1 Assens Ældreråd Praktiske oplysninger til ældre i Assens Kommune ÆLDRERÅD

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1 Assens Ældreråd Praktiske oplysninger til ældre i Assens Kommune ÆLDRERÅD"

Transkript

1 1 Assens Ældreråd Praktiske oplysninger til ældre i Assens Kommune ÆLDRERÅD

2 2 Indholdsfortegnelse 3 Velkommen til Assens ældreråd 4 Assens ældreråd 5 Valg af ældreråd 6 Kommunens ældrepolitik 7 Samarbejde og indflydelse 8 Hjælp og støtte fra kommunen 9 Visitation og madservice 10 Projekter og aktiviteter for ældre 12 Teletaxi 13 Velfærdsteknologi 14 Digitalisering 15 Plejeboliger i kommunen 16 Kontakt

3 3 Velkommen til Assens Ældreråd Kære ældre medborger Med denne brochure vil vi gerne dele relevante informationer med dig. Både om Ældrerådet og vores arbejde, men også om en række tilbud til dig som er ældre borger i Assens Kommune. I brochuren vil du blive præsenteret for Assens Ældreråd, hvem vi er, hvordan Ældrerådet er sammensat, og hvordan Ældrerådet kan gøre en forskel for dig som ældre borger. De emner, som vi har udvalgt til denne brochure, er blot nogle af de mange muligheder og tilbud, som der er til ældre borgere i Assens Kommune. Der er mange flere og altid plads til nye spændende initiativer, som gavner de ældre borgere både til hverdag og ved særlige lejligheder. Ældrerådet er til for dig som ældre borger, og vi vil gøre vores bedste for at skabe gode vilkår for alle over 60 år i Assens Kommune Afslutningsvis vil vi oplyse om, hvor du som ældre borger kan henvende dig, hvis du har spørgsmål, eller har brug for hjælp. Med venlig hilsen Assens Ældreråd de ældres stemmer i lokalpolitiken

4 4 Assens Ældreråd Folketinget har bestemt, at alle kommuner skal have et folkevalgt ældreråd. Ældrerådet i Assens repræsenterer de cirka borgere, som var fyldt 60 år på valgdagen i Dem kalder vi her 60+ere. Det er Ældrerådets opgave at sætte sig ind i de ældres ønsker, behov og problemer og bringe dem videre til forvaltningen og politikerne i Byrådet. Et arbejde vi er valgt til, og som vi sætter en ære i at varetage bedst muligt. Assens Ældreråd arbejder for alle ældre i kommunen både for dem, der har behov for hjælp, og for dem, der kan klare sig selv. Ældrerådet skal høres om alle forslag, der vedrører ældre, inden de vedtages i Byrådet. Byggeri af plejeboliger, kvalitetsstandarder for hjemmehjælp og genoptræning, biblioteksvæsen, trafikplanlægning og kommunens budget er blot nogle af de emner, som Ældrerådet inddrages i. Ældrerådets opgaver Medvirke aktivt i udformningen af kommunens ældrepolitik og andre politikk er, som berører kommunens ældre Rådgive og styrke politikernes beslutningsgrundlag Deltage i høringer og dialogmøder Komme med ideer til politikere og forvaltning Fortælle og informere politikerne om ældres levevilkår i kommunen. PROFIL OPTIK RAHR DIN LOKALE OPTIKER I ASSENS GRATIS SYNSTEST Medlem af ældresagen. ØSTERGADE ASSENS - TLF

5 5 Læs mere om Assens Ældreråd på: Valg til Ældreråd Der er valg til Ældrerådet hvert fjerde år, samtidigt med at der er valg til Byrådet. Medlemmer i Ældrerådet vælges af og blandt alle ældre, der er fyldt 60 år på valgdagen. Ældrerådet har ni medlemmer, som alle er frivillige og ulønnede. Efter valget i 2013 ser Assens Ældreråd således ud: Medlemmer Navn By Telefon Kirsten Broberg, Formand Assens Ole Thøgersen Assens Aase Andersen Haarby Richard Grøntvedt Assens Ketty Olsen Glamsbjerg Gudmund Henriksen Vissenbjerg Helge Jensen Haarby Hardy Padkær Aarup Benny Dyrdorf Glamsbjerg Næste gang der er valg til Ældrerådet er i efteråret Vi opfordrer alle 60+ere til at bruge deres stemme til Ældrerådsvalget. På den måde er du med til at sikre, at de bedste kandidater får pladserne men du er også med til at sende et vigtigt signal til politikerne. Ved at stemme viser du din støtte og tillid til Ældrerådet og dets arbejde, hvilket er vigtigt i lokalpolitik.

6 6 Kommunens Ældrepolitik I Assens Kommune er der udarbejdet en række politikker og visioner, der er rammen for kommunens arbejde på ældreområdet. Der er blandt andet visioner for ældrepolitik, sundhedspolitik, demenspolitik, frivillighedspolitik samt medborgerskabspolitik. Grundprincipperne i ældrepolitiken er først og fremmest at respektere, at alle mennesker har ansvar for eget liv og har ret til selvbestemmelse. Herudover skal Assens Kommune sikre, at kommunens ældre borgere efter individuel vurdering og konkrete behov, får den nødvendige pleje, omsorg og genoptræning, som der er brug for. Dette skal, såfremt man ønsker det, primært ske i eget hjem. Det skal også være klart, hvilke kommunale ydelser du som ældre kan forvente. Alderen er i sig selv ikke afgørende for behov og hjælp.

7 7 Samarbejde og indflydelse I Ældrerådet lægger vi vægt på at have et konstruktivt og positivt samarbejde med Byrådet til gavn for de ældre borgere i kommunen. Byrådet og de politiske udvalg er forpligtet til at høre Ældrerådet om alle forhold med betydning for kommunens ældre. Derved har Assens Ældreråd indflydelse på kommunens ældrepolitik. På vores månedlige møder behandler Ældrerådet aktuelle spørgsmål, udarbejder høringssvar og stiller forslag til behandling i de politiske udvalg. Referater fra Ældrerådets møder kan læses på Assens Kommunes hjemmeside: under punktet Ældrerådet Referater. Samarbejdet med kommunens politikere og administration (forvaltning) foregår i åben og tillidsfuld dialog i faste månedlige møder. Et neutralt talerør Ældrerådet løser mange opgaver, men den fornemste er at fungere som talerør for de ældre borgere. Partipolitisk er Ældrerådet helt neutralt og uafhængigt af organisationer, hvilket er en forudsætning for et godt samarbejde med både politikerne og forvaltningen i Assens Kommune. Ældrerådet er en selvstændig forvaltningsenhed med tavshedspligt i alle sager. Person- og personalesager må Ældrerådet ikke beskæftige sig med, og Ældrerådet kan desuden ikke ændre en forvaltningsafgørelse. Men vi lytter gerne og hjælpe dig videre, hvis en sag falder uden for vores beføjelser.

8 8 Kommunens tilbud om hjælp og støtte Når du fylder 60 år, er du såkaldt ældre borger, og har derfor adgang til at blive visiteret til de tilbud, der findes i kommunen. Kommunen tilbyder hjælp til borgere, der er fysisk eller psykisk svækkede, og som har brug for praktisk hjælp hjælp til personlig pleje, madservice, bolig eller hjælp til sygepleje. Hjælp i hjemmet Til hverdagens opgaver som rengøring, madlavning og personlig pleje yder kommunen hjælp til de borgere, som ikke selv er i stand til at klare opgaverne, og hvor medlemmer af husstanden ikke kan tage over. Medarbejderne kan alt efter borgerens behov komme på både planlagte og akutte besøg i alle døgnets timer. Hjælpen kan være varig eller midlertidig og er uafhængig af borgerens boligsituation. Hjælpemidler Ofte kan et hjælpemiddel yde den nødvendige støtte til, at en ældre borger bliver selvhjulpet og får gjort hverdagen nemmere. Derfor stiller kommunen kørestole, cykler, køkkengreb, kompressionsstrømper med videre til rådighed for de borgere, som behøver det. Assens Kommune tilbyder også råd og vejledning i forbindelse med hjælpemidler. Målet for hjemmehjælpen i Assens Kommune er: gennem respekt, omsorg, ærlighed og åbenhed at styrke den enkelte borger i at mestre eget liv. KLINIK FOR FODTERAPI ASSENS v/ Statsaut. fodterapeut Birgitte Madsen Behandling i eget hjem Tilskud via Sygeforsikringen "danmark" eller Kommunen via helbredstillæg Ring for tid på tlf.: Varm mad lige til døren. Vi køre hver dag i hele Assens Kommune. En madordning for både private og visiterede. Ring

9 9 Madservice Har du svært ved selv at lave mad, kan du søge om at blive visiteret til at få maden leveret. Kommunens madordning dækker både borgere, som bor i egen bolig, og borgere som bor på plejecentre. Alle pensionister kan bestille mad. Du kan vælge mellem Assens Kommunes Madservice eller andre leverandører, som er godkendt af kommunen. Bor du på plejecenter, er du automatisk tilknyttet centerets madordning. Madordningen bliver løbende testet af Ældrerådet, da vi mener, at et godt måltid mad er vigtigt for et sundt og godt liv. Visitation I Assens Kommune er der mange muligheder for hjælp i hverdagen. Det er en visitator, der vurderer, om du er berettiget til hjælp, samt hvordan hjælpen skal administreres. Kontakt Myndighedsafdelingen for mere information eller for at ansøge: Telefon: Hvis du er visiteret fra kommunen til at få leveret mad, kan du vælge at få maden leveret fra: Assens Køkkenet Marcussens Hotel Det Danske Madhus Willemoes Madordning Assens Begravelsesforretning Vi lægger stor vægt på at håndtere hver enkelt opgave med den største respekt. Karen: Charlotte: Nørregade Assens

10 10 Projekter og aktiviteter for kommunens ældre Der findes en lang række projekter, som har sin gang i Assens. Aktiviteter og tiltag som frivillige borgere og kommunen laver for de ældre i kommunen. Her har vi blot valgt nogle enkelte ud. Du kan finde mere information om aktiviteter på kommunens hjemmeside under punktet Ældre & Pension Aktiviteter. Aktiverende team Ældrerådet vil gerne bidrage til en positiv udvikling i plejecentrene. Vi vil gerne give mulighed for at understøtte, at livet i plejecentrene bliver en fortsættelse af beboernes liv og gerne med en positiv udvikling. Eden Alternativet er en filosofi og strategi, som har til formål at gøre en forskel for ældre i plejeboligerne. Målet er et liv uden ensomhed, kedsomhed og hjælpeløshed. Derfor sikrede vi i Ældrerådet, at der blev ansat to personer til denne væsentlige opgave. De to arbejder nu aktivt som Eden-koordinatorer. Deres opgave er at inspirere personalet på plejecentrene til en fortløbende implementering af Eden-konceptet, der er retningsgivende for de fleste plejecentre i kommunen. Længst muligt i eget liv også for den pårørende Med dette projekt har Ældrerådet ønsket at sætte fokus på et tilsyneladende overset problem. Det handler især om ægtefæller, hvor den ene part er alvorlig syg eller måske har en uhelbredelig sygdom. En tilstand der for altid og fuldstændig ændrer parrets liv. Kommunen har en kvalificeret pårørenderådgiver, der kan kontaktes for personlig samtale med henblik på følelsesmæssig og praktisk hjælp og støtte. Formålet med projektet er, at alle skal have værdig omsorg, hvis de bliver begrænset af fysiske eller psykiske sygdomme. Ring og få et tilbud! Boelsbjergvej Assens Tlf: Mobil:

11 11 Ældrerådets Lydavis Assens Ældreråds Lydavis er en frivillig forening, som udgiver en lydavis for blinde og svagtseende i Assens Kommune. Vi henter og indlæser lokalstof fra Fyens Stiftstidende, Folkebladet og Lokalavisen Assens. Lydavisen udkommer ugentlig og sendes per brevpost. Et års abonnement koster 350 kr., og for disse penge får du cirka 48 CD er, som du er velkommen til at beholde. Du kan tegne et abonnement ved at sende en mail til eller henvende dig på Borgerservice. Demenscafé Det er svært at leve med demens - og det er svært at være pårørende til personer med demens. Derfor kan der være brug for at snakke om det med andre. Demenscaféen er et tilbud til ægtepar, hvor den ene eller begge har en demensdiagnose, og hvor parret er blevet henvist til Assens Kommunes Demens Team. Det primære formål med caféen er at give parrene mulighed for at deltage i nogle sociale arrangementer sammen og måske knytte venskaber med andre par, der er ramt på samme måde. Caféerne bliver afholdt gange årligt, hver gang fra kl Der kan være faste temaer for eksempel information om, hvilke tilbud Assens Kommune tilbyder demensramte par, eller temaet kan være sang og musik, forskellige spil, grillmiddag, høstfest og juleafslutning. Vi afslutter altid med fællesspisning. Til caféen er der tilknyttet et korps af frivillige som, sammen med Demens Teamet, drager omsorg for, at arrangementerne bliver en god oplevelse for alle. Der er egenbetaling på arrangementerne samt mulighed for transport. Assens Ældreråd er repræsenteret i styregruppen. Fynske Bank

12 12 Teletaxi og visiteret kommunal kørsel Assens Kommune har en meget velfungerende Teletaxiordning. Ordningen gør det muligt at blive kørt fra en adresse til en anden inden for de gamle kommunegrænser. Krydser du derimod en kommunegrænse, skal du betale dobbelt takst. Ordningen kan benyttes af alle og til alle lejligheder. Den kræver ikke visitation, men blot rettidig bestilling. Teletaxi skal bestilles to timer før afgang. Ring til FynBus på telefon Den visiterede kommunale kørsel drejer sig om kørsel til sygehus, speciallæger og specialbehandling. Er du visiteret til sådan kørsel bestilles denne hos FLEXTRAFIK via FynBus

13 13 Velfærdsteknologi Teknologier, som understøtter og forstærker borgerens gøremål og mobilitet i hverdagen, kaldes for velfærdsteknologi. Det er altså de tekniske hjælpemidler, som kan støtte omsorgsmedarbejderne i deres arbejde og hjælpe den ældre generelt. Sådan bruges det i Assens Mange hjælpemidler tager vi for givet. Vaskemaskinen, mikrobølgeovnen, træk-og-slip-toilettet med mere vil de færreste nok undvære i dag. Men velfærdsteknologi er andet og mere end det. I Assens Kommune har man succes med flere tiltag. Loftslifte og svingbare vaske er blandt det mest almindelige, men initiativer som telefonmøder med sygerplejeske og mekaniske kæledyr har også nået en vis udbredelse. I Ældrerådet er vi positive over for anvendelse af velfærdsteknologi, hvor det giver mening. Vi følger med interesse udviklingen på området. Vi vil til enhver tid støtte, at den enkelte har ret til at blive fritaget, der hvor det opleves som fremmed og meningsløst. Ny annonce fra Tandprotetikeren Odense

14 14 Digitalisering Folketinget har besluttet, at alle skal have en digital postkasse fra den 1. november Det betyder, at al skriftlig kommunikation mellem det offentlige og borgerne bliver digital. I Ældrerådet kan vi se både fordele og ulemper for de ældre borgere, og vi vil derfor informere om, hvorledes du kan få hjælp til at benytte den digitale postkasse eller eventuelt at blive fritaget. Din personlige digitale postkasse er tilknyttet dit CPR-nummer, og postkassen følger dig uanset din bopæl. Digital Post afløser ikke e-boksen, men er et supplement. Formålet er at lette kommunikationen mellem borgeren og det offentlige. Få hjælp Vi er i Ældrerådet opmærksom på, at mange ældre finder det svært at benytte en computer. De borgere, som behøver hjælp, kan få hjælp. I systemet Digital Post er der mulighed for at give for eksempel et familiemedlem lov til at hjælpe med alt det tekniske. På Borgerservice kan de hjælpe dig til at få den rette hjælp og støtte til at komme i gang med digital post. Fritagelse Hvis man ikke har en computer, eller man har et handicap, der forhindrer brug af en computer, kan man blive fritaget. Kontakt Borgerservice som kan hjælpe dig med dette.

15 Udbetaling Danmark Mange af de opgaver, som du tidligere har kunnet få økonomisk hjælp til, bliver ikke længere varetaget af kommune. Folkepension, førtidspension og boligstøtte udbetales af Udbetaling Danmark. Hvis du som borger skal i kontakt med Udbetaling Danmark, sker det enten telefonisk eller via . Udbetaling Danmark klarer opgaverne vedrørende udbetalingerne, men har du behov for vejledning til for eksempel udfyldelse af ansøgningsskema eller brug af Internettet, skal du fortsat kontakte Borgerservice i Assens Kommune. Ud over pension og boligstøtte har du som ældre borger mulighed for at søge økonomisk tilskud til for eksempel tandlægebesøg, briller, fodpleje, varmeregning med mere. Du er velkommen til at kontakte Udbetaling Danmark, hvis du har spørgsmål om folkepension, varmetillæg og ældrecheck. Ring på tlf Mandag-onsdag: kl. 8:00-16:00. Torsdag kl. 8:00-15:00 Fredag kl. 8:00-15:00 Bemærk for international pension eller social sikring, er telefonerne åbne: Mandag-fredag: kl. 10:00-14: Plejeboliger i Assens Kommune Almindelige plejecentre Bofællesskabet Korsvang Korsvang 78, Assens 34 lejligheder i 3 boenheder Bofællesskabet Odensevej Odensevej 29E, Assens 24 lejligheder i 3 boenheder De Gamles Hjem Krengerupvej 3, Glamsbjerg 25 lejligheder i 3 boenheder Kildebakken Østergade 7, Vissenbjerg 34 plejeboliger Strandgården Strandgade 81, Haarby 31 plejeboliger i 3 boenheder Sundhedscenter Holmely Indre Ringvej 8, Aarup 40 boliger heraf 18 for demente Sydmarksgården Sydmarksvej 4, Verninge 45 plejeboliger Æblehaven Syrenvej 22, Haarby 33 plejeboliger i 4 boenheder Plejecentre for demente Bofællesskabet Skelvej Skelvej 4A, Assens 21 lejligheder i 3 boenheder Flemløse Plejehjem Th. Bangsvej 4, Flemløse 27 boliger i 3 boenheder 5 aflastningspladser for særlige demensramte.

16 ID.: 242 AD MEDIA 16 KONTAKT Assens Kommune: Rådhusets telefon- og åbningstider: Mandag Onsdag Torsdag Fredag kl. 10:00 15:00 kl. 10:00 17:00 kl. 10:00 13:00 Borgerservice Direkte henvendelse til visitatorer i Rådhusets åbningstider: Sygehjælp og træning Plejeboliger Hjemmehjælpen Hjælpemidler (Visitering og levering) Assens Kommunes Madservice Udbetaling Danmark Pension, varmetillæg og ældrecheck Udbetaling Danmark Boligstøtte Data og digitalisering HOTLINE Syddanmark Lægevagt Alarm Politi og Ambulance 112 Teletaxi Bestilling FynBus Assens Ældreråd Formand Kirsten Broberg

Værd at vide om. Gribskov Ældreråd

Værd at vide om. Gribskov Ældreråd Værd at vide om Gribskov Ældreråd 2 Indholdsfortegnelse Gribskov Ældreråd Om Gribskov Ældreråd Kontakt til Gribskov Ældreråd Forventninger og visioner Hospitalsområdet Den aktiverende indsats Den forebyggende

Læs mere

norddjurs ældreråd ÆldreVeJVISereN

norddjurs ældreråd ÆldreVeJVISereN norddjurs ældreråd ÆldreVEJVISEREN Møllehjemmet i Auning VELKOMMEN Kære læser Du sidder nu med en brochure i hånden, der præsenterer Norddjurs Ældreråd og alt det, du som ældre borger kan bruge det til.

Læs mere

Slagelse Ældreråd. Praktiske oplysninger til seniorer i Slagelse Kommune

Slagelse Ældreråd. Praktiske oplysninger til seniorer i Slagelse Kommune Slagelse Ældreråd Praktiske oplysninger til seniorer i Slagelse Kommune Denne brochure er tænkt som en håndbog for seniorer i Slagelse Kommune. Her er der samlet en række relevante informationer om kommunens

Læs mere

Struer Ældreråd LYDENS BY

Struer Ældreråd LYDENS BY Struer Ældreråd LYDENS BY Ældrerådet ønsker at alle ældre har et sundt liv med høj livskvalitet. I den sammenhæng er god og sund mad samt daglig motion vigtige områder. Sund kost styrker krop og hjerne,

Læs mere

TILBUD TIL ÆLDRE Kvalitetsstandarder 2009. Høringsudkast

TILBUD TIL ÆLDRE Kvalitetsstandarder 2009. Høringsudkast TILBUD TIL ÆLDRE Kvalitetsstandarder 2009 Høringsudkast Indhold Indhold...2 Kære borger i Københavns Kommune...3 Mål og værdier...4 Generel information...6 Personlig pleje...10 Praktisk hjælp...14 Hjemmesygepleje...18

Læs mere

Et bedre liv Sundhed og Omsorgs serviceniveau 2011 1

Et bedre liv Sundhed og Omsorgs serviceniveau 2011 1 Et bedre liv Sundhed og Omsorgs serviceniveau 2011 1 Indholdsfortegnelse Rådmandens forord s. 3 De grundlæggende tanker bag tilbuddene og hjælpen fra Aarhus Kommune s. 4 Tilbud, som du frit kan bruge s.

Læs mere

Personlig pleje praktisk hjælp

Personlig pleje praktisk hjælp Personlig pleje praktisk hjælp Kvalitetsstandarder Visitation & Bestiller Center for Velfærd & Omsorg Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Mål og værdier i Lejre Kommune 4 Bevilling af hjælp 4 Formål

Læs mere

Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp. 2012 3. udgave

Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp. 2012 3. udgave Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp 2012 3. udgave Indhold Forord... s. 3 Indledning... s. 4 Revurdering - klagegang... s. 7 Personlig hjælp og pleje (Servicelov)... s. 8 Praktisk

Læs mere

Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp 6. udgave Kvalitetsstandarder 2015 Indhold Forord... s. 3 Indledning... s. 4 Revurdering - klagegang... s. 7 Personlig hjælp og pleje (Servicelov)...

Læs mere

Udkast til. Kvalitetsstandarder på ældreområdet 2015

Udkast til. Kvalitetsstandarder på ældreområdet 2015 Udkast til Kvalitetsstandarder på ældreområdet 2015 Indhold Indledning...4 Ældrepolitiske pejlemærker...4 Kvalitetsstandarder...5 Sundhed og forebyggelse...7 Demensvejledning...7 Forebyggende hjemmebesøg

Læs mere

1 Pensionist i Vallensbæk Kommune 2014

1 Pensionist i Vallensbæk Kommune 2014 Pensionist i Vallensbæk Kommune 2014 1 2 Forsidefoto: Jørgen Bresson 3 Kære pensionist Fremtidens Borgerhus, Social Service og Center for Sundhed og Forebyggelse har produceret denne håndbog for at oplyse

Læs mere

Pensionist i Vallensbæk Kommune 2013

Pensionist i Vallensbæk Kommune 2013 Pensionist i Vallensbæk Kommune 2013 2 3 Kære pensionist Borgerservice, Center for Sundhed & Forebyggelse og Socialsekretariatet har produceret denne håndbog for at oplyse dig om dine muligheder og rettigheder,

Læs mere

Seniorguide. Livskraft hele livet sundheden frem i hverdagen

Seniorguide. Livskraft hele livet sundheden frem i hverdagen Seniorguide Livskraft hele livet sundheden frem i hverdagen Indholdsfortegnelse Side 3 Velkommen til Seniorguiden 2013 Side 4 Side 5 Side 8 Side 14 Side 15 Side 17 Side 17 Side 18 Side 19 Side 20 Side

Læs mere

En kort orientering om dine muligheder og rettigheder

En kort orientering om dine muligheder og rettigheder Til ældre flygtninge og indvandrere: En kort orientering om dine muligheder og rettigheder Dansk Forord Dansk flygtningehjælp og Ældre Sagen har udarbejdet denne informationspjece, som fortæller lidt om

Læs mere

Orientering fra Seniorrådet i Egedal Kommune

Orientering fra Seniorrådet i Egedal Kommune Nr. 2 August 2014 November 2014 8. årgang Nyt Sundhedscenter & Døgnplejepladser. (Rådhuset skimtes til højre.) Foto: Troels V. Sørensen Læs mere inde i bladet Orientering fra Seniorrådet i Egedal Kommune

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014

Kvalitetsstandarder 2014 Kvalitetsstandarder 2014 Indhold Forord...3 Hvor henvender jeg mig?...4 1. Generel information 1.1 Overordnede mål, kvalitetsmål og opfølgning.... 6 1.2 Rehabilitering... 6 1.3 Teknologi og hjælpemidler...7

Læs mere

Ishøj Seniorråd Oplæg til Seniorpolitik i Ishøj Kommune 2014 2017

Ishøj Seniorråd Oplæg til Seniorpolitik i Ishøj Kommune 2014 2017 Oplæg til Seniorpolitik i Ishøj Kommune 2014 2017 Seniorrådets oplæg til Seniorpolitik 2013-2017 udarbejdet 25. april 2013 Side 1 Forord: Ishøj Kommunes Byråd har besluttet, at kommunens seniorpolitik

Læs mere

Pensionist i Vallensbæk Kommune 2015

Pensionist i Vallensbæk Kommune 2015 Pensionist i Vallensbæk Kommune 2015 1 2 3 Kære pensionist Fremtidens Borgerhus, Social Ydelsesteam og Center for Sundhed og Forebyggelse har produceret denne håndbog for at oplyse dig om dine muligheder

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Februar, 2015 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Juli 2013 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling side

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014

Kvalitetsstandarder 2014 Kvalitetsstandarder 2014 Godkendt af kommunalbestyrelsen i Rebild Kmmune xx.xx.2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord fra kommunalbestyrelsen... 3 Hvor henvender du dig... 4 Målsætninger...

Læs mere

Håndbog for pensionister

Håndbog for pensionister 013 Håndbog for pensionister 1 Ishøj Kommune 2 Navn: Adresse: Postnr.: By: Telefon: Cpr. nr.: Håndbog for pensionister 2013 Er udgivet af Ishøj Kommune Foto: Thomas Mikkel Jensen, Per Egelund Nielsen,

Læs mere

SAMMEN OM ET BEDRE LIV

SAMMEN OM ET BEDRE LIV SAMMEN OM ET BEDRE LIV Aarhus Kommune 2015 SAMMEN OM ET BEDRE LIV Forord... 3 Frivillighed og aktiviteter... 4-9 Sundhed... 10-11 Træning og rehabilitering... 12-15 Personlig pleje... 16-17 Praktisk hjælp...

Læs mere

Rosengade 1 1309 København K Tlf. 35 30 47 47 Fax 35 30 47 48 www.rosenborgcentret.dk BEBOERHÅNDBOG. Revideret: Februar 2010 (Trykt 02/10) 1

Rosengade 1 1309 København K Tlf. 35 30 47 47 Fax 35 30 47 48 www.rosenborgcentret.dk BEBOERHÅNDBOG. Revideret: Februar 2010 (Trykt 02/10) 1 Rosengade 1 1309 København K Tlf. 35 30 47 47 Fax 35 30 47 48 www.rosenborgcentret.dk BEBOERHÅNDBOG Revideret: Februar 2010 (Trykt 02/10) 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. VELKOMMEN TIL ROSENBORGCENTRET... 4 2.

Læs mere

AKTIV & TRYG. HELE LIVET Et reformprogram for ældrepleje og sundhed i Københavns Kommune

AKTIV & TRYG. HELE LIVET Et reformprogram for ældrepleje og sundhed i Københavns Kommune AKTIV & TRYG HELE LIVET Et reformprogram for ældrepleje og sundhed i Københavns Kommune INDHOLD: VISIONER & MÅL 3 POTENTIALE & UDFORDRING 5 STÆRKERE FÆLLESSKAB - DER ER BRUG FOR ALLE 7 Politisk vision

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information Kvalitetsstandarder 2014 Generel information Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og målsætning... 3 Sådan får du hjælp Hvis behovet opstår... 4 Vurdering af dine behov... 4 Sagsbehandlingen... 5 Midlertidig

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112 Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112 Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Struer Kommunes grundholdning på ældreområdet... 134 Struer

Læs mere

nyhedsbrev 1 Fremtidens udfordringer

nyhedsbrev 1 Fremtidens udfordringer nyhedsbrev 1 Fremtidens udfordringer At vi er midt i en forandring af velfærdssamfundet, står klart for os alle. Der er pres på den offentlige sektor stat, regioner og kommuner, men også på det private

Læs mere

De årstider. Temadag: Ufrivillig ensomhed blandt ældre. Ferieophold på Bøtø. januar 2015 nr. 86

De årstider. Temadag: Ufrivillig ensomhed blandt ældre. Ferieophold på Bøtø. januar 2015 nr. 86 4 De årstider januar 2015 nr. 86 Ferieophold på Bøtø Side 7 Temadag: Ufrivillig ensomhed blandt ældre Side 12 De 4 Årstider udgives af Pensionistsamrådet & Ballerup Kommune. Redaktionen: Birte Passer,

Læs mere