Tandpleje grundlæggende sundhedspædagogisk virksomhed 15 ECTS point

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tandpleje grundlæggende sundhedspædagogisk virksomhed 15 ECTS point"

Transkript

1 Modulbeskrivelse professionsuddannelsen i tandpleje Modul /2014 Tandpleje grundlæggende sundhedspædagogisk virksomhed 15 ECTS point Modulansvarlig: Lotte Andersen Skolen for Klinikassistenter, Tandplejere og Kliniske Tandteknikere Aarhus Universitet Vennelyst Boulevard 9, 8000 Aarhus C Tlf Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Modul 11 Kundskabsgrundlag og metode Modul 10 Kvalitetssikring, klinisk ræsonnering og behandling Modul 9 Borgere med særlig behov Modul 8 Relationer og interaktioner Modul 7 Profession og metoder Modul 6 Samfund, sundhedsfremmer og forebyggelse Modul 5 Udvidet klinisk virksomhed Modul 4 Grundlæggende sundhedspædagogisk virksomhed Modul 3 Grundlæggende klinisk virksomhed Modul 2 Sundhed og sygdom Modul 1 Fag, profession og studie Modul 4. Tillæg til studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje, Skolen for Klinikassistenter, Tandplejere og Kliniske Tandteknikere. SKT-Aarhus 2013

2 Indholdsfortegnelse Fagområder og fordeling af ECTS:... 3 Modulets længde... 3 Mål og læringsudbytte... 3 Modulets tema... 3 Formål... 4 Indhold... 4 Forløb 1 Anatomi og fysiologi, Generel medicin og farmakologi og ernæring... 4 Forløb 2 Folkesundhed og sociologi... 5 Forløb 3 Sundhedspædagogik og psykologi... 6 Forløb 4 Videnskabs- teori og metodologi... 7 Forløb 5 Intern praktik... 8 Litteratur/pensum... 9 Bedømmelse Undervisere på modul

3 Fagområder og fordeling af ECTS: Sundheds- og naturvidenskabelige fag: Anatomi og fysiologi, Ernæring og Sundhed Generel medicin og Farmakologi Humanistiske og samfundsvidenskabelige fag: Psykologi Samfundsodontologi/Folkesundhed og Sociologi Pædagogik og sundhedspædagogik, Etik, Kommunikation og sundhedsinformatik Tandplejefaget med odontologiske fag: Videnskabelig tilgang og metode Intern praktik Ekstern praktik 4 ECTS point 6 ECTS point 5 ECTS point Modulets længde Modul 4 har et omfang på 15 ECTS-point og en varighed på 10 uger. 1 ECTS-point svarer til en studieindsats på ca timer. Det svarer til at 1 uge (1,5 ECTSpoint) svarer til en studieindsats på 40 timer. Modulet starter i uge 15 og løber til og med uge 26. Mål og læringsudbytte Modulet retter sig mod tandplejeprofessionens bidrag til at fremme udvalgte grupper af borgeres eller patienters sundhed i forhold til oral helse. Der er fokus på det enkelte menneske eller grupper af mennesker med forskellige livsopfattelser, livsvilkår og opfattelse af oralt relaterede problemer. Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte: basal viden om ernæring og sundhed herunder betydning for folkesundhed i forhold til udvalgte målgrupper identificere og analysere risikofaktorer i relation til oral helse hos udvalgte grupper af borgere samt foreslå og gennemføre sundhedsfremmende tiltag reflektere over patientsituationer i relation til patientens levevilkår og muligheder samt tandplejeintervention i forbindelse hermed indgå i sundhedspædagogisk arbejde i relation til borgere med behov for forebyggende tiltag eller med behov i forhold til enkle sundhedsfaglige problemstillinger i relation til oral helse og tandbehandling. Modulets tema Modulet er især rettet mod forebyggelse og sundhedsfremme, og mod de videnskabelige metoder der er knyttet til problemidentificering, intervention og evaluering af sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende tiltag. 3

4 Formål Formålet er, at den studerende opnår praktiske færdigheder og teoretisk viden, der gør den studerende i stand til, i samarbejde med patienten, at afdække, forstå og dokumentere dennes deltagerforudsætninger med henblik på kvalificering af såvel patientens som egen handlekompetence. Indhold Modulet består af fem undervisnings- og studieforløb med tværfaglige temaer og de 4 første forløb afsluttes med en portfolio som skal godkendes som en forudsætning for at gå til udprøvning. På det 5. forløb, som er et klinisk forløb, skal deltagerforudsætningen 80 % være opnået for at gå til udprøvning. Forløb 1: Anatomi og fysiologi, Generel medicin og farmakologi og ernæring Forløb 2: Folkesundhed og sociologi Forløb 3: Sundhedspædagogik og psykologi Forløb 4: Videnskabs- teori og metodologi Forløb 5: Intern praktik Hvert forløb beskrives nærmere på de kommende sider. Forløb 1 Anatomi og fysiologi, Generel medicin og farmakologi og ernæring Underviser: Jan Hejle, Mette Møller og Jan Tagesen I dette forløb skal den studerende fordybe sig i et organ og en sygdom som er væsentlige for forståelsen af patienten i den odontologiske praksis. Hovedemnet er hjertekredsløbet. Dette danner udgangspunkt for emner i ernæringslære og en kort intro til faget farmakologi, hvor den medicinske behandling af hjertesygdomme gennemgås på introduktionsniveau. Desuden indgår respirationsvejs- og urinvejssystemet af hensyn til mulighed for en sammenhængende beskrivelse af kredsløbet. Mål for læring: Efter endt læring skal den studerende have/kunne: Anatomi og fysiologi: Beskrive hjerte og kredsløb, respirationsvejssystemet og urinvejssystemet Anvende viden om ovennævnte organsystemer i forbindelse med førstehjælp, sygdomslære, farmakologi og ernæringslære Generel medicin: Beskrive de vigtigste sygdomme inden for hjerte og kredsløb, respirationsvejssystemet og urinvejssystemet Identificere medicinske risikofaktorer af betydning for odontologisk behandling Farmakologi: tilegnet sig viden om risikopatienter i odontologiske praksis kendskab til lægemiddelfortegnelsen 4

5 basal viden om almen farmakologi nævne og beskrive de vigtigste farmaka indenfor hjertemedicin argumentere for anvendt medicinsk behandling til en hjertepatient Mål for kost og ernæring: Forklare kostens betydning for udvikling, forebyggelse og behandling af hjerte kar sygdomme, diabetes, kræft, osteoporose og overvægt samt anvende diætprincipperne som knytter sig hertil. Forklare de ernæringsmæssige behov hos svækkede ældre og syge samt anvende anbefalingerne om ernæring knyttet hertil. indgå i samarbejde om ernæring og kostvejledning med andre faggrupper indenfor sundhedsområdet Form: Forelæsninger og gruppearbejde Tværfaglig Caseopgave (portfoliobaseret) Udprøvning i anatomi, fysiologi, farmakologi og ernæring: Anatomi og fysiologi: De studerende udvælges til udprøvning minimun 3 dage før eksamen, og har disse dage til forberedelse. Den studerende kommer ind og giver et kort oplæg ud fra port folio casen (ca. 5 min) Den studerende trækker et spørgsmål/billede i faget anatomi og fysiologi og eksamineres ud fra dette (ca. 5 min) Der spørges ind til farmakologi (ca. 5 min) og ernæring (ca. 5 min). Den studerende venter udenfor, mens der voteres. Den studerende bliver kaldt ind til karaktergivning. Forløb 2 Folkesundhed og sociologi I dette forløb skal den studerende beskæftige sig med samfunds- og folkesundhedsperspektivet. Fokus vil være på levevilkår samt livstilens betydning for sundhed og sygdom herunder især risikobegreber. Folkesundhed: Efter endt læring skal den studerende have/kunne: grundlæggende forståelse af organisation af det danske sundhedsvæsen med fokus på tandplejen overordnet kendskab til gældende love for regulering af sundhedsvæsenet og befolkningens adgang hertil grundlæggende kendskab til begreber som sundhed, forebyggelse og sundhedsfremme basalt kendskab til epidemiologisk metode indledende kendskab til elementære statistiske begreber. Endvidere kendskab til opgørelse af sundhedstilstande (fx SCOR). kendskab til befolkningens generelle sundhedstilstand og afvigelser herfra især i forhold til ulighed 5

6 definere begreberne risiko, risikoadfærd og risikogrupper og anvendelse af begreberne set i samfundets perspektiv Sociologi: Den studerende skal: kunne anvende Pierre Bourdieus begreber i mødet med mennesker i den odontologiske praksis forstå begrebet social arv/chanceulighed kende til Michel Foucault og magt som forståelsesramme for menneskers ageren i en verden af regler forstå Risikobegrebet fra et borgerperspektiv Form: Forelæsning, gruppearbejde. 2 x 4 lektioner i hele hold. Udprøvning: Eksaminationen har en varighed på maksimalt 30 minutter inklusive votering. Eksaminationen indledes af den studerende med en præsentation (af 5-10 minutters varighed) af et selvvalgt område (se nedenfor) indenfor forløb 2 s undervisningsområde. Eksaminationen går derefter over i en samtalelignende form, hvor eksaminatorerne stiller supplerende spørgsmål indenfor pensum. I forløb 2 har de studerende fået udleveret en række skriftlige spørgsmål udarbejdet af Mette Aakjær (om sociologi) og af Niels Mark (om folkesundhed), og det er blevet anbefalet de studerende skriftligt at besvare en del af disse spørgsmål til indføjelse i den til forløb 2 hørende portfolio. Besvarelserne af disse spørgsmål danner udgangspunkt for den studerendes indledende præsentation. Forløb 3 Sundhedspædagogik og psykologi Underviser: Lotte Andersen og Lise Hove Forløb 3 har til hensigt at udvikle de studerendes interpersonelle relations kompetence samt deres sundhedspædagogiske interventionskompetence. Dette sker ved at styrke den studerendes evne til at: tåle ustrukturerede situationer (kaos) og turde leve med dem uden at glide af turde blive i situationer og udforske dem indefra med nysgerrighed bære at være sårbar og derigennem øge selvtilliden forholde sig til sig selv og være autentisk over for andre have social fornemmelse og indlevelse i andres situation undgå at søge de nemme løsninger og tage udfordringer 6

7 Der sættes fokus på at træne i intervention ved hjælp af Den Motiverende Samtale og det forventes, at den studerende efter forløbet skal kunne: Være emotionelt og kognitivt indlevende og reflekterende Være autoritet uden at være autoritær Facilere en selvhjælpsproces i stedet for at give råd eller hjælpe Udøve reflekterende lytning og øvrige redskaber i Den Motiverende Samtale Redegøre for kompetencer, den professionelle tandplejer bør besidde Identificere og forstå såvel egen som patientens modstand og afmagt Diskutere den gode relation og anlægge styringsperspektiver på egen praksis De sidstnævnte syv mål danner udgangspunkt for eksaminationen, hvor det bliver den studerendes opgave at reflektere over disse kompetencer i forhold til et filmet case-materiale, dvs. med distance til den studerende selv. Form: Forelæsning Videodagbog Videoanalyse Gruppeøvelser. Udprøvning: Eksaminationen starter med den studerendes fremlæggelse af sin analyse af case-materialet ud fra begreber i Den Motiverende Samtale samt hans/hendes refleksioner over sundhedspædagogiske overvejelser vedr. fx: tandplejerens relationelle kompetencer; modstand og afmagt; magt- og styringsperspektiver; rollen som sundhedsprofessionel. Den studerende har ordet i ca. 15 minutter og runder af med at reflektere over egen læring i forløbet, hvorefter eksaminator og censor indleder en samtale med spørgsmål. Efter max. 25 minutters eksamination voteres der og den studerende kaldes ind og får sin karakter at vide. Forløb 4 Videnskabsteori, Observation, Interview, Livsverden og Narrativer Undervisere: Birgitte Ahrensburg og Hanne Hvid Dette forløb, der tager udgangspunkt i fænomenologiske og hermeneutiske tilgange og metoder, giver de studerende mulighed for at opnå kompetencer til at nærme sig en forståelse af den enkelte patient i sit levede liv. Formålet er at bringe den opnåede læring i spil i det daglige møde med patienten. Mål: Efter endt læring har den studerende: kendskab til videnskabsteoretiske perspektiver, der bygger på fænomenologi og hermeneutik. kendskab til narrativ tilgang som forståelsesramme for menneskers identitetsudvikling og meningsdannelse. kendskab til teoretisk viden om interview og observation som metode. 7

8 forståelse for, hvordan en kombination af metoderne interview og observation kan anvendes og nuancere kommunikationen i det daglige møde med patienten omkring sundhedspædagogiske spørgsmål. Efter endt læring kan den studerende: reflektere over, hvordan for-forståelser har betydning for egne og andres fortolkninger af virkeligheden. anvende teoretisk viden om interview og observation som metode. designe, udføre, transskribere og analysere et semi-struktureret interview. analysere og forholde sig kritisk til egen position som interviewer og observatør. reflektere over forskningsmæssige begrænsninger og muligheder ved interview og observation som dataindsamlingsmetoder. anvende en fænomenologisk, narrativ tilgang i sin forståelse af patienten i det daglige arbejde på klinikken. Evaluering: Portfolio-opgave Indhold: Præsentation og analyse af eget udførte interview med patient Præsentationen skal indeholde: refleksioner over egen samt informantens for-forståelses betydning for interviewet. refleksioner over egen position og videnskabsteoretiske udgangspunkt. Refleksioner over egen læring, og hvordan de opnåede færdigheder og kompetencer kan anvendes i det daglige sundhedspædagogiske arbejde. Omfang: Max fire sider Eksamen Mundtlig eksamen på i alt 30 minutter med ekstern censur Fem - ti minutters selvstændig fremlæggelse (power points frabedes): En kort beskrivelse af den studerendes forståelse/fortolkning af informanten og dennes livsverden og forståelse af sin sygdom. Hvad har betydning og giver mening for vedkommende? Hvilken kontekst blev interviewet til i? Refleksioner over egen positions betydning for produktionen af de opnåede data. Efter den studerendes fremlæggelse er der dialog om de opnåede erfaringer og forståelser i relation til modulets mål. Forløb 5 Intern praktik Underviser: Sanne Molsen og underviserne i intern praktik. 8

9 Dette forløb har fokus på mødet med patienten i odontologisk praksis. Det læringsudbytte den studerende har opnået i modulets forudgående 4 forløb, kvalificeres her i den interne praktik. Den studerende skal journalføre sundhedspædagogiske observationer og overvejelser, der har betydning for fremtidige tiltag. Form: Intern praktik Konferencer I løbet af den interne praktik vil de studerende blive præsenteret for opgaver og spørgsmål, relateret til modulets teoretiske indhold. Litteratur/pensum Litteraturliste: kost og ernæring forløb 1: Astrup A et al. (2005). Menneskets ernæring. 2. udg. Gyldendal Akademisk, s Sortland, K(2008). Ernæring mere end mad og drikke. 2. udg. Gads Forlag, s , , , Food, Nutrition, Physical Activity and the prevention of cancer (resume). Læs p Foldere fra hjerteforeningen: forhøjet blodtryk og kend dit kolesterol Pjece fra sundhedsstyrelsen: Når du skal tage på Litteraturliste: Anatomi og fysiologi forløb 1: 1. Kompendiet - Generel anatomi og fysiologi - emnerne: Blodkarsystemet - Hjertet, blodkarrene og blodet Luftvejssystemet Urinvejssystemet 2. Noter på Aula - samles under titlen Modul 4 - anatomi-fysiologi 3. Medicinske sygdomme - Sygdomslære og sygepleje 13. udgave 2010 Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck 9

10 Hjerte - kredsløb sygdomme Hovedemne Delemne Modul 4 Kommentar Hjertesygdomme 1. Hjertesygdomme s anatomi/fysiologi Iskæmisk hjertesygdom 1.1 Fællesbetegnelse for sygdomme der skyldes utilstrækkelig forsyning s. 86 af myocardiet Kronisk stabil angina pectoris 1.2 Angina pectoris s Det akutte koronare syndrom - AKS - omfatter Ekg Hjerteinsufficiens - en kort oversigt ustabil angina pectoris - akut myokardieinfarkt - pludselig død 1.4 Elektrokardiogram - en kort oversigt - skal ikke kunnes i detaljer 1.5 Def - et klinisk syndrom forårsaget af en utilstrækkelig hjertepumpefunktion og ledsaget af objektive påviselige ændringer i hjertets anatomi eller funktion. s til STEMI s. 83 s. 89 Kardiogent shock s. 91 Hjerteklapfejl - en kort oversigt s til Aortastenose Hjertearytmier - en kort omtale s. 97 Pacemaker om pacemakerbehandling s. 102 Hjertestop s. 103 Karsygdomme Hovedemne Delemne Modul 4 Kommentar Karsygdomme 1. Karsygdomme Hypertensio arterialis 1.1 Forhøjet blodtryk s. 175 Essentiel hypertension 1.2 Primær hypertension s til medikamentel antihypertensiv behandling Sekundær hypertension hypertension med tilgrundliggende årsag(5%) s. 179 Apoplexia cerebri 1.4 Slagtilfælde - skyldes sygdomme i hjernens blodkar s til transitorisk cerebral iskæmi 10

11 Lungesygdomme Hovedemne Delemne Modul 4 Kommentar Lungesygdomme 1. Lungesygdomme KOL 1.1 Kronisk obstruktiv lungesygdom - oversigt s ikke alt skal kunnes - fx detaljer i diagnosestillelse og behandling Maligne lungesvulster kort omtale s Litteraturliste: Farmakologi: Olsen, I.(2007): Farmakologi, Munksgaard, DK Emnerne: Almen farmakologi samt Hjerte og kredsløb Noter og opgaver på AULA Pensum- og litteraturliste til modul 4, forløb 2 Folkesundhed: Lovstof skal som hovedregel ikke læres udenad, men man skal specielt med henblik på tandplejen - være velorienteret om de enkelte love, bekendtgørelser og vejledningers indhold og med sikkerhed navigere på og kunne finde, redegøre for og anvende dette lovmateriale, fx: Sundhedsloven: LBK nr. 913 af 13/7/2010 (oprindelig fra 2006) Kapitel 5: Patienters medinddragelse i beslutninger Kapitel 6: Patientjournaler Kapitel 8: Aktindsigt Kapitel 9: Tavshedspligt, videregivelse og indhentning af helbredsoplysninger m.v. Kapitel 37: Kommunal tandpleje Kapitel 47: Regional tandpleje Kapitel 48: Odontologisk landsdels- og videnscenter Kapitel 49: Tilskud til tandpleje til visse patientgrupper BEK nr af 12/12/2006 (om journaler) BEK nr af 11/12/2009: Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp (delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed) LBK nr. 877 af 4/8/ Bekendtgørelse af lov om autorisation BEK nr. 179 af 28/2/ Tandplejebekendtgørelsen BEK nr af 28/12/2012 (om kosmetiske behandlinger. VEJ til loven fra samme dag). 11

12 I lærebogen er følgende kapitler medtaget i pensum: Kamper-Jørgensen F, Jensen BB. Forebyggelsesbegreber og sundhedsbegreber. I: Kamper-Jørgensen F, Almind G, Jensen BB, eds. Forebyggende Sundhedsarbejde. 5.udgave; Munksgaard Danmark, København; 2009 Kamper-Jørgensen F. Det forebyggende sundhedsarbejde internationale og nationale udviklinger. I: Ibid Madsen M, Grønbæk M, Kamper-Jørgensen F, Udvikling i sundhedstilstand, dødsårsager og sygdomsmønster. I: Ibid Ploug N, Hovedtræk i samfundsudviklingen. I: Ibid Schnedler H, Det forebyggende apparat især sundhedsvæsenet. I: Ibid Kamper-Jørgensen F, Almind G, Sundhedsvæsenets opbygning og funktion. I: Ibid Kamper-Jørgen F. Analyse af sundhedsproblemer. I: Ibid Almind G, Hansen GR. Forebyggelse og analyse på individniveau. I: Ibid Grønbæk M, Forebyggelse og epidemiologiske analyser. I: Ibid Desuden indgår alt udleveret materiale i pensum, herunder: Sundhedsstyrelsen, TERMINOLOGI, Forebyggelse, sundhedsfremme og folkesundhed: - som opslagsværk Laustsen S Høstrup H Wistrup P, Kompendium i evidensvurdering af forskningslitteratur. Marts 2005, Skejby Sygehus. Århus Universitetshospital 2005 (kompendiet vil være at finde på Aula). WHO, UCL Institute of Health Equity. Review of social determinants and the health divide in the WHO European Region Folkesundhedsrapporten Danmark Ed. Kjøller M, Juel K, Kamper-Jørgen F. København 2007 kan downlades på Christensen LB, Sundby A. Tandsundhed hos børn og unge med forskellig etnisk baggrund i Københavns kommune. København: Børne- og ungdomsforvaltningen https://subsite.kk.dk/edoc/besk%c3%a6ftigelses%20- %20og%20Integrationsudvalget/ % /Referat/ % / PDF Powerpoints om folkesundhed, udleveret på modul 1, kan være gavnlige at kigge igennem mange af dem er gengangere i forhold til de udleverede på modul 1. Sociologi: Andersen, Pernille T. og Timm Helle (red.) Sundhedssociologi en grundbog. Hans Reitzel. Kap. 2 Michel Foucault s

13 Kap. 3 Pierre Bourdieu s Wilken Lisanne Bourdieu for begyndere. (2. ed.) Frederiksberg. Samfundslitteratur Kap. 2 Bourdieus begreber s STT.dk Sundhedsstyrelsen Risikokommunikation i relation til sundhedsfremme og forebyggelse (2005) Artikler: Cefu (Center for Ungdomsforskning) Jensen, Larsen, Kuodahl og Andsager Sundhed og unge sociologiske perspektiver Andersen, Brian Kjær (red.) Perspektiver på vejledning.2006 Chanceulighed og risikofaktorer, relevante begreber for vejledere. Faglige alternativer til begrebet social arv i pædagogisk arbejde og vejledning. Jacob Mchangame Danskerne skal have mere mistro til Staten I undervisningen om risikobegreber vil underviseren, Anne B. Christensen tage udgangspunkt i: Hansen MB, Svendsen MN. Risikokommunikation i relation til sundhedsfremme og forebyggelse. København: Viden- og dokumentationsenheden, Sundhedsstyrelsen Publikationen kan downloades fra Litteraturliste for forløb 3: Psykologi & sundhedspædagogik. Berliner, P. & Berthelsen, J. (2000): Passiv Aggression som voksenpædagogisk problem I: Illeris, K. (red.): Tekster om læring. Roskilde universitetsforlag. Berthelsen, J.(2001): Empowerment og dilemmapædagogik I: Elle, B., Nielsen, K. og Nissen, M. (red.): Pædagogisk Psykologi. Roskilde universitets forlag. Orienterende litteratur. Berthelsen, J. (2003): Dilemmaets åbenbaringer og det onde I: Psyke & Logos nr Grabowski, D., Jensen, et al.(2010): Sundhedspædagogik i patientuddannelse, Steno Center for Sundheds fremme og patientbehandling, Aakjærs a/s, Vejle ( lokaliseret 2.maj 2012) Orienterende læsning Mach-Zagal, R. & Høst Poulsen, M. (2011): Modstand psykologi og pædagogik for sundhedsprofessionelle, Munksgaard, DK. side: 69 til 82 & 89 til 96 Rosdahl, G.: Introduktion til den motiverende samtale, Implement Consulting Group. 0Samtale.pdf, Lokaliseret d

14 Schilling, M.(2004): Angst, sorg og krise I: Menneskets psykologi, Munksgaard, DK. Orienterende læsning Vallgårda, S. (2005): Hvad er sundhedsfremme I: Tidskrift for forskning i sygdom og samfund, årg.2. nr.3, Århus universitet Tidligere mål og litteratur fra modul 1,2, & 3 danner grundlæggende forudsætninger for denne eksamen. Litteraturliste forløb 4 Videnskabsteori, Observation, Interview, Livsverden og Narrativer: Litteratur: Antoft, Rasmus (2001): Kronisk sygdom som biografisk hændelse et studie af bypass opererede kronisk syge menneskers biografiske arbejde. I: Dansk sociologi 3 (Søg på Google og download) Birkler, Jacob (2010): Forståelse. I:Videnskabsteori en grundbog. Kap. 6. Munksgaard Danmark (bogen blev også brugt på modul 1) Brinkmann, Svend og Tanggaard Lene (2010): Interviewet: Samtalen som forskningsmetode. I: Brinkmann, Svend og Tanggaard Lene (red.) KVALITATIVE METODER en grundbog. Kap. 1. Hans Reitzels Forlag Davies, Bronwyn og Harré, Rom (1990): Positioning: The discursive production of selves. I: Journal for the Social Behaviour 20:1 (søg på Google og download) Fog, Jette (1994) Med samtalen som udgangspunkt. Det kvalitative forskningsinterview. Kap. 1. Akademisk Forlag Glavind, Inger Bo (2005): At sætte tavsheder i tale fortolkning og forståelse i det kvalitative forskningsinterview. I: Jacobsen, Michael Hviid.; Kristiansen, Søren. og Prieur, Annich (red.): LIV, FORTÆLLING, TEKST Strejftog i kvalitativ sociologi. Kap. 2. Aalborg Universitetsforlag. Ålborg. Kleinmann, Arthur (1980) Patients and healers in the context of culture. An exploration of the Borderland between Anthropology, Medicine and Psychiatry. University of California Press. Berkeley, Los Angeles, London Kvale, Steinar (1997). En introduktion til det kvalitative forskningsinterview, s (uddrag af kap. 3). Hans Reitzels Forlag Kvale, Steinar (1997). En introduktion til det kvalitative forskningsinterview, kap. 7. Hans Reitzels Forlag Launsø, L. og Rieper, O. (2000): Forskning OM og MED mennesker. Nyt Nordisk Forlag Malterud, Kirsti (2010): Kvalitative studier om forebyggelse. I: Kamper-Jørgensen, Finn; Almind, Gert og Jensen, Bjarne Bruun (red.): Forebyggende sundhedsarbejde. Kap. 12. Munksgaard Danmark Mattingly, Cheryl. (2005): Den narrative udvikling i nyere medicinsk antropologi. I: Tidsskrift for forskning i sydom og samfund, 2 14

15 Wadel, C. (1991). Feltarbejd i egen kultur. Hegland Trykkeri. Flekkefjord Ved forløbets start vil blive meddelt hvilke titler der er centrale, og hvilke der er mere supplerende. Bedømmelse Prøveforudsætninger Modul 4 afsluttes med en individuel mundtlig prøve med ekstern censur. Prøven tager afsæt i den studerendes portfolio for forløbet. Indstilling til prøven er betinget af, at den studerende har opfyldt kravene til portfolio for alle 5 forløb og at denne har deltaget i mindst 80 % af de planlagte studieaktiviteter. Modul 4 består af 4 forløb med mellemliggende intern praktik Prøven vil foregå i én af følgende fire tværfaglige forløb. Mindst 3 døgn inden prøven, vil den studerende blive orienteret om hvilke læringsmål / forløb denne skal til prøve i. Fordelingen vil ske ved lodtræning mellem nedenstående forløb: Forløb 1: Anatomi og fysiologi, Ernæring og sundhed, Generel medicin og farmakologi Forløb 2: Samfundsodontologi/folkesundhed og sociologi Forløb 3: Sundhedspædagogik og psykologi Forløb 4: Videnskabsteori og videns metodologi Prøveform Teoretisk mundtlig prøve med ekstern censur og karakter. En lodtræning af den studerendes portfolioopgaver, vil afgøre hvilket forløb der skal danne baggrund for eksamination. Denne lodtrækning foregår 3 døgn inden eksamensdatoen. Eksaminationens forløb: Portfolio bruges som afsæt for uddybning, refleksion og diskussion. Prøven har form som et oplæg fra eksaminanden og en samtale, hvori indgår spørgsmål fra eksaminator og censor samt en diskussion. Der eksamineres ½ time inkl. vortering og tilbagemelding. Det mundtlige oplæg må højst vare en tredjedel af den samlede eksaminationstid. Bedømmelse sker efter en vortering mellem eksaminator og censor på baggrund af de formelle regler for eksamen. Bedømmelsen er en vurdering af det mundtlige oplæg. Oversigt over eksamination offentliggøres på Aula. Indstilling til ordinær prøve, omprøve og sygeprøve: Den studerende indstilles automatisk første ordinære prøve, som afslutter modulet. Den studerende er automatisk tilmeldt omprøve og evt. sygeprøve, hvis den ordinære prøve ikke er bestået, ikke mødt eller ved sygdom. Tidspunkt for omprøve: Fredag den 22. august Se endvidere: Omprøve og sygeprøve afvikles ligesom den ordinære prøve Om eksamensregler se endvidere lov om Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) (BEK nr. 857 af 01/07/2010 Gældende) https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Evaluering af modulet Evaluering af modul 4 vil foregå i starten af september/modul 5. 15

16 Undervisere på modul 4 ABH Ann-Berit Hansen Tandplejer BA Birgitte Ahrensburg Cand. pæd. pæd. psyk. CH Charlotte Huber Tandplejer DSN Dorte Snog Nielsen Tandplejer GL Gunhild Langballe Tandplejer HHV Hanne Hvid Tandlæge, MSA IK Inger Kirkegaard Tandplejer JH Jan Hejle Tandlæge JT Jan Tagesen Specialtandlæge i kæbekirurgi JL Jeanette Lyk Tandplejer JØ Jensa Øregaard Tandplejer KC Kristin Clausen Tandplejer, BS LM Lene Martinussen Tandplejer, studieleder LH Lise Hove Cand. Psych. LA Lotte Andersen Modulansvarlig Tandplejer, MSP MM Mette Møller Tandplejer/BA human ernæring MAA Mette Aakjær Tandplejer NM Niels Mark Tandlæge, MPH PHM Pernille Hjorth Mose Tandplejer SM Sanne Molsen Tandplejer SP Sanne Pedersen Tandplejer 16

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje BEK nr 29 af 24/01/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 11. september 2015 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Undervisningsministeriet j. nr. 101.514.021 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Lovtidende A 2008. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje. 24. januar 2008

Lovtidende A 2008. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje. 24. januar 2008 Lovtidende A 2008 24. januar 2008 Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje I medfør af 5, stk. 1-2, og 11, stk. 2, i lov nr. 481 af 31. maj 2000 om mellemlange videregående uddannelser

Læs mere

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Lektionskatalog teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Lektionskatalog teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Lektionskatalog teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje 5. semester Hold 2010 August 2012 Indholdsfortegnelse OVERSIGT OVER

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul 11 2014/2015 Tandpleje - profession, kundskabsgrundlag og metode 1

Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul 11 2014/2015 Tandpleje - profession, kundskabsgrundlag og metode 1 D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje Modulbeskrivelse for modul 11 2014/2015 Tandpleje

Læs mere

Modul 11 Samfund, gruppe og individ

Modul 11 Samfund, gruppe og individ Modul 11 Samfund, gruppe og individ Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk 15 ECTS point Revision: januar 2015 Modulbeskrivelse 11 Gældende fra forårssemestret 2015 Modulet begynder

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

STUDIEGUIDE. Fysisk Aktivitet, Fitness og Sundhedsfremme. for studiepakken. Syddansk Universitet 2014-2015

STUDIEGUIDE. Fysisk Aktivitet, Fitness og Sundhedsfremme. for studiepakken. Syddansk Universitet 2014-2015 STUDIEGUIDE for studiepakken Fysisk Aktivitet, Fitness og Sundhedsfremme Syddansk Universitet 2014-2015 Side1 Del I: Overblik over Fysisk Aktivitet, Fitness og Sundhedsfremme... 5 Studiepakkens profil...

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul 1 2015/2016 Tandpleje fag, profession og studie 1

Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul 1 2015/2016 Tandpleje fag, profession og studie 1 D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje Modulbeskrivelse for modul 1 2015/2016 Tandpleje

Læs mere

Undervisningsmaterialer Jensen og Johnsen: Sundhedsfremme i teori og praksis, Philosophia, 2. udg., 6. oplag, 2003, ISBN 87-88663-45-0

Undervisningsmaterialer Jensen og Johnsen: Sundhedsfremme i teori og praksis, Philosophia, 2. udg., 6. oplag, 2003, ISBN 87-88663-45-0 Afgangsprojekt Undervisere Undervisere i Samfunds- og Adfærdsfag 5. semester I alt ca. 70 lektioner pr. studerende. Forudgående undervisning Børnehaveprojekt, Skoleprojekt, Materiale- og litteraturvurdering,

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 6. Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 6. Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 6 Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Modul 6, Sygepleje, kronisk syge patienter

Læs mere

Radiografuddannelsen. Modul 12 Kvalitet i radiografi Hold R10V. 04. oktober 2012. Ret til ændringer forbeholdes

Radiografuddannelsen. Modul 12 Kvalitet i radiografi Hold R10V. 04. oktober 2012. Ret til ændringer forbeholdes Modul 12 Kvalitet i radiografi Hold R10V 04. oktober 2012 Ret til ændringer forbeholdes Indhold Fokus og læringsudbytte... 3 Oversigt over modul 12... 4 Prøve... 5 Skemaer... 5 Litteratur... 5 ECTS og

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul 3 2015/2016 Tandpleje grundlæggende klinisk virksomhed 1

Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul 3 2015/2016 Tandpleje grundlæggende klinisk virksomhed 1 D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje Modulbeskrivelse for modul 3 2015/2016 Tandpleje

Læs mere

Modulbeskrivelse. 1. Semester - Modul 1. Hold ss2013va & ss2013vea. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 1. Semester - Modul 1. Hold ss2013va & ss2013vea. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 1. Semester - Modul 1 Hold ss2013va & ss2013vea Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 1 FAG OG PROFESSION... 2 INTRODUKTION

Læs mere

Modul 6. Sygepleje - kronisk syge patienter og borgere i eget hjem.

Modul 6. Sygepleje - kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. kl 2015 Modul 6. Sygepleje - kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle University College Lillebælt 10-08-2015 Indhold 1. Efter modulet har den studerende opnået følgende

Læs mere

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 10 Samfund, sundhed og forebyggelse 15 ECTS

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 10 Samfund, sundhed og forebyggelse 15 ECTS Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 10 Samfund, sundhed og forebyggelse 15 ECTS Modulet starter i uge 17 og 46 Modulets tema Modulet retter sig i overvejende grad mod deltagelsesniveauet i ICF.

Læs mere

Studieordning UCSJ. Professionsbachelor. som Pædagog

Studieordning UCSJ. Professionsbachelor. som Pædagog Studieordning UCSJ Professionsbachelor som Pædagog 2014-Bekendtgørelsen 1. september 2014 1 Indhold 1. Forord 5 2. Studieordningens nationale del 7 Afsluttende prøver i Fællesdelen... 7 Prøveform: Grundfagligheden

Læs mere

Forebyggende hjemmebesøg i et Dialogisk perspektiv

Forebyggende hjemmebesøg i et Dialogisk perspektiv Professionshøjskolen Metropol, Sundhedsfaglig diplomuddannelse, marts 2011 Afgangsmodul Opgaven er udarbejdet af: Vejleder på opgaven: Opgaven er på: Indeholder Lone Black Schwartzlose Annette Johannesen

Læs mere

Modul 6. Ergoterapi og ergoterapeutisk praksis

Modul 6. Ergoterapi og ergoterapeutisk praksis Modul 6 Ergoterapi og ergoterapeutisk praksis April 2010 1 Indholdsfortegnelse Modulbeskrivelse modul 6: Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering.... 1 Undervisningsplan for Ergoterapi modul 6...

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSEN I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER

KANDIDATUDDANNELSEN I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET September 2014 1 Kapitel 1: Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag 2 Fakultetstilhørsforhold

Læs mere

Sundhedspædagogik for ældre i grupper

Sundhedspædagogik for ældre i grupper Sundhedspædagogik for ældre i grupper Health Education for elderly people in groups Afgangsprojekt udarbejdet af Lisa Jensen Vejleder Annette Larsen Sygeplejerske, Med. Uddannelsesansvarlig - Studieunit

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Studieplan SOA09 MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Sygepleje Farmakologi Sygdomslære University College Lillebaelt 1 Studieplan Modul 8 Psykisk syge

Læs mere

Professionsbacheloruddannelse i jordemoderkundskab ved Professionshøjskolen Metropol i København

Professionsbacheloruddannelse i jordemoderkundskab ved Professionshøjskolen Metropol i København Professionsbacheloruddannelse i jordemoderkundskab ved Professionshøjskolen Metropol i København Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer:

Læs mere

Modulvejledning Ledelse af forandringsprocesser Valgmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015

Modulvejledning Ledelse af forandringsprocesser Valgmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 Modulvejledning Ledelse af forandringsprocesser Valgmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 1 Indhold Velkommen til modulet... 3 Hovedtemaer for modulet... 3 Læringsmål... 4 Indhold...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i klinisk sygepleje

Studieordning for Kandidatuddannelsen i klinisk sygepleje Ansvarligt fakultet: Sundhedsvidenskabeligt Fakultet Ansvarligt studienævn: Studienævnet for kandidatuddannelsen i klinisk sygepleje Campusby: Odense Årgang(e): 2014 Revideret: Maj 2013 Syddansk universitet

Læs mere

Modul 11- Sygeplejerskeuddannelsen

Modul 11- Sygeplejerskeuddannelsen MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje Kompleks klinisk virksomhed Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje. BEK nr.

Læs mere

Sygeplejerskens rolle i den tværfaglige konference

Sygeplejerskens rolle i den tværfaglige konference Sygeplejerskens rolle i den tværfaglige konference * The nurse s role in the interdisciplinary conference Anslag: 65.803 Udarbejdet af: Henriette Clemencia Kuijt Victor Studienr.: syk10301 Modul 14 F2008B

Læs mere

Specialemodul 15 ECTS. - Den offentlige lederuddannelse. Østjysk Ledelsesakademi Efteråret 2012

Specialemodul 15 ECTS. - Den offentlige lederuddannelse. Østjysk Ledelsesakademi Efteråret 2012 Specialemodul - Den offentlige lederuddannelse Østjysk Ledelsesakademi Efteråret 2012 15 ECTS 1 Indhold Specialemodulet (15 ECTS point)... 3 Indhold og læringsmål modulet... 3 Synopsis... 4 Vejledning...

Læs mere

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at udbuddet opfylder kriterierne for relevans og kvalitet på tilfredsstillende vis.

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at udbuddet opfylder kriterierne for relevans og kvalitet på tilfredsstillende vis. Professionshøjskolen VIA University College Rektor Harald Mikkelsen Birgitte Ashorn Quelle Sendt pr. e-mail: viauc@via.dk, hm@viauc.dk, baq@viauc.dk Positiv akkreditering af eksisterende udbud af professionsbacheloruddannelsen

Læs mere

STUDIEORDNING for Sundhedsfaglig diplomuddannelse. 1. juli 2011

STUDIEORDNING for Sundhedsfaglig diplomuddannelse. 1. juli 2011 STUDIEORDNING for Sundhedsfaglig diplomuddannelse 1. juli 2011 Moduloversigt revideret 18. december 2014 sfortegnelse 1. Indledning... 5 2. Uddannelsens formål... 5 3. Uddannelses varighed... 5 4. Uddannelsens

Læs mere