Forslag til Planstrategi - en bæredygtig udvikling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til Planstrategi - en bæredygtig udvikling"

Transkript

1 Odder Kommune KOMMUNEPLAN Forslag til Planstrategi - en bæredygtig udvikling oktober 2003

2 2 Indholdsfortegnelse side Forord 3 Indledning 5 1. Odder Kommune vender blikket udad 8 2. Velvære og sundhed er nøglen til fremtiden Odder Kommune har borgeren i centrum Odder Kommune søger løsninger, der gavner helheden 16 Kommuneplan Pjecen er udarbejdet af NIRAS Konsulenterne i samarbejde med Odder Kommune

3 Forord 3 Ifølge planloven skal alle kommuner udarbejde og offentliggøre en strategi for kommunens planlægning inden for den første halvdel af byrådsperioden dvs. inden udgangen af Kommuneplanstrategien skal indeholde oplysninger om den planlægning, der er gennemført efter den seneste revision af kommuneplanen samt byrådets vurdering af og strategi for udviklingen i den kommende periode. Desuden skal strategien indeholde én af følgende beslutninger: - om kommuneplanen skal revideres som helhed (= alle områder); - om kommuneplanen skal revideres inden for særlige temaer - eller; - om kommuneplanen skal genvedtages for en ny 4 års periode. Endelig skal der udarbejdes og offentliggøres en strategi for hvorledes Odder Kommune vil bidrage til en bæredygtig udvikling i det 21. århundrede. På denne baggrund startede Odder Kommune i foråret 2003 processen frem mod en revision af den gældende Kommuneplan Processen blev indledt med en statusopsamling af de væsentligste udviklingstræk indenfor kommunens forskellige områder i den periode, der er gået, siden den nuværende kommuneplan blev vedtaget. Herefter blev alle byrådsmedlemmerne (i maj 2003) interviewet om, hvad der efter deres mening har været væsentligt for udviklingen i kommunen, og hvilke udfordringer de ser for den kommende periode. Resultatet af statusopsamlingen og interviewene blev samlet i et strategioplæg, der dannede grundlag for et kommuneplanseminar, som blev afholdt i byrådet i slutningen af juni. Rammen om seminaret var en cafédebat, hvor politikerne med støtte fra forvaltningscheferne fik debatteret de overordnede mål og strategier for den kommende kommuneplan herunder hvordan kommuneplanen skal revideres. På baggrund af byrådsseminaret besluttede byrådet, at grundlaget for Kommuneplan skal være en temarevision med fokus på 4 temaer, som præsenteres i det følgende. Indledningsvis giver planstrategien et samlet oversigt over de udfordringer og muligheder, Odder Kommune står over for i den kommende periode, og som har dannet grundlag for byrådets valg af temaer og strategier. Det skal bemærkes, at det er Byrådets holdning, at en bæredygtig udvikling bør indgå i en helhedsorienteret vurdering og behandling. De overordnede strategier vil derfor være en del af kommuneplanlægningen og indgår således heri.

4 4

5 Indledning 5 Udfordringer og muligheder Der tales meget om branding i disse tider, hvor konkurrencen hele tiden øges. Hvad enten det handler om kommuner, byer, lande eller virksomheder bliver det stadig vigtigere at skille sig ud, at være kendt for noget positivt og særligt. Der ofres mange ressourcer på markedsføring og branding, også i kommunerne, og samtidig er der delte meninger om behov og effekt. Er det nu ikke bare en ny modedille, gammel vin på nye flasker? Imidlertid viser flere undersøgelser, at det er en vigtig faktor for fremtidens kommuner at være kendt for noget positivt, hvad enten det er personer, projekter eller måden, man gør tingene på. Hvor fx Odense er kendt for H.C. Andersen og Brandts Klædefabrik, er Kolding kendt for dynamik og nytænkning. Hvor Skagen er kendt for kunsten og lyset, er Herning kendt som en driftig handelsby. I øjeblikket arbejder Strukturkommissionen, som er nedsat af regeringen, på en ny administrativ struktur på det offentlige område. Arbejdet vil sandsynligvis medføre, at antallet af kommuner mindskes ved sammenlægning af flere mindre kommuner. Disse perspektiver gør ikke kampen om borgere og virksomheder mindre i fremtiden. Hidtil har de fleste - borgere såvel som virksomheder - valgt bosted ud fra kriterier som placering (afstand til arbejdsplads eller arbejdskraft), pris og serviceniveau. Meget tyder dog på, at fremtidens borgere og virksomheder i stigende grad vil vælge bosted efter mere følelses- og holdningsmæssige kriterier, som fx natur, kultur og økologi. Set i det lys har Odder Kommune meget at byde på. Placeringen tæt ved landets næst største by og forholdsvis kort afstand til Horsens giver kommunen mange fordele. Den lange kyststrækning og smukke natur er andre kvaliteter, kommunen kan udnytte bedre i fremtiden. I den periode der er gået, siden den sidste kommuneplan blev vedtaget, har byrådet og forvaltningen gjort en aktiv indsats for at få flere til at bosætte sig i kommunen, og det er lykkedes over al forventning. Mange har i perioden fået øjnene op for Odders kvaliteter, og indbyggertallet er steget med 9 procent mod de forventede 3 procent.

6 6 Indledning Da væksten ser ud til at fortsætte, vil byrådet fremover fokusere på balancen mellem fortsat vækst på bosætningsområdet, og de merudgifter det afføder i den offentlige service. For at kunne leve op til prædikatet en god bosætningskommune er det afgørende, at det nuværende serviceniveau fastholdes. Desværre er nogle af kommunens større industrivirksomheder lukket i perioden. Men takket være en stærk iværksætter kultur og vækst i andre erhverv er såvel antal arbejdspladser i kommunen som beskæftigelsesprocenten bevaret på et højt niveau. Alligevel ligger det byrådet stærkt på sinde at få skabt flere arbejdspladser og få udvidet erhvervsområdet med nye typer af virksomheder. I februar 2003 vedtog byrådet en udviklingspolitik, der overordnet har til formål at fremme erhvervslivet og detailhandlen i kommunen. Politikken har 5 indsatsområder: Erhvervsudvikling Bosætning Udvikling i detailhandlen Fritid og kultur Turisme Udviklingspolitikkens mål og strategier er tænkt ind i planstrategien, således at de indgår i de relevante temaer. Kommunens befolkning fordeler sig nogenlunde ligeligt mellem Odder by og oplandet. Derfor har byrådet hidtil ført en decentral politik med 6 lokalcenterbyer og 7 oplandsskoler. Den decentrale struktur har til formål at dele sol og vind lige mellem by og land, men efter byrådets opfattelse bør Odder Kommune i fremtiden i højere grad ses som en helhed og søge løsninger, der gavner borgerne bedst ud fra en helhedsbetragtning. Odder har et godt og varieret handelsliv, men de fysiske rammer er nedslidte, hvilket kan blive en trussel mod både handelsliv og bosætningen. Derfor er der i de forløbne år gennemført en helhedsorienteret byfornyelsesproces omkring bymidten i Odder. Borgere og interessenter har været inddraget i denne proces, som har omfattet helt nye metoder for borgerinddragelse og planlægning. Projektet har givet kommunen nogle erfaringer med borgerinddragelse, som byrådet ønsker at bygge videre på i fremtiden, såle-des at borgerne får reel indflydelse på de beslutninger, der træffes. Odder Kommune er kendt for et godt serviceniveau specielt på social- og sundhedsområdet. Pasningsgarantien er en stor succes, men også sygehusets gode omdømme har skønt det er indskrænket til nogle få akutfunktioner stadig betydning for kommunens image. Byrådet har stor opmærksomhed på den enkeltes behov, og kommunen har i den forløbne periode bestræbt sig på at finde individuelle og alternative løsninger frem for pakkeløsninger. I den forgangne periode har kommunen fået en helt ny folkeskole, der som en af de første i landet lever op til kravene i folkeskoleloven, og byrådet vil fremover arbejde for at forbedre og udvikle kommunens folkeskoler. Kommunen har også fået en interaktiv hjemmeside Odder Nettet hvor virksomheder og borgere kan søge informationer og tilkoble deres personlige hjemmesider. Hjemmesiden er blevet kåret som landets bedste offentlige hjemmeside, og er af stor betydning for kommunikationen mellem kommunen, borgerne og virksomhederne. Samlet set har Odder Kommune altså gode kort på hånden for at markedsføre sig og blive kendt for noget godt. Men det er vigtigt at vælge, hvad det er, Odder vil kendes på. Hvor skal der prioriteres for tilvalg kræver som bekendt fravalg.

7 Indledning 7 I efterfølgende skema opsummeres Odder Kommunes samlede styrker og svagheder, og hvilke muligheder for og trusler mod udviklingen byrådet ser for den kommende periode. På baggrund af det billede, der tegner sig i skemaet, har byrådet udpeget følgende 4 temaer for den kommende kommuneplan. Temaerne bygger på tanken om helhed i planlægningen og går derfor på tværs af de traditionelle sektorskel: Odder Kommune vender blikket udad. Velvære og sundhed er nøglen til fremtiden. Odder Kommune har borgeren i centrum. Odder Kommune søger løsninger, der gavner helheden. STYRKER Geografisk placering Kyststrækning - sommerhusområderne Natur - herregårdslandskaber Bosætning Bykvalitet og handelsliv Aktive borgere IT og Odder Nettet Hånd om borgeren MULIGHEDER Målrettet markedsføring og branding af Odder Kommune Nytænkning i erhvervsstruktur Udnyttelse af omsorgs- og sundhedsimage Fokus på helhedsløsninger Øget borgerinddragelse SVAGHEDER Opdeling i by og land Dyr skolestruktur Placering i forhold til motorvejen Ændring i traditionel erhvervsstruktur Nedslidte fysiske rammer TRUSLER Detailhandel i Århus Virksomheder flytter til motorvej Folk kører forbi pga. manglende synlighed af kommunens attraktioner

8 8 1. Odder Kommune vender blikket udad I den forgangneperiode er det blevet stadig mere udbredt, at såvel store som små kommuner går sammen med en eller flere nabokommuner i et mere eller mindre tæt samarbejde. Samarbejdet iværksættes dels for at nedbringe udgifterne til den offentlige service, dels for at stå stærkere i konkurrencen mellem regionerne. Mange indsatsområder går på tværs af kommunegrænser, og Odder Kommune hverken kan eller skal kunne alting selv. Kommunerne i en region har mange fælles interesser og vil derfor have stor gavn af at dele den viden, de indhenter på forskellige områder og finde en fornuftig arbejdsdeling af fremtidens opgaver. Odder Kommune deltager allerede på forskellig vis i samarbejder med andre kommuner, bl.a. er kommunen med i 11 kommunesamarbejdet, som er et samarbejde mellem kommuner, erhvervsvirksomheder og forskningsinstitutioner omkring markedsføring, vækstgrupper, et fælleskontor i Bruxelles og andre innovative initiativer. Byrådet vil i den kommende periode være pro-aktiv i arbejdet for et styrket kommunesamarbejde med det formål at: Finde de optimale samarbejdspartnere i fremtidens offentlige struktur. Fremme fælles interesser og skabe fælles løsninger til gavn for kommunen og regionen. Levere den bedste og billigste service til den enkelte borger. Byrådet ser muligheder for samarbejde indenfor følgende indsatsområder: Det tekniske område: Her ser byrådet positivt på et tværkommunalt samarbejde omkring trafikale forhold, vejnet, sikkerhed og vedligeholdelse. På det miljømæssige område samarbejdes der allerede omkring renovation, affaldssortering, miljøcenter, men byrådet ser også mulighed for at samarbejde omkring forsyning (fx elforsyning). Erhverv: Odder Kommunes placering i forhold til motorvejsnettet har sammen med den generelle erhvervsudvikling haft store konsekvenser for kommunens erhvervsstruktur. Industri og transporttunge erhverv placerer sig tæt ved motorvejen, fx i Skanderborg. Motorvejens placering kan der ikke ændres på, og derfor vil byrådet arbejde for et tvær-

9 Faktaboks Regeringen har nedsat en strukturkommission, som i øjeblikket er ved at undersøge den offentlige struktur. I begyndelsen af 2004 vil kommissionen komme med et forslag til en ny administrativ struktur i Danmark. Det forventes at forslaget vil indeholde sammenlægninger af flere mindre kommuner, så antallet af kommuner reduceres. Spørgsmål til debat På hvilke områder skal Odder Kommune øge samarbejdet med andre kommuner? Hvilke andre parter kan det være interessant for kommunen at samarbejde med i fremtiden? Skal Odder Kommune være en del af en større kommune i fremtiden? kommunalt erhvervssamarbejde, der styrker regionens samlede erhvervsliv og sikrer en tværkommunal erhvervsstruktur og arbejdsdeling, der kan være med til at definere og opbygge en ny erhvervsstruktur i Odder Kommune. Arbejdsstyrkens fleksibilitet har medført en stigende pendling. Byrådet erkender denne udvikling, og det videre arbejde vil ske under disse betingelser. Turisme: For turister har kommunegrænser ingen betydning, for dem handler det om tilbud, seværdigheder og oplevelser. Derfor vil byrådet arbejde for et tværkommunalt samarbejde omkring en fælles turismepolitik, hvor kvaliteterne ved de forskellige kommuner fremhæves og ses i en sammenhæng. Men også fælles turismeprojekter som fx Kystturisme og Handicapturisme kan være genstand for et samarbejde. I Odder Kommune har sommerhusområderne stor turistmæssig betydning, som i fremtiden kan udgøre et væsentligt udviklingspotentiale. Kultur og fritidstilbud: Odder Kommune har nogle gode fritidstilbud, især på idrætsområdet. Men en kommune af Odders størrelse skal efter byrådets opfattelse også kunne tilbyde borgerne nogle nærkulturelle oplevelser, som fx. biograf, mindre spillesteder, foredrag, kunstudstillinger etc. I forhold til større kulturelle tilbud, vil byrådet arbejde for at visse regionale og landsdækkende arrangementer også kan afholdes i Odder Kommune. Endvidere anses markedsføring som et vigtigt tværkommunalt samarbejdsemne. Markedsføring: Vigtigheden af branding og markedsføring har allerede været nævnt. Her vil et samarbejde med nabokommunerne omkring en fælles markedsføringsstrategi kunne kvalificere indsatsen og øge effekten betydeligt. At vende blikket udad handler for byrådet ikke kun om verden udenfor kommunen. Det handler i høj grad også om det samarbejde, der skal fremmes og udvikles mellem kommunen, borgerne og de virksomheder, der har valgt Odder som base samt kommunale og amtslige uddannelsesinstitutioner. Byfornyelsesprojektet omkring bymidten og samarbejdet mellem kommune og erhvervsliv i bl.a. udviklingsrådet har vist, at resultaterne bliver bedre, når de berørte parter involveres tidligt og bliver enige om en fælles løsning. 9

10 10 2. Velvære og sundhed er nøglen til fremtiden Vi lever i en tid, hvor der betales store omkostninger for fortidens synder, de offentlige såvel som de personlige. Udviklingen efter 2. verdenskrig har medført mange fysiske og psykiske arbejdsskader, og på det personlige plan har faktorer som manglende motion, forkerte kostvaner, stress og rygning resulteret i et stigende antal livsstils betingede sygdomme. Da vi samtidig bliver ældre og ældre, har både samfundet og det enkelte menneske en interesse i at gøre noget aktivt for at minimere risikoen for disse skader og sygdomme, og på den måde forsøge at sikre livskvaliteten gennem hele livet. Flere fremsynede erhvervsfolk og fremtidsforskere peger derfor på sundhed og medico som et af fremtidens centrale fokusområder. Allerede i dag er der stor opmærksomhed omkring individuelle valg. Eksempler herpå er fritvalgsordningerne på sygehusområdet og tilbudene til de ældre. Ønsket om valgmuligheder og individuelle løsninger bliver ikke mindre i fremtiden tværtimod tyder det på, at kravet om valgmuligheder, vil brede sig til andre områder. Odder Kommune har et godt image på sundhedsområdet, både hos borgerne og hos professionelle samarbejdspartnere i og uden for kommunen. Byrådet har i perioden prioriteret sundhedsindsatsen højt, og der er sket mange strukturændringer, bl.a. på ældreområdet, for at forbedre tilbudene. Byrådet vil i den kommende periode sætte fokus på Velvære og sundhed med det formål at: Skabe rammer for at den enkelte, uanset alder, kan leve et sundt og godt liv. Udnytte kompetencer og potentialer inden for sundhedsområdet til at udvikle og styrke kommunens erhvervsliv herunder vejlede om ny teknologi og miljørigtige løsninger. Udvikle nye sundhedsprodukter og tilbud, der henvender sig til såvel lokale brugere som turister. Markedsføre og brande Odder Kommune på en helhedsorienteret sundhedsprofil. Velvære og sundhedstemaet involverer efter byrådets opfattelse følgende indsatsområder: Offentlig service: Her vil indsatsen bl.a. handle om individuelle løsninger i behandlingen af den enkelte borger, med velvære og livskvalitet for øje.

11 11 Der skal fokus på fysisk og psykisk arbejdsmiljø, samt en helhedsorienteret kost- og motionsindsats i forhold til børn og unge. Fritid og kultur: Her vil byrådet i samarbejde med borgerne arbejde for at etablere en række nye tilbud, der øger borgerens muligheder for at leve et sundt og godt liv uanset alder og livssituation. Desuden vil byrådet arbejde for, at adgangen til kommunens naturområder forbedres for alle fx gennem etablering af flere gangog cykelstier og flere handicapfaciliteter. Endelig vil byrådet arbejde for at fastholde og udbygge tilbudene på idrætsområdet herunder en renovering af de fysiske rammer samt en styrkelse af kommunens varierede foreningsliv. Erhverv og turisme: På erhvervsområdet vil byrådet i samarbejde med erhvervsnetværket arbejde for at tiltrække sundhedsrelaterede virksomheder, som fx kurophold, rekreation, privatklinikker eller offentlige virksomheder, der beskæftiger sig med sundhed og forebyggelse, fx genoptræning. Samtidig vil byrådet sige nej til forurenende virksomheder, der ikke harmonerer med den ønskede sundhedsprofil. Desuden vil byrådet arbejde for at sikre et varieret udbud af offentlige rekreative områder og adgang til kysten og kommunens øvrige naturværdier. Bosætning: Byrådet vil arbejde for at skabe rammer for sunde og varierede botilbud fx forskellige former for allergivenlige og alternative boliger herunder økologisk byggeri. Desuden vil byrådet arbejde for, at der i kommunens boligområder er en god balance og sammenhæng mellem byggeri og landskab, således at alle beboere har let adgang til naturen. Overordnet vejnet: Her vil byrådet arbejde for at etablere en forbindelse fra Odders nordlige erhvervsområder til Odder-Skanderborg landevejen, således at trafikken mod og fra vest undgår alléen ved Rathlousdal, og Rådhusgade aflastes for en del tung trafik. Endvidere vil byrådet fortsat arbejde for etablering af den østlige omfartsvej om Odder by. Vejanlægget er fastlagt i regionplanen og byggeliniesikret. Bæredygtig udvikling: Med baggrund i FN s konference for

12 12 miljø og udvikling i Rio de Janeiro i 1992 har kommunen fra midten af 90-erne haft fokus på en bæredygtig udvikling. Kommunen har først og fremmest været vejleder, inspirator og inddraget bæredygtighed i egne projekter. Af eksempler kan nævnes udarbejdelse af en miljøhandlingsplan, økologiske tiltag ved opførelse af en ny skole og ved ombygning af et tidligere pakhus til aktivitetshus. Endvidere deklaration om forbud mod sprøjtning med kemiske bekæmpelsesmidler på kommunale arealer, vejledning om boliger og byøkologi, årlige grønne regnskaber for kommunale institutioner, blåt flag ved badestrande og havne, kampagner om at vaske med ren samvittighed og at cykle på arbejde, tilslutning til pendlernet m.v. Byrådet vil fortsat arbejde for at mindske miljøbelastningen ved at inddrage bæredygtighed i egne projekter eksempelvis ved revision og opfølgning af miljøhandlingsplanen, økologiske tiltag ved bygge- og renoveringsprojekter, udvikling af de kollektive fjernvarmesystemer, revision og opfølgning af handlingsplan for energiforbrug m.v., og fortsat inspirere og vejlede andre om bæredygtighed. Byrådet vil fremme en byudvikling ved et fortsat varieret boligudbud og inddragelse af bæredygtighed generelt i planlægningen. I bymidten vil byrådet fortsætte realiseringen af den helhedsorienterede byfornyelse og arbejde for byomdannelse med vægt på friarealforbedringer, handicapvenlige løsninger og sikring af de bløde trafikanter. Byrådet vil gennem opfølgning og revision af plejeplaner for kommunale arealer og vandløb samt via miljøhandlingsplanen arbejde for at fremme biologisk mangfoldighed. Byrådet vil søge at inddrage erhvervslivet, interesseorganisationer og det lokale foreningsliv i et stigende forpligtende samarbejde i de enkelte planer og projekter for dermed at skabe et fælles ansvar og ejerskab. Byrådet vil arbejde helhedsorienteret for at skabe tværfaglige og bæredygtige beslutninger. Kommunens struktur er i 2003 bl.a. ændret med dette formål, og fremover vil der blive fulgt op herpå.

13 Faktaboks Odder Kommune har rigtig meget at byde på når det gælder sundhed og velvære og det kan vi udnytte ved at gøre de eksisterende tilbud synlige og supplere dem med nye. Et bud på en konkret sundhedsprofil kunne være at tænke sundheds- og velvære tilbudene sammen i bred forstand og synliggøre dem under en fælles overskrift som fx Folkesundhedscenteret nogle af tilbudene kunne med fordel samles under samme tag, mens andre placeres, hvor de ligger optimalt i forhold til omgivelserne og brugerne hvad enten brugerne er lokale eller gæster udefra. 13 SUNDHEDSCENTRET I ODDER: Spørgsmål til debat Hvad er et godt liv? Hvad kan kommunen gøre for det gode liv? Hvad kan den enkelte borger gøre? Hvad skal overlades til det private initiativ? Hvor skal pengene komme fra? Vi har fx: Nyrenoveret svømmehal Gode idrætstilbud En smuk og varieret natur En lang kystlinje Akutfunktioner på skadestue Fysio- og ergoterapi Sundhedspleje Seniorcentret Saksild Strand Vi mangler fx: Alternative behandlere Privatklinikker Sundhedshus Kurophold ved kysten Bedre stinet i naturen Aktivitetstilbud på strandene og i vandet Forsøgsområde med sunde boliger

14 14 3. Odder Kommune har borgeren i centrum Odder Kommune prioriterer det sociale område højt det er vigtigt at tage hånd om borgeren. De fleste kommuner vil sige, at de har borgerne i centrum, men i Odder Kommune er det mere præcist den enkelte borger, det handler om. Når byrådet siger, at man gerne vil tage hånd om borgeren betyder det, at man vil fokusere på det hele menneske - på borgerens individuelle behov, finde alternative løsninger og minimere pakkeløsninger. Det handler om nærhed og tryghed for den enkelte, også hvis man i en periode er røget af sporet, og om at skabe varierede og fleksible tilbud. Omvendt handler det også om, at den enkelte drager omsorg for sig og sine og tager medansvar for udviklingen i lokalsamfundet. I den forgangne periode har byrådet vedtaget en børn- og ungepolitik, der blandt andet har sikret pasningsgaranti for børn mellem 0-10 år. I løbet af planperioden har byrådet vedtaget en integrationspolitik, som i øjeblikket er under revision. Det overordnede mål med integrationspolitikken er, at flygtninge og indvandrere, der kommer til Odder Kommune, i løbet af en kort periode bliver selvhjulpne og indgår i samfundslivet sammen med - og på lige fod med den øvrige befolkning. I politikken indgår en række indsatsområder og konkrete tiltag, som skal fremme denne målsætning. På ældreområdet har evalueringen af den decentrale struktur resulteret i flere organisations- og strukturændringer bl.a. er der oprettet 2 nye driftsenheder, som har indgået kontrakt med byrådet. Desuden har byrådet vedtaget en ældreboligpolitik, der skal sikre større variation i udvalget af ældreboliger, således at flere skifter bolig i tide, så behovet for plejeboliger nedbringes. Indsatsen for handicappede har været præget af udvikling af både kompetencer og metoder i forhold til gruppen af udviklingshæmmede og sindslidende. Og endelig er der blevet bygget nye boliger til både sindslidende og udviklingshæmmede, som erstatning for utidssvarende og nedslidte boliger. Odder Kommune vil i den kommende periode have borgeren i centrum med det formål at: Tilgodese den enkeltes behov i videst muligt omfang. Skabe de bedste udviklings- og uddannelsesmuligheder for den

15 Faktaboks Siden Kommuneplan blev vedtaget har Odder Kommune vedtaget politikker for en række områder. Politikkerne indeholder mål for hvad byrådet gerne vil opnå på området og hvilke strategier de vil sætte i værk for at nå målene. Eksempler på overordnede politikker er: enkelte ud fra den enkeltes betingelser. Skabe nærhed og tryghed for den enkelte uanset alder og livssituation. Fremme engagement og medansvar hos den enkelte borger. udvikle det nuværende serviceniveau, så den offentlige service løbende tilpasses den enkelte borgers behov i størst muligt omfang. 15 Børn- og Unge politik Kultur og Fritidspolitik Udviklingspolitik Integrationspolitik Politikkerne bliver løbende set efter i sømmene og genforhandlet i byrådet. Spørgsmål til debat På hvilke områder er der behov for udvikling af de offentlige tilbud? Hvor skal der være flere valgmuligheder? Hvad er den enkeltes eget ansvar? Hvordan skal balancen mellem offentlige og private ydelser være i fremtiden? Hvor skal pengene komme fra? Temaet om borgeren i centrum omfatter efter byrådets opfattelse følgende indsatsområder: Beskæftigelse: Byrådet vil arbejde for at fastholde og udvikle alternative og fleksible job- eller uddannelsestilbud for ledige og andre - herunder flygtninge og indvandrere - som af den ene eller anden grund står udenfor arbejdsmarkedet. Børn, unge og ældre: Her vil byrådet arbejde for, at den enkelte har mulighed for at lære og udvikle sig gennem hele livet ud fra egne betingelser og behov. Her tænkes især på de udsatte grupper fx utilpassede børn og unge, der ikke anvender kommunens traditionelle tilbud. Byrådet vil endvidere vurdere, hvilke boligtilbud der fremover er behov for til ældre (plejeboliger, ældreboliger m.v.) og omfanget heraf. Offentlig service: Byrådet vil arbejde for at fastholde og Kultur og fritid: Her vil byrådet arbejde for, at kommunen har alsidige kultur- og fritidstilbud til alle uanset alder og livssituation. Desuden vil byrådet sikre, at alle borgere har let adgang til rimelige fysiske faciliteter. Borgerdemokrati: At have borgeren i centrum fordrer, at borgerne spiller aktivt med. Både i udviklingen af de offentlige tilbud, og ved at tage ansvar og drage omsorg for sig og sine. Byrådet vil arbejde for at udvikle rammerne for et forpligtende samarbejde mellem borgere, kommune og andre parter, som er vigtige for kommunens udvikling.

16 16 4. Odder Kommune søger løsninger, der gavner helheden I Landsplanredegørelsen Et Danmark i balance påpeger miljøministeren nødvendigheden af, at de enkelte byer og lokalsamfund i fremtiden indgår i samarbejder, så et større områdes samlede styrker kan udnyttes til fælles gavn. Samarbejdets indhold skal ifølge redegørelsen være bredt og helhedsorienteret, hvis det for alvor skal bære frugt. Redegørelsen lægger også op til, at de forskellige parter fastlægger en rollefordeling, som forhindrer, at ingen får noget, fordi alle skal have det samme. I overensstemmelse med udmeldingerne i landsplanredegørelsen vil byrådet fremover opfatte kommunen som en helhed og i videst muligt omfang søge helhedsorienterede løsninger. De fleste af nutidens offentlige opgaver går på tværs af de traditionelle forvaltningsskel. Derfor har Odder Kommune i perioden gennemført en omstrukturering af den kommunale administration, således at kommunen nu har en enhedsforvaltning. Omstruktureringen er gennemført for at fremme det tværfaglige samarbejde. Ud fra helhedstanken vil byrådet i den kommende periode se på balancen mellem by og land. Kommunens bymønster med 6 lokalcenterbyer er en forældet struktur, og derfor ønsker byrådet at søge alternative løsninger til gavn for kommunen som helhed. Det handler om skolestrukturen, om bedst mulig undervisning til vores børn, men også om landsbysamfundenes fremtid som attraktive alternativer til bylivet. Odder Kommune vil i den kommende periode fokusere på at søge løsninger der gavner helheden med det formål at: Skabe optimale rammer for udvikling af kommunen som helhed. Sikre en god balance mellem by og land. Sikre de bedste betingelser for uddannelse. Fastholde niveauet for den offentlige service. Sikre varierede bosætningstilbud. Sikre kommunens selvforsyning. Temaet om at søge løsninger der gavner helheden, involverer efter byrådets opfattelse følgende indsatsområder: Bymønster og skolestruktur: Disse indsatsområder

17 17 er tæt forbundne og skal derfor ses i sammenhæng. Byrådet vil her arbejde for af finde realistiske løsninger, der gavner kommunen som helhed. Bosætning: Her vil byrådet arbejde for at fastholde og udvikle et varieret udbud af bomuligheder, der imødekommer behovene hos såvel bymennesker som mennesker, der ønsker at bo i et lille lokalsamfund med højt til loftet og naturen lige uden for døren. Byrådet vil udlægge arealer til byudvikling inden for de områder, der i regionplanen er udlagt til mulige byvækstområder. Der vil fortsat blive udlagt arealer til byvækst i lokalcenterbyerne, som svarer til efterspørgslen. I landzonen i øvrigt vil byrådet i sagsbehandlingen prioritere erhvervslivets og de naturmæssige interesser højt. I Odder by vil byrådet fortsætte realiseringen af den helhedsorienterede byfornyelse og via planlægningen understøtte etablering af nye boliger i tilknytning til bymidten. Byrådet vil vurdere detailhandelsområdets afgrænsning og arbejde for at skabe plads til større detailhandelsbutikker i udkanten af byen. I Hou vil byrådet arbejde for at forbedre sammenhængen mellem byen og havneområdet med færgehavn og lystbådehavn, og undersøge mulighederne for at indpasse et mindre antal boliger i området. Offentlig service: Byrådet ønsker at fastholde og udvikle den offentlige service med udgangspunkt i at få mest kvalitet for pengene i kommunen som helhed. Det har - og vil også i fremtiden - få konsekvenser for kommunens tyndest befolkede egne pga. omstruktureringer, sammenlægninger, nedlæggelser af servicefunktioner etc. Men byrådet ønsker fortsat, at der skal være gode livsbetingelser for alle, uanset om man bor i byen eller på landet. Derfor vil byrådet arbejde for at finde alternative løsninger for de tyndt befolkede egne. Byrådet vil i den kommende periode se på landområdernes særlige behov for fx kollektiv trafik, sikre forhold for bløde trafikanter i form af cykel- og gangstier samt trafiksaneringer i lokalbyerne. Fritid og Kultur: Mange af kommunens foreninger er opstået i landområderne, og foreningslivet er stadig omdrej-

18 18 ningspunktet i mange af de små lokalsamfund. Derfor vil byrådet også i fremtiden støtte foreningslivet som omdrejningspunkt for udviklingen i lokalbyerne. Mange steder i Danmark har landsbyerne med succes organiseret sig i lokalråd eller lokale fællesråd, som repræsenterer flere landsbyers interesser. Byrådet vil gerne samarbejde med disse lokalråd eller lignende organiseringer af lokalsamfundene for at understøtte en helhedsorienteret udvikling i Odder Kommune. Faktaboks For at modsvare nutidens krav om at kunne arbejde helhedsorienteret og på tværs i det kommunale system har Odder Kommune gennemført en omstrukturering, så vi nu har en såkaldt enhedsforvaltning. Nedenstående principskitse viser hvordan kommunens nye struktur er opbygget. Spørgsmål til debat Hvordan sikrer vi de bedste undervisningstilbud til både børn og voksne i fremtiden? Hvor mange af kommunens landsbyer skal have status af lokal-centerbyer i fremtiden? Hvordan kan vi fastholde og udvikle landsbysamfundene som attraktive alternativer til bylivet?

19 Kommuneplan Debatperiode Debatperioden forløber fra den 29. oktober 2003 til den 1. januar Planstrategien udpeger følgende 4 temaer for Kommuneplan : Odder Kommune har borgeren i centrum Velvære og sundhed er nøglen til fremtiden Odder Kommune søger løsninger, der gavner helheden Odder Kommune vender blikket udad I efteråret 2003 udsender Odder Kommune et debatoplæg til borgerne, hvor temaerne beskrives med udgangspunkt i dette notat. Samtidig indbydes offentligheden til debatmøder om de 4 temaer der bliver 5 møder i alt fordelt geografisk i kommunen hvor der bliver lejlighed til at stille spørgsmål og komme med idéer og forslag til Kommuneplan Desuden har offentligheden i løbet af debatperioden mulighed for at komme med skriftlige kommentarer og idéer til den nye kommuneplan. Efter den offentlige debat vil byrådet behandle de indkomne idéer og forslag og tage stilling til, om kommentarerne kan indarbejdes i de 4 temaer, eller om der skal revideres i planstrategiens temaer. På baggrund af planstrategien og de indkomne idéer og forslag udarbejder Odder Kommune et forslag til Kommuneplan Forslaget sendes i offentlig høring inden udgangen af Inden for denne periode har alle borgere mulighed for at komme med idéer og kommentarer til byrådets forslag til planstrategi for Kommuneplan Idéer og kommentarer skal inden den 1. januar 2004 sendes skriftligt til: Odder Kommune, Rådhuset, Rådhusgade 3, 8300 Odder

20 Odder Kommune Rådhuset Rådhusgade Odder Tlf.:

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job - Lokal Agenda 21-strategi Dit liv, din fremtid, dit job Den kommunale Agenda 21 opgave Ifølge planlovens kapitel 6a, 33 a skal byrådet forklare og udgive deres strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig

Læs mere

1. Bosætning. 2 stevns kommune

1. Bosætning. 2 stevns kommune Vision Stevns Kommune vil være kendt som et stærkt lokalsamfund i Øresundsregionen - i storslået natur, en alsidig kultur og med god plads til både at bo og leve i. 1 stevns kommune 1. Bosætning Stevns

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

Kommuneplan 2009 - Introduktion

Kommuneplan 2009 - Introduktion Kommuneplan 2009 - Introduktion Disposition: Forudsætninger for kommuneplanen Trekantområdets planstrategi og hovedstruktur Koldings egen strategi og hovedstruktur Områdeplanlægning Udviklingsperspektiver

Læs mere

Revision af kommuneplan

Revision af kommuneplan Revision af kommuneplan Arbejdet med at udarbejde en ny planstrategi for kommunen er i fuld gang, jf. den procesbeskrivelse Byrådet vedtog den 1. marts 2011. Der har i løbet af sommer og efteråret 2011

Læs mere

Strategi og kommuneplanlægning

Strategi og kommuneplanlægning LANDSPLANAFDELINGEN Strategi og kommuneplanlægning en vejledning VISION MÅL INDSATS Strategi og kommuneplanlægning en vejledning Strategi og kommuneplanlægning en vejledning Udarbejdet af Miljø- og Energiministeriet

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune. Mål for bosætningsstrategi. Indsatser: Erhverv og jobskabelse. Indsatser: Kultur- og fritidsliv

Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune. Mål for bosætningsstrategi. Indsatser: Erhverv og jobskabelse. Indsatser: Kultur- og fritidsliv Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune Mål for bosætningsstrategi Indsatser: Bolig Indsatser: Erhverv og jobskabelse Indsatser: Kultur- og fritidsliv Indsatser: Handel og bymiljø Indsatser:

Læs mere

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015 Dansk byplan laboratorium den 10. marts 2015 1 Kilde: Kontur, Svendborg, 2013 Vi er blevet færre befolkningsudvikling i procentvis ændring, 2008-13 Kilde: kontur, Svendborg, 2013 og vi bliver ældre: procentvis

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik

Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik Vedtaget af Byrådet den 31. august 2011 Indhold Forord.... 3 Forord - Forebyggelsesudvalget....4 Indledning....6 Værdier...8 Målsætninger....9 Principper for arbejdet

Læs mere

John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune

John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune I de mange år jeg har beskæftiget mig med politik, har mit arbejde været præget af: Ærlighed Åbenhed Dialog Du kan læse mere om mit politiske virke

Læs mere

PLANSTRATEGISEMINAR FLYT TIL STRUER. Onsdag d. 2. april 2014 kl. 13.30 - Fredericia. V/Claus Falk Petersen Udviklingskonsulent Struer Kommune

PLANSTRATEGISEMINAR FLYT TIL STRUER. Onsdag d. 2. april 2014 kl. 13.30 - Fredericia. V/Claus Falk Petersen Udviklingskonsulent Struer Kommune PLANSTRATEGISEMINAR Onsdag d. 2. april 2014 kl. 13.30 - Fredericia FLYT TIL STRUER V/Claus Falk Petersen Udviklingskonsulent Struer Kommune STRUER KOMMUNE Befolkning 21.533 i kommunen 10.427 Struer by

Læs mere

Erhvervsudvikling på Samsø. Handlingsplan

Erhvervsudvikling på Samsø. Handlingsplan Erhvervsudvikling på Samsø Handlingsplan 2007-2008 1. Indledning Erhvervsudviklingsstrategien for Samsø 2007-2013 er godkendt af Samsø Kommunalbestyrelse den 23. januar 2007 og af Samsø Vækstudvalg den

Læs mere

BOSÆTNINGSPOLITIK 2013

BOSÆTNINGSPOLITIK 2013 BOSÆTNINGSPOLITIK 2013 Randers Kommune Temamøde byrådet d. 25. oktober 2012 Negativ vækst Vækst i tilflytning Positiv vækst Gevinstkommuner Udviklingskommuner Herning Viborg Kolding Odense Esbjerg Vesthimmerlands

Læs mere

Indsatsområde 7. Erhverv - Vi rykker tættere på - erhvervsudvikling og kompetenceløft. 7.1 Virksomheder og erhverv

Indsatsområde 7. Erhverv - Vi rykker tættere på - erhvervsudvikling og kompetenceløft. 7.1 Virksomheder og erhverv Uddannelse, erhverv, beskæftigelse - og selve arbejdspladsen har stor betydning for de fleste mennesker. Arbejdet eller erhvervet er i høj grad med til at skabe identitet for den enkelte, ligesom dette

Læs mere

FÅBORG MIDTFYN KONKURRENTANALYSE 19.01.2009 LANGELAND: "Vores Ø" SVENDBORG: "Cittaslow mere mellem øerne" ODENSE: "At lege er at leve" (bruges perifært) ASSENS: "Mulighedernes land" Nyborg: "De bedste

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Politik for voksne med særlige behov

Politik for voksne med særlige behov Holbæk Kommunes Politik for voksne med særlige behov Indhold Forord... side 3 Centrale udfordringer... side 4 Menneskesyn... side 6 Udviklingsområder Sammenhæng i indsatsen... side 8 Livskvalitet i fællesskabet...

Læs mere

Indledning Syddjurs Byråd drøftede på en temadag den 1. marts 2007 emner og indhold i Planstrategi 2007 for Syddjurs Kommune.

Indledning Syddjurs Byråd drøftede på en temadag den 1. marts 2007 emner og indhold i Planstrategi 2007 for Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommune, Planafdelingen 21. marts 2007, Ejvind Bak Oplæg til emner og indhold i Syddjurs Planstrategi 2007 - på et sundt og bæredygtigt grundlag Indledning Syddjurs Byråd drøftede på en temadag

Læs mere

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Program 19.00 Velkomst v. borgmesteren 19.15 Oplæg om planstrategien v. Anders Rask og Jan Ipland 19.35 Afklarende spørgsmål 19.45 Kaffepause 20.00

Læs mere

Borgerlisten i Hørsholm. Mindretalsudtalelse til forslaget til. Helhedsplan 2009 2020. Hovedstruktur

Borgerlisten i Hørsholm. Mindretalsudtalelse til forslaget til. Helhedsplan 2009 2020. Hovedstruktur Borgerlisten i Hørsholm Mindretalsudtalelse til forslaget til Helhedsplan 2009 2020 Hovedstruktur juni 2009 Derfor denne mindretalsudtalelse Hørsholm & verden omkring os Kommuneplanen, som vi her i Hørsholm

Læs mere

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Vi bevæger os fremad Silkeborgmotorvejen er ikke nogen almindelig motorvej. Den passerer gennem Silkeborg by og noget af det smukkeste landskab, Danmark har at byde på.

Læs mere

Agenda 21 plan for Fredericia Kommune 2008-2012

Agenda 21 plan for Fredericia Kommune 2008-2012 Agenda 21 plan for Fredericia Kommune 2008-2012 FORORD I Fredericia Kommune er der en stolt tradition for at udvikle og arbejde med projekter, der profilerer Fredericia, som en kommune i front på miljøområdet

Læs mere

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik Medborgerskab i Næstved Kommune Medborgerskabspolitik 1 MOD PÅ MEDBORGERSKAB Næstved Kommune har mod på medborgerskab, og det er jeg som Borgmester stolt af Vi har i Næstved Kommune brug for, at alle er

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Nyborg Kommune satser på at skabe attraktive bymiljøer og grønne og bæredygtige boligområder, så der skabes en positiv udvikling på bosætningsområdet

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Status på indsatser fra forrige planstrategi (2011-2023)

Status på indsatser fra forrige planstrategi (2011-2023) Status på indsatser fra forrige planstrategi (2011-2023) Indsats Gennemført Under gennemførelse Passiv Kommentar I nærkontakt med verden Politisk og strategisk arbejde for beslutning om en fast HH-forbindelse

Læs mere

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Region Midtjylland Koncern HR Udvikling og arbejdsmiljø 2 Mangfoldighedsindsatsen kort og godt FORORD Region Midtjylland ønsker, at personalesammensætningen afspejler

Læs mere

P l a n - o g A g e n d a 2 1 - s t r a t e g i

P l a n - o g A g e n d a 2 1 - s t r a t e g i k v a l i t e t i b y u d v i k l i n g e n i n f r a s t r u k t u r o g b y m ø n s t e r d e t å b n e l a n d d e m o k r a t i p r o c e s s e r P l a n - o g A g e n d a 2 1 - s t r a t e g i Odder

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Udkast og forslag til indhold, fokusområder og tidsplan. for. ErhvervsStrategi 2009 for Greve Kommune. Greve har værdierne"

Udkast og forslag til indhold, fokusområder og tidsplan. for. ErhvervsStrategi 2009 for Greve Kommune. Greve har værdierne Greve Kommune Udkast og forslag til indhold, fokusområder og tidsplan for ErhvervsStrategi 2009 for Greve Kommune Greve har værdierne" Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Erhvervsstrategiens opbygning...

Læs mere

Resume. Udarbejdelse. Adrian Maksymiuk. Center for Erhverv og Udvikling 8/1-2015 00.22.04-P05-5-15

Resume. Udarbejdelse. Adrian Maksymiuk. Center for Erhverv og Udvikling 8/1-2015 00.22.04-P05-5-15 11B 0BNabokommunernes erhvervsstrategier Resume Dette dokument er udarbejdet med henblik på, at danne et overblik over nærliggende kommuners erhvervsstrategier. Dette vil dokument udforske dybere og danne

Læs mere

Aalborg Byråd. Teknik- og Miljøudvalget. Mødet den 03.11.2010, kl. 13:00. Mødelokale 142, Stigsborg Brygge 5

Aalborg Byråd. Teknik- og Miljøudvalget. Mødet den 03.11.2010, kl. 13:00. Mødelokale 142, Stigsborg Brygge 5 Aalborg Byråd Teknik- og Miljøudvalget Mødet den 03.11.2010, kl. 13:00 Mødelokale 142, Stigsborg Brygge 5 Punkt 5. Opsamling på fordebatten vedrørende Nyt Universitetssygehus i Aalborg. 2009-50389. Teknik

Læs mere

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd Lokalråd og Toksværd Lokalområde / Toksværd Vi ønsker et stærkt lokalsamfund bygget på sammenhold, omsorg og gensidig respekt! Vi vil være synlige Lokalråd og Toksværd Forord: Hvad og hvorfor har vi sat

Læs mere

Sundheds og Kulturforvaltningen

Sundheds og Kulturforvaltningen Sundheds og Kulturvaltningen Implementering af Ny organisation i Vesthimmerlands Kommune pr. 2015 Vesthimmerlands Kommunes Byråd har på seminar i marts 2014 besluttet sig strategisk at holde sig til kommunens

Læs mere

Radikale Venstres budgettale vedrørende budgettet for 2015-2018

Radikale Venstres budgettale vedrørende budgettet for 2015-2018 Radikale Venstres budgettale vedrørende budgettet for 2015-2018 I en række år har det været en vanskelig opgave at lægge budget her i Aarhus. For vi har hvert år skullet finde store besparelser. Sidste

Læs mere

Den nye planstrategi. Middelfart 13. april 2010. Timing og Motivation??

Den nye planstrategi. Middelfart 13. april 2010. Timing og Motivation?? Den nye planstrategi Middelfart 13. april 2010 Timing og Motivation?? Fakta Landkommune 90.637 ha. og 63.000 borgere i sommerperioden mange flere (årligt ca. 1 mio. turisme -overnatninger). Sammenlægningskommune

Læs mere

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser.

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige boliggrunde tæt på by, indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til fælleden. Dato 6.06.205 Version 0 Revideret - SIKALEDDET

Læs mere

Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020

Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020 Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 19.12.2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Erhvervspolitikkens opbygning... 4 Kommunale rammevilkår Den fælles platform...

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Udarbejdet af Signe Sejbjerg Jensen, Lemvig Kommune. Evalueringsskemaerne blev udleveret i forbindelse med velkomstmaterialet på Geopark konferencen d.3.

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 18. Sig 18.01 Sig By 18.10 Åbent land Sig Bevaringsværdige bygninger Rammer 18.01 Sig By Status Sig er en lokalby med udviklingspotentiale indenfor bosætning og turisme. Byen ligger ca. 8 km nord for

Læs mere

KOV1_Kvadrat_RØD BOLIGPOLITIK. Kolding Kommune 2010

KOV1_Kvadrat_RØD BOLIGPOLITIK. Kolding Kommune 2010 KOV1_Kvadrat_RØD BOLIGPOLITIK Kolding Kommune 2010 INDHOLD Indledning... 3 Boligudbuddet... 4 Politik... 4 Målsætninger og virkemidler... 4 Boligområder... 7 Politik... 7 Målsætninger og virkemidler...

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

i Mariager Kommune gennem de senere år, har hovedsageligt været mindre håndværksvirksomheder etableret af lokale.

i Mariager Kommune gennem de senere år, har hovedsageligt været mindre håndværksvirksomheder etableret af lokale. Erhvervsudvikling Erhvervsprofil Sammenholdes Mariager Kommuamtsgennemsnittet, tegner der sig et overordnet billede af en typisk landkommune. Dette billede går til en vis grad igen når der sammenlignes

Læs mere

Vedtaget i Byrådet den 25. marts 2009. Handicappolitik

Vedtaget i Byrådet den 25. marts 2009. Handicappolitik Vedtaget i Byrådet den 25. marts 2009 Handicappolitik Indhold Forord..................................................................................... 3 Indledning................................................................................

Læs mere

Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links

Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links Erhverv Mål Handlinger KlimaKlar Virksomheder Dialog ved miljøtilsyn

Læs mere

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid Varde Kommune Åben Tillægsdagsorden til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 21. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse ODDER Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Centerstruktur og detailhandel

Centerstruktur og detailhandel Centerstruktur og detailhandel Redegørelse - Centerstruktur og detailhandel Detailhandelsstrukturen i Vallensbæk skal fremme en velfungerende bymidte med et varieret butiksudbud, der dækker de lokale behov.

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

Status fra KKR Nordjylland

Status fra KKR Nordjylland Status fra KKR Nordjylland November 2009 KKR Nordjylland Kunsten at skifte hjul, mens man kører Boulevarden 13 9000 Aalborg www.kl.dk/kkr-nordjylland En kort status over de første fire år med Kommunekontaktrådet

Læs mere

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference Erhvervsanalyse Favrskov Kommune Erhvervskonference 17. juni 2015 Formål Analysen har til formål at: Supplere og nuancere de landsdækkende og tidligere lokale analyser Afdække de lokale rammer og vilkår

Læs mere

Erhvervsråd. Vækst Netværk Udvikling. Stevns Erhvervsråd

Erhvervsråd. Vækst Netværk Udvikling. Stevns Erhvervsråd Stevns Erhvervsstrategi 2014-2017 1 ERHVERVSSTRATEGI STEVNS ERHVERVSRÅD 2014-2017 Stevns s erhvervsredegørelse udarbejdet i 2013 peger på en række udfordringer, der skal løftes, og række muligheder, der

Læs mere

Dianalund UdviklingsRåd DUR

Dianalund UdviklingsRåd DUR Dianalund UdviklingsRåd DUR Til Sorø Kommune: 14. september 2014 pbc-hrc plan@soroe.dk Borgmester Gert Jørgensen Bidrag fra Dianalund Udviklingsråd/DUR til Udviklings- og planstrategi 2014 Sorø Kommunes

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Valgprogram ved kommunalvalg 09. Venstre på Nordfyn

Valgprogram ved kommunalvalg 09. Venstre på Nordfyn Valgprogram ved kommunalvalg 09. Venstre på Nordfyn 1 De fem punkter: Det grønne Nordfyn. Det sunde Nordfyn. Det lærende Nordfyn. Det professionelle Nordfyn Det erhvervsvenlige Nordfyn 1. Det Grønne Mærkesag:

Læs mere

Bemærkninger til Forslag til kommuneplan 2015 Aabenraa Kommune

Bemærkninger til Forslag til kommuneplan 2015 Aabenraa Kommune Bov Lokalråd 3. februar 2015 Til Aabenraa Kommune Bemærkninger til Forslag til kommuneplan 2015 Aabenraa Kommune Aabenraa Kommune har december 2014 offentliggjort Forslag til kommuneplan 2015, Aabenraa

Læs mere

Vi er alle lige - -oplæg til arbejdet med en handicappolitik for Stevns kommune STEVNS KOMMUNES HANDICAPPOLITIK

Vi er alle lige - -oplæg til arbejdet med en handicappolitik for Stevns kommune STEVNS KOMMUNES HANDICAPPOLITIK Vi er alle lige - -oplæg til arbejdet med en handicappolitik for Stevns kommune STEVNS KOMMUNES HANDICAPPOLITIK Godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 28. maj 2009 HVAD ER HANDICAP? Et handicap indebærer,

Læs mere

Funktionelle erhvervsregioner

Funktionelle erhvervsregioner Funktionelle erhvervsregioner Når kommuner arbejder på tværs af grænser: International frem for sognebaseret vækstkultur KL s Erhvervstemadag 13. september 2013 v/ Gregers André Pilgaard og Jan Beyer Schmidt-Sørensen,

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse FREDERIKSBERG Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på

Læs mere

PARKPROGRAM FOR ÅRHUS Tæt på mennesker 2010-2019. Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune

PARKPROGRAM FOR ÅRHUS Tæt på mennesker 2010-2019. Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune PARKPROGRAM FOR ÅRHUS Tæt på mennesker 2010-2019 Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Århus Kommune Hvad vil vi? 3 Hvorfor udvikling? 4 Hvordan gør vi? 4 Hvad kan vi?

Læs mere

DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN

DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN Udviklingsplaner I projektet Landbruget i Landskabet er der ud fra en bedriftsvinkel arbejdet med fremtidens planlægning for det åbne land. Projektet søger at synliggøre

Læs mere

Disposition. De fysiske planer Planens tilblivelse Udfordringer Spørgsmål

Disposition. De fysiske planer Planens tilblivelse Udfordringer Spørgsmål Disposition De fysiske planer Planens tilblivelse Udfordringer Spørgsmål Fra udsat boligområde til attraktiv bydel hvordan? Historien lys og luft. Livet bag voldene 2400 almene boliger og 32 blokke Opført

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Nye tider nye roller

Nye tider nye roller Mellemby Nye tider nye roller - Mellembyernes udfordringer Et pilotprojekt med Landdistrikternes Fællesråd og byerne Egtved, Glamsbjerg, Gram, Holsted, Ølgod og Ørbæk. Projektets formål er at understøtte

Læs mere

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Side 1 af 5 Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Intro Kort introduktion af PoHeFa. Mål med interviewet. Etik og spilleregler. Tema 1: Borgerens sundhed Hvordan vil I definere begrebet sundhed?

Læs mere

Stor udvalgsvarebutik i aflastningscenter Skejby

Stor udvalgsvarebutik i aflastningscenter Skejby Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 23. maj 2014 Valg af placering af stor udvalgsvarebutik i aflastningscenter Skejby i henhold til Kommuneplan 2013. 1. Resumé I forbindelse

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftalens parter Aftalen er indgået mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet (AAU). Aftaleperiode Aftalen gælder for juni 2012

Læs mere

Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J)

Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J) Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J) Navn: Parti: Alder: Erhverv: Birgit Christensen Oplandslisten, liste J 63 år Uddannet socialrådgiver, er nu på efterløn Hvad har fået dig til at gå ind i

Læs mere

TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014.

TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG? Kommuneplantillæg Kommuneplanen indeholder en hovedstruktur for den

Læs mere

Aarhus Kommunes Handicappolitik. Aarhus for alle. - en politik for alle aarhusianere

Aarhus Kommunes Handicappolitik. Aarhus for alle. - en politik for alle aarhusianere Aarhus for alle - en politik for alle aarhusianere Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Vision side 4 Det overordnede mål for Aarhus Kommunes Handicappolitik side 5 Kommunens serviceydelser bygger på

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse KØBENHAVN Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse SOLRØD Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer

Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer Generelt om byfornyelsesloven Loven gælder for alle kommuner, og kan anvendes i alle byer og i det åbne land På Finansloven afsættes 280

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Lighed i sundhed... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale sundhed skal styrkes...11 Sunde arbejdspladser og en sund

Læs mere

Nye erhvervsområder i Fredericia Fredericia

Nye erhvervsområder i Fredericia Fredericia Nye erhvervsområder i Fredericia Fredericia Vækst : Viden : Vilje Fredericia Trekantområdets mindst firkantede by E5 CE1 E4 CE1 E3 E3 De nye erhvervsområder E2 E2 E1 E1: Vidensbaserede kontorerhverv E2:

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

Udkast til udviklingsaftale. for området. Planlægning

Udkast til udviklingsaftale. for området. Planlægning Den 12. november 2013 Udkast til udviklingsaftale for området Planlægning 2014-2015 1 Indledning Aftalen indgås mellem Plan- og Byggeudvalget og centerchefen for Center for Plan og Erhvervsudvikling. Målet

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Strategiske mål. Erhvervsudviklingsstrategien bygger på to strategiske mål og fire indsatsområder.

Strategiske mål. Erhvervsudviklingsstrategien bygger på to strategiske mål og fire indsatsområder. Næstved Kommune 2015-2018 1 Sammen om fremtiden Næstved er et af Danmarks største erhvervsområder øst for Storebælt. Sådan skal det også være i fremtiden. Næstved Kommune har derfor som mål, at virksomhederne

Læs mere

Ref erat Nær de mo krat iud valg et's mø de Ons dag den 25-03- 200 9 Kl. 17: 30 Ste nstr up Sko le

Ref erat Nær de mo krat iud valg et's mø de Ons dag den 25-03- 200 9 Kl. 17: 30 Ste nstr up Sko le Ref erat Nær de mo krat iud valg et's mø de Ons dag den 25-03- 200 9 Kl. 17: 30 Ste nstr up Sko le Delt ager e: Lise - Lott e Tilst ed, Ulla Lars en, J ens Mun k, K aren Stra ndh ave, Bru no Han sen, Arn

Læs mere

Erhvervsplanlægning i Holbæk Kommune. Planchef Kristian Nabe-Nielsen

Erhvervsplanlægning i Holbæk Kommune. Planchef Kristian Nabe-Nielsen Erhvervsplanlægning i Holbæk Kommune Planchef Kristian Nabe-Nielsen Kommuneplan 2013 Hvor er vi? 17. april: Byrådets holder temamøde 15. maj: Byrådet behandler forslag til Kommuneplan 2013 10 ugers offentlig

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse VEJLE Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

0 point: Eventens budget kan ikke godkendes af Københavns kommune. 1 point: Eventens budget kan godkendes af Københavns Kommune.

0 point: Eventens budget kan ikke godkendes af Københavns kommune. 1 point: Eventens budget kan godkendes af Københavns Kommune. Kultur- og Fritidsforvaltningen Byudvikling & Events NOTAT Vejledning til vurderingsmodel eventvurdering Den skønsmæssige vurdering af eventen tager udgangspunkt i eventansøgningen. På baggrund af ansøgningen

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere