Det Sydslesvigske Samråd SEKRETARIATET (2/2013)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det Sydslesvigske Samråd SEKRETARIATET (2/2013)"

Transkript

1 Det Sydslesvigske Samråd SEKRETARIATET (2/2013) Protokol over Møde i Det Sydslesvigske Samråd mandag den 15. april 2013 kl på Flensborghus Til stede: Dieter Paul Küssner, Steen Schröder, Jens A. Christiansen, Christian Jürgensen, Jørn Aagesen, André Pastorff, Alice Feddersen, Peter Lynggaard Jacobsen, Viggo Jacobsen, Jytte Nickelsen, Per Gildberg, Stine Døssing, Jørgen Kühl, Lisbeth Mikkelsen-Buhl, Thorsten Kjærsgaard, Bahne Bahnsen, Manfred Nissen, Inger Marie Christensen, Horst Schneider, Flemming Meyer, Rüdiger Schulze, Martin Lorenzen, Gerd Pickardt, Kirsten la Cour Afbud: Anke Spoorendonk Protokolfører: Jette Hanisch Dagsorden: 1. Valg af ordstyrer 2. Spørgetid 3. Godkendelse af protokollen af 21. januar Godkendelse af protokollen af 11. december Fastlæggelse af den endelige dagsorden 6. Meddelelser 7. Orientering om den aktuelle landspolitiske situation v/ssw 8. Drøftelse af forslag til et Sydslesvigting v/ssf 9. Status på Samrådets og SSF s kommunikations- og oplysningsprojekt v/ssf 10. Beretning ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig 11. Eventuelt 12. Lukket møde Resultataftaler 2014 gensidig orientering 1. Valg af ordstyrer Jens A. Christiansen vælges som ordstyrer. Møde i Det Sydslesvigske Samråd /6

2 2. Spørgetid Der er ingen spørgsmål. 3/4. Godkendelse af protokollen af 21. januar 2013 og 11. december 2012 Protokollen af 21. januar 2013 godkendes. Med de heri beskrevne rettelser til protokollen af den 11. december 2012, er denne også godkendt. 5. Fastlæggelse af den endelige dagsorden Den udsendte dagsorden vedtages. 6. Meddelelser Viggo Jacobsen: I 2014 afholdes Kirkedagen den 13. april. Det ville måske være en idé, hvis andre af hensyn til gæster nordfra kunne lægge deres generalforsamlinger i nærheden heraf. Bahne Bahnsen: Er glad for at være med i Samrådet som formand for Friisk Foriining. Ilse Johanna Christiansen er blevet formand for Friserrådet efter Erk Hassold. Martin Lorenzen: Fredag den 3. maj kl er der officiel valgkampsoptakt i og ved Medborgerhuset i Egernførde. Der vil være mulighed for at overbringe hilsener. Datoen for høringen ved forfatningsdomstolen er fastlagt til den 19. juni. Man regner med en afgørelse i august. Dieter Paul Küssner: Mindretalsrådet mødes med forbundspræsidenten den 25. april. På dagsordenen er bl.a. en mindretalskonference i Berlin i 2014, FUEV`s borgerinitiativ, hvor man vil samle 1 mill. underskrifter for at tvinge Europa-Kommissonen til at beskæftige sig med mindretallenes rettigheder, mindretallene som merværdi samt sinti & roma. Jens A. Christiansen: Vi er i fuld gang med planlægning af årsmøderne Vi får sandsynligvis besøg af 5 ministre. Det er bemærkelsesværdigt. Flemming Meyer: Iflg. tyske aviser kan man få indtryk af, at der er krise i koalitionen, men det passer ikke. Vi er grundlæggende enige. 7. Orientering om den aktuelle landspolitiske situation v/ssw Flemming Meyer: Det er 23 år siden, Slesvig-Holsten fik sin forfatning. I den seneste tid er der sket en del ændringer, og nu vil man kigge på hele forfatningen med henblik på aktualisering. Partierne kan komme med forslag, og SSW har overvejet, hvordan vi kan få mindretallet mere indskrevet i forfatningen, efter at vi fik 5 i 1995 og er kommet frem til, at vi har en god mulighed for at få skolernes krav om ligestilling med i 8 (omdeler tekstforslag). Bahne Bahnsen: Frisiskundervisningen er ikke nævnt i stk. 4. Hvis tilskudsgiverne i København beslutter ikke længere at ville give tilskud til dette formål, er undervisningen ikke sikret. Møde i Det Sydslesvigske Samråd /6

3 Kirsten la Cour: Skoleforeningen bestemmer selv, hvad der undervises i, og frisiskundervisning er med i formålsparagraffen. Martin Lorenzen: Det vil føre for vidt, at taget det med i forfatningen. Vi støtter fortsat frisiskundervisningen i vore skoler. Rüdiger Schulze: Vore skoler er nu Regelschulen, men landet skal ikke blande sig i Skoleforeningens politik. Skoleforeningen bestemmer selv, hvad der undervises i. Per Gildberg: Vi betragter os som de offentlige skoler for mindretallet, og frisisk slettes ikke. Hvis midlerne hertil bortfalder fra Danmark, må de findes et andet sted. Steen Schröder: Forfatningen er overordnet, selve undervisningen er underlagt Schulgesetz. På nuværende tidspunkt er der ikke plads hertil i 8. Flemming Meyer: Vi regner med, at der kommer en ny skolelov i starten af 2014, og de andre partier har lovet, at det, der står i forfatningen, også kommer med i denne nye lov. Bahne Bahnsen: Vi må tænke omvendt. Jeg sidder her for at få rettigheder for friserne. Vi er nødt til at sikre vore krav i forhold til det forfatningsmæssige; vi vil have dem stadfæstet i loven. Jørgen Kühl: Siden 1920 har mindretalsforhold baseret på funktionelt selvstyre. Landsforfatningen kan ikke blande sig i Skoleforeningens planer. Det er forældrenes afgørelse at sende deres børn i mindretalsskoler. Vi må fastholde i loven, at vore skoler er offentlige skoler for mindretallet. Flemming Meyer: Tager problemstillingen med til fraktionen med henblik på en eventuel ny formulering. 8. Drøftelse af forslag til et Sydslesvigting v/ssf Jens A. Christiansen: På decembermødet drøftede vi forslaget om oprettelse af et Sydslesvigting, som et SSF-medlem fremlagde på landsmødet i november. Samrådet er opfordret til at nedsætte et udvalg, som skal undersøge muligheden og melde tilbage til landsmødet. Inger Marie Christensen: Vi har drøftet det i styrelsen og på sendemandsmødet. SdU er positivt indstillet over for at nedsætte et udvalg, men det er vigtigt, at der kommer til at sidde menige medlemmer i udvalget og ikke kun spidser, Per Gildberg: Skoleforeningen kan ikke afgive kompetence til et Sydslesvigting. Skoleforeningens styrelse er imod nedsættelse af et udvalg. Peter Lynggaard Jacobsen: Vi har diskuteret det på et Kirkerådsmøde. Kirken er ikke interesseret. Jørn Aagesen: Biblioteket er positivt indstillet over for at nedsætte et udvalg. Flemming Meyer: Vi har drøftet det i landsstyrelsen. SSW har flere spørgsmål og er skeptiske men mener dog, at man skal tage forslaget seriøst og drøfte det. Vi vil bakke op om et udvalg. Martin Lorenzen: Flere landsstyrelsesmedlemmer forstod ikke, i hvilken retning, det skal gå og mente, man burde invitere Uwe Ehrich til et møde i udvalget og gå i dialog med ham. Møde i Det Sydslesvigske Samråd /6

4 Kirsten la Cour: Det afgørende er, at 76 SSF-delegerede stemte for forslaget på landsmødet. Vi bør sige ja til nedsættelse af et udvalg. Gerd Pickardt: Appellerer til Kirken og Skoleforeningen om at stemme for et udvalg og så fremføre deres kritik dér. Stinne Døssing: Vores forretningsudvalg, der jo består af repræsentanter fra de forskellige organisationer og institutioner, mente, at de respektive organisationer må tage stilling. Viggo Jacobsen: Vores nej bunder i spørgsmålet om, hvem der skal have stemmeret i et sådant udvalg. Jens A. Christiansen: Vi bør betragte forslaget bredt og skubbe udtrykket parlament lidt til side. Det betyder jo ikke, at den nuværende struktur skal kasseres. Et udvalg ville kunne komme med forslag til flere scenarier, der kan tages op. Peter Lynggaard Jacobsen: Vi kunne nedsætte et udvalg og komme med kritikken dér. Synes dog, det er tidsspilde, da forslaget er meget diffust. Dieter Paul Küssner: Et Sydslesvigting uden kompetence duer ikke. Vi må se, hvilke modeller, der findes. Jens A. Christiansen: Foreslår, at vi nedsætter en arbejdsgruppe, der skal kigge på forslaget og på næste møde komme med et udspil. Viggo Jacobsen: Vi kan først melde tilbage efter den 28. maj. Jens A. Christiansen: Konklusion: Samrådets organisationer og institutioner opfordres til i løbet af 14 dage at udpege et medlem til en arbejdsgruppe. Sekretariatet indkalder til møde. 9. Status på Samrådets og SSF s kommunikations- og oplysningsprojekt v/ssf Jens A. Christiansen: Vi bad 4 bureauer afgive et tilbud og har i dag modtaget 3 tilbud. Medieudvalget kommer med en anbefaling, der sammen med de relevante tilbud sendes til Samrådet. På det ekstraordinære Samrådsmøde den 13. maj præsenterer bureauerne deres oplæg. 10. Beretning ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig André Pastorff og Alice Feddersen viser en powerpoint-præsentation og beretter med afsæt heri. Biblioteket er forpligtet til at betjene alle målgrupper. Udover de stationære biblioteker benyttes bogbusser. Der er en forskningsafdeling og et arkiv, og der tilbydes danskkurser. Det fysiske bibliotek er i en rivende udvikling, fleksibiliteten i rummene er meget vigtig. Ved nyindretningen arbejdedes meget med genbrug. Ikke alle ønsker blev opfyldt, bl.a. har vi stadig et stort ønske om retningsbestemt lyd for at kunne anvende biblioteksrummet fleksibelt. Møde i Det Sydslesvigske Samråd /6

5 I det virtuelle bibliotek er indholdet og ikke mediet vigtigt. Vi skal hele tiden være på forkant, samfundet kræver mere og mere af os som bibliotek og vi arbejder derfor med digital dannelse af borgerne. Medarbejderne skal hele tiden være på omgangshøjde på digitale kompetencer og er på kurser, så de kan honorere brugernes krav. Oplevelsesbiblioteket: Kravet til kulturtilbud forandrer sig, generation 2012 er vokset op med internet og mobiltelefoner, og de er vore fremtidige brugere. De sender deres spørgsmål på sms og møder ikke fysisk op. Man kommer ind på biblioteket for at få pakkeløsninger/oplevelser, hvorfor medarbejderne skal være uddannet til at arbejde fremadrettet. De 5 anbefalinger: åbne biblioteker, inspiration og læring, Danmarks digitale bibliotek, partnerskaber og professionalisme er en del af bibliotekets resultataftale. I fremtiden forventer vi ikke have så mange penge til rådighed, så vi må søge nye partnerskaber, og vi skal blive bedre til det, vi gør optimere hvor vi kan. Samarbejde skrives med stort, så vi ønsker endnu mere samarbejde på tværs af foreningerne. Der er problemer med udvikling og ophavsret, da vi bor syd for grænsen. Bl.a. er vi blevet sløjfet fra Netmusik. Kirsten la Cour: Hørte her for første gang en samlet beretning om biblioteket. Hvor mange medarbejdere er der, og hvor kommer pengene til efteruddannelse fra? Alice Feddersen: Da jeg blev bibliotekschef i 1995, var der 72 medarbejdere, nu er der 48. Fra Danmark får vi % af vore midler, desuden får vi større eller mindre tilskud fra 85 kommuner, fra Rendsborg-Egernførde og Nordfriesland amt, Flensborg by og Kiel by samt landet Slesvig-Holsten. Derudover har vi egne indtægter. Videreuddannelse er en politisk beslutning, som Biblioteksbestyrelsen prioriterer meget højt. Peter Lynggaard Jacobsen: Hvor mange tilskudsansøgninger sendes ud? Alice Feddersen: Vi sender ansøgninger til brugernes hjemkommuner. Vi søger på de tyske betingelser og ikke på de faktiske udgifter. SSW er en uvurderlig hjælp i kommunerne, i år er kommunernes tilskud for første gang blevet reduceret. - Vi har også mange frisiske bøger og på forskellige frisiske sprog. Flemming Meyer: Tilskuddene fra kommunerne går tilbage, da man også skærer ned på de offentlige biblioteker. Der er større tradition for at låne bøger i danske hjem. Dette er for så vidt et problem, da gennemsnitsbeløbet for tilskud fastsættes efter de tyske bøger og derfor er lavere end det faktiske beløb. Jens A. Christiansen: I ser jer som 100 % del af den danske biblioteksverden, men kan dansk biblioteksliv overføres 1:1 til sydslesvigske forhold? Alice Feddersen: Mange danske biblioteker gør det, vi gør, over for indvandrergrupper, men generelt har de danske biblioteker ikke den samme sproglige opgave som vi. DCB skal formidle og styrke det danske sprog. André Pastorff: Bibliotekerne i Danmark overtager flere og flere opgaver, som Borgerservice havde før. Kirsten la Cour: Faldt over, at I sagde, at bogbussen på landet tit er den eneste kontakt til mindretallet. Men min erfaring er, at biblioteket er utænkeligt uden SSF. Det er en mangel, at SSF s arbejde ude omkring fylder så lidt i fortællingen om biblioteket, idet dette arbejde er meget afgørende. Møde i Det Sydslesvigske Samråd /6

6 Andre Pastorff: I rapporten om det gode liv i landdistrikterne have vi flere gode eksempler her fra Sydslesvig, bl.a. havde man i Askfelt et stort halloween-arrangement. Alice Feddersen: Vi sagde meget tydeligt, at samarbejde skrives med STORT. Viggo Jacobsen: Alle bakker op om biblioteket. Det er også flot, at vi har et landsarkiv her i Sydslesvig. På Samrådsmødet den 15. september aflægger Dansk Kirke for Sydslesvig beretning. 11. Eventuelt Per Gildberg: Takker de andre organisationer og institutioner for hjælp i forbindelsen med musicalen Pinocchio. Forestilling var en stor succes, en meget flot fremføring, der blev set af over 6000 tilskuere. Vi kan, når vi står sammen! Mødet slutter kl maj 2013 jh / JAC Møde i Det Sydslesvigske Samråd /6

Det Sydslesvigske Samråd SEKRETARIATET (4/2014-2)

Det Sydslesvigske Samråd SEKRETARIATET (4/2014-2) Det Sydslesvigske Samråd SEKRETARIATET (4/2014-2) Resumé af Møde i Det Sydslesvigske Samråd onsdag den 3. september 2014 kl. 18.30 på Flensborghus Til stede: Afbud: Gæster: Referent: Jon Hardon Hansen,

Læs mere

SydSLeSvigSK FORening PROTOKOL. SydSleSvigSk ForeningS 33. landsmøde 14. november 2009 i HuSum

SydSLeSvigSK FORening PROTOKOL. SydSleSvigSk ForeningS 33. landsmøde 14. november 2009 i HuSum SydSLeSvigSK FORening 2009 2009 PROTOKOL SydSleSvigSk ForeningS 33. landsmøde 14. november 2009 i HuSum Protokol over Sydslesvigsk Forenings Landsmøde den 14. november 2009 på Husumhus i Husum 1 Dagsorden:

Læs mere

SSF s hovedstyrelsesmøde

SSF s hovedstyrelsesmøde PROTOKOL over (1/2015) SSF s hovedstyrelsesmøde tirsdag den 27. januar 2015, kl. 19.00, på Flensborghus, Norderstr. 76, Flensborg Delegerede: Andre: Afbud: Protokolfører: Nadine Baumann-Petersen, Annemarie

Læs mere

Landsformandens skriftlige beretning og organisationsberetning 2014

Landsformandens skriftlige beretning og organisationsberetning 2014 Sydslesvigsk Vælgerforening - Landsformanden og landssekretariatet - Landsformandens skriftlige beretning SSWs landsmøde 20. september 2014 i Husumhus, Neustadt 95, Husum For os i Sydslesvig. Indholdsfortegnelse

Læs mere

SydSleSvigSk Forening. PROTOKOL SydSLeSvigSK FOReningS 36. LandSmøde 10. november 2012 i HuSum

SydSleSvigSk Forening. PROTOKOL SydSLeSvigSK FOReningS 36. LandSmøde 10. november 2012 i HuSum SydSleSvigSk Forening 2012 2012 PROTOKOL SydSLeSvigSK FOReningS 36. LandSmøde 10. november 2012 i HuSum 2 Protokol over Sydslesvigsk Forenings Landsmøde den 10. november 2012 på Husumhus i Husum 1 Dagsorden:

Læs mere

Blå BeretninG. 6. november 2010 i Husum

Blå BeretninG. 6. november 2010 i Husum SydsleSvigsk Forening 2010 2010 Blå BeretninG SydsleSviGSk ForeningS 34. Landsmøde 6. november 2010 i Husum INDHOLD Beretning fra Kulturudvalget ved formand Jytte Christoffersen Beretning fra Teater- og

Læs mere

Referat af Repræsentantskabsmøde 2014 Danske Sømands- og Udlandskirker

Referat af Repræsentantskabsmøde 2014 Danske Sømands- og Udlandskirker Referat af Repræsentantskabsmøde 2014 Danske Sømands- og Udlandskirker Repræsentantskabsmødet holdes jf. indkaldelse af 27. maj 2014 onsdag, den 20. august 2014 kl. 13.00-17.00 på Hotel Nyborg Strand,

Læs mere

GRÆNSEFORENINGENS SENDEMANDSMØDE 17. APRIL 2010

GRÆNSEFORENINGENS SENDEMANDSMØDE 17. APRIL 2010 GRÆNSEFORENINGENS SENDEMANDSMØDE 17. APRIL 2010 Mundtlig beretning. Kære sendemænd uanset køn. Kære medlemmer af Grænseforeningen. Kære samarbejdspartnere og gæster fra begge sider af grænsen. I forbindelse

Læs mere

Årsberetning 2013. Idet revisor havde skrevet en blank påtegning blev såvel årsberetning som årsregnskab énstemmigt godkendt.

Årsberetning 2013. Idet revisor havde skrevet en blank påtegning blev såvel årsberetning som årsregnskab énstemmigt godkendt. Årsberetning 2013 Ved indgangen til 2013 var det tydeligt at dette år ville blive noget ganske særligt, fordi DCB var med i udbud af et nyt bibliotekssystem sammen med danske biblioteker. Danmarks Digitale

Læs mere

Tid til kartofler. Her er Tommy fra 5. klasse i gang med at grave kartofler op. Mere side 8

Tid til kartofler. Her er Tommy fra 5. klasse i gang med at grave kartofler op. Mere side 8 FLENSBORG AVIS Lørdag 26. september 2009 1 Dansk Skoleforening for Sydslesvig Fokus på de danske børnehaver og skoler i Sydslesvig www.skoleforeningen.org FOTO: THOMAS J. WILTRUP Tid til kartofler På Trene-Skolen

Læs mere

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 DGS, Vibevej 31, 2400 København NV, Tlf. 70 20 40 17 www.gymnasieelever.dk Tak til

Læs mere

82. møde. Onsdag den 30. april 2014 (D) 1

82. møde. Onsdag den 30. april 2014 (D) 1 Onsdag den 30. april 2014 (D) 1 82. møde Onsdag den 30. april 2014 kl. 13.00 Dagsorden 1) Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene (spørgetid). (Se nedenfor). 2) 1. behandling af lovforslag nr.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Ega, Kristian Geisler, René Holmgren, Hanne Ramsbøl, Niels

Læs mere

Ny formand: Historisk dag for mindretallet

Ny formand: Historisk dag for mindretallet Lørdag, 11. oktober 2014 www.skoleforeningen.de/fokus Bytte viden Bytte viden café på A. P. Møller Skolen har været samlingspunkt for vidensdeling mellem lærere og pædagoger i Sydslesvig. Side 2 Jeg kan

Læs mere

Beretning om Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.v. s virksomhed i skoleåret 2009-2010 ved direktør Anders Molt Ipsen

Beretning om Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.v. s virksomhed i skoleåret 2009-2010 ved direktør Anders Molt Ipsen Beretning om Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.v. s virksomhed i skoleåret 2009-2010 ved direktør Anders Molt Ipsen TRYK: FLENSBORG AVIS DANSK SKOLEFORENING FOR SYDSLESVIG e.v. Beretning om Skoleforeningens

Læs mere

SYDSLESVIGSK ÅRBOG 2013 Sydslesvigsk Årbog 2013 Dansk virke i grænselandet

SYDSLESVIGSK ÅRBOG 2013 Sydslesvigsk Årbog 2013 Dansk virke i grænselandet SYDSLESVIGSK ÅRBOG 2013 Sydslesvigsk Årbog 2013 Dansk virke i grænselandet Sydslesvigsk Forening Få seneste nyt fra Sydslesvig og grænselandet på www.fla.de Og få baggrundsstof og analyser i Flensborg

Læs mere

SydSleSvigSk Forening. Blå BeretninG SydSleSviGSk ForeninGS 36. landsmøde 10. november 2012 i HuSum

SydSleSvigSk Forening. Blå BeretninG SydSleSviGSk ForeninGS 36. landsmøde 10. november 2012 i HuSum SydSleSvigSk Forening 2012 2012 Blå BeretninG SydSleSviGSk ForeninGS 36. landsmøde 10. november 2012 i HuSum INDHOLD Formandens beretning ved Dieter Paul Küssner 3 Beretning fra Kulturudvalget ved formand

Læs mere

foldere. Desuden er der blevet lavet en reklamefilm til det danske marked. Feriekontoret

foldere. Desuden er der blevet lavet en reklamefilm til det danske marked. Feriekontoret FLENSBORG AVIS Fredag 22. juni 2012 1 Dansk Skoleforening for Sydslesvig Fokus på de danske børnehaver og skoler i Sydslesvig www.skoleforeningen.org Afsked Farvel til skoleleder»sydslesvigske Børns Ferierejser

Læs mere

Møde i politisk ledelse fredag den 3. december 2010 kl. 08.30-10.30

Møde i politisk ledelse fredag den 3. december 2010 kl. 08.30-10.30 Møde i politisk ledelse fredag den 3. december 2010 kl. 08.30-10.30 Sted Skole- og Kulturforvaltningen, Godthåbsgade 8, 9400 Nørresundby, mødelokale 2 Deltagere: Anne-Dorte Krog, Aalborg Kommune Arnold

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Referat for Uafhængige Scenekunstneres ordinære generalforsamling 2010, d. 29. november.

Referat for Uafhængige Scenekunstneres ordinære generalforsamling 2010, d. 29. november. Referat for Uafhængige Scenekunstneres ordinære generalforsamling 2010, d. 29. november. STED: Forsøgsstationen, Sdr. Boulevard 81, Kbh. V. Fremmødte: 14 medlemmer, 1 medlem kom 1 time forsinket Bestyrelsesmedlemmer:

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i DSI-Ungdom Torsdag d. 18. oktober kl. 18 21.00

Referat fra bestyrelsesmøde i DSI-Ungdom Torsdag d. 18. oktober kl. 18 21.00 Referatet er godkendt Referat fra bestyrelsesmøde i DSI-Ungdom Torsdag d. 18. oktober kl. 18 21.00 Til stede: Ditte G, Kristina, Isak, Cathrine, Lars, Steffen, Ditte, 2 tolke 1 Valg af referent og ordstyrer

Læs mere

Fokus på de danske børnehaver og skoler i Sydslesvig

Fokus på de danske børnehaver og skoler i Sydslesvig 05-03 Side 01 Tillaeg FlA 04/03/11 13.58 Side 1 FLENSBORG AVIS Lørdag 5. marts 2011 1 FOTO: THOMAS J. WILTRUP FOTO: KLAUS NIELSEN Dansk Skoleforening for Sydslesvig Gribe for at begribe Fjer, frynser og

Læs mere

FSLeder bestyrelsens beretning april 14

FSLeder bestyrelsens beretning april 14 FSLeder bestyrelsens beretning april 14 De af os, der er kommet til Hindsgavl øst fra, har kunnet sidde i bilen de sidste 10 km fra Nr. Aaby og indtil motorvejsafkørslen og set på de opsatte motorvejs

Læs mere

Et afgørende valg www.skoleforeningen.org. omkring i kommunerne er vores politiske talerør. Et stærkt SSW i Landdagen er forudsætning for,

Et afgørende valg www.skoleforeningen.org. omkring i kommunerne er vores politiske talerør. Et stærkt SSW i Landdagen er forudsætning for, FLENSBORG AVIS Lørdag 5. maj 2012 1 Dansk Skoleforening for Sydslesvig Fokus på de danske børnehaver og skoler i Sydslesvig Finder sig ikke i det FLENSBORG. 12.000 var kommet til Flensborg den 21. april

Læs mere

Formandens mundtlige beretning Lilleskolerne 2014-15

Formandens mundtlige beretning Lilleskolerne 2014-15 Kære Lilleskolefolk og gæster Serviceoplysning Peter Højgård siger, at jeg skal huske at tage udgangspunkt i bestyrelsestræffets tema: Herfra hvor vi står og det er jo en sang! Som sikkert er blevet sunget

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse?

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse

Læs mere

Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig. Beretning 2006. www.dcbib.dk

Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig. Beretning 2006. www.dcbib.dk Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig Beretning 2006 www.dcbib.dk 1 2 Ord på! fortæl biblioteket Det er fint for et bibliotek at være velforsynet med gode og egnede materialer til udlån, blot ikke hvis

Læs mere

Med far på arbejdefoto: KLAUS NIELSEN VUGGESTUEMANGEL

Med far på arbejdefoto: KLAUS NIELSEN VUGGESTUEMANGEL FOTO: KLAUS NIELSEN FLENSBORG AVIS Lørdag 31. marts 2007 1 FOTO: KLAUS NIELSEN Dansk Skoleforening for Sydslesvig Fokus på de danske børnehaver og skoler i Sydslesvig Sydslesvigere på danske efterskoler

Læs mere