Torsdag den 24. oktober 2013 kl. 15:30-17:30 på Radisson Blu Scandinavia Hotel i København.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Torsdag den 24. oktober 2013 kl. 15:30-17:30 på Radisson Blu Scandinavia Hotel i København."

Transkript

1 Generalforsamling i DOS Torsdag den 24. oktober 2013 kl. 15:30-17:30 på Radisson Blu Scandinavia Hotel i København. DAGSORDEN Søren Overgaard (SO) indledte med at byde velkommen. 1. Valg af dirigent SO foreslog Sten Larsen som dirigent. Sten Larsen blev enstemmigt valgt. Han konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt, og at de kommende forhandlinger derfor måtte anses for at være lovlige i henhold til vedtægterne. 2. Formandsberetningen. SO henviste til den udsendte skriftlige formandsberetning og indledte i øvrigt med at anmode generalforsamlingen om at mindes de seks medlemmer, der var afgået ved døden inden for det sidste år. Selskabet vokser stadig og der er nu 1050 medlemmer. Enkelte var blevet ekskluderet, dette er sket fordi de ikke har overholdt betalingskrav af kontingenter. Bestyrelsen har holdt ni møder inkl. det traditionelle Sixtusmøde, som er et internatmøde, hvor dels bestyrelsen holder møder, hvor diverse fagudvalg også mødes, og hvor bestyrelsen også mødes med industrien for at drøfte samarbejdet. Formanden takkede bestyrelsen og sekretæren for samarbejdet. SO takkede tillige de mange medlemmer, som har tillidsposter og indgår i arbejdsgrupper. Mange af disse medlemmer havde i år på bestyrelsens opfordring gjort rede for deres aktivitet, som er aftrykt i DOS Bulletinen, der udkom op til generalforsamlingen. Antallet af tilmeldte til DOS Kongressen stiger fortsat og er i år det største, lige som der også er tilmeldt det største antal abstracts. Der er foretaget en række moderniseringer med nye elektroniske tiltag, bl.a. elektronisk tilmeldingssystem, og der var elektronisk program i såkaldt responsivt design d.v.s. at programmet kan følges på diverse smart phones etc. Der var desuden i år trykt et program, som man kan have i inderlommen. Bestyrelsen har haft en relativ liberal opfattelse med henblik på godkendelse af abstracts, hvilket har medført, at kun syv abstracts er blevet afvist. Formanden bad om en tilkendegivelse af, om generalforsamlingen fandt at godkendelsesproceduren burde være mere skrap. Formanden gjorde opmærksom på, at den siddende bestyrelse i forlængelse af strategiplanen har arbejdet REFERAT GF 2013 BD/ge 1

2 med at sikre, at tilgangen til behandlingsmodeliteter gøres mere og mere evidensbaseret. Som led heri havde bestyrelsen senere på dagsordenen et forslag til ny politik for ibrugtagning af nye behandlinger m.v. Tilsvarende havde der ved kongressen i 2012 været et symposium om evidensbaseret medicin samt i år gennemgang af de første Nationale Kliniske Retningslinjer (NKR) og en Honorary Lecture om implementering af disse. Bestyrelsen lavede i 2010 en strategiplan, som generalforsamlingen godkendte. Såvel den tidligere som den nuværende bestyrelse har arbejdet ud fra denne strategiplan, og har fundet at denne har sikret, at bestyrelsen har kunnet arbejde offensivt i en række forhold. RADS (rådet for anvendelse af dyr sygehusmedicin) udgav i maj 2012 en behandlingsvejledning om tromboseprofylakse ved total hofte- og knæalloplastik. Bestyrelsen havde betydelige indvendinger herimod, og det lykkedes efterfølgende at få beslutningen ændret, og der er nu nedsat et nyt udvalg med SO som formand. Der er nu udarbejdet NKR for knæartrose, skulderlidelser, diabetiske fodsår, ligesom en retningslinje for håndledsnære frakturer er på vej. Formanden benyttede lejligheden til at takke de mange medlemmer, der har deltaget i udarbejdelsen for deres store arbejde. Bestyrelsen vil i øvrigt fortsætte arbejdet med at publicerede NKR bliver behandlet på generalforsamlingerne. Formanden gjorde opmærksom på, at rekrutteringen til specialet har været svingende, der er mange ansøgere i øst, medens der er færre i nord og syd. Der er dog ingen vakante stillinger, men det er vigtigt at satse på rekruttering. Samarbejdet med YODA er derfor også vigtigt. Bestyrelsen sætter stor pris på samarbejdet, og finder at YODA har stor betydning for rekruttering til specialet. Bestyrelsen finder derfor også, at det er tid til at forholdet til YODA bliver tættere, og stiller derfor forslag om at YODA får en fast plads i Uddannelsesudvalget. Formanden afsluttede med en stor tak til Niels Wisbech Pedesen, som har ydet en stor indsats for Uddannelsesudvalget (UDDU). Indsatsen har været uvurderlig og NWP har sat DOS på dagsordenen. Dirigenten bad herefter om kommentarer. Cody Bünger bakkede stærkt op om, at der skal være fokus på evidens, og fandt at dette var afgørende for at selskabet fastholder sin position. Frank Damgaard (formand for Dansk Traumeselskab) fandt at det videnskabelige niveau var hensigtsmæssigt, og at er godt, at der ikke bliver bedømt skarpere ved antagelse af abstracts. Herefter blev formandens beretning vedtaget med akklamation. 3) DOS politik for introduktion af nye behandlinger, implantater og medicinsk udstyr: Forslaget til en DOS politik om dette område var tidligere udsendt i en nyhedsmail. Formanden introducerede baggrunden for forslaget, og pointerede at der altid foreligger et dilemma mellem at erhverve ny viden og risiko for sikkerhed. Der bliver desværre ofte introduceret nye behandlinger, hvor der ikke foreligger nogen klinisk dokumentation. Den foreslåede politik skal ikke ses som en begrænsende faktor, men som en hjælp til at optimere REFERAT GF 2013 BD/ge 2

3 patientsikkerheden og forbedre evidensniveauet for fremtidige behandlinger. Den foreslåede politiktekst er: DOS mener, at der skal foreligge klinisk dokumentation for en given behandling implantat andet medicinsk udstyr før ibrugtagning som rutine i patientbehandlingen. Den kliniske dokumentation skal bygge på en faglig vurdering af om effekten og risikoen ved anvendelse af en given behandling, implantat og andet medicinsk udstyr er tilstrækkelig videnskabeligt belyst, eller om det i stedet er relevant at iværksætte et sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt. Efter introduktionen bad dirigenten om kommentarer. Niels Dieter Röck fra Odense kommenterede, at han håbede, at det ville blive respekteret af alle medlemmer. Cody Bünger fandt, at det var en klar kvalitetsparameter at vi fokuserede på effekten af produkter, inden disse bliver taget i brug. Kim Schanz fandt at det var begrænset, hvor meget politikken vil flytte. Michael Brix gjorde opmærksom på, at selv ved denne kongres var der mange abstracts, som viste at ting var taget i brug, før man havde vurderet effekten af det. Efterfølgende havde man så gjort den op ved en undersøgelse. Han støttede politikken. Benn Duus gjorde opmærksom på, at politikken nok ikke flytter adfærden fra den ene dag til den anden, men den vil ændre kulturen på lang sigt, og bakkede derfor stærkt op omkring den. Thomas Kjær var ligeledes enig i politikken, men han fandt at der kunne være behov for at få konkretiseret, hvad der forstås ved dokumentation. Michael Krogsgaard fandt at også at det var et godt forslag, som ikke forhindrede at ting blev taget i brug men at der var en forpligtelse til at dokumentere, at forholdene var i orden inden man tog tingene i brug. Forslaget blev herefter vedtaget med akklamation. Der var ingen stemmer imod. 4) Forslag til vedtægtsændring: Bestyrelsen havde stillet forslag til vedtægtsændringer, som havde været sendt ud. Bestyrelsen vil gerne trække YODA tættere på DOS. YODA gør et særdeles stort arbejde som tjener specialet, rekruttering, aktiviteter m.v. De er særdeles aktivt arbejdende og bestyrelsen foreslår derfor, at vedtægterne ændres, således at YODA får en plads i Uddannelsesudvalget, og at denne plads har en funktionsvarighed på tre år. Formanden for YODA, Bjarke Viberg, gjorde opmærksom på at funktionstiden for YODA var for lang og foreslog i stedet en funktionstid på 2 år. REFERAT GF 2013 BD/ge 3

4 Dette kunne bestyrelsen tiltræde og forslaget blev vedtaget med akklamation. 5. Udvalgsberetninger: a) Videnskabelige udvalg ved Ole Rahbek (OR) OR takkede udvalgsmedlemmerne for et godt samarbejde. Han henviste til den skriftlige beretning. Der er foretaget en række tiltag i forhold til DOS kongressen, som er en af udvalgets kerneopgaver, herunder en afstemningsproceduren i forhold til posterkonkurrencen. Der er etableret en bedre præsentation af prismodtagere, der vil komme en ny evaluering af DOS kongressen, og der er planlagt nye symposier. Herudover er der foretaget en løbende justering af websiden. Der er fortsat et højt publikationsniveau fra Danmark i alt 125 artikler i 2012, medens der er publiceret 126 artikler fra januar til oktober Det fremtidige indsatsområde vil være scoring af abstracts, forskningssymposium og synliggørelse af Ph.D afhandlinger. b) Kvalitetsudvalget ved Claus Munk Jensen (CMJ) Der blev henvist til den skriftlige redegørelse. Den store opgave fremadrettet for Kvalitetsudvalget bliver implementering af de Nationale Kliniske Retningslinjer og det videre arbejde med de Korte Kliniske Retningslinjer (KKR). Der var fra Kvalitetsdata DK fremsendt forslag til en ny måde at redegøre for kvalitet i sundhedsvæsenet. Disse var forbundet med talrige fejl og en aktiv indsats fra udvalget og formanden har sikret, at dette bliver revurderet. c) Uddannelsesudvalget(UDDU) ved Niels Wisbech Pedersen (NWP) Formanden for Uddannelsesudvalget Niels Wisbech Pedersen henviste til den skriftlige beretning og takkede udvalget for arbejdet. NWP pointerede også at indsatsen fra delkursuslederne og underviserne på delkurserne var uvurderlig og takkede for den indsats. NWP takkede for den meget store deltagelse ved symposiet om Fase IV målbeskrivelser. Der er i øvrigt nedsat en arbejdsgruppe vedrørende evaluering af den lægelige videreuddannelse i regi af UDDU. Der forestår et stort og spændende arbejde om at drøfte, hvordan de forskellige lægeroller skal vurderes, og der foreligger forskellige publikationer herom fra Sundhedsstyrelsen. NWP gjorde endvidere opmærksom på, at der på DOS hjemmeside ligger en side under UDDU om vidensdeling, hvor man kan dele erfaringer, tage ved lære af hinanden og få gode ideer til undervisning. Siden bliver desværre ikke brugt meget og mangler indlæg, og NWP appellerede til at den bliver anvendt. NWP benyttede endelig lejligheden til at gøre opmærksom på uddannelsesdagen i maj 2014, hvor der vil være fokus på de ældre uddannelsesgivende læger og deres rolle i forbindelse med den lægelige videreuddannelse. REFERAT GF 2013 BD/ge 4

5 Til slut takkede NWP for sin tid i bestyrelsen. d) Nordisk Ortopædisk Forening (NOF): Klaus Hindsø (KH) Næstformanden Klaus Hindsø (KH) redegjorde for mødet i NOF s bestyrelse i maj Der er fortsat diskussion om NOF s berettigelse. NOF er klemt mellem de nationale selskaber og det europæiske selskab EFORT. NOF har nu tilsluttet sig EFORT som associeret medlem, hvilket kan give ny inspiration til NOF. KH gjorde i øvrigt opmærksom på NOF kongressen fra 7. til 9. maj Der foreligger henvisning hertil på hjemmesiden. e) EFORT ved Per Kjærsgaard-Andersen (PKA) PKA redegjorde for udviklingen i EFORT, den årlige kongres er vigtig, men udgør mindre end 50 % af de samlede opgave. EFORT har en række opgaver i forhold til EU og er repræsenteret i en række centrale organer. EFORTs hovedsæde er flyttet fra Zürich til Geneve, hvilket har medført, at den tidligere tyske dominans er blevet reduceret. Det er nu en bestyrelsesbeslutning, hvor kongresserne skal placeres. Næste kongres er i London PKA var glad for at Danmark har fået sig så stærkt placeret i EFORTs forskellige organer og udvalg. f) DRG ved Svend Erik Østgaard (SEØ) SEØ redegjorde for arbejdet i udvalget, hvor der er gjort flere forsøg på at sætte kvalitet på dagsordenen i forhold til honorering af afdelingerne. Der er dog intet reelt alternativ til DRG. Der er stadig en række forskellige udfordringer i DRG honoreringen, men der arbejdes intensivt med disse i udvalget. Der var korte beretninger fra fagområderne håndkirurgi, rygkirurgi og sarkomgruppen samt YODA. Der henvises i øvrigt til de enkelte fagområders og organisationers hjemmesider. 6. Valg til bestyrelse og udvalg. a) Formand for Kvalitetsudvalget Claus Munk Jensen var på valg, afgik efter tur og var villig til genvalg. CMJ blev genvalgt med akklamation. b) Redaktør Steen Lund Jensen afgik efter tur og var villig til genvalg. SLJ blev genvalgt med akklamation. c) Kasserer Henrik Palm, afgik efter tur og var villig til genvalg. HP blev genvalgt med akklamation. d) Formand for Uddannelsesudvalget Niels Wisbech Pedersen afgik efter tur og ønskede ikke genvalg. REFERAT GF 2013 BD/ge 5

6 Formanden indstillede på bestyrelsens vegne Søren Kold, som er overlæge i traumatologiområdet i Aalborg. Han har en lang erfaring som postgraduat klinisk lektor, medlem af mange arbejdsgrupper, inspektor m.v. og har arbejdet med uddannelse i mange år. Søren Kold blev enstemmigt valgt med akklamation. e) Valg til Videnskabeligt Udvalg, Anders Troelsen og Jeannette Penny afgik efter tur og var villige til genvalg og blev genvalgt med akklamation. 7. Skabelon for kliniske retningslinjer CMJ gjorde rede for begrebet Korte Kliniske Retningslinjer (KKR). KKR skal udarbejdes, når der ikke bliver udarbejdet NKR. KKR er monofaglige, velafgrænsede og skal omfatte velafgrænsede, kliniske problemstillinger. De skal være forankrede i fagområderne, der skal anvendes en særlig proces, herunder udarbejdelse af såkaldte PICO spørgsmål og vurdering af evidensniveau efter den såkaldte GRADE skala. De skal have et omfang på 3-4 sider og planen er, at der skal udarbejdes 2-5 KKR årligt. Der var fra generalforsamlingen tilslutning til at der bliver arbejdet videre med KKR i KU med henblik på senest at vedtage en endelig skabelon herfor ved generalforsamlingen Fremlæggelse af regnskab Kassereren Henrik Palm (HP) fremlagde rengskab. Regnskabet er på baggrund af særlige indtægter fra NOF 2010 og EFORT kongressen 2012 samt visse regnskabsmæssige forhold særlig godt. HP gjorde imidlertid opmærksom på, at såfremt disse særlige indtægter, ikke havde været til stede, ville der ikke være overskud. Der er på nuværende tidspunkt ikke behov for at ændre på kontingentet, men kontingentets niveau vil løbende blive vurderet. Regnskabet for DOS blev herefter godkendt med applaus. Kontingent : bestyrelsen indstillede uændret kontingent på kr årligt. Dette blev godkendt med applaus. DOS Fonden: regnskabet for DOS Fonden blev fremlagt og godkendt med applaus. Dansk ortopædisk selskabs fonds uddelinger: dette punkt er fejlagtigt kommet på dagsordenen og udgår, idet uddelingerne finder sted fredag d 25. oktober Eventuelt: Der var intet til dette punkt. Formanden Søren Overgaard sluttede herefter generalforsamlingen og takkede for engagementet samt takkede Steen Larsen for den måde, hvorpå han havde varetaget hvervet som dirigent. REFERAT GF 2013 BD/ge 6

7 Generalforsamlingen bliv afsluttet med applaus. Benn Duus/ge Godkendt på bestyrelsesmøde i Dansk Ortopædisk Selskab d. 2. december 2013 Sten Larsen Dirigent Søren Overgaard Formand Klaus Hindsø Næstformand Benn Rønnow Duus Afgående formand Henrik Palm Kasserer Steen Lund Jensen Redaktør Niels Wisbech Pedersen Formand for uddannelsesudvalget Ole Rahbek Formand for videnskabeligt udvalg Claus Munk Jensen Formand for kvalitetsudvalget REFERAT GF 2013 BD/ge 7

DOS Bulletin DOS Kongressen 2014

DOS Bulletin DOS Kongressen 2014 DOS Bulletin Oktober 2014 43. årgang DOS Kongressen 2014 Radisson Blu Scandinavia Hotel 22.-24. oktober www.ortopaedi.dk DOS Kongressen 2014 1 DOS Bulletin Udgiver Dansk Ortopædisk Selskab Lyngskrænten

Læs mere

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE Onsdag 13. marts 2013, kl. 9.30 17.30 Odense Universitetshospital, Patienthotellet, 5. sal, nord Sdr. Boulevard 29, indgang 1, 5000 Odense C Deltagere fra bestyrelsen

Læs mere

DOS BULLETIN WWW.ORTOPAEDI.DK

DOS BULLETIN WWW.ORTOPAEDI.DK DOS BULLETIN OKTOBER 2012 41. ÅRGANG FORORD.........................................................3 DOS KONGRESSEN 2012 - OVERSIGT...................................5 LISTE OVER UDSTILLERE.............................................6

Læs mere

Dansk Ortopædisk Selskab - Strategiplan Version 9. oktober 2011 Behandles på DOS Generalforsamling 2011. Strategiplan

Dansk Ortopædisk Selskab - Strategiplan Version 9. oktober 2011 Behandles på DOS Generalforsamling 2011. Strategiplan Strategiplan Dansk Ortopædisk Selskab Bestyrelsen Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Vision & mission... 4 Myndigheder... 7 Industrien... 8 Nationale samarbejdsorganisationer... 8 Internationale

Læs mere

DOS BULLETIN ÅRSMØDET 2009... 3 INDKALDELSE AF FOREDRAG OG POSTERS... 4 ABSTRACTS OG POSTERE... 5 FOREDRAGSKONKURRENCE... 7

DOS BULLETIN ÅRSMØDET 2009... 3 INDKALDELSE AF FOREDRAG OG POSTERS... 4 ABSTRACTS OG POSTERE... 5 FOREDRAGSKONKURRENCE... 7 DOS BULLETIN NR. 4 JUNI 2009 38. ÅRGANG ÅRSMØDET 2009.............................. 3 INDKALDELSE AF FOREDRAG OG POSTERS............. 4 ABSTRACTS OG POSTERE......................... 5 FOREDRAGSKONKURRENCE.......................

Læs mere

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Scandic Tampere City Hotel, Finland Onsdag d. 4. maj 2011 13.30 17.30. Referat (Final )

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Scandic Tampere City Hotel, Finland Onsdag d. 4. maj 2011 13.30 17.30. Referat (Final ) DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE Scandic Tampere City Hotel, Finland Onsdag d. 4. maj 2011 13.30 17.30 Referat (Final ) Deltagere fra bestyrelsen: Benn Duus (BD), Søren Overgaard (SO), Steen Lund

Læs mere

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Onsdag d. 26. august 2009 Bispebjerg Hospital Opgang 7a, 3. sal tv,. mødelokale 2. Kl. 08.00 16.

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Onsdag d. 26. august 2009 Bispebjerg Hospital Opgang 7a, 3. sal tv,. mødelokale 2. Kl. 08.00 16. DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB Danish Orthopaedic Society Secretariat DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE Onsdag d 26 august 2009 Bispebjerg Hospital Opgang 7a, 3 sal tv, mødelokale 2 Kl 0800 1600 Til stede:

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri. Dato Fredag den 14. marts 2014 Tid 9.00-11.30 Klarskovgård, Comwell, Korsør

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri. Dato Fredag den 14. marts 2014 Tid 9.00-11.30 Klarskovgård, Comwell, Korsør Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri Dato Fredag den 14. marts 2014 Tid 9.00-11.30 Sted Klarskovgård, Comwell, Korsør Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent. 2. Formandens

Læs mere

DOS BULLETIN ÅRSMØDET 2004... 3 LEDER... 8 MSEC-PORTALEN... 10 REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I UDVALG I DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB...

DOS BULLETIN ÅRSMØDET 2004... 3 LEDER... 8 MSEC-PORTALEN... 10 REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I UDVALG I DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB... DOS BULLETIN NR. 4 JUNI 2004 33. ÅRGANG ÅRSMØDET 2004............................. 3 - INDKALDELSE AF FOREDRAG OG POSTERS........ 4 - ABSTRACTS OG POSTERE.................... 5 - FOREDRAGSKONKURRENCE...................

Læs mere

Referat. Politihistorisk Selskab Fælledvej 20 2200 København N

Referat. Politihistorisk Selskab Fælledvej 20 2200 København N Politihistorisk Selskab Fælledvej 20 2200 København N Referat fra Politihistorisk Selskabs ordinære generalforsamling mandag den 25. marts 2013 kl. 16.00 i Rigspolitiets kantine, Polititorvet 14, 5., 1780

Læs mere

ÅRSBERETNING 2003. Psykiatri NYT DK BUP. Det gode liv som psykiater BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRISK SELSKAB DANSK PSYKIATRISK SELSKAB.

ÅRSBERETNING 2003. Psykiatri NYT DK BUP. Det gode liv som psykiater BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRISK SELSKAB DANSK PSYKIATRISK SELSKAB. ÅRSBERETNING 2003 Psykiatri NYT PsykiatriNYT November 2003 Nr. 2 Årg. 1 Faglig debat Vaklende lægerolle? FYP om det fælles værdiggrundlag for den samlede offentlige indsats forvoksne med sindslidelse i

Læs mere

DOS BULLETIN ÅRSMØDET 2003... 3 LEDER... 8 REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB... 10

DOS BULLETIN ÅRSMØDET 2003... 3 LEDER... 8 REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB... 10 DOS BULLETIN NR. 4 JUNI 2003 32. ÅRGANG ÅRSMØDET 2003............................. 3 - INDKALDELSE AF FOREDRAG OG POSTERS......... 4 - ABSTRACTS OG POSTERE..................... 5 - FOREDRAGSKONKURRENCE...................

Læs mere

ÅRSBERETNING 2007 DPS DANSK PSYKIATRISK SELSKAB WWW.DPSNET.DK

ÅRSBERETNING 2007 DPS DANSK PSYKIATRISK SELSKAB WWW.DPSNET.DK DPS DANSK PSYKIATRISK SELSKAB WWW.DPSNET.DK 1 INDHOLD DANSK PSYKIATRISK SELSKAB... 3 1. Formandens beretning...3 1.1. DPS struktur... 3 1.2. Medlemstal... 3 1.3. Medlemsmøder... 3 1.4. Bestyrelsen pr.

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 4 1. Valg af dirigent.... 6 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken.

Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken. Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken. Valg af dirigent. Formand Lars Bacher bød velkommen, og foreslog at Ole Simonsen L 52 blev valgt til dirigent på

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 4 1. Valg af dirigent.... 5 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

ÅRSBERETNING 2006 DPS DANSK PSYKIATRISK SELSKAB WWW.DPSNET.DK

ÅRSBERETNING 2006 DPS DANSK PSYKIATRISK SELSKAB WWW.DPSNET.DK DPS DANSK PSYKIATRISK SELSKAB WWW.DPSNET.DK 1 INDHOLD DANSK PSYKIATRISK SELSKAB... 3 1. Formandens beretning... 3 1.1. DPS struktur... 3 1.2. Medlemstal... 3 1.3. Medlemsmøder... 3 1.4. Bestyrelsen pr.

Læs mere

ÅRSBERETNING 2005 DPS BUP-DK DANSK PSYKIATRISK SELSKAB BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRISK SELSKAB I DANMARK

ÅRSBERETNING 2005 DPS BUP-DK DANSK PSYKIATRISK SELSKAB BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRISK SELSKAB I DANMARK DPS DANSK PSYKIATRISK SELSKAB & BUP-DK BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRISK SELSKAB I DANMARK 1 INDHOLD DANSK PSYKIATRISK SELSKAB... 5 1. Formandens beretning... 5 1.1. Medlemstal... 5 1.2. Medlemsmøder... 5 1.3.

Læs mere

DOS BULLETIN ÅRSMØDET 2005... 3 REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSK

DOS BULLETIN ÅRSMØDET 2005... 3 REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSK DOS BULLETIN NR. 4 JUNI 2005 34. ÅRGANG ÅRSMØDET 2005............................. 3 INDKALDELSE AF FOREDRAG OG POSTERS.......... 4 ABSTRACTS OG POSTERE...................... 5 FOREDRAGSKONKURRENCE....................

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT AF DANSK PSYKOLOG FORENINGS GENERALFORSAMLING I KØBENHAVN 24.-25. MARTS 2012

BESLUTNINGSREFERAT AF DANSK PSYKOLOG FORENINGS GENERALFORSAMLING I KØBENHAVN 24.-25. MARTS 2012 Generalforsamling 2012 BESLUTNINGSREFERAT AF DANSK PSYKOLOG FORENINGS GENERALFORSAMLING I KØBENHAVN 24.-25. MARTS 2012 1. VALG AF OP TIL FIRE DIRIGENTER OG OP TIL FEM MEDLEMMER AF FORSLAGSARBEJDSGRUPPEN

Læs mere

2.1 Protokollat fra ordinær generalforsamling... 12 2.2 Program for Årsmødet 2012... 17

2.1 Protokollat fra ordinær generalforsamling... 12 2.2 Program for Årsmødet 2012... 17 1 1. FORMANDENS BERETNING... 3 1.1 DPS struktur... 3 1.2 Medlemmer... 3 1.3 Medlemsmøder... 4 1.4 Bestyrelsen pr. 1. januar 2013... 4 1.5 Bestyrelsens arbejde 2012... 4 1.5.1 Bestyrelsesmøder... 4 1.5.2

Læs mere

Protokol 11. Områdegruppebestyrelsesmøde 2. September på hotel Scandic Roskilde kl. 09.30 20.00

Protokol 11. Områdegruppebestyrelsesmøde 2. September på hotel Scandic Roskilde kl. 09.30 20.00 Protokol 11. Områdegruppebestyrelsesmøde 2. September på hotel Scandic Roskilde kl. 09.30 20.00 Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Henrik Novak, Peter Ørn, Hans Jørgen Worm- Laursen, Poul Balle,

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 21. april 2015

Referat af generalforsamlingen den 21. april 2015 Referat af generalforsamlingen den 21. april 2015 Den 21. april 2015 kl. 10.30 afholdtes på Hotel Radisson Blu Scandinavia, Amager Boulevard 70, København ordinær generalforsamling i Pensionskassen for

Læs mere

Ordinær generalforsamling R E F E R A T

Ordinær generalforsamling R E F E R A T 1/15 Ordinær generalforsamling Søndag den 2. marts 2014 kl. 14.00 Assens Skolens lokaler, Niels Kjærbyesvej 9, 5610 Assens R E F E R A T Bestyrelsen: Hans Mørkebjerg H57 (HM), Helge Jakobsen G57 (HJ),

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK Referat af ordinær generalforsamling Torsdag, den 4. februar 2010 kl. 19.00 på Niverødgårdskolen I alt var 35 huse repræsenteret på generalforsamlingen og heraf 8 ved fuldmagt.

Læs mere

Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011

Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011 Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011 Velkomst Efter afslutning af et interessant indlæg fra lektor Lars Hovbakke Sørensen om svensk-danske relationer kunne

Læs mere

Umiddelbart efter Generalforsamlingen konstituerede den 5 mand store bestyrelse sig

Umiddelbart efter Generalforsamlingen konstituerede den 5 mand store bestyrelse sig Generalforsamlingen DSOHH 21. maj 2015 Formandsberetning I forbindelse med sidste generalforsamling der blev afholdt i relation til Nordisk Kongress i København, var der udskiftning af 2 bestyrelses medlemmer.

Læs mere

Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale. Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015

Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale. Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015 Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015 Den 13. april 2015 kl. 10.30 afholdtes i DGI Byen - CPH Conference, Tietgensgade

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere

JANUAR 2003 11. ÅRGANG

JANUAR 2003 11. ÅRGANG DA Dansk Selskab for INFO Anæstesiologi og Intensiv Medicin Ekstraordinær generalforsamling 3 Referat fra generalforsamlingen 7 Spørgeskema vedrørende efteruddannelse Midt Opdatering fra Anæstesiudvalget

Læs mere