Forslag til Planstrategi - en bæredygtig udvikling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til Planstrategi - en bæredygtig udvikling"

Transkript

1 Odder Kommune KOMMUNEPLAN Forslag til Planstrategi - en bæredygtig udvikling oktober 2003

2 2 Indholdsfortegnelse side Forord 3 Indledning 5 1. Odder Kommune vender blikket udad 8 2. Velvære og sundhed er nøglen til fremtiden Odder Kommune har borgeren i centrum Odder Kommune søger løsninger, der gavner helheden 16 Kommuneplan Pjecen er udarbejdet af NIRAS Konsulenterne i samarbejde med Odder Kommune

3 Forord 3 Ifølge planloven skal alle kommuner udarbejde og offentliggøre en strategi for kommunens planlægning inden for den første halvdel af byrådsperioden dvs. inden udgangen af Kommuneplanstrategien skal indeholde oplysninger om den planlægning, der er gennemført efter den seneste revision af kommuneplanen samt byrådets vurdering af og strategi for udviklingen i den kommende periode. Desuden skal strategien indeholde én af følgende beslutninger: - om kommuneplanen skal revideres som helhed (= alle områder); - om kommuneplanen skal revideres inden for særlige temaer - eller; - om kommuneplanen skal genvedtages for en ny 4 års periode. Endelig skal der udarbejdes og offentliggøres en strategi for hvorledes Odder Kommune vil bidrage til en bæredygtig udvikling i det 21. århundrede. På denne baggrund startede Odder Kommune i foråret 2003 processen frem mod en revision af den gældende Kommuneplan Processen blev indledt med en statusopsamling af de væsentligste udviklingstræk indenfor kommunens forskellige områder i den periode, der er gået, siden den nuværende kommuneplan blev vedtaget. Herefter blev alle byrådsmedlemmerne (i maj 2003) interviewet om, hvad der efter deres mening har været væsentligt for udviklingen i kommunen, og hvilke udfordringer de ser for den kommende periode. Resultatet af statusopsamlingen og interviewene blev samlet i et strategioplæg, der dannede grundlag for et kommuneplanseminar, som blev afholdt i byrådet i slutningen af juni. Rammen om seminaret var en cafédebat, hvor politikerne med støtte fra forvaltningscheferne fik debatteret de overordnede mål og strategier for den kommende kommuneplan herunder hvordan kommuneplanen skal revideres. På baggrund af byrådsseminaret besluttede byrådet, at grundlaget for Kommuneplan skal være en temarevision med fokus på 4 temaer, som præsenteres i det følgende. Indledningsvis giver planstrategien et samlet oversigt over de udfordringer og muligheder, Odder Kommune står over for i den kommende periode, og som har dannet grundlag for byrådets valg af temaer og strategier. Det skal bemærkes, at det er Byrådets holdning, at en bæredygtig udvikling bør indgå i en helhedsorienteret vurdering og behandling. De overordnede strategier vil derfor være en del af kommuneplanlægningen og indgår således heri.

4 4

5 Indledning 5 Udfordringer og muligheder Der tales meget om branding i disse tider, hvor konkurrencen hele tiden øges. Hvad enten det handler om kommuner, byer, lande eller virksomheder bliver det stadig vigtigere at skille sig ud, at være kendt for noget positivt og særligt. Der ofres mange ressourcer på markedsføring og branding, også i kommunerne, og samtidig er der delte meninger om behov og effekt. Er det nu ikke bare en ny modedille, gammel vin på nye flasker? Imidlertid viser flere undersøgelser, at det er en vigtig faktor for fremtidens kommuner at være kendt for noget positivt, hvad enten det er personer, projekter eller måden, man gør tingene på. Hvor fx Odense er kendt for H.C. Andersen og Brandts Klædefabrik, er Kolding kendt for dynamik og nytænkning. Hvor Skagen er kendt for kunsten og lyset, er Herning kendt som en driftig handelsby. I øjeblikket arbejder Strukturkommissionen, som er nedsat af regeringen, på en ny administrativ struktur på det offentlige område. Arbejdet vil sandsynligvis medføre, at antallet af kommuner mindskes ved sammenlægning af flere mindre kommuner. Disse perspektiver gør ikke kampen om borgere og virksomheder mindre i fremtiden. Hidtil har de fleste - borgere såvel som virksomheder - valgt bosted ud fra kriterier som placering (afstand til arbejdsplads eller arbejdskraft), pris og serviceniveau. Meget tyder dog på, at fremtidens borgere og virksomheder i stigende grad vil vælge bosted efter mere følelses- og holdningsmæssige kriterier, som fx natur, kultur og økologi. Set i det lys har Odder Kommune meget at byde på. Placeringen tæt ved landets næst største by og forholdsvis kort afstand til Horsens giver kommunen mange fordele. Den lange kyststrækning og smukke natur er andre kvaliteter, kommunen kan udnytte bedre i fremtiden. I den periode der er gået, siden den sidste kommuneplan blev vedtaget, har byrådet og forvaltningen gjort en aktiv indsats for at få flere til at bosætte sig i kommunen, og det er lykkedes over al forventning. Mange har i perioden fået øjnene op for Odders kvaliteter, og indbyggertallet er steget med 9 procent mod de forventede 3 procent.

6 6 Indledning Da væksten ser ud til at fortsætte, vil byrådet fremover fokusere på balancen mellem fortsat vækst på bosætningsområdet, og de merudgifter det afføder i den offentlige service. For at kunne leve op til prædikatet en god bosætningskommune er det afgørende, at det nuværende serviceniveau fastholdes. Desværre er nogle af kommunens større industrivirksomheder lukket i perioden. Men takket være en stærk iværksætter kultur og vækst i andre erhverv er såvel antal arbejdspladser i kommunen som beskæftigelsesprocenten bevaret på et højt niveau. Alligevel ligger det byrådet stærkt på sinde at få skabt flere arbejdspladser og få udvidet erhvervsområdet med nye typer af virksomheder. I februar 2003 vedtog byrådet en udviklingspolitik, der overordnet har til formål at fremme erhvervslivet og detailhandlen i kommunen. Politikken har 5 indsatsområder: Erhvervsudvikling Bosætning Udvikling i detailhandlen Fritid og kultur Turisme Udviklingspolitikkens mål og strategier er tænkt ind i planstrategien, således at de indgår i de relevante temaer. Kommunens befolkning fordeler sig nogenlunde ligeligt mellem Odder by og oplandet. Derfor har byrådet hidtil ført en decentral politik med 6 lokalcenterbyer og 7 oplandsskoler. Den decentrale struktur har til formål at dele sol og vind lige mellem by og land, men efter byrådets opfattelse bør Odder Kommune i fremtiden i højere grad ses som en helhed og søge løsninger, der gavner borgerne bedst ud fra en helhedsbetragtning. Odder har et godt og varieret handelsliv, men de fysiske rammer er nedslidte, hvilket kan blive en trussel mod både handelsliv og bosætningen. Derfor er der i de forløbne år gennemført en helhedsorienteret byfornyelsesproces omkring bymidten i Odder. Borgere og interessenter har været inddraget i denne proces, som har omfattet helt nye metoder for borgerinddragelse og planlægning. Projektet har givet kommunen nogle erfaringer med borgerinddragelse, som byrådet ønsker at bygge videre på i fremtiden, såle-des at borgerne får reel indflydelse på de beslutninger, der træffes. Odder Kommune er kendt for et godt serviceniveau specielt på social- og sundhedsområdet. Pasningsgarantien er en stor succes, men også sygehusets gode omdømme har skønt det er indskrænket til nogle få akutfunktioner stadig betydning for kommunens image. Byrådet har stor opmærksomhed på den enkeltes behov, og kommunen har i den forløbne periode bestræbt sig på at finde individuelle og alternative løsninger frem for pakkeløsninger. I den forgangne periode har kommunen fået en helt ny folkeskole, der som en af de første i landet lever op til kravene i folkeskoleloven, og byrådet vil fremover arbejde for at forbedre og udvikle kommunens folkeskoler. Kommunen har også fået en interaktiv hjemmeside Odder Nettet hvor virksomheder og borgere kan søge informationer og tilkoble deres personlige hjemmesider. Hjemmesiden er blevet kåret som landets bedste offentlige hjemmeside, og er af stor betydning for kommunikationen mellem kommunen, borgerne og virksomhederne. Samlet set har Odder Kommune altså gode kort på hånden for at markedsføre sig og blive kendt for noget godt. Men det er vigtigt at vælge, hvad det er, Odder vil kendes på. Hvor skal der prioriteres for tilvalg kræver som bekendt fravalg.

7 Indledning 7 I efterfølgende skema opsummeres Odder Kommunes samlede styrker og svagheder, og hvilke muligheder for og trusler mod udviklingen byrådet ser for den kommende periode. På baggrund af det billede, der tegner sig i skemaet, har byrådet udpeget følgende 4 temaer for den kommende kommuneplan. Temaerne bygger på tanken om helhed i planlægningen og går derfor på tværs af de traditionelle sektorskel: Odder Kommune vender blikket udad. Velvære og sundhed er nøglen til fremtiden. Odder Kommune har borgeren i centrum. Odder Kommune søger løsninger, der gavner helheden. STYRKER Geografisk placering Kyststrækning - sommerhusområderne Natur - herregårdslandskaber Bosætning Bykvalitet og handelsliv Aktive borgere IT og Odder Nettet Hånd om borgeren MULIGHEDER Målrettet markedsføring og branding af Odder Kommune Nytænkning i erhvervsstruktur Udnyttelse af omsorgs- og sundhedsimage Fokus på helhedsløsninger Øget borgerinddragelse SVAGHEDER Opdeling i by og land Dyr skolestruktur Placering i forhold til motorvejen Ændring i traditionel erhvervsstruktur Nedslidte fysiske rammer TRUSLER Detailhandel i Århus Virksomheder flytter til motorvej Folk kører forbi pga. manglende synlighed af kommunens attraktioner

8 8 1. Odder Kommune vender blikket udad I den forgangneperiode er det blevet stadig mere udbredt, at såvel store som små kommuner går sammen med en eller flere nabokommuner i et mere eller mindre tæt samarbejde. Samarbejdet iværksættes dels for at nedbringe udgifterne til den offentlige service, dels for at stå stærkere i konkurrencen mellem regionerne. Mange indsatsområder går på tværs af kommunegrænser, og Odder Kommune hverken kan eller skal kunne alting selv. Kommunerne i en region har mange fælles interesser og vil derfor have stor gavn af at dele den viden, de indhenter på forskellige områder og finde en fornuftig arbejdsdeling af fremtidens opgaver. Odder Kommune deltager allerede på forskellig vis i samarbejder med andre kommuner, bl.a. er kommunen med i 11 kommunesamarbejdet, som er et samarbejde mellem kommuner, erhvervsvirksomheder og forskningsinstitutioner omkring markedsføring, vækstgrupper, et fælleskontor i Bruxelles og andre innovative initiativer. Byrådet vil i den kommende periode være pro-aktiv i arbejdet for et styrket kommunesamarbejde med det formål at: Finde de optimale samarbejdspartnere i fremtidens offentlige struktur. Fremme fælles interesser og skabe fælles løsninger til gavn for kommunen og regionen. Levere den bedste og billigste service til den enkelte borger. Byrådet ser muligheder for samarbejde indenfor følgende indsatsområder: Det tekniske område: Her ser byrådet positivt på et tværkommunalt samarbejde omkring trafikale forhold, vejnet, sikkerhed og vedligeholdelse. På det miljømæssige område samarbejdes der allerede omkring renovation, affaldssortering, miljøcenter, men byrådet ser også mulighed for at samarbejde omkring forsyning (fx elforsyning). Erhverv: Odder Kommunes placering i forhold til motorvejsnettet har sammen med den generelle erhvervsudvikling haft store konsekvenser for kommunens erhvervsstruktur. Industri og transporttunge erhverv placerer sig tæt ved motorvejen, fx i Skanderborg. Motorvejens placering kan der ikke ændres på, og derfor vil byrådet arbejde for et tvær-

9 Faktaboks Regeringen har nedsat en strukturkommission, som i øjeblikket er ved at undersøge den offentlige struktur. I begyndelsen af 2004 vil kommissionen komme med et forslag til en ny administrativ struktur i Danmark. Det forventes at forslaget vil indeholde sammenlægninger af flere mindre kommuner, så antallet af kommuner reduceres. Spørgsmål til debat På hvilke områder skal Odder Kommune øge samarbejdet med andre kommuner? Hvilke andre parter kan det være interessant for kommunen at samarbejde med i fremtiden? Skal Odder Kommune være en del af en større kommune i fremtiden? kommunalt erhvervssamarbejde, der styrker regionens samlede erhvervsliv og sikrer en tværkommunal erhvervsstruktur og arbejdsdeling, der kan være med til at definere og opbygge en ny erhvervsstruktur i Odder Kommune. Arbejdsstyrkens fleksibilitet har medført en stigende pendling. Byrådet erkender denne udvikling, og det videre arbejde vil ske under disse betingelser. Turisme: For turister har kommunegrænser ingen betydning, for dem handler det om tilbud, seværdigheder og oplevelser. Derfor vil byrådet arbejde for et tværkommunalt samarbejde omkring en fælles turismepolitik, hvor kvaliteterne ved de forskellige kommuner fremhæves og ses i en sammenhæng. Men også fælles turismeprojekter som fx Kystturisme og Handicapturisme kan være genstand for et samarbejde. I Odder Kommune har sommerhusområderne stor turistmæssig betydning, som i fremtiden kan udgøre et væsentligt udviklingspotentiale. Kultur og fritidstilbud: Odder Kommune har nogle gode fritidstilbud, især på idrætsområdet. Men en kommune af Odders størrelse skal efter byrådets opfattelse også kunne tilbyde borgerne nogle nærkulturelle oplevelser, som fx. biograf, mindre spillesteder, foredrag, kunstudstillinger etc. I forhold til større kulturelle tilbud, vil byrådet arbejde for at visse regionale og landsdækkende arrangementer også kan afholdes i Odder Kommune. Endvidere anses markedsføring som et vigtigt tværkommunalt samarbejdsemne. Markedsføring: Vigtigheden af branding og markedsføring har allerede været nævnt. Her vil et samarbejde med nabokommunerne omkring en fælles markedsføringsstrategi kunne kvalificere indsatsen og øge effekten betydeligt. At vende blikket udad handler for byrådet ikke kun om verden udenfor kommunen. Det handler i høj grad også om det samarbejde, der skal fremmes og udvikles mellem kommunen, borgerne og de virksomheder, der har valgt Odder som base samt kommunale og amtslige uddannelsesinstitutioner. Byfornyelsesprojektet omkring bymidten og samarbejdet mellem kommune og erhvervsliv i bl.a. udviklingsrådet har vist, at resultaterne bliver bedre, når de berørte parter involveres tidligt og bliver enige om en fælles løsning. 9

10 10 2. Velvære og sundhed er nøglen til fremtiden Vi lever i en tid, hvor der betales store omkostninger for fortidens synder, de offentlige såvel som de personlige. Udviklingen efter 2. verdenskrig har medført mange fysiske og psykiske arbejdsskader, og på det personlige plan har faktorer som manglende motion, forkerte kostvaner, stress og rygning resulteret i et stigende antal livsstils betingede sygdomme. Da vi samtidig bliver ældre og ældre, har både samfundet og det enkelte menneske en interesse i at gøre noget aktivt for at minimere risikoen for disse skader og sygdomme, og på den måde forsøge at sikre livskvaliteten gennem hele livet. Flere fremsynede erhvervsfolk og fremtidsforskere peger derfor på sundhed og medico som et af fremtidens centrale fokusområder. Allerede i dag er der stor opmærksomhed omkring individuelle valg. Eksempler herpå er fritvalgsordningerne på sygehusområdet og tilbudene til de ældre. Ønsket om valgmuligheder og individuelle løsninger bliver ikke mindre i fremtiden tværtimod tyder det på, at kravet om valgmuligheder, vil brede sig til andre områder. Odder Kommune har et godt image på sundhedsområdet, både hos borgerne og hos professionelle samarbejdspartnere i og uden for kommunen. Byrådet har i perioden prioriteret sundhedsindsatsen højt, og der er sket mange strukturændringer, bl.a. på ældreområdet, for at forbedre tilbudene. Byrådet vil i den kommende periode sætte fokus på Velvære og sundhed med det formål at: Skabe rammer for at den enkelte, uanset alder, kan leve et sundt og godt liv. Udnytte kompetencer og potentialer inden for sundhedsområdet til at udvikle og styrke kommunens erhvervsliv herunder vejlede om ny teknologi og miljørigtige løsninger. Udvikle nye sundhedsprodukter og tilbud, der henvender sig til såvel lokale brugere som turister. Markedsføre og brande Odder Kommune på en helhedsorienteret sundhedsprofil. Velvære og sundhedstemaet involverer efter byrådets opfattelse følgende indsatsområder: Offentlig service: Her vil indsatsen bl.a. handle om individuelle løsninger i behandlingen af den enkelte borger, med velvære og livskvalitet for øje.

11 11 Der skal fokus på fysisk og psykisk arbejdsmiljø, samt en helhedsorienteret kost- og motionsindsats i forhold til børn og unge. Fritid og kultur: Her vil byrådet i samarbejde med borgerne arbejde for at etablere en række nye tilbud, der øger borgerens muligheder for at leve et sundt og godt liv uanset alder og livssituation. Desuden vil byrådet arbejde for, at adgangen til kommunens naturområder forbedres for alle fx gennem etablering af flere gangog cykelstier og flere handicapfaciliteter. Endelig vil byrådet arbejde for at fastholde og udbygge tilbudene på idrætsområdet herunder en renovering af de fysiske rammer samt en styrkelse af kommunens varierede foreningsliv. Erhverv og turisme: På erhvervsområdet vil byrådet i samarbejde med erhvervsnetværket arbejde for at tiltrække sundhedsrelaterede virksomheder, som fx kurophold, rekreation, privatklinikker eller offentlige virksomheder, der beskæftiger sig med sundhed og forebyggelse, fx genoptræning. Samtidig vil byrådet sige nej til forurenende virksomheder, der ikke harmonerer med den ønskede sundhedsprofil. Desuden vil byrådet arbejde for at sikre et varieret udbud af offentlige rekreative områder og adgang til kysten og kommunens øvrige naturværdier. Bosætning: Byrådet vil arbejde for at skabe rammer for sunde og varierede botilbud fx forskellige former for allergivenlige og alternative boliger herunder økologisk byggeri. Desuden vil byrådet arbejde for, at der i kommunens boligområder er en god balance og sammenhæng mellem byggeri og landskab, således at alle beboere har let adgang til naturen. Overordnet vejnet: Her vil byrådet arbejde for at etablere en forbindelse fra Odders nordlige erhvervsområder til Odder-Skanderborg landevejen, således at trafikken mod og fra vest undgår alléen ved Rathlousdal, og Rådhusgade aflastes for en del tung trafik. Endvidere vil byrådet fortsat arbejde for etablering af den østlige omfartsvej om Odder by. Vejanlægget er fastlagt i regionplanen og byggeliniesikret. Bæredygtig udvikling: Med baggrund i FN s konference for

12 12 miljø og udvikling i Rio de Janeiro i 1992 har kommunen fra midten af 90-erne haft fokus på en bæredygtig udvikling. Kommunen har først og fremmest været vejleder, inspirator og inddraget bæredygtighed i egne projekter. Af eksempler kan nævnes udarbejdelse af en miljøhandlingsplan, økologiske tiltag ved opførelse af en ny skole og ved ombygning af et tidligere pakhus til aktivitetshus. Endvidere deklaration om forbud mod sprøjtning med kemiske bekæmpelsesmidler på kommunale arealer, vejledning om boliger og byøkologi, årlige grønne regnskaber for kommunale institutioner, blåt flag ved badestrande og havne, kampagner om at vaske med ren samvittighed og at cykle på arbejde, tilslutning til pendlernet m.v. Byrådet vil fortsat arbejde for at mindske miljøbelastningen ved at inddrage bæredygtighed i egne projekter eksempelvis ved revision og opfølgning af miljøhandlingsplanen, økologiske tiltag ved bygge- og renoveringsprojekter, udvikling af de kollektive fjernvarmesystemer, revision og opfølgning af handlingsplan for energiforbrug m.v., og fortsat inspirere og vejlede andre om bæredygtighed. Byrådet vil fremme en byudvikling ved et fortsat varieret boligudbud og inddragelse af bæredygtighed generelt i planlægningen. I bymidten vil byrådet fortsætte realiseringen af den helhedsorienterede byfornyelse og arbejde for byomdannelse med vægt på friarealforbedringer, handicapvenlige løsninger og sikring af de bløde trafikanter. Byrådet vil gennem opfølgning og revision af plejeplaner for kommunale arealer og vandløb samt via miljøhandlingsplanen arbejde for at fremme biologisk mangfoldighed. Byrådet vil søge at inddrage erhvervslivet, interesseorganisationer og det lokale foreningsliv i et stigende forpligtende samarbejde i de enkelte planer og projekter for dermed at skabe et fælles ansvar og ejerskab. Byrådet vil arbejde helhedsorienteret for at skabe tværfaglige og bæredygtige beslutninger. Kommunens struktur er i 2003 bl.a. ændret med dette formål, og fremover vil der blive fulgt op herpå.

13 Faktaboks Odder Kommune har rigtig meget at byde på når det gælder sundhed og velvære og det kan vi udnytte ved at gøre de eksisterende tilbud synlige og supplere dem med nye. Et bud på en konkret sundhedsprofil kunne være at tænke sundheds- og velvære tilbudene sammen i bred forstand og synliggøre dem under en fælles overskrift som fx Folkesundhedscenteret nogle af tilbudene kunne med fordel samles under samme tag, mens andre placeres, hvor de ligger optimalt i forhold til omgivelserne og brugerne hvad enten brugerne er lokale eller gæster udefra. 13 SUNDHEDSCENTRET I ODDER: Spørgsmål til debat Hvad er et godt liv? Hvad kan kommunen gøre for det gode liv? Hvad kan den enkelte borger gøre? Hvad skal overlades til det private initiativ? Hvor skal pengene komme fra? Vi har fx: Nyrenoveret svømmehal Gode idrætstilbud En smuk og varieret natur En lang kystlinje Akutfunktioner på skadestue Fysio- og ergoterapi Sundhedspleje Seniorcentret Saksild Strand Vi mangler fx: Alternative behandlere Privatklinikker Sundhedshus Kurophold ved kysten Bedre stinet i naturen Aktivitetstilbud på strandene og i vandet Forsøgsområde med sunde boliger

14 14 3. Odder Kommune har borgeren i centrum Odder Kommune prioriterer det sociale område højt det er vigtigt at tage hånd om borgeren. De fleste kommuner vil sige, at de har borgerne i centrum, men i Odder Kommune er det mere præcist den enkelte borger, det handler om. Når byrådet siger, at man gerne vil tage hånd om borgeren betyder det, at man vil fokusere på det hele menneske - på borgerens individuelle behov, finde alternative løsninger og minimere pakkeløsninger. Det handler om nærhed og tryghed for den enkelte, også hvis man i en periode er røget af sporet, og om at skabe varierede og fleksible tilbud. Omvendt handler det også om, at den enkelte drager omsorg for sig og sine og tager medansvar for udviklingen i lokalsamfundet. I den forgangne periode har byrådet vedtaget en børn- og ungepolitik, der blandt andet har sikret pasningsgaranti for børn mellem 0-10 år. I løbet af planperioden har byrådet vedtaget en integrationspolitik, som i øjeblikket er under revision. Det overordnede mål med integrationspolitikken er, at flygtninge og indvandrere, der kommer til Odder Kommune, i løbet af en kort periode bliver selvhjulpne og indgår i samfundslivet sammen med - og på lige fod med den øvrige befolkning. I politikken indgår en række indsatsområder og konkrete tiltag, som skal fremme denne målsætning. På ældreområdet har evalueringen af den decentrale struktur resulteret i flere organisations- og strukturændringer bl.a. er der oprettet 2 nye driftsenheder, som har indgået kontrakt med byrådet. Desuden har byrådet vedtaget en ældreboligpolitik, der skal sikre større variation i udvalget af ældreboliger, således at flere skifter bolig i tide, så behovet for plejeboliger nedbringes. Indsatsen for handicappede har været præget af udvikling af både kompetencer og metoder i forhold til gruppen af udviklingshæmmede og sindslidende. Og endelig er der blevet bygget nye boliger til både sindslidende og udviklingshæmmede, som erstatning for utidssvarende og nedslidte boliger. Odder Kommune vil i den kommende periode have borgeren i centrum med det formål at: Tilgodese den enkeltes behov i videst muligt omfang. Skabe de bedste udviklings- og uddannelsesmuligheder for den

15 Faktaboks Siden Kommuneplan blev vedtaget har Odder Kommune vedtaget politikker for en række områder. Politikkerne indeholder mål for hvad byrådet gerne vil opnå på området og hvilke strategier de vil sætte i værk for at nå målene. Eksempler på overordnede politikker er: enkelte ud fra den enkeltes betingelser. Skabe nærhed og tryghed for den enkelte uanset alder og livssituation. Fremme engagement og medansvar hos den enkelte borger. udvikle det nuværende serviceniveau, så den offentlige service løbende tilpasses den enkelte borgers behov i størst muligt omfang. 15 Børn- og Unge politik Kultur og Fritidspolitik Udviklingspolitik Integrationspolitik Politikkerne bliver løbende set efter i sømmene og genforhandlet i byrådet. Spørgsmål til debat På hvilke områder er der behov for udvikling af de offentlige tilbud? Hvor skal der være flere valgmuligheder? Hvad er den enkeltes eget ansvar? Hvordan skal balancen mellem offentlige og private ydelser være i fremtiden? Hvor skal pengene komme fra? Temaet om borgeren i centrum omfatter efter byrådets opfattelse følgende indsatsområder: Beskæftigelse: Byrådet vil arbejde for at fastholde og udvikle alternative og fleksible job- eller uddannelsestilbud for ledige og andre - herunder flygtninge og indvandrere - som af den ene eller anden grund står udenfor arbejdsmarkedet. Børn, unge og ældre: Her vil byrådet arbejde for, at den enkelte har mulighed for at lære og udvikle sig gennem hele livet ud fra egne betingelser og behov. Her tænkes især på de udsatte grupper fx utilpassede børn og unge, der ikke anvender kommunens traditionelle tilbud. Byrådet vil endvidere vurdere, hvilke boligtilbud der fremover er behov for til ældre (plejeboliger, ældreboliger m.v.) og omfanget heraf. Offentlig service: Byrådet vil arbejde for at fastholde og Kultur og fritid: Her vil byrådet arbejde for, at kommunen har alsidige kultur- og fritidstilbud til alle uanset alder og livssituation. Desuden vil byrådet sikre, at alle borgere har let adgang til rimelige fysiske faciliteter. Borgerdemokrati: At have borgeren i centrum fordrer, at borgerne spiller aktivt med. Både i udviklingen af de offentlige tilbud, og ved at tage ansvar og drage omsorg for sig og sine. Byrådet vil arbejde for at udvikle rammerne for et forpligtende samarbejde mellem borgere, kommune og andre parter, som er vigtige for kommunens udvikling.

16 16 4. Odder Kommune søger løsninger, der gavner helheden I Landsplanredegørelsen Et Danmark i balance påpeger miljøministeren nødvendigheden af, at de enkelte byer og lokalsamfund i fremtiden indgår i samarbejder, så et større områdes samlede styrker kan udnyttes til fælles gavn. Samarbejdets indhold skal ifølge redegørelsen være bredt og helhedsorienteret, hvis det for alvor skal bære frugt. Redegørelsen lægger også op til, at de forskellige parter fastlægger en rollefordeling, som forhindrer, at ingen får noget, fordi alle skal have det samme. I overensstemmelse med udmeldingerne i landsplanredegørelsen vil byrådet fremover opfatte kommunen som en helhed og i videst muligt omfang søge helhedsorienterede løsninger. De fleste af nutidens offentlige opgaver går på tværs af de traditionelle forvaltningsskel. Derfor har Odder Kommune i perioden gennemført en omstrukturering af den kommunale administration, således at kommunen nu har en enhedsforvaltning. Omstruktureringen er gennemført for at fremme det tværfaglige samarbejde. Ud fra helhedstanken vil byrådet i den kommende periode se på balancen mellem by og land. Kommunens bymønster med 6 lokalcenterbyer er en forældet struktur, og derfor ønsker byrådet at søge alternative løsninger til gavn for kommunen som helhed. Det handler om skolestrukturen, om bedst mulig undervisning til vores børn, men også om landsbysamfundenes fremtid som attraktive alternativer til bylivet. Odder Kommune vil i den kommende periode fokusere på at søge løsninger der gavner helheden med det formål at: Skabe optimale rammer for udvikling af kommunen som helhed. Sikre en god balance mellem by og land. Sikre de bedste betingelser for uddannelse. Fastholde niveauet for den offentlige service. Sikre varierede bosætningstilbud. Sikre kommunens selvforsyning. Temaet om at søge løsninger der gavner helheden, involverer efter byrådets opfattelse følgende indsatsområder: Bymønster og skolestruktur: Disse indsatsområder

17 17 er tæt forbundne og skal derfor ses i sammenhæng. Byrådet vil her arbejde for af finde realistiske løsninger, der gavner kommunen som helhed. Bosætning: Her vil byrådet arbejde for at fastholde og udvikle et varieret udbud af bomuligheder, der imødekommer behovene hos såvel bymennesker som mennesker, der ønsker at bo i et lille lokalsamfund med højt til loftet og naturen lige uden for døren. Byrådet vil udlægge arealer til byudvikling inden for de områder, der i regionplanen er udlagt til mulige byvækstområder. Der vil fortsat blive udlagt arealer til byvækst i lokalcenterbyerne, som svarer til efterspørgslen. I landzonen i øvrigt vil byrådet i sagsbehandlingen prioritere erhvervslivets og de naturmæssige interesser højt. I Odder by vil byrådet fortsætte realiseringen af den helhedsorienterede byfornyelse og via planlægningen understøtte etablering af nye boliger i tilknytning til bymidten. Byrådet vil vurdere detailhandelsområdets afgrænsning og arbejde for at skabe plads til større detailhandelsbutikker i udkanten af byen. I Hou vil byrådet arbejde for at forbedre sammenhængen mellem byen og havneområdet med færgehavn og lystbådehavn, og undersøge mulighederne for at indpasse et mindre antal boliger i området. Offentlig service: Byrådet ønsker at fastholde og udvikle den offentlige service med udgangspunkt i at få mest kvalitet for pengene i kommunen som helhed. Det har - og vil også i fremtiden - få konsekvenser for kommunens tyndest befolkede egne pga. omstruktureringer, sammenlægninger, nedlæggelser af servicefunktioner etc. Men byrådet ønsker fortsat, at der skal være gode livsbetingelser for alle, uanset om man bor i byen eller på landet. Derfor vil byrådet arbejde for at finde alternative løsninger for de tyndt befolkede egne. Byrådet vil i den kommende periode se på landområdernes særlige behov for fx kollektiv trafik, sikre forhold for bløde trafikanter i form af cykel- og gangstier samt trafiksaneringer i lokalbyerne. Fritid og Kultur: Mange af kommunens foreninger er opstået i landområderne, og foreningslivet er stadig omdrej-

18 18 ningspunktet i mange af de små lokalsamfund. Derfor vil byrådet også i fremtiden støtte foreningslivet som omdrejningspunkt for udviklingen i lokalbyerne. Mange steder i Danmark har landsbyerne med succes organiseret sig i lokalråd eller lokale fællesråd, som repræsenterer flere landsbyers interesser. Byrådet vil gerne samarbejde med disse lokalråd eller lignende organiseringer af lokalsamfundene for at understøtte en helhedsorienteret udvikling i Odder Kommune. Faktaboks For at modsvare nutidens krav om at kunne arbejde helhedsorienteret og på tværs i det kommunale system har Odder Kommune gennemført en omstrukturering, så vi nu har en såkaldt enhedsforvaltning. Nedenstående principskitse viser hvordan kommunens nye struktur er opbygget. Spørgsmål til debat Hvordan sikrer vi de bedste undervisningstilbud til både børn og voksne i fremtiden? Hvor mange af kommunens landsbyer skal have status af lokal-centerbyer i fremtiden? Hvordan kan vi fastholde og udvikle landsbysamfundene som attraktive alternativer til bylivet?

19 Kommuneplan Debatperiode Debatperioden forløber fra den 29. oktober 2003 til den 1. januar Planstrategien udpeger følgende 4 temaer for Kommuneplan : Odder Kommune har borgeren i centrum Velvære og sundhed er nøglen til fremtiden Odder Kommune søger løsninger, der gavner helheden Odder Kommune vender blikket udad I efteråret 2003 udsender Odder Kommune et debatoplæg til borgerne, hvor temaerne beskrives med udgangspunkt i dette notat. Samtidig indbydes offentligheden til debatmøder om de 4 temaer der bliver 5 møder i alt fordelt geografisk i kommunen hvor der bliver lejlighed til at stille spørgsmål og komme med idéer og forslag til Kommuneplan Desuden har offentligheden i løbet af debatperioden mulighed for at komme med skriftlige kommentarer og idéer til den nye kommuneplan. Efter den offentlige debat vil byrådet behandle de indkomne idéer og forslag og tage stilling til, om kommentarerne kan indarbejdes i de 4 temaer, eller om der skal revideres i planstrategiens temaer. På baggrund af planstrategien og de indkomne idéer og forslag udarbejder Odder Kommune et forslag til Kommuneplan Forslaget sendes i offentlig høring inden udgangen af Inden for denne periode har alle borgere mulighed for at komme med idéer og kommentarer til byrådets forslag til planstrategi for Kommuneplan Idéer og kommentarer skal inden den 1. januar 2004 sendes skriftligt til: Odder Kommune, Rådhuset, Rådhusgade 3, 8300 Odder

20 Odder Kommune Rådhuset Rådhusgade Odder Tlf.:

Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov

Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov Fællesskab i Kerteminde Kommune Velkommen til Dialogmøde Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov Aftens program 18.30-19.30 Kommunernes planlægning, ved Jesper Hempler, Formand for Teknik- og

Læs mere

Vision for Rebild Kommune

Vision for Rebild Kommune Erhvervsudvikling Sammenhængskraft Vision Land og By Bosætning Sundhed og Klima Kvalitet i opgaverne Åbenhed Borgerinddragelse Borgerdeltagelse Vision for Rebild Kommune Indledning Det følgende er resultatet

Læs mere

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger.

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger. Beskæftigelses og vækstpolitik Forord Beskæftigelses- og vækstpolitikken er en del af Middelfart Kommunes kommunalplan: Middelfartplanen. Med Middelfartplanen ønsker vi at skabe et samlet dokument, spændende

Læs mere

Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016. Proces- og tidsplan

Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016. Proces- og tidsplan Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016 Proces- og tidsplan September 2014 Baggrund Bornholms udviklingsplan(bup) bliver omdøbt til Bornholms udviklingsstrategi (BUS), Bornholms udviklingsstrategi skal

Læs mere

1. Bosætning. 2 stevns kommune

1. Bosætning. 2 stevns kommune Vision Stevns Kommune vil være kendt som et stærkt lokalsamfund i Øresundsregionen - i storslået natur, en alsidig kultur og med god plads til både at bo og leve i. 1 stevns kommune 1. Bosætning Stevns

Læs mere

Radikal Politik i Skive Kommune

Radikal Politik i Skive Kommune Radikal Politik i Skive Kommune En gevinst for landskaberne i Salling, for fjordmiljøet ved vore kyster, for forebyggelse og sundhed for den enkelte, for et aktivt kultur og fritidsliv og for uddannelsesniveauet

Læs mere

Vision Greve - hvor livet er grønt

Vision Greve - hvor livet er grønt Vision 2020 Greve - hvor livet er grønt Vision 2020 Greve - hvor livet er grønt er udgivet af: Greve Kommune Greve Byråd Vedtaget af Greve Byråd december 2008 Henvendelse: Kontakt Ledelsessekretariatet

Læs mere

Syddjurs Kommune vi gør det sammen

Syddjurs Kommune vi gør det sammen Syddjurs Kommune vi gør det sammen Vision for Syddjurs Kommune, vedtaget i byrådet den 26. november 2014 Vision og indsatsområder Vision og indsatsområder/temaer til Planstrategi Nedenstående vision blev

Læs mere

Politik for Nærdemokrati

Politik for Nærdemokrati Politik for Nærdemokrati oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Rammer for nærdemokratiet... 4 2.1 Definition af lokalområder... 4 2.2 Lokal repræsentation...

Læs mere

Udviklingspolitik for Odder Kommune

Udviklingspolitik for Odder Kommune Udviklingspolitik for Odder Kommune Hovedmålet for Udviklingspolitikken for Odder Kommune er at styrke udviklingen i Kommunen i bred forstand. Men visse delområder skal have højere prioritet end andre.

Læs mere

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job - Lokal Agenda 21-strategi Dit liv, din fremtid, dit job Den kommunale Agenda 21 opgave Ifølge planlovens kapitel 6a, 33 a skal byrådet forklare og udgive deres strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig

Læs mere

Kort fortalt. Forslag til Landsplanredegørelse Layout_ indd :53:01

Kort fortalt. Forslag til Landsplanredegørelse Layout_ indd :53:01 Kort fortalt Forslag til Landsplanredegørelse 2013 Layout_20130819.indd 1 19-08-2013 12:53:01 Danmark i omstilling Hvordan kan byer og landdistrikter udvikles, så vi udnytter vores arealer bedst muligt

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune. Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune.

Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune. Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune. Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune Udarbejdet og udgivet af: Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune.dk Ikrafttrædelsesdato: 14. april 2014 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans Yderligere information: Teknik og Miljø Natur og Grønne Områder Rådhuset, Torvet 7400 Herning Telefon 96282828 teknik@herning.dk www.herning.dk Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Læs mere

HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014

HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014 HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014 13. AGENDA 21 OG KLIMA RETNINGSLINJER FOR PLANLÆGNINGEN BYRÅDETS MÅL Byrådet ønsker at tage lokalt ansvar

Læs mere

Landsplanredegørelse Ministerens velkomst

Landsplanredegørelse Ministerens velkomst Landsplanredegørelse 2012 Ministerens velkomst Velkommen til debat om den kommende landsplanredegørelse. Efter nyvalg til Folketinget er det Miljøministerens opgave at udarbejde en ny landsplanredegørelse.

Læs mere

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER 1 of 7 F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER F.1. UDVIKLINGSSTRATEGIENS VISION LAG Djurslands vision er at videreudvikle og synliggøre Djursland som et områdefyldt

Læs mere

VENSTRE NORDFYN. Venstres valgprogram KV13

VENSTRE NORDFYN. Venstres valgprogram KV13 VENSTRE NORDFYN Venstres valgprogram KV13 FAMILIELIVET Venstre arbejder for mere målrettede indsatser i børn- og ungeinstitutionerne i Nordfyns Kommune. Samarbejdet mellem børn, forældre og institutioner

Læs mere

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier Vestegnen i udvikling byer i bevægelse Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier 15. oktober 2007 Vestegnen i udvikling byer i bevægelse På Vestegnen er der lang tradition

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK Marts 2017 Udarbejdet af Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2017 Layout: Rosendahls a/s Downloades på:

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

BILAG 2. Afstemning om partiernes ændringsforslag til udkast til Planstrategi 2015-2027

BILAG 2. Afstemning om partiernes ændringsforslag til udkast til Planstrategi 2015-2027 BILAG 2 Afstemning om partiernes ændringsforslag til udkast til Planstrategi 2015-2027 Oversigten følger rækkefølgen i udkastet til planstrategi. Sidetalshenvisninger refererer til udkastet. Understreget

Læs mere

Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014

Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014 Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014 Frederiksberg Kommune ønsker, at byen er et attraktivt sted at leve, bo og arbejde for alle borgere uanset etnisk oprindelse. Kommunen ser i udgangspunktet

Læs mere

Retur til index. Handicappolitik

Retur til index. Handicappolitik 1 1 Handicappolitik 2 Index Forord... 3 Samarbejde med Ishøj Kommune... 4 målsætninger... 4 Samarbejde... 4 God service... 4 Tilgængelighed... 4 Børn... 4 Uddannelse... 5 Adgang til arbejde... 5 Fridtid,

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

2008-2012. Det hele menneske. Handicappolitik. Gentofte Kommune

2008-2012. Det hele menneske. Handicappolitik. Gentofte Kommune 2008-2012 Det hele menneske Handicappolitik Gentofte Kommune Vision Gentofte Kommune ønsker at være en god kommune at bo og leve i for alle borgere, og handicappolitikken skal være det fælles grundlag,

Læs mere

Udviklingsstrategi. for landdistrikter

Udviklingsstrategi. for landdistrikter Udviklingsstrategi for landdistrikter Indhold Indledning 2 Landdistrikterne under forandring 3 Prioriterede udfordringer i kommunens landdistrikter 4 Initiativer idéer til tværgående projekter 5 Idéer

Læs mere

Ø-politik i Lolland Kommune

Ø-politik i Lolland Kommune Forside: Forslag til: Ø-politik i Lolland Kommune Askø/Lilleø, Fejø/Skalø og Femø i udvikling Lolland Kommune 2015 Hele dokumentet tænkes opsat i henhold til Lolland Kommunes grafiske profil. Side 2. Øerne

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord 7 Indledning 8 Hovedstruktur 11 Vision 12 Overordnet struktur 13 Udvikling 21 Landskab 26 Bæredygtighed 28 Forudsætninger 32 Forhold til anden planlægning

Læs mere

Velkommen til nytårskur. Og velkommen tilbage til Pakhuset, som igen danner rammen om den traditionsrige nytårskur her i Odder Kommune.

Velkommen til nytårskur. Og velkommen tilbage til Pakhuset, som igen danner rammen om den traditionsrige nytårskur her i Odder Kommune. Borgmesterens tale ved nytårskuren den 20. Januar 2014 Velkomst Velkommen til nytårskur. Og velkommen tilbage til Pakhuset, som igen danner rammen om den traditionsrige nytårskur her i Odder Kommune. Men

Læs mere

Handicappolitik. Rudersdal Kommune 2012

Handicappolitik. Rudersdal Kommune 2012 Handicappolitik Rudersdal Kommune 2012 2 Indledning Forord Den foreliggende handicappolitik er udarbejdet i foråret 2012 og afløser Rudersdal Kommunes psykiatri- og handicappolitik fra 2008. I den nye

Læs mere

Vejledning om udviklingsområder

Vejledning om udviklingsområder Vejledning om udviklingsområder ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Indledning Med moderniseringen af planloven åbnes der mulighed for, at kommunerne kan udpege udviklingsområder.

Læs mere

Debatoplæg. Idefase. Kommuneplan. for Holbæk Kommune. Indkaldelse af ideer, bemærkninger og forslag til Kommuneplan Et sundt og aktivt liv

Debatoplæg. Idefase. Kommuneplan. for Holbæk Kommune. Indkaldelse af ideer, bemærkninger og forslag til Kommuneplan Et sundt og aktivt liv Idefase Debatoplæg Kommuneplan for Holbæk Kommune 2013 2025 Indkaldelse af ideer, bemærkninger og forslag til Kommuneplan 2013-2025 Gode byer at leve i Et sundt og aktivt liv????? Naturen og livet på landet

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Silkeborg

Det Konservative Folkeparti i Silkeborg Det Konservative Folkeparti i Silkeborg Vi holder, hvad vi lover Regions- og kommunalvalg 2017 Indholdsfortegnelse 1. Erhvervslivet... 3 Arbejdspladser... 3 Vi skal styrke iværksætteri... 3 2. Kultur &

Læs mere

Bæredygtig erhvervsudvikling

Bæredygtig erhvervsudvikling Erhverv i den nye kommune Kalundborg Kommunes erhvervsliv kendetegnes i dag af proces- og produktionsindustri koncentreret omkring Kalundborg by. Virksomheder som Statoil A/S, DONG Energy, NKT Flexibles

Læs mere

Friluftslivsstrategi. et friluftsliv, der byder op til dans

Friluftslivsstrategi. et friluftsliv, der byder op til dans Friluftslivsstrategi et friluftsliv, der byder op til dans Kolofon: Udarbejdet af: Herning Kommune, Teknik og Miljø, 2015 Illustrationer: Ole Jørgensen Indhold Forord 5 Vision for friluftslivet 7 Friluftslivet

Læs mere

Temaplan for psykisk sundhed

Temaplan for psykisk sundhed Temaplan for psykisk sundhed Den overordnede vision er, at Vejen Kommune vil være en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune, der skaber rammer og muligheder for trivsel, kvalitet og vækst. Derfor laver

Læs mere

Kommuneplan 2009 - Introduktion

Kommuneplan 2009 - Introduktion Kommuneplan 2009 - Introduktion Disposition: Forudsætninger for kommuneplanen Trekantområdets planstrategi og hovedstruktur Koldings egen strategi og hovedstruktur Områdeplanlægning Udviklingsperspektiver

Læs mere

Kommuneplan 2009. Vallensbæk - en levende by

Kommuneplan 2009. Vallensbæk - en levende by Kommuneplan 2009 Vallensbæk - en levende by Vallensbæk Kommune Marts 2010 Vallensbæk Kommune Høring Den 2. december 2009 blev Kommuneplan 2009 endeligt vedtaget af Vallensbæk Kommunes kommunalbestyrelse.

Læs mere

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget 2014-17 Dette oplæg giver information og inspiration til det borgermøde, som Furesø Kommune har inviteret til den 12. juni 2013. På borgermødet præsenteres

Læs mere

Kalundborg Kommune - Vision og udvikling

Kalundborg Kommune - Vision og udvikling http://www.kalundborg.dk/vision_og_udvikling.aspx?printerfriendly=2 Side 1 af 2 Forside» Vision og udvikling Vision og udvikling Udfordringer og potentialer Statistikken taler sit tydelige sprog. Som i

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 1. Formål En meget stor del af Køge Kommunens areal udgøres af landdistrikter, og en betydelig del af kommunens borgere bor i landdistrikterne.

Læs mere

Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011. Udarbejdet af: Udviklingsstaben

Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011. Udarbejdet af: Udviklingsstaben Brandingstrategi Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011 Udarbejdet af: Udviklingsstaben Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Tlf. 55 36 36 36 www.vordingborg.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

initiativ design Kvalitet nærhed globalisering læring Visionsdokument for Kolding Kommune Læs mere på

initiativ design Kvalitet nærhed globalisering læring Visionsdokument for Kolding Kommune Læs mere på design Omsorg globalisering Kvalitet læring nærhed initiativ Visionsdokument for Kolding Kommune forord Dette er Kolding Byråds vision for den fremtidige udvikling af Kolding Kommune. Visionen er udformet

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Baggrund. Erhvervsudvalget

Baggrund. Erhvervsudvalget Baggrund - Køge - en gammel industriby - Tradition for samarbejde mellem byråd, arbejdsgivere og lønmodtagere - Køge Erhvervsudviklingsråd (KEUR) - Fusion med Skovbo Kommune - En del af Region Sjælland

Læs mere

VEDTAGET 22. NOVEMBER 2011 UDVIKLINGSSTRATEGI TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR - REDEGØRELSE KOMMUNEPLAN

VEDTAGET 22. NOVEMBER 2011 UDVIKLINGSSTRATEGI TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR - REDEGØRELSE KOMMUNEPLAN VEDTAGET 22. NOVEMBER 2011 UDVIKLINGSSTRATEGI TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR - REDEGØRELSE KOMMUNEPLAN 2013-2024 INDHOLDFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 FORUDSÆTNINGER... 3 REDEGØRELSE FOR UDVIKLINGEN

Læs mere

Odder Kommunes vision

Odder Kommunes vision Odder Kommunes vision 2014-2018 Dokumentnummer: 727-2014-95229 side 1 Odder Kommune skaber rammerne for det gode liv gennem fællesskab, nærhed og åbenhed I Odder Kommune har borgerne mulighederne for et

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 1. udkast, marts 2016 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet

Læs mere

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 INDLEDNING Ballerup Kommune er et dejligt sted at bo omgivet af natur, tæt på storbyen, med mange arbejdspladser og et aktivt foreningsliv. Kommunalbestyrelsen har store

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Strategi for Horsens Erhvervshavn 2015-2020

Strategi for Horsens Erhvervshavn 2015-2020 Strategi for Horsens Erhvervshavn 2015-2020 Indhold: Baggrund.3 Vision.4 Strategi..5 Handlingsplan..7 Opfølgning..9 Baggrund Horsens by og havnen hører sammen og har gjort det i hundredvis af år. Havnen

Læs mere

Temaplan for psykisk sundhed

Temaplan for psykisk sundhed Temaplan for psykisk sundhed 2016-2024 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejen.dk www.vejen.dk Foto: Colourbox Udarbejdelse: Social & Ældre Lay out og tryk: Vejen Kommune Udgivet:

Læs mere

Temaplan for psykisk sundhed

Temaplan for psykisk sundhed Temaplan for psykisk sundhed 2016-2024 Vision Temaplaner Drifts- og udviklingsplaner Den overordnede vision er, at Vejen Kommune vil være en attraktiv erhvervsog bosætningskommune, der skaber rammer og

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Den digitale Kommuneplan

Den digitale Kommuneplan Den digitale Kommuneplan Et eksempel fra Odder Kommune Ved faglig leder Anne-Mette Andersen Hvor ligger Odder Kommune? Hvor ligger Odder Kommune? Nøgletal: Bosætningskommune I alt ca. 21.600 indbyggere

Læs mere

BOSÆTNINGSPOLITIK 2013

BOSÆTNINGSPOLITIK 2013 BOSÆTNINGSPOLITIK 2013 Randers Kommune Temamøde byrådet d. 25. oktober 2012 Negativ vækst Vækst i tilflytning Positiv vækst Gevinstkommuner Udviklingskommuner Herning Viborg Kolding Odense Esbjerg Vesthimmerlands

Læs mere

Furesø Kommune Borgermøde om budget Onsdag d.12.juni 2013

Furesø Kommune Borgermøde om budget Onsdag d.12.juni 2013 Furesø Kommune Borgermøde om budget 2014-17 Onsdag d.12.juni 2013 Baggrundsspørgsmål Hvad er dit køn? 1. Kvinde 2. Mand 3. Ønsker ikke at svare Hvad er din alder? 1. 18 29 2. 30 39 3. 40 49 4. 50 59 5.

Læs mere

Furesø Kommune Borgermøde om budget Onsdag d.12. juni 2013

Furesø Kommune Borgermøde om budget Onsdag d.12. juni 2013 Furesø Kommune Borgermøde om budget 2014-17 Onsdag d.12. juni 2013 Prioriteringsdebat - program Lære hinanden at kende Præsentation af Vision Furesø Debat ved bordene om Vision Furesø og hvordan den skal

Læs mere

LANDDISTRIKTS POLITIK

LANDDISTRIKTS POLITIK LANDDISTRIKTS POLITIK 2016-2018 Forord Vi ønsker at skabe mere dynamik, vækst og udvikling i vores landdistrikter i Randers Kommune. Her ligger mere end 80 landsbyer hver med sin særlige identitet, sine

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Visioner for den nye kommune. Planstrategi 07

STRUER KOMMUNE. Visioner for den nye kommune. Planstrategi 07 STRUER KOMMUNE Visioner for den nye kommune Planstrategi 07 1 2 KOM MED IDEERNE Vi er nu kommet godt i gang med den nye Struer Kommune. Det har været et stort arbejde at få Thyholm og Struer Kommune til

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Indhold side 4 Forord side 6 Fremtidens udfordringer side 8 Udviklingsområder side 10 Etablerede virksomheder side 12 Turisme side 14 Iværksættere og iværksætterkultur

Læs mere

2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET. INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen. Rammer og vision

2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET. INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen. Rammer og vision 2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen Rammer og vision Der er i Guldborgsund Kommune en stor udfordring med den ændrede demografi. Der bliver færre borgere

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Politik handler om at ville noget, og som byråd er det vores ansvar at formulere, hvad vi vil. Med denne vision giver vi borgere,

Læs mere

LAG Midt-Nordvestsjælland

LAG Midt-Nordvestsjælland LAG Midt-Nordvestsjælland Tilskud til udvikling af liv og erhverv i landdistrikterne Lokale aktionsgrupper (LAG er) er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene

Læs mere

kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition

kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition Vi ønsker mangfoldighed og sammenhæng nær & DYNAMISK Derfor vil vi styrke og udbygge kommunen, så hvert område bruger sin egenart og sine specielle kvaliteter

Læs mere

DEBATOPLÆG. De stationsnære områder i Herlev Kommune. Indkaldelse af ideer og forslag til udarbejdelse af tillæg til Kommuneplan

DEBATOPLÆG. De stationsnære områder i Herlev Kommune. Indkaldelse af ideer og forslag til udarbejdelse af tillæg til Kommuneplan DEBATOPLÆG De stationsnære områder i Herlev Kommune Indkaldelse af ideer og forslag til udarbejdelse af tillæg til Kommuneplan 2013-2025 Høringsperiode fra 19. januar til den 16. februar 2015 Indledning

Læs mere

Samarbejde omkring udvikling af midtbyen

Samarbejde omkring udvikling af midtbyen Samarbejde omkring udvikling af midtbyen Dør byliv uden butikker? Dør butikker uden byliv? Urban Lab konference den 5. november 2015 Dorthe Bjerre. SYNERGII Når jeg er færdig, så skulle i helst sidde inde

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst i arbejdspladser, service,

Læs mere

Turisme og event. Politik for Herning Kommune

Turisme og event. Politik for Herning Kommune Turisme og event Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Turisme- og eventpolitik - vision 7 1 - Erhvervsturisme 9 2 - Events 11 3 - Ferieturisme 13 4 - Attraktionsudvikling

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts Cykelpolitik

Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts Cykelpolitik Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts 2011 Cykelpolitik 2011-2020 INDHOLD 1. Forord....3 2. Indledning...4 3. Vision for 2020...5 4. Målsætninger....6 5. Indsatsområder.....................................

Læs mere

Opsummering af kommunernes input til vækstdrøftelsen i KKR Midtjylland den 12. september 2014

Opsummering af kommunernes input til vækstdrøftelsen i KKR Midtjylland den 12. september 2014 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Opsummering af kommunernes input til vækstdrøftelsen i KKR Midtjylland den 12. september 2014 18 af 19 kommuner har svaret på KKRs henvendelse efter mødet den 12. juni 2014. Spørgsmålene

Læs mere

Mål for Ringsted Kommunes integrationspolitik Godkendt af Byrådet den 14. maj 2001 Ringsted Kommune April 2001

Mål for Ringsted Kommunes integrationspolitik Godkendt af Byrådet den 14. maj 2001 Ringsted Kommune April 2001 Mål for Ringsted Kommunes integrationspolitik Godkendt af Byrådet den 14. maj 2001 Ringsted Kommune April 2001 Indholdsfortegnelse 1. Ringsted Kommunes overordnede mål med integrationspolitikken er:...3

Læs mere

Velkommen til borgermøde om Planstrategi 2015

Velkommen til borgermøde om Planstrategi 2015 Velkommen til borgermøde om 27. oktober 2015 Formål Først og fremmest sige tak for jeres bidrag Fortælle om Byrådets Fremhæve det væsentlige i strategien Mulighed for høringssvar Opfølgning på Planstrategi

Læs mere

FREMTIDENS CYKELTRAFIK I FREDERIKSSUNDFINGEREN

FREMTIDENS CYKELTRAFIK I FREDERIKSSUNDFINGEREN FREMTIDENS CYKELTRAFIK I FREDERIKSSUNDFINGEREN 1 2 Dette hæfte er udarbejdet af: Den Fælleskommunale Projektgruppe vedr. Fremtidens Cykeltrafik i Frederikssundfingeren FOTO OG LAYOUT: NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Visioner for Ny by ved St. Rørbæk

Visioner for Ny by ved St. Rørbæk Visioner for Ny by ved St. Rørbæk Regionplanen I den første regionplan for fra 1973, blev området ved Store Rørbæk udpeget som byvækstområde første gang. Regionplan 2005 Den nye by er nu udpeget som et

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet i Syddjurs

Læs mere

Forslag til modernisering af Planloven - Danmark i bedre balance. Jane Kragh Andersen, Erhvervsstyrelsen,

Forslag til modernisering af Planloven - Danmark i bedre balance. Jane Kragh Andersen, Erhvervsstyrelsen, Forslag til modernisering af Planloven - Danmark i bedre balance Jane Kragh Andersen, Erhvervsstyrelsen, Et oplæg om lovforslaget Politisk aftale Status for proces Hovedindhold i lovforslaget formålsbestemmelse

Læs mere

at regionen får en befolkningsudvikling på linie med de hurtigst voksende regioner - Hovedstads-, Århus-, og Trekantområdet,

at regionen får en befolkningsudvikling på linie med de hurtigst voksende regioner - Hovedstads-, Århus-, og Trekantområdet, 2.2 Bos tning.qxd 19-12-2005 17:28 Side 1 Plumsgård i Assens Foto: Fyntour 2.2 Bosætning Amtsrådets mål at regionen får en befolkningsudvikling på linie med de hurtigst voksende regioner - Hovedstads-,

Læs mere

Introduktion for byrådet

Introduktion for byrådet Introduktion for byrådet Slagelse, 13. Januar 2014 En vision bliver til En politisk skabende 1-årig proces Grundig analyse af Slagelse Kommunes udfordringer og styrker Slagelse Kommune Vision Et enigt

Læs mere

KORT FORTALT. Forslag til Kommuneplan 2009-2021. Odder. Saksild. Ørting. Hov. Hundslund. Gylling. Tunø

KORT FORTALT. Forslag til Kommuneplan 2009-2021. Odder. Saksild. Ørting. Hov. Hundslund. Gylling. Tunø KORT FORTALT Odder Saksild Ørting Hundslund Hov Gylling Tunø forslag til Odder Kommuneplan 2009-2021 Tales vi ved? Du sidder nu med debatoplæg til Byrådets Forslag til Kommuneplan 2009-2021. Forslag til

Læs mere

De regionale udviklingsplaner. Niels Østergård, Skov- og Naturstyrelsen + Plan09 100mile-seminar, 31.august 2007

De regionale udviklingsplaner. Niels Østergård, Skov- og Naturstyrelsen + Plan09 100mile-seminar, 31.august 2007 De regionale udviklingsplaner Niels Østergård, Skov- og Naturstyrelsen + Plan09 100mile-seminar, 31.august 2007 Planlovsystemet 2007 Regionale vækstfora Erhvervsudviklingsstrategi Landsplanlægning Regeringens

Læs mere

Ringsted hjertet ligger i midten

Ringsted hjertet ligger i midten VISION Ringsted hjertet ligger i midten Ringsted er en attraktiv bosætningskommune. Vi udnytter den centrale placering, de mange muligheder og de trygge rammer til at være det foretrukne sted at bo og

Læs mere

Det er et af planlovens hovedformål at sikre, at der ikke sker spredt bebyggelse i det åbne land.

Det er et af planlovens hovedformål at sikre, at der ikke sker spredt bebyggelse i det åbne land. Miljøudvalget 2013-14 MIU Alm.del Bilag 95 Offentligt J.nr. NST-101-01570 Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. E stillet af Folketingets Miljøudvalg Spørgsmål E: Vil ministeren på baggrund af henvendelsen

Læs mere

Økonomiudvalget. Politisk organisation. Administrationen. HJØRRING KOMMUNE BUDGET Generelle bemærkninger - Økonomiudvalget

Økonomiudvalget. Politisk organisation. Administrationen. HJØRRING KOMMUNE BUDGET Generelle bemærkninger - Økonomiudvalget Økonomiudvalget Med et budget på 468,5 mio. kr. udgør Økonomiudvalgets område 12 % af Hjørring Kommunes samlede driftsbudget. Udvalget skal sikre, at den administrative driftsvirksomhed er i overensstemmelse

Læs mere

Landdistriktspolitik for Lemvig Kommune

Landdistriktspolitik for Lemvig Kommune Landdistriktspolitik 2007-2013 for Lemvig Kommune Lemvig Kommune Rådhusgade 2 7620 Lemvig Side 1 af 8 1. Indledning 2. Tidshorisont Det er af stor værdi for Lemvig Kommune, at man i kommunen har landdistrikter

Læs mere

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Vi bevæger os fremad Silkeborgmotorvejen er ikke nogen almindelig motorvej. Den passerer gennem Silkeborg by og noget af det smukkeste landskab, Danmark har at byde på.

Læs mere

Handicap og psykiatripolitik

Handicap og psykiatripolitik Handicap og psykiatripolitik Vedtaget i Byrådet i oktober 2008 Forord Handicap- og Psykiatripolitik er én af de politikker, Byrådet har besluttet at formulere i den første valgperiode i den nye Middelfart

Læs mere

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune Rammer for erhvervsog videregående uddannelser Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for rammerne for erhvervs- og videregående uddannelser - vision 7 1 - Unikke

Læs mere

Vi bygger fremtidens Skive Kommune

Vi bygger fremtidens Skive Kommune Vi bygger fremtidens Skive Kommune Socialdemokraterne vil, at der sættes gang i Skive Kommune igen. Vores vision er et helt Skive hvor der er plads til alle og brug for alle. Vi er 48.000 borgere med en

Læs mere

Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune

Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune Godkendt i Sammenlægningsudvalget den 6. december 2006 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.1.1 Beslutning om sammenlægning af Bramming,

Læs mere

Branding- og markedsføringsstrategi

Branding- og markedsføringsstrategi Branding- og markedsføringsstrategi for Assens Kommune 1. Indledning: Assens Kommunes vision Vilje til vækst realiserer vi gennem tre indsatsområder: Flere vil bo her, Vækst og udvikling og Alle får en

Læs mere