Landsformandens skriftlige beretning og organisationsberetning 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Landsformandens skriftlige beretning og organisationsberetning 2014"

Transkript

1 Sydslesvigsk Vælgerforening - Landsformanden og landssekretariatet - Landsformandens skriftlige beretning SSWs landsmøde 20. september 2014 i Husumhus, Neustadt 95, Husum For os i Sydslesvig.

2

3 Indholdsfortegnelse 1. Året Side 1.1 Årets højdepunkter Konsekvenser af retssagen ved forfatningsdomstolen Rammeprogramkommissionen er startet Flere møder om landsregeringens politik Ligestillingen i landets forfatning 6 2. Samarbejde og kontakt til andre Samarbejde og kontakter både nord- og sydpå Samrådet og oplysningsindsatsen SSWs deltagelse i mindretalsrådet EFA-samarbejdet 7 3. Vores eget parti Partiets økonomi bedre end forventet Amtssekretærstillingen i Slesvig-Flensborg opprioriteres SSWs medlemstal Riike Johannsen er ny landsformand for SSWUngdom Problemerne i SSWs byrådsgruppe i Kiel Andre politiske aktiviteter Afslutning 10

4 4 Landsformandens skriftlige beretning 1. Året Årets højdepunkter Arbejdsåret er det første i mange år, som ikke har været præget af valgkampe eller af forberedelser til valgkampe. Det næste landdagsvalg er planlagt til 2017 og kommunalvalget afholdes i Derudover er der overborgmestervalg i Flensborg i Landsstyrelsen har besluttet, at de næste år derfor skal bruges til at udvikle partiets politik og styrke det organisatoriske arbejde, således at hele partiorganisationen er effektiv og kampklar til de næste vigtige valg. Som noget af det første har partiet draget nogle klare konsekvenser af retssagen ved forfatningsdomstolen (se afsnit 1.2). For at videreudvikle partiets politik både nord- og sydpå (se afsnit 2.1), samarbejdet i Samrådet (se afsnit 2.2.), deltagelsen i mindretalsrådet (se afsnit 2.3) og EFA-samarbejdet (se afsnit 2.4). Fra partiets egen verden kan nævnes en lidt bedre økonomi (se afsnit 3.1), planer om at opprioritere amtssekretærstillingen i Slesvig-Flensborg amt (3.2), en lille nedgang i medlemstallet (se afsnit 3.3), en ny formand i SSWU (se afsnit 3.4), problemer med SSW i Kiel (afsnit 3.5) og mange andre partiaktiviteter (se afsnit 3.6). blev der dannet en rammeprogramkommission, der indtil 2015 skal komme med forslag til et nyt rammeprogram (se afsnit 1.3). Selvfølgelig stiller SSWs regeringsdeltagelse stadigvæk særlige udfordringer til partiets topfolk og basis. Derfor blev der i det foreløbne år gennemført et stort antal møder og arrangementer for at informere om og diskutere landsregeringens politik (se afsnit 1.4). At SSWs regeringsdeltagelse stadigvæk er en stor succes for mindretalspolitikken ses af, at det sandsynligvis vil lykkedes at de danske mindretals skolers ligestilling og frisiskundervisningen kommer med i en ny forfatning (se afsnit 1.5). SSWs høje aktivitetsniveau understreges også af de mange møder på forskellige niveauer med kontakter 1.2 Konsekvenser af retssagen ved forfatningsdomstolen Efter at retssagen omkring partiets fritagelse af 5 %- spærregrænsen til landdagsvalgene fik et positivt resultat, nedsatte landsstyrelsen en arbejdsgruppe for at undersøge, hvilke konsekvenser dommen bør have for det fremtidige partiarbejde. Arbejdsgruppen med deltagelse af partiets advokat Wilhelm Mecklenburg og tidligere dommer Malte de Grahl samt SSWs næstformand og jurist Rüdiger Schulze præsenterede nogle forslag, som blev besluttet af SSWs hovedudvalg i april For at sikre SSWs status som mindretalsparti blev det bl.a. slået fast, at - nye medlemmer skal tilslutte sig SSWs mindretalspolitiske krav - SSW med undtagelse af Helgoland også fremover ikke vil tillade dannelsen af distrikter eller amter i Holsten

5 Landsformandens skriftlige beretning 5 - SSW til landdagsvalg ikke vil opstille yderligere valgkredskandidater i Holsten - SSW til kommunalvalg med undtagelse af Kiel og Rendsborg-Egernførde ikke vil opstille kandidater i Holsten - SSW vil føre valgkamp i Holsten på det hidtidige niveau dvs. med plakater i udvalgte byer og boder i de byer, hvor medlemmerne i arbejdsgruppen Holsten/Hamborg bor. 1.4 Flere møder om landsregeringens politik Disse beslutninger skal sikre SSWs identitet som mindretalsparti, der med udgangspunkt i Sydslesvig deltager aktiv i landspolitikken og her tager stilling til alle relevante politiske emner. Samtidig er det et godt udgangspunkt for at styrke partiets organisatoriske arbejde. 1.3 Rammeprogramkommissionen er startet SSWs landsmøde besluttede i september 2013, at partiet i løbet af de næste 2 år skal udarbejde et nyt rammeprogram. Det gamle rammeprogram er fra 1999 og trænger til fornyelse. Samtidig er der sket en udvikling i partiets politik f.eks. med regeringsdeltagelsen og overborgmesterposten i Flensborg, som slet ikke genspejler sig i det nuværende rammeprogram. Processen omkring udarbejdelsen af et nyt rammeprogram skal tydeliggøre, hvilken politik og hvilke værdier SSW står for samt inddrage medlemmerne i partiets arbejde. Landsstyrelsen udpegede i oktober sidste år en rammeprogramkommission, som skal stå for udarbejdelsen af et udkast til et nyt rammeprogram. Kommisionen har sammen med formanden Christian Dirschauer seksten - især yngre medlemmer, som har holdt tre overordnede møder bl.a. et klausurmøde og har dannet seks arbejdsgrupper, der skal tage sig af forskellige politikfelter. Arbejdsgrupperne har ligeledes holdt mange møder og det er planen, at rammeprogramkommissionen mødes igen i november. I foråret 2015 regnes der med et færdigt udkast, som skal drøftes på flere medlemsmøder inden det endelig kan besluttes i starten af SSWs regeringsdeltagelse har ført til et stærkt stigen de behov for at informere SSWs basis og til at koordinere partiets politik på de forskellige niveau er. Landsstyrelsen indførte derfor allerede sidste år udvidede landsstyrelsesmøder, hvor bl.a overborgmesteren og formændende for kredsdagsog byrådsgrupperne samt SSWU blev informeret om vigtige landspolitiske emner. Både i november, april og til SSWs sommermøde i august afholdt landsforbundet hovedudvalgsmøder for at drøfte landsregeringens politik. Derudover gennemførte SSW en hel række informationsmøder om udvalgte emner. F.eks. drøftede partiets basis i november sidste år FAG-reformen, i februar i år Landestheaters fremtid, i marts sammen med Sønderjysk Udviklingsråd trafikudviklingen i Slesvig-Holsten og i maj den nye fredningslov sammen med Fælleslandboforeningen. Det har vist sig, at der er et stærkt ønske fra partiets medlemmer om at drøfte forskellige aspekter af landsregeringens politik. Landsstyrelsen har derfor besluttet, at øge antallet af hovedudvalgsmøder og at styrke hovedudvalgets muligheder for at træffe beslutninger om SSWs politik mellem landsmøderne. Dette skal dog endnu bekræftes med en vedtægtsændring på selve landsmødet. Vi mener det er vigtigt, at SSW gør endnu mere for at indrage partiets basis i diskussionen om landsregeringens fremtidige politik.

6 6 Landsformandens skriftlige beretning 1.5 Ligestillingen i landets forfatning Udover SSWs minister Anke Spoorendonks fremragende indsats på kulturområdet og for det dansk-tyske samarbejde, er det især succesen i mindretalspolitikken der viser SSWs håndskrift i regeringen. Den økonomiske ligestilling af de danske skoler var i denne sammenhæng en milepæl. Efter forhandlinger i Landdagens forfatningskommission og et møde med CDUs landsstyrelse ser det nu ud til, at de danske skolers økonomiske ligestilling og sikringen af frisiskundervisningen også kommer med i landets forfatning. Hvis forfatningsændringen bliver besluttet, vil det være historisk, idet den langvarige strid mellem det danske mindretal og flertalsbefolkningen om finansieringen af de danske skoler vil være afsluttet. Uden SSWs regeringsdeltagelse ville denne forfatningsændring næppe være kommet istand. Derudover var det især SSWs gruppeformand Lars Harms der har ført forhandlingerne med CDUs landdagsgruppe. CDUs stemmer er afgørende for at opnå det nødvendige 2/3-flertal i Landdagen. Det er glædeligt, at CDUs nye formand Reimer Böge har bidraget til at bringe sit parti tilbage på en fornuftig mindretalskurs. 2. Samarbejde og kontakt til andre 2.1 Samarbejde og kontakter både nord- og sydpå Landsstyrelsen og landssekretariatets medarbejdere har i det forløbne år deltaget i en række møder, samtaler, arrangementer, landsmøder m.v. blandt andet med - de tyske partier på landsplan f.eks. SPDs og de Grønnes landsledelse til koalitionsmøderne og CDUs landsledelse - de danske partier på landsplan f.eks. Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten og Slesvigsk Parti samt deltagelse i Det kommunale Topmøde i Ålborg, SSFs Folketingstur og i Folkemødet på Bornholm, hvor bl.a. SSWs minister Anke Spoorendonk deltog i flere debatmøder - bestyrelsen, forvaltningsgruppen og kulturudvalget af region Sønderjylland-Schleswig og med de sydslesvigske organisationer inkl. Det Sydslesvigske Samråd - de internationale mindretalsorganisationer som f.eks. deltagelse i FUEV-kongressen og EFAkongressen og mange enkeltpersoner eller organisationer i øvrigt, der søger kontakt til partiet. For os som mindretalsog regionalparti er disse møder og kontakter en uundværlig del af vores arbejde og meget givtige for det politiske arbejde og politiske tiltag. Det samme gælder, når vi ser på kontakter og udveksling af informationer med flertalsbefolkningen, hvilket hænger sammen med vort daglige politiske virke på lands- og kommunalplan. Via vort medarbejde i Minderheitenrat er kontakten til de andre mindretal i Tyskland også sikret. 2.2 Samrådet og oplysningsindsatsen - de tyske og danske myndigheder f.eks. et møde i Kontaktudvalget med forbundsregeringens nye mindretalskommitterede Hartmut Koschyk Det er meget ærgerligt for Det Sydslesvigske Samråd, at Sydslesvigudvalget i juli i år valgte at stoppe tilskuddet til det danske mindretals oplysningsindsats overfor Danmark. I næsten to år har de sydslesvigske organisationer brugt meget tid på at arbejde med denne vigtige opgave. Selv om rapporten fra kommunikationsfirmaet Bysted sikkert ikke var optimalt, var der - set fra SSW - nogle forslag, som Samrådet i fællesskab kan bygge videre på. For os

7 Landsformandens skriftlige beretning 7 er det stadigvæk ubegribelig, at det var så svært for Samrådets organisationer at blive enige om, hvordan oplysningsindsatsen skulle organiseres og især hvor en kommende kommunikationsmedarbejder skulle ansættes. Lige inden sommerferien blev formændene for de sydslesvigske organisationer enige om en fornunftig model. Men desværre var det for sent i processen og de mange offentlige stridigheder om dette emne havde givet Sydslesvigudvalget et indtryk af et meget splittet Samråd. SSW mener, at det er afgørende for mindretallets fremtid at Sydslesvig igen kommer på dagsordenen i Danmark og i det danske folks bevidsthed. Oplysningsindsatsen overfor Danmark bør derfor være en naturlig del af kerneopgaverne i alle de store sydslesvigske organisationer. Samrådets organisationer bør arbejde videre med oplysningsindsatsen f.eks. ved at danne et kommunikationsnetværk, hvor alle Sydslesvigs presse- og pr-medarbejdere mødes jævnligt og arbejder sammen om en oplysningsstrategi. En vigtig del af denne strategi er efter vores mening, at vi som en del af det danske folk blander os i den danske debat og dermed bliver mere synlig i den danske offentlighed. 2.3 SSWs deltagelse i mindretalsrådet Efter forbundsdagsvalget i september 2013 var det for mindretalsrådet meget vigtigt at informere de nye forbundsdagsmedlemmer om mindretallenes eksistens og rådets arbejde. Derfor var det glædeligt, at forbundsregeringens nye mindretalskommiterede Hartmut Koschyk fra CSU i starten af januar 2014 tog sig tid til et informationsmøde med mindretalsrådet. I april 2014 gennemførte forbundsdagens indenrigsudvalg det årlige møde med alle mindretal i Tyskland og mindretalsrådets sekretær Judith Walde arrangerede i foråret flere møder med nye forbundsdagsmedlemmer i Berlin. En af mindretalsrådets vigtigste mål for 2014 er at gennemføre en stor sprogkonference den 26. november i Berlin. Formålet er at informere forbundsdagspolitikerne om, hvordan forskellige europæiske lande understøtter mindretallenes vigtige sprogarbejde. Mindretalsrådet mener, at Tyskland halter bagud når det handler om sprogpolitikken. En arbejdsgruppe med landets mindretalskommittererede Renate Schnack i spidsen har nu udarbejdet et godt program og med hjælp fra SSWs landdagsgruppe lykkedes det at få ministerpræsident Torsten Albig som taler til konferencen. 2.4 EFA-samarbejdet I januar 2014 deltog SSWs landsformand Flemming Meyer sammen med SSWUs Florian Wagenknecht i EFA-kongressen i Santiago de Compostela i Spanien. På kongressen lykkedes det SSW at få vedtaget en resolution om at EU skal overtage et større ansvar for mindretalspolitikken og at en af kommissærerne fremover skal have mindretalspolitikken med i sin opgaveportefølje. Selv om EFAs nye gruppe i europaparlamentet vil arbejde for at få omsat disse krav, har det lange udsigter med at virkeliggøre dem. Der er stadigvæk en stor modstand mod at EU skal beskæftige sig med mindretalspolitikken fra f.eks. Frankrig og Grækenland. EFA-partierne holdt skansen ved europaparlamentsvalget, som desværre især endte med fremgang for mange højreekstremistriske partier. Den 18. september gennemføres en folkeafstemning om Skotlands tilhørelsesforhold til Storbritannien. EFAmedlemmer og regeringspartiet SNP står bag denne folkeafstemning. Det bliver spændende at se, hvordan resultatet bliver, som også vil have en stor indflydelse på det fremtidige samarbejde i EFA.

8 8 Landsformandens skriftlige beretning 3. Vores eget parti 3.1 Partiets økonomi bedre end forventet Landsforbundets regnskabsresultatet for 2013 udviser et underskud på ,00. Det skyldes særligt udgifterne til kommunalvalgkampen som udgjorde ,00. SSWs resultat er bedre end forventet, idet partiet havde budgetteret med et underskud på ,00. Tilskuddet fra landsforbundet til kommunalvalgkampen var budgetteret med ,00. Besparelser i landsforbundets tilskud til kommunalvalgkampen blev opnået p.g.a. en central og stram økonomistyring af valgkampaktiviteterne. Det er bemærkelsesværdigt, at SSWs amter - på trods af udgifterne til kommunalvalgkampen i samlet set havde et overskud på ca ,00 og per en formue på ,00. Amterne er hovedansvarlig for kommunalvalgkampen og bør derfor bruge deres formue på at finansiere valgkampen. Landsstyrelsen overvejer derfor at reducere landsforbundets tilskud til kommunalvalgkampen Landsforbundets formue er per på ,00. I løbet af året blev landsforbundet nødt til at benytte sig af kassekreditten hos Union-Bank for at sikre den fortsatte drift. I 2014 budgetteres der med et overskud på ,00 som overføres til partiets valghenlæggelser til valgene i 2017 og For 2015 har SSW søgt Sydslesvigudvalget om en beskeden forhøjelse af tilskuddet på 1,2 %. Takket være et projekttilskud fra Sydslesvigudvalget på ca ,00 vil SSW kunne få udarbejdet en revideret version af brochuren SSWs og det danske mindretals politiske historie fra Den seneste udgave er fra 2005 og der er unægtelig sket meget siden dengang. Historikerne Jørgen Kühl og Martin Klatt har erklæret sig villige til at skrive en ny version, som ventes færdig i slutningen af året. 3.2 Amtssekretærstillingen i Slesvig- Flensborg amt opprioriteres Siden 2009 har landsforbundet ansat en time lønnet amtssekretær i Slesvig-Flensborg amt. Kredsdagsmedlem Rainer Wittek blev ansat som amtssekretær, da han samtidig også er valgkredsmedarbejder for landdagsmedlem Flemming Meyer. De seneste valg kampe viste, at der er afsat for få timer til amtssekretærstillingen og at kombinationen af de to stillinger ikke fungerede optimalt. Rainer Wittek og SSW blev derfor enige om at afslutte sammenarbejdet per Han fortsætter dog som valgkredsmedarbejder. SSWs kommunalssekretær Gerhard Jessen vil indtil årsskiftet erstatte Rainer Wittek, som amtssekretær. Efter et møde med amtsstyrelsen for Slesvig-Flensborg amt har landsstyrelsen besluttet at opprioritere amtssekretærstillingen per 1. januar SSW Slesvig- Flensborg amt er med over medlemmer og omkring 30 distrikter partiets største amt. Derfor er der et behov for en amtssekretær, der kan yde flere timer for partiet end hidtid. En fælles arbejdsgruppe fra landsstyrelsen og amtsstyrelsen vil inden efterårsferien se på finansieringen af stillingen. Samtidig arbejdes der på, at SSW kan få egne lokaler i Slesvighus. Det er planen, at både den nye amtssekretær, valgkredsmedarbejderen og kredsdagsgruppen skal benytte sig af de nye lokaler, så snart der er nogen ledige i Slesvighus. Også finansieringen af lokalerne skal drøftes i arbejdsgruppen. 3.3 SSWs medlemstal Medlemstallet har fra 2012 til 2013 været stigende. Mobiliseringen i forbindelse med kommunalvalget har ført til en nettofremgang på 30 medlemmer. Nedenstående oversigt viser medlemstal for 2010, 2011, 2012 samt 2013 per amt:

9 Landsformandens skriftlige beretning 9 Amtsforbund Flensborg by Slesvig-Flensborg amt Nordfrisland amt Rendsborg/Egernførde amt Ialt: Per er SSWs medlemstal desværre igen faldet svagt til ca medlemmer. Årsagen er særlig mange dødsfald blandt vores gamle medlemmer i første halvår. Det viser, at SSWs medlemspyramide stadigvæk vender forkert. En medlemskampagne til årsmøderne gav kun ca. 20 nye medlemmer. Partiet må derfor gå andre veje for at få fat i nye medlemmer. Mere direkte indflydelse på SSWs politik og andre former for arrangementer er under overvejelse. SSW er dog stadigvæk det tredjestørste parti i Slesvig- Holsten foran de Grønne og FDP. 3.4 Riike Johannsen ny formand for SSWUngdom SSWs Ungdom har per medlemmer og har dermed fortsat deres medlemsfremgang. SSWUs udadvendte aktivitetsniveau var i det forløbne arbejdsår lidt mindre end de forrige år, hvilket er helt naturligt, da der ikke var en valgkamp som de unge SSWUere kunne deltage i. Medlemsfremgangen viser dog, at SSWU på de indre linjer stadigvæk er meget aktive og har succes med at få fat i unge sydslesvigere. Derudover lykkedes det SSWUs daværende formand Max Kahrmann i det forløbne år at få forhandlet en bedre fordelingsnøgle for tilskuddene fra Verband politischer Jugend (VPJ). Den nye fordelingsnøgle betyder muligvis, at SSWUs tilskud fra VPJ stiger fra ca. 500,00 om året til 3.000,00. Det tegner godt for de unges muligheder for at gennemføre ungdomspolitiske aktiviteter. Det er den nye landsledelse der i givet fald skal bestyre disse øgede indtægter. På landsmødet i juni 2014 blev Riike Johannsen fra Sild valgt til ny formand for SSWs Ungdom, mens Lena Baute og Finn Kjærsgaard blev valgt til næstformænd. Riike Johannsen har blandt andet bebudet, at man vil tage kontakt til de unge på A. P. Møller-Skolen i Slesvig for at få gendannet en afdeling af SSWU. 3.5 Problemerne i SSWs byrådsgruppe i Kiel Med Antje Danker og Susanna Swobodas valg til byrådet, blev SSW Kiels mangeårige indsats for mindretallet og partiet belønnet med en fraktionsstatus. Desværre holdt glæden kun i ca. 1/2 år inden de to byrådsmedlemmer pga. en strid om forretningsførerstillingen, som Antje Danker samtidig med gruppeformandsposten havde overtaget, endte i arbejdsretten i Kiel. Susanna Swoboda fyrede Antje Danker som forretningsfører på grund af samarbejdsvanskeligheder. Antje Danker klagede derefter til arbejdsretten. Selv om SSWs landssekretariat og amtet Rendsborg-Egernførde gjorde en stor indsats for at stoppe stridighederne udtrådte Susanna Swoboda af SSWs fraktion i maj i år. Dermed mistede Antje Danker sin stilling som forretningsfører, da fraktionen ikke længere eksisterer. Begge SSW-kvinder fortsætter nu som løsgængere selv om et medlemsmøde i juni i opfordrede dem til at nedlægge deres mandater for at der kan ske en nystart i SSW Kiel. Senest har SSWs amtsstyrelse besluttet, at fratage begge byrådsmedlemmer alle deres tillidshverv i partiet, da de har skadet partiet med deres interne stridigheder. Sagen har i den grad skadet SSWs omdømme i Kiel og er noget vi slet ikke er vant til i et parti, som lever højt på sine værdier om fællesskab og frisind. Vi mener derfor, at det ville være det bedste

10 10 Landsformandens skriftlige beretning for partiet i Kiel at begge byrådsmedlemmer træder tilbage og at nye folk kan komme på banen. 3.6 Andre politiske aktiviteter I arbejdsåret var SSWs kurser målrettet til SSWs mange nye kommunalpolitikere og velbesøgt. I oktober sidste år var SSWs landsstyrelse vært for en delegation af socialdemokratiske politikere fra de baltiske lande, der ville informere sig om mindretalssituationen i det danske grænseland. Igennem hele året har der været en stor interesse for at høre om SSWs politik og regeringsdeltagelse, hvilket bekræftes af de mange besøg partiet fik fra skoleklasser og voksne grupper særligt fra Danmark. I starten af 2014 holdt SSW sin traditionelle nytårsreception i Flensborghus, hvor Flensborg Avis nye chefredaktør Jørgen Møllekær holdt festtalen. Også flere af landsstyrelsen nedsatte udvalg har fortsat deres arbejde i det forløbne år. Således har arbejdsgruppen Altenparlament drøftet det kommende Altenparlament. Den kommunale arbejdsgruppe kom med et nyt udspil til kommunale sammenlægninger. Arbejdsgruppen friserne i SSW præsenterede både landsstyrelsen og Skoleforeningens ledelse et koncept til at øge frisiskundervisningen i de danske skoler. Landsstyrelsen understøttede konceptet og Skoleforeningens ledelse lovede at se velvilligt på forslagene. Også SSWs kvindeforum var meget aktiv i det forløbne år og gennemførte flere møder. 4. Afslutning Igen har det været et meget aktivt år for SSW med mange gode oplevelser og positive resultater for mindretallene i Sydslesvig. Der skal ikke herske nogen tvivl om, at vi mener, at SSWs regeringsdeltagelse er en stor gevinst for både mindretallene og flertalsbefolkningen her i landet. Set ud fra denne synsvinkel vil en fortsættelse af regeringsdeltagelsen efter 2017 være fornuftigt for SSW. Men: Det er alt for tidligt at begynde denne diskussion. Vores minister, landdagsgruppen og partiet vil bruge de næste år på fortsat at arbejde hårdt for at føre en politik med gode resultater til gavn for borgerne. Hvis dette projekt lykkedes så er tiden kommet til at drøfte en fortsættelse af regeringssamarbejdet. Men inden da, venter der meget arbejde der skal gøres og her har vi brug for alle gode kræfters understøttelse. Vi siger tak til alle i partiet, til medarbejderne i de to mindretal samt alle i Danmark, der har understøttet SSWs arbejde i det forløbne år. Flensborg, den 31. august 2014 Flemming Meyer, landsformand Martin Lorenzen, landssekretær

Folketingets formand Mogens Lykketoft Ved friluftsmødet i Flensborg Søndag den 25. maj 2014 kl. 14.15

Folketingets formand Mogens Lykketoft Ved friluftsmødet i Flensborg Søndag den 25. maj 2014 kl. 14.15 1 Må tidligst offentliggøres, når talen er holdt Det talte ord gælder Folketingets formand Mogens Lykketoft Ved friluftsmødet i Flensborg Søndag den 25. maj 2014 kl. 14.15 Kære venner Jeg er stolt over

Læs mere

Det Sydslesvigske Samråd SEKRETARIATET (2/2013)

Det Sydslesvigske Samråd SEKRETARIATET (2/2013) Det Sydslesvigske Samråd SEKRETARIATET (2/2013) Protokol over Møde i Det Sydslesvigske Samråd mandag den 15. april 2013 kl. 18.30 på Flensborghus Til stede: Dieter Paul Küssner, Steen Schröder, Jens A.

Læs mere

Det Sydslesvigske Samråd SEKRETARIATET (4/2014-2)

Det Sydslesvigske Samråd SEKRETARIATET (4/2014-2) Det Sydslesvigske Samråd SEKRETARIATET (4/2014-2) Resumé af Møde i Det Sydslesvigske Samråd onsdag den 3. september 2014 kl. 18.30 på Flensborghus Til stede: Afbud: Gæster: Referent: Jon Hardon Hansen,

Læs mere

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret

Læs mere

Fra mod hinanden til med hinanden - den dansk-tyske mindretalsmodel

Fra mod hinanden til med hinanden - den dansk-tyske mindretalsmodel Henrik Becker-Christensen Tale ved FUEV Kongres 2014 Fra mod hinanden til med hinanden - den dansk-tyske mindretalsmodel Mine damer og herrer. Kære kongresdeltagere. Jeg skal overbringe jer en hilsen fra

Læs mere

Resultataftale mellem Sydslesvigsk Forening (SSF) og Sydslesvigudvalget 2014

Resultataftale mellem Sydslesvigsk Forening (SSF) og Sydslesvigudvalget 2014 Resultataftale mellem Sydslesvigsk Forening (SSF) og Sydslesvigudvalget 2014 Resultataftale 2014 mellem Sydslesvigsk Forening og Sydslesvigudvalget 1. Indledning Denne resultataftale er indgået mellem

Læs mere

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag Forslag Indkomne forslag til til Folkebevægelsen mod EUs landsmøde 30.-31. oktober 2010 på Jellebakkeskolen ved Århus Forslag vedr. vedtægter Forslag A1 Forslag om nye vedtægter for Folkebevægelsen mod

Læs mere

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015 Sydslesvigudvalget Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5590 Fax 3392 5567 E-mail sydslesvigudvalget@uvm.dk www.sydslesvigudvalget.dk CVR nr. 20-45-30-44 Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets

Læs mere

Må tidligst offentliggøres, når talen er holdt Det talte ord gælder. Find Sydslesvig. Tak for invitationen...

Må tidligst offentliggøres, når talen er holdt Det talte ord gælder. Find Sydslesvig. Tak for invitationen... Må tidligst offentliggøres, når talen er holdt Det talte ord gælder Første næstformand for SSF og formand for SSF s Årsmødeudvalg Gitte Hougård-Werner Ved årsmødet fredag den 19. juni 2015 På Kaj Munk-Skolen,

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune Vedtægter VEDTÆGTER for Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune,

Læs mere

Fra Sydslesvigsekretariatet deltog Steffen Bang og Susan Parwini.

Fra Sydslesvigsekretariatet deltog Steffen Bang og Susan Parwini. Sydslesvigudvalget Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5590 Fax 3392 5567 E-mail sydslesvigudvalget@uvm.dk www.sydslesvigudvalget.dk CVR nr. 20-45-30-44 Referat af ordinært møde den 30.

Læs mere

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Odense kommune, i daglig tale Odense Konservative Vælgerforening (OKV). Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Middelfart Kommune, i daglig tale Konservative i Middelfart. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Fuld fokus på grænselandet og Sydslesvig

Fuld fokus på grænselandet og Sydslesvig SYDSLESVIGMAGASIN Fuld fokus på grænselandet og Sydslesvig Lejrskoleophold på Skipperhuset i i Tønning Et lejrskoleophold på Skipperhuset i Tønning giver enestående Et lejrskoleophold på Skipperhuset i

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014

Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014 Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014 Om undersøgelsen Artiklen er skrevet på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse, som Enhedslisten har fået foretaget af analysebureauet &Tal. Ønsket er

Læs mere

Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent.

Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent. SF Grethe Referat af generalforsamling 03.03.13 Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent. Stemmeudvalg blev nedsat Formandens beretning: Inge kommenterer den skriftlige

Læs mere

Sydslesvigsk Vælgerforening - SSW Flensborg

Sydslesvigsk Vælgerforening - SSW Flensborg BERETNING om forvaltningsrevisionen for perioden fra den 1. januar 2013 til den 31. december 2013 i henhold til kravene fra UNDERVISNINGSMINISTERIET hos Sydslesvigsk Vælgerforening - SSW Flensborg BDO

Læs mere

Inspirationsgrupper og udvalg:...din vej til indflydelse. Socialdemokratiet i Århus Kommune

Inspirationsgrupper og udvalg:...din vej til indflydelse. Socialdemokratiet i Århus Kommune Inspirationsgrupper og udvalg:...din vej til indflydelse Socialdemokratiet i Århus Kommune et helt århus - hvordan?...3 børn og unge...4 kultur og borgerservice...5 sociale forhold og beskæftigelse...6

Læs mere

Denne beretning gør status på dette arbejde og er i forhold til arbejdsplanen at betragte som en midtvejsstatus.

Denne beretning gør status på dette arbejde og er i forhold til arbejdsplanen at betragte som en midtvejsstatus. Landsledelsens organisatoriske beretning 2015 Landsmødet 2014 vedtog en meget overordnet arbejdsplan og pålagde landsledelsen at udarbejde en konkret arbejdsplan efter de af landsmødet fastlagte overordnede

Læs mere

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData Håndbog for vælgere Jens Baunsgaard SejsData 1. udgave 2012 EAN 9788789052007 ISBN-13 978-87-89052-00-7 E-mail sejsdata@hotmail.com 2 Indhold Indledning... 4 Oversigt over valgsystemet... 5 Valgkampen

Læs mere

Favrskov Kommune 23. september 2014. Aftale om budget 2015-18

Favrskov Kommune 23. september 2014. Aftale om budget 2015-18 Favrskov Kommune 23. september 2014 Aftale om budget 2015-18 1 1. Indledning Der er 23. september 2014 indgået aftale om Favrskov Kommunes budget for 2015-18. Aftalen er indgået af et enigt Byråd - Socialdemokraterne,

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014.

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslaget læses i kolonnen til venstre. I kolonnen til højre findes de gældende vedtægter, men ikke hele vejen

Læs mere

Dansk Socialrådgiverforening Repræsentantskabsmøde November 2010

Dansk Socialrådgiverforening Repræsentantskabsmøde November 2010 Side: 1 af 5 Emne: Forslag til budget 2011 og 2012 Ændringsforslag til Orienteringsbilag vedr. Lovændring Forslagsstiller: Vedtægtsændring Hovedbestyrelsen Resolution Udtalelse Øvrige forslag Vedtaget

Læs mere

SydSleSvigSk Forening. Blå BeretninG SydSleSviGSk ForeninGS 36. landsmøde 10. november 2012 i HuSum

SydSleSvigSk Forening. Blå BeretninG SydSleSviGSk ForeninGS 36. landsmøde 10. november 2012 i HuSum SydSleSvigSk Forening 2012 2012 Blå BeretninG SydSleSviGSk ForeninGS 36. landsmøde 10. november 2012 i HuSum INDHOLD Formandens beretning ved Dieter Paul Küssner 3 Beretning fra Kulturudvalget ved formand

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

TOSPROGEDE BYSKILTE - ROLLESPIL

TOSPROGEDE BYSKILTE - ROLLESPIL TOSPROGEDE BYSKILTE - ROLLESPIL I april 2009 fik Flensborg nye byskilte. Når man i dag kører ind i Flensborg kan man læse både byens tyske og danske navn. Med de tosprogede byskilte vil byen vise, at den

Læs mere

Hvad kan vi lære af kommunalvalgene 2009 - og hvad er vigtigste temaer for 2013

Hvad kan vi lære af kommunalvalgene 2009 - og hvad er vigtigste temaer for 2013 Hvad kan vi lære af kommunalvalgene 2009 - og hvad er vigtigste temaer for 2013 Roger Buch Forskningschef, Ph.d., cand.scient.pol. Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Kan det ikke være ligegyldigt? -

Læs mere

ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER

ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER LANDSMØDET 28. 30. AUGUST 2008 VEDTÆGTER 1 Navn, overordnet organisation og hjemsted 2 Landsorganisationens formål 3 Politiske kontakter 4 Medlemskab af

Læs mere

VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION

VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION CHRISTIANSBORG 1240 KØBENHAVN K 1 Nærværende vedtægter er vedtaget på landsorganisationens stiftende møde i Idrættens Hus i Vejle lørdag den 27. april 1996.

Læs mere

Vedtægter for. Skiveegnens Radikale. Side 1 af 5

Vedtægter for. Skiveegnens Radikale. Side 1 af 5 Vedtægter for Skiveegnens Radikale Side 1 af 5 Vedtægter for kommuneforeningen Skiveegnens Radikale 1. Medlemmer af Det Radikale Venstre, der er bosiddende i Skivekommune, er medlem af kommuneforeningen.

Læs mere

Udvikling eller afvikling

Udvikling eller afvikling STRUKTURREFORMEN Udvikling eller afvikling Stor temadag om strukturreformen i Århus. Hvilke konsekvenser får den? Demokrati og udlicitering var blandt de mange emner, der blev debatteret Mere end hundrede

Læs mere

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover:

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover: VI VIL EUROPA! Følgende dokument skal ses som forretningsudvalgets tanker om fremtidens Europabevægelse og dermed også som motivation for de vedtægtsændringer, som er stillet af forretningsudvalget på

Læs mere

Hvorfor vælge side, når der er bedst midt i mellem?

Hvorfor vælge side, når der er bedst midt i mellem? Birgitte Alfter Hvorfor vælge side, når der er bedst midt i mellem? Sydslesvig. Er jeg dansker, er jeg tysker, er jeg dansk-tysk med bindestreg? Det danske mindretal syd for grænsen er et af de klassiske

Læs mere

Vedtægter for Juni 2014

Vedtægter for Juni 2014 Vedtægter for Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Beredskabsforbundet (BF)... 3 2. Formål... 3 3. Opgaver... 4 4. Beredskabsforbundets organisation:... 4 5. Lederfunktioner og uniformering... 4 6. Mobiliseringspligt...

Læs mere

Formands Nyt. Nr. 1-2014. Livet skal leves hele livet

Formands Nyt. Nr. 1-2014. Livet skal leves hele livet Formands Nyt Nr. 1-2014 Livet skal leves hele livet Formands Nyt nr.1, februar 2014 Kære formænd. Foråret er på vej, de lyse timer bliver flere og flere og det første år med fuldtidsbetjening af sekretariatet

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Gert Meyer Madsen, og han kunne erklære

Læs mere

GRÆNSEFORENINGENS SENDEMANDSMØDE 17. APRIL 2010

GRÆNSEFORENINGENS SENDEMANDSMØDE 17. APRIL 2010 GRÆNSEFORENINGENS SENDEMANDSMØDE 17. APRIL 2010 Mundtlig beretning. Kære sendemænd uanset køn. Kære medlemmer af Grænseforeningen. Kære samarbejdspartnere og gæster fra begge sider af grænsen. I forbindelse

Læs mere

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015.

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Mødt 26 (heraf 8 fra Styrelsen). Referent: Hanne Christensen, webmaster for LASS. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af afholdelse af årsmødet. 3.

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

Næstformandens beretning på Ejendomsforeningen Danmarks landsmøde 2013. Kun det talte ord gælder

Næstformandens beretning på Ejendomsforeningen Danmarks landsmøde 2013. Kun det talte ord gælder Næstformandens beretning på Ejendomsforeningen Danmarks landsmøde 2013 Indledning Kun det talte ord gælder Ligesom formanden vil jeg også indlede med at sige velkommen til landsmødet. Jeg er meget glad

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 3. juni 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en prøve,

Læs mere

Hatte, banner og fællesskab. Overalt i Sydslesvig gør man sig klar til aktionsdagen den 21. april. Efter påskeferien fortætter

Hatte, banner og fællesskab. Overalt i Sydslesvig gør man sig klar til aktionsdagen den 21. april. Efter påskeferien fortætter FLENSBORG AVIS Fredag 30. marts 2012 1 Dansk Skoleforening for Sydslesvig Fokus på de danske børnehaver og skoler i Sydslesvig FOTO:DANIEL DÜRKOP Hatte, banner og fællesskab Overalt i Sydslesvig gør man

Læs mere

Et afgørende valg www.skoleforeningen.org. omkring i kommunerne er vores politiske talerør. Et stærkt SSW i Landdagen er forudsætning for,

Et afgørende valg www.skoleforeningen.org. omkring i kommunerne er vores politiske talerør. Et stærkt SSW i Landdagen er forudsætning for, FLENSBORG AVIS Lørdag 5. maj 2012 1 Dansk Skoleforening for Sydslesvig Fokus på de danske børnehaver og skoler i Sydslesvig Finder sig ikke i det FLENSBORG. 12.000 var kommet til Flensborg den 21. april

Læs mere

Protokollat over styrelsesmødet onsdag den 26. oktober 2011 kl. 19.30 i Slesvig, Ansgar-Salen

Protokollat over styrelsesmødet onsdag den 26. oktober 2011 kl. 19.30 i Slesvig, Ansgar-Salen 1.11.2011 AMI/Oe Protokollat over styrelsesmødet onsdag den 26. oktober 2011 kl. 19.30 i Slesvig, Ansgar-Salen Til stede: Åse Jørgensen, Andreas André Pastorff, Per Gildberg, Niels Ole Krogh, Lars Wichmann,

Læs mere

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Enhedslisten Middelfart. Foreningen

Læs mere

5. Enhver kan optages som medlem af partiet og eventuelt en lokalkreds, når vedkommende anerkender Retsforbundets idéprogram.

5. Enhver kan optages som medlem af partiet og eventuelt en lokalkreds, når vedkommende anerkender Retsforbundets idéprogram. RETSFORBUNDETS VEDTÆGTER Navn og formål 1. Partiets navn er Retsforbundet. 2. Eventuelle misbrug indberettes til landsledelsen. Landsledelsen træffer afgørelse om eventuel forfølgelse af sagen. 3. Partiets

Læs mere

7DOHY/2 VQ VWIRUPDQG7LQH$XUYLJ+XJJHQEHUJHU SNWYHGWDJHOVHRPQ\UHJLRQDORJORNDOWY UIDJOLJ VWUXNWXU Da vi i sommeren 2002 spurgte jer i de lokale fagforeninger om, hvad grunden er til, at I er medlem af LO-amter

Læs mere

Vedtægter for Socialdemokratiet i Albertslund. Vedtaget på generalforsamlingen Den 22. April 2014

Vedtægter for Socialdemokratiet i Albertslund. Vedtaget på generalforsamlingen Den 22. April 2014 Vedtægter for Socialdemokratiet i Albertslund Vedtaget på generalforsamlingen Den 22. April 2014 Vedtægter for Socialdemokratiet i Albertslund 1 vedtaget 22. april 2014 Vedtægter for Socialdemokratiet

Læs mere

Redan Beretning marts 2015. 20.03.2015

Redan Beretning marts 2015. 20.03.2015 Redan Beretning marts 2015. 20.03.2015 Velkommen til Redans Generalforsamling 2015 Siden sidste års generalforsamling har vi kun fået 1 ny skatteminister i Danmark. Benny Engelbrecht blev udnævnt til skatteminister

Læs mere

Protokol over styrelsesmødet den 25. oktober 2012 i Idrætshallen. x x

Protokol over styrelsesmødet den 25. oktober 2012 i Idrætshallen. x x Protokol over styrelsesmødet den 25. oktober 2012 i Idrætshallen Tilstede: Styrelsen: Ansatte: formand Inger Marie Christensen x forretningsfører Horst Schneider x 1. næstformand Flemming Birkemose x økonomichef

Læs mere

Årsplan 2011/2012. for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein

Årsplan 2011/2012. for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein Årsplan 2011/2012 for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein Strategiske grundlag Det grænseoverskridende samarbejde mellem Schleswig-Holstein og Region Syddanmark har i

Læs mere

Dansk Skoleforening for Sydslesvig Flensborg, den 02.11.2010

Dansk Skoleforening for Sydslesvig Flensborg, den 02.11.2010 Protokollat over Skoleforeningens ordinære fællesrådsmøde torsdag den 29. september 2011 på Jes Kruse-Skolen, Egernførde Mødet var indkaldt med følgende dagsorden: 1. Valg af mødeleder og protokolfører

Læs mere

Diskursanalyse Vi har tidligere gennemført en grundig diskursanalyse af den tidligere dækning af partistøtten i danske medier. Vores konklusion var,

Diskursanalyse Vi har tidligere gennemført en grundig diskursanalyse af den tidligere dækning af partistøtten i danske medier. Vores konklusion var, Diskursanalyse Vi har tidligere gennemført en grundig diskursanalyse af den tidligere dækning af partistøtten i danske medier. Vores konklusion var, at dækningen var domineret af en mørklægningsdiskurs,

Læs mere

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE ORGANISATIONS- BESKRIVELSE 1 Opbygning af Ungdommens Røde Kors Landsstyrelsen er den strategiske og politiske ledelse af Ungdommens Røde Kors. Landsstyrelsen har det overordnede ansvar for organisationen.

Læs mere

Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK. Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 17. marts 2013

Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK. Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 17. marts 2013 1. Navn Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 17. marts 2013 1) Foreningens navn er Dansk Flygtningehjælps UngeNetværK, der forkortes DFUNK.

Læs mere

60 ÅR DEN DANSKE SKOLE I EGERNFØRDE FYLDER 60 ÅR. 88. årgang Nr. 3 Oktober kvartal 2009 Nummer 892

60 ÅR DEN DANSKE SKOLE I EGERNFØRDE FYLDER 60 ÅR. 88. årgang Nr. 3 Oktober kvartal 2009 Nummer 892 88. årgang Nr. 3 Oktober kvartal 2009 Nummer 892 DEN DANSKE SKOLE I EGERNFØRDE FYLDER 60 ÅR 1949 60 ÅR JES KRUSE - SKOLEN JES KRUSE - SKOLEN 2009 EGERNFØRDE 1949 1951 2009 Efter 2. verdenskrig kom der

Læs mere

Som meddelt i indkaldelse af 13. august afholder Dansk Arbejder Idrætsforbund sin 41. kongres lørdag, den 15. november i Idrættens Hus i Brøndby.

Som meddelt i indkaldelse af 13. august afholder Dansk Arbejder Idrætsforbund sin 41. kongres lørdag, den 15. november i Idrættens Hus i Brøndby. Forbundsledelsen 9. oktober 2014 Til regioner og foreninger DAI's 41. kongres 15. november 2014 i Brøndby Som meddelt i indkaldelse af 13. august afholder Dansk Arbejder Idrætsforbund sin 41. kongres lørdag,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800 ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30) Peblinge Dossering 30 2200 København N Nr.: Dato: 12339 30 APR 2014 (Bedes anført ved henvendelser) Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl.

Læs mere

3.1.3 DEN UTÆNKELIGE REFORM

3.1.3 DEN UTÆNKELIGE REFORM 3.1.3 DEN UTÆNKELIGE REFORM PETER MUNK CHRISTIANSEN OG MICHAEL BAGGESEN KLITGAARD I sommeren 2004 besluttede et snævert flertal i det danske Folketing at gennemføre en særdeles omfattende reform af den

Læs mere

Studentersamfundet - For alle studerende

Studentersamfundet - For alle studerende Uddannelsespolitisk Forum Aalborg, d. 16. december 2010 Møde i Uddannelsespolitisk Forum Den 13. december 2010 kl. 17.00 Lokale 407, Studenterhuset Revideret dagsorden 1.Formelt (B) [10 min] 2. SU (O)

Læs mere

SydSLeSvigSK FORening PROTOKOL. SydSleSvigSk ForeningS 33. landsmøde 14. november 2009 i HuSum

SydSLeSvigSK FORening PROTOKOL. SydSleSvigSk ForeningS 33. landsmøde 14. november 2009 i HuSum SydSLeSvigSK FORening 2009 2009 PROTOKOL SydSleSvigSk ForeningS 33. landsmøde 14. november 2009 i HuSum Protokol over Sydslesvigsk Forenings Landsmøde den 14. november 2009 på Husumhus i Husum 1 Dagsorden:

Læs mere

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen).

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). LO Silkeborg - Favrskov 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). 1.2 Foreningen er en lokal sektion under LO Danmark. 1.3 Foreningens hjemsted

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Digitalisering set i et borgerperspektiv og i lyset af kommunalvalg 2009. Roger Buch Lektor Ph.D, cand.scient.pol. Journalisthøjskolen

Digitalisering set i et borgerperspektiv og i lyset af kommunalvalg 2009. Roger Buch Lektor Ph.D, cand.scient.pol. Journalisthøjskolen Digitalisering set i et borgerperspektiv og i lyset af kommunalvalg 2009 Roger Buch Lektor Ph.D, cand.scient.pol. Journalisthøjskolen Hvem er han? Forsker siden 1993. Først ved Institut for Statskundskab,

Læs mere

Vedtægter for Gesten Lokalråd

Vedtægter for Gesten Lokalråd Vedtægter for Gesten Lokalråd 1. Navn Lokalrådets navn er Gesten Lokalråd. Gesten Sogn omfatter den gamle sognegrænse. 2. Formål Det er lokalrådets formål: At få størst mulig kompetence på årsmødet At

Læs mere

Christian 10. og Genforeningen 1920

Christian 10. og Genforeningen 1920 Historiefaget.dk: Christian 10. og Genforeningen 1920 Christian 10. og Genforeningen 1920 Et af de mest berømte fotos i Danmarkshistorien er uden tvivl billedet af Kong Christian 10. på sin hvide hest,

Læs mere

Lederforeningen Lokalafdelingen

Lederforeningen Lokalafdelingen Lederforeningen Lokalafdelingen Vends Herreds Lærerkreds Nyhedsbrev 3. årgang nr. 3 16. marts 2004 Genra Referat fra generalforsamling Beretning Regnskab budget Tilmeldinger til elektroniske medier Generalforsamling

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Skatteudvalget SAU alm. del - O Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr.64-67 af den 21. marts 2005. (Alm. del) Kristian

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

Vedtægt for den selvejende undervisningsinstitution TOMMERUP EFTERSKOLE

Vedtægt for den selvejende undervisningsinstitution TOMMERUP EFTERSKOLE Vedtægt for den selvejende undervisningsinstitution TOMMERUP EFTERSKOLE 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Tommerup Efterskole er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2.

Læs mere

Det Sydslesvigske Samråd SEKRETARIATET (4/2013)

Det Sydslesvigske Samråd SEKRETARIATET (4/2013) Det Sydslesvigske Samråd SEKRETARIATET (4/2013) Protokol over Møde i Det Sydslesvigske Samråd onsdag den 11. september 2013 kl. 18.30 på Flensborghus Til stede: Steen Schröder, Jens A. Christiansen, Christian

Læs mere

Vedtægter. Foreningens navn og adresse. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er uafhængig og landsdækkende.

Vedtægter. Foreningens navn og adresse. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er uafhængig og landsdækkende. Vedtægter 1 Foreningens navn og adresse Foreningens navn er: Patientforeningen Netværk for Kræftbehandling i Udlandet NETKU. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

SydSleSvigSk Forening. Protokol SydSleSvigSk ForeningS 34. landsmøde 6. november 2010 i HuSum

SydSleSvigSk Forening. Protokol SydSleSvigSk ForeningS 34. landsmøde 6. november 2010 i HuSum SydSleSvigSk Forening 2010 2010 Protokol SydSleSvigSk ForeningS 34. landsmøde 6. november 2010 i HuSum Protokol over Sydslesvigsk Forenings Landsmøde den 6. november 2010 på Husumhus i Husum 1 Dagsorden:

Læs mere

DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES

DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES BRIEF DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +4 21 4 87 97 mhg@thinkeuropa.dk RESUME I denne uge skal der være møde mellem grækerne og eurogruppen, og efter alt at

Læs mere

Klublove for TSM - Teknik og skole

Klublove for TSM - Teknik og skole Klublove for TSM - Teknik og skole 1 Klubbens navn Klubbens navn er TSM Teknik og skole under FOA Århus afdeling Klubben skal til enhver tid overholde afdelingens og forbundets love og bestemmelser. Foretager

Læs mere

Vedtægter for Socialdemokratiet i Rudersdalkredsen

Vedtægter for Socialdemokratiet i Rudersdalkredsen 1. Kredsorganisationens navn og tilhørsforhold... 2 2. Formålet... 2 3. Kredsorganisationens opgaver... 2 Stk. 1. Opstilling af folketingskandidat.... 2 Stk. 2. Kommunalbestyrelsesvalg.... 2 Stk. 3. Regionsrådsvalg....

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

HK/KOMMUNAL STANDARDVEDTÆGT FOR KLUBBER UNDER HK/KOMMUNAL

HK/KOMMUNAL STANDARDVEDTÆGT FOR KLUBBER UNDER HK/KOMMUNAL HK/KOMMUNAL STANDARDVEDTÆGT FOR KLUBBER UNDER HK/KOMMUNAL 2002 Varenummer 4409020002 2 Vedtægt for HK-klubben Klubbens navn: Klubbens område: Vedtaget på klubgeneralforsamlingen den Dirigent Tillidsrepræsentant

Læs mere

Statsborgerskabsprøven

Statsborgerskabsprøven Statsborgerskabsprøven Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til statsborgerskabsprøven Tirsdag den 2. juni 2015 kl.

Læs mere

spå, at økonomien i dag, i morgen og i fremtiden fortsat vil være det største diskussionsemne.

spå, at økonomien i dag, i morgen og i fremtiden fortsat vil være det største diskussionsemne. Efterårstanker Af Frode Sørensen Forhenværende folketingsmedlem, medlem af Slesvig-Ligaens bestyrelse & 6-mandsudvalget vedr. Sydslesvig Over alt i verden, hvor der som i Sønderjylland i 1920 bliver ændret

Læs mere

Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball

Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball 1 Navn og hjemsted: Foreningens navn er Aarhus 1900 Volleyball, som er en underafdeling af Aarhus Idrætsforening af 1900. Foreningen har hjemsted i Århus Kommune. 2

Læs mere

QK3a STILLES HVIS "STEMTE", KODE 1 I QK1 - ANDRE GÅ TIL QK3b

QK3a STILLES HVIS STEMTE, KODE 1 I QK1 - ANDRE GÅ TIL QK3b QK Valget til det europæiske parlament blev afholdt d. 7. juni 009. Af den ene eller anden grund stemte nogle danskere ikke ved valget. Stemte du selv ved det seneste valg til det europæiske parlament?

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Bilag. Bilag 1: Skema over love. Lov 40 1967 Lov 220 1968 Lov 248 1968. Træder i kraft: Lauge Dahlgaard (arbejdsminister)

Bilag. Bilag 1: Skema over love. Lov 40 1967 Lov 220 1968 Lov 248 1968. Træder i kraft: Lauge Dahlgaard (arbejdsminister) Bilag Bilag 1: Skema over love Træder i kraft: Lov 40 1967 Lov 220 1968 Lov 248 1968 Forslagsstiller (parti): Erling Dinesen (arbejdsminister) Lauge Dahlgaard (arbejdsminister) Lauge Dahlgaard (arbejdsminister)

Læs mere

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Indholdsfortegnelse 39. Orientering fra Ældrerådets formand... 48 40. Orientering fra Sundhedsforvaltningen...

Læs mere

GUIDE&FOR& KONTAKTPERSONER& BESTYRELSESMEDLEMMER* ENHED&GØR&STÆRK&

GUIDE&FOR& KONTAKTPERSONER& BESTYRELSESMEDLEMMER* ENHED&GØR&STÆRK& GUIDE&FOR& BESTYRELSESMEDLEMMER* KONTAKTPERSONER& ENHED&GØR&STÆRK&! INDHOLD 1. INTRODUKTION 2. HVAD ER EN AFDELINGSBESTYRELSE? A) HOLD OVERBLIK B) KNYT BÅND C) SKAB HANDLING 3. VÆRKTØJER A) WEBKARTOTEKET

Læs mere

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013 Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013 Bestyrelsens beretning for året 2012 til generalforsamlingen den 12. januar 2013. Så er der gået et år igen, og vi er samlet for at prøve at lave status

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

1. Udvalgets navn er Faglig Fælles Ungdom, i daglig tale 3F Ungdom, forkortet 3FU.

1. Udvalgets navn er Faglig Fælles Ungdom, i daglig tale 3F Ungdom, forkortet 3FU. Vedtægter for 3F ungdom Artikel 1. Navn og tilhørsforhold 1. Udvalgets navn er Faglig Fælles Ungdom, i daglig tale 3F Ungdom, forkortet 3FU. 2. 3F Ungdom er Fagligt Fælles Forbunds (3Fs) ungdomsudvalg

Læs mere

VEDTÆGTER for landsforeningen

VEDTÆGTER for landsforeningen VEDTÆGTER for landsforeningen 1. KALAALLIT RØDE KORSIAT OG RØDE KORS BEVÆGELSEN Foreningen Kalaallit Røde Korsiat er en selvstændig organisation under Dansk Røde Kors. Kalaallit Røde Korsiat skal i sin

Læs mere

Eksempel på brug af Molins model. Historisk efterlønsreform er på plads

Eksempel på brug af Molins model. Historisk efterlønsreform er på plads Eksempel på brug af Molins model Forårets 2011 blev et af de mest hektiske og dramatiske i dansk politik i adskillige år. Regeringens havde indkaldt til vigtige forhandlinger om den kriseramte danske økonomi

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

En styrket biblioteksforening i en ny Organisation Oplæg til ny struktur

En styrket biblioteksforening i en ny Organisation Oplæg til ny struktur En styrket biblioteksforening i en ny Organisation Oplæg til ny struktur Vedtaget af forretningsudvalget juni 2012 1 Strukturoplæg 2013 For at være en slagkraftig moderne interesseorganisation, er det

Læs mere

FORMÅL MEDLEMSKAB. 2 Enhver kan optages som medlem af klubben, jfr. dog 5. 3 Kontingentets størrelse fastsættes af generalforsamlingen.

FORMÅL MEDLEMSKAB. 2 Enhver kan optages som medlem af klubben, jfr. dog 5. 3 Kontingentets størrelse fastsættes af generalforsamlingen. FORMÅL 1 Lindholm Badminton Klub, der er stiftet den 30. september 1949 og hjemmehørende i Aalborg kommune ser det som sit formål at fremme interessen for badminton og herunder at tilbyde kvalitet for

Læs mere

SNAPsen, særnummer, januar 2015

SNAPsen, særnummer, januar 2015 Dagsorden til SF Aalborgs ordinære generalforsamling lørdag den 24. januar 2015 kl. 13.00-17.00 1. Godkendelse af dagsorden 2. Valg af dirigent Bestyrelsens forslag: Erik Ingerslev 3. Valg af to referenter

Læs mere

Formandens Årsberetning juni 2012

Formandens Årsberetning juni 2012 Formandens Årsberetning juni 2012 Har man spørgsmål til årsberetningen, er man velkommen til at sende en email til skolebestyrelsen eller til Keld Rask. Skolebestyrelsen skal i henhold til folkeskolelovens

Læs mere

SYDSLESVIGSK ÅRBOG 2013 Sydslesvigsk Årbog 2013 Dansk virke i grænselandet

SYDSLESVIGSK ÅRBOG 2013 Sydslesvigsk Årbog 2013 Dansk virke i grænselandet SYDSLESVIGSK ÅRBOG 2013 Sydslesvigsk Årbog 2013 Dansk virke i grænselandet Sydslesvigsk Forening Få seneste nyt fra Sydslesvig og grænselandet på www.fla.de Og få baggrundsstof og analyser i Flensborg

Læs mere