EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked"

Transkript

1 EUROPA-PARLAMENTET Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked FORELØBIG 2003/0165(COD) 13. november 2003 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked til Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ernærings- og sundhedsanprisninger af fødevarer (KOM(2003) 424 C5-0329/ /0165(COD)) Rådgivende ordfører: Piia-Noora Kauppi Udvidet samarbejde mellem udvalg artikel 162a PA\ doc PE

2 PA_Leg PE /44 PA\ doc

3 PROCEDURE På mødet den 11. september 2003 valgte Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked Piia-Noora Kauppi til rådgivende ordfører. På mødet/møder den... behandlede udvalget udkastet til udtalelse. På dette/sidstnævnte møde vedtog det nedenstående ændringsforslag (for:...; imod:...; hverken/eller:.... Til stede under afstemningen var:... (formand/mødeformand),... (næstformand/næstformænd),... (næstformand/næstformænd), Piia-Noora Kauppi (rådgivende ordfører),...,... (for...),... (for, jf. forretningsordenens artikel 153, stk. 2),... og.... PA\ doc 3/44 PE

4 KORT BEGRUNDELSE Den rådgivende ordførers holdning: Den rådgivende ordfører glæder sig over og støtter Kommissionens forslag, som tager højde for Parlamentets beslutning af marts 1998 om Kommissionens grønbog om generelle principper for Den Europæiske Unions levnedsmiddellovgivning og beslutningen af juni 2001 om Kommissionens hvidbog om fødevaresikkerhed. Den rådgivende ordfører støtter navnlig indførelsen af generelle principper og betingelser for anvendelse af sundhedsanprisninger og glæder sig over listen over ernæringsanprisninger, betingelserne for sammenlignende anprisninger, sondringen mellem anprisninger af en virkning på kropsfunktioner og anprisninger af en reduceret risiko for sygdom samt definitionen af en forbruger, som bygger på Domstolens afgørelser. Der er imidlertid en række aspekter ved forslaget, som bør forbedres. Den rådgivende ordfører: - mener, at forslaget skal ses i lyset af de eksisterende retningslinjer, som er udarbejdet af WHO, Codex Alimentarius og Europarådet, og at der skal tages højde for Kommissionens nylige forslag til en forordning om fælles regler for tilsætning af vitaminer og mineraler samt visse andre stoffer til fødevarer ( fødevareberigelse ). Desuden bør det også tages i betragtning, at Kommissionen snart agter at fremsætte et forslag til ændring af Rådets direktiv 90/496/EØF om næringsdeklaration af levnedsmidler, - hilser det dobbelte garantisystem for sundhedsanprisninger velkommen, men er bekymret for, at den foreslåede forebyggende godkendelsesprocedure for sundhedsanprisninger er uforholdsmæssigt omfattende og for restriktiv. Forslaget bør tage højde for, at den almindelige forbrugerbeskyttelse sikres ved forbuddet i artikel 3 mod at vildlede forbrugerne i forbindelse med anprisningerne. Desuden skal sundhedsanprisninger godkendes eller være opført på listen over tilladte anprisninger. I henhold til proportionalitetsprincippet bør lovgivningen ikke gå længere end nødvendigt for at opnå de fastsatte mål. De krav, der går ud over det nødvendige, bør derfor ikke støttes, navnlig artikel 4, artikel 11 og kravet om at foreslå en nøjagtig formulering i ansøgningen om godkendelse, - er bekymret for, at forbrugerens ret til at indhente oplysninger, som er beskyttet af EFtraktatens artikel 153, kan krænkes og begrænses, hvis en sundhedsanprisning skal formuleres på en bestemt måde. Forordningen skal sikre, at oplysningerne om de anpriste gavnlige virkninger på sundheden gives på en passende måde, så forbrugerne får meningsfuld information og kan vurdere produkterne i forhold til kosten som helhed. Der bør også sondres mellem det videnskabelige grundlag for anprisningen og måden, hvorpå anprisningen kommunikeres, - mener, at forslaget om opstilling af ernæringsprofiler er for vidtgående og bør opgives. Der findes ikke gode og dårlige fødevarer, når blot de indtages som del af en varieret kost, der er tilpasset forbrugerens behov. Det kunne vise sig teknisk meget vanskeligt at PE /44 PA\ doc

5 definere en ønskelig ernæringsprofil, da mange produkter befinder sig i en gråzone. Der er behov for at garantere, at en ernærings- eller sundhedsanprisning kan anvendes om en fødevare, hvis anprisningen er dokumenteret. Dertil kommer, at forslagets retsgrundlag (EF-traktatens artikel 95) i denne forbindelse forekommer tvivlsomt, da forslagets hovedformål er at sikre forbrugerbeskyttelse og folkesundhedsbeskyttelse. Ernæringsprofilerne kan desuden ikke harmoniseres, da der ikke findes tilsvarende nationale bestemmelser i alle de medlemsstater, hvis bestemmelser kunne harmoniseres, - kritiserer forslagets tekniske kvalitet, som på mange punkter er utilfredsstillende og kan føre til fortolkningsvanskeligheder og retlig usikkerhed, f.eks. med hensyn til omfanget af den beskyttelse, der opnås ved at optage en tilladt reklameanprisning i registret (dækker det også anprisninger med lignende indhold og tilsvarende anprisninger på andre sprog?), og det er svært at indkredse betydningen af begreber som psykologiske og adfærdsmæssige funktioner, kroppens normale funktioner og utilbørlig eller skræmmende måde, - er bekymret for, at forslaget hvis det tages bogstaveligt kan ramme produktserier, som er udviklet med henblik på at øge forbrugernes viden om og mulighed for at købe sunde fødevarer. Hvis sådanne enkle og klare vejvisere forbydes, vil det være til ugunst for forbrugerne. Derfor bør det fremgå klart af forslaget, at produktseriebetegnelser ikke skal betragtes som anprisninger, og at sådanne betegnelser ikke er omfattet af bestemmelserne om forbudte anprisninger, - er bekymret for, at forslaget ikke tager højde for de eksisterende, nationale selvregulerende ordninger, - anser det for nødvendigt at fastsætte en overgangsperiode for produkter, som markedsføres lovligt inden den foreslåede forordnings ikrafttræden, når godkendelsesproceduren hos autoriteten er indledt, - foreslår, at listen over ernæringsanprisninger i bilaget udvides. ÆNDRINGSFORSLAG Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked opfordrer Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning: PA\ doc 5/44 PE

6 Kommissionens forslag 1 Ændringsforslag Ændringsforslag 1 Betragtning 3 a (ny) (3a) Der bør ikke skabes nye hindringer for fødevarehandel med tredjelande. Det er vigtigt, at forordningsforslaget så vidt muligt er på linje med Codex Alimentarius, for så vidt angår ernærings- og sundhedsanprisninger. Ændringsforslag 2 Betragtning 6 (6) Fødevarer, der promoveres med anprisninger, kan af forbrugerne opfattes som havende ernæringsmæssige, fysiologiske eller andre sundhedsmæssige fordele i forhold til andre produkter uden sådanne tilsatte næringsstoffer. Dette kan tilskynde forbrugere til at foretage valg, der direkte påvirker deres samlede indtag af enkeltnæringsstoffer eller andre stoffer på en måde, der er i modstrid med den videnskabelige rådgivning. For at imødegå sådanne eventuelle uønskede virkninger bør der indføres nogle restriktioner for produkter med anprisninger. I denne forbindelse er faktorer som forekomst af bestemte stoffer, f.eks. produktets alkoholindhold, eller produktets ernæringsprofil relevante kriterier for fastlæggelse af, om produktet kan være omfattet af anprisninger. (6) Fødevarer, der promoveres med anprisninger, kan af forbrugerne opfattes som havende ernæringsmæssige, fysiologiske eller andre sundhedsmæssige fordele i forhold til andre produkter uden sådanne tilsatte næringsstoffer. Dette kan tilskynde forbrugere til at foretage valg, der direkte påvirker deres samlede indtag af enkeltnæringsstoffer eller andre stoffer på en måde, der er i modstrid med den videnskabelige rådgivning. For at imødegå sådanne eventuelle uønskede virkninger bør der indføres nogle restriktioner for produkter med anprisninger. I denne forbindelse skal faktorer som forekomst af bestemte stoffer, f.eks. produktets alkoholindhold, tages i betragtning ved fastlæggelse af, om produktet kan være omfattet af anprisninger. 1 Endnu ikke offentliggjort i EUT. PE /44 PA\ doc

7 Det bør støttes, at alkoholindholdet tages i betragtning ved fastlæggelsen af, om der kan anvendes anprisninger for produktet, men det samme gør sig ikke gældende for ernæringsprofiler. Ændringsforslag 3 Betragtning 7 (7) Ved opstillingen af en ernæringsprofil kan der tages hensyn til indholdet af forskellige næringsstoffer og stoffer med ernæringsmæssige- eller fysiologiske virkninger, navnlig stoffer som fedt, mættet fedt, transfedtsyrer, salt/natrium og sukkerarter, som ifølge anbefalingerne ikke bør indgå med for store indtag i kosten som helhed, og stoffer som fler- og enkeltumættet fedt, andre kulhydrater end sukker, vitaminer, mineraler, proteiner og fibre. Ved fastlæggelse af ernæringsprofilerne skal der tages hensyn til de forskellige fødevarekategorier og de pågældende fødevarers position og rolle i den samlede kost. Det kan være nødvendigt at give dispensation fra at overholde fastsatte ernæringsprofiler for visse fødevarer eller fødevarekategorier afhængigt af deres rolle og betydning i befolkningens kost. Dette arbejde er komplekst og teknisk, og det bør overlades til Kommissionen at vedtage de relevante foranstaltninger. udgår Følger af ændringsforslaget til artikel 4. Ændringsforslag 4 Betragtning 11 (11) Det er først og fremmest videnskabelig dokumentation, der skal tages i betragtning ved anvendelsen af (11) Det er først og fremmest videnskabelig dokumentation, der skal tages i betragtning ved anvendelsen af PA\ doc 7/44 PE

8 ernærings- og sundhedsanprisninger, og fødevarevirksomhedsledere, der anvender anprisninger, bør begrunde dem. ernærings- og sundhedsanprisninger, og fødevarevirksomhedsledere, der anvender anprisninger, bør begrunde dem. Den videnskabelige dokumentation for ernærings- og sundhedsanprisninger bør stå i et rimeligt forhold til den anpriste gavnlige virkning. Målet med den videnskabelige dokumentation bør være at give tilstrækkeligt belæg for ernærings- og sundhedsanprisningen og den anpriste gavnlige virkning, men dokumentationen bør ikke stå i misforhold til opnåelsen af dette mål, så der bør kræves bevis for tilstrækkelig sandsynlighed og ikke uden for al tvivl. Ændringsforslag 5 Betragtning 13 a (ny) (13a) Muligheden for at anvende anprisningen "ekstra fedtreduceret" i forbindelse med smørbare fedtstoffer er omfattet af forordning (EF) nr. 2991/94, og derfor bør anprisninger af fedtindholdet ikke på nuværende tidspunkt anvendes på de smørbare fedtstoffer. Denne forordning bør ikke finde anvendelse på smørbare fedtstoffer, for hvilke der er fastsat særlige regler i forordning (EF) nr. 2991/94. Ifølge punkt 23 i Kommissionens begrundelse er det hensigten at tilpasse forordning (EF) nr. 2991/94 til nærværende forordning. Forordning nr. 2991/94 omhandler smørbare fedtstoffer. Den kan næppe fuldt ud tilpasses en generel forordning, der omfatter alle fødevareprodukter. Derfor bør det klart fastsættes, at anprisninger af fedtindholdet ikke på nuværende tidspunkt vil finde anvendelse på de smørbare fedtstoffer. Sådanne anprisninger er også tilladt i medfør af direktivet om næringsdeklaration, jf. det generelle mærkningsdirektiv, og i henhold til nationale særbestemmelser og/eller retningslinjer (Østrig, Tyskland, Nederlandene, Det Forenede Kongerige osv.). Disse anprisninger har været anvendt i over 40 år. De har bidraget til at oplyse forbrugerne og har givet producenterne et incitament til at ændre fedtsammensætningen på baggrund af de seneste videnskabelige resultater. PE /44 PA\ doc

9 Ændringsforslag 6 Betragtning 17 (17) Sundhedsanprisninger, der beskriver næringsstoffers eller andre stoffers betydning for vækst, udvikling og kroppens normale fysiologiske funktioner på grundlag af mangeårig, ukontroversiel videnskabelig viden, bør omfattes af en anden slags vurdering og godkendelse. Det er derfor nødvendigt at vedtage en liste over tilladte anprisninger, der beskriver et næringsstofs eller andet stofs betydning. (17) Sundhedsanprisninger, der beskriver næringsstoffers eller andre stoffers betydning for vækst, udvikling og kroppens normale fysiologiske funktioner på grundlag af mangeårig, ukontroversiel videnskabelig viden, bør omfattes af en anden slags vurdering og godkendelse. Det er derfor nødvendigt at vedtage en fællesskabsliste over tilladte anprisninger, der beskriver et næringsstofs eller andet stofs betydning. Følger af ændringsforslaget til artikel 12. Ændringsforslag 7 Betragtning 20 (20) For at sikre, at sundhedsanprisninger er sande, klare, pålidelige og anvendelige for forbrugeren, når denne skal vælge en sund kost, bør formuleringen og præsentationen af sundhedsanprisninger tages i betragtning i autoritetens udtalelse og i den efterfølgende godkendelsesprocedure. (20) For at sikre, at sundhedsanprisninger er sande, klare, pålidelige og anvendelige for forbrugeren, når denne skal vælge en sund kost, bør produktets virkning og præsentationen af sundhedsanprisninger tages i betragtning i autoritetens udtalelse og i den efterfølgende godkendelsesprocedure. Det er rigtigheden af den foreslåede sundhedsanprisning snarere end dens formulering, autoriteten bør undersøge og godkende. Ændringsforslag 8 Betragtning 21 a (ny) (21a) Der bør tages hensyn til den europæiske fødevareindustri og navnlig SMV ernes behov, så det sikres, at innovation og konkurrenceevne ikke PA\ doc 9/44 PE

10 undergraves. Proceduren for registrering af en sundhedsanprisning må ikke være så teknisk vanskelig, omkostningstung og tidskrævende, at det undergraver udviklingen af nye produkter, som er til reel gavn for forbrugerne og for fødevareproducenternes konkurrenceevne på det europæiske marked og verdensmarkedet. Der bør især tages hensyn til SMV ernes evne til at håndtere denne proces. Det er derfor vigtigt at sikre, at de anmeldelses- og godkendelsesprocedurer, som er beskrevet i forslagets artikel 14-17, er produktive og effektive, så afgørelserne træffes rettidigt. Ændringsforslag 9 Betragtning 22 (22) Af klarhedshensyn og for at undgå flere ansøgninger vedrørende anprisninger, der allerede er vurderet, bør der oprettes et register over sådanne anprisninger. (22) Af klarhedshensyn og for at undgå flere ansøgninger vedrørende anprisninger, der allerede er vurderet, bør der oprettes og opretholdes et offentligt register over sådanne anprisninger. Registret vil være offentligt tilgængeligt og blive ajourført regelmæssigt efter oprettelsen. Ændringsforslag 10 Betragtning 23 (23) For at kunne følge med den videnskabelige og teknologiske udvikling bør registret revideres, så snart det er nødvendigt. Sådanne ændringer er gennemførelsesforanstaltninger af teknisk art, og for at forenkle og fremskynde proceduren bør det overlades til Kommissionen at vedtage dem. udgår I strid med forslagets artikel 18. PE /44 PA\ doc

11 Ændringsforslag 11 Artikel 2, stk. 4, litra a a) den energi (kalorieværdi), som den a) den energi (kalorieværdi), som den - giver - giver eller - giver i nedsat eller øget grad eller - giver i nedsat eller øget grad eller - ikke giver, og/eller - ikke giver, og/eller Kræver ingen nærmere forklaring. b) de næringsstoffer eller andre stoffer, som den Ændringsforslag 12 Artikel 2, stk. 4, litra b - indeholder - indeholder eller b) de næringsstoffer eller andre stoffer, som den - indeholder i nedsat eller øget forhold eller - indeholder i nedsat eller øget forhold eller - ikke indeholder - ikke indeholder Kræver ingen nærmere forklaring. Ændringsforslag 13 Artikel 3, litra c c) anføre eller antyde, at en afbalanceret og varieret kost generelt ikke kan give tilstrækkelige mængder næringsstoffer c) anføre, indikere eller antyde, at en afbalanceret og varieret kost generelt ikke kan give tilstrækkelige mængder næringsstoffer Følger af definitionen af anprisninger i artikel 2. PA\ doc 11/44 PE

12 Ændringsforslag 14 Artikel 4 1. Senest 18 måneder efter, at denne forordning er vedtaget, fastsætter Kommissionen efter proceduren i artikel 23, stk. 2, særlige ernæringsprofiler, som fødevarer eller bestemte fødevarekategorier skal overholde for at kunne være omfattet af ernærings- eller sundhedsanprisninger. Ernæringsprofilerne fastsættes navnlig med henvisning til den mængde af følgende næringsstoffer, der forekommer i fødevaren: a) fedt, mættede fedtsyrer, transfedtsyrer b) sukkerarter c) salt/natrium. Ernæringsprofilerne skal baseres på den videnskabelige viden om kost og ernæring samt deres sammenhæng med sundhed samt især på næringsstoffers og andre stoffers rolle i henseende til en ernæringsmæssig eller fysiologisk indvirkning på kroniske sygdomme. Ved fastsættelsen af ernæringsprofilerne skal Kommissionen indhente udtalelser fra autoriteten og foranstalte høringer af interesserede parter, herunder fødevarevirksomhedsledere og forbrugergrupper. Dispensationer og opdateringer for at tage hensyn til relevant videnskabelig og teknisk udvikling vedtages efter proceduren i artikel 23, stk Uanset stk. 1 tillades ernæringsanprisninger, der henviser til reduktion af indholdet af fedt, mættede fedtsyrer, transfedtsyrer, sukkertyper og salt/natrium, forudsat at de overholder betingelserne i denne forordning. udgår PE /44 PA\ doc

13 3. For drikkevarer med et alkoholindhold på over 1,2 % vol. må der ikke anvendes a) sundhedsanprisninger b) andre ernæringsanprisninger end dem, der henviser til en reduktion af alkoholindholdet eller energiindholdet. 4. Efter proceduren i artikel 23, stk. 2, og på grundlag af videnskabelig dokumentation kan det fastsættes, at ernærings- eller sundhedsanprisninger af andre fødevarer eller fødevarekategorier end dem, der er omhandlet i stk. 3, skal være omfattet af begrænsninger eller forbud. Opstilling af ernæringsprofiler kan ikke støttes. Hvis Kommissionen ønsker at gå længere på dette område, bør den forelægge et særskilt forslag for Europa-Parlamentet. Opstilling af ernæringsprofiler ligger ud over de nødvendige restriktioner og er derfor i strid med proportionalitetsprincippet. Det er uacceptabelt, at ernæringsprofilerne først skal fastsættes ved komitéprocedure 18 måneder efter vedtagelsen af forordningen. Det er også uacceptabelt, at Europa-Parlamentet ikke skal deltage i denne procedure. Kommissionen foreslår desuden, at ikke blot fastsættelsen af ernæringsprofiler skal ske ved komitéprocedure, men også fastsættelsen af, hvilke andre fødevarer der skal være omfattet af forbud mod ernærings- eller sundhedsanprisninger (artikel 4, stk. 4). Det skal endvidere bemærkes, at ernærings- og sundhedsanprisninger enten bygger på det faktiske ernæringsindhold eller på en almindelig kendt eller påvist virkning af et fødevareprodukt eller dets ingrediens(er). Der er således ikke noget grundlag for denne artikels forbudsprincip. Desuden er det et åbent spørgsmål, på hvilket grundlag ernæringsprofilerne kan fastsættes, og hvordan ernæringsprofilerne i sidste ende skal formuleres, og hvordan sådanne profiler skal anvendes. Endelig er sundhedsanprisninger kun tilladt, hvis de er godkendt i henhold til den foreslåede forordning. Der bør gøres mere for at fremme effektive metoder til at hjælpe mennesker med at tilpasse deres energiindtag til deres energiforbrug. Kommissionen har for eksempel oprettet et netværk for ernæring og fysisk aktivitet, hvor medlemsstaternes eksperter bidrager til at udvikle fælles europæiske politikker vedrørende kost og folkesundhed. Dette bør fremmes yderligere. Det er også vigtigt at sikre bedre forbrugerinformation og -oplysning. Derfor er det nødvendigt først at vide mere om, hvordan Kommissionen agter at komme videre i sit forslag til ændring af Rådets direktiv om næringsdeklaration af levnedsmidler. Det forhold, at forbrugerne ikke altid forstår ernæringsoplysningerne, er en væsentlig årsag til, at PA\ doc 13/44 PE

14 forbrugerne vildledes. Der bør findes mere effektive metoder til at hjælpe forbrugerne, så de bedre kan bedømme produkternes generelle ernæringsmæssige troværdighed. Endelig ville det være på sin plads at påpege, at der allerede findes EU-lovgivning og national lovgivning om vildledning i såvel anprisninger som reklamer. Spørgsmålet er, hvor effektivt denne lovgivning anvendes og håndhæves. Disse eksisterende bestemmelser om forbrugerbeskyttelse forventes at blive styrket yderligere ved det foreslåede direktiv om urimelig handelspraksis, som skal udvide forbrugerbeskyttelsen til at omfatte ikke blot vildledende handlinger, men også vildledende udeladelser i al kommerciel kommunikation (ud over reklame), der er rettet mod forbrugere. Forslaget bør tage højde for, om denne praksis påvirker forbrugernes indkøbsadfærd hvilket bør vurderes på grundlag af begrebet den gennemsnitlige forbruger. Ændringsforslag 15 Artikel 5, stk. 1, litra a a) Forekomsten, fraværet eller det reducerede indhold af det stof, anprisningen vedrører, har en gavnlig ernæringsmæssig eller fysiologisk virkning, som er dokumenteret ved almindeligt anerkendte videnskabelige data. a) Forekomsten, fraværet eller det reducerede indhold af det næringsstof eller andet stof, anprisningen vedrører, har en gavnlig ernæringsmæssig eller sundhedsmæssig virkning, som er dokumenteret ved almindeligt anerkendt videnskabelig viden eller ved henvisning til den godkendelse, der er givet i henhold til den procedure, der er beskrevet i artikel Når en sundhedsanprisning anvendes om en fødevare eller en fødevarekategori, har den pågældende fødevare eller fødevarekategori vist sig at have en gavnlig ernæringsmæssig eller sundhedsmæssig virkning dokumenteret ved almindeligt anerkendt videnskabelig viden. Generelle principper og betingelser for anvendelsen af ernærings- og sundhedsanprisninger bør betragtes positivt som et kvalitetskriterium, der gør det muligt for de håndhævende myndigheder at kontrollere de anprisninger, der anvendes i deres medlemsstat. Det bør imidlertid gøres klart, at det også er tilladt at anvende sundhedsanprisninger, som vedrører en bestemt fødevare eller fødevarekategori. Denne tilgang finder støtte i definitionen af sundhedsanprisning i forslagets artikel 2, i Europarådets Guidelines Concerning Scientific Substantiation of Health Related Claims for Functional Foods og i Codex Alimentarius Draft Guidelines for Use of Health and Nutrition Claims. PE /44 PA\ doc

15 Ændringsforslag 16 Artikel 5, stk. 1, litra b b) Det stof, anprisningen vedrører b) Det næringsstof eller andet stof, anprisningen vedrører i) forekommer i det færdige produkt i en betydelig mængde som defineret i EFbestemmelser eller, hvis sådanne bestemmelser ikke findes, i en mængde, der har den anpriste ernæringsmæssige eller fysiologiske virkning dokumenteret ved almindeligt anerkendte videnskabelige data, eller ii) forekommer ikke eller forekommer i en reduceret mængde, der har den anpriste ernæringsmæssige eller fysiologiske virkning dokumenteret ved almindeligt anerkendte videnskabelige data. Præcisering. i) forekommer i det færdige produkt i en betydelig mængde som defineret i EFbestemmelser eller, hvis sådanne bestemmelser ikke findes, i en mængde, der har den anpriste ernæringsmæssige eller sundhedsmæssige virkning dokumenteret ved almindeligt anerkendt videnskabelig viden, eller ii) forekommer ikke eller forekommer i en reduceret mængde som defineret i fællesskabslovgivningen eller, hvor der ikke findes sådanne regler, i en mængde, der har den anpriste ernæringsmæssige eller sundhedsmæssige virkning dokumenteret ved almindeligt anerkendt videnskabelig viden. Ændringsforslag 17 Artikel 5, stk. 1, litra c c) Det stof, anprisningen vedrører, foreligger i en form, som kroppen kan optage, hvis det er relevant. c) Det næringsstof eller andet stof, anprisningen vedrører, foreligger i en form, som kroppen kan optage, hvis det er relevant. Præcisering. Ændringsforslag 18 Artikel 5, stk. 1, litra d d) En mængde af produktet, som med rimelighed må antages at blive indtaget, d) En mængde af produktet, som med rimelighed må antages at blive indtaget, PA\ doc 15/44 PE

16 indeholder en betydelig mængde af det stof, anprisningen vedrører, som defineret i EF-bestemmelser eller, hvis sådanne bestemmelser ikke findes, i en mængde, der har den anpriste ernæringsmæssige eller fysiologiske virkning dokumenteret ved almindeligt anerkendte videnskabelige data. indeholder en betydelig mængde af det næringsstof eller andet stof, anprisningen vedrører, som defineret i EF-bestemmelser eller, hvis sådanne bestemmelser ikke findes, i en mængde, der har den anpriste ernæringsmæssige eller sundhedsmæssige virkning dokumenteret ved almindeligt anerkendt videnskabelig viden. Præcisering. Ændringsforslag 19 Artikel 5, stk. 3 a (nyt) 3a. For drikkevarer med et alkoholindhold på over 1,2 % vol. må der ikke anvendes a) sundhedsanprisninger b) andre ernæringsanprisninger end dem, der henviser til en reduktion af alkoholeller energiindholdet. Der bør gives støtte til forslaget om, at der for drikkevarer med et alkoholindhold på over 1,2 % vol. ikke må anvendes sundhedsanprisninger og andre ernæringsanprisninger end dem, der henviser til en reduktion af alkohol- eller energiindholdet, og det bør gøres til en af betingelserne for at tillade anvendelse af anprisninger. Ændringsforslag 20 Artikel 7 Hvis der anvendes en ernærings- eller sundhedsanprisning, skal der, undtagen ved reklamer for generiske produkter, angives næringsdeklaration i henhold til direktiv 90/496/EØF. For sundhedsanprisninger skal de oplysninger, der skal gives, bestå af gruppe 2-oplysninger, jf. artikel 4, stk. 1, i direktiv Hvis der anvendes en ernærings- eller sundhedsanprisning, skal der, undtagen ved reklamer, angives næringsdeklaration i henhold til direktiv 90/496/EØF. For sundhedsanprisninger skal de oplysninger, der skal gives, bestå af gruppe 2-oplysninger, jf. artikel 4, stk. 1, i direktiv PE /44 PA\ doc

17 90/496/EØF. Desuden skal mængden af stoffer, som ernærings- eller sundhedsanprisningen vedrører, og som ikke fremgår af næringsdeklarationen, angives i nærheden af næringsdeklarationen. 90/496/EØF. Desuden skal mængden af næringsstoffer eller andre stoffer, som ernærings- eller sundhedsanprisningen vedrører, og som ikke fremgår af næringsdeklarationen, angives i nærheden af næringsdeklarationen. Kommissionen har tidligere accepteret, at der ikke skal stilles krav om oplysninger på mærkningen ved reklamer. Derfor bør ordene for generiske produkter udgå. Ændringen i denne artikels tredje led skyldes anvendelsen af definitionerne i forslagets artikel 2. Ændringsforslag 21 Artikel 8, stk Ændringer af bilaget vedtages efter proceduren i artikel 23, stk. 2, og evt. efter høring af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet. 2. Ændringer af bilaget vedtages efter proceduren i artikel 23, stk. 2, og evt. efter høring af autoriteten. Følger af artikel 2. Ændringsforslag 22 Artikel 9, stk En ernæringsanprisning, der sammenligner mængden af et næringsstof og/eller energiværdien i en fødevare med fødevarer af samme kategori, må kun anvendes, hvis de fødevarer, der sammenlignes, let kan identificeres af gennemsnitsforbrugeren eller klart er angivet, jf. dog direktiv 84/450/EØF. Forskellen i mængden af et næringsstof og/eller energiværdien skal anføres, og sammenligningen skal vedrøre samme fødevaremængde. 1. En ernæringsanprisning, der sammenligner mængden af et næringsstof og/eller energiværdien i en fødevare med en anden fødevare, må kun anvendes, hvis de fødevarer, der sammenlignes, klart kan identificeres af gennemsnitsforbrugeren eller klart er angivet, jf. dog direktiv 84/450/EØF. Forskellen i mængden af et næringsstof og/eller energiværdien skal anføres, og sammenligningen skal vedrøre samme fødevaremængde. PA\ doc 17/44 PE

18 Betingelserne for sammenlignende anprisninger bør hilses velkommen. Denne artikel bør imidlertid præciseres, så det sikres, at de sammenlignede fødevarer, anprisningerne vedrører, klart kan identificeres af forbrugeren. Ændringsforslaget tager også sigte på at muliggøre en sammenligning af forskellige fødevarer, f.eks. af kalkindholdet i et glas mælk og i et glas appelsinjuice. Ændringsforslag 23 Artikel 10, stk. 2, litra a a) en erklæring om betydningen af en varieret kost og en sund livsstil a) en erklæring om betydningen af en varieret kost og en sund livsstil, hvis en sådan varieret kost eller sund livsstil har betydning for opnåelsen af den anpriste sundhedsvirkning Det er indlysende, at en varieret kost og en sund livsstil har en gavnlig virkning på forbrugernes helbred. Sådanne oplysninger bør derfor kun anføres på mærkningen, hvis der er en forbindelse mellem den varierede kost eller sunde livsstil og den anpriste gavnlige virkning, ellers ikke. Ændringsforslag 24 Artikel 10, stk. 2, litra c c) hvis det er relevant, en erklæring henvendt til personer, der bør undgå at bruge fødevaren c) hvis det er relevant, en advarsel henvendt til personer, der bør undgå at bruge fødevaren, og Kræver ingen nærmere forklaring. Ændringsforslag 25 Artikel Følgende indirekte sundhedsanprisninger tillades ikke: a) anprisninger, der henviser til generelle, uspecifikke positive virkninger, som udgår PE /44 PA\ doc

19 næringsstoffet eller fødevaren har for et godt almenhelbred og velvære b) anprisninger, der henviser til psykologiske og adfærdsmæssige funktioner c) anprisninger, der henviser til en slankende virkning eller vægtkontrol eller til hastigheden eller størrelsen af det vægttab, der kan følge af deres anvendelse, eller til nedsat sultfølelse eller øget mæthedsfornemmelse eller til reduktion af kostens energiindhold, jf. dog direktiv 96/8/EF d) anprisninger, der henviser til rådgivning fra læger eller andre fagfolk i sundhedssektoren eller deres brancheorganisationer eller frivillige organisationer, eller som antyder, at sundheden kan påvirkes negativt, hvis man ikke indtager fødevaren. 2. Efter at have hørt autoriteten offentliggør Kommissionen evt. nærmere retningslinjer for gennemførelsen af denne artikel. Ernæringsanprisninger bør være baseret på anerkendt og godkendt forskning eller almindeligt anerkendt videnskabelig viden. Hvis anprisningen bedømmes som værende for generel (som forklaret i punkt 19 i Kommissionens begrundelse), kan den præciseres med henvisning til dokumentationen. Der foreligger beviser i hvert fald foreløbige beviser for, at fødevareprodukter indvirker på f.eks. psykologisk aktivitet, adfærd, nedsætter sultfølelsen og øger mæthedsfornemmelsen. I et samfund som EU bør det være muligt at henvise til erklæringer, udtalelser osv. fra fagfolk i sundhedssektoren og relevante organisationer (såsom en national tandlægeforening eller den finske hjerteforening), hvis de pågældende organisationer eller fagfolk giver tilladelse til at anvende deres navn og erklæring på produkterne. Hvis det fastholdes, at visse anprisninger (såsom hjælper kroppen med at modstå stress og renser organismen, som er nævnt i punkt 19 i Kommissionens begrundelse) skal forbydes, bør listen over sådanne anprisninger være meget kort, så tiltaget ikke hindrer udviklingen af fødevareprodukter med gavnlige virkninger på sundheden. Denne holdning finder støtte i Domstolens retspraksis (sag C-77/99, C-221/00 og C-421/00). I alle disse sager fastslog Domstolen, at der findes mere rimelige måder at behandle anprisninger på (når der hersker tvivl om deres rigtighed) end direkte forbud. Domstolens PA\ doc 19/44 PE

20 væsentligste anbefaling var at indføre omvendt bevisbyrde i tilfælde af tvivl om en anprisnings berettigelse og forpligte producenten til at fremlægge bevis for rigtigheden af anprisningen. Ordføreren tilføjer, at disse generelle forbud ligefrem kunne tænkes at modarbejde WHO s og EU s mere overordnede sundhedsmålsætninger, fordi de begrænser forbrugernes muligheder for at foretage kvalificerede valg vedrørende de typer fødevarer, de ønsker at spise, og potentielt hindrer forbrugernes adgang til fødevareprodukter med gavnlige virkninger på sundheden. For eksempel ville forbuddet mod anprisninger om slankning og vægtkontrol effektivt begrænse de positive anprisninger, som kan anvendes om kosterstatningsprodukter (kaldet PARNUTS), men det ville også betyde, at sådanne anprisninger ikke kan anvendes om alle andre, konventionelle fødevarer, selv om de kan dokumenteres videnskabeligt. Ændringsforslag 26 Artikel Uanset artikel 10, stk. 1, kan der anvendes sundhedsanprisninger, der beskriver et næringsstofs eller et andet stofs betydning for vækst, udvikling og kroppens normale funktioner, som er baseret på almindeligt anerkendte videnskabelige data, og som forstås fuldt ud af gennemsnitsforbrugeren, hvis de indgår i listen omhandlet i stk Senest den... [sidste dag i den måned, hvor denne forordning er vedtaget + 1 år] forelægger medlemsstaterne Kommissionen lister over anprisninger som omhandlet i stk. 1. Efter høring af autoriteten vedtager Kommissionen efter proceduren i artikel 23 senest den... [sidste dag i den måned, hvor denne forordning er vedtaget + 3 år] en EF-liste over tilladte anprisninger, jf. stk. 1, der beskriver et næringsstofs eller et andet stofs betydning for vækst, udvikling og kroppens normale funktioner. 1. Uanset artikel 10, stk. 1, kan der anvendes sundhedsanprisninger, der beskriver et næringsstofs eller et andet stofs betydning for vækst, udvikling og kroppens normale funktioner, som er baseret på almindeligt anerkendte videnskabelige data, og som forstås fuldt ud af gennemsnitsforbrugeren, hvis de indgår i fællesskabslisten over tilladte sundhedsanprisninger omhandlet i stk Senest den... [sidste dag i den måned, hvor denne forordning er vedtaget + 1 år] forelægger medlemsstaterne Kommissionen lister over sundhedsanprisninger, som de ønsker optaget på fællesskabslisten over tilladte sundhedsanprisninger. Efter høring af autoriteten vedtager Kommissionen efter proceduren i artikel 23 senest den... [sidste dag i den måned, hvor denne forordning er vedtaget + 3 år] en EF-liste over tilladte sundhedsanprisninger, jf. stk. 1, der beskriver et næringsstofs eller et andet stofs betydning for vækst, udvikling og kroppens normale funktioner. PE /44 PA\ doc

21 Ændringer af listen vedtages efter proceduren i artikel 23, på Kommissionens eget initiativ eller efter anmodning fra en medlemsstat. 3. Fra denne forordning er trådt i kraft til vedtagelse af listen omhandlet i stk. 2, andet afsnit, kan der under fødevarevirksomhedslederens ansvar anvendes sundhedsanprisninger, forudsat at de er i overensstemmelse med denne forordning og med eksisterende nationale bestemmelser herom, idet der dog kan vedtages beskyttelsesforanstaltninger som omhandlet i artikel 22. Ændringer af listen vedtages efter proceduren i artikel 23, stk. 2, på Kommissionens eget initiativ eller efter anmodning fra en medlemsstat. 3. Fra denne forordning er trådt i kraft til vedtagelse af fællesskabslisten over tilladte sundhedsanprisninger kan der under fødevarevirksomhedslederens ansvar anvendes sundhedsanprisninger, forudsat at de er i overensstemmelse med denne forordning og med eksisterende nationale bestemmelser herom. Det er nyttigt at inddele sundhedsanprisninger i to kategorier, som foreslået af Kommissionen, nemlig anprisninger vedrørende kroppens funktioner (artikel 12) og anprisninger vedrørende reduceret risiko for sygdom (artikel 13). Der bør gives støtte til Kommissionens forslag om at fastsætte en liste over tilladte anprisninger, der vedrører kroppens funktioner. En sådan liste er et passende redskab til regulering af anprisninger, der er videnskabeligt begrundede, og det bliver muligt at undgå en besværlig godkendelsesprocedure i hver enkelt sag. Det er imidlertid nødvendigt at præcisere formuleringen og henvise til definitionerne i forslagets artikel 2. Ændringsforslag 27 Artikel 13, stk Ud over de generelle bestemmelser i denne forordning og de særlige bestemmelser i stk. 1 gælder det for anprisninger af en reduceret risiko for sygdom, at mærkningen også skal indeholde en angivelse af, at en række risikofaktorer kan være relevante for sygdom, og at det ikke er givet, at ændring af en af disse risikofaktorer har en gavnlig virkning. 2. Ud over bestemmelserne i denne forordning gælder det for anprisninger af en reduceret risiko for sygdom, at mærkningen også skal indeholde en angivelse af, at en række risikofaktorer kan være relevante for sygdom, og at det ikke er givet, at ændring af en af disse risikofaktorer har en gavnlig virkning. Kræver ingen nærmere forklaring. PA\ doc 21/44 PE

22 Ændringsforslag 28 Artikel 14, stk En ansøgning om den i artikel 10, stk. 1, omhandlede godkendelse indgives til autoriteten. 1. En ansøgning om den i artikel 10, stk. 1, og artikel 13, stk. 1, omhandlede godkendelse indgives til autoriteten. Ansøgninger om godkendelse indgives i henhold til begge artikler. Ændringsforslag 29 Artikel 14, stk. 1, litra c c) gøre det i stk. 3, litra f), omhandlede resumé af ansøgningen offentligt tilgængeligt. c) gøre det i stk. 2, litra f), omhandlede resumé af ansøgningen offentligt tilgængeligt. Der bør i litra c) henvises til stk. 2, litra f), i stedet for stk. 3, litra f). Ændringsforslag 30 Artikel 14, stk. 2, litra b b) den fødevare eller fødevarekategori, som sundhedsanprisningen skal vedrøre, og dens særlige egenskaber b) den fødevare eller fødevarekategori eller en af dens bestanddele, som sundhedsanprisningen skal vedrøre, og dens særlige egenskaber Følger af definitionen af sundhedsanprisning i artikel 2. Ændringsforslag 31 Artikel 14, stk. 2, litra e e) et forslag til formulering (på alle EUsprog) af den sundhedsanprisning, ansøgningen vedrører, herunder eventuelle særlige anvendelsesbetingelser e) et illustrerende eksempel på formulering på det sprog, på hvilket ansøgningen indsendes til autoriteten, og eventuelle særlige anvendelsesbetingelser PE /44 PA\ doc

23 Det bør ikke kræves, at ansøgeren skal forelægge den præcise udformning (og endelige formulering) af anprisningen, og den præcise formulering bør heller ikke indgå i autoritetens afgørelse. Som del af ansøgningen bør der kun indsendes et illustrerende eksempel på formulering til autoriteten, eftersom autoritetens opgave bør begrænses til kontrol af den videnskabelige dokumentation for anprisningen. Til det formål er det afgørende, at autoritetens ekspertpanel gøres opmærksom på anprisningens betydning. Ligeledes bør ansøgningen og afgørelsen ikke omfatte en formulering af anprisningen på alle de officielle EU-sprog, som det foreslås i artiklen. Hvis anprisningen skal formuleres på en bestemt måde, kunne der faktisk være tale om en krænkelse af forbrugerens ret til at indhente oplysninger, som er beskyttet af EF-traktatens artikel 153. Det er rigtigheden af den foreslåede sundhedsanprisning snarere end dens formulering, autoriteten bør undersøge og godkende. Ændringsforslag 32 Artikel 15, stk Autoriteten tilstræber at afgive udtalelse inden tre måneder efter modtagelsen af en gyldig ansøgning. Denne frist forlænges, når autoriteten anmoder om supplerende oplysninger fra ansøgeren, jf. stk Autoriteten afgiver udtalelse inden tre måneder efter modtagelsen af en ansøgning. Denne frist kan forlænges, når autoriteten anmoder om supplerende oplysninger fra ansøgeren, jf. stk. 2, med den frist, ansøgeren får til at indsende supplerende oplysninger til sin ansøgning. Det fremgår ikke klart, hvad der menes med en gyldig ansøgning i denne sammenhæng, og det kan rejse tvivl om tidsfristen for udtalelsen. Med hensyn til tidsfristen bør autoriteten ikke blot tilstræbe at overholde den, men overholde den. Hvis autoriteten mener, at der bør indsendes supplerende oplysninger, kan den anmode ansøgeren om disse oplysninger og fastsætte en tidsfrist for indsendelsen af dem. I sådanne tilfælde bør autoriteten have mulighed for, men ikke være forpligtet til, at forlænge tidsfristen for afgivelsen af sin udtalelse. 3. Autoriteten skal i forbindelse med udarbejdelsen af sin udtalelse kontrollere Ændringsforslag 33 Artikel 15, stk Autoriteten skal i forbindelse med udarbejdelsen af sin udtalelse kontrollere, at det illustrerende eksempel på formulering af sundhedsanprisningen a) at den foreslåede formulering af a) er underbygget med videnskabelige data PA\ doc 23/44 PE

24 sundhedsanprisningen er underbygget med videnskabelige data b) at formuleringen af sundhedsanprisningen opfylder kravene i denne forordning c) at den foreslåede formulering af sundhedsanprisningen er forståelig og meningsfuld for forbrugeren. b) opfylder kravene i denne forordning c) er forståelig og meningsfuld for forbrugeren. Autoriteten bør undersøge den videnskabelige dokumentation for en foreslået sundhedsanprisning på baggrund af anprisningens indhold. Der bør imidlertid være fleksibilitet med hensyn til måden, hvorpå fødevarevirksomhedslederne kommunikerer anprisningen til forbrugerne. Det generelle ernærings- eller sundhedsbudskab skal forblive det samme, men en vis fleksibilitet med hensyn til at kommunikere den vil give fødevarevirksomhedslederne mulighed for at tilpasse sig markedets dynamik og udviklingen i forbrugerviden. Ændringsforslag 34 Artikel 15, stk. 4, litra b b) betegnelsen for den fødevare eller fødevarekategori, som anprisningen skal vedrøre, og dens særlige egenskaber b) betegnelsen for den fødevare eller fødevarekategori eller en af dens bestanddele, som sundhedsanprisningen skal vedrøre, og dens særlige egenskaber Følger af definitionen af sundhedsanprisning i artikel 2. Ændringsforslag 35 Artikel 15, stk. 4, litra c c) den anbefalede formulering af den foreslåede sundhedsanprisning på alle EUsprog c) et illustrerende eksempel på formulering af den foreslåede sundhedsanprisning Følger af ændringsforslaget til artikel 14, stk. 2, litra e), og artikel 15, stk. 3. PE /44 PA\ doc

25 Ændringsforslag 36 Artikel 19, stk. 1, afsnit 1 1. De videnskabelige data og andre oplysninger, der i henhold til artikel 14, stk. 2, skal være indeholdt i ansøgningen, må i syv år efter godkendelsesdatoen ikke anvendes til fordel for en efterfølgende ansøger, medmindre den efterfølgende ansøger har indgået en aftale med den foregående ansøger om at måtte anvende disse data og oplysninger, hvis 1. For sundhedsanprisninger, der er godkendt på grundlag af data, som er omfattet af ejendomsrettigheder, må de videnskabelige data og andre oplysninger, der i henhold til artikel 14, stk. 2, skal være indeholdt i ansøgningen, i syv år efter godkendelsesdatoen ikke anvendes til fordel for en efterfølgende ansøger, medmindre den efterfølgende ansøger har indgået en aftale med den foregående ansøger om at måtte anvende disse data og oplysninger, hvis Præcisering. Ændringsforslag 37 Artikel 19, stk. 2 a (nyt) 2a. Stk. 1 og 2 udelukker ikke, at der kan udstedes godkendelse til den efterfølgende ansøger, hvis denne indgiver ansøgning om en sundhedsanprisning, der kan godkendes på grundlag af data, der er omfattet af ejendomsrettigheder, eller på grundlag af andre videnskabelige data og oplysninger i ansøgningen, der ikke er angivet som værende omfattet af ejendomsrettigheder, hvis disse data eller oplysninger er tilstrækkeligt grundlag for godkendelse af sundhedsanprisningen. Bestemmelsen om syv års databeskyttelse og eksklusiv ret på markedet for sundhedsanprisninger baseret på data, der er omfattet af ejendomsrettigheder, hilses velkommen. Kommissionens hensigt er imidlertid ikke helt klar. Det præciseres for eksempel ikke i forslaget, om to producenter, som indsender en ansøgning med samme dokumentation, begge får denne eksklusivitet, eller om andre ansøgere er udelukket fra at få godkendelse. Stk. 3 har derfor til formål at præcisere denne bestemmelse. PA\ doc 25/44 PE

26 Ændringsforslag 38 Artikel 19, stk. 2 b (nyt) 2b. Stk. 1 og 2 finder anvendelse på alle ansøgninger baseret på data, der er omfattet af ejendomsrettigheder, uanset i hvilken prioriteringsrækkefølge de er indsendt. Bestemmelsen om syv års databeskyttelse og eksklusiv ret på markedet for sundhedsanprisninger baseret på data, der er omfattet af ejendomsrettigheder, hilses velkommen. Kommissionens hensigt er imidlertid ikke helt klar. Det præciseres for eksempel ikke i forslaget, om to producenter, som indsender en ansøgning med samme dokumentation, begge får denne eksklusivitet, eller om andre ansøgere er udelukket fra at få godkendelse. Stk. 4 har derfor til formål at præcisere denne bestemmelse. Ændringsforslag 39 Artikel 19 a (ny) Artikel 19a Fortrolige oplysninger 1. Ansøgeren kan angive, hvilke af de oplysninger, der skal afgives i henhold til denne forordning, han ønsker behandlet som fortrolige, fordi videregivelse kan skade hans konkurrencemæssige stilling mærkbart. Der vedlægges i så fald dokumentation, hvis rigtighed skal kunne efterprøves. 2. Kommissionen afgør efter høring af ansøgeren, hvilke data og oplysninger der skal anses som fortrolige bortset fra dem, der er angivet i stk. 3, og informerer ansøgeren om sin beslutning. 3. Følgende data og oplysninger anses ikke for at være fortrolige: a) navnet på og de vigtigste egenskaber ved den fødevare, der har en gavnlig virkning på sundheden PE /44 PA\ doc

27 b) resultaterne af forsøg udført på in vitro-modeller, på dyr og på mennesker, hvis relevant, som har betydning for vurderingen af fødevarens og dens bestanddeles virkninger på menneskers ernæring og sundhed c) metoder til påvisning eller kvantificering af fødevarens eller dens bestanddeles vigtigste egenskaber til brug ved officiel kontrol. 4. Uanset bestemmelserne i stk. 2 udleverer autoriteten efter anmodning alle de oplysninger, den er i besiddelse af, til Kommissionen og medlemsstaterne, herunder data og oplysninger, der i medfør af stk. 2 er angivet som fortrolige. 5. Autoriteten anvender principperne i forordning (EF) nr. 1049/2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter, når den behandler ansøgninger om aktindsigt i dokumenter, som autoriteten ligger inde med. 6. Medlemsstaterne, Kommissionen og autoriteten sikrer fortrolighed i forbindelse med alle de data og oplysninger, der i medfør af stk. 2 er angivet som fortrolige, medmindre oplysningerne bør offentliggøres af hensyn til beskyttelsen af menneskers sundhed. Medlemsstaterne behandler ansøgninger om adgang til dokumenter, som modtages i henhold til denne forordning, i overensstemmelse med artikel 5 i forordning (EF) nr. 1049/ Hvis en ansøger trækker eller har trukket sin ansøgning tilbage, anser medlemsstaterne, Kommissionen og autoriteten alle produktions- og forretningsoplysninger, herunder oplysninger om forskning og udvikling samt oplysninger, hvor Kommissionen og ansøgeren er uenige om deres fortrolige PA\ doc 27/44 PE

28 karakter, som fortrolige. Kræver ingen nærmere forklaring. Ændringsforslag 40 Artikel 19 b (ny) Artikel 19b Databeskyttelse 1. De videnskabelige data og andre oplysninger, der i henhold til artikel 14 skal være indeholdt i ansøgningen, og som er beskyttet i medfør af artikel 19, litra a), må i syv år efter datoen for tilladelsens meddelelse ikke anvendes til fordel for en anden ansøger, medmindre den anden ansøger har indgået en aftale med tilladelsens indehaver om at måtte anvende disse data og oplysninger. 2. Ved udløbet af dette tidsrum på syv år kan autoriteten til fordel for en anden ansøger anvende alle eller nogle af resultaterne af den evaluering, som den har foretaget af de videnskabelige data og oplysninger i ansøgningen. Tilstrækkelig databeskyttelse er nødvendig for at tilskynde til investering i forskning, fremme innovation og sikre rimelige konkurrencevilkår. I praksis er den eksklusive ret til at henvise til de data, som er omfattet af ejendomsrettigheder, ikke altid dækkende, fordi kliniske forsøg ofte udføres i samarbejde med tredjemænd såsom universiteter. Som oftest giver producenterne universiteterne ret til at anvende dataene i forbindelse med uddannelse, offentliggørelse og videre forskning. Ændringsforslag 41 Artikel 21, stk Når der henvises til denne artikel, anvendes proceduren i stk. 2, 3, og 4. udgår PE /44 PA\ doc

29 Overflødig. Ændringsforslag 42 Artikel 21, stk Finder en medlemsstat det nødvendigt at vedtage ny lovgivning, anmelder den de påtænkte foranstaltninger til Kommissionen og de øvrige medlemsstater, samtidig med at den anfører, hvilke motiver der ligger til grund herfor. 2. Finder en medlemsstat det nødvendigt at vedtage ny lovgivning inden for denne forordnings anvendelsesområde, anmelder den de påtænkte foranstaltninger til Kommissionen og de øvrige medlemsstater, samtidig med at den anfører, hvilke motiver der ligger til grund herfor. Kræver ingen nærmere forklaring. Ændringsforslag 43 Artikel 21, stk Kommissionen hører Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed, oprettet ved artikel 58, stk. 1, i forordning (EF) nr. 178/2002 (i det følgende benævnt "komitéen"), hvis den skønner, at dette vil være formålstjenligt, eller hvis en medlemsstat anmoder herom, og udtaler sig om de påtænkte foranstaltninger. 3. Kommissionen hører Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed, oprettet ved artikel 58, stk. 1, i forordning (EF) nr. 178/2002, hvis den skønner, at dette vil være formålstjenligt, eller hvis en medlemsstat anmoder herom, og udtaler sig om de påtænkte foranstaltninger. Kræver ingen nærmere forklaring. PA\ doc 29/44 PE

30 Ændringsforslag 44 Artikel Hvis en medlemsstat har alvorlige grunde til at mene, at en anprisning ikke er i overensstemmelse med denne forordning, eller at den videnskabelige dokumentation, jf. artikel 7, er utilstrækkelig, kan denne medlemsstat midlertidigt suspendere anvendelsen af anprisningen på dens område. Den underretter de øvrige medlemsstater og Kommissionen herom og begrunder suspensionen. 2. Der vedtages en beslutning efter proceduren i artikel 23, stk. 2, evt. efter at der er indhentet udtalelse fra autoriteten. Kommissionen kan på eget initiativ indlede denne procedure. 3. Den medlemsstat, der er omhandlet i stk. 1, kan lade suspensionen gælde, indtil beslutningen omhandlet i stk. 2 er blevet meddelt til den. udgår Forslaget giver de enkelte medlemsstater mulighed for at iværksætte potentielt langvarige procedurer i forbindelse med godkendelse af anprisninger og for midlertidigt at suspendere anvendelsen af anprisninger. Dette synes at stå i misforhold til formålene med forordningen og kunne føre til en voldsom stigning i virksomhedernes omkostninger samt modvirke international samhandel. Ændringsforslag 45 Artikel 23, stk Kommissionen bistås af Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed, der er oprettet ved artikel 58, stk. 1, i forordning (EF) nr. 178/2002 (i det følgende benævnt "komitéen"). 1. Kommissionen bistås af Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed, der er oprettet ved artikel 58, stk. 1, i forordning (EF) nr. 178/2002. PE /44 PA\ doc

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse UDKAST TIL UDTALELSE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse FORELØBIG 2003/0165(COD) 3.3.2005 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

Læs mere

Teknisk gennemgang 18. maj 2010

Teknisk gennemgang 18. maj 2010 Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0368 Bilag 3 Offentligt Teknisk gennemgang 18. maj 2010 (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1924/2006 af 20. december 2006 om ernærings- og sundhedsanprisninger

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2003/0165(COD) 25.4.2005 UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse til Udvalget om Miljø, Folkesundhed

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1924/2006 af 20. december 2006 om ernærings- og sundhedsanprisninger af fødevarer

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1924/2006 af 20. december 2006 om ernærings- og sundhedsanprisninger af fødevarer 18.1.2007 L 12/3 BERIGTIGELSER Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1924/2006 af 20. december 2006 om ernærings- og sundhedsanprisninger af fødevarer ( L 404 af 30. december

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked. fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked. fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked 2003/0165(COD) 9. marts 2004 UDTALELSE fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked til Udvalget om Miljø- og

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument EUROPA-PARLAMENTET 2004 Mødedokument 2009 C6-0018/2006 2003/0165(COD) 19/01/2006 Fælles holdning FÆLLES HOLDNING vedtaget af Rådet den 8. december 2005 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets

Læs mere

Kommissionen fremsætter forslag om ernærings- og sundhedsanprisninger. Målet er bedre forbrugerinformation og harmonisering af markedet.

Kommissionen fremsætter forslag om ernærings- og sundhedsanprisninger. Målet er bedre forbrugerinformation og harmonisering af markedet. IP/03/1022 Bruxelles, den 16. juli 2003 Kommissionen fremsætter forslag om ernærings- og sundhedsanprisninger. Målet er bedre forbrugerinformation og harmonisering af markedet. Europa-Kommissionen har

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1924/2006 af 20. december 2006 om ernærings- og sundhedsanprisninger af fødevarer

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1924/2006 af 20. december 2006 om ernærings- og sundhedsanprisninger af fødevarer 30.12.2006 L 404/9 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1924/2006 af 20. december 2006 om ernærings- og sundhedsanprisninger af fødevarer EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi 3. marts 2004 PE 337.422/19-36 ÆNDRINGSFORSLAG 19-36 Udkast til udtalelse (PE 337.422) Bashir

Læs mere

Reglerne om sundhedsanprisninger. Gundula Maria Kjær, cand.merc.jur Kontor for ernæring, Fødevarestyrelsen

Reglerne om sundhedsanprisninger. Gundula Maria Kjær, cand.merc.jur Kontor for ernæring, Fødevarestyrelsen Reglerne om sundhedsanprisninger Gundula Maria Kjær, cand.merc.jur Kontor for ernæring, Fødevarestyrelsen 13. november 2008 1 Agenda Generelt om de nye regler på anprisningsområdet Særligt om sundhedsanprisninger

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Enhed/Kontor: Fødevarestyrelsen Sagsnr. Dep: 24198 Den 19. marts 2014 FVM 258 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag om godkendelse eller afvisning

Læs mere

Forvaltningen af ernærings- og sundhedsanprisninger

Forvaltningen af ernærings- og sundhedsanprisninger Forvaltningen af ernærings- og sundhedsanprisninger DI-seminar om sundhedsanprisninger og tilsætningsstoffer den 29. november 2010. Dagny Løvoll Warming og Jens Therkel Jensen, Fødevarestyrelsen 29. November

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2006R1924 DA 29.11.2012 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B C1 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1924/2006 af 20.

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) L 119/4 Den Europæiske Unions Tidende 7.5.2011 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 440/2011 af 6. maj 2011 om henholdsvis godkendelse og afvisning af visse sundhedsanprisninger af fødevarer, der henviser

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om ernærings- og sundhedsanprisninger af fødevarer

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om ernærings- og sundhedsanprisninger af fødevarer KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.7.2003 KOM(2003) 424 endelig 2003/0165 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ernærings- og sundhedsanprisninger af

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.3.2018 C(2018) 1558 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 19.3.2018 om de proceduremæssige skridt for høringsprocessen med henblik på fastlæggelse

Læs mere

Forslaget forventes sat til afstemning på mødet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den 13. oktober 2011.

Forslaget forventes sat til afstemning på mødet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den 13. oktober 2011. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2011-12 FLF alm. del Bilag 8 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 6. oktober 2011 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked. Forslag til forordning (KOM(2003) 424 C5-0329/2003 2003/0165(COD))

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked. Forslag til forordning (KOM(2003) 424 C5-0329/2003 2003/0165(COD)) EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked 18.december 2003 PE 338.436/68-121 ÆNDRINGSFORSLAG 68-121 Udkast til udtalelse (PE 338.436) Piia-Noora Kauppi Ernærings-

Læs mere

Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del Grundnotat 475 Offentligt

Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del Grundnotat 475 Offentligt Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del Grundnotat 475 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Sagsnr.: 2009-20-221-00208 Dep. sagsnr. 14890 Den 9. juli 2009 FVM 676 NOTAT

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX SANTE/12273/2015 Rev. 1 (POOL/E4/2015/12273/12273R1- EN.doc) D043783/01 [ ](2016) XXX draft KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX om ændring af forordning (EU)

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.12.2017 C(2017) 8871 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 20.12.2017 om administrative og videnskabelige krav til traditionelle fødevarer fra tredjelande,

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 6. september 2010 (OR. en) 12963/10 DENLEG 79

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 6. september 2010 (OR. en) 12963/10 DENLEG 79 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 6. september 2010 (OR. en) 12963/10 DENLEG 79 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 26. august 2010 til: Generalsekretariatet for Rådet Vedr.:

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 18. januar 2011 (19.01) (OR. en) 5421/11 DENLEG 4

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 18. januar 2011 (19.01) (OR. en) 5421/11 DENLEG 4 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 18. januar 2011 (19.01) (OR. en) 5421/11 DENLEG 4 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 17. januar 2011 til: Generalsekretariatet for Rådet

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (1) Ved forordning (EU) 2015/2283 er der fastsat bestemmelser om markedsføring og anvendelse af nye fødevarer i Unionen.

(EØS-relevant tekst) (1) Ved forordning (EU) 2015/2283 er der fastsat bestemmelser om markedsføring og anvendelse af nye fødevarer i Unionen. 30.12.2017 L 351/55 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/2468 af 20. december 2017 om administrative og videnskabelige krav til traditionelle fødevarer fra tredjelande, jf. Europa- Parlamentets

Læs mere

Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del Bilag 587 Offentligt

Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del Bilag 587 Offentligt Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del Bilag 587 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Sagsnr.: 2009-20-221-00208/Dep. sagsnr. 14890 Den 25. september 2009 FVM 695 REVIDERET

Læs mere

Astrid Bork Andersen. Anprisningsreglerne - netop nu. 29. nov. 10. Anprisningsreglerne. Status for processen - netop nu

Astrid Bork Andersen. Anprisningsreglerne - netop nu. 29. nov. 10. Anprisningsreglerne. Status for processen - netop nu Anprisningsreglerne Status for processen - Hvor langt er sundhedsanprisninger? Anprisningsforordningen Ernæringsprofiler Vurdering af dokumentation o EFSA s vurderinger 13.1, 13.5 og 14 o EFSA s videnskabelige

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2009R1024 DA 19.11.2009 000.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1024/2009 af 29. oktober 2009 om henholdsvis

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.12.2017 C(2017) 8874 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 20.12.2017 om administrative og videnskabelige krav til ansøgninger, jf. artikel 10 i

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 126 Offentligt 23.11.2005 NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om tilladelse til markedsføring af vegetabilsk diacylglycerololie som et nyt

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0368 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0368 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0368 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 28.6.2007 KOM(2007) 368 endelig 2007/0128 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2008R0353 DA 21.12.2009 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 353/2008 af 18. april 2008 om gennemførelsesbestemmelser

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik 9. februar 2004 PE 337.069/54-466 ÆNDRINGSFORSLAG 54-466 Udkast til betænkning (PE 337.069) Mauro Nobilia Ernærings-

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.6.2017 C(2017) 3664 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 2.6.2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 609/2013

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.05.2001 KOM(2001) 266 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om supplering af bilaget til Kommisssionens forordning (EF) nr. 1107/96 om registrering

Læs mere

Udarbejdet af Fødevarestyrelsen, Ernæring August 2012

Udarbejdet af Fødevarestyrelsen, Ernæring August 2012 Et overblik over reglerne i anprisningsforordningen vedrørende ernærings- og sundhedsanprisninger Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1924/2006 Udarbejdet af Fødevarestyrelsen, Ernæring August

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2.12.2011 2011/0156(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse til Udvalget om

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del Bilag 232 Offentligt

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del Bilag 232 Offentligt Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2008-09 FLF alm. del Bilag 232 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 17. april 2009 Sagsnr.: 39./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked FORELØBIG 6. juni 2001 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked til Udvalget om Kultur,

Læs mere

Et overblik over reglerne i anprisningsforordningen om ernærings- og sundhedsanprisninger

Et overblik over reglerne i anprisningsforordningen om ernærings- og sundhedsanprisninger Et overblik over reglerne i anprisningsforordningen om ernærings- og sundhedsanprisninger Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1924/2006 Udarbejdet af Fødevarestyrelsen, Ernæring Maj 2017 Formålet

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX SANCO/10121/2014 Rev. 1 (POOL/E4/2014/10121/10121R1- EN.doc) [ ](2014) XXX draft KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX om henholdsvis godkendelse og afvisning

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX SANTE/10466/2015 Rev. 2 (POOL/E4/2015/10466/10466R2- EN.doc) [ ](2015) XXX draft KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX om godkendelse af visse andre sundhedsanprisninger

Læs mere

5394/1/13 REV 1 ADD 1 la/cos/kb/alp/bb/pj/hsm 1 DQPG

5394/1/13 REV 1 ADD 1 la/cos/kb/alp/bb/pj/hsm 1 DQPG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 23. april 2013 (29.04) (OR. en) Interinstitutionel sag: 2011/0156(COD) 5394/1/13 REV 1 ADD 1 DENLEG 4 AGRI 20 SAN 17 CODEC 94 PARLNAT 98 RÅDETS BEGRUNDELSE

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG af Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

ÆNDRINGSFORSLAG af Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 18.10.2017 A8-0359/ 001-022 ÆNDRINGSFORSLAG 001-022 af Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender Betænkning Michał Boni A8-0359/2016 Udveksling af oplysninger om et system for tidlig

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2012-13 EUU alm. del Bilag 108 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen, Ernæring/Fødevareenheden/EUenheden Sagsnr.: 2012-27-221-01521/Dep.sagsnr. 16039

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 26 Offentligt. Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 26 Offentligt. Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 26 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 7. december 2007 Sagsnr.: 39./. Vedlagt fremsendes

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0713 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0713 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0713 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 23.11.2006 KOM(2006) 713 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om et midlertidigt forbud mod anvendelse

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) L 252/26 Den Europæiske Unions Tidende 19.9.2012 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 844/2012 af 18. september 2012 om fastsættelse af de fornødne bestemmelser til gennemførelse af fornyelsesproceduren

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.12.2018 C(2018) 8876 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 18.12.2018 om særlige regler om den procedure, der skal følges for at udarbejde den risikovurdering

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 371 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 371 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 371 Offentligt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Den 4. april 2016 Sagsnummer: 2016-221./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering grundnotat

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.5.2018 C(2018) 3120 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 28.5.2018 om regler for anvendelsen af artikel 26, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.11.2004 KOM(2004)753 endelig 2003/0134(COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX SANTE/10461/2015 (POOL/E4/2015/10461/10461-EN.doc) [ ](2015) XXX draft KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX om afvisning af visse andre sundhedsanprisninger af

Læs mere

Vejledning om kommunikation omkring salt og saltreduktion

Vejledning om kommunikation omkring salt og saltreduktion 10. november 2016 Vejledning om kommunikation omkring salt og saltreduktion Indledning Danskerne spiser generelt for meget salt, hvilket har uheldige sundhedsmæssige konsekvenser. Det meste salt fås fra

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/6. kontor/3.1/2.1 Dep. sagsnr.: 9614 Den 31. august 2011 FVM 923 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget (2. samling) EUU alm. del - Bilag 415 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen, 7. og 9. kontor, dep 3.1 og 2.1 Sagsnr.: dep 13175 Den 2. september 2008

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 103 Offentligt. Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 103 Offentligt. Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 103 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 16. december 2008 Sagsnr.: 39./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

Forslaget er sat til afstemning på dagsorden for mødet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den 23. juni 2008.

Forslaget er sat til afstemning på dagsorden for mødet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den 23. juni 2008. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 334 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 18. juni 2008 Sagsnr.: 39./. Vedlagt fremsendes til

Læs mere

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Kontaktpunkter

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Kontaktpunkter L 148/16 10.6.2017 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/981 af 7. juni 2017 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for standardformularer, -modeller og -procedurer for høring af andre

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX SANTE/11490/2017 (POOL/E1/2017/11490/11490-EN.doc) [ ](2018) XXX draft KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX om afvisning af visse andre sundhedsanprisninger af

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder FORELØBIG 2002/0110(COS) 11. juni 2002 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder til

Læs mere

DeFasteRepræsentantersKomité(1.afdeling) 2. Europa-Parlamentetharendnuikkevedtagetsinførstebehandlingsudtalelse.

DeFasteRepræsentantersKomité(1.afdeling) 2. Europa-Parlamentetharendnuikkevedtagetsinførstebehandlingsudtalelse. ConseilUE RÅDETFOR DENEUROPÆISKEUNION Bruxeles,den20.november2012(29.11) (OR.en) Interinstitutionelsag: 2012/0075(COD) PUBLIC 16260/12 LIMITE DENLEG109 AGRI759 SAN279 CODEC2680 NOTE fra: til: Komm.forsl.nr.:

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (1) Ved forordning (EU) 2015/2283 er der fastsat bestemmelser om markedsføring og anvendelse af nye fødevarer i Unionen.

(EØS-relevant tekst) (1) Ved forordning (EU) 2015/2283 er der fastsat bestemmelser om markedsføring og anvendelse af nye fødevarer i Unionen. L 351/64 30.12.2017 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/2469 af 20. december 2017 om administrative og videnskabelige krav til ansøgninger, jf. artikel 10 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION

DEN EUROPÆISKE UNION DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Bruxelles, den 14. marts 2014 (OR. en) 2012/0184 (COD) 2012/0185 (COD) 2012/0186 (COD) PE-CONS 11/14 TRANS 18 CODEC 113 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 24.9.2013 2013/2116(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om anvendelsen af direktivet om urimelig handelspraksis 2005/29/EF (2013/2116(INI))

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsens Kemi og Fødevarekvalitet/Fødevareenheden/EU-enheden 2011-20-262-00058/Dep. sagsnr. 13751 Den 16. april 2012 FVM 024 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««Mødedokument 2009 C6-0114/2007 2006/0018(COD) 24/04/2007 Fælles holdning Fælles holdning vedtaget af Rådet den 19. april 2007 med henblik på vedtagelse af Europa- Parlamentets

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 27.3.2015 2014/0256(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter til Udvalget om Miljø,

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi FORELØBIG 2002/0216(COD)

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi FORELØBIG 2002/0216(COD) EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi 27. januar 2003 FORELØBIG 2002/0216(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Industripolitik,

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 6. kontor/3.1/2.1 Sagsnr.: 2010-20-24-01286/Dep. sagsnr. 8959 Den 1. juli 2011 FVM 908 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 463 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/6. kontor/3.1/2.1 Sagsnr.: 9614 Den 24. juni 2011 FVM 901 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2008R1234 DA 02.11.2012 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1234/2008 af 24. november 2008 om behandling

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.4.2012 COM(2012) 155 final 2012/0077 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1098/2007 af 18. september

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Industri, Forskning og Energi. 10. december 2004 PE 350.145v01-00

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Industri, Forskning og Energi. 10. december 2004 PE 350.145v01-00 EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Industri, Forskning og Energi 10. december 2004 PE 350.145v01-00 ÆNDRINGSFORSLAG 35-129 Udkast til udtalelse Angelika Niebler Ernærings- og sundhedsanprisninger

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 10.1.2019 L 8 I/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2019/26 af 8. januar 2019 om supplering af EU-typegodkendelseslovgivningen for så vidt

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.3.2017 C(2017) 1518 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV (EU) / af 13.3.2017 om ændring med henblik på tilpasning til den tekniske udvikling af bilag III til Europa-

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument EUROPA-PARLAMENTET 2004 Mødedokument 2009 C6-0138/2008 2006/0143(COD) 13/03/2008 Fælles holdning Fælles holdning fastlagt af Rådet den 10. marts 2008 med henblik på vedtagelse af Europa- Parlamentets og

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ***I UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 2008/0045(COD) 26.6.2008 ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af

Læs mere

B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 258/97 af 27. januar 1997 om nye levnedsmidler og nye levnedsmiddelingredienser

B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 258/97 af 27. januar 1997 om nye levnedsmidler og nye levnedsmiddelingredienser 1997R0258 DA 18.04.2004 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 258/97 af 27. januar

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. 21.2.2006 PE 370.025v01-00

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. 21.2.2006 PE 370.025v01-00 EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 21.2.2006 PE 370.025v01-00 ÆNDRINGSFORSLAG 8-24 Udkast til indstilling ved andenbehandling Karin Scheele Tilsætning af

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag til Kommissionens direktiv om modermælkserstatninger og tilskudsblandinger DOK. SANCO 2256/2006 REV. 1.

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag til Kommissionens direktiv om modermælkserstatninger og tilskudsblandinger DOK. SANCO 2256/2006 REV. 1. Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 354 Offentligt Den, 11. juni 2006 NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag til Kommissionens direktiv om modermælkserstatninger og tilskudsblandinger DOK. SANCO

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.4.2017 C(2017) 2255 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 10.4.2017 om ændring af bilaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 609/2013

Læs mere

Det Sunde Liv - et inspirationsoplæg. Ulla Blicher-Mathiesen, Ph.D. Vækstforum Region Syddanmark 10. december 2007

Det Sunde Liv - et inspirationsoplæg. Ulla Blicher-Mathiesen, Ph.D. Vækstforum Region Syddanmark 10. december 2007 Det Sunde Liv - et inspirationsoplæg Ulla Blicher-Mathiesen, Ph.D. Vækstforum Region Syddanmark 10. december 2007 FI: Organisation 229 medlemmer Generalforsamling Bestyrelse (10) Sekretariat (13) Fødevarelovgivning

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.4.2010 KOM(2010)176 endelig 2010/0097 (CNS) C7-0136/10 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastsættelse af bestemmelser vedrørende import til Den Europæiske Union fra

Læs mere

B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 141/2000 af 16. december 1999 om lægemidler til sjældne sygdomme (EFT L 18 af 22.1.2000, s.

B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 141/2000 af 16. december 1999 om lægemidler til sjældne sygdomme (EFT L 18 af 22.1.2000, s. 2000R0141 DA 07.08.2009 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 141/2000 af 16. december

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 12.1.2015 2014/0096(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indbyrdes

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D020181/02.

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D020181/02. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 14. maj 2012 (15.05) (OR. en) 9975/12 DENLEG 47 AGRI 317 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 8. maj 2012 til: Generalsekretariatet for Rådet

Læs mere

L 84/8 Den Europæiske Unions Tidende

L 84/8 Den Europæiske Unions Tidende L 84/8 Den Europæiske Unions Tidende 23.3.2006 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 473/2006 af 22. marts 2006 om gennemførelsesbestemmelser til den fællesskabsliste over luftfartsselskaber med driftsforbud

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) L 230/8 DA 25.8.2016 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2016/1413 af 24. august 2016 om ændring af forordning (EU) nr. 432/2012 om fastlæggelse af en liste over andre tilladte sundhedsanprisninger af fødevarer

Læs mere

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser EF-Tidende nr. L 225 af 12/08/1998 s. 0016-0021 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 258/97

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 258/97 14 2 97 [ DA! De Europæiske Fællesskabers Tidende Nr L 43/ 1 I (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr 258/97 af 27 januar 1997 om nye levnedsmidler

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi UDKAST TIL UDTALELSE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi FORELØBIG 2003/0282(COD) 12. februar 2004 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Industripolitik,

Læs mere

Forslag til afgørelse (COM(2018)0744 C8-0482/ /0385(COD)) EUROPA-PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG * til Kommissionens forslag

Forslag til afgørelse (COM(2018)0744 C8-0482/ /0385(COD)) EUROPA-PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG * til Kommissionens forslag 8.2.2019 A8-0014/ 001-008 ÆNDRINGSFORSLAG 001-008 af Udvalget om Industri, Forskning og Energi Betænkning Miroslav Poche A8-0014/2019 Tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/27/EU om

Læs mere

Revideret instruks om kontrol med fødevarer, der er mærket med GDA

Revideret instruks om kontrol med fødevarer, der er mærket med GDA Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen KONTOR FOR ERNÆRING 03.05.2010 J.nr.: 2010-20-2301-00416/ANFL Revideret instruks om kontrol med fødevarer, der er mærket med GDA Indledning

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik ***I UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik ***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik 11. januar 2002 FORELØBIG 2001/0267(COD) 2001/0268(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/Kemi og Fødevarekvalitet/3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-269-00077/Dep. sagsnr. 9614 Den 15. november 2011 FVM 956 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 254 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 6. kontor/3.1/2.1 Sagsnr.: 2010-20-24-01831/Dep. sagsnr. 8959 Den 11. februar 2011

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

Forslagene forventes sat til afstemning på mødet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den 15. oktober 2012.

Forslagene forventes sat til afstemning på mødet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den 15. oktober 2012. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2012-13 FLF alm. del Bilag 7 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 8. oktober 2012 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2016 COM(2016) 818 final 2016/0411 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1008/2008 om fælles regler for

Læs mere