DANSK. t '".'-.-T FEBRUAR 18. ARGANG. L.l

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANSK. t '".'-.-T FEBRUAR 18. ARGANG. L.l"

Transkript

1 L.l DANSK t '".'-.-T FEBRUAR 18. ARGANG

2 SK,4KO leverede bladeanjægget, der producerede beton til Øresundsbroen mellem Danmark og Sverìge SKÄKO er førende på verdensmarkedet lndenfor design, pro ion, montage og service af udstlt og k\, lltetsarlæg til produjction af beton Vore kurder ved vi udmærker os ved at levere }otndìq råd og vejledrring, og de værdsaetter de produktir,etetsforbed ringer, der er resu-ìtatet af de løsninger, vi bidrager med SØger du en leverandør der ka levere det uds\t og den ekspertise, du skal bruge til at levere pålidelige resu.ltater, står SKÄKO til rådighed Vi gør forskellen VERDENSPREMUERE Ðbotrno 2001 Mü chen 2-8 april, 2001 Hal Cl - Stand nr l2ll122 SK.AKO Ã/S. DK-5600 Faaborg'Tlf 'wwwskako.dk

3 L D D Nr. 1 l{ì ârgant l;ehruar 2fiì1 I tlkrrnrrret -1 garge ar lrg,t t felrr Lrrr rrtai rìlt{li\l ()t tlilt el tlllet I )Lstr rl.ueret opl t 1i iehrll r le9 h15l-' l)tr, k l3 lt r htnt't'ttllt't tty lil.tlle,llr lur lr/(', \\(' ()! Lt'h'tt, lot'tl lutlllt' tty t)t t!ttlrtrl t'ùt ( n L )t' I t )n I ( þr tl \/ir' ( )! ir t(l r \/r/r'/it' t/(/ t tl?ltnq t l)dtttì tl lll,1 l lt r \rttt lottnúl l \t it t ù I I I I t ) D lù )t ì \t t I t l'.! tt )t t bv 'tttr t,'r ttt l)tt\iitlìlrt lir t'l,qltll t)ttt ørìt,tt' t oll(ttl It lietiett ()! dl t'1() ì t(./rtu// r /r'l'lllry','r,t øl t t' ll t 1, t )1, I I n)dl I Udgivere I )arrrh llelr il lrrtlustr rtrrte rtrg llel()l releilteil I Olel iln{elr I )arrrk Helolftrrerrirrg I )an:k l.rlr rkslret rrkrerrrt Redoktion l r llr r rr lr \re1;er r,.rt tst at slt,tr erttlt'r e-rr,ìrl l)r(x lrra'attglobal rrel I )drr\[ lìcl())] Hrøndbrtotler I I 2ô(ìi liørllht l11 1(., is l: 2l l r Ji. ìð2i2{r Íegninger ').r. :' HttgttLe,\irlrrarrrr Produktion ogt onnoncet lllør rì (llrì\lb dr (1 l' rit s iìr hk \ 5 ljrørrtlbr tofter I I 2hOi Brørrtlnr I li ir. ll 2i 2r I ai lh i 2a 2(ì Abonnementspris lnrll rrtl kr l/(l er,l rrrorrls '-1 rrrrìlrt'\ {.ilanri kr 2lo ertl rìl()nr\,j r)urììrer løssalg kr 5l lrrcrtl lttolrts lndhold \lol nll øger trrst retl betortre e I )e tl nske lttort e es It Lste )rrstor te ilgen he(()rì i rt,ttilt:k pttrble ttte I LIrIit())ì\Ltr]tlLrrl ai nritt0rrele ti(f J )lìet \ig lll I rrl utk] rrne eksperler i re.lìrgeh,rltl,ri hetor i ( errert ira lsii rririler orl nlttirlelrs \rìrlrike l)et()r\ e1r i b,rltcotttt atìet I tler r rl e tn en lrelortreje I )eil se je l\ (le ird \truer I tl kartyr rrrtrtl klrltlebroer Krrr Ltit r erlrct ster rrjrel \re rretllelrrrrer gør I ) nsk llelonrail korrrplet ijet() eletìlerl I rrr er ilrrgeli \\ I lr,r llet()rl(entret I r ( t(l: ar beltlsrrar k I )arrsk ljelof ( cr tiir(er ilìc l)afsk (irlrs ( eìlrh(errìt I )arrsl iletorhrrenrrrg ntrrrlekaletrtìet I ll t2 lì lh l8 2(l 23 2i. h l() ì2 ll l7 ls De oversete fordele ved betonveie TiI forhåbentlig inspiration for de dansl e uej- og miljømyndigheder refererer Dansl? Beton i dette nummer et canadisk forskningsprojelzt fra Uniuersity of Toronto. Emnet er liuscylzlusanalyse af betonog asfaltueje, huor forsleerne som noget nyt også. indregner de ØL?onomislee og miljømæssige leonsel uenser for de biler, der l ører pa ueien. Det tegner et interessant billede af fordele og ulemper ued de to typer ueje. Et billede, der står langt slzarpere end den traditionelle anlægs- og driftsøl onomislee qnalyse, huor betonuejes højere anlægspris sæduanliguis lige knap nole modsuares af længere leuetid og lauere omleostninger til uedligeholdelse. IþIge den canadislee analyse er der store fordele ued betonueie, når man inddrager trafiklzen. Det slzyldes, at de hårdere betonueje betyder mindre rullemodstand, som igen fører til lauere brændstofforbrug for tunge leøretøjer. ilelee mindst Lastbiler bruger med andre ord mindre dieselolie pa en betonuej. Besparelsen er pö procent, uiser forsleellige undersøgelser. SeIu den mindste besparelse på 5 procent blìuer ouer en årrælelee til mange liter dieselolie på en tæt trafileeret uej. Sammenlagt en betydelig besparelse for uognmændene og en Iige såbetydelig reduletion af trafikkens forurening. Analysen l an il l e uden uidere ouerføres til danske forhold. De canadisl?e for slze r e t a g e r u d g an g spunlzt i c anadi sþ e t r afik t æ t he d er, br ænd st ofp ri ser, anlægsprincìpper og uejmaterialer. Nøgternt uurderet uil de miljømæssige og øleonomiske fordele ued betonueje i DanmarL sandsynliguis uære mindre end de opsigtsuælzleende tal fra Canada. AIIigeueI er de canadislee leonl Iusioner så slående, at det må mane til eftertanlze hos både uej- og miljømyndigheder i Danmarl. Det gæider ilzlze mindst den konlelusion, at L ørslen bö.de øl onomßk og miliømæssigt betyder utroligt meget i forhold til anlæg og drift af uejen. Dette forhold har hidtil huerlzen indgået i Miljøstyrelsens eller Vejdireletoratets arbejde. Derfor de indledende ord om, at DansLz Beton håber at Lzunne uære til inspiration. I første omgang mö. det uære en god ide på et kualificeret grundlag at aflelare, om det er hensigtsmæssigt at sætte et danslz ana- Iysearbejde suarende til det canadislee i gang. Det Lzunne euentuelt L ombineres med Vejdirektoratets planer om fremouer ogsö. at inddrage trafikantomleostninger i uejkalkulationer. På grund af betonuejes mìndre reparationsbehou uil der i en betonuejs leuetid gå langt færre trafilzanttimer tabt i myldretidernes l øer ued uejarbejder. Så også her har betonueje en samfundsmæssig fordel, som ikke fremgår af de r ent ØL?onomÌ slz e b er e gnin ger. jbn N a o z Forsìden llolonej i Ivskl nrl I olograf: [ rs I lavn ]rikssen lliofotu

4 ^a^/w AALBORG WHITE' Fra gråt til hvidt - mod smukkere belægninger,' -* 7 / / ari reflektionsevne Stor styrke Smukke farver / Spændende - overflader Når byens pladser skal være smukke og funktionelle kræver det god æstetik og nyttig viden om materialernes egenskaber og anvendelsesområder. AALBORG sikrer alle muligheder Gør det enkelt og stilrent med hvidt eller brug hele farvepaletten og sæt kulør på byen. Valget er dit! Aalborg Portland A./S AALBORG er varemærke registreret af Aalborg Portland A/S Phone Fax dk Internet: www aalborg-portland dk

5 DEN EN SIOR ALLIGEYEL!NDGÅR {ULIGHEÞEN SPARE BR/INDSTOF OG UNDGÅ ORIYH HrÆLP AF AEL/TEGNINGER l.ted LAVERE RULLEI'IOD IKKE I HIL'øI IYNDIGHEDERNES OVERY o Motorveje af beton kan spare vognmændene for betydelige omkostninger til dieselolie og miljøet for en stor mængde drivhusgasser. f)et er konklusionen på et canadisk forskningsprojekt, der inddrager transportøkonomien i livscyklusanalyser af henholdsvis beton- og asfaltmotorveje. Donsk Eeton. Nr. I. Februo. 2OOl 5

6 LAVERE RULLEMODSTAND. CANADISK FORSKNING VISER, AT DER ER MILLIONER AF LITER DIESELOLIE AT SPARE VED AT BRUGE BETON I STEDET FOR ASFALT TIL TRAFIKEREDE VEJE. DEN ØKONOMISKE BESPARELSE OVER 50 AR KAN VÆRE STØRRE END OMKOSTNINGERNE TIL ANLÆG OG DRIFT AF VEJEN I SAMME PERIODE. Debatten om beton- eller asfaltveje har i årevis især taget udgangspunkt i, at betonveje er dyrere at anlægge end asfaltveje - men til gengæld mere holdbare og billigere at vedligeholde. Det har ført til økonomiske regnestykker, der - efter valget af forudsætninger - har gjort enten beton eller asfalt til det bedste totaløkonomiske valg. Men nu tyder de nye forskningsresultater på, at selv om resultateme hver for sig er rigtige, så er der måske noget galt med regnestykket. I det mindste tegner der sig i det canadiske projekt et anderledes klart billede, når man inddrager tunge lastbilers brændstofforbrug ved at køre på de to vejtyper. Et billede, hvor der på samfundsplan er endog meget store økonomiske og miljømæssige fordele ved at bruge beton til de mest trafikerede motorveje. Men naturligvis også et billede, der er baseret på canadiske forudsætninger hvad angår konstruktion af beton- og asfaltveje, trafikmængder, brændstofpriser og - forbrug med mere. Anolyse over 50 år Det er tre canadiske forskere, der står bag de opsi$svækkende resultater. Douglas Hooton og Philip Byer er begge professorer ved Department of Civil Engrneering, University of Toronto. john Pontarello kommer fra Dufferin-Custom Concrete Group. De tre forskere har ved hjælp af en særlig model gennemført en livsryklusanalyse for motorveje af henholdsvrs asfalt og beton Modellen hedder ELC- CA, hvilket står for Environmental Life Cycle Cost Analysis. Den omfatter både økonomiske og miljømæssige omkostninger ved at anlægge og drive en vej - i dette tilfælde i 50 år. Den canadiske analyse tager udgangspunkt i andre projekter, der har vist, at tunge køretøjer bruger mindre brændstof på betonveje Det skyldes kort fortalt, at den hårde beton giver lavere rullemodstand end den blødere asfalt. Forskellige forsøg har vist, at en tung lastbil bruger 5-20 procent mindre brændstof på en betonvej. Livsryklusanalysen er derfor blevet gennemregnet med både en brændstofbesparelse på 5 procent og en besparelse på 20 procent. Desuden er der regnet på tre scenarier med henholdsns lav, middel og stor trafìkbelastning, der i analysen er defìneret som henholdsvis , og køreløjer i døgnet. Ved lav trafik er der regnet med 10 procent tunge køretøjer og i de to øwige scenarier med 15 procent. I alle scenarier indgår en årlig vækst i trafikken på 3,5 procent. Med til billedet hører, at disse trafikmængder er store efter danske forhold, hvor de mest trafikerede motorvejsstrækninger - som fx motorvejen ved Hundige syd for København - nærrner sig køretøjer i døgnet. Andelen af tunge køretøjer er her cirka 10 procent. løjnefol dende resultoter Resultaterne er i sagens natur mest iøjnefaldende ved at regne med 20 procents brændstofbesparelse og stor trafikmængde. Med de forudsætninger er besparelsen på 50 år over 5 millioner liter dieselolie - vel at mærke pr. kilometer vej Ì én retning. Hvis brændstofbesparelsen sættes til 5 procent bliver den samlede besparelse tilsvarende mindre - men alligevel mærkbare 1,3 millioner liter. Den økonomiske konsekvens af dette fremgår tydeligt al at selv hvis betonvejen antages kun at spare 5 procent i brændstof, bliver den samlede besparelse ved at køre på beton i stedet for asfalt i det tæt trafikerede scenarie større end 600,000 dollar pr. kilometer vejbane i løbet af 50 år, når der omregnes til canadiske nutidspriser Det er ifølge de canadiske forskere 6 Donsk Beton. Nr. I - Febmor - 2OOl

7 z q ö F o TUNGE KØRETØJER KØRER LÆNGERE PA LITEREN PÄ BETONVEJE, HVOR RULLEMODSTANDEN ER LAVERE DET GAVNER BÅDEVOGNMANDEN OG MILJØET, SOI.I SLIPPER FOR EN STOR MÆNGDE DRIVHUSGASSER. I Fä n _-,-F-- E,{rv tr.- t lr I *iechfrur/[ * Æm+-et I mere end det koster at anlægge og vedligeholde vejen i samfulde 50 år... Stor miljøgev nst Ud over den økonomiske besparelse - som i øvri$ gavner vognmændene og ikke bygherren - giver motorveje af beton på grund af det sparede brændstof samtidig en meget stor miljøgevinst i forhold til en tilsvarende vej af asfalt. De canadiske forskere når således frem til, at på en lavt trafikeret vej med 5 procent brændstofbesparelse, er nedgangen i drivhusgasser fra besparelsen så stor, at det svarer til mere end halvdelen af miljøbelastningen ved at udvinde råstoffer, frembringe materialer, anlægge og vedligeholde vejen. I den anden ende af skalaen med stor trafikmængde og 20 procents brændstofbesparelser er miljøfordelen ved betonveje nærmest astronomisk. De 5 millioner liter dieselolie, der i løbet af 50 år spares, modsvarer en mindre CO2-emission på ton pr. ki- Iometer vej. Nyt emne for donske myndígheder I Danmark har miljømyndighederne ikke gjort sig overvejelser om muligheden for at spare brændstof og undgå drivhusgasser ved hjælp af belægninger med lavere rullemodstand, oplyser civilingeniør Jørgen Horstmann fra Miljøstyrelsen. - Det har vi ikke beskæftiget os ret meget med. Men den canadiske undersøgelse lyder interessant, siger han. Hos Vejteknisk Institut under Vejdirektoratet bekræfter Ìnstitutchef Jørgen Christensen, at rullemodstanden normalt vil være lavere på gode betonbelægninger end på asfalt. - Der findes imidlertid også asfaltbelægninger, der har lige så lav rullemodstand som beton, siger han. Heller ikke Vejteknisk Institut har tidligere arbejdet med køretøjers energiforbrug på forskellige belægninger. - Men sådanne emner er på vej ind på arbejdsprogrammet. Vi er i de forberedende stadier af et projekt, hvor vi skal arbejde med livscyklusanalyser af vejmaterialer, oplyser Jørgen Christensen. Målet er med projektet er at kunne miljøklassificere forskellige slags vejbelægning. Det påberyndes efter planen i løbet af 200L. jb, Fem conodiske konklusìoner. Rent økonomisk er betonveje, set over 50 år, fordelagtige, hvor trafikmængden er sto. Rent økonomisk er asfaltveje, set over 50 åri fordelagtige, hvor trafikken er lav eller middel.. Energiforbruget (uden køretøiernes bidrag) ved at anlægge og drive en betonvej er over 50 år lavere end det tilsvarende energiforbrug ved en asfaltvej.. G\Â/P (GlobalWarming Potential - et resultat af emissionen af drivhusgasser) ved at anlægge og drive en betonvej er over 50 ^r større end ved en asfaltvej. Det skyldes, at der ved cementproduktion sker en yderligere CO2-emission pá grund af kerniske reaktioner ved brænding af kalk.. Billedet vender totalt, når der tages hensyn til tunge lastbilers brændstofbesparelse pá grund af betonens lavere rullemodstand. Selv ved en brændstofbesparelse på kun 5 procent og lille trafikrnængde bliver der sarnlet udledt væsentligt mindre drivhusgas ved en betonvej end ved en asfaltvej, nár trafikken tages med i betragtning. Ser man så oven i købet pà stor trafikmængde og 20 procents brændstofbesparelse, nedbringer betonvejen emissionen af drivhusgasser fra lastbilerne så meget, at reduktionen af GWP er over 25 gange sà stor som den totale ernission fra anlæg og drift af vejen, hvorfor dette bidrag bliver betydningsløst. Donsk Beton - Nr. I. Februor. 2OOl

8 I 3O'ERNE KUNNE MAN ANLÆGGE GODE BETONVEJE I DANMARK. SIDEN ER DET NÆSTEN KUN GÅET NED AD BAKKE. tonveies I dagens Danmark er betonveje næsten synonymt med mindre veþkkede forsøgsstrækninger. Men sådan har det ikke altid været. Den danske rekord for anlæg af betonvej blev således sat i 1938 med 72,7 kilometer vej. I alt blev der fra 1923 til 1939 anlagt 210 km betonvej i Danmark. I modsætning til dagens betonveje har vejene fra 3O'erne et godt ry blandt vejfolk. Mange af dem fungerede i 50 år eller mere uden vanskeligheder, selv om de var dimensioneret til langt lavere akseltryk og trafikbelastning, end de senere er blevet udsat for. Forklaringen ligger meget kort fortalt i en god, tæt beton og omhyggelig udførelse efter tyske forskrifter. Blandt andet blev der brugt stampemaskiner ved produktionen. En kotostrofe for betonveje Meget af det blev glemt, da man i 1954 til 1965 begrndte at bygge motorveje omkring København. Stampemaskinerne var afløst afoverfladevibrering, vandcementtallet var over 0,5 og tilslagsmaterialerne var af for ringe kvalitet. Det førte til alkalikiselreaktion og en overflade, der hurtigt blev poleret glat. - Resultat var en katastrofe for betonveje. De bedste af belægaingerne holdt kun fem år, før betonen måtte dækkes med et lag af asfalt. Det satte simpelthen udviklingen i stå, siger civilingeniør Finn Thøgersen fra Materialeog miljøafdelingen på Vejteknisk Institut. Først i 1976 vendte man tilbage til den gode betonteknologi. En fire kilometer prøvestrækning blev udlagt lige vest for Køge - og den kender mange bi- Iister den dag i dag på grund af den infernalske larm, det giver at køre på den. - Strækningen er der endnu, men den er ikke behagelig at køre på. Dels har man på halvdelen af strækningen valgt en overfladestruktur med tværgående ribber, og det støjer meget. Dels er strækningen forholdsvis ujævn, siger Finn Thøgersen. Holdbarheden af vejen er derimod ganske god på grund af, at der atter blev Donsk Beton. Nz I. Februot - 2OOl

9 .:Y_- ' anvendt tæt beton og fornuftige udlægningsmetoder. Strækningen kan trods sine 25 år ligge et par år endnu. Men ifølge Finn Thøgersen synger den dog èfterhånden på sidste vers og vil snart blive udskiftet. Succesvej lígner osfolt Erfaringerne frakøge blev brugt på det stykke betonvej i Danmark, der er tættest på at kunne kaldes en succes: 8 kilometerbetonvej på Falster mellem Gundslev og Ønslev. Vejen er anlagt i 1984, og den har i dag fortsat tilfredsstillende friktion og jævnhed. Det sidste skyldes blandt andet, at vejen er anlagt med dyvler mellem betonpladerne for at undgå niveauforskelle. For betonvejes image er det så bare ærgerligt, at denne vejstrækning har fået en mørk overfladebehandling så den grangivelig ligner asfalt... Endelig er der i de seneste år anlagt korte forsøgsstrækninger ved Ringsted og Hjørring, hvor den såkaldte EcoPaveteknologi er anvendt EcoPave er udviklet i et EU-projekt og bygger på, at den udlagte beton af sig selv skal danne tværrevner på en hensigtsmæssig måde. - Teknikken fungerede dog ikke helt efter hensigten, konstaterer Finn Thøgersen. En tilsvarende teknologi virkede heller ikke optimalt ved Holsted på motorvejen mod Esbjerg i Her var det ligefrem nødvendi$ at konstruere et særligt apparat til simpelthen at slå revner i betonbelægningen, som derfor blev forholdsvis ujævn. jbn Dønsk Beton. Nr.,. Februor - 2OOl 9

10 ALLEREDE r NovEMBER 2ooo vårrr VEJ D I REKTO RATET KO N STATERE PRoBLEMER MED oen run rä mäneorn GAMLE MoToRVEJ MELLEM. vsrce ns OG SÆBY. PRESSEN HAR SKREVET OM PROBLEMER MED EN BETONVEJ, MEN DET ER FAKTISK URETFÆRDIGT OVERFOR MATERIALET BETON. Ingen beton nordjysk problemvej - Der er ikke tale om en betonvej. Problemerne skyldes et säkaldt CSbærelag af cementstabiliseret sand. Trykstyrken af bærelaget er kun en tiendedel af sædvanlig vejbeton, så beton er der ikke tale om, siger civilingeniør Finn Thøgersen fra Materiale- og miljøafdelingen på Vejteknisk Institut. Forsøgsstrækningen udgør godt én kilometer af motorvejen og 400 meter af en tilkørselsrampe. Strækningen blev etableret for at få erfaringer med et sporkøringsresistent alternativ til asfaltbaserede bærelag. I Tyskland og Østrig man bedre erfaringer med veje med CS-bærelag Vejteknisk Institut har konstateret, at bærelaget ikke lever op til de stillede krav, oplyser Vejdirektoratet i en pressemeddelelse. Her bliver det også slået fast, at der ikke er noget i vejen med konceptet. "Vejdirektoratet er derfor indstillet på at gennemføre tilsvarende forsøg", hedder det i pressemeddelelsen. Vejdirektoratet begrndte allerede den 2. januar at udskifte forsøgsbelægningen med en traditionel asfaltbelægning. VEJ DI REKTORATET VI L SOM FORSØG ANVENDE FUNKTIONS- UDBUD AF veje - wåsre ALLEREDE I 2OOI. DET KAN GIVE BETONVEJE NYE MULIGHEDER. FunktÍonsud Funktionskrov til en vej Funktionsudbud er baseret pa, at en veistrækning i kontraktperioden skal have en række funktionelle egenskaber. Det er entreprenørens ansvar, at kravene til vejen er overholdt. Veidirektoratets nye paradigme for funktionsudbud bygger pa følgende fu n ktion sind ikato rer: Friktion Jaevnhed Afvanding Sporkøring Belægningens udseende Stø Veimarkering af asf h. 2l cm cementsabiliseig. 20 cm stabilgrus. 50 centjmeter bundsikring Nogle af disse funktionskrav, som fx jævnhed og sporkøring, kan máles enkelt og palideligt. Andre krav, som fx friktion, er mere afhængige af ydre forhold pa maletidspunktet og kræver derfor specifikationer for gyldige nralinger. Endelig indebærer nogle af funktionskravene subjektive sl<øn. Det gælder fx registrering af skader, hvorfor det er nødvendigt nred jævnlige "kalibreringer" af de personer, der observerer og registrerer skaderne. Dontk Beaon. Nr, 1 februor 2OOl

11 z o ts o bud sf motorveje o ncarmer srg FUNKTToNSUDBUD AF vele rnn väsre BLtvE EN sorsrnål HtsroRtE FoR BETONVEJE MEN MEGET AFHÆNGER AF POLITIKERNE. KAN DE LEVE MED AT DEN BEGRÆNSNING AF BUDGETFRIHEDEN, DER LtcGER I ls- o-ånlce KoNTRAKTER MED ENTREPRENØREN?.l:,l i: f:: Funktionsudbud af nye vejstrækninger vil måske give betonveje en større chance for at vinde indpas i Danmark i de kommende år. Vejdirektoratet er på vej mod sit første funktionsudbud på baggrund afen model, der er udarbejdet af Vejteknisk Institut i samarbejde med blandt andre Danske Entreprenører. Ifølge institutchef Jørgen Christensen fra Vejteknisk Institut er der mulighed for det første funktionsudbud i Funktionsudbud giver entreprenøren et stærkt incitament til at udvikle belægningsþper, der sammen med den valgte strategi for vedligeholdelse giver de laveste omkostninger. Vi tror, at der er væsentlige gevinster at opnå, og dem vil vi som bygherre naturligvis gerne have andel i. Derfor er vi interesseret i at afprøve funktionsudbud, siger Jørgen Christensen. Flere danske amter har i de seneste år udbudt nye veje som funktionsudbud, der også vinder indpas i andre lande. Ud over den økonomiske gevinst ligger der en fordel i mindre administration for vejbestyrelsen, som desuden vil kunne løse sin opgave uden at skulle opretholde en betydelig teknisk kompetence. Imidlertid har funktionsudbud også sine vanskeligheder, der kræver afklaring. Hvad siger politikerne fx til, at deres råderet begrænses i en lang periode fremover? - Ved funktionsudbud indgar bygherren og entreprenøren en økonomisk aftale, der Løber í är eller måske endda længere. Det gør det nødvendigt at "reservere" store beløb på finansloven og amternes budgetter. Budgetteknisk er det muligt, men jeg ved ikke, om det er politiske acceptabelt med denne begrænsning af budgetfriheden, siger Jørgen Christensen. I forbindelse med en betonvej kan der måske blive tale om kontrakter med op til 30 års løbetid på grund afbetonvejes generelt længere levetid. Det er med Jørgen Christensens ord "rigtig mange år", hvor der kan ske meget med den virksomhed, bygherren har skrevet kontrakt med. Et tilbageblik på den danske entreprenørbranche i 1970 må siges at bekræfte dette udsagn. jbn Ddnsk Beton. Nr. I - Februor. 2OOl 11

12 DTU v l uddsnne eksperter vedlígehold of beton NY MASÏERUDDANNELSE ER PRIMÆRT RETTET MOD DIPLOM- OG CIVILINGENIØRER, DERVIL SPECIALISERE SIG I REPARATION OG VEDLIGEHOLD AF BETONKONSTRUKTIONER Vedligeholdelse af beton bliver nu et fag på universitetsniveau til gavn for betonkonstruktioners levetid og totaløkonomi. Det ny, samlede byggeinstitut BYG.DTU på Danmarks Tekniske Universitet udbyder fra efteråret 2OO2 en masteruddannelse i vedligehold og reparation af betonkonstruktioner. Uddannelsen er primært rettet mod diplom- og civilingeniører med mindst et par års erhvervserfaring. Det tager to år at få papir på mastertitlen med en arbejdsbelastning svarende til halv tid. - Beton er det mest anvendte byggemateriale i Danmark. Det giver et stort behov for kvalificeret vedligehold. Derfor gør vi nu vedligehold til at regulært fag, og samtidig udbygger vi forskningen på området, siger lektor Mette Geiker fra BYG.DTU Den første februar 2001 tiltrådte dr.ing. Gro Markeset fra Forsvarets Bygningstjeneste (FBT) i Norge som gæsteprofessor på BYG.DTU for at forestå opbyggelsen af den nye uddannelse. Ansættelsen er finansieret af Larsen & Nielsen Fonden med én million kroner. Efter et prøvekursus i efteråret 2001 sætter det første hold studerende sig foran skærmen efter sommerferien Undervisningen bliver dels internetbaseret fiernundervisning, dels ca. tre ugers undervisning på instituttet pr. semester. Hovedparten af de tre uger forventes tilbragt i laboratoriet. 12 Dønsk Beton. Ní I. Februor. 2OOt

13 TRE UGER PR. SEMESTER SKAL DE MASTERSTUDERENDE TILBRINGE I BYGNING II8 PÅ DTU. DEN RESTERENDE UNDERVISNING SKER VIA INTERNETTET. Undervisningen foregår på engelsk af hensyn til studerende fra udlandet. - Så vidt vi kan se, findes der ingen tilsvarende uddannelse andre steder i verden, siger Mette Geiker, som forventer at kunne få mindst 12 studerende pr. kursus. jbn W du Yere med? Efteråret 2001 udbyder BYG.DTU et enkelt prøvekursus fra kursuspakken, der skal udgøre den flerårige masteruddannelse. Dette gøres for at fü praktiske erfaringer Íør den endelige etablering af den nye masteruddannelse. Har du lyst til at deltage - og dermed fü mulighed for at præge den nye uddannelse - kan du henvende dig til Mette Geiken BYG.DTU, Uddonnelsens Índhold Den kommende masteruddannelse i vedligehold og reparation af betonkonstruktioner er planlagt til at vare fire semestre. Den foreløbige undervisningsplan for de fire semestre er: l. semester: lndivíduel supplering af eksisterende uddannelse. 2. semester: Grundlæggende holdbarhedsteknologi for betonkonstruktioner. 3. semester: Levetidsbaseret vedligeholdelse og reparatjonsstrates e r. 4. semeler: Tilsrandsvurdering, vedligeholdelse, rep.redon, management og drift af betonkonstruktion, _ BETON ER DET MEST ANVENDTE BYGGEMATERIALE I DANMARK. DET GIVER ET STORT BEHOV FOR KVALIFICERETVED- LIGEHOLD, SIGER LEKTOR METTE GEIKER, DER ER PROJEKTLEDER FOR DEN NYE UDDANNELSE. Donsk Beton. Nr. I. Feb ua. 2OOl 13

14 Cement fro mínder om EN STRANDING VED HJERTING GØR DET MULIGT AT LAVE KEMISKE ANALYSER AF NOGET AF DEN ÆLDSTE CEMENT I DANMARK DEN KOMPLETTE BETONK Æ,DE BEKO To sortmalede cementtønder flankerer indgangen til Ristorante-Pizzeria ltalia, Algade 11 i Ringkøbing. De to tønder fortæller en dramatisk historie om skibsforlis og manglende forsikring - lige som de i dag giver indblik i sammensætningen af cement fra Historien om cementen fortælles af Chresten Nielsen Skikkild ( ), der var tobaksfabrikant, brændevinsbrænder og købmand i Ringkøbing. I 1857 blev købmandsgården i Algade ombygget. På det tidspunkt var der stor krise i Tyskland, og en mængde håndværkssvende kom til Danmark for at arbejde, også til Ringkøbing. Disse kendte til brugen af cement til pudsning m.v. o Betonblandeanlæg o Betonkanoner o Betontrans ortbànd, med og uden teleskop o Betonpumper, mobile og stationære o Betongenbrugsanlæg bekoteknik a.s INGENIØR OG HANDELSFIR 4A Værkstedsvej Køge Afdeling Skiød: Skræddergyden 45, Skjød 8450 Hammel Tlf.: Fax: ó8 lnternet: TlÍ.:86 96 Ol 29 Fu: LANDSDTTCKKENDE SALG OG SERVICE DER ER FORTSAT MANGE OG STORE CEMENTKORN I DEN HÆRDNEDE PASTA. 14 Donsk Beton. Nr. I. Februo. 2(X)l

15 AF ctvtltngentøn nnru on lcånd JENSEN TEKNOLOGISKINSTITUT BETON I8s7 nutidens ì Fro køhmondens erindrínger citeres: "Jeg havde for Resten et ikke så lille Uheld samme Sommer, idet et Skib strandede ved Hjerting, hvormed jeg, om jeg husker rigtig, havde 20 Tønder Cement, dels til eget Brug af Afpudsning af Muren på det nye Hus og dels til Værtshusholder Birkmose, som var kommet hen til mig og bedt mig om at skrive om 8 Tønder mere end jeg selv skulle bruge, da han havde Lyst til også at få sit Aaret forud opførte Hus aftrukket, hvad jeg lovede og gjorde, men da Skibet strandede og straks blev slået i Stykker, gik det Hele og en Del andet Gods jo i Havet. Og jeg havde som sædvanlig midt på Sommeren ikke assureret, så det Hele var tabt ja mere til, da de dumme Mennesker, som stod for Strandingen, eller vel rettere Politiet i Varde, befalede, at alle Varer, som var bestemte for Føde til Mennesker eller Kreaturer, skulle enten brændes eller graves ned i Jorden; thi da der havde været giftige Farver- og Malervarer i Skibet, kunne det befrygtes at de var forgiftede, men Cementen skulle og kunne jo ikke spises, hvorfor de uden videre sendte mig denne pr. Vogn fra Hjerting, uagtet det havde ligget i Havet C S Czs c A claf Alkali Cement fra 1857 S4'SY" a9,íyo 14,77" 8,8y" o,377" i flere Dage og var naturligvis en hård Sten. Der står endnu 2 af dem udenfor Værtshusholder Eskesens Dør. - Det -,::, RESULTATET AF EN KEMISK ANALYSE AF CEMENTEN FRA I857 AFVIGER IKKE MEGET FRA EN NUTIDIG CEMENT var jo ikke så lille et Tab, og det ergeligste var, at jeg jo måtte betale de 8 Tønder, som Birkmose skulle have, uden at få en Skilling derfor, og desuden Fragten pr. Vogn fra Hjerting". Teknologisk Institut har i sommeren 2000 undersøgt en borekerne fra den ene aftønderne Borekernen (ø50 mm) er udtaget i flere stykker på op til 5o mm's længde, hver med god styrke, til en dybde af ca. 120 mm. Der er indre revner i cementblokken. Af det ene stykke, dybde under cementtøndens overflade mm, er der fremstillet et tyndslib til mikroanalyse i mikroskop. Mikroanalysen viser, at cementen har gennemgået en normal hærdning med det resultat, at massen består af en stærk cementpasta. Der er ingen tegn på karbonatisering af pastaen. Der er mange store rester af uhydratiserede cementkorn i pastaen, hvilket er normalt også i gammel beton. Mellem cementkornene er der cementpasta med et højt indhold af Ca(OH)2-krysta1- ler, hvilket der også er i en sund, ukarbonatiseret beton. Vandcementtallet er varierende, Nutidig darrsk ' Portlandcernent - Rapid 53% 21"/" 6% t2% o,5y. DETO CEMENTKLUMPER UDENFOR ALGADE II I RINGKØBING, SOMMEREN 2OOO TEKNOLOGISK INSTITUT UDTAGER EN PRØVE EFTER AFTALE MED RESTAURA- TØREN OG RINGKØBING MUSEUM men ligger mellem 0,40 og 0 55 i tætte henholdsvrs mere porøse områder. Der er mange mikrorevner (revnevidde under 0,01 mm) i pastaen. Der er foretaget kemisk analyse for bestemmelse af cementens sammensætningen, der ikke afuiger særlig meget fra en nutidig cement. Se tabellen. Med et høje C3A-indhold og et lavt alkaliindhold er den gamle cement i henhold til nugældende regler en PC(IS/EA) cement, hvilket betyder en "ikke sulfatbestandig/ekstra lavalkali portlandcement". Teknologisk Institut, Beton er interesseret i gammel beton, så hvis du har oplysninger om interessante gamle betonkonstruktioner, der ikke tidligere er beskrevet og undersøgt, så kontakt ven- Iigst, Civilingeniør Arne Damgård Jensen, Telefon: , arne. damgard Donsk Beton. Nr- 1. Februor. 2OOl 15

16 Smukke betonveje holígområder BELÆGNINGSSTEN OG FLISER AF BETON ER ØKONOMISKE, PRAKTISKE OG SMUKKE TIL BOLIGVEJE,TORVE OG PLADSER på m nons BoLrcYErE KAN MAN MEÞ BETONSTEN SKABE ETVEIMILJø pä oe gtøoe TRAFtKANTEns vllrån. Y-KRYDS I GJERN. MIDTERHELLEN rn cxlussésren. KøREBANEN ER KVADRATISKE BETONFLISER MED FRILAGTE STEN I OVERFLADEN. Ordet betonvej tænder som regel det samme billede i hovedet på alle, der har været sydpå på bilferie: En tilsyneladende endeløs række af køretøjer, som - i det meste noget af tiden - drøner af sted på en lysegrågulllig tysk autobahn Men faktisk kunne der lige så godt tegne sig et idyllisk billede af legende børn i et dansk villakvarter eller et bymiljø med belægningssten på veje og torve. Både i Danmark og udlandet anvender man nemlig i stigende omfang betonsten på bolig- og siveveje. - Betonsten har mange fordele til sådanne anvendelser, siger civilingeniør Steffen Hvorslev, der er fagkonsulent for Belægningsfraktionen under Dansk Beton Industriforening og indehaver af SBH_CONSULT Long levetíd og god økonomi Fordelene ved at bruge betonsten er både økonomiske, praktiske og æstetiske. Først og fremmest holder belægninger af betonsten længe - som regel mere end 20 år. Omkostningerne ved at etablere belægningen er cirka de samme som ved andre belægninger. Men udgifteme til vedligeholdelse er normalt mindre. Kombineret med den lange levetid giver det i længden en mærkbar økonomisk gevinst Desuden kan belægningssten leveres med forskellige former og i mange farvenuancer. - Det gør det nemt så at sige at bygge vejledning og information til trafìkanterne ind i belægningen. Det øger trafìksikkerheden - ikke mindst i boligområder, hvor der er mange bløde trafikanter, siger Steffen Hvorslev. - Man kan fx benytte farvede sten til at markere kørebane, parkeringsbåse og vigepligt. Spændende og síkkert godemiljø En anden praktisk fordel ved belægningssten er, at de modeme belægningssystemer er meget fleksible. Det gør det nemt at tilpasse belægningeme til forskellige former for gadeinventar. Og nemt at lave ændringer på et senere tidspunkt. Desuden kræver udlægning af betonbelægninger ikke store maskiner. - Man skal heller ikke glemme udseendet. Der er lan$ større variationsmuligheder med belægningssten end ved asfaltbelægninger, fastslår Steffen Hvorslev Kombinationen af læggemønstre og det store udvalg af sten gør det således altid muligt at opnå spændende og smukke resultater, der understreger områdets karakter. Hvad enten der er tale om en boligvej eller et byrum. jbn VEJEN AF BELÆGNINGSSTEN ER INTEGRERET MED DET SMUKKE TORV I KIELLERUP. FARTEN D/ MPES uvr -ränlrcr, NÅn sllrsrerne XøRER FRA ASFALTEI. IHO PÅ STENENE. INTERESSEREDE KAN LÆSE MERE OM BELÆGNINGSSTEN rrr eåoe BoLTGAREALER og tndusrrlovnnoer på WWW. BELAEG N I N GSF RAKTI O N EN. DK 16 Donsk Beton. Nr. I - Februør - 2ool

17 FOTO: JBN --é. ".' r.l FU;"FI \ At 5KAN\KÂ [)ANI''ARK TROR IKKF i)i.r F R v r J{- I rt Al L \!'l- Bt I( )NVf lf I)ANMARK I)F RiOR \A M R'r IRK\()l'1I II I)F N r.lu r'^ ^\ial r vflf s()l I]tR VT D IARUI] SKANSKA DANMARK A/S SER INTET MARKED FOR BETONVEJE I DANMARK. DERFOR INTERESSERER DEN STORE ENTREPRENØR SIG LANGT MERE FOR ASFALT. llden vílje ingen betonveie Danske entreprenørvirksomheder har det med betonveje som med skattenedsættelser: Hvorfor bruge krudt På noget, der alligevel aldrig bliver en realitet. - )eg tror simpelthen ikke, der er vilje til at lave betonveje i Danmark. Derfor kan vi ikke forsvare at investere i dyrt grej og kompetenceopbygning. Beklager, men vi interesserer os mere for asfalt, hvor vi nu har etableret vores egen produktion, siger divisionsdirektør Jan Skytte fra Skanska Danmark A/S. Afvisningen af betonveje er bestemt af markedet, skynder Jan Skytte sig at tilføje. På baggrund af de gode erfaringer fra Sverige og Tyskland med betonmotorveje kan man ikke sige teknologien noget på. - Desværre er det mislykkedes totalt at overføre teknologien til Danmark. Egentligt er det mærkeligt, for vi er jo generelt meget dygtige til beton. Men kendsgemingen er, at de danske forsøgsstrækninger som regel falder uheldigt ud, siger Jan Skytte. Konsekvent funktionsudbud af nye vejstrækninger kunne måske give betonen en større chance. Men bortset fra det ser Jan Skytte kun et par muligheder. - For det første kunne betonbranchen sætte prisen på beton ned. Så ville betonveje automatisk blive mere konkurrencedygtige, siger han. - Eller også kunne Vejdirektoratet udbyde 30 kilometer motorvej som BOT-projekt. BOT star for "Build, Operate and Transfer". Entreprenøren bygger og driver en vejstrækning i en aftalt periode, hvorefter strækningen overdrages til bygherren. - I et BOT-projekt afhænger entreprenørens indtjening både af anlægsomkostninger, udgifter til vedligehold og indtægter fra driften. Så hvis vi skulle byde på en BOT-motorvej, ville vi seriøst overveje en betonløsning. Den nødvendige ekspertise kan vi hente hos vores søsterselskab i Sverige, siger fan Skytte. Men heller ikke BOT-projekter er der politisk vilje til i Danmark. Så Skanska Danmark arbejder i stedet videre på at udbygge sin del af den danske asfaltproduktion fra de nuværende 3-4 procent markedet. jbn Donsk Beton, Nr. I - Febmor.2OOl 17

18 Flweqske t l bércnindustrien Den sel O C SVEN D ROTTIG, BETONELEM ENT-FORENIN- GENS DIREKTØR SIDEN I992, HARVALGT AT CN PÄ PENSION. DANSK BETON TEGNER ET PORTRÆT AF VESTJYDEN, DER FIK KONTOR MIDT I KØBENHAVN. Det vi i dag kender so flyveaske fremkommer ved ren f stenkul på 9 danske primær af disse primær kraftværker har DANASKE i/s implementeret et kvalitetsstyringssystem, som sikrer at der til betonindustrien kan leveres Produktcertificeret flyveaske i høj og ensadet kvalitet i henhold til standarderne DS/EN 450 og DS 479 E. Produktcertificeret flyveaske fra DANASKE i/s er således et nøje overvåget og ensartet kvalitetsprodukt, der kun består af grundstoffer, som kan relateres til stenkullenes naturlige oprindelse. FOTO: Ud over at være stærk og sej er jyden nøgtern og - nå, ja - noget stædig af natur. Og vestjyder er det hele en lille smule mere... Født i Struer i 1934 kan Svend Röttig ikke løbefra at være vestjyde. Det vil en sand vestjyde nu heller aldrig gøre, så Betonelement-Foreningens fra årsskiftet pensionerede direktør erklærer sig uden tøven enig i at være både sej, stædig og svær at begejstre. - Al virksomhed bygger på to ting: Inspiration og transpiration. De er for så vidt lige vigige, men selv den største inspiration er afhængig a[ at nogen fører den ud i livet. Det er vigtig at kunne tage fat og holde ved, siger Svend Röttig. Beton fremstillet ved tilsætning af Produktcertif ceret flyveaske opnår en række fordele, idet der opnås bedre bearbejdelighed samt en tættere og stærkere beton med forbedret holdbarhed. I fremtidens byggeri forventes det, at der i stigende omfang vil blive stillet krav om miljørigtige, såkaldt,,grønne" konstruktione herunder,,grøn beton". Anvendelsen af produktcertificeret flyveaske vil dedor også i fremtiden være et væsentligt bidrag til byggeri projekteret med ressourcebesparende og miljøvenlige betonkonstruktioner. DANASKE i/s, ejes af Aalborg Portland A"/S, A"/S Elsam og Energi E2 A,rS. a ',ll DANASKE tls Kong Chr. Allé 43, 9000 Aalborg Tlf Fax E Domk Beton - Nz I. ffiruor. 2OOt

19 Struer Fro formond tíl direktør I 7992 blev han direktør for Betonelement-Foreningen. En smule overraskende måske, idet Svend Röttig på det tidspunkt var foreningens formand. Men holdningen til inspiration og transpiration fik endnu en gang indflydelse på Svend Röttigs karriere. - Jeg var direktør for elementfabrikken Modulbeton, da virksomheden blev opkøbt af NCC Prefab AB i Sverige. NCC ville have betonelementer som nordisk forretningsområde og købte op i stor stil. Visionerne var omfattende, og pludselig sad jeg meget af min tid i Stockholm og skrev på meget visionære strategiplaner, fortæller Svend Röttig. Med andre ord: Vestjyden mistede lidt af sin jordforbindelse. Noget måtte ske. Samtidig ørskede den daværende direktør for Betonelement-Foreningen at gå på pension. Som formand så Svend Röttig sig om efter en ny direktør. Men der var lang mellem de gode kandidater. - Så jeg besluttede mig for at søge stillingen selv, og den 1. juli 7992 tlltrådte jeg, siger han. Stor udvíkling Branchen har udviklet sig meget i de seneste 10 år, mener han. - Kvalitetsbevidstheden er blevet meget større. I dag skal man fx være certifìceret for at være medlem af Betonelement-Foreningen, siger Svend Röttig. Desuden er der sket en betydelig udvikling af produkter og produktionsudstyr. Det ses tydeligt ved de store skivehaller, hvor de bærende facader leveres FRA TØMRERLÆRLING I STRUER TIL DIREKTØR FOR BETONELEMENT- FORENINGEN. SELV EN VESTJYDE KAN KOMME TIL AT HOLDE AF UDSIGTEN TIL HUSE OG TRAFIKMYLDER I DET INDRE KØBENHAVN. færdige - og hvor TT-elementerne spænder op til 30 meter. Men ikke al udvikling går den rette vej. - I en periode lykkedes det for ingeniørerne tage for meget af magten fra arkitekterne. Men i dag må vi erkende, at der er brug for arkitekternes kvaliteter. Desværre lykkedes det undervejs at opbygge en aversion mod fx betonelementfacader, fordi byggeriet blev for ingeniørpræget, siger Svend Röttig. Glas, stål og aluminium er derfor de foretrukne facadematerialer i dag. En af Betonelement-Foreningens udfordringer er derfor at være katalysator for en produktudvikling, så beton bogstavelig talt igen kan blive velset på facaderne, mener Svend Röttig. Os eller dem En anden udfordring er det indre marked i Europa. - Processen er indviklet og træg. Men vi er nødt til at se i øjnene, at Danmark er en del af EU. Princippet i det indre marked er jo enkelt nok. Produkterne skal fremstilles, der hvor det sker bedst og mest effektivt. Forhåbentlig kender de danske elementproducenter deres besøgelsestid, så det bliver danske elementer, der eksporteres til andre lande. Hvis ikke risikerer vi nemlig at tyske og svenske elementer i stedet vinder indpas på det danske marked, siger Svend Röttig. Endelig mener han, at betonelementbranchen kan lære en del af erfaringerne fra Projekt Hus, der sigter på at øge produktiviteten i byggeriet. - Det åbner store muligheder for branchen, idet elementproduktionen allerede er den mest industrialiserede del af byggeriet Men vi skal kunne levere facadeløsninger og ikke elementer; råhuse og ikke bagvægge. Vi skal tænke Fro Struer tìl Nørre Voldgode Sven Röttig blev født i Struer i Han blev udlært som tetfit.rer og i I 958 bygningsingeniør fra HorsensTeknikum. Dernæst fulgte rnilitærtieneste i to án Svend Röttig forlod militæret som lø tnant ved 10. regiment iaalborg. Den første ansættelse i l9ó0 blev i det københavnske rådgivende ingeniørfìrma J. K. Dinesen i København, der primært arbejdede med kommunlateknik. Dernæst fulgte i l9ó5 endnu et rádgiveriob, denne gang hos S. E. Brockhuus. S. E. Brockhuus samarbeidede med entreprenøren Larsen & Petersen. I kraft af dette samarbejde projekterede Svend Röttig betonelernenterne til Røde Velrmølle Park i Albertslund. I I 97 I blev Svend Rött g ansat på Larsen & Petersens elementfabrik, som han senere blev fabrikschef for. Fabrikken blev opkøbt af Armton, der senere solgte halvdelen til Axel Juhl Jørgensen. Resultatet blev LP Betonelementer med Svend Röttig som direktør. Virksomheden købte AJS Modulbeton i ølstykke, og så blev Svend Röttig direktør for Modulbeton A/S. I 1983 blev Modulbeton A/S købt aî NCC Prefab AB. I I 992 blev Svend Röttig direktør for Betonelement-ForenrnSen. langt videre i systemer og færdigmonterede huse. Lad os udnytte vores forspring til at komme endnu længere frem, siger Svend Röttig. Privat trives Svend Röttig på vandet i sin båd. Mange sommerferier er holdt i danske havne sammen med Lone, som den unge soldat mødte på orlov i København. Brylluppet stod i 1959, så om otte år skal der være guldbryllup i villaen i Karlslunde. jbn Donsk Beton. Nz I. Febmo. 2OOl 19

20 ( T I Udvikling af vægkonstruktioner med lavere varmetab bliver et varmt emne for producenter af betonelementer i de kommende år. I 2005 indfører en planlagt revision af Bygningsreglementet nye energibestemmelser, og så tyder meget på, at det vil være slut med den positive særbehandling af tunge ydervægge, der finder sted i dag. I dag tillader Bygningsreglementet af historiske årsager 50 procent størrevarmetab gennem tunge ydervægge end DER ER BEHOV FOR FORSKNING OG UDVIKLING INDENFOR TUNGE YDERvÆccE. DET GÆLDER rä geronområo r aåoe ror SANDwtcHELEMENTER oc SKALMUREDE BETONELEMENTER. 20 Donsk BeÌon. Nr- 1. Februar - 2OOl

21 BYGNINGSREGLEMENTET SKAL EFTER PLANEN REVIDERES I PA DAGSORDENEN ER NYE ENERGIBESTEMMELSER, SOM SANDSYNLIGVIS VIL STILLE STØRRE KRAV TIL TUNGE YDERVÆGGE gennem lette. Men på baggrund af regeringens energihandlingsplan, Energi 21, er det realistisk at forvente skærpede krav på dette område. Det skyldes dels, at målsætningen for Energi 27 er i 2005 at nedsætte nybygningers energibehov med 33 procent i forhold til i dag, hvilket næppe lader sig gøre uden forbedring af konstruktionerne. Dels at udredningsarbejde og forskning nu har sandspliggjort, at det faktisk er muligt at reducere varmetabet gennem tunge vægge ganske betydeligt. Også uden at omkostningerne løber løbsk. Dette arbejde er sket i regi af rammeprogrammet "Nye energibestemmelser i Bygningsreglementet år 2005". Rammeprogrammet finansieres af Energistyrelsen og By- og Boligministeriet og har seniorforsker Søren Aggerholm fra By og Byg som programleder. - De ny energibestemmelser kan meget vel blive baseret på funktionskrav til ydervægge - uden skelen til, om der er tale om tunge eller lette konstruktioner, siger han. VígtÍ g e konstruktí onsdetolje r - Halvdelen af varmetabet gennem et betonsandwichelement skyldes i dag tab gennem kuldebroer, primært gennem topribben og rundt om vinduer og døre. Her er der oplagte muligheder for forbedring. Desuden er der nu kommet nye danske standarder, der anviser beregninger for disse varmetab. Man kan fremover tydeligere dokumentere størrelsen af varmetabet, hvilket kommer de gode konstruktioner til gavn, fortsætter Søren Aggerholm. Producenterne af isoleringsmaterialer skal imidlertid ikke glæde sig alt for meget. Nok skal der mere isolering til, men næppe i dramatiske mængder. Hovedparten af forbedringen skal opnås gennem konstruktioner, hvor detaljerne er fomuftigt udført og gennemtænkt energimæssigt. - Der er behov for forskning og udvikling indenfor tunge ydervægge. Det gælder på betonområdet både for sandwichelementer og skalmurede betonelementer, siger Søren Aggerholm. Indsatsen skal blandt andet rettes mod grænsefladerne til andre bygningsdele, hvilket forudsætter samarbejde på tværs blandt producenter af fx betonelementer og vinduer. ForsknÍngen er pù sporet På Danmarks Tekniske Universitet (DTU) er der - som omtalt i Dansk Beton'4/00 - i samarbejde med By og Byg og med deltagelse af Betonelement-Foreningen gennemført et projekt om betonelementer med bedre isolering og mindre kuldebroer. Projektet er udført med støtte fra energistyrelsens energiforskningsprogram. Betonelementproducenterne har været repræsenteret ved Spæncom A/S og Betonelement A/S. Og flere tilsvarende projekter er på VEJ. - Det er vigtigt, at producenter af tunge vægge allerede nu begrnder at forberede sig på de nye krav. Det kan blive svært at leve op til kravene i 2005, hvis man ikke i tide har udviklet egnede konstruktioner, siger Søren Aggerholm. Desuden går det stærkt i udlandet med udvikling af energibesparende konstruktioner for tiden. En gang var vi i Danmark langt foran fx Tyskland og Holland, men det er vi ikke mere, fastslår Aggerholm. Derfor er udviklingen af nye konstruktioner ogsä et spørgsmål om at stå distancen i den voksende europæiske konkurrence. jbn Donsk Beton. Nr. I. Februor. 2OOl 21

22 BVQ! betoner... D D BVQI Denmark A/S er er selskab i Bureau Veritas Gruppen en verdensomspændende virksomhed med mange produktområde - repræsenterer på 600 kontorer i 145 lande. Rnt etu l',t it,ts Qut I i t.y I u I 't n t t i o u,t/ E :.9 I 3 = BVQI Denmark A/S e akkrediteret hos DANAK på betonområdet, og udfører uvildig certificerings- og veriêkationsaktiviteter hos de enkelte producenter på produkt, kvaliret, miljø og arbe.jdsmiljø eller som pakkeløsninger i kombinationer heraf. BVQI har i dag en markedsand el pä 40o/o af alle udstedte certifikate i Danmark. Følgende uirþsomheder er, siden sidste nummer af,dansþ Betono, bleuet certifceret af BVQI: BETONVARER. Dansk Leca A/S, Bredsten Landevej 37,7321 Gadbjerg FABRIKSFREMSTILLET BETON. IBF Lyng Beton, Hedegårdvej 21,7323 Give. NB Beton, Hjaltevej 5, Skovb 8464 Gaken. Rom Beton- og Mørtelværk, Ringkøbingvej 115,7620 Lemvig. THY færdigbeton ApS, Industrivej 11, 7760 Hurup. Tjæreborg Industri A/S, ïadsborgvel 22, 6731Tæreborg. ØB Beton og Tiælast A/S, Industrivej 1,7900 Nykøbing Mors LETBETON. Betonelement a/s, Bækgårdsvej 74,4140 Borry. Give Elementfabrik A/S. H+H Fiboment A/S, Søb1vej 38, Højslev. A/S Vamdrup Elementfabrik, Kærmindevej 5, 6580 Vamdrup UDVIDELSE MED DS 481 IDS 482. Give Elementfabrik A./S. H+H Fiboment A/S, Fiskbækvej 1,6920 Videbæk. H+H Fiboment A/S, Merkurvej 1, 6650 Brørup. H+H Fiboment A/S, Askhøjvej 6, 8600 Silkeborg. H+H Fiboment A/S, Snavevej 23, 547I Søndersø BETONTILSLAG. A.P Bredvigs Grusgrav ApS, Nørupvej 1, Gadbjerg. Dansk Grusindustri A./S, Darup Grusgra Darupvej, 4000 Roskilde. Dansk Grusindustri A/S Svogerslev Grusgrav, Lyngageren 31, 4000 Roskilde ' H+H Nymølle A/S Kamstrup Grusgrav, Poppelgårdsvej, 4000 Roskilde. H+H Nyrnølle A/S, Tärup Grusgrav, Langagervej 1, 5220 Odense SØ. H+H Nymølle A/S, Skallebjerg Grusgrav, Skallebjergvej, 5683 Hirby. H+H Nymølle A/S, Uge Grusgrav,,A.benråvej, 6360 Tinglev. Nysum Grusindustri (AIS A/S), Nysumbyvej 40,9610 Nørager. Søhale Sten og Grus A/S, AJslev Møllevej, 6800 Varde Oplysninger om BVQI, he under liste over certificerede virksomheder, kan findes på internet-adressen: Bl'()l t ì Ib.ylet.følgenle þþreditere l.e r t ifì( ( r nge I i u lt n.fìt t betononrå let Beronelernenter l)s 182 l)s,i I I os Hlllì Ileto rì \'a re r l)s.i(x) - scricn l-abri ksfrcrnsti ller beton l)s rlll t)s,'li og iìhlì filslagsmaterialer l)s-t8l,\nn.'ks (. I etbcton t)s,120 og I)S + l'í t)s t20 og [)S/lNl; ì0j 'l-ils:etn ingsstoflèr ti I betorr FN 9ìr Kr alitet IS() 9(X)t. IS() e(x)2 og I\() r)00.ì lvl iliø ls() ti(x)ì. l-.ncr gir.-r i iì k t iorr oq I-.\1,\S-r cr ifìk ti,rn B\'(f I [)errrrrark ;\/.S ()lrlcnhrrrggrrll I B -(l(ì0 I rrllrri.i,r l.l.f,rn l<ltl,rr --lr r()r)r) ìi rr)r Ørtttl lìctl lorr -2 l)(l Kvrlrc n h,rr n Ø i.l.i,rr i.lrl r u u u l,i L i Llk --jr r()()1) --ìr loi)l 22 Donsk Beton. Nr. 7. Februar. 2OOl

23 Flere sømoteríoler ri, rvcc NCC Danmark har overtaget RN Sten & Grus, der er Sjællands største producent af sømaterialer med anlæg påavedøre Holme samt i Gilleleje og Køge.- Købet af RN Sten & Grus er et vigtigt led NCC Danmarks strategi, siger di rektør Steen Pedersen fra NCC Danmark, Råstoffer. r t KundevenlÍgt stempel EN NY MULIGHED FOR DE DYGTIGE ENTREPRENØRER På ACI-Fall convention i Toronto i Canada i oktober 2000 var der mulighed for at se meget beton ved blot at vandre rundt i byen, som på få årtier er vokset fra en sømig provinsby af træ til en millionby i beton. Verdens højeste bygning (efter telefontårnet i Moskva brændte) fìndes selvfølgelig her: 531 meter støbt som en glidestøbning. Uden beton var det ikke gået. Betonveje og betonfortove er dagens orden på disse kanter. Og det i et koldt klima, hvor der saltes hårdt for at holde gader og stier frie. Som en integreret del afkvalitetsstyringen er alle entreprenører pä- Iagt at stemple de færdige belægninger med deres logo, så enhver bruger kan studere holdbarheden som funktion af entreprenøren. På billedet en fortovsbelægning fra 197L. Et formentlig effektivt system til at skille bukkene fra fårene. Tænk hvis bygninger, broer og belægninger i Danmark var forsynet med skilte. Skilte som: "Dette hus er opført af Fidus-Byg ApS efter Lyn-Consult I/S' projekt" ville nok flytte noget. Jeg tror i hvert fald, at de dygtige aktører ville vinde på ordningen, så hermed er ideen givet videre. Er der nogen, der vil stå til ansvar for deres kvalitet? Christian Munch- P e t er sen Bornholmsk beton efter ny norm Bornholms Betonværk har fra 8. ianuar 2001 kunnet levere beton i henhold til den nye betonnorm DS 4l l, idet virksomheden er blevet produktcertifi ceret af Dansk Beton Certificering i henhold til kravene i DS 48 l, Betonmaterialer. Det forberedende arbejde har været stort, oplyser virksomheden. Mosser of plods tíl gule oste 4l ikke-indspændte betonsøjler i tre rækker udgør rygraden i det højlager for gule oste, som Hølgaard & Schule a-ls er i færd med at opføre forarla Foods nær motorvejen ved Taulov. Søjlerne danner to store lagerrum med 27 meter til loftet" en samlet grundplan på kvadratmeter og et rumfang pã76.24o kubikmeter. Søjlerne vejer hver 25 ton og holdes på plads af taçkiven og et vindgitter med vandrette og diagonale tryk- og trækstænger. Høigard & Schule har samarbejdet med Betonelement, der har leveret elementerne, om proiektering og beregning af montagestabilitet De første oste lægges på lager i begyndelsen af maj l. Donsk Beton - Nr. I. Feb uor. 2OOl 23

NY TEKNOLOGI OG INNOVATION I VEJDIREKTORATET ANLÆGS- OG DRIFTSDIREKTØR, JENS JØRGEN HOLMBOE

NY TEKNOLOGI OG INNOVATION I VEJDIREKTORATET ANLÆGS- OG DRIFTSDIREKTØR, JENS JØRGEN HOLMBOE NY TEKNOLOGI OG INNOVATION I VEJDIREKTORATET ANLÆGS- OG DRIFTSDIREKTØR, JENS JØRGEN HOLMBOE VEJDIREKTORATET PÅ VEJ MOD 2017 NYE STRATEGISKE TEMAER Bedre vej for pengene Nemt og sikkert frem o Bedre vej

Læs mere

UDVIKLING AF VEJBELÆGNINGER MED MEGET STOR STØJDÆMPNING

UDVIKLING AF VEJBELÆGNINGER MED MEGET STOR STØJDÆMPNING UDVIKLING AF VEJBELÆGNINGER MED MEGET STOR STØJDÆMPNING HANS BENDTSEN, SENIORFORSKER, KOORDINATOR STØJ, VEJDIREKTORATET ERIK OLESEN, VEJDIREKTORATET HENRIK FRED LARSEN, VEJDIREKTORATET GILLES PIGASSE,

Læs mere

NCC Roads overfladebehandling. En hurtig, holdbar og økonomisk løsning med garanti. ob-løsninger er: Hurtige Konkurrencedygtige Fleksible

NCC Roads overfladebehandling. En hurtig, holdbar og økonomisk løsning med garanti. ob-løsninger er: Hurtige Konkurrencedygtige Fleksible NCC Roads overfladebehandling En hurtig, holdbar og økonomisk løsning med garanti ob-løsninger er: Hurtige Konkurrencedygtige Fleksible Holdbare Alternative Flotte Velegnede til både små og store opgaver

Læs mere

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart Det tredje spor Nørre Aaby og Middelfart LILLE- BÆLT 1 Jyllandsvej AULBY MIDDELFART Bogensevej Bogensevej Staurbyvej 2 Langagervej Hovedvejen 3 Aulbyvej Aulbyvej sti Højagervej Timsgyden Hedegårdsvej Langgyden

Læs mere

Divisionen for Byggeri og Anlæg. Referencegruppemøde i resultatkontrakt Ny teknologi til anlægskonstruktioner, 28/10-2013 Mette Glavind

Divisionen for Byggeri og Anlæg. Referencegruppemøde i resultatkontrakt Ny teknologi til anlægskonstruktioner, 28/10-2013 Mette Glavind Divisionen for Byggeri og Anlæg Referencegruppemøde i resultatkontrakt Ny teknologi til anlægskonstruktioner, 28/10-2013 Mette Glavind Selvejende, almennyttigt non-profit institut Over 1.000 innovative

Læs mere

Få fingrene i en ansvarlig cement... for en klimavenlig produktion for et godt arbejdsmiljø

Få fingrene i en ansvarlig cement... for en klimavenlig produktion for et godt arbejdsmiljø Få fingrene i en ansvarlig cement... for en klimavenlig produktion for et godt arbejdsmiljø Ansvarlig på alle områder Aalborg Portland stræber konstant efter at udvise ansvarlighed til gavn for vores fælles

Læs mere

HøjModul asfalt og dens anvendelsesmuligheder i Danmark.

HøjModul asfalt og dens anvendelsesmuligheder i Danmark. HøjModul asfalt og dens anvendelsesmuligheder i Danmark. Af Diplomingeniør Claus Thorup, Colas Danmark A/S, ct@colas.dk Egenskaberne for HøjModul asfalt er så forskellige fra traditionel asfalt at der

Læs mere

Smukt resultat af forebyggende vedligeholdelse

Smukt resultat af forebyggende vedligeholdelse Smukt resultat af forebyggende vedligeholdelse Forebyggende vedligeholdelse kan være smukt! Frederiksberg Kirkes menighedsråd har her i oktober fået færdiggjort en facaderenovering af præsteboligen og

Læs mere

Også mærkbare fordele med Energiforsatsvinduer

Også mærkbare fordele med Energiforsatsvinduer Også mærkbare fordele med Energiforsatsvinduer Økonomi Stor gevinst i varmebesparelse Komfort Ingen træk, ensartet temperatur i hele rummet og mindre støj Æstetik Gamle huse er designet til sprossede vinduer.

Læs mere

Højisolerede betonelementer. Den bedste måde at opnå lavenergi på

Højisolerede betonelementer. Den bedste måde at opnå lavenergi på Højisolerede betonelementer Den bedste måde at opnå lavenergi på Kort om HIBE - elementer HIBE - elementer er højisolerede betonelementer, udført som slanke, bærende og ikke bærende elementer, der monteres

Læs mere

Så gennemført kan det gøres med betonbelægninger!

Så gennemført kan det gøres med betonbelægninger! Så gennemført kan det gøres med betonbelægninger! Belægningsfraktionen, Dansk Beton Industriforening Viborg Politigård - et studie i design og anvendelse af betonbelægninger Viborgs nye politigård blev

Læs mere

REDUCEREDE STØJGENER EFTER UDVIDELSEN AF MOTORRING 3

REDUCEREDE STØJGENER EFTER UDVIDELSEN AF MOTORRING 3 Artikel til Trafik og Veje hbe/lykk/lmi/26-10-2011 REDUCEREDE STØJGENER EFTER UDVIDELSEN AF MOTORRING 3 Lykke Møller Iversen, Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut, lykk@vd.dk Hans Bendtsen, Vejdirektoratet,

Læs mere

STATUS 2010 - over råstofforsyningen i Region Sjælland

STATUS 2010 - over råstofforsyningen i Region Sjælland STATUS 2010 - over råstofforsyningen i Region Sjælland Siden regionens første råstofplan blev vedtaget har der været et markant fald i indvindingen af råstoffer på land og det er nu på niveau med indvindingen

Læs mere

DER ER ENGE I MILJØ. Introduktion til miljøarbejde hos vognmænd

DER ER ENGE I MILJØ. Introduktion til miljøarbejde hos vognmænd DER ER ENGE I MILJØ Introduktion til miljøarbejde hos vognmænd Der er penge i miljø De fleste virksomheder vil kunne opnå økonomiske besparelser ved at være mere bevidste om ressourceforbruget. I transportvirksomheder

Læs mere

Miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse

Miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse Miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse Vejforum, 8. - 9. december 2010 Gregers Münter Salgs- og Entrepriseleder NCC Roads A/S gremun@ncc.dk Miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse Hvorfor miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse? Der

Læs mere

NCC Profilbeton. Kantsten på forkant med tiden

NCC Profilbeton. Kantsten på forkant med tiden NCC Profilbeton Kantsten på forkant med tiden 2 Mobil støbning af kantsten NCC Profilbeton er den nye løsning, der afløser traditionelle kantsten. NCC Profilbeton er kantsten, der lægges, armeres og støbes

Læs mere

14 Road life magazine

14 Road life magazine 14 Road life magazine Tekst & foto: Finn Williams Så kan der pumpes Til de store byggeprojekter i Hovedstaden skal der bruges meget beton. For at kunne håndtere de store mængder har Danmarks største leverandør

Læs mere

Støjdæmpende vejbelægning på Motorring 3, samfundsøkonomisk analyse

Støjdæmpende vejbelægning på Motorring 3, samfundsøkonomisk analyse Støjdæmpende vejbelægning på Motorring 3, samfundsøkonomisk analyse Civilingeniør Henrik Nejst Jensen, Vejdirektoratet, Vej- og trafikområdet, hne@vd.dk Civilingeniør Carsten Bredahl Nielsen, Vejdirektoratet,

Læs mere

Nu bliver varmen dyrere

Nu bliver varmen dyrere Nu bliver varmen dyrere Det er i denne tid, at det for alvor begynder at blive koldt. Men det kan blive en dyr fornøjelse for de danske husstande at holde varmen. Energipriserne går hele tiden opad. Af

Læs mere

KONCEPT MED TTS-ELEMENTER MATCHER ELEMENTER DER BREDDEN PÅ EN PARKERINGSBÅS TTS. KONCEPT: Føtex Parkeringshus, Herning. P-dæk forskudt en halv etage.

KONCEPT MED TTS-ELEMENTER MATCHER ELEMENTER DER BREDDEN PÅ EN PARKERINGSBÅS TTS. KONCEPT: Føtex Parkeringshus, Herning. P-dæk forskudt en halv etage. -HUS KONCEPT MED TTS-ELEMENTER 2 ELEMENTER DER MATCHER BREDDEN PÅ EN PARKERINGSBÅS Nyt koncept med TTS-elementer Nogle af de væsentligste krav til et parkeringshus er en hensigtsmæssig indretning, lavt

Læs mere

EN UDGIFT BLEV TIL EN INDTÆGT, DA HEDENSTED KOMMUNE VALGTE CRONBORGS RECOOL-TEKNOLOGI

EN UDGIFT BLEV TIL EN INDTÆGT, DA HEDENSTED KOMMUNE VALGTE CRONBORGS RECOOL-TEKNOLOGI BUSINESS 2 CASE VARMEPUMPER EN UDGIFT BLEV TIL EN INDTÆGT, DA HEDENSTED KOMMUNE VALGTE CRONBORGS RECOOL-TEKNOLOGI GRØNNE INDKØB Funktionsudbud åbner for mere innovative løsninger end de traditionelle udbud.

Læs mere

Nyt nationalt skovprogram

Nyt nationalt skovprogram Nyt nationalt skovprogram Trends i anvendelsen af træ til byggeri 3. marts 2014 1 Markedsledende inden for industrielt fremstillet modulbyggeri (Modulbyggeri med træ som bærende konstruktion) 2 Modulproduktion

Læs mere

marineshaft.com ... move on!

marineshaft.com ... move on! marineshaft.com... move on! Vi betragter opgaven som fuldført i det øjeblik, vores kunde er klar til at...... move on! Om MarineShaft 4-5 Godkendt koldretning af propelleraksler og rorstammer med klassecertifikat

Læs mere

DS-HÅNDBOG 134.4.1:2005. Betonvarer. Belægningssten, fliser og kantsten af beton

DS-HÅNDBOG 134.4.1:2005. Betonvarer. Belægningssten, fliser og kantsten af beton DS-HÅNDBOG 134.4.1:2005 1. UDGAVE Betonvarer Belægningssten, fliser og kantsten af beton DS-håndbog 134.4.1 Betonvarer Del 4.1 Belægningssten, fliser og kantsten af beton Betonvarer Del 4.1: Belægningssten,

Læs mere

mobil, praktisk, billig

mobil, praktisk, billig mobil, praktisk, billig Sådan fungerer det: til individuelle hytter, som følger det testede Igloo Veranda koncept. Igloerne og overdækningen flyttes. for ca. 2 x 5 enkelthytter og deres respektive løbegårde

Læs mere

Ubundne vejmaterialer nye regler og standarder Af afdelingschef, civilingeniør Flemming Berg Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut, fb@vd.

Ubundne vejmaterialer nye regler og standarder Af afdelingschef, civilingeniør Flemming Berg Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut, fb@vd. Ubundne vejmaterialer nye regler og standarder Af afdelingschef, civilingeniør Flemming Berg Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut, fb@vd.dk Som EU-medlem er Danmark forpligtet til at følge europæiske spilleregler

Læs mere

5HGXNWLRQDIPLOM EHODVWQLQJYHGIO\WQLQJDIJRGVWUDQVSRUWIUDODQGWLO V DI 7RP:LVPDQQGN7(.1,.

5HGXNWLRQDIPLOM EHODVWQLQJYHGIO\WQLQJDIJRGVWUDQVSRUWIUDODQGWLO V DI 7RP:LVPDQQGN7(.1,. 5HGXNWLRQDIPLOM EHODVWQLQJYHGIO\WQLQJDIJRGVWUDQVSRUWIUDODQGWLO V DI 7RP:LVPDQQGN7(.1,.,QGOHGQLQJ dk-teknik har for Miljøstyrelsen udført et projekt vedrørende Reduktion af miljøbelastning ved flytning

Læs mere

ALTÆDENDE. Danmarks største knuseentreprenør VI SÆTTER TÆNDERNE I ALT HVAD DER BLIVER SERVERET FRA ASFALT OG ARMERET BETON, TIL RØDDER OG AFFALDSTRÆ.

ALTÆDENDE. Danmarks største knuseentreprenør VI SÆTTER TÆNDERNE I ALT HVAD DER BLIVER SERVERET FRA ASFALT OG ARMERET BETON, TIL RØDDER OG AFFALDSTRÆ. ALTÆDENDE Danmarks største knuseentreprenør VI SÆTTER TÆNDERNE I ALT HVAD DER BLIVER SERVERET FRA ASFALT OG ARMERET BETON, TIL RØDDER OG AFFALDSTRÆ. ØKONOMIRIGTIG KNUSNING OG GENANVENDELS SKAL OGSÅ VÆRE

Læs mere

WHITErapport resumé. Kalk- og Teglværksforeningen

WHITErapport resumé. Kalk- og Teglværksforeningen Kalk- og Teglværksforeningen White arkitekter har i efteråret 2008 for Tegel Information i Sverige udarbejdet en rapport, der viser levetidsomkostninger for en række forskellige vægkonstruktioner. Rapporten

Læs mere

PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR

PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR INDRAPPORTER GRATIS PÅ 8020 2060 VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØRER FUNGERER SOM OBSERVATØRER PÅ DET RUTENUMMEREREDE VEJNET, OG SÅ SNART DER

Læs mere

CE-mærkning af facader. Ansvar og opgaver Kort fortalt

CE-mærkning af facader. Ansvar og opgaver Kort fortalt CE-mærkning af facader. Ansvar og opgaver Kort fortalt Hovedregler: Alle facader skal CE-mærkes efter DS/EN 13830. Alle vinduer skal CE-mærkes efter DS/EN 14351-1. Om det er en facade eller et vindue,

Læs mere

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Mange etageejendomme fra 1960 erne og 1970 erne er udført i betonelementer

Læs mere

et nordjylland i udvikling!

et nordjylland i udvikling! et nordjylland i udvikling! Nordjylland står sammen i samfundets interesse. Køen over Limfjorden bliver i de kommende år længere og længere. Limfjorden bliver snart en barriere for Nordjyllands udvikling.

Læs mere

DANMARKS VEJNET EN INVESTERING

DANMARKS VEJNET EN INVESTERING DANMARKS VEJNET EN INVESTERING December 2013 2 indhold 2 Indhold og baggrund 3 Det er dyrt at spare 4 To cases 5 Den dyre forskel 6 De kommunale budgetter 7 Et nyt mindset 1521 december 2013. Fotos: COWI/Niels

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beton bag sunde boliger Byg den rette ramme Skyd genvej til godt indeklima Man mærker det gode indeklima. Byg og bo med godt indeklima

Beton bag sunde boliger Byg den rette ramme Skyd genvej til godt indeklima Man mærker det gode indeklima. Byg og bo med godt indeklima Beton bag sunde boliger Byg den rette ramme Skyd genvej til godt indeklima Man mærker det gode indeklima Byg og bo med godt indeklima » indeklima var ikke det første, vi tænkte på, da vi byggede vores

Læs mere

Automatiser jeres produktion let, billigt og fleksibelt

Automatiser jeres produktion let, billigt og fleksibelt Automatiser jeres produktion let, billigt og fleksibelt Universal Robots udvikler fleksibel og prisgunstig robotteknologi til industrien. Vi sætter slutbrugeren i centrum og gør teknologien let at bruge

Læs mere

Nyt tillæg til BR95 og BR-S98. ændrede krav til dansk byggeri

Nyt tillæg til BR95 og BR-S98. ændrede krav til dansk byggeri Nyt tillæg til BR95 og BR-S98 ændrede krav til dansk byggeri De nye energikrav vil ændre dansk byggeri På de følgende sider får du et overblik over de vigtigste ændringer i de nye energibestemmelser. På

Læs mere

Dancert 4. BYGGESTEN AF BETON OG POREBETON 5. BYGNINGSKALK 6. DELMATERIALER TIL BETON. Udg. 9

Dancert 4. BYGGESTEN AF BETON OG POREBETON 5. BYGNINGSKALK 6. DELMATERIALER TIL BETON. Udg. 9 Supplerende bestemmelser for produktcertificering Dato 2015-06-16 Sign: Side 1 af 8 0. GENERELT Nærværende supplerende bestemmelser for produktcertificering gælder som tillæg til Dancerts Almindelige vilkår

Læs mere

Bygge og Energi EUC-syd HTX 24.09.10 3.Y/X

Bygge og Energi EUC-syd HTX 24.09.10 3.Y/X Lindevang 7c Indhold Indledning... 2 Konstruktion af huset:... 2 Vægge, og sokkel.... 2 Indvendig isolering:... 2 Soklen:... 3 Økonomi:... 4 Opsummering... 4 Tagkonstruktion:... 5 Vinduer og Døre:... 6

Læs mere

Bæredygtig. asfalt. Genbrug. Genbrug. Genbrug

Bæredygtig. asfalt. Genbrug. Genbrug. Genbrug Bæredygtig asfalt Genbrug Genbrug Genbrug Tendenser i samfundet I det moderne samfund tilstræber man i høj grad at spare på naturressourcerne. Genbrug af materialer og produkter er noget, der prioriteres

Læs mere

Ren luft til danskerne

Ren luft til danskerne Ren luft til danskerne Hvert år dør 3.400 danskere for tidligt på grund af luftforurening. Selvom luftforureningen er faldende, har luftforurening fortsat alvorlige konsekvenser for danskernes sundhed,

Læs mere

Tilbud på nye legeredskaber til GF Nordvangsparken 2010

Tilbud på nye legeredskaber til GF Nordvangsparken 2010 Tilbud på nye legeredskaber til GF Nordvangsparken 2010 Hvem er Uno Koncept A/S? Enestående sortiment Enestående rådgivning Enestående kvalitet Enestående service Uno håndplukker det bedste inden for gade-

Læs mere

Sundolitt Climate+ House. Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø

Sundolitt Climate+ House. Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Sundolitt Climate+ House Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Sundolitt Climate+ House Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Klimavenlig bolig til fremtiden Hvis vores samlede CO2

Læs mere

Energieffektive bygninger - et dansk og globalt perspektiv. Gastekniske dage 18. maj 2009 Susanne Kuehn

Energieffektive bygninger - et dansk og globalt perspektiv. Gastekniske dage 18. maj 2009 Susanne Kuehn Energieffektive bygninger - et dansk og globalt perspektiv Gastekniske dage 18. maj 2009 Susanne Kuehn Visionen for bygninger Vi skal tænke bygninger på en ny måde Bygninger kan producere energi i stedet

Læs mere

Edo-design for the construktion industry

Edo-design for the construktion industry Edo-design for the construktion industry En offentlig bygherres krav om bæredygtighedscertificering Kontorchef Niels Sloth 2 Overskrifter Region Nordjylland som virksomhed Region Nordjylland som KlimaRegion

Læs mere

Hvordan vælger jeg vinduer? Vintech vi producerer vinduer og døre præcis til dine behov

Hvordan vælger jeg vinduer? Vintech vi producerer vinduer og døre præcis til dine behov Hvordan vælger jeg vinduer? Vintech vi producerer vinduer og døre præcis til dine behov Vintech er en mindre vinduesfabrik, grundlagt i 1979 i Ørbæk. Kvalitet har gennem alle årene været det faste omdrejningspunkt

Læs mere

Grundejerforeningen Skovholmslund

Grundejerforeningen Skovholmslund Grundejerforeningen Skovholmslund Til generalforsamlingen d. 27. april 2015 Bestyrelsens beretning for året 2014 Grundejerforeningen har nu eksisteret i næsten 2 år, og denne beretning er den første hele

Læs mere

Dansk strategi for ITS

Dansk strategi for ITS Dansk strategi for ITS ITS udviklingsforum marts 2011 Indledning Trafikken er de senere årtier steget markant. På de overordnede veje er trafikken fordoblet de seneste 30 år, og den øgede trængsel på vejnettet

Læs mere

DFM Gå-hjem møde 7. november 2007

DFM Gå-hjem møde 7. november 2007 DFM Gå-hjem møde 7. november 2007 Københavns Energi De nye energibestemmelser og deres umiddelbare konsekvenser for planlægning og gennemførelse af bygge- og renoveringsprojekter J.C. Sørensen Projektleder

Læs mere

EF-typegodkendelse af køretøjer En introduktion

EF-typegodkendelse af køretøjer En introduktion EF-typegodkendelse af køretøjer En introduktion Version 1 / 30. september 2014 Indhold Hvorfor typegodkendelse? Hvem berører det? CoC og CoP De tre alternativer Forpligtelser og ansvar VBG GROUP SALES

Læs mere

Alcoa smedede aluminiumsfælge. Fakta & Tal

Alcoa smedede aluminiumsfælge. Fakta & Tal Alcoa smedede aluminiumsfælge Fakta & Tal VIDSTE DU? Alcoa fælge er de stærkeste fælge Hver fælg starter som en hel blok meget stærk og korrosionsbestandig aluminiumslegering. Med et tryk på 8000 ton bliver

Læs mere

KOMPETENCE, FLEKSIBILITET OG HØJT SERVICENIVEAU DANSK AUTOMATION & ANALYSE

KOMPETENCE, FLEKSIBILITET OG HØJT SERVICENIVEAU DANSK AUTOMATION & ANALYSE KOMPETENCE, FLEKSIBILITET OG HØJT SERVICENIVEAU DANSK AUTOMATION & ANALYSE KOMPETENCE, FLEKSIBILITET OG HØJT SERVICENIVEAU Sådan lyder kodeordene for Dansk Automation og Analyse. Gennem de sidste 15 år

Læs mere

hansen facadeentreprenøren Glasalu Hansen Balcony den hurtige vej til en større bolig

hansen facadeentreprenøren Glasalu Hansen Balcony den hurtige vej til en større bolig hansen facadeentreprenøren Glasalu Hansen Balcony den hurtige vej til en større bolig Hansen Balcony Hansen Balcony er et dansk udviklet og produceret profilsystem til lukning af altaner. Med Hansen Balcony

Læs mere

Materialeundersøgelser

Materialeundersøgelser Materialeundersøgelser Betonundersøgelser Betonteknologi og korrosion. Specialundersøgelser på bl.a. broer og bygninger. COWI rådgiver om beton i Danmark såvel som i udlandet. Vi finder årsager til problemer,

Læs mere

CBL sikrer, at oplysninger om den enkelte kunde og resultater m.v. behandles fortroligt.

CBL sikrer, at oplysninger om den enkelte kunde og resultater m.v. behandles fortroligt. Generelt Cement- og Betonlaboratoriet (CBL) i Aalborg Portlands Research and Development Centre (RDC) blev etableret i 1977 i forbindelse med en sammenlægning af CtO-Laboratoriet, Cementlaboratoriet og

Læs mere

Innovation og mennesker

Innovation og mennesker 1 Innovation og mennesker Det kan Cremans rådgivning gøre for innovation I en innovationsproces er der som regel masser af idéer og penge til at begynde med. Hos Creman er det vores erfaring, at det er

Læs mere

Deres professionelle leverandør af aluminiumselementer

Deres professionelle leverandør af aluminiumselementer Deres professionelle leverandør af aluminiumselementer ... Vores erfarne mandskab er klar til at ekspedere enhver opgave med præcision og engagement. Om ALUfabrikken: ALUfabrikken er en moderne produktionsvirksomhed

Læs mere

Lette løsninger for et bedre miljø!

Lette løsninger for et bedre miljø! Lette løsninger for et bedre miljø! Jackon A/S er Nordens ledende producent af isolering og emballage i polystyren. Vi leverer energieffektive og komplette løsninger til fundament og bolig. Der er mange

Læs mere

Totaløkonomi. Februar 2013 Totaløkonomi - DFM medlemsmøde

Totaløkonomi. Februar 2013 Totaløkonomi - DFM medlemsmøde 1 Totaløkonomi INDHOLD 2 Introduktion til totaløkonomi Nogle kæpheste Scenarier og nøgletal Eksempel på beregning Totaløkonomisk forankring Totaløkonomiske udfordringer Strategisk fokus Totaløkonomiske

Læs mere

Miljøoptimering af godstransport indenfor bygge-anlægssektoren

Miljøoptimering af godstransport indenfor bygge-anlægssektoren Miljøoptimering af godstransport indenfor bygge-anlægssektoren Jens Chr. Binder, NIRAS Kent Bentzen, NTU Baggrund og formål Projektet er igangsat og finansieret af Miljøstyrelsen efter anbefaling fra det

Læs mere

Vægelementet. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton

Vægelementet. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton Vægelementet Inspiration og Teknik kvalitetsporebeton Vægelementet Vægelementet solide fordele Vægelementet fra H+H Danmark A/S er den professionelle løsning til bagmure og skillevægge. Et effektivt system,

Læs mere

Grundejerforeningen Danas Park Husum. Tilstandsrapport for veje og fortove

Grundejerforeningen Danas Park Husum. Tilstandsrapport for veje og fortove Ingholt Consult Rådgivende Ingeniørfirma ApS Christian X Alle 168 2800 Kongens Lyngby Tlf. 45880633 Fax 45880684 Grundejerforeningen Danas Park Husum Tilstandsrapport for veje og fortove Dato: 27.04.2012

Læs mere

Sapa Building System. Vinduer 1074 SX

Sapa Building System. Vinduer 1074 SX Sapa Building System Vinduer 1074 SX 2 Kontorhus for KMD i Skejby, Århus, med Sapa vindue 1074. Arkitekt: Arkitema A/S. Opført 2007-2008 Sapa vinduessystem 1074 SX Nyudviklet vindue med med lav U-værdi

Læs mere

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk Til Kerteminde Kommune att. Kent Stephensen Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Dato: 19.02.2008. Bemærkninger til planforslaget

Læs mere

ALBERTSLUND KOMMUNE Energibesparelser i en klimatid strategier og aktiviteter

ALBERTSLUND KOMMUNE Energibesparelser i en klimatid strategier og aktiviteter MANDAG MORGEN Energibesparelser i kommunerne 3. maj 2011 ALBERTSLUND KOMMUNE Energibesparelser i en klimatid strategier og aktiviteter Anne Marie Holt Christensen Arkitekt og projektleder på klimaplan

Læs mere

Det nye kvalitets- og garantimærke for vinduer og døre

Det nye kvalitets- og garantimærke for vinduer og døre Det nye kvalitets- og garantimærke for vinduer og døre 2 Alle vinduer, der er omfattet af ordningen, skal være forsynet med en synlig mærkat med det nye logo. Mærkaten rummer desuden oplysninger om, hvem

Læs mere

Passivhus Nordvest Fyraftensmøde 20.11.2014. Rådgiverens arbejde i praksis med bæredygtighed og herunder certificeringsordninger (DGNB)

Passivhus Nordvest Fyraftensmøde 20.11.2014. Rådgiverens arbejde i praksis med bæredygtighed og herunder certificeringsordninger (DGNB) Passivhus Nordvest Fyraftensmøde 20.11.2014 Rådgiverens arbejde i praksis med bæredygtighed og herunder certificeringsordninger (DGNB) Introduktion Indlægsholder Jørgen Lange Teknikumingeniør 1987, Byggeri,

Læs mere

TOTALØKONOMI. Marts 2015 Totaløkonomi - Arkitekternes Efteruddannelse

TOTALØKONOMI. Marts 2015 Totaløkonomi - Arkitekternes Efteruddannelse 1 TOTALØKONOMI INDHOLD 2 Den totaløkonomiske tankegang Nogle kæpheste Scenarier og nøgletal Definitioner og beregninger Totaløkonomisk forankring Totaløkonomiske udfordringer Totaløkonomiske værktøjer

Læs mere

Øget energieffektivitet og lavere FM-kostninger

Øget energieffektivitet og lavere FM-kostninger Øget energieffektivitet og lavere FM-kostninger 19. Oktober 2010 Susanne Balslev Nielsen Center for Facilities Management Danmarks Tekniske Universitet Hvem er jeg? Civilingeniør 1993, byplanlægning Ph.D.:

Læs mere

OFFENTLIGT - PRIVAT SAMARBEJDE - Partnering på vejområdet inden for drift og vedligeholdelse

OFFENTLIGT - PRIVAT SAMARBEJDE - Partnering på vejområdet inden for drift og vedligeholdelse OFFENTLIGT - PRIVAT SAMARBEJDE - Partnering på vejområdet inden for drift og vedligeholdelse 2 PARTNERING FOKUS PÅ SAMARBEJDE Partnering er en samarbejdsform, der kan supplere et almindeligt udbud mellem

Læs mere

BedreBolig-plan. BOLIGEJER Familien Espersen Ved Grænsen 70 2000 Frederiksberg. BEDREBOLIG-RÅDGIVER Thomas Jensen Påskeliljevej 5 4681 Herfølge

BedreBolig-plan. BOLIGEJER Familien Espersen Ved Grænsen 70 2000 Frederiksberg. BEDREBOLIG-RÅDGIVER Thomas Jensen Påskeliljevej 5 4681 Herfølge Rapportnr.: XXXXX Firmanr.: XXXXXX Dato: 00. måned 2014 BedreBolig-plan BEDREBOLIG-RÅDGIVER Thomas Jensen Påskeliljevej 5 4681 Herfølge 56 78 12 34 info@thomasjensen.dk CVR: 12345678 BOLIGEJER Familien

Læs mere

ISOKLINKER. Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV

ISOKLINKER. Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV ISOKLINKER Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV Dear Reader, ISOKLINKER facade isoleringssystemer er blevet afprøvet og testet gennem mange år og løbende forskning og udvikling

Læs mere

Beton-Oscar til Aalborg-arkitekt Fornem hæder for utraditionelt og energirigtigt plejehjem i Gistrup

Beton-Oscar til Aalborg-arkitekt Fornem hæder for utraditionelt og energirigtigt plejehjem i Gistrup PRESSEMEDDELELSE: Beton-Oscar til Aalborg-arkitekt Fornem hæder for utraditionelt og energirigtigt plejehjem i Gistrup Stor og bæredygtig arkitektur. Med den begrundelse får arkitekt Kim Flensborg og Arkitektfirmaet

Læs mere

Elegant, innovativt og indadgående

Elegant, innovativt og indadgående FUTURA+i Elegant, innovativt og indadgående Fremstillet i aluminium og PUR 53 mm slanke rammer for et let udtryk og stort lysindfald Højisolerende og energibesparende Futura+i er indadgående med alle fordelene

Læs mere

Miljørejsen. Travellink AB Bredgade 36B 1260 København K Telefon: 7080 8470 privatrejser@travellink.dk www.travellink.dk

Miljørejsen. Travellink AB Bredgade 36B 1260 København K Telefon: 7080 8470 privatrejser@travellink.dk www.travellink.dk Miljørejsen Grønnere reiser for privatreisen Travellink AB Bredgade 36B 1260 København K Telefon: 7080 8470 privatrejser@travellink.dk www.travellink.dk Travellink er repræsenteret både i Danmark, Norge,

Læs mere

Hvid beton - sikkerhed og æstetik

Hvid beton - sikkerhed og æstetik Dansk Betondag 2004 Hotel Svendborg, Fyn 23. september 2004 Hvid beton - sikkerhed og æstetik Project Manager Tommy Bæk Hansen Marketing Manager Brian Schou Nielsen Project Manager Hans Bruun Nissen Aalborg

Læs mere

Lavmands Hydraulic Lifting System

Lavmands Hydraulic Lifting System Kærup Parkvej 13 4100 Ringsted >Project Proposal for Dennis Busses >17.02.2010 Lavmands Hydraulic Lifting System Patent Pending Per Lavmand 1 kort er en af Danmarks førende virksomheder indenfor emissionsteknologi,

Læs mere

Fremtidens landbrug er mindre landbrug

Fremtidens landbrug er mindre landbrug Fremtidens landbrug er mindre landbrug Af Sine Riis Lund 17. februar 2015 kl. 5:55 FORUDSIGELSER: Markant færre ansatte og en betydelig nedgang i landbrugsarealet er det realistiske scenarie for fremtidens

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

21. Maj 2014 Har produktion af printkort en fremtid i Danmark?

21. Maj 2014 Har produktion af printkort en fremtid i Danmark? 21. Maj 2014 Har produktion af printkort en fremtid i Danmark? Europas produktion af PCB 80erne Produktionen tredoblede Europa har stabil markedssandel på 15-17% Kort nedgang 1990-1992 90 erne Produktionen

Læs mere

Agenda. Hvorledes sikres det beslutningsmæssige grundlag for CO-2 neutrale byggerier & renoveringer?

Agenda. Hvorledes sikres det beslutningsmæssige grundlag for CO-2 neutrale byggerier & renoveringer? Agenda Totaløkonomi i energineutralt byggeri Hvorledes sikres det beslutningsmæssige grundlag for CO-2 neutrale byggerier & renoveringer? Totaløkonomi i energineutralt byggeri Energiberegner Brugervenlig

Læs mere

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE HÅG & THE ENVIRONMENT & HÅG & THE ENVIRONM VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE...VI LÅNER DEN AF VORES BØRN DET GØR VI... HÅG har en gennemgribende idé om, at alle virksomheder har et ansvar ud over

Læs mere

Vision og mål for MSE mod 2020

Vision og mål for MSE mod 2020 M S E S t r a t e g i p r o c e s 2 0 1 3 Vision og mål for MSE mod 2020 Strategi i MSE Som nævnt på MSE dagen 2012 er vi på vej op i Superligaen! Vi er fortsat den største entreprenør på Lolland Falster,

Læs mere

Modul 1: Hvad er god energirådgivning?

Modul 1: Hvad er god energirådgivning? 1 Modul 1: Indholdsfortegnelse: Rådgivningens formål...2 Den gode rådgivning...2 Fokus på formidlingen...3 Energimærkningsordningen i udvikling...3 Energimærkningens indhold...4 5 gode råd...5 10 ting

Læs mere

BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING. 24. og 25. AUGUST 2010

BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING. 24. og 25. AUGUST 2010 BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING 24. og 25. AUGUST 2010 DAGSORDEN FOR MØDET 19.00 Velkomst og baggrund Ole Kirk, Planlægningschef, Vejdirektoratet 19.10 Præsentation af undersøgelserne,

Læs mere

Din professionelle leverandør af aluminiumselementer. Dansk kvalitetshåndværk!

Din professionelle leverandør af aluminiumselementer. Dansk kvalitetshåndværk! Din professionelle leverandør af aluminiumselementer Dansk kvalitetshåndværk! Vores medarbejderstab repræsenterer mange års erfaring inden for branchen. Om ALUfabrikken ALUfabrikken er en moderne produktionsvirksomhed

Læs mere

Titel. Bilers brændstofforbrug og CO2 udledning. Indsatsen skærpes. Ulrich Lopdrup, ulo@trafikstyrelsen.dk, Trafikstyrelsen Tilhørsforhold

Titel. Bilers brændstofforbrug og CO2 udledning. Indsatsen skærpes. Ulrich Lopdrup, ulo@trafikstyrelsen.dk, Trafikstyrelsen Tilhørsforhold Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Villa OpNed, CEBRA arkitekter. Højkantparket Ask

Villa OpNed, CEBRA arkitekter. Højkantparket Ask Højkantparket Ask Villa OpNed, CEBRA arkitekter Woodfl Højkantparket Merbau. MT Højgaard - Kbh. En stærk partner for arkitekter og bygherrer Luksusboliger på havnefronter, eksklusive firmadomiciler og

Læs mere

Motorvejen Hårup-Låsby

Motorvejen Hårup-Låsby Trafik Motorvejen Hårup-Låsby 1 1 2 2 Tilslutningsanlæg Hårup Når det nye tilslutningsanlæg bliver taget i brug, er der kun motorvej øst for det, i retning mod Aarhus. Derfor bygger Vejdirektoratet en midlertidig

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2009

Organisationsbestyrelsens beretning for 2009 Organisationsbestyrelsens beretning for 2009 Jeg vil som jeg plejer aflægge beretning, der dækker tidsrummet fra sidste generalforsamling til dato. Administrationen. FA09 har for nylig fået nye lokaler

Læs mere

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år København, den 26. oktober 2009 Ny pensionsanalyse: Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år Morningstar analyserer nu som noget nyt pensionsselskabernes egne risikoprofil fonde fra Unit Link

Læs mere

- EN GOD INVESTERING. 14 gode grunde 3. LIMFJORDSFORBINDELSE. www.3limfjordsforbindelse.nu info@3limfjordsforbindelse.nu

- EN GOD INVESTERING. 14 gode grunde 3. LIMFJORDSFORBINDELSE. www.3limfjordsforbindelse.nu info@3limfjordsforbindelse.nu 3. LIMFJORDSFORBINDELSE - EN GOD INVESTERING Det nye Folketing skal sikre, at der nu vedtages en anlægslov for den 3. Limfjordsforbindelse, samt at der anvises en statslig finansiering. 14 gode grunde

Læs mere

:PVS DBSHP PVS DPNNJUNFOU

:PVS DBSHP PVS DPNNJUNFOU Transport udover alle grænser Den stærkt stigende internationale samhandel skærper kravene til godssikring. Kravene til virksomhederne øges. Det handler om at undgå dyre transportskader, vel at mærke på

Læs mere

Thisted Varmeforsyning

Thisted Varmeforsyning - Termisk komfort til enhver tid Kort & godt om a.m.b.a. Ringvej 26 7700 Thisted Tlf. 97 92 66 66 Fax 96 17 71 66 www.thisted-varmeforsyning.dk post@thisted-varmeforsyning.dk CVR nr. 30 99 25 12 Stiftet:

Læs mere

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø QMS- håndbog Kvalitet og Miljø Munck Asfalt a/s April 2015 Munck Asfalt a/s Munck Intercon a/s, nu Munck Asfalt a/s, blev etableret i Nyborg i starten af 90'erne. I de første år var fokus koncentreret

Læs mere

Kommunernes erstatningsansvar for skader ved færden i det offentlige rum

Kommunernes erstatningsansvar for skader ved færden i det offentlige rum Værd at vide om Kommunernes erstatningsansvar for skader ved færden i det offentlige rum KOMMUNE 2 Et overblik over ansvarsreglerne Her får du et overblik over ansvarsreglerne for kommunerne ved borgernes

Læs mere

Anders Strange Hansen

Anders Strange Hansen Anders Strange Hansen Personlig information Nationalitet: Dansk Fødselsår: 1969 Kontakt Epost: as@strange-consult.dk Tlf.: +45 40455799 Uddannelse Civilingeniør, Bygningslinien fra Danmarks Tekniske Højskole

Læs mere

Byggeri, Beton Notat 06. december 2006 TJA. Synligbeton; Nye formmaterialer 1. forsøgsrække

Byggeri, Beton Notat 06. december 2006 TJA. Synligbeton; Nye formmaterialer 1. forsøgsrække Synligbeton; Nye formmaterialer 1. forsøgsrække INDLEDNING I projektet Den Synlige Betonoverflade, delprojekt C5 (Nye formmaterialer) er der planlagt 2 forsøgsrækker, hvoraf den første er blevet gennemført

Læs mere