Brugsanvisning. Køleskab

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugsanvisning. Køleskab"

Transkript

1 Brugsanvisning Køleskab

2 Tillykke med Deres valg af Gorenje køleskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køleskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design. Med dette køleskab kan De glæde Dem over at have fået en virkelig effektiv og robust hjælp i hjemmet. Vi er overbeviste om, at køleskabets mange fordele vil leve op til alle Deres forventninger og være en god og givtig investering til glæde for hele familien. God fornøjelse! Dette køleskab anvendes til opbevaring af friske fødevarer ved en temperatur på over 0 C. Før De tager Deres nye køleskab i brug... 3 Produktbeskrivelse... 5 Placering og installation... 6 Vendbar dør... 9 Kontrolpanel - apparat med elektronisk regulering Kontrolpanel - apparat med mekanisk regulering Opbevaring af friske fødevarer Afrimning Rengøring Fejlfinder Lydniveau

3 Før De tager Deres nye køleskab i brug Apparatet er fremstillet, så det opfylder alle relevante sikkerhedsstandarder. Det anbefales dog, at personer med visse fysiske eller mentale handicap eller personer uden det nødvendige kendskab til apparatets brug ikke bruger apparatet uden passende opsyn. Ligeledes bør børn kun bruge apparatet under opsyn af voksne. Læs denne brugsanvisning omhyggeligt igennem, og følg nøje anvisningerne til opstilling og betjening. Køleskabet er kun produceret til brug i private husholdninger. Denne brugsanvisning er beregnet til brugere og indeholder en beskrivelse af køleskabet og anvisninger til korrekt og sikker betjening. Brugsanvisningen er gældende for flere forskellige modeller. Der vil derfor kunne forekomme funktionsbeskrivelser, der ikke passer til Deres model. Advarsel: Apparatet skal fastgøres med det medfølgende beslag, så det ikke kan vælte se anvisningerne i afsnittet Montering og tilslutning. Beskyttelsesemballagen skal fjernes og ligeledes afstandsstykkerne, som beskytter dørens kanter. Fjern afstandsstykkerne, og erstat dem med de medfølgende dækpropper. Undersøg straks ved udpakningen køleskabet for eventuelle skader. De bør især undersøge, om der er buler, hakker eller ridser indvendigt i skabet eller uden på kabinettet. Tag ikke køleskabet i brug, hvis der er synlige tegn på beskadigelse, men henvend Dem straks til Deres Gorenje forhandler. Før De tilslutter apparatet, skal det hvile i 2 timer. Dette vil reducere muligheden for fejl i kølesystemet, der kan forekomme som følge af transport. Apparatet skal sluttes korrekt til netspændingen i henhold til de gældende regler og normer. Apparatet må ikke bruges udendørs. Stikkontakten skal altid tages ud før rengøring, udskiftning af pære og reparation. Hvis strømledningen går i stykker, skal den udskiftes af en fagmand. Husk, at samtlige reparationer af apparatet skal uføres af fagfolk. Hvis køleskabet ikke bruges i længere tid, skal det slukkes på afbryderen. Dernæst skal strømforsyningen til skabet afbrydes. Køleskabet skal tømmes helt for madvarer, afrimes og rengøres. Det er bedst at lade skabsdøren stå på klem for at sikre god ventilation. Når Deres apparat ikke kan bruges mere og skal kasseres, er det vigtigt at ødelægge samtlige låsefunktioner for at forhindre, at legende børn låser sig inde og dermed kommer til skade. 3

4 Apparatets kølesystem er fyldt med kølevæske og isoleringsmidler, som skal behandles og kasseres separat. Kontakt nærmeste genbrugsstation eller Deres kommune, som kan være behjælpelig med information om miljøvenlig bortskaffelse. Gorenje bruger miljøvenlig genbrugsemballage, og vores brugsanvisninger er trykt på miljøvenligt papir. Lad aldrig børn lege med køleskabet. Køleskabets selvlukkende dørhængsel trækker (kun visse modeller) døren til kabinettet og forhindrer derfor, at døren forbliver åben. Samtidig forhindrer den døren i at blive åbnet på vid gab og dermed skade de omkringhængende køkkenelementer. Typeskiltet findes inde i køleskabet. Hvis klæbepladen ikke er angivet på dansk, skal du udskifte den. Denne maskine er et avanceret apparat, som udelukkende bør betjenes af personer, som har læst brugsvejledningen nøje, har vilje, forståelse og evne til at følge de deri anførte anvisninger nøjagtigt. Derved undgås skader på både personer og apparat. Hold altid øje med børn, der opholder sig i nærheden af apparatet og lad dem aldrig lege med eller betjene apparatet. Advarsel: Ventilationshullerne på apparatet skal holdes rene og må ikke tildækkes. Advarsel: Undlad at bruge andre redskaber end dem, som Gorenje anbefaler, når apparatet skal afrimes. Advarsel: For at undgå forurening skal De være opmærksom på ikke at beskadige isoleringen eller kølesystemet på apparatets bagside, når De installerer, rengør eller bortskaffer apparatet. Advarsel: Undlad at bruge elektriske redskaber inden i apparatet, medmindre det udtrykkeligt anbefales af Gorenje. Elektriske og elektronisk udstyr indeholder materiale, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis kasseret elektrisk og elektronisk udstyr ikke håndteres korrekt. Elektrisk og elektronisk udstyr er mærket med nedenstående overkrydsede skraldespand. Den symboliserer, at elektriske og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men indsamles særskilt. Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning. 4

5 Produktbeskrivelse 1 Kontrolpanel 2 Ventilator* 3 Indvendig belysning 4 Hylde (justerbar højde) 5 Sammenklappelig æggebakke (lukket: 6 æg, åben: 12 æg) 6 Udtræksskuffe til grøntsager (maks. 18 kg) 7 Dørhylde: dyb, fl ad med eller uden låg (afhængigt af model). 8 Todelt hylde med fordybning* 9 Optøningsrende 10 Fødder 11 Hjul* Køleskabets tilbehør kan variere fra model til model. Køleskabets udtræksskuffer kan tages ud, ved at den bagerste del løftes og trækkes ud i en skrå vinkel på 45. Skufferne sættes tilbage på plads i omvendt rækkefølge. * Kun visse modeller. 5

6 Placering og installation At vælge den rigtige placering Rummet, hvori køleskabet placeres, skal være tørt og skal udluftes regelmæssigt. Den bedst egnede rumtemperatur er afhængig af modellen og kan læses på apparatets typeskilt. Type SN (under normalen) N (normal) ST (subtropisk) T (tropisk) Rumtemperatur fra +10 C til +32 C fra +16 C til +32 C fra +16 C til +38 C fra +16 C til +43 C Placering af køleskabet Det kræver 2 personer at stille køleskabet på plads, så man undgår at komme til skade, eller at apparatet eller andet bliver beskadiget. Placer apparatet på et solid underlag. Brug de justerbare fødder på frontsiden til at stille skabet helt lige. Der er hjul på køleskabets bagside, som gør det lettere at placere apparatet i den rigtige position (kun visse modeller). Køkkenskabet over apparatet skal være mindst 5 cm fra apparatet for at sikre den nødvendige luftventilation (se fi gur). Skabet må ikke placeres i nærheden af varmeafgivende fl ader (f.eks. komfur, radiator, vandvarmer e.l.) eller udsættes for direkte sollys. Hvis det ikke er muligt at overholde disse regler, skal der bruges en passende isolering, som indsættes mellem køleskabet og den varmeafgivende kilde. På frontsiden af køleskabets bund er der monteret håndtag for at gøre det lettere at fl ytte skabet. Køleskabet kan enten stå frit eller ved siden af et køkkenelement eller en væg. Dog skal De sikre Dem, at der er plads nok til, at køleskabsdøren kan åbnes, uden at der sker skade på personer eller de omkringstående elementer. Sørg også for, at der er nok plads omkring køleskabet, så man kan få fuldt udbytte af køleskabets udtræksskuffer. 6

7 Hvis apparatets dør åbnes, og alle dens hylder er fulde, kan apparatet vippe fremad. Det skal derfor fastgøres med et sikringsbeslag. Bor med en boremaskine to huller med en diameter på 8 mm i væggen i en højde af 52 og 112 mm fra gulvet, og 50 mm fra apparatets venstre kant set forfra. Sæt de to rawlplugs i hullerne, og monter beslaget med de medfølgende skruer. Skub apparatet ind mod væggen, så beslaget er oven for kompressorkanten. 7

8 Ventilation Det er vigtigt, at skabet får tilstrækkelig ventilation og at der er uhindret luftcirkulation over, under og omkring det. Figuren nedenfor viser, hvordan du sikrer den nødvendige cirkulation omkring skabet (fi g. 5-6). Hvis to køle-/frysekabe stilles ved siden af hinanden skal afstanden vare min. 30 mm. BEMÆARK i stedet for 100 skal der stå 50 ved alle de viste mål. Elektrisk tilslutning Efter opstilling skal skabet stå i ca. 2 timer, inden det tilsluttes. Netspændingen må ikke variere mere end -6 til + 6%. Det anbefales, at apparatet tilsluttes til en selvstændig stikkontakt for at undgå utilsigtet afbrydelse af strømmen. Tilslutningseffekten fremgår af typeskiltet. Dette skab skal ekstrabeskyttes ifølge stærkstrømsreglementet. Dette gælder også, selv om der er tale om udskiftning af et eksisterende køleskab, der ikke har været ekstrabeskyttet. Formålet med ekstrabeskyttelsen er at beskytte brugeren mod farlige elektriske stød i tilfælde af fejl. I boliger opført efter 1. april 1975 vil alle stikkontakter i køkkenet og evt. bryggers være omfattet af en ekstrabeskyttelse. 8 I boliger opført før 1. april 1975 er ekstrabeskyttelsen i orden, hvis der er installeret et HFI-relæ, som omfatter den stikkontakt, skabet skal tilsluttes. I begge disse tilfælde skal der anvendes et tobenet stik, uanset om stikkontakten er beregnet til et trebenet stik, hvor lederen med grøn/gul isolation skal tilsluttes en jordklemme (mærket ), eller om stikkontakten kun er beregnet til et tobenet stik. Hvis brugeren selv monterer denne, skal lederen med grøn/gul isolation klippes af så tæt det sted, hvor ledningen går ind i stikket, som muligt. I alle tilfælde bør De lade en autoriseret elinstallatør undersøge, hvordan De nemmest får ekstrabeskyttet

9 skabet. Elektricitetsrådet anbefaler, at den krævede ekstrabeskyttelse udføres med HFI- eller HPFI-relæ. Brug ledningen til at slutte apparatet til lysnettet. Stikkontakten skal være tilsluttet et HFI-relæ (sikkerhedsafbryder).den nominelle spænding og frekvens fremgår af apparatets typeskilt. Tilslutningen til stikkontakten og relæet skal opfylde de gældende bestemmelser. Apparatet kan modstå mindre midlertidige svingninger i strømmen, men disse må ikke overskride -6% til +6%. Vendbar dør Køleskabet er så praktisk indrettet, at døren kan ændres fra højrehængslet til venstrehængslet. Omhængslingen skal udføres af en autoriseret fagmand. Nødvendigt værktøj: svensknøgle nr. 8, skruetrækker, torx 25. Advarsel! Når skruerne er løsnet, og hængslerne endnu ikke er monteret, skal døren holdes, så den ikke falder ned og tager skade. 1. Afmonter dækslet over det øverste hængsel, og gem det til senere brug. Afmonter også dækslet i den modsatte side af køleskabet, hvor hængslet senere skal monteres. 2. Løsn skruerne i det øverste hængsel, og løft døren af det nederste hængsel. 3. Løsn skruerne i stopperen på undersiden af døren, og afmonter stopperen (A). Gem stopperen til senere brug. Monter den medfølgende stopper med lejet på den modsatte side af døren. 4. Afmonter det automatiske dørlukkersystem (B), og monter det på den modsatte side af døren (kun visse modeller). 5. Fjern hætterne over skruerne i håndtaget, løsn skruerne, og fjern plasttapperne på den modsatte side. 6. Vip køleskabet bagover (maks. 35 ), så det hviler på bagsiden. Løsn skruerne i fødderne (C) i venstre og højre side, afmonter dækslet over fødderne (D), og læg det til side. Løsen skruen og demonter, derefter monteres tappen i position (E) og dækproppen i position (F) (for modeller med automatisk lukning af døren). Løsn de tre skruer, der fastgør det nederste hængsel (gem hængslet til senere brug), og monter det medfølgende nederste hængsel i modsatte side. 7. Saml køleskabet i modsat rækkefølge. Bemærk: Apparater, som har håndtag i hele dørens højde, fås ikke med vendbar dør. 9

10 Kontrolpanel - apparat med elektronisk regulering Beskrivelsen omfatter modellen med samtlige tilbehør. Der vil derfor kunne forekomme tilbehør- eller funktionsbeskrivelser, der ikke passer til Deres model. KONTROLPANEL I A Temperaturvælger og tænd/sluk-knap B Grøn LED - med lys i når køleskabet er tændt Kontrolpanel - apparat med mekanisk regulering KONTROLPANEL II A Temperaturvælger og tænd/sluk-knap B Tænd/sluk-knap til lys 10

11 Tænde og slukke for apparatet Tænd for apparatet ved at dreje knappen (A) mod positionen Max. Den grønne indikator tændes (kun nogle modeller). Sluk for apparatet ved at stille pilen/prikken på drejeknappen ud for positionen (apparatet er stadig sluttet til). Indstilling af temperaturen Temperaturen i køleskabet indstilles ved at dreje termostatknappen A til positioner mellem Min og Max. Anbefalet indstilling af termostatknappen: - Kontrolpanel I: Positionen Eco (eller +5 C på apparater med digitaldisplay). - Kontrolpanel II: En position mellem Min og Max. Det digitale display (kun på visse modeller) blinker og viser den indstillede temperatur. Når displayet ikke længere blinker, er indstillingen fuldført, og temperaturen gemmes automatisk i hukommelsen. Hver gang køleskabet tændes for første gang, viser det digitale display (C) en temperatur på +9 C og blinker. Denne værdi vises, indtil den faktiske temperatur falder til under den viste værdi. Herefter blinker displayet ikke mere, og det digitale display viser den faktiske temperatur i køleskabet. Opbevaring af friske fødevarer Vigtige forholdsregler ved opbevaring af friske fødevarer Rigtig brug af apparatet, rigtig indpakning af fødevarerne, rigtig temperaturindstilling og nødvendige hygiejniske foranstaltninger er med til at bevare kvaliteten af de opbevarede fødevarer. Respekter altid holdbarhedsdatoen, som står på fødevaren. For at undgå blanding af lugt og fugtighed bør de enkelte fødevarer pakkes godt ind i plastposer, stanniol, folie eller opbevares i plastikskåle eller flasker. De må aldrig opbevare antændelige, dampopløselige eller let eksplosive substanser i køleskabet. 11

12 Drikkevarer med højt alkoholindhold skal opbevares vertikalt i forseglede flasker. Nogle organiske stoffer såsom citronsaft, appelsinsaft, syrer i smør o. lign. kan forårsage skader på plastskuffe, tætningslister og andre overflader, hvis de er i berøring med hinanden i længere tid. Ubehagelig lugt fra skabet er tegn på fordærvede fødevarer eller behov for rengøring (se afsnittet om rengøring). Hvis De skal opholde Dem uden for hjemmet i en længere periode, bør De fjerne alle letfordærvelige fødevarer fra skabet. Indvendigt tilbehør og pladsfordeling Bemærk venligst, at tilbehøret afhænger af modellen. Hylderne kan placeres valgfrit på skinnerne inde i køleskabet. Hylderne er beskyttet, så de ikke kan falde ud. For at tage hylden ud skal De løfte den forreste del opad og trække hylden forsigtigt udad. Letfordærvelige fødevarer skal placeres bagest på hylden, da temperaturen er lavest der. Nogle modeller er udstyret med et fl askestativ, der muliggør placering af fl asker på skrå, så proppen ikke tørrer ud. Man kan ikke umiddelbart tage det ud. Det kan kun tages ud, hvis det er tomt, ved at løfte den forreste del og trække den ud mod dig. Anbring fl askestativet i køleskabet på en sådan måde, at døren stadig kan lukkes, når der er fl asker i stativet. Den maksimale belastning for stativet er 9 fl asker à 0,75 l eller 13 kg i alt - se mærkat i højre side inde i køleskabet. Grøntsagsskuffen, som er placeret i bunden under glashylden, er beregnet til opbevaring af frugt og grøntsager. Skuffen sikrer tilstrækkelig fugt og forhindrer udtørring af fødevarerne. Døren er indrettet med forskellige hylder til opbevaring af æg, ost, smør og yoghurt samt små pakker, tuber, dåser og lignende. Den nederste hylde er beregnet til opbevaring af fl asker. Ventilatoren (afhænger af modellen) bidrager til luftcirkulationen og reducerer dannelse af dug på hylderne. Vejledende opbevaringstid for friske fødevarer 12 Fødevare Æg, marinader, røget kød Ost Gulerødder o.l. Smør Kager, frugt, færdiglavet mad, frisk kød Fisk, frisk hakket kød, skaldyr Tid op til 10 dage op til 10 dage op til 8 dage op til 7 dage op til 2 dage op til 1 dag

13 Afrimning Automatisk afrimning Det er normalt ikke nødvendigt at afrime køleskabet, da islag, der fæstner sig på den indvendige bageste væg, afrimes automatisk. Der dannes rim på fordamperen/køleelementet, når kompressoren arbejder, men når den ikke er i drift, løber optøningsvandet af køleelementet ned i optøningsrenden og ud af hullet til fordampningsbakken lige over kompressoren, hvorfra det fordamper. I tilfælde af meget isdannelse på den inderste bagvæg (3-5 mm) skal De slukke for køleskabet ved at trykke på tænd/sluk-knappen og foretage afrimningen manuelt. Rengøring Før De går i gang med rengøringen af skabet, skal De afbryde strømtilførslen (drej termostatknappen til positionen,og tag stikket ud af stikkontakten). Det specielle anti-bakterielle lag, som køleskabet er overtrukket med, forhindrer bakterier i at udvikle sig, så skabets indre holdes rent og bakteriefrit. Det er vigtigt at fjerne alle rester af rengøringsmiddel. Alle overflader kan rengøres med en blød klud. Udvendigt rengøres skabet med en opløsning af vand og vaskemiddel. Undgå brug af stærke eller specielle rengøringsmidler (f.eks. rustfri stål polish) ved rengøring af plastik, aluminium eller lakerede dele. Til aluminum eller lakerede overflader bør du bruge en blød klud og alkohol baseret rengøringsmiddel (f.eks. Glas Rens) Vask skabet indvendigt med lunkent vand tilsat 1-2 skefulde eddike. Optøningsrenden, som er placeret under køleelementet på køleskabets bagvæg, fungerer som opsamlingsbakke for kondensvand. Derfor skal den holdes ren og fri for madrester. De skal med jævne mellemrum undersøge, om optøningsrenden er ren (De kan bruge et plastrør til formålet). Kondensatoren på køleskabets bagvæg skal altid være ren og fri for madrester, støv mm. Derfor skal De en gang imellem tørre kondensatoren af med en blød børste eller støvsuger. Fordampningsbakken på skabets kompressor skal også rengøres en gang imellem. Fordampningsbakken må ikke fjernes. Hvis De fjerner den i forbindelse med rengøring, skal De stille den tilbage i samme vandrette position. Isdannelse på mere end 3-5 mm øger energiforbruget og skal fjernes regelmæssigt. Brug aldrig skarpe eller spidse genstande, opløsninger eller spray til at fjerne isen med. Efter rengøring skal apparatet atter tilsluttes strømforsyningen og fyldes med fødevarer. 13

14 Fejlfinder Fejl: Hvis apparatet ikke virker efter tilslutning til stikkontakten: Hvis kølesystemet kører uafbrudt: Meget rimdannelse på den inderste bagvæg: Vand løber ud af køleskabet: Udskiftning af pære: Grøn LED blinker: Fejlkode vises i displayet: Årsag/afhjælpning Kontroller, at der er strøm i stikkontakten, og at den er tændt. Rumtemperaturen er for høj. Døren har været åben i en længere periode. Døren er ikke lukket ordentlig (den kan være sunket, eller pakningen kan være ødelagt). De har muligvis overbelastet køleskabet med friske fødevarer. Køleskabets sensor (A) er blokeret af fødevarer. Skab plads omkring sensoren, så luften kan cirkulere frit. Utilstrækkelig udluftning af kompressoren og kondensatoren kan også være årsag til ovennævnte fejl. Sørg for, at der altid er tilstrækkelig luftcirkulation, og aftør kondensatoren en gang imellem. Døren har været åben for længe eller for ofte. Fødevarerne blev anbragt i køleskabet i varm tilstand. Fødevarerne eller emballagen er i berøring med den inderste bagvæg. Døren lukker ikke ordentlig. Rengør tætningslisten, eller erstat den med en ny, hvis den er ødelagt. Vandet løber ud af køleskabet, når optøningsrenden er tilstoppet, eller optøningsvandet løber over. Rengør det tilstoppede rør med et plastrør. Afrim store isdannelser manuelt. Se afsnittet om afrimning. Før udskiftning af pæren skal stikket tages ud af stikkontakten. Fjern derefter lampeglasset. Brug en skruetrækker til at fjerne skærmen med og skift så pæren maks. (E14, samme effekt som den pære, der er monteret på fabrikken), og sæt dækslet på igen. Sæt lampeglasset tilbage på plads. Husk, at den gamle pære ikke er organisk nedbrydeligt affald. Da pæren er en forbrugsvare, er den ikke omfattet af garantien uanset produktets alder! Ring venligst efter service. Hvis fejlkoden E1 vises i displayet, skal De ringe efter service. 14

15 Fejl: Tips om fejlfi nding: Årsag/afhjælpning Hvis du ikke kan løse problemet ved hjælp af ovenstående tips, skal du dreje termostatknappen til positionen, tage stikket ud af stikkontakten, vente 10 minutter og derefter slutte apparatet til igen. Vi henviser til følgende hjemmesider, afhængigt af i hvilket land, husholdningsapparatet er købt: Danmark:www.gorenje.dk Sverige:www.gorenje.se Norge: Finland:www.gorenje.fi På hjemmesiden vil De altid kunne fi nde den opdaterede liste over autoriserede Gorenje servicecentre. Alternativt kan de kontakte forhandleren, hvor apparatet er købt, som kan give oplysninger om det nærmeste Gorenje autoriserede service-center. Vi beder Dem om at have følgende oplysninger klar: Fulde navn, adresse og telefonnummer, art. nummer, model og serienummer, som fi ndes på apparatets typeskilt, samt beskrivelse af fejlen. Lydniveau Køleskabet køler ved hjælp af en kompressor, som afgiver nogen støj. Lydniveauet varierer, alt efter hvor skabet er opstillet, hvordan det bruges, og hvor gammelt det er. Lige efter tilslutning af apparatet kan lyden fra kompressoren og den cirkulerende væske være højere, men dette er helt normalt og har ingen indfl ydelse på apparatets funktion og levetid. Lydniveauet reduceres gradvist. Nogle gange kan der opstå raslen eller brummen, som er usædvanlig for apparatet. Denne lyd skyldes oftest fejlplacering (gælder både indvendigt og udvendigt): Kontrollér, at skabet står helt lige på et stabilt underlag. Skabet må ikke være i berøring med de omkringstående køkkenelementer. Kontrollér, at skabets indvendige tilbehør er på plads. Kontrollér også, at fl askerne, dåserne o.l. ikke står imod hinanden. DA VORE PRODUKTER HELE TIDEN ER UNDER UDVIKLING, KAN DET SKE, AT NOGLE SPECIFIKATIONER ÆNDRES EFTER TRYKNING AF DENNE BRUGSANVISNING. VI MÅ DERFOR TAGE FORBEHOLD FOR SÅDANNE ÆNDRINGER OG EVENTUELLE TRYKFEJL. 15

16 HS 3966 COOLER CLA /da (04-09)

Brugsanvisning. Køl/fryseskabet

Brugsanvisning. Køl/fryseskabet Brugsanvisning Køl/fryseskabet Tillykke med Deres valg af Gorenje køl/fryseskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køl/ fryseskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt

Læs mere

Før De tager Deres nye køleskab i brug

Før De tager Deres nye køleskab i brug Køleskabet DA Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køleskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køleskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!...

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!... Køle/fryseskab Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køle/fryseskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et skab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

Brugsanvisning. Køle-/fryseskabet

Brugsanvisning. Køle-/fryseskabet DK Brugsanvisning Køle-/fryseskabet Tak for den tillid, du har vist os ved at købe dette apparat. Vi ønsker dig held og lykke med dit nye apparat! Køle-/fryseskabet er beregnet til brug i private husholdninger.

Læs mere

Brugsanvisning KØLE-/FRYSESKAB RF2283W RF2283S RFN2283W. Kære kunde,

Brugsanvisning KØLE-/FRYSESKAB RF2283W RF2283S RFN2283W. Kære kunde, Kære kunde, Tak, fordi du har valgt dette kvalitetsprodukt fra ASKO. Vi håber, det lever op til dine forventninger, og at du får glæde af det i mange år. Skandinavisk design kombinerer rene linjer, brugsværdi

Læs mere

Brugsanvisning KØLE-/FRYSESKAB RFN2286W RFN2286S RFN2284W RFN2284S. Kære kunde,

Brugsanvisning KØLE-/FRYSESKAB RFN2286W RFN2286S RFN2284W RFN2284S. Kære kunde, Kære kunde, Tak, fordi du har valgt dette kvalitetsprodukt fra ASKO. Vi håber, det lever op til dine forventninger, og at du får glæde af det i mange år. Skandinavisk design kombinerer rene linjer, brugsværdi

Læs mere

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW ENN2853AOW...... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ІНСТРУКЦІЯ 71 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED..............................................................

Læs mere

Brugermanual FS 180 A+

Brugermanual FS 180 A+ Brugermanual FS 180 A+ Læs denne brugsanvisning omhyggeligt! Kære kunde! Læs denne brugsanvisning før du tager produktet i brug første gang. Det vil hjælpe dig med at bruge og vedligeholde det korrekt

Læs mere

Brugsanvisning. køleskab IKEF 2480-1

Brugsanvisning. køleskab IKEF 2480-1 Brugsanvisning køleskab IKEF 2480-1 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger.... 4 Sikkerhed for børn og udsatte personer Generelt om sikkerhed Daglig brug Vedligeholdelse og rengøring Installation Service

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ERES38810X http://da.yourpdfguides.com/dref/3896915

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ERES38810X http://da.yourpdfguides.com/dref/3896915 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Oversigt over køle-/fryseskabet

Indholdsfortegnelse. Oversigt over køle-/fryseskabet Br ugsanvi sni ng DK CBNPes3976 Oversigt over køle-/fryseskabet 1. Belysning 2. Blæser 3. Glashylde 4. Dørhylde med vippelåge 5. Dørhylde 6. Delbar glashylde 7. Fleksibel flaske-opbevaringshylde 8. Dørhylde

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Køleskab med DynaCool K 14820 SD K 14820 SD ed/cs da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt.

Læs mere

INSTRUKTIONER TIL BRUGEREN

INSTRUKTIONER TIL BRUGEREN Indholdsfortegnelse 1. SIKKERHEDSADVARSLER... 168 2. FRYSERENS TILSIGTEDE ANVENDELSE... 169 3. INSTALLATION OG TILSLUTNING... 170 3.1 Valg af placering... 170 3.2 Placering og nivellering af apparatet...

Læs mere

FRITSTÅENDE KØLESKAB. Brugervejledning KS 345 A+

FRITSTÅENDE KØLESKAB. Brugervejledning KS 345 A+ FRITSTÅENDE KØLESKAB Brugervejledning KS 345 A+ Indhold Sikkerhedsforanstaltninger ------------------------- 1~2 Tegning ----------------------------------------------------- 3 Klargøring --------------------------------------------------

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Fryseskab med NoFrost-system FN 11827 S FN 12827 S FN 12827 S edt/cs da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE KØLESKAB BRUG AF KØLESKABET SIDE 130 KOGEPLADER BRUG AF KOGEPLADERNE SIDE 132 BRUG AF MINUTURET SIDE 133

INDHOLDSFORTEGNELSE KØLESKAB BRUG AF KØLESKABET SIDE 130 KOGEPLADER BRUG AF KOGEPLADERNE SIDE 132 BRUG AF MINUTURET SIDE 133 INDHOLDSFORTEGNELSE DK FØR APPARATET TAGES I BRUG SIDE 126 INSTALLATION SIDE 127 TILSLUTNING AF MINI-KØKKENET SIDE 128 ADVARSLER OG GENERELLE RÅD SIDE 129 KØLESKAB BRUG AF KØLESKABET SIDE 130 KOGEPLADER

Læs mere

INDHOLD SIKKERHEDSANVISNINGER... 2

INDHOLD SIKKERHEDSANVISNINGER... 2 Inden du begynder at betjene dette apparat, bør du læse manualen grundigt og gemme den til senere opslag. Da de følgende betjeningsanvisninger dækker flere modeller, er det muligt, at dit køleskabs karakteristika

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Køle-/fryseskab med NoFrost-system KDN 12623 S -1 KDN 12823 S -1/-2 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Køle-/fryseskab med NoFrost-system og DynaCool KFN(S) 37432 id da-dk Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Køle-/fryseskab med DynaCool KF 12823 SD (-3) KF 12923 SD (-1) da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EKC60050X http://da.yourpdfguides.com/dref/626090

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EKC60050X http://da.yourpdfguides.com/dref/626090 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG TS-48WLUS http://da.yourpdfguides.com/dref/785534

Din brugermanual SAMSUNG TS-48WLUS http://da.yourpdfguides.com/dref/785534 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Køle-/fryseskab med PerfectFresh, NoFrost-system og DynaCool KFN 14927 SD KFN 14927 SD ed/cs (-1/-3) da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

SL Navodila za uporabo...3 HR Upute za uporabu...12 SRB, CG Uputstvo za upotrebu...21 MK Упатства за употреба...30 HU Kezelési utasítás...

SL Navodila za uporabo...3 HR Upute za uporabu...12 SRB, CG Uputstvo za upotrebu...21 MK Упатства за употреба...30 HU Kezelési utasítás... SL Navodila za uporabo...3 HR Upute za uporabu...12 SRB, CG Uputstvo za upotrebu...21 MK Упатства за употреба...30 HU Kezelési utasítás...40 EN Instruction manual...49 DA Brugsanvisning...58 SV Bruksanvisning...72

Læs mere

Brugsvejledning Køle-fryse-kombination med BioFresh-del

Brugsvejledning Køle-fryse-kombination med BioFresh-del Brugsvejledning Køle-fryse-kombination med BioFresh-del 151110 7084432-02 SBSes 7273... 6 Oversigt over apparatet Indhold 1 Oversigt over apparatet... 2 1.1 Oversigt over apparater og udstyr... 2 1.2 Apparatets

Læs mere

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE svejledning Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE Vigtige sikkerhedsanvisninger 2-3 Installation 4 Opstilling 4 Indbygning 4 Ventilation 4 Tilslutning til el 5 Typeskilt 5 Beskrivelse af apparatet 6 Start

Læs mere

1. ANVISNINGER FOR BRUG. 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK. 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER. 6 4. BRUG AF APPARATET. 7 5. 7 6. 7 7.

1. ANVISNINGER FOR BRUG. 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK. 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER. 6 4. BRUG AF APPARATET. 7 5. 7 6. 7 7. Indholdsfortegnelse 1. ANVISNINGER FOR BRUG... 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK... 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER... 6 4. BRUG AF APPARATET... 7 5. LÆR DIT APPARAT AT KENDE... 7 6. INDEN

Læs mere

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER DA Indledning Brugervejledningen (herefter kaldet vejledningen) giver brugeren nyttige oplysninger om korrekt arbejde med og sikkerhed for maskinen og letter dennes arbejde med maskinen (herefter kaldet

Læs mere

VOSS ønsker Dem tillykke.

VOSS ønsker Dem tillykke. ELI 670-1 1 948201044 VOSS ønsker Dem tillykke. Kære kunde, Tillykke med Deres nye VOSS komfur. Det er vigtigt at De lærer komfurets funktioner og finesser at kende. Læs derfor denne brugsanvisning, den

Læs mere