SIMA BRUGERVEJLEDNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SIMA BRUGERVEJLEDNING"

Transkript

1 Inden du tager dit klimaanlæg i brug, bedes du læse denne vejledning grundigt og gemme den til fremtidig opslag. SIMA BRUGERVEJLEDNING Se for opdateringer Anlægget skal monteres af en autoriseret installatør. For autoriseret installatør besøg - Leverandøren kan frafalde reklamationsretten såfremt der er uklarhed om korrekt montering. Anlægget må ikke ibrugtages før det efter installation har hvilet i 30min, idet kølemidlet skal sætte sig. Opsætning uden brug af autoriseret installatør sker på eget ansvar. Anlægget må aldrig nedtages eller flyttes af andre end en autoriseret installatør. Bemærk at udedelen den tunge kasse, skal være opretstående til enhver tid.

2 Læs denne vejledning I denne vejledning vil du finde mange nyttige tips til, hvordan dit klimaanlæg skal bruges og vedligeholdes ordentligt. Blot en lille smule forebyggende omhu fra dig kan spare dig for megen tid og mange penge i løbet af dit klimaanlægs levetid. Du finder mange svar på almindelige problemer i kapitlet om tips til fejlafhjælpning. Hvis du sørger for at læse kapitlet om Tips til Fejlafhjælpning igennem først, behøver du måske slet ikke ringe efter service. Forsigtig! Kontakt den autoriserede installatør for montering, reparation eller vedligeholdelse af dette produkt. Kontakt den autoriserede el-installatør for elinstallation af denne enhed. Klimaanlægget er ikke beregnet til brug af yngre børn eller handicappede uden opsyn. Yngre børn bør overvåges for at sikre, at de ikke leger med klimaanlægget. Hvis ledningen skal udskiftes, må udskiftningen kun foretages af en autoriseret elinstallatør. Installationsarbejdet skal udføres efter de nationale standarder for elektriske installationer, og kun af en autoriseret installatør. Vigtige bemærkninger! 1. Undlad at betjene enheden med det vandrette lamelgitter i lukket position. 2. Undlad at betjene enheden uden luftfilteret

3 Sikkerhedsforanstaltninger For at forhindre overlast på brugeren eller andre personer og skade på ejendommen skal følgende instruktioner følges. Forkert brug som følge af tilsidesættelse af instruktionerne kan forårsage overlast eller skade. Graden af alvor er klassificeret af følgende indikationer. ADVARSEL Sæt strømstikket korrekt i. Ellers kan det forårsage brand og/eller elektrisk stød som følge af overdreven varmeudvikling. Undlad at ændre på kablets længde eller udskifte dele af stikproppen med andre dele. Sørg altid for effektiv jordforbindelse. Manglende jordforbindelse kan forårsage elektrisk stød. Tag enheden ud af stikkontakten hvis der kommer mærkelige lyde eller røg fra den. Hvis ikke kan dette forårsage brand og/eller elektrisk stød. Start eller stop ikke enheden ved at sætte stikket i eller trække det ud af stikkontakten. Dette kan forårsage brand og/eller elektrisk stød som følge af varmeudvikling. Betjen ikke apparatet med våde hænder eller i fugtige omgivelser. Dette kan forårsage elektrisk stød. Lad ikke vand løbe ind i de elektriske dele. Dette kan forårsage fejl på maskinen og/eller elektrisk stød. Undlad at bruge stikkontakten, hvis den er løs eller beskadiget. Dette kan forårsage brand og/eller elektrisk stød. Undlad at bruge strømkablet tæt på andre varme kilder. Dette kan forårsage brand og/eller elektrisk stød. Undlad at bruge et ødelagt eller uspecificeret kabel. Dette kan forårsage brand og/eller elektrisk stød. Hvis kablet er beskadiget, skal det udskiftes af en autoriseret installatør. Luftstrømmen fra klimaanlægget må ikke kunne rettes direkte mod rummets beboere. Dette kan være sundhedsskadeligt. Installer altid en afbryder og en specifik effektkreds (egen gruppe). Følges dette ikke kan det forårsage brand og/eller elektrisk stød. Undlad at åbne enheden under drift. Dette kan forårsage fysisk skade og/eller elektrisk stød. Brug ikke klimaanlægget og tilhørende kabler i nærheden af brændbare gasser, væsker eller stoffer som f.eks. benzin, benzen, fortynder osv. Det kan forårsage eksplosion og/eller brand. Undlad at demontere eller ændre på apparatet. Dette kan forårsage brand, elektrisk stød og/eller fysisk skade Forsigtig

4 Når luftfilteret skal fjernes må apparatets metaldele ikke berøres. Dette kan forårsage fysisk skade. Sluk for strømmen og træk stikket ud af stikkontakten når enheden skal rengøres. Rengør ikke enheden så længe der er strøm tilsluttet. Dette kan forårsage brand og/eller elektrisk stød. Undlad at placere forhindringer rundt om luftindtag eller inde i luftudtag. Dette kan forårsage fejl i apparatet og/eller en ulykke. Brug ikke stærke rengørings midler som fortynder el. lign. Brug i stedet en tør eller let fugtig klud. Ellers kan udseendet af enheden forringes som følge af ændring af farve eller ridser i overfladen. Undlad at bruge vand til rengøring af enheden. Brug af vand øger risikoen for at vand trænger ind i de elektriske dele. Dette kan forårsage skade og/eller elektrisk stød. Stil ikke kæledyr eller potteplanter et sted hvor de udsættes for direkte luftstrøm fra anlægget. Dette kan være sundhedsskadeligt for kæledyrene og skade planterne. Hold på selve stikproppen når stikket skal hives ud af stikkontakten. Undladelse af dette kan forårsage skade på anlægget og/eller elektrisk stød. Sørg for at installationskonsollen på udedelen ikke er beskadiget som følge af blotlægning i længere tid. Hvis konsollen er beskadiget kan dette forårsage brand og/eller elektrisk stød. Undlad at placere tunge genstande på rør, kabler, indedel og udedel. Dette kan gøre skade på nævnte dele. Brug ikke enheden til special formål som køling af serverrum eller lign. uden at have snakket med Scanheat A/S først. Dette kan forårsage forringelse af kvalitet og/eller skade. Indsæt altid filtrene sikkert og korrekt. Rengør filtret jævnligt. Anbefalet er 1 gang om ugen. Undlad at drikke vand der er tømt ud fra enheden. Det kan indeholde urenheder der kan være sundhedsskadelige. 4 Hvis der kommer vand ind i enheden, skal enheden slukkes på stikkontakten of træk stikket ud indtil enheden er tørret. Kontakt en autoriseret installatør for tjek ved opstart af anlægget igen. Vær forsigtig ved udpakning og installering. Skarpe kanter kan forårsage fysisk skade.

5 Identifikation af de forskellige dele Indedel: 1. Frontpanel 2. LCD Display 3. Luftfilter under frontpanel 4. Horisontal luftstrømnings gitter 5. Vertikal luftstrømnings gitter 6. Tilslutnings rør 7. Drænrør Udedel: 8. Tilslutnings kabel 9. Tilslutningsrør 10. Stopventil 5

6 Oversigt over LCD display Bemærk: Ikke alle funktioner er på alle modeller. Drift funktion: Denne lampe lyser når enheden kører. Timer funktion: Denne lampe lyser når timer funktionen kører/er indstillet Varmefunktion: Denne lampe lyser når enheden er indstillet til varmefunktion Temperatur indikator: Dette viser det valgte grade tal. Kølefunktion: Denne lampe lyser når enheden er indstillet til kølefunktion Affugtningsfunktion: Denne lampe lyser når enheden er ved at affugte, afrime og når kompressoren er ved at opbygge tryk til at starte sin drift. Blæsefunktion: Dette symbol indikerer ventilator hastigheden og lyser alene når anlægget kun cirkulerer luften. 6

7 Rengøring og vedligehold Advarsel: Inden der udføres nogen form for vedligeholdelse, skal der slukkes for strømmen til systemet. Forsigtig: Ved rengøring af indedelen skal der bruges en tør eller let fugtig klud, hvis indedelen er meget snavset. Forsigtig: Undlad at bruge sæbe alle andre kemiske produkter ved rengøring. Rengøring af luftfiltrene: Luftfiltrene bag frontpanelet bør kontrolleres og rengøres en gang om ugen. Hvis ikke det ser ud til at være nødvendigt efter 1 uges drift ventes yderligere en uge. Max interval for rengøring bør dog være 2 uger. Et tilstoppet luftfilter kan have stor indvirkning på driften og der ved forringe varme/køleeffekten betydeligt. 1. Grib fat i begge sider af panelet og løft frontpladen ud og op. 2. Hold på luftfilterets håndtag og løft det lidt op, for efter at trække ud og ned til det er fri fra frontpladen. 3. Rengør filtret. 4. Monter filteret tilbage i indedelen. Vær opmærksom på at filtret kommer korrekt på plads så det ikke sidder skævt

8 Vedligeholdelse: Kontroller om luftindtag og luftudtag på både indedel og udedel er blokeret, hvis anlægget ikke har været brugt i længere tid. Hvis de er, skal disse rengøres inden anlægget sættes i drift. Udfør følgende hvis anlægget ikke skal bruges i længere tid: 1. Rengør indedelens luftfiltre. 2. Vælg ventilator funktion og lad indedelens ventilator kører et stykke tid for at tørrer det indvendige af indedelen. 3. Tag strømforsyningen fra og tag batterierne ud af fjernbetjeningen. 4. Kontroller med jævne mellemrum komponenterne i udedelen. Kontakt Scanheat A/S hvis enheden kræver service. Kontroller følgende inden anlægget tages i brug, hvis det har stået ubrugt i længere tid: 1. Kontroller den elektriske installation at den ikke er beskadiget eller afbrudt. 2. Kontroller at luftfiltret er installeret. 3. Kontroller om luftindtag og luftudtag er blokeret. Hvis de er fjern da blokeringen. Manuel betjening Enheden kan manuelt betjenes hvis fjernbetjeningen er defekt, forsvundet eller deaktiveret. Bemærk: Anlægget skal være slukket, inden det betjenes via den manuelle betjeningsknap. Hvis anlægget er i brug, skal du holde den manuelle betjeningsknap nede, indtil anlægget slukker Åben frontpanelet. 2. Tryk én gang på den manuelle betjeningsknap for at aktivere tvungen AUTO-drift. Hvis du trykker to gange på knappen inden for fem sekunder, aktiveres tvungen KØLE-drift. 3. Luk frontpanelet igen. OBS: Den manuelle betjeningsknap bruges kun til afprøvning af anlægget. Undgå at bruge den hvis det ikke er nødvendigt. For betjening af anlægget med fjernbetjeningen skal du blot rette fjernbetjeningen mod anlægget og bruge den som normalt.

9 Indstilling af udblæsningsretningen Luftretningen skal indstilles korrekt, ellers kan det virke ubehageligt i form af træk og give en svingende rumtemperatur. Sådan indstilles den lodrette luftstrøm (op/ned) Funktionen skal indstilles, mens anlægget kører. Brug fjernbetjeningen til at indstille luftretningen med. Den vandrette lamels vinkel ændres 6 for hver gang du trykker. Den kan også indstilles til at åbne og lukke automatisk. Se også illustrationen til fjernbetjeningen. Sådan indstilles den vandrette luftstrøm (venstre/højre) Den lodrette klap indstilles manuelt til at blæse i den ønskede retning. VIGTIGT: Inden du indstiller de lodrette klapper, skal strømmen til anlægget være afbrudt. På nogle modeller kan den lodrette klap indstilles ved hjælp af fjernbetjeningen. Se vejledningen til fjernbetjeningen. Den vandrette lamel indstilles ved hjælp af fjernbetjeningen, den lodrette indstilles manuelt. Ved nogle modeller er den lodrette lamel automatiseret og kan indstilles ved hjælp af fjernbetjeningen. OBS! Anlægget må ikke køre i længere tid, når luftstrømmen er rettet nedad i COOL- eller affugtningsdrift. Der kan dannes kondens på oversiden af den vandrette lamel, således at det drypper på gulvet eller møbler. Den vandrette lamel må ikke indstilles manuelt, medmindre det er nødvendigt. Brug altid fjernbetjeningen Hvis anlægget startes umiddelbart efter det har været stoppet, kan der gå op til 10 sekunder, før den vandrette lamel bevæger sig. Den vandrette lamels åbningsvinkel må ikke være for lille, da det kan påvirke køle- og varmeeffekten på grund af luftstrømmens begrænsede areal. Anlægget må ikke anvendes, når den vandrette lamel er lukket. Når anlægget tændes, kan der komme lidt støj fra den vandrette lamel i ca. 10 sekunder. Dette er normalt

10 Håndtering af fjernbetjeningen Betjeningsvejledning Fjernbetjeningens position Hold fjernbetjeningen er sted, hvor signalerne kan nå modtageren på indedelen. (Max rækkevidde 8m) Når man vælger timerdrift, sender fjernbetjeningen automatisk et signal til indedelen på det angivende tidspunkt. Sørg for at fjernbetjeningen vender mod indedelen og kan nå. Hvis fjernbetjeningen er placeret et sted, hvor et korrekt signal ikke kan trænge igennem ordentligt kan der opstå en forsinkelse på op til 15 min. Advarsel! Fjernbetjeningen virker ikke, hvis gardiner, dører eller andre materialer blokerer for signalet fra fjernbetjeningen til indedelen. Sørg for at der ikke kommer væske i fjernbetjeningen. Fjernbetjeningen må ikke udsættes for direkte sollys eller varme. Hvis den infrarøde modtager i indedelen udsættes for direkte sollys, virker anlægget måske ikke korrekt. Brug gardiner eller lignende til at sørge for, at der ikke kommer direkte sollys eller varme på indedelen. Hvis andre elektriske apparater påvirkes af fjernbetjeningen, skal disse fjernes, eller man kan henvende sig til den lokale forhandler.

11 Udskiftning af batterier Fjernbetjeningen bruger 2stk AAA batterier. 1. Fjern batteriklappen på bagsiden af fjernbetjeningen. Dette gøres ved at skubbe på klappen i pilenes retning. 2. Fjern de gamle batterier og isæt nye batterier. Sørg for at (+) og (-) isættes korrekt. 3. Monter batteriklappen igen. Bemærk!: Brug ikke gamle brugte batterier eller forskellige slags batterier. Dette kan give problemer i fjernbetjeningen. Hvis fjernbetjeningen ikke skal bruges i længere tid, fjern da batterierne for at undgå lækage af batteri syrer

12 Fjernbetjeningens knapper og funktioner. Driftsområder: Opvarmning Køling Affugtning Auto Ventilation (kun på nogle modeller) Sundhed (Kun på nogle modeller) 24 timers timer indstilling Indstilling af indendørs temperatur: Skala fra 16 C/17 C til 30 C/31 C 8 C/FP indstilling (Kun på nogle modeller) Integreret LCD-display Knappernes funktioner: 1. Temperatur-knap : Denne knap nedsætter indendørs temperatur med 1 C ad gangen ned til 16 C/17 C. 2. Temperatur-knap Δ: Denne knap forhøjer indendørs temperaturen med 1 C ad gangen op til 30 C/31 C. 3. Mode-knap: Hver gang der trykkes på denne knap skifter driftsmåden i følgende række følge: Auto Afkøling Affugtning Opvarmning Sundhed/Ventilation 4. Sving-knap: Tryk på denne knap én gang hurtigt for at ændre retningen på luftstrømmen fra den vandrette lamel. Lamellen bevæger sig 6 for hvert tryk. Tryk på knappen og hold den nede i 2 sekunder, for at sætte den vandrette lamel i automatisk sving-funktion. Tryk igen en hurtig gang og lamellen stopper i den pågældende position. Hvis lamellen svinger /bevæger sig i en position hvor det har indflydelse på kølingen eller opvarmningen, ændre anlægget automatisk position på lamellen (op eller ned). 5. Ren Luft-knap (kun på nogle modeller): Når der trykkes på denne knap, sættes der energi på Ion-generatoren. Pollen og Urenheder fjernes fra luften. NB: Nogle modeller har en specifik FP-knap på denne plads. Denne knap bruges til at aktiver 8 C/FP funktionen.

13 6. Autorens-knap: Når der trykkes på denne knap under Afkøling eller Affugtning aktiveres autorens-funktionen. Når der trykkes igen, standser driften, og anlægget slukkes. 7. Følg Mig-knap (kun på nogle modeller): Tryk på denne knap for at starte Følg Migfunktionen. Fjernbetjeningens display viser den faktiske temperatur, hvor den befinder sig. Fjernbetjeningen sender derefter dette signal til aircondition-anlægget hvert 3. minut. Sørg for at fjernbetjeningen har frit udsyn til indedelen. Når der igen trykkes på Følg Migknappen stopper denne funktion. Aircondition-anlægget bipper for at angive, at Følg Migfunktionen er afsluttet, hvis det ikke modtager et signal inden for 7 minutter. 8. Reset-knap: Når der trykkes på den tilbagetrukne Reset-knap, annulleres alle aktuelle indstillinger, og fjernbetjeningen går tilbage til de originale indstillinger. 9. Tænd/Sluk-knap: Tryk for at starte anlægget. Tryk igen for at standse det. 10. Ventilatorhastighed-knap: Tryk på knappen for at vælge ventilatorhastighed i rækkefølgen: AUTO, LAV, MELLEM og HØJ. Hver gang der trykkes på knappen, skiftes der hastighed. 11. Timer Til-knap: Tryk på denne knap for at aktivere automatisk tænding. Hvert tryk øger tidsindstillingen med 30 minutter, hvis tiden er mindre end 10 timer. Når den når 10 timer, øger hvert tryk indstillingen med 1 time. For at slukke for denne funktion trykkes på knappen, indtil tidsindstillingen er 0, Nat-knap: Tryk på denne knap for at aktivere energispare-indstillingen. Tryk igen for at slukke for denne funktion. Denne funktion kan kun aktiveres ved Afkøling, Opvarmning og Auto, og den sørger for at holde den mest behagelige temperatur. NB: NAT-funktionen bliver annulleret, hvis der trykkes på andre knapper. 13. Timer Fra-knap: Tryk på denne knap for at aktivere automatisk slukning. Hvert tryk øger tidsindstillingen med 30 minutter, hvis tiden er mindre end 10 timer. Når den når 10 timer, øger hvert tryk indstillingen med 1 time. For at slukke for denne funktion trykkes på knappen, indtil tidsindstillingen er 0, Lås-knap: Tryk på denne tilbagetrukne knap for at låse alle aktuelle indstillinger. Fjernbetjeningen vil så kun acceptere brugen af Lås-knappen. Brug denne indstilling, når du vil undgå, at indstillingerne ændres ved en fejl. Tryk igen på knappen for at ophæve Låsfunktionen. Der vises et låsesymbol på fjernbetjeningens display, når låsefunktionen er aktiveret. 15. Turbo-knap: Tryk på denne knap for aktivere turbofunktionen, hvor aircondition-anlægget varmer eller køler kraftigt. Tryk igen for at slukke for turbofunktionen. NB: Anlægget går automatisk tilbage til de tidligere indstillinger efter ca. ½ time. Ved nogle modeller med 8 C/FP funktion skal denne knap trykkes på og holdes nede i 2 sekunder for at aktivere denne funktion. Nogle modeller har en specifik FP knap Se punkt LED-display: Tryk på denne knap for at rydde displayet. Tryk igen for at tænde for displayet

14 Fjernbetjeningens LCD-display Mode-display Viser den aktuelle driftstilstand, herunder Auto, Afkøling, Affugtning, Opvarmning. Sendeindikator Denne sendeindikator lyser, når fjernbetjeningen sender signaler til indedelen. Temperatur/Timer display Temperaturindstillingen (fra 16 C/17 C til 30 C/31 C) eller timerindstilling (0-24 timer) vil blive vist. Ved 8 Cfunktion vises der FP. Ved Sundheds-funktion vises der ingen ting. Til/Fra display Denne indikator vises når anlægget kører. Mode-display (Sundhed eller Ventilation) Ventilationshastighed Viser den valgte ventilatorhastighed: AUTO, HØJ, MELLEM eller LAV. Der vises ingenting, når hastigheden står på AUTO eller Affugtnings-funktionen er valgt Følg Mig-display Når der trykkes på Følg Mig-knappen under Afkøling og Opvarmning, aktivers føleren i fjernbetjeningen, og denne indikator vises. Timer-display Dette område viser Timer-indstilling, dvs. hvis det kun er den automatiske tænding, der er indstillet, viser displayet TIMER ON. Hvis det kun er den automatiske slukning der er indstillet viser displayet TIMER OFF. Hvis begge er indstillet vises TIMER ON OFF. Låse-indikator Låse-indikatoren vises, når der trykkes på Låseknappen. Fjernbetjeningens knapper er låste når denne indikator vises. Tryk på Låse-knappen igen for at låse knapperne op igen.

15 Brug af de forskellige funktioner Afkøling/Opvarmning/Kun Ventilator Start Sørg for at anlægget er tilsluttet, og at der er strøm på. 1. Mode-knap. Tryk på denne knap for at vælge Afkøling, Opvarmning, eller Sundhed/Ventilation. 2. Temperaturknap (TEMP). Indstil den ønskede temperatur. Den mest behagelige temperatur er mellem 21 og 28 o C. 3. Ventilatorhastighed. Tryk for at vælge AUTO, LAV, MELLEM og HØJ. 4. Tænd/Sluk-knap. Tryk for at starte anlægget. Driftsindikatoren på displayet på den indendørs enhed lyser. Driftsmåden vælges i henhold til rumtemperaturen, og anlægget starter efter ca. 3 minutter (hvis der vælges Sundhed, starter enheden automatisk). Stop Tryk på Tænd/Sluk-knappen for at stoppe anlægget. NB: Temperaturen kan ikke styres i driftsmåden KUN VENTILATOR her kan kun udføres trin 1, 3 og 4. Affugtning Start Sørg for at anlægget er tilsluttet, og at der er strøm på. Driftsindikatoren på den indendørs enhed begynder at blinke. 1. Mode-knap. Tryk på denne knap for at vælge Affugtning. 2. Temperaturknap (TEMP). Indstil den ønskede temperatur. 3. Tænd/Sluk-knap. Tryk for at starte anlægget. Der vises ingen indikator for ventilatorhastighed. Den indendørs ventilatorhastighed vil automatisk blive sat til LAV Stop Tryk på Tænd/Sluk-knappen for at stoppe anlægget. Advarsel: Under Affugtning kører anlægget automatisk i Afkøling eller Sundhed pga. forskellen mellem den indstillede temperatur og den faktiske indendørs temperatur. Timerdrift Med Timer Til-knappen indstilles den automatiske tænding af anlægget. Med Timer Fra-knappen indstilles den automatiske slukning af anlægget Indstilling af tid for automatisk tænding. 1. Tryk på Timer Til-knappen. Fjernbetjeningen viser Timer Til, den sidst indstillede tid for automatisk tænding, og signalet h vises på LCD-displayet. Nu er det parat til at nulstille tiden for automatisk tænding for at starte anlægget.

16 2. Tryk på Timer Til-knappen igen for at indstille den ønskede tid for automatisk tænding. Hver gang der trykkes på knappen, øges tiden med 30 minutter op til 10 timer, og med 1 time mellem 10 og 24 timer. 3. Når TIMER TIL er indstillet, er der et halvt sekunds forsinkelse, før fjernbetjeningen sender signalet til aircondition-anlægget. Efter yderligere ca. 2 sekunder forsvinder signalet h, og den indstillede temperatur vises på LCD-displayet. Indstilling af tid for automatisk slukning. 1. Tryk på Timer Fra-knappen. Fjernbetjeningen viser Timer Fra, den sidst indstillede tid for automatisk slukning, og signalet h vises på LCD-displayet. Nu er det parat til at nulstille tiden for automatisk slukning for at slukke anlægget. 2. Tryk på Timer Fra-knappen igen for at indstille den ønskede tid for automatisk slukning. Hver gang der trykkes på knappen, øges tiden med 30 minutter op til 10 timer, og med 1 time mellem 10 og 24 timer. 3. Når TIMER FRA er indstillet, er der et halvt sekunds forsinkelse, før fjernbetjeningen sender signalet til aircondition-anlægget. Efter yderligere ca. 2 sekunder forsvinder signalet h, og den indstillede temperatur vises på LCD-displayet. For deaktivering af Timer-funktionen rykkes der indtil tiden siger 0,0. Advarsel Når der vælges timerdrift, sender fjernbetjeningen automatisk timersignalet til den indendørs enhed i den angivne tid. Sørg derfor for, at fjernbetjeningen befinder sig et sted, hvor den kan sende signalet korrekt til den indendørs enhed Den effektive driftstid, som fjernbetjeningen kan indstilles på til timerdrift, er begrænset til følgende indstillinger: 0,5, 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 3,5, 4,0, 4,5, 5,0, 5,5, 6,0, 6,5, 7,0, 7,5, 8,0, 8,5, 9,0, 9,5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 og 24. Nat-knap Når der trykkes på Nat-knappen, aktiveres økonomifunktionen. Under Afkøling, Opvarmning eller Auto øges eller reduceres anlæggets temperatur automatisk med 1 o C pr. time i 2 timer. Efter 2 timer fortsættes med den da fremkomne temperatur, og ventilatorhastigheden sættes til LAV. Nat-funktionen kan bevare den mest behagelige temperatur og spare mere energi. NB: NATfunktionen fås kun ved Afkøling, Opvarmning og Auto. Reset- og Låseknapperne 1. Når der trykkes på den tilbagetrukne Låse-knap, låses alle aktuelle indstillinger, og fjernbetjeningen reagerer ikke på andre knapper end Låse-knappen. Brug Låse-knappen, når du ønsker at forhindre, at indstillingerne ændres ved en fejl. Tryk på Låse-knappen igen, når du igen ønsker at ændre noget. Et låsesymbol fremkommer nederst til højre på fjernbetjeningens display, når Låse-funktionen er aktiveret

17 2. Når man trykker på den tilbagetrukne Reset-knap, annulleres alle indstillinger, og der vendes tilbage til indstillingerne fra fabrikken. Luftretningsknap Brug Sving-knappen til at aktivere Auto-svingfunktionen og låse spjældet i den ønskede position. 1. Ved et hurtigt tryk på denne knap aktiveres spjældets indstilling af luftretningen. Spjældet bevæger sig 6 o for hvert tryk. Tryk igen på Sving-knappen, indtil spjældet er i den ønskede position. 2. Hvis der trykkes på knappen i yderligere 2 sekunder, aktiveres den automatiske svingning af spjældet. Tryk igen for at standset det. NB: Når spjældet svinger til en position, hvor det påvirker aircondition-anlæggets køle- eller varmevirkning, ændre det automatisk retning (op eller ned). Renluft-funktion (Kun på nogle modeller) Luftkvalitet er nøglen til komfort, og dette klimaanlæg er udstyret med et ioniseringsudstyr: Ionisering kan generere rigeligt med anioner til at fylde rummet med frisk og naturlig luft. Hele familien vil nyde en naturlig, ren og sund luft hver dag. Følg Mig-funktion (Kun på nogle modeller) Fjernbetjeningen virker som en fjerntermostat, der muliggør en præcis temperaturkontrol, hvor fjernbetjeningen befinder sig. For at aktivere Følg Mig-funktionen skal du med fjernbetjeningen pege på enheden og trykke på Følg Mig-knappen. Displayet på fjernbetjeningen viser den aktuelle temperatur på fjernbetjeningens lokation. Fjernbetjeningen vil sende dette signal til klimaanlægget hvert 3. minut, indtil der trykkes på Følg Mig-knappen. Hvis enheden ikke modtager Følg Mig-signalet i løbet af 7 minutter, vil enheden bippe for at angive, at Følg Mig-funktionen er slut Tørre- og antibakteriel funktion Når enheden slukkes på Afkøling, Affugtning, Auto (Afkøling) funktion, vil klimaanlægget fortsætte med at køre 10 minutter ved LAV ventilatorhastighed. Dette vil medvirke til at tørre vandet inde i indedelen, og forhindre bakterierne i at formere sig samt at give ren og frisk luft. Denne funktion er en standard fabriksindstilling. Hvis du ønsker at annullere den, skal du bruge fjernbetjeningen til at vælge Ventilator-funktion, trykke på Tænd/Sluk knappen for at tænde for enheden, trykke på Tænd/Sluk knappen igen for at slukke enheden efter 5 sekunder. I Affugtning & Antibakteriel funktion skal klimaanlægget først genstartes, når enheden er helt slukket.

18 Auto Ren funktion (Kun på nogle modeller) Funktionen bruges, efter der er afbrudt for kølefunktionen, til at rengøre udedelen og holde den frisk til næste funktion. Denne funktion er nem at få til at virke, da der er adgang til den via fjernbetjeningen. Hvis det er modeller, der kun har afkølingsfunktion, vil klimaanlægget fungere i KUN Ventilatorfunktion ved LAV ventilatorhastighed i 30 minutter og derefter stoppe funktionen, og enheden slukker. Hvis det drejer sig om modeller med både Afkøling og Opvarmning, vil klimaanlægget fungere således: Kun Ventilator-funktion ved lav ventilatorhastighed (13 minutter) Varmefunktion med LAV ventilatorhastighed (1 minut) --- Kun Ventilator-funktion (2 minutter) -- Stop funktion--- Slukker enheden. Bemærk! Denne funktion findes kun under Afkøling (Auto, tvunget Afkøling) og Affugtnings-funktion. Inden funktionen vælges, anbefales det at køre klimaanlægget i Afkølings funktion i omkring 30min. Når Auto Ren funktionen er aktiveret, vil alle Timer indstillinger blive annulleret. I Auto Ren funktion vil et ekstra tryk på Auto Ren knappen stoppe funktionen og slukke for enheden. 8 C/FP funktion Denne funktion gør det muligt at indstille anlægget til et sætpunkt på varmemode på 8 C. Knappen for aktivering af denne funktion kan være en separat knap kaldet FP eller ligger under knappen FP/Turbo som regel bare kaldet Turbo. Hvis den aktivering er indlagt under Turbo knappen skal denne knap holdes ned i 2 sekunder. Ved separat knap er et enkelt tryk nok. Funktionen er oprettet for dem som ønsker at holde en lav temperatur i f.eks. sommerhuset, når de ikke er til stede. Anlægget vil, når funktionen er aktiveret, forsøge at opretholde en temperatur på 8 C, men vil aldrig opnå denne temperatur, da der hele tiden vil mistes energi til omgivelserne. Typisk rum temperatur vil ligge omkring 4-5 C under den temperatur anlægget er indstillet til. Også i alm. varmefunktion Bemærk! Ved meget lave temperaturer udenfor kan temperaturen i huset komme tæt på eller under 0 C. Hold derfor jævnligt opsyn med pumpen og huset når temperaturen kommer under frysepunktet. Det er vigtigt at notere sig at, drift ved højere temperaturer end den der opnås ved brug af 8 C/FP funktionen, kan være bedre for huset idet tekstiler, møbler m.m. ofte har bedre af en alm. stue temperatur.

19 Fejlfinding og Tips til afhjælpning Klimaanlægget skal stoppes øjeblikkeligt, hvis en af nedenstående fejl optræder. Strømmen skal afbrydes, og det nærmeste kundeservicecenter kontaktes. PROBLEM: Hvis en af følgende koder vises i displayet, skal du slukke for strømmen og kontakte kundeservice: E0, E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8 eller P0, P1, P2, P3, P4 Sikringen springer tit, eller sikkerhedsafbryderen udløses ofte. Der er kommet fremmedlegemer eller vand ind i klimaanlægget. Fjernbetjeningen fungerer ikke eller fungerer fejlagtigt. Andre unormale situationer. Fejlfunktion Mulig årsag Løsning Anlægget starter ikke Strømsvigt Vent til strømmen er genoprettet Ledning ikke sat i Sæt ledningen i stikkontakten Sikring er sprunget Udskift sikringen Batteri i fjernbetjeningen skal Udskift batterierne udskiftes Timer-funktionen er forkert indstillet Vent indtil timeren er udløbet eller slet timer-indstillingen Anlægget nedkøler eller opvarmer ikke lokalet særligt godt, selv om der Ukorrekt temperatur indstilling Indstil den korrekte temperatur. Se Brug af de forskellige funktioner strømmer luft ud af Luftfilteret er blokeret Rens filteret indedelen Dører og vinduer står åbne Luk dører og vinduer Indendørs eller udendørs enheds luftindtag eller udtag er blokeret Kompressorens tre minutters Vent sikkerhedsfrakobling er aktiveret Hvis fejlen ikke blev afhjulpet, skal du kontakte Scanheat A/S. Husk at oplyse detaljeret hvori fejlen består og model navnet på enheden. Fjern blokeringerne og genstart anlægget Bemærk! Du må ikke selv begynde at reparere anlægget. Kontakt altid Scanheat A/S for reparation af anlægget.

20 Tips til funktioner Følgende ting kan forekomme under normal funktion. 1. Beskyttelse af klimaanlægget. Beskyttelse af kompressoren. Kompressoren kan ikke genstarte i 3 minutter, efter det er stoppet. Anti-kold luft (kun for modeller med omvendt cyklus) Enheden er beregnet til ikke at blæse kold luft i VARM funktion, når den indendørs varmeveksler er i en af følgende 3 situationer, og den indstillede temperatur ikke er nået. A) Når opvarmningen lige er startet. B) Afrimning. C) Lav temperatur opvarmning. Den indendørs og den udendørs ventilator stopper med at køre i afrimningsfunktion (kun for modeller med omvendt cyklus). Afrimning (Kun for modeller med omvendt cyklus)- Der kan genereres frost på udedelen under varmecyklussen, når udetemperaturen er lav og fugtigheden høj, hvilket resulterer i ringere varmeeffektivitet fra klimaanlægget. Under denne betingelse vil klimaanlægget stoppe opvarmningsfunktionen og automatisk starte afrimning. Afrimningstiden kan variere fra 6 til 10 minutter i henhold til udetemperaturen og mængden af frostopbygning på udedelen. 2. En hvid tåge der kommer fra indedelen. Der kan genereres en hvid tåge som følge af stor temperaturforskel mellem luftindtaget og luftudtaget på AFKØLINGS funktion i et indendørs klima med en høj relativ luftfugtighed. Der kan dannes en hvid tåge fra afrimningsprocessen, når klimaanlægget genstarter i OPVARMNINGS funktionen efter afrimning Lav støj fra klimaanlægget. Du kan måske høre en lav hvislende lyd, når kompressoren kører eller lige er stoppet med at køre. Denne lyd er lyden fra kølemiddel, der flyder eller stopper. Du kan også høre en lav knirke lyd, når kompressoren kører eller lige er stoppet med at køre. Det er forårsaget af varmeudvidelse og kuldesammentrækning af plasticdelene i enheden, når temperaturen skifter. Der kan høres en lyd forårsaget af, at lamelgitteret går tilbage til den originale position, når strømmen tændes. 4. Der blæses støv ud fra indedelen. Dette er normalt, når klimaanlægget ikke har været brugt i lang tid, eller under første anvendelse af enheden. 5. En speciel lugt kommer fra indedelen. Dette er forårsaget af, at indedelen afgiver lugte, der er gennemtrængt fra byggemateriale, møbler eller røg.

21 6. Klimaanlægget går over på Ventilator kun fra Afkølings- eller Opvarmnings funktion. Når indetemperaturen når den temperatur, der er indstillet på klimaanlægget, vil kompressoren automatisk stoppe. Kompressoren vil starte igen, når indetemperaturen stiger i Afkølings funktion eller falder i Opvarmnings funktion til det indstillede punkt. 7. Der kan dannes vanddråber på overfladen af indedelen, når den afkøler i en høj relativ fugtighed (relativ fugtighed højere end 80%). Indstil det vandrette jalousigitter på den højeste luftudtagsposition og vælg HØJ ventilatorhastighed. 8. Opvarmningsfunktion (kun modeller med omvendt cyklus) Klimaanlægget trækker varme ind fra udedelen og afgiver den via indedelen under varmefunktion. Når udetemperaturen falder, reduceres den varme, der trækkes ind af klimaanlægget, tilsvarende. På samme tid forøges klimaanlæggets varmebelastning som følge af større forskel mellem inde- og udetemperaturen. Hvis der ikke kan opnås en komfortabel temperatur via klimaanlægget, foreslår vi, at du anvender et ekstra varmeudstyr. 9. Auto-genstart funktion Når strømmen er afbrudt, kan klimaanlæg automatisk gemme den tidligere funktionsindstilling. 10. Lyn eller en mobiltelefon, der fungerer i nærheden, kan forårsage, at enheden fejlfungerer. Afbryd enheden fra strømmen og tilslut enheden til strømmen igen. Tryk på ON/OFF knappen på fjernbetjeningen for at genstarte funktionen. Garantibestemmelser Der ydes reklamationsret på produktet under de til enhver tid gældende bestemmelser. Det er dog et krav at nedenstående punkter er opfyldt: Installationen skal være udført med akkuratesse og på en sådan måde at produktet under drift ikke lider overlast. Er sammenføjninger af rør lavet således at anlægget har mistet kølemiddel - bortfalder reklamationsretten. Har anlægget kørt uden kølemiddel bortfalder reklamationsretten. Er samlingen af kabler udført således at der sker kortslutning bortfalder reklamationsretten. Er der ikke udført jævnlig rengøring af produktet bortfalder reklamationsretten, idet dette medfører unødigt slid. Er udedelen placeret således der kan ske påvirkning af snedriver, voldsomme vandmængder eller lignende, bortfalder reklamationsretten.

22 Udedelen skal jævnligt tilses for blade og andre fremmedlegemer, der må kunne påvirke driften negativt. I sommerhuse og lignende, hvor produktet i perioder kan stå længe uden drift, skal produktet rengøres før ibrugtagning. VED DRIFT UNDER VINTERLIGE FORHOLD (TEMPERATURER UNDER + 5 GRADER CELSIUS), MÅ ANLÆGGET IKKE KØRE UDEN AT DET DAGLIGT KAN INSPICERES OG VEDLIGEHOLDES, IDET DRIFTFORSTYRRELSER DER IKKE STRAKS AFHJÆLPES, KAN FØRE TIL NEDBRUD AF ANLÆGGET. OVERTRÆDES DETTE BORTFALDER REKLAMATIONSRETTEN. UNDER VINTERLIGE FORHOLD MÅ DER IKKE PLUDSELIG SKIFTES FRA VARME TIL KØL SKIFTER MAN FRA DEN ENE FUNKTION TIL DEN ANDEN SKAL DER KUN GRADVIST NEDKØLES. HVIS DER ER BLEVET FOR VARMT, LUFT EVT. UD. Udedelen skal placeres så beskyttet som muligt, under hensyntagen til at denne skal kunne komme af med luften og således der kan ske en effektiv afrimning. Vedligeholdelse af produktet skal være udført således at produktet fremstår i en stand som man må forvente i forhold til den tid anlægget har været i brug. Dele af anlægget som må anses for at være udsat for naturlig slitage under brug, er ikke omfattet af reklamationsretten Der er lovkrav om at køleanlæg skal tilses mindst én gang om året af en autoriseret kølemontør. Der regnes fra købsdatoen. Dette tilsyn skal sikre at der ikke er udslip og at deres anlæg kører optimalt. Sker dette tilsyn ikke, bortfalder reklamationsretten. Reklamationsretten gælder selve varen. Fragtomkostninger og udgifter til installatør og evt. kørsel er ikke dækket af reklamationsretten. Husk at kontrollere produktet umiddelbart ved modtagelse, hvis de modtager produktet med fragtmand. Producenten kan ikke gøres ansvarlig for transportskader. Ansvars begrænsning Indholdet af denne manual berøres af uvarslede ændringer, som opstår som følge af det tekniske fremskridt. Importør og forhandler kan ikke overtage ansvar for skader, som opstår som følge af fejl eller tilsidesættelse af informationer, som er stillet til rådighed i denne manual. Vi overtager under ingen omstændigheder ansvaret for: Krav, som tredjemand stiller mod dem på grund af tab eller beskadigelse. Tab eller beskadigelse af deres optegnelser eller data. Finansielle følgeskader (inkl. Tabt fortjeneste eller besparelser) eller afledede skadevirkninger, også i tilfælde, hvor vi er blevet informeret om mulighed for sådanne skader.

23 SIMA Installationsvejledning Se for opdateringer Anlægget skal monteres af en autoriseret installatør. For autoriseret installatør besøg - Leverandøren kan frafalde reklamationsretten såfremt der er uklarhed om korrekt montering. Anlægget må ikke ibrugtages før det efter installation har hvilet i 30min, idet kølemidlet skal sætte sig. Opsætning uden brug af autoriseret installatør sker på eget ansvar. Læs hele installationsvejledningen, før produktet installeres. Hvis ledningen beskadiges, må udskiftning kun foretages af en autoriseret installatør. Anlægget må aldrig nedtages eller flyttes af andre end en autoriseret installatør. Advarsel! Forkert installation vil forårsage lækage, elektrisk stød og/eller brand. Forsikrer dem altid at installatøren er autoriseret. Dette kan gøres ved at få oplyst installatørens KMO-nummer Anlægget skal monteres på et let tilgængeligt sted. Alle ekstraomkostninger, ved brug af special udstyr, nedrivning af vægge eller lignende, for servicering af enheden og der tilhørende rør, vil være kundens eget ansvar og for kundens regning. Sikkerhedsforanstaltninger Følgende bør altid overholdes af sikkerhedsmæssige hensyn: Sørg for at læse følgende ADVARSEL, inden klimaanlægget installeres. Sørg for at overholde de angivne forsigtighedsforanstaltninger, da de indeholder vigtige emner om sikkerhed. Efter at have læst denne vejledning skal du gemme den sammen med brugermanualen et praktisk sted for senere læsning.

24 Anlægget skal monteres af en aut. Installatør. Forkert installation kan forårsage skade som følge af brand, elektrisk stød, at enheden falder ned eller udsivning af vand. Rådfør dig med forhandleren, hvor du har købt enheden, eller en autoriseret installatør. Installér enheden sikkert, et sted der kan bære enhedens vægt. Hvis enheden installeres et sted, der ikke kan bære den, kan den falde ned, hvilket kan forårsage skade. Brug de foreskrevne ledninger til at tilslutte inde- og udedelen sikkert, og fastgør ledningerne godt til tavlen, der forbinder grupperne, så ledningernes belastning ikke overstiger gruppens sikringsværdi. Forkert tilslutning og fastgørelse kan forårsage brand. Sørg for at bruge de medfølgende dele eller originale reservedele til installationsarbejdet. Hvis der bruges defekte dele, kan det forårsage skader som følge af brand, elektrisk stød, at enheden falder ned, osv. Installationen skal udføres sikkert i henhold til installationsvejledningen. Forkert installation kan forårsage personskade som følge af brand, elektrisk stød, at enheden falder ned eller udsivende vand. El-arbejdet skal udføres i henhold til installationsvejledningen, og der skal bruges et særligt kredsløb. Hvis hovedstrømkredsens kapacitet er utilstrækkelig, eller der er udført fejlbehæftet el-arbejde, kan det resultere i brand eller elektrisk stød. Kontrollér at kølemidlet ikke lækker, når installationen er fuldført. Fastgør på en sikker måde el-delens dæksel til indedelen og betjeningspanelet til udedelen. Hvis el-delens dæksler for indedelen og/eller udedelens betjeningspanel ikke er fastgjort sikkert, kan det resultere i brand eller elektrisk stød som følge af støv, vand osv Personen der udfører montagen er ansvarlig for korrekt montage og oppebærer garanti forpligtigelsen ved forkert montage. Læs først hele afsnittet helt igennem! Indedel: Installation af inde- og udedel Indedelen må ikke placeres i et hjørne. Der skal være minimum 40 cm til gulv. Indedelen placeres bedst under loftet. Udsæt ikke indedelen for varme eller damp. Vælg et sted, hvor der ikke er forhindringer foran eller omkring enheden. Sørg for, at kondensvand nemt kan bortledes. Installér ikke enheden tæt på en døråbning.

25 Brug en sømfinder til at finde søm for at undgå unødvendig skade på væggen. Der kræves en mindste rørlængde på 2m for at minimere vibrationer og overdreven støj. Indedelen skal installeres, så der er et minimumsareal på 15 cm fra loftet. Variationer i rørenes længde vil/kan kræve justering af dosering af kølemiddel. Udedel: Hvis der bygges en markise over udedelen for at forhindre, at den udsættes for direkte sollys eller regn, skal det sikres, at varmestrålingen fra kondensatoren ikke begrænses. Sørg for at frigangen rundt om enhedens bagside er mere end 10cm og venstre side mere end 30cm. Enhedens front bør have mindst 200cm friareal og tilslutningssiden (højre side) bør have mindst 60cm s friareal. Undlad at placere dyr og planter i vejen for luftindtag eller udtag. Tænk på klimaanlæggets vægt og vælg et sted, hvor støj og vibrationer ikke vil blive et problem. Vælg et sted, hvor den varme luft og støjen fra klimaanlægget ikke forstyrrer naboerne. Bunden af udedelen skal være minimum 10cm over jorden, af hensyn til sne og blade. Optimal højde er mellem 20-30cm over jorden. Tag-installation Hvis udedelen installeres på en tagkonstruktion, skal enheden nivelleres. Sørg for at tagkonstruktion og forankringsmetode er hensigtsmæssig for placering af enheden. Sørg for at få dækket hullet igennem taget ordentligt af med taghætte eller lignende. Rådfør dig med lokale reglementer angående tagmontering. Hvis udedelen installeres på tagkonstruktioner eller udvendige vægge, kan det resultere i overdreven støj og vibrationer, og det kan klassificeres som en ikke-brugbar installation Installation af indedelen 1. Anbring installationspladen Anbring installationspladen vandret på væggens konstruktionsdele med respektafstande rundt om installationen. Hvis væggen er lavet af mursten, beton eller lignende skal der bruges ravplugs til den specifikke væg type. Anbring installationspladen på væggen med otte skruer. Bemærk! Anbring installationspladen og bor huller i væggen efter væggens konstruktion og ud for monteringspunkter på installationspladen. 2. Bor et hul i væggen Bestem hullets position i henhold til monteringspladen. Bor et hul (Ø 65mm) der skråner let ned af mod ydersiden af væggen.

26 Brug altid gennemføring 3. Installer kobberrørene og kondensvandsafløbet Lad drænslangen hælde ned af. Undlad at installere drænslangen som vist nedenfor. Når der skal forbindes forlængerslange på drænslangen, skal forlængelsen isoleres med afskærmningsrør, og drænslangen må ikke være slap. Saml rør, kabler og drænslange sikkert med tape, jævnt fordelt. 4. Opsætning af indedelen Før rør, drænslange og kabler igennem hullet i væggen Sæt den øverste klo på bagsiden af indedelen på den øverste krog på installationspladen, og flyt så indedelen fra side til side for at tjekke at den er sat sikkert fra på krogen. Hvis ikke røret er ført direkte igennem væggen kan der nemt laves rørarbejde ved at løfte indedelen med et beskyttelses materiale mellem indedel og væggen. Tag dette materiale væk igen efter endt rørarbejde Skub den nederste del af indedelen ind mod væggen. Flyt så indedelen fra side til side igen, og op og ned, for at kontrollere at den er sat sikkert fast på krogen i bunden. Forsigtig! Tilslut først rørene på indedelen, så udedelen. Pas på drænslangen ikke er slap. Sørg for at drænslangen placeres på nederste side af bundtet. Hvis den placeres på oversiden, kan det forårsage, at drænskålen løber over inde i enheden. Kryds eller sno ikke strømledningen sammen med nogen anden ledning. Lad drænslangen løbe skråt nedad for nemt at kunne aflede kondensvandet. Installation af udedelen Installer udedelen på en fast bund for at forhindre tiltagende støj og vibrationer. Vi anbefaler brug af stel eller fødder placeret på en flisebelægning. Placer udedelen således at luftaftrækket ikke bliver blokeret. Sørg for 2m frirum foran udedelen.

27 Hvis installationsstedet er udsat for stærk vind, f.eks. ved kysten, skal udedelen placeres på langs med væggen så ventilatoren kører korrekt. Brug evt. støv- eller afskærmningsplader for at beskytte udedelen. Hvis der monteres på væggen skal man sørge for at væggen er af massiv sten, beton eller lignende. Brug altid vibrationsdæmpere for at mindske resonans risikoen. Montage på træ væg frarådes grundet stor risiko for resonans udvikling. Forbindelsen mellem mur, beslag og anlæg skal være fast og sikker. Det elektriske arbejde Alle el-installationer skal overholde de gældende lokale og nationale regler inden for elektricitet. Hvis der er alvorlige sikkerhedsproblemer med strømforsyningen, vil og skal den autoriserede installatør nægte at installere klimaanlægget, før problemet er blevet løst. Dette skal forklares kunden i et sådant tilfælde. Strømspændingen bør være i området af 90%~110% af mærkespændingen. Sørg for at der er ordentlig jordforbindelse i den benyttede strømforsyning. Det anbefales at give anlægget sin egen gruppe, og at der fremføres en egen stikkontakt til anlægget. Tilslutning af ledningerne på indedelen: 1. Inde-/udedelens tilslutningsledning skal være af korrekt type. (Medfølger som regel) 2. Løft indedelens frontpanel og fjern skruen til dækslet der beskytter klemmerækken. 3. Tilslut ledningerne til klemmerne efter deres mærker. Hvis ledningerne ikke er mærket skal man sørge for at samme ledning går til samme klemmenummer på både inde og udedel. 4. Monter dækslet igen og luk frontpanelet Tilslutning af ledningerne på udedelen: 1. Fjern tilslutningsdækslet, der beskytter klemmerækken og de elektriske dele på udedelen. 2. Tilslut ledningerne til klemmerne efter deres mærker. Hvis ledningerne ikke er mærket skal man sørge for at samme ledning går til samme klemmenummer på både inde og udedel. 3. For at forhindre indtrængen af vand og beskyttelse af klemmerækken, skal der laves en løkke af forbindelseskablet. 4. Monter tilslutningsdækslet igen for at beskytte klemmerækken og de elektriske dele igen. Bemærk! På nogle modeller skal udedelen have strømforsyningen. Indedelen vil således blive tilført strøm igennem udedelen.

28 Vakuumering af anlægget 1. Kontroller at hvert rør, både på gas og væske siden, mellem inde og udedelen er forbundet korrekt. 2. Tag hætten af serviceventilen og tilslut manometer. 3. Tilslut nitrogen beholderen og tryk anlægget fuld med nitrogen til et tryk på omkring 40bar. 4. Lad anlægget stå med dette tryk i 10-15min. 5. Hvis trykket opretholdes kan der springes videre til næste punkt. Hvis ikke trykket opretholdes er der en utæthed et sted på systemet der skal lokaliseres og udbedres. Når utætheden er udbedret skal punkt 1-4 gentages. 6. Tilslut vakuumpumpen til manometeret. 7. Lad vakuumpumpen kører i ca.30-45min. 8. Luk for forbindelsen til rørsystemet på manometer og sluk vakuumpumpen. Observer at systemet kan holde vakuummet over en periode på 10-15min 9. Hvis vakuummet opretholdes kan der springes videre til Åbning af kølemidlet. Hvis ikke vakuummet opretholdes er der en utæthed et sted på systemet der skal lokaliseres og udbedres. Når utætheden er udbedret skal punkt 6-8 gentages Åbning af kølemidlet 1. Skru hætterne af ventilerne på både gas og væske side. 2. Åben nu for umbrachoventilen på væske siden. Drej den helt ud indtil den møder modstand. 3. Åben nu for umbrachoventilen på gas siden. Drej den helt ud indtil den møder modstand. Anlægget er nu klar til test. Med manometer stadig monteret på service ventilen startes anlægget først op i kølefunktion. Hvis det er meget koldt ude kan der startes op i varmefunktion. Kontroller at trykket er korrekt ud fra indstillede temperatur og udetemperaturen. Hvis der bruges under 4m rørtræk er der kølemiddel nok på anlægget fra fabrikken. Hvis der er lavet rørforlængelse på systemet, til en samlet rørlængde på over 4m, skal der efterfyldes kølemiddel. Der skal efterfyldes 30g per meter ekstra rør.

29 Bemærk! Indkør altid trykket i henhold til manometer måling, indstillingen af temperaturen på anlægget og udetemperaturen. Når det korrekte tryk er opnået i anlægget, skal der test køres med anlægget i ca. 15min. Test samtlige funktioner igennem på anlægget. Sluk for anlægget efter endt testkørsel. Afmonter nu service slange og manometer fra anlægget. Pas på da der kan være lidt overtryk i slangen. Anlægget er nu færdig monteret og klar til brug. God fornøjelse! Spørgsmål, Service, Hotline? Kontakt Scanheat A/S. Kontakt info: Scanheat A/S Gotlandsvej Horsens Tlf: For service og montage, kontakt Scanheat A/S Kontakt info: Scanheat A/S Gotlandsvej Horsens Tlf:

TEK BRUGERVEJLEDNING

TEK BRUGERVEJLEDNING Inden du tager dit klimaanlæg i brug, bedes du læse denne vejledning grundigt og gemme den til fremtidig opslag. TEK BRUGERVEJLEDNING Se www.scanheat.dk for opdateringer Anlægget skal monteres af en autoriseret

Læs mere

SCAN1 BRUGERVEJLEDNING

SCAN1 BRUGERVEJLEDNING Inden du tager dit klimaanlæg i brug, bedes du læse denne vejledning grundigt og gemme den til fremtidig opslag. SCAN1 BRUGERVEJLEDNING Se www.andes.dk for opdateringer Anlægget skal monteres af en autoriseret

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

Inden du tager klimaanlægget i brug, bedes du læse denne betjeningsvejledning omhyggeligt igennem og gemme den til eventuelt senere brug.

Inden du tager klimaanlægget i brug, bedes du læse denne betjeningsvejledning omhyggeligt igennem og gemme den til eventuelt senere brug. Inden du tager klimaanlægget i brug, bedes du læse denne betjeningsvejledning omhyggeligt igennem og gemme den til eventuelt senere brug. TODELT KLIMAANLÆG HN 8984 12000 BTU BETJENINGSVEJLEDNING Læs vejledningen

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug Affugter Instruktionsbog WASCO 2000 Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug INDHOLDSFORTEGNELSE Tag dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den til senere brug. Modelnummer

Læs mere

Split vægmonteret DC Inverter Klimaanlæg

Split vægmonteret DC Inverter Klimaanlæg Split vægmonteret DC Inverter Klimaanlæg PuntoAzul BAC-WM-I1110-A12H BAC-WM-I1414-A12H BAC-WM-I2022-A12H Brugsvejledning Manufactured and distributed : by Dansk importør Fukura Danmark ApS Bøgekildevej

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Infrarød fjernbetjening

Infrarød fjernbetjening Infrarød fjernbetjening Infrarød fjernbetjening 1. Sender 2. Display 3. ON/OFF knap 4. Temperatur knap 5. Display knap 6. Plasmacluster knap (funktion ikke tilgængelig) 7. Én-times sluk timer knap 8. Mode

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

AFFUGTER BRUGERMANUAL

AFFUGTER BRUGERMANUAL AFFUGTER BRUGERMANUAL MODEL: 350505 Ean nr: 5709133350338 SIKKERHEDS INFORMATION 1. Læs venligst brugermanualen omhyggeligt igennem inden brug af affugteren og gem derefter manualen. 2. Nedsænk aldrig

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Installations- og brugervejledning

Installations- og brugervejledning Installations- og brugervejledning OBS! Den originale Instructions for installation, use and maintenance går altid forud for denne danske oversættelse. Advarsler: For at undgå skader på kompressor, er

Læs mere

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem Brugervejledning AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem . Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 KAPITEL 1 Sikkerhedsoplysninger 1.1. Indledning Dette kapitel indeholder oplysninger om sikkerhed.

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Manual Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Vigtige sikkerhedsforskrifter Må ikke skilles ad, repareres eller ændres ved. Service skal udføres af uddannede serviceteknikere.

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr

VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr. 12651 SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 1. Læs brugsanvisningen grundigt igennem inden brug. 2. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. 3. Opbevares utilgængeligt for

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Lufthåndtørrer FD-GSQ01

Lufthåndtørrer FD-GSQ01 Lufthåndtørrer FD-GSQ01 Læs venligst håndbogen grundigt før brug. Egenskaber - Let betjening - Nem vedligeholdelse - Økonomisk - Pålidelig beskyttelse for nytteløst brug Navne på dele Bemærk: Apperatet

Læs mere

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug AFFUGTER DH10M Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug Indhold Brug venligst tid på at læse denne manual igennem og gem den til senere brug. Specifikationer Hvordan den virker Placering

Læs mere

model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH AXIALLÜFTER Monterings-vejledning VENTILATION

model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH AXIALLÜFTER Monterings-vejledning VENTILATION model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH DK AXIAÜFTER Monterings-vejledning DU KA VETIATIO ! ADVARSE år indstillingerne for fugt og tid foretages, skal man dreje varsomt på justeringsskruerne.

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Heat Pump til svømmebassin.

Heat Pump til svømmebassin. Heat Pump til svømmebassin. Vertikal model. Horisontal model. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. Welldana A/S. Manual nr. 03-110002. Udgave 1.2 09 2012. Dansk. Indhold I. Anvendelse...

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

Infrarød fjernbetjening

Infrarød fjernbetjening Infrarød fjernbetjening 1. Infrarød signalsender 2. Liquid Crystal Display 3. QUIET knap (Lydløs) Aktivering af lydløs blæser tilstand. 4. ON / OFF knappen. Tænd og sluk af klimaanlægget. 5. TØR knap (Affugtning)

Læs mere

KCG 17-001. Brugermanual - installationsmanual

KCG 17-001. Brugermanual - installationsmanual KCG 17-001 Brugermanual - installationsmanual Indholdsfortegnelse Installation... 3 Test... 3 Klimaanlæggets model... 3 Nulstil GSM modulet tilbage til fabriksindstilling... 3 Fejlmelding... 3 Sikkerhed...

Læs mere

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG.

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. GEM DENNE MANUAL TIL SENERE BRUG HUSK : MONTER DEN MEDSENDTE

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Advarsler og sikkerhed.

Advarsler og sikkerhed. SM 4229-2 EXT SM 4229-2 INT Advarsler og sikkerhed. Denne emhætte er designet til normal brug ved madlavning i privat husholdning og må kun bruges som sådan. Emhætten er beregnet til netspænding 220 240

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING Model: CL-338H 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse af det motoriserede rullegardin med fjernbetjening... 3 1.1 Generelle egenskaber...

Læs mere

GS solvarmeventilation 20. Brugervejledning til GS-luftsolfanger

GS solvarmeventilation 20. Brugervejledning til GS-luftsolfanger GS solvarmeventilation 20 Brugervejledning til GS-luftsolfanger Indhold: Solcellepanel med solceller og ventilator Varmeregulator Plastrør diameter 100 mm, længde 63 cm, inkl. trækring) Flangesamling beregnet

Læs mere

KCM 18-008. Brugermanual

KCM 18-008. Brugermanual KCM 18-008 Brugermanual Indholdsfortegnelse Vigtige instruktioner...fejl! Bogmærke er ikke defineret. Vigtig sikkerheds information...fejl! Bogmærke er ikke defineret. Betjenings instruktioner...fejl!

Læs mere

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C Indhold Tag dig tid til at læse denne manual grundigt før brug og gem den til senere brug. Specifikation Hvordan den virker Hvor skal den opstilles Før brug Dele Montering

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

AIRCONDITIONANLÆGGET

AIRCONDITIONANLÆGGET BRUGSANVISNING AIRCONDITIONANLÆGGET Læs venligst denne manual grundigt, før du betjener dit apparat, og gem den til fremtidig reference. TYPE: VÆGMONTERET www.lg.com 2 GODE RÅD FOR ENERGI BESPARELSER GODE

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

KCA Brugermanual

KCA Brugermanual KCA 14-010 Brugermanual Indholdsfortegnelse Vigtige instruktioner...3 Vigtig sikkerhedsinformation...4 Betjeningsinstruktioner...7 Konstant vandaftapning...8 Vedligeholdelse...9 Langtids opbevaring...10

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

HVA/HVM BRUGERVEJLEDNING UM_DA. Part No.: _01

HVA/HVM BRUGERVEJLEDNING UM_DA. Part No.: _01 BRUGERVEJLEDNING UM_DA Part No.: 1764190_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 3 Introduktion...3 Advarsler...3 Forholdsregler...3 Tilsigtet brug...3 Fakta og vægt...4 OVERSIGT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLATION

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. system inverter klimaanlæg Loftsmonteret type med luftkanal

BETJENINGSVEJLEDNING. system inverter klimaanlæg Loftsmonteret type med luftkanal BETJENINGSVEJLEDNING system inverter klimaanlæg FXM40LVE FXM50LVE FXM63LVE FXM80LVE FXM100LVE FXM125LVE FXM200LVE FXM250LVE FXMQ40MVE FXMQ50MVE FXMQ63MVE FXMQ80MVE FXMQ100MVE FXMQ125MVE FXMQ200MVE FXMQ250MVE

Læs mere

Model nr. Kompact 16

Model nr. Kompact 16 16.000 BTU transportabel airconditioner, affugter, varmeapparat og ventilator ved hjælp af varmepumpeteknologi Model nr. Kompact 16 Læs venligst brugsanvisningen grundigt inden du tager apparatet i brug.

Læs mere

Basic Clean -robotstøvsuger

Basic Clean -robotstøvsuger Basic Clean -robotstøvsuger... Betjeningsvejledning M1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHED ------------------------------------------------------------------------------ 2 * Sikkerhed * Batteri og genopladning

Læs mere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Manual Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen 3 Kontroller at alle delene er i kassen 4 Passende og upassende brug af centralstøvsugeren 5 Futura 5 Beskrivelse

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Fancoil. Installationsmanual Dansk

Fancoil. Installationsmanual Dansk Fancoil Installationsmanual Dansk Vedligeholdelse Advarsel: Fancoilen er tilsluttet strømforsyning og et vandkredsløb. Personer uden de påkrævede tekniske færdigheder, kan komme til skade eller påføre

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Indhold. I. Anvendelse... 2. II. Produktfordele... 2. III. Tekniske parametre... 3. IV. Mål... 4. V. Monteringsvejledning... 5

Indhold. I. Anvendelse... 2. II. Produktfordele... 2. III. Tekniske parametre... 3. IV. Mål... 4. V. Monteringsvejledning... 5 Heat Pump til svømmebassin. Vertikal model. Horisontal model. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. Welldana A/S. Manual nr. 03-110002. Udgave 1.0 09 2012. Dansk. Indhold I. Anvendelse...

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Total varmeveksler HRV (Heat Reclaim Ventilation) (Loftsmonteret kanal type)

BETJENINGSVEJLEDNING. Total varmeveksler HRV (Heat Reclaim Ventilation) (Loftsmonteret kanal type) BETJENINGSVEJLEDNING Total varmeveksler HRV (Heat Reclaim Ventilation) (Loftsmonteret kanal type) VAM150FA VAM250FA VAM350FA VAM500FA VAM650FA VAM800FA VAM1000FA VAM1500FA VAM2000FA INDHOLD Side Sikkerhedsforanstaltninger...

Læs mere

KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++

KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++ KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++ SPECIFIKATIONER A+ Nettoliter frys 98 ltr. Kurve 1 Lås Nej Indfrysningskapacitet pr. 5,0 kg Energiforbrug pr. år 168 kw Energiforbrug pr. 0,46 kw Energiklasse A+ Produktmål

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR Side 1 til rumsensor Introduktion Rumsensoren fra LOCKON er en bevægelsessensor, som reagerer på bevægelser inden for rumsensorens dækningsområde. Når sensoren er slået til og

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

Brugermanual. Aircondition og varmepumpe split system. Indedel. Udedel

Brugermanual. Aircondition og varmepumpe split system. Indedel. Udedel Brugermanual Aircondition og varmepumpe split system Indedel Udedel F Bemærk: vær opmærksom på, at der ikke er nogle forhindringer mellem fjernbetjeningen og modtageren; Tab ikke fjernbetjeningen. Undgå

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. SYSTEM inverter-klimaanlæg FXNQ20A2VEB FXNQ25A2VEB FXNQ32A2VEB FXNQ40A2VEB FXNQ50A2VEB FXNQ63A2VEB

BETJENINGSVEJLEDNING. SYSTEM inverter-klimaanlæg FXNQ20A2VEB FXNQ25A2VEB FXNQ32A2VEB FXNQ40A2VEB FXNQ50A2VEB FXNQ63A2VEB BETJENINGSVEJLEDNING SYSTEM inverter-klimaanlæg FXNQ20A2VEB FXNQ25A2VEB FXNQ32A2VEB FXNQ40A2VEB FXNQ50A2VEB FXNQ63A2VEB INDHOLD LÆS FØR DRIFT Navne og funktioner på dele...2 Sikkerhedsforanstaltninger...2

Læs mere

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation WMT 10 INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation Beskrivelse WMT 10 termostaten er et styringspanel for fan coils til vægmontering. Styring af driftsfunktioner på

Læs mere

Brugervejledning KT55T2A217W2

Brugervejledning KT55T2A217W2 Brugervejledning KT55T2A217W2 Læs venligst denne brugervenlighed før brug På grund af produktforbedring, kan det være, at dit køle-/fryseskab ikke er helt i overensstemmelse med denne manual. Generelt:

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

Mobilt klimaanlæg. Brugsanvisning. Model: GPC12AF-K3NNA7A GPE12AF-K3NNA7A

Mobilt klimaanlæg. Brugsanvisning. Model: GPC12AF-K3NNA7A GPE12AF-K3NNA7A Mobilt klimaanlæg Brugsanvisning Model: GPC12AF-K3NNA7A GPE12AF-K3NNA7A Tillykke med købet af dette klimaanlæg. Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt, inden klimaanlægget tages i brug, og gem brugsanvisningen

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE Brugsanvisning emhætte KD 9570.0 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at sikre maksimal ydeevne

Læs mere

Læs venligst denne brugsanvisning grundigt før maskinen tages i brug.

Læs venligst denne brugsanvisning grundigt før maskinen tages i brug. Læs venligst denne brugsanvisning grundigt før maskinen tages i brug. Indhold: Resumè 1 Arbejdsprincipper 1 Sikkerhedsanvisninger 2 Specifikationer 3 Beskrivelse 4 Funktioner 5-10 Bemærkninger til brugen

Læs mere

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning 64303501 drifts- og vedligeholdelsesvejledning 1 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ViVIGTIGE INSTRUKTIONER 1. Læs disse instruktioner grundigt inden aggregatet tages i brug. 2. ADVARSEL: Lad ikke børn lege

Læs mere

Brugervejledning til Alarmsystem. Model HomeSafe.

Brugervejledning til Alarmsystem. Model HomeSafe. Brugervejledning til Alarmsystem. Model HomeSafe. 1 Introduktion. HomeSafe enestående infrarøde og magnetiske sensorer er integreret i dette alarmsystem. Alarmsystemet er opbygget af et central styringsanlæg,

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Dansk 1 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation er skrevet på engelsk. Alle andre sprog er oversættelser. De forholdsregler, der er beskrevet i dette

Læs mere

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt, inden affugteren tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. BRUGSANVISNING Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A

Læs mere

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen 1 4 2 3 *Denne emhætte er produceret for almindelig brug i privat husholdning. *Dette produkt skal installeres af en autoriseret montør. *Produktet skal bruges med en jordet stikkontakt. * Installation

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

BRUGERMANUAL. ELEKTRONISK HYDROGEN LÆKAGEDETEKTOR Cod

BRUGERMANUAL. ELEKTRONISK HYDROGEN LÆKAGEDETEKTOR Cod BRUGERMANUAL ELEKTRONISK HYDROGEN LÆKAGEDETEKTOR Cod. 11132320 GENERAL INFORMATION Tak for dit køb denne Hydrogen (brint) gas lækage detektor (H2). Læs brugsanvisningen før ibrugtagning for at sikker korrekt

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

FW1204 BRUGSANVISNING

FW1204 BRUGSANVISNING Varmetæppe Model: FW1204 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette varmetæppe fra Fitzone Wellness For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at varmetæppet holder i mange år, bedes

Læs mere

DL-45/50/55/60/80 A/B

DL-45/50/55/60/80 A/B CpLy ApS www.cply.dk Brugermanual DL-45/50/55/60/80 A/B Opdateret Vinter 2015 Kære kunde Tak fordi du har valgt at handle hos CpLy ApS. Venligst læs og forstå brugervejledningen før brug, hvis der er noget

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

KCA 14-020. Brugermanual

KCA 14-020. Brugermanual KCA 14-020 Brugermanual Indholdsfortegnelse Vigtige instruktioner...3 Vigtig sikkerhedsinformation...fejl! Bogmærke er ikke defineret. Affugterens kontrolapparat...5 Betjening af affugter...6 Valg af placering...7

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300210 EAN nr 5709133300333 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ART NR 330315 EAN NR 5709133330255 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug udendørs.

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng I KB( P)2750,I K( B)2710,I KB( P)2350,I K( B)2310,I K3510,I K3514 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet...

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere