Referat Bestyrelsesmøde 24. februar 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Bestyrelsesmøde 24. februar 2015"

Transkript

1 Sekretariatet 27. februar 2015 Gitte Kudsk Referat Bestyrelsesmøde 24. februar 2015 Dato: 24. februar 2015 Tid: kl Sted: Styrelsen for Forskning og Innovation Bredgade København K Lokale 009, Stuen Deltager: Børge Obel, John Renner Hansen, Malou Aamund, Karen Skovgaard Petersen, Helle Rootzen, Ingrid Melve, Peder Thusgaard Ruhoff, Troels Rasmussen, Steen Pedersen, Martin Bech, Gitte Kudsk Kompetencecenterchef Lene Krøl Andersen deltog under punkt 7. Afbud: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt 2. Godkendelse af referat fra seneste møde Sætningen under punkt 8 National strategi for datamanagement tilføjes at universiteter og bevaringsinstitutioner også kan bidrage in-kind til arbejdet. Sætningen lyder herefter: De samlede beslutninger på DeIC bestyrelsesmøde og (specielt) på DEFF styregruppemøde den 3. december 2014, betyder, at der på nationalt plan blev afsat omkring 40 mio. kr. til datamanagement-området, heraf forventes omkring 13 mio. kr. samlet at komme fra universiteterne og bevaringsinstitutionerne, evt. i form af in-kind bidrag. 3. Godkendelse af Årsregnskab og Årsrapport 2014 Årsregnskab 2014: Ifht. til prognose for 2014 fremlagt på bestyrelsesmødet den 3. december 2014 er der i regnskabet en manglende indtjening fra de internationale udviklingsprojekter i GÉANT regi. Projekterne løber ind i 2015, og beløbet udbetales først ved projektafslutningen. Opsparingspuljen til netopgradering udvikler sig som aftalt. Opsparingen er med udgangen af 2015 på 8 mio. kr. Det foreløbige budget for 2016 viser et underskud på 4 mio.kr. Da underskuddet hidrører fra netetableringsprojektet i 2016, og dermed indgår i den aftalte finansieringsmodel og tages af opsparingen dertil, bør det ikke fremgå af budgettet men håndteres under saldoposterne for dette. Bestyrelsen godkendte med disse bemærkninger årsregnskabet for 2014

2 Årsrapport 2014 Bestyrelsen godkendte forslaget til årsrapport for 2014 med enkelte forslag til ændringer til tekst og illustrationer. Sekretariatet blev opfordret til at overveje, hvordan det bedst sikres, at den relevante information når de forskellige modtagere af årsrapporten. Derudover bør et resume på engelsk overvejes. 4. Orientering om Økonomi 2015 Den første prognose for økonomien i 2015 viser, at det som planlagt vil være muligt at spare 4 mio. kr. op til netopgraderingsprojektet. Computing og Storage delen af 2015-prognosen viser et underskud, men der er en opsparing fra 2014, der skal anvendes til dette. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 5. Orientering og godkendelse HPC aktiviteter 5.1 Status fra de nationale centre Bestyrelsen henstillede til at der blev arbejdet på at ensarte statusrapporterne fra de nationale centre. DeIC Nationale HPC Center, SDU indvies den 24. marts. Maskinerne er ankommet og er ved at blive installeret. Afleveringsprøve er nært forestående. Centret forventes at kunne tages i drift snarest efter indvielsen. DeIC Nationale LifeScience Supercomputer, DTU blev indviet i november. Teknikken er endnu ikke helt på plads. UPS installeres snarest. Der meldes om mange glade testbrugere af anlægget, der er i pilotdrift. Hensigtserklæring om etablering af DeIC Nationale Kulturarvscluster på Statsbiblioteket blev underskrevet lige før jul. De sidste detaljer på driftsaftalen mellem DeIC og SDU mangler at falde på plads. Den vil danne model for aftalerne med DTU om LifeScience computeren og med Statsbiblioteket om kulturarvsclusteret. Bestyrelsen påpegede, at det vigtige i aftalen er at understrege hensigten med centrene om det nationale samarbejde til gavn for forskningen. Bilaget til aftalen er meget detaljeorienteret og måske svær at bruge som model. Sekretariatet understregede, at det primært er selve aftalen, der anvendes som model, mens omfanget af bilaget er op til driftsleverandøren. Bestyrelsesformand og Sekretariat arbejder videre med kontrakt med SDU og skabelon for de øvrige aftaler. 5.2 Status IBM-aftale Aftale om samarbejdsfora/partnerskab med IBM på vegne af forskerne blev underskrevet af Bestyrelsesformanden lige før jul. Aftale om anvendelse af applikationer forhandles stadig. Det er primært IBMs skelnen mellem Academia og Commercial, og anvendelsen på kulturarvsclusteret, der skal opnås enighed om. DTU har investeret Watson-pakken og tester det på DTU Compute i DTUs kompetencecenter. Det bliver stillet til rådighed for DeIC og testes som Proof-of-Concept i et samarbejde mellem

3 Statsbiblioteket og DTU med hensyn til WAYF integration og adgang til data på tværs af de nationale anlæg. DTUs indkøbsjurister arbejder samtidig på en paragraf 31-erklæring, der skal afløfte EU udbuds forpligtigelsen for universiteterne, når DeIC køber på deres vegne. 5.3 Internationale relationer Det er en løbende intern diskussion i DeIC organisationen om engagementsniveauet i de sammenhænge, hvor vi for nu kun deltager med observatør-status. DeIC er i den sammenhæng stadig en ny organisation, og niveaet for deltagelse er endnu ikke helt fundet. Vi har i samarbejde med universiteterne endnu ikke de nødvendige ressourcer til at deltage i fx det tekniske udviklingsarbejde. NORDUnet/GÉANT: NORDUnet repræsenterer DeIC i det europæiske netsamarbejde. Det fungerer fint. GÉANT projektet, der tidligere har bestået af et overordnet projekt med mange underprojekter nedbrydes nu i mindre afgrænsede projekter. NeIC: De nationale forskningsrådsrepræsentanter (for Danmarks vedkommende Troels Rasmussen, Styrelsen for Forskning og Innovation) har trukket sig ud af bestyrelsen for NeIC, og overladt det til repræsentanter fra de nationale e-infrastrukturudbydere. Vægten skal lægges på at de nationale initiativer understøttes af det nordiske samarbejde. NeIC skal finde nyt mandat og mission. Understøttelse af Tier-1 aktiviteten skal fortsætte. e-irg er en tænketank for den europæiske e-infrastruktur. Et nyt whitepaper er undervejs, som bør inddrages i diskussion af DeICs fremtidige strategi. EGI: DeIC har meldt sig ud af EGI. Det vurderes fortsat ikke at have konsekvenser for danske forskere. PRACE: DeIC har hidtil betalt 0,5 mio.kr. om året for at være medlem af PRACE. Beløbet har dækket medlemskab, men ikke driften af computerne. Det bliver nu ændret, hvilket hæver beløbet til mellem 3,5 og 5 mio. kr. årligt. Danske forskere er i stor udstrækning blevet bevilliget regnetid på computerne, og bestyrelsen vurderer, at det også i fremtiden er i dansk forsknings interesse at bevare medlemskabet af PRACE. Bestyrelsen vedtog, at der skal afsættes 5 mio. kr. i budgettet for 2016 til PRACE. Der skal arbejdes på, hvor pengene skal komme fra. Medlemskabet skal løbende evalueres og der skal være en strategi for hvordan vi kan trække os ud af samarbejdet. EUDAT: DeIC har i øjeblikket kun en observatørpost. Med den fastlagte datamanagement strategi bør det være muligt for at indgå mere aktivt i samarbejdet. 6. Orientering vedr. infrastrukturpuljen Troels Rasmussen orienterede om processen omkring den nye roadmap for forskningsinfrastruktur. Forslag til puljen kan indsendes fra universiteterne frem til den 30. april Ministeren træffer den endelige afgørelse efter indstilling fra NUFI. Resultaterne offentliggøres i efteråret. Styrelsen for Forskning og Innovation foreslår, at DeIC er med til at vurdere ansøgningerne til e- infrastruktur/escience, efter NUFIs behandling og prioritering af forslag. DeICs rolle afklares nærmere på møde med FI den 5. marts Troels Rasmussen orienterede om, at Danmark ikke lever op til de opstillede mål omkring deltagelse i det europæiske rammeprogram for e-infrastruktur. Der indsendes for få ansøgninger

4 fra de danske forskere. Udfordringerne skal identificeres fx omkring ansøgningsprocedurerne. DeIC kan tænkes af have en rolle her. 7. Status fra Kompetencecentret Kompetencecenterchef Lene Krøl Andersen præsenterede de planlagte aktiviteter for kompetencecentret. Præsentationen er vedlagt referatet. Bestyrelsen kommenterede, at det var fint at fokus for de første aktiviteter var områderne humaniora/samfundsfag, men pointerede, at det var vigtigt også at se på aktiviteter, der kunne facilitere forskernes anvendelse af internationale e-infrastrukturer/hpc anlæg og adgangen til ressourcer hos ESS. Bestyrelsen opfordrede til, at Kompetencecentret udarbejdede et landkort, der illustrerer igangværende aktiviteter og mulige fremtidige aktiviteter. 8. Status datamanagementaktiviteter Efter den endelige vedtagelse af den nationale strategi for forskningsdatamanagement i DEFF styregruppe og DeICs bestyrelse, er universiteterne og bevaringsinstitutionerne nu blevet bedt om at indstille medlemmer til en DM LedelsesCAB og forslag til en formand for det nationale forum. Fristen er ultimo februar, og det er forventningen, at en formand er udpeget i løbet af marts. Bevaringsinstitutionerne (Statsbiblioteket (SB), Det Kongelige Bibliotek (KB) og Rigsarkivet (RA) er blevet bedt om at indstille en fælles kandidat til DM LedelsesCABen, hvilket dog giver visse udfordringer, da parterne ikke er enige om den grundlæggende lovgivning på området. De har derfor anmodet om, at SB+KB får en repræsentant i CABen og RA får en repræsentant. DeICs bestyrelse understregede, at diskussionen om, hvilken lovgivning, der skal gælde på området ikke hører hjemme i LedelsesCABen, men i de pågældende ministerier. Bestyrelsen henstillede derfor til at problematikken tages op på møde med Styrelsen for Forskning og Innovation den 5. marts 2015 og at der efterfølgende udarbejdes en indstilling, der sendes til bestyrelsen til mailhøring. Datamanagement strategien indeholdt et forslag om, at der etableres en national akademisk dropbox facilitet. Der findes en mængde løsninger på markedet. Bestyrelsen opfordrede derfor til, at der i samarbejde med interessenterne blev udarbejdet en kravsspecifikation, der definerer, hvad der kendetegner en akademisk dropbox. Herefter defineres en eller flere løsninger, der kan leve op til kravene. CIO Forum bør inddrages i dette arbejde. Troels Rasmussen informerede om status på projektet om et nationalt data og beregningscenter for følsomme data. Troels arbejder sammen med esciencekomiteen på et notat på området, der vil beskrive forskernes behov og mulige løsninger. Dette sker også i samarbejde med formanden for Koordinerende Organ for Registerforskning (KOR). Notatet sendes til FI. 9. Orientering om netudbygningsprojekt 2016 Martin Bech orienterede om at styregruppen for netudbygningsprojektet har vedtaget, at der skal foretages en spørgerunde hos de største institutioner, for at kortlægge det fremtidige behov på området.

5 Bestyrelsen ønskede på næste møde at få en opdatering på State of the Art på netværkssiden. 10. Orientering om Evaluering 2015 Den foreslåede formand for evalueringspanelet, tidl. IT-chef på Statsbiblioteket Arne Sørensen, har sagt ja til opgaven. Rambøll engageres til at stå for sekretariatsopgaven. De øvrige panelmedlemmer inviteres snarest. Forventningen er, at der foreligger en rapport fra panelet den 1. september, som vil blive fremlagt på bestyrelsens strategiseminar i september. 11. Ændring af rammer for godkendelse af udviklingsprojekter Bestyrelsen havde på mødet i december 2014 ønsket en ændring af rammerne for godkendelse af udviklingsprojekter for forskningsnet-delen af budgettet. DeIC sekretariatet foreslog, at grænserne for godkendelse af nye projekter under Forskningsnet (FL ) ændres til: Nye projekter op til kr. godkendes af formanden på baggrund af godkendt projektbeskrivelse. Projekter over denne grænse fremlægges i bestyrelsen. Bestyrelsen godkendte ændringen med tilføjelsen: Projektet præsenteres for bestyrelsen på næstkommende bestyrelsesmøde. 12. Status for Drift- og projektaktiviteter Bestyrelsen tog status til efterretning uden bemærkninger. 13. Meddelelser fra Formand og Sekretariat Steen Pedersen orienterede om, at WAYF CAB som ønsket af bestyrelsen havde leveret forslag til udviklingsområder. Den daglige ledelse arbejder videre med forslagene, og vil på næste bestyrelsesmøde komme med konkrete indstillinger. Chef for DKCERT Shehzad Ahmad har fået en ny stilling. Informationssikkerhedschef fra Københavns Universitet Henrik Larsen tiltræder som ny chef for DKCERT pr. 1. marts Børge Obel orienterede om at DEFF havde været på besøg hos SURF i Holland, der netop har været igennem en reorganisering. Præsentationer fra turen sendes til bestyrelsen. 14. Øvrige meddelelser Ingen øvrige meddelelser 15. Kommende møder Onsdag den 10 juni kl NORDUnet A/S Kastruplundgade Kastrup Onsdag den 23. september kl september kl Strategiseminar Molskroen

6 Hovedgaden 16 Femmøller Strand 8400 Ebeltoft Torsdag den 3. december kl Microsofts nye hovedkvarter i Lyngby. Handlingspunkter fra mødet: Handling Ansvarlig Tidsfrist Bemærkning Underskud vedrørende netetableringsprojektet bør ikke fremgå af budget 2016 Martin Inden bestyrelsesmøde 10. juni 2015 Færdiggøre årsrapport Gitte Leveres til FI senest 1. april Ensarte statusrapporter fra de nationale HPC centre Færdiggøre kontrakt med SDU og skabelon for øvrige kontrakter Fremtidig punkt om internationale relationer på notat indeholde indstillinger Indarbejde 5 mio. kr. til PRACE i budget 2016 Invitere Henrik Wegener til bestyrelsesmøde for at orientere om udfordringerne med danske ansøgninger til EU midler Kort indlæg om Stateof-the-art netværk på næste bestyrelsesmøde Gitte Børge/Sekretariatet Sekretariatet (Rene) Sekretariatet Sekretariatet Til bestyrelsesmøde 10. juni 2015 Snarest Til bestyrelsesmøde 10. juni Martin 10. juni 2015 ESS relaterede aktiviteter og landkort over aktiviteter Rejse problematikken med Kompetencecentret/Lene Børge På møde den 5. marts Efterfølgende notat til bestyrelsen

7 bevaringsinstitutionernes forskellige lovgrundlag i FI Sende præsentationer fra DEFF styregruppes møde med SURF til bestyrelsen Gitte

DeIC escience komité møde

DeIC escience komité møde Bilag 1: Referat fra den 17. november 2014 Bilag 2: Udkast til handlings- og organisationsplan inkl. buget for Kompetencecentrets særlige indsatsområder (ved Lene) Bilag 3: Udkast til national escience

Læs mere

e-infrastruktur som fundament for forskning og uddannelse

e-infrastruktur som fundament for forskning og uddannelse Å R S R A P P O R T 2 0 1 3 e-infrastruktur som fundament for forskning og uddannelse DeIC årsrapport 2014 April 2014 Redaktion: Gitte Kudsk, DeIC Design og layout: Møller Nicolaisen design Journal nr:

Læs mere

e-infrastruktur som fundament for forskning og uddannelse

e-infrastruktur som fundament for forskning og uddannelse Å R S R A P P O R T 2 0 1 4 e-infrastruktur som fundament for forskning og uddannelse DeIC årsrapport 2014 April 2015 Redaktion: Gitte Kudsk og Torben B. Sørensen, DeIC Design og layout: Møller Nicolaisen

Læs mere

K K R S Y D D A N M A R K

K K R S Y D D A N M A R K REFERAT 2015 K K R S Y D D A N M A R K Dato: 24-02-2015 10:00 Sted: Fuglsangcentret, Søndermarksvej 150, 7000 Fredericia Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager

Læs mere

Referat fra møde i det stående udvalg Tirsdag den 8. juni, kl. 13.00 15.30 på IBIS

Referat fra møde i det stående udvalg Tirsdag den 8. juni, kl. 13.00 15.30 på IBIS Referat fra møde i det stående udvalg Tirsdag den 8. juni, kl. 13.00 15.30 på IBIS Møde referat Til stede Lehnart Falk (ADRA Danmark), Frank Lausten (CARE), Jann Sjursen (Caritas Denmark), Karen Reiff

Læs mere

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 2. september 2015 kl. 15:00 Contech Automatic i Nykøbing F. Deltagere:

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 2. september 2015 kl. 15:00 Contech Automatic i Nykøbing F. Deltagere: Dagsorden Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 2. september 2015 kl. 15:00 Contech Automatic i Nykøbing F. Deltagere: Jens Stenbæk, Regionrådet Susanne Lundvald, Regionsrådet Ole Drost, Regionsrådet John

Læs mere

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag 169B168B167B166B165B164B163B162B161B160B159B158B157B 156B155B154B153B152B151B150B149B148B147B146B145B144B 143B142B141B140B139B138B137B136B135B134B133B132B131B 130B129B128B127B126B125B124B123B122B121B120B119B118B

Læs mere

Korpsledelsesmøde den 12. til 14. april 2013 Endeligt referat

Korpsledelsesmøde den 12. til 14. april 2013 Endeligt referat Korpsledelsesmøde den 12. til 14. april 2013 Endeligt referat Mødet Fredag den 12. april 2013 kl. 19:00 til søndag den 14. april 2013 kl. 15:15 på Skovbrynet. Deltagere Marianne Karstensen, Karen Vejby,

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. november 2011. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. november 2011. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 9. november 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse...2 3. KF - Orientering...3 4. KF - Frigivelsessag

Læs mere

Referat af møde i programgruppen for Arkitektur & Middleware den 27. november 2007 på det Kongelige Bibliotek

Referat af møde i programgruppen for Arkitektur & Middleware den 27. november 2007 på det Kongelige Bibliotek Møde 18 Referat af møde i programgruppen for Arkitektur & Middleware den 27. november 2007 på det Kongelige Bibliotek Deltagere: Arne Sørensen (AS), Anders Christensen (AC), Tonny Laursen (TL), Ingelise

Læs mere

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen REFERAT Bestyrelsesmøde nr. 81 i BO-VEST Mandag den 15. december 2014 kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 15. dec. 2014 Mødedeltagere: Vinie Hansen, Dorthe Larsen, Karl Neumann Hugo Thuge, Jørgen Fahlgren

Læs mere

AMAGER ØST LOKALUDVALG

AMAGER ØST LOKALUDVALG 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bydelsplan 2012-2013 4. Oversigt over lokaludvalgets puljemidler juni 2012 5. Ekstern puljemiddelansøgning, Amager Børneteaterfestival (BIFUK)

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 10. september 2014 Mødetidspunkt 14:00 Sluttidspunkt 16:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

National strategi for forskningsdata management 2015-2018

National strategi for forskningsdata management 2015-2018 National strategi for forskningsdata management 2015-2018 København, den 30. januar 2015 Indholdsfortegnelse 0. Forord 3 1. Executive summary 5 2. Om styregruppen 7 A. Baggrund, nedsættelse og kommissorium

Læs mere

K K R S J Æ L L A N D

K K R S J Æ L L A N D D AG SORDEN 2015 K K R S J Æ L L A N D Dato: 02-03-2015 09:30 Sted: Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted. Mulighed for gruppemøder fra kl. 8.00-9.30 Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde

Læs mere

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen,

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen, VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING 16-03-2015 Referat Bestyrelsesmøde mandag den 16. marts 2015 kl. 9.00 Deltagere: Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon,

Læs mere

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland tirsdag den 17. maj 2011 kl. 10:00 Grønt Center, Råhavegård. Deltagere:

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland tirsdag den 17. maj 2011 kl. 10:00 Grønt Center, Råhavegård. Deltagere: Dagsorden Møde i Vækstforum Sjælland tirsdag den 17. maj 2011 kl. 10:00 Grønt Center, Råhavegård Deltagere: Steen Bach Nielsen - Afbud Jens Stenbæk Flemming Stenild Henning Jensen Mette Touborg Stig Vestergaard

Læs mere

Referat af møde i Vikingeskibsmuseets bestyrelse

Referat af møde i Vikingeskibsmuseets bestyrelse Roskilde d.19.12.2013 Referat af møde i Vikingeskibsmuseets bestyrelse Mandag d. 16. december 2013 kl. 9.00 13.00 Mødet afholdtes i museets administrationsbygning, Vindeboder 12, mødelokalet 1. sal. Tilstede:

Læs mere

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen.

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen. Bestyrelsen Ledelsessekretariatet Solbjerg Plads 3 DK-2000 Frederiksberg Tel: +45 3815 3815 Fax: +45 3815 2015 www.cbs.dk Møde i CBS bestyrelsen d. 23. april 2010 Efter aftale med formanden indkaldes hermed

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden... 2. 2. Godkendelse af referat... 2. 3. Meddelelser fra rektor og formand... 2. 4. Økonomi 2010 og 2011...

1. Godkendelse af dagsorden... 2. 2. Godkendelse af referat... 2. 3. Meddelelser fra rektor og formand... 2. 4. Økonomi 2010 og 2011... Mødereferat Mødedato: Mandag den 20. september 2010 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: 7-03-001-0007 Til stede: Fraværende: Hans Stige, Ulla Koch, Knud Henning

Læs mere

K K R S Y D D A N M A R K

K K R S Y D D A N M A R K REFERAT 2011 K K R S Y D D A N M A R K Dato : 09-11-2011 Tidspunkt: 09:30 Sted: Fredericia Uddannelsescenter, Mosegårdsvej 2, Fredericia KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners fælles interesser

Læs mere

REFERAT af 4. september 2013

REFERAT af 4. september 2013 REFERAT af 4. september 2013 Bestyrelsesmøde nr. 69 i BO-VEST Malervangen 1, Glostrup. Torsdag den 4. september 2013 kl. 16.30 Mødedeltagere: Vinie Hansen, Dorthe Larsen, Karl Neumann Hugo Thuge, Jørgen

Læs mere

Rigsrevisionens virksomhed i 2013. April 2014

Rigsrevisionens virksomhed i 2013. April 2014 Rigsrevisionens virksomhed i 2013 April 2014 RIGSREVISIONENS VIRKSOMHED I 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 1 Rigsrevisionen... 2 Faglige og økonomiske resultater Målopfyldelse i 2013... 7 Fordelingen

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Referat fra bestyrelsesmøde Sted: IKAS, mødelokale 2 Dato: 18. januar 2011 Tid: Kl. 9.15-12.30 Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet Olof Palmes Allé 13, 1. th. 8200 Aarhus N www.ikas.dk

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24. juni 2015

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24. juni 2015 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24. juni 2015 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM maj 2015 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Holdningspapir vedr.

Læs mere

Møde i politisk ledelse fredag den 3. december 2010 kl. 08.30-10.30

Møde i politisk ledelse fredag den 3. december 2010 kl. 08.30-10.30 Møde i politisk ledelse fredag den 3. december 2010 kl. 08.30-10.30 Sted Skole- og Kulturforvaltningen, Godthåbsgade 8, 9400 Nørresundby, mødelokale 2 Deltagere: Anne-Dorte Krog, Aalborg Kommune Arnold

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 3/14 2. juni 2014, Toldbodgade

Referat af hovedbestyrelsesmøde 3/14 2. juni 2014, Toldbodgade Referat af hovedbestyrelsesmøde 3/14 2. juni 2014, Toldbodgade Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle Anne Jørgensen Mads Bilstrup

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 18. januar 2013, fra kl. 9.00 til 12.00 efterfulgt af frokost Medborgerhuset

Læs mere

Chefmøde 31. januar 2007 Punkt 1. Dagsorden

Chefmøde 31. januar 2007 Punkt 1. Dagsorden Chefmøde 31. januar 2007 Punkt 1. Dagsorden Danmarks Miljøundersøgelser Forsknings-, Overvågningsog Rådgivningssekretariatet J.nr.: Ref.: kib Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Meddelelser a) Opfølgning

Læs mere

Ole Bjørn Hansen, Danmarks miljøundersøgelser Martin Teilmann. Dagsorden blev godkendt uden bemærkninger.

Ole Bjørn Hansen, Danmarks miljøundersøgelser Martin Teilmann. Dagsorden blev godkendt uden bemærkninger. Referat - UDKAST Møde: APU Dato: Mandag d. 2. februar 2009 Til stede: Martin Teilmann, AC Carsten Holm, Personalestyrelsen Marianne Rønnebæk, Københavns Universitet Hanne Rathsach, Beskæftigelsesministeriet

Læs mere