Tandpleje grundlæggende sundhedspædagogisk virksomhed 15 ECTS point

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tandpleje grundlæggende sundhedspædagogisk virksomhed 15 ECTS point"

Transkript

1 Modulbeskrivelse professionsuddannelsen i tandpleje Modul /2014 Tandpleje grundlæggende sundhedspædagogisk virksomhed 15 ECTS point Modulansvarlig: Lotte Andersen Skolen for Klinikassistenter, Tandplejere og Kliniske Tandteknikere Aarhus Universitet Vennelyst Boulevard 9, 8000 Aarhus C Tlf Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Modul 11 Kundskabsgrundlag og metode Modul 10 Kvalitetssikring, klinisk ræsonnering og behandling Modul 9 Borgere med særlig behov Modul 8 Relationer og interaktioner Modul 7 Profession og metoder Modul 6 Samfund, sundhedsfremmer og forebyggelse Modul 5 Udvidet klinisk virksomhed Modul 4 Grundlæggende sundhedspædagogisk virksomhed Modul 3 Grundlæggende klinisk virksomhed Modul 2 Sundhed og sygdom Modul 1 Fag, profession og studie Modul 4. Tillæg til studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje, Skolen for Klinikassistenter, Tandplejere og Kliniske Tandteknikere. SKT-Aarhus 2013

2 Indholdsfortegnelse Fagområder og fordeling af ECTS:... 3 Modulets længde... 3 Mål og læringsudbytte... 3 Modulets tema... 3 Formål... 4 Indhold... 4 Forløb 1 Anatomi og fysiologi, Generel medicin og farmakologi og ernæring... 4 Forløb 2 Folkesundhed og sociologi... 5 Forløb 3 Sundhedspædagogik og psykologi... 6 Forløb 4 Videnskabs- teori og metodologi... 7 Forløb 5 Intern praktik... 8 Litteratur/pensum... 9 Bedømmelse Undervisere på modul

3 Fagområder og fordeling af ECTS: Sundheds- og naturvidenskabelige fag: Anatomi og fysiologi, Ernæring og Sundhed Generel medicin og Farmakologi Humanistiske og samfundsvidenskabelige fag: Psykologi Samfundsodontologi/Folkesundhed og Sociologi Pædagogik og sundhedspædagogik, Etik, Kommunikation og sundhedsinformatik Tandplejefaget med odontologiske fag: Videnskabelig tilgang og metode Intern praktik Ekstern praktik 4 ECTS point 6 ECTS point 5 ECTS point Modulets længde Modul 4 har et omfang på 15 ECTS-point og en varighed på 10 uger. 1 ECTS-point svarer til en studieindsats på ca timer. Det svarer til at 1 uge (1,5 ECTSpoint) svarer til en studieindsats på 40 timer. Modulet starter i uge 15 og løber til og med uge 26. Mål og læringsudbytte Modulet retter sig mod tandplejeprofessionens bidrag til at fremme udvalgte grupper af borgeres eller patienters sundhed i forhold til oral helse. Der er fokus på det enkelte menneske eller grupper af mennesker med forskellige livsopfattelser, livsvilkår og opfattelse af oralt relaterede problemer. Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte: basal viden om ernæring og sundhed herunder betydning for folkesundhed i forhold til udvalgte målgrupper identificere og analysere risikofaktorer i relation til oral helse hos udvalgte grupper af borgere samt foreslå og gennemføre sundhedsfremmende tiltag reflektere over patientsituationer i relation til patientens levevilkår og muligheder samt tandplejeintervention i forbindelse hermed indgå i sundhedspædagogisk arbejde i relation til borgere med behov for forebyggende tiltag eller med behov i forhold til enkle sundhedsfaglige problemstillinger i relation til oral helse og tandbehandling. Modulets tema Modulet er især rettet mod forebyggelse og sundhedsfremme, og mod de videnskabelige metoder der er knyttet til problemidentificering, intervention og evaluering af sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende tiltag. 3

4 Formål Formålet er, at den studerende opnår praktiske færdigheder og teoretisk viden, der gør den studerende i stand til, i samarbejde med patienten, at afdække, forstå og dokumentere dennes deltagerforudsætninger med henblik på kvalificering af såvel patientens som egen handlekompetence. Indhold Modulet består af fem undervisnings- og studieforløb med tværfaglige temaer og de 4 første forløb afsluttes med en portfolio som skal godkendes som en forudsætning for at gå til udprøvning. På det 5. forløb, som er et klinisk forløb, skal deltagerforudsætningen 80 % være opnået for at gå til udprøvning. Forløb 1: Anatomi og fysiologi, Generel medicin og farmakologi og ernæring Forløb 2: Folkesundhed og sociologi Forløb 3: Sundhedspædagogik og psykologi Forløb 4: Videnskabs- teori og metodologi Forløb 5: Intern praktik Hvert forløb beskrives nærmere på de kommende sider. Forløb 1 Anatomi og fysiologi, Generel medicin og farmakologi og ernæring Underviser: Jan Hejle, Mette Møller og Jan Tagesen I dette forløb skal den studerende fordybe sig i et organ og en sygdom som er væsentlige for forståelsen af patienten i den odontologiske praksis. Hovedemnet er hjertekredsløbet. Dette danner udgangspunkt for emner i ernæringslære og en kort intro til faget farmakologi, hvor den medicinske behandling af hjertesygdomme gennemgås på introduktionsniveau. Desuden indgår respirationsvejs- og urinvejssystemet af hensyn til mulighed for en sammenhængende beskrivelse af kredsløbet. Mål for læring: Efter endt læring skal den studerende have/kunne: Anatomi og fysiologi: Beskrive hjerte og kredsløb, respirationsvejssystemet og urinvejssystemet Anvende viden om ovennævnte organsystemer i forbindelse med førstehjælp, sygdomslære, farmakologi og ernæringslære Generel medicin: Beskrive de vigtigste sygdomme inden for hjerte og kredsløb, respirationsvejssystemet og urinvejssystemet Identificere medicinske risikofaktorer af betydning for odontologisk behandling Farmakologi: tilegnet sig viden om risikopatienter i odontologiske praksis kendskab til lægemiddelfortegnelsen 4

5 basal viden om almen farmakologi nævne og beskrive de vigtigste farmaka indenfor hjertemedicin argumentere for anvendt medicinsk behandling til en hjertepatient Mål for kost og ernæring: Forklare kostens betydning for udvikling, forebyggelse og behandling af hjerte kar sygdomme, diabetes, kræft, osteoporose og overvægt samt anvende diætprincipperne som knytter sig hertil. Forklare de ernæringsmæssige behov hos svækkede ældre og syge samt anvende anbefalingerne om ernæring knyttet hertil. indgå i samarbejde om ernæring og kostvejledning med andre faggrupper indenfor sundhedsområdet Form: Forelæsninger og gruppearbejde Tværfaglig Caseopgave (portfoliobaseret) Udprøvning i anatomi, fysiologi, farmakologi og ernæring: Anatomi og fysiologi: De studerende udvælges til udprøvning minimun 3 dage før eksamen, og har disse dage til forberedelse. Den studerende kommer ind og giver et kort oplæg ud fra port folio casen (ca. 5 min) Den studerende trækker et spørgsmål/billede i faget anatomi og fysiologi og eksamineres ud fra dette (ca. 5 min) Der spørges ind til farmakologi (ca. 5 min) og ernæring (ca. 5 min). Den studerende venter udenfor, mens der voteres. Den studerende bliver kaldt ind til karaktergivning. Forløb 2 Folkesundhed og sociologi I dette forløb skal den studerende beskæftige sig med samfunds- og folkesundhedsperspektivet. Fokus vil være på levevilkår samt livstilens betydning for sundhed og sygdom herunder især risikobegreber. Folkesundhed: Efter endt læring skal den studerende have/kunne: grundlæggende forståelse af organisation af det danske sundhedsvæsen med fokus på tandplejen overordnet kendskab til gældende love for regulering af sundhedsvæsenet og befolkningens adgang hertil grundlæggende kendskab til begreber som sundhed, forebyggelse og sundhedsfremme basalt kendskab til epidemiologisk metode indledende kendskab til elementære statistiske begreber. Endvidere kendskab til opgørelse af sundhedstilstande (fx SCOR). kendskab til befolkningens generelle sundhedstilstand og afvigelser herfra især i forhold til ulighed 5

6 definere begreberne risiko, risikoadfærd og risikogrupper og anvendelse af begreberne set i samfundets perspektiv Sociologi: Den studerende skal: kunne anvende Pierre Bourdieus begreber i mødet med mennesker i den odontologiske praksis forstå begrebet social arv/chanceulighed kende til Michel Foucault og magt som forståelsesramme for menneskers ageren i en verden af regler forstå Risikobegrebet fra et borgerperspektiv Form: Forelæsning, gruppearbejde. 2 x 4 lektioner i hele hold. Udprøvning: Eksaminationen har en varighed på maksimalt 30 minutter inklusive votering. Eksaminationen indledes af den studerende med en præsentation (af 5-10 minutters varighed) af et selvvalgt område (se nedenfor) indenfor forløb 2 s undervisningsområde. Eksaminationen går derefter over i en samtalelignende form, hvor eksaminatorerne stiller supplerende spørgsmål indenfor pensum. I forløb 2 har de studerende fået udleveret en række skriftlige spørgsmål udarbejdet af Mette Aakjær (om sociologi) og af Niels Mark (om folkesundhed), og det er blevet anbefalet de studerende skriftligt at besvare en del af disse spørgsmål til indføjelse i den til forløb 2 hørende portfolio. Besvarelserne af disse spørgsmål danner udgangspunkt for den studerendes indledende præsentation. Forløb 3 Sundhedspædagogik og psykologi Underviser: Lotte Andersen og Lise Hove Forløb 3 har til hensigt at udvikle de studerendes interpersonelle relations kompetence samt deres sundhedspædagogiske interventionskompetence. Dette sker ved at styrke den studerendes evne til at: tåle ustrukturerede situationer (kaos) og turde leve med dem uden at glide af turde blive i situationer og udforske dem indefra med nysgerrighed bære at være sårbar og derigennem øge selvtilliden forholde sig til sig selv og være autentisk over for andre have social fornemmelse og indlevelse i andres situation undgå at søge de nemme løsninger og tage udfordringer 6

7 Der sættes fokus på at træne i intervention ved hjælp af Den Motiverende Samtale og det forventes, at den studerende efter forløbet skal kunne: Være emotionelt og kognitivt indlevende og reflekterende Være autoritet uden at være autoritær Facilere en selvhjælpsproces i stedet for at give råd eller hjælpe Udøve reflekterende lytning og øvrige redskaber i Den Motiverende Samtale Redegøre for kompetencer, den professionelle tandplejer bør besidde Identificere og forstå såvel egen som patientens modstand og afmagt Diskutere den gode relation og anlægge styringsperspektiver på egen praksis De sidstnævnte syv mål danner udgangspunkt for eksaminationen, hvor det bliver den studerendes opgave at reflektere over disse kompetencer i forhold til et filmet case-materiale, dvs. med distance til den studerende selv. Form: Forelæsning Videodagbog Videoanalyse Gruppeøvelser. Udprøvning: Eksaminationen starter med den studerendes fremlæggelse af sin analyse af case-materialet ud fra begreber i Den Motiverende Samtale samt hans/hendes refleksioner over sundhedspædagogiske overvejelser vedr. fx: tandplejerens relationelle kompetencer; modstand og afmagt; magt- og styringsperspektiver; rollen som sundhedsprofessionel. Den studerende har ordet i ca. 15 minutter og runder af med at reflektere over egen læring i forløbet, hvorefter eksaminator og censor indleder en samtale med spørgsmål. Efter max. 25 minutters eksamination voteres der og den studerende kaldes ind og får sin karakter at vide. Forløb 4 Videnskabsteori, Observation, Interview, Livsverden og Narrativer Undervisere: Birgitte Ahrensburg og Hanne Hvid Dette forløb, der tager udgangspunkt i fænomenologiske og hermeneutiske tilgange og metoder, giver de studerende mulighed for at opnå kompetencer til at nærme sig en forståelse af den enkelte patient i sit levede liv. Formålet er at bringe den opnåede læring i spil i det daglige møde med patienten. Mål: Efter endt læring har den studerende: kendskab til videnskabsteoretiske perspektiver, der bygger på fænomenologi og hermeneutik. kendskab til narrativ tilgang som forståelsesramme for menneskers identitetsudvikling og meningsdannelse. kendskab til teoretisk viden om interview og observation som metode. 7

8 forståelse for, hvordan en kombination af metoderne interview og observation kan anvendes og nuancere kommunikationen i det daglige møde med patienten omkring sundhedspædagogiske spørgsmål. Efter endt læring kan den studerende: reflektere over, hvordan for-forståelser har betydning for egne og andres fortolkninger af virkeligheden. anvende teoretisk viden om interview og observation som metode. designe, udføre, transskribere og analysere et semi-struktureret interview. analysere og forholde sig kritisk til egen position som interviewer og observatør. reflektere over forskningsmæssige begrænsninger og muligheder ved interview og observation som dataindsamlingsmetoder. anvende en fænomenologisk, narrativ tilgang i sin forståelse af patienten i det daglige arbejde på klinikken. Evaluering: Portfolio-opgave Indhold: Præsentation og analyse af eget udførte interview med patient Præsentationen skal indeholde: refleksioner over egen samt informantens for-forståelses betydning for interviewet. refleksioner over egen position og videnskabsteoretiske udgangspunkt. Refleksioner over egen læring, og hvordan de opnåede færdigheder og kompetencer kan anvendes i det daglige sundhedspædagogiske arbejde. Omfang: Max fire sider Eksamen Mundtlig eksamen på i alt 30 minutter med ekstern censur Fem - ti minutters selvstændig fremlæggelse (power points frabedes): En kort beskrivelse af den studerendes forståelse/fortolkning af informanten og dennes livsverden og forståelse af sin sygdom. Hvad har betydning og giver mening for vedkommende? Hvilken kontekst blev interviewet til i? Refleksioner over egen positions betydning for produktionen af de opnåede data. Efter den studerendes fremlæggelse er der dialog om de opnåede erfaringer og forståelser i relation til modulets mål. Forløb 5 Intern praktik Underviser: Sanne Molsen og underviserne i intern praktik. 8

9 Dette forløb har fokus på mødet med patienten i odontologisk praksis. Det læringsudbytte den studerende har opnået i modulets forudgående 4 forløb, kvalificeres her i den interne praktik. Den studerende skal journalføre sundhedspædagogiske observationer og overvejelser, der har betydning for fremtidige tiltag. Form: Intern praktik Konferencer I løbet af den interne praktik vil de studerende blive præsenteret for opgaver og spørgsmål, relateret til modulets teoretiske indhold. Litteratur/pensum Litteraturliste: kost og ernæring forløb 1: Astrup A et al. (2005). Menneskets ernæring. 2. udg. Gyldendal Akademisk, s Sortland, K(2008). Ernæring mere end mad og drikke. 2. udg. Gads Forlag, s , , , Food, Nutrition, Physical Activity and the prevention of cancer (resume). Læs p Foldere fra hjerteforeningen: forhøjet blodtryk og kend dit kolesterol Pjece fra sundhedsstyrelsen: Når du skal tage på Litteraturliste: Anatomi og fysiologi forløb 1: 1. Kompendiet - Generel anatomi og fysiologi - emnerne: Blodkarsystemet - Hjertet, blodkarrene og blodet Luftvejssystemet Urinvejssystemet 2. Noter på Aula - samles under titlen Modul 4 - anatomi-fysiologi 3. Medicinske sygdomme - Sygdomslære og sygepleje 13. udgave 2010 Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck 9

10 Hjerte - kredsløb sygdomme Hovedemne Delemne Modul 4 Kommentar Hjertesygdomme 1. Hjertesygdomme s anatomi/fysiologi Iskæmisk hjertesygdom 1.1 Fællesbetegnelse for sygdomme der skyldes utilstrækkelig forsyning s. 86 af myocardiet Kronisk stabil angina pectoris 1.2 Angina pectoris s Det akutte koronare syndrom - AKS - omfatter Ekg Hjerteinsufficiens - en kort oversigt ustabil angina pectoris - akut myokardieinfarkt - pludselig død 1.4 Elektrokardiogram - en kort oversigt - skal ikke kunnes i detaljer 1.5 Def - et klinisk syndrom forårsaget af en utilstrækkelig hjertepumpefunktion og ledsaget af objektive påviselige ændringer i hjertets anatomi eller funktion. s til STEMI s. 83 s. 89 Kardiogent shock s. 91 Hjerteklapfejl - en kort oversigt s til Aortastenose Hjertearytmier - en kort omtale s. 97 Pacemaker om pacemakerbehandling s. 102 Hjertestop s. 103 Karsygdomme Hovedemne Delemne Modul 4 Kommentar Karsygdomme 1. Karsygdomme Hypertensio arterialis 1.1 Forhøjet blodtryk s. 175 Essentiel hypertension 1.2 Primær hypertension s til medikamentel antihypertensiv behandling Sekundær hypertension hypertension med tilgrundliggende årsag(5%) s. 179 Apoplexia cerebri 1.4 Slagtilfælde - skyldes sygdomme i hjernens blodkar s til transitorisk cerebral iskæmi 10

11 Lungesygdomme Hovedemne Delemne Modul 4 Kommentar Lungesygdomme 1. Lungesygdomme KOL 1.1 Kronisk obstruktiv lungesygdom - oversigt s ikke alt skal kunnes - fx detaljer i diagnosestillelse og behandling Maligne lungesvulster kort omtale s Litteraturliste: Farmakologi: Olsen, I.(2007): Farmakologi, Munksgaard, DK Emnerne: Almen farmakologi samt Hjerte og kredsløb Noter og opgaver på AULA Pensum- og litteraturliste til modul 4, forløb 2 Folkesundhed: Lovstof skal som hovedregel ikke læres udenad, men man skal specielt med henblik på tandplejen - være velorienteret om de enkelte love, bekendtgørelser og vejledningers indhold og med sikkerhed navigere på og kunne finde, redegøre for og anvende dette lovmateriale, fx: Sundhedsloven: LBK nr. 913 af 13/7/2010 (oprindelig fra 2006) Kapitel 5: Patienters medinddragelse i beslutninger Kapitel 6: Patientjournaler Kapitel 8: Aktindsigt Kapitel 9: Tavshedspligt, videregivelse og indhentning af helbredsoplysninger m.v. Kapitel 37: Kommunal tandpleje Kapitel 47: Regional tandpleje Kapitel 48: Odontologisk landsdels- og videnscenter Kapitel 49: Tilskud til tandpleje til visse patientgrupper BEK nr af 12/12/2006 (om journaler) BEK nr af 11/12/2009: Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp (delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed) LBK nr. 877 af 4/8/ Bekendtgørelse af lov om autorisation BEK nr. 179 af 28/2/ Tandplejebekendtgørelsen BEK nr af 28/12/2012 (om kosmetiske behandlinger. VEJ til loven fra samme dag). 11

12 I lærebogen er følgende kapitler medtaget i pensum: Kamper-Jørgensen F, Jensen BB. Forebyggelsesbegreber og sundhedsbegreber. I: Kamper-Jørgensen F, Almind G, Jensen BB, eds. Forebyggende Sundhedsarbejde. 5.udgave; Munksgaard Danmark, København; 2009 Kamper-Jørgensen F. Det forebyggende sundhedsarbejde internationale og nationale udviklinger. I: Ibid Madsen M, Grønbæk M, Kamper-Jørgensen F, Udvikling i sundhedstilstand, dødsårsager og sygdomsmønster. I: Ibid Ploug N, Hovedtræk i samfundsudviklingen. I: Ibid Schnedler H, Det forebyggende apparat især sundhedsvæsenet. I: Ibid Kamper-Jørgensen F, Almind G, Sundhedsvæsenets opbygning og funktion. I: Ibid Kamper-Jørgen F. Analyse af sundhedsproblemer. I: Ibid Almind G, Hansen GR. Forebyggelse og analyse på individniveau. I: Ibid Grønbæk M, Forebyggelse og epidemiologiske analyser. I: Ibid Desuden indgår alt udleveret materiale i pensum, herunder: Sundhedsstyrelsen, TERMINOLOGI, Forebyggelse, sundhedsfremme og folkesundhed: - som opslagsværk Laustsen S Høstrup H Wistrup P, Kompendium i evidensvurdering af forskningslitteratur. Marts 2005, Skejby Sygehus. Århus Universitetshospital 2005 (kompendiet vil være at finde på Aula). WHO, UCL Institute of Health Equity. Review of social determinants and the health divide in the WHO European Region Folkesundhedsrapporten Danmark Ed. Kjøller M, Juel K, Kamper-Jørgen F. København 2007 kan downlades på Christensen LB, Sundby A. Tandsundhed hos børn og unge med forskellig etnisk baggrund i Københavns kommune. København: Børne- og ungdomsforvaltningen https://subsite.kk.dk/edoc/besk%c3%a6ftigelses%20- %20og%20Integrationsudvalget/ % /Referat/ % / PDF Powerpoints om folkesundhed, udleveret på modul 1, kan være gavnlige at kigge igennem mange af dem er gengangere i forhold til de udleverede på modul 1. Sociologi: Andersen, Pernille T. og Timm Helle (red.) Sundhedssociologi en grundbog. Hans Reitzel. Kap. 2 Michel Foucault s

13 Kap. 3 Pierre Bourdieu s Wilken Lisanne Bourdieu for begyndere. (2. ed.) Frederiksberg. Samfundslitteratur Kap. 2 Bourdieus begreber s STT.dk Sundhedsstyrelsen Risikokommunikation i relation til sundhedsfremme og forebyggelse (2005) Artikler: Cefu (Center for Ungdomsforskning) Jensen, Larsen, Kuodahl og Andsager Sundhed og unge sociologiske perspektiver Andersen, Brian Kjær (red.) Perspektiver på vejledning.2006 Chanceulighed og risikofaktorer, relevante begreber for vejledere. Faglige alternativer til begrebet social arv i pædagogisk arbejde og vejledning. Jacob Mchangame Danskerne skal have mere mistro til Staten I undervisningen om risikobegreber vil underviseren, Anne B. Christensen tage udgangspunkt i: Hansen MB, Svendsen MN. Risikokommunikation i relation til sundhedsfremme og forebyggelse. København: Viden- og dokumentationsenheden, Sundhedsstyrelsen Publikationen kan downloades fra Litteraturliste for forløb 3: Psykologi & sundhedspædagogik. Berliner, P. & Berthelsen, J. (2000): Passiv Aggression som voksenpædagogisk problem I: Illeris, K. (red.): Tekster om læring. Roskilde universitetsforlag. Berthelsen, J.(2001): Empowerment og dilemmapædagogik I: Elle, B., Nielsen, K. og Nissen, M. (red.): Pædagogisk Psykologi. Roskilde universitets forlag. Orienterende litteratur. Berthelsen, J. (2003): Dilemmaets åbenbaringer og det onde I: Psyke & Logos nr Grabowski, D., Jensen, et al.(2010): Sundhedspædagogik i patientuddannelse, Steno Center for Sundheds fremme og patientbehandling, Aakjærs a/s, Vejle ( lokaliseret 2.maj 2012) Orienterende læsning Mach-Zagal, R. & Høst Poulsen, M. (2011): Modstand psykologi og pædagogik for sundhedsprofessionelle, Munksgaard, DK. side: 69 til 82 & 89 til 96 Rosdahl, G.: Introduktion til den motiverende samtale, Implement Consulting Group. 0Samtale.pdf, Lokaliseret d

14 Schilling, M.(2004): Angst, sorg og krise I: Menneskets psykologi, Munksgaard, DK. Orienterende læsning Vallgårda, S. (2005): Hvad er sundhedsfremme I: Tidskrift for forskning i sygdom og samfund, årg.2. nr.3, Århus universitet Tidligere mål og litteratur fra modul 1,2, & 3 danner grundlæggende forudsætninger for denne eksamen. Litteraturliste forløb 4 Videnskabsteori, Observation, Interview, Livsverden og Narrativer: Litteratur: Antoft, Rasmus (2001): Kronisk sygdom som biografisk hændelse et studie af bypass opererede kronisk syge menneskers biografiske arbejde. I: Dansk sociologi 3 (Søg på Google og download) Birkler, Jacob (2010): Forståelse. I:Videnskabsteori en grundbog. Kap. 6. Munksgaard Danmark (bogen blev også brugt på modul 1) Brinkmann, Svend og Tanggaard Lene (2010): Interviewet: Samtalen som forskningsmetode. I: Brinkmann, Svend og Tanggaard Lene (red.) KVALITATIVE METODER en grundbog. Kap. 1. Hans Reitzels Forlag Davies, Bronwyn og Harré, Rom (1990): Positioning: The discursive production of selves. I: Journal for the Social Behaviour 20:1 (søg på Google og download) Fog, Jette (1994) Med samtalen som udgangspunkt. Det kvalitative forskningsinterview. Kap. 1. Akademisk Forlag Glavind, Inger Bo (2005): At sætte tavsheder i tale fortolkning og forståelse i det kvalitative forskningsinterview. I: Jacobsen, Michael Hviid.; Kristiansen, Søren. og Prieur, Annich (red.): LIV, FORTÆLLING, TEKST Strejftog i kvalitativ sociologi. Kap. 2. Aalborg Universitetsforlag. Ålborg. Kleinmann, Arthur (1980) Patients and healers in the context of culture. An exploration of the Borderland between Anthropology, Medicine and Psychiatry. University of California Press. Berkeley, Los Angeles, London Kvale, Steinar (1997). En introduktion til det kvalitative forskningsinterview, s (uddrag af kap. 3). Hans Reitzels Forlag Kvale, Steinar (1997). En introduktion til det kvalitative forskningsinterview, kap. 7. Hans Reitzels Forlag Launsø, L. og Rieper, O. (2000): Forskning OM og MED mennesker. Nyt Nordisk Forlag Malterud, Kirsti (2010): Kvalitative studier om forebyggelse. I: Kamper-Jørgensen, Finn; Almind, Gert og Jensen, Bjarne Bruun (red.): Forebyggende sundhedsarbejde. Kap. 12. Munksgaard Danmark Mattingly, Cheryl. (2005): Den narrative udvikling i nyere medicinsk antropologi. I: Tidsskrift for forskning i sydom og samfund, 2 14

15 Wadel, C. (1991). Feltarbejd i egen kultur. Hegland Trykkeri. Flekkefjord Ved forløbets start vil blive meddelt hvilke titler der er centrale, og hvilke der er mere supplerende. Bedømmelse Prøveforudsætninger Modul 4 afsluttes med en individuel mundtlig prøve med ekstern censur. Prøven tager afsæt i den studerendes portfolio for forløbet. Indstilling til prøven er betinget af, at den studerende har opfyldt kravene til portfolio for alle 5 forløb og at denne har deltaget i mindst 80 % af de planlagte studieaktiviteter. Modul 4 består af 4 forløb med mellemliggende intern praktik Prøven vil foregå i én af følgende fire tværfaglige forløb. Mindst 3 døgn inden prøven, vil den studerende blive orienteret om hvilke læringsmål / forløb denne skal til prøve i. Fordelingen vil ske ved lodtræning mellem nedenstående forløb: Forløb 1: Anatomi og fysiologi, Ernæring og sundhed, Generel medicin og farmakologi Forløb 2: Samfundsodontologi/folkesundhed og sociologi Forløb 3: Sundhedspædagogik og psykologi Forløb 4: Videnskabsteori og videns metodologi Prøveform Teoretisk mundtlig prøve med ekstern censur og karakter. En lodtræning af den studerendes portfolioopgaver, vil afgøre hvilket forløb der skal danne baggrund for eksamination. Denne lodtrækning foregår 3 døgn inden eksamensdatoen. Eksaminationens forløb: Portfolio bruges som afsæt for uddybning, refleksion og diskussion. Prøven har form som et oplæg fra eksaminanden og en samtale, hvori indgår spørgsmål fra eksaminator og censor samt en diskussion. Der eksamineres ½ time inkl. vortering og tilbagemelding. Det mundtlige oplæg må højst vare en tredjedel af den samlede eksaminationstid. Bedømmelse sker efter en vortering mellem eksaminator og censor på baggrund af de formelle regler for eksamen. Bedømmelsen er en vurdering af det mundtlige oplæg. Oversigt over eksamination offentliggøres på Aula. Indstilling til ordinær prøve, omprøve og sygeprøve: Den studerende indstilles automatisk første ordinære prøve, som afslutter modulet. Den studerende er automatisk tilmeldt omprøve og evt. sygeprøve, hvis den ordinære prøve ikke er bestået, ikke mødt eller ved sygdom. Tidspunkt for omprøve: Fredag den 22. august Se endvidere: Omprøve og sygeprøve afvikles ligesom den ordinære prøve Om eksamensregler se endvidere lov om Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) (BEK nr. 857 af 01/07/2010 Gældende) https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Evaluering af modulet Evaluering af modul 4 vil foregå i starten af september/modul 5. 15

16 Undervisere på modul 4 ABH Ann-Berit Hansen Tandplejer BA Birgitte Ahrensburg Cand. pæd. pæd. psyk. CH Charlotte Huber Tandplejer DSN Dorte Snog Nielsen Tandplejer GL Gunhild Langballe Tandplejer HHV Hanne Hvid Tandlæge, MSA IK Inger Kirkegaard Tandplejer JH Jan Hejle Tandlæge JT Jan Tagesen Specialtandlæge i kæbekirurgi JL Jeanette Lyk Tandplejer JØ Jensa Øregaard Tandplejer KC Kristin Clausen Tandplejer, BS LM Lene Martinussen Tandplejer, studieleder LH Lise Hove Cand. Psych. LA Lotte Andersen Modulansvarlig Tandplejer, MSP MM Mette Møller Tandplejer/BA human ernæring MAA Mette Aakjær Tandplejer NM Niels Mark Tandlæge, MPH PHM Pernille Hjorth Mose Tandplejer SM Sanne Molsen Tandplejer SP Sanne Pedersen Tandplejer 16

Tandpleje grundlæggende sundhedspædagogisk virksomhed 15 ECTS point

Tandpleje grundlæggende sundhedspædagogisk virksomhed 15 ECTS point Modulbeskrivelse professionsuddannelsen i tandpleje Modul 4 2015 Tandpleje grundlæggende sundhedspædagogisk virksomhed 15 ECTS point Modulansvarlig: Lene Meilstrup Martinussen Modulbeskrivelsen er godkendt

Læs mere

Modulbeskrivelse professionsuddannelsen i tandpleje

Modulbeskrivelse professionsuddannelsen i tandpleje Modulbeskrivelse professionsuddannelsen i tandpleje Modul 11-2013 Kundskabsgrundlag og metode Modulansvarlig: Lise Hove Modulbeskrivelsen er godkendt den 1. november 2013 Skolen for Klinikassistenter,

Læs mere

Tandpleje grundlæggende sundhedspædagogisk virksomhed 15 ECTS point

Tandpleje grundlæggende sundhedspædagogisk virksomhed 15 ECTS point Modulbeskrivelse professionsuddannelsen i tandpleje Modul 4 2016 Tandpleje grundlæggende sundhedspædagogisk virksomhed 15 ECTS point Modulansvarlig: Lene Meilstrup Martinussen Modulbeskrivelsen er godkendt

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 4 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Afdeling Thisted Januar 2012 Modulets tema og læringsudbytte Tværprofessionel virksomhed Tema: Tværfagligt modul tværprofessionel virksomhed

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 5. Lokalt tillæg til studieordningen. Tværprofessionel virksomhed. August 2015 ASLD og BEJO / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 5. Lokalt tillæg til studieordningen. Tværprofessionel virksomhed. August 2015 ASLD og BEJO / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 ASLD og BEJO / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 5 består af studieaktivitetsmodellen,

Læs mere

og Susanne M). Da dette er et forslag, er der selvfølgelig muligheder for ændringer.

og Susanne M). Da dette er et forslag, er der selvfølgelig muligheder for ændringer. Pædagogik Forslag fra den tværgående gruppe, der har arbejdet med faget pædagogik (AnneMarie, Margit og Susanne M). Da dette er et forslag, er der selvfølgelig muligheder for ændringer. Faget pædagogik

Læs mere

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 foråret 2017

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 foråret 2017 Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 foråret 2017 Undervisningen tager primært udgangspunkt i bøgerne: Interview. Det kvalitative forskningsinterview som håndværk af Steinar Kvale og Svend Brinkmann

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf13- forår 2016.

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf13- forår 2016. Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf13- forår 2016. Modul 13 rev. 21-12-2015 Side 1 Indhold Valgmodul - Sygepleje Praksis-,

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul /2016 Tandpleje - profession, kundskabsgrundlag og metode 1

Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul /2016 Tandpleje - profession, kundskabsgrundlag og metode 1 D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje Modulbeskrivelse for modul 11 2015/2016 Tandpleje

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed 15 ECTS-point...

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Side 1 af 6 Modulets tema Den monofaglige

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul 4 2015/16 Grundlæggende sundhedspædagogisk virksomhed 1

Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul 4 2015/16 Grundlæggende sundhedspædagogisk virksomhed 1 D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje Modulbeskrivelse for modul 4 2015/16 Grundlæggende

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper - gældende indtil 05.02.2012 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 04/2016 - Modul 11 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi Modul 12 - Teori Januar 2015 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 3 OVERSIGT OVER MODULET 4 Introduktion til modulet 4 Studietid 4 Fordeling af fag og ECTS - point

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen Modulbeskrivelse

Ergoterapeutuddannelsen Modulbeskrivelse Modulbeskrivelse Modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet. Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse Hold E11v 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1.0 Tema... 3 2.0 Fordeling af fagområder og ECTS point i modul

Læs mere

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 2. semester - modul 4 Hold ss2013sa & ss2013sea Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 4 GRUNDLÆGGENDE KLINISK VIRKSOMHED...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Tillæg til studieordning Sygeplejerskeuddannelsen 2016

Tillæg til studieordning Sygeplejerskeuddannelsen 2016 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Tillæg til studieordning Sygeplejerskeuddannelsen 2016 Særligt tilrettelagt forløb for studerende med SSA uddannelse Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle, september 2016 Godkendt

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN. 7. semester. Hold Februar 07. Gældende for perioden

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN. 7. semester. Hold Februar 07. Gældende for perioden SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN 7. semester Hold Februar 07 Gældende for perioden 01.02.10-30.06.10 Indholdsfortegnelse Forord...3 Semesterets hensigt, mål og tilrettelæggelse...4 Indhold...5

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 7 Relationer og interaktioner Professionsbachelor i sygepleje sfortegnelse Introduktion til modul 7 beskrivelsen.3 Studieaktivitetsmodel for modul 7.5

Læs mere

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse 2. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema: Menneske, aktivitet og omgivelser 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen

Læs mere

Modul 7 Relationer og interaktioner

Modul 7 Relationer og interaktioner Sundhedsfaglig højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg/Thisted August 2012 Relationer og interaktioner Modulets tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner Modulet retter sig

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Modul 6 E13 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Modulet retter sig mod folkesygdomme, patienter/borgere med kroniske sygdomme og kliniske

Læs mere

Modulbeskrivelse. 3. semester - modul 6. Hold ss2012v. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 3. semester - modul 6. Hold ss2012v. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 3. semester - modul 6 Hold ss2012v Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 6 SYGEPLEJE, KRONISK SYGE PATIENTER OG BORGERE

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Hold September 2014 Forår 2015 Revideret marts 2015. 1 Indhold Modul 4 - Grundlæggende klinisk virksomhed... 3 Klinisk

Læs mere

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret 2017

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret 2017 Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret Undervisningen tager primært udgangspunkt i bøgerne: Interview. Det kvalitative forskningsinterview som håndværk af Steinar Kvale og Svend Brinkmann

Læs mere

Modul 7 Relationer og interaktioner

Modul 7 Relationer og interaktioner Sundhedsfaglig højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2013 Modulets tema og læringsudbytte Relationer og interaktioner Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner Modulet retter sig mod

Læs mere

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Modulet sætter fokus på tværprofessionelt samarbejde mhp. en kvalificeret, sammenhængende indsats overfor brugerne. Det gennemføres på Campus Næstved i samarbejde mellem

Læs mere

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret 2016

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret 2016 Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret Undervisningen tager primært udgangspunkt i bøgerne: Interview. Det kvalitative forskningsinterview som håndværk af Steinar Kvale og Svend Brinkmann

Læs mere

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen Modulbeskrivelse Modul 12 Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling af ergoterapi. Klinisk undervisning VI April 2015 MHOL og PIAJ / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 12 består

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul 11 2014/2015 Tandpleje - profession, kundskabsgrundlag og metode 1

Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul 11 2014/2015 Tandpleje - profession, kundskabsgrundlag og metode 1 D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje Modulbeskrivelse for modul 11 2014/2015 Tandpleje

Læs mere

Modulbeskrivelse for Modul 14

Modulbeskrivelse for Modul 14 Institut for Sygepleje Modulbeskrivelse for Modul 14 Bachelorprojekt jf. Studieordningen for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelsen er godkendt den 13. januar 2011 Revideret

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Modulbeskrivelse for modul 1 Sygeplejevirksomhed i Danmark

Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Modulbeskrivelse for modul 1 Sygeplejevirksomhed i Danmark Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Modulbeskrivelse for modul 1 Sygeplejevirksomhed i Danmark Kvalificeringsuddannelse for sygeplejersker uddannet uden for Norden og EU under åben uddannelse 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Valgfagets titel Forskning i og udvikling af professionspraksis

Valgfagets titel Forskning i og udvikling af professionspraksis Valgfagets titel Forskning i og udvikling af professionspraksis ECTS point 31/3 ECTS point Valgfaget afholdes University College Lillebælt Blangstedgårdsvej 4 5220 Odense NØ Valgfagsansvarlig uddannelse

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden Hold Februar 2010 Forår 2013 Modul 13 rev. 10-1-2013 Side 1 Indhold Valgmodul - Sygepleje Praksis-,

Læs mere

Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse

Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Thisted Lerpyttervej 43 7700 Thisted Januar 2009 Somatisk sygdom og lidelse Modulets tema og læringsudbytte Tema: : Sygepleje, somatisk sygdom og lidelse

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed... 5 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse 1. semester August 2016 JEBA / MHOL og MSNI INDHOLD 1 Indledning 3 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. Erg511

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. Erg511 Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Erg511 August 2012 Indholdsfortegnelse Modulbeskrivelse modul 5: Tværprofessionel virksomhed... 1 Retningslinjer for intern prøve - modul 5 - Tværprofessionel virksomhed...

Læs mere

Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning

Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning Den pædagogiske diplomuddannelse PD16-17 Ob1 Gennemgående underviser: Jens Skou Olsen (modulansvarlig) Studievejledning: Anders Holst Internater 9.-10. november

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bose12 - efterår 2015.

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bose12 - efterår 2015. Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bose12 - efterår 2015. Modul 13 rev. 07-07-2015 Side 1 Indhold Valgmodul - Sygepleje Praksis-,

Læs mere

MODULPLAN Bioanalytikeruddannelsen

MODULPLAN Bioanalytikeruddannelsen Obligatorisk Beskrivelse fokuserer på kvalitetssikring inden for den bioanalytiske praksis, etik samt kontakt med patient og/eller donor. Undervisningen på modul 4 foregår på UCL i de første to uger og

Læs mere

MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper 4. semester Hold September 2012 X Lektionsplan Modul 8 Teoretisk del 25. marts 2014

Læs mere

Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed

Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Kompleks klinisk virksomhed Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulet retter

Læs mere

Undervisningslokale Der henvises til timeplanen: http://autumnschedule.au.dk/dk/default.aspx

Undervisningslokale Der henvises til timeplanen: http://autumnschedule.au.dk/dk/default.aspx Uddannelse: Masteruddannelsen i Positiv Psykologi Modul (nr. + navn): Modul 4, Masterprojekt ECTS: 15 Semester + år: Forår 2016 Undervisningssted: København hhv. Aarhus Modulansvarlige Nina Tange Undervisere

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt: Sygeplejeprofession, kundskabsgrundlag og metoder Hold S10V Uge 12 Uge 26, 2013 Indholdsfortegnelse 1.0 Hensigt med beskrivelsen

Læs mere

Sundhedsuddannelserne

Sundhedsuddannelserne Sundhedsuddannelserne Modul 5: Mennesket i et tværfagligt sundhedsprofessionelt perspektiv Monofaglig undervisning i radiografuddannelsen Hold R08S 17. august 2009 Ret til ændringer forbeholdes Indhold

Læs mere

Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2012 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Modulets tema og læringsudbytte Tema: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte

Læs mere

Studie-guide Masteruddannelsen i Rehabilitering

Studie-guide Masteruddannelsen i Rehabilitering Studie-guide Masteruddannelsen i Rehabilitering Modul 1 - Introduktion til videnskabsteori og videnskabelig metode (med forbehold for ændringer) Masteruddannelsen i Rehabilitering MR 13, efterårssemester

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 07/2016 modul 12 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf14 - forår 2017.

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf14 - forår 2017. Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf14 - forår 2017. Modul 13 rev. 23-01-2017 Side 1 Indhold Valgmodul - Sygepleje Praksis-,

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Modul 7 Relationer og interaktioner

Modul 7 Relationer og interaktioner Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg Marts 2011 Modulets tema og læringsudbytte Relationer og interaktioner Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner Modulet retter sig mod mennesker

Læs mere

Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve. Radiografuddannelsen modul 7, overgangsordning University College Lillebælt

Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve. Radiografuddannelsen modul 7, overgangsordning University College Lillebælt Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve Radiografuddannelsen modul 7, overgangsordning University College Lillebælt Gældende efteråret 2016 Formål Formål med prøven er at bedømme i hvilken grad

Læs mere

Modulbeskrivelse. 6. semester - modul 12. Hold ss2011s. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 6. semester - modul 12. Hold ss2011s. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 6. semester - modul 12 Hold ss2011s Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 12 SELVSTÆNDIG

Læs mere

Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelsen modul december 2014

Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelsen modul december 2014 Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelsen modul 14 9. december 2014 Radiografuddannelsen University College Lillebælt University College Nordjylland Professionshøjskolen Metropol Indholdet

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold SS X Februar 203, uge 6-7 Indholdsfortegnelse.0 Hensigt med beskrivelsen af Modul 8, 4.

Læs mere

Modulbeskrivelse Professionsuddannelsen i Tandpleje

Modulbeskrivelse Professionsuddannelsen i Tandpleje Modulbeskrivelse Professionsuddannelsen i Tandpleje Modul 2 2014-2015 Tandpleje sundhed og sygdom 15 ECTS point Modulansvarlig: Jensa Ottosdottir Modulbeskrivelsen er godkendt den 1. september 2014 Skolen

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 6. Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 6. Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 6 Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Modul 6, Sygepleje, kronisk syge patienter

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 11

Modulbeskrivelse for modul 11 Modulbeskrivelse for modul 11 Modulets titel Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 11 28.06.13 Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig

Læs mere

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Fysioterapeutuddannelsen, Psykomotorikuddannelsen og Sygeplejerskeuddannelsen, Nordsjælland d.9. juni 2015 MODULBESKRIVELSE Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Efterår 2015 Professionsbachelor i fysioterapi,

Læs mere

Tema: Sygepleje, kronisk syge mennesker og patienter / borgere i eget hjem

Tema: Sygepleje, kronisk syge mennesker og patienter / borgere i eget hjem VIA Sundhed Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Modulbeskrivelse For modul 6 Sygepleje, kronisk syge mennesker og patienter og borgere i eget hjem Modulbetegnelse, tema og kompetencer Tema: Sygepleje,

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Teoretisk undervisning. Modulbeskrivelse Modul 14 - Bachelorprojekt: Sygeplejeprofession, kundskabsgrundlag og metoder Hold S12Sx+y Uge 41, 2015 uge 4, 2016 Indholdsfortegnelse 1.0 Hensigt med beskrivelsen

Læs mere

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje Peqqisaanermik Ilisimatusarfik. Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab. Sygeplejestudiet Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje 8. semester Hold 2010 Indholdsfortegnelse Indhold

Læs mere

Ny uddannelse 2016 v/ Helle Stryhn og Birgit Hedegaard Møller

Ny uddannelse 2016 v/ Helle Stryhn og Birgit Hedegaard Møller Ny uddannelse 2016 v/ Helle Stryhn og Birgit Hedegaard Møller 15.6.2016 Bekendtgørelse Uddannelsen består af teoretiske uddannelseselementer med et samlet omfang på 120 ECTS-point og praktik (kliniske

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Retningslinjer for modulprøve 6

Retningslinjer for modulprøve 6 Retningslinjer for modulprøve 6 0,5ECTS Formål Den studerende demonstrerer opnået læringsudbytte inden for modul 6 og afprøves i ergoterapeutisk intervention. Mål Den studerende skal præsentere viden om

Læs mere

Ekstern teoretisk prøve Modul 10

Ekstern teoretisk prøve Modul 10 Udfold dit talent VIA University College Dato: 15. august 2014 Journalnr.: U0275-1-05-1-14 Ref.: sfs Ekstern teoretisk prøve Modul 10 Formål Det er formålet med denne prøve at du som studerende viser at

Læs mere

Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed

Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg/Thisted Januar 2012 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Modulet retter sig mod menneskets viden, værdier,

Læs mere

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Socialog sundhedsassistentuddannelsen

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Socialog sundhedsassistentuddannelsen Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Socialog sundhedsassistentuddannelsen Grundforløbets 2. del Grundforløbsprøven tager udgangspunkt i en helhedsorienteret tænkning, der afspejler den praksis

Læs mere

Dato Uge 34. Lokale Tidspunkt Emne Underviser Litteratur. Inge Rasmussen

Dato Uge 34. Lokale Tidspunkt Emne Underviser Litteratur. Inge Rasmussen KLINISK VEJLEDERUDDANNELSE Skema og studieplan - HOLD 567 Efteråret 2015 Undervisningen foregår på Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ, hvor intet andet er nævnt Dato Uge 34 Lokale Tidspunkt Emne Underviser

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Revideret 23.06.2015 Hold:bosF14 1 Indhold Studieaktivitetsmodel... 3 Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere

Læs mere

Studieplan for: Sundhedsfremme i folkeskolen muligheder og begrænsninger

Studieplan for: Sundhedsfremme i folkeskolen muligheder og begrænsninger Studieplan for: Sundhedsfremme i folkeskolen muligheder og begrænsninger Lektioner begynder 8.15. Oplysninger om lokaler står på skemaet, som er udleveret Information og dialog i holdets FRONTERRUM Dato

Læs mere

Modul 10 Ekstern teoretisk prøve

Modul 10 Ekstern teoretisk prøve Uddannelse til professionsbachelor i sygepleje - et særligt tilrettelagt forløb med fritagelse af 60 ECTS-point Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2014 Modul 10 Ekstern

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Revideret 17.03.2015 Hold Sept. 2013 1 Indhold Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte

Læs mere

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 11. Sundhedsfremme og forebyggelse.

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 11. Sundhedsfremme og forebyggelse. Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 11 Sundhedsfremme og forebyggelse. Arbejdsliv, arbejdsmiljø og erhvervsrettet rehabilitering. August 2016 PIAJ og MALN / MSNI og MHOL 1 1.0. Indledning

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 1. Fag og profession. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 1. Fag og profession. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 1 Fag og profession Professionsbachelor i sygepleje Introduktion til modul 1 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel for modul 1... 5 Fag: Sygeplejefaget...

Læs mere

Studieguide Masteruddannelsen i rehabilitering

Studieguide Masteruddannelsen i rehabilitering Studieguide Masteruddannelsen i rehabilitering Modul 1: Introduktion til videnskabsteori og -metode (med forbehold for ændringer) MR 14, efterårssemester 2014 Undervisning i weekenderne den 5. - 6. september,

Læs mere

Modul 1. Tandpleje sundhed og sygdom. 15 ECTS point. Modulansvarlig: Jensa Ottosdottir

Modul 1. Tandpleje sundhed og sygdom. 15 ECTS point. Modulansvarlig: Jensa Ottosdottir Tandpleje sundhed og sygdom 15 ECTS point 2012 2013 Modulansvarlig: Jensa Ottosdottir Modul 1 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Modul 11 Kundskabsgrundlag og metode Modul 10 Kvalitetssikring, klinisk

Læs mere

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Modulet starter i uge 17 og 46 Modulets tema Modulet retter sig mod den udviklingsorienterede selvstændige og kritiske

Læs mere

Modulbeskrivelse Modul 5

Modulbeskrivelse Modul 5 Modulbeskrivelse Modul 5 1 Indledning Modul 5 sætter fokus på tværprofessionelt samarbejde mhp. en kvalificeret, sammenhængende indsats overfor brugerne. Modulet dækker 15 ECTS. Modulbeskrivelsen er udarbejdet

Læs mere

Fagmodul i Psykologi

Fagmodul i Psykologi ROSKILDE UNIVERSITET Fagmodul i Psykologi DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 4. november 2015 2012-900 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen Modulbeskrivelse

Ergoterapeutuddannelsen Modulbeskrivelse Modulbeskrivelse Hold E10s Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Tema:... 3 2.0 Fordeling af fagområder og ECTS point

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold S2V X August 203, uge 35-36 Modul 8 Hold S2V X Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse....0

Læs mere

Modul 9: Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis.

Modul 9: Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Modulbeskrivelse Ergoterapetuddannelsen Modul 9: Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V. Indledning Modulbeskrivelsen er udarbejdet på grundlag af Bekendtgørelse

Læs mere

Modul 1 Sygepleje, fag og profession

Modul 1 Sygepleje, fag og profession Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje, fag og profession Tema: Sygepleje, fag og profession Modulet retter sig mod introduktion

Læs mere

Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed

Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje. BEK

Læs mere

Projektskabelon. Beskrivelse af emne til Tværprofessionelt modul. Omfang 6 ECTS. 1. Titel:

Projektskabelon. Beskrivelse af emne til Tværprofessionelt modul. Omfang 6 ECTS. 1. Titel: Projektskabelon Afdeling/enhed: Blangstedgårdsvej Oprettelsesdato: 07.02.2012 Udarbejdet af: anha21 Journalnummer: 1900.1960-408-2011 Dokumentnavn: Dokumentnummer: Skabelon Beskrivelse af emne til Tværprofessionelt

Læs mere

Forskning i og udvikling af professionspraksis

Forskning i og udvikling af professionspraksis Forskning i og udvikling af professionspraksis Valgfagets titel: Forskning i og udvikling af professionspraksis 31/3 ECTS point Valgfaget afholdes: University College Lillebælt Blangstedgårdsvej 4 5220

Læs mere

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 4. semester

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 4. semester Bachelor i sygepleje Hold 2015 Indhold Obligatoriske forhold, prøver og eksaminer... 3 Vurderingsformer... 3 Indstilling og afmelding til prøver... 4 Oversigt over prøver... 5 Interne prøver... 5 Eksterne

Læs mere

For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder

For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder Modulbeskrivelse For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder Modulbetegnelse, tema og kompetencer Modulet retter sig mod viden om sygepleje, systematiserede overvejelser, metoder

Læs mere