Betydelig resultatforbedring i Vesteuropa og BBH. Opjustering af forventningerne til årets resultat.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betydelig resultatforbedring i Vesteuropa og BBH. Opjustering af forventningerne til årets resultat."

Transkript

1 FONDSBØRSMEDDELELSE 17/ 9. august Side 1 af 22 REGNSKABSMEDDELELSE PR. 30. JUNI Betydelig resultatforbedring i Vesteuropa og BBH. Opjustering af forventningerne til årets resultat. Nettoomsætningen steg med 8% til i alt 19,3 mia. kr. (17,8 mia. kr. i ) efter fremgang i alle regioner. Opgjort i lokale valutaer steg nettoomsætningen med 7%. Resultat af primær drift steg med 30% til mio. kr. (1.328 mio. kr. i ). Fremgangen blev realiseret som følge af en forbedring af driften i Vesteuropa samt en øget indtjening i BBH i takt med, at integrationen af de russiske bryggerier giver de forventede synergigevinster. Carlsbergs andel af resultatet blev mio. kr. mod 314 mio. kr. i. Forventningerne til året opjusteres med 200 mio. kr. for resultat af primær drift (til ca. 3,75 mia. kr.) og med 150 mio. kr. for årets nettoresultat (til ca. 1,8 mia. kr.). Kontaktpersoner: Investorer Mikael Bo Larsen Medier Jens Peter Skaarup Carlsberg vil gennemgå regnskabet på en telekonference for analytikere og investorer i dag kl Forud for telekonferencen vil præsentationsmateriale være tilgængeligt på

2 DELÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 9. august Side 2 af 22 HOVED- OG NØGLETAL Volumen (brutto, mio. hl) Øl 28,8 29,1 47,1 49,1 101,6 Øvrige drikkevarer 5,6 5,1 9,7 9,1 19,1 Resultatopgørelse Nettoomsætning Resultat af primær drift Særlige poster, netto Koncernresultat Fordeles således: Minoritetsinteresser Carlsberg A/S' aktionærer Balance Aktiver i alt Investeret kapital Rentebærende gæld, netto Egenkapital for Carlsberg A/S aktionærer Pengestrøm Pengestrøm fra drift Pengestrøm fra investeringer Fri pengestrøm Finansielle nøgletal Overskudsgrad % 14,3 13,0 8,9 7,5 9,2 Afkast af gennemsnitlig investeret kapital (ROIC) % 8,7 7,1 7,8 Egenkapitalandel (soliditetsgrad) % 27,5 27,8 28,8 Gæld/egenkapital (finansiel gearing) x 1,2 1,3 1,2 Rentedækning x 4,0 2,1 2,8 Aktierelaterede nøgletal Resultat pr. aktie (EPS) Kr. 16,6 8,3 13,8 4,1 14,6 Pengestrøm fra drift pr. aktie (CFPS) Kr. 26,6 20,6 14,3 14,5 62,1 Aktiekurs (B-aktier) Kr. 421,8 316,1 337,5 Antal aktier (ultimo) Antal aktier (gennemsnitligt)

3 DELÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 9. august Side 3 af 22 FORRETNINGSMÆSSIG UDVIKLING Afsætningen af øl blev i 33,9 mio. hl (pro-rata opgjort volumen), hvilket svarer til en stigning på 6% i forhold til afsætningen i samme periode sidste år korrigeret for bortfaldet af volumenbidraget fra Hite Brewery. Udviklingen skyldes en større afsætning i BBH og i Asien, og i 2. kvartal har det gode vejr under VM i fodbold tillige medført en positiv udvikling i Vesteuropa. Carlsberg-mærket opnåede en fremgang på 5%, herunder et væsentligt bidrag fra Vesteuropa. Tuborg-mærket fortsatte sin vækst med en samlet fremgang på knap 12% primært som følge af en stærk udvikling i BBH. Nettoomsætningen steg med 8% til mio. kr. drevet af en god udvikling i Vesteuropa samt fortsat fremgang i BBH. Endvidere bidrog de asiatiske aktiviteter med stigende omsætning, dels som følge af foretagne akkvisitioner og dels som følge af fortsat organisk vækst. Resultat af primær drift før særlige poster blev i alt mio. kr. svarende til en fremgang på 30% i forhold til samme periode sidste år. Eksklusiv resultatbidraget fra Hite Brewery i, steg resultat af primær drift i bryggeriaktiviteterne med 419 mio. kr. eller 34%. Resultatet følger af en gunstig udvikling i pris og produktmix, fortsatte effektiviseringer i Vesteuropa samt synergier og omlægninger i BBH. Som led i den fortsatte fokusering af forretningen blev den resterende aktiepost i Hite Brewery solgt. Bryggeriet Landskron i Tyskland blev afhændet, ligesom produktionen i Bodø i Norge blev indstillet. Vesteuropa Ændring (%) Ændring (%) Salg af øl (mio. hl) 7,8 7, ,3 13, ,4 Nettoomsætning Resultat af primær drift Overskudsgrad (%-point) 12,0 11,9 +0,1 7,1 6,1 +1,0 7,7 I Vesteuropa blev der i afsat 13,3 mio. hl. øl, hvilket er på niveau med sidste år. Andet kvartal viste en positiv udvikling i volumen i forhold til samme kvartal sidste år. Omsætningen steg med 5% til i alt mio. kr. Det generelle prisbillede i Vesteuropa har været positivt i det forgangne halvår, og der er således realiseret en stigning på ca. 2% i de gennemsnitlige salgspriser pr. hl øl. Herudover er den samlede omsætningsfremgang påvirket af en positiv udvikling i salget af øvrige drikkevarer. Resultat af primær drift blev på 908 mio. kr. mod 741 mio. kr. i. Af fremgangen på 167 mio. kr. vedrører de 40 mio. kr. avancer ved salg af aktiver og andre indtægter af engangskarakter. Den resterende resultatforbedring på 127 mio. kr. (+17%) skyldes stigende omsætning og effektiviseringer

4 DELÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 9. august Side 4 af 22 som følge af Excellence-programmerne m.v. Overskudsgraden blev 7,1% i perioden, svarende til en forbedring på 1%-point i forhold til. Aktiviteterne i de nordiske lande viste samlet en tilfredsstillende udvikling, og en kombination af produktlanceringer, gennemførte prisforhøjelser og effektiviseringer førte til et noget højere resultat af primær drift. I både Danmark og Finland blev der vundet markedsandele. I Sverige fortsatte den driftsmæssige forbedring bl.a. som følge af rationaliseringsgevinster under LogEx-programmet. I Storbritannien ses en positiv udvikling i detailhandelen med fremgang for såvel Carlsberg- som Carlsberg Export-mærket, hvorfor der er investeret i en ny dåsekolonne i Leeds. I restaurationsbranchen er konkurrencesituationen uændret med vanskelige betingelser. Rationalisering af logistikfunktionen følger det planlagte forløb. Udviklingen i Tyskland er fortsat positiv, men udviklingen af engangsemballage på markedet generelt er mindre dynamisk end forventet efter omlægningen af pantsystemer. I Schweiz steg ølmarkedet i, og der var en god udvikling i salget af Feldschlösschenmærket. Baltic Beverages Holding (50%) Ændring (%) Ændring (%) Salg af øl (mio. hl) 6,7 6, ,5 9, ,6 Nettoomsætning Resultat af primær drift Overskudsgrad (%-point) 25,8 21,7 +4,1 20,9 18,7 +2,2 20,0 Det russiske marked viste en fremgang i volumen på 6% for årets første seks måneder og accelererede dermed efter en svag start på året. BBH s øvrige markeder viste ligeledes fremgang og opnåede vækstrater på 16% i Ukraine, 22% i Kasakhstan og 6% i de baltiske lande. BBH realiserede en samlet ølvolumen på 10,5 mio. hl (opgjort pro-rata), svarende til en fremgang på 8%, heri medregnet en fordobling af salget af Tuborg (+6% opgjort på totalvolumen). Nettoomsætningen blev på i alt mio. kr. mod mio. kr. i, svarende til en fremgang på 18%, heraf ca. 7% som følge af et forbedret pris/mix og ca. 5% som følge af ændringer i valutakurser. Resultat af primær drift viste en stærk udvikling og steg med 32% til 751 mio. kr. (568 mio. kr. i ). Resultatudviklingen følger af fremgang i salget, innovation og introduktion af nye produkter på markedet samt realisering af synergier ved sammenlægning af de russiske bryggerier. Overskudsgraden blev på 20,9% (+2,2%-point i forhold til ), som blandt andet skyldtes en aktivitetsrelateret forskydning af salg og marketing mellem og 2. halvår. Arbejdet med sammenlægning af de enkelte bryggerier, herunder overførsel af salg og distribution for en del af produkterne til Baltikas organisation, forløber planmæssigt, og den russiske forretning

5 DELÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 9. august Side 5 af 22 realiserede en volumenfremgang i det forgangne kvartal på 8%. Samlet blev der opnået en markedsandel på 35,6% (-0,7%-point i forhold til ), dog med en stigende tendens sidst i perioden. I halvåret lancerede BBH en række nye produkter på det russiske marked, bl.a. Baltika Cooler og Tuborg Twist, med den klare ambition at være førende inden for innovation. I de baltiske lande steg den samlede markedsandel til 43,8% (42,7% i ), og forretningen i Ukraine formåede at genvinde markedsandele i 2. kvartal efter en svag start på året. I Kasakhstan opnås fortsat en stærk vækst (+40%) drevet af Baltika- og Derbes-mærkerne. BBH forventes fortsat at vise vækst og fremgang. Det vigtige russiske marked forventes i år at stige med ca. 5%, og BBH ventes i lighed med tidligere at vise fremgang i forhold til den generelle markedsudvikling. Dette kombineret med synergier i forbindelse med den operationelle integration af de russiske bryggerier forventes at bidrage til øget indtjening, herunder fastholdelse af en overskudsgrad på mindst 20%. Østeuropa ekskl. BBH Ændring (%) Ændring (%) Salg af øl (mio. hl) 4,0 3,8 +4 6,3 6, ,3 Nettoomsætning Resultat af primær drift Overskudsgrad (%-point) 10,6 16,1-5,5 1,9 5,8-3,9 9,3 Markederne i Østeuropa opnåede en mindre volumenfremgang i årets første seks måneder, idet den samlede afsætning af øl steg 3% til 6,3 mio. hl. I positiv retning trak en større afsætning på det serbiske, bulgarske og kroatiske marked. Nettoomsætningen steg til mio. kr. (1.619 mio. kr. i ), og resultat af primær drift blev 32 mio. kr. mod 94 mio. kr. i samme periode sidste år. Resultatet afspejler primært et lavere resultat i Polen samt bortfald af en engangsindtægt på 31 mio. kr. i. Udviklingen på Balkan er fortsat meget positiv. Til trods for en positiv markedsudvikling faldt Polens afsætning, primært som følge af en beslutning om at reducere lagrene i distributionen og grossistleddet for at få en mere effektiv og direkte sammenhæng til afsætningen i detailhandelen. Endvidere har markedet været præget af priskonkurrence i det prisbillige segment. I Tyrkiet har markedet været udfordrende i det, men omkostningsbesparelser bidrog imidlertid til en mindre forbedring af driftsresultatet sammenlignet med samme periode i. Balkan-virksomhederne, Serbien, Bulgarien og Kroatien, realiserede både markant volumenvækst og øgede salgspriser som følge af et bedre produktmix og generelle prisstigninger.

6 DELÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 9. august Side 6 af 22 Asien * Ændring (%) * Ændring (%) Salg af øl (mio. hl) 2,2 1, ,8 3,8-2 7,6 Nettoomsætning Resultat af primær drift Overskudsgrad (%-point)** 15,1 16,6-1,5 19,4 17,6 +1,8 17,0 * Wusu og Xinjiang Beer Group (60,12%) og Cambrew (50%) er pro-rata konsolideret fra 1. januar. ** Ekskl. den indtil november one-line konsoliderede associerede virksomhed Hite Brewery Co. Ltd. De asiatiske forretninger afsatte i alt 3,8 mio. hl øl (3,8 mio. hl i, heraf 1,1 mio. hl hidrørende fra det nu frasolgte Hite Brewery). Den fortsættende del af forretningen opnåede en volumenfremgang på +36%, heraf 9% som følge af organisk vækst og 27% som følge af akkvisitionerne i Cambodia og Vestkina. Nettoomsætningen steg til mio. kr. mod 782 mio. kr. i samme periode sidste år (i omsætningstallene indgår ikke omsætning fra associerede virksomheder i Sydkorea og Kina), og resultat af primær drift steg 9% til 221 mio. kr. som følge af resultatfremgang i bl.a. Singapore samt øget indtjening fra de tilkøbte aktiviteter i Vestkina. I bidrog Hite med 66 mio. kr. til resultat af primær drift. Eksklusiv resultatbidraget fra Hite udgjorde resultatfremgangen i Asien således 83 mio. kr. ANDRE AKTIVITETER Andre aktiviteter omfatter udvikling og salg af fast ejendom, primært på det tidligere Tuborg-areal i Hellerup, samt drift af Carlsberg Forskningscenter, m.v. Disse aktiviteter gav i et resultat af primær drift på 55 mio. kr. mod sidste år 14 mio. kr. Det seneste estimat af de økonomiske konsekvenser af indgåede aftaler om levering af ejendomme/lejligheder på Tuborg Syd m.v. i 2. halvår samt i 2007 og 2008 er, at der i de respektive perioder vil blive investeret hhv. ca. 250, ca. 430 og ca. 30 mio. kr., mens salgsprovenuet vil udgøre hhv. ca. 20, ca. 720 og ca. 780 mio. kr. Udviklingen af ejendomme vil således i påvirke den frie pengestrøm negativt som følge af investeringer, der først afvikles ved salg i efterfølgende år. Salgsavancer eller nye lejeindtægter i 2. halvår samt i 2007 og 2008 forventes at udgøre ca. 30, ca. 330 og ca. 240 mio. kr. Der resterer herefter på Tuborg-arealet at blive bygget og solgt, hvad der svarer til ca m 2 boliger, ca m 2 erhverv og ca m 2 ejendomme til offentlige formål.

7 DELÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 9. august Side 7 af 22 KOMMENTARER TIL REGNSKABET ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Delårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med IAS 34 Præsentation af delårsrapporter som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporteringen for børsnoterede selskaber. Delårsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som årsrapporten for. I er følgende EU-godkendte IFRS-standarder og fortolkninger med relevans for Carlsberggruppen implementeret med ikrafttrædelse den 1. januar : Tilpasninger af IAS 39 "Finansielle instrumenter: Indregning og måling". Tilpasning af IAS 21 "Valutaomregning". IFRIC 4 "Vurdering af, om en aftale indeholder en leasingkontrakt". Implementeringen af disse IFRS-standarder og fortolkninger heraf har ikke påvirket Carlsberggruppens regnskab væsentligt. RESULTATOPGØRELSE Der blev i realiseret en nettoomsætning på i alt mio. kr. svarende til en stigning på 8% i forhold til samme periode i, heraf ca. 1,4% som følge af ændringer i valutakurser. Omsætningsudviklingen er drevet af en fortsat positiv udvikling i BBH samt fremgang i Vesteuropa generelt og Asien. Den organiske udvikling inklusive valutakursudvikling udgør +989 mio. kr. (+5,6%). Af den samlede omsætning udgjorde øl i alt mio. kr. svarende til 70,8%. Bruttoresultatet blev mio. kr. svarende til en fremgang på 9%, og bruttomarginalen blev på 50,7%, hvilket er 0,3%-point højere end samme periode sidste år. Salgs- og distributionsomkostninger steg med 4% til mio. kr., heri indeholdt stigende omkostninger i BBH i forbindelse med integration af salg og distribution i Baltika. Administrationsomkostninger udgjorde mio. kr., hvilket er på niveau med. Andre driftsindtægter, netto steg med 36 mio. kr. til 159 mio. kr. som følge af avance fra salg af aktiver/ejendomme. Andel af resultat efter skat i associerede virksomheder faldt med 107 mio. kr. til 20 mio. kr., hvilket overvejende skyldes salg af aktier i Hite Brewery i, hvorefter resultat herfra (+66 mio. kr.) ikke længere indgår. Resultat af primær drift før særlige poster udgjorde mio. kr., hvilket er 394 mio. kr. mere end i. Drikkevareaktiviteterne opnåede et resultat på mio. kr., svarende til en fremgang på 353 mio. kr. Den positive udvikling blev især skabt ved vækst i indtjeningen i de nordiske lande og BBH.

8 DELÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 9. august Side 8 af 22 Overskudsgraden blev samlet 8,9%, hvilket var 1,4%-point højere end sidste år. Særlige poster, netto udgjorde +393 mio. kr. mod -110 mio. kr. i. Væsentligst i er indtægter fra salg af de resterende aktier i Hite Brewery samt restruktureringsomkostninger. Finansielle poster, netto udgjorde i perioden -428 mio. kr. mod -618 mio. kr. i samme periode i. Udviklingen kan primært henføres til valutakursreguleringer for gæld i USD samt lavere renteudgifter som følge af reduceret rentebærende gæld. Renter udgjorde -506 mio. kr. (+29 mio. kr.), mens øvrige finansielle poster udgjorde +78 mio. kr. (+162 mio. kr.). Skat af periodens resultat udgjorde -500 mio. kr. (effektiv skattesats 29,7%). Koncernresultatet udgjorde mio. kr. mod 420 mio. kr. i samme periode sidste år. Carlsbergs A/S' andel af resultatet blev mio. kr. mod 314 mio. kr. i samme periode sidste år. Væsentligste bidrag til fremgangen er vækst i resultat af primær drift, positivt bidrag fra særlige poster samt en reduktion i netto finansielle udgifter. PENGESTRØMME OG RENTEBÆRENDE GÆLD Pengestrøm fra driften udgjorde i alt mio. kr. i årets første seks måneder mod mio. kr. i samme periode i. De væsentligste forskydninger i posterne, der indgår i pengestrømmen, er et forbedret driftsresultat og en relativt mindre forøgelse af pengebinding i driftskapital, medens netto finansielle udbetalinger steg som følge af betaling af renter på gæld i forbindelse med købet af minoritetsaktieposten i Carlsberg Breweries primo Pengestrøm fra investeringer blev mio. kr. mod mio. kr. i samme periode sidste år ( mio. kr.). Heri er indeholdt provenu fra salg af den samlede aktiepost i Hite Brewery (+3,3 mia. kr.). Anlægsinvesteringerne udgjorde mio. kr. mod mio. kr. sidste år, hvilket er en stigning på 9%, primært som følge af et højere investeringsniveau i såvel BBH som i det øvrige Østeuropa. Den frie pengestrøm i perioden blev herefter mio. kr. mod -65 mio. kr. sidste år. De likvide beholdninger faldt med 375 mio. kr. til 1,8 mia. kr. ultimo perioden sammenholdt med samme tidspunkt sidste år. Rentebærende nettogæld udgjorde 20,6 mia. kr., hvilket er på niveau med ultimo. Udviklingen i rentebærende nettogæld følger i alt væsentlighed udviklingen i den fri pengestrøm (eksklusiv de i solgte Hite-aktier, som indgik i rentebærende gæld ultimo, men i den frie pengestrøm i ), betaling af udbytte til aktionærerne i Carlsberg A/S, minoritetsinteresser samt akkvisitioner/finansielle investeringer.

9 DELÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 9. august Side 9 af 22 RESULTATFORVENTNINGER Med baggrund i det realiserede resultat for samt det gode sommervejr i Vesteuropa opjusteres forventningerne til udviklingen for hele året. Nettoomsætningen forventes nu at stige til ca. 40 mia. kr. (38,0 mia. kr. i og tidligere forventet at stige til ca. 39 mia. kr. i ) med positive bidrag fra alle regioner. Forventningerne til resultat af primær drift forøges med 200 mio. kr. til ca. 3,75 mia. kr. (3.306 mio. kr. i eksklusiv Hite), svarende til en samlet fremgang på 13%. Heraf forventes bryggeriaktiviteterne at bidrage med ca. 3,7 mia. kr. og de øvrige aktiviteter med ca. 50 mio. kr. Forventningerne til Carlsbergs andel af koncernresultatet opjusteres som følge heraf med 150 mio. kr. til i alt ca. 1,8 mia. kr. (1.110 mio. kr. i ). Eksklusiv avancen fra salget af de resterende aktier i Hite Brewery i (ca. 440 mio. kr. efter skat) udgør den forventede resultatfremgang således ca. 250 mio. kr. eller ca. 23%. Ovenstående udsagn om fremtidige forhold, herunder forventningerne om udviklingen i omsætning og resultat, pengestrømme mv. afspejler ledelsens nuværende forventninger og er forbundet med risici og usikkerhed. Mange faktorer, hvoraf nogle vil være uden for ledelsens kontrol, kan medføre, at den faktiske udvikling afviger væsentligt fra forventningerne. Disse faktorer er blandt andet men ikke udelukkende de forhold, som er beskrevet i tidligere offentliggjort materiale fra Carlsberg A/S, senest i årsrapporten for. FINANSKALENDER FOR REGNSKABSÅRET Regnskabsåret følger kalenderåret, og følgende datoer for offentliggørelse er fastsat: 8. november Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal 20. februar 2007 Årsregnskabsmeddelelse for Carlsbergs kommunikation til investorer, analytikere og presse er underlagt særlige begrænsninger i en periode på fire uger forud for offentliggørelsen af kvartals- og årsregnskaber. LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni for Carlsberg-gruppen. Delårsrapporten er ikke-revideret og aflagt i overensstemmelse med IAS 34 Præsentation af delårsrapporter som godkendt af EU, jf. afsnittet om anvendt regnskabspraksis, og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporteringen for børsnoterede selskaber.

10 DELÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 9. august Side 10 af 22 Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at delårsrapporten giver et retvisende billede af Carlsberg-gruppens aktiver, passiver, finansielle stilling pr. 30. juni samt af resultatet af Carlsberg-gruppens aktiviteter og pengestrømme i perioden 1. januar 30. juni. København, den 9. august Direktionen for Carlsberg A/S Nils S. Andersen Jørn P. Jensen Jørgen Buhl Rasmussen Bestyrelsen for Carlsberg A/S Povl Krogsgaard-Larsen Jens Bigum Hans Andersen Formand Næstformand Flemming Besenbacher Søren Bjerre-Nielsen Henning Dyremose Hanne Buch-Larsen Niels Kærgård Axel Michelsen Erik Dedenroth Olsen Bent Ole Petersen Per Øhrgaard

11 DELÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 9. august Side 11 af 22 Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Bilag 5 Bilag 6 Bilag 7 Bilag 8 Bilag 9 Segmentoplysninger pr. region (drikkevarer) Drikkevarer og andre aktiviteter Segmentoplysninger pr. kvartal Resultatopgørelse Særlige poster Balance Opgørelse over indregnede indtægter og omkostninger og egenkapital Pengestrømsopgørelse Rentebærende gæld, netto Denne meddelelse er udarbejdet på dansk og engelsk. I tilfælde af uoverensstemmelse er den danske udgave gældende. Carlsberg er en af verdens mest betydende bryggerigrupper med en omfattende mærkevareportefølje inden for øl og læskedrik. Carlsberg, som er det førende ølmærke, er blandt de hurtigst voksende og mest kendte ølmærker i verden. Over medarbejdere fordelt på 92 lokale produktionssteder i 48 lande arbejder for Carlsberg, og vore produkter sælges på mere end 150 markeder. I solgte Carlsberg mere end 100 mio. hl øl, hvilket svarer til omtrent 83 mio. flasker øl om dagen. Læs mere på

12 DELÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 9. august Side 12 af 22 BILAG 1 (SIDE 1/2) Segmentoplysninger pr. region (drikkevarer) Salg af øl (pro-rata, mio. hl) Vesteuropa 7,8 7,6 13,3 13,3 28,4 Baltic Beverages Holding (BBH) 6,7 6,0 10,5 9,7 20,6 Østeuropa (ekskl. BBH) 4,0 3,8 6,3 6,1 12,3 Asien 2,2 1,9 3,8 3,8 7,6 I alt 20,7 19,3 33,9 32,9 68,9 Nettoomsætning (mio. kr.) Vesteuropa Baltic Beverages Holding (BBH) Østeuropa (ekskl. BBH) Asien Ikke fordelt Drikkevarer i alt Nettoomsætning (andele, %) Vesteuropa 65,1 67,0 66,6 68,7 69,1 Baltic Beverages Holding (BBH) 20,3 18,7 18,7 17,0 17,3 Østeuropa (ekskl. BBH) 9,0 9,7 8,6 9,1 8,8 Asien 5,5 3,7 5,9 4,4 4,3 Ikke fordelt 0,1 0,9 0,2 0,8 0,5 Drikkevarer i alt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Resultat af primær drift før afskrivninger (mio. kr.) Vesteuropa Baltic Beverages Holding (BBH) Østeuropa (ekskl. BBH) Asien Ikke fordelt Drikkevarer i alt Resultat af primær drift (mio. kr.) Vesteuropa Baltic Beverages Holding (BBH) Østeuropa (ekskl. BBH) Asien Ikke fordelt Drikkevarer i alt

13 DELÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 9. august Side 13 af 22 BILAG 1 (SIDE 2/2) Segmentoplysninger pr. region (drikkevarer) Overskudsgrad (%) Vesteuropa 12,0 11,9 7,1 6,1 7,7 Baltic Beverages Holding (BBH) 25,8 21,7 20,9 18,7 20,0 Østeuropa (ekskl. BBH) 10,6 16,1 1,9 5,8 9,3 Asien * 15,1 16,6 19,4 17,6 17,0 Ikke fordelt Drikkevarer i alt 13,7 12,6 8,7 7,4 9,0 Investeret kapital ultimo (mio. kr.) Vesteuropa Baltic Beverages Holding (BBH) Østeuropa (ekskl. BBH) Asien Ikke fordelt Drikkevarer i alt Afkast af gennemsnitlig investeret kapital, ROIC (%) (løbende 12 mdr.) Vesteuropa 11,6 10,8 10,5 Baltic Beverages Holding (BBH) 23,5 23,7 23,2 Østeuropa (ekskl. BBH) 5,9 4,4 7,0 Asien 12,4 13,7 11,4 Ikke fordelt Drikkevarer i alt 11,3 9,7 10,2 * Ekskl. den indtil november one-line konsoliderede associerede virksomhed Hite Brewery Co. Ltd. (Sydkorea).

14 DELÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 9. august Side 14 af 22 BILAG 2 Drikkevarer og andre aktiviteter Andre aktiviteter I alt Drikkevarer Drikkevarer Andre aktiviteter I alt Nettoomsætning Resultat af primær drift Særlige poster, netto Finansielle poster, netto Resultat før skat Selskabsskat Koncernresultat Fordeles således: Minoritetsinteresser Aktionærer i Carlsberg A/S Drikke- Varer Andre aktiviteter I alt Drikke- Varer Andre aktiviteter I alt Nettoomsætning Resultat af primær drift Særlige poster, netto Finansielle poster, netto Resultat før skat Selskabsskat Koncernresultat Fordeles således: Minoritetsinteresser Aktionærer i Carlsberg A/S

15 DELÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 9. august Side 15 af 22 BILAG 3 Segmentoplysninger pr. kvartal kvt kvt kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt. Nettoomsætning Vesteuropa Baltic Beverages Holding (BBH) Østeuropa (ekskl. BBH) Asien Ikke fordelt Drikkevarer i alt Andre aktiviteter I alt Resultat af primær drift Vesteuropa Baltic Beverages Holding (BBH) Østeuropa (ekskl. BBH) Asien Ikke fordelt Drikkevarer i alt Andre aktiviteter I alt Særlige poster, netto Finansielle poster, netto Resultat før skat Selskabsskat Koncernresultat Fordeles således: Minoritetsinteresser Aktionærer i Carlsberg A/S

16 DELÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 9. august Side 16 af 22 BILAG 4 Resultatopgørelse Nettoomsætning Produktionsomkostninger Bruttoresultat Salgs- og distributionsomkostninger Administrationsomkostninger Andre driftsindtægter, netto Andel af resultat efter skat i associerede virksomheder Resultat af primær drift før særlige poster Særlige poster, netto Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat Selskabsskat Koncernresultat Fordeles således: Minoritetsinteresser Aktionærer i Carlsberg A/S Resultat pr. aktie 16,6 8,3 13,8 4,1 14,6 Resultat pr. aktie, udvandet 16,6 8,3 13,8 4,1 14,6

17 DELÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 9. august Side 17 af 22 BILAG 5 Særlige poster Særlige indtægter Særlige omkostninger Goodwill og øvrige nedskrivninger Tab ved salg af aktiviteter m.v Restruktureringsomkostninger m.v Særlige omkostninger i alt Særlige poster, netto

18 DELÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 9. august Side 18 af 22 BILAG 6 Balance 30. juni 30. juni 31. dec. Aktiver Immaterielle aktiver Materielle aktiver Finansielle aktiver Langfristede aktiver i alt Varebeholdninger og tilgodehavender fra salg Andre tilgodehavender m.v Likvide beholdninger Kortfristede aktiver i alt Aktiver bestemt for salg Aktiver i alt Passiver Egenkapital for aktionærer i Carlsberg A/S Minoritetsinteresser Egenkapital i alt Lån Udskudt skat, pensioner m.v Langfristede forpligtelser i alt Lån Leverandører af varer og tjenesteydelser Øvrige kortfristede forpligtelser Kortfristede forpligtelser i alt Forpligtelser vedrørende aktiver bestemt for salg Passiver i alt

19 DELÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 9. august Side 19 af 22 BILAG 7 (SIDE 1/2) Aktionærerne i Carlsberg A/S Minoritetsinteresser Egenkapital i alt Opgørelse over indregnede indtægter og omkostninger: Periodens resultat Valutakursregulering, udenlandske enheder Værdiregulering af sikringsinstrumenter Værdiregulering af værdipapirer Regulering af pensionsforpligtelser Aktiebaseret vederlæggelse 4-4 Andet Skat af egenkapitalbevægelser Nettoindtægt indregnet direkte på egenkapitalen Periodens indregnede indtægter og omkostninger Aktiekapital Overført resultat/ reserver Aktionærerne i Carlsberg A/S Minoritetsinteresser Egenkapital i alt Egenkapitalopgørelse: Egenkapital 1. januar Periodens indregnede indtægter og omkostninger Køb/salg af egne aktier, netto Betalt udbytte til aktionærer Køb af minoritetsinteresser Egenkapitalbevægelser i alt Egenkapital 30. juni Inklusiv akkumulerede værdireguleringer overført til resultatopgørelsen i forbindelse med salg af Hite.

20 DELÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 9. august Side 20 af 22 BILAG 7 (SIDE 2/2) Aktionærerne i Carlsberg A/S Minoritetsinteresser Egenkapital i alt Opgørelse over indregnede indtægter og omkostninger: Periodens resultat Valutakursregulering, udenlandske enheder Værdiregulering af sikringsinstrumenter Værdiregulering af værdipapirer Aktiebaseret vederlæggelse 1-1 Skat af egenkapitalbevægelser Nettoindtægt indregnet direkte på egenkapitalen Periodens indregnede indtægter og omkostninger Aktiekapital Overført resultat/ reserver Aktionærerne i Carlsberg A/S Minoritetsinteresser Egenkapital i alt Egenkapitalopgørelse: Egenkapital 1. januar Periodens indregnede indtægter og omkostninger Køb/salg af egne aktier, netto Betalt udbytte til aktionærer Køb af minoritetsinteresser Egenkapitalbevægelser i alt Egenkapital 30. juni

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

Regnskabsmeddelelse pr. 31. marts 2010 1. kvartal i overensstemmelse med plan

Regnskabsmeddelelse pr. 31. marts 2010 1. kvartal i overensstemmelse med plan Carlsberg A/S 100 Ny Carlsberg Vej 1760 Copenhagen V CVR.no. 61056416 Tel +45 3327 3300 Fax +45 3327 4701 carlsberg@carlsberg.com Selskabsmeddelelse 7/2010 Side 1 af 28 Regnskabsmeddelelse pr. 31. marts

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

H+H International A/S

H+H International A/S H+H International A/S Delårsrapport Selskabsmeddelse nr. 223 build with ease Væsentlige hovedtal for perioden 1. januar 31. marts Omsætningen for blev DKK 236 mio. (: DKK 221 mio.). EBITDA for blev DKK

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio.

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio. Selskabsmeddelelse nr. 172, H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 27. maj Delårsrapport

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Halvårsrapport, (1. oktober 2014 31. marts 2015) Første halvår af regnskabsåret Resumé: Gabriel realiserer stigning i omsætning og primær drift i første halvår. Gabriel opjusterer

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Regnskabsmeddelelse pr. 30. juni 2012

Regnskabsmeddelelse pr. 30. juni 2012 Carlsberg A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V CVR-nr. 61056416 Tlf. +45 3327 3300 carlsberg@carlsberg.com Selskabsmeddelelse 14/2012 Side 1 af 33 Regnskabsmeddelelse pr. 30. juni 2012 Positiv udvikling

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere.

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. september 2015 Årsregnskabsmeddelelse 2014/15 for

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 Delårsrapport for 1. halvår 2015 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 9/2015 1/16 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K

NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 212 Nikolaj Plads 6 17 København K DELÅRSRAPPORT FOR 212 Delårsrapporten for for perioden 1. januar 31. marts 212 er offentliggjort den 29. maj 212 på NASDAQ OMX, København.

Læs mere

Delårsrapport. 1. halvår 2014. I 1. halvår 2014 I 1. sanistaal.com

Delårsrapport. 1. halvår 2014. I 1. halvår 2014 I 1. sanistaal.com Delårsrapport sanistaal.com I I 1 Svage markedsvilkår for byggeri og stål presser indtjeningen Bygge- og anlægsbranchen er fortsat et vanskeligt marked. I Danmark er VVSmarkedet faldet med 2,1% i. Udviklingen

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462

DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462 DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462 31. juli 2012 Væsentlige hovedtal for første halvår af 2012 omfattende perioden 1. januar 30. juni 2012 Den gode udvikling fra årets første kvartal

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Vækst også fremover. Probably

Vækst også fremover. Probably Vækst også fremover. Probably Probably the best Nr. 1 Vi er nr. 1 i Nordeuropa og blandt verdens 10 største bryggerigrupper 150 lande Vi sælger øl i over 150 lande 41 mia. kr. Vores salg nåede 41 mia.

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 12 Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 7 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Omsætningen er i 1. halvår 2007/08 steget med 19,7% i forhold til samme periode sidste år væksten i same-store-sales har udgjort 8%.

Omsætningen er i 1. halvår 2007/08 steget med 19,7% i forhold til samme periode sidste år væksten i same-store-sales har udgjort 8%. Københavns Fondsbørs A/S Herning, den 28. november 2007 hb/ls Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2007/08 for BoConcept Holding A/S Bestyrelsen for BoConcept Holding A/S har den 28. november 2007 godkendt

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 1 af 18 Delårsrapport for 1. halvår Victoria Properties A/S nærmer sig afslutning af afviklingen af Koncernens ejendomsportefølje Perioderegnskabet i overskrifter: Salget af Koncernenes ejendomme forløber

Læs mere

Medmindre andet er anført, vedrører indholdet i dette uddrag resultaterne for 1. halvår.

Medmindre andet er anført, vedrører indholdet i dette uddrag resultaterne for 1. halvår. Carlsberg A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V CVR-nr. 61056416 Tlf. +45 3327 3300 carlsberg@carlsberg.com 19. august 2015 Side 1 af 23 Uddrag af regnskabsmeddelelse pr. 30. juni 2015 Svage resultater

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014 Indhold Ledelsesberetning... 1 Hoved- og nøgletal for koncernen... 1 Regnskabsberetning... 2 Forretningsområdernes resultater... 3 Forventninger til 2014... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

For regnskabsåret 2011 forventes et EBITDA før særlige poster i niveauet DKK 100 140 mio.

For regnskabsåret 2011 forventes et EBITDA før særlige poster i niveauet DKK 100 140 mio. H+H International A/S Delårsrapport Selskabsmeddelelse nr. 243, 2011 H+H International A/S Dampfærgevej 3, 3. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2015

Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Meddelelse nr. 272 20. maj 2015 Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Driftsresultat (EBIT) på DKK 173 mio. i første kvartal 2015 mod DKK 150 mio. samme periode sidste år, svarende til en stigning på 15%.

Læs mere

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 14 Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via Nasdaq-OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 9 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Københavns Fondsbørs Meddelelse 2007 nr. 13. 1007 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf.

Københavns Fondsbørs Meddelelse 2007 nr. 13. 1007 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf. Københavns Fondsbørs Meddelelse 27 nr. 13 Nicolaj Plads 6 12 sider 17 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf. 963 6 Delårsrapport for perioden 1. januar

Læs mere

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 30. Juni 2015

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 30. Juni 2015 German High Street Properties A/S DelÅrsrapport for Perioden 1. Januar - 30. juni Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Mosehøjvej 17 2920 Charlottenlund CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår:

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Investea German German High High Street Street Properties II A/S A/S Delårsrapport Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Læs mere

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår: 1. januar 31. december Hjemstedskommune: Gentofte Direktion Bestyrelse

Læs mere

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 31. Marts 2015

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 31. Marts 2015 German High Street Properties A/S DelÅrsrapport for Perioden 1. Januar - 31. Marts Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Mosehøjvej 17 2920 Charlottenlund CVR-nr: 30 69 16 44

Læs mere

CIMBER STERLING. Præsentation af 2. kvartal 2010/11. 14. december 2010. Henriette Schütze CFO. Side 1

CIMBER STERLING. Præsentation af 2. kvartal 2010/11. 14. december 2010. Henriette Schütze CFO. Side 1 CIMBER STERLING Præsentation af 2. kvartal 2010/11 14. december 2010 Henriette Schütze CFO Side 1 Disclaimer Materialet indeholder fremadrettede udsagn. Disse fremadrettede udsagn er udsagn vedrørende

Læs mere

Et nyt Carlsberg. tilkøbte aktiviteter med det bedste fra den tidligere Carlsberg-gruppe.

Et nyt Carlsberg. tilkøbte aktiviteter med det bedste fra den tidligere Carlsberg-gruppe. 4 Ledelsens beretning: Koncernchefens udtalelse Et nyt Carlsberg TRANSFORMATIONEN 2008 var i den grad et helt specielt år og markerede en milepæl i Carlsbergs historie. Opkøbet af Scottish & Newcastle

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser.

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. KVARTALSRAPPORT 1-2014 Kvartalsrapport TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. Store investeringer i 2013 betyder større afskrivninger og en lavere indtjening. 1.

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

Registrerede revisorer

Registrerede revisorer Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2010 Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-4281 Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Driftsresultat (EBIT) på DKK 485 mio. i første til tredje kvartal 2014 mod DKK 477 mio. samme periode sidste år. God aktivitet omkring indgåelse og genforhandling af

Læs mere

Kvartalsrapport for første kvartal 2008 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje

Kvartalsrapport for første kvartal 2008 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje side 1 af 8 OMX Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr.8/2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a. Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009

Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009 Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Selskabsoplysninger Selskabet Investea German High Street II A/S Tuborg Havnevej 19 2900

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

Carlsberg Breweries A/S

Carlsberg Breweries A/S Carlsberg Breweries A/S CVR Nr. 25 50 83 43 Årsrapport for 2008 (9. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Ledelsesberetning...

Læs mere

Omsætning år til dato på DKK 371 mio., svarende til en stigning på 70% i forhold til samme periode sidste år.

Omsætning år til dato på DKK 371 mio., svarende til en stigning på 70% i forhold til samme periode sidste år. Delårsrapport for 1.-2. kvartal 2008 Driftsresultatet steg 42% til DKK 180 mio. i første halvår Pr. aktie steg driftsresultatet med 16% Forventninger om fremgang i omsætning og resultat i 2008 fastholdes

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights Den 9. august 1999 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights EjendomsSelskabet Norden har haft en positiv

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Regnskab for Carlsberg-gruppen

Regnskab for Carlsberg-gruppen Carlsberg Årsrapport 2006 / Carlsberg-gruppen 57 Regnskab for Carlsberg-gruppen Resultatopgørelse Opgørelse over årets indregnede indtægter og omkostninger Balance Egenkapitalopgørelse Pengestrømsopgørelse

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2011/12

Delårsrapport 1. halvår 2011/12 20. februar 2012 Meddelelse nr. 124 Delårsrapport 1. halvår 2011/12 Bestyrelsen for Rovsing A/S har godkendt Selskabets delårsrapport for 1. halvår (1. juli 2011 31. december 2011) for regnskabsåret 2011/12.

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

Delårsrapport 1. januar-31. marts 2015

Delårsrapport 1. januar-31. marts 2015 Blue Vision A/S Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Selskabsmeddelelse nr. 19 af 14. april 2015 CVR-nr. 26 79 14 13 Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Selskabsmeddelelse nr. 19 af

Læs mere

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 REGNSKAB 2013-14 Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 Tel +45 86 89 32 22 soj@skovdyrkerne.dk www.skovdyrkerne.dk/soj SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Delårsrapport 1. januar - 30. juni 2015. Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 2015

Delårsrapport 1. januar - 30. juni 2015. Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 2015 Blue Vision A/S Delårsrapport 1. januar 30. juni Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli CVR-nr. 26 79 14 13 Side 1 af 20 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 3 Hoved-

Læs mere

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S Årsrapport 2013 Fjernvarme A/S Indholdsfortegnelse Påtegninger.3 Den uafhængige revisors.-4 Noter til,.17 Resultatopgørelsen «... Balancen 19 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har behandlet

Læs mere

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05 Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg CVR nr. 32 51 91 05 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på vandværkets ordinære Generalforsamling den 30/3 2015 Dirigent www.dossing.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2006 FOR POST DANMARK KONCERNEN

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2006 FOR POST DANMARK KONCERNEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2006 MEDDELELSE TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN NR. 05/2006 MEDDELELSE TIL STOCKHOLMSBÖRSEN AB NR. 01/2006 HOVEDPUNKTER FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. MARTS 2006

Læs mere

Selskabsmeddelelse, Halvårsrapport 2010

Selskabsmeddelelse, Halvårsrapport 2010 Selskabsmeddelelse, Halvårsrapport 2010 August 18, 2010 Selskabsmeddelelse nr. 2010-11 18. august 2010 Tocifret organisk vækst i første halvår drevet af succesfuld lancering af Oticon Agil Koncernens stærke

Læs mere

NTR Holding har godt 100 mio. kr. til investering i nye aktiviteter

NTR Holding har godt 100 mio. kr. til investering i nye aktiviteter Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 3 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Jens Hørup,

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

Delårsrapport 3. kvartal 2011 for perioden 1. januar 2011-30. september 2011

Delårsrapport 3. kvartal 2011 for perioden 1. januar 2011-30. september 2011 Side 1 af 13 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 18. november 2011 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 15/2011 Delårsrapport 3. kvartal 2011 for perioden 1. januar 2011-30. september 2011

Læs mere