/1 f99,>_. skod -erh Parcel af Matr.nr. 13 a Smørumnedre by, Smørum. Anmelder: Ledøje-Smørum kommune; Flodvej Smørum. Tlf

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "/1 f99,>_. skod -erh Parcel af Matr.nr. 13 a Smørumnedre by, Smørum. Anmelder: Ledøje-Smørum kommune; Flodvej 77 2765 Smørum. Tlf.42975218."

Transkript

1 skod -erh Parcel af Matr.nr. 13 a Smørumnedre by, Smørum. Købesummen må ikke offentliggøres. Anmelder: Ledøje-Smørum kommune; Flodvej Smørum. Tlf ,12, /1 f99,>_ BETINGET SKØD E. Undertegnede Handels-og Finansieringsselskabet af A/S sælger, skøder og betinget'overdrager herved til medunderskrevne Ledøje-Smørum kommune, Flodvej 77, 2765 Smørum det selskabet tilhørende ubebyggede areal af matr.nr. 13 a af Smørumnedre by, Smørum af areal m 2, jfr vedhæftede udstykningsskitse. Parcellen er ikke selvstændigt vurderet. For handelen er aftalt følgende vilkår: 1. Arealet, der iflg. vedhæftede udstykningsskitse, udgør m 2, sælges således som det nu er og forefindes og som beset af køberen med den på ejendommen værende beplantning, hegn og træer og alt ejendommens øvrige rette tilliggende og tilhørende og med de samme rettigheder, byrder og forpligtelser, hvormed den har tilhørt sælger og tidligere ejere, og hvorom der henvises til tingbogen. DSS _K 357 BulkSort/ Hvid Form. 267 G Otto B. Wroblewski, Nytorv 19, 1450 København K

2 2 Det nøjagtige areal opmåles af sælgers landinspektør, idet sælger afholder omkostningerne hertil samt til den endelige udstykning af arealet i en særskilt parcel. Såfremt arealet ved endelig opmåling viser sig at være større eller mindre end det anslåede, forhøjes eller nedsættes købesummen forholdsmæssigt. 2. Sælger er ikke bekendt med jordbundsforholdene, og ejendommen sælges uden ansvar for sælger i så henseende. 3. Overtagelsesdatoen er fastsat til den 1. januar 1991 fra hvilken dato arealet henligger for købers regning og risiko i enhver henseende. 4. Alle indtægter og udgifter, der kommer af ejendommen for tiden indtil overtagelsesdagen, henholdsvis tilkommer eller udredes af sælger. Alle indtægter og udgifter for tiden efter overtagelsesdagen henholdsvis tilkommer eller udredes af, køber. 5. Arealet er beliggende i landzone, men forventes overført i byzone, hvorved der skal erlægges frigørelsesafgift. Frigørelsesafgiften erlægges af køber, uanset om køber eller sælger har tinglyst adkomst på arealet på det tidspunkt, hvor pligten til at betale frigørelsesafgift indtræffer. 6. Købesummen er fastsat til ,00 kr., skriver femten millioner kroner 00/100. Købesummen betales uden renter pr. overtagelsesdagen, når der foreligger endeligt tinglyst skøde uden præjudicerende retsanmærkninger eller garanti fra Den Danske Bank A/S, Ballerup afdeling til køber for endeligt tinglyst skøde uden præjudicerende retsanmærkninger.

3 7. Enhver udgift til arealets byggemodning ekstern som intern betales af køber, hvorved bemærkes, at arealet hidtil har været anvendt som landbrugsjord. Køber betaler de med nærværende handel forbundne omkostninger til stempel og tinglysningsgebyr, udgifter til eventuel egen advokats og mæglers bistand. 8. Arealet er på overtagelsesdagen frigjort for eventuel forpagtning og afgrøde. Sælger erklærer, at der af køber ikke skal overtages nogen gæld udenfor købesummen Skødet er betinget af landbrugsministeriets udstykningsapprobation og købesummens erlæggelse. Advokat Peter Hesselholt er bemyndiget for sælger til at meddele endeligt skøde, når betingelserne er opfyldt. 11. Af hensyn til stemplingen erklærer parterne på tro og love, at ejendommens værdi i handel og vandel ikke overstiger købesummen. Som sælger: Ballerup den 4, / 1990 For Handels-og Financieringsselskabet af k9, 60 A/S: 3 Som køber: SmØrumnedre den / P-V 1990 For Ledøje-Smørum byråd: 4/42)-. K ;> { c 1 -- JOHN PETERSEN/ALLING /TURSSON borgmester kommunaldirektør Form. 267 G Otto B. Wroblewski, Nytorv 19, 1450 København K

4 4 Til vitterlighed om underskriftens ægthed, hed og underskrivernes myndighed, f.9,v.' NAVN: NAVN: STILLING: BOPÆL: ij k6 6.0,5c\tte,\. 1. BOPÆL: %/ek) 4ateringens rigtiggår sælger: R KAT_ MØ Y[ M4 TELF. 42 H SELHO T ER FOR HØJE AET 0 BALL UP 14 - F Pg. k» Retsanrn:tjefic1Ir yderl. end INDFØRT I DAGBOGEN FOR BALIIRUP RETSKREDS DEN 1 7 DEC LYST '5-ke?eterMinag ti l 2/1 T indført m. frist/til opfyldelse, af de i skødets lo stillede - betingelser samt ejendomsværdi påtegning. anført behæftet med; I 0 p C es- '&1)-&-ItS" :I kj-j frit..t 3Q.P1 'IL, n f.">i Ir '11..r.L111 ".»

5 0..)N0.1./ 111. (udfyldes af denwnetkentozet) 2 Jervp Reruk- 1?-(z 0 Jernbarze -0; m 2 heraf vandløb 200 m 2 E E 0 c ø <5 711 k trang,kenars hi/j - 3 y cce) -0 ø>t0 as ø Z a ccc) 0) 8å c ø ca c 0) (I) c c ø cr, 0111L,, ø Zi (IS E BestIlkngsformular - ri. - a. 3 Srnç6 x uxict c9. x La x- <3. «m.75 x- -Lim Tinglysningskalke udarbejdet som bilag til skøde på matr.nr. 13 a, SmØrumnedre, parcel 2. Jr.nr Horn! k, d..ci steg 4., Ste *, acobs n lane 4.ektør Målforhold:,U4000 Y 1 fløj Den danske Landpspek:drtorerang Blanket nr. 282

6 Akt: Skab nr. (udfyldes af dommerkontoret) N E Matr.nr. 13-bx Smørumnedre by, Smørum. Anmelder: Advokatfirmaet PETER HESSELHOLT Bydammen Ballerup Tlf '1!P,H 1 Pf1 74 ENDELIGT SKØDE Kort- og Matrikelstyrelsen har ved skrivelse af approberet udstykningen af forannævnte parcel, der er matrikuleret som matr. nr. 13-bx Smørumnedre by, Smørum, af areal m 2, heraf vandløb 200 m 2. I henhold til 10 i foranstående betingede skøde erklærer undertegnede advokat Peter Hesselholt, Bydammen 8, 2750 Ballerup, herved skødet for endeligt, da de i det betingede skøde stillede betingelser er opfyldt. Ballerup, den 16. maj 1991 Peter Hess Til vitterlighed om dateringens rigtighed, underskriftens ægthed samt underskriverens myndighed: Navn: /i^-3t4942~1 WINNIE KVISGAARD Stilling: Actim~retær Adresse: Wwiennosew BafieruP Navn: Stilling: Adresse: Q;;~2 '` ANNETTE STUHR Achdatsekretaer Brinpolcrogen Veerløsf, 1376

7 approbationlit' 10.Ç 14 `9l atiggt arealet <skim tleftrk.1p22 rar Ziaat 1":lr."Snr)(. der ikke er særskilt vurderet. udgør Ikke en landejendom ~ammen,. dik" nogen. del af entstdan -og er Ikke i rnaktion ~beret som del 4.f, en samlet. e;e,ndorrt. teed ØJ E -SM CRU 0 M EIENOOMSSKATTEKONTORET. den 14/Ç ( INDFØRT I DAGBOGEN FOR BALLERUP RETSKREDS DEN /9-5 LYST Zkødet er endelig s. ervitutattest forevist Eorfmståendo reizaxlmcaknirw g'sn'tazes

8 let Sprnyclkr. mainnn parcel 2 af matr.nr. 13 a Smørumnedre By, Smørum (Ejerkilighed,nr) Gade og Ilusnr. Anmelder: Akt: Skab (udfyld nr. Mg' f dommerkontoret) / 1 M}2. o LANDINSPEKTØRSTEENJACOBSEN MÅNEVEJ 13 B 3100 HORNBÆK - UE DEKLARATION Undertegnede, der af Jordbrugskommissionen for Københavns Amt i henhold til 4 i Landbillis =e'e'rldtts bekendtgørelse nr. 504 af 17. juli 1989' måf1` 1.;Oirilåndliejendomme har opnået tilladelse til ophævelse af landbrug-spligten på parcel 2 af matr.nr. 13 a SmØrumnedre By,T;4S1Dørum, pålægger herved i henhold til nævnte lovs 23 parcellen følgende forpligtelser med virkning fbr den nuværende ejer og efterfølgende ejere af ejendommen og under ansvar efter lovens N 33: 1. Arealet skal, indtil det tages i brug til bymæssigt formål, drives landbrugsmæssigt jfr. 7, stk. 1, i lov om landbrugsejendomme. 2. Såfremt arealet ikke inden 5 år er taget i brug til ovennævnte formål, skal det på ny pålægges landbrugspligt og afhændes til sammenlægning med en anden landbrugsejendom. Med hensyn til de på ejendommen påhvilende byrder og servitutter henvises til ejendommens blad i tingbogen. Påtaleberettiget er Jordbrugskommissionen for Københavns Amt. 4- den J:2 199/ handels- 'og finansieringsselskabet af 30:11:1960 a/s Nøddegangen 4, 2840 Holte J.nr /90 adc-132 Den danske Landinspektortorenings Forlagsvirksomhed Blankelnummer 278A

9 Ledøje-Smørum kommune, den: Deklarationen tiltrædes som betinget skødehaver af parcel 2 af matr.nr. 13a, Smørumnedre By, Smørum. Ledøje-Smørum kommunp,_ den 14. februar 1991 JOHN PETERSEN G4W borgmester / F.HVIID kommuneingeniør INDFØRT ; DAGBOGEN FOR BALLERUP RETSKREDS DEN :(~ r),lyst?4 /k-k, '3't-a4

10 K 3 57 Akt.: Skab nr. (Udfyldes af dommerkonti) f5o Matr. nr., ejerlav, sogn: Anmelder: 13 bx, 13 bø ' NESANET A/S Smørumnedre by, SmørUM NESA Allå Gentofte Tlf: Dekl. nr.: Ledøje-Smørum Kommune Rådhuset, Flodvej 77, Smørum DEKLARATION for elkabler med spændinger til og med 20. kv meddeler herved med bindende virkning for nuværende og efterfølgende ejere ENPART TA 1.400,00 K NESANET A/S ( i det følgende kaldt Selskabet) eller den, til hvem Selskabet måtte overdrage sine rettigheder, ret til på ejendommen: Matrikelnumre: 13 bx, 13 bø, Smørumnedre by, Smørum / Kongebakken 2 at lade anbringe og opretholde et kabelanlæg. Anlægget og dets omtrentlige placering fremgår af vedhæftede plan. Selskabet har ret til etablering af flere kabler til betjening af samme anlæg, efter fornyet forhandling med ejendommens ejere. Selskabet har til enhver tid ret til uhindret at efterse, vedligeholde og udskifte det omhandlede anlæg efter aftale med ejere. Ejer forpligter sig til at respektere de begrænsninger i brugen af arealet over og omkring kablet som lovgivningen til enhver tid foreskriver. Jorden over kabelanlægget kan altid udnyttes til almindelig have og dyrkning af afgrøder, herunder behandling med almindelige redskaber. Form. 367 G NESANET AIS reg nr MALUNG BECK -Q> N ESAN ET A/S NESA Alle i 2820 Gentofte to 10

11 Der må på arealet over kabelanlægget og i en vandret afstand på 1,0 m til begge sider for kabelanlæggets midtlinie ikke opføres bygninger ikke etableres vej eller foretages terrænforandringer, hverken ved afgravning eller påfyldning uden efter nærmere aftale med Selskabet ikke foretages grubning, dræning, 'boringer eller andet, hvor der er risiko for kablet, uden at det er anmeldt til Selskabet senest 8 dage før arbejdets begyndelse. Selskabet skal herefter for egen regning påvise - eller om nødvendigt - frilægge kablet. ikke foretage skovrejsning eller anden beplantning, uden at ejer har kontaktet Selskabet med henblik på at aftale nærmere vilkår for etablering af beplantningen. Skader opstået ved anlæggets etablering, vedligeholdelse, udskiftning eller fjernelse udbedres ved Selskabets foranstaltning. Påtaleberettiget med hensyn til overtrædelse af denne deklarations bestemmelser er Selskabet, eller hvem man måtte overdrage sine rettigheder. Nærværende deklaration er Selskabet berettiget til at lade tinglyse som servitutstiftende på ejendommen. Med hensyn til de på ejendommen hvilende servitutter og behæftelser af enhver art henvises til tingbogen. Nærværende deklaration respekterer prioritering og omprioritering. Når anlægget ikke længere bruges, og lodsejeren anmoder herom, er Selskabet forpligtet til at aflyse deklarationen og fjerne anlægget.!"-?-1-7 d. //, (-)1-~7 h Som ejer: gmester ygaardr, Klaus Pedersen Teknisk direktør Kommunens tiltrædelse: Ovennævnte tiltrædes i henhold til lov om planlægning, 42 med bemærknig om, at tilvejebringelse af en lokalplan ikke er påkrævet., 2004 Klaus Pedersen teknisk direktør

12 r... ø Matr.nr.: 13 bx, 13 bø, Smørumnedre by, Smørum Ikke målfast NESANET A/S NESA Allå Gentofte 25. februar 2004 D 1990/K1M

13 *** * *** * * * * * *** * * * Retten i Ballerup * *** *** Tinglysningsafdelingen Side: 3 Akt.nr.: K 357 Påtegning på byrde Vedrørende matr.nr. 13 BX, Smørumnedre By, Smørum Ejendomsejer: Ledøje-Smørum Kommune Lyst første gang den: under nr Senest ændret den : under nr lyst fsv ang matr.nr. 13 BX og 13 BØ Smørumnedre by Smørum Retten i Ballerup den Inge Formsgaard, tlf ø

Underskrevne gårdejerske, fru Marie H e n r i k s e n, f. Friis, Vestenbæk, Stensved, sælger herved til nærmere overdragelse', ved

Underskrevne gårdejerske, fru Marie H e n r i k s e n, f. Friis, Vestenbæk, Stensved, sælger herved til nærmere overdragelse', ved Mtr. nr., ejerlav, sogn:1-a og lo -c Stempel:176o kr. øre (i København kvarter) Vestenbæk by, Kalvehave sogn. eller (i de sender)ydske landsdele) bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og

Læs mere

A1M' Brønderup, Hjørring jorder Advokaterne Anmelder: Hans Chr. Ledet - Jan Reinau Brinck Seidelinsgade 9 9800 Hjørring Hf.

A1M' Brønderup, Hjørring jorder Advokaterne Anmelder: Hans Chr. Ledet - Jan Reinau Brinck Seidelinsgade 9 9800 Hjørring Hf. ADVOKATERNE HANS CHR. LEDET - JAN REINAU Akt: Skab J\ nr.. «af Akt: Skab^W^65 dommerkontoret) (udfyldes af dommerkontoret) ' BRINCK SEIDELINSGADE 9-9800 HJØRRING - TELEFON 98 92 08 33 1703.43.18 ia A1M'

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

Retten i Rødding. Skifteretsattest om privat skifte Det attesteres, at boet efter. 20. september 2006

Retten i Rødding. Skifteretsattest om privat skifte Det attesteres, at boet efter. 20. september 2006 Retten i Rødding Skifteretsattest om privat skifte Det attesteres, at boet efter Navn Johann Christian Boysen Petersen Adresse Solvej 2, 6520 Toftlund Født den 21. april 1913 Død den 26. august 2006 Sagsnummer

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

Appr.dato: 30.03.1981. Matrikelnummer:

Appr.dato: 30.03.1981. Matrikelnummer: ================================================================================ TINGBOGSATTEST ================================================================================ Udskrevet: 09.11.2011 14:58:45

Læs mere

BETINGET SKØDE. den sælger ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejendom matr.nr. 13a, Smørumnedre by, Smørum, beliggende Smørumnedrevej, 2765 Smørum.

BETINGET SKØDE. den sælger ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejendom matr.nr. 13a, Smørumnedre by, Smørum, beliggende Smørumnedrevej, 2765 Smørum. Fast og variabel afgift kr. 37.400,00 Matr. nr.: 13a, Smørumnedre by, Smørum Anmelder: Ledøje-Smøru ^ Kommune Beliggenhed: Smørumnedrevej Flodvej 77 `2765 Smørum 2765.S,,:,rum Tlf. 44 87 87 87 STEMPELMÆRKE

Læs mere

MOLTKE-LETH. Var. afg: kr. Fast afg. kr. I alt kr. ENDELIGT SKØDE. (købsaftale)

MOLTKE-LETH. Var. afg: kr. Fast afg. kr. I alt kr. ENDELIGT SKØDE. (købsaftale) MOLTKE-LETH ADVOKATER 88 I9 J.nr. 12455 mb/hd Var. afg: kr. Fast afg. kr. I alt kr. Ejerlav og matr. nr.: Vallerød by, Hørsholm, 4 cs Bygning 1 på lejet grund Beliggenhed: Stadionallô 9 2960 Rungsted Kyst

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

KØBSAFTALE. Køb & Salg Januar 2015. Del af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m²

KØBSAFTALE. Køb & Salg Januar 2015. Del af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m² Køb & Salg Januar 2015 Del af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m² KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I VELDBÆK Mellem sælger: og køber: Esbjerg Kommune CVR nr.

Læs mere

KØBESUMMEN ØNSKES IKKE OFFENTLIGGJORT. Endeligt skøde. Bjerringbro Kommune Rådhuset Realskolevej 8850 Bjerringbro

KØBESUMMEN ØNSKES IKKE OFFENTLIGGJORT. Endeligt skøde. Bjerringbro Kommune Rådhuset Realskolevej 8850 Bjerringbro ADVOKATERNE IB FRANK ARNE NORDLYNG Akt: skab nr. (Udfyldes af tinglysningskontoret) NINA HYGUM KØBESUMMEN ØNSKES IKKE OFFENTLIGGJORT Tinglysningsafgift kr. 1.9, Matr.nr.: 5 k Højbjerg by, Højbjerg Beliggende:

Læs mere

KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I ØSTER VEDSTED VILKÅR:

KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I ØSTER VEDSTED VILKÅR: Køb & Salg Januar 2015 Del XX af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m² KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I ØSTER VEDSTED Mellem sælger: og køber: Esbjerg Kommune

Læs mere

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder:

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder: Sag nr. 96366/PJJ Reg.afgift. Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb 1.400,00 kr. I alt * kr. Delnr. * af Matr.nr. 12 a, Karlstrup By, Karlstrup Beliggende: Cementvej

Læs mere

1111 uii. Del af matr.nr. 53 b Strøby by, Strøby. Vesterbrogade 97 1620 København V. Anmelder : EGV-Boligfonden Vesterbrogade 97 1620 København V

1111 uii. Del af matr.nr. 53 b Strøby by, Strøby. Vesterbrogade 97 1620 København V. Anmelder : EGV-Boligfonden Vesterbrogade 97 1620 København V Del af matr.nr. 53 b Strøby by, Strøby. ( Købers bopæl : Vesterbrogade 97 1620 København V Anmelder : EGV-Boligfonden Vesterbrogade 97 1620 København V BETINGET SKØDE Underskrevne Enemærke & Petersen A/S

Læs mere

Registreringsafgift: Tinglysningsgebyr: 1.400,00 kr.

Registreringsafgift: Tinglysningsgebyr: 1.400,00 kr. Registreringsafgift: Tinglysningsgebyr: 1.400,00 kr. Matr. nr.. Gl. Rye by, Gl. Rye Gade- og husnr.: Hedelundvej, Gl. Rye, 8680 Ry ANMELDER: Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Telefon 8794

Læs mere

Købesummen må ikke offentliggøres. Stempel- og tinglysningsafgift: 1000 + 1400 kr. ENDELIG SKØDE

Købesummen må ikke offentliggøres. Stempel- og tinglysningsafgift: 1000 + 1400 kr. ENDELIG SKØDE 00 VIBORG KOMMUNE Købesummen må ikke offentliggøres. Matr. nr. lnc Troelstrup by, Feldingbjerg Adresse: Krokusparken 4, 7850 Stoholm nmelder: iborg Kommune eknisk Forvaltning ct.mogensgade 3 01 800 Viborg

Læs mere

KØBSAFTALE. Køb & Salg Januar 2015. Del af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m²

KØBSAFTALE. Køb & Salg Januar 2015. Del af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m² Køb & Salg Januar 2015 Del af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m² KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I KJERSING ØST Etape III Mellem sælger: og køber: Esbjerg Kommune

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Lokalplan nr. 92A Område ved Børup Sande

FREDERICIA KOMMUNE Lokalplan nr. 92A Område ved Børup Sande Ejerlav: Skærbæk by, Taulov Matr. nr.: 15 a m.fl. Anmelder: (Ejerlejlighedsnr.) Gade og husnr.: Tlf.nr.: Retsafgift: Kr. 1.200,-^ Akt: ^ skab *«9x nr. (Udfyldes af tinglysningskontoret) Stempelafgift:

Læs mere

KØBSAFTALE KØBSAFTALE. Side 1 af 9 MELLEM

KØBSAFTALE KØBSAFTALE. Side 1 af 9 MELLEM KØBSAFTALE OM UBEBYGGET PARCELHUSGRUND MELLEM Ejendomsselskabet Kildevej ApS, Kildevej 15, 8600 Silkeborg, Cvr. Nr. 16263249 (i det følgende kaldet sælgeren) OG x, cpr. X og x cpr. i lige sameje Boende

Læs mere

KØBSAFTALE * * * l. PARTERNE. CVR-nr. 84889210 GI. Århusvej 193 8800 Viborg. sælger til. 2. ElENDOMMEN. 2.1. Den ubebyggede grund, betegnet som

KØBSAFTALE * * * l. PARTERNE. CVR-nr. 84889210 GI. Århusvej 193 8800 Viborg. sælger til. 2. ElENDOMMEN. 2.1. Den ubebyggede grund, betegnet som KØBSAFTALE l. PARTERNE Underskrevne sælger til lohn Staaling Eksport ApS CVR-nr. 84889210 GI. Århusvej 193 8800 Viborg * * * 2. ElENDOMMEN 2.1. Den ubebyggede grund, betegnet som Matr.nr.: * af areal ifølge

Læs mere

Stads- og havneingeniøren i Bd. og Bl. i Ting- rieia købstads. Sogn. Stempel: Kr. Øre. Deklaration.

Stads- og havneingeniøren i Bd. og Bl. i Ting- rieia købstads. Sogn. Stempel: Kr. Øre. Deklaration. 0[ Ki.éi Akt: Skab (Udfyldes af Dommerkontoret) Justitsministeriets Genpartpapir. Til Lejekontrakter, Servitutdokumenter o.!., Fortsættelse af Dokumenter, Fortegnelse over pantsatte Genstande o. I.

Læs mere

Sagsnummer 2010/005222 august 2011. Udbudsmateriale For. Avedøre Tværvej 60-66 2650 Hvidovre

Sagsnummer 2010/005222 august 2011. Udbudsmateriale For. Avedøre Tværvej 60-66 2650 Hvidovre Sagsnummer 2010/005222 august 2011 Udbudsmateriale For Avedøre Tværvej 60-66 2650 Hvidovre Side 2 af 259 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Investering/ projekt Avedøre

Læs mere

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Undertegnede: Sælger herved til medundertegnede: Parcel nummer x (nedenfor kaldt ejendommen) jfr. vedhæftede udstykningsplan af 11. februar 2007 udarbejdet

Læs mere

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R :

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R : UDKAST K Ø B S A F T A L E Hillerød Kommune sælger herved til medundertegnede ejendommen matr.nr. 3c Nr. Herlev By, Nr. Herlev på 2.209 m 2 beliggende Bygaden 32, Nr. Herlev, 3400 Hilllerød. Ejendommen

Læs mere

KØBSAFTALE KØBSAFTALE. Side 1 af 8 MELLEM

KØBSAFTALE KØBSAFTALE. Side 1 af 8 MELLEM KØBSAFTALE OM UBEBYGGET PARCELHUSGRUND MELLEM Ejendomsselskabet Kildevej ApS, Kildevej 15, 8600 Silkeborg, Cvr. Nr. 16263249 (i det følgende kaldet sælgeren) OG * cpr * og * cpr. i lige sameje begge boende

Læs mere

Sagsnummer 2011/005183. Udbudsmateriale For. Middelfartvej 291 5200 Odense

Sagsnummer 2011/005183. Udbudsmateriale For. Middelfartvej 291 5200 Odense Sagsnummer 2011/005183 Udbudsmateriale For Middelfartvej 291 5200 Odense Side 2 af 110 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Middelfartvej 291 5200 Odense V Velbeliggende

Læs mere

ADVOKATHUSET NDR. BOULEVARD Akt:

ADVOKATHUSET NDR. BOULEVARD Akt: ADVOKATHUSET NDR. BOULEVARD Akt: ADVOKAT ERIK ASTRUP 6800 VARDE skab nr. (udfyldes af tinglysningskontoret) «>o Ejerlav: Hyrup, Bevtoft m.fl. Matr.nr. 70 m fl. Købesum ej offentliggøres Beliggende: Gammelskovvej

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund delnr...af matr. nr.,. Grunden er beliggende... Grunden er på m2 og i øvrigt afsat

Læs mere

Anmelder: 2670 Greve Advokat Jørgen Bøje Kocksvej 4 3600 Frederikssund tlf.: 47 31 06 12. Endeligt skøde

Anmelder: 2670 Greve Advokat Jørgen Bøje Kocksvej 4 3600 Frederikssund tlf.: 47 31 06 12. Endeligt skøde '737 Matr.nr.: 8 ry Mosede by, Karlslunde Beliggenhed: Mosebakken 19 a Anmelder: 2670 Greve Advokat Jørgen Bøje Kocksvej 4 3600 Frederikssund tlf.: 47 31 06 12 Stempel: 3.200,00 Afgift: 1.400,00 1 alt:

Læs mere

STRÅTAGET. Køber(e): OPLYSNINGSSKEMA. Matr.nr. anfør matr.nr. Melsted By, Sulsted, Stråtaget anfør nr., 9380 Vestbjerg.

STRÅTAGET. Køber(e): OPLYSNINGSSKEMA. Matr.nr. anfør matr.nr. Melsted By, Sulsted, Stråtaget anfør nr., 9380 Vestbjerg. Køber(e): OPLYSNINGSSKEMA Mr.nr. anfør mr.nr. Melsted By, Sulsted, Stråtaget anfør nr., 9380 Vestbjerg. Navn: Navn: Adresse: Adresse: Postnr./by: Postnr./by: Tlf. priv: Tlf. priv: Tlf. arbejde: Tlf. arbejde:

Læs mere