Betydelig resultatforbedring i Vesteuropa og BBH. Opjustering af forventningerne til årets resultat.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betydelig resultatforbedring i Vesteuropa og BBH. Opjustering af forventningerne til årets resultat."

Transkript

1 FONDSBØRSMEDDELELSE 17/ 9. august Side 1 af 22 REGNSKABSMEDDELELSE PR. 30. JUNI Betydelig resultatforbedring i Vesteuropa og BBH. Opjustering af forventningerne til årets resultat. Nettoomsætningen steg med 8% til i alt 19,3 mia. kr. (17,8 mia. kr. i ) efter fremgang i alle regioner. Opgjort i lokale valutaer steg nettoomsætningen med 7%. Resultat af primær drift steg med 30% til mio. kr. (1.328 mio. kr. i ). Fremgangen blev realiseret som følge af en forbedring af driften i Vesteuropa samt en øget indtjening i BBH i takt med, at integrationen af de russiske bryggerier giver de forventede synergigevinster. Carlsbergs andel af resultatet blev mio. kr. mod 314 mio. kr. i. Forventningerne til året opjusteres med 200 mio. kr. for resultat af primær drift (til ca. 3,75 mia. kr.) og med 150 mio. kr. for årets nettoresultat (til ca. 1,8 mia. kr.). Kontaktpersoner: Investorer Mikael Bo Larsen Medier Jens Peter Skaarup Carlsberg vil gennemgå regnskabet på en telekonference for analytikere og investorer i dag kl Forud for telekonferencen vil præsentationsmateriale være tilgængeligt på

2 DELÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 9. august Side 2 af 22 HOVED- OG NØGLETAL Volumen (brutto, mio. hl) Øl 28,8 29,1 47,1 49,1 101,6 Øvrige drikkevarer 5,6 5,1 9,7 9,1 19,1 Resultatopgørelse Nettoomsætning Resultat af primær drift Særlige poster, netto Koncernresultat Fordeles således: Minoritetsinteresser Carlsberg A/S' aktionærer Balance Aktiver i alt Investeret kapital Rentebærende gæld, netto Egenkapital for Carlsberg A/S aktionærer Pengestrøm Pengestrøm fra drift Pengestrøm fra investeringer Fri pengestrøm Finansielle nøgletal Overskudsgrad % 14,3 13,0 8,9 7,5 9,2 Afkast af gennemsnitlig investeret kapital (ROIC) % 8,7 7,1 7,8 Egenkapitalandel (soliditetsgrad) % 27,5 27,8 28,8 Gæld/egenkapital (finansiel gearing) x 1,2 1,3 1,2 Rentedækning x 4,0 2,1 2,8 Aktierelaterede nøgletal Resultat pr. aktie (EPS) Kr. 16,6 8,3 13,8 4,1 14,6 Pengestrøm fra drift pr. aktie (CFPS) Kr. 26,6 20,6 14,3 14,5 62,1 Aktiekurs (B-aktier) Kr. 421,8 316,1 337,5 Antal aktier (ultimo) Antal aktier (gennemsnitligt)

3 DELÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 9. august Side 3 af 22 FORRETNINGSMÆSSIG UDVIKLING Afsætningen af øl blev i 33,9 mio. hl (pro-rata opgjort volumen), hvilket svarer til en stigning på 6% i forhold til afsætningen i samme periode sidste år korrigeret for bortfaldet af volumenbidraget fra Hite Brewery. Udviklingen skyldes en større afsætning i BBH og i Asien, og i 2. kvartal har det gode vejr under VM i fodbold tillige medført en positiv udvikling i Vesteuropa. Carlsberg-mærket opnåede en fremgang på 5%, herunder et væsentligt bidrag fra Vesteuropa. Tuborg-mærket fortsatte sin vækst med en samlet fremgang på knap 12% primært som følge af en stærk udvikling i BBH. Nettoomsætningen steg med 8% til mio. kr. drevet af en god udvikling i Vesteuropa samt fortsat fremgang i BBH. Endvidere bidrog de asiatiske aktiviteter med stigende omsætning, dels som følge af foretagne akkvisitioner og dels som følge af fortsat organisk vækst. Resultat af primær drift før særlige poster blev i alt mio. kr. svarende til en fremgang på 30% i forhold til samme periode sidste år. Eksklusiv resultatbidraget fra Hite Brewery i, steg resultat af primær drift i bryggeriaktiviteterne med 419 mio. kr. eller 34%. Resultatet følger af en gunstig udvikling i pris og produktmix, fortsatte effektiviseringer i Vesteuropa samt synergier og omlægninger i BBH. Som led i den fortsatte fokusering af forretningen blev den resterende aktiepost i Hite Brewery solgt. Bryggeriet Landskron i Tyskland blev afhændet, ligesom produktionen i Bodø i Norge blev indstillet. Vesteuropa Ændring (%) Ændring (%) Salg af øl (mio. hl) 7,8 7, ,3 13, ,4 Nettoomsætning Resultat af primær drift Overskudsgrad (%-point) 12,0 11,9 +0,1 7,1 6,1 +1,0 7,7 I Vesteuropa blev der i afsat 13,3 mio. hl. øl, hvilket er på niveau med sidste år. Andet kvartal viste en positiv udvikling i volumen i forhold til samme kvartal sidste år. Omsætningen steg med 5% til i alt mio. kr. Det generelle prisbillede i Vesteuropa har været positivt i det forgangne halvår, og der er således realiseret en stigning på ca. 2% i de gennemsnitlige salgspriser pr. hl øl. Herudover er den samlede omsætningsfremgang påvirket af en positiv udvikling i salget af øvrige drikkevarer. Resultat af primær drift blev på 908 mio. kr. mod 741 mio. kr. i. Af fremgangen på 167 mio. kr. vedrører de 40 mio. kr. avancer ved salg af aktiver og andre indtægter af engangskarakter. Den resterende resultatforbedring på 127 mio. kr. (+17%) skyldes stigende omsætning og effektiviseringer

4 DELÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 9. august Side 4 af 22 som følge af Excellence-programmerne m.v. Overskudsgraden blev 7,1% i perioden, svarende til en forbedring på 1%-point i forhold til. Aktiviteterne i de nordiske lande viste samlet en tilfredsstillende udvikling, og en kombination af produktlanceringer, gennemførte prisforhøjelser og effektiviseringer førte til et noget højere resultat af primær drift. I både Danmark og Finland blev der vundet markedsandele. I Sverige fortsatte den driftsmæssige forbedring bl.a. som følge af rationaliseringsgevinster under LogEx-programmet. I Storbritannien ses en positiv udvikling i detailhandelen med fremgang for såvel Carlsberg- som Carlsberg Export-mærket, hvorfor der er investeret i en ny dåsekolonne i Leeds. I restaurationsbranchen er konkurrencesituationen uændret med vanskelige betingelser. Rationalisering af logistikfunktionen følger det planlagte forløb. Udviklingen i Tyskland er fortsat positiv, men udviklingen af engangsemballage på markedet generelt er mindre dynamisk end forventet efter omlægningen af pantsystemer. I Schweiz steg ølmarkedet i, og der var en god udvikling i salget af Feldschlösschenmærket. Baltic Beverages Holding (50%) Ændring (%) Ændring (%) Salg af øl (mio. hl) 6,7 6, ,5 9, ,6 Nettoomsætning Resultat af primær drift Overskudsgrad (%-point) 25,8 21,7 +4,1 20,9 18,7 +2,2 20,0 Det russiske marked viste en fremgang i volumen på 6% for årets første seks måneder og accelererede dermed efter en svag start på året. BBH s øvrige markeder viste ligeledes fremgang og opnåede vækstrater på 16% i Ukraine, 22% i Kasakhstan og 6% i de baltiske lande. BBH realiserede en samlet ølvolumen på 10,5 mio. hl (opgjort pro-rata), svarende til en fremgang på 8%, heri medregnet en fordobling af salget af Tuborg (+6% opgjort på totalvolumen). Nettoomsætningen blev på i alt mio. kr. mod mio. kr. i, svarende til en fremgang på 18%, heraf ca. 7% som følge af et forbedret pris/mix og ca. 5% som følge af ændringer i valutakurser. Resultat af primær drift viste en stærk udvikling og steg med 32% til 751 mio. kr. (568 mio. kr. i ). Resultatudviklingen følger af fremgang i salget, innovation og introduktion af nye produkter på markedet samt realisering af synergier ved sammenlægning af de russiske bryggerier. Overskudsgraden blev på 20,9% (+2,2%-point i forhold til ), som blandt andet skyldtes en aktivitetsrelateret forskydning af salg og marketing mellem og 2. halvår. Arbejdet med sammenlægning af de enkelte bryggerier, herunder overførsel af salg og distribution for en del af produkterne til Baltikas organisation, forløber planmæssigt, og den russiske forretning

5 DELÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 9. august Side 5 af 22 realiserede en volumenfremgang i det forgangne kvartal på 8%. Samlet blev der opnået en markedsandel på 35,6% (-0,7%-point i forhold til ), dog med en stigende tendens sidst i perioden. I halvåret lancerede BBH en række nye produkter på det russiske marked, bl.a. Baltika Cooler og Tuborg Twist, med den klare ambition at være førende inden for innovation. I de baltiske lande steg den samlede markedsandel til 43,8% (42,7% i ), og forretningen i Ukraine formåede at genvinde markedsandele i 2. kvartal efter en svag start på året. I Kasakhstan opnås fortsat en stærk vækst (+40%) drevet af Baltika- og Derbes-mærkerne. BBH forventes fortsat at vise vækst og fremgang. Det vigtige russiske marked forventes i år at stige med ca. 5%, og BBH ventes i lighed med tidligere at vise fremgang i forhold til den generelle markedsudvikling. Dette kombineret med synergier i forbindelse med den operationelle integration af de russiske bryggerier forventes at bidrage til øget indtjening, herunder fastholdelse af en overskudsgrad på mindst 20%. Østeuropa ekskl. BBH Ændring (%) Ændring (%) Salg af øl (mio. hl) 4,0 3,8 +4 6,3 6, ,3 Nettoomsætning Resultat af primær drift Overskudsgrad (%-point) 10,6 16,1-5,5 1,9 5,8-3,9 9,3 Markederne i Østeuropa opnåede en mindre volumenfremgang i årets første seks måneder, idet den samlede afsætning af øl steg 3% til 6,3 mio. hl. I positiv retning trak en større afsætning på det serbiske, bulgarske og kroatiske marked. Nettoomsætningen steg til mio. kr. (1.619 mio. kr. i ), og resultat af primær drift blev 32 mio. kr. mod 94 mio. kr. i samme periode sidste år. Resultatet afspejler primært et lavere resultat i Polen samt bortfald af en engangsindtægt på 31 mio. kr. i. Udviklingen på Balkan er fortsat meget positiv. Til trods for en positiv markedsudvikling faldt Polens afsætning, primært som følge af en beslutning om at reducere lagrene i distributionen og grossistleddet for at få en mere effektiv og direkte sammenhæng til afsætningen i detailhandelen. Endvidere har markedet været præget af priskonkurrence i det prisbillige segment. I Tyrkiet har markedet været udfordrende i det, men omkostningsbesparelser bidrog imidlertid til en mindre forbedring af driftsresultatet sammenlignet med samme periode i. Balkan-virksomhederne, Serbien, Bulgarien og Kroatien, realiserede både markant volumenvækst og øgede salgspriser som følge af et bedre produktmix og generelle prisstigninger.

6 DELÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 9. august Side 6 af 22 Asien * Ændring (%) * Ændring (%) Salg af øl (mio. hl) 2,2 1, ,8 3,8-2 7,6 Nettoomsætning Resultat af primær drift Overskudsgrad (%-point)** 15,1 16,6-1,5 19,4 17,6 +1,8 17,0 * Wusu og Xinjiang Beer Group (60,12%) og Cambrew (50%) er pro-rata konsolideret fra 1. januar. ** Ekskl. den indtil november one-line konsoliderede associerede virksomhed Hite Brewery Co. Ltd. De asiatiske forretninger afsatte i alt 3,8 mio. hl øl (3,8 mio. hl i, heraf 1,1 mio. hl hidrørende fra det nu frasolgte Hite Brewery). Den fortsættende del af forretningen opnåede en volumenfremgang på +36%, heraf 9% som følge af organisk vækst og 27% som følge af akkvisitionerne i Cambodia og Vestkina. Nettoomsætningen steg til mio. kr. mod 782 mio. kr. i samme periode sidste år (i omsætningstallene indgår ikke omsætning fra associerede virksomheder i Sydkorea og Kina), og resultat af primær drift steg 9% til 221 mio. kr. som følge af resultatfremgang i bl.a. Singapore samt øget indtjening fra de tilkøbte aktiviteter i Vestkina. I bidrog Hite med 66 mio. kr. til resultat af primær drift. Eksklusiv resultatbidraget fra Hite udgjorde resultatfremgangen i Asien således 83 mio. kr. ANDRE AKTIVITETER Andre aktiviteter omfatter udvikling og salg af fast ejendom, primært på det tidligere Tuborg-areal i Hellerup, samt drift af Carlsberg Forskningscenter, m.v. Disse aktiviteter gav i et resultat af primær drift på 55 mio. kr. mod sidste år 14 mio. kr. Det seneste estimat af de økonomiske konsekvenser af indgåede aftaler om levering af ejendomme/lejligheder på Tuborg Syd m.v. i 2. halvår samt i 2007 og 2008 er, at der i de respektive perioder vil blive investeret hhv. ca. 250, ca. 430 og ca. 30 mio. kr., mens salgsprovenuet vil udgøre hhv. ca. 20, ca. 720 og ca. 780 mio. kr. Udviklingen af ejendomme vil således i påvirke den frie pengestrøm negativt som følge af investeringer, der først afvikles ved salg i efterfølgende år. Salgsavancer eller nye lejeindtægter i 2. halvår samt i 2007 og 2008 forventes at udgøre ca. 30, ca. 330 og ca. 240 mio. kr. Der resterer herefter på Tuborg-arealet at blive bygget og solgt, hvad der svarer til ca m 2 boliger, ca m 2 erhverv og ca m 2 ejendomme til offentlige formål.

7 DELÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 9. august Side 7 af 22 KOMMENTARER TIL REGNSKABET ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Delårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med IAS 34 Præsentation af delårsrapporter som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporteringen for børsnoterede selskaber. Delårsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som årsrapporten for. I er følgende EU-godkendte IFRS-standarder og fortolkninger med relevans for Carlsberggruppen implementeret med ikrafttrædelse den 1. januar : Tilpasninger af IAS 39 "Finansielle instrumenter: Indregning og måling". Tilpasning af IAS 21 "Valutaomregning". IFRIC 4 "Vurdering af, om en aftale indeholder en leasingkontrakt". Implementeringen af disse IFRS-standarder og fortolkninger heraf har ikke påvirket Carlsberggruppens regnskab væsentligt. RESULTATOPGØRELSE Der blev i realiseret en nettoomsætning på i alt mio. kr. svarende til en stigning på 8% i forhold til samme periode i, heraf ca. 1,4% som følge af ændringer i valutakurser. Omsætningsudviklingen er drevet af en fortsat positiv udvikling i BBH samt fremgang i Vesteuropa generelt og Asien. Den organiske udvikling inklusive valutakursudvikling udgør +989 mio. kr. (+5,6%). Af den samlede omsætning udgjorde øl i alt mio. kr. svarende til 70,8%. Bruttoresultatet blev mio. kr. svarende til en fremgang på 9%, og bruttomarginalen blev på 50,7%, hvilket er 0,3%-point højere end samme periode sidste år. Salgs- og distributionsomkostninger steg med 4% til mio. kr., heri indeholdt stigende omkostninger i BBH i forbindelse med integration af salg og distribution i Baltika. Administrationsomkostninger udgjorde mio. kr., hvilket er på niveau med. Andre driftsindtægter, netto steg med 36 mio. kr. til 159 mio. kr. som følge af avance fra salg af aktiver/ejendomme. Andel af resultat efter skat i associerede virksomheder faldt med 107 mio. kr. til 20 mio. kr., hvilket overvejende skyldes salg af aktier i Hite Brewery i, hvorefter resultat herfra (+66 mio. kr.) ikke længere indgår. Resultat af primær drift før særlige poster udgjorde mio. kr., hvilket er 394 mio. kr. mere end i. Drikkevareaktiviteterne opnåede et resultat på mio. kr., svarende til en fremgang på 353 mio. kr. Den positive udvikling blev især skabt ved vækst i indtjeningen i de nordiske lande og BBH.

8 DELÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 9. august Side 8 af 22 Overskudsgraden blev samlet 8,9%, hvilket var 1,4%-point højere end sidste år. Særlige poster, netto udgjorde +393 mio. kr. mod -110 mio. kr. i. Væsentligst i er indtægter fra salg af de resterende aktier i Hite Brewery samt restruktureringsomkostninger. Finansielle poster, netto udgjorde i perioden -428 mio. kr. mod -618 mio. kr. i samme periode i. Udviklingen kan primært henføres til valutakursreguleringer for gæld i USD samt lavere renteudgifter som følge af reduceret rentebærende gæld. Renter udgjorde -506 mio. kr. (+29 mio. kr.), mens øvrige finansielle poster udgjorde +78 mio. kr. (+162 mio. kr.). Skat af periodens resultat udgjorde -500 mio. kr. (effektiv skattesats 29,7%). Koncernresultatet udgjorde mio. kr. mod 420 mio. kr. i samme periode sidste år. Carlsbergs A/S' andel af resultatet blev mio. kr. mod 314 mio. kr. i samme periode sidste år. Væsentligste bidrag til fremgangen er vækst i resultat af primær drift, positivt bidrag fra særlige poster samt en reduktion i netto finansielle udgifter. PENGESTRØMME OG RENTEBÆRENDE GÆLD Pengestrøm fra driften udgjorde i alt mio. kr. i årets første seks måneder mod mio. kr. i samme periode i. De væsentligste forskydninger i posterne, der indgår i pengestrømmen, er et forbedret driftsresultat og en relativt mindre forøgelse af pengebinding i driftskapital, medens netto finansielle udbetalinger steg som følge af betaling af renter på gæld i forbindelse med købet af minoritetsaktieposten i Carlsberg Breweries primo Pengestrøm fra investeringer blev mio. kr. mod mio. kr. i samme periode sidste år ( mio. kr.). Heri er indeholdt provenu fra salg af den samlede aktiepost i Hite Brewery (+3,3 mia. kr.). Anlægsinvesteringerne udgjorde mio. kr. mod mio. kr. sidste år, hvilket er en stigning på 9%, primært som følge af et højere investeringsniveau i såvel BBH som i det øvrige Østeuropa. Den frie pengestrøm i perioden blev herefter mio. kr. mod -65 mio. kr. sidste år. De likvide beholdninger faldt med 375 mio. kr. til 1,8 mia. kr. ultimo perioden sammenholdt med samme tidspunkt sidste år. Rentebærende nettogæld udgjorde 20,6 mia. kr., hvilket er på niveau med ultimo. Udviklingen i rentebærende nettogæld følger i alt væsentlighed udviklingen i den fri pengestrøm (eksklusiv de i solgte Hite-aktier, som indgik i rentebærende gæld ultimo, men i den frie pengestrøm i ), betaling af udbytte til aktionærerne i Carlsberg A/S, minoritetsinteresser samt akkvisitioner/finansielle investeringer.

9 DELÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 9. august Side 9 af 22 RESULTATFORVENTNINGER Med baggrund i det realiserede resultat for samt det gode sommervejr i Vesteuropa opjusteres forventningerne til udviklingen for hele året. Nettoomsætningen forventes nu at stige til ca. 40 mia. kr. (38,0 mia. kr. i og tidligere forventet at stige til ca. 39 mia. kr. i ) med positive bidrag fra alle regioner. Forventningerne til resultat af primær drift forøges med 200 mio. kr. til ca. 3,75 mia. kr. (3.306 mio. kr. i eksklusiv Hite), svarende til en samlet fremgang på 13%. Heraf forventes bryggeriaktiviteterne at bidrage med ca. 3,7 mia. kr. og de øvrige aktiviteter med ca. 50 mio. kr. Forventningerne til Carlsbergs andel af koncernresultatet opjusteres som følge heraf med 150 mio. kr. til i alt ca. 1,8 mia. kr. (1.110 mio. kr. i ). Eksklusiv avancen fra salget af de resterende aktier i Hite Brewery i (ca. 440 mio. kr. efter skat) udgør den forventede resultatfremgang således ca. 250 mio. kr. eller ca. 23%. Ovenstående udsagn om fremtidige forhold, herunder forventningerne om udviklingen i omsætning og resultat, pengestrømme mv. afspejler ledelsens nuværende forventninger og er forbundet med risici og usikkerhed. Mange faktorer, hvoraf nogle vil være uden for ledelsens kontrol, kan medføre, at den faktiske udvikling afviger væsentligt fra forventningerne. Disse faktorer er blandt andet men ikke udelukkende de forhold, som er beskrevet i tidligere offentliggjort materiale fra Carlsberg A/S, senest i årsrapporten for. FINANSKALENDER FOR REGNSKABSÅRET Regnskabsåret følger kalenderåret, og følgende datoer for offentliggørelse er fastsat: 8. november Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal 20. februar 2007 Årsregnskabsmeddelelse for Carlsbergs kommunikation til investorer, analytikere og presse er underlagt særlige begrænsninger i en periode på fire uger forud for offentliggørelsen af kvartals- og årsregnskaber. LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni for Carlsberg-gruppen. Delårsrapporten er ikke-revideret og aflagt i overensstemmelse med IAS 34 Præsentation af delårsrapporter som godkendt af EU, jf. afsnittet om anvendt regnskabspraksis, og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporteringen for børsnoterede selskaber.

10 DELÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 9. august Side 10 af 22 Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at delårsrapporten giver et retvisende billede af Carlsberg-gruppens aktiver, passiver, finansielle stilling pr. 30. juni samt af resultatet af Carlsberg-gruppens aktiviteter og pengestrømme i perioden 1. januar 30. juni. København, den 9. august Direktionen for Carlsberg A/S Nils S. Andersen Jørn P. Jensen Jørgen Buhl Rasmussen Bestyrelsen for Carlsberg A/S Povl Krogsgaard-Larsen Jens Bigum Hans Andersen Formand Næstformand Flemming Besenbacher Søren Bjerre-Nielsen Henning Dyremose Hanne Buch-Larsen Niels Kærgård Axel Michelsen Erik Dedenroth Olsen Bent Ole Petersen Per Øhrgaard

11 DELÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 9. august Side 11 af 22 Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Bilag 5 Bilag 6 Bilag 7 Bilag 8 Bilag 9 Segmentoplysninger pr. region (drikkevarer) Drikkevarer og andre aktiviteter Segmentoplysninger pr. kvartal Resultatopgørelse Særlige poster Balance Opgørelse over indregnede indtægter og omkostninger og egenkapital Pengestrømsopgørelse Rentebærende gæld, netto Denne meddelelse er udarbejdet på dansk og engelsk. I tilfælde af uoverensstemmelse er den danske udgave gældende. Carlsberg er en af verdens mest betydende bryggerigrupper med en omfattende mærkevareportefølje inden for øl og læskedrik. Carlsberg, som er det førende ølmærke, er blandt de hurtigst voksende og mest kendte ølmærker i verden. Over medarbejdere fordelt på 92 lokale produktionssteder i 48 lande arbejder for Carlsberg, og vore produkter sælges på mere end 150 markeder. I solgte Carlsberg mere end 100 mio. hl øl, hvilket svarer til omtrent 83 mio. flasker øl om dagen. Læs mere på

12 DELÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 9. august Side 12 af 22 BILAG 1 (SIDE 1/2) Segmentoplysninger pr. region (drikkevarer) Salg af øl (pro-rata, mio. hl) Vesteuropa 7,8 7,6 13,3 13,3 28,4 Baltic Beverages Holding (BBH) 6,7 6,0 10,5 9,7 20,6 Østeuropa (ekskl. BBH) 4,0 3,8 6,3 6,1 12,3 Asien 2,2 1,9 3,8 3,8 7,6 I alt 20,7 19,3 33,9 32,9 68,9 Nettoomsætning (mio. kr.) Vesteuropa Baltic Beverages Holding (BBH) Østeuropa (ekskl. BBH) Asien Ikke fordelt Drikkevarer i alt Nettoomsætning (andele, %) Vesteuropa 65,1 67,0 66,6 68,7 69,1 Baltic Beverages Holding (BBH) 20,3 18,7 18,7 17,0 17,3 Østeuropa (ekskl. BBH) 9,0 9,7 8,6 9,1 8,8 Asien 5,5 3,7 5,9 4,4 4,3 Ikke fordelt 0,1 0,9 0,2 0,8 0,5 Drikkevarer i alt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Resultat af primær drift før afskrivninger (mio. kr.) Vesteuropa Baltic Beverages Holding (BBH) Østeuropa (ekskl. BBH) Asien Ikke fordelt Drikkevarer i alt Resultat af primær drift (mio. kr.) Vesteuropa Baltic Beverages Holding (BBH) Østeuropa (ekskl. BBH) Asien Ikke fordelt Drikkevarer i alt

13 DELÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 9. august Side 13 af 22 BILAG 1 (SIDE 2/2) Segmentoplysninger pr. region (drikkevarer) Overskudsgrad (%) Vesteuropa 12,0 11,9 7,1 6,1 7,7 Baltic Beverages Holding (BBH) 25,8 21,7 20,9 18,7 20,0 Østeuropa (ekskl. BBH) 10,6 16,1 1,9 5,8 9,3 Asien * 15,1 16,6 19,4 17,6 17,0 Ikke fordelt Drikkevarer i alt 13,7 12,6 8,7 7,4 9,0 Investeret kapital ultimo (mio. kr.) Vesteuropa Baltic Beverages Holding (BBH) Østeuropa (ekskl. BBH) Asien Ikke fordelt Drikkevarer i alt Afkast af gennemsnitlig investeret kapital, ROIC (%) (løbende 12 mdr.) Vesteuropa 11,6 10,8 10,5 Baltic Beverages Holding (BBH) 23,5 23,7 23,2 Østeuropa (ekskl. BBH) 5,9 4,4 7,0 Asien 12,4 13,7 11,4 Ikke fordelt Drikkevarer i alt 11,3 9,7 10,2 * Ekskl. den indtil november one-line konsoliderede associerede virksomhed Hite Brewery Co. Ltd. (Sydkorea).

14 DELÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 9. august Side 14 af 22 BILAG 2 Drikkevarer og andre aktiviteter Andre aktiviteter I alt Drikkevarer Drikkevarer Andre aktiviteter I alt Nettoomsætning Resultat af primær drift Særlige poster, netto Finansielle poster, netto Resultat før skat Selskabsskat Koncernresultat Fordeles således: Minoritetsinteresser Aktionærer i Carlsberg A/S Drikke- Varer Andre aktiviteter I alt Drikke- Varer Andre aktiviteter I alt Nettoomsætning Resultat af primær drift Særlige poster, netto Finansielle poster, netto Resultat før skat Selskabsskat Koncernresultat Fordeles således: Minoritetsinteresser Aktionærer i Carlsberg A/S

15 DELÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 9. august Side 15 af 22 BILAG 3 Segmentoplysninger pr. kvartal kvt kvt kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt. Nettoomsætning Vesteuropa Baltic Beverages Holding (BBH) Østeuropa (ekskl. BBH) Asien Ikke fordelt Drikkevarer i alt Andre aktiviteter I alt Resultat af primær drift Vesteuropa Baltic Beverages Holding (BBH) Østeuropa (ekskl. BBH) Asien Ikke fordelt Drikkevarer i alt Andre aktiviteter I alt Særlige poster, netto Finansielle poster, netto Resultat før skat Selskabsskat Koncernresultat Fordeles således: Minoritetsinteresser Aktionærer i Carlsberg A/S

16 DELÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 9. august Side 16 af 22 BILAG 4 Resultatopgørelse Nettoomsætning Produktionsomkostninger Bruttoresultat Salgs- og distributionsomkostninger Administrationsomkostninger Andre driftsindtægter, netto Andel af resultat efter skat i associerede virksomheder Resultat af primær drift før særlige poster Særlige poster, netto Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat Selskabsskat Koncernresultat Fordeles således: Minoritetsinteresser Aktionærer i Carlsberg A/S Resultat pr. aktie 16,6 8,3 13,8 4,1 14,6 Resultat pr. aktie, udvandet 16,6 8,3 13,8 4,1 14,6

17 DELÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 9. august Side 17 af 22 BILAG 5 Særlige poster Særlige indtægter Særlige omkostninger Goodwill og øvrige nedskrivninger Tab ved salg af aktiviteter m.v Restruktureringsomkostninger m.v Særlige omkostninger i alt Særlige poster, netto

18 DELÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 9. august Side 18 af 22 BILAG 6 Balance 30. juni 30. juni 31. dec. Aktiver Immaterielle aktiver Materielle aktiver Finansielle aktiver Langfristede aktiver i alt Varebeholdninger og tilgodehavender fra salg Andre tilgodehavender m.v Likvide beholdninger Kortfristede aktiver i alt Aktiver bestemt for salg Aktiver i alt Passiver Egenkapital for aktionærer i Carlsberg A/S Minoritetsinteresser Egenkapital i alt Lån Udskudt skat, pensioner m.v Langfristede forpligtelser i alt Lån Leverandører af varer og tjenesteydelser Øvrige kortfristede forpligtelser Kortfristede forpligtelser i alt Forpligtelser vedrørende aktiver bestemt for salg Passiver i alt

19 DELÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 9. august Side 19 af 22 BILAG 7 (SIDE 1/2) Aktionærerne i Carlsberg A/S Minoritetsinteresser Egenkapital i alt Opgørelse over indregnede indtægter og omkostninger: Periodens resultat Valutakursregulering, udenlandske enheder Værdiregulering af sikringsinstrumenter Værdiregulering af værdipapirer Regulering af pensionsforpligtelser Aktiebaseret vederlæggelse 4-4 Andet Skat af egenkapitalbevægelser Nettoindtægt indregnet direkte på egenkapitalen Periodens indregnede indtægter og omkostninger Aktiekapital Overført resultat/ reserver Aktionærerne i Carlsberg A/S Minoritetsinteresser Egenkapital i alt Egenkapitalopgørelse: Egenkapital 1. januar Periodens indregnede indtægter og omkostninger Køb/salg af egne aktier, netto Betalt udbytte til aktionærer Køb af minoritetsinteresser Egenkapitalbevægelser i alt Egenkapital 30. juni Inklusiv akkumulerede værdireguleringer overført til resultatopgørelsen i forbindelse med salg af Hite.

20 DELÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 9. august Side 20 af 22 BILAG 7 (SIDE 2/2) Aktionærerne i Carlsberg A/S Minoritetsinteresser Egenkapital i alt Opgørelse over indregnede indtægter og omkostninger: Periodens resultat Valutakursregulering, udenlandske enheder Værdiregulering af sikringsinstrumenter Værdiregulering af værdipapirer Aktiebaseret vederlæggelse 1-1 Skat af egenkapitalbevægelser Nettoindtægt indregnet direkte på egenkapitalen Periodens indregnede indtægter og omkostninger Aktiekapital Overført resultat/ reserver Aktionærerne i Carlsberg A/S Minoritetsinteresser Egenkapital i alt Egenkapitalopgørelse: Egenkapital 1. januar Periodens indregnede indtægter og omkostninger Køb/salg af egne aktier, netto Betalt udbytte til aktionærer Køb af minoritetsinteresser Egenkapitalbevægelser i alt Egenkapital 30. juni

Årsrapport 2006. Carlsberg A/S Årsrapport 2006. Ledelsens beretning. 1 Profi l 2 Koncernchefens udtalelse 4 Fem års hovedtal

Årsrapport 2006. Carlsberg A/S Årsrapport 2006. Ledelsens beretning. 1 Profi l 2 Koncernchefens udtalelse 4 Fem års hovedtal Carlsberg A/S Årsrapport 2006 Årsrapport 2006 Ledelsens beretning 1 Profi l 2 Koncernchefens udtalelse 4 Fem års hovedtal 5 Resultat og forventninger 7 Strategi 10 Markederne 12 Vesteuropa 16 Baltic Beverages

Læs mere

Carlsberg Breweries A/S

Carlsberg Breweries A/S Carlsberg Breweries A/S CVR-nr. 25 50 83 43 Årsrapport for 2005 (6. regnskabsår) Indholdsfortegnelse: SELSKABSOPLYSNINGER... 1 LEDELSESPÅTEGNING... 2 REVISIONSPÅTEGNING... 3 LEDELSESBERETNING... 4 OVERGANG

Læs mere

Carlsberg Breweries A/S. Årsrapport for 2004

Carlsberg Breweries A/S. Årsrapport for 2004 Carlsberg Breweries A/S CVR-nr. 25 50 83 43 Årsrapport for 2004 (5. regnskabsår) Indholdsfortegnelse: SELSKABSOPLYSNINGER... 1 LEDELSESPÅTEGNING... 2 REVISIONSPÅTEGNING... 3 ÅRSBERETNING... 4 OVERGANG

Læs mere

Med resultatet i 2007 demonstrerer vi igen, at vi er klædt godt på til at møde udfordringerne og til den næste store transformation

Med resultatet i 2007 demonstrerer vi igen, at vi er klædt godt på til at møde udfordringerne og til den næste store transformation Årsrapport 2007 Probably the best... Resultatet for 2007 er meget tilfredsstillende og bekræfter, at Carlsberg er i god form. Året 2008 bliver udfordrende på grund af de kraftigt stigende råvarepriser,

Læs mere

78 NOTE 1 VÆSENTLIGE REGNSKABSMÆSSIGE SKØN OG VURDERINGER 82 NOTE 2 SEGMENTOPLYSNINGER 83 NOTE 3 PRODUKTIONSOMKOSTNINGER

78 NOTE 1 VÆSENTLIGE REGNSKABSMÆSSIGE SKØN OG VURDERINGER 82 NOTE 2 SEGMENTOPLYSNINGER 83 NOTE 3 PRODUKTIONSOMKOSTNINGER 78 NOTE 1 VÆSENTLIGE REGNSKABSMÆSSIGE SKØN OG VURDERINGER 82 NOTE 2 SEGMENTOPLYSNINGER 83 NOTE 3 PRODUKTIONSOMKOSTNINGER 84 NOTE 4 SALGS- OG DISTRIBUTIONSOMKOSTNINGER 84 NOTE 5 HONORAR TIL GENERALFORSAMLINGSVALGT

Læs mere

Delårsrapport for 3. kvartal 2013/14 (1. april 30. juni)

Delårsrapport for 3. kvartal 2013/14 (1. april 30. juni) Delårsrapport for 3. kvartal (1. april 30. juni) Organisk omsætningsvækst på 8% og forbedring af bruttomarginen til 51,6%. EBIT vokser med 41% til 55 mio. kr. Forventningerne til året fastholdes, og den

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2014/15 (1. oktober 31. december)

Delårsrapport for 1. kvartal 2014/15 (1. oktober 31. december) Delårsrapport for 1. kvartal 2014/15 (1. oktober 31. december) fortsætter med at styrke sin globale markedsposition og når en omsætning på 388 mio. kr. og en organisk vækst på 13% i danske kroner og 9%

Læs mere

Nord- og Vesteuropa. Østeuropa 47% 43% Ølvolumen 51 mio. hl Nettoomsætning 37,1 mia. kr. Driftsresultat 4 mia. kr. Driftsresultat

Nord- og Vesteuropa. Østeuropa 47% 43% Ølvolumen 51 mio. hl Nettoomsætning 37,1 mia. kr. Driftsresultat 4 mia. kr. Driftsresultat Årsrapport 2008 Nord- og Vesteuropa Ølvolumen 51 mio. hl Nettoomsætning 37,1 mia. kr. Driftsresultat 4 mia. kr. Se side 28 for regionens resultater. 47% af DEN samlede volumen Driftsresultat Andel af driftsresultat*

Læs mere

Delårsrapport Q1 / 2012

Delårsrapport Q1 / 2012 Delårsrapport Q1 / 2012 1 Indhold Ledelsesberetning 3 Kort fortalt 4 Hoved- og nøgletal 5 Beretning 11 Begivenheder efter periodens udløb 11 Regnskabsmeddelelser udsendt i 2012 11 Finanskalender 2012 12

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 25 / 28. april CVR nr. 15701315 Delårsrapport for Resumé: SP Group realiserede i det første et resultat før skat og minoriteter

Læs mere

Delårsrapport 9M 2013/14 (1. april 31. december 2013)

Delårsrapport 9M 2013/14 (1. april 31. december 2013) Selskabsmeddelelse 38 Allerød den 21. februar 2014 Delårsrapport 9M 2013/14 (1. april 31. december 2013) Omsætningsvækst på 6,5% i 3. kvartal 2013/14 Omsætningen i 3. kvartal 2013/14 blev 1.018 mio. kr.

Læs mere

2010 Årsrapport. Carlsberg A/S

2010 Årsrapport. Carlsberg A/S 2010 Årsrapport Carlsberg A/S Great people. Great brands. Great moments. Founded on the motto, Semper Ardens Always Burning we never settle, but always thirst for the better. We are stronger together because

Læs mere

Om DSV global transport og logistik

Om DSV global transport og logistik Årsrapport 2007 indledning om DSV GLOBAL TRANSPORT OG LOGISTIK Om DSV global transport og logistik DSV er en global udbyder af transport- og logistikydelser. Koncernen er på verdensplan etableret med egne

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Halvårsrapport, (1. oktober 2014 31. marts 2015) Første halvår af regnskabsåret Resumé: Gabriel realiserer stigning i omsætning og primær drift i første halvår. Gabriel opjusterer

Læs mere

Årsrapport 2007. Royal Unibrew A/S

Årsrapport 2007. Royal Unibrew A/S Årsrapport 2007 Royal Unibrew A/S Royal Unibrew A/S Faxe Allé 1 DK-4640 Faxe CVR 41 95 67 12 www.royalunibrew.com INDHOLDSFORTEGNELSE Årsrapport Hovedpunkter 5 Nøgletal 6 Beretninger Forord 8 Strategiplan

Læs mere

IFRS Eksempelregnskab 2013

IFRS Eksempelregnskab 2013 IFRS Eksempelregnskab 2013 2 Forord Deloittes IFRS-eksempelregnskab 2013 Deloittes IFRS-eksempelregnskab er udarbejdet som et eksempelregnskab for en fiktiv dansk børsnoteret koncern i regnskabsklasse

Læs mere

Stærkt resultat i 1. kvartal og øgede forventninger til helåret

Stærkt resultat i 1. kvartal og øgede forventninger til helåret DELÅRSREGNSKAB FOR 1. KVARTAL 2010 29. april 2010 Stærkt resultat i 1. kvartal og øgede forventninger til helåret Væksten i 1. kvartal kommer fra en god udvikling i underliggende salg og indtjening samt

Læs mere

Delårsrapport 2011. 1. januar 2011-31. marts 2011 (Selskabsmeddelelse nr. 10-2011) One Source

Delårsrapport 2011. 1. januar 2011-31. marts 2011 (Selskabsmeddelelse nr. 10-2011) One Source Delårsrapport 2011 1. januar 2011-31. marts 2011 (Selskabsmeddelelse nr. 10-2011) One Source Delårsrapport 1. januar 2011-31. marts 2011 Bestyrelsen og koncerndirektionen i FLSmidth & Co. A/S har i dag

Læs mere

Harboes Bryggeri A/S Årsr apport 2005/200

Harboes Bryggeri A/S Årsr apport 2005/200 Årsrapport 2005-2006 3 Koncernens økonomiske udvikling Bernd Griese, Adm. direktør År 2005/06 har været et intensivt og spændende år, som blev præget af nye udfordringer og forandringer. I forlængelse

Læs mere

CARLSBERG ÅRSRAPPORT 2012

CARLSBERG ÅRSRAPPORT 2012 CARLSBERG ÅRSRAPPORT 2012 MARKEDSOVERSIGT VORES MARKEDER 1 Danmark Norge Sverige Finland Polen Tyskland Baltikum 2 Storbritannien Frankrig Schweiz Italien Portugal Sydøsteuropa 3 Rusland Ukraine Kasakhstan

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december 2010

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december 2010 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 67 / 2011 Hellerup, 25. februar 2011 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december

Læs mere

Nr. 69 PANDORA MILLIONER. 2012. 2011: millioner. svarende til en. mere end 25%

Nr. 69 PANDORA MILLIONER. 2012. 2011: millioner. svarende til en. mere end 25% Nr. 69 SELSKABSMEDDELELSE 26. februar 2013 PANDORA OFFENTLIGGØR REGNSKAB FOR 20122 KONCERNOMSÆTNINGEN VAR DKK 6.652 MILLIONER. EBITDAMARGINEN VAR 24,9%. PERIODENS RESULTAT VAR DKK 1.202 MILLIONER. FRIT

Læs mere

OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S

OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Scandinavian Brake Systems A/S Kuopiovej 11 5700 Svendborg Denmark Tel +45 63 21 15 15 Fax +45 63 21 15 95 E-mail sbs@sbs.dk www.sbs.dk CVR-nr. DK 32 77 42 10 Svendborg,

Læs mere

CARLSBERG A/S ÅRSRAPPORT

CARLSBERG A/S ÅRSRAPPORT 09 CARLSBERG A/S ÅRSRAPPORT Carlsberg-gruppen er en af verdens betydeligste bryggerigrupper med en omfattende varemærke portefølje inden for øl og andre drikkevarer. Carlsberg, som er det førende mærke,

Læs mere

Aalborg Boldspilklub A/S

Aalborg Boldspilklub A/S CVR - nr. 10 99 85 30 Delårsrapport 1. januar 2010 31. marts 2010 Børsmeddelelse nr. 2010/09 Indholdsfortegnelse Børsmeddelelse nr. 2010/09 3 Resumé for 1. kvartal af 2010 3 Selskabsoplysninger m.v. 4

Læs mere

Moderselskabet Carlsberg A/S 128 Resultatopgørelse 129 Totalindkomstopgørelse 130 Balance 132 Egenkapitalopgørelse 133 Pengestrømsopgørelse 134 Noter

Moderselskabet Carlsberg A/S 128 Resultatopgørelse 129 Totalindkomstopgørelse 130 Balance 132 Egenkapitalopgørelse 133 Pengestrømsopgørelse 134 Noter 128 Moderselskabet Carlsberg A/S 128 Resultatopgørelse 129 Totalindkomstopgørelse 130 Balance 132 Egenkapitalopgørelse 133 Pengestrømsopgørelse 134 Noter 134 NOTe 1 Væsentlige regnskabsmæssige skøn og

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. juni 2015 a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. juni 2015 a Interim report 1 January 30 June 2010 x Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. juni 2015 a Fondsbørsmeddelelse 2015 København, den 11. august 2015 P.O. Box 74 Lufthavnsboulevarden

Læs mere

Årsrapport 2011. LEGO Koncernen

Årsrapport 2011. LEGO Koncernen Årsrapport 2011 HOVED- OG NØGLETAL Hoved- og nøgletal 2009 2008 2007 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 18.731 16.014 11.661 9.526 8.027 Omkostninger (13.065) (10.899) (8.659) (7.522) (6.556) Resultat af

Læs mere

Årsrapport. LEGO Koncernen. www.lego.com. Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick

Årsrapport. LEGO Koncernen. www.lego.com. Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick Årsrapport LEGO Koncernen Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick 09 www.lego.com hoved- og nøgletal Hoved- og nøgletal 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 11.661

Læs mere