Tandpleje grundlæggende sundhedspædagogisk virksomhed 15 ECTS point

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tandpleje grundlæggende sundhedspædagogisk virksomhed 15 ECTS point"

Transkript

1 Modulbeskrivelse professionsuddannelsen i tandpleje Modul /2014 Tandpleje grundlæggende sundhedspædagogisk virksomhed 15 ECTS point Modulansvarlig: Lotte Andersen Skolen for Klinikassistenter, Tandplejere og Kliniske Tandteknikere Aarhus Universitet Vennelyst Boulevard 9, 8000 Aarhus C Tlf Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Modul 11 Kundskabsgrundlag og metode Modul 10 Kvalitetssikring, klinisk ræsonnering og behandling Modul 9 Borgere med særlig behov Modul 8 Relationer og interaktioner Modul 7 Profession og metoder Modul 6 Samfund, sundhedsfremmer og forebyggelse Modul 5 Udvidet klinisk virksomhed Modul 4 Grundlæggende sundhedspædagogisk virksomhed Modul 3 Grundlæggende klinisk virksomhed Modul 2 Sundhed og sygdom Modul 1 Fag, profession og studie Modul 4. Tillæg til studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje, Skolen for Klinikassistenter, Tandplejere og Kliniske Tandteknikere. SKT-Aarhus 2013

2 Indholdsfortegnelse Fagområder og fordeling af ECTS:... 3 Modulets længde... 3 Mål og læringsudbytte... 3 Modulets tema... 3 Formål... 4 Indhold... 4 Forløb 1 Anatomi og fysiologi, Generel medicin og farmakologi og ernæring... 4 Forløb 2 Folkesundhed og sociologi... 5 Forløb 3 Sundhedspædagogik og psykologi... 6 Forløb 4 Videnskabs- teori og metodologi... 7 Forløb 5 Intern praktik... 8 Litteratur/pensum... 9 Bedømmelse Undervisere på modul

3 Fagområder og fordeling af ECTS: Sundheds- og naturvidenskabelige fag: Anatomi og fysiologi, Ernæring og Sundhed Generel medicin og Farmakologi Humanistiske og samfundsvidenskabelige fag: Psykologi Samfundsodontologi/Folkesundhed og Sociologi Pædagogik og sundhedspædagogik, Etik, Kommunikation og sundhedsinformatik Tandplejefaget med odontologiske fag: Videnskabelig tilgang og metode Intern praktik Ekstern praktik 4 ECTS point 6 ECTS point 5 ECTS point Modulets længde Modul 4 har et omfang på 15 ECTS-point og en varighed på 10 uger. 1 ECTS-point svarer til en studieindsats på ca timer. Det svarer til at 1 uge (1,5 ECTSpoint) svarer til en studieindsats på 40 timer. Modulet starter i uge 15 og løber til og med uge 26. Mål og læringsudbytte Modulet retter sig mod tandplejeprofessionens bidrag til at fremme udvalgte grupper af borgeres eller patienters sundhed i forhold til oral helse. Der er fokus på det enkelte menneske eller grupper af mennesker med forskellige livsopfattelser, livsvilkår og opfattelse af oralt relaterede problemer. Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte: basal viden om ernæring og sundhed herunder betydning for folkesundhed i forhold til udvalgte målgrupper identificere og analysere risikofaktorer i relation til oral helse hos udvalgte grupper af borgere samt foreslå og gennemføre sundhedsfremmende tiltag reflektere over patientsituationer i relation til patientens levevilkår og muligheder samt tandplejeintervention i forbindelse hermed indgå i sundhedspædagogisk arbejde i relation til borgere med behov for forebyggende tiltag eller med behov i forhold til enkle sundhedsfaglige problemstillinger i relation til oral helse og tandbehandling. Modulets tema Modulet er især rettet mod forebyggelse og sundhedsfremme, og mod de videnskabelige metoder der er knyttet til problemidentificering, intervention og evaluering af sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende tiltag. 3

4 Formål Formålet er, at den studerende opnår praktiske færdigheder og teoretisk viden, der gør den studerende i stand til, i samarbejde med patienten, at afdække, forstå og dokumentere dennes deltagerforudsætninger med henblik på kvalificering af såvel patientens som egen handlekompetence. Indhold Modulet består af fem undervisnings- og studieforløb med tværfaglige temaer og de 4 første forløb afsluttes med en portfolio som skal godkendes som en forudsætning for at gå til udprøvning. På det 5. forløb, som er et klinisk forløb, skal deltagerforudsætningen 80 % være opnået for at gå til udprøvning. Forløb 1: Anatomi og fysiologi, Generel medicin og farmakologi og ernæring Forløb 2: Folkesundhed og sociologi Forløb 3: Sundhedspædagogik og psykologi Forløb 4: Videnskabs- teori og metodologi Forløb 5: Intern praktik Hvert forløb beskrives nærmere på de kommende sider. Forløb 1 Anatomi og fysiologi, Generel medicin og farmakologi og ernæring Underviser: Jan Hejle, Mette Møller og Jan Tagesen I dette forløb skal den studerende fordybe sig i et organ og en sygdom som er væsentlige for forståelsen af patienten i den odontologiske praksis. Hovedemnet er hjertekredsløbet. Dette danner udgangspunkt for emner i ernæringslære og en kort intro til faget farmakologi, hvor den medicinske behandling af hjertesygdomme gennemgås på introduktionsniveau. Desuden indgår respirationsvejs- og urinvejssystemet af hensyn til mulighed for en sammenhængende beskrivelse af kredsløbet. Mål for læring: Efter endt læring skal den studerende have/kunne: Anatomi og fysiologi: Beskrive hjerte og kredsløb, respirationsvejssystemet og urinvejssystemet Anvende viden om ovennævnte organsystemer i forbindelse med førstehjælp, sygdomslære, farmakologi og ernæringslære Generel medicin: Beskrive de vigtigste sygdomme inden for hjerte og kredsløb, respirationsvejssystemet og urinvejssystemet Identificere medicinske risikofaktorer af betydning for odontologisk behandling Farmakologi: tilegnet sig viden om risikopatienter i odontologiske praksis kendskab til lægemiddelfortegnelsen 4

5 basal viden om almen farmakologi nævne og beskrive de vigtigste farmaka indenfor hjertemedicin argumentere for anvendt medicinsk behandling til en hjertepatient Mål for kost og ernæring: Forklare kostens betydning for udvikling, forebyggelse og behandling af hjerte kar sygdomme, diabetes, kræft, osteoporose og overvægt samt anvende diætprincipperne som knytter sig hertil. Forklare de ernæringsmæssige behov hos svækkede ældre og syge samt anvende anbefalingerne om ernæring knyttet hertil. indgå i samarbejde om ernæring og kostvejledning med andre faggrupper indenfor sundhedsområdet Form: Forelæsninger og gruppearbejde Tværfaglig Caseopgave (portfoliobaseret) Udprøvning i anatomi, fysiologi, farmakologi og ernæring: Anatomi og fysiologi: De studerende udvælges til udprøvning minimun 3 dage før eksamen, og har disse dage til forberedelse. Den studerende kommer ind og giver et kort oplæg ud fra port folio casen (ca. 5 min) Den studerende trækker et spørgsmål/billede i faget anatomi og fysiologi og eksamineres ud fra dette (ca. 5 min) Der spørges ind til farmakologi (ca. 5 min) og ernæring (ca. 5 min). Den studerende venter udenfor, mens der voteres. Den studerende bliver kaldt ind til karaktergivning. Forløb 2 Folkesundhed og sociologi I dette forløb skal den studerende beskæftige sig med samfunds- og folkesundhedsperspektivet. Fokus vil være på levevilkår samt livstilens betydning for sundhed og sygdom herunder især risikobegreber. Folkesundhed: Efter endt læring skal den studerende have/kunne: grundlæggende forståelse af organisation af det danske sundhedsvæsen med fokus på tandplejen overordnet kendskab til gældende love for regulering af sundhedsvæsenet og befolkningens adgang hertil grundlæggende kendskab til begreber som sundhed, forebyggelse og sundhedsfremme basalt kendskab til epidemiologisk metode indledende kendskab til elementære statistiske begreber. Endvidere kendskab til opgørelse af sundhedstilstande (fx SCOR). kendskab til befolkningens generelle sundhedstilstand og afvigelser herfra især i forhold til ulighed 5

6 definere begreberne risiko, risikoadfærd og risikogrupper og anvendelse af begreberne set i samfundets perspektiv Sociologi: Den studerende skal: kunne anvende Pierre Bourdieus begreber i mødet med mennesker i den odontologiske praksis forstå begrebet social arv/chanceulighed kende til Michel Foucault og magt som forståelsesramme for menneskers ageren i en verden af regler forstå Risikobegrebet fra et borgerperspektiv Form: Forelæsning, gruppearbejde. 2 x 4 lektioner i hele hold. Udprøvning: Eksaminationen har en varighed på maksimalt 30 minutter inklusive votering. Eksaminationen indledes af den studerende med en præsentation (af 5-10 minutters varighed) af et selvvalgt område (se nedenfor) indenfor forløb 2 s undervisningsområde. Eksaminationen går derefter over i en samtalelignende form, hvor eksaminatorerne stiller supplerende spørgsmål indenfor pensum. I forløb 2 har de studerende fået udleveret en række skriftlige spørgsmål udarbejdet af Mette Aakjær (om sociologi) og af Niels Mark (om folkesundhed), og det er blevet anbefalet de studerende skriftligt at besvare en del af disse spørgsmål til indføjelse i den til forløb 2 hørende portfolio. Besvarelserne af disse spørgsmål danner udgangspunkt for den studerendes indledende præsentation. Forløb 3 Sundhedspædagogik og psykologi Underviser: Lotte Andersen og Lise Hove Forløb 3 har til hensigt at udvikle de studerendes interpersonelle relations kompetence samt deres sundhedspædagogiske interventionskompetence. Dette sker ved at styrke den studerendes evne til at: tåle ustrukturerede situationer (kaos) og turde leve med dem uden at glide af turde blive i situationer og udforske dem indefra med nysgerrighed bære at være sårbar og derigennem øge selvtilliden forholde sig til sig selv og være autentisk over for andre have social fornemmelse og indlevelse i andres situation undgå at søge de nemme løsninger og tage udfordringer 6

7 Der sættes fokus på at træne i intervention ved hjælp af Den Motiverende Samtale og det forventes, at den studerende efter forløbet skal kunne: Være emotionelt og kognitivt indlevende og reflekterende Være autoritet uden at være autoritær Facilere en selvhjælpsproces i stedet for at give råd eller hjælpe Udøve reflekterende lytning og øvrige redskaber i Den Motiverende Samtale Redegøre for kompetencer, den professionelle tandplejer bør besidde Identificere og forstå såvel egen som patientens modstand og afmagt Diskutere den gode relation og anlægge styringsperspektiver på egen praksis De sidstnævnte syv mål danner udgangspunkt for eksaminationen, hvor det bliver den studerendes opgave at reflektere over disse kompetencer i forhold til et filmet case-materiale, dvs. med distance til den studerende selv. Form: Forelæsning Videodagbog Videoanalyse Gruppeøvelser. Udprøvning: Eksaminationen starter med den studerendes fremlæggelse af sin analyse af case-materialet ud fra begreber i Den Motiverende Samtale samt hans/hendes refleksioner over sundhedspædagogiske overvejelser vedr. fx: tandplejerens relationelle kompetencer; modstand og afmagt; magt- og styringsperspektiver; rollen som sundhedsprofessionel. Den studerende har ordet i ca. 15 minutter og runder af med at reflektere over egen læring i forløbet, hvorefter eksaminator og censor indleder en samtale med spørgsmål. Efter max. 25 minutters eksamination voteres der og den studerende kaldes ind og får sin karakter at vide. Forløb 4 Videnskabsteori, Observation, Interview, Livsverden og Narrativer Undervisere: Birgitte Ahrensburg og Hanne Hvid Dette forløb, der tager udgangspunkt i fænomenologiske og hermeneutiske tilgange og metoder, giver de studerende mulighed for at opnå kompetencer til at nærme sig en forståelse af den enkelte patient i sit levede liv. Formålet er at bringe den opnåede læring i spil i det daglige møde med patienten. Mål: Efter endt læring har den studerende: kendskab til videnskabsteoretiske perspektiver, der bygger på fænomenologi og hermeneutik. kendskab til narrativ tilgang som forståelsesramme for menneskers identitetsudvikling og meningsdannelse. kendskab til teoretisk viden om interview og observation som metode. 7

8 forståelse for, hvordan en kombination af metoderne interview og observation kan anvendes og nuancere kommunikationen i det daglige møde med patienten omkring sundhedspædagogiske spørgsmål. Efter endt læring kan den studerende: reflektere over, hvordan for-forståelser har betydning for egne og andres fortolkninger af virkeligheden. anvende teoretisk viden om interview og observation som metode. designe, udføre, transskribere og analysere et semi-struktureret interview. analysere og forholde sig kritisk til egen position som interviewer og observatør. reflektere over forskningsmæssige begrænsninger og muligheder ved interview og observation som dataindsamlingsmetoder. anvende en fænomenologisk, narrativ tilgang i sin forståelse af patienten i det daglige arbejde på klinikken. Evaluering: Portfolio-opgave Indhold: Præsentation og analyse af eget udførte interview med patient Præsentationen skal indeholde: refleksioner over egen samt informantens for-forståelses betydning for interviewet. refleksioner over egen position og videnskabsteoretiske udgangspunkt. Refleksioner over egen læring, og hvordan de opnåede færdigheder og kompetencer kan anvendes i det daglige sundhedspædagogiske arbejde. Omfang: Max fire sider Eksamen Mundtlig eksamen på i alt 30 minutter med ekstern censur Fem - ti minutters selvstændig fremlæggelse (power points frabedes): En kort beskrivelse af den studerendes forståelse/fortolkning af informanten og dennes livsverden og forståelse af sin sygdom. Hvad har betydning og giver mening for vedkommende? Hvilken kontekst blev interviewet til i? Refleksioner over egen positions betydning for produktionen af de opnåede data. Efter den studerendes fremlæggelse er der dialog om de opnåede erfaringer og forståelser i relation til modulets mål. Forløb 5 Intern praktik Underviser: Sanne Molsen og underviserne i intern praktik. 8

9 Dette forløb har fokus på mødet med patienten i odontologisk praksis. Det læringsudbytte den studerende har opnået i modulets forudgående 4 forløb, kvalificeres her i den interne praktik. Den studerende skal journalføre sundhedspædagogiske observationer og overvejelser, der har betydning for fremtidige tiltag. Form: Intern praktik Konferencer I løbet af den interne praktik vil de studerende blive præsenteret for opgaver og spørgsmål, relateret til modulets teoretiske indhold. Litteratur/pensum Litteraturliste: kost og ernæring forløb 1: Astrup A et al. (2005). Menneskets ernæring. 2. udg. Gyldendal Akademisk, s Sortland, K(2008). Ernæring mere end mad og drikke. 2. udg. Gads Forlag, s , , , Food, Nutrition, Physical Activity and the prevention of cancer (resume). Læs p Foldere fra hjerteforeningen: forhøjet blodtryk og kend dit kolesterol Pjece fra sundhedsstyrelsen: Når du skal tage på Litteraturliste: Anatomi og fysiologi forløb 1: 1. Kompendiet - Generel anatomi og fysiologi - emnerne: Blodkarsystemet - Hjertet, blodkarrene og blodet Luftvejssystemet Urinvejssystemet 2. Noter på Aula - samles under titlen Modul 4 - anatomi-fysiologi 3. Medicinske sygdomme - Sygdomslære og sygepleje 13. udgave 2010 Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck 9

10 Hjerte - kredsløb sygdomme Hovedemne Delemne Modul 4 Kommentar Hjertesygdomme 1. Hjertesygdomme s anatomi/fysiologi Iskæmisk hjertesygdom 1.1 Fællesbetegnelse for sygdomme der skyldes utilstrækkelig forsyning s. 86 af myocardiet Kronisk stabil angina pectoris 1.2 Angina pectoris s Det akutte koronare syndrom - AKS - omfatter Ekg Hjerteinsufficiens - en kort oversigt ustabil angina pectoris - akut myokardieinfarkt - pludselig død 1.4 Elektrokardiogram - en kort oversigt - skal ikke kunnes i detaljer 1.5 Def - et klinisk syndrom forårsaget af en utilstrækkelig hjertepumpefunktion og ledsaget af objektive påviselige ændringer i hjertets anatomi eller funktion. s til STEMI s. 83 s. 89 Kardiogent shock s. 91 Hjerteklapfejl - en kort oversigt s til Aortastenose Hjertearytmier - en kort omtale s. 97 Pacemaker om pacemakerbehandling s. 102 Hjertestop s. 103 Karsygdomme Hovedemne Delemne Modul 4 Kommentar Karsygdomme 1. Karsygdomme Hypertensio arterialis 1.1 Forhøjet blodtryk s. 175 Essentiel hypertension 1.2 Primær hypertension s til medikamentel antihypertensiv behandling Sekundær hypertension hypertension med tilgrundliggende årsag(5%) s. 179 Apoplexia cerebri 1.4 Slagtilfælde - skyldes sygdomme i hjernens blodkar s til transitorisk cerebral iskæmi 10

11 Lungesygdomme Hovedemne Delemne Modul 4 Kommentar Lungesygdomme 1. Lungesygdomme KOL 1.1 Kronisk obstruktiv lungesygdom - oversigt s ikke alt skal kunnes - fx detaljer i diagnosestillelse og behandling Maligne lungesvulster kort omtale s Litteraturliste: Farmakologi: Olsen, I.(2007): Farmakologi, Munksgaard, DK Emnerne: Almen farmakologi samt Hjerte og kredsløb Noter og opgaver på AULA Pensum- og litteraturliste til modul 4, forløb 2 Folkesundhed: Lovstof skal som hovedregel ikke læres udenad, men man skal specielt med henblik på tandplejen - være velorienteret om de enkelte love, bekendtgørelser og vejledningers indhold og med sikkerhed navigere på og kunne finde, redegøre for og anvende dette lovmateriale, fx: Sundhedsloven: LBK nr. 913 af 13/7/2010 (oprindelig fra 2006) Kapitel 5: Patienters medinddragelse i beslutninger Kapitel 6: Patientjournaler Kapitel 8: Aktindsigt Kapitel 9: Tavshedspligt, videregivelse og indhentning af helbredsoplysninger m.v. Kapitel 37: Kommunal tandpleje Kapitel 47: Regional tandpleje Kapitel 48: Odontologisk landsdels- og videnscenter Kapitel 49: Tilskud til tandpleje til visse patientgrupper BEK nr af 12/12/2006 (om journaler) BEK nr af 11/12/2009: Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp (delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed) LBK nr. 877 af 4/8/ Bekendtgørelse af lov om autorisation BEK nr. 179 af 28/2/ Tandplejebekendtgørelsen BEK nr af 28/12/2012 (om kosmetiske behandlinger. VEJ til loven fra samme dag). 11

12 I lærebogen er følgende kapitler medtaget i pensum: Kamper-Jørgensen F, Jensen BB. Forebyggelsesbegreber og sundhedsbegreber. I: Kamper-Jørgensen F, Almind G, Jensen BB, eds. Forebyggende Sundhedsarbejde. 5.udgave; Munksgaard Danmark, København; 2009 Kamper-Jørgensen F. Det forebyggende sundhedsarbejde internationale og nationale udviklinger. I: Ibid Madsen M, Grønbæk M, Kamper-Jørgensen F, Udvikling i sundhedstilstand, dødsårsager og sygdomsmønster. I: Ibid Ploug N, Hovedtræk i samfundsudviklingen. I: Ibid Schnedler H, Det forebyggende apparat især sundhedsvæsenet. I: Ibid Kamper-Jørgensen F, Almind G, Sundhedsvæsenets opbygning og funktion. I: Ibid Kamper-Jørgen F. Analyse af sundhedsproblemer. I: Ibid Almind G, Hansen GR. Forebyggelse og analyse på individniveau. I: Ibid Grønbæk M, Forebyggelse og epidemiologiske analyser. I: Ibid Desuden indgår alt udleveret materiale i pensum, herunder: Sundhedsstyrelsen, TERMINOLOGI, Forebyggelse, sundhedsfremme og folkesundhed: - som opslagsværk Laustsen S Høstrup H Wistrup P, Kompendium i evidensvurdering af forskningslitteratur. Marts 2005, Skejby Sygehus. Århus Universitetshospital 2005 (kompendiet vil være at finde på Aula). WHO, UCL Institute of Health Equity. Review of social determinants and the health divide in the WHO European Region Folkesundhedsrapporten Danmark Ed. Kjøller M, Juel K, Kamper-Jørgen F. København 2007 kan downlades på Christensen LB, Sundby A. Tandsundhed hos børn og unge med forskellig etnisk baggrund i Københavns kommune. København: Børne- og ungdomsforvaltningen https://subsite.kk.dk/edoc/besk%c3%a6ftigelses%20- %20og%20Integrationsudvalget/ % /Referat/ % / PDF Powerpoints om folkesundhed, udleveret på modul 1, kan være gavnlige at kigge igennem mange af dem er gengangere i forhold til de udleverede på modul 1. Sociologi: Andersen, Pernille T. og Timm Helle (red.) Sundhedssociologi en grundbog. Hans Reitzel. Kap. 2 Michel Foucault s

13 Kap. 3 Pierre Bourdieu s Wilken Lisanne Bourdieu for begyndere. (2. ed.) Frederiksberg. Samfundslitteratur Kap. 2 Bourdieus begreber s STT.dk Sundhedsstyrelsen Risikokommunikation i relation til sundhedsfremme og forebyggelse (2005) Artikler: Cefu (Center for Ungdomsforskning) Jensen, Larsen, Kuodahl og Andsager Sundhed og unge sociologiske perspektiver Andersen, Brian Kjær (red.) Perspektiver på vejledning.2006 Chanceulighed og risikofaktorer, relevante begreber for vejledere. Faglige alternativer til begrebet social arv i pædagogisk arbejde og vejledning. Jacob Mchangame Danskerne skal have mere mistro til Staten I undervisningen om risikobegreber vil underviseren, Anne B. Christensen tage udgangspunkt i: Hansen MB, Svendsen MN. Risikokommunikation i relation til sundhedsfremme og forebyggelse. København: Viden- og dokumentationsenheden, Sundhedsstyrelsen Publikationen kan downloades fra Litteraturliste for forløb 3: Psykologi & sundhedspædagogik. Berliner, P. & Berthelsen, J. (2000): Passiv Aggression som voksenpædagogisk problem I: Illeris, K. (red.): Tekster om læring. Roskilde universitetsforlag. Berthelsen, J.(2001): Empowerment og dilemmapædagogik I: Elle, B., Nielsen, K. og Nissen, M. (red.): Pædagogisk Psykologi. Roskilde universitets forlag. Orienterende litteratur. Berthelsen, J. (2003): Dilemmaets åbenbaringer og det onde I: Psyke & Logos nr Grabowski, D., Jensen, et al.(2010): Sundhedspædagogik i patientuddannelse, Steno Center for Sundheds fremme og patientbehandling, Aakjærs a/s, Vejle ( lokaliseret 2.maj 2012) Orienterende læsning Mach-Zagal, R. & Høst Poulsen, M. (2011): Modstand psykologi og pædagogik for sundhedsprofessionelle, Munksgaard, DK. side: 69 til 82 & 89 til 96 Rosdahl, G.: Introduktion til den motiverende samtale, Implement Consulting Group. 0Samtale.pdf, Lokaliseret d

14 Schilling, M.(2004): Angst, sorg og krise I: Menneskets psykologi, Munksgaard, DK. Orienterende læsning Vallgårda, S. (2005): Hvad er sundhedsfremme I: Tidskrift for forskning i sygdom og samfund, årg.2. nr.3, Århus universitet Tidligere mål og litteratur fra modul 1,2, & 3 danner grundlæggende forudsætninger for denne eksamen. Litteraturliste forløb 4 Videnskabsteori, Observation, Interview, Livsverden og Narrativer: Litteratur: Antoft, Rasmus (2001): Kronisk sygdom som biografisk hændelse et studie af bypass opererede kronisk syge menneskers biografiske arbejde. I: Dansk sociologi 3 (Søg på Google og download) Birkler, Jacob (2010): Forståelse. I:Videnskabsteori en grundbog. Kap. 6. Munksgaard Danmark (bogen blev også brugt på modul 1) Brinkmann, Svend og Tanggaard Lene (2010): Interviewet: Samtalen som forskningsmetode. I: Brinkmann, Svend og Tanggaard Lene (red.) KVALITATIVE METODER en grundbog. Kap. 1. Hans Reitzels Forlag Davies, Bronwyn og Harré, Rom (1990): Positioning: The discursive production of selves. I: Journal for the Social Behaviour 20:1 (søg på Google og download) Fog, Jette (1994) Med samtalen som udgangspunkt. Det kvalitative forskningsinterview. Kap. 1. Akademisk Forlag Glavind, Inger Bo (2005): At sætte tavsheder i tale fortolkning og forståelse i det kvalitative forskningsinterview. I: Jacobsen, Michael Hviid.; Kristiansen, Søren. og Prieur, Annich (red.): LIV, FORTÆLLING, TEKST Strejftog i kvalitativ sociologi. Kap. 2. Aalborg Universitetsforlag. Ålborg. Kleinmann, Arthur (1980) Patients and healers in the context of culture. An exploration of the Borderland between Anthropology, Medicine and Psychiatry. University of California Press. Berkeley, Los Angeles, London Kvale, Steinar (1997). En introduktion til det kvalitative forskningsinterview, s (uddrag af kap. 3). Hans Reitzels Forlag Kvale, Steinar (1997). En introduktion til det kvalitative forskningsinterview, kap. 7. Hans Reitzels Forlag Launsø, L. og Rieper, O. (2000): Forskning OM og MED mennesker. Nyt Nordisk Forlag Malterud, Kirsti (2010): Kvalitative studier om forebyggelse. I: Kamper-Jørgensen, Finn; Almind, Gert og Jensen, Bjarne Bruun (red.): Forebyggende sundhedsarbejde. Kap. 12. Munksgaard Danmark Mattingly, Cheryl. (2005): Den narrative udvikling i nyere medicinsk antropologi. I: Tidsskrift for forskning i sydom og samfund, 2 14

15 Wadel, C. (1991). Feltarbejd i egen kultur. Hegland Trykkeri. Flekkefjord Ved forløbets start vil blive meddelt hvilke titler der er centrale, og hvilke der er mere supplerende. Bedømmelse Prøveforudsætninger Modul 4 afsluttes med en individuel mundtlig prøve med ekstern censur. Prøven tager afsæt i den studerendes portfolio for forløbet. Indstilling til prøven er betinget af, at den studerende har opfyldt kravene til portfolio for alle 5 forløb og at denne har deltaget i mindst 80 % af de planlagte studieaktiviteter. Modul 4 består af 4 forløb med mellemliggende intern praktik Prøven vil foregå i én af følgende fire tværfaglige forløb. Mindst 3 døgn inden prøven, vil den studerende blive orienteret om hvilke læringsmål / forløb denne skal til prøve i. Fordelingen vil ske ved lodtræning mellem nedenstående forløb: Forløb 1: Anatomi og fysiologi, Ernæring og sundhed, Generel medicin og farmakologi Forløb 2: Samfundsodontologi/folkesundhed og sociologi Forløb 3: Sundhedspædagogik og psykologi Forløb 4: Videnskabsteori og videns metodologi Prøveform Teoretisk mundtlig prøve med ekstern censur og karakter. En lodtræning af den studerendes portfolioopgaver, vil afgøre hvilket forløb der skal danne baggrund for eksamination. Denne lodtrækning foregår 3 døgn inden eksamensdatoen. Eksaminationens forløb: Portfolio bruges som afsæt for uddybning, refleksion og diskussion. Prøven har form som et oplæg fra eksaminanden og en samtale, hvori indgår spørgsmål fra eksaminator og censor samt en diskussion. Der eksamineres ½ time inkl. vortering og tilbagemelding. Det mundtlige oplæg må højst vare en tredjedel af den samlede eksaminationstid. Bedømmelse sker efter en vortering mellem eksaminator og censor på baggrund af de formelle regler for eksamen. Bedømmelsen er en vurdering af det mundtlige oplæg. Oversigt over eksamination offentliggøres på Aula. Indstilling til ordinær prøve, omprøve og sygeprøve: Den studerende indstilles automatisk første ordinære prøve, som afslutter modulet. Den studerende er automatisk tilmeldt omprøve og evt. sygeprøve, hvis den ordinære prøve ikke er bestået, ikke mødt eller ved sygdom. Tidspunkt for omprøve: Fredag den 22. august Se endvidere: Omprøve og sygeprøve afvikles ligesom den ordinære prøve Om eksamensregler se endvidere lov om Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) (BEK nr. 857 af 01/07/2010 Gældende) https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Evaluering af modulet Evaluering af modul 4 vil foregå i starten af september/modul 5. 15

16 Undervisere på modul 4 ABH Ann-Berit Hansen Tandplejer BA Birgitte Ahrensburg Cand. pæd. pæd. psyk. CH Charlotte Huber Tandplejer DSN Dorte Snog Nielsen Tandplejer GL Gunhild Langballe Tandplejer HHV Hanne Hvid Tandlæge, MSA IK Inger Kirkegaard Tandplejer JH Jan Hejle Tandlæge JT Jan Tagesen Specialtandlæge i kæbekirurgi JL Jeanette Lyk Tandplejer JØ Jensa Øregaard Tandplejer KC Kristin Clausen Tandplejer, BS LM Lene Martinussen Tandplejer, studieleder LH Lise Hove Cand. Psych. LA Lotte Andersen Modulansvarlig Tandplejer, MSP MM Mette Møller Tandplejer/BA human ernæring MAA Mette Aakjær Tandplejer NM Niels Mark Tandlæge, MPH PHM Pernille Hjorth Mose Tandplejer SM Sanne Molsen Tandplejer SP Sanne Pedersen Tandplejer 16

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Modulbeskrivelse Professionsuddannelsen i Tandpleje

Modulbeskrivelse Professionsuddannelsen i Tandpleje Modulbeskrivelse Professionsuddannelsen i Tandpleje Modul 2 2014-2015 Tandpleje sundhed og sygdom 15 ECTS point Modulansvarlig: Jensa Ottosdottir Modulbeskrivelsen er godkendt den 1. september 2014 Skolen

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul 11 2014/2015 Tandpleje - profession, kundskabsgrundlag og metode 1

Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul 11 2014/2015 Tandpleje - profession, kundskabsgrundlag og metode 1 D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje Modulbeskrivelse for modul 11 2014/2015 Tandpleje

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 7 Relationer og interaktioner Professionsbachelor i sygepleje sfortegnelse Introduktion til modul 7 beskrivelsen.3 Studieaktivitetsmodel for modul 7.5

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Side 1 af 6 Modulets tema Den monofaglige

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt: Sygeplejeprofession, kundskabsgrundlag og metoder Hold S10V Uge 12 Uge 26, 2013 Indholdsfortegnelse 1.0 Hensigt med beskrivelsen

Læs mere

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen Modulbeskrivelse Modul 12 Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling af ergoterapi. Klinisk undervisning VI April 2015 MHOL og PIAJ / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 12 består

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold SS X Februar 203, uge 6-7 Indholdsfortegnelse.0 Hensigt med beskrivelsen af Modul 8, 4.

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 6. Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 6. Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 6 Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Modul 6, Sygepleje, kronisk syge patienter

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Modul 6 E13 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Modulet retter sig mod folkesygdomme, patienter/borgere med kroniske sygdomme og kliniske

Læs mere

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Afdeling Viborg Januar 2012 Modulets tema og læringsudbytte Tværprofessionel virksomhed Tema: Tværfagligt modul tværprofessionel virksomhed

Læs mere

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Fysioterapeutuddannelsen, Psykomotorikuddannelsen og Sygeplejerskeuddannelsen, Nordsjælland d. 11.12.2014 MODULBESKRIVELSE Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Forår 2015 Professionsbachelor i fysioterapi,

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1 Gældende pr. 1. februar 2009 1 1. Introduktion til modulet Der afholdes introduktion til hele uddannelsen samt modul 1 i løbet af modulets første uger. 2. Modulets fokusområde Undervisning i alle modulets

Læs mere

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8 Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 8 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Psykiatriske og somatiske problemstillinger

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 7 Relationer og interaktioner

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 7 Relationer og interaktioner Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 7 Relationer og interaktioner Hold februar og september 2013 efterår 2014 Revideret 20102014. 1 Modul 7 - Relationer og interaktioner... 3 Tema: Sygepleje,

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke: Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På udbydes følgende valgmodulspakke: Uge 1-3 Uge 4 og 5 Uge 6 Teori: Kvalitative og kvantitative metoder med sundhedsteknologi/ telemedicin som eksempel,

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 5 - den monofaglige del, Fysioterapeutuddannelsen.

Modulbeskrivelse for modul 5 - den monofaglige del, Fysioterapeutuddannelsen. Modulbeskrivelse for modul 5 - den monofaglige del, Fysioterapeutuddannelsen. Modulets titel Tværfagligt fællesmodul tværprofessionel virksomhed 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 5 04.07.12 (pebe) Side 1

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen. Opgavetyper og akademiske fremstillingsformer i opgaveskrivning.

Sygeplejerskeuddannelsen. Opgavetyper og akademiske fremstillingsformer i opgaveskrivning. Sygeplejerskeuddannelsen Opgavetyper og akademiske fremstillingsformer i opgaveskrivning. Teoretisk undervisning. August 2010 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indhold og formål... 3 2.0 Generelt om professionsbacheloruddannelsen...

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til Professionsbachelor i tandpleje (tandplejer)

Studieordning for uddannelsen til Professionsbachelor i tandpleje (tandplejer) Studieordning for uddannelsen til Professionsbachelor i tandpleje (tandplejer) I henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 731 2011 om uddannelse af professionsbachelorer i tandpleje (tandplejere)

Læs mere

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje Peqqisaanermik Ilisimatusarfik. Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab. Sygeplejestudiet Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje 8. semester Hold 2010 Indholdsfortegnelse Indhold

Læs mere

KLIISK VEJLEDERUDDAELSE Undervisningsplan HOLD 269 Forår 2012 Lokale: C1.05 Alle dage

KLIISK VEJLEDERUDDAELSE Undervisningsplan HOLD 269 Forår 2012 Lokale: C1.05 Alle dage KLIISK VEJLEDERUDDAELSE HOLD 269 Forår 2012 Lokale: C1.05 Alle dage Dato Lokale Tidspunkt Emne Underviser 19.03 C1.05 9.15-11.00 11.15 12.00 12.00-12.30 Præsentation Introduktion til uddannelsens formål,

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, filosofi, religion og etik, sygdomslære og farmakologi Opgavetype:

Læs mere

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point)

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 46 2010 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Sundhedsfremme og forebyggelse. Arbejdsliv, arbejdsmiljø og erhvervsrettet rehabilitering. Januar 2015 MALN / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 11. Sundhedsfremme og forebyggelse. Arbejdsliv, arbejdsmiljø og erhvervsrettet rehabilitering. Januar 2015 MALN / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Modul 11 Sundhedsfremme og forebyggelse. Arbejdsliv, arbejdsmiljø og erhvervsrettet rehabilitering. Januar 2015 MALN / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 11 består

Læs mere

Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Monofagligt tillæg til modulbeskrivelse og særlige forhold vedr.

Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Monofagligt tillæg til modulbeskrivelse og særlige forhold vedr. Gældende fra september 2009 Indhold 1. Introduktion til modulet... 3 2. Modulets fokusområde... 3 3. Fordeling af fag og ECTS-point på modulet... 3 4. Fagenes centrale temaer og læringsudbytte... 4 4.1

Læs mere

Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse

Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje.

Læs mere

Sygdomslære Hjerteinsufficiens og kardiogent shock

Sygdomslære Hjerteinsufficiens og kardiogent shock Hjerteinsufficiens og kardiogent shock Redegøre for symptomer i forbindelse med de enkelte sygdomme Beskrive undersøgelser og behandlingsprincipper for de enkelte sygdomme Redegøre for organismens reaktioner/kompensationsmuligheder

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Samlet Evaluering af modul 5 Hold Feb. 2014.

Samlet Evaluering af modul 5 Hold Feb. 2014. Samlet Evaluering af modul 5 Hold Feb. 2014. Kan indgå i tværprofessionelt samarbejde med respekt for og anerkendelse af egen professions ansvar og kompetence såvel som øvrige sundhedsprofessioners og

Læs mere

Modulbeskrivelse. 1. Semester - Modul 1. Hold ss2013va & ss2013vea. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 1. Semester - Modul 1. Hold ss2013va & ss2013vea. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 1. Semester - Modul 1 Hold ss2013va & ss2013vea Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 1 FAG OG PROFESSION... 2 INTRODUKTION

Læs mere

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Hold: sept. 12 Efteråret 2015 Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse

Læs mere

VIA Sundhed Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus. Modulbeskrivelse - Modul 3

VIA Sundhed Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus. Modulbeskrivelse - Modul 3 Modulets tema og studerendes læringsudbytte Tema: Sygepleje Sygepleje, somatisk sygdom og lidelse Modulet retter sig mod viden om det at være patient med somatisk sygdom, herunder intervention af lindrende

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Modul 13 Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 13 består af en beskrivelse af modulets

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale Pleje af patient med kronisk medicinsk sygdom 44009 Udviklet af: Arne Nielsen og

Læs mere

Skolelederkursus efteråret 2012

Skolelederkursus efteråret 2012 Skolelederkursus efteråret 2012 Tema: Ledelse og coaching Vi fortsætter i sporet! Sidste års lederkursus om kvalitetsudvikling, kvalitetsstyring og evaluering blev et løft til en stor del af lederne på

Læs mere

Vejledning og Vejleder

Vejledning og Vejleder Vejledning for modulet Vejledning og Vejleder Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet, bygger på

Læs mere

Fremtidens kliniske uddannelse på sygeplejerskeuddannelsen. Ét bud: Tværfagligt Klinisk Studieafsnit

Fremtidens kliniske uddannelse på sygeplejerskeuddannelsen. Ét bud: Tværfagligt Klinisk Studieafsnit Fremtidens kliniske uddannelse på sygeplejerskeuddannelsen Ét bud: Tværfagligt Klinisk Studieafsnit Bekendtgørelsesbestemt: Fra Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelorer: 1. Formålet med

Læs mere

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Bilag 33 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

Formål. Sundhedspædagogik Temadag forebyggende hjemmebesøg d.10. maj 2010. Bliver viden til handling? 12-05-2010. At skærpe forskellige perspektiver

Formål. Sundhedspædagogik Temadag forebyggende hjemmebesøg d.10. maj 2010. Bliver viden til handling? 12-05-2010. At skærpe forskellige perspektiver Formål Temadag forebyggende hjemmebesøg d.10. maj 2010 Lektor og Master i sundhedspædagogik Fysioterapeutuddannelsen PH Metropol alvr@phmetropol.dk At skærpe forskellige perspektiver Din egen Din kollega

Læs mere

Pædagogisk viden og forskning

Pædagogisk viden og forskning PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk viden og forskning Et obligatorisk modul i den Pædagogiske Diplomuddannelse (PD) Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for det obligatoriske

Læs mere

Modul 13 Valgmodul. Modulbeskrivelse 13. 10 ECTS point

Modul 13 Valgmodul. Modulbeskrivelse 13. 10 ECTS point Modul 13 Valgmodul Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk 10 ECTS point Revision: januar 2015 Modulbeskrivelse 13 Gældende fra forårssemestret 2015 Modulet begynder i uge 6/35

Læs mere

Indledning Vidensformer

Indledning Vidensformer Indledning Professionelt arbejde med mennesker er et offentligt anliggende. At være eksempelvis pædagog, lærer, sygeplejerske, socialrådgiver eller jordemoder af profession indebærer af samme grund en

Læs mere

Litteraturliste,+Sundhedskonsulent+Del+I+

Litteraturliste,+Sundhedskonsulent+Del+I+ Emne Tema1 Hvad er sundhed sundhedsadfærd hvilke teoretiske modeller bruges ofte til at forstå sundhedsadfærdsændringer Hvad rør sig i DK lige NU? Tema 2 Dødelighed sygelighed i Danmark De store folkesygdomme

Læs mere

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point)

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Studievejledning studiestart uge 5 2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Uddannelsesfremsyn Fyraftensmøde, 15. april 2015

Uddannelsesfremsyn Fyraftensmøde, 15. april 2015 Uddannelsesfremsyn Fyraftensmøde, 15. april 2015 Oplæg v. Anne Schultz Pinstrup, enhedschef uddannelse Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod) Navn (Sidehoved/fod) Siden sidst Møde i koordinationsgruppen den

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 1 Rammer og kriterier for modul 13 prøve Dette dokument indeholder en beskrivelse af: Læringsudbytte for modul 13 s. 2 Forudsætninger

Læs mere

Modul 14 Dokumentation og udvikling

Modul 14 Dokumentation og udvikling Modul 14 Dokumentation og udvikling Januar 2015 Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College Godkendt af fysioterapeutuddannelsernes lederforsamling november 2011 af følgende udbudssteder: UCC Fysioterapeutuddannelsen

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul 3 2015/2016 Tandpleje grundlæggende klinisk virksomhed 1

Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul 3 2015/2016 Tandpleje grundlæggende klinisk virksomhed 1 D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje Modulbeskrivelse for modul 3 2015/2016 Tandpleje

Læs mere

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point)

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Studievejledning for holdstart uge 35-2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulet retter sig mod klinisk sygepleje relateret til patienter/borgere med komplekse, akutte og kroniske sygdomme. Modulet retter

Læs mere

Beskrivelse af modul 2 SA13 II C-N

Beskrivelse af modul 2 SA13 II C-N Beskrivelse af modul 2 SA13 II C-N 1. Læringsudbytte... 2 2. Struktur og indhold... 3 2.1. Overordnet beskrivelse... 3 2.2. Modulguide... 4 2.3. Klinisk undervisning... 4 2.4. Pensum og bogkøb... 5 3.

Læs mere

Modul 4: Ledelse og medarbejdere 2: Ledelse i lærings- og kompetencerelationer (5 ECTS point)

Modul 4: Ledelse og medarbejdere 2: Ledelse i lærings- og kompetencerelationer (5 ECTS point) Modul 4: Ledelse og medarbejdere 2: Ledelse i lærings- og kompetencerelationer (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 46 2009 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om

Læs mere

Hold 14 I Efterår 2015 Læseplan for Modul 8 den teoretiske del: Sygepleje, sygdomslære, farmakilogi

Hold 14 I Efterår 2015 Læseplan for Modul 8 den teoretiske del: Sygepleje, sygdomslære, farmakilogi Læseplan for Modul 8 den teoretiske del: Sygepleje, sygdomslære, farmakilogi Den overordnede professionsfaglige problemstillinger i modulet retter sig mod: Sygepleje, psykisk syge patienter/borgere og

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Tværfaglighed og psykomotorik Tema: Modulet retter sig mod selvstændig og kritisk professionsudøvelse

Læs mere

HJERTEREHABILITERING en medicinsk teknologivurdering

HJERTEREHABILITERING en medicinsk teknologivurdering HJERTEREHABILITERING en medicinsk teknologivurdering Evidens fra litteraturen og DANREHAB-forsøget 2006 Medicinsk Teknologivurdering puljeprojekter 2006; 6(10) Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering

Læs mere

Vejledning og Individ

Vejledning og Individ Vejledning for modulet Vejledning og Individ Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet Vejledning

Læs mere

Samlet Evaluering af Modul 7. Hold feb. og aug. 2011. Januar 2013. Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner

Samlet Evaluering af Modul 7. Hold feb. og aug. 2011. Januar 2013. Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner Samlet Evaluering af Modul 7 Hold feb. og aug. 2011 Januar 2013. Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner Modulet retter sig mod mennesker med eksistentielle problemer og psykologiske krisetilstande.

Læs mere

Trivselsrådgivning. Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske. Af Janne Flintholm Jensen

Trivselsrådgivning. Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske. Af Janne Flintholm Jensen Trivselsrådgivning Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske Af Janne Flintholm Jensen Roskilde Universitet Arbejdslivsstudier K1 August 2011 Det følgende indeholder et kort referat

Læs mere

Psykologi B valgfag, juni 2010

Psykologi B valgfag, juni 2010 Psykologi B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne livsomstændigheder.

Læs mere

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet Vejledning for modulet Afsluttende obligatorisk modul i Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik, bygger på følgende

Læs mere

Vejledning og Samfund

Vejledning og Samfund Vejledning for modulet Vejledning og Samfund Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet bygger på

Læs mere

Studieplan modul 13 efterår2015: Fra idé til problemformulering i dit bachelorprojekt.

Studieplan modul 13 efterår2015: Fra idé til problemformulering i dit bachelorprojekt. ITRODUKTIO TILVALGFAGET: Velkommen til modul 13. Som I kan se er der skemalagt samtlige dage og også mange tider uden underviser. Dette er gjort med vilje og skal forstås som en hjælp for jer til at få

Læs mere

EFTER- OG VIDERE- UDDANNELSE

EFTER- OG VIDERE- UDDANNELSE Overgangsalderen livsstil, levevilkår og livskvalitet en sund overgang eller en sygelig tilgang? SUNDHEDSFAGLIG DIPLOMUDDANNELSE/KOMPETENCEGIVENDE VIDEREUDDANNELSE MED SPECIALE I KLIMAKTERIET FOR SYGEPLEJERSKER

Læs mere

8 ECTS point (heraf aktivitetsfag 1,5 ECTS point)

8 ECTS point (heraf aktivitetsfag 1,5 ECTS point) Modulbeskrivelse Modul 11: Sundhedsfremme og forebyggelse. Arbejdsliv, arbejdsmiljø og erhvervsrettet rehabilitering. Indledning Modulbeskrivelsen er udarbejdet på grundlag af Bekendtgørelse om ergoterapeutuddannelsen

Læs mere

Projektskabelon. Hvordan håndtere det professionelle møde med barnets tab og sorg?

Projektskabelon. Hvordan håndtere det professionelle møde med barnets tab og sorg? Projektskabelon Afdeling/enhed: Blangstedgårdsvej Oprettelsesdato: 07.02.2012 Udarbejdet af: anha21 Journalnummer: 1900.1960-408-2011 Dokumentnavn: Dokumentnummer: Skabelon Beskrivelse af emne til Tværprofessionelt

Læs mere

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører 1. Uddannelsens formål m.v. Uddannelsen gennemføres af en af Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer i overensstemmelse

Læs mere

Modul 11 Samfund, gruppe og individ

Modul 11 Samfund, gruppe og individ Modul 11 Samfund, gruppe og individ Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk 15 ECTS point Revision: januar 2015 Modulbeskrivelse 11 Gældende fra forårssemestret 2015 Modulet begynder

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 2. Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse

Studieaktiviteter for modul 2. Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse Studieaktiviteter for modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse August 2013 Indholdsfortegnelse Studieaktiviteter for modul 2... 1 Studieaktiviteter for modul

Læs mere

Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber

Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber Bilag 2 - Baggrund Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber Formål med projektet Litteraturen nationalt

Læs mere

Specialemodul 15 ECTS. - Den offentlige lederuddannelse. Østjysk Ledelsesakademi Efteråret 2012

Specialemodul 15 ECTS. - Den offentlige lederuddannelse. Østjysk Ledelsesakademi Efteråret 2012 Specialemodul - Den offentlige lederuddannelse Østjysk Ledelsesakademi Efteråret 2012 15 ECTS 1 Indhold Specialemodulet (15 ECTS point)... 3 Indhold og læringsmål modulet... 3 Synopsis... 4 Vejledning...

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2015

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2015 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER Kommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra august 2015 Kommunomuddannelsen www.cok.dk 04-06-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på de obligatoriske

Læs mere

Aarhus Universitet / Syddansk Universitet Master i offentlig ledelse Efterårssemesteret 2014 Underviser: Lektor Niels Ejersbo. Organisationsteori

Aarhus Universitet / Syddansk Universitet Master i offentlig ledelse Efterårssemesteret 2014 Underviser: Lektor Niels Ejersbo. Organisationsteori Aarhus Universitet / Syddansk Universitet Master i offentlig ledelse Efterårssemesteret 2014 Underviser: Lektor Niels Ejersbo Organisationsteori Dette fag beskæftiger sig med centrale træk ved moderne

Læs mere

Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Innovativ og iværksættende professionsudøvelse 03-10-2012 side 1 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Modul 12 03-10-2012 side 2 Baggrund for modulet Implementing evidence based practice in student clinical placements udviklingsprojket mellem

Læs mere

HJERTEREHABILITERING en medicinsk teknologivurdering

HJERTEREHABILITERING en medicinsk teknologivurdering HJERTEREHABILITERING en medicinsk teknologivurdering Evidens fra litteraturen og DANREHAB-forsøget - sammenfatning 2006 Medicinsk Teknologivurdering puljeprojekter 2006; 6(10) Center for Evaluering og

Læs mere

Illeris Knud 2006, Forskellige læringstyper I: Læring. Roskilde Universitetsforlag. (Grundbog for modulet kap. 4)

Illeris Knud 2006, Forskellige læringstyper I: Læring. Roskilde Universitetsforlag. (Grundbog for modulet kap. 4) TEMA 1 Studieplan DEN SUNDHED SFAGLIGE DIPLOM UDDANNELSE FORANDRINGS- OG LÆREPROCESSER Hensigten med dette tema er - at skabe forståelse for, hvilke faktorer der er i spil, når målet er at ændre viden,

Læs mere

Mine overvejelser under forberedelsen af oplæget

Mine overvejelser under forberedelsen af oplæget Mine overvejelser under forberedelsen af oplæget Min største udfordring ved at holde oplæget var at jeg ville prøve at holde det på dansk. Mit modersmål er engelsk, og det med at skulle tale et fremmedsprog

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen 2014 Portfolio

Sygeplejerskeuddannelsen 2014 Portfolio Sygeplejerskeuddannelsen 2014 Portfolio Materialet er udarbejdet af repræsentanter fra UCSJ Sygeplejerskeuddannelsen og kliniske samarbejdspartnere. Indholdsfortegnelse: Portfolio som læringsredskab...

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Øget arbejdsglæde og større kvalitet

Øget arbejdsglæde og større kvalitet FAGLIG FORDYBELSE I DET MEDICINSKE HOVEDOMRÅDE Øget arbejdsglæde og større kvalitet 1-årigt udviklingsforløb for social og sundhedsassistenter ansat på medicinske afdelinger ved hospitaler i Region Hovedstaden.

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2014

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2014 Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2014 INDHOLD Indhold...1 Indledning...2 Generelle eksamensbestemmelser...2 Framelding til eksamen... 2 Sygeeksamen... 3 Overblik over

Læs mere

Vejledning vedrørende eksamen i Ortodonti

Vejledning vedrørende eksamen i Ortodonti Sundhedsstyrelsens udkast til vejledning om eksamen i ortodonti: Høringsmateriale: Til Foreningen af specialtandlæger i Ortodonti Tandlægeskolerne Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling Indenrigs-

Læs mere

Epidemiologiske metoder

Epidemiologiske metoder Bacheloruddannelsen i IT og Sundhed Københavns Universitet Epidemiologiske metoder 2. semester Forårssemesteret 2014 Kursusleder Mads Kamper-Jørgensen, lektor, Afdeling for Social Medicin, Institut for

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul 6 2015/2016 Tandpleje - samfund, sundhedsfremme og forebyggelse 1

Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul 6 2015/2016 Tandpleje - samfund, sundhedsfremme og forebyggelse 1 D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje Modulbeskrivelse for modul 6 2015/2016 Tandpleje

Læs mere

BACHELOR- UDDANNELSER

BACHELOR- UDDANNELSER det sundhedsvidenskabelige fakultet københavns universitet BACHELOR- UDDANNELSER det sundhedsvi københavns univer Med fokus på sundhed og sygdom hos mennesker og dyr bacheloruddannelser på sund VELKOMMEN

Læs mere

Faglig vejledning i skolen

Faglig vejledning i skolen PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Faglig vejledning i skolen Et modul fra PD-retningerne Danskvejleder, Engelskvejleder, Matematikvejleder og Naturfagsvejleder

Læs mere

SundhedsPÆDAGOGIK. i i sundhedsfremme. (red.) (red.) Venka SimoVSka Jeanette magne JenSen

SundhedsPÆDAGOGIK. i i sundhedsfremme. (red.) (red.) Venka SimoVSka Jeanette magne JenSen SundhedsPÆDAGOGIK i i sundhedsfremme (red.) (red.) Venka SimoVSka Jeanette magne JenSen G G a a d d s s F F o o r r lll a a G G SundhedsPÆDAGOGIK i sundhedsfremme SundhedsPÆDAGOGIK i sundhedsfremme Venka

Læs mere

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen.

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen. Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2013, 2. semester, foråret 2014 LEDELSE Læseplan 25. november 2014 Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef

Læs mere

Lokale uddannelsesplaner

Lokale uddannelsesplaner Lokale uddannelsesplaner For social- og sundhedsuddannelserne 2013 KURSER AKADEMIUDDANNELSE N Socia l- og sundh ed hjælp ser Social- og sundhedsassistent Ambulancebehandler Grundforløbet Pædagogisk assistent

Læs mere

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge.

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge. Markedskommunikation C 1. Fagets rolle Markedskommunikation omfatter viden inden for sociologi, forbrugeradfærd, målgruppevalg, kommunikation samt markedsføringsstrategi og -planlægning. Faget beskæftiger

Læs mere

Lotte Ekstrøm Petersen Fysioterapeut Master i Sundhedspædagogik og Sundhedsfremme

Lotte Ekstrøm Petersen Fysioterapeut Master i Sundhedspædagogik og Sundhedsfremme Lotte Ekstrøm Petersen Fysioterapeut Master i Sundhedspædagogik og Sundhedsfremme Workshop ved Årskursus for myndighedspersoner i Svendborg 17. november 2014 Formålet med workshoppen En præcisering af

Læs mere

Uddannelsesplan. Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse

Uddannelsesplan. Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse Uddannelsesplan Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse Undervisere: Jens Andersen, psykolog, Ledelses- og organisationskonsulent, act2learn, mail: jna@ucnact2learn.dk, mobil: 72690408 Ane Davidsen,

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul 2 2015/2016 Tandpleje sundhed og sygdom 1

Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul 2 2015/2016 Tandpleje sundhed og sygdom 1 D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje Modulbeskrivelse for modul 2 2015/2016 Tandpleje

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale - til inspiration 44786 Udviklet af: Lise Knokgård og Jørgen Mohr Poulsen Social-

Læs mere