Ydelsesbeskrivelse. Arbejdsmiljøkoordinering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ydelsesbeskrivelse. Arbejdsmiljøkoordinering"

Transkript

1 Ydelsesbeskrivelse Arbejdsmiljøkoordinering 2014

2 FRI og DANSKE ARK Ydelsesbeskrivelser for Arbejdsmiljøkoordinering August 2014

3 Denne ydelsesbeskrivelse anvendes som grundlag for aftale om arbejdsmiljøkoordinering i forbindelse med bygge- og anlægsprojekter. Det anbefales, at "Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand" (ABR 89) indgår i det aftalemæssige grundlag. Fælles aftaleformular udfærdiget af Foreningen af Rådgivende Ingeniører og Danske Arkitektvirksomheder kan anvendes som grundlag for aftalen med arbejdsmiljøkoordinator. Denne ydelsesbeskrivelse omhandler kun ydelser i henhold til Bekendtgørelse om bygherrens pligter, Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 117 af 5. februar 2013 og som udgangspunkt ikke pligter og ydelser i henhold til Bekendtgørelse om projekterendes og rådgiveres pligter m.v. efter lov om arbejdsmiljø, Arbejdstilsynets Bek. nr. 110 af 5. februar Ydelsesbeskrivelsen kan danne grundlag for udarbejdelse af aftale om at overdrage bygherrens opgaver ikke bygherrens ansvar i forbindelse med arbejdsmiljøkoordinering til kompetent arbejdsmiljøkoordinator. Ydelsesbeskrivelsen refererer ikke til love og regler gældende for specifikke eller for offentlige byggerier eller anlæg. Sådanne love og regler forudsættes at indgå som grundlag for det konkrete byggeri eller anlæg. over andre mulige ydelser på arbejdsmiljøkoordineringsområdet. Afhængig af bygge- og anlægsprojektets størrelse og kompleksitet er det relevant at tilvælge blandt disse andre ydelser. Ydelsesbeskrivelsen skal kunne anvendes både til store og små komplicerede og mindre komplicerede byggerier som referenceramme for fastlæggelse af ydelser i den konkrete rådgiveraftale. Kapitel 5 indeholder en ordliste, der beskriver udvalgte begreber anvendt i ydelsesbeskrivelsen og/eller i branchen. DANSKE ARK og FRI har udarbejdet fælles ydelsesbeskrivelser for Byggeri og Planlægning, Anlæg og Planlægning og Som udført. Herudover har DANSKE ARK, FRI og Bygherreforeningen udarbejdet en fælles ydelsesbeskrivelse for Bygherrerådgivning. Der henvises til organisationernes hjemmesider og for de seneste udgaver af publikationerne samt aftaleformularen. Endvidere henvises til Branchearbejdsmiljørådet for Bygge og Anlægs hjemmeside og Ydelsesbeskrivelsen er udformet med henblik på at definere roller og ydelsernes fordeling mellem bygherre, arbejdsmiljøkoordinatorer og i forhold til de enkelte rådgivere. Ydelsesbeskrivelsens formål er udelukkende at beskrive arbejdsmiljøkoordinators ydelser der skal ligge til grund for udformningen af kontraktgrundlaget. Udover de ydelser, som er lovpligtige for bygherre i henhold til Arbejdstilsynets Bek. nr. 117, indeholder ydelsesbeskrivelsen en liste 2

4 Indhold 0 Aktørernes roller 0.1 Bygherre 0.2 Arbejdsmiljøkoordinator 0.3 Projekterende og rådgivere 1 Arbejdsmiljøkoordinering i projektering 1.1 Arbejdsmiljøkoordinator (P) s ydelser De generelle forebyggelsesprincipper Plan for Sikkerhed og Sundhed Journalen 2 Arbejdsmiljøkoordinering under udførelsen 2.1 Arbejdsmiljøkoordinator (B) s ydelser Opstartsmøde(r) Sikkerhedsmøder Sikkerhedsrunderinger 3 Bygherrens ydelser 4 Andre ydelser 4.1 Politik og visioner 4.2 Målsætninger 4.3 Indledende rådgivning 4.4 Rådgivning i forslagsfasen 4.5 Interessentinddragelse 4.6 Ydelsesbeskrivelse samt leveranceplan for konkret projekt 4.7 Bygherreleverencer (fx udstyr og inventar) 4.8 Koordinering mellem flere bygherrer 4.9 Træning og videnformidling 4.10 Særligt udbudsmateriale 4.11 Projektopfølgning 4.12 Tilbudsgennemgang 4.13 Modelafprøvning 4.14 Incitamentsordninger og sanktioner 4.15 Kommunikationsplan 4.16 Arbejdsmiljøkampagner 4.17 Arbejdsprocesmøder 4.18 Ulykker 4.19 Beredskabsplan 4.20 Sikkerhedsinstruktioner 4.21 Udenlandsk arbejdskraft 4.22 Sikkerhedsmøder- og runderinger 5 Ordliste 3

5 0. Aktørernes roller Arbejdsmiljøkoordineringen sker sammen med rådgivere samt projekterende entreprenører og leverandører inkl. eventuelle bygherreleverancer. Det er vigtigt, at arbejdsmiljøkoordinatorens ydelser og rolle i såvel projekterings- som udførelsesfaserne er entydigt beskrevet i aftalen og kommunikeret til alle parter. Koordineringen sker på baggrund af forundersøgelser, vurderinger og projektoplysninger udarbejdet af de enkelte aktører i forslagsfasen. Arbejdsmiljøkoordinator udfører ikke forundersøgelser, projektering eller udarbejder andre bidrag til håndtering af arbejdsmiljøforhold, uden særskilt aftale med bygherren. Definition af roller og opgaver er specielt vigtig, hvis koordinering skal ske i forhold til leverandørens eller entreprenørens projektering og udførelse. 0.1 BYGHERRE Bygherren kan varetage rollen som arbejdsmiljøkoordinator i egen organisation eller overdrage det til rådgiver eller entreprenør. Bygherren kan overdrage ydelsen arbejdsmiljøkoordinering til en rådgiver eller entreprenør, men ikke det juridiske ansvar. Bygherren har således ansvaret for at koordinering af sikkerhed og sundhed bliver varetaget i planlægning og udførelse af et byggeri eller anlægsarbejde, når det forudses, at der under udførelsen er mere end én arbejdsgiver (selvstændigt CVR-nr.) til stede på byggepladsen samtidigt. sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Bygherren skal udpege en arbejdsmiljøkoordinator for projekteringen Arbejdsmijløkoordinator (P), senest når projekteringen igangsættes, og en arbejdsmiljøkoordinator for byggeriet Arbejdsmiljøkoordinator (B), senest når byggepladsen etableres. Bygherren skal sikre, at arbejdsmiljøkoordinatoren har uddannelse og kompetencer i henhold til bekendtgørelsen om bygherrens pligter (se Pkt. 5 Ordliste, Arbejdsmiljøkoordinator). Bygherren skal sikre, at det er tydeligt for modtageren af koordinatorens anvisninger, hvornår anvisningerne gives som led i den planlægning, afgrænsning og koordinering, som bygherren har ansvaret for. Bygherren skal fastlægge rammerne for arbejdsmiljøkoordinators ydelser og sikre at denne har adgang til alle de oplysninger der er nødvendige for at kunne udføre disse ydelser. Bygherre skal sikre, at eventuelle grænseflader imellem flere projektansvarliges forskellige projektdele fastlægges klart og tydeligt. 0.2 ARBEJDSMILJØKOORDINATOR Arbejdsmiljøkoordinatoren skal have den lovpligtige viden, erfaring og uddannelse som beskrevet i bekendtgørelsen om bygherrens pligter. 0.3 PROJEKTERENDE OG RÅDGIVERE I følge Arbejdstilsynets Bek. nr. 110 af 5. februar 2013 om projekterendes og rådgiveres pligter m.v skal projekterende og rådgivere oplyse bygherren om dennes forpligtelser efter arbejdsmiljølovgivningen i relation til projektets forventede karakter og omfang. Derudover skal de projekterende sørge for at arbejdsmiljøkoordinator inddrages i de projekterendes overvejelser og at arbejdsmiljøkoordinator får adgang til relevante oplysninger og dele af projektmaterialet. Bygherren skal medvirke til, at arbejdsgiveren kan udføre bygge- og anlægsarbejdet 4

6 1. Arbejdsmiljøkoordinering under projektering I den forbindelse vurderer koordinator den periode som projekterende har afsat til udførelse af de forskellige arbejder eller arbejdsfaser. Arbejdsmiljøkoordinator (P) kan deltage i projekteringsmøder, der har arbejdsmiljøkoordinering på dagsordenen. Forprojekt (myndighedsprojekt), hovedprojekt og projektopfølgning udgør projekteringsfasen. Arbejdsmiljøkoordineringen skal starte senest når projekteringsfasen igangsættes og kan strække sig ind i udførelsesfasen, i det omfang projekteringen ikke er afsluttet ved byggeriets start. Arbejdsmiljøkoordinator (P) s koordinering sker på baggrund af bygherrens forundersøgelser af bygninger og arealer samt de projekterendes oplysninger om arbejdsmiljøforhold ved projektet og projektets omgivelser. Hvor projektet er delt op skal koordineringen tage hensyn til Plan for Sikkerhed og Sundhed og Journalen for alle delprojekter. Arbejdsmiljøkoordinator (P) s koordinering under projekteringen sker i tæt samspil med projekteringslederen. Ydelsernes omfang fastlægges i aftalen mellem bygherre og arbejdsmiljøkoordinator (P) og der tages i den forbindelse hensyn til det aktuelle projekts størrelse, karakter, kompleksitet og udbudsform. Ændres ønsker og krav til omfanget af arbejdsmiljøkoordineringen indgås ny aftale herom. 1.1 ARBEJDSMILJØKOORDINATOR (P) S YDELSER Med henblik på planlægningen og under hensyntagen til de arkitektoniske, tekniske og/eller organisatoriske valg koordinerer koordinator at der tages hensyn til sikkerheden i de forskellige arbejder, navnlig de forskellige arbejder og arbejdsfaser, der skal udføres samtidigt eller efter hinanden. Omfanget af arbejdsmiljøkoordinator (P) s deltagelse i nævnte møder fastlægges i aftalen mellem bygherre og arbejdsmiljøkoordinator (P) De generelle forebyggelsesprincipper Arbejdsmiljøkoordinator (P) skal koordinerere, at der i forbindelse med projektering og undersøgelse tages hensyn til de generelle principper for forebyggelse på området sikkerhed og sundhed. Arbejdsmiljøkoordinator (P) dokumenterer, fx i form af mødereferater, tjeklister eller anden aftalt dokumentation, hvordan der er iværksat foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet, for såvidt gælder: 1. Forhindring af risici. 2. Evaluering af risici, som ikke kan forhindres. 3. Bekæmpelse af risici ved kilden. 4. Tilpasning af arbejdet til mennesket, navnlig for så vidt angår udformningen af arbejdspladsen samt valg af arbejdsudstyr og arbejds- og produktionsmetoder, i særdeleshed med henblik på at begrænse monotont arbejde og arbejde i en bestemt rytme og at mindske virkningerne af sådant arbejde på helbredet. 5. Hensyntagen til den tekniske udvikling. 6. Udskiftning af det, der er farligt med noget, der er ufarligt eller mindre farligt. 7. Planlægning af forebyggelsen for at gøre den til en sammenhængende helhed, inden for hvilken forebyggelsen omfatter teknik, tilrettelæggelse af arbejdet, arbejdsforhold, sociale relationer og påvirkninger fra faktorer i arbejdsmiljøet. 8. Vedtagelse af foranstaltninger til kollektiv beskyttelse frem for foranstaltninger til individuel beskyttelse. 9. Hensigtsmæssig instruktion af arbejdstagerne. 5

7 Omfanget af dokumentationen fastlægges i aftalen mellem bygherre og arbejdsmiljøkoordinator (P) Plan for Sikkerhed og Sundhed Arbejdsmiljøkoordinator (P) udarbejder Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS). PSS en skal omfatte: 1. En organisationsplan. 2. En byggepladstegning. 3. En tidsplan. 4. En angivelse af færdselsområderne. 5. En angivelse af de områder, hvor der vil blive udført arbejde af flere arbejdsgivere og deres ansatte. 6. En angivelse af de fælles sikkerhedsforanstaltninger, der etableres i fællesområderne. 7. En afgrænsning af de områder, hvor arbejdet medfører særlige risici. 8. En procedure for løbende kontrol med installationer, sikkerhedsforanstaltninger og eventuelle særlige risici m.v. 9. En angivelse af hvem, der forestår en eventuel planlagt løbende kontrol og samordning af beredskabs-, evakueringsog øvelsesplaner. 10. Specifikke foranstaltninger vedrørende evt. særligt farligt arbejde. Byggepladstegningen skal vise hvor der er: 1. eksisterende risici på arealet og hvilke risici, 2. adgangs-, transport- og flugtveje, 3. kran, hejs og stilladser, 4. afsat plads til materialedepoter, midlertidige værksteder og affaldscontainere, 5. afsat plads til velfærdsforanstaltninger, 6. tilslutning til el, vand og kloak og 7. alarm-, brand-, rednings- og førstehjælpsudstyr. Tidsplanen skal angive: 1. hvornår den enkelte arbejdsgiver har arbejdsopgaver på byggepladsen og hvor meget tid, der er afsat til de enkelte arbejder eller arbejdsfaser og 2. i hvilke perioder, der skal foregå arbejde, som medfører særlig fare. Derudover skal det fremgå af Plan for Sikkerhed og Sundhed hvem, der til ethvert tidspunkt skal tilvejebringe, vedligeholde og fjerne de planlagte fælles sikkerhedsforanstaltninger i fællesområderne og eventuelle fælles velfærdsforanstaltninger samt sørge for orden og ryddelighed, herunder snerydning, grusning og fjernelse af affald. Arbejdsmiljøkoordinator (P) skal sørge for en fyldestgørende overdragelse af Plan for Sikkerhed og Sundhed til arbejdsmiljøkoordinator (B), hvis denne er forskelling fra arbejdsmiljøkoordinator (P). Hvis der efter overdragelsen af Plan for Sikkerhed og Sundhed sker ændringer i projekteringen der har betydning for planlægning og koordinering af byggepladsen skal arbejdsmiljøkoordinator (P) sørge for at en revideret Plan for Sikkerhed og Sundhed videregives til arbejdsmiljøkoordinator (B). Ved små og mellemstore byggepladser skal der kun udarbejdes en Plan for Sikkerhed og Sundhed hvis arbejdet er omfattet af listen over særligt farligt arbejde (se Pkt. 5 Ordliste, Byggeplads lille, Byggeplads mellem og Særligt farligt arbejde) Journalen Journalens omfang og indhold fastlægges nærmere i aftalen og skal være tilpasset bygningen eller anlæggets karakteristika. Journalen skal indeholde en liste over de særlige forhold vedrørende sikkerhed og sundhed, der bør tages hensyn til i forbindelse med eventuelle fremtidige arbejder i forbindelse med vedligeholdelse, reparation eller renovering. Der kan i journalen indarbejdes beskrivelser af metoder og midler for minimering af risici i driftsfasen. Journal kan indgå i den liste, der udarbejdes af den projekterende i forbindelse med dennes beskrivelse af bygningens eller anlæggets karakteristika. Hvordan arbejdsmiljøkoordinator (P) s journal og den projekterendes beskrivelse af bygningens eller anlæggets karakteristika integreres og gensidigt påvirker hinanden fastlægges nærmere i aftalen mellem bygherre og rådgiverne. 6

8 2. Arbejdsmiljøkoordinering under udførelsen Arbejdsmiljøkoordinering under udførelsen af et byggeri eller anlæg omfatter hele byggefasen frem til aflevering samt under mangelafhjælpning efter aflevering. Arbejdsmiljøkoordinator (B) s koordinering under udførelse sker i tæt samspil med byggelederen. Ydelsernes omfang fastlægges i aftalen mellem bygherre og arbejdsmiljøkoordinator (B) og der tages i den forbindelse hensyn til det aktuelle projekts størrelse, karakter, kompleksitet og udbudsform. Ændres ønsker og krav til omfanget af arbejdsmiljøkoordineringen indgås ny aftale herom. 2.1 ARBEJDSMILJØKOORDINATOR (B) S YDELSER Arbejdsmiljøkoordinator (B) skal koordinere: planlægningen af de forskellige arbejder eller arbejdsfaser, som udføres samtidig eller efter hinanden under hensyn til de tekniske og/eller organisatoriske valg der er foretaget tilrettelæggelsen af samarbejdet mellem arbejdsgiverne herunder de arbejdsgivere der efterfølger hinanden og koordineringen af de aktiviteter, der har til formål at beskytte de ansatte imod sundhedsrisici og forebygge ulykker at arbejdsgiverne på byggepladsen anvender de generelle forebyggelsesprincipper, der skal iagttages af arbejdsgiverne, på en sammenhængende måde at arbejdsgiverne anvender Plan for Sikkerhed og Sundhed når det er påkrævet at arbejdsgivernes kontrol med arbejdsprocesserne gennemføres efter foreskrifterne. Arbejdsmiljøkoordinator (B) ajourfører Plan for Sikkerhed og Sundhed, herunder organisationsplan, byggepladstegning og tidsplan efterhånden som arbejdet på byggepladsen skrider frem. Arbejdsmiljøkoordinator (B) skal sørge for at en til enhver tid opdateret Plan for Sikkerhed og Sundhed er tilgængelig for de ansatte og arbejdsgivere på byggepladsen. Arbejdsmiljiøkoordinator (B) skal foretage tilpasninger af Journalen hvis eventuelle ændringer foretages, der har betydning for sikkerhed og sundhed. Arbejdsmiljøkoordinator (B) skal træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at kun beføjede personer får adgang til byggepladsen. Inden byggepladsen etableres, og herefter løbende, skal arbejdsmiljøkoordniator (B) bistå bygherre i at sørge for, at det er afgrænset hvor, samt hvornår på byggepladsen, der vil være flere virksomheder beskæftiget samtidigt Opstartsmøde(r) På store byggepladser skal arbejdsmiljøkoordinator (B) indkalde til opstartsmøder (se pkt. 5 Ordliste, Byggeplads stor). Opstartsmøderne skal afholdes inden arbejdet på byggepladsen igangsættes. Hvis bygherre indgår aftaler med nye arbejdsgivere eller arbejdsgivere tager nye underentreprenører i byggeforløbet, skal arbejdsmijøkoordinator (B) også afholde opstartsmøde(r) med disse. 1. De arbejdsgivere der skal beskæftiges på byggepladsen - eller disse repræsentanter 2. Medlemmerne af arbejdsmiljøorganisationerne på byggepladsen og/ eller 3. Repræsentanter for de ansatte i de virksomheder, der ikke har arbejdsmiljøorganisation Abejdsmiljøkoordinator (B) skal på opstartsmødet orientere om byggepladsens forhold, herunder om: 1. Bygherrens aftaler om fællesområderne 7

9 2. Anvendelsen af Plan for Sikkerhed og Sundhed 3. Deltagelse i sikkerhedsmøder 4. Deltagelse i sikkerhedsrunderinger 5. Underretning af arbejdsmijøkoordinator ved anvendelse af underentreprenører Sikkerhedsmøder På store byggepladser skal der afholdes ordinære sikkerhedsmøder mindst én gang hver 14. dag. Arbejdsmiljøkoordinator (B) skal indkalde til sikkerhedsmøderne, lede dem og sørge for at der udarbejdes referat og at dette udsendes. Arbejdsmiljøkoordinator (B) skal koordinere hvordan arbejdsgiverne har iværksat foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet, for såvidt gælder: 1. Opretholdelse af orden og tilfredsstillende hygiejniske forhold på byggepladsen. 2. Valg af placering af arbejdspladserne, idet der tages hensyn til adgangsforholdene til disse arbejdspladser og færdselsveje eller -områder på byggepladsen. 3. Retningslinjer for håndtering af forskellige byggematerialer. 4. Vedligeholdelse, kontrol før idriftsættelse og regelmæssig kontrol med installationerne og anordningerne med henblik på at fjerne defekter, som kan påvirke arbejdstagernes sikkerhed og sundhed. 5. Afgrænsning og indretning af områder til oplagring og opbevaring af materialer, navnlig hvis det drejer sig om farlige stoffer eller produkter. 6. Retningslinjerne for fjernelse af farlige affaldsstoffer. 7. Oplagring og fjernelse eller bortledning af affald og murbrokker. 8. Tilpasning af den faktiske tid, som skal anvendes på de forskellige typer arbejde eller arbejdsfaser, efterhånden som arbejdet på byggepladsen skrider frem. 9. Samarbejdet mellem arbejdsgivere og selvstændige. 10. Samspillet med de aktiviteter, der foregår på, eller i nærheden af det sted, hvor byggepladsen befinder sig. På sikkerhedsmøderne besluttes hvilke arbejdsgivere (eller repræsentanter for disse), arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere i arbejdsmiljøorganisationen der skal deltage i sikkerhedsrunderingerne. Arbejdsmiljøkoordinator (B) skal udsende referat af sikkerhedsmøderne til: 1. Mødedeltagerne 2. Bygherren 3. Alle arbejdsledere 4. De beskæftigede virksomheder 5. Medlemmerne af arbejdsmiljøorganisationerne 6. Eventuelle tillidsrepræsentanter. Arbejdsmiljøkoordinator (B) skal sørge for at der bliver afholdt ekstraordinære sikkerhedsmøder hvis der indtræffer alvoligere ulykker, forgiftninger, andre sundhedsskader eller tilløb hertil samt når der i øvrigt er behov herfor. Arbejdsmiljøkoordinator (B) skal føre en passende kontrol med at koordineringen på byggepladsen fungerer efter hensigten samt at aftaler og beslutninger truffet på sikkerhedsmøderne bliver overholdt. Dette skal blandt andet ske ved arbejdsmiljøkoordinator (B) s personlige tilstedeværelse på byggepladsen. Omfanget af denne kontrol og arbejdsmijøkoordinator (B) s personlige tilstedeværelse fastlægges i aftalen mellem arbejdsmiljøkoordinator (B) og bygherre Sikkerhedsrunderinger På store byggepladser skal der gennemføres sikkerhedsrunderinger mindst én gang hver 14. dag. Arbejdsmiljøkoordinator (B) skal gennemføre sikkerhedsrunderingerne. Arbejdsmiljøkoordinator (B) kan, efter aftale med bygherre, dokumentere resultatet af sikkerhedsrunderingerne i form af mødereferater, tjeklister eller anden aftalt dokumentation som Mønsterarbejdsplads, Byggeriets Sikkerhedsmålinger eller fotodokumentation. Omfanget af denne dokumentation skal fastlægges i aftalen mellem bygherre og arbejdsmiljøkoordinator (B). 8

10 3. Bygherres ydelser Bygherre skal sikre, at der afsættes de fornødne ressourcer til at nedenstående opgaver kan varetages. For at sikre at bygge- eller anlægsarbejdet kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt og at arbejdsmiljøkoordinator er i stand til at varetage sine opgaver skal bygherre sikre at: 1. eventuelle særlige risici på byggepladsen, herunder i jorden, identificeres, undersøges, vurderes og i nødvendigt omfang imødegås og tydeligt afmærkes, inden arbejdet iværksættes, 2. eksisterende installationer i jorden identificeres og kontrolleres samt i nødvendigt omfang sikres og tydeligt afmærkes, inden arbejdet påbegyndes, 3. nødvendige tekniske installationer etableres og fremføres rettidigt til brugsstederne samt i nødvendigt omfang kontrolleres og vedligeholdes, 4. færdsel på byggepladsen på ethvert tidspunkt kan foregå under fuldt forsvarlige forhold, herunder med den nødvendige belysning af færdselsveje, 5. egnede tekniske hjælpemidler kan anvendes i nødvendigt omfang, 6. materialer kan afsættes på hensigtsmæssig plads og på stabilt underlag, 7. områder, hvor der udføres arbejdsprocesser, der indebærer særlige risici, så vidt muligt ikke samtidig skal være arbejdsområde eller færdselsområde for andre, 8. der sker den nødvendige koordinering af sikkerhed og sundhed i forhold til påvirkninger fra byggepladsens umiddelbare omgivelser, herunder eventuelt tilgrænsende byggepladser og 9. der er fastsat procedure for løbende kontrol med installationer, sikkerhedsforanstaltninger og eventuelle særlige risici m.v. og at der om nødvendigt er fastsat en samordning af beredskabs-, evakueringsog øvelsesplaner efter 23 i bekendtgørelse om arbejdets udførelse. Bygherren skal med bistand fra sin koordinator inden byggepladsen etableres og herefter løbende sørge for, at det er afgrænset hvor, samt hvornår på byggepladsen, der vil være flere virksomheder beskæftiget samtidigt. Bygherre skal, som nærmere beskrevet i bekendtgørelsen, træffe aftale med de enkelte arbejdsgivere om, hvem der har ansvaret for at etablere, vedligeholde og fjerne de forskellige sikkerhedsforanstaltninger i fællesområderne. (Bygherren må ikke indgå aftale med flere forskellige arbejdsgivere om etablering, vedligeholdelse eller fjernelse af den samme sikkerhedsforanstaltning i et fællesområde på det samme sted på det samme tidspunkt.) Bygherre skal anmelde byggepladsen til det stedlige arbejdstilsynscenter inden arbejdet påbegyndes hvis: - arbejdets forventede varighed overstiger 30 arbejdsdage og mindst 20 ansatte er beskæftiget samtidigt, eller - den formodede arbejdsmængde overstiger 500 mandedage. Bygherre kan lade varetagelse af ovenstående ydelser overgå til arbejdsmiljøkoordinator efter forudgående aftale. I så tilfælde skal ydelsernes indhold og omfang præciseres nærmere i aftalen mellem bygherre og arbejdsmilijøkoordinator. Se også Kap. 5 Andre ydelser. 9

11 4. Andre ydelser Nedenstående ydelsers indhold og omfang skal præciseres nærmere i aftalen mellem bygherre og arbejdsmilijøkoordinator. Alt efter opgavens størrelse og kompleksitet kan arbejdsmiljøkoordinering med fordel startes under den indledende rådgivning og de i bekendtgørelsen beskrevne ydelser kan suppleres med yderlige initiativer på arbejdsmiljøområdet. 4.1 Politik og visioner Procesfacilitering ved udarbejdelse af arbejdsmiljøpolitik og visioner for bygherren på arbejdsmiljøområdet som kan danne grundlag for arbejdsmiljøkoordineringsaktiviteterne. 4.2 Målsætninger Opstilling af konkrete indsats- eller resultatmål på arbejdsmiljøområdet. 4.3 Indledende rådgivning Rådgivning om arbejdsmiljøforhold i forbindelse med udarbejdelse af idéoplæg og byggeprogram. 4.4 Rådgivning i forslagsfasen Rådgivning om arbejdsmiljøforhold i forbindelse med udarbejdelse af dispositionsforslag og projektforslag. 4.5 Interessentinddragelse Inddragelse af brugere og driftspersonale i etablering af arbejdsmiljøvenlige drifts- og vedligeholdelsesmetoder, herunder for fx rengøring og anden service. 4.6 Ydelsesbeskrivelse samt leveranceplan for konkret projekt Udarbejdelse af en selvstændig specificeret ydelsesbeskrivelse og leveranceplan for arbejdsmiljøkoordineringen på det konkrete projekt. 4.7 Bygherreleverancer (fx udstyr og inventar) I den udstrækning bygherreleverancer er kendte, identificeres disse. Arbejdsmiljøkoordinators opgaver og snitflader i relation til bygherreleverancer beskrives i det omfang arbejdsmiljøkoordinators opgaver påvirkes. 4.8 Koordinering mellem flere bygherrer Ved flere samtidige bygherrer i samme område kan der være aktuelt behov for arbejdsmiljøkoordinering mellem bygherrernes særskilte bygge- og anlægsprojekter. 4.9 Træning og videnformidling Afholdelse af træningssessioner eller workshops for projekterende vedrørende arbejdsmiljøforhold Særligt udbudsmateriale Udarbejdelse af udbudsbetingelser på arbejdsmiljøområdet. Bidrag til udbudsmaterialet særligt om metodevalg, særlige risici og forholdsregler Projektopfølgning Rådgivning om arbejdsmiljøforhold i forbindelse med projektopfølgning Tilbudsgennemgang Vurdering af tilbud, herunder især tilbudsgiveres kompetencer og erfaring på arbejdsmiljøområdet Modelafprøvning Etablere teknisk mock-up for fuldskala afprøvning af design og montagemetoder i relation til arbejdsmiljøvenligt design Incitamentsordninger og sanktioner Udarbejde procedure og kriterier for præmiering og sanktioner på sikkerhedsområdet Kommunikationsplan Udarbejde kommunikationsplan om arbejdsmiljø og sikkerhed i forhold til interne og eksterne interessenter Arbejdsmiljøkampagner Planlægning, afvikling og opfølgning på tværfaglige arbejdsmiljøkampagner på byggepladsen. Afholdelse af fællesmøder eller andre møder med konkrete formål. 10

12 4.17 Arbejdsprocesmøder Planlægning og afholdelse af arbejdsprocesmøder før igangsætning af særlige risikofyldte byggeprocesser Ulykker Udarbejde procedure for håndtering af ulykker og nær-ved ulykker. Udarbejdelse af ulykkesstatistik for bygge- eller anlægsarbejdet Beredskabsplan Udarbejdelse, implementering og afprøvning af beredskabsplan samt af instrukser for akutindsatsen ved brand og persontilskadekomst Sikkerhedsinstruktioner Udarbejdelse af specifikke sikkerhedsinstruktioner, når kravene er skærpet i forhold til lovgivningen Udenlandsk arbejdskraft Sikring af håndtering af arbejdsmiljøforhold ved udenlandsk arbejdskraft på byggepladsen Sikkerhedsmøder- og runderinger Afholdelse af sikkerhedsmøder og runderinger på små og mellemstore byggepladser. 11

13 5. Ordliste Arbejdsgiver. Virksomhed med selvstændigt CVR-nr. Benævnelsen arbejdsgiver omfatter også virksomheder der ikke beskæftiger ansatte. Har arbejdsgiveransvaret for arbejdsmiljø. Skal deltage i koordinering af arbejdsmiljøforhold på fællesområder. Udførende arbejdsgiver har ansvaret for arbejdsmiljøforhold på egne ikkefællesområder. Arbejdsmiljøkoordinator. En person med de nødvendige kompetencer som arbejdsmiljøkoordinator, og som varetager koordinering af arbejdsmiljøforhold under projektering og/eller udførelse. Arbejdsmiljøkoordinator for små byggepladser skal have sagkyndig viden om bygge- og anlægsområdet, herunder have kendskab til byggeriets aktører. Arbejdsmiljøkoordinator for mellemstore byggepladser skal, udover at opfylde ovenstående, også have den fornødne viden om sikkerheds- og sundhedsmæssige spørgsmål inden for bygge- og anlægsområdet. Arbejdsmiljøkoordinator for store byggepladser skal, udover at opfylde begge ovenstående punkter, også have praktisk erfaring i ledelse af bygge- og anlægsarbejde samt have gennemført en arbejdsmiljøuddannelse for koordinatorer af sikkerheds- og sundhedsarbejdet inden for bygge- og anlægsområdet. Arbejdsmiljøkoordinator (B). Arbejdsmilløkoordinator under udførelsen (byggeriet). Arbejdsmiljøkoordinator (P). Arbejdsmiljøkoordinator under projekteringen. Bekendtgørelse om bygherrens pligter Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 117 af 5. februar 2013: Regulerer bygherres pligter i forbindelse med arbejdsmiljø. Bekendtgørelse om projekterendes og rådgiveres pligter m.v. efter lov om arbejdsmiljø Arbejdstilsynets Bek. nr. 110 af 5. februar 2013: Regulerer de projekterendes og rådgivernes pligter i forbindelse med arbejdsmiljø. Byggeleder. Styrer byggeriets samlede tids- og kvalitetsmæssige samt økonomiske forløb, tillige med dokumentation heraf. Byggeplads, lille. Ved små byggepladser forstås byggepladser, der beskæftiger færre end fem personer samtidigt. Byggeplads, mellem. Ved mellemstore byggepladser forstås byggepladser der beskæftiger mellem fem og 10 personer samtidigt. Byggeplads, stor. Ved store byggepladser forstås byggepladser, der beskæftiger flere end 10 personer samtidigt. Bygge- og anlægsarbejde. Ved bygge- og anlægsarbejde forstås i bekendtgørelsen: 1. arbejde, der udføres i forbindelse med opførelse og ændring af bygninger og konstruktioner, herunder montagearbejder, 2. opførelse og ændring af veje, tunneler, broer, havne og lignende anlæg, 3. grave- og jordarbejde i forbindelse med ovennævnte, 4. rør- og kabellægning, 5. reparations- og vedligeholdelsesarbejder af ovennævnte og, 6. nedbrydning og demontering af ovennævnte eller dele heraf. Bygherre. Den fysiske eller juridiske person for hvis regning, der udføres et bygge- og anlægsarbejde. Dette uanset om projektet efterfølgende sælges. Bygherrerådgiver. Rådgiver som bistår bygherren ved gennemførelse af hele eller dele af byggeprocessen. Bygherrerådgiveren 12

14 varetager bygherrens interesser i forhold til de projekterende og de udførende. Fagtilsyn. Forestår den kvantitative og kvalitative kontrol samt kontrol af entreprenører og leverandører. Forslagsfasen. Omfatter dispositionsforslag og projektforslag. Dispositionsforslaget er et motiveret forslag til opgavens løsning på grundlag af et godkendt byggeprogram. Projektforslaget er bearbejdelse af det godkendte dispositionsforslag i en sådan grad, at alle de for projektet afgørende beslutninger er truffet og indgår i forslaget. Fælles- og færdselsområder. Alle områder på byggepladsen, undtaget klart afgrænsede områder, hvor kun én entreprenør arbejder. Generelle forebyggelsesprincipper, der skal iagttages af udførende arbejdsgivere: 1. Opretholdelse af orden og tilfredsstillende hygiejniske forhold på byggepladsen. 2. Valg af placering af arbejdspladserne, idet der tages hensyn til adgangsforholdene til disse arbejdspladser og færdselsveje eller -områder på byggepladsen. 3. Retningslinjer for håndtering af forskellige byggematerialer. 4. Vedligeholdelse, kontrol før idriftsættelse og regelmæssig kontrol med installationerne og anordningerne med henblik på at fjerne defekter, som kan påvirke arbejdstagernes sikkerhed og sundhed. 5. Afgrænsning og indretning af områder til oplagring og opbevaring af materialer, navnlig hvis det drejer sig om farlige stoffer eller produkter. 6. Retningslinjerne for fjernelse af farlige affaldsstoffer. 7. Oplagring og fjernelse eller bortledning af affald og murbrokker. 8. Tilpasning af den faktiske tid, som skal anvendes på de forskellige typer arbejde eller arbejdsfaser, efterhånden som arbejdet på byggepladsen skrider frem. 9. Samarbejdet mellem arbejdsgivere og selvstændige. 10. Samspillet med de aktiviteter, der foregår på, eller i nærheden af det sted, hvor byggepladsen befinder sig. Indledende rådgivning. Omfatter idéoplæg og byggeprogram. Idéoplæg er den første bearbejdning af bygherrens tanker, idéer og behov med henblik på en beslutning om opgavens realisering. Byggeprogrammet er en koordineret sammenfatning af klientens krav og ønsker til byggeriet. Byggeprogrammets detaljeringsgrad tilpasses byggeprojektets organisering. Journalen/Listen. Journalen er en oversigt over arbejdsmiljømæssige forhold, der har betydning for den fremtidige drift og som de projekterende ikke har kunnet løse i projekteringen. I forbindelse med udarbejdelse af journalen skal arbejdsmiljøkoordinator udarbejde en liste over de særlige forhold vedrørende sikkerhed og sundhed, der bør tages hensyn til i forbindelse med eventuelle fremtidige arbejder. Der hviler et meget tilsvarende krav om udarbejdelse af en beskrivelse af bygningens eller anlæggets karakteristika på den, der leverer projektet til bygningen eller anlægget. Denne beskrivelse skal også indeholde en liste over de særlige forhold, der skal iagttages i relation til sikkerheden og sundheden ved fremtidige arbejder. Det vil normalt være mest hensigtsmæssigt, at bygherrens koordinator og den projekterende samarbejder om journalen/listen. Leverandør. Har ansvaret for levering af brugsanvisninger, installationsvejledninger og/eller montagevejledninger, herunder vedr. arbejdsmiljøforhold under udførelsen og i forbindelse med drift og vedligeholdelse. Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS). Ved små og mellemstore byggepladser skal der kun udarbejdes en plan for sikkerhed og sundhed når arbejdet er omfattet af bekendtgørelsens liste over særlig farligt arbejde. 13

15 Projekterende. Forestår projektering. Kan være rådgivende arkitekt, ingeniør, projekterende leverandør eller entreprenør. Er defineret af Arbejdstilsynet, som den, som leverer et projekt, der udgør det direkte grundlag for et bygge- eller anlægsprojekt, herunder bygge- og anlægsarbejder, opgaver om produktionsanlæg, drift og brug af tekniske hjælpemidler samt stoffer og materialer som er farlige eller forringer sikkerhed og sundhed. Projekteringsfasen. Omfatter forprojekt, hovedprojekt og projektopfølgning. Forprojekt er en viderebearbejdning af det godkendte projektforslag i et sådant omfang at det kan danne grundlag for myndighedsgodkendelse. Forprojektet indgår som en integreret del af hovedprojektet. Hovedprojektet fastlægger opgaven entydigt og med en sådan detaljeringsgrad, at det kan danne grundlag for endelig afklaring af byggetilladelsens betingelser samt for udbud, kontrahering og udførelse. I henhold til ABR 89 anses projektering(sfasen, red.) for påbegyndt, når rådgiveren er anmodet om at fortsætte opgavens løsning efter godkendt projektforslag. Projekteringsleder. Varetager kontakten mellem bygherre og rådgivere, herunder eventuelle projekterende leverandører og entreprenører. Projektopfølgning. Knytter sig til den del af projektet, som rådgiveren har udført. Projektopfølgning skal bidrage til, at udførelsen, herunder evt. supplerende projektering udført af leverandører og entreprenører, følger projektets intentioner. betydning for sikkerhed og sundhed, afgivet på opfordring og mod vederlag. Særlig farligt arbejde (Liste over). Fremgår af bilag til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 117 om bygherrens pligter : Arbejde, der indebærer særlig alvorlig risiko for at blive begravet, at synke ned eller at styrte ned på grund af aktiviteternes eller de anvendte arbejdsprocessers art eller på grund af arbejdspladsens eller bygværkers omgivelser. Arbejde, som udsætter arbejdstagerne for kemiske eller biologiske stoffer og materialer, som enten udgør en særlig fare for arbejdstagernes sikkerhed og sundhed eller indebærer lovkrav om sundhedskontrol. Arbejde, der udsætter arbejdstagerne for ioniserende stråling, og som gør det nødvendigt at udpege kontrollerede og overvågede områder, som defineret i artikel 20 i Rådets direktiv 80/836/Euratom. Arbejde i nærheden af højspændingsledninger. Arbejde, der indebærer fare for drukning. Arbejde i brønde og tunneler samt underjordisk arbejde. Arbejde under vand, til hvilket der anvendes dykkerudstyr. Arbejde i trykkammer. Arbejde, som indebærer anvendelse af sprængstoffer. Montering og demontering af tunge præfabrikerede elementer. Rådgiver. Er typisk den af bygherren eller af anden part engagerede person, der rådgiver om arbejdsmiljø i forhold til bygge- eller anlægsarbejder. Kan være medarbejder hos bygherrerådgiveren, hos de tekniske rådgivere eller særlig arbejdsmiljørådgiver. Rådgivning. Arbejdstilsynets Bekendtgørelse om projekterendes og rådgiveres pligter m.v. efter lov om arbejdsmiljø nr. 110: Ved rådgivning forstås i bekendtgørelsen en udtalelse eller erklæring om forhold, der har 14

16 FRI Foreningen af Rådgivende Ingeniører Vesterbrogade 1E, 3. sal. Postboks 367 DK-1504 København V Tel.: Fax: w ww.frinet.dk DANSKE ARK Danske Arkitektvirksomheder Vesterbrogade 1E, 2. sal DK-1620 København V Tel.: w ww.danskeark.dk 15

BYGHERREnS PLIGTER. Fakta om

BYGHERREnS PLIGTER. Fakta om BYGHERREnS PLIGTER Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 117 af 5. februar 2013 trådte i kraft den 15. februar 2013. Bekendtgørelsen gælder for bygherren, når det må forventes, at der vil blive udført arbejde

Læs mere

Vejledning til entreprenører. om forholdet til bygherrer og rådgivere

Vejledning til entreprenører. om forholdet til bygherrer og rådgivere Vejledning til entreprenører om forholdet til bygherrer og rådgivere Indhold 3 Intro og læsevejledning 4 Udbud 6 Tilbud 7 Ordre 8 Opstart 9 Udførelse 10 Hvis Arbejdstilsynet kommer på besøg på byggepladsen

Læs mere

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok E Telefon 48 20 50 00 Direkte Fax 48 20 57 99 Region Hovedstadens CVR/SE-nr: 29190623 Dato: 4. februar 2014 Bilag 4 Arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed 1 Grundlag

Læs mere

Vejledning om arbejdsmiljø i byggeprocessen

Vejledning om arbejdsmiljø i byggeprocessen Vejledning om arbejdsmiljø i byggeprocessen August 2011 Forord Formålet med denne vejledning er at bidrage til at forbedre arbejdsmiljøforholdene i byggeprocessen ved at fokusere på aktørernes pligter

Læs mere

M52. Renovering af betonbelægningen ved Holsted PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED

M52. Renovering af betonbelægningen ved Holsted PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED M52 Renovering af betonbelægningen ved Holsted M52, Esbjergmotorvejen >>> M52 Renovering af betonbelægningen ved Holsted AUGUST 2014 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT...

Læs mere

ARBEJDSMILJØPOLITIK BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER STYRELSEN FOR SLOTTE OG KULTUREJENDOMME

ARBEJDSMILJØPOLITIK BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER STYRELSEN FOR SLOTTE OG KULTUREJENDOMME ARBEJDSMILJØPOLITIK BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER STYRELSEN FOR SLOTTE OG KULTUREJENDOMME JUNI 2015 1 INDHOLD Indledning / ambition 3 Generelt / Vision 4 Krav til arbejdsmiljøkoordinator under projektering

Læs mere

Opsamling pa møder om anlægsarbejde, maj 2015

Opsamling pa møder om anlægsarbejde, maj 2015 Opsamling pa møder om anlægsarbejde, maj 2015 Indledning Her følger opsamling møder om anlægsarbejde, som blev afholdt to steder i landet i maj 2015. Møderne blev afholdt som en del af Handleplanen Knæk

Læs mere

Risikovurdering ved projektering. Vejledning og paradigma udarbejdet af Jan Nygaard Hansen Grontmij Carl Bro A/S 2009

Risikovurdering ved projektering. Vejledning og paradigma udarbejdet af Jan Nygaard Hansen Grontmij Carl Bro A/S 2009 Risikovurdering ved projektering Vejledning og paradigma udarbejdet af Jan Nygaard Hansen Grontmij Carl Bro A/S Indledning Bekendtgørelsen om projekterende og rådgiveres pligter kræver, at man i forbindelse

Læs mere

Arbejdsmiljørådgivning vedrørende byggepladsen

Arbejdsmiljørådgivning vedrørende byggepladsen Ydelsesbeskrivelse Maj 2009 Arbejdsmiljørådgivning vedrørende byggepladsen. Danske Arkitektvirksomheder Ydelsesbeskrivelse ydelser ved Arbejdsmiljø-rådgivning vedrørende byggepladsen Denne ydelsesbeskrivelse

Læs mere

DNU Byg: Arbejdsmiljø, Sikkerhed og LEAN Construction. Kurt Egmose Arbejdsmiljø- og Sikkerhedschef Rådgivergruppen DNU

DNU Byg: Arbejdsmiljø, Sikkerhed og LEAN Construction. Kurt Egmose Arbejdsmiljø- og Sikkerhedschef Rådgivergruppen DNU DNU Byg: Arbejdsmiljø, Sikkerhed og LEAN Construction Kurt Egmose Arbejdsmiljø- og Sikkerhedschef Rådgivergruppen DNU Emner 1. DNU-projektet 2. Byggeplads og gennemførelsesstrategi 3. Sikkerhedsarbejdet

Læs mere

Arbejdsmiljørådgivning vedrørende byggepladsen

Arbejdsmiljørådgivning vedrørende byggepladsen Vejledning for ydelser ved arbejdsmiljørådgivning for byggepladsen Maj 2009 Arbejdsmiljørådgivning vedrørende byggepladsen. Danske Arkitektvirksomheder Vejledning for ydelser ved Arbejdsmiljørådgivning

Læs mere

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012 Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser Notatet Afgrænsning af rådgiverydelser kan i en udfyldt stand

Læs mere

Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader

Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader Marts 2015 Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader Indhold InDhold 4 Indledning 5 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet Bygherrens ansvar og pligter... 5 Projekterendes og rådgivers ansvar

Læs mere

Arbejdsmiljørådgivning og grænsefladerne - eksempler fra store byggeprojekter

Arbejdsmiljørådgivning og grænsefladerne - eksempler fra store byggeprojekter Arbejdsmiljørådgivning og grænsefladerne - eksempler fra store byggeprojekter 5. marts. 2015 Chefrådgiver Charlotte Degn Bygherrerådgivning og sikkerhedsrådgivning omkring arbejdsmiljø BHs rolle vedr.

Læs mere

Indholdsfortegnelse SIDE 01 SIDE 03 SIDE 04 SIDE 05 SIDE 06 SIDE 07 SIDE 09 SIDE 10 SIDE 11 SIDE 12 SIDE 15 SIDE 16 SIDE 18 SIDE 20 SIDE 21 SIDE 23

Indholdsfortegnelse SIDE 01 SIDE 03 SIDE 04 SIDE 05 SIDE 06 SIDE 07 SIDE 09 SIDE 10 SIDE 11 SIDE 12 SIDE 15 SIDE 16 SIDE 18 SIDE 20 SIDE 21 SIDE 23 Forord Denne branchevejledning henvender sig til Bygherrer, der pålægges at udarbejde en skriftlig plan for byggepladsens sikkerhed og sundhed (PSS), Projekterende/rådgivende virksomheder, der udfører

Læs mere

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED I medfør af 6, 6 d, stk. 4, 6 e, 7, stk. 2, 7 a, stk. 3, 8 a og 9, stk. 2, 20, stk. 2, 73 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 268

Læs mere

Identificering og imødegåelse af farer og risici

Identificering og imødegåelse af farer og risici dato 05.11.2012 Side 1 af 5 Identificering og imødegåelse af farer og risici Formål: At sikre, at risici bliver vurderet og at der tages passende forholdsregler til at imødegå ulykker og andre arbejdsmiljøbelastninger.

Læs mere

Koordinators opgaver når der er flere kulturer og sprog

Koordinators opgaver når der er flere kulturer og sprog Koordinators opgaver når der er flere kulturer og sprog Ester Jensen 1 Ester Jensen Cand. Techn. Soc. fra RUC 1995- COWI a/s. Autoriseret arbejdsmiljørådgiver Sikkerhedskoordinator rådgiver ved byggeopgaver

Læs mere

Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed

Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed Side 1 af 12 Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1181 af 15. oktober 2010 I medfør af 6, 6 d, stk. 4, 6 e, 7, stk. 3, 7 a, stk. 3, 8 a og 9, stk. 2,

Læs mere

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Disse midlertidige vejledningstekster redegør for, hvilke pligter og opgaver virksomheder og rådgiver har i forhold til følgende typer af rådgivningspåbud:

Læs mere

PSS. Til- og ombygning. Fase 0 F-3 Intensiv & Respirationscenter Vest ( Byg F G H ) Plan for Sikkerhed og Sundhed. Århus Universitetshospital Skejby

PSS. Til- og ombygning. Fase 0 F-3 Intensiv & Respirationscenter Vest ( Byg F G H ) Plan for Sikkerhed og Sundhed. Århus Universitetshospital Skejby PSS Plan for Sikkerhed og Sundhed Århus Universitetshospital Skejby Til- og ombygning Fase 0 F-3 Intensiv & Respirationscenter Vest ( Byg F G H ) Revideret af: Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Forord...

Læs mere

Møllerboligen ved Dybbøl Mølle Totalrådgivning

Møllerboligen ved Dybbøl Mølle Totalrådgivning Møllerboligen ved Dybbøl Mølle Totalrådgivning Ydelsesbeskrivelse relateret til FRI, PLR og Danske Ark s ydelsesbeskrivelser (Bilag A til totalrådgivningsaftale) 1 1 Afgrænsning af rådgiverydelser Rådgivernes

Læs mere

SIKKERHED PÅ BYGGEPLADSEN

SIKKERHED PÅ BYGGEPLADSEN TEKNISK-MERKANTIL HØJSKOLE SIKKERHED PÅ BYGGEPLADSEN Uddannelse: Bygningskonstruktøruddannelsen Navnet på projektet: Sikkerhed på byggepladsen Forfatter: Olivier Grand Vejleder: Sigurður Ólafsson Skole:

Læs mere

HÅNDBOGEN JUNI 2013 ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER

HÅNDBOGEN JUNI 2013 ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER TEKNIK BYGGEPLADSINDRETNING ARBEJDSPROCESSER VÆRNEMIDLER Håndbogen udgives af Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg og kan bestilles via

Læs mere

Serviceleverandører. Vejledning om arbejdsmiljøforhold når andre firmaer udfører opgaver i industrivirksomheder. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Serviceleverandører. Vejledning om arbejdsmiljøforhold når andre firmaer udfører opgaver i industrivirksomheder. Industriens Branchearbejdsmiljøråd Serviceleverandører Vejledning om arbejdsmiljøforhold når andre firmaer udfører opgaver i industrivirksomheder Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne vejledning angiver det niveau og den gode praksis

Læs mere

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Arbejdsmiljørepræsentant Hvad er mine opgaver, pligter og rettigheder? I skal lave jeres egen funktionsbeskrivelse: Overfor

Læs mere

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Instruktion til medarbejdere samt håndværkere, konsulenter og andre, som arbejder for Frederikshavn Forsyning A/S Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning

Læs mere

Side 1 af 8 Oprettet den 15.11.2013 Rev. dato 29.10.2014 ARBEJDSMILJØHÅNDBOG

Side 1 af 8 Oprettet den 15.11.2013 Rev. dato 29.10.2014 ARBEJDSMILJØHÅNDBOG Side 1 af 8 ARBEJDSMILJØHÅNDBOG Side 2 af 8 Forord Nærværende håndbog er en beskrivelse af NHH A/S s håndtering af firmaets arbejdsmiljø. Virksomheden har adresse på Charlottenlundvej 4, 2900 Hellerup.

Læs mere

Når der ikke leves op til ansvaret. Et eksempel fra Slagelse Boligselskab

Når der ikke leves op til ansvaret. Et eksempel fra Slagelse Boligselskab Når der ikke leves op til ansvaret. Et eksempel fra Slagelse Boligselskab Teknisk chef Mogens Rosendahl Aaskov, den 11.12.2014 Vores igangværende projekter 91 % 57 % 97 % Frem til medio 2016 gennemføres

Læs mere

Erfaringer fra konsulentopgaver om bygherreansvar

Erfaringer fra konsulentopgaver om bygherreansvar Susanne Flagstad, Cand. Arch. systemisk konsulent Erfaringer fra konsulentopgaver om bygherreansvar AM:2013 Workshop nr. 121 Baggrund Mange rådgivningspåbud til Københavns Ejendomme pga. manglende overensstemmelse

Læs mere

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Arbejdsmiljølovens krav til den enkelte virksomhed omfatter ikke kun forholdene på hjemmevirksomheden. Arbejdstilsynet skal også

Læs mere

Initiativfase. 0.0 Vejledning og tjeklister til koordinator P i Initiativ fasen

Initiativfase. 0.0 Vejledning og tjeklister til koordinator P i Initiativ fasen 0.0 Vejledning og tjeklister til koordinator P i Initiativ fasen Initiativfasen Initiativfasen er den allerførste fase i byggeprocessen. Her opstiller bygherren sammen med de kommende brugere og med hjælp

Læs mere

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.)

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 178 Offentligt UDKAST (17/4 08) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) 1 I lov

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE Håndtering af facadeelementer - vinduer og døre. Manuel håndtering af vinduer og døre kan give anledning til unødige ergonomiske belastninger.

Læs mere

Oticon Bygherrens arbejdsmiljøprogram. Juni 2005

Oticon Bygherrens arbejdsmiljøprogram. Juni 2005 Oticon Bygherrens arbejdsmiljøprogram Juni 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 3 2 ARBEJDSMILJØMÅL 4 3 BYGGEPLADSPOLITIKKER 5 4 KRAV TIL ENTREPRENØREN 8 5 BYGHERRENS INDSATSER 10 6 KOMMUNIKATION

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed - PSS

Plan for sikkerhed og sundhed - PSS Plan for sikkerhed og sundhed - PSS Modtagere: Dokument nr: Revision: Revideret: Projektnr: Projektleder: Udarbejdet af: Godkendt af: Indholdsfortegnelse Forord... 3 Beskrivelse af byggeriet... 3 Organisation...

Læs mere

Brugerindflydelse i de forskellige faser

Brugerindflydelse i de forskellige faser Inddragende byggeproces Byggeriets faser og aktører www.regionmidtjylland.dk Oversigt over projektfaser 2 www.regionmidtjylland.dk 1 Brugerindflydelse i de forskellige faser Indflydelse Omkostning ved

Læs mere

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Kap. 6. Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning side 1 af 6 April 2006 Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Formularen

Læs mere

Sag: Dato: 11.10.05 Sagsnr.: Side 1 af 4 Emne: Sikkerhedsmøde nr. Ansvar

Sag: Dato: 11.10.05 Sagsnr.: Side 1 af 4 Emne: Sikkerhedsmøde nr. Ansvar Sagsnr.: Side 1 af 4 1. Tid: 1.1 2. Sted: 2.1 3. Deltagere: 3.1 På et sikkerhedsmøde deltager fra underentreprenøren en arbejdsleder, som kan tage stilling til økonomiske spørgsmål. Derudover deltager,

Læs mere

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster Dato: 13. juli 2015 Dokument nr. 78836/15 1. Indledning Sagsbehandler Marlene Dupont Vejledningen er tilpasset de særlige forhold, der gælder for folkekirken

Læs mere

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter 1 Parterne 1.1 Undertegnede Vordingborg Kommune Postboks 200 Valdemarsgade 443 4760 Vordingborg repræsenteret

Læs mere

Anbefalinger om bygherrens ansvar for koordinering af arbejdsmiljøet i byggeprojekter. 16. november 2010

Anbefalinger om bygherrens ansvar for koordinering af arbejdsmiljøet i byggeprojekter. 16. november 2010 Anbefalinger om bygherrens ansvar for koordinering 16. november 2010 1 Indholdsfortegnelse 1. Resumé... 2 2. Introduktion... 3 3. Anbefalings indhold... 3 4. Bygherrens varetagelse af arbejdsmiljøansvaret

Læs mere

MSE A/S Udgave 1 Juni 2012. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S

MSE A/S Udgave 1 Juni 2012. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S ArbejdsPladsVurdering APV Hos Alstrup Strandvej 2B, 4840 Nørre Alslev Tlf. 5443 2422 - info@mse-as.dk www. mse-as.dk cvr nr. 26985951 Side 1 af 6 Arbejdsmiljøorganisation: Arbejdsmiljøleder Jan Sørensen

Læs mere

Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu

Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu EU-lovgivning om sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen Vigtig europæisk lovgivning vedrørende beskyttelse

Læs mere

Anbefalinger om bygherrens koordinering af ARBEJDSMILJØ

Anbefalinger om bygherrens koordinering af ARBEJDSMILJØ Anbefalinger om bygherrens koordinering af ARBEJDSMILJØ Udarbejdet af Bygherreforeningens ARBEJDSMILJØUDVALG Jan Quitzau-Rasmussen (formand), Bygningsstyrelsen Allan Rahn Svendsen, Vejdirektoratet Dorthe

Læs mere

Nye arbejdsmiljøregler

Nye arbejdsmiljøregler Nye arbejdsmiljøregler Præsentation Definitioner Organisering af arbejdsmiljøarbejdet Krav til en årlig arbejdsmiljødrøftelse Uddannelse Gerne med spørgsmål undervejs Præsentation CRECEA landsdækkende,

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder BEK nr 169 af 15/03/2004 Gældende Offentliggørelsesdato: 30-03-2004 Økonomi- og Erhvervsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Bilag 1 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Paradigme for PROJEKTHÅNDBOG. (virksomhed) (projektnavn) (version) (dato) Udarbejdet Kontrolleret Godkendt Navn Navn Navn Dato Dato Dato

Paradigme for PROJEKTHÅNDBOG. (virksomhed) (projektnavn) (version) (dato) Udarbejdet Kontrolleret Godkendt Navn Navn Navn Dato Dato Dato Paradigme for PROJEKTHÅNDBOG Udarbejdet Kontrolleret Godkendt Navn Navn Navn Dato Dato Dato Indholdsfortegnelse 0 Introduktion 1 Projekthåndbog 2 Projektbeskrivelse 3 Organisation 4 Månedsrapportering

Læs mere

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Formularen benyttes sammen med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand, ABR 89. Aftaleformularen er

Læs mere

Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen

Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen Læsevejledning Denne pixi vejledning er lavet for at give et overblik over Aalborg Universitets arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

NORDDJURS KOMMUNE AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. har indgået nedenstående aftale om totalrådgivning.

NORDDJURS KOMMUNE AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. har indgået nedenstående aftale om totalrådgivning. AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1 Parterne 1.1 Undertegnede Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa i det følgende kaldet klienten, 1.2 og medundertegnede i det følgende kaldet rådgiveren, har indgået

Læs mere

Bistand til statslige bygherrer efter lov om offentlig byggevirksomhed, varetages af Bygningsstyrelsen.

Bistand til statslige bygherrer efter lov om offentlig byggevirksomhed, varetages af Bygningsstyrelsen. NOTAT PROCEDURER VEDRØRENDE STATSBYGGESAGER 3.maj 2013 Juridisk Center LKR Almindelig orientering Statens byggevirksomhed er organiseret ved lov om offentlig byggevirksomhed nr. 1712 af 16. december 2010

Læs mere

Nyt hus. Eller ombygning af det gamle

Nyt hus. Eller ombygning af det gamle Nyt hus Eller ombygning af det gamle Før Efter Når planen om nyt hus, eller ombygning af det gamle, trænger sig på, er der mange ting der skal tages stilling til: Hvor stort? Hvor dyrt? Hvordan skal det

Læs mere

Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg

Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg Antal arbejdsulykker med forventet længerevarende sygefravær anmeldt til Arbejdstilsynet 2007-2012 Antal anmeldte alvorlige ulykker pr. 10.000 beskæftigede 2007 2008

Læs mere

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Arbejdsmiljølovens krav til den enkelte virksomhed omfatter ikke kun forholdene på hjemmevirksomheden. Arbejdstilsynet skal også

Læs mere

MSE A/S Udgave 2 Maj 2013. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S

MSE A/S Udgave 2 Maj 2013. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S ArbejdsPladsVurdering APV Hos Alstrup Strandvej 2B, 4840 Nørre Alslev Tlf. 5443 2422 - info@mse-as.dk www. mse-as.dk cvr nr. 26985951 Side 1 af 7 Arbejdsmiljøorganisation: AMO Arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole Side 1 af 6 Generel arbejdsmiljøpolitik for Danmarks Domstole Side 2 af 6 Vision Danmarks Domstole prioriterer medarbejdernes sundhed og trivsel højt, og der skal til stadighed arbejdes for at skabe et

Læs mere

Få overblik over byggeprocessen

Få overblik over byggeprocessen Fra ide til beslutning er den allerførste del af byggeprocessen. Sygehuset eller regionen har konstateret et behov for nybygning eller renovering og går i gang med at undersøge mulighederne. Hvis undersøgelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af udbydere af de obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser

Bekendtgørelse om godkendelse af udbydere af de obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser Side 1 af 9 Bekendtgørelse om godkendelse af udbydere af de obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 840 af 29. juni 2010 I medfør af 9, stk. 2, jf. 8, 19, 25 og 27, 73,

Læs mere

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Arbejdsmiljørepræsentant - og hvad så?... 1 Opgaver, rettigheder og pligter... 2 Hvis en kollega kommer ud for en arbejdsskade eller rammes

Læs mere

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit

Læs mere

AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89)

AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89) AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89) AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND i forbindelse

Læs mere

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation Denne pjece har til formål at bidrage til at styrke samarbejdet om sikkerhed og sundhed i mejeriindustrien og sætter fokus på roller - opgaver - ansvar og forventninger i forhold til arbejdsmiljøet Fremtidens

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelser. Tilmeld dig et kursus! Marianne Kirchner Tlf. 63 11 49 04 maki@cowi.dk www.cowi.dk/arbejdsmiljoe

Arbejdsmiljøuddannelser. Tilmeld dig et kursus! Marianne Kirchner Tlf. 63 11 49 04 maki@cowi.dk www.cowi.dk/arbejdsmiljoe Arbejdsmiljøuddannelser Tilmeld dig et kursus! Marianne Kirchner Tlf. 63 11 49 04 maki@cowi.dk www.cowi.dk/arbejdsmiljoe 2 Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse for sikkerhedsgruppens medarbejdere Den

Læs mere

xxxxxx Landsret, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxx Landsret, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Landsret, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx B-xxxxx Ankesag xxxxxxxxxxxxxxxxxx mod xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx og xxxxxxxxxxxxxxxx og xxxxxxxxxxxxxxxxx x. maj 2013 Rets- og Responsumudvalget Sag

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1)

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) I medfør af 3, stk. 3, 17, 37 og 43, 50, stk. 4, 52, stk. 1, 55, og 72, stk. 1, i lov nr. 1424 af 21. december

Læs mere

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring og vedligeholdelse Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar i forhold til rengøring og vedligeholdelse af bygninger. At-vejledning A.1.4 December

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Et kunstprojekt i praksis

Et kunstprojekt i praksis 1 Et kunstprojekt i praksis Organisation, proces og ansvarsfordeling Om roller og ansvar Statens Kunstfond Statens Kunstfond er tilskudsyder og indgår i styregruppen for kunstprojektet. Statens Kunstfond

Læs mere

Når Københavns Kommune renoverer skoler. - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne

Når Københavns Kommune renoverer skoler. - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne Når Københavns Kommune renoverer skoler - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne 2 Indhold Hvorfor skal du læse denne pjece? 4 Beslutning - hvorfor skal der renoveres? 5 Ansvar og roller for helhedsrenovering

Læs mere

BygArbejdsmiljø-database

BygArbejdsmiljø-database Byggesager sikring af et godt arbejdsmiljø BygArbejdsmiljø-database.Et godt redskab i byggestyringen Sid 1 Posten Norden Posten Norden blev etableret på baggrund af sammenlægningen mellem Post Danmark

Læs mere

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet:

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet: Lovpligtige eftersyn og lovpligtige uddannelser I-bar, som er Metal- og Maskinindustriens branchearbejdsmiljøråd har udarbejdet en vejledning, som samler alle de krav, der gælder i forhold til lovpligtige

Læs mere

Opgavens omfang og Kravspecifikation. Bilag 2 til udbud nr. 13/10715

Opgavens omfang og Kravspecifikation. Bilag 2 til udbud nr. 13/10715 Opgavens omfang og Kravspecifikation. Bilag 2 til udbud nr. 13/10715 Indhold Side2/10 Indledning... 3 Boligsager... 4 Rådgivers ydelser og samarbejde... 5 Indledning Frederikshavn Kommune ønsker at indgå

Læs mere

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger arbejdsmiljømappe APV-kortlægning APVhandlingsplaner Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger Maskiner og tekniske hjælpemidler Igangværende Afsluttede

Læs mere

Asbest - hvem gør hvad? Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering

Asbest - hvem gør hvad? Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering Asbest - hvem gør hvad? Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering DTI 03.06.2008 Golder Associates International Miljørådgiver 6000 ansatte 150 kontorer 100% medarbejderejet Kontor

Læs mere

En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om...

En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om... ger n i n e r o if En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om... I DATEA leverer vi skræddersyede løsninger til andels- og ejerforeninger

Læs mere

Analyse af problemstillingerne

Analyse af problemstillingerne Analyse af problemstillingerne I dette kapitel analyseres de i kapitel 3 udvalgte problemstillinger med problemtræer, for at fastlægge hvad der er årsagerne til problemstillingerne. 4.1 Analyse med problemtræer...

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7 At-VEJLEDNING Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen At-vejledning F.3.7 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.1 Sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse, marts 2006 2 Hvad

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø*)

Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø*) Side 1 af 31 Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø*) Beskæftigelsesministeriets lovbekendtgørelse nr. 1072 af 7. september 2010 med senere ændringer - ikke autoriseret sammenskrivning SAMMENSKRIVNINGEN

Læs mere

ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT

ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT Bilag 4.19 ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT ved UddannelsesCenter Ringkøbing-Skjern EN KORT INTRODUKTION Til Arbejdsmiljørepræsentanten Denne pjece vedrører arbejdet som Arbejdsmiljørepræsentant. Tillykke med

Læs mere

Anmodning om deltagelse

Anmodning om deltagelse Anmodning om deltagelse Opgave: I medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 og bekendtgørelse nr. 712 af 15. juni 2011 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse

Læs mere

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Tjekliste til MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

REFERAT AF DEN ÅRLIGE ARBEJDSMILJØDRØFTELSE

REFERAT AF DEN ÅRLIGE ARBEJDSMILJØDRØFTELSE DECEMBER 2014 REFERAT AF DEN ÅRLIGE ARBEJDSMILJØDRØFTELSE Tid og sted Onsdag den 18/12-2014 kl. 13:30-15:30 Ladegårdsvej 16, Vejle Deltagere Henrik Jensen HJ Ejlif Jensen EJ Keld Rasmussen KR Judith Kristensen

Læs mere

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG Dato 30. august 2002/STG DR Modellen for Partnering 1 Formål Formålet med DR Modellen er at skabe et tæt samarbejde mellem totalrådgiverne, entreprenørerne og DR/BR, således at projektets kvalitet, økonomi

Læs mere

0.0 Indholdsfortegnelse side 1. 0.1 Almindelige oplysninger side 2. 0.2 Byggeplads side 4. 0.3 Kvalitetssikring side 7

0.0 Indholdsfortegnelse side 1. 0.1 Almindelige oplysninger side 2. 0.2 Byggeplads side 4. 0.3 Kvalitetssikring side 7 INDHOLDSFORTEGNELSE: 0.0 Indholdsfortegnelse side 1 0.1 Almindelige oplysninger side 2 0.2 Byggeplads side 4 0.3 Kvalitetssikring side 7 1 0.1 ALMINDELIGE OPLYSNINGER 0.1.1 Adresseliste: Bygherre: Arkitekt

Læs mere

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus 20.12.2012 Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus Sagsnr. 12/017983 1. Indledning Arealudvikling Aarhus hører under Aarhus Kommune og er knyttet til Teknik

Læs mere

Creo Arkitekter A/S. Focus Advokater. Hans Toksvig Larsen Adm. Direktør, Arkitekt MAA. Jesper Hauschildt Partner, advokat (H) 12.

Creo Arkitekter A/S. Focus Advokater. Hans Toksvig Larsen Adm. Direktør, Arkitekt MAA. Jesper Hauschildt Partner, advokat (H) 12. Creo Arkitekter A/S Hans Toksvig Larsen Adm. Direktør, Arkitekt MAA Focus Advokater Jesper Hauschildt Partner, advokat (H) 12. marts 2013 Ideoplæg Idébeskrivelse af bygherrens tanker FRA IDE TIL VIRKELIGHED

Læs mere

Handlingsplan for gennemførelsen af erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring

Handlingsplan for gennemførelsen af erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring Handlingsplan for gennemførelsen erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring 24. oktober _Rev. 31.oktober _Rev. 12. november Rebild Kommune Erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring.

Læs mere

RAMMEAFTALER VEDRØRENDE RÅDGIVNING I FORBINDELSE MED ITS-SYSTEMER BESKRIVELSE AF YDELSERNE

RAMMEAFTALER VEDRØRENDE RÅDGIVNING I FORBINDELSE MED ITS-SYSTEMER BESKRIVELSE AF YDELSERNE BILAG 1 RAMMEAFTALER VEDRØRENDE RÅDGIVNING I FORBINDELSE MED ITS-SYSTEMER BESKRIVELSE AF YDELSERNE MAJ 2013 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333

Læs mere

FAXE KOMMUNE AUGUST 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. Dato: 17-08-2015 Sags nr.

FAXE KOMMUNE AUGUST 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. Dato: 17-08-2015 Sags nr. FAXE KOMMUNE Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER AUGUST 2015 New///Clinic Alhambravej 5, 1. tv. 1826 Frederiksberg. Side 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold

Læs mere

Arbejdsmiljø i folkeskolen

Arbejdsmiljø i folkeskolen Arbejdsmiljø i folkeskolen fakta og opmærksomhedsfelter Til HR/personaleafdelingen, Skoleforvaltningen og Skoleledelsen 1 Indhold De fysiske rammer og arbejdsmiljø... 2 Hjemmearbejdspladser?... 3 Kontorarbejdspladser?...

Læs mere

Aftale om teknisk rådgivning og bistand. SAG: Opretning af FAF-bygningen samt indretning til kulturarrangementer, Finlandkaj 8-10

Aftale om teknisk rådgivning og bistand. SAG: Opretning af FAF-bygningen samt indretning til kulturarrangementer, Finlandkaj 8-10 Aftale om teknisk rådgivning og bistand SAG: Opretning af FAF-bygningen samt indretning til kulturarrangementer, Finlandkaj 8-10 1 1. Parterne 1.1. Undertegnede som bygherre: Odense Kommune i det følgende

Læs mere

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg I dette afsnit er skolens sikkerhedsorganisation og MED-udvalg beskrevet. Herunder hvem der er repræsentanter og hvilke opgaver de varetager. Sikkerhedsgruppens

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Bilag 10: Vejledning om fælles arbejdsmiljøorganisation mellem kommunen og selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med

Bilag 10: Vejledning om fælles arbejdsmiljøorganisation mellem kommunen og selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med Bilag 10: Vejledning om fælles arbejdsmiljøorganisation mellem kommunen og selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med De centrale parters fælles vejledning om fælles arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator

maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator Kolofon 2015-05-08 < Forrige side IKT-projektroller Vejledning 2 bips Lyskær 1 2730

Læs mere

Udvikling af byggeprogram

Udvikling af byggeprogram Udvikling af byggeprogram I dette kapitel beskrives de krav der skal stilles til et standardbyggeprogram, med hensyn til indhold og opbygning. Der er til dette kapitel udarbejdet en standard for byggeprogram

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere