SIMA BRUGERVEJLEDNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SIMA BRUGERVEJLEDNING"

Transkript

1 Inden du tager dit klimaanlæg i brug, bedes du læse denne vejledning grundigt og gemme den til fremtidig opslag. SIMA BRUGERVEJLEDNING Se for opdateringer Anlægget skal monteres af en autoriseret installatør. For autoriseret installatør besøg - Leverandøren kan frafalde reklamationsretten såfremt der er uklarhed om korrekt montering. Anlægget må ikke ibrugtages før det efter installation har hvilet i 30min, idet kølemidlet skal sætte sig. Opsætning uden brug af autoriseret installatør sker på eget ansvar. Anlægget må aldrig nedtages eller flyttes af andre end en autoriseret installatør. Bemærk at udedelen den tunge kasse, skal være opretstående til enhver tid.

2 Læs denne vejledning I denne vejledning vil du finde mange nyttige tips til, hvordan dit klimaanlæg skal bruges og vedligeholdes ordentligt. Blot en lille smule forebyggende omhu fra dig kan spare dig for megen tid og mange penge i løbet af dit klimaanlægs levetid. Du finder mange svar på almindelige problemer i kapitlet om tips til fejlafhjælpning. Hvis du sørger for at læse kapitlet om Tips til Fejlafhjælpning igennem først, behøver du måske slet ikke ringe efter service. Forsigtig! Kontakt den autoriserede installatør for montering, reparation eller vedligeholdelse af dette produkt. Kontakt den autoriserede el-installatør for elinstallation af denne enhed. Klimaanlægget er ikke beregnet til brug af yngre børn eller handicappede uden opsyn. Yngre børn bør overvåges for at sikre, at de ikke leger med klimaanlægget. Hvis ledningen skal udskiftes, må udskiftningen kun foretages af en autoriseret elinstallatør. Installationsarbejdet skal udføres efter de nationale standarder for elektriske installationer, og kun af en autoriseret installatør. Vigtige bemærkninger! 1. Undlad at betjene enheden med det vandrette lamelgitter i lukket position. 2. Undlad at betjene enheden uden luftfilteret

3 Sikkerhedsforanstaltninger For at forhindre overlast på brugeren eller andre personer og skade på ejendommen skal følgende instruktioner følges. Forkert brug som følge af tilsidesættelse af instruktionerne kan forårsage overlast eller skade. Graden af alvor er klassificeret af følgende indikationer. ADVARSEL Sæt strømstikket korrekt i. Ellers kan det forårsage brand og/eller elektrisk stød som følge af overdreven varmeudvikling. Undlad at ændre på kablets længde eller udskifte dele af stikproppen med andre dele. Sørg altid for effektiv jordforbindelse. Manglende jordforbindelse kan forårsage elektrisk stød. Tag enheden ud af stikkontakten hvis der kommer mærkelige lyde eller røg fra den. Hvis ikke kan dette forårsage brand og/eller elektrisk stød. Start eller stop ikke enheden ved at sætte stikket i eller trække det ud af stikkontakten. Dette kan forårsage brand og/eller elektrisk stød som følge af varmeudvikling. Betjen ikke apparatet med våde hænder eller i fugtige omgivelser. Dette kan forårsage elektrisk stød. Lad ikke vand løbe ind i de elektriske dele. Dette kan forårsage fejl på maskinen og/eller elektrisk stød. Undlad at bruge stikkontakten, hvis den er løs eller beskadiget. Dette kan forårsage brand og/eller elektrisk stød. Undlad at bruge strømkablet tæt på andre varme kilder. Dette kan forårsage brand og/eller elektrisk stød. Undlad at bruge et ødelagt eller uspecificeret kabel. Dette kan forårsage brand og/eller elektrisk stød. Hvis kablet er beskadiget, skal det udskiftes af en autoriseret installatør. Luftstrømmen fra klimaanlægget må ikke kunne rettes direkte mod rummets beboere. Dette kan være sundhedsskadeligt. Installer altid en afbryder og en specifik effektkreds (egen gruppe). Følges dette ikke kan det forårsage brand og/eller elektrisk stød. Undlad at åbne enheden under drift. Dette kan forårsage fysisk skade og/eller elektrisk stød. Brug ikke klimaanlægget og tilhørende kabler i nærheden af brændbare gasser, væsker eller stoffer som f.eks. benzin, benzen, fortynder osv. Det kan forårsage eksplosion og/eller brand. Undlad at demontere eller ændre på apparatet. Dette kan forårsage brand, elektrisk stød og/eller fysisk skade Forsigtig

4 Når luftfilteret skal fjernes må apparatets metaldele ikke berøres. Dette kan forårsage fysisk skade. Sluk for strømmen og træk stikket ud af stikkontakten når enheden skal rengøres. Rengør ikke enheden så længe der er strøm tilsluttet. Dette kan forårsage brand og/eller elektrisk stød. Undlad at placere forhindringer rundt om luftindtag eller inde i luftudtag. Dette kan forårsage fejl i apparatet og/eller en ulykke. Brug ikke stærke rengørings midler som fortynder el. lign. Brug i stedet en tør eller let fugtig klud. Ellers kan udseendet af enheden forringes som følge af ændring af farve eller ridser i overfladen. Undlad at bruge vand til rengøring af enheden. Brug af vand øger risikoen for at vand trænger ind i de elektriske dele. Dette kan forårsage skade og/eller elektrisk stød. Stil ikke kæledyr eller potteplanter et sted hvor de udsættes for direkte luftstrøm fra anlægget. Dette kan være sundhedsskadeligt for kæledyrene og skade planterne. Hold på selve stikproppen når stikket skal hives ud af stikkontakten. Undladelse af dette kan forårsage skade på anlægget og/eller elektrisk stød. Sørg for at installationskonsollen på udedelen ikke er beskadiget som følge af blotlægning i længere tid. Hvis konsollen er beskadiget kan dette forårsage brand og/eller elektrisk stød. Undlad at placere tunge genstande på rør, kabler, indedel og udedel. Dette kan gøre skade på nævnte dele. Brug ikke enheden til special formål som køling af serverrum eller lign. uden at have snakket med Scanheat A/S først. Dette kan forårsage forringelse af kvalitet og/eller skade. Indsæt altid filtrene sikkert og korrekt. Rengør filtret jævnligt. Anbefalet er 1 gang om ugen. Undlad at drikke vand der er tømt ud fra enheden. Det kan indeholde urenheder der kan være sundhedsskadelige. 4 Hvis der kommer vand ind i enheden, skal enheden slukkes på stikkontakten of træk stikket ud indtil enheden er tørret. Kontakt en autoriseret installatør for tjek ved opstart af anlægget igen. Vær forsigtig ved udpakning og installering. Skarpe kanter kan forårsage fysisk skade.

5 Identifikation af de forskellige dele Indedel: 1. Frontpanel 2. LCD Display 3. Luftfilter under frontpanel 4. Horisontal luftstrømnings gitter 5. Vertikal luftstrømnings gitter 6. Tilslutnings rør 7. Drænrør Udedel: 8. Tilslutnings kabel 9. Tilslutningsrør 10. Stopventil 5

6 Oversigt over LCD display Bemærk: Ikke alle funktioner er på alle modeller. Drift funktion: Denne lampe lyser når enheden kører. Timer funktion: Denne lampe lyser når timer funktionen kører/er indstillet Varmefunktion: Denne lampe lyser når enheden er indstillet til varmefunktion Temperatur indikator: Dette viser det valgte grade tal. Kølefunktion: Denne lampe lyser når enheden er indstillet til kølefunktion Affugtningsfunktion: Denne lampe lyser når enheden er ved at affugte, afrime og når kompressoren er ved at opbygge tryk til at starte sin drift. Blæsefunktion: Dette symbol indikerer ventilator hastigheden og lyser alene når anlægget kun cirkulerer luften. 6

7 Rengøring og vedligehold Advarsel: Inden der udføres nogen form for vedligeholdelse, skal der slukkes for strømmen til systemet. Forsigtig: Ved rengøring af indedelen skal der bruges en tør eller let fugtig klud, hvis indedelen er meget snavset. Forsigtig: Undlad at bruge sæbe alle andre kemiske produkter ved rengøring. Rengøring af luftfiltrene: Luftfiltrene bag frontpanelet bør kontrolleres og rengøres en gang om ugen. Hvis ikke det ser ud til at være nødvendigt efter 1 uges drift ventes yderligere en uge. Max interval for rengøring bør dog være 2 uger. Et tilstoppet luftfilter kan have stor indvirkning på driften og der ved forringe varme/køleeffekten betydeligt. 1. Grib fat i begge sider af panelet og løft frontpladen ud og op. 2. Hold på luftfilterets håndtag og løft det lidt op, for efter at trække ud og ned til det er fri fra frontpladen. 3. Rengør filtret. 4. Monter filteret tilbage i indedelen. Vær opmærksom på at filtret kommer korrekt på plads så det ikke sidder skævt

8 Vedligeholdelse: Kontroller om luftindtag og luftudtag på både indedel og udedel er blokeret, hvis anlægget ikke har været brugt i længere tid. Hvis de er, skal disse rengøres inden anlægget sættes i drift. Udfør følgende hvis anlægget ikke skal bruges i længere tid: 1. Rengør indedelens luftfiltre. 2. Vælg ventilator funktion og lad indedelens ventilator kører et stykke tid for at tørrer det indvendige af indedelen. 3. Tag strømforsyningen fra og tag batterierne ud af fjernbetjeningen. 4. Kontroller med jævne mellemrum komponenterne i udedelen. Kontakt Scanheat A/S hvis enheden kræver service. Kontroller følgende inden anlægget tages i brug, hvis det har stået ubrugt i længere tid: 1. Kontroller den elektriske installation at den ikke er beskadiget eller afbrudt. 2. Kontroller at luftfiltret er installeret. 3. Kontroller om luftindtag og luftudtag er blokeret. Hvis de er fjern da blokeringen. Manuel betjening Enheden kan manuelt betjenes hvis fjernbetjeningen er defekt, forsvundet eller deaktiveret. Bemærk: Anlægget skal være slukket, inden det betjenes via den manuelle betjeningsknap. Hvis anlægget er i brug, skal du holde den manuelle betjeningsknap nede, indtil anlægget slukker Åben frontpanelet. 2. Tryk én gang på den manuelle betjeningsknap for at aktivere tvungen AUTO-drift. Hvis du trykker to gange på knappen inden for fem sekunder, aktiveres tvungen KØLE-drift. 3. Luk frontpanelet igen. OBS: Den manuelle betjeningsknap bruges kun til afprøvning af anlægget. Undgå at bruge den hvis det ikke er nødvendigt. For betjening af anlægget med fjernbetjeningen skal du blot rette fjernbetjeningen mod anlægget og bruge den som normalt.

9 Indstilling af udblæsningsretningen Luftretningen skal indstilles korrekt, ellers kan det virke ubehageligt i form af træk og give en svingende rumtemperatur. Sådan indstilles den lodrette luftstrøm (op/ned) Funktionen skal indstilles, mens anlægget kører. Brug fjernbetjeningen til at indstille luftretningen med. Den vandrette lamels vinkel ændres 6 for hver gang du trykker. Den kan også indstilles til at åbne og lukke automatisk. Se også illustrationen til fjernbetjeningen. Sådan indstilles den vandrette luftstrøm (venstre/højre) Den lodrette klap indstilles manuelt til at blæse i den ønskede retning. VIGTIGT: Inden du indstiller de lodrette klapper, skal strømmen til anlægget være afbrudt. På nogle modeller kan den lodrette klap indstilles ved hjælp af fjernbetjeningen. Se vejledningen til fjernbetjeningen. Den vandrette lamel indstilles ved hjælp af fjernbetjeningen, den lodrette indstilles manuelt. Ved nogle modeller er den lodrette lamel automatiseret og kan indstilles ved hjælp af fjernbetjeningen. OBS! Anlægget må ikke køre i længere tid, når luftstrømmen er rettet nedad i COOL- eller affugtningsdrift. Der kan dannes kondens på oversiden af den vandrette lamel, således at det drypper på gulvet eller møbler. Den vandrette lamel må ikke indstilles manuelt, medmindre det er nødvendigt. Brug altid fjernbetjeningen Hvis anlægget startes umiddelbart efter det har været stoppet, kan der gå op til 10 sekunder, før den vandrette lamel bevæger sig. Den vandrette lamels åbningsvinkel må ikke være for lille, da det kan påvirke køle- og varmeeffekten på grund af luftstrømmens begrænsede areal. Anlægget må ikke anvendes, når den vandrette lamel er lukket. Når anlægget tændes, kan der komme lidt støj fra den vandrette lamel i ca. 10 sekunder. Dette er normalt

10 Håndtering af fjernbetjeningen Betjeningsvejledning Fjernbetjeningens position Hold fjernbetjeningen er sted, hvor signalerne kan nå modtageren på indedelen. (Max rækkevidde 8m) Når man vælger timerdrift, sender fjernbetjeningen automatisk et signal til indedelen på det angivende tidspunkt. Sørg for at fjernbetjeningen vender mod indedelen og kan nå. Hvis fjernbetjeningen er placeret et sted, hvor et korrekt signal ikke kan trænge igennem ordentligt kan der opstå en forsinkelse på op til 15 min. Advarsel! Fjernbetjeningen virker ikke, hvis gardiner, dører eller andre materialer blokerer for signalet fra fjernbetjeningen til indedelen. Sørg for at der ikke kommer væske i fjernbetjeningen. Fjernbetjeningen må ikke udsættes for direkte sollys eller varme. Hvis den infrarøde modtager i indedelen udsættes for direkte sollys, virker anlægget måske ikke korrekt. Brug gardiner eller lignende til at sørge for, at der ikke kommer direkte sollys eller varme på indedelen. Hvis andre elektriske apparater påvirkes af fjernbetjeningen, skal disse fjernes, eller man kan henvende sig til den lokale forhandler.

11 Udskiftning af batterier Fjernbetjeningen bruger 2stk AAA batterier. 1. Fjern batteriklappen på bagsiden af fjernbetjeningen. Dette gøres ved at skubbe på klappen i pilenes retning. 2. Fjern de gamle batterier og isæt nye batterier. Sørg for at (+) og (-) isættes korrekt. 3. Monter batteriklappen igen. Bemærk!: Brug ikke gamle brugte batterier eller forskellige slags batterier. Dette kan give problemer i fjernbetjeningen. Hvis fjernbetjeningen ikke skal bruges i længere tid, fjern da batterierne for at undgå lækage af batteri syrer

12 Fjernbetjeningens knapper og funktioner. Driftsområder: Opvarmning Køling Affugtning Auto Ventilation (kun på nogle modeller) Sundhed (Kun på nogle modeller) 24 timers timer indstilling Indstilling af indendørs temperatur: Skala fra 16 C/17 C til 30 C/31 C 8 C/FP indstilling (Kun på nogle modeller) Integreret LCD-display Knappernes funktioner: 1. Temperatur-knap : Denne knap nedsætter indendørs temperatur med 1 C ad gangen ned til 16 C/17 C. 2. Temperatur-knap Δ: Denne knap forhøjer indendørs temperaturen med 1 C ad gangen op til 30 C/31 C. 3. Mode-knap: Hver gang der trykkes på denne knap skifter driftsmåden i følgende række følge: Auto Afkøling Affugtning Opvarmning Sundhed/Ventilation 4. Sving-knap: Tryk på denne knap én gang hurtigt for at ændre retningen på luftstrømmen fra den vandrette lamel. Lamellen bevæger sig 6 for hvert tryk. Tryk på knappen og hold den nede i 2 sekunder, for at sætte den vandrette lamel i automatisk sving-funktion. Tryk igen en hurtig gang og lamellen stopper i den pågældende position. Hvis lamellen svinger /bevæger sig i en position hvor det har indflydelse på kølingen eller opvarmningen, ændre anlægget automatisk position på lamellen (op eller ned). 5. Ren Luft-knap (kun på nogle modeller): Når der trykkes på denne knap, sættes der energi på Ion-generatoren. Pollen og Urenheder fjernes fra luften. NB: Nogle modeller har en specifik FP-knap på denne plads. Denne knap bruges til at aktiver 8 C/FP funktionen.

13 6. Autorens-knap: Når der trykkes på denne knap under Afkøling eller Affugtning aktiveres autorens-funktionen. Når der trykkes igen, standser driften, og anlægget slukkes. 7. Følg Mig-knap (kun på nogle modeller): Tryk på denne knap for at starte Følg Migfunktionen. Fjernbetjeningens display viser den faktiske temperatur, hvor den befinder sig. Fjernbetjeningen sender derefter dette signal til aircondition-anlægget hvert 3. minut. Sørg for at fjernbetjeningen har frit udsyn til indedelen. Når der igen trykkes på Følg Migknappen stopper denne funktion. Aircondition-anlægget bipper for at angive, at Følg Migfunktionen er afsluttet, hvis det ikke modtager et signal inden for 7 minutter. 8. Reset-knap: Når der trykkes på den tilbagetrukne Reset-knap, annulleres alle aktuelle indstillinger, og fjernbetjeningen går tilbage til de originale indstillinger. 9. Tænd/Sluk-knap: Tryk for at starte anlægget. Tryk igen for at standse det. 10. Ventilatorhastighed-knap: Tryk på knappen for at vælge ventilatorhastighed i rækkefølgen: AUTO, LAV, MELLEM og HØJ. Hver gang der trykkes på knappen, skiftes der hastighed. 11. Timer Til-knap: Tryk på denne knap for at aktivere automatisk tænding. Hvert tryk øger tidsindstillingen med 30 minutter, hvis tiden er mindre end 10 timer. Når den når 10 timer, øger hvert tryk indstillingen med 1 time. For at slukke for denne funktion trykkes på knappen, indtil tidsindstillingen er 0, Nat-knap: Tryk på denne knap for at aktivere energispare-indstillingen. Tryk igen for at slukke for denne funktion. Denne funktion kan kun aktiveres ved Afkøling, Opvarmning og Auto, og den sørger for at holde den mest behagelige temperatur. NB: NAT-funktionen bliver annulleret, hvis der trykkes på andre knapper. 13. Timer Fra-knap: Tryk på denne knap for at aktivere automatisk slukning. Hvert tryk øger tidsindstillingen med 30 minutter, hvis tiden er mindre end 10 timer. Når den når 10 timer, øger hvert tryk indstillingen med 1 time. For at slukke for denne funktion trykkes på knappen, indtil tidsindstillingen er 0, Lås-knap: Tryk på denne tilbagetrukne knap for at låse alle aktuelle indstillinger. Fjernbetjeningen vil så kun acceptere brugen af Lås-knappen. Brug denne indstilling, når du vil undgå, at indstillingerne ændres ved en fejl. Tryk igen på knappen for at ophæve Låsfunktionen. Der vises et låsesymbol på fjernbetjeningens display, når låsefunktionen er aktiveret. 15. Turbo-knap: Tryk på denne knap for aktivere turbofunktionen, hvor aircondition-anlægget varmer eller køler kraftigt. Tryk igen for at slukke for turbofunktionen. NB: Anlægget går automatisk tilbage til de tidligere indstillinger efter ca. ½ time. Ved nogle modeller med 8 C/FP funktion skal denne knap trykkes på og holdes nede i 2 sekunder for at aktivere denne funktion. Nogle modeller har en specifik FP knap Se punkt LED-display: Tryk på denne knap for at rydde displayet. Tryk igen for at tænde for displayet

14 Fjernbetjeningens LCD-display Mode-display Viser den aktuelle driftstilstand, herunder Auto, Afkøling, Affugtning, Opvarmning. Sendeindikator Denne sendeindikator lyser, når fjernbetjeningen sender signaler til indedelen. Temperatur/Timer display Temperaturindstillingen (fra 16 C/17 C til 30 C/31 C) eller timerindstilling (0-24 timer) vil blive vist. Ved 8 Cfunktion vises der FP. Ved Sundheds-funktion vises der ingen ting. Til/Fra display Denne indikator vises når anlægget kører. Mode-display (Sundhed eller Ventilation) Ventilationshastighed Viser den valgte ventilatorhastighed: AUTO, HØJ, MELLEM eller LAV. Der vises ingenting, når hastigheden står på AUTO eller Affugtnings-funktionen er valgt Følg Mig-display Når der trykkes på Følg Mig-knappen under Afkøling og Opvarmning, aktivers føleren i fjernbetjeningen, og denne indikator vises. Timer-display Dette område viser Timer-indstilling, dvs. hvis det kun er den automatiske tænding, der er indstillet, viser displayet TIMER ON. Hvis det kun er den automatiske slukning der er indstillet viser displayet TIMER OFF. Hvis begge er indstillet vises TIMER ON OFF. Låse-indikator Låse-indikatoren vises, når der trykkes på Låseknappen. Fjernbetjeningens knapper er låste når denne indikator vises. Tryk på Låse-knappen igen for at låse knapperne op igen.

15 Brug af de forskellige funktioner Afkøling/Opvarmning/Kun Ventilator Start Sørg for at anlægget er tilsluttet, og at der er strøm på. 1. Mode-knap. Tryk på denne knap for at vælge Afkøling, Opvarmning, eller Sundhed/Ventilation. 2. Temperaturknap (TEMP). Indstil den ønskede temperatur. Den mest behagelige temperatur er mellem 21 og 28 o C. 3. Ventilatorhastighed. Tryk for at vælge AUTO, LAV, MELLEM og HØJ. 4. Tænd/Sluk-knap. Tryk for at starte anlægget. Driftsindikatoren på displayet på den indendørs enhed lyser. Driftsmåden vælges i henhold til rumtemperaturen, og anlægget starter efter ca. 3 minutter (hvis der vælges Sundhed, starter enheden automatisk). Stop Tryk på Tænd/Sluk-knappen for at stoppe anlægget. NB: Temperaturen kan ikke styres i driftsmåden KUN VENTILATOR her kan kun udføres trin 1, 3 og 4. Affugtning Start Sørg for at anlægget er tilsluttet, og at der er strøm på. Driftsindikatoren på den indendørs enhed begynder at blinke. 1. Mode-knap. Tryk på denne knap for at vælge Affugtning. 2. Temperaturknap (TEMP). Indstil den ønskede temperatur. 3. Tænd/Sluk-knap. Tryk for at starte anlægget. Der vises ingen indikator for ventilatorhastighed. Den indendørs ventilatorhastighed vil automatisk blive sat til LAV Stop Tryk på Tænd/Sluk-knappen for at stoppe anlægget. Advarsel: Under Affugtning kører anlægget automatisk i Afkøling eller Sundhed pga. forskellen mellem den indstillede temperatur og den faktiske indendørs temperatur. Timerdrift Med Timer Til-knappen indstilles den automatiske tænding af anlægget. Med Timer Fra-knappen indstilles den automatiske slukning af anlægget Indstilling af tid for automatisk tænding. 1. Tryk på Timer Til-knappen. Fjernbetjeningen viser Timer Til, den sidst indstillede tid for automatisk tænding, og signalet h vises på LCD-displayet. Nu er det parat til at nulstille tiden for automatisk tænding for at starte anlægget.

16 2. Tryk på Timer Til-knappen igen for at indstille den ønskede tid for automatisk tænding. Hver gang der trykkes på knappen, øges tiden med 30 minutter op til 10 timer, og med 1 time mellem 10 og 24 timer. 3. Når TIMER TIL er indstillet, er der et halvt sekunds forsinkelse, før fjernbetjeningen sender signalet til aircondition-anlægget. Efter yderligere ca. 2 sekunder forsvinder signalet h, og den indstillede temperatur vises på LCD-displayet. Indstilling af tid for automatisk slukning. 1. Tryk på Timer Fra-knappen. Fjernbetjeningen viser Timer Fra, den sidst indstillede tid for automatisk slukning, og signalet h vises på LCD-displayet. Nu er det parat til at nulstille tiden for automatisk slukning for at slukke anlægget. 2. Tryk på Timer Fra-knappen igen for at indstille den ønskede tid for automatisk slukning. Hver gang der trykkes på knappen, øges tiden med 30 minutter op til 10 timer, og med 1 time mellem 10 og 24 timer. 3. Når TIMER FRA er indstillet, er der et halvt sekunds forsinkelse, før fjernbetjeningen sender signalet til aircondition-anlægget. Efter yderligere ca. 2 sekunder forsvinder signalet h, og den indstillede temperatur vises på LCD-displayet. For deaktivering af Timer-funktionen rykkes der indtil tiden siger 0,0. Advarsel Når der vælges timerdrift, sender fjernbetjeningen automatisk timersignalet til den indendørs enhed i den angivne tid. Sørg derfor for, at fjernbetjeningen befinder sig et sted, hvor den kan sende signalet korrekt til den indendørs enhed Den effektive driftstid, som fjernbetjeningen kan indstilles på til timerdrift, er begrænset til følgende indstillinger: 0,5, 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 3,5, 4,0, 4,5, 5,0, 5,5, 6,0, 6,5, 7,0, 7,5, 8,0, 8,5, 9,0, 9,5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 og 24. Nat-knap Når der trykkes på Nat-knappen, aktiveres økonomifunktionen. Under Afkøling, Opvarmning eller Auto øges eller reduceres anlæggets temperatur automatisk med 1 o C pr. time i 2 timer. Efter 2 timer fortsættes med den da fremkomne temperatur, og ventilatorhastigheden sættes til LAV. Nat-funktionen kan bevare den mest behagelige temperatur og spare mere energi. NB: NATfunktionen fås kun ved Afkøling, Opvarmning og Auto. Reset- og Låseknapperne 1. Når der trykkes på den tilbagetrukne Låse-knap, låses alle aktuelle indstillinger, og fjernbetjeningen reagerer ikke på andre knapper end Låse-knappen. Brug Låse-knappen, når du ønsker at forhindre, at indstillingerne ændres ved en fejl. Tryk på Låse-knappen igen, når du igen ønsker at ændre noget. Et låsesymbol fremkommer nederst til højre på fjernbetjeningens display, når Låse-funktionen er aktiveret

17 2. Når man trykker på den tilbagetrukne Reset-knap, annulleres alle indstillinger, og der vendes tilbage til indstillingerne fra fabrikken. Luftretningsknap Brug Sving-knappen til at aktivere Auto-svingfunktionen og låse spjældet i den ønskede position. 1. Ved et hurtigt tryk på denne knap aktiveres spjældets indstilling af luftretningen. Spjældet bevæger sig 6 o for hvert tryk. Tryk igen på Sving-knappen, indtil spjældet er i den ønskede position. 2. Hvis der trykkes på knappen i yderligere 2 sekunder, aktiveres den automatiske svingning af spjældet. Tryk igen for at standset det. NB: Når spjældet svinger til en position, hvor det påvirker aircondition-anlæggets køle- eller varmevirkning, ændre det automatisk retning (op eller ned). Renluft-funktion (Kun på nogle modeller) Luftkvalitet er nøglen til komfort, og dette klimaanlæg er udstyret med et ioniseringsudstyr: Ionisering kan generere rigeligt med anioner til at fylde rummet med frisk og naturlig luft. Hele familien vil nyde en naturlig, ren og sund luft hver dag. Følg Mig-funktion (Kun på nogle modeller) Fjernbetjeningen virker som en fjerntermostat, der muliggør en præcis temperaturkontrol, hvor fjernbetjeningen befinder sig. For at aktivere Følg Mig-funktionen skal du med fjernbetjeningen pege på enheden og trykke på Følg Mig-knappen. Displayet på fjernbetjeningen viser den aktuelle temperatur på fjernbetjeningens lokation. Fjernbetjeningen vil sende dette signal til klimaanlægget hvert 3. minut, indtil der trykkes på Følg Mig-knappen. Hvis enheden ikke modtager Følg Mig-signalet i løbet af 7 minutter, vil enheden bippe for at angive, at Følg Mig-funktionen er slut Tørre- og antibakteriel funktion Når enheden slukkes på Afkøling, Affugtning, Auto (Afkøling) funktion, vil klimaanlægget fortsætte med at køre 10 minutter ved LAV ventilatorhastighed. Dette vil medvirke til at tørre vandet inde i indedelen, og forhindre bakterierne i at formere sig samt at give ren og frisk luft. Denne funktion er en standard fabriksindstilling. Hvis du ønsker at annullere den, skal du bruge fjernbetjeningen til at vælge Ventilator-funktion, trykke på Tænd/Sluk knappen for at tænde for enheden, trykke på Tænd/Sluk knappen igen for at slukke enheden efter 5 sekunder. I Affugtning & Antibakteriel funktion skal klimaanlægget først genstartes, når enheden er helt slukket.

18 Auto Ren funktion (Kun på nogle modeller) Funktionen bruges, efter der er afbrudt for kølefunktionen, til at rengøre udedelen og holde den frisk til næste funktion. Denne funktion er nem at få til at virke, da der er adgang til den via fjernbetjeningen. Hvis det er modeller, der kun har afkølingsfunktion, vil klimaanlægget fungere i KUN Ventilatorfunktion ved LAV ventilatorhastighed i 30 minutter og derefter stoppe funktionen, og enheden slukker. Hvis det drejer sig om modeller med både Afkøling og Opvarmning, vil klimaanlægget fungere således: Kun Ventilator-funktion ved lav ventilatorhastighed (13 minutter) Varmefunktion med LAV ventilatorhastighed (1 minut) --- Kun Ventilator-funktion (2 minutter) -- Stop funktion--- Slukker enheden. Bemærk! Denne funktion findes kun under Afkøling (Auto, tvunget Afkøling) og Affugtnings-funktion. Inden funktionen vælges, anbefales det at køre klimaanlægget i Afkølings funktion i omkring 30min. Når Auto Ren funktionen er aktiveret, vil alle Timer indstillinger blive annulleret. I Auto Ren funktion vil et ekstra tryk på Auto Ren knappen stoppe funktionen og slukke for enheden. 8 C/FP funktion Denne funktion gør det muligt at indstille anlægget til et sætpunkt på varmemode på 8 C. Knappen for aktivering af denne funktion kan være en separat knap kaldet FP eller ligger under knappen FP/Turbo som regel bare kaldet Turbo. Hvis den aktivering er indlagt under Turbo knappen skal denne knap holdes ned i 2 sekunder. Ved separat knap er et enkelt tryk nok. Funktionen er oprettet for dem som ønsker at holde en lav temperatur i f.eks. sommerhuset, når de ikke er til stede. Anlægget vil, når funktionen er aktiveret, forsøge at opretholde en temperatur på 8 C, men vil aldrig opnå denne temperatur, da der hele tiden vil mistes energi til omgivelserne. Typisk rum temperatur vil ligge omkring 4-5 C under den temperatur anlægget er indstillet til. Også i alm. varmefunktion Bemærk! Ved meget lave temperaturer udenfor kan temperaturen i huset komme tæt på eller under 0 C. Hold derfor jævnligt opsyn med pumpen og huset når temperaturen kommer under frysepunktet. Det er vigtigt at notere sig at, drift ved højere temperaturer end den der opnås ved brug af 8 C/FP funktionen, kan være bedre for huset idet tekstiler, møbler m.m. ofte har bedre af en alm. stue temperatur.

19 Fejlfinding og Tips til afhjælpning Klimaanlægget skal stoppes øjeblikkeligt, hvis en af nedenstående fejl optræder. Strømmen skal afbrydes, og det nærmeste kundeservicecenter kontaktes. PROBLEM: Hvis en af følgende koder vises i displayet, skal du slukke for strømmen og kontakte kundeservice: E0, E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8 eller P0, P1, P2, P3, P4 Sikringen springer tit, eller sikkerhedsafbryderen udløses ofte. Der er kommet fremmedlegemer eller vand ind i klimaanlægget. Fjernbetjeningen fungerer ikke eller fungerer fejlagtigt. Andre unormale situationer. Fejlfunktion Mulig årsag Løsning Anlægget starter ikke Strømsvigt Vent til strømmen er genoprettet Ledning ikke sat i Sæt ledningen i stikkontakten Sikring er sprunget Udskift sikringen Batteri i fjernbetjeningen skal Udskift batterierne udskiftes Timer-funktionen er forkert indstillet Vent indtil timeren er udløbet eller slet timer-indstillingen Anlægget nedkøler eller opvarmer ikke lokalet særligt godt, selv om der Ukorrekt temperatur indstilling Indstil den korrekte temperatur. Se Brug af de forskellige funktioner strømmer luft ud af Luftfilteret er blokeret Rens filteret indedelen Dører og vinduer står åbne Luk dører og vinduer Indendørs eller udendørs enheds luftindtag eller udtag er blokeret Kompressorens tre minutters Vent sikkerhedsfrakobling er aktiveret Hvis fejlen ikke blev afhjulpet, skal du kontakte Scanheat A/S. Husk at oplyse detaljeret hvori fejlen består og model navnet på enheden. Fjern blokeringerne og genstart anlægget Bemærk! Du må ikke selv begynde at reparere anlægget. Kontakt altid Scanheat A/S for reparation af anlægget.

20 Tips til funktioner Følgende ting kan forekomme under normal funktion. 1. Beskyttelse af klimaanlægget. Beskyttelse af kompressoren. Kompressoren kan ikke genstarte i 3 minutter, efter det er stoppet. Anti-kold luft (kun for modeller med omvendt cyklus) Enheden er beregnet til ikke at blæse kold luft i VARM funktion, når den indendørs varmeveksler er i en af følgende 3 situationer, og den indstillede temperatur ikke er nået. A) Når opvarmningen lige er startet. B) Afrimning. C) Lav temperatur opvarmning. Den indendørs og den udendørs ventilator stopper med at køre i afrimningsfunktion (kun for modeller med omvendt cyklus). Afrimning (Kun for modeller med omvendt cyklus)- Der kan genereres frost på udedelen under varmecyklussen, når udetemperaturen er lav og fugtigheden høj, hvilket resulterer i ringere varmeeffektivitet fra klimaanlægget. Under denne betingelse vil klimaanlægget stoppe opvarmningsfunktionen og automatisk starte afrimning. Afrimningstiden kan variere fra 6 til 10 minutter i henhold til udetemperaturen og mængden af frostopbygning på udedelen. 2. En hvid tåge der kommer fra indedelen. Der kan genereres en hvid tåge som følge af stor temperaturforskel mellem luftindtaget og luftudtaget på AFKØLINGS funktion i et indendørs klima med en høj relativ luftfugtighed. Der kan dannes en hvid tåge fra afrimningsprocessen, når klimaanlægget genstarter i OPVARMNINGS funktionen efter afrimning Lav støj fra klimaanlægget. Du kan måske høre en lav hvislende lyd, når kompressoren kører eller lige er stoppet med at køre. Denne lyd er lyden fra kølemiddel, der flyder eller stopper. Du kan også høre en lav knirke lyd, når kompressoren kører eller lige er stoppet med at køre. Det er forårsaget af varmeudvidelse og kuldesammentrækning af plasticdelene i enheden, når temperaturen skifter. Der kan høres en lyd forårsaget af, at lamelgitteret går tilbage til den originale position, når strømmen tændes. 4. Der blæses støv ud fra indedelen. Dette er normalt, når klimaanlægget ikke har været brugt i lang tid, eller under første anvendelse af enheden. 5. En speciel lugt kommer fra indedelen. Dette er forårsaget af, at indedelen afgiver lugte, der er gennemtrængt fra byggemateriale, møbler eller røg.

21 6. Klimaanlægget går over på Ventilator kun fra Afkølings- eller Opvarmnings funktion. Når indetemperaturen når den temperatur, der er indstillet på klimaanlægget, vil kompressoren automatisk stoppe. Kompressoren vil starte igen, når indetemperaturen stiger i Afkølings funktion eller falder i Opvarmnings funktion til det indstillede punkt. 7. Der kan dannes vanddråber på overfladen af indedelen, når den afkøler i en høj relativ fugtighed (relativ fugtighed højere end 80%). Indstil det vandrette jalousigitter på den højeste luftudtagsposition og vælg HØJ ventilatorhastighed. 8. Opvarmningsfunktion (kun modeller med omvendt cyklus) Klimaanlægget trækker varme ind fra udedelen og afgiver den via indedelen under varmefunktion. Når udetemperaturen falder, reduceres den varme, der trækkes ind af klimaanlægget, tilsvarende. På samme tid forøges klimaanlæggets varmebelastning som følge af større forskel mellem inde- og udetemperaturen. Hvis der ikke kan opnås en komfortabel temperatur via klimaanlægget, foreslår vi, at du anvender et ekstra varmeudstyr. 9. Auto-genstart funktion Når strømmen er afbrudt, kan klimaanlæg automatisk gemme den tidligere funktionsindstilling. 10. Lyn eller en mobiltelefon, der fungerer i nærheden, kan forårsage, at enheden fejlfungerer. Afbryd enheden fra strømmen og tilslut enheden til strømmen igen. Tryk på ON/OFF knappen på fjernbetjeningen for at genstarte funktionen. Garantibestemmelser Der ydes reklamationsret på produktet under de til enhver tid gældende bestemmelser. Det er dog et krav at nedenstående punkter er opfyldt: Installationen skal være udført med akkuratesse og på en sådan måde at produktet under drift ikke lider overlast. Er sammenføjninger af rør lavet således at anlægget har mistet kølemiddel - bortfalder reklamationsretten. Har anlægget kørt uden kølemiddel bortfalder reklamationsretten. Er samlingen af kabler udført således at der sker kortslutning bortfalder reklamationsretten. Er der ikke udført jævnlig rengøring af produktet bortfalder reklamationsretten, idet dette medfører unødigt slid. Er udedelen placeret således der kan ske påvirkning af snedriver, voldsomme vandmængder eller lignende, bortfalder reklamationsretten.

22 Udedelen skal jævnligt tilses for blade og andre fremmedlegemer, der må kunne påvirke driften negativt. I sommerhuse og lignende, hvor produktet i perioder kan stå længe uden drift, skal produktet rengøres før ibrugtagning. VED DRIFT UNDER VINTERLIGE FORHOLD (TEMPERATURER UNDER + 5 GRADER CELSIUS), MÅ ANLÆGGET IKKE KØRE UDEN AT DET DAGLIGT KAN INSPICERES OG VEDLIGEHOLDES, IDET DRIFTFORSTYRRELSER DER IKKE STRAKS AFHJÆLPES, KAN FØRE TIL NEDBRUD AF ANLÆGGET. OVERTRÆDES DETTE BORTFALDER REKLAMATIONSRETTEN. UNDER VINTERLIGE FORHOLD MÅ DER IKKE PLUDSELIG SKIFTES FRA VARME TIL KØL SKIFTER MAN FRA DEN ENE FUNKTION TIL DEN ANDEN SKAL DER KUN GRADVIST NEDKØLES. HVIS DER ER BLEVET FOR VARMT, LUFT EVT. UD. Udedelen skal placeres så beskyttet som muligt, under hensyntagen til at denne skal kunne komme af med luften og således der kan ske en effektiv afrimning. Vedligeholdelse af produktet skal være udført således at produktet fremstår i en stand som man må forvente i forhold til den tid anlægget har været i brug. Dele af anlægget som må anses for at være udsat for naturlig slitage under brug, er ikke omfattet af reklamationsretten Der er lovkrav om at køleanlæg skal tilses mindst én gang om året af en autoriseret kølemontør. Der regnes fra købsdatoen. Dette tilsyn skal sikre at der ikke er udslip og at deres anlæg kører optimalt. Sker dette tilsyn ikke, bortfalder reklamationsretten. Reklamationsretten gælder selve varen. Fragtomkostninger og udgifter til installatør og evt. kørsel er ikke dækket af reklamationsretten. Husk at kontrollere produktet umiddelbart ved modtagelse, hvis de modtager produktet med fragtmand. Producenten kan ikke gøres ansvarlig for transportskader. Ansvars begrænsning Indholdet af denne manual berøres af uvarslede ændringer, som opstår som følge af det tekniske fremskridt. Importør og forhandler kan ikke overtage ansvar for skader, som opstår som følge af fejl eller tilsidesættelse af informationer, som er stillet til rådighed i denne manual. Vi overtager under ingen omstændigheder ansvaret for: Krav, som tredjemand stiller mod dem på grund af tab eller beskadigelse. Tab eller beskadigelse af deres optegnelser eller data. Finansielle følgeskader (inkl. Tabt fortjeneste eller besparelser) eller afledede skadevirkninger, også i tilfælde, hvor vi er blevet informeret om mulighed for sådanne skader.

23 SIMA Installationsvejledning Se for opdateringer Anlægget skal monteres af en autoriseret installatør. For autoriseret installatør besøg - Leverandøren kan frafalde reklamationsretten såfremt der er uklarhed om korrekt montering. Anlægget må ikke ibrugtages før det efter installation har hvilet i 30min, idet kølemidlet skal sætte sig. Opsætning uden brug af autoriseret installatør sker på eget ansvar. Læs hele installationsvejledningen, før produktet installeres. Hvis ledningen beskadiges, må udskiftning kun foretages af en autoriseret installatør. Anlægget må aldrig nedtages eller flyttes af andre end en autoriseret installatør. Advarsel! Forkert installation vil forårsage lækage, elektrisk stød og/eller brand. Forsikrer dem altid at installatøren er autoriseret. Dette kan gøres ved at få oplyst installatørens KMO-nummer Anlægget skal monteres på et let tilgængeligt sted. Alle ekstraomkostninger, ved brug af special udstyr, nedrivning af vægge eller lignende, for servicering af enheden og der tilhørende rør, vil være kundens eget ansvar og for kundens regning. Sikkerhedsforanstaltninger Følgende bør altid overholdes af sikkerhedsmæssige hensyn: Sørg for at læse følgende ADVARSEL, inden klimaanlægget installeres. Sørg for at overholde de angivne forsigtighedsforanstaltninger, da de indeholder vigtige emner om sikkerhed. Efter at have læst denne vejledning skal du gemme den sammen med brugermanualen et praktisk sted for senere læsning.

24 Anlægget skal monteres af en aut. Installatør. Forkert installation kan forårsage skade som følge af brand, elektrisk stød, at enheden falder ned eller udsivning af vand. Rådfør dig med forhandleren, hvor du har købt enheden, eller en autoriseret installatør. Installér enheden sikkert, et sted der kan bære enhedens vægt. Hvis enheden installeres et sted, der ikke kan bære den, kan den falde ned, hvilket kan forårsage skade. Brug de foreskrevne ledninger til at tilslutte inde- og udedelen sikkert, og fastgør ledningerne godt til tavlen, der forbinder grupperne, så ledningernes belastning ikke overstiger gruppens sikringsværdi. Forkert tilslutning og fastgørelse kan forårsage brand. Sørg for at bruge de medfølgende dele eller originale reservedele til installationsarbejdet. Hvis der bruges defekte dele, kan det forårsage skader som følge af brand, elektrisk stød, at enheden falder ned, osv. Installationen skal udføres sikkert i henhold til installationsvejledningen. Forkert installation kan forårsage personskade som følge af brand, elektrisk stød, at enheden falder ned eller udsivende vand. El-arbejdet skal udføres i henhold til installationsvejledningen, og der skal bruges et særligt kredsløb. Hvis hovedstrømkredsens kapacitet er utilstrækkelig, eller der er udført fejlbehæftet el-arbejde, kan det resultere i brand eller elektrisk stød. Kontrollér at kølemidlet ikke lækker, når installationen er fuldført. Fastgør på en sikker måde el-delens dæksel til indedelen og betjeningspanelet til udedelen. Hvis el-delens dæksler for indedelen og/eller udedelens betjeningspanel ikke er fastgjort sikkert, kan det resultere i brand eller elektrisk stød som følge af støv, vand osv Personen der udfører montagen er ansvarlig for korrekt montage og oppebærer garanti forpligtigelsen ved forkert montage. Læs først hele afsnittet helt igennem! Indedel: Installation af inde- og udedel Indedelen må ikke placeres i et hjørne. Der skal være minimum 40 cm til gulv. Indedelen placeres bedst under loftet. Udsæt ikke indedelen for varme eller damp. Vælg et sted, hvor der ikke er forhindringer foran eller omkring enheden. Sørg for, at kondensvand nemt kan bortledes. Installér ikke enheden tæt på en døråbning.

25 Brug en sømfinder til at finde søm for at undgå unødvendig skade på væggen. Der kræves en mindste rørlængde på 2m for at minimere vibrationer og overdreven støj. Indedelen skal installeres, så der er et minimumsareal på 15 cm fra loftet. Variationer i rørenes længde vil/kan kræve justering af dosering af kølemiddel. Udedel: Hvis der bygges en markise over udedelen for at forhindre, at den udsættes for direkte sollys eller regn, skal det sikres, at varmestrålingen fra kondensatoren ikke begrænses. Sørg for at frigangen rundt om enhedens bagside er mere end 10cm og venstre side mere end 30cm. Enhedens front bør have mindst 200cm friareal og tilslutningssiden (højre side) bør have mindst 60cm s friareal. Undlad at placere dyr og planter i vejen for luftindtag eller udtag. Tænk på klimaanlæggets vægt og vælg et sted, hvor støj og vibrationer ikke vil blive et problem. Vælg et sted, hvor den varme luft og støjen fra klimaanlægget ikke forstyrrer naboerne. Bunden af udedelen skal være minimum 10cm over jorden, af hensyn til sne og blade. Optimal højde er mellem 20-30cm over jorden. Tag-installation Hvis udedelen installeres på en tagkonstruktion, skal enheden nivelleres. Sørg for at tagkonstruktion og forankringsmetode er hensigtsmæssig for placering af enheden. Sørg for at få dækket hullet igennem taget ordentligt af med taghætte eller lignende. Rådfør dig med lokale reglementer angående tagmontering. Hvis udedelen installeres på tagkonstruktioner eller udvendige vægge, kan det resultere i overdreven støj og vibrationer, og det kan klassificeres som en ikke-brugbar installation Installation af indedelen 1. Anbring installationspladen Anbring installationspladen vandret på væggens konstruktionsdele med respektafstande rundt om installationen. Hvis væggen er lavet af mursten, beton eller lignende skal der bruges ravplugs til den specifikke væg type. Anbring installationspladen på væggen med otte skruer. Bemærk! Anbring installationspladen og bor huller i væggen efter væggens konstruktion og ud for monteringspunkter på installationspladen. 2. Bor et hul i væggen Bestem hullets position i henhold til monteringspladen. Bor et hul (Ø 65mm) der skråner let ned af mod ydersiden af væggen.

26 Brug altid gennemføring 3. Installer kobberrørene og kondensvandsafløbet Lad drænslangen hælde ned af. Undlad at installere drænslangen som vist nedenfor. Når der skal forbindes forlængerslange på drænslangen, skal forlængelsen isoleres med afskærmningsrør, og drænslangen må ikke være slap. Saml rør, kabler og drænslange sikkert med tape, jævnt fordelt. 4. Opsætning af indedelen Før rør, drænslange og kabler igennem hullet i væggen Sæt den øverste klo på bagsiden af indedelen på den øverste krog på installationspladen, og flyt så indedelen fra side til side for at tjekke at den er sat sikkert fra på krogen. Hvis ikke røret er ført direkte igennem væggen kan der nemt laves rørarbejde ved at løfte indedelen med et beskyttelses materiale mellem indedel og væggen. Tag dette materiale væk igen efter endt rørarbejde Skub den nederste del af indedelen ind mod væggen. Flyt så indedelen fra side til side igen, og op og ned, for at kontrollere at den er sat sikkert fast på krogen i bunden. Forsigtig! Tilslut først rørene på indedelen, så udedelen. Pas på drænslangen ikke er slap. Sørg for at drænslangen placeres på nederste side af bundtet. Hvis den placeres på oversiden, kan det forårsage, at drænskålen løber over inde i enheden. Kryds eller sno ikke strømledningen sammen med nogen anden ledning. Lad drænslangen løbe skråt nedad for nemt at kunne aflede kondensvandet. Installation af udedelen Installer udedelen på en fast bund for at forhindre tiltagende støj og vibrationer. Vi anbefaler brug af stel eller fødder placeret på en flisebelægning. Placer udedelen således at luftaftrækket ikke bliver blokeret. Sørg for 2m frirum foran udedelen.

27 Hvis installationsstedet er udsat for stærk vind, f.eks. ved kysten, skal udedelen placeres på langs med væggen så ventilatoren kører korrekt. Brug evt. støv- eller afskærmningsplader for at beskytte udedelen. Hvis der monteres på væggen skal man sørge for at væggen er af massiv sten, beton eller lignende. Brug altid vibrationsdæmpere for at mindske resonans risikoen. Montage på træ væg frarådes grundet stor risiko for resonans udvikling. Forbindelsen mellem mur, beslag og anlæg skal være fast og sikker. Det elektriske arbejde Alle el-installationer skal overholde de gældende lokale og nationale regler inden for elektricitet. Hvis der er alvorlige sikkerhedsproblemer med strømforsyningen, vil og skal den autoriserede installatør nægte at installere klimaanlægget, før problemet er blevet løst. Dette skal forklares kunden i et sådant tilfælde. Strømspændingen bør være i området af 90%~110% af mærkespændingen. Sørg for at der er ordentlig jordforbindelse i den benyttede strømforsyning. Det anbefales at give anlægget sin egen gruppe, og at der fremføres en egen stikkontakt til anlægget. Tilslutning af ledningerne på indedelen: 1. Inde-/udedelens tilslutningsledning skal være af korrekt type. (Medfølger som regel) 2. Løft indedelens frontpanel og fjern skruen til dækslet der beskytter klemmerækken. 3. Tilslut ledningerne til klemmerne efter deres mærker. Hvis ledningerne ikke er mærket skal man sørge for at samme ledning går til samme klemmenummer på både inde og udedel. 4. Monter dækslet igen og luk frontpanelet Tilslutning af ledningerne på udedelen: 1. Fjern tilslutningsdækslet, der beskytter klemmerækken og de elektriske dele på udedelen. 2. Tilslut ledningerne til klemmerne efter deres mærker. Hvis ledningerne ikke er mærket skal man sørge for at samme ledning går til samme klemmenummer på både inde og udedel. 3. For at forhindre indtrængen af vand og beskyttelse af klemmerækken, skal der laves en løkke af forbindelseskablet. 4. Monter tilslutningsdækslet igen for at beskytte klemmerækken og de elektriske dele igen. Bemærk! På nogle modeller skal udedelen have strømforsyningen. Indedelen vil således blive tilført strøm igennem udedelen.

28 Vakuumering af anlægget 1. Kontroller at hvert rør, både på gas og væske siden, mellem inde og udedelen er forbundet korrekt. 2. Tag hætten af serviceventilen og tilslut manometer. 3. Tilslut nitrogen beholderen og tryk anlægget fuld med nitrogen til et tryk på omkring 40bar. 4. Lad anlægget stå med dette tryk i 10-15min. 5. Hvis trykket opretholdes kan der springes videre til næste punkt. Hvis ikke trykket opretholdes er der en utæthed et sted på systemet der skal lokaliseres og udbedres. Når utætheden er udbedret skal punkt 1-4 gentages. 6. Tilslut vakuumpumpen til manometeret. 7. Lad vakuumpumpen kører i ca.30-45min. 8. Luk for forbindelsen til rørsystemet på manometer og sluk vakuumpumpen. Observer at systemet kan holde vakuummet over en periode på 10-15min 9. Hvis vakuummet opretholdes kan der springes videre til Åbning af kølemidlet. Hvis ikke vakuummet opretholdes er der en utæthed et sted på systemet der skal lokaliseres og udbedres. Når utætheden er udbedret skal punkt 6-8 gentages Åbning af kølemidlet 1. Skru hætterne af ventilerne på både gas og væske side. 2. Åben nu for umbrachoventilen på væske siden. Drej den helt ud indtil den møder modstand. 3. Åben nu for umbrachoventilen på gas siden. Drej den helt ud indtil den møder modstand. Anlægget er nu klar til test. Med manometer stadig monteret på service ventilen startes anlægget først op i kølefunktion. Hvis det er meget koldt ude kan der startes op i varmefunktion. Kontroller at trykket er korrekt ud fra indstillede temperatur og udetemperaturen. Hvis der bruges under 4m rørtræk er der kølemiddel nok på anlægget fra fabrikken. Hvis der er lavet rørforlængelse på systemet, til en samlet rørlængde på over 4m, skal der efterfyldes kølemiddel. Der skal efterfyldes 30g per meter ekstra rør.

29 Bemærk! Indkør altid trykket i henhold til manometer måling, indstillingen af temperaturen på anlægget og udetemperaturen. Når det korrekte tryk er opnået i anlægget, skal der test køres med anlægget i ca. 15min. Test samtlige funktioner igennem på anlægget. Sluk for anlægget efter endt testkørsel. Afmonter nu service slange og manometer fra anlægget. Pas på da der kan være lidt overtryk i slangen. Anlægget er nu færdig monteret og klar til brug. God fornøjelse! Spørgsmål, Service, Hotline? Kontakt Scanheat A/S. Kontakt info: Scanheat A/S Gotlandsvej Horsens Tlf: For service og montage, kontakt Scanheat A/S Kontakt info: Scanheat A/S Gotlandsvej Horsens Tlf:

SCAN1 BRUGERVEJLEDNING

SCAN1 BRUGERVEJLEDNING Inden du tager dit klimaanlæg i brug, bedes du læse denne vejledning grundigt og gemme den til fremtidig opslag. SCAN1 BRUGERVEJLEDNING Se www.andes.dk for opdateringer Anlægget skal monteres af en autoriseret

Læs mere

IIndholdsfortegnelse TVP 13

IIndholdsfortegnelse TVP 13 TVP12 TVP 13 IIndholdsfortegnelse 1 Opbygning og funktion... 3 1.1 Navn på hver enkelt komponent... 3 1.2 Vejledning inden brug... 4 1.3 Beskrivelse af fjernbetjeningen... 7 1.4 Anvendelse af fjernbetjeningen...

Læs mere

Brugermanual. Jungfrau Nordic N-Serie

Brugermanual. Jungfrau Nordic N-Serie H. Jessen Jürgensen A/S - alt til klima- og køleanlæg Brugermanual Samsung Jungfrau Nordic N-Serie 1 Indhold Side Sikkerhedsforanstaltning 3 Tjek før ibrugtagning 4 Unitten 5 Fjernbetjening 6 Basis funktioner

Læs mere

IVT Nordic Inverter 12 KHR-N

IVT Nordic Inverter 12 KHR-N DK IVT Nordic Inverter 12 KHR-N Brugervejledning Art.nr.: 6720641489 Udgave: 2009/08 Læs brugerhåndbogen nøje igennem, før du tager produktet i brug. Brugerhåndbogen skal opbevares et sikkert sted mhp.

Læs mere

FLEXIT CVR 1000, CVR 2000 CVR 3000, CVR 4000

FLEXIT CVR 1000, CVR 2000 CVR 3000, CVR 4000 FLEXIT CVR 1000, CVR 2000 CVR 3000, CVR 4000 94218DK_04 2013-04 ART.NR.: 04010 04020 04030 04040 Monterings- og brugervejledning Centralstøvsugere Tillykke med dit valg af centralstøvsuger Hvis du bruger

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

SWIMMINGPOOL VARMEPUMPER

SWIMMINGPOOL VARMEPUMPER HYDRO-PRO SWIMMINGPOOL VARMEPUMPER Installation & Brugsanvisning BEVO NORDIC A/S 30-05-2011 Indhold 1. Forord... 3 2. Specifikationer... 4 3. Installation og tilslutning... 7 4. Brug og drift... 12 5.

Læs mere

EHP 6.5 AA SPLIT AIR/AIR HEAT PUMP OPERATION MANUAL SPLIT LUFT/ LUFT VARMEPUMPE BRUKSANVISNING ILMALÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖOHJE

EHP 6.5 AA SPLIT AIR/AIR HEAT PUMP OPERATION MANUAL SPLIT LUFT/ LUFT VARMEPUMPE BRUKSANVISNING ILMALÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖOHJE SPLIT AIR/AIR HEAT PUMP OPERATION MANUAL ENGLISH SPLIT LUFT/ LUFT VARMEPUMPE BRUKSANVISNING ILMALÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖOHJE LUFTVÄRMEPUMP ANVÄNDARHANDLEDNING SPLIT LUFT / LUFT VARMEPUMPE BETJENINGSVEJLEDNING

Læs mere

Mobilt klimaanlæg. Brugsanvisning. Model: GPC12AF-K3NNA7A GPE12AF-K3NNA7A

Mobilt klimaanlæg. Brugsanvisning. Model: GPC12AF-K3NNA7A GPE12AF-K3NNA7A Mobilt klimaanlæg Brugsanvisning Model: GPC12AF-K3NNA7A GPE12AF-K3NNA7A Tillykke med købet af dette klimaanlæg. Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt, inden klimaanlægget tages i brug, og gem brugsanvisningen

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING DA TRÆPILLEBRÆNDEOVN FLAT MOD. COMFORT AIR - KERAMIK FLAIR MOD. COMFORT AIR - FEDTSTEN Oversættelse af den originalsprogede vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

INDHOLD SIKKERHEDSANVISNINGER... 2

INDHOLD SIKKERHEDSANVISNINGER... 2 Inden du begynder at betjene dette apparat, bør du læse manualen grundigt og gemme den til senere opslag. Da de følgende betjeningsanvisninger dækker flere modeller, er det muligt, at dit køleskabs karakteristika

Læs mere

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N. Brugervejledning. Varenummer: 6720645221 Version: 2010/10

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N. Brugervejledning. Varenummer: 6720645221 Version: 2010/10 DA IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N Brugervejledning Varenummer: 6720645221 Version: 2010/10 Læs brugervejledningen grundigt igennem, før du tager produktet i brug. Brugervejledningen skal opbevares et sikkert

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S alt til klima- og køleanlæg. Mac/Word/Aermec EXL.doc 05.2000

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S alt til klima- og køleanlæg. Mac/Word/Aermec EXL.doc 05.2000 H. JESSEN JÜRGENSEN A/S alt til klima- og køleanlæg Brugsvejledning til AERMEC split luftkonditioneringsanlæg EXL IEXLFX 9808 67042.01 Mac/Word/Aermec EXL.doc 05.2000 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi erklærer,

Læs mere

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER DA Indledning Brugervejledningen (herefter kaldet vejledningen) giver brugeren nyttige oplysninger om korrekt arbejde med og sikkerhed for maskinen og letter dennes arbejde med maskinen (herefter kaldet

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Køleskab med PerfectFresh og DynaCool K 34272 id K 35272 id K 37272 id da-dk Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING DA TRÆPILLEOVN CUTE/THEMA AIR Oversættelse af original vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... II INDLEDNING...1 1-ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...2 2-BRÆNDSEL...6

Læs mere

Opvaskemaskine D9500H

Opvaskemaskine D9500H Opvaskemaskine D9500H Brugermanual HN8820 14 kuverter Alt funktion Auto programmer KORT BETJENINGSOVERSIGT - For detaljer, se brugermanualens afsnit om emnet Tænd for opvaskeren Tryk på On/Off knappen

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ERES38810X http://da.yourpdfguides.com/dref/3896915

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ERES38810X http://da.yourpdfguides.com/dref/3896915 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3)

BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3) BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3) Service Reservedele NH Bioservice SCANINCO Viborgvej 52 Krøsbærvej 17 8766 Nørre Snede 7330 Brande Tlf 21662288 Tlf. - 61123446 Installations-, funktions-

Læs mere

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE svejledning Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE Vigtige sikkerhedsanvisninger 2-3 Installation 4 Opstilling 4 Indbygning 4 Ventilation 4 Tilslutning til el 5 Typeskilt 5 Beskrivelse af apparatet 6 Start

Læs mere

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW ENN2853AOW...... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ІНСТРУКЦІЯ 71 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED..............................................................

Læs mere

Opvaskemaskiner Brugervejledning

Opvaskemaskiner Brugervejledning Opvaskemaskiner Brugervejledning GS63210W, GU63210W Læs denne vejledning Denne vejledning indeholder afsnit med sikkerhedsanvisninger, driftsvejledning, installationsvejledning og tips til fejlfinding

Læs mere

Morsø P50/51. Opstillings- og betjeningsvejledning. www.morsoe.com

Morsø P50/51. Opstillings- og betjeningsvejledning. www.morsoe.com Morsø P50/51 Opstillings- og betjeningsvejledning P50 P51 www.morsoe.com Indhold 1.0 Opstilling af Deres morsø ovn............................... 5 2.0 Fyringsteknik/Brugen af Deres ovn.......................

Læs mere

Installationsvejledning DHP-AQ

Installationsvejledning DHP-AQ Installationsvejledning DHP-AQ VMGFD101 Hvis denne vejledning ikke følges ved installation og service, er Danfoss A/S forpligtelser i henhold til gældende garantibestemmelser ikke bindende. Danfoss A/S

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Vinkøleskab

Brugs- og monteringsanvisning Vinkøleskab Brugs- og monteringsanvisning Vinkøleskab Læs venligst brugs- og monterings- anvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr. 09 875 650

Læs mere

Brugsanvisning. Køl/fryseskabet

Brugsanvisning. Køl/fryseskabet Brugsanvisning Køl/fryseskabet Tillykke med Deres valg af Gorenje køl/fryseskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køl/ fryseskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt

Læs mere

823 0060 020 30200 - Edition 2 2005-03. Printed in Sweden by AB Åmålstryck

823 0060 020 30200 - Edition 2 2005-03. Printed in Sweden by AB Åmålstryck deutsch Betriebsanleitung...2-15 svenska Bruksanvisning...2, 16-28 english Operating Instructions...2, 29-41 italiano Instrucciones de uso...2, 42-54 Brugsanvisning...2, 55-67 823 0060 020 30200 - Edition

Læs mere

Gastroback. Brugsvejledning DK. Automatisk ismaskine. Art.-Nr. 42909 Smart Ice Cream Advanced Automatic

Gastroback. Brugsvejledning DK. Automatisk ismaskine. Art.-Nr. 42909 Smart Ice Cream Advanced Automatic Gastroback Brugsvejledning DK Automatisk ismaskine Art.-Nr. 42909 Smart Ice Cream Advanced Automatic Læs alle instruktionerne før brug første gang! Model og påhæng kan udskiftes! Til husholdningsbrug!

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Oversigt over køle-/fryseskabet

Indholdsfortegnelse. Oversigt over køle-/fryseskabet Br ugsanvi sni ng DK CBNPes3976 Oversigt over køle-/fryseskabet 1. Belysning 2. Blæser 3. Glashylde 4. Dørhylde med vippelåge 5. Dørhylde 6. Delbar glashylde 7. Fleksibel flaske-opbevaringshylde 8. Dørhylde

Læs mere