.6 Træpiller 1.7 Strømforbrug 1.8 Sugespids 2. Tekniske data 2.1 Tekniske data 2.2 Print diagram

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

2009 Selection THE EXCLUSIVE LINE OF

2009 Selection THE EXCLUSIVE LINE OF 2009 Selection THE EXCLUSIVE LINE OF 4 16 1 Top Selection DK Hvis du ønsker høj kvalitet inden for belysning, kan vi præsentere dig for Massives eksklusive kollektion, TOP SELECTION. Fordele ved TOP SELECTION:

Læs mere

GD 2000, GDP 2000, HDS 2000, GDS 2000 Operating Instructions

GD 2000, GDP 2000, HDS 2000, GDS 2000 Operating Instructions GD 000, GDP 000, HDS 000, GDS 000 Operating Instructions 0740568 A English... 8 Deutsch... 0 Français... Nederlands... 4 Italiano... 6 Norsk... 8 Svenska... 0 Dansk... Suomi... 4 Español... 6 Português...

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Brugsanvisning til HS-90B

Brugsanvisning til HS-90B Pladevibrator HS-90B m/honda motor Fremstillet i PRC EU-importør: Primus Danmark Aps Industrivej 31 7080 Børkop Danmark Introduktion: For at du kan få mest mulig glæde af din nye pladevibrator, beder vi

Læs mere

Brugsanvisning til spillestolen ILMO

Brugsanvisning til spillestolen ILMO Brugsanvisning til spillestolen ILMO Wellness Nordic Bakkegårdsvej 405A, DK-3050 Humlebæk +45 3874 5450 www.wellnessnordic.com Brugsanvisning til spillestolen ILMO 1. Generelt Velkommen til brugsanvisningen

Læs mere

Soff-Cut 150. Bruksanvisning. Brugsanvisning. Bruksanvisning. Käyttöohje SE DK NO FI HUSQVARNA CONSTRUCTION PRODUCTS

Soff-Cut 150. Bruksanvisning. Brugsanvisning. Bruksanvisning. Käyttöohje SE DK NO FI HUSQVARNA CONSTRUCTION PRODUCTS SE DK NO FI Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger

Læs mere

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING Boligaffugter Type 4060 08:071 0010 MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING INDHOLD Transport 2 Placering 2 Produktspecifikationer 3 Produktbeskrivelse 5 Betjeningsvejledning 7 Installation af vandbeholder 8 Installation

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING

FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE FUNKTIONER... 4 -DISPLAY... 4 -TOP AF SCANNER... 5 -SIDE OG BAGSIDE AF SCANNER...6 -FRONT PANEL.....

Læs mere

TD 10. 4 > u 1 : = y FIN

TD 10. 4 > u 1 : = y FIN TD 10 5 3 FIN 4 > u 1 : = y TR GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO MANUEL D'UTILISATION KÄYTTÖOHJE OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO BRUKSANVISNING GEBRUIKSAANWIJZING INSTRUKCJA OBSŁUGI

Læs mere

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24 31833137.fm Page 1 Friday, July 9, 2004 2:37 PM ITALLATIOBLAD Minsta tillåtna avstånd från olika typer av spisar: 65 cm (elektrisk spis), 75 cm (gasspis, gasolspis eller koleldad spis). Följ givna anvisningar

Læs mere

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden 660 Brugsanvisning Index P Generel beskrivelse Betegnelsessystem Modtagelse og montage 5 Installation 6 Forebyggende vedligehold 7 Generel beskrivelse Generel beskrivelse Tørkøleren er beregnet til udendørs

Læs mere