REGNSKABSMEDDELELSE PR. 30. SEPTEMBER 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REGNSKABSMEDDELELSE PR. 30. SEPTEMBER 2006"

Transkript

1 FONDSBØRSMEDDELELSE 20/ 8. november Side 1 af 23 REGNSKABSMEDDELELSE PR. 30. SEPTEMBER Fremgang i alle dele af forretningen fører til ny opjustering af forventningerne til årets resultat af primær drift. Nettoomsætningen steg med 8% til i alt 30,8 mia. kr. (28,5 mia. kr. i samme periode ) drevet af især en positiv udvikling i Vesteuropa samt fortsat volumenfremgang i både BBH og Asien. Opgjort i lokale valutaer steg nettoomsætningen med 7%. Resultat af primær drift steg med 22% til mio. kr. (2.899 mio. kr. i samme periode ). Fremgangen følger af en generel positiv udvikling i forretningen. Carlsbergs andel af resultatet blev mere end fordoblet til mio. kr. mod 793 mio. kr. i samme periode. Forventningerne til årets resultat af primær drift opjusteres med 150 mio. kr. til ca. 3,9 mia. kr., mens årets nettoresultat uændret forventes at blive ca. 1,8 mia. kr. Kontaktpersoner: Investorer Mikael Bo Larsen Medier Jens Peter Skaarup Carlsberg vil gennemgå regnskabet på en telekonference for analytikere og investorer i dag kl Forud for telekonferencen vil præsentationsmateriale være tilgængeligt på

2 DELÅRSRAPPORT PR. 30. SEPTEMBER 8. november Side 2 af 23 HOVED- OG NØGLETAL Volumen (brutto, mio. hl) Øl 30,2 30,0 77,3 79,1 101,6 Øvrige drikkevarer 5,7 5,5 15,4 14,7 19,1 Resultatopgørelse Nettoomsætning Resultat af primær drift før særlige poster Særlige poster, netto Koncernresultat Fordeles således: Minoritetsinteresser Carlsberg A/S' aktionærer Balance Aktiver i alt Investeret kapital Rentebærende gæld, netto Egenkapital for Carlsberg A/S aktionærer Pengestrøm Pengestrøm fra drift Pengestrøm fra investeringer Fri pengestrøm Finansielle nøgletal Overskudsgrad % 15,7 14,7 11,5 10,2 9,2 Afkast af gennemsnitlig investeret kapital (ROIC) % 9,4 7,3 7,8 Egenkapitalandel (soliditetsgrad) % 29,8 26,1 28,8 Gæld/egenkapital (finansiel gearing) x 1,1 1,5 1,2 Rentedækning x 5,6 3,2 2,8 Aktierelaterede nøgletal Resultat pr. aktie (EPS) Kr. 12,0 6,3 25,7 10,4 14,6 Pengestrøm fra drift pr. aktie (CFPS) Kr. 21,6 16,6 35,9 31,0 62,1 Aktiekurs (B-aktier) Kr. 494,5 363,3 337,5 Antal aktier (ultimo) Antal aktier (gennemsnitligt)

3 DELÅRSRAPPORT PR. 30. SEPTEMBER 8. november Side 3 af 23 FORRETNINGSMÆSSIG UDVIKLING Den samlede afsætning af øl blev i årets første ni måneder på i alt 55,4 mio. hl (pro-rata opgjort volumen), svarende til en stigning på 8% i forhold til afsætningen i samme periode sidste år korrigeret for bortfaldet af volumenbidraget fra Hite Brewery. Udviklingen skyldes en fortsat større afsætning i BBH og i Asien. Øvrige drikkevarer steg med 4% til i alt 13,2 mio. hl. Nettoomsætningen steg med 8% til mio. kr. som følge af en god udvikling i Vesteuropa (+4% til mio. kr.) samt fortsat fremgang i BBH (+20% til mio. kr.). Aktiviteterne i Asien bidrog ligeledes med stigende omsætning (+42% til mio. kr.), dels som følge af gennemførte akkvisitioner og dels som følge af fortsat organisk vækst. I Østeuropa blev der opnået en mindre fremgang (+1% til mio. kr.). Resultat af primær drift før særlige poster steg med 633 mio. kr. (22%) til i alt mio. kr. Bryggeriaktiviteterne viste en samlet fremgang på 588 mio. kr. til i alt mio. kr. (+20%). Eksklusiv resultatbidraget fra Hite i (94 mio. kr.) udgjorde fremgangen i bryggeriaktiviteterne 682 mio. kr. (+24%). De tidligere introducerede Excellence-programmer i Carlsberg har alle haft som målsætning at rationalisere og effektivisere arbejdsgange. Med introduktionen af Commercial Excellenceprogrammet er fokus også rettet mod omsætningsvækst og værdiskabelse ved mersalg. Programmet er for detailhandel og marketing introduceret i de vesteuropæiske lande samt i Polen og Malaysia. Programmet sigter mod såvel forbedring af produktmix som mod en mere effektiv ressourceanvendelse i marketing. Horeca-segmentet er omfattet af et lignende program, som i første omgang er introduceret i seks vesteuropæiske lande. Som led i det fortsatte rationaliserings- og effektiviseringsarbejde er det besluttet at samle en del af regnskabsfunktionerne i et nyt Accounting Shared Service Center i Poznan, Polen. I første omgang vil det nyoprettede kontor overtage arbejdsopgaver fra Tyskland og andre steder i Polen. Senere følger også opgaver fra Schweiz og Storbritannien. Vesteuropa Ændring (%) Ændring (%) Salg af øl (mio. hl) 7,7 7, ,0 20, ,8 Nettoomsætning Resultat af primær drift Overskudsgrad (%-point) 13,3 13,1 +0,2 9,4 8,7 +0,7 7,7 I Vesteuropa blev der i de første ni måneder i år afsat 21,0 mio. hl. øl, hvilket er en stigning på 1%. Den positive udvikling kan til en vis grad tilskrives det gode vejr i sommermånederne. Omsætningen steg med 4% til i alt mio. kr. som følge af en generel positiv udvikling. Udviklingen i pris/produktmix var fortsat positiv, og der blev således realiseret ca. 1,2% højere salgspriser pr. hl øl

4 DELÅRSRAPPORT PR. 30. SEPTEMBER 8. november Side 4 af 23 sammenlignet med samme periode sidste år. Herudover er den samlede omsætningsfremgang påvirket af en positiv udvikling i salget af øvrige drikkevarer. Resultat af primær drift blev på mio. kr. mod mio. kr. i samme periode i, svarende til en stigning på 13% eller 212 mio. kr. Af denne stigning vedrører 44 mio. kr. avancer fra salg af aktiver og andre indtægter af engangskarakter. Til gengæld er resultatet i 3. kvartal negativt påvirket af nedskrivning til imødegåelse af tab på debitorer i Sverige og Storbritannien på i alt 105 mio. kr. Den underliggende resultatforbedring er herefter på 273 mio. kr. (+16%), hvilket skyldes den øgede omsætning samt effektiviseringer og salgsforbedringer som følge af Excellence-programmerne m.v. Overskudsgraden steg med 0,7%-point til 9,4%. I 3. kvartal udgjorde resultatfremgangen 45 mio. kr. (+5%). Eksklusiv udgifter af engangskarakter, jf. ovenfor, ville resultatfremgangen have udgjort 146 mio. kr. (+16%). I Norden ses en positiv udvikling som følge af produktlanceringer, gennemførte prisforhøjelser og forsat fokus på omkostningsudviklingen. Sinebrychoff i Finland annoncerede i august en omfattende restrukturering med centralisering af en række funktioner med henblik på at fremtidssikre sin førende position på markedet. I Sverige fortsatte resultatforbedringen som følge af bl.a. rationaliseringsgevinster under LogEx-programmet. I Storbritannien ses tilbagegang i markedsandelen som følge af vigende volumen solgt til pub- og restaurationsbranchen. En positiv udvikling i detailhandelen med fremgang for såvel Carlsberg- som Carlsberg Export-mærket modvirker til dels dette. Eksklusiv nedskrivningen til et særligt større tab på en debitor i England var resultatet på niveau med samme periode sidste år. I den øvrige del af forretningen ses samlet en mindre fremgang som følge af bl.a. en forbedring i indtjeningen i Italien. Baltic Beverages Holding (50%) Ændring (%) Ændring (%) Salg af øl (mio. hl) 7,5 6, ,0 16, ,6 Nettoomsætning Resultat af primær drift Overskudsgrad (%-point) 28,7 24,2 +4,5 24,1 20,9 +3,2 20,0 Det russiske ølmarked viste en ekstraordinær stærk vækst på 14% i 3. kvartal. Dette skyldtes, at en del af det alkoholforbrug, der normalt kan henføres til vin og spiritus, blev erstattet med øl, idet detailhandelen blev ramt af leveringsproblemer i forbindelse med introduktion af nye banderoler for vin og spiritus. Situationen vurderes nu at være normaliseret. Sammenlagt er det russiske ølmarked steget med 9% i årets første ni måneder. BBHs øvrige markeder viste ligeledes fremgang i de første ni måneder og opnåede vækstrater på

5 DELÅRSRAPPORT PR. 30. SEPTEMBER 8. november Side 5 af 23 14% i Ukraine, 19% i Kasakhstan og 6% i de baltiske lande. BBHs totale ølvolumen steg med 9%, og opgjort pro-rata blev stigningen på 13% til i alt 18 mio. hl., heri medregnet en fortsat stærk vækst for Tuborg-mærket. Nettoomsætningen blev på i alt mio. kr. mod mio. kr. i samme periode, svarende til en fremgang på 20%, heraf ca. 7% som følge af et forbedret pris/mix og ca. 4% som følge af ændringer i valutakurser. Resultat af primær drift steg med 39% til mio. kr. (1.069 mio. kr. i samme periode ). Resultatudviklingen følger af salgsfremgang, innovation og introduktion af nye produkter på markedet samt realisering af synergier ved sammenlægning af de russiske bryggerier. Endvidere vurderes de særlige markedsmæssige omstændigheder i 3. kvartal at have medført en ekstraordinær forøgelse af resultat af primær drift med ca. 110 mio. kr. (50% af ca. 30 mio.). Overskudsgraden blev på 24,1% (+3,2%-point i forhold til samme periode ). Overskudsgraden i 3. kvartal udgjorde 28,7% mod 24,2% sidste år (+4,5%-point). Eksklusiv de særlige omstændigheder i 3. kvartal på det russiske marked vurderes den underliggende overskudsgrad at have udgjort ca. 27% (for de første ni måneder ca. 23% mod 20,9% sidste år). Arbejdet med sammenlægning af de enkelte bryggerier i Rusland forløber planmæssigt, og senest er der modtaget godkendelse heraf fra de russiske konkurrencemyndigheder. Baltika havde en stærk udvikling i 3. kvartal med en volumenstigning på 15%, og markedsandelen steg til 37,2% (+0,4%-point i forhold til 3. kvartal ). Sammenlagt for de første ni måneder udgjorde markedsandelen 36,3%, hvilket er på niveau med sidste år. I de baltiske lande og i Kasakhstan steg den samlede markedsandel (henholdsvis +1,0%-point til 44,5% og +4,4%-point til 29,2%), mens forretningen i Ukraine som forventet så en faldende markedsandel (-1,7%-point til 17,9%), da implementeringen af en turn-around plan er i en tidlig fase. BBH forventes fortsat at vise vækst og fremgang. Efter et meget stærkt 3. kvartal, hvor den ekstraordinære volumenvækst skønnes at have påvirket den samlede forventede vækst for hele med op mod 3%-point, forventes markedsvæksten i Rusland for hele året at blive ca. 8-9% (tidligere forventet ca. 5%). Endvidere forventes sammenlægningen af de russiske bryggerier i indeværende år at skabe synergier på $55-60 mio., således at der ved udgangen af i alt vil være realiseret synergigevinster på ca. $80 mio. Som følge heraf vurderes BBH at realisere en overskudsgrad på ca. 23%, hvoraf knap 1%-point skyldes den ekstraordinære udvikling i 3. kvartal. Østeuropa ekskl. BBH Ændring (%) Ændring (%) Salg af øl (mio. hl) 4,1 4, ,4 10, ,9 Nettoomsætning Resultat af primær drift Overskudsgrad (%-point) 13,8 12,6 +1,2 6,4 8,4-2,0 9,3

6 DELÅRSRAPPORT PR. 30. SEPTEMBER 8. november Side 6 af 23 Markederne i Østeuropa realiserede en samlet ølvolumen på 10,4 mio. hl., svarende til en fremgang på 2%. En større afsætning på det bulgarske, serbiske, rumænske og kroatiske marked trak i positiv retning, mens specielt Polen påvirkede negativt. Nettoomsætningen blev mio. kr. (2.639 mio. kr. i samme periode ), og resultat af primær drift blev 170 mio. kr. mod 222 mio. kr. i samme periode sidste år. Resultatet afspejler et noget lavere resultat i Polen samt bortfald af en engangsindtægt på 31 mio. kr. i, som dog til en vis grad modsvares af en fortsat positiv udvikling på Balkan. I Polen fortsætter arbejdet med at ændre forretningsmodellen og reducere lagrene i grossistleddet for derved at få en mere effektiv og direkte sammenhæng til afsætningen i detailhandelen. Den endelige tilpasning ventes gennemført ultimo året. I Tyrkiet er der foretaget en række omkostningsbesparelser, hvilket har ført til en mindre forbedring af driftsresultatet sammenlignet med samme periode i. Resultatet er fortsat utilfredsstillende. Balkan-virksomhederne Serbien, Bulgarien og Kroatien viste en fortsat markant fremgang i volumen og stigende markedsandele samt øgede salgspriser som følge af et bedre produktmix og generelle prisstigninger. Asien * Ændring (%) * Ændring (%) Salg af øl (mio. hl) 2,2 2,1 +2 6,0 6,0-7,6 Nettoomsætning Resultat af primær drift Overskudsgrad (%-point)** 14,8 16,1-1,3 17,8 17,0 +0,8 17,0 * Wusu og Xinjiang Beer Group (60,12%) og Cambrew (50%) er pro-rata konsolideret fra 1. januar. ** Ekskl. den indtil november one-line konsoliderede associerede virksomhed Hite Brewery Co. Ltd. Den samlede ølvolumen i Asien blev på 6,0 mio. hl øl (6,0 mio. hl i samme periode, heraf 1,6 mio. hl hidrørende fra det nu frasolgte Hite Brewery). Den fortsættende del af forretningen opnåede en volumenfremgang på +38%, heraf 10% som følge af organisk vækst og 28% som følge af akkvisitionerne i Vestkina, Cambodia og Laos. Nettoomsætningen steg til mio. kr. mod mio. kr. i samme periode sidste år (i omsætningstallet indgår ikke omsætning fra associerede virksomheder i Sydkorea og Kina), og resultat af primær drift steg 2% til 307 mio. kr. som følge af fremgang i bl.a. Singapore samt øget indtjening fra de tilkøbte aktiviteter i Vestkina og Laos. I de første ni måneder af bidrog Hite med 94 mio. kr. til resultat af primær drift. Eksklusiv resultatbidraget fra Hite udgjorde resultatfremgangen i Asien således 100 mio. kr. (+48%).

7 DELÅRSRAPPORT PR. 30. SEPTEMBER 8. november Side 7 af 23 ANDRE AKTIVITETER Andre aktiviteter omfatter udvikling og salg af fast ejendom, primært på det tidligere Tuborg-areal i Hellerup, samt drift af Carlsberg Forskningscenter, m.v. Disse aktiviteter gav i de første ni måneder af året et resultat af primær drift på 64 mio. kr. mod 19 mio. kr. i samme periode sidste år. Det seneste estimat af de økonomiske konsekvenser af indgåede aftaler om levering af ejendomme/lejligheder på Tuborg Syd m.v. i 4. kvartal samt i 2007 og 2008 viser, at der i de respektive perioder vil blive investeret hhv. ca. 120, ca. 450 og ca. 40 mio. kr., mens salgsprovenuet vil udgøre hhv. ca. 0, ca. 700 og ca. 800 mio. kr. Udviklingen af ejendomme vil således i påvirke den frie pengestrøm negativt som følge af investeringer, der først afvikles ved salg i efterfølgende år. Salgsavancer eller nye lejeindtægter i 4. kvartal samt i 2007 og 2008 forventes at udgøre ca. 10, ca. 320 og ca. 230 mio. kr. Der resterer herefter på Tuborg-arealet at blive bygget og solgt, hvad der svarer til ca m 2 boliger, ca m 2 erhverv og ca m 2 ejendomme til offentlige formål. KOMMENTARER TIL REGNSKABET ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Delårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med IAS 34 Præsentation af delårsrapporter som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporteringen for børsnoterede selskaber. Delårsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som årsrapporten for. I er følgende EU-godkendte IFRS-standarder og fortolkninger med relevans for Carlsberggruppen implementeret med ikrafttrædelse den 1. januar : Tilpasninger af IAS 39 "Finansielle instrumenter: Indregning og måling". Tilpasning af IAS 21 "Valutaomregning". IFRIC 4 "Vurdering af, om en aftale indeholder en leasingkontrakt". Implementeringen af disse IFRS-standarder og fortolkninger heraf har ikke påvirket Carlsberggruppens regnskab væsentligt. RESULTATOPGØRELSE Der blev i perioden 1. januar 30. september realiseret en nettoomsætning på i alt mio. kr., svarende til en stigning på ca. 8% i forhold til samme periode i. Heraf skyldtes 1%-point

8 DELÅRSRAPPORT PR. 30. SEPTEMBER 8. november Side 8 af 23 ændringer i valutakurser, mens den organiske vækst inklusive valutakursudvikling blev på mio. kr. (+6%). Omsætningsudviklingen er drevet af fremgang i Vesteuropa og Asien samt en særdeles positiv udvikling i BBH. Af den samlede omsætning udgjorde øl mio. kr. svarende til 71%. Bruttoresultatet blev mio. kr. svarende til en fremgang på 9%, og bruttomarginalen blev på 51,7%, hvilket er 0,4%-point højere end samme periode sidste år. Salgs- og distributionsomkostninger steg med 5% til mio. kr., hvilket overvejende kan henføres til BBH som følge af øget volumen og intensivering af salgs- og marketingindsatsen samt de særlig store nedskrivninger til imødegåelse af tab på to debitorer i Vesteuropa. Administrationsomkostninger udgjorde mio. kr., hvilket er på niveau med samme periode. Andre driftsindtægter, netto steg med 41 mio. kr. til 212 mio. kr. som følge af avance fra salg af aktiver/ejendomme. Andel af resultat efter skat i associerede virksomheder faldt med 124 mio. kr. til 60 mio. kr., primært på grund af salg af aktier i Hite Brewery i, hvorefter resultat herfra (+94 mio. kr.) ikke længere medgår i andre driftsindtægter. Resultat af primær drift før særlige poster udgjorde mio. kr., hvilket er 633 mio. kr. mere end i samme periode. Drikkevareaktiviteterne opnåede et resultat på mio. kr., svarende til en fremgang på 588 mio. kr. Den positive udvikling blev især skabt ved vækst i indtjeningen i Vesteuropa samt særlig høj indtjening i BBH, som overvejende kan tilskrives en ekstraordinær stor efterspørgsel efter øl i 3. kvartal forårsaget af svigt i vin- og spiritusleverancer i Rusland. Overskudsgraden blev samlet 11,5%, hvilket er en forbedring på 1,3%-point sammenlignet med samme periode sidste år. Særlige poster, netto udgjorde +241 mio. kr. mod -495 mio. kr. i samme periode og kan henføres til indtægter fra salg af de resterende aktier i Hite Brewery (+616 mio. kr.) samt restruktureringsomkostninger væsentligst i Danmark, Storbritannien og Finland. Finansielle poster, netto udgjorde i perioden -628 mio. kr. mod -899 mio. kr. i samme periode i. Reduktionen kan især henføres til valutakursreguleringer på gæld i USD. Renter udgjorde -773 mio. kr. (+21 mio. kr. i forhold til samme periode ), mens øvrige finansielle poster udgjorde +145 mio. kr. (+250 mio. kr. i forhold til samme periode ). Skat af periodens resultat udgjorde -918 mio. kr. (effektiv skattesats 29,2%). Koncernresultatet udgjorde mio. kr. mod mio. kr. i samme periode sidste år. Carlsbergs A/S' andel af resultatet blev mere end fordoblet til mio. kr. mod 793 mio. kr. i samme periode sidste år. Den positive udvikling kan særligt tilskrives vækst i resultat af primær drift, positivt bidrag fra særlige poster samt en reduktion i netto finansielle udgifter.

9 DELÅRSRAPPORT PR. 30. SEPTEMBER 8. november Side 9 af 23 PENGESTRØMME OG RENTEBÆRENDE GÆLD Pengestrøm fra driften udgjorde i alt mio. kr. i årets første ni måneder mod mio. kr. i samme periode i (+370 mio. kr.). De væsentligste forskydninger i posterne, der indgår i pengestrømmen, er et forbedret driftsresultat og øget skattebetaling. Pengestrøm fra investeringer blev mio. kr. mod mio. kr. i samme periode sidste år ( mio. kr.). Heri er indeholdt provenu fra salg af den samlede aktiepost i Hite Brewery (+3,3 mia. kr.). Anlægsinvesteringerne udgjorde mio. kr. mod mio. kr. sidste år, hvilket er en stigning på 5%. Stigningen kan væsentligst tilskrives et højere investeringsniveau i BBH. Den frie pengestrøm i perioden blev herefter mio. kr. mod +305 mio. kr. sidste år. Eksklusiv Hite udgjorde den frie pengestrøm 545 mio. kr., svarende til en stigning på 240 mio. kr. i forhold til samme periode i. Likvide beholdninger ultimo steg med 100 mio. kr. til mio. kr. sammenholdt med samme tidspunkt sidste år. Rentebærende nettogæld udgjorde 19,8 mia. kr. ultimo september, hvilket er 1 mia. kr. mindre end ultimo. Udviklingen i rentebærende nettogæld afspejler på den ene side udviklingen i den frie pengestrøm (eksklusiv de i solgte Hite-aktier, hvor tilgodehavendet indgik i netto rentebærende gæld ultimo, men efter modtagelsen af betalingen i den frie pengestrøm i ) og valutakursregulering af gæld udstedt i USD og GBP og på den anden side betaling af udbytte til aktionærerne i Carlsberg A/S og minoritetsinteresser samt køb af minoritetsinteresser, primært i BBH. RESULTATFORVENTNINGER Som følge af fremgang i alle dele af forretningen i 3. kvartal opjusterer Carlsberg forventningerne til resultat af primær drift for hele året. Nettoomsætningen forventes at stige til knap 41 mia. kr. (38,0 mia. kr. i ) med positive bidrag fra alle regioner. Forventningerne til resultat af primær drift før særlige poster forøges med 150 mio. kr. til ca. 3,9 mia. kr. (3.402 mio. kr. i eksklusiv Hite), svarende til en samlet fremgang på 15%. Heraf forventes bryggeriaktiviteterne at bidrage med ca. 3,85 mia. kr. og de øvrige aktiviteter med ca. 50 mio. kr. For bryggeriaktiviteterne er der således tale om en sammenlignelig forventet fremgang på ca. 540 mio. kr. eller ca. 16%. I forhold til tidligere udmeldelser forventes der i årets sidste kvartal at blive anvendt yderligere ca. 150 mio. kr. til en række restruktureringsprojekter m.v., som vil blive indregnet under særlige poster, og som ikke ventes at have nogen særlig likviditetseffekt. Forventningerne til Carlsbergs andel af koncernresultatet forventes derfor uændret at blive ca. 1,8 mia. kr. (1.110 mio. kr. i ). Eksklusiv avancen fra salget af de resterende aktier i Hite Brewery i (ca. 440 mio. kr. efter skat) udgør den

10 DELÅRSRAPPORT PR. 30. SEPTEMBER 8. november Side 10 af 23 forventede resultatfremgang således ca. 250 mio. kr. eller ca. 23%. Indeholdt i forventningerne til 4. kvartal er fortsat fremgang for såvel Vesteuropa som BBH, medens Østeuropa samt centrale omkostninger (ikke-fordelte omkostninger) forventes at trække i modsat retning. Ovenstående udsagn om fremtidige forhold, herunder forventningerne om udviklingen i omsætning og resultat, pengestrømme mv. afspejler ledelsens nuværende forventninger og er forbundet med risici og usikkerhed. Mange faktorer, hvoraf nogle vil være uden for ledelsens kontrol, kan medføre, at den faktiske udvikling afviger væsentligt fra forventningerne. Disse faktorer er blandt andet men ikke udelukkende de forhold, som er beskrevet i tidligere offentliggjort materiale fra Carlsberg A/S, senest i årsrapporten for. FINANSKALENDER FOR REGNSKABSÅRET /07 Regnskabsåret følger kalenderåret, og følgende datoer for offentliggørelse m.v. er fastsat: 20. februar 2007 Årsregnskabsmeddelelse for 1. marts 2007 Trykt årsregnskab for 13. marts 2007 Generalforsamling 9. maj 2007 Regnskabsmeddelelse pr. 31. marts august 2007 Regnskabsmeddelelse pr. 30. juni november 2007 Regnskabsmeddelelse pr. 30. september 2007 Carlsbergs kommunikation til investorer, analytikere og presse er underlagt særlige begrænsninger i en periode på fire uger forud for offentliggørelsen af kvartals- og årsregnskaber. LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelse og direktion har behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september for Carlsberg-gruppen. Den ikke-reviderede delårsrapport er aflagt i overensstemmelse med IAS 34 Præsentation af delårsrapporter som godkendt af EU, jf. afsnittet om anvendt regnskabspraksis, og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporteringen for børsnoterede selskaber. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at delårsrapporten giver et retvisende billede af Carlsberg-gruppens aktiver, passiver, finansielle stilling pr. 30. september samt af resultatet af Carlsberg-gruppens aktiviteter og pengestrømme i perioden 1. januar 30. september.

11 DELÅRSRAPPORT PR. 30. SEPTEMBER 8. november Side 11 af 23 København, den 8. november Direktionen for Carlsberg A/S Nils S. Andersen Jørn P. Jensen Jørgen Buhl Rasmussen Bestyrelsen for Carlsberg A/S Povl Krogsgaard-Larsen Jens Bigum Hans Andersen Formand Næstformand Flemming Besenbacher Søren Bjerre-Nielsen Henning Dyremose Hanne Buch-Larsen Niels Kærgård Axel Michelsen Erik Dedenroth Olsen Bent Ole Petersen Per Øhrgaard

12 DELÅRSRAPPORT PR. 30. SEPTEMBER 8. november Side 12 af 23 Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Bilag 5 Bilag 6 Bilag 7 Bilag 8 Bilag 9 Segmentoplysninger pr. region (drikkevarer) Drikkevarer og andre aktiviteter Segmentoplysninger pr. kvartal Resultatopgørelse Særlige poster Balance Opgørelse over indregnede indtægter og omkostninger og egenkapital Pengestrømsopgørelse Rentebærende gæld, netto Denne meddelelse er udarbejdet på dansk og engelsk. I tilfælde af uoverensstemmelse er den danske udgave gældende. Carlsberg er en af verdens mest betydende bryggerigrupper med en omfattende mærkevareportefølje inden for øl og læskedrik. Carlsberg, som er det førende ølmærke, er blandt de hurtigst voksende og mest kendte ølmærker i verden. Over medarbejdere fordelt på 92 lokale produktionssteder i 48 lande arbejder for Carlsberg, og vore produkter sælges på mere end 150 markeder. I solgte Carlsberg mere end 100 mio. hl øl, hvilket svarer til omtrent 83 mio. flasker øl om dagen. Læs mere på

13 DELÅRSRAPPORT PR. 30. SEPTEMBER 8. november Side 13 af 23 BILAG 1 (SIDE 1/2) Segmentoplysninger pr. region (drikkevarer) Salg af øl (pro-rata, mio. hl) Vesteuropa 7,7 7,4 21,0 20,7 27,8 Baltic Beverages Holding (BBH) 7,5 6,3 18,0 16,0 20,6 Østeuropa (ekskl. BBH) 4,1 4,1 10,4 10,2 12,9 Asien 2,2 2,1 6,0 6,0 7,6 I alt 21,5 19,9 55,4 52,9 68,9 Nettoomsætning (mio. kr.) Vesteuropa Baltic Beverages Holding (BBH) Østeuropa (ekskl. BBH) Asien Ikke fordelt Drikkevarer i alt Nettoomsætning (andele, %) Vesteuropa 63,9 66,8 65,6 68,0 69,1 Baltic Beverages Holding (BBH) 22,1 19,3 20,0 17,9 17,3 Østeuropa (ekskl. BBH) 8,7 9,5 8,6 9,2 8,8 Asien 5,0 4,0 5,6 4,3 4,3 Ikke fordelt 0,3 0,4 0,2 0,6 0,5 Drikkevarer i alt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Resultat af primær drift før afskrivninger (mio. kr.) Vesteuropa Baltic Beverages Holding (BBH) Østeuropa (ekskl. BBH) Asien Ikke fordelt Drikkevarer i alt Resultat af primær drift (mio. kr.) Vesteuropa Baltic Beverages Holding (BBH) Østeuropa (ekskl. BBH) Asien Ikke fordelt Drikkevarer i alt

14 DELÅRSRAPPORT PR. 30. SEPTEMBER 8. november Side 14 af 23 BILAG 1 (SIDE 2/2) Segmentoplysninger pr. region (drikkevarer) Overskudsgrad (%) Vesteuropa 13,3 13,1 9,4 8,7 7,7 Baltic Beverages Holding (BBH) 28,7 24,2 24,1 20,9 20,0 Østeuropa (ekskl. BBH) 13,8 12,6 6,4 8,4 9,3 Asien* 14,8 16,1 17,8 17,0 17,0 Ikke fordelt Drikkevarer i alt 15,6 14,6 11,3 10,1 9,0 Investeret kapital ultimo (mio. kr.) Vesteuropa Baltic Beverages Holding (BBH) Østeuropa (ekskl. BBH) Asien Ikke fordelt Drikkevarer i alt Afkast af gennemsnitlig investeret kapital, ROIC (%) (løbende 12 mdr.) Vesteuropa 12,1 11,2 10,5 Baltic Beverages Holding (BBH) 26,2 23,2 23,2 Østeuropa (ekskl. BBH) 6,3 4,4 7,0 Asien 13,4 11,4 11,4 Ikke fordelt Drikkevarer i alt 12,2 10,0 10,2 * Ekskl. den indtil november one-line konsoliderede associerede virksomhed Hite Brewery Co. Ltd. (Sydkorea).

15 DELÅRSRAPPORT PR. 30. SEPTEMBER 8. november Side 15 af 23 BILAG 2 Drikkevarer og andre aktiviteter Drikkevarer Andre aktiviteter I alt Drikkevarer Andre aktiviteter I alt Nettoomsætning Resultat af primær drift Særlige poster, netto Finansielle poster, netto Resultat før skat Selskabsskat Koncernresultat Fordeles således: Minoritetsinteresser Aktionærer i Carlsberg A/S Drikkevarer Andre aktiviteter I alt Drikke- Varer Andre aktiviteter I alt Nettoomsætning Resultat af primær drift Særlige poster, netto Finansielle poster, netto Resultat før skat Selskabsskat Koncernresultat Fordeles således: Minoritetsinteresser Aktionærer i Carlsberg A/S

16 DELÅRSRAPPORT PR. 30. SEPTEMBER 8. november Side 16 af 23 BILAG 3 Segmentoplysninger pr. kvartal kvt kvt. 2. kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt. Nettoomsætning Vesteuropa Baltic Beverages Holding (BBH) Østeuropa (ekskl. BBH) Asien Ikke fordelt Drikkevarer i alt Andre aktiviteter I alt Resultat af primær drift Vesteuropa Baltic Beverages Holding (BBH) Østeuropa (ekskl. BBH) Asien Ikke fordelt Drikkevarer i alt Andre aktiviteter I alt Særlige poster, netto Finansielle poster, netto Resultat før skat Selskabsskat Koncernresultat Fordeles således: Minoritetsinteresser Aktionærer i Carlsberg A/S

17 DELÅRSRAPPORT PR. 30. SEPTEMBER 8. november Side 17 af 23 BILAG 4 Resultatopgørelse Nettoomsætning Produktionsomkostninger Bruttoresultat Salgs- og distributionsomkostninger Administrationsomkostninger Andre driftsindtægter, netto Andel af resultat efter skat i associerede virksomheder Resultat af primær drift før særlige poster Særlige poster, netto Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat Selskabsskat Koncernresultat Fordeles således: Minoritetsinteresser Aktionærer i Carlsberg A/S Resultat pr. aktie 12,0 6,3 25,7 10,4 14,6 Resultat pr. aktie, udvandet 12,0 6,3 25,7 10,4 14,6

18 DELÅRSRAPPORT PR. 30. SEPTEMBER 8. november Side 18 af 23 BILAG 5 Særlige poster Særlige indtægter Særlige omkostninger Goodwill og øvrige nedskrivninger Tab ved salg af aktiviteter m.v Restruktureringsomkostninger m.v Særlige omkostninger i alt Særlige poster, netto

19 DELÅRSRAPPORT PR. 30. SEPTEMBER 8. november Side 19 af 23 BILAG 6 Balance 30. sept. 30. sept. 31. dec. Aktiver Immaterielle aktiver Materielle aktiver Finansielle aktiver Langfristede aktiver i alt Varebeholdninger og tilgodehavender fra salg Andre tilgodehavender m.v Likvide beholdninger Kortfristede aktiver i alt Aktiver bestemt for salg Aktiver i alt Passiver Egenkapital for aktionærer i Carlsberg A/S Minoritetsinteresser Egenkapital i alt Lån Udskudt skat, pensioner m.v Langfristede forpligtelser i alt Lån Leverandører af varer og tjenesteydelser Øvrige kortfristede forpligtelser Kortfristede forpligtelser i alt Forpligtelser vedrørende aktiver bestemt for salg Passiver i alt

20 DELÅRSRAPPORT PR. 30. SEPTEMBER 8. november Side 20 af 23 BILAG 7 (SIDE 1/2) Aktionærerne i Carlsberg A/S Minoritetsinteresser Egenkapital i alt Opgørelse over indregnede indtægter og omkostninger: Periodens resultat Valutakursregulering, udenlandske enheder Værdiregulering af sikringsinstrumenter Værdiregulering af værdipapirer Regulering af pensionsforpligtelser Aktiebaseret vederlæggelse 7-7 Andet Skat af egenkapitalbevægelser Nettoindtægt indregnet direkte på egenkapitalen Periodens indregnede indtægter og omkostninger Aktiekapital Overført resultat/ reserver Aktionærerne i Carlsberg A/S Minoritetsinteresser Egenkapital i alt Egenkapitalopgørelse: Egenkapital 1. januar Periodens indregnede indtægter og omkostninger Køb/salg af egne aktier m.v Betalt udbytte til aktionærer Køb af minoritetsinteresser, netto Egenkapitalbevægelser i alt Egenkapital 30. september Inklusiv akkumulerede værdireguleringer overført til resultatopgørelsen i forbindelse med salg af Hite.

21 DELÅRSRAPPORT PR. 30. SEPTEMBER 8. november Side 21 af 23 BILAG 7 (SIDE 2/2) Aktionærerne i Carlsberg A/S Minoritetsinteresser Egenkapital i alt Opgørelse over indregnede indtægter og omkostninger: Periodens resultat Valutakursregulering, udenlandske enheder Værdiregulering af sikringsinstrumenter m.v Værdiregulering af værdipapirer Aktiebaseret vederlæggelse 3-3 Skat af egenkapitalbevægelser Nettoindtægt indregnet direkte på egenkapitalen Periodens indregnede indtægter og omkostninger Aktiekapital Overført resultat/ reserver Aktionærerne i Carlsberg A/S Minoritetsinteresser Egenkapital i alt Egenkapitalopgørelse: Egenkapital 1. januar Periodens indregnede indtægter og omkostninger Køb/salg af egne aktier, netto Betalt udbytte til aktionærer Køb af minoritetsinteresser, netto Egenkapitalbevægelser i alt Egenkapital 30. september

22 DELÅRSRAPPORT PR. 30. SEPTEMBER 8. november Side 22 af 23 BILAG 8 Pengestrømsopgørelse Resultat af primær drift før særlige poster Regulering for afskrivninger Resultat af primær drift før afskrivninger Regulering for andre ikke-kontante poster Ændringer i driftskapital Betalte restruktureringsomkostninger Finansielle indbetalinger Finansielle udbetalinger Betalt selskabsskat Pengestrøm, drift Køb af materielle og immaterielle aktiver Salg af materielle og immaterielle aktiver Ændring i udlån til kunder Operationelle investeringer i alt Køb og salg af virksomheder, netto Køb af finansielle aktiver Salg af finansielle aktiver Ændring i finansielle tilgodehavender Modtagne udbytter Finansielle investeringer i alt Andre materielle investeringer Salg af andre materielle aktiver Andre aktiviteter i alt Pengestrøm, investeringer Fri pengestrøm Aktionærer i Carlsberg A/S Minoriteter Fremmedfinansiering Pengestrøm, finansiering Periodens pengestrøm Likvider primo Valutakursregulering Likvider ultimo Andre aktiviteter omfatter grunde, ejendomme og anlæg under opførelse, som er udskilt fra drikkevareaktiviteterne

23 DELÅRSRAPPORT PR. 30. SEPTEMBER 8. november Side 23 af 23 BILAG 9 Rentebærende gæld, netto Rentebærende gæld, netto fremkommer som følger: Langfristede lån Kortfristede lån Rentebærende gæld, brutto Likvide beholdninger Udlån til associerede virksomheder Udlån til restaurationsbranchen Heraf ikke-rentebærende Andre tilgodehavender Heraf ikke-rentebærende Depositum Rentebærende gæld, netto Forklaring af udvikling: Rentebærende gæld, netto (primo) Pengestrøm, drift Pengestrøm, investeringer Udbytte til aktionærer og minoritetsinteresser Køb af minoritetsinteresser Køb/salg af egne aktier Tilgang ved køb af virksomheder, netto Ændring i rentebærende udlån Effekt af valutaomregning Andet Ændring i alt Rentebærende gæld, netto (ultimo)

Betydelig resultatforbedring i Vesteuropa og BBH. Opjustering af forventningerne til årets resultat.

Betydelig resultatforbedring i Vesteuropa og BBH. Opjustering af forventningerne til årets resultat. FONDSBØRSMEDDELELSE 17/ 9. august Side 1 af 22 REGNSKABSMEDDELELSE PR. 30. JUNI Betydelig resultatforbedring i Vesteuropa og BBH. Opjustering af forventningerne til årets resultat. Nettoomsætningen steg

Læs mere

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne.

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne. Carlsberg Årsrapport 2006 / Regnskabsberetning 49 Regnskabsberetning Årsrapporten for Carlsberg-gruppen for 2006 afl ægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Tilfredsstillende start på året drevet af resultatforbedring i Vesteuropa.

Tilfredsstillende start på året drevet af resultatforbedring i Vesteuropa. FONDSBØRSMEDDELELSE 12/ Side 1 af 21 REGNSKABSMEDDELELSE PR. 31. MARTS Tilfredsstillende start på året drevet af resultatforbedring i Vesteuropa. Nettoomsætningen steg med 6% til i alt 7,8 mia. kr. som

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE PR. 31. DECEMBER 2006. Stærk fremgang i indtjeningen drevet af Vesteuropa og BBH

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE PR. 31. DECEMBER 2006. Stærk fremgang i indtjeningen drevet af Vesteuropa og BBH 1/2007 Side 1 af 29 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE PR. 31. DECEMBER Stærk fremgang i indtjeningen drevet af Vesteuropa og BBH Nettoomsætningen steg med 8% til 41,1 mia. kr. (38,0 mia. kr. i ). Fremgangen følger

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Øl-volumen på niveau med sidste år, men fremgang i Carlsberg-mærket på godt 5%. Nettoomsætning udgør mio. kr. mod mio. kr. sidste år.

Øl-volumen på niveau med sidste år, men fremgang i Carlsberg-mærket på godt 5%. Nettoomsætning udgør mio. kr. mod mio. kr. sidste år. København, 8. maj 2003 6/2003 Fondsbørsmeddelelse Delårsmeddelelse pr. 31. marts 2003 Vanskelige markedsbetingelser i lavsæson Øl-volumen på niveau med sidste år, men fremgang i Carlsberg-mærket på godt

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Delårsmeddelelse pr. 30. september 2003 for Carlsberg-gruppen

Delårsmeddelelse pr. 30. september 2003 for Carlsberg-gruppen København, 7. november 2003 15/2003 Fondsbørsmeddelelse Delårsmeddelelse pr. 30. september 2003 Betydelig fremgang i 3. kvartal 3. kvartal: Fremgang i resultat af primær drift (EBITA) på 22% ved uændrede

Læs mere

Første kvartal kendetegnet ved fortsat sund forretningsudvikling samt forberedelse af integration af tilkøbte aktiver

Første kvartal kendetegnet ved fortsat sund forretningsudvikling samt forberedelse af integration af tilkøbte aktiver Carlsberg A/S Ny Carlsberg Vej 100 1760 København V Tel +45 33 27 33 00 CVR no: 61056416 SELSKABSMEDDELELSE Side 1 af 28 REGNSKABSMEDDELELSE PR. 31. MARTS 2008 Første kvartal kendetegnet ved fortsat sund

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 5-2010 Tivoli, den 25. maj 2010 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002 FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Adm. direktør Bernhard Griese KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj 2001 31. januar

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 13-2012 Tivoli, den 26. november 2012 Delårsrapport

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6 / 2008 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2013 Tivoli, den 27. maj 2013 Delårsrapport for perioden

Læs mere

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1 HOVED- & NØGLETAL 2017 2016 2016 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12 (3 mdr.) (3 mdr.) (12 mdr.) RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95,5 1.288,1 Nettoomsætning 75,5 76,5 945,2 Samlede indtægter

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2013 SKAKO koncernens fortsættende aktiviteter

Læs mere

Bilag 1: Ølforbrug og BNP pr. indbygger. Kilde: Carlsbergs årsrapport for 2009 side 14 og 15

Bilag 1: Ølforbrug og BNP pr. indbygger. Kilde: Carlsbergs årsrapport for 2009 side 14 og 15 Bilag 1: Ølforbrug og BNP pr. indbygger Kilde: Carlsbergs årsrapport for 2009 side 14 og 15 Bilag 2: Kilde: UBS Beer COGS index: Decline stabilizing. Analyse fra 18. Marts 2009 Bilag 3: Nøgletal og reformulering

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. juni 2012: Omsætningsvækst og positivt resultat i SKAKO

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. september 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 For yderligere oplysninger kan administrerende direktør Uffe Færch kontaktes på telefon 87 61 22 00. Side 1 af

Læs mere

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1.

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1. Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007 Delårsrapport for 1. halvår 2007 Resume: SKAKO Industries koncernen har i 1. halvår omsat

Læs mere

Delårsrapport for 9 måneder 2008

Delårsrapport for 9 måneder 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 29. oktober 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2008 Delårsrapport for 9 måneder 2008 Resume for 9 måneder 2008: SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2010 Tivoli, den 15. august 2010 Delårsrapport for

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Vækst i første kvartal 2011

Vækst i første kvartal 2011 Dantherm A/S Marienlystvej 65 DK-7800 Skive www.dantherm.dk Skive, 10. maj 2011 Vækst i første kvartal 2011 Dantherm har i første kvartal 2011 opnået en vækst i omsætningen på 22% i forhold til første

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Tivoli, den 31. oktober Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr

Tivoli, den 31. oktober Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2014 Tivoli, den 31. oktober 2014 Delårsrapport for

Læs mere

Regnskabsmeddelelse pr. 31. marts 2010 1. kvartal i overensstemmelse med plan

Regnskabsmeddelelse pr. 31. marts 2010 1. kvartal i overensstemmelse med plan Carlsberg A/S 100 Ny Carlsberg Vej 1760 Copenhagen V CVR.no. 61056416 Tel +45 3327 3300 Fax +45 3327 4701 carlsberg@carlsberg.com Selskabsmeddelelse 7/2010 Side 1 af 28 Regnskabsmeddelelse pr. 31. marts

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2005

Delårsrapport for 1. halvår 2005 Delårsrapport for 1. halvår 2005 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/5 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) 2. kvartal

Læs mere

Carlsberg samler produktionen i Fredericia

Carlsberg samler produktionen i Fredericia INFORMATION TIL AKTIONÆRER 21. FEBRUAR 2006 Ølproduktionen stopper i det gamle bryghus, men den flotte bygning forbliver Carlsberg samler produktionen i Fredericia Carlsberg lukker bryggeriet i Valby og

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR AF REGNSKABSÅRET 2006/07

DELÅRSRAPPORT FOR 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR AF REGNSKABSÅRET 2006/07 Til Københavns Fondsbørs via StockWise Fondsbørsmeddelelse nr. 133 Kontaktperson: René Barington Tlf. +45 5768 8181 Mobil +45 4050 0405 DELÅRSRAPPORT FOR 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR AF REGNSKABSÅRET Bestyrelsen

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2012: Øget markedsindsats og positivt resultat

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2012

Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Indholdsfortegnelse Selskabsmeddelelse nr. 9/2012, resumé... side 3

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2010 Selskabsmeddelelse nr. 06/2010 Delårsrapport for 1. kvartal 2010 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2012 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2012 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/8 22. maj 2012 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2012 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2012.

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 7/2011 Fjerritslev, 25. august 2011 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

H+H International A/S

H+H International A/S H+H International A/S Delårsrapport Selskabsmeddelse nr. 223 build with ease Væsentlige hovedtal for perioden 1. januar 31. marts Omsætningen for blev DKK 236 mio. (: DKK 221 mio.). EBITDA for blev DKK

Læs mere

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016 Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7 1. kvartal 2016 Tivoli, den 18. april 2016 Delårsrapport

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. april 2015 behandlet og godkendt delårsrapport for perioden 1. januar 31. marts 2015.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. april 2015 behandlet og godkendt delårsrapport for perioden 1. januar 31. marts 2015. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2015 Tivoli, den 27. april 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2007/08 (1. oktober - 31.december 2007)

Rapport for 1. kvartal 2007/08 (1. oktober - 31.december 2007) Meddelelse nr. 5, 2007/08 23. januar 2008 Rapport for 1. kvartal 2007/08 (1. oktober - 31.december 2007) InterMail indgik i december 2007 aftale om køb af den svenske virksomhed StroedeRalton, en anerkendt

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 Nasdaq Copenhagen A/S P.O. Box 1040 1007 København K 25. februar 2016 Ref.: JSZ/tms Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal af

Læs mere

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL Business Performance RESULTATOPGØRELSE (Business performance) Nettoomsætning 41.280 60.486 49.453 54.522 56.717 19.896 15.361 15.978 15.944 67.179 21.449 14.648 12.912 Exploration

Læs mere

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009.

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Tel: +45 9620 3300 Fax: +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com Fondsbørsmeddelelse nr. 3 2009 CVR no. 5706 8515 Halvårsrapport for

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 28.2.2012 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008.

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 København K Hellerup den 29. august 2008 ' fondsbørsmeddelelse nr. 7 / 2008 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2008 Hermed følger delårsrapport

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 42.830 38.504 104.697 95.247 125.740 Af- og nedskrivninger 1.583-2.688 4.815 102.920

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016 Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 12 3. kvartal 2016 Tivoli, den 27. oktober 2016 Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Fortsat sund organisk udvikling i forretningen

Fortsat sund organisk udvikling i forretningen Carlsberg A/S Ny Carlsberg Vej 100 1760 København V Tel +45 33 27 33 00 CVR no: 61056416 SELSKABSMEDDELELSE Side 1 af 31 REGNSKABSMEDDELELSE PR. 30. JUNI 2008 Fortsat sund organisk udvikling i forretningen

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008. Delårsrapport for 1.

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008. Delårsrapport for 1. Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Resume: SKAKO Industries koncernen har i 1. kvartal

Læs mere

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Ændring i anvendt regnskabspraksis Til Københavns Fondsbørs 12. februar 2004 BG04/2004 Ændring i anvendt regnskabspraksis Alle børsnoterede virksomheder indenfor EU skal fra regnskabsåret 2005 anvende de internationale regnskabsstandarder

Læs mere

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016 Delårsrapport 1. kvartal 2016 for perioden 1. januar - 31. marts 2016 Resumé Brøndby IF s nettoomsætning

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

Carlsberg DraughtMaster en revolution inden for fadøl

Carlsberg DraughtMaster en revolution inden for fadøl INFORMATION TIL AKTIONÆRER 10. MAJ 2006 Carlsberg DraughtMaster en revolution inden for fadøl Carlsberg har lanceret et enestående fadølssystem, DraughtMaster, som giver både professionelle og private

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere