Terrorbekæmpelse og menneskeret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Terrorbekæmpelse og menneskeret"

Transkript

1

2 Terrorbekæmpelse og menneskeret med særlig fokus på retten til ikke at blive udsat for vilkårlig frihedsberøvelse og tortur, umenneskelig eller nedværdigende behandling

3 This page intentionally left blank

4 Peter Vedel Kessing Terrorbekæmpelse og menneskeret med særlig fokus på retten til ikke at blive udsat for vilkårlig frihedsberøvelse og tortur, umenneskelig eller nedværdigende behandling Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2009

5 Terrorbekæmpelse og menneskeret med særlig fokus på retten til ikke at blive udsat for vilkårlig frihedsberøvelse og tortur, umenneskelig eller nedværdigende behandling 1. udgave, 1. oplag 2009 by Jurist- og Økonomforbundets Forlag Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk, elektronisk, fotografisk eller anden gengivelse af eller kopiering fra denne bog eller dele heraf er ifølge gældende dansk lov om ophavsret ikke tilladt uden forlagets skriftlige samtykke eller aftale med Copy-Dan. Omslag: Bo Helsted Tryk: Narayana Press, Gylling Indbinding: Damm s Forlagsbogbinderi, Randers Printed in Denmark 2009 ISBN Udgivet med støtte fra Fonden til Støtte af Retsvidenskabelig Forskning ved Københavns Universitet Jurist- og Økonomforbundets Forlag Lyngbyvej 17 Postboks København Ø Telefon: Telefax:

6 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord I. del. Formålet med afhandlingen Kapitel 1. Indledning, formål, afgræsning, mv Afsnit 1. Ny og gammel terrorisme de folkeretlige implikationer Afsnit 2. Formålet med afhandlingen og afgrænsning Afsnit 3. Metode og folkeretlige retskilder Afsnit 4. Indledende om fortolkning af folkeretlige og menneskeretlige regler Afsnit 5. Indledende om terrorisme og folkeretlige regelsammenstød II. del. Terrorisme i folkeretlig belysning Kapitel 2. Terrorisme i fredstid Afsnit 1. Indledning Afsnit 2. Overblik over det folkeretlige forbud mod terrorisme i fredstid Internationale og regionale konventioner mod terrorisme FN s Sikkerhedsråd mod terrorisme Afsnit 3. Hvordan defineres terrorisme i fredstid Forsøgene på at opnå enighed om en international generel definition af terrorisme Hvorfor er det vigtigt med en international definition af terrorisme? Forsøgene i FN på at opnå enighed om en generel definition af terrorisme Elementer i de eksisterende generelle definitioner af terrorisme Eksisterende generelle definitioner af terrorisme

7 Indholdsfortegnelse Fælleselementer i de eksisterende definitioner af terrorisme Kan der i gældende folkeret opstilles en international generel definition af terrorisme? Kan international terrorisme afgrænses ud fra de 13 internationale antiterrorkonventioner? Eksisterer der i folkeretlig sædvane en generel definition af terrorisme? Afsnit 4. Hvem kan begå terrorisme i fredstid? Er der undtagelser til definitionen af terrorisme? Kan terrorhandlinger være lovlige handlinger? Er der en ret til at gøre modstand for frihedskæmpere, mv.? Statsterrorisme Vurdering af løsningsforslag fra FN s High-Level Panel Hvem kan begå terrorisme efter de 13 internationale antiterrorkonventioner Afsnit 5. Med hvilke folkeretlige midler kan terrorisme i fredstid bekæmpes? National/ikke-grænseoverskridende terrorisme Strafferetlig forfølgning Anvendelse af væbnet magt mod terrorisme i fredstid International/grænseoverskridende terrorisme Retlige reaktionsmuligheder mod gerningsmand og opholdsstat De folkeretlige muligheder for at anvende væbnet magt mod terrorhandlinger i fredstid Afsnit 6. Sammenfatning Kapitel 3. Terrorisme under væbnet konflikt Afsnit 1. Indledning Afsnit 2. Forbuddet mod terrorisme i den humanitære folkeret Afsnit 3. Definitionen af terrorisme i den humanitære folkeret Definitionen Sammenligning med elementer til en definition af terrorisme i fredstid Hvem kan begå terrorisme under væbnet konflikt? Kan terrorhandlinger være lovlige handlinger? Afsnit 4. Med hvilke folkeretlige midler kan terrorisme bekæmpes efter den humanitære folkeret?

8 Indholdsfortegnelse 4.1. Hvornår er der tale om en international/ikke-international væbnet konflikt? Definitionen af international væbnet konflikt Definitionen af ikke-international væbnet konflikt Sammenfatning Reaktionsmuligheder hvis international væbnet konflikt Indledning hvem kan begå terror efter den humanitære folkeret? Kombattant-terrorister Reelle civile terrorister Irreelle civile terrorister, der tager direkte del i fjendtlighederne, herunder spørgsmålet om ulovlige kombattanter Reaktionsmuligheder i ikke-international væbnet konflikt Hvem kan begå terror efter den humanitære folkeret? Terrorhandlinger udført af statslige væbnede styrker Terrorhandlinger udført af reelle civile Terrorhandlinger udført af irreelle civile medlemmer af en væbnet gruppe Afsnit 5. Anvendelsen af de internationale antiterrorkonventioner under væbnede konflikter Gælder de internationale antiterrorkonventioner under væbnet konflikt? Ikke-internationale væbnede konflikter Internationale væbnede konflikter Hvordan supplerer de internationale antiterrorkonventioner forbuddet mod terrorisme i den humanitære folkeret Hvordan bør samspillet foregå under internatinoal væbnet konflikt? Afsnit 6. Sammenfatning: Hvad er terrorisme under væbnet konflikt? Hvem kan begå terror, og med hvilke folkeretlige midler kan terror bekæmpes? Afsnit 7. Kan en grænseoverskridende terrorhandling udført af ikkestatslige aktører (NSA) i fredstid i sig selv etablere en væbnet konflikt? Indledning Udgangspunktet: Grænseoverskridende NSA-terrorangreb begået i fredstid er en strafferetlig forseelse Den amerikanske krig mod terror Krigen mod terror et begreb uden retligt indhold?

9 Indholdsfortegnelse 7.5. Samspil mellem jus ad bellum og jus in bello Om henregnelse og intensitet og omfang af terrorhandlinger Kan et grænseoverskridende NSA-terrorangreb begået i fredstid etablere en væbnet konflikt? (jus in bello) International væbnet konflikt Ikke-international væbnet konflikt Sammenfatning Kapitel 4. Sammenfatning og perspektivering III. del. Om bekæmpelse af terrorisme og overholdelse af menneskeret Kapitel 5. Skal stater respektere menneskeretlige forpligtelser i kampen mod terrorisme? Afsnit 1. Indledning Afsnit 2. Udgangspunktet: Menneskerettighederne skal respekteres i kampen mod terrorisme Det folkeretlige udgangspunkt for løsning af normkonflikter Eksisterer der en normkonflikt mellem anti-terrorforpligtelser og menneskeret? Fortolkningsregler i regionale og internationale antiterrorinstrumenter Sammenfatning Afsnit 3. Bindende resolutioner fra FN s Sikkerhedsråd Indledning FN-Pagtens artikel Artikel 103, anbefalinger og bindende beslutninger fra FN s Sikkerhedsråd Autorisationer fra FN s Sikkerhedsråd Kan bindende resolutioner og autorisationer fra FN s Sikkerhedsråd fortrænge menneskerettighederne? Sætter menneskerettighederne grænser for, hvad Sikkerhedsrådet kan pålægge stater? Sætter menneskerettighederne grænser ved staters implementering af bindende resolutioner fra FN s Sikkerhedsråd? Afsnit 4. Sammenfatning

10 Indholdsfortegnelse Kapitel 6. Balancen mellem sikkerhed og retssikkerhed inden for det menneskeretlige system Afsnit 1. Indledning Om mulighederne for at indskrænke den menneskeretlige beskyttelse Afsnit 2. Kan terrorisme begrunde begrænsninger i menneskerettighederne? Afsnit 3. Kan terrorisme begrunde derogation fra menneskerettighederne? De non-derogable rettigheder De derogable rettigheder Hvilke stater har derogeret under EMRK? Under hvilke betingelser kan stater derogere? Afsnit 4. Sammenfatning Kapitel 7. Menneskerettighedernes retlige status, når stater bekæmper terrorisme ekstraterritorialt? Afsnit 1. Indledning Afsnit 2. Jus cogens, folkeretlig sædvane og ekstraterritorialitet Afsnit 3. Det folkeretlige udgangspunkt om traktaters ekstraterritoriale anvendelse Afsnit 4. Den ekstraterritoriale anvendelse af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention Indledning Bankovic-sagen og Issa-sagen Effektiv kontrol med et område på en anden stats territorium territorialt baseret jurisdiktion Hvornår udøver en stat effektiv kontrol? Effektiv overordnet kontrol efter menneskeretten og besættelse efter den humanitære folkeret Kontrol og myndighed over en person, der befinder sig på en anden stats territorium person baseret jurisdiktion Kontrol og myndighed via ambassader og konsulater Myndighed og kontrol via bortførelse, arrest og fængsling Beskyttelsesniveauet De kontraherende staters forpligtelser Territorialstatens ansvar, når staten hverken udøver effektiv kontrol over område eller personer Espace Juridique Sammenfatning

11 Indholdsfortegnelse Afsnit 5. Den ekstraterritoriale anvendelse af visse øvrige menneskerettighedskonventioner Kortfattet om FN s Konvention om Civile og Politiske Rettigheder FN s Torturkonvention Forpligter FN s Torturkonvention stater, når de agerer uden for eget territorium? Forpligter forbuddet i artikel 3 stater, når de handler uden for eget territorium? Afsnit 6. Henregnelse og ansvar for menneskerettighedsbrud ved terrorbekæmpelse ved fælles operationer Indledende om menneskeretlig jurisdiktion og henregnelse Hvilken stat skal en konkret menneskerettighedskrænkelse henregnes til? Kan selve overgivelsen af tropper til en anden stats/organisations effektive kontrol føre til et menneskeretligt ansvar? Afsnit 7. Sammenfatning Kapitel 8. Menneskerettighedernes retlige status ved terrorbekæmpelse under væbnet konflikt Afsnit 1. Indledning Afsnit 2. Gælder menneskerettighederne under væbnet konflikt? Afsnit 3. Derogation under væbnet konflikt Betydningen af krig i artikel 15 i EMRK Vil en væbnet konflikt altid true nationens eksistens? Derogationen må ikke være uforenelig med statens øvrige forpligtelser Afsnit 4. Grundlæggende ligheder og forskelle mellem menneskeret og humanitær folkeret Afsnit 5. Det overordnede samspil mellem menneskeret og humanitær folkeret Internationale væbnede konflikter Ikke-internationale væbnede konflikter Komplekse situationer og scenarier Kapitel 9. Sammenfatning IV. del. Vilkårlig frihedsberøvelse og tortur og umenneskelig behandling af terrormistænkte

12 Indholdsfortegnelse Kapitel 10. Forbuddet mod tortur, umenneskelig og nedværdigende behandling af terrormistænkte i fredstid og under væbnet konflikt. 419 Afsnit 1. Indledning Afsnit 2. Det internationale forbud mod tortur Afsnit 3. Terrorbekæmpelse og definitionen af tortur, umenneskelig og nedværdigende behandling De amerikanske torturmemoer Definitionen af tortur, umenneskelig og nedværdigende behandling i menneskeretten De tre typer ulovlig behandling Definitionen af tortur Definitionen af umenneskelig og nedværdigende behandling Definitionen af tortur og umenneskelig behandling under væbnet konflikt Definitionen af tortur under væbnet konflikt Definitionen af umenneskelig behandling under væbnet konflikt Samspil mellem menneskeret og humanitær folkeret under væbnet konflikt Afsnit 4. Efterforskning af klager fra terrormistænkte over tortur og umenneskelig behandling Efterforskning af klager over tortur og umenneskelig behandling efter menneskeretten Efterforskning af klager over tortur og umenneskelig behandling efter den humanitære folkeret Samspil mellem menneskeret og humanitær folkeret under væbnet konflikt Afsnit 5. Mulige undskyldninger for tortur Er tortur og umenneskelig behandling (fortsat) en nonderogabel rettighed? Tortur og nødret Tortur og ordre Samspil mellem menneskeret og humanitær folkeret under væbnet konflikt Afsnit 6. Brug af materiale modtaget fra andre stater, som kan være fremkommet ved tortur Indledning Anvendelse af torturmateriale ved domstolene Indledning

13 Indholdsfortegnelse Domstoles inddragelse af materiale fremtvunget ved tortur Domstoles inddragelse af materiale fremtvunget ved umenneskelig eller nedværdigende behandling Bevisvurderingen Anvendelse af torturmateriale ved administrative organer Forbuddet mod anvendelse af torturmateriale i artikel 15 i FN s Torturkonvention Ansvar for medvirken Jus cogens Sammenfatning Afsnit 7. Retten til ikke at blive udsendt til en stat, hvor der er risiko for tortur Omfatter forbuddet kun udsendelse til tortur? Er forbuddet mod udsendelse til tortur absolut? Vurderingen af om der foreligger vægtige grunde Diplomatiske garantier Den folkeretlige status af diplomatiske garantier Menneskeretlige organers vurdering af diplomatiske garantier Sammenfatning Afsnit 8. Sammenfatning Kapitel 11. Frihedsberøvelse af terrormistænkte Afsnit 1. Indledning A. Frihedsberøvelse af terrormistænkte i fredstid og under international væbnet konflikt Afsnit 2. Hvad er frihedsberøvelse? Efter menneskeretten Efter den humanitære folkeret Sammenfatning Afsnit 3. Er forebyggende frihedsberøvelse af terrorister lovligt? Er forebyggende frihedsberøvelse lovligt efter menneskeretten? Er forebyggende frihedsberøvelse lovligt efter den humanitære folkeret? Krigsfanger beskyttet af GK III Civile beskyttet af GK IV Afsnit 4. Supervision af frihedsberøvelsens lovlighed Supervision af frihedsberøvelsen efter menneskeretten

14 Indholdsfortegnelse Retten til at blive underrettet om grundene til anholdelsen Retten til Habeas Corpus Retten til bistand fra en advokat Supervision af frihedsberøvelsen efter den humanitære folkeret Krigsfanger Civile beskyttede af GK IV Afsnit 5. Sammenfatning og perspektivering B. Frihedsberøvelse af terrormistænkte under ikke-internationale væbnede konflikter V. del. Sammenfatning og perspektivering Kapitel 12. Den overordnede påvirkning af menneskerettighederne efter den 11. september Afsnit 1. Indledning Afsnit 2. Bekymring fra de menneskeretlige monitoreringsorganer, mv. 548 Afsnit 3. Mindre politisk bevågenhed om beskyttelse af menneskerettighederne Afsnit 4. Tvivl om den menneskeretlige beskyttelse på tre områder Menneskerettighederne må fraviges i kampen mod terrorisme Menneskerettighederne gælder men tvivl om anvendelsesområdet Menneskerettighederne gælder og finder anvendelse men på et lavere beskyttelsesniveau Afsnit 5. Er menneskerettighederne en forhindring eller en forudsætning for at bekæmpe terrorisme? Menneskerettighederne er en forhindring Menneskerettighederne er en forudsætning Abstract Litteratur, mv Stikordsregister

15 This page intentionally left blank

16 It is when the cannons roar that we especially need the laws..every struggle of the state against terrorism or any other enemy is conducted according to rules and law. There is always law which the state must comply with. There are no "black holes... The state fights in the name of the law and in the name of upholding the law. The terrorists fight against the law, while violating it. The war against terrorism is also the law s war against those who rise up against it. 1 President A. Barak, Israel Supreme Court. Especially in matters of public security, the political process is liable to become overly responsive to immediate popular concerns, leading the authorities to allay the anxieties of the many at the expense of the rights of a few. This is precisely when courts ought to get involved, in order to ensure that the political necessities of today do not become the legal realities of tomorrow. 2 Advocate General Poiares Madura, Court of Justice of the European Communities 1. Jf. Den Israelske Højesteret, The Public Committee Against Torture in Israel v. The Government of Israel, HCJ 769/02, 13. december 2006, pr EU-Retten, Yassin Abdullah Kadi v Council of the European Union and Commission of the European Communities, Opinion of Advocate General Poiares Madura, Case C-402/05 P, 16. januar 2008, pr

17 This page intentionally left blank

18 Forord Denne bog er en lettere redigeret og opdateret udgave af min ph.d.- afhandling, som jeg forsvarede ved Juridisk Fakultet i juni En ph.d.- afhandling som blev til efter fællesopslag og fællesfinansiering af Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet, og Dansk Institut for Menneskerettigheder. Det betød, at jeg under udarbejdelsen af afhandlingen var tilknyttet både Det Juridiske Fakultet og Dansk Institut for Menneskerettigheder. Jeg var derfor i den særdeles privilligerede situation, at kunne trække på viden, ekspertise og bistand fra begge steder. Ligesom det gav mig mulighed for at få kendskab til forskellige perspektiver på de drøftede problemstillinger. Det har jeg opfattet som en meget stor fordel og styrke, og jeg vil derfor gerne takke både Det Juridiske Fakultet og Dansk Institut for Menneskerettigheder for at være gået positivt ind i dette samarbejde. En række personer har ydet stor hjælp og bistand under udarbejdelsen af ph.d.-afhandlingen. Jeg vil først og fremmest gerne takke min vejleder, professor Jørn Vestergaard, og min bi-vejleder, seniorforsker Stéphanie Lagoutte. Derudover vil jeg gerne takke professor Jens Vedsted-Hansen, sekretariatschef Preben Søegaard Hansen og lektor Jens Elo Rytter for nyttige kommentarer samt alle i Forskningsafdelingen på Institut for Menneskerettigheder for hyggelige frokoster og gode diskussioner. Jeg er taknemmelig for de gode og nyttige kommentarer, jeg har modtaget fra mit bedømmelsesudvalg professor Ole Spiermann (formand), dr.juris Hanne Sophie Greve og professor Gregor Noll. Der skal også lyde en tak til stud. jur. Mathias Willumsen for hjælp til udarbejdelse af stikordsregister. Tak skylder jeg også til Fonden til Støtte af Retsvidenskabelig Forskning ved Københavns Universitet for støtte til udgivelsen af afhandlingen. Endelig skal der ikke mindst lyde en stor tak til min familie Nana, Franka og August for at bære over med mig og mine perioder med åndeligt fravær. 3. Bogen er så vidt muligt søgt opdateret indtil den 15. november

den humanitære folkeret og danmark

den humanitære folkeret og danmark den humanitære folkeret o g danmark den humanitære folkeret o g danmark Dansk Røde Kors dansk røde kors folkeretsudval g københavn 2006 Den Humanitære Folkeret og Danmark Udgivet af: Dansk Røde Kors Publikationen

Læs mere

Terrorbekæmpelse, folkeret og menneskerettigheder.

Terrorbekæmpelse, folkeret og menneskerettigheder. Terrorbekæmpelse, folkeret og menneskerettigheder. Politikpapir fra FN-forbundet, 2012 vi må konstant huske, at begrænsning af frihedsrettigheder og brud på retsprincipper eller nye mellemstatslige konflikter

Læs mere

Den humanitære folkerets. sædvaneret

Den humanitære folkerets. sædvaneret Den humanitære folkerets sædvaneret d+ Den humanitære folkerets sædvaneret udgivet af: d+ Dansk Røde Kors Postboks 2600 Blegdamsvej 27 2100 København Ø Telefon: +45 35 25 92 00 info@drk.dk www.drk.dk redaktion:

Læs mere

Folkeretlige problemstillinger i forbindelse med konflikten mellem Ukraine og Rusland

Folkeretlige problemstillinger i forbindelse med konflikten mellem Ukraine og Rusland BRIEF Folkeretlige problemstillinger i forbindelse med konflikten mellem Ukraine og Rusland Af Kenneth Øhlenschlæger Buhl, orlagskaptajn, ph.d. Institut for Strategi, Forsvarsakademiet. FORSVARSAKADEMIETS

Læs mere

Humanitær intervention Retlige og politiske aspekter

Humanitær intervention Retlige og politiske aspekter 3 Humanitær intervention Retlige og politiske aspekter D A N S K U D E N R I G S P O L I T I S K I N S T I T U T 1 9 9 9 4 København 1999 Dansk Udenrigspolitisk Institut (DUPI) Danish Institute of International

Læs mere

IPMONOPOLET tidsskrift for international politik

IPMONOPOLET tidsskrift for international politik IPMONOPOLET.DK ÅRGANG 2 NR 6 PRIS 50,- ÅR 2009 IPMONOPOLET tidsskrift for international politik TEMA: KRIGENS FOLKERET IPmonopolet sætter i denne udgave fokus på KRIGENS FOLKERET tema Private sikkerhedsfirmaer

Læs mere

Militær Straffelov og Retsplejelov Militær Disciplinarlov

Militær Straffelov og Retsplejelov Militær Disciplinarlov Militær Straffelov og Retsplejelov Militær Disciplinarlov med kommentarer This page intentionally left blank Nils Black Militær Straffelov og Retsplejelov Militær Disciplinarlov med kommentarer Jurist-

Læs mere

Forside til projektrapport 1. semester, BP1:

Forside til projektrapport 1. semester, BP1: Forside til projektrapport 1. semester, BP1: År: 2013 Semester: 1. semester Hus: 22 Dansk projekttitel: Control Orders vs. Menneskerettigheder Engelsk projekttitel: Control Orders vs. Human Rights Projektvejleder:

Læs mere

Temaartikler: Forsvarsakademiets Stabskursus Forord 3 JISR og agil projektledelse. 4 Peter Børsting Menneskerettigheder nu også i krig

Temaartikler: Forsvarsakademiets Stabskursus Forord 3 JISR og agil projektledelse. 4 Peter Børsting Menneskerettigheder nu også i krig Indholdsfortegnelse Temaartikler: Forsvarsakademiets Stabskursus Forord 3 JISR og agil projektledelse 4 Peter Børsting Menneskerettigheder nu også i krig 14 Major Tom Elvius-Brisson Stort problem, stor

Læs mere

Internationale menneskerettighedskonventioner og dansk ret

Internationale menneskerettighedskonventioner og dansk ret Internationale menneskerettighedskonventioner og dansk ret En rapport om konsekvenserne af Danmarks mulige inkorporering af internationale menneskerettighedskonventioner og anerkendelse af klageadgang

Læs mere

Sune Troels Poulsen & Stine Jørgensen (RED.) Frit Valg VELFÆRD I DEN EUROPÆISKE UNION. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Sune Troels Poulsen & Stine Jørgensen (RED.) Frit Valg VELFÆRD I DEN EUROPÆISKE UNION. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Sune Troels Poulsen & Stine Jørgensen (RED.) Frit Valg VELFÆRD I DEN EUROPÆISKE UNION Jurist- og Økonomforbundets Forlag Frit valg Velfærd i Den Europæiske Union Sune Troels Poulsen & Stine Jørgensen red.

Læs mere

Retsstaten og antiterrorismen

Retsstaten og antiterrorismen Et lille bidrag om Retsstaten og antiterrorismen Anders Henriksen Adjunkt, Juridisk Fakultet Københavns Universitet 1 2 Indholdsfortegnelse: Forord s. 5 Indledning s. 9 Kapitel 1. Den danske antiterrorlovgivning

Læs mere

Sådan klager du til FN

Sådan klager du til FN Sådan klager du til FN Klagevejledning til FN s Menneskerettighedskomité, FN s Racediskriminationskomité, FN s Torturkomité, FN s Kvindekomité og FN s Menneskerettighedskommission. Klagevejledningen bygger

Læs mere

Kommenteret straffelov Speciel del

Kommenteret straffelov Speciel del Kommenteret straffelov Speciel del Kommenteret af Vagn Greve Poul Dahl Jensen Gorm Toftegaard Nielsen 10. omarbejdede udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag Kommenteret straffelov Speciel del 10. omarbejdede

Læs mere

Retspluralisme i praksis grønlandske inspirationer

Retspluralisme i praksis grønlandske inspirationer Retspluralisme i praksis grønlandske inspirationer Til Agnete Weis Bentzon Hanne Petersen Retspluralisme i praksis grønlandske inspirationer Ilisimatusarfik Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2006 Retspluralisme

Læs mere

MENNESKE- HANDEL STATUS 2014-15

MENNESKE- HANDEL STATUS 2014-15 MENNESKE- HANDEL STATUS 2014-15 MENNESKEHANDEL STATUS 2014-15 Denne delrapport er en del af Institut for Menneskerettigheders rapport Menneskerettigheder i Danmark, Status 2014-15. Rapporten behandler

Læs mere

God databehandlingsskik

God databehandlingsskik Hanne Marie Motzfeldt God databehandlingsskik udvalgte problemstillinger ved forvaltningsmyndigheders videregivelse af personoplysninger Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2009 God databehandlingsskik

Læs mere

STORT PROBLEM STOR HAMMER, LILLE PROBLEM STOR HAMMER

STORT PROBLEM STOR HAMMER, LILLE PROBLEM STOR HAMMER FORSVARSAKADEMIET Institut for Militære Operationer VUT II/L STK 2011-2012 Kaptajnløjtnant Jesper Duevang Rasmussen APRIL 2012 STORT PROBLEM STOR HAMMER, LILLE PROBLEM STOR HAMMER ET TEORETISK STUDIE AF

Læs mere

Den humanitære folkerets sædvaneret

Den humanitære folkerets sædvaneret Den humanitære folkerets sædvaneret Introduktion Den Internationale Røde Kors Komités Sædvaneretsstudie På den 26. Internationale Røde Kors Konference den 3.-7. december 1995 anmodede de deltagende stater

Læs mere

Institut for Menneskerettigheder. Menneskeret i Danmark Status 2007

Institut for Menneskerettigheder. Menneskeret i Danmark Status 2007 Institut for Menneskerettigheder Menneskeret i Danmark Status 2007 Nationale kontrolorganer 1 Menneskeret i Danmark Status 2007 Tilrettelæggelse: Birgitte Kofod Olsen og Christoffer Ulrik Badse Redaktion:

Læs mere

MENNESKERET I DANMARK

MENNESKERET I DANMARK Statusrapporten gennemgår lovforslag, afgørelser, udtalelser og initiativer med menneskeretlig relevans i Danmark i perioden oktober 2004 til oktober 2005, Rapporten er inddelt efter de generelle rettigheder,

Læs mere

Handlingsplan mod Syrien-krigere: Pas på retssikkerhedsmæssige faldgruber

Handlingsplan mod Syrien-krigere: Pas på retssikkerhedsmæssige faldgruber Jacob Mchangama,, i Executive summary Som følge af det stigende antal danskere, der rejser til Syrien og Irak for at deltage i væbnet konflikt for islamistiske organisationer, har regeringen fremsat en

Læs mere

INGRID LUND-ANDERSEN. Familieøkonomien. samlevendes retsforhold ægtefællers retsforhold retspolitik JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

INGRID LUND-ANDERSEN. Familieøkonomien. samlevendes retsforhold ægtefællers retsforhold retspolitik JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG INGRID LUND-ANDERSEN Familieøkonomien samlevendes retsforhold ægtefællers retsforhold retspolitik JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Familieøkonomien Cohabitation: The taboo of the day before yesterday

Læs mere

Pres på retssikkerhed og frihedsrettigheder

Pres på retssikkerhed og frihedsrettigheder Pres på retssikkerhed og frihedsrettigheder Kristian Bro CEPOS Prisopgave i jura 2010 Studerende ved Juridisk Institut Aarhus Universitet CEPOS udskrev i April 2010 en prisopgave omhandlende Pres på retssikkerhed

Læs mere

Råstofaktiviteter i Grønland

Råstofaktiviteter i Grønland Råstofaktiviteter i Grønland BESKYTTELSEN AF GRØNLÆNDERNES KOLLEKTIVE RETTIGHEDER I NATIONALT OG INTERNATIONALT PERSPEKTIV Ved Thomas Trier Hansen December 2013 Delrapport # 3 Råstofaktiviteter i Grønland.

Læs mere

Terrorbekæmpelse og demokratiske rettigheder

Terrorbekæmpelse og demokratiske rettigheder Terrorbekæmpelse og demokratiske rettigheder En antologi med bidrag af: Vagn Greve Ida Elisabeth Koch Thomas Elholm Preben Wilhjelm Thomas Mathiesen Line Barfod Sandy Brinck Forord af Ole Krarup eurodebat.dk

Læs mere

NOTAT. 1.2. Sammenfatning af notatets væsentligste konklusioner

NOTAT. 1.2. Sammenfatning af notatets væsentligste konklusioner MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, INDVANDRERE OG INTEGRATION JUSTITSMINISTERIET UDENRIGSMINISTERIET Dato: 22. september 2004 NOTAT om Europarådets menneskerettighedskommissær Alvaro Gil-Robles rapport af 8.

Læs mere

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske

Læs mere

Jagten på fremtidens nye vækstvirksomheder

Jagten på fremtidens nye vækstvirksomheder Michael S. Dahl, Pernille G. Jensen & Kristian Nielsen Jagten på fremtidens nye vækstvirksomheder Hovedrapport ROCKWOOLFONDEN Jurist- og Økonomforbundets Forlag Michael S. Dahl, Pernille G. Jensen & Kristian

Læs mere

Titelblad. Tema: Juridisk kandidatspeciale Retsområde: Socialret

Titelblad. Tema: Juridisk kandidatspeciale Retsområde: Socialret Titelblad Tema: Juridisk kandidatspeciale Retsområde: Socialret Projekttitel: Kommunens ansvar overfor udsatte børn og unge Muligheden for kompensation ved myndighedssvigt Title English: The responsibility

Læs mere