Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag"

Transkript

1 Forslag Indkomne forslag til til Folkebevægelsen mod EUs landsmøde oktober 2010 på Jellebakkeskolen ved Århus Forslag vedr. vedtægter Forslag A1 Forslag om nye vedtægter for Folkebevægelsen mod EU - stillet af Forretningsudvalget s. 2 Forslag A2 Forslag til vedtægtsændringer - stillet af Langelandskomiteen v. Bent Hansen s. 6 Forslag A3 Forslag til vedtægtsændringer - stillet af Folkebevægelsen på Christianshavn og i Indre By s. 6 Andre forslag Forslag B1 Forslag til udtalelse: Danmark bør sætte FN s fredsarbejde i Vestsahara over EU s interesser - stillet af Folkebevægelsen på Christianshavn og i Indre By s. 7

2 Forslag A1 Forslag om nye vedtægter for Folkebevægelsen mod EU - stillet af Forretningsudvalget 1. Navn og formål: - Bevægelsens navn er Folkebevægelsen mod EU. - Bevægelsens formål er at samle en tværpolitisk modstand mod EU med udgangspunkt i det vedtagne idégrundlag. 2. Individuelt medlemskab: - Enhver, som støtter Folkebevægelsens formål, og som indbetaler det fastsatte kontingent, kan blive medlem. - Som medlem af Folkebevægelsen modtager man medlemsbladet Folk i Bevægelse og har ret til at deltage i Folkebevægelsens medlemsmøder, herunder opstille som delegeret til landsmødet. - Et medlem, som ikke har betalt sit kontingent i mere end et år, bliver slettet. 3. Kollektivt medlemskab: - Lokale og landsdækkende politiske, faglige og andre organisationer, som støtter Folkebevægelsens formål, og som indbetaler et aftalt kontingent, kan blive kollektivt medlem efter godkendelse i Landsledelsen. - Som kollektivt medlem af Folkebevægelsen har man ret til at sende repræsentanter til Folkebevægelsens møder, herunder udpege to delegerede til landsmødet. - Et kollektivt medlem, som ikke har betalt sit kontingent i mere end et år, bliver slettet. 4. Struktur - Folkebevægelsens grundstruktur er lokalkomiteen. Den består af alle Folkebevægelsens medlemmer inden for lokalkomiteens område. Lokalkomiteen dækker som udgangspunkt en eller flere kommuner. - Nye lokalkomiteer skal godkendes af Landsledelsen. - Lokalkomiteen vælger en kontaktperson, som udgør bindeledet til resten af bevægelsen. - Forud for landsmødet afholder lokalkomiteerne et medlemsmøde, hvor landsmødets dagsorden diskuteres og delegerede vælges. Alle medlemmer af lokalkomiteen skal indkaldes til dette møde, enten gennem Folk i bevægelse og/eller med et personligt brev/mail.

3 - Efter mødet indsendes en rapport til Forretningsudvalget, hvoraf det fremgår, hvordan mødet var indkaldt, hvor mange der deltog, samt navnene på de valgte delegerede. Indsendelsen af denne rapport inden landsmødet er betingelsen for, at delegerede fra lokalkomiteen kan få stemmeret på landsmødet. - Hver lokalkomite har ret til at vælge 4 delegerede. Har komiteen over 100 betalende medlemmer, kan den derudover sende en delegeret for hver påbegyndt 50 medlemmer ud over de 100. Hvor mange delegerede hver lokalkomité kan vælge, opgøres i forbindelse med indkaldelse af årsmødet. - I områder uden en fungerende lokalkomité indkalder Landsledelsen medlemmerne til et møde med henblik på valg af delegerede til landsmødet. Alle medlemmer i området skal indkaldes til dette møde, enten gennem Folk i bevægelse og/eller med et personligt brev/mail. - Lokalkomiteer fastsætter selv deres vedtægter, så længe disse ikke er i modstrid med Folkebevægelsens generelle vedtægter eller vedtagelser. - Lokalkomitéer kan indgå i regionale samarbejder, som koordinerer Folkebevægelsens arbejde i det enkelte område. 5. Økonomi: - Folkebevægelsens indtægter kommer fra a) Kontingenter fra individuelle og kollektive medlemmer, b) Frivillige bidrag, herunder arveindtægter, c) Tilskud fra EU-parlamentarikere samt d) diverse statslige oplysningsmidler om EU. - Medlemskontingent fastsættes af Landsmødet for det efterfølgende kalenderår. Kontingent for kollektive medlemmer fastsættes af Landsledelsen. - Lokalkomiteerne kan etablere deres egen økonomi, herunder opkræve et frivilligt lokalkontingent, som de selv disponerer over. - Lokalkomiteerne hæfter ikke for landsorganisationens økonomiske dispositioner, ligesom landsorganisationen ikke hæfter for lokalkomiteernes. - Folkebevægelsen tegnes økonomisk af to Forretningsudvalgsmedlemmer i forening. Der kan meddeles fuldmagter til Folkebevægelsens konti. - Ud over en løbende kassekredit må Folkebevægelsen kun optage lån, som er vedtaget på et landsmøde. 6. Landsmødet: - Landsmødet er Folkebevægelsens øverste myndighed. Det ordinære landsmøde afholdes en gang om året. Derudover kan Landsledelsen indkalde til et ekstraordinært landsmøde med en motiveret dagsorden. Landsledelsen skal indkalde til et ekstraordinært landsmøde, hvis 10 komiteer eller en tredjedel af Landsledelsens medlemmer skriftligt stiller krav herom. - Det ordinære landsmøde indkaldes i Folk i Bevægelse med mindst 3 måneders varsel. - På ordinære landsmøder skal følgende punkter stå på dagsordenen:

4 Beretning, fremtidigt arbejde, indkomne forslag, vedtægtsændringer, godkendelse af regnskab og budget, valg af ny Landsledelse samt valg af kandidater forud for EU-parlamentsvalg. - Landsmødet består af delegerede udpeget af lokalkomitéerne og af de kollektive medlemmer. - Landsmødet vælger en Landsledelse på 21 personer og 3 suppleanter. Ved valget stemmes på 18 af de opstillede kandidater. De 21, der opnår flest stemmer, udgør Landsledelsen. De 3 næste bliver henholdsvis første, anden og tredje suppleant. De indkaldes til Landsledelsesmøder med taleret, men uden stemmeret. - Landsmødet vælger endvidere dels en intern og dels en ekstern revisor. - Frist for forslag, der ønskes behandlet på landsmødet, skal være Forretningsudvalget i hænde senest 14 dage før landsmødet og udsendes til delegerede senest en uge før landsmødet. Det samme gælder navne på kandidater til Landsledelsen. 7. Landsledelse: - Landsledelsen vælges af Landsmødet og består af 21 personer. - Landsledelsen er Folkebevægelsens politiske ledelse mellem landsmøderne og udtaler sig i Folkebevægelsens navn. - Landsledelse forbereder landsmøder og følger op på disses beslutninger. - Landsledelsen træffer afgørelse om overordnede kampagner og arbejdsopgaver. - Landsledelsen mødes mindst en gang i kvartalet. - Landsledelsen skal mødes inden for 14 dage, hvis en tredjedel af Landsledelsens medlemmer skriftligt kræver det. - Landsledelsen vælger et Forretningsudvalg, som har ansvaret for den daglige organisatoriske drift af bevægelsen, herunder for økonomien og for ansættelse af et sekretariat. - Landledelsen vælger en økonomiansvarlig, som er født medlem af Forretningsudvalget. - Landsledelsen kan gennemføre valg af nyt Forretningsudvalg på ethvert møde, hvor et flertal måtte ønske det. - Landsledelsen vælger af sin midte to talspersoner, som kan udtale sig på vegne af bevægelsen. - Til Landsledelsens møder inviteres Folkebevægelsens repræsentation i EU-parlamentet samt de ansatte i Folkebevægelsen med taleret, men uden stemmeret. Derudover kan relevante gæster inviteres til Landsledelsens møder, f.eks. repræsentanter for de kollektive medlemmer. - Ansatte i Folkebevægelsen kan pålægges at deltage i et landsledelsesmøde som en del af deres arbejde. - Landsledelsen kan efter behov nedsætte udvalg og arbejdsgrupper til at løse definerede opgaver. Disse arbejder under ansvar over for Landsledelsen og har løbende tilbagemeldingspligt. - Landsledelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

5 8. Forretningsudvalg: - Forretningsudvalget vælges af Landsledelsen og består af max. 7 personer. - FU forbereder Landsledelsesmøderne og følger op på disses beslutninger. - FU har ansvaret for den daglige organisatoriske drift af bevægelsen, herunder for økonomien og for ansættelse af et sekretariat. Referat af FUs beslutninger sendes løbende til Landsledelsen til orientering. Ansættelser og budgetter skal dog godkendes i Landsledelsen for at kunne træde i kraft. - Folkebevægelsens repræsentation i EU-parlamentet inviteres til alle FUs møder med taleret, men uden stemmeret. - Forretningsudvalget fastsætter selv sin forretningsorden. 9. Ændring af vedtægterne - Disse vedtægter kan kun ændres på et landsmøde. Ændringer skal ske med 2/3-flertal. - Forslag til ændring af vedtægterne skal indsendes til Landsledelsen senest 14 dage før landsmødet.

6 Forslag A2 Forslag om vedtægtsændringer - stillet af Langelandskomiteen ved Bent Hansen Komiteen skriver: Forretningsudvalget (eller hovedbestyrelsen) vælges for mindst 2 år. Når FU kun er valgt for 1 år ad gangen hæmmer det arbejdet i FU. Når man bliver valgt i oktober, så var det kun et halvt år førend man begynder at forberede næste landsmøde, hvilket kan ende i enerti og stilstand i forretningsudvalget, fordi man skal forberde landsmøde. Det mener vi kan udngås, hvis man vælger FU for minimum 2 år. Man kan gøre som i mange fagforeninger, hvor man vælger halvdelen af bestyrelsen det ene år og den anden halvdel det næste år. Derfor kan man godt holde landsmøder hvert år, hvor man lægger strategien. Forslag A3 Forslag om vedtægtsændringer - stillet af Folkebevægelsen mod EU på Christianshavn og i Indre By Komiteen skriver: Forslag: Komiteen foreslår, at Folkebevægelsen mod EU s landsmøder fremover fortrinsvis skal afholdes i løbet af foråret. Begrundelse: Hvert femte år er der EU-parlamentsvalg i juni. For at få størst opmærksomhed og mobilisere bevægelsen medlemmer valgte vi i 2009 at flytte landsmødet. Ved det næste EU-parlamentsvalg vil vi derfor støde ind i samme problem. Desuden afholder mange andre organisationer landsmøder om efteråret og medlemmer der er aktive andre steder vil derfor få større mulighed for at deltage.

7 Forslag B1 Forslag til udtalelse fra landsmødet - stillet af Folkebevægelsen mod EU på Christianshavn og i Indre By Danmark bør sætte FN s fredsarbejde i Vestsahara over EU s interesser EU s nuværende fiskeriaftale med Marokko gælder også for den tidligere spanske koloni Vestsahara. På trods af, at Vestsaharas status ikke er afklaret, og at FN arbejder for en folkeafstemning, der skal afgøre om Vestsahara er selvstændigt eller en del af Marokko. Marokko har ikke ret til at sælge ud af Vestsaharas naturressourcer før der har været en folkeafstemning og med mindre Vestsahara ender med at blive marokkansk - og EU har ikke ret til at købe noget som sælgeren ikke ejer for det er hæleri. At EU ignorerer FN s fredsarbejde og behandler Vestsaharas søterritorium som marokkansk viser, at unionen sætter sine egne økonomiske interesser over det globale fredsarbejde. Norge og EFTA har takket nej til en fiskeriaftale med Marokko der inkluderer Vestsaharas søterritorium, hvilket Danmark også burde have gjort selv om vi er med i EU. I marts 2011 udløber EU s fiskeriaftale med Marokko. Folkebevægelsen mod EU s landsmøde kræver, at Danmarks regering vil stemme imod en fornyelse af fiskeriaftalen såfremt den stadigvæk gælder for farvandet uden for Vestsahara, og at regeringen meddeler, at aftalen ikke bør gælde for Danmark såfremt den alligevel måtte blive vedtaget. Landsmødet pålægger det kommende forretningsudvalg at følge op på sagen f.eks. ved en henvendelse til regeringen.

Vedtægter for Dansk Kødkvæg

Vedtægter for Dansk Kødkvæg Vedtægter for Dansk Kødkvæg 1. Formål Dansk Kødkvæg har til formål at fremme kødkvægproducenternes interesser inden for avl, fodring, produktion, økonomi, afsætning og erhvervspolitik. Desuden har Dansk

Læs mere

Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt

Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt 1. Navn: Landsorganisationens navn er Dansk Skoleidræt med hjemsted i Nyborg. 2. Formål: 1. Dansk Skoleidræt har som mål at fremme folkesundheden ved:

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk 1. Foreningens navn Motivation: For en ordens skyld bringes foreningens navn ajour med sin primære aktivitet. 1. Foreningens navn, ejerforhold, art og status

Læs mere

Sygeforsikringen "danmark" LOKALVEDTÆGTER. Lokalafdeling Midt- og Vestjylland

Sygeforsikringen danmark LOKALVEDTÆGTER. Lokalafdeling Midt- og Vestjylland Sygeforsikringen "danmark" LOKALVEDTÆGTER Lokalafdeling Midt- og Vestjylland Lokalvedtægter for Sygeforsikringen "danmark"s lokalafdeling Midt- og Vestjylland 1. Sygeforsikringen "danmark"s lokalafdeling

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL Vedtægter For Forenede Danske El-bilister, FDEL 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Forenede Danske El-bilister, FDEL. 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål 2.1 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans, Jyderup. Foreningen er hjemhørende i Holbæk Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

Lovhæfte 2013-2015. lovhæfte 1

Lovhæfte 2013-2015. lovhæfte 1 Lovhæfte 2013-2015 lovhæfte 1 INDHOLD 3 Grundlov ( 1-9) 4 Love for Det Danske Spejderkorps ( 1-51) 5 I Overordnede principper ( 1-8) 7 II Gruppen ( 9-22) 12 III Divisionen ( 23-33) Kolofon Lovhæfte Det

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND I FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er GA Østjylland. 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

Vedtægter. for. Kinorevuens Venner. Skørping

Vedtægter. for. Kinorevuens Venner. Skørping Vedtægter for Kinorevuens Venner Skørping Vedtægter for Kinorevuens Venner Side 2 af 4 1 Navn og hjemsted Kinorevuen's Venner er en forening med hjemsted i Rebild Kommune. 2 Formål Kinorevuens Venner har

Læs mere

Aalborg Billardklub af 1931

Aalborg Billardklub af 1931 Aalborg Billardklub af 1931 VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Aalborg Billard Klub af 1931, forkortet: ABK31. Klubben er stiftet den 6. oktober 1931, og er hjemmehørende i Aalborg Kommune.

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

LØNBERG & LETH CHRISTENSEN

LØNBERG & LETH CHRISTENSEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN KÆRUP PARK 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærup Park (herefter benævnt foreningen ) med hjemsted i Ringsted Kommune og med

Læs mere

Forslag til nye: Gældende

Forslag til nye: Gældende 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er DANSK ISLANDSHESTEFORENING. 1 NAVN OG HJEMSTED DANSK ISLANDSHESTEFORENING (DI) er en landsorganisation. Foreningens binavn er DANSK ISLANDSHESTE FORBUND. Dansk Islandshesteforening

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION

VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION April 2013 Bestillingsnr. 31002 VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Vision, Mission & Værdier... 4 3 Højere instanser... 5 4 Optagelse... 5 5 Inddeling i Kredse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON. 1 Navn. 2 Formål. Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser.

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON. 1 Navn. 2 Formål. Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser. VEDTÆGTER FOR DANSK BETON 1 Navn Foreningens navn er DANSK BETON. 2 Formål Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser. Foreningen er den fælles organisation for betonindustrivirksomheder.

Læs mere

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere

Vedtægter. for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A.

Vedtægter. for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A. Vedtægter for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A. Vedtægter for Bedsted Fjernvarme A.m.b.a. Indhold 1. Navn og hjemsted 2. Formål og forsyningsområde 3. Andelshavere/varmeaftagere 4. Andelshavernes hæftelse og

Læs mere

Foreningen Et barn To forældre ansøger herved om tilskud til frivilligt socialt arbejde.

Foreningen Et barn To forældre ansøger herved om tilskud til frivilligt socialt arbejde. Et barn To forældre Rødby den 24. august 2007 Foreningen Et barn To forældre ansøger herved om tilskud til frivilligt socialt arbejde. Et barn To forældre ønsker herved at søge om et støttebeløb på kr.

Læs mere

Vedtægter for. Dansk Retriever Klub

Vedtægter for. Dansk Retriever Klub Vedtægter for Dansk Retriever Klub 1 INDHOLD 1 Navn og hjemsted...side 3 2 Organisation...side 3 3 Klubbens formål...side 3 4 Avlsarbejde...side 4 5 Medlemsskab...side 4 6 Kontingent...side 4 7 Stemmeret

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

Organisationsbeskrivelse

Organisationsbeskrivelse Organisationsbeskrivelse Forord var, og arbejdsformen er fortsat at være i bevægelse for at møde mennesker dér, hvor nøden er. Kirkens Korshær begyndte som en græsrodsbevægelse, og det er vigtigt, at der

Læs mere