Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 6. november 2009 kl. 09:30 Midttrafik, Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 6. november 2009 kl. 09:30 Midttrafik, Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg"

Transkript

1 Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 6. november 2009 kl. 09:30 Midttrafik, Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

2 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Økonomiopfølgning 3. kvartal Budget 2010 og byrdefordeling 4 4 Orientering om tiltag i 2009 og 2010 i Strategiplan Orientering om resultatet af bestillertilfredshedsundersøgelsen 11 6 Orientering om valg af nyt repræsentantskab og bestyrelse efter regionsråds- og kommunalvalget 17. november Temadrøftelse om erfaringerne fra de første år i Midttrafik 19 8 Eventuelt 21

3 Valg af dirigent Sagsfremstilling Valget forestås af Midttrafiks bestyrelsesformand Poul Vesterbæk.

4 Økonomiopfølgning 3. kvartal 2009 Resumé Administrationen har udarbejdet en beskrivelse af den økonomiske situation for den kollektive trafik i Midttrafik på baggrund af en vurdering af oplysninger pr. 30. september Sagsfremstilling./. Administrationen har udarbejdet vedlagte økonomirapport for 3. kvartal 2009 med en beskrivelse af den økonomiske situation i Midttrafik. Der forventes et samlet netto merforbrug på 3,1 mio. kr. i 2009 i forhold til det vedtagne budget. På busområdet forventes der en netto mindreudgift på 3,5 mio. kroner i Det forventede regnskabsresultat er sammensat af forventning om mindreudgifter på 13,2 mio. kroner, og en modsvarende forventning om en mindreindtægter på 9,7 mio. kroner i På udgiftssiden er baggrunden for den forventede budgetafvigelse primært, at budgettet for 2009 bygger på mangelfulde data vedrørende de reelle udgifter på området. På indtægtssiden skyldes mindreindtægterne en generel tilbagegang i billetsalget, således som det også opleves ved de andre trafikselskaber i Danmark. Mellemværendet mellem Midtjyske Jernbaner og Midttrafik forventes at udvise et netto merforbrug på 3,2 mio. kroner, hvilket primært skyldes vigende indtægter primært grundet arbejdet med spormodernisering på Odderbanen. På handicapområdet forventes der samlet set merudgifter på 3,4 mio. kroner. Merudgiften skyldes dels øgede udgifter på 2,7 mio. kroner grundet bortfald af dieselafgiftsfritagelsen. Dette var ikke indregnet i det oprindelige budget for handicapkørslen for Herudover må der forventes et fald i egenbetalingen på 0,7 mio. kroner på baggrund af en fremskrivning af de til dato realiserede indtægter. Begge disse forhold vedrører kun Århus Kommune. Herudover kan der forventes merudgifter på 0,2 mio. kroner vedrørende handicapkørslen i Hedensted Kommune, baseret på de realiserede udgifter pr. 3. kvartal Nettoudgifterne til Trafikselskabet administration og fællesaktiviteter forventes at ligge på det budgetterede niveau for så vidt angår de udgifter, der ligger til grund for basisbudgettet. Der indgår ikke en mulig merudgift i forbindelse med opkrævning af lønsumsafgift ved Trafikselskabet. Denne sag er endnu ikke afklaret, men kan i værste fald betyde merud-

5 3 gifter på ca. 3 mio. kroner. Merudgiften kompenseres via DUT, med den skævhed det betyder for bestillerne. Direktøren indstiller, at afrapporteringen tages til efterretning. Bilag økonomirapport for 3. kvartal 2009

6 Budget 2010 og byrdefordeling Resumé Repræsentantskabet skal i henhold til Midttrafiks vedtægters 9 godkende Bestyrelsens beslutning om den forholdsmæssige fordeling af de deltagende parters tilskud til selskabets finansiering. Sagsfremstilling./../. Bestyrelsen vedtog på sit møde 11. september 2009 vedlagte budget 2010 for Midttrafik. Af det vedtagne budget fremgår, hvor stor en del af udgifterne hver af kommunerne og Region Midtjylland skal finansiere. Byrdefordeling Fordelingen af kommunernes og regionens tilskud til finansieringen af Midttrafiks udgifter til drift og fællesaktiviteter følger de samme principper som tidligere år. Principperne er nærmere beskrevet i vedlagte notat om byrdefordelingsprincipper Udgifterne fordeles generelt set således, at nettodriftsudgifter finansieres af den bestiller, der fastlægger serviceniveauet - det er kommuner og region for buskørsel, regionen for privatbanerne og kommunerne for handicapkørsel. Trafikselskabets budget fordeles i et vist omfang efter forbrug, og udgifterne til de opgaver, der kommer alle til gode, fordeles efter fordelingsnøgle. Principperne for byrdefordeling skal ifølge vedtægternes 9 godkendes af Repræsentantskabet. Budget 2010 Baggrunden for budgettet har på det administrative plan været drøftet med bestillerne i sommeren 2009, og blev 31. juli 2009 fremsendt til politisk høring ved kommunerne og regionen. På baggrund af høringssvarene justeredes budgettet og blev efterfølgende godkendt af Midttrafiks bestyrelse 11. september Som det fremgår af det vedlagte budget, er der usikkerhed omkring størrelsen og fordelingen af forventede merudgifter i forbindelse med cross-border leasing, lønsumsafgift for Trafikselskabet samt momsforhold vedrørende tilskud til rutebilsstationer. De forventede udgifter til disse 3 områder er på hhv. 75,4 mio. kr., 3,1 mio. kr. og 2,5 mio. kr., der vil blive kompenseret via DUT overfor bestillerne. I vedlagte budget er der afsat 3 separate udgiftsposter til dækning af de forventede udgifter. Disse er ikke fordelt på de enkelte bestillere, idet en udmøntning afventer en afklaring hhv. afsluttende forhandlinger mellem de involverede parter. Senest i forbindelse med opkrævning af bestillerbidragene for 2010 vil udgiftsposterne være fordelt på de enkelte bestillere. Idet der ikke forventes at foreligge en endelig afklaring af byrdefordelingen på disse områder ultimo november, foretages fordelingen med udgangspunkt i den fordelingsnøgle, der ligger til grund for DUT-kompensationen.

7 5 I forhold til det af Bestyrelsen vedtagne budget, vil der være justeringer som følge af resultatet af udbuddet i Randers Kommune. Randers Kommune er orienteret om ændringen. I forbindelse med udarbejdelse af det forventede regnskab for 2009 har Midttrafik begået en fejl ved beregning af budgettet for Hedensted Kommune, hvilket betyder at udgifterne til busdriften er undervurderet med ca. 0,5 mio. kroner i Hedensted Kommune er underrettet om sagen, og Midttrafik vil drøfte forholdet nærmere med kommunen. Idet bestillernes endelige budgetvedtagelse tidsmæssigt falder ca. 1 måned senere end budgetvedtagelsen for Midttrafik, kan der være yderligere justeringer til det vedtagne budget. I samarbejde med kommunerne og regionen, udarbejdes en oversigt over eventuelle ændringer som følge af den politiske budgetbehandling ved bestillerne, og der foretages de nødvendige justeringer af budgetterne. Dette arbejde forventes tilendebragt ultimo 2009, og forelægges for Midttrafiks bestyrelse. Direktøren indstiller, at at at det godkendte budget 2010 tages til efterretning. byrdefordelingen for 2010 godkendes, idet udmøntningen af den forventede merudgift til cross-border leasing, lønsumsafgift og moms på tilskud til rutebilsstationerne foretages med udgangspunkt i DUT-kompensationen Midttrafik i samarbejde med bestillerne foretager de nødvendige budgetjusteringer, ud fra de budgetter bestillerne har vedtaget med henblik på forelæggelse for Bestyrelsen primo 2010 Bilag budget 2010 for Midttrafik notat om byrdefordelingsprincipper 2010

8 Orientering om tiltag i 2009 og 2010 i Strategiplan Resumé Midttrafiks bestyrelse har vedtaget Strategiplan med fem overordnede mål. Disse fem overordnede mål er konkretiseret i en række tiltag, der gennemføres i 2009 og årene derefter. Der orienteres hermed om de tiltag, der er igangsat i 2009 og forventes i Sagsfremstilling Midttrafiks bestyrelse har primo 2009 vedtaget Strategiplan med fem overordnede mål og en række delmål. De fem overordnede mål er: Flere tilfredse og loyale kunder. Mere tilfredse leverandører. Mere tilfredse bestillere. Et sammenhængende rutenet. Midttrafik gavner miljøet../. De fem mål bliver opfyldt gennem en række tiltag, der er iværksat i 2009 eller vil blive det i 2010 og fremefter. De væsentligste tiltag i 2009 og 2010 gennemgås hermed og uddybes i vedlagte notat tiltag i 2009 og 2010 i Strategiplan Flere tilfredse og loyale kunder Midttrafik har fra sommeren 2009 valgt at uddele køreplanerne gratis i bøger, der dækker hele områder - således kan kunderne få udleveret en bog, der fx indeholder alle køreplaner i Viborg og Skive kommuner. Et andet vigtigt element i at kunne informere kunderne er Midttrafiks salgs- og informationssteder, hvilket uden for Århus Kommune primært vil sige rutebilstationer og samarbejdsaftaler med DSB/Arriva-togstationer. Kunderne skal vide med sikkerhed, at de får en god og ensartet service, når de henvender sig på et Midttrafik-salgssted. Midttrafik skal være sikre på, at salgsstedet har viden og kompetencer til at yde den bedst mulige service. Det udgør en udfordring at informere om de mange driftsforstyrrelser pga. vejarbejder. Midttrafik er afhængig af input fra vejmyndighederne og busselskaberne, og der skal gøres mere for at sikre, at Midttrafik altid får information om driftsforstyrrelser, så der evt. kan laves midlertidig planlægning ved vejarbejde og gives information til kunderne om forstyrrelserne i driften. Midttrafik har etableret en webbutik, der i første omgang har sikret et mere effektivt salgssystem på salgsstederne, og i anden omgang vil gøre det nemmere for kunderne at forny periodekort. Det er muligt for kunderne i Århus at forny deres periodekort via in-

9 7 ternet. Det forventes, at alle kunder i hele Midtjylland kan bruge webbutikken til at bestille og forny periodekort inden årets udgang. På sigt kan webbutikken udvides til at også at tilbyde kunderne fx at bestille klippekort, hvis det vurderes, at der vil være en efterspørgsel efter det. Kunderne har også brug for, at det er nemt at finde ud af at bruge bussen. Midttrafik har derfor fra primo oktober 2009 forøget indsatsen for at gøre takster og rejseregler forståelige for kunderne. Af historiske og tekniske grunde er både rejseregler og takster komplicerede i Midttrafik, men direktionen har etableret en task-force, der skal gøre det langt nemmere for kunderne at forstå rejseregler og takster. Midttrafiks årlige takstændringer har løbende haft til formål også at harmonisere taksterne, og de kommende takster fra januar 2010 er endnu et skridt mod, at der er ens takster i hele Midtjylland. Tilsvarende er der efterhånden næsten ingen særlige takster tilbage i Midtjylland, hvor der tidligere var særtakster fx i form af såkaldte garderobebilletter en række steder. Det er kun få steder, at der nu køres efter andet end enten Midttrafik-takst eller gratiskørsel - og de sidste undtagelser forventes at blive fjernet snarest. Midttrafik tilstræber at få så god dialog med kunderne som muligt. Alle kundehenvendelser bliver håndteret individuelt, og årsager til fx kvalitetsbrist bliver undersøgt. Kunderne får svar inden 10 arbejdsdage. Der er indført rejsegaranti for alle kunder i buskørsel, handicapkørsel og Midttur - det er et ordning, der signalerer for kunderne, at Midttrafik tror på sit eget produkt, og når det så engang i mellem ikke er godt nok, får Midttrafik det at vide via den rejsegaranti, kunderne benytter sig af. Der gennemføres kundeundersøgelser, og kundeundersøgelsen i 2009 blandt brugerne af handicapkørsel viste, at 92 % af kunderne samlet set er meget tilfredse eller tilfredse med handicapkørsel, og en række indsatsområder blev fastlagt på baggrund af undersøgelse, så tilfredsheden kan stige de kommende år. Der blev lavet kundeundersøgelse for buskørslen i 2008 og der laves en ny i Midttrafiks hjemmeside er et vigtigt medie til at informere kunderne. En kundeundersøgelse blandt brugerne af hjemmesiden viste i august 2008, at gennemsnitligt 93 % af kunderne har svaret tilfreds eller meget tilfreds på de forskellige spørgsmål, der var stillet om hjemmesiden. Hjemmesiden har årligt ca. 4 mio. besøgende. Midttur er blevet etableret som en mulighed for kommunerne til at tilbyde taxakørsel til en lav pris for deres borgere. I øjeblikket har 6 kommuner valgt at give tilskud, så kunderne kan køre til 7 kr. pr. km. Midttrafik har i 2009 afprøvet nogle muligheder for, hvordan man kan forbedre busbetjeningen i forbindelse med store arrangementer, fx koncerter. Midttrafik arbejder videre med at lave gode løsninger sammen med kommunerne og koncertarrangørerne, da kollektiv bustrafik kan være med til at løfte transportopgaverne ved de store arrangementer, og vellykket kørsel ved arrangementerne giver den kollektive trafik et godt omdømme. Mere tilfredse leverandører Der er etableret entreprenør- og kvalitetsudvalg, hvor Midttrafik jævnligt mødes med vognmændene og chaufførerne for at drøfte forhold, der har betydning for deres mulig-

10 8 hed for at yde kunderne en god service. Kun gennem et godt samarbejde med vognmænd og chauffører kan Midttrafik levere en god service til kunderne. I 2009 er der gennemført et forsøg med incitament på rute 118 Århus-Randers, hvor chauffører og vognmand har fået en række værktøjer til at yde bedre kundeservice. Erfaringerne fra forsøget foreslås nu udbredt til hele Midttrafik, hvilket behandles af Bestyrelsen 6. november Formålet er, at alle vognmænd og chauffører på sigt får incitament og værktøjer til at forbedre kundeservicen. Dagligdagen skal gøres nemmere for busselskaberne. Midttrafik er i løbende dialog med vejmyndighederne om bedre fremkommelighed. Midttrafik har nedsat en task-force, der skal sikre, at billetteringsudstyr virker og at takster og rejseregler gøres mere simple. Midttrafik arbejder med at indføre en mere struktureret kvalitetskontrol i busserne og på salgsstederne. Det foregår ved såkaldte prøvekøb, hvor en "professionel kunde" gennemfører en typisk rejse eller et typisk køb og i den forbindelse noterer, om kvaliteten var som forventet. Hensigten er at bruge et sådant værktøj til generelt at identificere de kvalitetsparametre, som der skal forbedres hos de enkelte vognmænd eller i det hele taget. Vognmændene har i en årrække haft svært ved at tiltrække kvalificerede chauffører. Midttrafik har hjulpet dem ved at lave en internetportal, hvor vognmændene kan opslå stillinger, og der informeres om arbejdet som buschauffør. Midttrafik har fokus på at få gjort chaufførjobbet attraktivt. Derfor medvirker Midttrafik også i den kampagne, Århus Kommune og Region Midtjylland kører i efteråret 2009 under titlen Tænk før du råber, hvor der er fokus på, at brugerne af offentlige ydelser ikke skal lade frustrationer gå ud over det personale, de møder i den offentlige service. Mere tilfredse bestillere I dialog med bestillerne er der sket en del harmonisering af kørselstyperne, således at der er færre forskellige typer af kørsel. Det bliver nemmere at kommunikere mulighederne med kollektiv trafik til kunderne. Eksempelvis er telekørselsordningerne de seneste år harmoniseret en del, så stadig flere af telekørselsordningerne håndteres via Midttrafiks koordinerede kørsel, hvor også handicapkørsel håndteres. Kommunerne har som vejmyndighed ansvaret for en række opgaver, der understøtter den kollektive trafik. Det drejer sig ikke mindst om indretning af stoppesteder og kundefaciliteter samt sikring af fremkommelighed for busserne. Det er kommunernes opgave, men Midttrafik vil fremover mere aktivt tilbyde rådgivning om indretning af stoppesteder og tilvejebringe inden- og udenlandske erfaringer med at forbedre fremkommeligheden for busserne, fx i form i af busbaner og prioritering af busserne i signalreguleringer. Midttrafik har præsteret en effektiviseringsgevinst på 10 % i forhold til de afgivende myndigheder på de fælles opgaver om fx markedsføring, it, løn, administration osv. Bestyrelsen har haft fokus på, at Midttrafik skal kunne holde det budget, der er givet til de fælles omkostninger. Trafikstyrelsen gennemførte i 2009 en sammenligning af trafikselskaberne, der viste, at Midttrafik udgifter til fællesomkostninger og administration er lavere end de øvrige trafikselskabers set i forhold til driftsomkostningerne. Den væsentligste del af udgifterne vedrørende kollektiv trafik vedrører dog driftsudgifterne til vognmænd og indtægterne fra billetsalg. Midttrafik har mindre indflydelse på driftsudgifterne og indtægterne, men Midttrafik har et ansvar overfor bestillerne for at følge op på disse

11 9 udgifter samt for at mindske udgifterne ved effektive udbud og køreplanlægning og øge indtægterne ved at tiltrække og fastholde kunder. Opfølgningen på økonomi i Midttrafik i de første år har været præget af, at viden om ændringer i forhold til budgettet er fremkommet med en vis forsinkelse. Det skyldes en række forhold, men Midttrafik har nu dels fået etableret et grundigt gennemarbejdet grundbudget for hver rute, dels fastlagt en hurtigere procedure for opfølgning på nogle udvalgte ruter, der er repræsentative for driftsudgifter og indtægter, så en udvikling i markedet hurtigere kommer til administrationens kendskab og kan indarbejdes i økonomiopfølgningen over for Bestyrelsen og bestillerne. Der gennemføres tællinger på alle ruter hvert år i uge 40. Tallene fra disse tællinger bruges aktivt til at rådgive bestillerne om ændringer på ruterne. Midttrafik har ved sin etablering overtaget det formelle ansvar for en række ruter, der reelt set er skolebusser tilrettelagt efter skoleelevernes behov. Kørslen på ruterne bliver planlagt efter elevernes bopæl og skolernes ringetider. Da kommunerne har valgt, at en række skolebusruter skal være åbne for andre borgere, er det ifølge loven kollektiv trafik og skal administreres af Midttrafik. Midttrafik har nu med nogle kommuner indgået en samarbejdsaftale, hvor samarbejdet bliver præciseret inden for de økonomiske rammer. En sådan aftale indgår Midttrafik gerne med de øvrige kommuner, der har rabatruter. Et sammenhængende rutenet Midttrafik arbejder hele tiden for at skabe et mere sammenhængende rutenet. Eksempler på nogle af de største projekter i 2009 og 2010 er: Trafikplan Randers, hvor hele kommunens kollektive trafik er gennemgået og forbedringer er indarbejdet i den kørsel, der træder i kraft i sommeren Kollektiv trafikplan Århus et nyt bybusnet og samordning med regionalrutekørsel i Århus Kommune, hvilket forventes iværksat i Gennemgang af lokale ruter og rabatruter og gennemførelse af udbud i Skive Kommune, der træder i kraft Gennemgang af Viborg Bybusser, der formentlig betyder mere effektiv bybuskørsel i Gennemgang af Herning Bybusser og udbud heraf, hvilket medfører mere effektiv kørsel i Ændring af bybus samt muligvis ændringer af lokalruter i Skanderborg Kommune samt udbud med ikrafttrædelse Etablering af lynbusser Silkeborg Århus N med ny kontraktform, hvilket forventes iværksat Nyt bybusnet i Horsens og udbud med ikrafttrædelse Nyt bybusnet i Silkeborg og udbud med ikrafttrædelse Derudover arbejdes der løbende med at forbedre samarbejdet med DSB/Arriva for at sikre sammenhæng mellem bus og tog. Midttrafik gavner miljøet Midttrafik vil i 2010 lave en egentlig miljøstrategi. Bestyrelsen har vedtaget, at Midttrafik skal have fokus på to overordnede elementer i forbindelse med at gavne miljøet: 1. nedbringe busserne udledning af CO2, partikler og andre miljøskadende stoffer.

12 10 2. få flere kunder til at bruge busserne. Nedbringelse af bussernes udledning Midttrafik medvirker i Region Midtjyllands forsøg med biodiesel, hvor alle regionale busser i Østjylland og bybusser i Århus kører på biodiesel fra DAKA i Hedensted. Forsøget har indtil videre vist sig at være en succes, og busserne har ikke problemer med at køre på biodieselen. Midttrafik følger erfaringerne med andre former for alternative brændstoffer og deltager gerne i flere projekter sammen med bestillerne. I Randers Kommune har Midttrafik i samarbejde med kommunen for første gang i Danmark lavet et udbud af buskørsel, hvori der er incitament for vognmændene til at nedbringe dieselforbruget, idet der ud over besparelsen på diesel også vil være en bonus til vognmænd, der kan dokumentere mindre brug af diesel end forventet ved den udbudte kørsel. Det forventes, at den vindende entreprenør ved udbuddet vil få en større bonus udbetalt i kontraktperioden, idet der forventes anvendt busser, der udleder mindre end andre busser vil have gjort. Flere kunder i busserne gavner miljøet Midttrafik har iværksat kampagnen "verdensredder.nu", der har til formål at gøre opmærksom på den kollektive trafiks miljøfordele. Ikke mange danskere tænker på den kollektive trafik som noget af det vigtigste, den enkelte dansker kan gøre for at forbedre miljøet. Midttrafik ønsker at hæve danskernes bevidsthed om den kollektive trafiks miljøfordele. Det sker bl.a. ved faktuel information om, hvor meget CO2 man sparer ved at vælge bus frem for bil. Målgruppen er især de unge, da det forventes, at de ofte allerede er kunder i busserne, og kampagnen derfor vil fastholde dem i busserne længere tid end de ellers ville. Metoderne er bl.a. en hjemmeside, hvor brugerne kan oprette profiler og fortælle om deres indsats for miljøet, og der aflægges besøg på rutebilstationer, ungdomsuddannelser osv. i hele regionen. Information og markedsføring af den kollektive trafiks miljøfordele vil være et centralt element i Midttrafiks markedsføring de kommende år, og Midttrafik ved bl.a. fra erfaringer i Sverige, at det er muligt at gøre borgerne meget bevidste om, at kollektiv trafik er det miljørigtige valg. I Sverige har man samtidig formået at vende udviklingen og få flere kunder i busserne. Midttrafik tror på, at budskabet om sammenhængen mellem miljø og kollektiv trafik sammen med større investeringer og forbedring af produktet har været med til at vende udviklingen i Sverige, og at det samme kan lade sig gøre i Danmark, hvis Midttrafik og bestillerne vil. Direktøren indstiller, at orienteringen om tiltag i 2009 og 2010 i Strategiplan tages til efterretning. Bilag notat tiltag i 2009 og 2010 i Strategiplan

13 Orientering om resultatet af bestillertilfredshedsundersøgelsen Resumé Midttrafik har gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt bestillerne. Resultaterne præsenteres, og Direktionen peger på de væsentligste indsatsområder for at forbedre tilfredsheden. Sagsfremstilling Et af Midttrafiks overordnede mål i Strategiplan er tilfredse bestillere. Bestillertilfredsheden måles ved en undersøgelse. Den første undersøgelse af de 19 kommuners og regionens tilfredshed med Midttrafik blev gennemført i oktober Undersøgelsen blev udført af et analysebureau som foretog telefoninterviews. Undersøgelsen behandlede både bestillertilfredshed på buskørsel og på handicapkørsel. Tilfredsheden med øvrige opgaver, som fx patientkørsel, letbane m.v. blev ikke undersøgt. Forud for undersøgelsen fik kontaktpersonerne spørgsmålene tilsendt, og et par dage efter blev de ringet op af analysebureauet. Svarprocenten var på buskørsel 100 % (20 ud af 20 deltagere) og for handicapkørsel var svarprocenten 95 % (18 ud af 19 deltagere). Resultat af undersøgelsen./. I vedlagte rapport for bestillertilfredshedsundersøgelsen 2009 er analysefirmaets afrapportering af undersøgelsen og i vedlagte notat vedrørende bestillertilfredshedsundersøgelsen 2009 gennemgår Direktionen resultatet og udpeger de væsentligste indsatsområder. Den overordnede konklusion af bestillertilfredshedsundersøgelsen er, at 19 ud af 20 bestillere vedrørende buskørsel er tilfredse eller meget tilfredse samlet set med samarbejdet med Midttrafik. I forhold til handicapkørsel er samtlige bestillere tilfredse eller meget tilfredse med det daglige samarbejde med Midttrafik. På langt de fleste emner, der spørges til i tilfredshedsundersøgelsen, et det et fåtal af bestillerne, der er utilfredse eller meget utilfredse. Der er dog nogle besvarelser, der viser, at Midttrafik skal gøre det bedre. Økonomi Midttrafik har ansvaret for at sikre god økonomistyring af både buskørsel og handicapkørsel, herunder at sikre bestillerne materiale vedrørende økonomi af en god kvalitet og med den rette timing. Midttrafik skal kunne give bestillerne sparring og rådgivning og stille fornøden information til rådighed. Sparring omkring takster er et område, hvor Midttrafiks bestyrelse har takstkompetencen, men nogle bestillere har særtakster, som Midttrafik rådgiver om og en række bestillere har forventning om at blive hørt. Resultatet af bestillerundersøgelsen viser klart, at Midttrafik ikke på tilfredsstillende vis leverer det, som bestillerne forventer. Eksempelvis er 9 ud af 20 bestillere utilfredse eller

14 12 meget utilfredse med kvaliteten af det materiale Midttrafik sender ud vedrørende økonomi fx vedr. budget, regnskab og rapportering. Utilfredsheden er især markant på busområdet, men på handicapkørsel er kvaliteten af materialet og sparringen heller ikke tilfredsstillende. Direktionen har på baggrund af resultaterne iværksat en plan, der skal sikre, at der inden årets udgang er sikkerhed for, at bestillerne fremover får relevant, aktuel information og god rådgivning. Køreplanlægning Midttrafik har ansvaret for at rådgive bestillerne om forhold vedrørende kollektiv trafik, så bestillerne kan træffe beslutning om serviceniveau, og Midttrafik kan lave køreplanlægningen (undtaget Århus Kommune). Midttrafik har ansvaret for at sikre sammenhæng i den kollektive trafik på tværs af bestillerne. Resultaterne viser, at der generelt er høj tilfredshed. 3 ud af 20 bestillere er utilfredse med køreplanprocessen (Ikast-Brande, Syddjurs og Samsø kommuner) og inddragelse af bestillernes ønsker i køreplanlægningen (Herning og Lemvig kommuner og regionen). Midttrafik vil tage emnerne op i Fagligt Forum, hvor sagsbehandlere ved bestillerne er repræsenteret for at fastlægge deres ønsker til en bedre køreplanlægningsproces og bedre inddragelse af bestillerne. En nærmere gennemgang af besvarelser giver også anledning til, at samarbejdet skal drøftes med enkelte bestillere, da det fx bør drøftes nærmere med Region Midtjylland, hvad årsagen er til, at de er utilfredse med inddragelse af bestillernes ønsker i køreplanlægningen, i det der de seneste år er brugt rigtig mange ressourcer på at drøfte regionens egne forslag til effektiviseringer og lave alternative forslag. Samme emne skal tages op direkte med Herning Kommune, da arbejdet med område planen for kommunen efter Midttrafiks vurdering er foregået effektivt i nært samspil med kommunen. Midttrafik har netop lavet en ny model for at samarbejde med kommunerne om de åbne skolebusruter. Tilfredsheden med de nye samarbejdsaftaler kan ikke aflæses af undersøgelsen, men administrationen har tillid til, at det vil være medvirkende til at øge tilfredsheden med arbejdsfordelingen mellem Midttrafik og bestillerne. Udbud og Kontrakter Midttrafik har ansvaret for at udbyde buskørslen og indgå kontrakter med vognmændene. I forbindelse med udbud og evt. forlængelse af kontrakter, er det Midttrafiks opgave at rådgive bestillerne, så kontrakterne afspejler bestillernes ønsker til serviceniveau. Andelen af ved-ikke er høj, fordi der ikke har været udbud i de pågældende kommuner. De få, der er utilfredse, undersøges. Markedsføring Markedsføring kan inddeles i fire kategorier. Generel markedsføring som omfatter produktion og tryk af køreplaner, vedligeholdelse og udvikling af hjemmeside, rejsegaranti, kuverter, information til busselskaberne mv. På trods af rationaliseringer udgør den generelle markedsføring fortsat ca. 70 % af markedsføringsbudgettet. Til omdømme- og produktmarkedsføring råder Midttrafik over ca. 3 mio. kr. svarende til 30 % af markedsføringsbudgettet. Dette sætter grænser for, hvor mange aktiviteter der kan gennemføres inden for denne kategori. Den sidste kategori inden for markedsføring er den lokale markedsføring, hvor bestillerne i henhold til samarbejdsaftalen, selv står for initiativ og fi-

15 13 nansiering. Trafikstyrelsens sammenlignende analyse af trafikselskabernes udgifter til fællesopgaver viser, at Midttrafiks udgifter til markedsføring er lav i forhold til kørselsomfanget sammenlignet med øvrige trafikselskaber. På produktmarkedsføringen er 4 bestillere ud af 20 utilfredse eller meget utilfredse (Herning, Silkeborg og Århus kommuner samt regionen). På information til bestillerne via extranet er 3 bestillere utilfredse eller meget utilfredse (Silkeborg, Århus og Lemvig kommuner) 10 kommuner bruger slet ikke ekstranettet. I Fagligt Forum vil der blive en drøftelse af, hvad bestillerne forventer inden for disse områder. Ligesom Midttrafik vil forsøge at skabe fælles forståelse for, hvad der er muligt, inden for de økonomiske rammer, Midttrafik har til rådighed. Midttrafik vil udarbejde forslag til lokal markedsføring, som bestillerne kan iværksætte ved egen finansiering. Den lokale markedsføring kan tilgodese bestillernes ønske om mere lokal produktmarkedsføring. Resultaterne af bestillertilfredshedsundersøgelsen viser, at der generelt er stor tilfredshed med hjemmesiden, hvilket undersøgelser blandt brugerne bekræfter, hvor 93 % er tilfredse. 2 kommuner (Holstebro og Samsø) har udtrykt utilfredshed med hjemmesiden, og de vil blive bedt om konkrete forslag til forbedringer af hjemmesiden. Silkeborg Kommune har foreslået at fremme en internetbutik, hvilket har været under forberedelse længe og vil blive åbnet inden udgangen af Nogle af de forslag, der stilles, er allerede indarbejdet i Strategiplanen fx at udvikle og gøre den kollektive trafik mere attraktiv. Andre forslag som at synliggøre bestillerne på busserne er i direkte modstrid med den hidtidige holdning i Bestyrelsen, og administrationen vil ikke arbejde for det. Drift og kundeservice Midttrafik har ansvaret for at sikre, at den kørsel, som bestillerne betaler for også gennemføres, og at kunderne får den ønskede service, herunder at de informeres, når kørslen ikke gennemføres som planlagt. Da Midttrafik benytter sig af private vognmænd til både bus- og taxakørsel, er Midttrafiks opgave med at sikre stabil drift at sikre et godt samarbejde og dialog med leverandørerne, samt forebygge driftsforstyrrelser ved et godt samarbejde med vejmyndighederne. Når kunderne henvender sig til Midttrafik eller et af salgsstederne/rutebilstationerne, er det vigtigt, at de får en god service. Midttrafik skal sikre, at bestillerne får kendskab til kundernes tilfredshed og karakteren af kundehenvendelser på de ruter, som bestillerne har ansvaret for. Desuden udfører Midttrafik nogle serviceopgaver for nogle bestillere fx ved at udstede kort til skoleelever og lave særlig kørsel ved arrangementer (store koncerter osv.). I forhold til handicapkørslen er der også behov for, at Midttrafik håndterer forstyrrelser i driften, så kunderne ikke lades i stikken og orienterer bestillerne om omfanget og karakteren af kundehenvendelser. Derudover er servicen for den enkelte kunde mere individuel tilpasset, hvilket nogle bemærkninger om trappetjener og mere fleksibilitet i forhold til at hente kunden i boligen, viser. Resultaterne af tilfredshedsundersøgelsen viser, at tilfredsheden generelt er høj. Et mindre antal utilfredse med håndteringen af kundehenvendelser vil blive taget op i Fagligt Forum for at få konkrete eksempler på tilfælde, hvor Midttrafik ikke på tilfredsstillende vis skulle have håndteret kun de henvendelser. Midttrafiks administration er enig i beho-

16 14 vet for at lave statistik over kun de henvendelser fordelt på bestillere. Den første rapport vil blive udarbejdet inden årets udgang. Kommunerne har ansvaret for at sikre at veje og stoppesteder er tilgængelige. Medarbejderne ved bestillerne kan hjælpe bustrafikken ved at lægge pres på vejafdelingerne for få bedre forhold for busserne. Handicapkørsel Midttrafik opgave er at sikre, at de fysisk handicappede, der ikke kan bruge busser, kan køres med taxa eller minibus i stedet, hvis kommunen har visiteret kunden til det. Derfor skal Midttrafik have et godt samarbejde med kommunerne om visiteringen, løbende have en god dialog med kommunerne, sikre information til kunderne og dokumentere brugen af og kvalitetsbrist i handicapkørsel. Resultaterne viser, at samarbejdet om visiteringer foregår tilfredsstillende. Midttrafiks svartid har også generelt høj tilfredshed. 2 kommuner (Samsø og Århus) har udtrykt utilfredshed med informationen om handicapkørsel, og andre har i bemærkningerne nævnt, at de bør blive opdateret. Midttrafik vil gennemgå materialet bl.a. ved at lade brugere kommentere dette, og sikre at alle bestillere har de senest nye materialer. Der vil desuden blive lavet en procedure for at sikre, at nye brugere senest 2 uger efter visitation modtager velkomstbrev. Tilfredsheden er lavest med dokumentationen for den udførte kørsel (3 kommuner: Lemvig, Silkeborg og Århus kommuner), og flere af bemærkningerne vedrører også dette. Det vil derfor blive drøftet med bestillerne, om den manglende tilfredshed skyldes kvaliteten/overskueligheden, timingen, kendskabet til besparelserne ved koordineret kørsel eller andre forhold omkring dokumentationen. Når den nærmere baggrund for utilfredsheden kendes, vil der blive sikret en dokumentation, som bestillerne ønsker dog således, at formen er ens for alle bestillere for at sikre effektiv opgaveløsning i Midttrafik. Bemærkningerne tyder også på, at Midttrafik skal være bedre til at rådgive bestillerne om serviceniveau, fx i forbindelse med tilkøb af serviceydelser. Midttrafik vil tage kontakt til de konkrete kommuner og sikre, at der gives den fornødne rådgivning. Fremadrettet vil der være mere fokus på, at al rådgivning i forbindelse med handicapkørsel/koordineret kørsel afsluttes med en fælles evaluering for at sikre, at bestilleren har fået den rådgivning, der ønskedes. Generelt Midttrafik ønsker at være en god samarbejdspartner for bestillerne, hvilket blandt forudsætter, at der er god kontakt mellem bestilleren og kontaktpersonerne i Midttrafik, at Midttrafik overholder tidsfrister og kan dokumentere de forhold, bestillerne måtte have brug for. Resultaterne viser, at Midttrafik kan gøre det bedre med at sikre kendskabet til rette kontaktperson. Det at kunne komme i kontakt med kontaktpersonen kan også forbedres, og Midttrafik har løbende fokus på, at servicemålene for besvarelse af breve/mails (højst 10 arbejdsdage i 2009, 7 arbejdsdage i 2010) og besvarelse af telefoner (skal tages eller viderestilles) bliver overholdt. Der indføres telefonstatistik for ubesvarede opkald inden udgangen af 2009, og der vil også blive indført stikprøvekontrol. Midttrafiks ledelse hører

17 15 gerne konkrete eksempler på, at henvendelser til Midttrafik ikke er blevet besvaret ledelsen vil altid følge op på sådanne eksempler. Samarbejdet med kontaktpersonen vurderes tilfredsstillende for alle bestillere undtagen Århus Kommune, hvilket vil blive taget op. Alle bestillere er tilfredse eller meget tilfredse med Midttrafiks evne til at overholde tidsfrister. Dog bemærker Struer Kommune, at det bliver meget ekstra arbejde, når man skal gennem Midttrafiks godkendelser det vil blive drøftet med kommunen, hvilke konkrete tilfælde der tænkes på. De største udfordringer er Midttrafiks evne til at fremskaffe dokumentation på bestillernes opfordring og rådgive om udvikling af den kollektive trafik. 7 bestillere er utilfredse eller meget utilfredse med evnen til at fremskaffe dokumentation (Herning, Holstebro, Lemvig, Ringkøbing-Skjern, Samsø og Århus kommuner samt regionen). Midttrafik vil tage det op i Fagligt Forum, hvilke forventninger bestillerne har til Midttrafiks fremskaffelse af dokumentation, og Midttrafik kan forbedre dette område. 4 bestillere (Favrskov, Herning, Ringkøbing-Skjern og Syddjurs kommuner) er utilfredse og 2 bestillere (Lemvig Kommune og Region Midtjylland) er meget utilfredse med Midttrafiks rådgivning vedrørende udvikling af den kollektive trafik. Midttrafik er uforstående over for de to meget utilfredse bestillere, da Lemvig Kommune tidligere har givet udtryk for tilfredshed med de forbedringer, der blev gennemført i kommunen i 2007, og Region Midtjylland har fået mange konkrete forslag til, hvordan den kollektive trafik kan udvikles inden for de økonomiske rammer, regionen stiller til rådighed, hvilket i praksis har betydet en række forslag til effektiviseringer, hvor det rammer færrest mulige kunder og hvor kan fås mere kollektiv trafik for pengene; det har bl.a. medført en ny pendlerrute fra Hammel til Århus, og et forslag til mere effektiv kollektiv trafik på hele Djursland. Midttrafik vil tage kontakt til de to bestillere for at få uddybet utilfredsheden nærmere. Den samlede tilfreds med det daglige samarbejde med Midttrafik er generelt høj. En enkelt (Århus Kommune) er utilfreds med samarbejdet om buskørsel, men ellers er alle tilfredse eller meget tilfredse. Direktionens initiativer på baggrund af bestillertilfredshedsundersøgelsen Midttrafiks bestyrelse vedtog 20. marts 2009 Midttrafiks mål i strategiplanen og besluttede blandt andet, at Midttrafiks overordnede mål for at få mere tilfredse bestillere er, at der gennemføres en bestillertilfredshedsundersøgelse i 2009, og tilfredsheden skal være steget med 10 % i Nogle af de emner, der spørges til, kan næppe få ret meget højere tilfredshed, mens andre oplagt skal forbedres. Direktionen vurderer, at den samlede tilfredshed vil blive forbedret ved at forbedre de økonomiske styringsværktøjer, bestillerne tilbydes. Dette vil ske inden årsskiftet, og forventes at medføre højere tilfredshed allerede i starten af De øvrige tiltag, Direktionen har beskrevet ovenfor, vil også medvirke til en højere tilfredshed. Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Bilag rapport for bestillertilfredshedsundersøgelsen 2009 notat vedrørende bestillertilfredshedsundersøgelsen 2009

18 Orientering om valg af nyt repræsentantskab og bestyrelse efter regionsråds- og kommunalvalget 17. november 2009 Resumé Administrationen orienterer om den proces, der gennemføres med henblik på at afholde konstituerende møde i Midttrafiks repræsentantskab 15. januar 2010 og efterfølgende konstituering af Bestyrelsen. Desuden orienteres om foreløbig mødeplan for Sagsfremstilling Tidsplan for konstitution af nyt repræsentantskab og bestyrelse Midttrafiks nuværende bestyrelse og repræsentantskab er valgt for indeværende valgperiode. Der vælges en ny bestyrelse på baggrund af regionsråds- og kommunalvalget 17. november Midttrafik har hidtil planlagt, at der skulle være konstituerende møde i Repræsentantskabet og Bestyrelsen 18. december Det er dog således, at kommuner og region kan konstituere sig frem til 15. december 2009, hvilket kan betyde, at medlemmer af repræsentantskabet ikke kan deltage i repræsentantskabsmødet med så kort varsel. Konstituerende møde i Repræsentantskabet skal jævnfør forretningsordenens 3 afholdes senest 60 dage efter valget, hvilket er 16. januar Ifølge vedtægternes 10 stk. 2 skal møder i Repræsentantskabet indkaldes med fire ugers varsel med angivelse af foreløbig dagsorden. Derfor har Bestyrelsen på sit møde 14. august 2009 besluttet, at konstituerende møde i Repræsentantskabet finder sted 15. januar 2010 i Århus, og at mødet indkaldes med fire ugers varsel 18. december Umiddelbart efter det konstituerende møde i Repræsentantskabet afholdes konstituerende møde i Bestyrelsen. Den nuværende bestyrelses funktionsperiode varer til nyvalg har fundet sted 15. januar 2010, og mødet Repræsentantskabet 15. januar 2010 vil blive ledet af den nuværende bestyrelsesformand. Udpegning af repræsentantskabsmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer Da der er kort tid fra slutfristen for konstituering i kommunerne og regionen til Midttrafik skal indkalde til repræsentantskabsmøde, vil Midttrafiks nuværende bestyrelsesformand snarest efter repræsentantskabsmødet 6. november 2009 sende et brev til samtlige kommuner og regionen med en kortfattet opsummering af arbejde t i Midttrafik og en opfordring til at udpege repræsentantskabsmedlemmer og suppleanter ved den kommende konstituering. Region Midtjylland og Århus Kommune udpeger medlemmer direkte til bestyrelsen og suppleanter for disse. Der orienteres også om, at de valgte repræsentanter skal meddeles Midttrafik senest 16. december 2009, og at der vil blive indkaldt til konstituerende møder i repræsentantskab og bestyrelse 15. januar Desuden orienteres der om den foreløbige mødeplan for 2010.

19 17 Konstitution af Repræsentantskabet og Bestyrelsen På det konstituerende møde i Repræsentantskabet skal Repræsentantskabet udpege 6 kommunale medlemmer af Bestyrelsen. Desuden skal forretningsordenen for Midttrafiks repræsentantskab godkendes. Derudover vil der være udarbejdet materiale til repræsentantskabsmedlemmerne, hvor de introduceres til Midttrafik. På det konstituerende møde i Bestyrelsen skal Bestyrelsen vælge formand og næstformænd. Desuden skal forretningsordenen for Midttrafiks bestyrelse godkendes. Derudover skal der vedtages mødeplan for Mødeplan for 2010 Midttrafik har de seneste år erfaret, at det kan være svært at finde datoer til mødeafholdelse, hvor medlemmerne af Bestyrelsen og Repræsentantskabet ikke er optaget af møder i andre bestyrelser for især forsyningsvirksomheder eller i KL og Danske Regioner. Bestyrelsen har derfor godkendt en foreløbig mødekalender for 2010, som kan med deles de øvrige forsyningsvirksomheder, og som forelægges den nyvalgte bestyrelse ved sin konstituering. Den foreløbige mødekalender er koordineret med nogle forsyningsvirksomheder, hvor der tidligere har været personsammenfald i de politisk valgte organer. Det drejer sig om Renosam, Danva, Dansk Energi og Dansk Fjernvarme. Desuden er der taget højde for KL's og Danske Regioners årsmøder, og tidsterminer for kendte udbud af buskørsel er indarbejdet, så Bestyrelsen kan vælge tilbud i rette tid til at kontrakter kan indgås som planlagt. Mødekalenderen er udarbejdet efter samme principper som tidligere år, i det der afholdes bestyrelsesmøder ca. en gang om måneden og der afholdes to møder i Repræsentantskabet som hidtil - et forårsmøde hvor regnskab for foregående år og budgettemaer for kommende år drøftes, og et efterårsmøde, hvor byrdefordeling godkendes og aktiviteter for kommen de år drøftes. Møderne afholdes fredag formiddage, dog således at møder i Bestyrelsen afholdes om eftermiddagen i umiddelbar forlængelse af møder i Repræsentantskabet. Den geografiske placering af møderne besluttes af den nyvalgte Bestyrelse. Den foreløbige mødekalender er som følger: 15. januar 2010, konstituerende møde i Repræsentantskabet og Bestyrelsen, afholdes i Århus 12. februar 2010, møde i Bestyrelsen 12. marts 2010, møde i Bestyrelsen 16. april 2010, møde i Bestyrelsen 21. maj 2010, møde i Repræsentantskabet og Bestyrelsen 18. juni 2010, møde i Bestyrelsen 13. august 2010, møde i Bestyrelsen 10. september 2010, møde i Bestyrelsen 5. november 2010, møde i Repræsentantskabet og Bestyrelsen 17. december 2010, møde i Bestyrelsen. De første møder i Bestyrelsen vil have temaer om den kollektive trafik. Bestyrelsen vil desuden blive foreslået en studietur og et strategiseminar i løbet af foråret 2010.

20 18 Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

21 Temadrøftelse om erfaringerne fra de første år i Midttrafik Resumé Bestyrelsen ønsker at drøfte, hvad erfaringerne har været med at være politisk valgt repræsentant i forhold til Midttrafik. Drøftelsen skal sikre et godt grundlag for det nye repræsentantskabs virke. Sagsfremstilling Repræsentantskabet for Midttrafik har siden sin dannelse 1. januar 2007 afholdt 1 konstituerende møde i januar 2007 samt 6 ordinære repræsentantskabsmøder inklusive mødet 6. november et hvert forår og efterår. Derudover har alle medlemmer af repræsentantskabet været indbudt til et temamøde om regionens ønsker om besparelser i maj Ifølge loven og Midttrafiks vedtægter, er Repræsentantskabets rolle at godkende byrdefordelingen for det kommende års budget. Bestyrelsen i Midttrafik har derudover ønsket at inddrage Repræsentantskabet i drøftelser af væsentlige områder i Midttrafik, fx at forbedre den kollektive trafik, indførelse af Rejsekortet, Strategiplan og forbedring af samarbejdet mellem Midttrafik og bestillerne. Bestyrelsen ønsker, at Repræsentantskabet drøfter, hvordan Repræsentantskabet vurderer sin rolle i den første valgperiode. Temadrøftelsen skal blandt andet omfatte: har Repræsentantskabet drøftet de rette emner? har samarbejdet mellem Bestyrelse, Repræsentantskab og bestillere været godt nok? hvordan kan Repræsentantskabet være med til at styrke den kollektive trafik fremover? Repræsentantskabets status for det hidtidige arbejde vil blive brugt til at sikre et godt grundlag for det nye repræsentantskabs virke. Tilbageblik Til orientering gengives overskrifterne fra de første fem ordinære møder i Repræsentantskabet: 20. april 2007: Formandens beretning for de første 100 dage med Midttrafik Temadrøftelse om økonomi og byrdefordeling Midttrafiks vision om flere og mere tilfredse kunder

22 oktober 2007: Godkendelse af byrdefordeling af fællesbudget 2008 Midttrafiks muligheder for at skabe effektiviseringer, besparelser og forbedringer i den kollektive trafik Evaluering af det hidtidige samarbejde mellem kommunerne, Regionen og Midttrafik Temaer for det kommende års arbejde Revideret tidsplan for beslutningsproces og økonomiske forpligtelser for Midttrafik vedrørende tilslutning til Rejsekortsystemet 23. maj 2008: Regnskab 2007 for Midttrafik Udfordringer, rammebetingelser og handlemuligheder for Midttrafik og den kollektive trafik Trafikplan for Midttrafik Temaer og tidsplan for budget oktober 2008: Midttrafiks budget 2009 Byrdefordeling af budget 2009 Udviklingsmulighederne i den kollektive trafik Status for Midttrafiks trafikplan Samarbejde mellem Midttrafik og bestillerne 17. april 2009: Bestyrelsesformandens beretning for 2008 Præsentation af Midttrafiks Strategiplan Den statslige trafikaftale (En Grøn Transportpolitik) og de muligheder, den giver Midttrafik Betjeningsmuligheder med Midttur Status for beslutning om rejsekortet Orientering om forventet regnskab 2008 Status for budget 2009 Temaer og tidsplan for budget 2010 Orientering om status vedrørende effektivisering af det regionale rutenet Direktøren indstiller, at Repræsentantskabet gør status for det hidtidige virke med henblik på at sikre et godt grundlag for det nye repræsentantskab.

23 Eventuelt

Flere tilfredse og loyale kunder

Flere tilfredse og loyale kunder Flere tilfredse og loyale kunder Stabil drift 99,9 % af turene. Kundetilfredsheden er ikke målt generelt i 2010, men det tyder på, at den fortsat er høj: 74 mio. rejsende i bustrafikken gav 2.874 kundehenvendelser

Læs mere

Velkommen til Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april Møde i Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 / side nr.

Velkommen til Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april Møde i Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 / side nr. Velkommen til Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 Møde i Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 / side nr. 1 Et godt regnskab Samlede udgifter til busdrift: 1.397,3 mio. kr. Samlede

Læs mere

Bestillerundersøgelse

Bestillerundersøgelse Bestillerundersøgelse Tilfredshedsundersøgelse blandt bestillere af buskørsel og handicapkørsel hos Midttrafik Oktober 2009 DMA/Research A/S 1 Indhold Om undersøgelsen... 3 Resultater... 4 Tabel 1 Økonomi

Læs mere

Åben dagsorden. til konstituerende møde i Bestyrelsen for Midttrafik 17. januar 2014 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til konstituerende møde i Bestyrelsen for Midttrafik 17. januar 2014 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til konstituerende møde i Bestyrelsen for Midttrafik 17. januar 2014 kl. 10.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Konstituering af bestyrelsesformand

Læs mere

1. Selskabets navn er Midttrafik. Stk. 2. Selskabets hjemsted er i Århus Kommune, og selskabet har en afdeling i Videbæk i Ringkøbing-Skjern

1. Selskabets navn er Midttrafik. Stk. 2. Selskabets hjemsted er i Århus Kommune, og selskabet har en afdeling i Videbæk i Ringkøbing-Skjern VEDTÆGTER FOR TRAFIKSELSKABET I REGION MIDTJYLLAND Godkendt af Midttrafiks repræsentantskab 5. januar 2007 Godkendt af Trafikstyrelsen 5. september 2007 Præambel Region Midtjylland etablerer med virkning

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 21. maj 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 21. maj 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 21. maj 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Bestyrelsesformandens beretning

Læs mere

Revideret budget 2011 for handicapkørsel, KAN-kørsel samt Trafikselskabet

Revideret budget 2011 for handicapkørsel, KAN-kørsel samt Trafikselskabet Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 20. januar 2011 1-21-3-09 Tine Jørgensen tij@midttrafik.dk 8740 8205 Revideret budget 2011 for handicapkørsel, KAN-kørsel samt Trafikselskabet Bestyrelsen for

Læs mere

VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MIDTTRAFIK gældende fra XX. XX 2016

VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MIDTTRAFIK gældende fra XX. XX 2016 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 15. august 2016 0-3-3-07 Thomas D. Mikkelsen tdm@midttrafik.dk 8740 8364 Opdaterede vedtægter for Midttrafik VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MIDTTRAFIK gældende

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 15. januar 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 15. januar 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 15. januar 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Orientering om Midttrafik

Læs mere

Forslag til Budget 2011 til politisk høring

Forslag til Budget 2011 til politisk høring Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 11. juni 2010 1-21-3-09 Niels H. Næsselund nsn@midttrafik.dk 87408239 Forslag til Budget 2011 til politisk høring Budgetprocessen for Budget 2011 I henhold til

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. 2. udkast til driftsbudget 2007 for handicapkørsel

Bilag. Region Midtjylland. 2. udkast til driftsbudget 2007 for handicapkørsel Region Midtjylland 2. udkast til driftsbudget 2007 for handicapkørsel Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabets møde 26. september 2006 Punkt nr. 4 Notat: Fordeling af indtægter på kommuner

Læs mere

Pkt. Tekst Side. 1 Valg af dirigent 1. 2 Bestyrelsesformandens beretning for Opfølgning på Midttrafiks byrdefordelingsmodel 3

Pkt. Tekst Side. 1 Valg af dirigent 1. 2 Bestyrelsesformandens beretning for Opfølgning på Midttrafiks byrdefordelingsmodel 3 Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 kl. 13.30 Lokale 12, Radisson Blu Scandinavia Hotel, Scandinavian Congress Center Aarhus Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side

Læs mere

VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MIDTTRAFIK gældende fra 1. januar 2016

VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MIDTTRAFIK gældende fra 1. januar 2016 VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MIDTTRAFIK gældende fra 1. januar 2016 Præambel Region Midtjylland etablerer med virkning fra 1. januar 2007 et trafikselskab, der dækker Aarhus Kommunes, Silkeborg Kommunes,

Læs mere

Siden sidst. Økonomi Positivt regnskabsresultat 2009 Mindreforbrug på bustrafik 23 mio. kr. Mindreforbrug på administration 1,5 mio. kr.

Siden sidst. Økonomi Positivt regnskabsresultat 2009 Mindreforbrug på bustrafik 23 mio. kr. Mindreforbrug på administration 1,5 mio. kr. Siden sidst Økonomi Positivt regnskabsresultat 2009 Mindreforbrug på bustrafik 23 mio. kr. Mindreforbrug på administration 1,5 mio. kr. Stigende indtægter i 2010 6% i forhold til 2009 Aftale om Cross border

Læs mere

Forslag til: VEDTÆGTER FOR TRAFIKSELSKABET I REGION MIDTJYLLAND

Forslag til: VEDTÆGTER FOR TRAFIKSELSKABET I REGION MIDTJYLLAND Version udsendt til høring i kommunerne Forslag til: VEDTÆGTER FOR TRAFIKSELSKABET I REGION MIDTJYLLAND (S) = fra standardvedtægt udstedt af Trafikministeriet, i øvrigt markeret med kursiv. (FU) = fra

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 30. oktober 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 30. oktober 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 30. oktober 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Budget 2016 2 3 Godkendelse

Læs mere

Referat fra møde i Repræsentantskabet for Midttrafik

Referat fra møde i Repræsentantskabet for Midttrafik Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 17. maj 2011 1-00-2-11 Danni Giørtz-Jørgensen dgj@midttrafik.dk 87 40 82 04 Referat fra møde i Repræsentantskabet for Midttrafik Sted Mødetidspunkt Mødedeltagere

Læs mere

Beslutningsprotokol fra åben dagsorden

Beslutningsprotokol fra åben dagsorden sprotokol fra åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 24. oktober 2008 kl. 12:30 Regionshuset, Mødelokale A1, Skottenborg, 8800 Viborg Der var afbud fra Torben Nørregaard, hvorfor suppleant

Læs mere

NYHEDSBREV. strat EGIplan KOMMUNER OG REGION // NR. 13 - JUNI 2013. Status for rejsekortet. Læs den nye strategiplan på Midttrafik.

NYHEDSBREV. strat EGIplan KOMMUNER OG REGION // NR. 13 - JUNI 2013. Status for rejsekortet. Læs den nye strategiplan på Midttrafik. NYHEDSBREV KOMMUNER OG REGION // NR. 13 - JUNI 2013 Status for rejsekortet 2 Læs den nye strategiplan på Midttrafik.dk 2 Årsberetningern 2012 er på gaden Fly High II starter nye hold til september 2 Ungdomskort

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 26. oktober 2007 kl. 09:30 Regionsrådssalen, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 26. oktober 2007 kl. 09:30 Regionsrådssalen, Skottenborg 26, 8800 Viborg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 26. oktober 2007 kl. 09:30 Regionsrådssalen, Skottenborg 26, 8800 Viborg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Godkendelse

Læs mere

Siden sidst. Økonomi. - Samlet styr på udgifterne og Trafikselskabet. - Taksterne forhøjes med 3 % i gennemsnit

Siden sidst. Økonomi. - Samlet styr på udgifterne og Trafikselskabet. - Taksterne forhøjes med 3 % i gennemsnit Siden sidst Økonomi - Samlet styr på udgifterne og Trafikselskabet - Tilbagegang i indtægterne på ca. 2 % - især salg i busserne - Taksterne forhøjes med 3 % i gennemsnit - Decentral forhandling om afskaffelse

Læs mere

Referat fra Repræsentantskabsmøde i Midttrafik

Referat fra Repræsentantskabsmøde i Midttrafik Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 10. november 2009 1-00-3-08 Danni Giørtz-Jørgensen dgj@midttrafik.dk 87 40 82 04 Referat fra Repræsentantskabsmøde i Midttrafik Sted Mødetidspunkt Mødedeltagere

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 9. maj 2014 kl Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej Horsens

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 9. maj 2014 kl Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej Horsens Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 9. maj 2014 kl. 13.00 Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej 6 8700 Horsens Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Beretning

Læs mere

Referat fra Repræsentantskabsmøde i Midttrafik

Referat fra Repræsentantskabsmøde i Midttrafik Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 21. april 2009 1-00-2-09 Danni Giørtz-Jørgensen dgj@midttrafik.dk 87 40 82 04 Referat fra Repræsentantskabsmøde i Midttrafik Sted Mødetidspunkt Mødedeltagere

Læs mere

WORKSHOP AVISEN WORKSHOP AVISEN KOLLEKTIV TRAFIK I TYNDT BEFOLKEDE OMRÅDER. Mange klare idéer på en tåget dag i videbæk DECEMBER 2011

WORKSHOP AVISEN WORKSHOP AVISEN KOLLEKTIV TRAFIK I TYNDT BEFOLKEDE OMRÅDER. Mange klare idéer på en tåget dag i videbæk DECEMBER 2011 WORKSHOP AVISEN WORKSHOP AVISEN DECEMBER 2011 KOLLEKTIV TRAFIK I TYNDT BEFOLKEDE OMRÅDER Mange klare idéer på en tåget dag i videbæk Deltagerne på Midttrafiks workshop 21. november 2011 mødte op med mange

Læs mere

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab.

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 12. marts 2015 anlægs- og driftsselskab. 1. Resume I forlængelse af statens supplerende bevilling til Aarhus

Læs mere

Beslutningsprotokol for åben dagsorden

Beslutningsprotokol for åben dagsorden sprotokol for åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 2. november 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Mødet blev afholdt kl. 9.00-10.00 og forts kl. 12.30-13.00. Frank Borch-Olsen

Læs mere

Forventet regnskab 2. kvartal 2010

Forventet regnskab 2. kvartal 2010 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 1. september 2010 1-22-1-10 Niels H. Næsselund nhn@midttrafik.dk 87408239 regnskab 2. kvartal 2010 Det samlede forventede regnskabsresultat for Midttrafik er

Læs mere

Beslutningsprotokol for åben dagsorden

Beslutningsprotokol for åben dagsorden sprotokol for åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 17. juni 2011 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Mødet blev afholdt kl. 9.30-11.45. Arne Lægaard var forhindret i deltage.

Læs mere

Beslutningsprotokol for åben dagsorden

Beslutningsprotokol for åben dagsorden sprotokol for åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 25. maj 2007 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Mødet blev afviklet kl. 9.30-11.50. Bestyrelsesmedlemmerne Finn Stengel Pedersen,

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 23. november Mødet er aflyst.

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 23. november Mødet er aflyst. Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 23. november 2007 Mødet er aflyst. Meddelelsespunkter udsendes, mens beslutningspunkter udsættes til mødet i Bestyrelsen 21. december 2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Til Kontaktudvalget. Supplerende materiale til business case om rejsekortet

Til Kontaktudvalget. Supplerende materiale til business case om rejsekortet Til Kontaktudvalget Supplerende materiale til business case om rejsekortet Med henvisning til Business case rejsekort som reinvesteringsprojekt i Midttrafik, januar 2013, som er udsendt til behandling

Læs mere

Referat fra Repræsentantskabsmøde i Midttrafik

Referat fra Repræsentantskabsmøde i Midttrafik Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 26. maj 2008 1-00-3-08 Danni Giørtz-Jørgensen dgj@midttrafik.dk 87 40 82 04 Referat fra Repræsentantskabsmøde i Midttrafik Sted Mødetidspunkt Mødedeltagere 23.

Læs mere

Referat fra Repræsentantskabsmøde i Midttrafik

Referat fra Repræsentantskabsmøde i Midttrafik Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 28. oktober 2008 1-00-3-08 Danni Giørtz-Jørgensen dgj@midttrafik.dk 87 40 82 04 Referat fra Repræsentantskabsmøde i Midttrafik Sted Mødetidspunkt Mødedeltagere

Læs mere

Forbikørsler; 1. kvartal 2009

Forbikørsler; 1. kvartal 2009 Højbjerg d. 19. maj 2009 /mic Forbikørsler; 1. kvartal 2009 Nedenfor følger en oversigt over klager over forbikørsler i 1. kvartal 2009. Oversigten er fordelt på rutetype og rutenr. Klager over udgåede

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 Budget 2014 Budget, sept Budget, revideret Hedensted Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 11.760.784 11.053.000

Læs mere

Principper for sammenlægning af anlægsselskabet Aarhus Letbane I/S og drifts- og infrastrukturselskabet Aarhus Letbane Drift I/S

Principper for sammenlægning af anlægsselskabet Aarhus Letbane I/S og drifts- og infrastrukturselskabet Aarhus Letbane Drift I/S Principper for sammenlægning af anlægsselskabet Aarhus Letbane I/S og drifts- og infrastrukturselskabet Aarhus Letbane Drift I/S Baggrund og forudsætninger Aarhus Letbane I/S blev stiftet i 2012 med baggrund

Læs mere

Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 21. november 2014 kl. 13.30 NU Park, Nupark 51, 7500 Holstebro

Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 21. november 2014 kl. 13.30 NU Park, Nupark 51, 7500 Holstebro Aarhus, 14. november Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 21. november kl. 13.30 NU Park, Nupark 51, 7500 Holstebro Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon

Læs mere

Beslutningsprotokol for åben dagsorden og åben tillægsdagsorden

Beslutningsprotokol for åben dagsorden og åben tillægsdagsorden sprotokol for åben dagsorden og åben tillægsdagsorden til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 26. oktober 2007 kl. 13:00 Regionshuset, mødelokale F9, Skottenborg 26, 8800 Viborg Mødet blev afholdt kl. 12.45-15.30

Læs mere

Beslutningsprotokol for åben dagsorden

Beslutningsprotokol for åben dagsorden sprotokol for åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 17. september 2007 kl. 10:00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Bestyrelsesmødet blev afholdt kl. 10.00-12.10. Der var afbud fra Finn Stengel

Læs mere

Flextrafik som kollektiv trafik de åbne brugere

Flextrafik som kollektiv trafik de åbne brugere Flextrafik som kollektiv trafik de åbne brugere 1. Midttrafiks strategiplan 2. Sådan virker samordnet kørsel 3. Midttrafiks flextrafik 4. Den åbne kørsel: Midttur og teletaxakørsel 5. Det mener kunderne

Læs mere

Referat fra Fagligt Forum den 20. august 2009 Hotel Scandic, Silkeborg

Referat fra Fagligt Forum den 20. august 2009 Hotel Scandic, Silkeborg Referat fra Fagligt Forum den 20. august 2009 Hotel Scandic, Silkeborg Pkt. 1: Velkomst og siden sidst samt økonomi Velkomst ved Jens Erik Sørensen Den nedsatte tekniske referencegruppe er blevet bedt

Læs mere

4. Håndtering af tjenestemandspensioner

4. Håndtering af tjenestemandspensioner 6 1-20-2-11 4. Håndtering af tjenestemandspensioner Resumé Administrationen fremlægger forslag til håndtering af tjenestemandspensionen for tjenestemænd ansat ved Midttrafik. Sagsfremstilling Ved dannelsen

Læs mere

Ud fra Lov om Trafikselskaber og det foreløbige udkast til standardvedtægt skal vedtægten indeholde:

Ud fra Lov om Trafikselskaber og det foreløbige udkast til standardvedtægt skal vedtægten indeholde: Notat om vedtægt for Sydtrafik Ud fra Lov om Trafikselskaber og det foreløbige udkast til standardvedtægt skal vedtægten indeholde: Formål (fastlagt i loven) Repræsentantskab (antal medlemmer m.m. fastlagt

Læs mere

Beslutningsprotokol for åben dagsorden

Beslutningsprotokol for åben dagsorden sprotokol for åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 23. maj 2008 kl. 13:00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Jørgen Nørby forlod mødet kl. 13.50, og deltog ikke under punkt 7-13. Fra administrionen

Læs mere

Referat af møde i Fagligt Forum den 11. juni 2009 Hotel Scandic, Silkeborg

Referat af møde i Fagligt Forum den 11. juni 2009 Hotel Scandic, Silkeborg Til Fagligt Forum Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 11. juni 2009 1-00-4-09 Henrik Ekstrøm Jørgensen hej@midttrafik.dk 87 40 82 00 Referat af møde i Fagligt Forum den 11. juni 2009 Hotel Scandic,

Læs mere

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring Forslag til Budget - Politisk høring Busdrift Handicapkørsel Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Total - netto Ringkøbing-Skjern Kommune Regnskab 2014 Budget Budget Udgifter 26.036.390 25.424.000 25.784.000

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013, sept, revideret Favrskov Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 15.794.551 15.905.000 15.779.000 15.209.000-570.000

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Syddjurs Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 18.640.162 15.960.000 15.720.000 (bilag 2) Indtægter -3.681.053-3.647.000-3.678.000 Regionalt

Læs mere

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 23. marts 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 23. marts 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben tillægsdagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 23. marts 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Forslag til takstnedsættelser 1 1 1-25-1-11

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring i Politisk høring Regnskab 2013 Odder Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 6.392.926 6.658.000 6.405.000 (bilag 2) Indtægter -1.347.542-1.264.000-1.280.000 Regionalt tilskud 0 0 0 Netto 5.045.384 5.394.000

Læs mere

TILRETTELÆGGELSE AF BUSTRAFIK EFTER KOMMUNALREFORMEN

TILRETTELÆGGELSE AF BUSTRAFIK EFTER KOMMUNALREFORMEN Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Ebbe Jensen Afdeling: Mobilitet og infrastruktur E-mail: ebbe.jensen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 08/8455 Telefon: 76631987 Dato: 20. november 2008 TILRETTELÆGGELSE

Læs mere

Budget 2015 i Administrativ høring

Budget 2015 i Administrativ høring Budget 2015 i Administrativ høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Norddjurs Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 14.995.377 15.540.000 14.612.000 (bilag 2) Indtægter -1.187.474-1.350.000-1.192.000

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 2014, sept, revideret Odder Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 6.392.926 6.658.000 6.409.000 6.292.000-117.000

Læs mere

Pkt. Tekst Side. 1 Tegningsberettigede i Midttrafik 1. 2 Justering af model for byrdefordeling af udgifter til rutebilstationer m.v.

Pkt. Tekst Side. 1 Tegningsberettigede i Midttrafik 1. 2 Justering af model for byrdefordeling af udgifter til rutebilstationer m.v. Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 4. november 2011 kl. 12.30 Ferskvandscenteret, Vejlsøhus, lokale 3.06, Vejlsøvej 51, 8600 Silkeborg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Tegningsberettigede

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR REgION MIdTjyLLANd

TRAFIKPLAN FOR REgION MIdTjyLLANd TRAFIKPLAN FOR region midtjylland Den regionale trafikplan herunder X bus og privatbaner Visioner og principper for det regionale rutenet Den regionale udviklingsplan sammenfatter Regionsrådets visioner

Læs mere

nyhedsbrev Kommuner og region // nr. 12 - december 2012 Filmen om Bussen vinder internationale priser 2 Fly High II starter snart 2

nyhedsbrev Kommuner og region // nr. 12 - december 2012 Filmen om Bussen vinder internationale priser 2 Fly High II starter snart 2 nyhedsbrev Kommuner og region // nr. 12 - december 2012 Filmen om Bussen vinder internationale priser 2 Fly High II starter snart 2 Aarhus Nærbane: Togfusion fejret med gratis kørsel 2 Nyt udbud af Flexkørsel/Nye

Læs mere

Beslutningsprotokol for Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 22. juni 2016 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Beslutningsprotokol for Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 22. juni 2016 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg sprotokol for Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 22. juni 2016 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Takst Vest 1 2 Ændring af budgetforløb

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Samsø Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 5.418.351 5.381.000 5.051.000 (bilag 2) Indtægter -1.208.010-1.291.000-1.146.000 Regionalt

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 8. maj 2015 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 8. maj 2015 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 8. maj 2015 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Beretning og regnskab for

Læs mere

Indstilling. Midttrafiks tilslutning til Rejsekortet. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg

Indstilling. Midttrafiks tilslutning til Rejsekortet. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 6. marts 2013 Midttrafiks tilslutning til Rejsekortet 1. Resume Midttrafik har endnu ikke truffet beslutning om eventuel tilslutning til

Læs mere

Beslutningsprotokol for Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 12. december 2014 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Beslutningsprotokol for Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 12. december 2014 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg sprotokol for Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 12. december 2014 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Tidsplan for Midttrafiks budget

Læs mere

Fortsat god og stabil drift

Fortsat god og stabil drift Fortsat god og stabil drift Busserne kører til tiden og få klager Fortsat fremgang i indtægterne: 2% over i forhold til 10 (hvor der var 10 % fremgang) Fly Highog God tur skal løfte servicen -fokus fra

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: /07 Dato: 14. juni 2007 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Onsdag, den 20. juni 2007 kl. 1630 Sted: Nymindegab Kro Medlemmer: Peter Christensen Hans Peter Geil (afbud) Erwin

Læs mere

Driftsregnskab for 2011

Driftsregnskab for 2011 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 16. april 2012 1-22-1-11 Tine Jørgensen tij@midttrafik.dk 87408205 Driftsregnskab for Det samlede regnskabsresultat for Midttrafik er gengivet nedenfor. Samlet

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 Budget 2014 Budget, sept. Budget, revideret Budget Samsø Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 5.418.351 5.381.000 5.059.000

Læs mere

20-10-2015 DEN SAMLEDE REJSE

20-10-2015 DEN SAMLEDE REJSE 20-10-2015 DEN SAMLEDE REJSE DEN SAMLEDE REJSE DEN SAMLEDE REJSE 3 DEN SAMLEDE REJSE 4 5 DEN SAMLEDE REJSE, TEST DATA Test på data I Ringkøbing Skjern kommune 2 test, 1 med få skiftesteder, 1 mange skift.

Læs mere

Referat fra Repræsentantskabsmøde i Midttrafik

Referat fra Repræsentantskabsmøde i Midttrafik Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 25. maj 2010 1-00-2-10 Danni Giørtz-Jørgensen dgj@midttrafik.dk 87 40 82 04 Referat fra Repræsentantskabsmøde i Midttrafik Sted Mødetidspunkt Mødedeltagere 21.

Læs mere

Beslutningsprotokol. for mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 8. maj 2015 kl. 13.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Beslutningsprotokol. for mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 8. maj 2015 kl. 13.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg sprotokol for mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 8. maj 2015 kl. 13.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Eksternt regnskab for 2014 1 2 Forsøg med mobilbetaling i

Læs mere

movia VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MOVIA. alle udgifter forbundet med selskabets drift af færgeruten. Præambel

<z> movia VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MOVIA. alle udgifter forbundet med selskabets drift af færgeruten. Præambel movia VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MOVIA Præambel Region Hovedstaden og Region Sjælland samt samtlige kommuner i de to regioner, bortset fra Bornholms Regionskommune etablerer med virkning fra 1. januar

Læs mere

SIDEN SIDST. Forventet regnskab 2012 giver igen mindreforbrug. Der er styr på økonomien på alle forretningsområder

SIDEN SIDST. Forventet regnskab 2012 giver igen mindreforbrug. Der er styr på økonomien på alle forretningsområder SIDEN SIDST Forventet regnskab 2012 giver igen mindreforbrug. Der er styr på økonomien på alle forretningsområder Fokus på kollektiv trafik i tyndt befolkede områder (udbredelse af flex-tur, bedre stoppestedsforhold,

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik den 26. januar 2007 kl. 09:30 i Søren Nymarks Vej 3

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik den 26. januar 2007 kl. 09:30 i Søren Nymarks Vej 3 1 Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik den 26. januar 2007 kl. 09:30 i Søren Nymarks Vej 3 2 Pkt. Tekst Side 1 Nogle initiativer til at realisere målsætninger i virksomhedsgrundlaget i 2007.

Læs mere

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 26. oktober 2007 kl. 13:00 Regionshuset, mødelokale F9, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 26. oktober 2007 kl. 13:00 Regionshuset, mødelokale F9, Skottenborg 26, 8800 Viborg Åben tillægsdagsorden til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 26. oktober 2007 kl. 13:00 Regionshuset, mødelokale F9, Skottenborg 26, 8800 Viborg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Udbud af buskørsel i

Læs mere

Den behovsstyrede kørsel omfatter telekørsel, den individuelle handicapkørsel (lovpligtige), Midttur og kan-kørsel for Midttrafik.

Den behovsstyrede kørsel omfatter telekørsel, den individuelle handicapkørsel (lovpligtige), Midttur og kan-kørsel for Midttrafik. Bilag 2: Behovsstyret kørsel Den behovsstyrede kørsel omfatter telekørsel, den individuelle handicapkørsel (lovpligtige), Midttur og kan-kørsel for. Telekørsel Telekørslen er en del af den offentlige servicetrafik

Læs mere

Beslutningsprotokol for åben dagsorden

Beslutningsprotokol for åben dagsorden sprotokol for åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 16. april 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Mødet blev afholdt kl. 9.30-12.00. Bjarne Schmidt Nielsen og hans suppleant

Læs mere

BESTILLERUNDERSØGELSE 2011 MIDTTRAFIK 24/11/2011 EPINION SAIGON EPINION AARHUS EPINION KØBENHAVN

BESTILLERUNDERSØGELSE 2011 MIDTTRAFIK 24/11/2011 EPINION SAIGON EPINION AARHUS EPINION KØBENHAVN BESTILLERUNDERSØGELSE 2011 MIDTTRAFIK 24/11/2011 V EPINION KØBENHAVN RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N TLF. +45 87 30 95 00 TYA@EPINION.DK EPINION AARHUS SØNDERGADE 1A DK-8000 AARHUS C TLF. +45 87 30 95

Læs mere

Trafikselskabet Fynbus Vedtægter 20. december 2006

Trafikselskabet Fynbus Vedtægter 20. december 2006 Præambel Region Syddanmark etablerer med virkning fra 1. januar 2007 et trafikselskab, der dækker Ny Assens Kommune, Faaborg-Midtfyns Kommune, Kerteminde Kommune, Langelands Kommune, Ny Middelfart Kommune,

Læs mere

Bilag til åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik fredag 23. maj 2008 kl. 9.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Bilag til åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik fredag 23. maj 2008 kl. 9.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Århus, 16. maj 2008 Bilag til åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik fredag 23. maj 2008 kl. 9.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Vedr. punkt nr. 2 Bilag nr. 1 Dato Journalnr Sagsbehandler

Læs mere

Forventet regnskab 3. kvartal 2010

Forventet regnskab 3. kvartal 2010 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 27. oktober 2010 1-22-1-10 Tine Jørgensen tij@midttrafik.dk 8740 8205 regnskab 3. kvartal 2010 Det samlede forventede regnskabsresultat for Midttrafik er gengivet

Læs mere

Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes. Information. Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230. pris er20 13. midttrafik.

Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes. Information. Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230. pris er20 13. midttrafik. Information Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230 pris er20 13 midttrafik.dk Indhold Side Priser Øst, Syd og Midt 3 Favrskov Hedensted Horsens

Læs mere

Beslutningsprotokol for åben dagsorden

Beslutningsprotokol for åben dagsorden sprotokol for åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 17. august 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Mødet blev afholdt kl. 9.00-10.45. Fra administrionen deltog direktør Jens

Læs mere

Forslag til Budget Administrativ høring

Forslag til Budget Administrativ høring Forslag til Budget - Administrativ høring Herning Kommune Regnskab 2016 Budget Budget Difference Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Flexture (bilag 5) Teletaxa (bilag 6) Kan-kørsel (bilag

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Ikast-Brande Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 14.968.129 14.970.000 15.300.000 Indtægter 0 0 0 Regionalt tilskud 0 0 0 Netto 14.968.129

Læs mere

Notat: Udvidet gratis transport i Tønder Kommune

Notat: Udvidet gratis transport i Tønder Kommune Notat: Udvidet gratis transport i Tønder Kommune Dato: 11. juni 2014 Journal nr.: 50-50-01-1-09 Kontaktperson: Andreas Hårde Baggrund Tønder Kommune har bedt om en redegørelse for mulighederne for at gennemføre

Læs mere

Driften varetages af 128 leverandør taxa- og busselskaber

Driften varetages af 128 leverandør taxa- og busselskaber 19-11-2014 1 NB: DETTE ER NORDDJURS KOMMUNES UDPLUK AF MATERIALE, SOM ER UDARBEJDET AF MIDTTRAFIK TIL BRUG FOR INFORMATIONSMØDE, MT AFHOLDT MED KOMMUNEN DEN 19.11.14 I 2013 var der 2,1 mio. køreplantimer

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Valg af indtægtsfordelingsmodel i Trafikselskabet

Bilag. Region Midtjylland. Valg af indtægtsfordelingsmodel i Trafikselskabet Region Midtjylland Valg af indtægtsfordelingsmodel i Trafikselskabet Bilag til Underudvalget vedr. generelle sagers møde den 13. september 2006 Punkt nr. 14 Bilag til valg af indtægtsfordelingsmodel. Indhold

Læs mere

Budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014

Budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014 Regnskab 2013 2014 2015, juni 2015, sept Difference Horsens Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 45.284.339 46.600.000 46.977.000 47.080.000

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AOF CENTER MIDTJYLLAND

VEDTÆGTER FOR AOF CENTER MIDTJYLLAND VEDTÆGTER FOR AOF CENTER MIDTJYLLAND 1 NAVN 1.1 Centerets navn er AOF Center Midtjylland (AOF MIDT). 2 HJEMSTED 2.1 Centerets dækningsområde er Region Midtjylland og gennemfører aktiviteter i kommunerne

Læs mere

Beslutningsprotokol for åben dagsorden

Beslutningsprotokol for åben dagsorden sprotokol for åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik den 20. april 2007 kl. 13:00 på Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Mødet blev afviklet kl. 13.00-14.00. Alle bestyrelsesmedlemmer var til

Læs mere

Bilag til dagsorden til mødet i Repreæsentantskabet for Midttrafik fredag den 20. april 2007 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Bilag til dagsorden til mødet i Repreæsentantskabet for Midttrafik fredag den 20. april 2007 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Århus, den 13. april 2007 Bilag til dagsorden til mødet i Repreæsentantskabet for Midttrafik fredag den 20. april 2007 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Vedr. punkt nr. 3 Dato Journalnr Sagsbehandler

Læs mere

Beslutningsprotokol for åben dagsorden

Beslutningsprotokol for åben dagsorden sprotokol for åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 7. oktober 2011 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Mødet blev afholdt kl. 9.30-12.15. Fra administrionen deltog Midttrafiks

Læs mere

NØGLETAL - FAVRSKOV KOMMUNE

NØGLETAL - FAVRSKOV KOMMUNE NØGLETAL - FAVRSKOV KOMMUNE Areal (km2) 540 Befolkning 46.894 Kommunens andel af regionens befolkning 3,7 Befolkningstæthed 86 Andel af 0 15 årige 23,6 Andel af 15 24 årige 8,9 Andel af 25 64 årige 8,9

Læs mere

KUNDETILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE

KUNDETILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE KUNDETILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE MIDTTRAFIK OVERORDNEDE RESULTATER JULI 2016 BAGGRUND FOR UNDERSØGELSEN BAGGRUND Midttrafik administrerer den kollektive trafik i Region Midtjylland og ønsker at få et indblik

Læs mere

Beslutningsprotokol for åben dagsorden

Beslutningsprotokol for åben dagsorden sprotokol for åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 21. juni 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Mødet blev afholdt kl. 9.00-10.45. Rabih Azad-Ahmad og Torben Nørregaard var

Læs mere

Bilagssamling til Åben dagsorden for møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 24. marts 2017 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Bilagssamling til Åben dagsorden for møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 24. marts 2017 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Aarhus, 16. marts 2017 Bilagssamling til Åben dagsorden for møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 24. marts 2017 kl. 9.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg BESTILLERUNDERSØGELSEN MIDTTRAFIK 10/02/2017

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

Bilag 4: Nøgletal for bustransport 2008

Bilag 4: Nøgletal for bustransport 2008 Bilag 4: Nøgletal for bustransport 2008 Version 5. januar 2009 Indholdsfortegnelse 1 Befolkning og pendling... 2 Tabel 1.1. Indbyggere og befolkningstæthed. 2008...2 Tabel 1.2. Befolkningsfremskrivning

Læs mere

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring Forslag til Budget - Politisk høring Busdrift Handicapkørsel Kan-kørsel Billetkontrol Trafikselskabet Letbanesekretariatet Aarhus Kommune Regnskab 2014 Budget Budget Udgifter 396.826.573 462.536.000 469.492.000

Læs mere

Samtlige kommuner i Region Midtjylland Region Midtjylland. Høring om projektkatalog 2010

Samtlige kommuner i Region Midtjylland Region Midtjylland. Høring om projektkatalog 2010 Samtlige kommuner i Region Midtjylland Region Midtjylland Dato 12. maj 2009 Journalnummer 1-30-75-1-23-07 Kontaktperson Poul Masud Høring om projektkatalog 2010 Midttrafik fremsender hermed forslag til

Læs mere