Referat af Værebro Vandværks Generalforsamling 29 April 2015 på Hotel Søfryd.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af Værebro Vandværks Generalforsamling 29 April 2015 på Hotel Søfryd."

Transkript

1 Referat af Værebro Vandværks Generalforsamling 29 April 2015 på Hotel Søfryd. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse. 4. Behandling af indkomne forslag. 5. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse. 6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen. På valg er kasserer Jørgen Sørensen samt sekretær Nils Ernstved. Begge modtager genvalg. 7. Valg af revisor og revisor suppleant. 8. Eventuelt. Formanden, Erik Krøll bød velkommen og håbede på en god og saglig generalforsamling, og oplyste at vi som sædvanlig havde fået Aksel Madsen til at stille sig til rådighed som dirigent. Pkt 1: Aksel Madsen blev valgt. AM nævnte at vi har nogle vedtægter som vi skal forholde os til, og konstaterede at GF var lovlig indvarslet, med annoncering i Lokalavisen og Roskilde Avis, samt på vandværkets hjemmeside. AM gennemgik procedurerne, og oplyste at GF optages på bånd. Der er fremmødt 13 stemmeberettigede samt 2 gæster fra Jyllinge V/v, fdm. Anne Marie Kristensen og kontorleder Vini Lindberg. Pkt.2: EK: I forb. m. vores tidligere formands sygdom, blev det aktuelt at etablere os med en kompetent afløser på vandværksdriften. Det blev det firma, som siden ledn.- renoveringens fase 3, har ledn.renoveret for os, og som efter forhandling/accept af et kvalificeret udkast til pasning af vandværksdriften, overtog denne. Vi har en stor udfordring med at begrænse en stigende forekomst af pestisider / BAM i vores boringer p.g.a. ukrudtbekæmpelses midler almindeligt anvendt i tredserne/halvfjerserne, som resulterede i at vores boring 2 på vandværksgrunden måtte lukkes. Vi henter råvandet fra boring 1 og boring 3 (400 m. fra V/v). Vi har en stor udfordring i, også om 20 år at have rent drikkevand. Derfor er vi indgået i et samarbejde med Naturstyrelsen, Roskilde Kommune, og de andre vandværker i kommunen,

2 om et skovrejsningsprojekt i Gulddysseskoven, som om år, kan sikrer os egnede boremuligheder. Vi indgår også i et samarbejde med de øvrige vandværker i kommunen, om at tilsikre en øget kontrol, og pasning af vandværker, som er en stor udfordring for os alle, og til gavn for vores forbrugere. Vi nyder godt af et administrativt samarbejde med Jyllinge V/v, og er i gang med at udvikle en fælles hjemmeside, også med Nordmarkens V/v, for en bedre service til vores medlemmer. I samarbejdet mell. De 3 vandværker, (Jyllinge-Værebro-Nordmarken ), er man enedes om etablering af det samme ledelses og driftsystem Tethys. Vi er i færd med udskiftning af vandmålere, til Kamstrup digitale vandmålere ( over en 4 årig periode), og undgår således den besværlige fysiske aflæsning i målerbrønde. Ledningsrenoveringen er snart afsluttet, og vi er stolte over at være nået hertil! Nils vil orientere om vores borings ansøgning, og Gorm om projektet i Gulddysseskoven. NER: Efter en langvarig proces på 2,5 år, og med Cowi som rådgiver, er det lykkedes at stå tæt ved målet, med en tilladelse til at foretage en prøveboring. Den forventede tilladelse skal gennem en høringsfase på 2 uger før vi kan få ok til at gå i gang. Ordren på prøveboringen er placeret, og kan starte når vi får tilladelsen. Samtidig hermed udbyder vi så arbejdet på råvandsledningen herfra til vandværket. GB: Med forurening i de bynære områder, må vi se fremad. Skovrejsningsprojektet i Gulddysseskoven er et samarbejde med Skov og Naturstyrelsen og Rosk.Kommune, samt vandværkerne i vores område, for sikring af rent drikkevand også i fremtiden, men der findes også rigeligt med rent drikkevand i det sydlige område i Jyllinge. Så hvor længe skal vi være selv-forsynende, kan man spørge. AM: Spørgsmål til bestyrelsens beretning? KM/Bygvej 5: Positivt med samarbejde om målere, administration og hjemmeside! men hvad med evt. fusion? KØ/Havrevej 2: Vandkvaliteten v. Jyllingehøj? Meget fin/ner. Bam, boring 1? /EK, JØS: Svinger lidt, men vi måler BAM til 0,047 mod grænseværdi på 0,1. Vi alternerer pumpedriften v. frekvensstyring. Flere: Hvad med fusion? EK: Vi skal kunne snakke sammen allerførst. Men vi er åbne for at samarbejde. KG /Havrevej 12: Det er fint med div. samarbejde, men ingen fusion! JØS/Hvedevej 8: Har sjældent været mere enig m. KG! GB/ Råd.gård Strandpark 13: Grundlæggende drejer det sig om rent vand til alle forbrugere. KP/Rådalsvej 63: Kvaliteten af ledn.nettet i de to andre V/v i vandværkssamarbejdet? EK: Nordm. V/v har ikke opkrævet forhøjet fastbidrag. Vi har et langt bedre ledn.net end Jyll.V/v. KP/råd.vej 63: antal forbrugere i de 3 V/v?

3 JØS: Jyllinge/2500, Værebro/943, Nordm./1040 KG/Havrevej 12: Stor ros til ledningsentreprenøren! AM: Affødt af diskussion om momsning/momsfritagelse, accepterer bestyrelsen at arbejde videre med at afklare problematikken herom. AM: Bestyrelsens beretning er hermed godkendt med overvældende flertal. 12 stemte for, og 1 undlod at stemme. Pkt. 3: JØS præsenterede det reviderede regnskab. Præsentationen affødte en del kritik fra KG/havrevej 12 og fra AJ/Egesvinget 20. AM henstillede, at diskusionerne koncentrerede sig om det aktuelle regnskab, og ikke tidligere regnskaber,( m. adresse til KG). På AM s spørgsmål til bestyrelsen, om debatten ville påvirke regnskabets endelige resultat, var svaret nej. JØS påpegede, at regnskabet er godkendt af ekstern revisor. AM oplyste på foranledning, at vores vedtægter, herunder også Dansk Lov, i forb.m. tvangsauktioner, ligestiller V/v med alm. Kreditorer, (ikke som priviligerede). Endvidere oplyste AM, at afskrivninger på ledninger i jord er likviditetsskabende. AM: Hvis det reviderede regnskab ikke kan godkendes, er det nødvendigt at indkalde til en ekstraordinær GF. Da det åbenbart ikke ønskes, går vi så til afstemning om godkendelse af regnskabet. Med et ønske om, at bestyrelsen tager KG og AJ s bemærkninger til efterretning, og at ekstern revisor tildeles en næse, konstaterede AM, at regnskabet blev godkendt med 10 stemmer for, og at 3 undlod at stemme. Pkt. 4: AM: Der er ikke modtaget nogen indkomne forslag. Pkt. 5: AM: Vi tager først budgettet, og herefter takstbladet. EK: 2016 Budgettet tager sit udgangspunkt i budgetlægningen i forb.m. opstarten på den nu næsten afsluttede ledningsrenovering. Vores overforbrug i forhold til 15 års budgettet nødvendiggør, at vores fastbidrag fastholdes til og med 2017, hvorefter budgettet revideres. NER, som har beskæftiget sig,ledningsrenoveringen vil her redegøre nærmere om forløbet. NER: Midt i næste måned afslutter vi vores ledningsrenovering med færdiggørelse af den sidste fase, fase 11. Det er en dejlig fornemmelse at kunne ændre overskriften på vores årlige grafiske oversigt, fra igangværende-, til afsluttet ledningsrenovering! Samlet udgift. 15,91 Mill.. Sparet i forh.t. budget: 7,36 Mill.. I forhold til det årlige afsætningsbeløb ( tilsammen) på 11,41 Mill., har vi overforbrugt 4,5 Mill., som har tæret på likviditeten, som derfor må bringes i balance over de næste få år (Jf. EK ovenfor). Vores gennemsnitlige udgift pr. lbn.m. for hele forløbet er kr. 1087,- mod kr. 1591,- iflg. Prognosen.

4 AJ/Egesvinget 20: Gennemført ledningsrenoveringen på 7,35 år mod budgetteret 15 år, har sparet os for en inflations udgift i 7.65 år. Meget fint! NER: Ledningsrenoveringen tog afsæt i en bestilt ledningsberegning fra fa. Cowi, som demonstrerede at vi havde et overdimensioneret net med et utilfredsstillende langsomt flow. 3 ledningsbrud på den sidste fase demonstrerer, at det var på høje tid vi kom i gang med ledn.renoveringen. EK: En stor dag i dag! KØ: Hvor tæt er vi på færdiggørelsen? NER/omkring %. NER fortsat: I umiddelbar forlængelse af afslutningen på fase 11, har vi, som et tillæg til aftalen med SHT, entreret om udskiftning af 190 lbn.m. ø 63 m.m. ledning til ø 90 m.m., til samme enhedspris som vi har i aftalen i øvrigt. Det er strækningen mellem Blodhøjvej og Kornvej, hvor ledn.dimensionen i de tilstødende ender er ø 90 m.m. JØS redegjorde for budgettet for det kommende år, og oplyste at forventet overskud for 2016 er 1,4 Mill. AJ/Egesvinget 20: Hvad med likviditets budgettet? JØS: Indvisteringsplanens likviditets-opsparing på 10 mill. frem til år 2022 er for stor. 4 mill. er ok fra 1/ AJ fortsat: Formuedannelse- Der afskrives over 50 år; hvad med genanskaffelses værdien? Et argument for ikke at havne i 2008-situationen. GB: Vi burde bakke op, men råder ikke over mange midler. Mener ikke vi kan pålægge forbrugerne dette nu. KG/Havrevej 12: Vi kan vist tillade os at holde en pause nu. AM: Afstemning for / imod vedtagelse af budgettet for det kommende år er: Vedtaget med 12 stemmer for. 1 stemme undlod at stemme. AM: Herefter skal vi stemme om Takstbladet. Takstbladet blev vedtaget med 12 stemmer for. 1 undlod at stemme. Pkt. 6. AM: Kasserer Jørgen Sørensen og Sekretær Nils Ernstved blev genvalgt. Som 1. suppleant til bestyrelsen valgtes Knud Østberg. Som 2. suppleant valgtes Keld Meincke. Pkt. 7. AM: Som revisor genvalgtes Claire Rasmussen, og som revisor suppleant genvalgtes Inge Berthelsen. Pkt. 8. AM: Så er vi nået til punkt Eventuelt. AJ/ Egesvinget 20: Fuldmagter til bankkonti? JØS: Til konti i Spar Nord: Formanden og Kasseren, ell. 2 bestyr.medlemmer. Til Reservefonden i Nordea: Smtl. Bestyrelsesmedlemmer i forening. På forespørgsel kan oplyses, at ingen bestyr.medlemmer har prokura. AMK/Jyllinge V/v: SMS systemet, som også Værebro V/v har tilsluttet sig, kører nu. Jyllinge V/v s udskiftn. af målere til de fjernaflæste Kamstrup målere er 50% udført. AMK anbefaler fælles forsikringsordning for De 3 vandværker. Jyllinge V/v opsparer ved at optage lån til 0,05 % i rente. Vedr. fusioner: Kan vente til rigtig mange har lyst. EK: Vi skal her udtrykke vores helhjertede tak til vores tidligere formand, Leif Smith-Petersen, for den store indsats han i rigtig mange år har ydet, både som formand og drift-ansvarlig på vandværket. Vi ønsker ham oprigtig god bedring i en svær tid!

5 KP/Rådalsvej 63: Kunne indkaldelse til GF fremover ikke ske via SMS? Måske med en kampagne for tilslutning hertil? AMK: God ide med opkald, 0,20 kr. / SMS AM: SMS er eneste gangbare løsning i dag! AM: Så kom vi igennem dagsordenen, og Jeg vil gerne ha lov at sige tak for god ro og orden! EK: Aksel Madsen, vi vil gerne sige dig tak for din sædvanlige gode håndtering af generalforsamlingen! Dirigent Aksel Madsen Sekretær Nils Ernstved

Ganløse Nordre Vandværk AMBA Vandværksvej 1, Ganløse, 3660 Stenløse

Ganløse Nordre Vandværk AMBA Vandværksvej 1, Ganløse, 3660 Stenløse Ganløse Nordre Vandværk AMBA Vandværksvej 1, Ganløse, 3660 Stenløse www.gnv.dk Referat af ordinær generalforsamling den 31. Marts 2014 Mødested: Rytterskolen, Østergade, Ganløse Deltagere ved Generalforsamlingen:

Læs mere

Åens grundejerforening

Åens grundejerforening Åens grundejerforening Referat af ordinær generalforsamling søndag 24. juli 2011 kl. 10.00 Åengsvej 10. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen, Risengen 11 bød velkommen til mødet og udtrykte

Læs mere

HASMARK 59. ÅRGANG JULI 2014 STRAND

HASMARK 59. ÅRGANG JULI 2014 STRAND ANDELSSELSKABET HASMARK STRANDS VANDFORSYNING HASMARK 59. ÅRGANG JULI 2014 STRAND 2 HASMARK STRAND Vagttelefon 66 18 25 54 Ved akutte sprængninger på ledningsnettet AHSV Er det 66 18 25 54? Akut? Jooo...

Læs mere

STRAND HASMARK 58. ÅRGANG JULI 2013. Hjertestarter

STRAND HASMARK 58. ÅRGANG JULI 2013. Hjertestarter ANDELSSELSKABET HASMARK STRANDS VANDFORSYNING Hjertestarter På forårets generalforsamling blev der fra medlemmerne forespurgt om en hjertestarter. Vi måtte fra bestyrelsen melde pas, men til alt held var

Læs mere

Middelfart Antenneforening

Middelfart Antenneforening Middelfart Antenneforening Referat fra generalforsamlingen onsdag den 5. marts 2014 kl. 19.00 i Middelfartsalen på Kulturøen, 5500 Middelfart Dagsorden iflg. 5 i vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Godkendelse

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tid: Torsdag den 27. september 2012 Kl. 19.30 Sted: Naturvidenskabernes Hus - Bjerringbro Ref.: CWH Deltagere: Til generalforsamlingen var fremmødt ca. 150 andelshavere,

Læs mere

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Brandsbjergvej 17 2600 Glostrup Tlf. 44848826 Egenæs Vandværk A.m.b.a. info@egenaesvand.dk www.egenaesvand.dk ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Læs mere

Referat fra Marielyst Vandværks generalforsamling lørdag d.7. juli 2012.

Referat fra Marielyst Vandværks generalforsamling lørdag d.7. juli 2012. Referat fra Marielyst Vandværks generalforsamling lørdag d.7. juli 2012. Der var 30 fremmødte heraf 22 stemmeberettigede. Den udsendte dagsorden blev fulgt. Punkt 1. Valg af dirigent. Kurt Christiansen

Læs mere

Pkt. 1 Valg af dirigent Formanden foreslog på vegne af bestyrelsen Ib Carlsen, (tidl. F 8) som herefter blev valgt.

Pkt. 1 Valg af dirigent Formanden foreslog på vegne af bestyrelsen Ib Carlsen, (tidl. F 8) som herefter blev valgt. HAVEFORENINGEN BRØNDGÅRDEN REFERAT af ordinær generalforsamling søndag den 24. marts 2013 Formand Ib Storm Pedersen, F 10 bød alle velkomne og heriblandt de to indbudte gæster Rasmus Christiansen fra Ballerup

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent referat Emne Afdelingsmøde i Bellahøj Dato 27. september 2011 00:00 Sted Restaurant Bellahøj, Bellahøj 20 Deltagere Fra Bellahøj: 40 lejemål var til stede Fra fsb: Formand for organisationsbestyrelsen

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER.

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. Formand Finn Thomsen bød de fremmødte velkommen. På bestyrelsens vegne foreslog Finn

Læs mere

Referat af Generalforsamling Lørdag den 28. juli 2012 kl. 10.00 Fårevejle Forsamlingshus

Referat af Generalforsamling Lørdag den 28. juli 2012 kl. 10.00 Fårevejle Forsamlingshus Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning 3. Regnskab 2011 4. Budget 2012 5. Indkomne forslag 6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer 7. Valg af revisor og revisorsuppleant 8. Eventuelt Referat af Generalforsamling

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5

Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5 Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5 Formand Birgit Ploumann bød velkommen til denne lidt kedelige ekstraordinære generalforsamling

Læs mere

Padborg Vandværk A.m.b.a.

Padborg Vandværk A.m.b.a. Referat fra Ordinær generalforsamling i Padborg Vandværk A.m.b.a. Tirsdag den 12. april 2011 kl. 19.30 på Frøslev Kro Fremmødte: 30 stemmeberettigede + revisor. Formanden Jeppe B. Jørgensen bød velkommen

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

REFERAT GRUNDEJERFORENINGEN LANGEKÆRS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING ØLSTYKKE BIBLIOTEK

REFERAT GRUNDEJERFORENINGEN LANGEKÆRS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING ØLSTYKKE BIBLIOTEK REFERAT AF GRUNDEJERFORENINGEN LANGEKÆRS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 4. APRIL 2006 PÅ ØLSTYKKE BIBLIOTEK 1 Grundejerforeningen Langekær Ordinær generalforsamling Tirsdag den 4. april 2006 kl.

Læs mere

Middelfart Antenneforening

Middelfart Antenneforening Middelfart Antenneforening Referat fra generalforsamlingen mandag den 9. marts 2015 kl. 19.00 i Middelfartsalen på Kulturøen, 5500 Middelfart. Dagsorden iflg. 5 i vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Godkendelse

Læs mere

R E F E R A T. ordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER MØDERET FOR LANDSRET FREDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ, KØBENHAVN TLF. 38 28 43 12 FAX 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk. DANSKE BANK 3186 3125079016 R E F E R A T af ordinær generalforsamling

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling - lørdag d. 4. september 2010, kl. 14.00

Referat af ekstraordinær generalforsamling - lørdag d. 4. september 2010, kl. 14.00 Referat af ekstraordinær generalforsamling - lørdag d. 4. september 2010, kl. 14.00 Sted: H/F Brandhøj, festpladsen. Deltagere: Advokat Mads Kofod (rådgivende for H/F Brandhøj i forbindelse med kloakeringsarbejde),

Læs mere

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Formanden: Arne Christiansen, Henriettevej 5, Dåstrup, 4130 Viby Sj. Telefon +45 2196 2292

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Formanden: Arne Christiansen, Henriettevej 5, Dåstrup, 4130 Viby Sj. Telefon +45 2196 2292 Referat fra den ordinære generalforsamling 2013 Tirsdag den 19. marts 2013 kl.19.30 afholdt Dåstrup Vandværk a.m.b.a. ordinær generalforsamling i Dåstrup Forsamlingshus med følgende dagsorden: 1. Valg

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

8. Eventuelt. 2. Beretning om det forløbne år

8. Eventuelt. 2. Beretning om det forløbne år Dall Villaby Grundejerforening og Dall Villaby Vandværk a.m.b.a. Referat fra den ordinære generalforsamling, mandag den 26. februar 2007 kl. 1930 i Fritidshuset i Dall Villaby Formanden, Flemming Hansen,

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2013 i Grundejerforeningen Bodshøjgaard.

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2013 i Grundejerforeningen Bodshøjgaard. Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2013 i Grundejerforeningen Bodshøjgaard. Tid og sted: Tirsdag d. 14/5-2013 på Restaurant Bondestuen, Jyllinge Dirigent: Per Nonboe, Bogfinkevej 6 Referenter:

Læs mere

RØRPOSTEN. Formanden sluttede af med at takke alle medlemmerne af den siddende bestyrelse for det arbejde, de ligger for dagen.

RØRPOSTEN. Formanden sluttede af med at takke alle medlemmerne af den siddende bestyrelse for det arbejde, de ligger for dagen. RØRPOSTEN Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev, afholdt onsdag den 23. april 2014 kl. 18.30 på Herlev Skole, Herlev Bygade 92 B, 2730 Herlev. Formanden, Thomas Hartwich,

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Jeg vil forsøge at fatte min i korthed, men der er trods alt lige et par ting, som vi gerne vil informere om.

Jeg vil forsøge at fatte min i korthed, men der er trods alt lige et par ting, som vi gerne vil informere om. Referat fra Generalforsamlingen den 18 marts 2015. Fremmødt 77 stemmeberettigede. Formanden (Gert have 507) bød velkommen til generalforsamlingen og præsenterede bestyrelsen. Det bliver oplyst at GF bliver

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere