/2007 Side 1. Administrationsgrundlag for pension

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "26.02 23/2007 Side 1. Administrationsgrundlag for pension"

Transkript

1 Side 1 Administrationsgrundlag for pension KL

2 Side 2 Indholdsfortegnelse Side I. Indledende bemærkninger... 3 II. Pensionsbestemmelser ) Opsamlingsordning:...3 a) Månedslønnet personale:... 3 b) Timelønnet personale: ) Pensionsbestemmelser fra overenskomst:...3 a) Månedslønnet personale:... 3 b) Timelønnet personale:... 4 III. Karensbetingelser... 4 Ad A) Alderskrav...4 Ad B) Krav om beskæftigelse i minimum 8 timer pr. uge...4 Ad C) Krav om samlet ansættelse på henholdsvis 1 år eller 52 uger Forståelse af beskæftigelse Fortolkning af 1 år og 52 uger Opgørelse af 1 år og 52 uger Elever: Timelønnede Fortolkning af ansættelse efter samme overenskomst Dokumentation for forudgående ansættelse Optjening af anciennitet ved ansættelse på ikke-kommunale /amtslige eller regionale institutioner Opgørelse af om den ansatte opfylder beskæftigelseskravet Opgørelse af, hvad der indgår i beskæftigelsesancienniteten Dokumentation for anden beskæftigelse...7 IV. Betingelser for og indbetaling af pensionsbidrag... 7 V. Pensionsberegning... 8 VI. To samtidige ansættelsesforhold... 8 VII. Ansatte på skoler... 8 VIII. Sæsonarbejdere... 9 IX. Afgrænsning af pensionsordningerne... 9

3 Side 3 I. Indledende bemærkninger Dette administrationsgrundlag er udarbejdet med henblik på fortolkning af bestemmelserne i Aftale om Pensionsordning for visse ansatte i kommuner og amter, den såkaldte opsamlingsordning. Administrationsgrundlaget er gældende fra 1. april Opsamlingsordningen omfatter ansatte, der ikke har en pensionsordning efter en overenskomst. Opsamlingsordningen blev oprettet i 1989 og fuldt udbygget pr. 1. april 2006, således at det samlede pensionsbidrag i dag er 12,5%. Dette administrationsgrundlag kan som hovedregel anvendes analogt ved fortolkning af pensionsbestemmelserne i de enkelte overenskomster, hvortil der er knyttet karensbetingelser. II. Pensionsbestemmelser Nedenfor beskrives, hvorledes pensionsbestemmelser med karensbetingelser typisk er formuleret. 1) Opsamlingsordning: a) Månedslønnet personale: Der oprettes en pensionsordning for medarbejdere, som 1) er fyldt 21 år 2) har 1 års sammenlagt beskæftigelse i kommuner, amter og regioner inden for en 8 års periode, tidligst regnet fra den 1. april 1999, og 3) er beskæftiget gennemsnitlig mindst 8 timer pr. uge. b) Timelønnet personale: Der oprettes en pensionsordning for de medarbejdere, som 1) er fyldt 21 år og 2) har været beskæftiget i mindst 8 timer i gennemsnit pr. uge i 52 uger i kommuner, amter og regioner inden for de sidste 8 år, tidligst regnet fra 1. juni ) Pensionsbestemmelser fra overenskomst: a) Månedslønnet personale: Kommunen opretter pensionsordning i XXX for: 1. ansatte som a) er fyldt 21 år, og b) har mindst 1 års sammenlagt forudgående beskæftigelse i kommuner, amter og regioner (mindst 8 timer i gennemsnit pr. uge) inden for en 8 års periode regnet fra den 1. april 1999.

4 Side 4 b) Timelønnet personale: Kommunen opretter pensionsordning i XX: For ansatte, som a) er fyldt 21 år, og b) har været beskæftiget i mindst 8 timers tjeneste i gennemsnit pr. uge i 52 uger inden for de seneste 8 år regnet fra 1. juni 2002, Når pensionsretten er opnået, indbetales pensionsbidrag uanset timetal. III. Karensbetingelser For at blive omfattet af én af pensionsordningerne skal den ansatte opfylde samtlige af følgende tre betingelser, der er fastsat i 2, Aftale om Pensionsordning for visse ansatte i kommuner og amter (opsamlingsordning) eller i den enkelte overenskomst: A. Alderskrav, hvor den ansatte skal være fyldt 21 år. B. Krav om beskæftigelse på minimum 8 timer pr. uge i gennemsnit C. Krav om samlet ansættelse på henholdsvis 1 år eller 52 uger. Ad A) Alderskrav Den ansatte skal være fyldt 21 år for at være omfattet af en pensionsordning. Optjening af pensionsanciennitet kan dog ske forud for det 21 år. Ansættes eksempelvis en 19-årig på fuldtid, optjenes pensionsanciennitet fra ansættelsestidspunktet og der skal indbetales pensionsbidrag, når pågældende fylder 21. år, såfremt de øvrige karensbetingelser er opfyldt. Ad B) Krav om beskæftigelse i minimum 8 timer pr. uge Den ansatte skal gennemsnitlig arbejde mindst 8 timer pr. uge for at være omfattet af en pensionsordning. Kravet om 8 timers ansættelse er opfyldt, når den ansatte har arbejdet minimum 416 timer inden for en periode på 52 uger. Hvorvidt der er tale om 8 timers gennemsnitlig arbejdstid, afgøres efter indholdet af den aftale, der er indgået om arbejdet, såfremt der i aftalen er angivet en ugentlig arbejdstid. Er der ikke angivet en arbejdstid, eller er en sådan ikke aftalt på forhånd afgøres det konkret, om timetallet faktisk vil blive eller har været opfyldt. Er en medarbejder ansat til to måneders tidsbegrænset beskæftigelse med et varieret timetal (nogle uger 37 timer og andre 4 timer) divideres det samlede antal timer med det samlede antal uger for at vurdere, om der er opnået/vil blive opnået 8 timer i ugentligt gennemsnit.

5 Side 5 KL har i Administrativ information den 12. december 2002 om tidsbegrænset ansættelse nærmere redegjort for beregning af timekravet på 8 timer ugentligt. Ad C) Krav om samlet ansættelse på henholdsvis 1 år eller 52 uger Den ansatte skal have opfyldt betingelserne for beskæftigelse på 1 år eller 52 uger for at være omfattet af en pensionsordning efter opsamlingsordningen eller i henhold til en overenskomst, såfremt overenskomsten har disse karensbetingelser. 1. Forståelse af beskæftigelse Som beskæftigelse anses perioder, hvor den ansatte har fået løn eller har fået dagpenge under ansættelsesforholdet. Tidligere ansættelse i HS fra før 31. december 2006 medregnes i den sammenlagte beskæftigelse på 1 år eller 52 uger. 2. Fortolkning af 1 år og 52 uger 1 år Karensbetingelsen på 1 år finder kun anvendelse for månedslønnede. Karensbetingelsen på 1 år fortolkes således, at der stilles krav om 1 års sammenlagt beskæftigelse på månedsløn i en kommune, amt eller region inden for en 8 års periode. Herefter oprettes pensionsordning. Såfremt den ansatte har været beskæftiget i 8 timer pr. uge i 11 måneder, så opnås der fuldt pensionsbidrag, når den ansatte har været beskæftiget i 1 måned mere. Kun ansættelse på månedsløn skal medregnes. 52 uger Karensbetingelsen på 52 finder anvendelse for både månedslønnede og timelønnede. Optjeningen af de 52 ugers karens og retten til pension efter 52 uger er således uafhængig af, hvorvidt den pågældende har været/er beskæftiget som måneds- eller timelønnet. Beskæftigelseskravet på 8 timer er opfyldt, når den ansatte har været beskæftiget i 416 timer inden for en periode af 52 uger. Opgørelse af de 52 uger: En medarbejder, der er beskæftiget: Timer Periode Uger

6 Side 6 Pågældende har været beskæftiget i 19 uger i perioden 2. februar 2004 til 31. oktober 2006 og opfylder således ikke kravet om beskæftigelse i 52 uger. Derimod er kravet om gennemsnitlig 8 timers beskæftigelse opfyldt. Karensbetingelsen på 52 uger fortolkes således, at der stilles krav om 52 ugers sammenlagt beskæftigelse i en kommune, amt eller region inden for en 8 års periode, tidligst regnet fra den 1. juni Er der eksempelvis tale om et ansættelsesforhold, der er påbegyndt den 1. juni 1999, så er det kun beskæftigelsen fra den 1. juni 2002, der skal tælles med. 2.1 Opgørelse af 1 år og 52 uger Beskæftigelse i en stilling, der er omfattet af en pensionsordning, medregnes ved opgørelsen af, om karensbestemmelsen på henholdsvis 1 år eller 52 uger er opfyldt Elever: Som udgangspunkt medregnes ansættelsestiden som elev ikke i karenstiden. Det kan dog i de enkelte overenskomster aftales, at ansættelsestiden som elev medregnes i karensperioden Timelønnede Timelønnet tidsbegrænset beskæftigelse til og med en måned kan ved optagelse i en pensionsordning ikke medregnes i karensperioden på 1 år, men medregnes i karensperioden på 52 uger. 3. Fortolkning af ansættelse efter samme overenskomst For ufaglærte grupper gælder, at tidligere kommunal beskæftigelse i pensionsmæssig henseende betragtes som et ansættelsesforhold uafhængig af hvilken overenskomst pågældende har været ansat efter. De største ufaglærte grupper er specialarbejdere, rengøringsassistenter, husassistenter, hjemmehjælpere og pædagogmedhjælpere. Tidligere beskæftigelse som rengøringsassistent tælles således med i opgørelsen af karenstid ved beskæftigelse som pædagogmedhjælper, anset at der tale om beskæftigelse efter to forskellige overenskomster. I øvrigt henvises til anciennitetsbestemmelserne i de enkelte overenskomster. 4. Dokumentation for forudgående ansættelse Dokumentationspligten for forudgående ansættelse i en kommune, amt eller region påhviler den ansatte. Den enkelte kommune kan beslutte, at en erklæring om tidligere ansættelse i en kommune, amt eller region der er underskrevet af den ansatte, normalt vil være tilstrækkelig dokumentation for, at kravet om 1 års eller 52 ugers sammenlagt beskæftigelse i en kommune, amt eller region er opfyldt.

7 Side 7 Ansatte, som én gang har været optaget i en af pensionsordningerne, skal ikke gennemgå en ny karenstid for at blive optaget i den samme ordning igen. Optagelse i en af pensionsordningerne er således tilstrækkelig dokumentation for, at kravet om 1 års eller 52 ugers beskæftigelse i en kommune, amt eller region er opfyldt. 5. Optjening af anciennitet ved ansættelse på ikke-kommunale /amtslige eller regionale institutioner Ansættelse på visse ikke-kommunale institutioner medregnes ved opgørelsen af, om en ansat opfylder beskæftigelseskravet (karenstid). Følgende betingelser skal være opfyldt: Enten Eller skal der være indgået en overenskomst for institutionen mellem en personaleorganisation og en kommunal arbejdsgiverpart, f.eks. således som tilfældet er med de selvejende daginstitutioner for børn og unge. der skal være indgået en driftsoverenskomst mellem institutionen og kommunen og der skal være indgået en tiltrædelsesoverenskomst til en overenskomst for kommunen mellem institutionen og lønmodtagerorganisationen Opgørelse af om den ansatte opfylder beskæftigelseskravet Ved opgørelsen af, om en ansat opfylder beskæftigelseskravet (karenstiden), medregnes herudover ansættelse på de selvejende plejehjem i Frederiksberg Kommune (som ikke har indgået driftsoverenskomst om løn- og ansættelsesvilkår med kommunen) og ansættelse på Skt. Lukas Stiftelsen i København og Sct. Maria Hospital i Vejle. Ansættelse ved Sct. Joseph Hospital i Aalborg medregnes ved opgørelsen af karenstidskravet ved ansættelse i en primærkommune Opgørelse af, hvad der indgår i beskæftigelsesancienniteten Kommunalbestyrelsen kan herudover lokalt beslutte at medregne privat og/eller anden offentlig beskæftigelse, f.eks. tidligere beskæftigelse i en statsinstitution, i karenstiden på 1 år eller 52 uger Dokumentation for anden beskæftigelse Dokumentationspligten for privat og/eller anden offentlig beskæftigelse påhviler den ansatte. IV. Betingelser for og indbetaling af pensionsbidrag Pensionsbidragene indbetales månedsvis bagud. Månedslønnede: Det skal fremgå af ansættelsesbrevet, at den ansatte har en beskæftigelsesgrad på mindst 8/37. Fratræden på brudte datoer:

8 Side 8 Når en lønmodtager, for hvem der hidtil har været foretaget månedlige pensionsindbetalinger, fratræder på andre dagen end den sidste dag i lønperioden, foretages der pensionsbetaling for den del af lønperioden, hvor den ansatte er i beskæftigelse. Timelønnede vikarer For timelønnede vikarer indbetales pensionsbidrag, når pensionsretten er opnået, uanset antal timers beskæftigelse, dvs. også selv om beskæftigelsen er under 8 timer pr. uge. V. Pensionsberegning Månedslønnede Betaling for overarbejde er ikke pensionsberettigende, hvorfor der ikke beregnes pensionsbidrag af betaling for overarbejde. For deltidsbeskæftigede, som er berettiget til pension, er betalt merarbejde pensionsgivende. Timelønnede Pensionsbidraget beregnes i forhold til de timer, for hvilke der er ydet løn. Hvis lønnen beregnes efter de særlige regler om timeløn for arbejde i aften- eller nattjeneste, beregnes pensionsbidraget i forhold til denne timeløn. VI. To samtidige ansættelsesforhold Hvis en ansat har to forskellige og samtidige ansættelsesforhold i en kommune, betragtes disse også i pensionsmæssig henseende som to forskellige ansættelsesforhold. Dette gælder, hvad enten de forskellige, samtidige ansættelsesforhold er etableret ved én eller flere kommuner. En person, der er beskæftiget f.eks. 4 timer ugentlig i en kommune og f.eks. 4 timer ugentlig i en anden kommune, er altså ikke berettiget til optagelse i pensionsordningerne. Det samme gælder, hvis de to ansættelsesforhold er etableret med to forskellige ansættelsesbreve i samme kommune. En person, der har ansættelsesforhold i en kommune på henholdsvis f.eks. 8 og 7 timer ugentlig, skal kun have indbetalt pensionsbidrag for det ansættelsesforhold, som er aftalt til 8 timer ugentlig. VII. Ansatte på skoler Skolerengøringsassistenter, skolehusassistenter og børnehaveklassemedhjælpere samt skolekantinemedarbejdere ved Århus kommunes skoler er omfattet af ordningen, hvis de er ansat til mindst 8 timers beskæftigelse i mindst 40 uger om året selv om lønnen udbetales over

9 Side 9 hele året, hvorefter den faktiske beskæftigelsesgrad kun er knap 7 timer ugentligt. VIII. Sæsonarbejdere Sæsonarbejdere (typisk gartnere og specialarbejdere) optjener kun anciennitet til opfyldelse af beskæftigelseskravet (karenstiden) og skal kun have indbetalt pensionsbidrag for de perioder, de pågældende er beskæftiget. IX. Afgrænsning af pensionsordningerne Personalegrupper og enkeltpersoner, der ikke er pensionsberettigede efter en overenskomst, er omfattet af opsamlingsordningens 1 og er pensionsberettigede, når de opfylder karensbetingelserne i opsamlingsordningen. Herefter etableres en pensionsordning hos Sampension. Der vil efter aftale mellem KL, de forhandlingsberettigede organisationer og KTO kunne aftales anden pensionsmæssig tilhørsforhold for en eller flere af disse personalegrupper.

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse Indledende bemærkninger Efter drøftelse med KTO udsender de kommunale og amtslige arbejdsgiverparter hermed nedenstående administrationsgrundlag til rammeaftalen

Læs mere

Offentligt ansatte 2013-2015. Den Offentlige Gruppe. Overenskomst mellem KL og Fagligt Fælles Forbund

Offentligt ansatte 2013-2015. Den Offentlige Gruppe. Overenskomst mellem KL og Fagligt Fælles Forbund Offentligt ansatte 2013-2015 mellem KL og Fagligt Fælles Forbund Den Offentlige Gruppe Erhvervsuddannede serviceassistenter rengøringsteknikere og -elever 1. april 2013-31. marts 2015 2 Side 1 for erhvervsuddannede

Læs mere

64.41 O.13 26/ 2014 Side 1. Overenskomst for omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter

64.41 O.13 26/ 2014 Side 1. Overenskomst for omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter Side 1 Overenskomst for omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter KL Fagligt Fælles bund - 3 F Socialpædagogernes Landsforbund FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 64.41 Side

Læs mere

5.64.01 O.13 26/2014 Side 1. Overenskomst for pædagogisk personale ved kommunale døgninstitutioner mv.

5.64.01 O.13 26/2014 Side 1. Overenskomst for pædagogisk personale ved kommunale døgninstitutioner mv. Side 1 Overenskomst for pædagogisk personale ved kommunale døgninstitutioner mv. KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 5.64.01 Side 2 Kapitel 1. Områdeafgrænsning... 4 1. Hvem er omfattet...

Læs mere

5.60.01 O.13 31/2014 Side 1. Overenskomst for pædagoger ved kommunale daginstitutioner mv. i Københavns Kommune (almenområdet)

5.60.01 O.13 31/2014 Side 1. Overenskomst for pædagoger ved kommunale daginstitutioner mv. i Københavns Kommune (almenområdet) Side 1 Overenskomst for pædagoger ved kommunale daginstitutioner mv. i Københavns Kommune (almenområdet) KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 5.60.01 Side 2 Kapitel 1. Områdeafgrænsning...

Læs mere

Offentligt ansatte 2013-2015. Den Offentlige Gruppe. Overenskomst mellem KL og Fagligt Fælles Forbund

Offentligt ansatte 2013-2015. Den Offentlige Gruppe. Overenskomst mellem KL og Fagligt Fælles Forbund Offentligt ansatte 2013-2015 mellem KL og Fagligt Fælles Forbund Den Offentlige Gruppe Omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter 1. april 2013-31. marts 2015 64.41 Side 1 for omsorgs-

Læs mere

60.01 O.13 44/2013 Side 1. Overenskomst for pædagoger ved daginstitutioner, skolefritidsordninger, klubber mv.

60.01 O.13 44/2013 Side 1. Overenskomst for pædagoger ved daginstitutioner, skolefritidsordninger, klubber mv. Side 1 Overenskomst for pædagoger ved daginstitutioner, skolefritidsordninger, klubber mv. KL BUPL- Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund Indholdsfortegnelse Side 60.01 Side 2 Kapitel 1. Områdeafgrænsning...

Læs mere

Overenskomst for handicapledsagere. 78.01 O.13 51/2014 Side 1

Overenskomst for handicapledsagere. 78.01 O.13 51/2014 Side 1 Overenskomst for handicapledsagere KL Fagligt Fælles Forbund - 3F FOA - Fag og Arbejde 78.01 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 78.01 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet... 3 2. Afgrænsning

Læs mere

Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for musikskolelærere. 51.11 O.13 27/2014 Side 1

Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for musikskolelærere. 51.11 O.13 27/2014 Side 1 Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for musikskolelærere KL 51.11 Side 1 Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musiksk o- leområdet (FMM) Indholdsfortegnelse Side 51.11 Side 2 Kapitel 1.

Læs mere

33.01 O.15 22/2015 Side 1. Overenskomst for beredskabs- og ambulancepersonale

33.01 O.15 22/2015 Side 1. Overenskomst for beredskabs- og ambulancepersonale Side 1 Overenskomst for beredskabs- og ambulancepersonale KL FOA Fag og Arbejde Det Offentlige Beredskabs Landsforbund Indholdsfortegnelse Side 33.01 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem er

Læs mere

Offentligt ansatte 2013-2015. Den Offentlige Gruppe. Overenskomst mellem KL og Fagligt Fælles Forbund. for teknisk service

Offentligt ansatte 2013-2015. Den Offentlige Gruppe. Overenskomst mellem KL og Fagligt Fælles Forbund. for teknisk service Offentligt ansatte 2013-2015 Den Offentlige Gruppe mellem KL og Fagligt Fælles Forbund for teknisk service 1. april 2013-31. marts 2015 for teknisk service KL FOA - Fag og Arbejde Fagligt Fælles Forbund

Læs mere

5.41.61 6.41.61 O.13 26/2014 Side 1 Overenskomst for ejendomsfunktionærer, museumsbetjente,

5.41.61 6.41.61 O.13 26/2014 Side 1 Overenskomst for ejendomsfunktionærer, museumsbetjente, Side 1 Overenskomst for ejendomsfunktionærer, museumsbetjente, tilsynsførende m.fl. KL Serviceforbundet Indholdsfortegnelse Side 5.41.61 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem er omfattet...

Læs mere

Overenskomst for pædagoger ved daginstitutioner, skolefritidsordninger, klubber mv.

Overenskomst for pædagoger ved daginstitutioner, skolefritidsordninger, klubber mv. Overenskomst for pædagoger ved daginstitutioner, skolefritidsordninger, klubber mv. KL BUPL - forbundet for pædagoger og klubfolk 60.01 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 60.01 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning...

Læs mere

Overenskomst for håndværkere. 40.11 O.13 26/2014 Side 1

Overenskomst for håndværkere. 40.11 O.13 26/2014 Side 1 Overenskomst for håndværkere KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-bund Dansk Metal Fagligt Fælles bund 3F Fødevareforbundet NNF Malerforbundet i Danmark Serviceforbundet 40.11 Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

40.01 O.13 26/2014 Side 1. Overenskomst for specialarbejdere, faglærte gartnere, faglærte brolæggere, faglærte struktører, faglærte murere m.fl.

40.01 O.13 26/2014 Side 1. Overenskomst for specialarbejdere, faglærte gartnere, faglærte brolæggere, faglærte struktører, faglærte murere m.fl. Side 1 Overenskomst for specialarbejdere, faglærte gartnere, faglærte brolæggere, faglærte struktører, faglærte murere m.fl. KL Fagligt Fælles Forbund - 3F Indholdsfortegnelse Side 40.01 Side 2 Kapitel

Læs mere

Overenskomst for ergoterapeuter og fysioterapeuter

Overenskomst for ergoterapeuter og fysioterapeuter Side 1 Overenskomst for ergoterapeuter og fysioterapeuter KL Danske Fysioterapeuter Ergoterapeutforeningen Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem er omfattet...4 2. Afgrænsning

Læs mere

Overenskomst for lærere i ungdomsskolen. 50.62 A O.08 46/2009 Side 1

Overenskomst for lærere i ungdomsskolen. 50.62 A O.08 46/2009 Side 1 Overenskomst for lærere i ungdomsskolen KL Lærernes Centralorganisation 50.62 A Side 1 Indholdsfortegnelse Side 50.62 A Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem er omfattet... 4 2. Personafgrænsning

Læs mere

Overenskomst for teknisk service

Overenskomst for teknisk service GÆLDENDE Overenskomst for teknisk service Nr. 41.01 af 1. april 2013 FOA Fag og Arbejde KL Kapitel 1. Personafgrænsning og forhandlings og aftaleret 1. Hvem er omfattet. handlings og aftaleret Overenskomsten

Læs mere

Overenskomst for lærere ved sprogcentre

Overenskomst for lærere ved sprogcentre Overenskomst for lærere ved sprogcentre KL Lærernes Centralorganisation 50.72 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 50.72 Side 2 1. Personafgrænsning ø.. øøøøøøøøøøø øøø e ø ee 4 øø øø 44 øøøø 4 ø 44 Kapitel

Læs mere

Overenskomst for kontorpersonale og tandklinikassistenter. 6.30.11 O.13 46/2013 Side 1

Overenskomst for kontorpersonale og tandklinikassistenter. 6.30.11 O.13 46/2013 Side 1 Overenskomst for kontorpersonale og tandklinikassistenter m.fl. KL Frederiksberg Kommunalforening 6.30.11 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 6.30.11 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem er omfattet...

Læs mere

Offentligt ansatte 2013-2015. Den Offentlige Gruppe. Overenskomst mellem KL og Fagligt Fælles Forbund

Offentligt ansatte 2013-2015. Den Offentlige Gruppe. Overenskomst mellem KL og Fagligt Fælles Forbund Offentligt ansatte 2013-2015 mellem KL og Fagligt Fælles Forbund Den Offentlige Gruppe Specialarbejdere, faglærte gartnere, faglærte brolæggere, faglærte struktører, faglærte murere m.fl. 1. april 2013-31.

Læs mere

AFTALE MELLEM OG SUNDHEDSKARTELLET (SHK) O M G R U P P E L I V S F O R S I K R I N G PR. DEN 1. APRIL 2002 FOR TJENESTEMÆND OG VISSE ANDRE ANSATTE

AFTALE MELLEM OG SUNDHEDSKARTELLET (SHK) O M G R U P P E L I V S F O R S I K R I N G PR. DEN 1. APRIL 2002 FOR TJENESTEMÆND OG VISSE ANDRE ANSATTE Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET AFTALE MELLEM REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN OG SUNDHEDSKARTELLET (SHK) O M G R U P P E L I V S F O R S I K R I N G PR. DEN 1. APRIL 2002

Læs mere

44.01 O.08 51/2010 Side 1. Overenskomst for ledende værkstedspersonale m.v. ved klientværksteder

44.01 O.08 51/2010 Side 1. Overenskomst for ledende værkstedspersonale m.v. ved klientværksteder Side 1 Overenskomst for ledende værkstedspersonale m.v. ved klientværksteder KL Dansk Metal FOA - Fag og Arbejde Ledernes Hovedorganisation Socialpædagogernes Landsforbund Indholdsfortegnelse Side 44.01

Læs mere

Overenskomst for dagplejere. 66.01 O.13 3/2014 Side 1

Overenskomst for dagplejere. 66.01 O.13 3/2014 Side 1 Overenskomst for dagplejere KL FOA- Fag og Arbejde 66.01 Side 1 Side 2 Kapitel 1. Områdeafgrænsning... 4 1. Hvem er omfattet... 4 Kapitel 2. Ansættelsesvilkår... 4 2. Ansættelsesformer... 4 3. Ansættelsen

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

Overenskomst for teknisk personale ved landsdelsorkestrene

Overenskomst for teknisk personale ved landsdelsorkestrene Side 1 Overenskomst for teknisk personale ved landsdelsorkestrene KL Dansk Musiker Forbund Teknisk Landsforbund Indholdsfortegnelse Overenskomst for teknisk personale ved landsdelsorkestrene Side 2 Side

Læs mere

Overenskomst for teknisk service

Overenskomst for teknisk service Overenskomst for teknisk service KL FOA - Fag og Arbejde Fagligt Fælles Forbund 3F 41.01 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 41.01 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning og forhandlings- og aftaleret... 4 1.

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for

Cirkulære om organisationsaftale for Cirkulære om organisationsaftale for Fagligt uddannet køkkenpersonale (økonomaer, kliniske diætister, instruktionsøkonomaer, køkkenledere, ernæringsassistenter, ernæringsassistentelever, kokke, koge- og

Læs mere

52.01 O.13 26/2014 Side 1. Forlængelse af overenskomst for professionsbachelorer i ernæring og sundhed m.fl. inden for LC s forhandlingsområde

52.01 O.13 26/2014 Side 1. Forlængelse af overenskomst for professionsbachelorer i ernæring og sundhed m.fl. inden for LC s forhandlingsområde Side 1 Forlængelse af overenskomst for professionsbachelorer i ernæring og sundhed m.fl. inden for LC s forhandlingsområde Indholdsfortegnelse Side 52.01 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem

Læs mere

33.01 O.13 26/2014 Side 1. Overenskomst for beredskabspersonale i basis- og mesterstillinger ved de kommunale redningsberedskaber

33.01 O.13 26/2014 Side 1. Overenskomst for beredskabspersonale i basis- og mesterstillinger ved de kommunale redningsberedskaber Side 1 Overenskomst for beredskabspersonale i basis- og mesterstillinger ved de kommunale redningsberedskaber KL FOA Fag og Arbejde Det Offentlige Beredskabs Landsforbund Indholdsfortegnelse Side 33.01

Læs mere