H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R"

Transkript

1 Justitsministeriet Udlændingeafdelingen Udlændingekontoret med kopi til W I L D E R S P L A D S 8 K K Ø BENHAVN K T E L E F O N D I R E K T E L G H U M A N R I G H T S. D K M E N N E S K E R E T. D K J. N R / / L G H / JCH H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R G R Ø N L A N D O M U D L Æ N D I N G E S A D G A N G T I L O P H O L D S - O G A R B E J D S T I L L A D E L S E I A N L Æ G S F A S E N A F E T S T O R S K A L A P R O J E KT 2 7. M A J Justitsministeriet har den 7. maj 2014 sendt et udkast til ovennævnte lovforslag i høring med frist den 16. maj Lovforslaget er fremsat for Folketinget den 9. maj 2014 som lovforslag L 198. Institut for Menneskerettigheders høringssvar afgives forsinket, fordi instituttet, selv om det er opført på listen over hørte parter, ikke har modtaget høringsanmodningen og først senere er blevet opmærksom på udkastet til lovforslag. Det fremgår af lovforslagets bemærkninger, at det er en betingelse for at opnå opholds- og arbejdstilladelse efter den gældende udlændingelovgivning for Grønland, at arbejdet foregår efter sædvanlige grønlandske løn- og ansættelsesvilkår. Med lovforslaget tilsigtes at etablere den nødvendige hjemmel til at afvige disse sædvanlige krav til opholds- og arbejdstilladelse i forbindelse med storskalaprojekter reguleret af den grønlandske storskalalov (inatsisartutlov nr. 25 af 18. dec om bygge- og anlægsarbejder ved storskalaprojekter, som ændret ved inatsisartutlov nr. 13 af 29. nov. 2013, herefter storskalaloven). Dette skal ske, for at der i bygge- og anlægsfasen af et storskalaprojekt kan anvendes udenlandsk arbejdskraft på løn- og ansættelsesvilkår, som afviger fra sædvanlige grønlandske løn- og ansættelsesvilkår. INSTITUTTETS OVERORDNEDE BEMÆRKNINGER TIL LOVFORSLAGET Lovforslaget illustrerer, hvordan der undertiden kan opstå vanskelige afgrænsningsspørgsmål i relation til kompetencefordelingen mellem Grønlands selvstyre og rigsmyndighederne.

2 For det første er tilsyneladende interne grønlandske forhold undertiden også rigsmyndighedernes ansvar. Det er for eksempel efter selvstyreloven selvstyrets opgave at sikre, at selvstyrets lovgivning og administration ikke er i strid med internationale forpligtelser. Det er imidlertid Danmark, som folkeretligt har ansvaret for, at forholdene i Grønland er i overensstemmelse med menneskerettighederne. For det andet er der på visse områder overlap mellem selvstyret og rigsmyndighederne, for eksempel ved storskalaprojekter på råstofområdet med forventet udenlandsk arbejdskraft. Råstofområdet er overtaget af Grønlands selvstyre, mens udlændingeområdet ligger hos rigsmyndighederne. Inatsisartut har med storskalaloven delegeret en række beføjelser til Naalakkersuisut. Naalakkersuisut skal blandt andet fastsætte nærmere regler om og vilkår for de tilladelser til projektselskaber m.v., som er forudsætningen for udvindingen. Disse regler og vilkår vil blandt andet indeholde regulering i relation til udenlandske arbejdstageres løn- og ansættelsesvilkår samt bopæls- og opholdsforhold under opholdet i Grønland. Udlændingestyrelsen skal efter lovforslaget behandle ansøgninger om opholds- og arbejdstilladelser fra udenlandske arbejdstagere på baggrund af en udtalelse fra Naalakkersuisut om, hvorvidt vilkårene for arbejdet er i overensstemmelse med storskalaloven. Det fremgår af bemærkningerne til lovforslagets 3, at Udlændingestyrelsen som altovervejende hovedregel vil lægge udtalelsen fra Naalakkersuisut til grund ved styrelsens vurdering af, om der skal gives opholds- og arbejdstilladelse. Ifølge bemærkningerne skal Udlændingestyrelsen anmode Naalakkersuisut om en ny udtalelse, [h]vis det er åbenbart, at der er sket fejl i forbindelse med Naalakkersuisuts udfærdigelse af udtalelsen. Danmarks tildeling af opholds- og arbejdstilladelse afhænger således som hovedregel af Naalakkersuisuts fortolkning af storskalaloven. På samme måde afhænger de nærmere betingelser for en opholds- og arbejdstilladelse af de vilkår, som Grønland fastsætter for projekttilladelserne. I lovforslaget er der imidlertid ikke redegjort nærmere for, hvad der skal til for, at Udlændingestyrelsen ikke bør lægge Naalakkersuisuts udtalelse til grund. Herunder står det ikke klart, i hvilket omfang Udlændingestyrelsen skal inddrage grønlandske løn- og ansættelsesvilkår eller bopæls- og opholdsvilkår i vurderingen af, om styrelsen skal lægge Naalakkersuisuts udtalelse til grund. Der er således ikke redegjort for, hvordan Udlændingestyrelsen skal vurdere 2/7

3 spørgsmål om overholdelse af for eksempel internationale arbejdstagerrettigheder, som ikke nødvendigvis indebærer en åbenbar fejl i Naalakkersuisuts udtalelse, men som potentielt kan medføre et folkeretligt ansvar for Danmark. Instituttet fremhæver, at lovforslaget i modsætning til Justitsministeriets vejledning om lovkvalitet (pkt ) ikke giver nærmere anvisning om, hvordan Udlændingestyrelsen skal forvalte den skønsmæssige beføjelse til efter omstændighederne at undlade at meddele opholds- og arbejdstilladelse. Dette kan stille Udlændingestyrelsen i en meget svær situation. Instituttet anbefaler, at Justitsministeriet henset til at lovforslaget er fremsat for Folketinget før afgivelsen af udvalgsbetænkning redegør over for Folketinget for, efter hvilke retningslinjer Udlændingestyrelsen nærmere forudsættes at behandle ansøgninger efter loven, herunder ansøgninger som rejser vanskelige spørgsmål om overholdelsen af Danmarks internationale forpligtelser. INSTITUTTETS KONKRETE BEMÆRKNINGER TIL ENKELTDELE AF LOVFORSLAGET I det følgende behandles to temaer, hvor udenlandske arbejdstageres forhold kan ende med at være i strid med Danmarks internationale forpligtelser. 1. UDENLANDSKE ARBEJDSTAG ERES LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR UNDER OPHOLD I GRØNLAND Det har i forbindelse med vedtagelsen af den grønlandske storskalalov været debatteret, hvilke løn- og ansættelsesvilkår udenlandske arbejdstagere vil skulle arbejde under i Grønland. Folkerettens udgangspunkt er, at stater suverænt kan tillade eller nægte udlændinge at indrejse og arbejde i landet. Der kan i den forbindelse opstilles vilkår for opholdet, herunder forskellige begrænsninger som en udlænding er underlagt under sit ophold i landet. Dette er i Grønland nærmere reguleret af den danske udlændingelovgivning, som den er sat i kraft for Grønland. Danmark skal imidlertid respektere og sikre overholdelsen af menneskerettighederne for alle personer inden for statens jurisdiktion, dvs. også for udenlandske arbejdstagere, der skal arbejde midlertidigt i Grønland. Dette ansvar kan konkret påhvile selvstyrets myndigheder, i det omfang et område er hjemtaget. Spørgsmålet er derfor, i hvilket omfang der med vedtagelsen af det foreliggende lovforslag skal tages højde for de kommende spørgsmål om arbejdsforhold. 3/7

4 Lovforslaget beskriver ikke nærmere, hvilke betingelser der vil være knyttet til en opholds- og arbejdstilladelse givet i medfør af loven. Lovforslaget henviser i denne sammenhæng til Naalakkersuisuts udtalelse om, at en række betingelser for de påtænkte opholds- og arbejdstilladelser er i overensstemmelse med storskalaloven. Det er efter storskalaloven Naalakkersuisut, som giver tilladelser til koncession og udvinding i Grønland. Det er også Naalakkersuisut, som i medfør af storskalaloven fastsætter en række bestemmelser vedrørende projekttilladelserne. Det gælder for eksempel vilkår af betydning for udenlandske arbejdstageres løn- og arbejdsforhold (se f.eks. storskalalovens 10 c, stk. 4, og 10 e). Der er således en række spørgsmål, som afventer Naalakkersuisuts nærmere afklaring, regeludstedelse eller tilladelse. Det fremgår af lovforslagets vurdering af forholdet til internationale forpligtelser, at storskalaloven hviler på det grundlæggende princip ( 10 g), at internationale konventioner og aftaler skal sikres overholdt, herunder en række ILO-konventioner og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Det fremgår også, at den faktiske udmøntning af storskalaloven kan have betydning i forhold til ILOforpligtelserne, og at en vurdering heraf selvsagt må afvente den egentlige udmøntning af loven. Institut for Menneskerettigheder anbefaler med henblik på at fremme den enkeltes menneskerettigheder at det tydeliggøres, at Udlændingestyrelsen i forbindelse med behandlingen af sager om opholds- og arbejdstilladelse til udenlandske arbejdstagere foretager en vis kontrol af, om grundlaget for tilladelserne, herunder de nærmere vilkår, som udenlandske arbejdstagere skal opholde sig og arbejde under, er i overensstemmelse med menneskeretten. 2. UDLÆNDINGES RET TI L AT FÆRDES FRIT UNDER LOVLIGT OPHOLD I GRØNLAND Lovforslaget indeholder en henvisning til, at der på et senere tidspunkt vil blive fastsat vilkår for de udenlandske arbejdstageres ophold i Grønland, herunder om at udlændinge skal arbejde og opholde sig inden for bestemte områder. Af lovforslagets almindelige bemærkningers pkt fremgår: For at sikre, at de udenlandske arbejdstageres indrejse i Grønland, transport fra stedet for indrejse til arbejdsstedet samt senere udrejse af Grønland forløber på en hensigtsmæssig og effektiv måde ( ) vil Naalakkersuisut i et tillæg til storskalaprojekttilladelsen fastsætte nærmere vilkår herom( ). Af forslagets bemærkningers pkt fremgår endvidere: 4/7

5 Der vil af Naalakkersuisut i et tillæg til storskalaprojekttilladelsen i øvrigt blive fastsat vilkår om, at de udenlandske arbejdstagere under deres ophold i Grønland skal bo og arbejde i bestemte områder. Det fremgår hertil af Justitsministerens bevarelse af spørgsmål 21 (alm. del) fra Folketingets Grønlandsudvalg ( ), at det grønlandske Departement for Erhverv og Arbejdsmarked har oplyst, at de udenlandske arbejdstagere generelt skal opholde sig alene i disse områder. Herudover fremgår det af lovforslagets bemærkningers pkt , at de udenlandske arbejdstagere ikke vil få udstedt et opholdskort. De udenlandske arbejdstageres mulighed for at forlade arbejds- eller opholdsstedet i forbindelse med fridage og ferier er ikke beskrevet. Disse betingelser for opholds- og arbejdstilladelse vil efter instituttets opfattelse efter omstændighederne kunne indebære væsentlige begrænsninger i retten til bevægelsesfrihed. Lovforslaget indeholder imidlertid ingen nærmere beskrivelse af de menneskeretlige overvejelser, der er nødvendige for at sikre en administration af loven i overensstemmelse med menneskeretten. Institut for Menneskerettigheder savner i lovforslagets bemærkninger navnlig en nærmere redegørelse for lovforslagets opfyldelse af betingelserne i artikel 2, stk. 3 eller 4, i EMRK s 4. tillægsprotokol samt artikel 12, stk. 3, i FN s konvention om borgerlige og politiske rettigheder, som begge gælder for Grønland. Den Europæiske Menneskerettighedskonventions 4. tillægsprotokols artikel 2 indeholder et udgangspunkt om, at enhver, der lovligt befinder sig på en stats område, inden for dette skal have ret til at færdes frit og til frit at vælge sit opholdssted. Denne ret kan fraviges på to måder: For det første kan retten begrænses, hvis det er i overensstemmelse med loven, nødvendigt i et demokratisk samfund af hensyn til den nationale sikkerhed eller den offentlige tryghed, for at opretholde den offentlige orden, for at forebygge forbrydelse, for at beskytte sundheden eller sædeligheden eller for at beskytte andres rettigheder og friheder (art. 2, stk. 3). For det andet kan retten inden for særlige områder underkastes restriktioner, som er indført ved lov, og som i et demokratisk samfund tjener almenvellet (art. 2, stk. 4). FN s konvention om borgerlige og politiske rettigheders artikel 12 sikrer på samme vis enhver med lovligt ophold retten til at færdes frit og til frit at vælge sit opholdssted. Også her gælder, at rettigheden kan begrænses ved lov, hvis begrænsningerne er nødvendige for at beskytte statens sikkerhed, den offentlige orden, den offentlige sundhed eller sædelighed eller andres rettigheder og friheder. 5/7

6 Instituttet anbefaler med henblik på at sikre at krænkelse af menneskeretten undgås at regeringen nærmere redegør for, hvordan de påtænkte vilkår for opholds- og arbejdstilladelse, herunder de beskrevne begrænsninger i udenlandske arbejdstageres ret til at færdes frit i Grønland, vil kunne fastsættes inden for Danmarks menneskeretlige forpligtelser. Denne anbefaling skal ikke forstås således, at bevægelsesfriheden ikke kan begrænses, men at der er et klart behov for at tydeliggøre den menneskeretlige ramme, som storskalaprojekterne kan operere indenfor. AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER Det fremgår af pkt i lovforslagets almindelige bemærkninger, at tvister om udenlandske arbejdstageres løn- og ansættelsesvilkår afgøres efter storskalalovens 10 h af Retten i Grønland som 1. instans. Det kan overvejes, om der herudover bør oprettes gratis, administrativ klageadgang, der blandt andet kan behandle klager over arbejdsgiveres påståede brud på arbejdstagerrettigheder m.v. I Danmark har Mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd siden 2012 kunnet behandle sager i Danmark om overtrædelse af OECD s retningslinjer for multinationale virksomheder. En tilsvarende institution findes ikke i Grønland. Til orientering kan det oplyses, at instituttet i sin og Grønlands Råd for Menneskerettigheders rapport om status for menneskerettighedssituationen i Grønland 2014 (udgives primo juni 2014) anbefaler, at Grønland går i dialog med Danmark om, at lov om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd sættes i kraft for Grønland. Endvidere fremgår det af pkt. 3.4 i lovforslagets almindelige bemærkninger, at der forventes etableret en særlig hurtig og smidig ansøgningsprocedure, således at det sikres, at der er adgang til den nødvendige arbejdskraft, når behovet herfor opstår. Det er blandt andet hensigten, at arbejdsgiveren skal kunne indgive én ansøgning på vegne af en gruppe af udenlandske arbejdstagere. Til brug for ansøgningen vil Udlændingestyrelsen udarbejde en fuldmagtsblanket på engelsk, hvoraf det fremgår, at udlændingen med sin underskrift giver sit samtykke til, at arbejdsgiveren repræsenterer den pågældende. Det er ikke givet, at alle relevante udenlandske arbejdstagere forstår eller læser engelsk godt nok til at kunne forstå det skriftlige materiale de præsenteres for. Det kan derfor overvejes at 6/7

7 udarbejde skriftligt materiale til udenlandske ansøgere og arbejdstagere på andre sprog end engelsk. Der henvises til j.nr Høringssvaret sendes på grund af den forsinkede besvarelse endvidere direkte til Folketingets Grønlandsudvalg. Med venlig hilsen Jonas Christoffersen D I REKTØR, D R. J U R. 7/7

Forslag. Lov om ændring af lov om beskyttelse mod afskedigelse på grund af foreningsforhold

Forslag. Lov om ændring af lov om beskyttelse mod afskedigelse på grund af foreningsforhold Beskæftigelsesministeriet Udkast Februar 2006 Forslag til Lov om ændring af lov om beskyttelse mod afskedigelse på grund af foreningsforhold (Beskyttelse af den negative foreningsfrihed) 1 I lov om beskyttelse

Læs mere

NOTAT. 1.2. Sammenfatning af notatets væsentligste konklusioner

NOTAT. 1.2. Sammenfatning af notatets væsentligste konklusioner MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, INDVANDRERE OG INTEGRATION JUSTITSMINISTERIET UDENRIGSMINISTERIET Dato: 22. september 2004 NOTAT om Europarådets menneskerettighedskommissær Alvaro Gil-Robles rapport af 8.

Læs mere

10-2. Forvaltningsret 114.5 115.3 12.4 296.1. Manglende offentliggørelse af praksisændring

10-2. Forvaltningsret 114.5 115.3 12.4 296.1. Manglende offentliggørelse af praksisændring 10-2. Forvaltningsret 114.5 115.3 12.4 296.1. Manglende offentliggørelse af praksisændring Integrationsministeriet indførte i maj 2003 en ny praksis for sager om familiesammenføring. Ændringen betød at

Læs mere

Forslag. 5. I 12, stk. 1,1. pkt., indsættes efter naturalisation : for ansøgere, der er fyldt 18 år,.

Forslag. 5. I 12, stk. 1,1. pkt., indsættes efter naturalisation : for ansøgere, der er fyldt 18 år,. Udlændingeafdelingen Kontor: Indfødsretskontoret Sagsbeh: Trine Priess Sørensen Sagsnr.: 2014-9300-0008 Dok.: 1224298 Forslag til Lov om ændring af lov om dansk indfødsret (Accept af dobbelt statsborgerskab

Læs mere

MENNESKE - RETTIGHEDER I GRØNLAND

MENNESKE - RETTIGHEDER I GRØNLAND MENNESKE - RETTIGHEDER I GRØNLAND STATUS 2014 Inuit Pisinnaatitaaffiinut Kalaallit Nunaata Siunnersuisoqatigiivi Grønlands Råd for Menneskerettigheder MENNESKERETTIGHEDER I GRØNLAND STATUS 2014 Tilrettelæggelse:

Læs mere

Forslag. Lov om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd. Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2011-12

Forslag. Lov om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd. Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2011-12 Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2011-12 Fremsat den 28. marts 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd Kapitel

Læs mere

1. Indledning Høringsnotatet angår lovforslag om ændring af udlændingeloven og lov om ferie (Forbedring af reglerne på au pair-området m.v.

1. Indledning Høringsnotatet angår lovforslag om ændring af udlændingeloven og lov om ferie (Forbedring af reglerne på au pair-området m.v. Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 L 185 Bilag 1 Offentligt N O T A T Resumé og kommentarer til høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af udlændingeloven og lov om ferie

Læs mere

Børnebortførelser. Rapport fra en arbejdsgruppe under Justitsministeriet

Børnebortførelser. Rapport fra en arbejdsgruppe under Justitsministeriet Børnebortførelser Rapport fra en arbejdsgruppe under Justitsministeriet Januar 2003 Indholdsfortegnelse 1 Indledende bemærkninger...5 1.1 Arbejdsgruppens nedsættelse...5 1.2 Arbejdsgruppens hovedsynspunkter...5

Læs mere

(Betaling for tilsyn med råstof- og vandkraftaktiviteter, ansattes ret til at forlade arbejdsstedet m.v.)

(Betaling for tilsyn med råstof- og vandkraftaktiviteter, ansattes ret til at forlade arbejdsstedet m.v.) udkast 2. juni 2014 høring Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø i Grønland (Betaling for tilsyn med råstof- og vandkraftaktiviteter, ansattes ret til at forlade arbejdsstedet m.v.) 1 I lov

Læs mere

2013 Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution

2013 Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution ASYL STATUS 2013 ASYL STATUS 2013 Dette kapitel er en del af Institut for Menneskerettigheders rapport Menneskerettigheder i Danmark, Status 2013. Rapporten behandler udvalgte menneskeretlige emner og

Læs mere

Lovforslaget har givet anledning til navnlig følgende principielle overvejelser:

Lovforslaget har givet anledning til navnlig følgende principielle overvejelser: Pensionsstyrelsen Sendt til: joep@penst.dk epi@penst.dk, flf@penst.dk; udvalg@ft.dk og jette.nedergaard@ft.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK

Læs mere

FORVALTNINGENS KONTROL STATUS 2014-15

FORVALTNINGENS KONTROL STATUS 2014-15 FORVALTNINGENS KONTROL STATUS 2014-15 FORVALTNINGENS KONTROL STATUS 2014-15 Denne delrapport er en del af Institut for Menneskerettigheders rapport Menneskerettigheder i Danmark, Status 2014. Rapporten

Læs mere

Valgret under udlandsophold

Valgret under udlandsophold Valgret under udlandsophold Betænkning afgivet af det af indenrigs- og sundhedsministeren og justitsministeren i april 2003 nedsatte udvalg vedrørende revision af folketingsvalglovens regler om valgret

Læs mere

Høring over forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Skærpede udvisningsregler)

Høring over forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Skærpede udvisningsregler) Integrationsministeriet lovkontoret@inm.dk awh@inm.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK DATO 13. juni

Læs mere

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN Forsvarsministeriet fmn@fmn.dk pah@fmn.dk hvs@govcert.dk WILDERS PLADS 8K 1403 KØBENHAVN K TELEFON 3269 8888 DIREKTE 3269 8805 RFJ@HUMANRIGHTS.DK MENNESKERET.DK J. NR. 540.10/30403/RFJ/MAF HØRING OVER

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om udlændingeloven og lov om ferie

Forslag. Lov om ændring af lov om udlændingeloven og lov om ferie Lovforslag nr. L 185 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. april 2015 af Henrik Dam Kristensen Forslag til Lov om ændring af lov om udlændingeloven og lov om ferie (Udmøntning af aftalen om en bedre au pair-ordning

Læs mere

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske

Læs mere

BORTFORPAGTNING AF CAFÉDRIFT

BORTFORPAGTNING AF CAFÉDRIFT Horten Advokat Andreas Christensen Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 159367 BORTFORPAGTNING AF CAFÉDRIFT GRUNDLAGET OG RAMMERNE FOR BORTFORPAGTNINGEN AF CA-

Læs mere

af princippet om gensidig anerkendelse på afgørelser om tilsynsforanstaltninger som et alternativ til varetægtsfængsling.«

af princippet om gensidig anerkendelse på afgørelser om tilsynsforanstaltninger som et alternativ til varetægtsfængsling.« Beslutningsforslag nr. B 6 Folketinget 2009-10 Fremsat den 7. oktober 2009 af justitsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til folketingsbeslutning om forslag til rammeafgørelse om anvendelse mellem Den

Læs mere

Den europæiske Menneskerettighedskonvention og dansk ret

Den europæiske Menneskerettighedskonvention og dansk ret Den europæiske Menneskerettighedskonvention og dansk ret On the Incorporation of the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms in Danish Law With a Summary in English

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. I lov nr. 197 af 16. juni 1962 for Grønland om børns retsstilling foretages følgende ændringer:

UDKAST. Forslag. til. I lov nr. 197 af 16. juni 1962 for Grønland om børns retsstilling foretages følgende ændringer: Social- og Integrationsministeriet Familieret 9. april 2013 J.nr. 2012-165 / LTH UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov for Grønland om børns retsstilling og arvelov for Grønland (Fastslåelse af faderskab

Læs mere

Udkast til Vejledning om sagsbehandling i sager om specialundervisning

Udkast til Vejledning om sagsbehandling i sager om specialundervisning Udkast til Vejledning om sagsbehandling i sager om specialundervisning December 2008 Forord Baggrund for vejledningen Kap. 1 Indledning Tjekliste til sagsforløbet Kap. 2 Indledende fase i sager om specialundervisning.

Læs mere

Rapport om forhold vedrørende en eventuel ophævelse eller ændring af nultolerancepolitikken for udnyttelse af uran og andre radioaktive mineraler

Rapport om forhold vedrørende en eventuel ophævelse eller ændring af nultolerancepolitikken for udnyttelse af uran og andre radioaktive mineraler Rapport om forhold vedrørende en eventuel ophævelse eller ændring af nultolerancepolitikken for udnyttelse af uran og andre radioaktive mineraler Kvanefjeld Lett Advokatfirma DCE - Nationalt Center for

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Indledning Denne vejledning

Læs mere

11. Arbejdsgruppens overvejelser og anbefalinger

11. Arbejdsgruppens overvejelser og anbefalinger 11. Arbejdsgruppens overvejelser og anbefalinger 11.1 Indledning Som det fremgår af arbejdsgruppens kommissorium, skal arbejdsgruppen ove r- veje reglerne om administrativ udvisning, herunder behovet og

Læs mere

Forslag. Lov om Grønlands Selvstyre

Forslag. Lov om Grønlands Selvstyre Forslag til Lov om Grønlands Selvstyre I erkendelse af, at det grønlandske folk er et folk i henhold til folkeretten med ret til selvbestemmelse, bygger loven på et ønske om at fremme ligeværdighed og

Læs mere

Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning

Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning Betænkning nr. 1500 København 2008 Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning Betænkning nr.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser)

Bekendtgørelse af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) retsinformation.dk - LBK nr 375 af 06/04/2010 LBK nr 375 af 06/04/2010 Gældende (Børnebortførelsesloven) Offentliggørelsesdato: 14-04-2010 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Læs mere

Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet

Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet I en sag om ægtefællesammenføring klagede en advokat på vegne af ansøgeren til ombudsmanden over sagsbehandlingstiden i Integrationsministeriet.

Læs mere

Samlenotat vedr. rådsmøde for beskæftigelse og sociale anliggender den 17. juni 2011

Samlenotat vedr. rådsmøde for beskæftigelse og sociale anliggender den 17. juni 2011 Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3099 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt B e s k æ f t i g e l s e s m i n i s t e r i e t S o c i a l m i n i s t e r i e t Samlenotat vedr. rådsmøde for beskæftigelse

Læs mere