EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse UDKAST TIL UDTALELSE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse UDKAST TIL UDTALELSE"

Transkript

1 EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse FORELØBIG 2003/0165(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse til Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ernærings- og sundhedsanprisninger af fødevarer (KOM(2003)0424 C5-0329/ /0165(COD)) Rådgivende ordfører: Alexander Stubb Udvidet samarbejde mellem udvalg forretningsordenens artikel 47 PA\ doc PE v02-00

2 PA_Leg PE v /36 PA\ doc

3 1. Den rådgivende ordførers holdning KORT BEGRUNDELSE Den rådgivende ordfører glæder sig over og støtter Kommissionens forslag, som tager højde for Parlamentets beslutning af marts 1998 om Kommissionens grønbog om generelle principper for Den Europæiske Unions levnedsmiddellovgivning og beslutningen af juni 2001 om Kommissionens hvidbog om fødevaresikkerhed. Den rådgivende ordfører støtter navnlig indførelsen af generelle principper og betingelser for anvendelse af sundhedsanprisninger og glæder sig over listen over ernæringsanprisninger, betingelserne for sammenlignende anprisninger, sondringen mellem anprisninger af en virkning på kropsfunktioner og anprisninger af en reduceret risiko for sygdom samt definitionen af en forbruger, som bygger på Domstolens afgørelser. Der er imidlertid en række aspekter ved forslaget, som bør forbedres, navnlig: 2. Ernæringsprofiler Kommissionens forslag søger at begrænse ernærings- og sundhedsanprisninger for fødevarer, der "er gode for dig". Ordføreren mener ikke, at det bør være magthavernes rolle - hverken på lokalt, nationalt eller europæisk plan - at afgøre, hvilke fødevarer der er gode for forbrugerne. Kommissionens forslag rejser en række spørgsmål, der må besvares, inden princippet om ernæringsprofiler kan blive tages i betragtning: Hvis forskellige personer har forskellige kostbehov - afhængig af faktorer som livsstil, alder, køn - kan vi så virkelig tale om gode og dårlige levnedsmidler, frem for god kost og dårlig kost? Har forbrugerne ret til disse ernæringsoplysninger, uanset hvilken ernæringsprofil de har? Hvorfor skulle det være acceptabelt at hævde, at en ost med lavt fedtindhold er rig på calcium, men ikke for en ost med højt fedtindhold, som kan indeholde lige så meget eller mere calcium? Giver det, i betragtning af, at vi ikke vil se sodavand med alkohol markedsført som "gode for dig", mening at forbyde rødvinsproducenterne at hævde, at moderate mængder rødvin kan være godt for dit hjerte? 3. Generelle sundhedsanprisninger Ordføreren mener, at et forbud mod alle generelle og indirekte sundhedsanprisninger vil være en uproportionel foranstaltning. Når anprisninger baseres på videnskabelig viden og ikke vildleder forbrugerne, bør anprisningernes emne og omfang ikke give anledning til lovgivning. Den eksisterende lovgivning om vildledende reklame og etikettering af fødevarer forbyder allerede anvendelsen af usande eller vildledende anprisninger. Ordføreren mener, at det vil være mere hensigtsmæssigt at håndhæve sådan eksisterende lovgivning mere konsekvent og effektivt frem for at indføre mere lovgivning, der sandsynligvis ikke vil blive håndhævet bedre. PA\ doc 3/36 PE v02-00

4 Generelle anprisninger er et almindeligt anvendt redskab. De mest succesfulde reklamekampagner hævder, at deres produkt - til en vis grad - vil gøre dig gladere, sundere, rigere eller mere attraktiv over for det modsatte køn. I mange tilfælde er det ikke meningen, at de skal tages bogstaveligt og betragtes ikke som en egentlig anprisning, men blot som et simpelt reklametrick. Dette gælder, hvadenten "anprisningen" foregår mundtligt eller ved hjælp af billeder eller lyde. Det vil klart være latterligt at fortælle slikproducenter, at de, hverken i deres reklamer eller på deres emballage, bør vise billeder af glade børn, eller forhindre producenterne af et morgenmadsprodukt i at foreslå, at deres produkt sender børn i skole, klar til dagen, der venter dem. Hvis dette er tilladt i reklamer, hvorfor skulle det så ikke også være tilladt på emballagen eller på skilte i butikkerne? Kommissionens forslag risikerer at skabe en tilstand af retsusikkerhed omkring industrien for fødevarereklamer. 4. Varemærker Ordføreren er bekymret over, at Kommissionen tilsyneladende ikke fuldt ud har overvejet situationen for virksomheder, hvis mærkenavne indeholder sundhedsanprisninger, der vil blive pålagt restriktioner med den foreslåede forordning. Medmindre der bliver dispenseret for disse varemærker, vil de selv være udsatte. En sådan dispensation for varemærkerne vil imidlertid være urimelig over for andre producenter, der anvender lignende anprisninger for lignende produkter. Ordføreren mener ikke, at løsningen er at indføre en særlig undtagelse, men at det for de dele af forslagene, der ville blive pålagt de strengeste restriktioner for anvendelsen af mærkenavne - især ernæringsprofiler og restriktioner om generelle og indirekte sundhedsanprisninger - bør tages op til fornyet overvejelse og gøres rimelige for hele fødevareindustrien, og at det bør undgås at skabe yderligere forvirring blandt forbrugerne. 5. Handelsbarrierer Ordføreren mener, at enhver lovgivning bør ses i en større sammenhæng med de eksisterende retningslinjer for WHO, Codex Alimentarius og Europarådet, og at Kommissionens nye forslag til forordning om fælles regler for tilførelse af vitaminer og mineraler i fødevarer (fødevareberigelse) i den forbindelse bør tages i betragtning. Alle nye standarder eller forordninger bør hurtigst muligt bringes i overensstemmelse med de internationale standarder. 6. Godkendelsesprocedure Ordføreren er bekymret over, at den foreslåede godkendelsesprocedure er for kompliceret og vil lægge en tung byrde på Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet. Det er vigtigt, at alle berørte parter - herunder forbrugere og industrigrupper - bør kunne fremsætte forslag til godkendte sundhedsanprisninger. Dette ville bidrage til at sikre, at eksisterende grundige anprisninger kan godkendes, uden at der lægges en uforholdsmæssig byrde på fødevareproducenterne. Ordføreren er imidlertid bekymret over, at Kommissionens forslag til procedure vil forhindre nye anprisninger i at blive godkendt hurtigt i lyset af ny videnskabelig dokumentation. Med henblik på at imødekomme disse bekymringer bør Kommissionen fremlægge en forenklet procedure. PE v /36 PA\ doc

5 ÆNDRINGSFORSLAG Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse opfordrer Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning: Kommissionens forslag 1 Ændringsforslag Ændringsforslag 1 Betragtning 3 a (ny) (3a) Der bør ikke skabes nye unødvendige hindringer for fødevarehandel med tredjelande. Derfor bør bestemmelserne ligge så tæt som muligt op ad arbejdet i Codex Alimentarius om ernæring og sundhedsanprisninger. Ændringsforslag 2 Betragtning 6 (6) Fødevarer, der promoveres med anprisninger, kan af forbrugerne opfattes som havende ernæringsmæssige, fysiologiske eller andre sundhedsmæssige fordele i forhold til andre produkter uden sådanne tilsatte næringsstoffer. Dette kan tilskynde forbrugere til at foretage valg, der direkte påvirker deres samlede indtag af enkeltnæringsstoffer eller andre stoffer på en måde, der er i modstrid med den videnskabelige rådgivning. For at imødegå sådanne eventuelle uønskede virkninger bør der indføres nogle restriktioner for produkter med anprisninger. I denne forbindelse er faktorer som forekomst af bestemte stoffer, f.eks. produktets alkoholindhold, eller produktets ernæringsprofil relevante kriterier for fastlæggelse af, om produktet (6) Fødevarer, der promoveres med anprisninger, kan af forbrugerne opfattes som havende ernæringsmæssige, fysiologiske eller andre sundhedsmæssige fordele i forhold til andre produkter uden sådanne tilsatte næringsstoffer. Dette kan tilskynde forbrugere til at foretage valg, der direkte påvirker deres samlede indtag af enkeltnæringsstoffer eller andre stoffer på en måde, der er i modstrid med den videnskabelige rådgivning. For at imødegå sådanne eventuelle uønskede virkninger bør der indføres nogle restriktioner for produkter med anprisninger. I denne forbindelse skal faktorer som forekomst af bestemte stoffer, f.eks. produktets alkoholindhold, tages i betragtning ved fastlæggelse af, om produktet kan være omfattet af anprisninger. 1 Endnu ikke offentliggjort i EUT. PA\ doc 5/36 PE v02-00

6 kan være omfattet af anprisninger. Det bør støttes, at alkoholindholdet tages i betragtning ved fastlæggelsen af, om der kan anvendes anprisninger for produktet, men det samme gør sig ikke gældende for ernæringsprofiler. Ændringsforslag 3 Betragtning 7 (7) Ved opstillingen af en ernæringsprofil kan der tages hensyn til indholdet af forskellige næringsstoffer og stoffer med ernæringsmæssige- eller fysiologiske virkninger, navnlig stoffer som fedt, mættet fedt, transfedtsyrer, salt/natrium og sukkerarter, som ifølge anbefalingerne ikke bør indgå med for store indtag i kosten som helhed, og stoffer som fler- og enkeltumættet fedt, andre kulhydrater end sukker, vitaminer, mineraler, proteiner og fibre. Ved fastlæggelse af ernæringsprofilerne skal der tages hensyn til de forskellige fødevarekategorier og de pågældende fødevarers position og rolle i den samlede kost. Det kan være nødvendigt at give dispensation fra at overholde fastsatte ernæringsprofiler for visse fødevarer eller fødevarekategorier afhængigt af deres rolle og betydning i befolkningens kost. Dette arbejde er komplekst og teknisk, og det bør overlades til Kommissionen at vedtage de relevante foranstaltninger. udgår Følger af ændringsforslaget til artikel 4. Ændringsforslag 4 Betragtning 11 (11) Det er først og fremmest videnskabelig dokumentation, der skal tages i betragtning (11) Det er først og fremmest videnskabelig dokumentation, der skal tages i betragtning PE v /36 PA\ doc

7 ved anvendelsen af ernærings- og sundhedsanprisninger, og fødevarevirksomhedsledere, der anvender anprisninger, bør begrunde dem. ved anvendelsen af ernærings- og sundhedsanprisninger, og fødevarevirksomhedsledere, der anvender anprisninger, bør begrunde dem. Den videnskabelige dokumentation for ernærings- og sundhedsanprisninger bør stå i et rimeligt forhold til den anpriste gavnlige virkning. Målet med den videnskabelige dokumentation bør være at give tilstrækkeligt belæg for ernærings- og sundhedsanprisningen og den anpriste gavnlige virkning, men dokumentationen bør ikke stå i misforhold til opnåelsen af dette mål, så der bør kræves bevis for tilstrækkelig sandsynlighed og ikke uden for al tvivl. Ændringsforslag 5 Betragtning 13 a (ny) (13a) Muligheden for at anvende anprisningen "ekstra fedtreduceret" i forbindelse med smørbare fedtstoffer er omfattet af Rådets forordning (EF) nr. 2991/94 af 5. december 1994 om handelsnormer for visse smørbare fedtstoffer 1, og derfor bør anprisninger af fedtindholdet ikke på nuværende tidspunkt anvendes på de smørbare fedtstoffer. 1 EFT L 316 af , s. 2. Denne forordning bør ikke finde anvendelse på smørbare fedtstoffer, for hvilke der er fastsat særlige regler i forordning (EF) nr. 2991/94. Det bør klart fastsættes, at anprisninger af fedtindholdet ikke på nuværende tidspunkt vil finde anvendelse på de smørbare fedtstoffer. Sådanne anprisninger er også tilladt i medfør af direktivet om næringsdeklaration, jf. det generelle mærkningsdirektiv, og i henhold til nationale særbestemmelser og/eller retningslinjer (Østrig, Tyskland, Nederlandene, Det Forenede Kongerige osv.). Disse anprisninger har været anvendt i over 40 år og har bidraget til at oplyse forbrugerne. Ændringsforslag 6 Betragtning 17 (17) Sundhedsanprisninger, der beskriver næringsstoffers eller andre stoffers (17) Sundhedsanprisninger, der beskriver næringsstoffers eller andre stoffers PA\ doc 7/36 PE v02-00

8 betydning for vækst, udvikling og kroppens normale fysiologiske funktioner på grundlag af mangeårig, ukontroversiel videnskabelig viden, bør omfattes af en anden slags vurdering og godkendelse. Det er derfor nødvendigt at vedtage en liste over tilladte anprisninger, der beskriver et næringsstofs eller andet stofs betydning. betydning for vækst, udvikling og kroppens normale fysiologiske funktioner på grundlag af mangeårig, ukontroversiel videnskabelig viden, bør omfattes af en anden slags vurdering og godkendelse. Det er derfor nødvendigt at vedtage en fællesskabsliste over tilladte anprisninger, der beskriver et næringsstofs eller andet stofs betydning. Følger af ændringsforslaget til artikel 12. Ændringsforslag 7 Betragtning 20 (20) For at sikre, at sundhedsanprisninger er sande, klare, pålidelige og anvendelige for forbrugeren, når denne skal vælge en sund kost, bør formuleringen og præsentationen af sundhedsanprisninger tages i betragtning i autoritetens udtalelse og i den efterfølgende godkendelsesprocedure. (20) For at sikre, at sundhedsanprisninger er sande, klare, pålidelige og anvendelige for forbrugeren, når denne skal vælge en sund kost, bør produktets virkning og præsentationen af sundhedsanprisninger tages i betragtning i autoritetens udtalelse og i den efterfølgende godkendelsesprocedure. Det er rigtigheden af den foreslåede sundhedsanprisning snarere end dens formulering, autoriteten bør undersøge og godkende. Ændringsforslag 8 Betragtning 21 a (ny) (21a) Der bør tages hensyn til den europæiske fødevareindustri og navnlig SMV ernes behov, så det sikres, at innovation og konkurrenceevne ikke undergraves. Ændringsforslag 9 Betragtning 22 (22) Af klarhedshensyn og for at undgå flere ansøgninger vedrørende anprisninger, der allerede er vurderet, bør der oprettes et (22) Af klarhedshensyn og for at undgå flere ansøgninger vedrørende anprisninger, der allerede er vurderet, bør der oprettes og PE v /36 PA\ doc

9 register over sådanne anprisninger. opretholdes et offentligt register over sådanne anprisninger. Registret vil være offentligt tilgængeligt og blive ajourført regelmæssigt efter oprettelsen. Ændringsforslag 10 Artikel 3, stk. 2, litra c c) anføre eller antyde, at en afbalanceret og varieret kost generelt ikke kan give tilstrækkelige mængder næringsstoffer c) anføre, indikere eller antyde, at en afbalanceret og varieret kost generelt ikke kan give tilstrækkelige mængder næringsstoffer Følger af definitionen af anprisninger i artikel 2. Ændringsforslag 11 Artikel 4 Artikel 4 Begrænsninger for anvendelse af ernærings- og sundhedsanprisninger 1. Senest 18 måneder efter, at denne forordning er vedtaget, fastsætter Kommissionen efter proceduren i artikel 23, stk. 2, særlige ernæringsprofiler, som fødevarer eller bestemte fødevarekategorier skal overholde for at kunne være omfattet af ernærings- eller sundhedsanprisninger. Ernæringsprofilerne fastsættes navnlig med henvisning til den mængde af følgende næringsstoffer, der forekommer i fødevaren: a) fedt, mættede fedtsyrer, transfedtsyrer b) sukkerarter c) salt/natrium. Ernæringsprofilerne skal baseres på den videnskabelige viden om kost og ernæring samt deres sammenhæng med sundhed udgår PA\ doc 9/36 PE v02-00

10 samt især på næringsstoffers og andre stoffers rolle i henseende til en ernæringsmæssig eller fysiologisk indvirkning på kroniske sygdomme. Ved fastsættelsen af ernæringsprofilerne skal Kommissionen indhente udtalelser fra autoriteten og foranstalte høringer af interesserede parter, herunder fødevarevirksomhedsledere og forbrugergrupper. Dispensationer og opdateringer for at tage hensyn til relevant videnskabelig og teknisk udvikling vedtages efter proceduren i artikel 23, stk Uanset stk. 1 tillades ernæringsanprisninger, der henviser til reduktion af indholdet af fedt, mættede fedtsyrer, transfedtsyrer, sukkertyper og salt/natrium, forudsat at de overholder betingelserne i denne forordning. 3. For drikkevarer med et alkoholindhold på over 1,2 % vol. må der ikke anvendes a) sundhedsanprisninger b) andre ernæringsanprisninger end dem, der henviser til en reduktion af alkoholindholdet eller energiindholdet. 4. Efter proceduren i artikel 23, stk. 2, og på grundlag af videnskabelig dokumentation kan det fastsættes, at ernærings- eller sundhedsanprisninger af andre fødevarer eller fødevarekategorier end dem, der er omhandlet i stk. 3, skal være omfattet af begrænsninger eller forbud. Fastsættelse af ernæringsprofiler som en del af lovgivningsrammen kan ikke finde støtte, da de ligger ud over de "nødvendige" restriktioner og derfor er i strid med proportionalitetsprincippet. Som grundlæggende hovedprincip for forbrugerbeskyttelsespolitikken bør forbrugerne have adgang til grundig og relevant forståelig dokumentation. Et forslag om at begrænse de oplysninger, der måtte fremgå af en fødevares emballage, undtagen hvis disse ikke er grundige nok, truer med at underminere meget en stor del af det arbejde, Unionen har gjort PE v /36 PA\ doc

11 på dette område. Vi bør afvise den fejlagtige dikotomi, der søger at inddele fødevarer i "gode" og "dårlige" fødevarer. En fødevares ernæringsmæssige sammensætning er mindre vigtig end den mængde og kombination af fødevarer, der spises. Politikerne bør opfordre til en afbalanceret og varieret kost, som er vigig for velværen. Dette bør imidlertid ske gennem uddannelse frem for regulering. Ændringsforslag 12 Artikel 5, stk. 1, litra a a) Forekomsten, fraværet eller det reducerede indhold af det stof, anprisningen vedrører, har en gavnlig ernæringsmæssig eller fysiologisk virkning, som er dokumenteret ved almindeligt anerkendte videnskabelige data. a) Forekomsten, fraværet eller det reducerede indhold af det næringsstof eller andet stof, anprisningen vedrører, har en gavnlig ernæringsmæssig eller sundhedsmæssig virkning, som er dokumenteret ved almindeligt anerkendt videnskabelig viden eller ved henvisning til den godkendelse, der er givet i henhold til den procedure, der er beskrevet i artikel Når en sundhedsanprisning anvendes om en fødevare eller en fødevarekategori, har den pågældende fødevare eller fødevarekategori vist sig at have en gavnlig ernæringsmæssig eller sundhedsmæssig virkning dokumenteret ved almindeligt anerkendt videnskabelig viden. Generelle principper og betingelser for anvendelsen af ernærings- og sundhedsanprisninger bør betragtes positivt som et kvalitetskriterium, der gør det muligt for de håndhævende myndigheder at kontrollere de anprisninger, der anvendes i deres medlemsstat. Det bør imidlertid gøres klart, at det også er tilladt at anvende sundhedsanprisninger, som vedrører en bestemt fødevare eller fødevarekategori. Denne tilgang finder støtte i definitionen af sundhedsanprisning i forslagets artikel 2, i Europarådets Guidelines Concerning Scientific Substantiation of Health Related Claims for Functional Foods og i Codex Alimentarius Draft Guidelines for Use of Health and Nutrition Claims. Ændringsforslag 13 Artikel 5, stk. 1, litra b PA\ doc 11/36 PE v02-00

12 b) Det stof, anprisningen vedrører b) Det næringsstof eller andet stof, anprisningen vedrører i) forekommer i det færdige produkt i en betydelig mængde som defineret i EFbestemmelser eller, hvis sådanne bestemmelser ikke findes, i en mængde, der har den anpriste ernæringsmæssige eller fysiologiske virkning dokumenteret ved almindeligt anerkendte videnskabelige data, eller ii) forekommer ikke eller forekommer i en reduceret mængde, der har den anpriste ernæringsmæssige eller fysiologiske virkning dokumenteret ved almindeligt anerkendte videnskabelige data. Præcisering. i) forekommer i det færdige produkt i en betydelig mængde som defineret i EFbestemmelser eller, hvis sådanne bestemmelser ikke findes, i en mængde, der har den anpriste ernæringsmæssige eller sundhedsmæssige virkning dokumenteret ved almindeligt anerkendt videnskabelig viden, eller ii) forekommer ikke eller forekommer i en reduceret mængde som defineret i fællesskabslovgivningen eller, hvor der ikke findes sådanne regler, i en mængde, der har den anpriste ernæringsmæssige eller sundhedsmæssige virkning dokumenteret ved almindeligt anerkendt videnskabelig viden. Ændringsforslag 14 Artikel 5, stk. 1, litra c c) Det stof, anprisningen vedrører, foreligger i en form, som kroppen kan optage, hvis det er relevant. c) Det næringsstof eller andet stof, anprisningen vedrører, foreligger i en form, som kroppen kan optage, hvis det er relevant. Præcisering. Ændringsforslag 15 Artikel 5, stk. 1, litra d d) En mængde af produktet, som med rimelighed må antages at blive indtaget, indeholder en betydelig mængde af det stof, anprisningen vedrører, som defineret i EFbestemmelser eller, hvis sådanne bestemmelser ikke findes, i en mængde, der d) En mængde af produktet, som med rimelighed må antages at blive indtaget, indeholder en betydelig mængde af det næringsstof eller andet stof, anprisningen vedrører, som defineret i EF-bestemmelser eller, hvis sådanne bestemmelser ikke PE v /36 PA\ doc

13 har den anpriste ernæringsmæssige eller fysiologiske virkning dokumenteret ved almindeligt anerkendte videnskabelige data. findes, i en mængde, der har den anpriste ernæringsmæssige eller sundhedsmæssige virkning dokumenteret ved almindeligt anerkendt videnskabelig viden. Præcisering. Ændringsforslag 16 Artikel 6 1. Ernærings- og sundhedsanprisninger skal være baseret på og dokumenteret ved almindeligt anerkendte videnskabelige data. 2. Fødevarevirksomhedsledere, der anvender en ernærings- eller sundhedsanprisning, bør begrunde anvendelsen af anprisningen. 3. Medlemsstaternes kompetente myndigheder kan kræve, at en fødevarevirksomhedsleder eller en person, der markedsfører et produkt, fremlægger det videnskabelige arbejde og de data, der godtgør, at denne forordning er overholdt. 1. Ernærings- og sundhedsanprisninger skal være baseret på og dokumenteret ved almindeligt anerkendt videnskabelig viden, og graden af dokumentation skal være proportionel med anprisningen. 2. Fødevarevirksomhedsledere, der anvender en ernærings- eller sundhedsanprisning, bør begrunde anvendelsen af anprisningen. 3. Medlemsstaternes kompetente myndigheder kan kræve, at en fødevarevirksomhedsleder eller en person, der markedsfører et produkt, fremlægger det videnskabelige arbejde og den viden, der godtgør, at denne forordning er overholdt. Den byrde, det er for virksomhederne at dokumentere anprisningerne bør være proportionel med den nyttevirkning, disse hævdes at have. Ændringsforslag 17 Artikel 7 Hvis der anvendes en ernærings- eller sundhedsanprisning, skal der, undtagen ved reklamer for generiske produkter, angives næringsdeklaration i henhold til direktiv 90/496/EØF. For sundhedsanprisninger skal de oplysninger, der skal gives, bestå af gruppe 2-oplysninger, jf. artikel 4, stk. 1, i direktiv Hvis der anvendes en ernærings- eller sundhedsanprisning, skal der, undtagen ved reklamer, angives næringsdeklaration i henhold til direktiv 90/496/EØF. For sundhedsanprisninger skal de oplysninger, der skal gives, bestå af gruppe 2-oplysninger, jf. artikel 4, stk. 1, i direktiv PA\ doc 13/36 PE v02-00

14 90/496/EØF. Desuden skal mængden af stoffer, som ernærings- eller sundhedsanprisningen vedrører, og som ikke fremgår af næringsdeklarationen, angives i nærheden af næringsdeklarationen. 90/496/EØF. Desuden skal mængden af næringsstoffer eller andre stoffer, som ernærings- eller sundhedsanprisningen vedrører, og som ikke fremgår af næringsdeklarationen, angives i nærheden af næringsdeklarationen, medmindre der i den eksisterende fællesskabslovgivning allerede foreligger krav om, at dette skal fremgå et andet sted i deklarationen. Kommissionen har tidligere accepteret, at der ikke skal stilles krav om ernæringsoplysninger på mærkningen ved reklamer. Derfor bør ordene for generiske produkter udgå. Ændringen i denne artikels tredje led skyldes anvendelsen af definitionerne i forslagets artikel 2. Ændringsforslag 18 Artikel 9, stk En ernæringsanprisning, der sammenligner mængden af et næringsstof og/eller energiværdien i en fødevare med fødevarer af samme kategori, må kun anvendes, hvis de fødevarer, der sammenlignes, let kan identificeres af gennemsnitsforbrugeren eller klart er angivet, jf. dog direktiv 84/450/EØF. Forskellen i mængden af et næringsstof og/eller energiværdien skal anføres, og sammenligningen skal vedrøre samme fødevaremængde. 1. En ernæringsanprisning, der sammenligner mængden af et næringsstof og/eller energiværdien i en fødevare med en anden fødevare, må kun anvendes, hvis de fødevarer, der sammenlignes, klart kan identificeres af gennemsnitsforbrugeren eller klart er angivet, jf. dog direktiv 84/450/EØF. Forskellen i mængden af et næringsstof og/eller energiværdien skal anføres, og sammenligningen skal vedrøre samme fødevaremængde. Betingelserne for sammenlignende anprisninger bør hilses velkommen. Denne artikel bør imidlertid præciseres, så det sikres, at de sammenlignede fødevarer, anprisningerne vedrører, klart kan identificeres af forbrugeren. Ændringsforslaget tager også sigte på at muliggøre en sammenligning af forskellige fødevarer, f.eks. af kalkindholdet i henholdsvis et glas mælk og et glas appelsinjuice eller fiberindholdet i en portion af et morgenmadsprodukt sammenholdt med andre populære fiberkilder som f.eks. fuldkornsbrød. Ændringsforslag 19 Artikel 10, stk. 2, litra c PE v /36 PA\ doc

15 c) hvis det er relevant, en erklæring henvendt til personer, der bør undgå at bruge fødevaren c) hvis det er relevant, en advarsel henvendt til personer, der bør undgå at indtage fødevaren, og Ændringsforslag 20 Artikel 11 Artikel 11 Indirekte sundhedsanprisninger 1. Følgende indirekte sundhedsanprisninger tillades ikke: a) anprisninger, der henviser til generelle, uspecifikke positive virkninger, som næringsstoffet eller fødevaren har for et godt almenhelbred og velvære b) anprisninger, der henviser til psykologiske og adfærdsmæssige funktioner c) anprisninger, der henviser til en slankende virkning eller vægtkontrol eller til hastigheden eller størrelsen af det vægttab, der kan følge af deres anvendelse, eller til nedsat sultfølelse eller øget mæthedsfornemmelse eller til reduktion af kostens energiindhold, jf. dog direktiv 96/8/EF d) anprisninger, der henviser til rådgivning fra læger eller andre fagfolk i sundhedssektoren eller deres brancheorganisationer eller frivillige organisationer, eller som antyder, at sundheden kan påvirkes negativt, hvis man ikke indtager fødevaren. 2. Efter at have hørt autoriteten offentliggør Kommissionen evt. nærmere retningslinjer for gennemførelsen af denne artikel. udgår Ernæringsanprisninger bør være baseret på anerkendt og godkendt forskning eller PA\ doc 15/36 PE v02-00

16 almindeligt anerkendt videnskabelig viden. Producenterne bør kunne anvende alle anprisninger, de kan dokumentere, så længe disse klart kan forstås af forbrugerne. Anprisninger, der vildleder forbrugerne bør allerede være dækket af eksisterende lovgivning om vildledende reklame. Generelle forbud mod anvendelse af anprisninger vedrørende den generelle velvære, psykologiske virkninger eller vægttab kunne ligefrem tænkes at modarbejde WHO s og EU s mere overordnede sundhedsmålsætninger, fordi de begrænser forbrugernes muligheder for at foretage kvalificerede valg, og hindrer forbrugernes adgang til fødevareprodukter med gavnlige virkninger på sundheden. Endelig er begrebet indirekte sundhedsanprisning i sig selv for vagt og giver anledning til retsusikkerhed. Kommissionens forslag giver meget lidt mulighed for, at forbrugerne kan bruge almindelig sund fornuft til at afgøre, hvilke anprisninger der skal tages bogstaveligt, og hvilke der snarere er reklametricks. Ville billeder af smilende børn på emballage af slik blive betragtet som en anprisning om, at slik gør børn glade? Ændringsforslag 21 Artikel Uanset artikel 10, stk. 1, kan der anvendes sundhedsanprisninger, der beskriver et næringsstofs eller et andet stofs betydning for vækst, udvikling og kroppens normale funktioner, som er baseret på almindeligt anerkendte videnskabelige data, og som forstås fuldt ud af gennemsnitsforbrugeren, hvis de indgår i listen omhandlet i stk Senest den... [sidste dag i den måned, hvor denne forordning er vedtaget + 1 år] forelægger medlemsstaterne Kommissionen lister over anprisninger som omhandlet i stk. 1. Efter høring af autoriteten vedtager Kommissionen efter proceduren i artikel 23 senest den... [sidste dag i den måned, hvor denne forordning er vedtaget + 3 år] en EFliste over tilladte anprisninger, jf. stk. 1, der beskriver et næringsstofs eller et andet stofs betydning for vækst, udvikling og kroppens 1. Uanset artikel 10, stk. 1, kan der anvendes sundhedsanprisninger, der beskriver et næringsstofs eller et andet stofs betydning for vækst, udvikling og kroppens normale funktioner, som er baseret på almindeligt anerkendt videnskabelig viden, og som forstås fuldt ud af gennemsnitsforbrugeren, hvis de baseres på anprisninger contained i listen omhandlet i stk Senest den... [sidste dag i den måned, hvor denne forordning er vedtaget + 1 år] forelægger medlemsstaterne og de berørte parter, herunder forbrugergrupper og repræsentanter fra industrien, Kommissionen lister over sundhedsanprisninger, som de ønsker optaget på fællesskabslisten over tilladte sundhedsanprisninger. Efter høring af autoriteten vedtager Kommissionen efter proceduren i artikel 23 senest den... [sidste dag i den måned, hvor denne forordning er vedtaget + 3 år] en EFliste over tilladte anprisninger, jf. stk. 1, der beskriver et næringsstofs eller et andet stofs betydning for vækst, udvikling og kroppens PE v /36 PA\ doc

17 normale funktioner. Ændringer af listen vedtages efter proceduren i artikel 23, på Kommissionens eget initiativ eller efter anmodning fra en medlemsstat. 3. Fra denne forordning er trådt i kraft til vedtagelse af listen omhandlet i stk. 2, andet afsnit, kan der under fødevarevirksomhedslederens ansvar anvendes sundhedsanprisninger, forudsat at de er i overensstemmelse med denne forordning og med eksisterende nationale bestemmelser herom, idet der dog kan vedtages beskyttelsesforanstaltninger som omhandlet i artikel 22. normale funktioner. Ændringer af listen vedtages efter proceduren i artikel 23, stk. 2, på Kommissionens eget initiativ eller efter anmodning fra en medlemsstat. 3. Fra denne forordning er trådt i kraft til 12 måneder efter vedtagelse af listen omhandlet i stk. 2, andet afsnit, kan der under fødevarevirksomhedslederens ansvar anvendes sundhedsanprisninger, forudsat at de er i overensstemmelse med denne forordning og med eksisterende nationale bestemmelser herom. Autoriteten bør tage anmodninger fra ngo'er i betragtning, herunder forbrugergrupper og repræsentanter fra industrien. Efter fastsættelsen af en liste bør en overgangsperiode finde sted, inden forordningens fulde virkning sætter ind, således at producenterne får mulighed for at omdesigne emballagen med henblik på at overholde de nye regler og for grossister og detailhandlere at afvikle alle resterende lagre. Dette er især vigtigt med hensyn til små og mellemstore virksomheder. Ændringsforslag 22 Artikel 13, stk Ud over de generelle bestemmelser i denne forordning og de særlige bestemmelser i stk. 1 gælder det for anprisninger af en reduceret risiko for sygdom, at mærkningen også skal indeholde en angivelse af, at en række risikofaktorer kan være relevante for sygdom, og at det ikke er givet, at ændring af en af disse risikofaktorer har en gavnlig virkning. 2. Ud over bestemmelserne i denne forordning gælder det for anprisninger af en reduceret risiko for sygdom, at mærkningen også skal indeholde en angivelse af, at en række risikofaktorer kan være relevante for sygdom, og at det ikke er givet, at ændring af en af disse risikofaktorer har en gavnlig virkning. Ændringsforslag 23 Artikel 14, stk. 1, afsnit 1 1. En ansøgning om den i artikel 10, stk. 1, omhandlede godkendelse indgives til autoriteten. 1. En ansøgning om den i artikel 10, stk. 1, og artikel 13, stk. 1, omhandlede godkendelse indgives til autoriteten. PA\ doc 17/36 PE v02-00

18 Ansøgninger om godkendelse indgives i henhold til begge artikler. Ændringsforslag 24 Artikel 14, stk. 1, afsnit 2, litra c c) gøre det i stk. 3, litra f), omhandlede resumé af ansøgningen offentligt tilgængeligt. c) gøre det i stk. 2, litra f), omhandlede resumé af ansøgningen offentligt tilgængeligt. Der bør i litra c) henvises til stk. 2, litra f), i stedet for stk. 3, litra f). Ændringsforslag 25 Artikel 14, stk. 2, litra b b) den fødevare eller fødevarekategori, som sundhedsanprisningen skal vedrøre, og dens særlige egenskaber b) den fødevare eller fødevarekategori eller en af dens bestanddele, som sundhedsanprisningen skal vedrøre, og dens særlige egenskaber Følger af definitionen af sundhedsanprisning i artikel 2. Ændringsforslag 26 Artikel 14, stk. 2, litra e e) et forslag til formulering (på alle EUsprog) af den sundhedsanprisning, ansøgningen vedrører, herunder eventuelle særlige anvendelsesbetingelser e) et illustrerende eksempel på formulering på det sprog, på hvilket ansøgningen indsendes til autoriteten, og eventuelle særlige anvendelsesbetingelser Det bør ikke kræves, at ansøgeren skal forelægge den præcise udformning (og endelige formulering) af anprisningen, og den præcise formulering bør heller ikke indgå i autoritetens afgørelse. Både producenterne og annoncører bør frit kunne anvende en vis kreativitet i måden, hvorpå de sælger deres produkter, så længe alle anprisninger er i tråd med den godkendte anprisnings betydning og ånd. Med henblik på at give ngo'erne mulighed for at bidrage til listen, bør autoriteten acceptere fremsættelse af forslag på et hvilket som helst EUsprog, selv om autoritetens afgørelse imidlertid bør foreligge på alle sprog. PE v /36 PA\ doc

19 Ændringsforslag 27 Artikel 15, stk Autoriteten skal i forbindelse med udarbejdelsen af sin udtalelse kontrollere a) at den foreslåede formulering af sundhedsanprisningen er underbygget med videnskabelige data b) at formuleringen af sundhedsanprisningen opfylder kravene i denne forordning c) at den foreslåede formulering af sundhedsanprisningen er forståelig og meningsfuld for forbrugeren. 3. Autoriteten skal i forbindelse med udarbejdelsen af sin udtalelse kontrollere, at det illustrerende eksempel på formulering af sundhedsanprisningen a) er underbygget med videnskabelig viden b) opfylder kravene i denne forordning c) er forståelig og meningsfuld for forbrugeren. Følger af foregående ændringsforslag. Ændringsforslag 28 Artikel 15, stk. 4, litra b b) betegnelsen for den fødevare eller fødevarekategori, som anprisningen skal vedrøre, og dens særlige egenskaber b) betegnelsen for den fødevare eller fødevarekategori eller en af dens bestanddele, som anprisningen skal vedrøre, og dens særlige egenskaber Følger af definitionen af sundhedsanprisning i artikel 2. Ændringsforslag 29 Artikel 15, stk. 4, litra c c) den anbefalede formulering af den foreslåede sundhedsanprisning på alle EUsprog c) betydningen og et illustrerende eksempel på formulering af den foreslåede sundhedsanprisning på alle EU-sprog Følger af ændringsforslaget til artikel 14, stk. 2, litra e), og artikel 15, stk. 3. PA\ doc 19/36 PE v02-00

20 Ændringsforslag 30 Artikel 19, stk. 1, indledning 1. De videnskabelige data og andre oplysninger, der i henhold til artikel 14, stk. 2, skal være indeholdt i ansøgningen, må i syv år efter godkendelsesdatoen ikke anvendes til fordel for en efterfølgende ansøger, medmindre den efterfølgende ansøger har indgået en aftale med den foregående ansøger om at måtte anvende disse data og oplysninger, hvis 1. For sundhedsanprisninger, der er godkendt på grundlag af data, må de videnskabelige data og andre oplysninger, der i henhold til artikel 14, stk. 2, skal være indeholdt i ansøgningen, i syv år efter godkendelsesdatoen ikke anvendes til fordel for en efterfølgende ansøger, medmindre den efterfølgende ansøger har indgået en aftale med den foregående ansøger om at måtte anvende disse data og oplysninger, hvis Præcisering. Ændringsforslag 31 Artikel 19, stk. 2 a (nyt) 2a. Stk. 1 og 2 udelukker ikke, at der kan udstedes godkendelse til den efterfølgende ansøger, hvis denne indgiver ansøgning om en sundhedsanprisning, der kan godkendes på grundlag af data, der er omfattet af ejendomsrettigheder, eller på grundlag af andre videnskabelige data og oplysninger i ansøgningen, der ikke er angivet som værende omfattet af ejendomsrettigheder, hvis disse data eller oplysninger er tilstrækkeligt grundlag for godkendelse af sundhedsanprisningen. Bestemmelsen om syv års databeskyttelse og eksklusiv ret på markedet for sundhedsanprisninger baseret på data, der er omfattet af ejendomsrettigheder, hilses velkommen. Kommissionens hensigt er imidlertid ikke helt klar. Det præciseres for eksempel ikke i forslaget, om to producenter, som indsender en ansøgning med samme dokumentation, begge får denne eksklusivitet, eller om andre ansøgere er udelukket fra at få godkendelse. Stk. 2a har derfor til formål at præcisere denne bestemmelse. Ændringsforslag 32 Artikel 19, stk. 2 b (nyt) PE v /36 PA\ doc

21 2b. Stk. 1 og 2 finder anvendelse på alle ansøgninger baseret på data, der er omfattet af ejendomsrettigheder, uanset i hvilken prioriteringsrækkefølge de er indsendt. Bestemmelsen om syv års databeskyttelse og eksklusiv ret på markedet for sundhedsanprisninger baseret på data, der er omfattet af ejendomsrettigheder, hilses velkommen. Kommissionens hensigt er imidlertid ikke helt klar. Det præciseres for eksempel ikke i forslaget, om to producenter, som indsender en ansøgning med samme dokumentation, begge får denne eksklusivitet, eller om andre ansøgere er udelukket fra at få godkendelse. Stk. 2b har derfor til formål at præcisere denne bestemmelse. Ændringsforslag 33 Artikel 19 a (ny) Artikel 19a Fortrolige oplysninger 1. Ansøgeren kan angive, hvilke af de oplysninger, der skal afgives i henhold til denne forordning, han ønsker behandlet som fortrolige, fordi videregivelse kan skade hans konkurrencemæssige stilling mærkbart. Der vedlægges i så fald dokumentation, hvis rigtighed skal kunne efterprøves. 2. Kommissionen afgør efter høring af ansøgeren, hvilke data og oplysninger der skal anses som fortrolige bortset fra dem, der er angivet i stk. 3, og informerer ansøgeren om sin beslutning. 3. Følgende data og oplysninger anses ikke for at være fortrolige: a) navnet på og de vigtigste egenskaber ved den fødevare, der har en gavnlig virkning på sundheden b) resultaterne af forsøg udført på in vitromodeller, på dyr og på mennesker, hvis relevant, som har betydning for vurderingen af fødevarens og dens bestanddeles virkninger på menneskers PA\ doc 21/36 PE v02-00

22 ernæring og sundhed c) metoder til påvisning eller kvantificering af fødevarens eller dens bestanddeles vigtigste egenskaber til brug ved officiel kontrol. 4. Uanset bestemmelserne i stk. 2 udleverer autoriteten efter anmodning alle de oplysninger, den er i besiddelse af, til Kommissionen og medlemsstaterne, herunder data og oplysninger, der i medfør af stk. 2 er angivet som fortrolige. 5. Autoriteten anvender principperne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30. maj 2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter 1, når den behandler ansøgninger om aktindsigt i dokumenter, som autoriteten ligger inde med. 6. Medlemsstaterne, Kommissionen og autoriteten sikrer fortrolighed i forbindelse med alle de data og oplysninger, der i medfør af stk. 2 er angivet som fortrolige, medmindre oplysningerne bør offentliggøres af hensyn til beskyttelsen af menneskers sundhed. Medlemsstaterne behandler ansøgninger om adgang til dokumenter, som modtages i henhold til denne forordning, i overensstemmelse med artikel 5 i forordning (EF) nr. 1049/ Hvis en ansøger trækker eller har trukket sin ansøgning tilbage, anser medlemsstaterne, Kommissionen og autoriteten alle produktions- og forretningsoplysninger, herunder oplysninger om forskning og udvikling samt oplysninger, hvor Kommissionen og ansøgeren er uenige om deres fortrolige karakter, som fortrolige. 1 EFT L 145 af , s. 43. Ændringsforslag 34 Artikel 19 b (ny) PE v /36 PA\ doc

23 Artikel 19b Databeskyttelse 1. De videnskabelige data og andre oplysninger, der i henhold til artikel 14 skal være indeholdt i ansøgningen, og som er beskyttet i medfør af artikel 19, litra a), må i syv år efter datoen for tilladelsens meddelelse ikke anvendes til fordel for en anden ansøger, medmindre den anden ansøger har indgået en aftale med tilladelsens indehaver om at måtte anvende disse data og oplysninger. 2. Ved udløbet af dette tidsrum på syv år kan autoriteten til fordel for en anden ansøger anvende alle eller nogle af resultaterne af den evaluering, som den har foretaget af de videnskabelige data og oplysninger i ansøgningen. Tilstrækkelig databeskyttelse er nødvendig for at tilskynde til investering i forskning, fremme innovation og sikre rimelige konkurrencevilkår. I praksis er den eksklusive ret til at henvise til de data, som er omfattet af ejendomsrettigheder, ikke altid dækkende, fordi kliniske forsøg ofte udføres i samarbejde med tredjemænd såsom universiteter. Som oftest giver producenterne universiteterne ret til at anvende dataene i forbindelse med uddannelse, offentliggørelse og videre forskning. Ændringsforslag 35 Artikel 21, stk Når der henvises til denne artikel, anvendes proceduren i stk. 2, 3, og 4. udgår Overflødig. Ændringsforslag 36 Artikel 21, stk Kommissionen hører Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed, oprettet ved artikel 58, stk. 1, i forordning 3. Kommissionen hører Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed, oprettet ved artikel 58, stk. 1, i forordning PA\ doc 23/36 PE v02-00

24 (EF) nr. 178/2002 (i det følgende benævnt "komitéen"), hvis den skønner, at dette vil være formålstjenligt, eller hvis en medlemsstat anmoder herom, og udtaler sig om de påtænkte foranstaltninger. (EF) nr. 178/2002, hvis den skønner, at dette vil være formålstjenligt, eller hvis en medlemsstat anmoder herom, og udtaler sig om de påtænkte foranstaltninger. Kræver ingen nærmere forklaring. Ændringsforslag 37 Artikel 22 Artikel 22 Beskyttelsesforanstaltninger 1. Hvis en medlemsstat har alvorlige grunde til at mene, at en anprisning ikke er i overensstemmelse med denne forordning, eller at den videnskabelige dokumentation, jf. artikel 7, er utilstrækkelig, kan denne medlemsstat midlertidigt suspendere anvendelsen af anprisningen på dens område. Den underretter de øvrige medlemsstater og Kommissionen herom og begrunder suspensionen. 2. Der vedtages en beslutning efter proceduren i artikel 23, stk. 2, evt. efter at der er indhentet udtalelse fra autoriteten. Kommissionen kan på eget initiativ indlede denne procedure. 3. Den medlemsstat, der er omhandlet i stk. 1, kan lade suspensionen gælde, indtil beslutningen omhandlet i stk. 2 er blevet meddelt til den. udgår Forslaget giver de enkelte medlemsstater mulighed for at iværksætte potentielt langvarige procedurer i forbindelse med godkendelse af anprisninger og for midlertidigt at suspendere anvendelsen af anprisninger. Dette synes at stå i misforhold til formålene med forordningen og kunne føre til en voldsom stigning i virksomhedernes omkostninger samt modvirke international samhandel. PE v /36 PA\ doc

25 Ændringsforslag 38 Artikel 23, stk Kommissionen bistås af Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed, der er oprettet ved artikel 58, stk. 1, i forordning (EF) nr. 178/2002 (i det følgende benævnt "komitéen"). 1. Kommissionen bistås af Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed, der er oprettet ved artikel 58, stk. 1, i forordning (EF) nr. 178/2002. Ændringsforslag 39 Artikel 23, stk. 2, afsnit 2 Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF, fastsættes til tre måneder. Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF, må ikke overstige to måneder. Perioden begrænses til to måneder med det formål at forkorte langvarige procedurer. Dette ændringsforslag afspejler også ånd og bogstav i artikel 5, stk. 6, i Rådets afgørelse 1999/468/EF, hvori det ikke anføres, at perioden fastsættes til tre måneder, som det nu er formuleret i forordningsforslaget, men derimod, at den pågældende periode fastsættes i hver enkelt basisretsakt og under ingen omstændigheder kan være på over tre måneder regnet fra forslagets forelæggelse for Rådet. Ændringsforslag 40 Artikel 25 a (ny) Artikel 25a Overgangsperiode Andre sundhedsanprisninger end dem, der er henvist til i artikel 12, stk. 1, og som i overensstemmelse med de gældende bestemmelser anvendes om fødevarer, fødevarekategorier eller fødevarebestanddele på tidspunktet for forordningens ikrafttrædelse, kan fortsat anvendes, hvis der indgives en ansøgning i henhold til artikel 14 senest 12 måneder efter denne forordnings ikrafttrædelse og indtil seks måneder efter vedtagelsen af en endelig afgørelse i henhold til artikel 16. Sådanne ansøgninger er ikke omfattet af de tidsfrister, der er fastsat i artikel 15, stk. 1 og 2, og artikel 16, stk. 1. PA\ doc 25/36 PE v02-00

26 Det er vigtigt at fastsætte en overgangsperiode, hvor eksisterende, videnskabeligt baserede og lovlige anprisninger fortsat kan anvendes, indtil de bringes i overensstemmelse med den foreslåede forordning. Ændringsforslag 41 Bilag, før "Energifattig", indledning (ny) Med forbehold af de ernæringsanprisninger, der er opført i bilaget, er det tilladt at anføre kendsgerninger, der kan dokumenteres, og som er i overensstemmelse med de generelle principper, der er fastsat i artikel 3, såsom kalorieværdi og andre ernæringsmæssige egenskaber. I sin nuværende form ville forslaget forbyde faktuelle oplysninger såsom indeholder under 300 kalorier og indeholder to gram salt. Sådanne beskrivelser bør tillades, da der reelt er tale om videnskabelige kendsgerninger, som ikke er i strid med de generelle principper, der er fastsat i forslagets artikel 3. Derfor bør dette pointeres i en generel bestemmelse i begyndelsen af bilaget. Ændringsforslag 42 Bilag, "Fedtfattig" En anprisning, ifølge hvilken en fødevare er fedtfattig, og anprisninger, der må antages at have samme mening for forbrugeren, må kun anvendes, hvis produktet indeholder højst 3 g fedt pr. 100 g eller 1,5 g pr. 100 ml (1,8 g fedt pr. 100 ml for letmælk). Hvis det drejer sig om fødevarer med et naturligt lavt fedtindhold, kan udtrykket "naturligt" anvendes foran anprisningen. En anprisning, ifølge hvilken en fødevare er fedtfattig, og anprisninger, der må antages at have samme mening for forbrugeren, må kun anvendes, hvis produktet indeholder højst 3 g fedt pr. 100 g eller 1,5 g pr. 100 ml (1,8 g fedt pr. 100 ml for letmælk). Denne anprisning finder anvendelse med forbehold af begrebet ekstra fedtreduceret, som er omfattet af artikel 5 i forordning (EF) 2991/94. Anprisningen ekstra fedtreduceret kan også anvendes om ost, hvis fedtindholdet udgør mindst 10 %, men højst 25 % af ostens tørstof. Hvis det drejer sig om fødevarer med et naturligt lavt fedtindhold, kan udtrykket "naturligt" anvendes foran anprisningen. PE v /36 PA\ doc

27 Anprisningen bør ikke finde anvendelse på smørbare fedtstoffer, hvor der er fastsat særlige regler i forordning (EF) nr. 2991/94. I henhold til forordning (EF) nr. 2991/94 kan angivelsen fedtreduceret anvendes om produkter med et fedtindhold fra 41 % til 62 %, mens angivelsen ekstra fedtreduceret, light eller let kan anvendes om produkter med et fedtindhold på højst 41 %. Ifølge punkt 23 i Kommissionens begrundelse er det hensigten at tilpasse forordning (EF) nr. 2991/94 til nærværende forordning. Forordning nr. 2991/94 omhandler kun smørbare fedtstoffer. Den kan næppe fuldt ud tilpasses en generel forordning, der omfatter alle fødevareprodukter. Derfor bør det klart fastsættes, at anprisninger af fedtindholdet ikke på nuværende tidspunkt vil finde anvendelse på de smørbare fedtstoffer under hensyntagen til forordning (EF) nr. 2991/94. Ændringsforslag 43 Bilag, "Fedtfri" En anprisning, ifølge hvilken en fødevare er fedtfri, og anprisninger, der må antages at have samme mening for forbrugeren, må kun anvendes, hvis produktet indeholder højst 0,5 g fedt pr. 100 g eller pr. 100 ml. Anprisninger med udtryk som "X % fedtfri" er dog forbudt. Hvis det drejer sig om naturligt fedtfrie fødevarer, kan udtrykket "naturligt" anvendes foran anprisningen. En anprisning, ifølge hvilken en fødevare er fedtfri, og anprisninger, der må antages at have samme mening for forbrugeren, må kun anvendes, hvis produktet indeholder højst 0,5 g fedt pr. 100 g eller pr. 100 ml. Anprisninger med udtryk som "X % fedtfri" er dog forbudt. Anprisningen fedtfri kan også anvendes om ost, hvis fedtindholdet udgør under 10 % af ostens tørstof. Hvis det drejer sig om naturligt fedtfrie fødevarer, kan udtrykket "naturligt" anvendes foran anprisningen. Anprisningen bør finde anvendelse på ost med særligt fedtindhold. I henhold til IDF- og Codex-normerne for ost og eksempelvis den relevante finske lovgivning kan ost betegnes som fedtfri, hvis fedtindholdet udgør under 10 % af ostens tørstof. Ændringsforslag 44 Bilag, efter "Uden mættet fedt", sektion a (ny) HØJT INDHOLD AF UMÆTTET FEDT OG/ELLER BLØDE FEDTSTOFFER En anprisning, ifølge hvilken en fødevare har et højt indhold af umættet fedt og/eller bløde fedtstoffer, og anprisninger, der må antages at have samme mening for forbrugeren, må kun anvendes, hvis PA\ doc 27/36 PE v02-00

28 indholdet af umættet fedt udgør 70 % af produktets samlede fedtindhold. Hvis det drejer sig om fødevarer med et naturligt højt indhold af umættet fedt og/eller bløde fedtstoffer, kan udtrykket "naturligt" anvendes foran anprisningen. Det bør være muligt at anvende anprisninger, der omhandler fødevarens fedtsammensætning og ikke blot indholdet af mættet fedt. For eksempel bør det være muligt at angive, at produktet har et højt indhold af flerumættet fedt, et højt indhold at enkeltumættet fedt eller et højt indhold af omega 3-fedt. Derfor bør der fastsættes visse betingelser for anvendelsen af anprisningen højt indhold af umættet fedt og/eller bløde fedtstoffer. Der er konkrete forskelle på de forskellige fedttypers egenskaber og næringsværdi. Det er velkendt, at fedtstoffer med højt indhold af umættede fedtsyrer har en gavnlig virkning på den menneskelige ernæring, især når de erstatter mættede eller hårde fedtstoffer i kosten. Ændringsforslag 45 Bilag, efter "Uden mættet fedt", sektion b (ny) HØJT INDHOLD AF FLERUMÆTTET FEDT En anprisning, ifølge hvilken en fødevare har et højt indhold af flerumættet fedt, og anprisninger, der må antages at have samme mening for forbrugeren, må kun anvendes, hvis mindst 45% af produktets fedtsyrer stammer fra flerumættet fedt. Hvis det drejer sig om fødevarer med et naturligt højt indhold af flerumættet fedt, kan udtrykket "naturligt" anvendes foran anprisningen. Den foreslåede grænse (mindst 45 %) har i mange år med godt resultat været anvendt i lovgivning og adfærdskodekser i en række lande med det formål at øge befolkningens anvendelse af flerumættet fedt. Ændringsforslag 46 Bilag, efter "Uden mættet fedt", sektion c (ny) HØJT INDHOLD AF PE v /36 PA\ doc

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2003/0165(COD) 25.4.2005 UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse til Udvalget om Miljø, Folkesundhed

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1924/2006 af 20. december 2006 om ernærings- og sundhedsanprisninger af fødevarer

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1924/2006 af 20. december 2006 om ernærings- og sundhedsanprisninger af fødevarer 18.1.2007 L 12/3 BERIGTIGELSER Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1924/2006 af 20. december 2006 om ernærings- og sundhedsanprisninger af fødevarer ( L 404 af 30. december

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked. fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked. fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked 2003/0165(COD) 9. marts 2004 UDTALELSE fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked til Udvalget om Miljø- og

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked FORELØBIG 2003/0165(COD) 13. november 2003 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked

Læs mere

Vejledning vedr. anvendelsen af ernærings- og sundhedsanprisninger (ESA) i markedsføring herunder i tilbudsaviser

Vejledning vedr. anvendelsen af ernærings- og sundhedsanprisninger (ESA) i markedsføring herunder i tilbudsaviser Vejledning vedr. anvendelsen af ernærings- og sundhedsanprisninger (ESA) i markedsføring herunder i tilbudsaviser Indhold Baggrund... 1 A. Forkortelser der anvendes i teksten... 3 1. Hvornår gælder reglerne

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. 21.2.2006 PE 370.025v01-00

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. 21.2.2006 PE 370.025v01-00 EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 21.2.2006 PE 370.025v01-00 ÆNDRINGSFORSLAG 8-24 Udkast til indstilling ved andenbehandling Karin Scheele Tilsætning af

Læs mere

Teknisk gennemgang 18. maj 2010

Teknisk gennemgang 18. maj 2010 Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0368 Bilag 3 Offentligt Teknisk gennemgang 18. maj 2010 (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1924/2006 af 20. december 2006 om ernærings- og sundhedsanprisninger

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2.12.2011 2011/0156(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse til Udvalget om

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2008R1234 DA 02.11.2012 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1234/2008 af 24. november 2008 om behandling

Læs mere

Kommissionen fremsætter forslag om ernærings- og sundhedsanprisninger. Målet er bedre forbrugerinformation og harmonisering af markedet.

Kommissionen fremsætter forslag om ernærings- og sundhedsanprisninger. Målet er bedre forbrugerinformation og harmonisering af markedet. IP/03/1022 Bruxelles, den 16. juli 2003 Kommissionen fremsætter forslag om ernærings- og sundhedsanprisninger. Målet er bedre forbrugerinformation og harmonisering af markedet. Europa-Kommissionen har

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Industri, Forskning og Energi. 10. december 2004 PE 350.145v01-00

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Industri, Forskning og Energi. 10. december 2004 PE 350.145v01-00 EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Industri, Forskning og Energi 10. december 2004 PE 350.145v01-00 ÆNDRINGSFORSLAG 35-129 Udkast til udtalelse Angelika Niebler Ernærings- og sundhedsanprisninger

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi FORELØBIG 2002/0216(COD)

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi FORELØBIG 2002/0216(COD) EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi 27. januar 2003 FORELØBIG 2002/0216(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Industripolitik,

Læs mere

12.12.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 334/7

12.12.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 334/7 12.12.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 334/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1234/2008 af 24. november 2008 om behandling af ændringer af betingelserne i markedsføringstilladelser for humanmedicinske

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. 18.2.2005 PE 353.660v01-00. Ændringsforslag af Martin Callanan

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. 18.2.2005 PE 353.660v01-00. Ændringsforslag af Martin Callanan EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 18.2.2005 ÆNDRINGSFORSLAG 42-350 Udkast til betænkning Adriana Poli Bortone Ernærings- og sundhedsanprisninger

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi 3. marts 2004 PE 337.422/19-36 ÆNDRINGSFORSLAG 19-36 Udkast til udtalelse (PE 337.422) Bashir

Læs mere

Reglerne om sundhedsanprisninger. Gundula Maria Kjær, cand.merc.jur Kontor for ernæring, Fødevarestyrelsen

Reglerne om sundhedsanprisninger. Gundula Maria Kjær, cand.merc.jur Kontor for ernæring, Fødevarestyrelsen Reglerne om sundhedsanprisninger Gundula Maria Kjær, cand.merc.jur Kontor for ernæring, Fødevarestyrelsen 13. november 2008 1 Agenda Generelt om de nye regler på anprisningsområdet Særligt om sundhedsanprisninger

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 9. juli 2010 (13.07) (OR. en) 12032/10 DENLEG 68

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 9. juli 2010 (13.07) (OR. en) 12032/10 DENLEG 68 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 9. juli 2010 (13.07) (OR. en) 12032/10 DENLEG 68 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 7. juli 2010 til: Pierre de BOISSIEU, generalsekretær

Læs mere

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender SAMLENOTAT

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender SAMLENOTAT Europaudvalget, Europaudvalget KOM (2003) 0424 - Bilag 1,KOM (2003) 0671 - Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Den 27. april 2006 SAMLENOTAT Forslag Forslag Forslag til

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument EUROPA-PARLAMENTET 2004 Mødedokument 2009 C6-0018/2006 2003/0165(COD) 19/01/2006 Fælles holdning FÆLLES HOLDNING vedtaget af Rådet den 8. december 2005 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets

Læs mere

Udarbejdet af Fødevarestyrelsen, Ernæring August 2012

Udarbejdet af Fødevarestyrelsen, Ernæring August 2012 Et overblik over reglerne i anprisningsforordningen vedrørende ernærings- og sundhedsanprisninger Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1924/2006 Udarbejdet af Fødevarestyrelsen, Ernæring August

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor --- I Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV af 30. juni 1994 om sødestoffer til brug i levnedsmidler (EFT

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en) 12428/15 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 25. september 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: DENLEG 122 AGRI 493 SAN 302 DELACT 124 Jordi

Læs mere

Bekendtgørelse om næringsdeklaration m.v. af færdigpakkede fødevarer 1)

Bekendtgørelse om næringsdeklaration m.v. af færdigpakkede fødevarer 1) BEK nr 910 af 24/09/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2009-20-2301-00102 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

SENESTE NYT OM FØDEVARER TIL SÆRLIGE FORBRUGERGRUPPER

SENESTE NYT OM FØDEVARER TIL SÆRLIGE FORBRUGERGRUPPER SENESTE NYT OM FØDEVARER TIL SÆRLIGE FORBRUGERGRUPPER Fødevarestyrelsen giver her en guide til, hvordan fødevarer til særlige forbrugergrupper bliver reguleret i fremtid. Virksomhederne kan her læse om

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) L 119/4 Den Europæiske Unions Tidende 7.5.2011 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 440/2011 af 6. maj 2011 om henholdsvis godkendelse og afvisning af visse sundhedsanprisninger af fødevarer, der henviser

Læs mere

5560/14 ADD 1 lao/js/mc 1 DG E 2 A

5560/14 ADD 1 lao/js/mc 1 DG E 2 A RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 17. marts 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2011/0398 (COD) 5560/14 ADD 1 AVIATION 15 ENV 52 CODEC 149 UDKAST TIL RÅDETS BEGRUNDELSE Vedr.: Rådets førstebehandlingsholdning

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1924/2006 af 20. december 2006 om ernærings- og sundhedsanprisninger af fødevarer

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1924/2006 af 20. december 2006 om ernærings- og sundhedsanprisninger af fødevarer 30.12.2006 L 404/9 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1924/2006 af 20. december 2006 om ernærings- og sundhedsanprisninger af fødevarer EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 17.9.2008 ARBEJDSDOKUMENT om omsætning, gennemførelse og håndhævelse af direktivet om vildledende og sammenlignende reklame

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 30.1.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 30.1.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.1.2015 C(2015) 383 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU af 30.1.2015 om tilpasning til den tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 6. september 2010 (OR. en) 12963/10 DENLEG 79

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 6. september 2010 (OR. en) 12963/10 DENLEG 79 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 6. september 2010 (OR. en) 12963/10 DENLEG 79 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 26. august 2010 til: Generalsekretariatet for Rådet Vedr.:

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ***I UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2008/0018(COD) 6.6.2008 ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om sikkerhedskrav

Læs mere

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Konsolideret lovgivningsdokument 14.12.2011 EP-PE_TC1-COD(2010)0298 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 14. december 2011 med henblik på vedtagelse

Læs mere

Forslaget forventes sat til afstemning på mødet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den 13. oktober 2011.

Forslaget forventes sat til afstemning på mødet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den 13. oktober 2011. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2011-12 FLF alm. del Bilag 8 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 6. oktober 2011 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

Et overblik over reglerne i anprisningsforordningen om ernærings- og sundhedsanprisninger

Et overblik over reglerne i anprisningsforordningen om ernærings- og sundhedsanprisninger Et overblik over reglerne i anprisningsforordningen om ernærings- og sundhedsanprisninger Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1924/2006 Udarbejdet af Fødevarestyrelsen, Ernæring Maj 2017 Formålet

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 18. januar 2011 (19.01) (OR. en) 5421/11 DENLEG 4

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 18. januar 2011 (19.01) (OR. en) 5421/11 DENLEG 4 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 18. januar 2011 (19.01) (OR. en) 5421/11 DENLEG 4 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 17. januar 2011 til: Generalsekretariatet for Rådet

Læs mere

Astrid Bork Andersen. Anprisningsreglerne - netop nu. 29. nov. 10. Anprisningsreglerne. Status for processen - netop nu

Astrid Bork Andersen. Anprisningsreglerne - netop nu. 29. nov. 10. Anprisningsreglerne. Status for processen - netop nu Anprisningsreglerne Status for processen - Hvor langt er sundhedsanprisninger? Anprisningsforordningen Ernæringsprofiler Vurdering af dokumentation o EFSA s vurderinger 13.1, 13.5 og 14 o EFSA s videnskabelige

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET. i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET. i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.4.2013 COM(2013) 241 final 2011/0156 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 18.10.2013

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 18.10.2013 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.10.2013 C(2013) 6837 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU af 18.10.2013 om tilpasning til den tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2006R1924 DA 29.11.2012 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B C1 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1924/2006 af 20.

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.7.2010 KOM(2010)381 endelig 2010/0205 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2008/9/EF om detaljerede regler for tilbagebetaling af moms i henhold

Læs mere

Forvaltningen af ernærings- og sundhedsanprisninger

Forvaltningen af ernærings- og sundhedsanprisninger Forvaltningen af ernærings- og sundhedsanprisninger DI-seminar om sundhedsanprisninger og tilsætningsstoffer den 29. november 2010. Dagny Løvoll Warming og Jens Therkel Jensen, Fødevarestyrelsen 29. November

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 24.7.2006 KOM(2006) 410 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af visse medlemsstater

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0368 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0368 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0368 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 28.6.2007 KOM(2007) 368 endelig 2007/0128 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX SANCO/10123/2014 (POOL/E4/2014/10123/10123-EN.doc) [ ](2014) XXX draft KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX om kravene vedrørende information

Læs mere

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1)

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 27, stk. 12, 30 og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved 1 i lov

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 6. kontor/3.1/2.1 Sagsnr.: 2009-20-24-00055/Dep. sagsnr. 8959 Den 6. oktober 2011 FVM 932 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked. Forslag til forordning (KOM(2003) 424 C5-0329/2003 2003/0165(COD))

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked. Forslag til forordning (KOM(2003) 424 C5-0329/2003 2003/0165(COD)) EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked 18.december 2003 PE 338.436/68-121 ÆNDRINGSFORSLAG 68-121 Udkast til udtalelse (PE 338.436) Piia-Noora Kauppi Ernærings-

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.6.2011 SEK(2011) 763 endelig ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi FORELØBIG 2001/0291(COD)

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi FORELØBIG 2001/0291(COD) EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi 11. april 2002 FORELØBIG 2001/0291(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Industripolitik,

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej

RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej eller indre vandveje af farligt gods RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat

Grund- og nærhedsnotat Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0627 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat Kulturministeriet, 8. januar 2016 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Bekendtgørelse om forhåndsgodkendelse indenfor fødevarelovgivningen 1

Bekendtgørelse om forhåndsgodkendelse indenfor fødevarelovgivningen 1 UDKAST Bekendtgørelse om forhåndsgodkendelse indenfor fødevarelovgivningen 1 I medfør af 45, 56 b, 58, 59 a, stk. 1 og 2 og 59 b, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse nr. 43 af 11. januar 2016, fastsættes

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring: UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ændring af bødesatser) 1 I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

Læs mere

I medfør af 169 i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1202 af 14. november 2014, som ændret ved lov nr. 129 af 16. februar 2016, fastsættes:

I medfør af 169 i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1202 af 14. november 2014, som ændret ved lov nr. 129 af 16. februar 2016, fastsættes: BEK nr 882 af 28/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1600757 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25

23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25 23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 284/2011 af 22. marts 2011 om fastsættelse af særlige betingelser og nærmere procedurer for import af plastkøkkenredskaber

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi FORELØBIG 2002/0206(COD)

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi FORELØBIG 2002/0206(COD) EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi 4. december 2002 FORELØBIG 2002/0206(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Industripolitik,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om ernærings- og sundhedsanprisninger af fødevarer

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om ernærings- og sundhedsanprisninger af fødevarer KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.7.2003 KOM(2003) 424 endelig 2003/0165 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ernærings- og sundhedsanprisninger af

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 187 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet/2. afd., 2. kt./ 2. afd., 1. kt. J.nr.: 2296 Den 31. januar 2007 MMO/LOUJ/EMFJ FVM 412

Læs mere

Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige værnemidler, KOM (2014) 186

Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige værnemidler, KOM (2014) 186 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 245 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 24. april 2014 Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2008R0353 DA 21.12.2009 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 353/2008 af 18. april 2008 om gennemførelsesbestemmelser

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2009R1024 DA 19.11.2009 000.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1024/2009 af 29. oktober 2009 om henholdsvis

Læs mere

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120),

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120), P7_TA-PROV(2011)0448 Dæk til motorkøretøjer og påhængskøretøjer ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 25. oktober 2011 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om dæk til

Læs mere

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2003/94/EF

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2003/94/EF L 262/22 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2003/94/EF af 8. oktober 2003 om principper og retningslinjer for god fremstillingspraksis for humanmedicinske lægemidler og testpræparater til human brug (EØS-relevant

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/Dyresundhed/Veterinærenheden/EUenheden Sagsnr.: 2012-20-221-01216 Den 2. april 2012 FVM 021 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse FORELØBIG 2001/0004(COD) 28.9.2005 ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING om Rådets fælles holdning

Læs mere

DA Forenet i mangfoldighed DA B8-0842/11. Ændringsforslag

DA Forenet i mangfoldighed DA B8-0842/11. Ændringsforslag 4.7.2016 B8-0842/11 11 Betragtning C a (ny) Ca. der henviser til, at Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har fundet beviser på, at omfattende indtagelse af sukker i form af søde drikke kan bidrage

Læs mere

Vejledning om kommunikation omkring salt og saltreduktion

Vejledning om kommunikation omkring salt og saltreduktion 10. november 2016 Vejledning om kommunikation omkring salt og saltreduktion Indledning Danskerne spiser generelt for meget salt, hvilket har uheldige sundhedsmæssige konsekvenser. Det meste salt fås fra

Læs mere

Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten

Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten P5_TA(2004)0139 Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten Europa-Parlamentets beslutning om meddelelse fra Kommissionen om bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten (KOM(2002) 725

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE 23.12.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 343/65 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE af 15. december 2011 om listen over tredjelande og områder, som er godkendt med hensyn til import af hunde, katte

Læs mere

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Kontaktpunkter

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Kontaktpunkter L 148/16 10.6.2017 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/981 af 7. juni 2017 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for standardformularer, -modeller og -procedurer for høring af andre

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0457 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0457 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0457 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 6. marts 2006 JR/JEV Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indførelse af bestemmelser om

Læs mere

RÅDET OG PARLAMENTET NÅR TIL ENIGHED OM NYT DIREKTIV OM FJERNSYN UDEN GRÆNSER

RÅDET OG PARLAMENTET NÅR TIL ENIGHED OM NYT DIREKTIV OM FJERNSYN UDEN GRÆNSER Bruxelles, den 16. april 1997 7365/97 (Presse 113) C/97/113 RÅDET OG PARLAMENTET NÅR TIL ENIGHED OM NYT DIREKTIV OM FJERNSYN UDEN GRÆNSER PÅ DAGENS MØDE I FORLIGSUDVALGET Europa-Parlamentet og Rådet er

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om International Handel 20.3.2015 2013/0433(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om International Handel til Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 18.7.2011 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 1919/2009 af M.B, italiensk statsborger, om ukorrekt italiensk gennemførelse (Dlgs 106/09) af direktiver

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/38/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/38/EF L 122/28 Den Europæiske Unions Tidende 16.5.2009 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/38/EF af 6. maj 2009 om indførelse af europæiske samarbejdsudvalg eller en procedure i fællesskabsvirksomheder

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.11.2013 COM(2013) 781 final 2013/0387 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode DA DA BEGRUNDELSE

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX SANTE/11490/2017 (POOL/E1/2017/11490/11490-EN.doc) [ ](2018) XXX draft KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX om afvisning af visse andre sundhedsanprisninger af

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION

DEN EUROPÆISKE UNION DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Strasbourg, den 11. juli 2007 (OR. en) 2006/0183 (COD) LEX 804 PE-CONS 3620/3/07 REV 3 TRANS 169 CODEC 531 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV OM EFTERMONTERING

Læs mere

Kommissionen har den 1. december 2011 fremsendt et direktivforslag

Kommissionen har den 1. december 2011 fremsendt et direktivforslag Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0793 Bilag 1, KOM (2011) 0794 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 21. december 2011 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX SANTE/12273/2015 Rev. 1 (POOL/E4/2015/12273/12273R1- EN.doc) D043783/01 [ ](2016) XXX draft KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX om ændring af forordning (EU)

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.05.2001 KOM(2001) 266 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om supplering af bilaget til Kommisssionens forordning (EF) nr. 1107/96 om registrering

Læs mere

F Ø D E V A R E S T Y R E L S E N

F Ø D E V A R E S T Y R E L S E N 1/11 F Ø D E V A R E S T Y R E L S E N 6 om dagen spis mere frugt og grønt Logomanual Oktober 2011, revideret august 2012, revideret juni 2013 2/11 Indholdsfortegnelse 1 Retningslinier for organisationers

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kultur, Ungdom, Uddannelse, Medier og Sport UDKAST TIL UDTALELSE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kultur, Ungdom, Uddannelse, Medier og Sport UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Kultur, Ungdom, Uddannelse, Medier og Sport FORELØBIG 22. oktober 2001 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Kultur, Ungdom, Uddannelse, Medier og Sport til Udvalget

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0143 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0143 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0143 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.4.2005 KOM(2005) 143 endelig 1999/0238 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX SANTE/10466/2015 Rev. 2 (POOL/E4/2015/10466/10466R2- EN.doc) [ ](2015) XXX draft KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX om godkendelse af visse andre sundhedsanprisninger

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX SANCO/10121/2014 Rev. 1 (POOL/E4/2014/10121/10121R1- EN.doc) [ ](2014) XXX draft KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX om henholdsvis godkendelse og afvisning

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om International Handel 16.11.2010 2010/0289(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførelse af hastende autonome

Læs mere

20.7.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 198/41

20.7.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 198/41 20.7.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 198/41 KOMMISSIONENS BESLUTNING af 11. maj 2006 om et krav til medlemsstaterne om at træffe foranstaltninger til at sikre, at der kun markedsføres børnesikrede

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.11.2011 KOM(2011) 708 endelig 2011/0311 (NLE) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF med henblik på at optage flufenoxuron

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Enhed/Kontor: Fødevarestyrelsen Sagsnr. Dep: 24198 Den 19. marts 2014 FVM 258 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag om godkendelse eller afvisning

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX SANTE/10461/2015 (POOL/E4/2015/10461/10461-EN.doc) [ ](2015) XXX draft KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX om afvisning af visse andre sundhedsanprisninger af

Læs mere

UDKAST. 1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

UDKAST. 1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv UDKAST Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet vedrørende udøvelse af erhverv efter offshoresikkerhedsloven 1 I medfør af 50, stk. 4, 50 a, 50 b, 50 c, 50

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om lægemidler og vævsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om lægemidler og vævsloven 1) Til lovforslag nr. L 161 Folketinget 2011-12 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 11. juni 2012 Forslag til Lov om ændring af lov om lægemidler og vævsloven 1) (Skærpet lægemiddelovervågning)

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.3.2014 COM(2014) 121 final 2014/0065 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING om afslutning af den delvise

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1990L0269 DA 27.06.2007 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 29. maj 1990 om minimumsforskrifter for sikkerhed og

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.11.2004 KOM(2004)753 endelig 2003/0134(COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen, Foder og Fødevaresikkerhed Sagsnr: 26761 Dato: 1. juli 2014 FVM 300 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag til ændring af

Læs mere

Baunegårdsvej 73 Kalvehavevej 25 2900 Hellerup 3250 Gilleleje. København den 30. september 2004. Klage over tv-reklame for Becel pro.

Baunegårdsvej 73 Kalvehavevej 25 2900 Hellerup 3250 Gilleleje. København den 30. september 2004. Klage over tv-reklame for Becel pro. RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/Reklame Kirsten Nissen Baunegårdsvej 73 Kalvehavevej 25 2900 Hellerup 3250 Gilleleje København den 30. september 2004 Klage over tv-reklame for Becel pro.activ Kirsten Nissen har

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere