Ydelsesbeskrivelse. Arbejdsmiljøkoordinering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ydelsesbeskrivelse. Arbejdsmiljøkoordinering"

Transkript

1 Ydelsesbeskrivelse Arbejdsmiljøkoordinering 2014

2 FRI og DANSKE ARK Ydelsesbeskrivelser for Arbejdsmiljøkoordinering August 2014

3 Denne ydelsesbeskrivelse anvendes som grundlag for aftale om arbejdsmiljøkoordinering i forbindelse med bygge- og anlægsprojekter. Det anbefales, at "Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand" (ABR 89) indgår i det aftalemæssige grundlag. Fælles aftaleformular udfærdiget af Foreningen af Rådgivende Ingeniører og Danske Arkitektvirksomheder kan anvendes som grundlag for aftalen med arbejdsmiljøkoordinator. Denne ydelsesbeskrivelse omhandler kun ydelser i henhold til Bekendtgørelse om bygherrens pligter, Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 117 af 5. februar 2013 og som udgangspunkt ikke pligter og ydelser i henhold til Bekendtgørelse om projekterendes og rådgiveres pligter m.v. efter lov om arbejdsmiljø, Arbejdstilsynets Bek. nr. 110 af 5. februar Ydelsesbeskrivelsen kan danne grundlag for udarbejdelse af aftale om at overdrage bygherrens opgaver ikke bygherrens ansvar i forbindelse med arbejdsmiljøkoordinering til kompetent arbejdsmiljøkoordinator. Ydelsesbeskrivelsen refererer ikke til love og regler gældende for specifikke eller for offentlige byggerier eller anlæg. Sådanne love og regler forudsættes at indgå som grundlag for det konkrete byggeri eller anlæg. over andre mulige ydelser på arbejdsmiljøkoordineringsområdet. Afhængig af bygge- og anlægsprojektets størrelse og kompleksitet er det relevant at tilvælge blandt disse andre ydelser. Ydelsesbeskrivelsen skal kunne anvendes både til store og små komplicerede og mindre komplicerede byggerier som referenceramme for fastlæggelse af ydelser i den konkrete rådgiveraftale. Kapitel 5 indeholder en ordliste, der beskriver udvalgte begreber anvendt i ydelsesbeskrivelsen og/eller i branchen. DANSKE ARK og FRI har udarbejdet fælles ydelsesbeskrivelser for Byggeri og Planlægning, Anlæg og Planlægning og Som udført. Herudover har DANSKE ARK, FRI og Bygherreforeningen udarbejdet en fælles ydelsesbeskrivelse for Bygherrerådgivning. Der henvises til organisationernes hjemmesider og for de seneste udgaver af publikationerne samt aftaleformularen. Endvidere henvises til Branchearbejdsmiljørådet for Bygge og Anlægs hjemmeside og Ydelsesbeskrivelsen er udformet med henblik på at definere roller og ydelsernes fordeling mellem bygherre, arbejdsmiljøkoordinatorer og i forhold til de enkelte rådgivere. Ydelsesbeskrivelsens formål er udelukkende at beskrive arbejdsmiljøkoordinators ydelser der skal ligge til grund for udformningen af kontraktgrundlaget. Udover de ydelser, som er lovpligtige for bygherre i henhold til Arbejdstilsynets Bek. nr. 117, indeholder ydelsesbeskrivelsen en liste 2

4 Indhold 0 Aktørernes roller 0.1 Bygherre 0.2 Arbejdsmiljøkoordinator 0.3 Projekterende og rådgivere 1 Arbejdsmiljøkoordinering i projektering 1.1 Arbejdsmiljøkoordinator (P) s ydelser De generelle forebyggelsesprincipper Plan for Sikkerhed og Sundhed Journalen 2 Arbejdsmiljøkoordinering under udførelsen 2.1 Arbejdsmiljøkoordinator (B) s ydelser Opstartsmøde(r) Sikkerhedsmøder Sikkerhedsrunderinger 3 Bygherrens ydelser 4 Andre ydelser 4.1 Politik og visioner 4.2 Målsætninger 4.3 Indledende rådgivning 4.4 Rådgivning i forslagsfasen 4.5 Interessentinddragelse 4.6 Ydelsesbeskrivelse samt leveranceplan for konkret projekt 4.7 Bygherreleverencer (fx udstyr og inventar) 4.8 Koordinering mellem flere bygherrer 4.9 Træning og videnformidling 4.10 Særligt udbudsmateriale 4.11 Projektopfølgning 4.12 Tilbudsgennemgang 4.13 Modelafprøvning 4.14 Incitamentsordninger og sanktioner 4.15 Kommunikationsplan 4.16 Arbejdsmiljøkampagner 4.17 Arbejdsprocesmøder 4.18 Ulykker 4.19 Beredskabsplan 4.20 Sikkerhedsinstruktioner 4.21 Udenlandsk arbejdskraft 4.22 Sikkerhedsmøder- og runderinger 5 Ordliste 3

5 0. Aktørernes roller Arbejdsmiljøkoordineringen sker sammen med rådgivere samt projekterende entreprenører og leverandører inkl. eventuelle bygherreleverancer. Det er vigtigt, at arbejdsmiljøkoordinatorens ydelser og rolle i såvel projekterings- som udførelsesfaserne er entydigt beskrevet i aftalen og kommunikeret til alle parter. Koordineringen sker på baggrund af forundersøgelser, vurderinger og projektoplysninger udarbejdet af de enkelte aktører i forslagsfasen. Arbejdsmiljøkoordinator udfører ikke forundersøgelser, projektering eller udarbejder andre bidrag til håndtering af arbejdsmiljøforhold, uden særskilt aftale med bygherren. Definition af roller og opgaver er specielt vigtig, hvis koordinering skal ske i forhold til leverandørens eller entreprenørens projektering og udførelse. 0.1 BYGHERRE Bygherren kan varetage rollen som arbejdsmiljøkoordinator i egen organisation eller overdrage det til rådgiver eller entreprenør. Bygherren kan overdrage ydelsen arbejdsmiljøkoordinering til en rådgiver eller entreprenør, men ikke det juridiske ansvar. Bygherren har således ansvaret for at koordinering af sikkerhed og sundhed bliver varetaget i planlægning og udførelse af et byggeri eller anlægsarbejde, når det forudses, at der under udførelsen er mere end én arbejdsgiver (selvstændigt CVR-nr.) til stede på byggepladsen samtidigt. sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Bygherren skal udpege en arbejdsmiljøkoordinator for projekteringen Arbejdsmijløkoordinator (P), senest når projekteringen igangsættes, og en arbejdsmiljøkoordinator for byggeriet Arbejdsmiljøkoordinator (B), senest når byggepladsen etableres. Bygherren skal sikre, at arbejdsmiljøkoordinatoren har uddannelse og kompetencer i henhold til bekendtgørelsen om bygherrens pligter (se Pkt. 5 Ordliste, Arbejdsmiljøkoordinator). Bygherren skal sikre, at det er tydeligt for modtageren af koordinatorens anvisninger, hvornår anvisningerne gives som led i den planlægning, afgrænsning og koordinering, som bygherren har ansvaret for. Bygherren skal fastlægge rammerne for arbejdsmiljøkoordinators ydelser og sikre at denne har adgang til alle de oplysninger der er nødvendige for at kunne udføre disse ydelser. Bygherre skal sikre, at eventuelle grænseflader imellem flere projektansvarliges forskellige projektdele fastlægges klart og tydeligt. 0.2 ARBEJDSMILJØKOORDINATOR Arbejdsmiljøkoordinatoren skal have den lovpligtige viden, erfaring og uddannelse som beskrevet i bekendtgørelsen om bygherrens pligter. 0.3 PROJEKTERENDE OG RÅDGIVERE I følge Arbejdstilsynets Bek. nr. 110 af 5. februar 2013 om projekterendes og rådgiveres pligter m.v skal projekterende og rådgivere oplyse bygherren om dennes forpligtelser efter arbejdsmiljølovgivningen i relation til projektets forventede karakter og omfang. Derudover skal de projekterende sørge for at arbejdsmiljøkoordinator inddrages i de projekterendes overvejelser og at arbejdsmiljøkoordinator får adgang til relevante oplysninger og dele af projektmaterialet. Bygherren skal medvirke til, at arbejdsgiveren kan udføre bygge- og anlægsarbejdet 4

6 1. Arbejdsmiljøkoordinering under projektering I den forbindelse vurderer koordinator den periode som projekterende har afsat til udførelse af de forskellige arbejder eller arbejdsfaser. Arbejdsmiljøkoordinator (P) kan deltage i projekteringsmøder, der har arbejdsmiljøkoordinering på dagsordenen. Forprojekt (myndighedsprojekt), hovedprojekt og projektopfølgning udgør projekteringsfasen. Arbejdsmiljøkoordineringen skal starte senest når projekteringsfasen igangsættes og kan strække sig ind i udførelsesfasen, i det omfang projekteringen ikke er afsluttet ved byggeriets start. Arbejdsmiljøkoordinator (P) s koordinering sker på baggrund af bygherrens forundersøgelser af bygninger og arealer samt de projekterendes oplysninger om arbejdsmiljøforhold ved projektet og projektets omgivelser. Hvor projektet er delt op skal koordineringen tage hensyn til Plan for Sikkerhed og Sundhed og Journalen for alle delprojekter. Arbejdsmiljøkoordinator (P) s koordinering under projekteringen sker i tæt samspil med projekteringslederen. Ydelsernes omfang fastlægges i aftalen mellem bygherre og arbejdsmiljøkoordinator (P) og der tages i den forbindelse hensyn til det aktuelle projekts størrelse, karakter, kompleksitet og udbudsform. Ændres ønsker og krav til omfanget af arbejdsmiljøkoordineringen indgås ny aftale herom. 1.1 ARBEJDSMILJØKOORDINATOR (P) S YDELSER Med henblik på planlægningen og under hensyntagen til de arkitektoniske, tekniske og/eller organisatoriske valg koordinerer koordinator at der tages hensyn til sikkerheden i de forskellige arbejder, navnlig de forskellige arbejder og arbejdsfaser, der skal udføres samtidigt eller efter hinanden. Omfanget af arbejdsmiljøkoordinator (P) s deltagelse i nævnte møder fastlægges i aftalen mellem bygherre og arbejdsmiljøkoordinator (P) De generelle forebyggelsesprincipper Arbejdsmiljøkoordinator (P) skal koordinerere, at der i forbindelse med projektering og undersøgelse tages hensyn til de generelle principper for forebyggelse på området sikkerhed og sundhed. Arbejdsmiljøkoordinator (P) dokumenterer, fx i form af mødereferater, tjeklister eller anden aftalt dokumentation, hvordan der er iværksat foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet, for såvidt gælder: 1. Forhindring af risici. 2. Evaluering af risici, som ikke kan forhindres. 3. Bekæmpelse af risici ved kilden. 4. Tilpasning af arbejdet til mennesket, navnlig for så vidt angår udformningen af arbejdspladsen samt valg af arbejdsudstyr og arbejds- og produktionsmetoder, i særdeleshed med henblik på at begrænse monotont arbejde og arbejde i en bestemt rytme og at mindske virkningerne af sådant arbejde på helbredet. 5. Hensyntagen til den tekniske udvikling. 6. Udskiftning af det, der er farligt med noget, der er ufarligt eller mindre farligt. 7. Planlægning af forebyggelsen for at gøre den til en sammenhængende helhed, inden for hvilken forebyggelsen omfatter teknik, tilrettelæggelse af arbejdet, arbejdsforhold, sociale relationer og påvirkninger fra faktorer i arbejdsmiljøet. 8. Vedtagelse af foranstaltninger til kollektiv beskyttelse frem for foranstaltninger til individuel beskyttelse. 9. Hensigtsmæssig instruktion af arbejdstagerne. 5

7 Omfanget af dokumentationen fastlægges i aftalen mellem bygherre og arbejdsmiljøkoordinator (P) Plan for Sikkerhed og Sundhed Arbejdsmiljøkoordinator (P) udarbejder Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS). PSS en skal omfatte: 1. En organisationsplan. 2. En byggepladstegning. 3. En tidsplan. 4. En angivelse af færdselsområderne. 5. En angivelse af de områder, hvor der vil blive udført arbejde af flere arbejdsgivere og deres ansatte. 6. En angivelse af de fælles sikkerhedsforanstaltninger, der etableres i fællesområderne. 7. En afgrænsning af de områder, hvor arbejdet medfører særlige risici. 8. En procedure for løbende kontrol med installationer, sikkerhedsforanstaltninger og eventuelle særlige risici m.v. 9. En angivelse af hvem, der forestår en eventuel planlagt løbende kontrol og samordning af beredskabs-, evakueringsog øvelsesplaner. 10. Specifikke foranstaltninger vedrørende evt. særligt farligt arbejde. Byggepladstegningen skal vise hvor der er: 1. eksisterende risici på arealet og hvilke risici, 2. adgangs-, transport- og flugtveje, 3. kran, hejs og stilladser, 4. afsat plads til materialedepoter, midlertidige værksteder og affaldscontainere, 5. afsat plads til velfærdsforanstaltninger, 6. tilslutning til el, vand og kloak og 7. alarm-, brand-, rednings- og førstehjælpsudstyr. Tidsplanen skal angive: 1. hvornår den enkelte arbejdsgiver har arbejdsopgaver på byggepladsen og hvor meget tid, der er afsat til de enkelte arbejder eller arbejdsfaser og 2. i hvilke perioder, der skal foregå arbejde, som medfører særlig fare. Derudover skal det fremgå af Plan for Sikkerhed og Sundhed hvem, der til ethvert tidspunkt skal tilvejebringe, vedligeholde og fjerne de planlagte fælles sikkerhedsforanstaltninger i fællesområderne og eventuelle fælles velfærdsforanstaltninger samt sørge for orden og ryddelighed, herunder snerydning, grusning og fjernelse af affald. Arbejdsmiljøkoordinator (P) skal sørge for en fyldestgørende overdragelse af Plan for Sikkerhed og Sundhed til arbejdsmiljøkoordinator (B), hvis denne er forskelling fra arbejdsmiljøkoordinator (P). Hvis der efter overdragelsen af Plan for Sikkerhed og Sundhed sker ændringer i projekteringen der har betydning for planlægning og koordinering af byggepladsen skal arbejdsmiljøkoordinator (P) sørge for at en revideret Plan for Sikkerhed og Sundhed videregives til arbejdsmiljøkoordinator (B). Ved små og mellemstore byggepladser skal der kun udarbejdes en Plan for Sikkerhed og Sundhed hvis arbejdet er omfattet af listen over særligt farligt arbejde (se Pkt. 5 Ordliste, Byggeplads lille, Byggeplads mellem og Særligt farligt arbejde) Journalen Journalens omfang og indhold fastlægges nærmere i aftalen og skal være tilpasset bygningen eller anlæggets karakteristika. Journalen skal indeholde en liste over de særlige forhold vedrørende sikkerhed og sundhed, der bør tages hensyn til i forbindelse med eventuelle fremtidige arbejder i forbindelse med vedligeholdelse, reparation eller renovering. Der kan i journalen indarbejdes beskrivelser af metoder og midler for minimering af risici i driftsfasen. Journal kan indgå i den liste, der udarbejdes af den projekterende i forbindelse med dennes beskrivelse af bygningens eller anlæggets karakteristika. Hvordan arbejdsmiljøkoordinator (P) s journal og den projekterendes beskrivelse af bygningens eller anlæggets karakteristika integreres og gensidigt påvirker hinanden fastlægges nærmere i aftalen mellem bygherre og rådgiverne. 6

8 2. Arbejdsmiljøkoordinering under udførelsen Arbejdsmiljøkoordinering under udførelsen af et byggeri eller anlæg omfatter hele byggefasen frem til aflevering samt under mangelafhjælpning efter aflevering. Arbejdsmiljøkoordinator (B) s koordinering under udførelse sker i tæt samspil med byggelederen. Ydelsernes omfang fastlægges i aftalen mellem bygherre og arbejdsmiljøkoordinator (B) og der tages i den forbindelse hensyn til det aktuelle projekts størrelse, karakter, kompleksitet og udbudsform. Ændres ønsker og krav til omfanget af arbejdsmiljøkoordineringen indgås ny aftale herom. 2.1 ARBEJDSMILJØKOORDINATOR (B) S YDELSER Arbejdsmiljøkoordinator (B) skal koordinere: planlægningen af de forskellige arbejder eller arbejdsfaser, som udføres samtidig eller efter hinanden under hensyn til de tekniske og/eller organisatoriske valg der er foretaget tilrettelæggelsen af samarbejdet mellem arbejdsgiverne herunder de arbejdsgivere der efterfølger hinanden og koordineringen af de aktiviteter, der har til formål at beskytte de ansatte imod sundhedsrisici og forebygge ulykker at arbejdsgiverne på byggepladsen anvender de generelle forebyggelsesprincipper, der skal iagttages af arbejdsgiverne, på en sammenhængende måde at arbejdsgiverne anvender Plan for Sikkerhed og Sundhed når det er påkrævet at arbejdsgivernes kontrol med arbejdsprocesserne gennemføres efter foreskrifterne. Arbejdsmiljøkoordinator (B) ajourfører Plan for Sikkerhed og Sundhed, herunder organisationsplan, byggepladstegning og tidsplan efterhånden som arbejdet på byggepladsen skrider frem. Arbejdsmiljøkoordinator (B) skal sørge for at en til enhver tid opdateret Plan for Sikkerhed og Sundhed er tilgængelig for de ansatte og arbejdsgivere på byggepladsen. Arbejdsmiljiøkoordinator (B) skal foretage tilpasninger af Journalen hvis eventuelle ændringer foretages, der har betydning for sikkerhed og sundhed. Arbejdsmiljøkoordinator (B) skal træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at kun beføjede personer får adgang til byggepladsen. Inden byggepladsen etableres, og herefter løbende, skal arbejdsmiljøkoordniator (B) bistå bygherre i at sørge for, at det er afgrænset hvor, samt hvornår på byggepladsen, der vil være flere virksomheder beskæftiget samtidigt Opstartsmøde(r) På store byggepladser skal arbejdsmiljøkoordinator (B) indkalde til opstartsmøder (se pkt. 5 Ordliste, Byggeplads stor). Opstartsmøderne skal afholdes inden arbejdet på byggepladsen igangsættes. Hvis bygherre indgår aftaler med nye arbejdsgivere eller arbejdsgivere tager nye underentreprenører i byggeforløbet, skal arbejdsmijøkoordinator (B) også afholde opstartsmøde(r) med disse. 1. De arbejdsgivere der skal beskæftiges på byggepladsen - eller disse repræsentanter 2. Medlemmerne af arbejdsmiljøorganisationerne på byggepladsen og/ eller 3. Repræsentanter for de ansatte i de virksomheder, der ikke har arbejdsmiljøorganisation Abejdsmiljøkoordinator (B) skal på opstartsmødet orientere om byggepladsens forhold, herunder om: 1. Bygherrens aftaler om fællesområderne 7

9 2. Anvendelsen af Plan for Sikkerhed og Sundhed 3. Deltagelse i sikkerhedsmøder 4. Deltagelse i sikkerhedsrunderinger 5. Underretning af arbejdsmijøkoordinator ved anvendelse af underentreprenører Sikkerhedsmøder På store byggepladser skal der afholdes ordinære sikkerhedsmøder mindst én gang hver 14. dag. Arbejdsmiljøkoordinator (B) skal indkalde til sikkerhedsmøderne, lede dem og sørge for at der udarbejdes referat og at dette udsendes. Arbejdsmiljøkoordinator (B) skal koordinere hvordan arbejdsgiverne har iværksat foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet, for såvidt gælder: 1. Opretholdelse af orden og tilfredsstillende hygiejniske forhold på byggepladsen. 2. Valg af placering af arbejdspladserne, idet der tages hensyn til adgangsforholdene til disse arbejdspladser og færdselsveje eller -områder på byggepladsen. 3. Retningslinjer for håndtering af forskellige byggematerialer. 4. Vedligeholdelse, kontrol før idriftsættelse og regelmæssig kontrol med installationerne og anordningerne med henblik på at fjerne defekter, som kan påvirke arbejdstagernes sikkerhed og sundhed. 5. Afgrænsning og indretning af områder til oplagring og opbevaring af materialer, navnlig hvis det drejer sig om farlige stoffer eller produkter. 6. Retningslinjerne for fjernelse af farlige affaldsstoffer. 7. Oplagring og fjernelse eller bortledning af affald og murbrokker. 8. Tilpasning af den faktiske tid, som skal anvendes på de forskellige typer arbejde eller arbejdsfaser, efterhånden som arbejdet på byggepladsen skrider frem. 9. Samarbejdet mellem arbejdsgivere og selvstændige. 10. Samspillet med de aktiviteter, der foregår på, eller i nærheden af det sted, hvor byggepladsen befinder sig. På sikkerhedsmøderne besluttes hvilke arbejdsgivere (eller repræsentanter for disse), arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere i arbejdsmiljøorganisationen der skal deltage i sikkerhedsrunderingerne. Arbejdsmiljøkoordinator (B) skal udsende referat af sikkerhedsmøderne til: 1. Mødedeltagerne 2. Bygherren 3. Alle arbejdsledere 4. De beskæftigede virksomheder 5. Medlemmerne af arbejdsmiljøorganisationerne 6. Eventuelle tillidsrepræsentanter. Arbejdsmiljøkoordinator (B) skal sørge for at der bliver afholdt ekstraordinære sikkerhedsmøder hvis der indtræffer alvoligere ulykker, forgiftninger, andre sundhedsskader eller tilløb hertil samt når der i øvrigt er behov herfor. Arbejdsmiljøkoordinator (B) skal føre en passende kontrol med at koordineringen på byggepladsen fungerer efter hensigten samt at aftaler og beslutninger truffet på sikkerhedsmøderne bliver overholdt. Dette skal blandt andet ske ved arbejdsmiljøkoordinator (B) s personlige tilstedeværelse på byggepladsen. Omfanget af denne kontrol og arbejdsmijøkoordinator (B) s personlige tilstedeværelse fastlægges i aftalen mellem arbejdsmiljøkoordinator (B) og bygherre Sikkerhedsrunderinger På store byggepladser skal der gennemføres sikkerhedsrunderinger mindst én gang hver 14. dag. Arbejdsmiljøkoordinator (B) skal gennemføre sikkerhedsrunderingerne. Arbejdsmiljøkoordinator (B) kan, efter aftale med bygherre, dokumentere resultatet af sikkerhedsrunderingerne i form af mødereferater, tjeklister eller anden aftalt dokumentation som Mønsterarbejdsplads, Byggeriets Sikkerhedsmålinger eller fotodokumentation. Omfanget af denne dokumentation skal fastlægges i aftalen mellem bygherre og arbejdsmiljøkoordinator (B). 8

10 3. Bygherres ydelser Bygherre skal sikre, at der afsættes de fornødne ressourcer til at nedenstående opgaver kan varetages. For at sikre at bygge- eller anlægsarbejdet kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt og at arbejdsmiljøkoordinator er i stand til at varetage sine opgaver skal bygherre sikre at: 1. eventuelle særlige risici på byggepladsen, herunder i jorden, identificeres, undersøges, vurderes og i nødvendigt omfang imødegås og tydeligt afmærkes, inden arbejdet iværksættes, 2. eksisterende installationer i jorden identificeres og kontrolleres samt i nødvendigt omfang sikres og tydeligt afmærkes, inden arbejdet påbegyndes, 3. nødvendige tekniske installationer etableres og fremføres rettidigt til brugsstederne samt i nødvendigt omfang kontrolleres og vedligeholdes, 4. færdsel på byggepladsen på ethvert tidspunkt kan foregå under fuldt forsvarlige forhold, herunder med den nødvendige belysning af færdselsveje, 5. egnede tekniske hjælpemidler kan anvendes i nødvendigt omfang, 6. materialer kan afsættes på hensigtsmæssig plads og på stabilt underlag, 7. områder, hvor der udføres arbejdsprocesser, der indebærer særlige risici, så vidt muligt ikke samtidig skal være arbejdsområde eller færdselsområde for andre, 8. der sker den nødvendige koordinering af sikkerhed og sundhed i forhold til påvirkninger fra byggepladsens umiddelbare omgivelser, herunder eventuelt tilgrænsende byggepladser og 9. der er fastsat procedure for løbende kontrol med installationer, sikkerhedsforanstaltninger og eventuelle særlige risici m.v. og at der om nødvendigt er fastsat en samordning af beredskabs-, evakueringsog øvelsesplaner efter 23 i bekendtgørelse om arbejdets udførelse. Bygherren skal med bistand fra sin koordinator inden byggepladsen etableres og herefter løbende sørge for, at det er afgrænset hvor, samt hvornår på byggepladsen, der vil være flere virksomheder beskæftiget samtidigt. Bygherre skal, som nærmere beskrevet i bekendtgørelsen, træffe aftale med de enkelte arbejdsgivere om, hvem der har ansvaret for at etablere, vedligeholde og fjerne de forskellige sikkerhedsforanstaltninger i fællesområderne. (Bygherren må ikke indgå aftale med flere forskellige arbejdsgivere om etablering, vedligeholdelse eller fjernelse af den samme sikkerhedsforanstaltning i et fællesområde på det samme sted på det samme tidspunkt.) Bygherre skal anmelde byggepladsen til det stedlige arbejdstilsynscenter inden arbejdet påbegyndes hvis: - arbejdets forventede varighed overstiger 30 arbejdsdage og mindst 20 ansatte er beskæftiget samtidigt, eller - den formodede arbejdsmængde overstiger 500 mandedage. Bygherre kan lade varetagelse af ovenstående ydelser overgå til arbejdsmiljøkoordinator efter forudgående aftale. I så tilfælde skal ydelsernes indhold og omfang præciseres nærmere i aftalen mellem bygherre og arbejdsmilijøkoordinator. Se også Kap. 5 Andre ydelser. 9

11 4. Andre ydelser Nedenstående ydelsers indhold og omfang skal præciseres nærmere i aftalen mellem bygherre og arbejdsmilijøkoordinator. Alt efter opgavens størrelse og kompleksitet kan arbejdsmiljøkoordinering med fordel startes under den indledende rådgivning og de i bekendtgørelsen beskrevne ydelser kan suppleres med yderlige initiativer på arbejdsmiljøområdet. 4.1 Politik og visioner Procesfacilitering ved udarbejdelse af arbejdsmiljøpolitik og visioner for bygherren på arbejdsmiljøområdet som kan danne grundlag for arbejdsmiljøkoordineringsaktiviteterne. 4.2 Målsætninger Opstilling af konkrete indsats- eller resultatmål på arbejdsmiljøområdet. 4.3 Indledende rådgivning Rådgivning om arbejdsmiljøforhold i forbindelse med udarbejdelse af idéoplæg og byggeprogram. 4.4 Rådgivning i forslagsfasen Rådgivning om arbejdsmiljøforhold i forbindelse med udarbejdelse af dispositionsforslag og projektforslag. 4.5 Interessentinddragelse Inddragelse af brugere og driftspersonale i etablering af arbejdsmiljøvenlige drifts- og vedligeholdelsesmetoder, herunder for fx rengøring og anden service. 4.6 Ydelsesbeskrivelse samt leveranceplan for konkret projekt Udarbejdelse af en selvstændig specificeret ydelsesbeskrivelse og leveranceplan for arbejdsmiljøkoordineringen på det konkrete projekt. 4.7 Bygherreleverancer (fx udstyr og inventar) I den udstrækning bygherreleverancer er kendte, identificeres disse. Arbejdsmiljøkoordinators opgaver og snitflader i relation til bygherreleverancer beskrives i det omfang arbejdsmiljøkoordinators opgaver påvirkes. 4.8 Koordinering mellem flere bygherrer Ved flere samtidige bygherrer i samme område kan der være aktuelt behov for arbejdsmiljøkoordinering mellem bygherrernes særskilte bygge- og anlægsprojekter. 4.9 Træning og videnformidling Afholdelse af træningssessioner eller workshops for projekterende vedrørende arbejdsmiljøforhold Særligt udbudsmateriale Udarbejdelse af udbudsbetingelser på arbejdsmiljøområdet. Bidrag til udbudsmaterialet særligt om metodevalg, særlige risici og forholdsregler Projektopfølgning Rådgivning om arbejdsmiljøforhold i forbindelse med projektopfølgning Tilbudsgennemgang Vurdering af tilbud, herunder især tilbudsgiveres kompetencer og erfaring på arbejdsmiljøområdet Modelafprøvning Etablere teknisk mock-up for fuldskala afprøvning af design og montagemetoder i relation til arbejdsmiljøvenligt design Incitamentsordninger og sanktioner Udarbejde procedure og kriterier for præmiering og sanktioner på sikkerhedsområdet Kommunikationsplan Udarbejde kommunikationsplan om arbejdsmiljø og sikkerhed i forhold til interne og eksterne interessenter Arbejdsmiljøkampagner Planlægning, afvikling og opfølgning på tværfaglige arbejdsmiljøkampagner på byggepladsen. Afholdelse af fællesmøder eller andre møder med konkrete formål. 10

12 4.17 Arbejdsprocesmøder Planlægning og afholdelse af arbejdsprocesmøder før igangsætning af særlige risikofyldte byggeprocesser Ulykker Udarbejde procedure for håndtering af ulykker og nær-ved ulykker. Udarbejdelse af ulykkesstatistik for bygge- eller anlægsarbejdet Beredskabsplan Udarbejdelse, implementering og afprøvning af beredskabsplan samt af instrukser for akutindsatsen ved brand og persontilskadekomst Sikkerhedsinstruktioner Udarbejdelse af specifikke sikkerhedsinstruktioner, når kravene er skærpet i forhold til lovgivningen Udenlandsk arbejdskraft Sikring af håndtering af arbejdsmiljøforhold ved udenlandsk arbejdskraft på byggepladsen Sikkerhedsmøder- og runderinger Afholdelse af sikkerhedsmøder og runderinger på små og mellemstore byggepladser. 11

13 5. Ordliste Arbejdsgiver. Virksomhed med selvstændigt CVR-nr. Benævnelsen arbejdsgiver omfatter også virksomheder der ikke beskæftiger ansatte. Har arbejdsgiveransvaret for arbejdsmiljø. Skal deltage i koordinering af arbejdsmiljøforhold på fællesområder. Udførende arbejdsgiver har ansvaret for arbejdsmiljøforhold på egne ikkefællesområder. Arbejdsmiljøkoordinator. En person med de nødvendige kompetencer som arbejdsmiljøkoordinator, og som varetager koordinering af arbejdsmiljøforhold under projektering og/eller udførelse. Arbejdsmiljøkoordinator for små byggepladser skal have sagkyndig viden om bygge- og anlægsområdet, herunder have kendskab til byggeriets aktører. Arbejdsmiljøkoordinator for mellemstore byggepladser skal, udover at opfylde ovenstående, også have den fornødne viden om sikkerheds- og sundhedsmæssige spørgsmål inden for bygge- og anlægsområdet. Arbejdsmiljøkoordinator for store byggepladser skal, udover at opfylde begge ovenstående punkter, også have praktisk erfaring i ledelse af bygge- og anlægsarbejde samt have gennemført en arbejdsmiljøuddannelse for koordinatorer af sikkerheds- og sundhedsarbejdet inden for bygge- og anlægsområdet. Arbejdsmiljøkoordinator (B). Arbejdsmilløkoordinator under udførelsen (byggeriet). Arbejdsmiljøkoordinator (P). Arbejdsmiljøkoordinator under projekteringen. Bekendtgørelse om bygherrens pligter Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 117 af 5. februar 2013: Regulerer bygherres pligter i forbindelse med arbejdsmiljø. Bekendtgørelse om projekterendes og rådgiveres pligter m.v. efter lov om arbejdsmiljø Arbejdstilsynets Bek. nr. 110 af 5. februar 2013: Regulerer de projekterendes og rådgivernes pligter i forbindelse med arbejdsmiljø. Byggeleder. Styrer byggeriets samlede tids- og kvalitetsmæssige samt økonomiske forløb, tillige med dokumentation heraf. Byggeplads, lille. Ved små byggepladser forstås byggepladser, der beskæftiger færre end fem personer samtidigt. Byggeplads, mellem. Ved mellemstore byggepladser forstås byggepladser der beskæftiger mellem fem og 10 personer samtidigt. Byggeplads, stor. Ved store byggepladser forstås byggepladser, der beskæftiger flere end 10 personer samtidigt. Bygge- og anlægsarbejde. Ved bygge- og anlægsarbejde forstås i bekendtgørelsen: 1. arbejde, der udføres i forbindelse med opførelse og ændring af bygninger og konstruktioner, herunder montagearbejder, 2. opførelse og ændring af veje, tunneler, broer, havne og lignende anlæg, 3. grave- og jordarbejde i forbindelse med ovennævnte, 4. rør- og kabellægning, 5. reparations- og vedligeholdelsesarbejder af ovennævnte og, 6. nedbrydning og demontering af ovennævnte eller dele heraf. Bygherre. Den fysiske eller juridiske person for hvis regning, der udføres et bygge- og anlægsarbejde. Dette uanset om projektet efterfølgende sælges. Bygherrerådgiver. Rådgiver som bistår bygherren ved gennemførelse af hele eller dele af byggeprocessen. Bygherrerådgiveren 12

14 varetager bygherrens interesser i forhold til de projekterende og de udførende. Fagtilsyn. Forestår den kvantitative og kvalitative kontrol samt kontrol af entreprenører og leverandører. Forslagsfasen. Omfatter dispositionsforslag og projektforslag. Dispositionsforslaget er et motiveret forslag til opgavens løsning på grundlag af et godkendt byggeprogram. Projektforslaget er bearbejdelse af det godkendte dispositionsforslag i en sådan grad, at alle de for projektet afgørende beslutninger er truffet og indgår i forslaget. Fælles- og færdselsområder. Alle områder på byggepladsen, undtaget klart afgrænsede områder, hvor kun én entreprenør arbejder. Generelle forebyggelsesprincipper, der skal iagttages af udførende arbejdsgivere: 1. Opretholdelse af orden og tilfredsstillende hygiejniske forhold på byggepladsen. 2. Valg af placering af arbejdspladserne, idet der tages hensyn til adgangsforholdene til disse arbejdspladser og færdselsveje eller -områder på byggepladsen. 3. Retningslinjer for håndtering af forskellige byggematerialer. 4. Vedligeholdelse, kontrol før idriftsættelse og regelmæssig kontrol med installationerne og anordningerne med henblik på at fjerne defekter, som kan påvirke arbejdstagernes sikkerhed og sundhed. 5. Afgrænsning og indretning af områder til oplagring og opbevaring af materialer, navnlig hvis det drejer sig om farlige stoffer eller produkter. 6. Retningslinjerne for fjernelse af farlige affaldsstoffer. 7. Oplagring og fjernelse eller bortledning af affald og murbrokker. 8. Tilpasning af den faktiske tid, som skal anvendes på de forskellige typer arbejde eller arbejdsfaser, efterhånden som arbejdet på byggepladsen skrider frem. 9. Samarbejdet mellem arbejdsgivere og selvstændige. 10. Samspillet med de aktiviteter, der foregår på, eller i nærheden af det sted, hvor byggepladsen befinder sig. Indledende rådgivning. Omfatter idéoplæg og byggeprogram. Idéoplæg er den første bearbejdning af bygherrens tanker, idéer og behov med henblik på en beslutning om opgavens realisering. Byggeprogrammet er en koordineret sammenfatning af klientens krav og ønsker til byggeriet. Byggeprogrammets detaljeringsgrad tilpasses byggeprojektets organisering. Journalen/Listen. Journalen er en oversigt over arbejdsmiljømæssige forhold, der har betydning for den fremtidige drift og som de projekterende ikke har kunnet løse i projekteringen. I forbindelse med udarbejdelse af journalen skal arbejdsmiljøkoordinator udarbejde en liste over de særlige forhold vedrørende sikkerhed og sundhed, der bør tages hensyn til i forbindelse med eventuelle fremtidige arbejder. Der hviler et meget tilsvarende krav om udarbejdelse af en beskrivelse af bygningens eller anlæggets karakteristika på den, der leverer projektet til bygningen eller anlægget. Denne beskrivelse skal også indeholde en liste over de særlige forhold, der skal iagttages i relation til sikkerheden og sundheden ved fremtidige arbejder. Det vil normalt være mest hensigtsmæssigt, at bygherrens koordinator og den projekterende samarbejder om journalen/listen. Leverandør. Har ansvaret for levering af brugsanvisninger, installationsvejledninger og/eller montagevejledninger, herunder vedr. arbejdsmiljøforhold under udførelsen og i forbindelse med drift og vedligeholdelse. Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS). Ved små og mellemstore byggepladser skal der kun udarbejdes en plan for sikkerhed og sundhed når arbejdet er omfattet af bekendtgørelsens liste over særlig farligt arbejde. 13

15 Projekterende. Forestår projektering. Kan være rådgivende arkitekt, ingeniør, projekterende leverandør eller entreprenør. Er defineret af Arbejdstilsynet, som den, som leverer et projekt, der udgør det direkte grundlag for et bygge- eller anlægsprojekt, herunder bygge- og anlægsarbejder, opgaver om produktionsanlæg, drift og brug af tekniske hjælpemidler samt stoffer og materialer som er farlige eller forringer sikkerhed og sundhed. Projekteringsfasen. Omfatter forprojekt, hovedprojekt og projektopfølgning. Forprojekt er en viderebearbejdning af det godkendte projektforslag i et sådant omfang at det kan danne grundlag for myndighedsgodkendelse. Forprojektet indgår som en integreret del af hovedprojektet. Hovedprojektet fastlægger opgaven entydigt og med en sådan detaljeringsgrad, at det kan danne grundlag for endelig afklaring af byggetilladelsens betingelser samt for udbud, kontrahering og udførelse. I henhold til ABR 89 anses projektering(sfasen, red.) for påbegyndt, når rådgiveren er anmodet om at fortsætte opgavens løsning efter godkendt projektforslag. Projekteringsleder. Varetager kontakten mellem bygherre og rådgivere, herunder eventuelle projekterende leverandører og entreprenører. Projektopfølgning. Knytter sig til den del af projektet, som rådgiveren har udført. Projektopfølgning skal bidrage til, at udførelsen, herunder evt. supplerende projektering udført af leverandører og entreprenører, følger projektets intentioner. betydning for sikkerhed og sundhed, afgivet på opfordring og mod vederlag. Særlig farligt arbejde (Liste over). Fremgår af bilag til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 117 om bygherrens pligter : Arbejde, der indebærer særlig alvorlig risiko for at blive begravet, at synke ned eller at styrte ned på grund af aktiviteternes eller de anvendte arbejdsprocessers art eller på grund af arbejdspladsens eller bygværkers omgivelser. Arbejde, som udsætter arbejdstagerne for kemiske eller biologiske stoffer og materialer, som enten udgør en særlig fare for arbejdstagernes sikkerhed og sundhed eller indebærer lovkrav om sundhedskontrol. Arbejde, der udsætter arbejdstagerne for ioniserende stråling, og som gør det nødvendigt at udpege kontrollerede og overvågede områder, som defineret i artikel 20 i Rådets direktiv 80/836/Euratom. Arbejde i nærheden af højspændingsledninger. Arbejde, der indebærer fare for drukning. Arbejde i brønde og tunneler samt underjordisk arbejde. Arbejde under vand, til hvilket der anvendes dykkerudstyr. Arbejde i trykkammer. Arbejde, som indebærer anvendelse af sprængstoffer. Montering og demontering af tunge præfabrikerede elementer. Rådgiver. Er typisk den af bygherren eller af anden part engagerede person, der rådgiver om arbejdsmiljø i forhold til bygge- eller anlægsarbejder. Kan være medarbejder hos bygherrerådgiveren, hos de tekniske rådgivere eller særlig arbejdsmiljørådgiver. Rådgivning. Arbejdstilsynets Bekendtgørelse om projekterendes og rådgiveres pligter m.v. efter lov om arbejdsmiljø nr. 110: Ved rådgivning forstås i bekendtgørelsen en udtalelse eller erklæring om forhold, der har 14

16 FRI Foreningen af Rådgivende Ingeniører Vesterbrogade 1E, 3. sal. Postboks 367 DK-1504 København V Tel.: Fax: w ww.frinet.dk DANSKE ARK Danske Arkitektvirksomheder Vesterbrogade 1E, 2. sal DK-1620 København V Tel.: w ww.danskeark.dk 15

Bekendtgørelse nr. 1416 - Bygherrens pligter

Bekendtgørelse nr. 1416 - Bygherrens pligter Page 1 of 4 Bekendtgørelse om bygherrens pligter *) Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1416 af 27. december 2008 I medfør af 37, stk. 2, 3, 5 og 6, 73 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om bygherrens pligter 1)

Bekendtgørelse om bygherrens pligter 1) Page 1 of 6 BEK nr 1416 af 27/12/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: 30-12-2008 Beskæftigelsesministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Område og definitioner Kapitel 2 Udpegning af koordinatorer

Læs mere

Temadag om bygherreansvaret. Gentofte Kommune Merete Valbjørn og Signe Mehlsen 11. September 2013

Temadag om bygherreansvaret. Gentofte Kommune Merete Valbjørn og Signe Mehlsen 11. September 2013 Temadag om bygherreansvaret 1 Gentofte Kommune Merete Valbjørn og Signe Mehlsen 11. September 2013 Copyright Copyright 2013 2013 Grontmij Grontmij A/S A/S CVR CVR 48233511 48233511 Program 2 Program 8.30

Læs mere

Bekendtgørelse om projekterendes og rådgiveres pligter m.v. efter lov om arbejdsmiljø 1)

Bekendtgørelse om projekterendes og rådgiveres pligter m.v. efter lov om arbejdsmiljø 1) BEK nr 110 af 05/02/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20120218273 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om bygherrens pligter

Bekendtgørelse om bygherrens pligter Bekendtgørelse nr. 0 Bekendtgørelse om bygherrens pligter I medfør af 31, stk. 3 og 4, 56, 67 i, lovbekendtgørelse nr. xxx af xxx om arbejdsmiljø i Grønland fastsættes: Kapitel 1 Område og definitioner

Læs mere

Dette checkskema vedr. projekterendes og rådgiveres pligter er udarbejdet af:

Dette checkskema vedr. projekterendes og rådgiveres pligter er udarbejdet af: Dette checkskema vedr projekterendes og rådgiveres pligter er udarbejdet af: Kontaktperson: Henrik Dahl COWI A/S Afd 1312 Natur, miljø, sikkerhed og sundhed Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45

Læs mere

Arbejdsmiljøopgaver ved bygge og anlægsprojekter

Arbejdsmiljøopgaver ved bygge og anlægsprojekter DANSK VAND KONFERENCE 2010 Jan Nygaard Hansen, arbejdsmiljørådgiver 1 Baggrund 1975: Arbejdsmiljøloven ( 33) 1978: BK 501 om projekterende og rådgiveres pligter (Hensyn til arbejdsmiljøet) 1990: AT-anvisning

Læs mere

BYGHERREnS PLIGTER. Fakta om

BYGHERREnS PLIGTER. Fakta om BYGHERREnS PLIGTER Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 117 af 5. februar 2013 trådte i kraft den 15. februar 2013. Bekendtgørelsen gælder for bygherren, når det må forventes, at der vil blive udført arbejde

Læs mere

Bygherrens ansvar ved mellemstore byggeprojekter

Bygherrens ansvar ved mellemstore byggeprojekter Bygherrens ansvar ved mellemstore byggeprojekter De vigtigste regler om, hvordan bygherren kan leve op til sit ansvar for at planlægge og koordinere sikkerhed og sundhed ved projektering og udførelse af

Læs mere

2.12 Bilag 12 Bygherre s Audit-tjekliste til PSS og andre bygherrepligter

2.12 Bilag 12 Bygherre s Audit-tjekliste til PSS og andre bygherrepligter Bygherre s tjekliste til PSS og andre bygherrepligter* 2 Organisationsplan Organisationsplanens indhold: Bygherrens navn, adresse, telefonnummer, kontaktperson mv. Koordinators navn(e) og telefonnummer.

Læs mere

Nye regler om bygherrens pligter - og tilsyn hermed. Arbejdstilsynet, maj/juni 2013

Nye regler om bygherrens pligter - og tilsyn hermed. Arbejdstilsynet, maj/juni 2013 Nye regler om bygherrens pligter - og tilsyn hermed Arbejdstilsynet, maj/juni 2013 Fra: Til: Alle er enige! Der skal tænkes og forberedes arbejdsmiljøforhold i hele processen - og derefter! Sund fornuft!!

Læs mere

Projekterende/rådgiverens pligter

Projekterende/rådgiverens pligter Projekterende/rådgiverens pligter Preben Boock, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI marts april 2011 13. april 2011 1 Projekterende Bygherre Entreprenør Leverandør Aktører i byggefasen Rådgiver: Ingeniør,

Læs mere

Vejledning til entreprenører. om forholdet til bygherrer og rådgivere

Vejledning til entreprenører. om forholdet til bygherrer og rådgivere Vejledning til entreprenører om forholdet til bygherrer og rådgivere Indhold 3 Intro og læsevejledning 4 Udbud 6 Tilbud 7 Ordre 8 Opstart 9 Udførelse 10 Hvis Arbejdstilsynet kommer på besøg på byggepladsen

Læs mere

Arbejdsmiljøkoordinatorens udfordringer

Arbejdsmiljøkoordinatorens udfordringer Oplæg 9. juni 2016 Arbejdsmiljøkoordinatorens udfordringer v/ Ulrik Houlby Holm 17. juni 2016 1 Orbicon Arbejdsmiljø Kernekompetencer: Autoriseret arbejdsmiljørådgivning Arbejdsmiljø i forbindelse bygge-

Læs mere

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok E Telefon 48 20 50 00 Direkte Fax 48 20 57 99 Region Hovedstadens CVR/SE-nr: 29190623 Dato: 4. februar 2014 Bilag 4 Arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed 1 Grundlag

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed

Plan for sikkerhed og sundhed 1 Plan for sikkerhed og sundhed Formålet med Byggepladsens Plan for Sikkerhed og Sundhed PSS er at sikre, at alle, der arbejder på pladsen, har et godt arbejdsmiljø. Planen kan samtidigt være et godt styringsredskab

Læs mere

Opstartsfase. 0.3 Vejledning og tjellister til koordinator P og B ved overdragelse til koordinator B i opstarts- og byggefasen

Opstartsfase. 0.3 Vejledning og tjellister til koordinator P og B ved overdragelse til koordinator B i opstarts- og byggefasen 0.3 Vejledning og tjellister til koordinator P og B ved overdragelse til koordinator B i opstarts- og byggefasen Opstartsfasen Det er i denne fase, at sikkerhedsarbejdet på byggepladsen bliver planlagt.

Læs mere

Bygherre udpeger arbejdsmiljøkoordinator. Særlig arbejdsmiljøuddannelse, B/A. Projektfasen = P-koordinator. Byggefasen = B-koordinator

Bygherre udpeger arbejdsmiljøkoordinator. Særlig arbejdsmiljøuddannelse, B/A. Projektfasen = P-koordinator. Byggefasen = B-koordinator Arbejdsmiljøkoordinator for bygge- og anlæg Bygherre udpeger arbejdsmiljøkoordinator Særlig arbejdsmiljøuddannelse, B/A Projektfasen = P-koordinator Byggefasen = B-koordinator Ikke kun PCB men alle farlige

Læs mere

Bilag 3 Om at afgive påbud

Bilag 3 Om at afgive påbud Bilag 3 Om at afgive påbud Der er udarbejdet kvalitetssikrede skabeloner og generelle skabeloner i ATIS, der skal anvendes ved reaktionsafgivelse til bygherrer eller til arbejdsgivere. Instruksens område

Læs mere

Nye regler på bygge- anlæg, pr. 1. januar 2009

Nye regler på bygge- anlæg, pr. 1. januar 2009 Nye regler på bygge- anlæg, pr. 1. januar 2009 Både lovændringer og bekendtgørelsesændringer som følge af åbningsskrivelse fra EU Kommissionen om gennemførelse af direktiv 92/57/EØF (byggepladsdirektivet).

Læs mere

Vejledning til Plan for sikkerhed og sundhed (PSS)

Vejledning til Plan for sikkerhed og sundhed (PSS) Firma navn og CVR. Nr. Vejledning til Plan for sikkerhed og sundhed (PSS) PSS for (byggeriets navn og adresse) Navn arbejdsmiljøkoordinator 2.25 Bilag 25 Skabelon for PSS BYGHERRENAVN 1 Indhold 2 Formål...

Læs mere

Arbejdsmiljø i byggeriet Ydelsesbeskrivelser. Projektdirektør i SES Jan Quitzau Rasmussen

Arbejdsmiljø i byggeriet Ydelsesbeskrivelser. Projektdirektør i SES Jan Quitzau Rasmussen Arbejdsmiljø i byggeriet Ydelsesbeskrivelser Projektdirektør i SES Jan Quitzau Rasmussen FRI og Danske ARK Ydelsesbeskrivelser Udgave Byggeri og Planlægning, april 2006. - Tilrettes let ultimo 2009. -

Læs mere

Interessegruppe for koordinatorer

Interessegruppe for koordinatorer BAR Bygge & Anlæg Interessegruppe for koordinatorer Signe Mehlsen Møde J-5 23/11 2015 Program 9.00 Velkomst ved Sweco 9.05 Navnerunde, bordet rundt 9.15 Oplæg om dialogmøder med projekterende og rådgivere

Læs mere

Branchevejledning om HÅNDTERING AF GIPSPLADER

Branchevejledning om HÅNDTERING AF GIPSPLADER Branchevejledning om HÅNDTERING AF GIPSPLADER Indhold InDhold Indledning 3 Transport og montage 4 Brug af tekniske hjælpemidler... 4 Manuel håndtering af standardplader... 6 Pladetyper og vægt... 7 Ansvar

Læs mere

Vejledning om arbejdsmiljø i byggeprocessen

Vejledning om arbejdsmiljø i byggeprocessen Vejledning om arbejdsmiljø i byggeprocessen August 2011 Forord Formålet med denne vejledning er at bidrage til at forbedre arbejdsmiljøforholdene i byggeprocessen ved at fokusere på aktørernes pligter

Læs mere

M52. Renovering af betonbelægningen ved Holsted PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED

M52. Renovering af betonbelægningen ved Holsted PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED M52 Renovering af betonbelægningen ved Holsted M52, Esbjergmotorvejen >>> M52 Renovering af betonbelægningen ved Holsted AUGUST 2014 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT...

Læs mere

Arbejdsmiljørådgivning vedrørende byggepladsen

Arbejdsmiljørådgivning vedrørende byggepladsen Ydelsesbeskrivelse Maj 2009 Arbejdsmiljørådgivning vedrørende byggepladsen. Danske Arkitektvirksomheder Ydelsesbeskrivelse ydelser ved Arbejdsmiljø-rådgivning vedrørende byggepladsen Denne ydelsesbeskrivelse

Læs mere

Arbejdsmiljø Ydelsesspecifikation

Arbejdsmiljø Ydelsesspecifikation BILAG 7 Den 8.12.2016 Arbejdsmiljø Ydelsesspecifikation Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 117 af 5. februar 2013, "Bekendtgørelse om bygherrens pligter", pålægger Slots- og Kulturstyrelsen (herefter

Læs mere

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012 Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser Notatet Afgrænsning af rådgiverydelser kan i en udfyldt stand

Læs mere

ARBEJDSMILJØPOLITIK BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER STYRELSEN FOR SLOTTE OG KULTUREJENDOMME

ARBEJDSMILJØPOLITIK BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER STYRELSEN FOR SLOTTE OG KULTUREJENDOMME ARBEJDSMILJØPOLITIK BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER STYRELSEN FOR SLOTTE OG KULTUREJENDOMME JUNI 2015 1 INDHOLD Indledning / ambition 3 Generelt / Vision 4 Krav til arbejdsmiljøkoordinator under projektering

Læs mere

Opsamling pa møder om anlægsarbejde, maj 2015

Opsamling pa møder om anlægsarbejde, maj 2015 Opsamling pa møder om anlægsarbejde, maj 2015 Indledning Her følger opsamling møder om anlægsarbejde, som blev afholdt to steder i landet i maj 2015. Møderne blev afholdt som en del af Handleplanen Knæk

Læs mere

Møde om projekterendes og rådgiveres pligter

Møde om projekterendes og rådgiveres pligter BAR Bygge & Anlæg og Byggeriets Arbejdsmiljøbus Møde om projekterendes og rådgiveres pligter Jacob Munk og Signe Mehlsen 2/6, 14/6, 15/6, 23/6 og 24/6 2016 Arbejdsmiljølovgivningen BARs branchevejledninger

Læs mere

Projekteringsfasen. 0.2 Vejledning og tjeklister til koordinator P i Projekteringsfasen

Projekteringsfasen. 0.2 Vejledning og tjeklister til koordinator P i Projekteringsfasen 0.2 Vejledning og tjeklister til koordinator P i Projekteringsfasen Byggeopgaven bliver entydigt fastlagt i projekteringsfasen. Her bliver grundlaget skabt for endelig myndighedsgodkendelse og gennemførelse

Læs mere

Arbejdsmiljørådgivning vedrørende byggepladsen

Arbejdsmiljørådgivning vedrørende byggepladsen Vejledning for ydelser ved arbejdsmiljørådgivning for byggepladsen Maj 2009 Arbejdsmiljørådgivning vedrørende byggepladsen. Danske Arkitektvirksomheder Vejledning for ydelser ved Arbejdsmiljørådgivning

Læs mere

Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen

Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen Aftale mellem Producentforeningen, Dansk Skuespillerforbund og Danske Filminstruktører (Organisationerne). Organisationerne har fokus på arbejdsmiljø, og er

Læs mere

Risikovurdering ved projektering. Vejledning og paradigma udarbejdet af Jan Nygaard Hansen Grontmij Carl Bro A/S 2009

Risikovurdering ved projektering. Vejledning og paradigma udarbejdet af Jan Nygaard Hansen Grontmij Carl Bro A/S 2009 Risikovurdering ved projektering Vejledning og paradigma udarbejdet af Jan Nygaard Hansen Grontmij Carl Bro A/S Indledning Bekendtgørelsen om projekterende og rådgiveres pligter kræver, at man i forbindelse

Læs mere

»Arbejdsmiljøkoordinering Mål og indsatser. Q1,2013 ver. 2

»Arbejdsmiljøkoordinering Mål og indsatser. Q1,2013 ver. 2 »Arbejdsmiljøkoordinering Mål og indsatser Q1,2013 ver. 2 »Hvorfor arbejdsmiljøkoordinering? Bygherren får en klar profil og sikres tryghed om de sikkerhedsmæssige forhold Projektets bygbarhed optimeres,

Læs mere

Rammer for arbejdsmiljøkoordinatorens opgaver herunder ydelsesbeskrivelser?

Rammer for arbejdsmiljøkoordinatorens opgaver herunder ydelsesbeskrivelser? Rammer for arbejdsmiljøkoordinatorens opgaver herunder ydelsesbeskrivelser? Arbejdsmiljøkoordinator, Betina Lyngsø 1 28-04-2016 ARBEJDSMILJØOPLÆG Betina Lyngsø 2007- COWI A/S Arbejdsmiljøunderviser, AMK(B)

Læs mere

Ester Jensen Helle Andersen

Ester Jensen Helle Andersen Fokus på pligter for bygherre ved anlægsarbejde Arbejdsmiljø ved anlægsarbejde Ester Jensen Helle Andersen 1 Hvad siger arbejdsmiljølovgivningen? Bekendtgørelse nr. 117 om Bygherrens pligter: Bygherren

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for Det Nye Universitetshospital

Arbejdsmiljøpolitik for Det Nye Universitetshospital Arbejdsmiljøpolitik for Det Nye Universitetshospital Overordnede målsætninger Vi vil planlægge, projektere og opføre Det Nye Universitetshospital i Aarhus (DNU) under hensyntagen til hvad der er bæredygtigt,

Læs mere

1.3 Bilag A Tjekliste projekteringsfasen

1.3 Bilag A Tjekliste projekteringsfasen 1.3 Vejledning og tjeklister til koordinator P i Projekteringsfasen Byggeopgaven bliver entydigt fastlagt i projekteringsfasen. Her bliver grundlaget skabt for endelig myndighedsgodkendelse og gennemførelse

Læs mere

Foreløbig plan for sikkerhed og sundhed

Foreløbig plan for sikkerhed og sundhed Boligforeningen AAB afdeling 33 Renoveringsarbejder Gaihede a/s Trekronergade 126 H, 2. 2500 Valby tlf: 70 22 11 41 cvr: 21 53 47 49 info@gaihede.dk www.gaihede.dk 14. december 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Pligtsubjekter og fokus på den enkeltes ansvar

Pligtsubjekter og fokus på den enkeltes ansvar Pligtsubjekter og fokus på den enkeltes ansvar Pligtsubjekter Fokus på den enkeltes ansvar Lever bygherrer og projekterende op til deres ansvar? Kim Borch Konsulent i Dansk Byggeri Arbejdsgiverens ansvar

Læs mere

DNU Byg: Arbejdsmiljø, Sikkerhed og LEAN Construction. Kurt Egmose Arbejdsmiljø- og Sikkerhedschef Rådgivergruppen DNU

DNU Byg: Arbejdsmiljø, Sikkerhed og LEAN Construction. Kurt Egmose Arbejdsmiljø- og Sikkerhedschef Rådgivergruppen DNU DNU Byg: Arbejdsmiljø, Sikkerhed og LEAN Construction Kurt Egmose Arbejdsmiljø- og Sikkerhedschef Rådgivergruppen DNU Emner 1. DNU-projektet 2. Byggeplads og gennemførelsesstrategi 3. Sikkerhedsarbejdet

Læs mere

Knæk Ulykkes kurven - allerede når du planlægger byggeriet!

Knæk Ulykkes kurven - allerede når du planlægger byggeriet! Knæk Ulykkes kurven - allerede når du planlægger byggeriet! Arbejdstilsynet, juni 2014 ved Hasse Mortensen, tilsynschef, TC Øst Kim Bennedsen, Tilsynsførende i TC Syd Anne Mette Wilhelmsen, tilsynsførende

Læs mere

Identificering og imødegåelse af farer og risici

Identificering og imødegåelse af farer og risici dato 05.11.2012 Side 1 af 5 Identificering og imødegåelse af farer og risici Formål: At sikre, at risici bliver vurderet og at der tages passende forholdsregler til at imødegå ulykker og andre arbejdsmiljøbelastninger.

Læs mere

Bygherreforeningen Borgergade 111 DK-1300 København K Telefon

Bygherreforeningen Borgergade 111 DK-1300 København K Telefon Årsmøde 2011. Workshop om arbejdsmiljø: Den professionelle bygherre varetager sit ansvar og forholder sig aktivt til mulighederne for koordinering af arbejdsmiljøprocessen Bygherreforeningen Borgergade

Læs mere

Bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på mobile offshoreanlæg 1)

Bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på mobile offshoreanlæg 1) Bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på mobile offshoreanlæg 1) I medfør af 49, 72, stk. 1, og 73 i lov nr. 1424 af 21. december 2005 om sikkerhed m.v. for offshoreanlæg til efterforskning,

Læs mere

»Arbejdsmiljøkoordinering - Bygherre. Q1,2013 ver. 2

»Arbejdsmiljøkoordinering - Bygherre. Q1,2013 ver. 2 »Arbejdsmiljøkoordinering - Bygherre Q1,2013 ver. 2 »Hvorfor arbejdsmiljøkoordinering? Bygherren får en klar profil og sikres tryghed om de sikkerhedsmæssige forhold Projektets bygbarhed optimeres, og

Læs mere

Arbejdsmiljørådgivning og grænsefladerne - eksempler fra store byggeprojekter

Arbejdsmiljørådgivning og grænsefladerne - eksempler fra store byggeprojekter Arbejdsmiljørådgivning og grænsefladerne - eksempler fra store byggeprojekter 5. marts. 2015 Chefrådgiver Charlotte Degn Bygherrerådgivning og sikkerhedsrådgivning omkring arbejdsmiljø BHs rolle vedr.

Læs mere

Koordinators opgaver når der er flere kulturer og sprog

Koordinators opgaver når der er flere kulturer og sprog Koordinators opgaver når der er flere kulturer og sprog Ester Jensen 1 Ester Jensen Cand. Techn. Soc. fra RUC 1995- COWI a/s. Autoriseret arbejdsmiljørådgiver Sikkerhedskoordinator rådgiver ved byggeopgaver

Læs mere

GENMARKERING AF KØREBANE- AFMÆRKNING

GENMARKERING AF KØREBANE- AFMÆRKNING PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED GENMARKERING AF KØREBANE- AFMÆRKNING 2014-2017 FEBRUAR 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20. februar 2014 PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED (PSS) Udarbejdet

Læs mere

Bygherrens ansvar ved ombygning, renovering, nybygning mv.

Bygherrens ansvar ved ombygning, renovering, nybygning mv. Bygherrens ansvar ved ombygning, renovering, nybygning mv. Arbejdsmiljøregler for de kommunale institutionsledere Revision 0 Sikkerhedsloven Denne pjece er et uddrag af lov nr. 1395 af 27 december 2008

Læs mere

Temamøde 9. december Arbejdsmiljø. Anbefalinger om bygherrens ansvar for koordinering af arbejdsmiljøet

Temamøde 9. december Arbejdsmiljø. Anbefalinger om bygherrens ansvar for koordinering af arbejdsmiljøet Temamøde 9. december 2010. Arbejdsmiljø. Anbefalinger om bygherrens ansvar for koordinering af arbejdsmiljøet Bygherreforeningen Borgergade 111 DK-1300 København K Telefon +45 7020 0071 www.bygherreforeningen.dk

Læs mere

Indholdsfortegnelse SIDE 01 SIDE 03 SIDE 04 SIDE 05 SIDE 06 SIDE 07 SIDE 09 SIDE 10 SIDE 11 SIDE 12 SIDE 15 SIDE 16 SIDE 18 SIDE 20 SIDE 21 SIDE 23

Indholdsfortegnelse SIDE 01 SIDE 03 SIDE 04 SIDE 05 SIDE 06 SIDE 07 SIDE 09 SIDE 10 SIDE 11 SIDE 12 SIDE 15 SIDE 16 SIDE 18 SIDE 20 SIDE 21 SIDE 23 Forord Denne branchevejledning henvender sig til Bygherrer, der pålægges at udarbejde en skriftlig plan for byggepladsens sikkerhed og sundhed (PSS), Projekterende/rådgivende virksomheder, der udfører

Læs mere

HH, d. 21. juli F s kommentarer Det grundlæggende princip er samarbejde, både i det daglige og i det helt overordnede.

HH, d. 21. juli F s kommentarer Det grundlæggende princip er samarbejde, både i det daglige og i det helt overordnede. HH, d. 21. juli 2010 Den nye bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed. Udvalgte paragraffer med 3F s kommentarer. Hvor bestemmelserne i den nye bekendtgørelse er en videreførelse fra den tidligere

Læs mere

Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader

Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader Marts 2015 Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader Indhold InDhold 4 Indledning 5 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet Bygherrens ansvar og pligter... 5 Projekterendes og rådgivers ansvar

Læs mere

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser Dato: 15.03.2013 Side: 2 af 7 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. AFHOLDELSE AF MØDER... 3 3.1 Bygherremøder

Læs mere

Møllerboligen ved Dybbøl Mølle Totalrådgivning

Møllerboligen ved Dybbøl Mølle Totalrådgivning Møllerboligen ved Dybbøl Mølle Totalrådgivning Ydelsesbeskrivelse relateret til FRI, PLR og Danske Ark s ydelsesbeskrivelser (Bilag A til totalrådgivningsaftale) 1 1 Afgrænsning af rådgiverydelser Rådgivernes

Læs mere

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsudvalg GRØNLAND. September 2006

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsudvalg GRØNLAND. September 2006 At-VEJLEDNING GL.6.3 Sikkerhedsudvalg September 2006 GRØNLAND 2 At-vejledningen oplyser om sikkerhedsudvalgets opgaver, funktion og oprettelse. Vejledningen informerer desuden om den daglige leder af sikkerheds

Læs mere

THORUP PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED. Ringkøbing-Skjern Kommune, RKSK Ejendomme. Tagrenovering, funktionærbyging, Kirkegade 3, Tarm

THORUP PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED. Ringkøbing-Skjern Kommune, RKSK Ejendomme. Tagrenovering, funktionærbyging, Kirkegade 3, Tarm GRUPPEN THORUP ARKITEKT & INGENIØR PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED BYGHERRE: Ringkøbing-Skjern Kommune, RKSK Ejendomme BYGGESAG: Tagrenovering, funktionærbyging, Kirkegade 3, Tarm SAGSNR.: 4057 DATO: 07.08.2013

Læs mere

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED I medfør af 6, 6 d, stk. 4, 6 e, 7, stk. 2, 7 a, stk. 3, 8 a og 9, stk. 2, 20, stk. 2, 73 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 268

Læs mere

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED I medfør af 6, 6 d, stk. 4, 6 e, 7, stk. 2, 7 a, stk. 3, 8 a og 9, stk. 2, 20, stk. 2, 73 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 268

Læs mere

Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed

Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed Side 1 af 12 Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1181 af 15. oktober 2010 I medfør af 6, 6 d, stk. 4, 6 e, 7, stk. 3, 7 a, stk. 3, 8 a og 9, stk. 2,

Læs mere

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED Vesterport, AAB afd. 6 Realisering af fysisk helhedsplan - Renovering og modernisering \\cher\sagarkiv\2011\1100017931\dok\ld00821-1-kegh.xlsx Paradigme 2016-03-18 Pladsens

Læs mere

F.0.3 Juni 2003 Egentlig militærtjeneste

F.0.3 Juni 2003 Egentlig militærtjeneste At-VEJLEDNING F.0.3 Juni 2003 Egentlig militærtjeneste 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes. At-vejledninger bruges til at

Læs mere

4. Oplærings- og instruktionsforpligtelser ved arbejde, der indebærer en særlig risiko

4. Oplærings- og instruktionsforpligtelser ved arbejde, der indebærer en særlig risiko 4. Oplærings- og instruktionsforpligtelser ved arbejde, der indebærer en særlig risiko Arbejdsgiveren har en særlig oplærings- og instruktionsforpligtelse ved arbejde, der indebærer en risiko af alvorlig

Læs mere

UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE

UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE 1.1 Undertegnede, Fonden Skødstrup Idræts- og Kulturcenter i det følgende kaldet bygherren, 1.2 og medundertegnede i det følgende kaldet rådgiveren,

Læs mere

Projekterende og rådgiveres indflydelse på et godt arbejdsmiljø

Projekterende og rådgiveres indflydelse på et godt arbejdsmiljø Projekterende og rådgiveres indflydelse på et godt arbejdsmiljø Workshop 307; AM2015 Signe Mehlsen, konsulent, BAR Bygge & Anlæg Kim Borch, konsulent, Arbejdstilsynet Arbejdstilsynets dialogmøder med rådgivere

Læs mere

Arbejde i højden. stilladser, faldsikring m.m. Karin B. Mikkelsen, COWI ARBEJDE I HØJDEN

Arbejde i højden. stilladser, faldsikring m.m. Karin B. Mikkelsen, COWI ARBEJDE I HØJDEN Arbejde i højden stilladser, faldsikring m.m. Karin B. Mikkelsen, COWI 1 Dagens program 12.30 13.30 Lovgivning Særligt farligt arbejde PSS Planlægning af farligt arbejde 13.30 13.45 Pause 13.45 14.45 Rækværker

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. oktober 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. oktober 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. oktober 2010 15. oktober 2010. Nr. 1181. Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed 1) I medfør af 6, 6 d, stk. 4, 6 e, 7, stk. 3, 7 a, stk. 3, 8 a og 9, stk.

Læs mere

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Arbejdsmiljørepræsentant Hvad er mine opgaver, pligter og rettigheder? I skal lave jeres egen funktionsbeskrivelse: Overfor

Læs mere

NCC Construction Danmark A/S Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) i udførelsesfasen.

NCC Construction Danmark A/S Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) i udførelsesfasen. Opdateret 21. April 2010 NCC Construction Danmark A/S Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) i udførelsesfasen. PSS skal udarbejdes hvis der er 10 eller flere ansatte på pladsen samtidigt, eller pladsen falder

Læs mere

HÅNDBOGEN JUNI 2013 ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER

HÅNDBOGEN JUNI 2013 ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER TEKNIK BYGGEPLADSINDRETNING ARBEJDSPROCESSER VÆRNEMIDLER Håndbogen udgives af Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg og kan bestilles via

Læs mere

Bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på faste offshoreanlæg 1)

Bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på faste offshoreanlæg 1) BEK nr 1504 af 15/12/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 6. marts 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Klima- og Energimin., Energistyrelsen, j.nr. 1129/1079-0017 Senere ændringer til

Læs mere

Samarbejde med entreprenøren

Samarbejde med entreprenøren Samarbejde med entreprenøren Samarbejde med entreprenøren Dag Præstegaard Bygningskonstruktør Byggeledelse/projektering Rambøll, Arkitektur Landskab Proces (Rambøll - 3XN Witraz Rambøll) Samarbejdet med

Læs mere

Arbejde i højden fra reb

Arbejde i højden fra reb Arbejde i højden fra reb De vigtigste regler om, hvornår arbejdsgiveren må lade arbejde i højden udføre fra reb (rope access) samt om, hvordan arbejde fra reb skal tilrettelægges og udføres sikkerheds-

Læs mere

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Disse midlertidige vejledningstekster redegør for, hvilke pligter og opgaver virksomheder og rådgiver har i forhold til følgende typer af rådgivningspåbud:

Læs mere

THORUP PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED. Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole, om- og tilbygning elevværelser mv. 2013

THORUP PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED. Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole, om- og tilbygning elevværelser mv. 2013 GRUPPEN THORUP ARKITEKT & INGENIØR PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED BYGHERRE: Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole BYGGESAG: Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole, om- og tilbygning elevværelser mv. 2013

Læs mere

Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed 1)

Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed 1) BEK nr 1181 af 15/10/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 201000032270 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Arbejdsmiljøkoordinering - et ansvar for bygherren. Arbejdsmiljø- og Sikkerhedschef Kurt Egmose Alectia A/S

Arbejdsmiljøkoordinering - et ansvar for bygherren. Arbejdsmiljø- og Sikkerhedschef Kurt Egmose Alectia A/S Arbejdsmiljøkoordinering - et ansvar for bygherren Arbejdsmiljø- og Sikkerhedschef Kurt Egmose Alectia A/S Arbejdsmiljø er et ansvar for både Bygherre, Projekterende og Entreprenør Bygherrens lovgivningsmæssige

Læs mere

Koncernservice Borups Allé København NV

Koncernservice Borups Allé København NV Koncernservice Borups Allé 177 2400 København NV Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde den 20. december 2016 behandlet København Kommunes klage over Arbejdstilsynets afgørelse af 7. juni 2016 med påbud om

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø på midlertidige eller skiftende arbejdssteder, bortset fra bygge- og anlægsarbejde At-vejledning F.3.

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø på midlertidige eller skiftende arbejdssteder, bortset fra bygge- og anlægsarbejde At-vejledning F.3. At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø på midlertidige eller skiftende arbejdssteder, bortset fra bygge- og anlægsarbejde At-vejledning F.3.5-1 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.7 Sikkerheds- og sundhedsarbejde

Læs mere

DANSKE ARK, PLR og FRI har gennemført en revision af Ydelsesbeskrivelser for Byggeri og Planlægning, 2009, der nu foreligger i ny udgave 2012.

DANSKE ARK, PLR og FRI har gennemført en revision af Ydelsesbeskrivelser for Byggeri og Planlægning, 2009, der nu foreligger i ny udgave 2012. DANSKE ARK, PLR og FRI har gennemført en revision af Ydelsesbeskrivelser for Byggeri og Planlægning, 2009, der nu foreligger i ny udgave 2012. Den af organisationerne nedsatte arbejdsgruppe omfattede:

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF GIPSPLADER

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF GIPSPLADER BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF GIPSPLADER 2. udgave 2009 Indhold 3 Indledning 4 Håndtering af pladeformater Brug af egnede tekniske hjælpemidler 6 Brug af egnede tekniske hjælpemidler Manuel håndtering

Læs mere

VALG AF HONORARFORM FOR ARKITEKT- og INGENIØRYDELSER VED BYGGERI, ANLÆG, PLANLÆGNING OG BYGHERRERÅDGIVNING

VALG AF HONORARFORM FOR ARKITEKT- og INGENIØRYDELSER VED BYGGERI, ANLÆG, PLANLÆGNING OG BYGHERRERÅDGIVNING VALG AF HONORARFORM FOR ARKITEKT- og INGENIØRYDELSER VED BYGGERI, ANLÆG, PLANLÆGNING OG BYGHERRERÅDGIVNING DANSKE ARKITEKTVIRKSOMHEDER FORENINGEN AF RÅDGIVENDE INGENIØRER 18. august 2008 1 Rådgiverens

Læs mere

PSS. Til- og ombygning. Fase 0 F-3 Intensiv & Respirationscenter Vest ( Byg F G H ) Plan for Sikkerhed og Sundhed. Århus Universitetshospital Skejby

PSS. Til- og ombygning. Fase 0 F-3 Intensiv & Respirationscenter Vest ( Byg F G H ) Plan for Sikkerhed og Sundhed. Århus Universitetshospital Skejby PSS Plan for Sikkerhed og Sundhed Århus Universitetshospital Skejby Til- og ombygning Fase 0 F-3 Intensiv & Respirationscenter Vest ( Byg F G H ) Revideret af: Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Forord...

Læs mere

Sikkerhedsarbejde. Afsnit A Sikkerhedsarbejde i handelsskibe og større fiskeskibe. Regel 1 Anvendelse og definitioner. Regel 2 Passagerskibe

Sikkerhedsarbejde. Afsnit A Sikkerhedsarbejde i handelsskibe og større fiskeskibe. Regel 1 Anvendelse og definitioner. Regel 2 Passagerskibe GÆLDENDE Sikkerhedsarbejde Kapitel XI af 1. september 2013 Afsnit A Sikkerhedsarbejde i handelsskibe og større fiskeskibe Regel 1 Anvendelse og definitioner 1 I handelsskibe, hvor den fastsatte besætning,

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse for totalrådgivning ved byggeri i fag- og hovedentreprise

Ydelsesbeskrivelse for totalrådgivning ved byggeri i fag- og hovedentreprise Ydelsesbeskrivelse for totalrådgivning ved byggeri i fag- og hovedentreprise Bilag til totalrådgivningskontrakt Etablering af sundhedshus i Skærbæk 3. september 2012 YDELSESBESKRIVELSE FOR TOTALRÅDGIVNING

Læs mere

Erfaringer fra konsulentopgaver om bygherreansvar

Erfaringer fra konsulentopgaver om bygherreansvar Susanne Flagstad, Cand. Arch. systemisk konsulent Erfaringer fra konsulentopgaver om bygherreansvar AM:2013 Workshop nr. 121 Baggrund Mange rådgivningspåbud til Københavns Ejendomme pga. manglende overensstemmelse

Læs mere

Serviceleverandører. Vejledning om arbejdsmiljøforhold når andre firmaer udfører opgaver i industrivirksomheder. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Serviceleverandører. Vejledning om arbejdsmiljøforhold når andre firmaer udfører opgaver i industrivirksomheder. Industriens Branchearbejdsmiljøråd Serviceleverandører Vejledning om arbejdsmiljøforhold når andre firmaer udfører opgaver i industrivirksomheder Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne vejledning angiver det niveau og den gode praksis

Læs mere

Brugerindflydelse i de forskellige faser

Brugerindflydelse i de forskellige faser Inddragende byggeproces Byggeriets faser og aktører www.regionmidtjylland.dk Oversigt over projektfaser 2 www.regionmidtjylland.dk 1 Brugerindflydelse i de forskellige faser Indflydelse Omkostning ved

Læs mere

Bilag A Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning

Bilag A Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning Selskab/ Afdeling/ prjnr: Afsnit jf ydelsesbeskrivelse for 1 Rådgivning før projektering 11 Idéoplæg 12 Byggeprogram 2 Rådgivning i forbindelse med projekteringsledelse 21 Projekteringsledelse Rådgiveren

Læs mere

ENGPARKEN - SUNDBY- HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD. 7

ENGPARKEN - SUNDBY- HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD. 7 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowidk ENGPARKEN - SUNDBY- HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD 7 TOTALRÅDGIVERAFTALE PROJEKTNR A061791 DOKUMENTNR 00 VERSION 01 UDGIVELSESDATO

Læs mere

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Kap. 6. Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning side 1 af 6 April 2006 Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Formularen

Læs mere

Arbejdsmiljø i projekteringsfasen

Arbejdsmiljø i projekteringsfasen Arbejdsmiljø i projekteringsfasen - Hvordan løfter vi som bygherre vores ansvar? www.regionmidtjylland.dk 1. Præsentation André Paasch Region Nord, NUA Ingeniør Mail: andre.paasch@rn.dk Tue Lindstrøm Region

Læs mere

HÅNDBOGEN JUNI 2013 ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER

HÅNDBOGEN JUNI 2013 ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER TEKNIK BYGGEPLADSINDRETNING ARBEJDSPROCESSER VÆRNEMIDLER Håndbogen udgives af Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg og kan bestilles via

Læs mere

Arbejdsmiljøkoordinering i Københavns Lufthavne A/S Arbejdsmiljøkoordinator Kaj Birkkjær Larsen TB

Arbejdsmiljøkoordinering i Københavns Lufthavne A/S Arbejdsmiljøkoordinator Kaj Birkkjær Larsen TB Arbejdsmiljøkoordinering i Københavns Lufthavne A/S Arbejdsmiljøkoordinator Kaj Birkkjær Larsen 1 Emner i oplægget Hvad er Københavns Lufthavne A/S (CPH) for en størrelse Film om arbejdsmiljø i CPH, herunder

Læs mere

Sikkerhedsarbejde om bord i skibe

Sikkerhedsarbejde om bord i skibe Sikkerhedsarbejde om bord i skibe I denne pjece kan du læse om sikkerhedsarbejde i skibe. Pjecen fortæller om bestemmelserne i kapitel XIA i Meddelelser fra Søfartsstyrelsen A om sikkerhedsarbejde i handelsskibe,

Læs mere