Forslag til Planstrategi - en bæredygtig udvikling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til Planstrategi - en bæredygtig udvikling"

Transkript

1 Odder Kommune KOMMUNEPLAN Forslag til Planstrategi - en bæredygtig udvikling oktober 2003

2 2 Indholdsfortegnelse side Forord 3 Indledning 5 1. Odder Kommune vender blikket udad 8 2. Velvære og sundhed er nøglen til fremtiden Odder Kommune har borgeren i centrum Odder Kommune søger løsninger, der gavner helheden 16 Kommuneplan Pjecen er udarbejdet af NIRAS Konsulenterne i samarbejde med Odder Kommune

3 Forord 3 Ifølge planloven skal alle kommuner udarbejde og offentliggøre en strategi for kommunens planlægning inden for den første halvdel af byrådsperioden dvs. inden udgangen af Kommuneplanstrategien skal indeholde oplysninger om den planlægning, der er gennemført efter den seneste revision af kommuneplanen samt byrådets vurdering af og strategi for udviklingen i den kommende periode. Desuden skal strategien indeholde én af følgende beslutninger: - om kommuneplanen skal revideres som helhed (= alle områder); - om kommuneplanen skal revideres inden for særlige temaer - eller; - om kommuneplanen skal genvedtages for en ny 4 års periode. Endelig skal der udarbejdes og offentliggøres en strategi for hvorledes Odder Kommune vil bidrage til en bæredygtig udvikling i det 21. århundrede. På denne baggrund startede Odder Kommune i foråret 2003 processen frem mod en revision af den gældende Kommuneplan Processen blev indledt med en statusopsamling af de væsentligste udviklingstræk indenfor kommunens forskellige områder i den periode, der er gået, siden den nuværende kommuneplan blev vedtaget. Herefter blev alle byrådsmedlemmerne (i maj 2003) interviewet om, hvad der efter deres mening har været væsentligt for udviklingen i kommunen, og hvilke udfordringer de ser for den kommende periode. Resultatet af statusopsamlingen og interviewene blev samlet i et strategioplæg, der dannede grundlag for et kommuneplanseminar, som blev afholdt i byrådet i slutningen af juni. Rammen om seminaret var en cafédebat, hvor politikerne med støtte fra forvaltningscheferne fik debatteret de overordnede mål og strategier for den kommende kommuneplan herunder hvordan kommuneplanen skal revideres. På baggrund af byrådsseminaret besluttede byrådet, at grundlaget for Kommuneplan skal være en temarevision med fokus på 4 temaer, som præsenteres i det følgende. Indledningsvis giver planstrategien et samlet oversigt over de udfordringer og muligheder, Odder Kommune står over for i den kommende periode, og som har dannet grundlag for byrådets valg af temaer og strategier. Det skal bemærkes, at det er Byrådets holdning, at en bæredygtig udvikling bør indgå i en helhedsorienteret vurdering og behandling. De overordnede strategier vil derfor være en del af kommuneplanlægningen og indgår således heri.

4 4

5 Indledning 5 Udfordringer og muligheder Der tales meget om branding i disse tider, hvor konkurrencen hele tiden øges. Hvad enten det handler om kommuner, byer, lande eller virksomheder bliver det stadig vigtigere at skille sig ud, at være kendt for noget positivt og særligt. Der ofres mange ressourcer på markedsføring og branding, også i kommunerne, og samtidig er der delte meninger om behov og effekt. Er det nu ikke bare en ny modedille, gammel vin på nye flasker? Imidlertid viser flere undersøgelser, at det er en vigtig faktor for fremtidens kommuner at være kendt for noget positivt, hvad enten det er personer, projekter eller måden, man gør tingene på. Hvor fx Odense er kendt for H.C. Andersen og Brandts Klædefabrik, er Kolding kendt for dynamik og nytænkning. Hvor Skagen er kendt for kunsten og lyset, er Herning kendt som en driftig handelsby. I øjeblikket arbejder Strukturkommissionen, som er nedsat af regeringen, på en ny administrativ struktur på det offentlige område. Arbejdet vil sandsynligvis medføre, at antallet af kommuner mindskes ved sammenlægning af flere mindre kommuner. Disse perspektiver gør ikke kampen om borgere og virksomheder mindre i fremtiden. Hidtil har de fleste - borgere såvel som virksomheder - valgt bosted ud fra kriterier som placering (afstand til arbejdsplads eller arbejdskraft), pris og serviceniveau. Meget tyder dog på, at fremtidens borgere og virksomheder i stigende grad vil vælge bosted efter mere følelses- og holdningsmæssige kriterier, som fx natur, kultur og økologi. Set i det lys har Odder Kommune meget at byde på. Placeringen tæt ved landets næst største by og forholdsvis kort afstand til Horsens giver kommunen mange fordele. Den lange kyststrækning og smukke natur er andre kvaliteter, kommunen kan udnytte bedre i fremtiden. I den periode der er gået, siden den sidste kommuneplan blev vedtaget, har byrådet og forvaltningen gjort en aktiv indsats for at få flere til at bosætte sig i kommunen, og det er lykkedes over al forventning. Mange har i perioden fået øjnene op for Odders kvaliteter, og indbyggertallet er steget med 9 procent mod de forventede 3 procent.

6 6 Indledning Da væksten ser ud til at fortsætte, vil byrådet fremover fokusere på balancen mellem fortsat vækst på bosætningsområdet, og de merudgifter det afføder i den offentlige service. For at kunne leve op til prædikatet en god bosætningskommune er det afgørende, at det nuværende serviceniveau fastholdes. Desværre er nogle af kommunens større industrivirksomheder lukket i perioden. Men takket være en stærk iværksætter kultur og vækst i andre erhverv er såvel antal arbejdspladser i kommunen som beskæftigelsesprocenten bevaret på et højt niveau. Alligevel ligger det byrådet stærkt på sinde at få skabt flere arbejdspladser og få udvidet erhvervsområdet med nye typer af virksomheder. I februar 2003 vedtog byrådet en udviklingspolitik, der overordnet har til formål at fremme erhvervslivet og detailhandlen i kommunen. Politikken har 5 indsatsområder: Erhvervsudvikling Bosætning Udvikling i detailhandlen Fritid og kultur Turisme Udviklingspolitikkens mål og strategier er tænkt ind i planstrategien, således at de indgår i de relevante temaer. Kommunens befolkning fordeler sig nogenlunde ligeligt mellem Odder by og oplandet. Derfor har byrådet hidtil ført en decentral politik med 6 lokalcenterbyer og 7 oplandsskoler. Den decentrale struktur har til formål at dele sol og vind lige mellem by og land, men efter byrådets opfattelse bør Odder Kommune i fremtiden i højere grad ses som en helhed og søge løsninger, der gavner borgerne bedst ud fra en helhedsbetragtning. Odder har et godt og varieret handelsliv, men de fysiske rammer er nedslidte, hvilket kan blive en trussel mod både handelsliv og bosætningen. Derfor er der i de forløbne år gennemført en helhedsorienteret byfornyelsesproces omkring bymidten i Odder. Borgere og interessenter har været inddraget i denne proces, som har omfattet helt nye metoder for borgerinddragelse og planlægning. Projektet har givet kommunen nogle erfaringer med borgerinddragelse, som byrådet ønsker at bygge videre på i fremtiden, såle-des at borgerne får reel indflydelse på de beslutninger, der træffes. Odder Kommune er kendt for et godt serviceniveau specielt på social- og sundhedsområdet. Pasningsgarantien er en stor succes, men også sygehusets gode omdømme har skønt det er indskrænket til nogle få akutfunktioner stadig betydning for kommunens image. Byrådet har stor opmærksomhed på den enkeltes behov, og kommunen har i den forløbne periode bestræbt sig på at finde individuelle og alternative løsninger frem for pakkeløsninger. I den forgangne periode har kommunen fået en helt ny folkeskole, der som en af de første i landet lever op til kravene i folkeskoleloven, og byrådet vil fremover arbejde for at forbedre og udvikle kommunens folkeskoler. Kommunen har også fået en interaktiv hjemmeside Odder Nettet hvor virksomheder og borgere kan søge informationer og tilkoble deres personlige hjemmesider. Hjemmesiden er blevet kåret som landets bedste offentlige hjemmeside, og er af stor betydning for kommunikationen mellem kommunen, borgerne og virksomhederne. Samlet set har Odder Kommune altså gode kort på hånden for at markedsføre sig og blive kendt for noget godt. Men det er vigtigt at vælge, hvad det er, Odder vil kendes på. Hvor skal der prioriteres for tilvalg kræver som bekendt fravalg.

7 Indledning 7 I efterfølgende skema opsummeres Odder Kommunes samlede styrker og svagheder, og hvilke muligheder for og trusler mod udviklingen byrådet ser for den kommende periode. På baggrund af det billede, der tegner sig i skemaet, har byrådet udpeget følgende 4 temaer for den kommende kommuneplan. Temaerne bygger på tanken om helhed i planlægningen og går derfor på tværs af de traditionelle sektorskel: Odder Kommune vender blikket udad. Velvære og sundhed er nøglen til fremtiden. Odder Kommune har borgeren i centrum. Odder Kommune søger løsninger, der gavner helheden. STYRKER Geografisk placering Kyststrækning - sommerhusområderne Natur - herregårdslandskaber Bosætning Bykvalitet og handelsliv Aktive borgere IT og Odder Nettet Hånd om borgeren MULIGHEDER Målrettet markedsføring og branding af Odder Kommune Nytænkning i erhvervsstruktur Udnyttelse af omsorgs- og sundhedsimage Fokus på helhedsløsninger Øget borgerinddragelse SVAGHEDER Opdeling i by og land Dyr skolestruktur Placering i forhold til motorvejen Ændring i traditionel erhvervsstruktur Nedslidte fysiske rammer TRUSLER Detailhandel i Århus Virksomheder flytter til motorvej Folk kører forbi pga. manglende synlighed af kommunens attraktioner

8 8 1. Odder Kommune vender blikket udad I den forgangneperiode er det blevet stadig mere udbredt, at såvel store som små kommuner går sammen med en eller flere nabokommuner i et mere eller mindre tæt samarbejde. Samarbejdet iværksættes dels for at nedbringe udgifterne til den offentlige service, dels for at stå stærkere i konkurrencen mellem regionerne. Mange indsatsområder går på tværs af kommunegrænser, og Odder Kommune hverken kan eller skal kunne alting selv. Kommunerne i en region har mange fælles interesser og vil derfor have stor gavn af at dele den viden, de indhenter på forskellige områder og finde en fornuftig arbejdsdeling af fremtidens opgaver. Odder Kommune deltager allerede på forskellig vis i samarbejder med andre kommuner, bl.a. er kommunen med i 11 kommunesamarbejdet, som er et samarbejde mellem kommuner, erhvervsvirksomheder og forskningsinstitutioner omkring markedsføring, vækstgrupper, et fælleskontor i Bruxelles og andre innovative initiativer. Byrådet vil i den kommende periode være pro-aktiv i arbejdet for et styrket kommunesamarbejde med det formål at: Finde de optimale samarbejdspartnere i fremtidens offentlige struktur. Fremme fælles interesser og skabe fælles løsninger til gavn for kommunen og regionen. Levere den bedste og billigste service til den enkelte borger. Byrådet ser muligheder for samarbejde indenfor følgende indsatsområder: Det tekniske område: Her ser byrådet positivt på et tværkommunalt samarbejde omkring trafikale forhold, vejnet, sikkerhed og vedligeholdelse. På det miljømæssige område samarbejdes der allerede omkring renovation, affaldssortering, miljøcenter, men byrådet ser også mulighed for at samarbejde omkring forsyning (fx elforsyning). Erhverv: Odder Kommunes placering i forhold til motorvejsnettet har sammen med den generelle erhvervsudvikling haft store konsekvenser for kommunens erhvervsstruktur. Industri og transporttunge erhverv placerer sig tæt ved motorvejen, fx i Skanderborg. Motorvejens placering kan der ikke ændres på, og derfor vil byrådet arbejde for et tvær-

9 Faktaboks Regeringen har nedsat en strukturkommission, som i øjeblikket er ved at undersøge den offentlige struktur. I begyndelsen af 2004 vil kommissionen komme med et forslag til en ny administrativ struktur i Danmark. Det forventes at forslaget vil indeholde sammenlægninger af flere mindre kommuner, så antallet af kommuner reduceres. Spørgsmål til debat På hvilke områder skal Odder Kommune øge samarbejdet med andre kommuner? Hvilke andre parter kan det være interessant for kommunen at samarbejde med i fremtiden? Skal Odder Kommune være en del af en større kommune i fremtiden? kommunalt erhvervssamarbejde, der styrker regionens samlede erhvervsliv og sikrer en tværkommunal erhvervsstruktur og arbejdsdeling, der kan være med til at definere og opbygge en ny erhvervsstruktur i Odder Kommune. Arbejdsstyrkens fleksibilitet har medført en stigende pendling. Byrådet erkender denne udvikling, og det videre arbejde vil ske under disse betingelser. Turisme: For turister har kommunegrænser ingen betydning, for dem handler det om tilbud, seværdigheder og oplevelser. Derfor vil byrådet arbejde for et tværkommunalt samarbejde omkring en fælles turismepolitik, hvor kvaliteterne ved de forskellige kommuner fremhæves og ses i en sammenhæng. Men også fælles turismeprojekter som fx Kystturisme og Handicapturisme kan være genstand for et samarbejde. I Odder Kommune har sommerhusområderne stor turistmæssig betydning, som i fremtiden kan udgøre et væsentligt udviklingspotentiale. Kultur og fritidstilbud: Odder Kommune har nogle gode fritidstilbud, især på idrætsområdet. Men en kommune af Odders størrelse skal efter byrådets opfattelse også kunne tilbyde borgerne nogle nærkulturelle oplevelser, som fx. biograf, mindre spillesteder, foredrag, kunstudstillinger etc. I forhold til større kulturelle tilbud, vil byrådet arbejde for at visse regionale og landsdækkende arrangementer også kan afholdes i Odder Kommune. Endvidere anses markedsføring som et vigtigt tværkommunalt samarbejdsemne. Markedsføring: Vigtigheden af branding og markedsføring har allerede været nævnt. Her vil et samarbejde med nabokommunerne omkring en fælles markedsføringsstrategi kunne kvalificere indsatsen og øge effekten betydeligt. At vende blikket udad handler for byrådet ikke kun om verden udenfor kommunen. Det handler i høj grad også om det samarbejde, der skal fremmes og udvikles mellem kommunen, borgerne og de virksomheder, der har valgt Odder som base samt kommunale og amtslige uddannelsesinstitutioner. Byfornyelsesprojektet omkring bymidten og samarbejdet mellem kommune og erhvervsliv i bl.a. udviklingsrådet har vist, at resultaterne bliver bedre, når de berørte parter involveres tidligt og bliver enige om en fælles løsning. 9

10 10 2. Velvære og sundhed er nøglen til fremtiden Vi lever i en tid, hvor der betales store omkostninger for fortidens synder, de offentlige såvel som de personlige. Udviklingen efter 2. verdenskrig har medført mange fysiske og psykiske arbejdsskader, og på det personlige plan har faktorer som manglende motion, forkerte kostvaner, stress og rygning resulteret i et stigende antal livsstils betingede sygdomme. Da vi samtidig bliver ældre og ældre, har både samfundet og det enkelte menneske en interesse i at gøre noget aktivt for at minimere risikoen for disse skader og sygdomme, og på den måde forsøge at sikre livskvaliteten gennem hele livet. Flere fremsynede erhvervsfolk og fremtidsforskere peger derfor på sundhed og medico som et af fremtidens centrale fokusområder. Allerede i dag er der stor opmærksomhed omkring individuelle valg. Eksempler herpå er fritvalgsordningerne på sygehusområdet og tilbudene til de ældre. Ønsket om valgmuligheder og individuelle løsninger bliver ikke mindre i fremtiden tværtimod tyder det på, at kravet om valgmuligheder, vil brede sig til andre områder. Odder Kommune har et godt image på sundhedsområdet, både hos borgerne og hos professionelle samarbejdspartnere i og uden for kommunen. Byrådet har i perioden prioriteret sundhedsindsatsen højt, og der er sket mange strukturændringer, bl.a. på ældreområdet, for at forbedre tilbudene. Byrådet vil i den kommende periode sætte fokus på Velvære og sundhed med det formål at: Skabe rammer for at den enkelte, uanset alder, kan leve et sundt og godt liv. Udnytte kompetencer og potentialer inden for sundhedsområdet til at udvikle og styrke kommunens erhvervsliv herunder vejlede om ny teknologi og miljørigtige løsninger. Udvikle nye sundhedsprodukter og tilbud, der henvender sig til såvel lokale brugere som turister. Markedsføre og brande Odder Kommune på en helhedsorienteret sundhedsprofil. Velvære og sundhedstemaet involverer efter byrådets opfattelse følgende indsatsområder: Offentlig service: Her vil indsatsen bl.a. handle om individuelle løsninger i behandlingen af den enkelte borger, med velvære og livskvalitet for øje.

11 11 Der skal fokus på fysisk og psykisk arbejdsmiljø, samt en helhedsorienteret kost- og motionsindsats i forhold til børn og unge. Fritid og kultur: Her vil byrådet i samarbejde med borgerne arbejde for at etablere en række nye tilbud, der øger borgerens muligheder for at leve et sundt og godt liv uanset alder og livssituation. Desuden vil byrådet arbejde for, at adgangen til kommunens naturområder forbedres for alle fx gennem etablering af flere gangog cykelstier og flere handicapfaciliteter. Endelig vil byrådet arbejde for at fastholde og udbygge tilbudene på idrætsområdet herunder en renovering af de fysiske rammer samt en styrkelse af kommunens varierede foreningsliv. Erhverv og turisme: På erhvervsområdet vil byrådet i samarbejde med erhvervsnetværket arbejde for at tiltrække sundhedsrelaterede virksomheder, som fx kurophold, rekreation, privatklinikker eller offentlige virksomheder, der beskæftiger sig med sundhed og forebyggelse, fx genoptræning. Samtidig vil byrådet sige nej til forurenende virksomheder, der ikke harmonerer med den ønskede sundhedsprofil. Desuden vil byrådet arbejde for at sikre et varieret udbud af offentlige rekreative områder og adgang til kysten og kommunens øvrige naturværdier. Bosætning: Byrådet vil arbejde for at skabe rammer for sunde og varierede botilbud fx forskellige former for allergivenlige og alternative boliger herunder økologisk byggeri. Desuden vil byrådet arbejde for, at der i kommunens boligområder er en god balance og sammenhæng mellem byggeri og landskab, således at alle beboere har let adgang til naturen. Overordnet vejnet: Her vil byrådet arbejde for at etablere en forbindelse fra Odders nordlige erhvervsområder til Odder-Skanderborg landevejen, således at trafikken mod og fra vest undgår alléen ved Rathlousdal, og Rådhusgade aflastes for en del tung trafik. Endvidere vil byrådet fortsat arbejde for etablering af den østlige omfartsvej om Odder by. Vejanlægget er fastlagt i regionplanen og byggeliniesikret. Bæredygtig udvikling: Med baggrund i FN s konference for

12 12 miljø og udvikling i Rio de Janeiro i 1992 har kommunen fra midten af 90-erne haft fokus på en bæredygtig udvikling. Kommunen har først og fremmest været vejleder, inspirator og inddraget bæredygtighed i egne projekter. Af eksempler kan nævnes udarbejdelse af en miljøhandlingsplan, økologiske tiltag ved opførelse af en ny skole og ved ombygning af et tidligere pakhus til aktivitetshus. Endvidere deklaration om forbud mod sprøjtning med kemiske bekæmpelsesmidler på kommunale arealer, vejledning om boliger og byøkologi, årlige grønne regnskaber for kommunale institutioner, blåt flag ved badestrande og havne, kampagner om at vaske med ren samvittighed og at cykle på arbejde, tilslutning til pendlernet m.v. Byrådet vil fortsat arbejde for at mindske miljøbelastningen ved at inddrage bæredygtighed i egne projekter eksempelvis ved revision og opfølgning af miljøhandlingsplanen, økologiske tiltag ved bygge- og renoveringsprojekter, udvikling af de kollektive fjernvarmesystemer, revision og opfølgning af handlingsplan for energiforbrug m.v., og fortsat inspirere og vejlede andre om bæredygtighed. Byrådet vil fremme en byudvikling ved et fortsat varieret boligudbud og inddragelse af bæredygtighed generelt i planlægningen. I bymidten vil byrådet fortsætte realiseringen af den helhedsorienterede byfornyelse og arbejde for byomdannelse med vægt på friarealforbedringer, handicapvenlige løsninger og sikring af de bløde trafikanter. Byrådet vil gennem opfølgning og revision af plejeplaner for kommunale arealer og vandløb samt via miljøhandlingsplanen arbejde for at fremme biologisk mangfoldighed. Byrådet vil søge at inddrage erhvervslivet, interesseorganisationer og det lokale foreningsliv i et stigende forpligtende samarbejde i de enkelte planer og projekter for dermed at skabe et fælles ansvar og ejerskab. Byrådet vil arbejde helhedsorienteret for at skabe tværfaglige og bæredygtige beslutninger. Kommunens struktur er i 2003 bl.a. ændret med dette formål, og fremover vil der blive fulgt op herpå.

13 Faktaboks Odder Kommune har rigtig meget at byde på når det gælder sundhed og velvære og det kan vi udnytte ved at gøre de eksisterende tilbud synlige og supplere dem med nye. Et bud på en konkret sundhedsprofil kunne være at tænke sundheds- og velvære tilbudene sammen i bred forstand og synliggøre dem under en fælles overskrift som fx Folkesundhedscenteret nogle af tilbudene kunne med fordel samles under samme tag, mens andre placeres, hvor de ligger optimalt i forhold til omgivelserne og brugerne hvad enten brugerne er lokale eller gæster udefra. 13 SUNDHEDSCENTRET I ODDER: Spørgsmål til debat Hvad er et godt liv? Hvad kan kommunen gøre for det gode liv? Hvad kan den enkelte borger gøre? Hvad skal overlades til det private initiativ? Hvor skal pengene komme fra? Vi har fx: Nyrenoveret svømmehal Gode idrætstilbud En smuk og varieret natur En lang kystlinje Akutfunktioner på skadestue Fysio- og ergoterapi Sundhedspleje Seniorcentret Saksild Strand Vi mangler fx: Alternative behandlere Privatklinikker Sundhedshus Kurophold ved kysten Bedre stinet i naturen Aktivitetstilbud på strandene og i vandet Forsøgsområde med sunde boliger

14 14 3. Odder Kommune har borgeren i centrum Odder Kommune prioriterer det sociale område højt det er vigtigt at tage hånd om borgeren. De fleste kommuner vil sige, at de har borgerne i centrum, men i Odder Kommune er det mere præcist den enkelte borger, det handler om. Når byrådet siger, at man gerne vil tage hånd om borgeren betyder det, at man vil fokusere på det hele menneske - på borgerens individuelle behov, finde alternative løsninger og minimere pakkeløsninger. Det handler om nærhed og tryghed for den enkelte, også hvis man i en periode er røget af sporet, og om at skabe varierede og fleksible tilbud. Omvendt handler det også om, at den enkelte drager omsorg for sig og sine og tager medansvar for udviklingen i lokalsamfundet. I den forgangne periode har byrådet vedtaget en børn- og ungepolitik, der blandt andet har sikret pasningsgaranti for børn mellem 0-10 år. I løbet af planperioden har byrådet vedtaget en integrationspolitik, som i øjeblikket er under revision. Det overordnede mål med integrationspolitikken er, at flygtninge og indvandrere, der kommer til Odder Kommune, i løbet af en kort periode bliver selvhjulpne og indgår i samfundslivet sammen med - og på lige fod med den øvrige befolkning. I politikken indgår en række indsatsområder og konkrete tiltag, som skal fremme denne målsætning. På ældreområdet har evalueringen af den decentrale struktur resulteret i flere organisations- og strukturændringer bl.a. er der oprettet 2 nye driftsenheder, som har indgået kontrakt med byrådet. Desuden har byrådet vedtaget en ældreboligpolitik, der skal sikre større variation i udvalget af ældreboliger, således at flere skifter bolig i tide, så behovet for plejeboliger nedbringes. Indsatsen for handicappede har været præget af udvikling af både kompetencer og metoder i forhold til gruppen af udviklingshæmmede og sindslidende. Og endelig er der blevet bygget nye boliger til både sindslidende og udviklingshæmmede, som erstatning for utidssvarende og nedslidte boliger. Odder Kommune vil i den kommende periode have borgeren i centrum med det formål at: Tilgodese den enkeltes behov i videst muligt omfang. Skabe de bedste udviklings- og uddannelsesmuligheder for den

15 Faktaboks Siden Kommuneplan blev vedtaget har Odder Kommune vedtaget politikker for en række områder. Politikkerne indeholder mål for hvad byrådet gerne vil opnå på området og hvilke strategier de vil sætte i værk for at nå målene. Eksempler på overordnede politikker er: enkelte ud fra den enkeltes betingelser. Skabe nærhed og tryghed for den enkelte uanset alder og livssituation. Fremme engagement og medansvar hos den enkelte borger. udvikle det nuværende serviceniveau, så den offentlige service løbende tilpasses den enkelte borgers behov i størst muligt omfang. 15 Børn- og Unge politik Kultur og Fritidspolitik Udviklingspolitik Integrationspolitik Politikkerne bliver løbende set efter i sømmene og genforhandlet i byrådet. Spørgsmål til debat På hvilke områder er der behov for udvikling af de offentlige tilbud? Hvor skal der være flere valgmuligheder? Hvad er den enkeltes eget ansvar? Hvordan skal balancen mellem offentlige og private ydelser være i fremtiden? Hvor skal pengene komme fra? Temaet om borgeren i centrum omfatter efter byrådets opfattelse følgende indsatsområder: Beskæftigelse: Byrådet vil arbejde for at fastholde og udvikle alternative og fleksible job- eller uddannelsestilbud for ledige og andre - herunder flygtninge og indvandrere - som af den ene eller anden grund står udenfor arbejdsmarkedet. Børn, unge og ældre: Her vil byrådet arbejde for, at den enkelte har mulighed for at lære og udvikle sig gennem hele livet ud fra egne betingelser og behov. Her tænkes især på de udsatte grupper fx utilpassede børn og unge, der ikke anvender kommunens traditionelle tilbud. Byrådet vil endvidere vurdere, hvilke boligtilbud der fremover er behov for til ældre (plejeboliger, ældreboliger m.v.) og omfanget heraf. Offentlig service: Byrådet vil arbejde for at fastholde og Kultur og fritid: Her vil byrådet arbejde for, at kommunen har alsidige kultur- og fritidstilbud til alle uanset alder og livssituation. Desuden vil byrådet sikre, at alle borgere har let adgang til rimelige fysiske faciliteter. Borgerdemokrati: At have borgeren i centrum fordrer, at borgerne spiller aktivt med. Både i udviklingen af de offentlige tilbud, og ved at tage ansvar og drage omsorg for sig og sine. Byrådet vil arbejde for at udvikle rammerne for et forpligtende samarbejde mellem borgere, kommune og andre parter, som er vigtige for kommunens udvikling.

16 16 4. Odder Kommune søger løsninger, der gavner helheden I Landsplanredegørelsen Et Danmark i balance påpeger miljøministeren nødvendigheden af, at de enkelte byer og lokalsamfund i fremtiden indgår i samarbejder, så et større områdes samlede styrker kan udnyttes til fælles gavn. Samarbejdets indhold skal ifølge redegørelsen være bredt og helhedsorienteret, hvis det for alvor skal bære frugt. Redegørelsen lægger også op til, at de forskellige parter fastlægger en rollefordeling, som forhindrer, at ingen får noget, fordi alle skal have det samme. I overensstemmelse med udmeldingerne i landsplanredegørelsen vil byrådet fremover opfatte kommunen som en helhed og i videst muligt omfang søge helhedsorienterede løsninger. De fleste af nutidens offentlige opgaver går på tværs af de traditionelle forvaltningsskel. Derfor har Odder Kommune i perioden gennemført en omstrukturering af den kommunale administration, således at kommunen nu har en enhedsforvaltning. Omstruktureringen er gennemført for at fremme det tværfaglige samarbejde. Ud fra helhedstanken vil byrådet i den kommende periode se på balancen mellem by og land. Kommunens bymønster med 6 lokalcenterbyer er en forældet struktur, og derfor ønsker byrådet at søge alternative løsninger til gavn for kommunen som helhed. Det handler om skolestrukturen, om bedst mulig undervisning til vores børn, men også om landsbysamfundenes fremtid som attraktive alternativer til bylivet. Odder Kommune vil i den kommende periode fokusere på at søge løsninger der gavner helheden med det formål at: Skabe optimale rammer for udvikling af kommunen som helhed. Sikre en god balance mellem by og land. Sikre de bedste betingelser for uddannelse. Fastholde niveauet for den offentlige service. Sikre varierede bosætningstilbud. Sikre kommunens selvforsyning. Temaet om at søge løsninger der gavner helheden, involverer efter byrådets opfattelse følgende indsatsområder: Bymønster og skolestruktur: Disse indsatsområder

17 17 er tæt forbundne og skal derfor ses i sammenhæng. Byrådet vil her arbejde for af finde realistiske løsninger, der gavner kommunen som helhed. Bosætning: Her vil byrådet arbejde for at fastholde og udvikle et varieret udbud af bomuligheder, der imødekommer behovene hos såvel bymennesker som mennesker, der ønsker at bo i et lille lokalsamfund med højt til loftet og naturen lige uden for døren. Byrådet vil udlægge arealer til byudvikling inden for de områder, der i regionplanen er udlagt til mulige byvækstområder. Der vil fortsat blive udlagt arealer til byvækst i lokalcenterbyerne, som svarer til efterspørgslen. I landzonen i øvrigt vil byrådet i sagsbehandlingen prioritere erhvervslivets og de naturmæssige interesser højt. I Odder by vil byrådet fortsætte realiseringen af den helhedsorienterede byfornyelse og via planlægningen understøtte etablering af nye boliger i tilknytning til bymidten. Byrådet vil vurdere detailhandelsområdets afgrænsning og arbejde for at skabe plads til større detailhandelsbutikker i udkanten af byen. I Hou vil byrådet arbejde for at forbedre sammenhængen mellem byen og havneområdet med færgehavn og lystbådehavn, og undersøge mulighederne for at indpasse et mindre antal boliger i området. Offentlig service: Byrådet ønsker at fastholde og udvikle den offentlige service med udgangspunkt i at få mest kvalitet for pengene i kommunen som helhed. Det har - og vil også i fremtiden - få konsekvenser for kommunens tyndest befolkede egne pga. omstruktureringer, sammenlægninger, nedlæggelser af servicefunktioner etc. Men byrådet ønsker fortsat, at der skal være gode livsbetingelser for alle, uanset om man bor i byen eller på landet. Derfor vil byrådet arbejde for at finde alternative løsninger for de tyndt befolkede egne. Byrådet vil i den kommende periode se på landområdernes særlige behov for fx kollektiv trafik, sikre forhold for bløde trafikanter i form af cykel- og gangstier samt trafiksaneringer i lokalbyerne. Fritid og Kultur: Mange af kommunens foreninger er opstået i landområderne, og foreningslivet er stadig omdrej-

18 18 ningspunktet i mange af de små lokalsamfund. Derfor vil byrådet også i fremtiden støtte foreningslivet som omdrejningspunkt for udviklingen i lokalbyerne. Mange steder i Danmark har landsbyerne med succes organiseret sig i lokalråd eller lokale fællesråd, som repræsenterer flere landsbyers interesser. Byrådet vil gerne samarbejde med disse lokalråd eller lignende organiseringer af lokalsamfundene for at understøtte en helhedsorienteret udvikling i Odder Kommune. Faktaboks For at modsvare nutidens krav om at kunne arbejde helhedsorienteret og på tværs i det kommunale system har Odder Kommune gennemført en omstrukturering, så vi nu har en såkaldt enhedsforvaltning. Nedenstående principskitse viser hvordan kommunens nye struktur er opbygget. Spørgsmål til debat Hvordan sikrer vi de bedste undervisningstilbud til både børn og voksne i fremtiden? Hvor mange af kommunens landsbyer skal have status af lokal-centerbyer i fremtiden? Hvordan kan vi fastholde og udvikle landsbysamfundene som attraktive alternativer til bylivet?

19 Kommuneplan Debatperiode Debatperioden forløber fra den 29. oktober 2003 til den 1. januar Planstrategien udpeger følgende 4 temaer for Kommuneplan : Odder Kommune har borgeren i centrum Velvære og sundhed er nøglen til fremtiden Odder Kommune søger løsninger, der gavner helheden Odder Kommune vender blikket udad I efteråret 2003 udsender Odder Kommune et debatoplæg til borgerne, hvor temaerne beskrives med udgangspunkt i dette notat. Samtidig indbydes offentligheden til debatmøder om de 4 temaer der bliver 5 møder i alt fordelt geografisk i kommunen hvor der bliver lejlighed til at stille spørgsmål og komme med idéer og forslag til Kommuneplan Desuden har offentligheden i løbet af debatperioden mulighed for at komme med skriftlige kommentarer og idéer til den nye kommuneplan. Efter den offentlige debat vil byrådet behandle de indkomne idéer og forslag og tage stilling til, om kommentarerne kan indarbejdes i de 4 temaer, eller om der skal revideres i planstrategiens temaer. På baggrund af planstrategien og de indkomne idéer og forslag udarbejder Odder Kommune et forslag til Kommuneplan Forslaget sendes i offentlig høring inden udgangen af Inden for denne periode har alle borgere mulighed for at komme med idéer og kommentarer til byrådets forslag til planstrategi for Kommuneplan Idéer og kommentarer skal inden den 1. januar 2004 sendes skriftligt til: Odder Kommune, Rådhuset, Rådhusgade 3, 8300 Odder

20 Odder Kommune Rådhuset Rådhusgade Odder Tlf.:

P l a n - o g A g e n d a 2 1 - s t r a t e g i

P l a n - o g A g e n d a 2 1 - s t r a t e g i k v a l i t e t i b y u d v i k l i n g e n i n f r a s t r u k t u r o g b y m ø n s t e r d e t å b n e l a n d d e m o k r a t i p r o c e s s e r P l a n - o g A g e n d a 2 1 - s t r a t e g i Odder

Læs mere

Plan & Agenda 21 strategi 2008

Plan & Agenda 21 strategi 2008 1 Plan & Agenda 21 strategi 2008 Kolofon Plan & Agenda 21 strategi 2008 Udgivet af Faxe Kommune - Januar 2009 Plan & Agenda 21 strategien er udarbejdet i perioden 2006 til 2008. Forslaget til strategien

Læs mere

FORSLAG Ny kommune ny fremtid

FORSLAG Ny kommune ny fremtid FORSLAG Ny kommune ny fremtid Byrådets Kommuneplanstrategi 2008 2020 Indhold Indledning 3 1 Fremtidens Næstved er Nærhed 4 2 Agenda 21 6 3 Sundhed 8 4 Natur 10 5 Trafik 12 6 Kultur, fritid og oplevelse

Læs mere

Planstrategi 2015 Middelfart Kommune og Trekantområdet

Planstrategi 2015 Middelfart Kommune og Trekantområdet Planstrategi 2015 Middelfart Kommune og Trekantområdet Indsend dine kommentarer Læsevejledning Planstrategien består af en fælles del, som gælder for alle seks kommuner i Trekantområdet, samt en lokal

Læs mere

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune Byrådet Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 4359 1000 www.htk.dk Til modtagere af Forslag til Kommuneplan 2010 Modtagere jf. liste, dok 2426155 Dir.tlf.: 4359 1845 Email: Byraadscenter@htk.dk

Læs mere

Plan- og bæredygtighedsstrategi

Plan- og bæredygtighedsstrategi Plan- og bæredygtighedsstrategi 2007 Indhold 4 På vej mod en fælles plan! 8 Børn og unge 14 Fremtidens landkort 20 Livskvalitet 26 Erhverv og turisme 32 Agenda 21 - Bæredygtig udvikling Titel: Plan- og

Læs mere

Gentofte-Plan 2008. Gentofte Kommune Rådhuset Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund www.gentofte.dk

Gentofte-Plan 2008. Gentofte Kommune Rådhuset Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund www.gentofte.dk Gentofte-Plan 2008 Gentofte Kommune Rådhuset Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund www.gentofte.dk Gentofte-Plan 2008 INDLEDNING... 5 VISION OG TVÆRGÅENDE INDSATSOMRÅDER... 8 TVÆRGÅENDE POLITIKKER OG

Læs mere

Gladsaxe i vækst. Planstrategi 2012. gladsaxe.dk

Gladsaxe i vækst. Planstrategi 2012. gladsaxe.dk GLADSAXE Gladsaxe i vækst Planstrategi 2012 gladsaxe.dk Indholdsfortegnelse Hvad er en planstrategi 2 Hvordan er strategien bygget op 2 Forord 3 Storby i vækst 4 Levende Gladsaxe 6 Gladsaxe i forandring

Læs mere

Forslag til kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021, Plan21. Bind 1 Hovedstruktur og retningslinjer. Revideret 11-12-2008

Forslag til kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021, Plan21. Bind 1 Hovedstruktur og retningslinjer. Revideret 11-12-2008 Forslag til kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021, Plan21 Bind 1 Hovedstruktur og retningslinjer Revideret 11-12-2008 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 4 Indledning... 5

Læs mere

Forslag Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Redegørelse Den 17.6 2009

Forslag Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Redegørelse Den 17.6 2009 Forslag Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Redegørelse Den 17.6 2009 REDEGØRELSE 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 4 Kommuneplanen...4 Nærdemokrati...5 2. OFFENTLIG SERVICE... 6 Indbyggere...6 Børn og unge...6 Handlinger

Læs mere

Rebild Kommune på vej! Rebild Kommunes Planstrategi 2011 og Lokal Agenda 21

Rebild Kommune på vej! Rebild Kommunes Planstrategi 2011 og Lokal Agenda 21 Rebild Kommune på vej! Rebild Kommunes Planstrategi 2011 og Lokal Agenda 21 2 På vej I de kommende år vil en række vilkår ændre sig for Rebild Kommune. Det drejer sig både om erhvervsudviklingen, økonomien

Læs mere

KOMMUNEPLAN 2013-2025

KOMMUNEPLAN 2013-2025 Forslag til KOMMUNEPLAN 2013-2025 for Odsherred Kommune Fredninger Skovrejsning Vindmøller Benyttelse Kulturmiljøer GeoPark Kystnærhedszonen Boligområder Beskyttelse Campingpladser Store husdyrbrug Byudvikling

Læs mere

Planstrategi 2007. Allerød Kommune. Kommuneplanstrategi og Agenda 21 strategi. Blovstrød. Lillerød. Lynge. Uggeløse. Vassingerød

Planstrategi 2007. Allerød Kommune. Kommuneplanstrategi og Agenda 21 strategi. Blovstrød. Lillerød. Lynge. Uggeløse. Vassingerød Planstrategi 2007 Lillerød Blovstrød Uggeløse Lynge Vassingerød Kommuneplanstrategi og Agenda 21 strategi Allerød Kommune Planstrategi 2007 og bilag til Planstrategi 2007 kan downloades på kommunens hjemmeside:

Læs mere

UDVIKLINGSSTRATEGI TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR

UDVIKLINGSSTRATEGI TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR VEDTAGET - 22. NOVEMBER 2011 UDVIKLINGSSTRATEGI TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Udviklingsstrategien er byrådets politiske strategi, der rummer en bred og langsigtet tilgang til den fremtidige udvikling

Læs mere

Kommuneplan 2009-2021 Hæfte 1 - Hovedstruktur. www.skive.dk

Kommuneplan 2009-2021 Hæfte 1 - Hovedstruktur. www.skive.dk Kommuneplan 2009-2021 Hæfte 1 - Hovedstruktur www.skive.dk Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune er opdelt i 5 hæfter og 1 bilagshæfte: Hæfte 1: Hovedstruktur Hæfte 2: Skive

Læs mere

Titel: Gentofte-Plan 2013 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2012 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark

Titel: Gentofte-Plan 2013 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2012 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark GENTOFTE-PLAN 213 Titel: Gentofte-Plan 213 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 212 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

Udsendelsesbrev myndigheder, foreninger, interesseorganisationer, presse m.fl.

Udsendelsesbrev myndigheder, foreninger, interesseorganisationer, presse m.fl. Udsendelsesbrev myndigheder, foreninger, interesseorganisationer, presse m.fl. Planstrategi med redegørelse 2007 Den 26. november 2007 vedtog Aalborg Byråd Planstrategi med redegørelse 2007 til offentliggørelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse FORORD... 3 PLANSTRATEGI FOR SAMSØ KOMMUNE FORMÅL OG VISIONER... 4 BOSÆTNING... 5 SAMSØ - ÉN KOMMUNE, MANGE LOKALSAMFUND...

Indholdsfortegnelse FORORD... 3 PLANSTRATEGI FOR SAMSØ KOMMUNE FORMÅL OG VISIONER... 4 BOSÆTNING... 5 SAMSØ - ÉN KOMMUNE, MANGE LOKALSAMFUND... Januar 2004 2 Indholdsfortegnelse FORORD... 3 PLANSTRATEGI FOR SAMSØ KOMMUNE FORMÅL OG VISIONER... 4 BOSÆTNING.... 5 SAMSØ - ÉN KOMMUNE, MANGE LOKALSAMFUND... 7 ERHVERVSUDVIKLING... 8 SAMSØ SOM VEDVARENDE

Læs mere

Kommuneplan 2005-2017 HELSINGE KOMMUNE HOVEDSTRUKTUR & FORUDSÆTNINGER

Kommuneplan 2005-2017 HELSINGE KOMMUNE HOVEDSTRUKTUR & FORUDSÆTNINGER Kommuneplan 2005-2017 HELSINGE KOMMUNE HOVEDSTRUKTUR & FORUDSÆTNINGER AUGUST 2005 2 Indhold Indledning 3 Visioner og mål 4 Kommuneplanen er udarbejdet af Helsinge Kommune, Teknisk Forvaltning, i samarbejde

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune Hovedstruktur Kerteminde Kommune Miljø- & Kulturforvaltningen Plan & Byg Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk INDHOLD VISION & INDSATSOMRÅDER...

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

Udkast til lokalsamfundspolitik for Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2008

Udkast til lokalsamfundspolitik for Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2008 Udkast til lokalsamfundspolitik for Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2008 Indhold Forord 3 Del 1. Formål med og rammer for en lokalsamfundspolitik. 4 Lokalsamfundspolitik som politikområde 4 Vision 4 Mål og

Læs mere

Mariagerfjord. Strategi. Kommuneplanstrategi & Agenda 21 Strategi

Mariagerfjord. Strategi. Kommuneplanstrategi & Agenda 21 Strategi Mariagerfjord 2011 Strategi Kommuneplanstrategi & Agenda 21 Strategi Udgivet af Mariagerfjord Kommune 2011 Layout og Foto Mariagerfjord Kommune Trykt hos Reklamehuset Oplag 300 stk. 2 er det nye grundlag

Læs mere

KommunePlanstrategi 2007

KommunePlanstrategi 2007 KommunePlanstrategi 2007 Nordfyns Kommune - 1 - Indholdsfortegnelse Forord 3 Baggrund 4 +1: Lokal Agenda 21 4 Kommuneplanen 5 Revisionsform af kommuneplanen 5 Tidsplan i forhold til KP 6 Status, planlægning

Læs mere

nørre alslev stubbekøbing ønslev moseby Nordbyen horreby

nørre alslev stubbekøbing ønslev moseby Nordbyen horreby orehoved sortsø Nr. vedby vålse nørre alslev stubbekøbing øster kippinge guldborg slotsbryggen Nykøbing f eskilstrup revisionsbeslutning ønslev moseby horbelev Hesnæs Nordbyen horreby sakskøbing karleby

Læs mere

Debatoplæg til Planstrategi for Lolland Kommune. Februar 2008

Debatoplæg til Planstrategi for Lolland Kommune. Februar 2008 Debatoplæg til Planstrategi for Lolland Kommune Februar 2008 2 PLANSTRATEGI - LOLLAND KOMMUNE Indhold Nye muligheder Deltag i debatten Lolland 2030 - et fremtidsscenarium Planstrategi og temaer Erhverv

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Det vil vi...1/361. Nyborg i 2025 - Byrådets vision...2/361. Nyborg og omverdenen...6/361 Fynsprojektet...

Indholdsfortegnelse. Det vil vi...1/361. Nyborg i 2025 - Byrådets vision...2/361. Nyborg og omverdenen...6/361 Fynsprojektet... Indholdsfortegnelse Det vil vi...1/361 Nyborg i 2025 - Byrådets vision...2/361 Nyborg og omverdenen...6/361 Fynsprojektet...7/361 Hovedtemaer...10/361 Befolknings- og boligudvikling...11/361 Retningslinjer...11/361

Læs mere

Strategi for lokal Agenda 21

Strategi for lokal Agenda 21 LANDSPLANAFDELINGEN Strategi for lokal Agenda 21 en vejledning Strategi for lokal Agenda 21 en vejledning 1 Strategi for lokal Agenda 21 en vejledning Udarbejdet af Miljøministeriet Landsplanafdelingen

Læs mere

Kommuneplan 2009-2021. Hovedstruktur

Kommuneplan 2009-2021. Hovedstruktur Kommuneplan 009-0 Hovedstruktur November 0 Kolofon Kommuneplanen er vedtaget af Sønderborg byråd. november 0. Kort: Sønderborg Kommune Foto: Kim Toft Jørgensen, Steen Rabjerg, m.fl. Planen kan rekvireres

Læs mere

Det er bl.a. dét den kommende kommuneplanlægning kommer til at handle om.

Det er bl.a. dét den kommende kommuneplanlægning kommer til at handle om. Planstrategi 2013 Forord Hermed præsenteres Skive Kommunes Planstrategi 2013. Byrådet har vedtaget at denne første behandling af den samlede kommuneplan efter kommunalreformen skal have fokus på helheder

Læs mere