RANDERS KOMMUNE. Beretning nr. 2 (side 12-26) Revision af kommunens åbningsbalance pr. 1. januar Delberetning for regnskabsåret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RANDERS KOMMUNE. Beretning nr. 2 (side 12-26) Revision af kommunens åbningsbalance pr. 1. januar 2007. Delberetning for regnskabsåret 2007 730."

Transkript

1 RANDERS KOMMUNE Beretning nr. 2 (side 12-26) Revision af kommunens åbningsbalance pr. 1. januar 2007 Delberetning for regnskabsåret

2 Side 12 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Åbningsbalancen pr. 1. januar Afgivelse af åbningsbalancen til revision Åbningsbalancens hovedtal Ledelsens regnskabserklæring Revisionspåtegning Revision af åbningsbalancen Generelt Kommunens regnskabspraksis Forretningsgange for udarbejdelse af åbningsbalancen Åbningsbalancens opbygning og indhold Anlægsaktiver, i alt 4.225,3 mio. kr Omsætningsaktiver (excl. likvide beholdninger), i alt 470,6 mio. kr Likvide beholdninger, i alt 138,9 mio. kr Egenkapital, i alt 2.509,5 mio. kr Hensatte forpligtelser, i alt 620,5 mio. kr Gældsforpligtelser, i alt 1.690,2 mio. kr Nettogæld vedrørende fonds, legater, deposita m.v., i alt 14,7 mio. kr.. 4 Opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger Revisionens bemærkninger Side 13 Side 14 Side 14 Side 14 Side 14 Side 15 Side 17 Side 17 Side 17 Side 18 Side 19 Side 19 Side 22 Side 22 Side 22 Side 23 Side 23 Side 24 Side 25 Side 26

3 Side 13 Til Randers Byråd 1 Indledning I henhold til Lov om Kommunernes Styrelse og revisionsregulativet for Randers Kommune afgives hermed beretning om revisionen af åbningsbalancen pr. 1. januar Revisionen udføres ved stikprøver med det formål at vurdere og efterprøve, om interne forretningsgange og kontrolsystemer fungerer hensigtsmæssigt og betryggende. Endvidere vurderes og efterprøves det, om kommunens dispositioner vedrørende regnskabsmæssige forhold m.v. er i overensstemmelse med byrådets beslutninger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Om revisionens tilrettelæggelse og udførelse samt ledelsens og revisors opgaver og ansvar henvises i øvrigt til vores beretning om tiltrædelse pr. 1. januar 2007 (beretning nr. 1). Vi gør opmærksom på, at revisionen for regnskabsåret 2007 først er afsluttet, når vi har revideret årsregnskabet og har afgivet revisionsberetning herom.

4 Side 14 2 Åbningsbalancen pr. 1. januar Afgivelse af åbningsbalancen til revision Byrådet har den 20. december 2007 godkendt regnskabspraksis og åbningsbalance pr. 1. januar 2007 og efterfølgende overgivet den til revisionen. 2.2 Åbningsbalancens hovedtal Den reviderede åbningsbalance pr. 1. januar 2007 med tilhørende regnskabspraksis, oversigter samt noter og bemærkninger udviser følgende hovedtal: Balance Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver i alt (excl. likvide beholdninger) Likvide beholdninger Egenkapital Hensatte forpligtelser Langfristede gældsforpligtelser Nettogæld vedrørende fonds, legater, deposita m.v. Kortfristede gældsforpligtelser Positive tal = tilgodehavender. Negative tal = egenkapital/gæld. Primo 2007 Mio. kr ,3 470,6 138, ,5-620, ,1-14,7-371,1 2.3 Ledelsens regnskabserklæring I forbindelse med revisionen af åbningsbalancen har borgmester og kommunaldirektør over for os afgivet en regnskabserklæring vedrørende åbningsbalancen for 2007.

5 Side Revisionspåtegning Vi har den 26. februar 2008 forsynet kommunens åbningsbalance pr. 1. januar 2007 med følgende revisionspåtegning: Uafhængig revisors erklæring til Randers Byråd Vi har revideret åbningsbalancen pr. 1. januar 2007 for Randers Kommune, der er aflagt efter Velfærdsministeriets bestemmelser. Ledelsens ansvar for åbningsbalancen Byrådet har ansvaret for at udarbejde og aflægge en åbningsbalance, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med gældende bestemmelser. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en åbningsbalance, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om åbningsbalancen på grundlag af vor revision. Vi har udført vor revision i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, bestemmelserne i kommunens revisionsregulativ og danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at åbningsbalancen ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i åbningsbalancen. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i åbningsbalancen, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for kommunens udarbejdelse og aflæggelse af en åbningsbalance, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af kommunens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af byrådet anvendte regnskabspraksis er passende, om de af byrådet udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af åbningsbalancen. Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion.

6 Side 16 Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Der henvises til revisionsberetningen. Det er vor opfattelse, at åbningsbalancen giver et retvisende billede af kommunens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 1. januar 2007 i overensstemmelse med Velfærdsministeriets bestemmelser.

7 Side 17 3 Revision af åbningsbalancen 3.1 Generelt Den talmæssige korrekthed og sammenhængen mellem åbningsbalancen og de enkelte poster er kontrolleret ved brug af det foreliggende regnskabsmateriale. Vi har påset, om de opførte aktiver og passiver i balancen har været undergivet fornøden kontrol. Endvidere har vi undersøgt, om de forpligtelser, bl.a. garantiforpligtelser, eventualrettigheder og leasingaftaler, der os bekendt påhviler kommunen, er korrekt registreret. Vi har anvendt regnskabsanalytiske revisionsmetoder for at minimere den samlede revisionsrisiko. Via detailrevision har vi supplerende indhentet dokumentation for udvalgte enkeltposter i balancen og for lovligheden heraf. De typisk anvendte metoder har her været afstemninger, analyser af konti m.v., fysisk kontrol, efterregning, stikprøvevis kontrol af bilag samt gennemgang af skriftlige aftaler. 3.2 Kommunens regnskabspraksis Vi har foretaget en gennemgang af kommunens regnskabspraksis og vurderet den i forhold til de fastsatte krav og regler i Velfærdsministeriets regler m.v. Det er endvidere vurderet, hvorvidt regnskabspraksis er hensigtsmæssig, og således sikrer en korrekt registrering af kommunens aktiver og passiver m.v. Regnskabspraksis er efter vores opfattelse i overensstemmelse med Velfærdsministeriets regler. Det er generelt vor vurdering, at kommunens regnskabspraksis er hensigtsmæssig således, at kommunens aktiver og passiver registreres i henhold til gældende regler og giver et retvisende billede af kommunens finansielle stilling. Vi har dog konstateret, at de anvendte restlevetider på kloakforsyningsområdet ikke er i overensstemmelse med kommunens beskrevne regnskabspraksis for åbningsbalancen. I flere situationer anvender kommunen f.eks. en levetid for ledninger på 75 år, mens regnskabspraksis kun åbner op for anvendelse af en levetid på maksimalt 30 år.

8 Side 18 Vi har fået oplyst, at det har været kommunens hensigt, at Velfærdsministeriets levetidsregler skulle følges på alle områder, uanset om de ikke direkte er nævnt i kommunens regnskabspraksis. Vi har aftalt, at kommunens regnskabspraksis fremover også beskriver levetidsregler på kloakforsyningsområdet. I de følgende afsnit har vi efterprøvet, om konkrete og væsentlige dele af regnskabspraksis fungerer og er fulgt i praksis, ligesom de foretagne skøn og vurderinger er revideret. 3.3 Forretningsgange for udarbejdelse af åbningsbalancen Kommunens forretningsgange for konsolidering af åbningsbalancen er gennemgået. I denne gennemgang har vi vurderet, om kommunen i tilstrækkelig grad har sikret korrekt konsolidering af de sammenlagte kommuner, overtagne aktiver fra amter, delingskommuner, forsyningsvirksomheder m.v. Som et led heri har vi vurderet valgte procedurer, ansvarsplacering samt ledelsestilsyn og herunder anvendelsen af materialeplaner og andre styringssystemer. Det er vor opfattelse, at forretningsgangene for udarbejdelse af åbningsbalancen generelt har fungeret tilfredsstillende og bidraget til at sikre en korrekt og fuldstændig registrering af kommunens aktiver og passiver m.v. De fejl og mangler vi har konstateret i forbindelse med vores revision er alle aftalt rettet eller afklaret. Den udførte revision giver således ikke anledning til bemærkninger jfr. afsnit 5. Vi har konstateret enkelte beløbsmæssige fejl og klassifikationsfejl i kommunens åbningsbalance. Vi har nærmere redegjort for disse fejl i de efterfølgende afsnit. I de tilfælde, hvor der er tale om klassifikationsfejl påvirkes kommunens egenkapital ikke. Klassifikationsfejl har indflydelse på flere områder i åbningsbalancen. Af hensyn til læserne af denne beretning har vi valgt kun at redegøre for den enkelte fejl een gang i de efterfølgende afsnit således, at den ikke gentages under flere områder.

9 Side Åbningsbalancens opbygning og indhold Vi har undersøgt, om kommunens åbningsbalance er udarbejdet i overensstemmelse med formkravene i de gældende regler fra Velfærdsministeriet og at aktiver og passiver er indregnet i overensstemmelse med underliggende materiale og gældende regler i øvrigt. Det er vor opfattelse, at åbningsbalancen i al væsentlighed er aflagt i overensstemmelse med formkravene udmeldt af Velfærdsministeriet og indeholder de krævede oversigter og noter m.v. 3.5 Anlægsaktiver, i alt 4.225,3 mio. kr Materielle og immaterielle anlægsaktiver, i alt 3.919,6 mio. kr. Det er påset, at de opførte aktiver er registreret korrekt i åbningsbalancen og i overensstemmelse med anlægskartotekets oplysninger. Anlægskartotekets oplysninger er stikprøvevis kontrolleret, og der er herunder foretaget kontrol i forhold til aktivernes tilstedeværelse, kommunens ejendomsret, indregning og kommunens sikring af en fuldstændig registrering i henhold til gældende regler og kommunens regnskabspraksis. Det er vor vurdering, at materielle og immaterielle anlægsaktiver i alt væsentlighed er korrekt indregnet i åbningsbalancen. Vi har konstateret følgende fejl i åbningsbalancen: w Tekniske anlæg m.v. Der er netto optaget aktiver med i alt 9,3 mio. kr. for lidt. w Igangværende arbejder Der er optaget aktiver med i alt 15,0 mio. kr. for lidt. Det er aftalt, at der foretages de fornødne rettelser inden aflæggelsen af regnskabet for 2007.

10 Side 20 Vi skal herudover gøre opmærksom på følgende særlige forhold: Bygningers restlevetid Randers Kommune har generelt valgt at anvende den i henhold til reglerne og kommunens regnskabspraksis maksimale levetid på 30 år for skoler, daginstitutioner, ældreboliger m.v. Vi har været i yderligere dialog med kommunen om baggrunden for dette valg, da der som udgangspunkt burde være foretaget en mere individuel vurdering af restlevetiden for bygninger, da den vedligeholdelsesmæssige standard kan variere for især ældre bygninger og dermed også den estimerede restlevetid. Vi har fået oplyst, w at kommunens bygninger vurderes at være i en rimelig god vedligeholdelsesstand og der er ingen grund til at antage, at de ikke vil kunne holde den maksimale levetid w at indenfor den korte tid der var til rådighed, var det ikke muligt for bygningsafdelingen at foretage en individuel gennemgang af samtlige bygninger med henblik på at fastsætte restlevetiden w at bygningsafdelingen er i gang med gennemgå kommunens bygninger med henblik på fastsættelse af behovet for fremtidig vedligeholdelse m.v. Vi skal henstille, at kommunen i forbindelse med bygningsgennemgangen er opmærksom, hvorvidt der er enkelte af de omtalte bygninger, som skal optages med en restlevetid på mindre end 30 år. Optagelse af værdier på kloakforsyningsområdet Vi har konstateret, w at de optagne aktiver i åbningsbalancen ikke er ensartet behandlet for aktiver af samme tekniske stand og alder w at bygninger anskaffet før 1. januar 1999 umiddelbart ikke er værdisat korrekt ved anvendelse af ejendomsværdi pr. 1. januar Vi har fået oplyst, at området forventes udskilt i et selvstændigt selskab pr. 1. januar Der er nedsat en arbejdsgruppe vedrørende processen med udskillelsen, som skal foretage en nøje gennemgang af området herunder værdiansættelsesprincipper. Gennemgangen af området i 2008 kan således give anledning til værdimæssige korrektioner.

11 Side Finansielle anlægsaktiver, i alt 305,8 mio. kr. Det er påset, at de opførte aktiver er registreret i overensstemmelse med underliggende materiale og indregnet i overensstemmelse med gældende regler. Det er herunder påset, at w tilgodehavenderne er registreret til nominel værdi w kommunens indskud i Landsbyggefonden er nulstillet w forsyningsvirksomhedernes mellemregninger er korrekt opdelt og konsolideret w aktier, andelsbeviser og ejerandele i 60-selskaber er indregnet i forhold til kommunens ejerandel af selskaberne. Det er vor vurdering, at finansielle anlægsaktiver i al væsentlighed er korrekt optaget i åbningsbalancen. Vi har konstateret følgende fejl i åbningsbalancen: w Kommunens ejerandel i I/S Fællesforbrændingen skønsmæssigt er optaget med i alt ca. 1,8 mio. kr. for lidt w Der er optaget 0,4 mio. kr. for meget vedrørende ejerandele fra den endelige efterregulering af delingsopgørelsen for Langå Kommune og Sønderhald Kommune w Manglende optagelse af udlån i henhold til Lov om boligstøtte med 4,1 mio. kr. w For meget optaget mellemregning (gæld) vedrørende forsyningsområdet på 3,1 mio. kr. Det er aftalt, at fejlene rettes inden aflæggelsen af årsregnskabet for Herudover har vi konstateret, at tilbagebetalingspligtig hjælp er fejlagtigt registreret som tilgodehavende i betalingskontrol (omsætningsaktiv). Det er aftalt, at disse tilgodehavender i forbindelse med aflæggelsen af årsregnskabet for 2007 registreres samlet som langfristet tilgodehavende (finansiel anlægsaktiv) og at der i forbindelse hermed foretages nedskrivning af forventet tab på disse tilgodehavender i henhold til reglerne i Budget- og regnskabssystemet for kommuner.

12 Side Omsætningsaktiver (excl. likvide beholdninger), i alt 470,6 mio. kr. Det er påset, at kommunens varebeholdninger og fysiske aktiver til salg er registreret og indregnet i åbningsbalancen i overensstemmelse med kommunens registreringer, regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn. Der er stikprøvevis foretaget kontrol af korrekt indregning af de kortfristede tilgodehavender i henhold til underliggende specifikationer. Det er vor vurdering, at omsætningsaktiver i al væsentlighed er korrekt optaget i åbningsbalancen. Vi har konstateret følgende fejl i åbningsbalancen: w For meget optaget tilgodehavende vedrørende FBS på 0,9 mio. kr. w For lidt optaget tilgodehavende vedrørende Langå Kommune på 0,1 mio. kr. Det er aftalt, at fejlene rettes inden aflæggelsen af årsregnskabet for Likvide beholdninger, i alt 138,9 mio. kr. Det er kontrolleret, at alle likvide aktiver omfattende kontantbeholdninger, beholdninger i pengeinstitutter og obligationsbeholdninger er korrekt optaget i åbningsbalancen. Der er så vidt muligt foretaget kontrol til ekstern dokumentation. Det er vor vurdering, at de likvide beholdninger er korrekt optaget. 3.8 Egenkapital, i alt 2.509,5 mio. kr. Vi har påset, at kommunen har afstemt og specificeret egenkapitalen, og vi har herunder gennemgået de foretagne korrektioner og væsentlige ændringer.

13 Side 23 Det er vor opfattelse, at egenkapitalen er fordelt, registreret og klassificeret korrekt i henhold til Budget- og regnskabssystemets regler. De fejl vi har konstateret ved vores revision er ubetydelige i forhold til den samlede egenkapital. 3.9 Hensatte forpligtelser, i alt 620,5 mio. kr. Vi har påset, at kommunens pensionsforpligtelse er opgjort i overensstemmelse med gældende bestemmelser. Det er vor vurdering, at kommunens pensionsforpligtelse i al væsentlighed er opgjort i overensstemmelse med gældende bestemmelser. Vi har konstateret følgende fejl i pensionsforpligtelsen i åbningsbalancen: w Der er ikke beregnet en forpligtelse vedrørende lærere i den lukkede gruppe. På baggrund af vores erfaring fra en anden sammenlignelig kommune vurderer vi skønsmæssigt en yderligere forpligtelse på ca. 25,0 mio. kr. w Der er ikke i alle situationer beregnet pension til tidligere borgmestre. På baggrund af vores erfaring vurderer vi en yderligere forpligtelse på ca. 1,0 mio. kr. Det er aftalt, at fejlene rettes inden aflæggelsen af årsregnskabet for Gældsforpligtelser, i alt 1.690,2 mio. kr. Vi har undersøgt om de forpligtelser, der os bekendt påhviler kommunen, er korrekt registreret, klassificeret og eventuelt kursreguleret. Kontrollen er så vidt muligt foretaget til eksternt dokumentationsmateriale. Vi har endvidere påset, om forpligtelser vedrørende leasing er korrekt indregnet i balancen. Det er vor vurdering, at gældsforpligtelserne i al væsentlighed er korrekt optaget i åbningsbalancen.

14 Side 24 Vi har konstateret følgende fejl i åbningsbalancen: w Der er optaget i alt 0,2 mio. kr. for lidt vedrørende kortfristede gældsforpligtelser fra den endelige efterregulering af delingsopgørelsen for Langå Kommune og Sønderhald Kommune. Det er aftalt, at fejlene rettes inden udarbejdelse af årsregnskabet for Vi har konstateret følgende forhold uden betydning for egenkapitalen og de samlede gældsforpligtelser: w Overtagne byggekreditter på i alt 13,4 mio. kr. fra efterregulering af delingsaftalen for Århus Amt og Langå Kommune er klassificeret som langfristet gæld. Gældsforpligtelserne skal klassificeres som kortfristet gæld i åbningsbalancen. Det er aftalt, at fejlene rettes inden aflæggelsen af årsregnskabet for Nettogæld vedrørende fonds, legater, deposita m.v., i alt 14,7 mio. kr. Det er kontrolleret, at kommunen har optaget legater, fonde m.v. i overensstemmelse med den underliggende dokumentation. Kommunens nettogæld vurderes i al væsentlig hed korrekt registreret i kommunens åbningsbalance. Vi har konstateret følgende fejl i åbningsbalancen: w Der er optaget i alt 0,9 mio. kr. for lidt fra den endelige efterregulering af delingsopgørelsen for Langå Kommune og Sønderhald Kommune. Det er aftalt, at fejlene rettes inden udarbejdelse af årsregnskabet for 2007.

15 Side 25 4 Opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger Ved revisionen af åbningsbalancen er der foretaget en opfølgning på relevante bemærkninger afgivet til de tidligere kommuner Randers, Purhus, Nørhald, Langå, Sønderhald og Mariager. Vi har herunder foretaget en gennemgang af kommunens afgørelser med hensyn til fremsatte bemærkninger og efterlevelse af eventuelle berigtigelser. Vi har konstateret, at kommunen har været opmærksom på de afgivne bemærkninger til de tidligere kommuner således, at væsentlige fejl og mangler er søgt rettet i forbindelse med udarbejdelse af åbningsbalancen.

16 Side 26 5 Revisionens bemærkninger Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger. Randers, den 26. februar 2008 BDO KOMMUNERNES REVISION (Fremsendt via mail forsynet med digital signatur) Niels. J. Buhl / Ole Nielsen Landsdelschef Chefrevisor

BRØNDERSLEV KOMMUNE (OPHØRT PR. 31. DECEMBER 2006) Beretning nr. 159. Revisionen af regnskabet for året 2006

BRØNDERSLEV KOMMUNE (OPHØRT PR. 31. DECEMBER 2006) Beretning nr. 159. Revisionen af regnskabet for året 2006 BRØNDERSLEV KOMMUNE (OPHØRT PR. 31. DECEMBER 2006) Beretning nr. 159 Revisionen af regnskabet for året 2006 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006 805.000 Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Generelt......................................................

Læs mere

SKIVE KOMMUNE. Beretning nr. 3. (side 37-76) Revisionen af regnskabet for året 2007. Afsluttende beretning for årsregnskabet 2007 779.

SKIVE KOMMUNE. Beretning nr. 3. (side 37-76) Revisionen af regnskabet for året 2007. Afsluttende beretning for årsregnskabet 2007 779. Slotsgade 3 7800 Skive Tlf.: 9816 0344, Fax: 9614 2701 E-mail: skive@kr.dk SKIVE KOMMUNE (side 37-76) Afsluttende beretning for årsregnskabet 2007 779.000 BDO Kommunernes Revision Vi er Danmarks største

Læs mere

BilagØU_110822_pkt.09_01 HVIDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 3. (side 24-64) Årsregnskab 2010

BilagØU_110822_pkt.09_01 HVIDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 3. (side 24-64) Årsregnskab 2010 HVIDOVRE KOMMUNE Beretning nr. 3 (side 24-64) Årsregnskab 2010 Afsluttende beretning for regnskabsår 2010 Indholdsfortegnelse Side 1 INDLEDNING... 24 1.1 Risikovurdering og revisionsstrategi... 24 1.2

Læs mere

Beretning om tiltrædelse som revisor, revision af åbningsbalancen pr. 1. januar 2007 og revision i øvrigt indtil 31. december 2007.

Beretning om tiltrædelse som revisor, revision af åbningsbalancen pr. 1. januar 2007 og revision i øvrigt indtil 31. december 2007. Norddjurs Kommune Beretning om tiltrædelse som revisor, revision af åbningsbalancen pr. 1. januar 2007 og revision i øvrigt indtil 31. december 2007. Beretning nr. l Delberetning for regnskabsåret 2007

Læs mere

SILKEBORG KOMMUNE. Beretning nr. 3. (side 27-67) Revisionen af regnskabet for året 2012. Afsluttende beretning for regnskabsåret 2012

SILKEBORG KOMMUNE. Beretning nr. 3. (side 27-67) Revisionen af regnskabet for året 2012. Afsluttende beretning for regnskabsåret 2012 Tlf: 33 12 65 45 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Kystvejen 29 DK-8000 Aarhus C. SILKEBORG KOMMUNE Beretning nr. 3 (side 27-67) Afsluttende beretning for regnskabsåret 2012 BDO Kommunernes

Læs mere

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C SVENDBORG KOMMUNE Beretning nr. 11 (side 306-346) Revision

Læs mere

LEMVIG KOMMUNE. Beretning nr. 13. (Side 309-342) Revisionen af regnskabet for 2012. Afsluttende beretning for regnskabsåret 2012

LEMVIG KOMMUNE. Beretning nr. 13. (Side 309-342) Revisionen af regnskabet for 2012. Afsluttende beretning for regnskabsåret 2012 Tlf: 33 12 65 45 skive@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Slotsgade 3 DK-7800 Skive LEMVIG KOMMUNE Beretning nr. 13 (Side 309-342) Afsluttende beretning for regnskabsåret 2012 BDO Kommunernes Revision,, en

Læs mere

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Tlf: 33 12 65 45 odense@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Fælledvej 1 DK-5000 Odense C FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Beretning nr. 13 (side 320-355) BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed,

Læs mere

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Visionsvej 51 DK-9000 Aalborg REBILD KOMMUNE Beretning nr. 3 (side 21 57) Revisionen

Læs mere

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 33 12 65 45 aarhus@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Kystvejen 29 DK-8000 Aarhus C AARHUS KOMMUNE Beretning nr. 7 (side 168-220) BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed,

Læs mere

Revisionsberetning nr. 10 af 12. august 2011

Revisionsberetning nr. 10 af 12. august 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsberetning nr. 10 af 12. august 2011 vedrørende

Læs mere

Brønderslev Kommune. ål ERNST &YOUNG. Beretning om tiltrædelse som revisor samt revision af åbningsbalancen pr. l. januar 2007. Beretning nr.

Brønderslev Kommune. ål ERNST &YOUNG. Beretning om tiltrædelse som revisor samt revision af åbningsbalancen pr. l. januar 2007. Beretning nr. Brønderslev Kommune Beretning om tiltrædelse som revisor samt revision af åbningsbalancen pr. l. januar 2007...,.. - _... -. - -. -... -. -. trf'. -. - -.'.. ".. J-- " - -. -. J '' - ' -. ' :.".-,"" -.

Læs mere

Viborg Kommune. CVR-nr. 29 18 98 46. Revisionsberetning nr. 6 af 12. juni 2015 vedrørende årsregnskabet 2014

Viborg Kommune. CVR-nr. 29 18 98 46. Revisionsberetning nr. 6 af 12. juni 2015 vedrørende årsregnskabet 2014 Viborg Kommune CVR-nr. 29 18 98 46 Revisionsberetning nr. 6 af 12. juni 2015 vedrørende årsregnskabet 2014 Indholdsfortegnelse 1. Konklusion på den udførte revision 1 1.1 Revisionserklæring/Påtegning

Læs mere

SYDDJURS KOMMUNE. Beretning nr. 22. (side 463-497) Revisionen af årsregnskabet for 2014. Afsluttende beretning for regnskabsåret 2014

SYDDJURS KOMMUNE. Beretning nr. 22. (side 463-497) Revisionen af årsregnskabet for 2014. Afsluttende beretning for regnskabsåret 2014 BDO Kommunernes Revision Thors Bakke 4, 2. DK-8900 Randers SYDDJURS KOMMUNE Beretning nr. 22 (side 463-497) Afsluttende beretning for regnskabsåret 2014 BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions-

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE Beretning nr. 26 (side 506-554) Afsluttende beretning for regnskabsår 2014 Side 506 Indholdsfortegnelse Side 1 KONKLUSION PÅ REVISIONEN AF REGIONSKOMMUNENS ÅRSREGNSKAB FOR 2014..

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18, st. th. DK-4000 Roskilde BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE Beretning nr. 19 (side 311-357) Afsluttende beretning for regnskabsåret 2011

Læs mere

Viborg Kommune. CVR-nr. 29 18 98 46. Revisionsberetning nr. 4 af 15. august 2014 vedrørende årsregnskabet 2013

Viborg Kommune. CVR-nr. 29 18 98 46. Revisionsberetning nr. 4 af 15. august 2014 vedrørende årsregnskabet 2013 Viborg Kommune CVR-nr. 29 18 98 46 Revisionsberetning nr. 4 af 15. august 2014 vedrørende årsregnskabet 2013 Indholdsfortegnelse 1. Konklusion på den udførte revision 1 1.1 Revisionserklæring/Påtegning

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2008 BALLERUP KOMMUNE

ÅRSREGNSKAB 2008 BALLERUP KOMMUNE ÅRSREGNSKAB 2008 BALLERUP KOMMUNE Indholdsfortegnelse side 1. Forord 3 2. Ledelsespåtegning 4 3. Revisionspåtegning 5 4. Kommunens årsberetning til regnskabet (generelle bemærkninger) 7 5. Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

1. Forord. Hermed foreligger Ballerup Kommunes årsregnskab for 2009.

1. Forord. Hermed foreligger Ballerup Kommunes årsregnskab for 2009. Indholdsfortegnelse side 1. Forord 3 2. Ledelsespåtegning 5 3. Revisionspåtegning 7 4. Kommunens årsberetning til regnskabet (generelle bemærkninger) 9 5. Anvendt regnskabspraksis 13 6. Kommunens årsregnskab

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde FREDERIKSSUND KOMMUNE Beretning nr. 7 (side 151-195) Afsluttende beretning for regnskabsår 2013 BDO Kommunernes

Læs mere

Ballerup Kommune. Revisionsberetning for 2014 vedrørende årsregnskabet

Ballerup Kommune. Revisionsberetning for 2014 vedrørende årsregnskabet Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Ballerup Kommune Revisionsberetning

Læs mere

Ejerforeningen Brunevangen

Ejerforeningen Brunevangen Brunevang 92 2610 Rødovre REVISION AF ÅRSRAPPORTEN 2009 Vi har afsluttet revisionen af årsrapporten for 2009. Årsrapporten udviser følgende resultat, aktiver og egenkapital: Årets resultat... -150 Aktiver

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE Beretning om Kommunernes Revision A/S tiltrædelse pr. 1. januar 2007. Pag. 1-11 400.000 Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Opgaver og ansvar................................................

Læs mere

VARDE KOMMUNE. Beretning nr. 21. (side 401-436) Revision af årsregnskabet for 2014. Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 koldingkr@bdo.dk www.bdo.

VARDE KOMMUNE. Beretning nr. 21. (side 401-436) Revision af årsregnskabet for 2014. Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 koldingkr@bdo.dk www.bdo. Tlf: 33 12 65 45 koldingkr@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Birkemose Allé 31, st. DK-6 Kolding VARDE KOMMUNE Beretning nr. 21 (side 41-436) BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed,

Læs mere

Ryslinge Kommune Revisionsberetning til årsregnskab 2006

Ryslinge Kommune Revisionsberetning til årsregnskab 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Østre Stationsvej 1 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 11 66 11 Telefax 63 11 66 12 www.deloitte.dk Ryslinge Kommune Revisionsberetning

Læs mere

Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder

Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. september juni 2007 Sag nr. 1 Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder 15 bilag (Del 1 - (1.1-1.9) Deloitte

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Dansk Træforening Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København

Læs mere

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for 2010. (32. regnskabsår)

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for 2010. (32. regnskabsår) Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C Årsrapport for 2010 (32. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2011 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning...

Læs mere

Dronninglund Kommune

Dronninglund Kommune PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved E-mail: naestved@pwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Dronninglund Kommune Revisionsberetning til årsregnskab

Læs mere