SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring"

Transkript

1 SKØNSERKLÆRING J.nr Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Den bygningssagkyndiges forklaring: Vejret på besigtigelsestidspunktet: Øvrige forhold: 1): Kælder-etage med skjolder af fugt og skimmelsvamp. - Fejlagtigt beskrevet i TR med K0. 2): Skorstensfuger nedbrudt. - Ikke nævnt. 3): Tagrende/nedløb v/terrasse løber over i mur. - Ikke nævnt 4): Gulvklinke ved hoveddør og kælderdør revnede. - Ikke nævnt 5): Døre/vinduer lukker ikke tæt. - Ikke nævnt 6): Terrassekonstruktion med nedbrydninger. - Ikke nævnt. 7): Hoveddør og bagdør defekte. - Ikke nævnt 8): Sætningsskader i murværk. - Ikke nævnt. 9): Betongulv i stald/lagerrum revnet/defekt. - Ikke nævnt. 10): Kvistlemme defekte. - Ikke nævnt. TR er ikke udført omhyggeligt. Der er mange ikke-nævnte forhold, samt utilstrækkelige bemærkninger. Ejendommen fremtræder ikke, - som oplyst, - i en meget fin stand. Mener fortsat, TR er korrekt udført og beskriver, hvad der skal angives. Bl.a. var kælderen helt udtørret ved 2. besigtigelse samt at tapet sad fast. Tørt, let vind og solskin. Ejerskifteforsikring har givet tilsagn om dækning af de fleste anmeldte forhold med fradrag af selvrisiko; max kr. Sælger (professionel) har givet tilsagn om dækning af alle udgifter vedrørende skadede og ulovlige el.installationer (iflg. Sikkerhedsstyrelsens påbud), derfor udgår emnet af klagesagen med KK s indforståelse. (El-installationer var under udførelse ved skønsforretningen).

2 Ad 1: Kælderplan i bygning A : Bolig A + udestue B og stald-garagebygning C er opført 1998 på skrånende grund med delvis beboelse i underetage (kælder); (foto 1-9). Underetage; (delvis godkendt bolig og delvis kælderrum) er udført med finérgulve på beton og malet glasvæv-tapet på vægge. Der er utilstrækkelig ventilation til det fri af underetagen. I bryggers, kontor, værelse, stort rum og disp. kælderrum er fodpaneler nu delvis aftaget og tapet har partielt sluppet vedhæftning, (foto ). På overflader ses partielt mørke pletter af mug-skjolder/folder (foto 11+12). På bagside af tapet; hvor det er gået fra, ses spor af skimmelsvamp. Generelt ses der spor af tidligere fugt fra gulv og ca cm op ad vægge i diverse rum i forskelligt omfang. Gulvbelægninger er uden tegn på fugtskader. Iflg. detailprojekt er der udført omfangsdræn med naturligt afløb ud til faskiner på grunden. Begivenhed: (oplyst af KK + BB): I juli 2007 blev underetage/kælder udsat for fugt/vand-skade pga. skybrud og forhøjet grundvand. Sælger fik ved husforsikringen igangsat afhjælpningsforanstaltninger: Oprydning og affugtning samt TV-undersøgelse af kloaksystemet, (som blev fundet ok). BB udførte 1.TR Oplyser nu, at der dengang stadig pågik affugtning. Der kunne måles fugt i nederste ca. 20 cm af vægge (bilag 2). BB udførte 2. TR BB oplyser nu, at han fugtmålte overalt og fandt alt udtørret og uden løst tapet; derfor gav han den bemærkning, som ses i TR side 8 pkt Ad 1. Konklusion: Spor af skimmelsvamp indikerer længere tids opfugtning i vægge. Det kan ikke her afklares, hvorvidt det alene er juli-begivenheden, der er årsag eller, om der også tidligere har været periodevis opfugtning. Professionel affugtning og forsikringssag forventes normalt afsluttet med en rapport, der oplyser om undersøgelser af tilstand på gulve/ vægge samt, at udtørring er tilfredsstillende udført. Såfremt udtørring var helt afsluttet d må nuværende tilstand; -

3 mug/skjolder, folder og løsning af tapet - også have været synligt dengang. Ad 1. Fejl og Da der åbenbart ikke blev udbedret følgeskader på overflader, skønnes bemærkning ejendommen fremstræder i meget fin tilstand ikke retvisende. Synlige følgeskader burde være nævnt; evt. med K 1 og note om risiko for mug/skimmel. Ad. 1. Overslag over xx har udført undersøgelse og i boligrum i underetage fundet skimmelsvamp i et omfang, der kan give sundhedsmæssige géner, (S+S bilag 2). Udbedring iflg. Goritas anvisning (side 5+6 ) skønnet indenfor kr Ad 1. Forbedringer: Selve malerbehandling skønnes til 60% forbedring; ca. kr Ad 1. Eventuelle Ad 1. Eventuelt: Ad 2.: Skorstenspibe: Flere fuger i skorstenspiben er udfaldet; evt. frostskadet. (foto ). Ad 2. Konklusion: Ad 2. Fejl og Ad. 2. Overslag over Ad 2. Forbedringer: Ad 2. Eventuelle Ad 2. Eventuelt: Kan på sigt give større skade i murværket. Ikke nævnt i TR. Skaden bør angives med K 2. Fugning skønnes muligt at udføre fra specialstige max. kr Ejerskifteforsikring dækker undtagen selvrisiko kr

4 Ad 3. Tagrende/nedløb ved tagterrasse: Ad 3. Konklusion: Ad 3. Fejl og Ad. 3. Overslag over incl. moms: Ad 3. Forbedringer: Ad 3. Eventuelle Ad 3. Eventuelt: Tagrende langs træterrasse (del af bygn. B ) ved samling med afløb fra tag er fejlkonstrueret således, at vand løber over og ned i tagudhæng og murværk (foto 23). Overløb giver på sigt skade ind i murværk; (der ses grønalger) og i udhængsbrædder, hvor der er begyndende råd og fugtskader i synlige dele. TR har fejlagtigt undladt bygning B. Forhold skønnes også visuelt pr Skade med risiko for skade på andre bygningsdele er K 3. Ændring af rende/nedløb og reparation af udhængsbrædder Skønnes ca. kr Ejerskifteforsikring dækker undtagen selvrisiko kr Reparation/opretning giver ikke forbedring. Ad 4. Gulvklinker revnet: Ad 4. Konklusion: Ad 4. Fejl og Ad 4. Overslag over udbedrings-udgifter Ad 4. Forbedringer: Ad 4. Eventuelle En klinke i kældergang revnet (foto 14). En klinke indenfor hoveddør revnet (foto 15). KK oplyser, at der findes reserveklinker. Ikke nævnt i TR. Skønnes at have været visuelt begge steder. Bør bemærkes med K 1 / K 2. Udskiftning af klinker med eksisterende reserveklinker ca. kr Ejerskifteforsikring dækker. (Selvrisiko skønnes opbrugt).

5 Ad 5. Døre-vinduer: Ad 5. Konklusion: Ad 5. Fejl og Ad 5. Overslag over Ad 5. Forbedringer: Karmpartier (ukendt fabrikat) skønnes generelt udført med underdimensionerede tætningslister i forhold til anslag, hvilket giver mulighed for partiel utæthed. Uregelmæssighed i udførelse af døre vinduesrammer (foto 24). Terrasseyderdøre hænger I lukket tilstand ses lys enkelte steder (f. eks. foto 16). Manglende tætning skønnes fabrikationsfejl med varmetab til følge. Isætning/kalfatringsfuger kan være fejludført, men udgør ikke i sig selv skade. Ikke nævnt i TR; bortset fra fuger under vindueskarme. Umiddelbart kan det være tilfældigt, om man konstaterer lys ved tætningslister i lukkede vinduer/døre. Imidlertid fremstår karmpartier generelt med stærkt behov for opretning, justeringer og korrekte tætningslister. Ved efterprøvninger konstateres slaphed i lukke-mekanisme, samt at flere døre hænger. Skønnes funktionssvigt, der angives med K 2. Opretning, justering af døre-vinduer. Udskiftning af tætningslister skønnes muligt til afhjælpning af varmetab. (Evt. behov for totalt udskiftning er ikke vurderet). Groft skøn kr Ejerskifteforsikring dækker excl. selvrisiko kr ud fra karmpartiers alder. Ad 5. Eventuelle Ad 5. Eventuelt: ingen

6 Ad 6. Træterrasse: Træterrasse giver efter ved normal betrædning; navnlig på midten og ud for trappe, (foto 17). (Står umøbleret). Årsag kan ikke fastslås, da det kræver destruktivt indgreb i adskillelse over udestue. Rækværk omkring terrasse (foto 3 + 4) har flere steder svækkelse og nedbrydning i balluste og tværbjælker (for ). Ad 6. Konklusion: Nedbøjning kan skyldes nedbrydning i bærende konstruktion (tilsvarende rækværk), men det kan ikke p.t. påvises. Ad 6. Fejl og I TR er bygning B fejlagtigt helt udeladt. (BB oplyser: der stod haveborde/stole ca. på midten af terrasse. Der var ikke tegn på nedbrydning). Nedbøjning uden mulighed for vurdering af årsag bemærkes UN, da der kan være skade i bærende konstruktion. Rækværks tilstand skønnes synligt og bør bemærkes som skade med K 2. Ad. 6. Overslag over incl. moms: Ad 6. Forbedringer: Evt. udbedring af terrasse kendes ikke. Udbedring af rækværk i nødvendigt omfang ca. kr Ejerskifteforsikring dækker undt. selvrisiko kr Reparationsudgifter skønnes ikke at tilføre forbedring. Såfremt rækværk udskiftes helt - med trykimpr. - vil merudgiften vær forbedring. Ad 6. Eventuelle ingen

7 Ad 7: Yderdøre i stald: Ad 7. Konklusion: Ad 7. Fejl og Bygning C: Hovedør og Bagdør (foto 9). Hoveddør er flækket i bagkarm med løsnet hængselbeslag (foto 25). (Evt. pga. kraftigt vindstød). Bagdøren hænger meget og kan ikke lukkes/låses korrekt. Funktionssvigt. TR har fejlagtigt undladt bygningsdel 4. Der er ikke side 6 anført bemærkning om oplag i bygn. C. Skade på hoveddør er K 2. Skade på bagdør kan evt. angives K 1, da der skønnes mindre funktionssvigt. Ad. 7. Overslag over Ad 7. Forbedringer: Ad 7. Eventuelle Ad 7. Eventuelt: Reparation/udskift af karmtræ, retablering af lukkemekanisme på begge døre ca. kr Ejerskifteforsikring dækker (evt. 2 x kr i selvrisiko). forbedring. ingen Ad 8: Murværk i C : Ad 8. Konklusion: Ad 8. Fejl og Bygning C (Staldafd.): Murværk fra bagdør til gavl har sætningsrevne gennem fuger ca. fra over døren til ca. det 18. skifte tæt på gavlen. (foto ). Der spores ikke andre revner i sokkel, gavlmur eller indvendigt. Skaden skønnes alene lokalt. Årsag er ikke afklaret. Ikke nævnt i TR, der kun nævner revne i indv. væg i garage.

8 Skaden er synlig og burde være anført som UN, da årsag er ukendt. Ad. 8. Overslag over Ad 8. Forbedringer: Ad 8. Eventuelle Ad 8. Eventuelt: Da årsag ikke kendes anføres alene reparation af fugerevner ca. kr Ejerskifteforsikring dækker undt. selvrisiko kr ingen Ad 9: Betongulv revnet i bygn. C : Ad 9:Konklusion: Ad 9. Fejl og Ad. 9. Overslag over Ad 9:. Forbedringer: Ad 9: Eventuelle Ad 9: Eventuelt: Bygn. C : Betonklaplag i staldafd. fremstår med revner på tværs og langs i gulvfladen (Foto mangler). Ved bankeprøve konstateres hulhed og, at betonlaget partielt har løftet sig. (BB oplyser: har ikke haft tegning af bygning eller andet kendskab til konstruktionen). (KK oplyser: har fået opfattelse af et stabilt gulv til brug som værksted). TR har fejlagtigt undladt bygningsdele: Skaden skønnes muligt at konstatere selv ved almindeligt oplagring, og bør angives K2. Opbankning og udskift af betonklaplag; (ukendt tilstand af drænlag). Skønnes ca. kr Ejerskifteforsikring dækker undt. selvrisiko kr Afhængigt af opbygning af gulvkonstruktionen. Umiddelbart max.forbedring på 20%.

9 Ad 10: Kvistlemme: Ad 10: Konklusion: Ad 10:Fejl og Ad 10: Overslag over Lemme i kvist (bygn. C) fremstår krumme/deforme med funktionssvigt (foto 30). Lemme er udført i simpel konstruktion af vandfaste finérplader og har vejrmæssigt udsat placering. TR nævner ikke k. Det kan ses fra terræn, at lemme krummer og må have svigt i lukkefunktion. K 2 pga. af funktionssvigt. Udskiftning af lemme i solid konstruktion; evt. med genanvendelse af beslag skønnes kr Ejerskifteforsikring dækker undt. selvrisiko kr Ad 10: Forbedringer: Forbedring skønnes ca. 50 %. Ad 10: Eventuelle Ad 10: Eventuelt: Generelt: Det foreligger ikke oplyst, hvorledes max-summen kr i selvrisiko fordeles på de enkelte klagepunkter.

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 8204 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1): Fugt-vandskade i kælderetage; ikke nævnt i TR 2): Hoveddør og bryggersdør med skader i finér 3): Sålbænk mod stue flækket/løs

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12121

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12121 SKØNSERKLÆRING J.nr. 12121 Besigtigelsesdato: 13. november 2012 kl. 9,00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13117

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13117 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13117 Besigtigelsesdato: Den 05.12.2013 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13045

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13045 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13045 Besigtigelsesdato: 15. maj 2013, kl. 9,00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede /

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 111113

SKØNSERKLÆRING J.nr. 111113 SKØNSERKLÆRING J.nr. 111113 Besigtigelsesdato: Den 23.11.2011. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Ejendommen er besigtiget tirsdag d. 25. januar 2012 i tidsrummet mellem kl. 13.00 og 15.00. Ejendommen:

SKØNSERKLÆRING. Ejendommen er besigtiget tirsdag d. 25. januar 2012 i tidsrummet mellem kl. 13.00 og 15.00. Ejendommen: SKØNSERKLÆRING Besigtigelsesdato: Ejendommen er besigtiget tirsdag d. 25. januar 2012 i tidsrummet mellem kl. 13.00 og 15.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Skibby. Udløbsdato 05-02-2015. Lb. nr. H-14-02125-0117. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Skibby. Udløbsdato 05-02-2015. Lb. nr. H-14-02125-0117. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: DLR KREDIT /S dresse Stenledsvej 2 Postnr. 4050 Dato 05-08-2014 By Skibby Udløbsdato 05-02-2015 H-14-0-0117 Kommunenr./Ejendomsnr. 250-18767 Matrikel/Ejerlav: 1L Selsø Hgd., Selsø

Læs mere

Vurdering af skader på bygninger i huseftersynsordningen. Version 4

Vurdering af skader på bygninger i huseftersynsordningen. Version 4 Vurdering af skader på bygninger i huseftersynsordningen Version 4 Denne oversigt indeholder en ikke udtømmende liste over bygningsskader og deres bedømmelse indenfor rammerne af huseftersynsordningen

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kjellerup. Udløbsdato 17-08-2015. Lb. nr. H-15-01192-0021. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kjellerup. Udløbsdato 17-08-2015. Lb. nr. H-15-01192-0021. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Energinet.dk dresse Charlottenlundvej 29 Postnr. 8620 Dato 17-02-2015 By Kjellerup Udløbsdato 17-08-2015 H-15-0-0021 Kommunenr./Ejendomsnr. 740-9885 Matrikel/Ejerlav: 3O Kragelund

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 12084. Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab:

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 12084. Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: SKØNSERKLÆRING J.nr.: 12084 Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012 Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsforretningen: Bilag: Datering, navn og underskrift:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9124 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Overordnet klages over meget stor forskel mellem tilstandsrapport nr. xx af xx.xx.2006 og xx af xx.xx.2009, idet klagen går på førstnævnte

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 1 7201 Oversigt over klagepunkter: 1. Fugtindtrængning i hulmuren mod syd ved regnvejr. 2. Fugt i indervægge ved sydfacade. 3. Drænhuller i bundstykket i fordør er lukket. Der løber vand ind under døren.

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Skov- og Naturstyrelsen. By Hampen. Udløbsdato 12-08-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Skov- og Naturstyrelsen. By Hampen. Udløbsdato 12-08-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Skov- og Naturstyrelsen dresse Palsgårdvej 10 Postnr. 7362 Dato 12-02-2015 By Hampen Udløbsdato 12-08-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 756-1624 Matrikel/Ejerlav: 1g Palsgård, Nr. Snede

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Oksbøl Statsskovdistrikt. By Årre. Udløbsdato 26-09-2014. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Oksbøl Statsskovdistrikt. By Årre. Udløbsdato 26-09-2014. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Oksbøl Statsskovdistrikt dresse Møllevej 42 Postnr. 6818 Dato 26-03-2014 By Årre Udløbsdato 26-09-2014 H-14-0-0038 Kommunenr./Ejendomsnr. 573-113895 Matrikel/Ejerlav: 8C Fåborg By,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Rikke Winther & Thomas Vig Kuntz. By Gudme. Udløbsdato 20-04-2012. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Rikke Winther & Thomas Vig Kuntz. By Gudme. Udløbsdato 20-04-2012. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Rikke Winther & Thomas Vig Kuntz dresse Hesselagervej 5 Postnr. 5884 Dato 20-10-2011 By Gudme Udløbsdato 20-04-2012 Kommunenr./Ejendomsnr. 479-202693 Matrikel/Ejerlav: 33X Gudme

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Rødding. Udløbsdato 06-10-2014. Lb. nr. H-14-02801-0084. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Rødding. Udløbsdato 06-10-2014. Lb. nr. H-14-02801-0084. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Energinet.dk dresse Bommerlundvej 2 Postnr. 6630 Dato 06-04-2014 By Rødding Udløbsdato 06-10-2014 H-14-0-0084 Kommunenr./Ejendomsnr. 575-85543 Matrikel/Ejerlav: 34 Grønnebæk, Jels

Læs mere

Byggeteknisk tilstandsrapport

Byggeteknisk tilstandsrapport For ejendommen Åbrovej 6, Bjerring, 6100 Haderslev Ejer: Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste (FBE) Dato: 02.07.2013 Rapporten er udarbejdet af Boligeftersyn og omhandler gennemgang af: Bygning

Læs mere

SKØNSERKLÆRING: Besigtigelse d. 10.01.2012. Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.)

SKØNSERKLÆRING: Besigtigelse d. 10.01.2012. Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.) SKØNSERKLÆRING: Besigtigelse d. 10.01.2012 Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig : (I det følgende betegnet som indklagede/b.b.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejen d om men

Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejen d om men DISCIPLINÆR OG TEKN I SK RE V S I I Ok P4 AF T LSTANDSRAPPORTE I IJ FOR BSkiRFFD& eygnr4gssàgxyndg Forside Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Mange skader

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter John Josef Kønig. By Svendborg. Udløbsdato 30-09-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter John Josef Kønig. By Svendborg. Udløbsdato 30-09-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Boet efter John Josef Kønig dresse Birke lle 3 Postnr. 5700 Dato 31-03-2015 By Svendborg Udløbsdato 30-09-2015 H-15-0-0014 Kommunenr./Ejendomsnr. 479-5818 Matrikel/Ejerlav: 31D Thurø

Læs mere

DISCIPLINÆR-OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR-OG KLAGENÆVNET Fælledvej 17 7600 Struer 2012. FOR 8ESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE J.nr.: X)( Dato: DISCIPLINÆR-OG KLAGENÆVNET Afgørelse - teknisk revision af tilstandsrapportenxx fejlbehæftet. Botjek Struer v/omn Bygningsrådgivning

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Sønderborg. Udløbsdato 15-09-2015. Lb. nr. H-15-01990-0082. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Sønderborg. Udløbsdato 15-09-2015. Lb. nr. H-15-01990-0082. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Sønderborg kommune dresse Rosenvej 41 Postnr. 6400 Dato 15-03-2015 By Sønderborg Udløbsdato 15-09-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 540-14540 Matrikel/Ejerlav: 352 Ullerup Ejerlav, Ullerup

Læs mere

TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN. Fors i de. Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen

TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN. Fors i de. Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN OISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET FOR ROSKIKKEDE BYGNNGSSAGKYNDC-E Fors i de Revisionsoversigt ontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Stikprøve

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Karen Margrethe Gylling Crüger. By Juelsminde. Udløbsdato 21-11-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Karen Margrethe Gylling Crüger. By Juelsminde. Udløbsdato 21-11-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Karen Margrethe Gylling Crüger dresse rund Strandvej 3 Postnr. 7130 Dato 21-05-2015 y Juelsminde Udløbsdato 21-11-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 766-12593 Matrikel/Ejerlav: 6 rund y,

Læs mere

J. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten

J. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten J. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser fra retningslinjerne for huseftersyn i et sådant omfang, at den m betegnes som

Læs mere

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Ja. Navn Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Ja. Navn Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR Fors i de Rev is jo sove rs igt Kontroleftersvn Kriterium Afslutninasdato Afaørelse Gældende til Kontaktoplysninger Bygningssagkynd

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Gitte & Jesper Kinch Amossen. By Hillerød. Udløbsdato 03-10-2014. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Gitte & Jesper Kinch Amossen. By Hillerød. Udløbsdato 03-10-2014. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Gitte & Jesper Kinch mossen dresse Petersborgvej 20 Postnr. 3400 Dato 03-04-2014 By Hillerød Udløbsdato 03-10-2014 H-14-0-0086 Kommunenr./Ejendomsnr. 219-61390 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Lystrup. Udløbsdato 17-04-2013. Lb. nr. H-12-02698-0148. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Lystrup. Udløbsdato 17-04-2013. Lb. nr. H-12-02698-0148. Kommunenr./Ejendomsnr. Huseftersyn Tilstandsrapport for ejendommen Sælger: Århus Kommune Adresse Asmusgårdsvej 4 Postnr. 8520 Dato 17-10-2012 HE nr. 2698 By Lystrup Udløbsdato 17-04-2013 Lb. nr. H-12-02698-0148 Kommunenr./Ejendomsnr.

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Haderslev. Udløbsdato 12-01-2016. Lb. nr. H-15-02439-0019. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Haderslev. Udløbsdato 12-01-2016. Lb. nr. H-15-02439-0019. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: irthe Schleidt dresse Tjørnebakken 9 Postnr. 6100 Dato 12-07-2015 y Haderslev Udløbsdato 12-01-2016 H-15-0-0019 Kommunenr./Ejendomsnr. 510-10547 Matrikel/Ejerlav: 3595 Haderslev

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Erik Videmark Andersen og Anne Lisbeth V. Andersen. By Næstved. Udløbsdato 19-11-2015

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Erik Videmark Andersen og Anne Lisbeth V. Andersen. By Næstved. Udløbsdato 19-11-2015 for ejendommen Sælger: Erik Videmark ndersen og nne Lisbeth V. ndersen dresse Bolbrovej 63 Postnr. 4700 Dato 19-05-2015 By Næstved Udløbsdato 19-11-2015 H-15-0-0161 Kommunenr./Ejendomsnr. 370-011833 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere