Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter"

Transkript

1 Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af slagtersvende eller delikatesseassistenter, som ikke er funktionærer. Hvorvidt en slagtersvend/delikatesseassistent har funktionærstatus eller ej afhænger af en konkret vurdering af den enkelte medarbejders jobindhold. Det man blandt andet skal tage med i vurderingen af, om medarbejderen har funktionærstatus eller ej er: hvor høj en grad af arbejdet, der er håndværksmæssigt arbejde hvor høj en grad af arbejdet, der er handelsmæssigt arbejde Man skal vurdere, hvor hovedvægten af arbejdsopgaverne ligger. For slagtersvende/delikatesseassistenter kan man inddrage elementer som kundebetjening, prisfastsætning, varebestilling, og sammenholde vægten af disse arbejdsopgaver med de mere håndværksmæssige og praktiske udførelsesopgaver. Er der en overvægt af de håndværksmæssige opgaver, så er det denne her kontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter anvendes. Er overvægten derimod på kundebetjening, prisfastsætning mv., så er det funktionærkontrakten der skal anvendes. Ved tvivl kontakt DSK på telefon Ved udfyldelsen af selve kontrakten, skal du være særlig opmærksom på følgende punkter (her er kun fremhævet de punkter, som erfaringsvist giver anledning til tvivl). De øvrige punkter skulle være lige til at udfylde: Punkt 4 Ansættelsestidspunkt: Husk ved eksempelvis ejerskifte/butiksovertagelse eller andre væsentlige kontraktændringer at rette kontrakterne til. Ved ejerskifte er det eksempelvis vigtigt at få hele ansættelsesperioden med, så det fremgår, at medarbejderens anciennitet fra den tidligere ejer tæller med. Hvis der er tale om et tidsbegrænset ansættelsesforhold angives ansættelsesforholdets ophørsdato. Ønsker man at lave tidsbegrænsede ansættelser, anbefales det, at man kontakter DSK for nærmere rådgivning. Punkt 5 Overenskomstforhold: Her er det vigtigt at markere, om ansættelsen sker i henhold til en overenskomst eller ej. Butikken er omfattet en af overenskomst, hvis butikken er medlem af Dansk Erhverv og derigennem har tilsluttet sig en af Dansk Erhvervs overenskomster. Butikken kan også være omfattet af en overenskomst, hvis butikken har tegnet en overenskomst direkte med NNF. Bemærk, at hvis butikken er blevet virksomhedsoverdraget er det vigtigt at få afklaret, om den tidligere ejer har tilsluttet sig en overenskomst, da denne overenskomst i så fald stadig vil gælde, hvis den ikke er blevet frasagt i forbindelse med overdragelsen af butikken. Hvis butikken ikke har tegnet overenskomst skal der sættes kryds i Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af en overenskomst. Hvis butikken har tegnet overenskomst skal der sættes kryds herud for og dernæst ud for Produktionsoverenskomsten for fødevarer mellem DE og NNF. Der skal sættes kryds i Anden,

2 hvis butikken har tegnet en anden overenskomst end Produktionsoverenskomsten. Bemærk at overenskomsten skal nævnes med det fulde navn. Husk, at hvis der sættes kryds i Hele ansættelsesforholdet er omfattet af flg. overenskomst, så skal arbejdsgiver konsekvent sætte kryds i xxxx i henhold til overenskomst gældende for hele ansættelsesforholdet (se punkt 5) i forhold til de næste punkter. En angivelse af, at der er en overenskomst gældende for hele ansættelsen betyder, at overenskomst regulerer alle spørgsmål vedr. f.eks. feriefridage, pension, arbejdstid, barns sygdom og barsel. Bemærk, at selvom butikken ikke har overenskomst, så kan den vælge at følge overenskomsten på enkelte punkter. At overenskomsten følges kan anføres enkeltvis under de enkelte punkter, hvor der står Produktionsoverenskomsten for fødevarer mellem DE og NNF følges. I så fald har butikken alene forpligtet sig i forhold til overenskomsten på det enkelte punkt (f.eks. pension i punkt 8), men ikke hele overenskomsten. Punkt 6 Ferie og feriefridage: Udgangspunktet for ikke-funktionærer er ferie med feriegodtgørelse på 12.5 %. Derudover skal der tages stilling til, om medarbejderen har ret til feriefridage, som reguleres i overenskomsten. Ifølge Produktionsoverenskomsten for fødevarer mellem DE og NNF har medarbejderen ret til 5 feriefridage begyndende hvert ferieår efter 9 måneders ansættelse. Hvis butikken ikke har overenskomst kan der sættes kryds i Ingen feriedage. Har butikken tegnet overenskomst sættes der kryds i Feriefridage i henhold til overenskomst gældende for hele ansættelsesforholdet. Hvis butikken ikke har overenskomst, men ønsker at følge Produktionsoverenskomsten på dette punkt sættes kryds i Feriefridage svarende til, at Produktionsoverenskomsten for fødevarer mellem DE og NNF følges. Hvis butikken har egne regler vedr. feriefridage kan der sættes kryds i Andet efterfulgt af en beskrivelse af reglerne. Punkt 7 Løn: Her angives startlønnen (f.eks. pr. time eller pr. måned) og udbetalingstermin (f.eks. hver 14. dag eller månedsvis). Det er vigtigt, at det fremgår, om lønnen er bagud eller forud betalt. I praksis udbetales lønnen inden for detailhandlen oftest bagud. Derfor er det udgangspunktet i kontrakten. Derudover angives eventuelle tillæg. Er man forpligtet af en overenskomst, er det vigtigt, at man til enhver tid kan dokumentere, at overenskomstens tillæg er udbetalt. Anciennitetstillæg, tillæg for første- og enesvende, firmatillæg og tillæg for arbejde på særlige tidspunktet bør f.eks. nævnes i kontrakten. Perioden for beregning af tillæg skal angives, f.eks. den 1. til den 31. eller den 20. til den 20. For så vidt angår årlig lønvurdering er dette ikke det samme om, at medarbejderen er garanteret en lønstigning. Det er udelukkende en lønvurdering, der er krav på. Der er på dette punkt i kontrakten plads til at skrive en fast årligt tidspunkt for lønvurdering. Generelt er det vigtigt at være opmærksom på, at såfremt man er forpligtet af en overenskomst, så vil det ofte være i henhold til denne, at lønnen reguleres. Er man ikke forpligtet af en overenskomst, bør man tage stilling til, hvordan lønnen i øvrigt reguleres. F.eks. kan man aftale, at lønnen reguleres i henhold til overenskomsten inden for branchen, men at det kun er for så vidt angår lønnen, at overenskomsten følges.

3 Punkt 8 Pension: Her skal der tages stilling til, om medarbejderen har ret til pension. Hvis butikken ikke har overenskomst kan der sættes kryds i Ingen pension. Har butikken tegnet overenskomst sættes der kryds i Pension i henhold til overenskomst gældende for hele ansættelsesforholdet. Hvis butikken ikke har overenskomst, men ønsker at følge Produktionsoverenskomsten for fødevarer mellem DE og NNF på dette punkt sættes kryds i Pension svarende til, at Produktionsoverenskomsten for fødevarer mellem DE og NNF følges. Hvis butikken har egne regler vedr. pension kan der sættes kryds i Andet efterfulgt af en beskrivelse af reglerne. Husk altid at angive pensionsvilkårene, så som f.eks. pensionsselskabet og pensionsprocenterne ud for Andet. Punkt 9 Arbejdstid: Her skal der tages stilling til medarbejderens arbejdstid det kan være daglig, ugentlig eller månedsvis. Det er vigtigt, at arbejdstiden angives så præcis som muligt. Hvis parterne er forpligtet af overenskomsten, skal overenskomstens regler for arbejdstid og dennes placering følges. Er man uden for overenskomstområde er det blot vigtigt, at timetal og placering af timer (f.eks. vagtplansinterval) fremgår af kontrakten i henhold til den enkelte butiks praksis. Der er ikke krav om, at der altid skal opgives en arbejdstid i antal timer dagligt eller ugentligt. Hvis der ikke er aftalt et vist minimum eller maksimum af timer dagligt eller ugentligt, er det nok at anføre, at arbejdstiden er varierende efter vagtplan. I den situation er det meget vigtigt, at det af kontrakten fremgår, hvordan arbejdstiden fastlægges. F.eks. ved angivelse af en vagtplansperiode på 16 uger, så medarbejderen altid kender sin arbejdsplan og tid minimum 16 uger frem. Har ansættelsen karakter af at være en tilkaldevikar, så bør dette ligeledes fremgår under punkt 3, som angiver stillingsbetegnelsen. Hvis medarbejderen derimod er blevet lovet et bestemt antal timer eller vagter eller har medarbejderen pligt til at tage et vist minimum af timer eller vagter, skal dette fremgå. Honorering af overarbejde er ikke noget, man som medarbejder har krav på i henhold til lovgivningen. Det følger enten af overenskomst eller lokal aftale. Det afgørende er, at der tages stilling til, hvordan overarbejde håndteres. Hvis butikken er omfattet af en overenskomst er aflønning af overarbejde reguleret i denne. Hvis der ikke er overenskomst kan der sættes kryds i Produktionsoverenskomsten for fødevarer mellem DE og NNF følges, hvis butikken ønsker at følge overenskomstens regler på dette punkt. Alternativt kan det aftales, at overarbejdes optjenes i forholdet en til en og aflønnes/afspadseres i forhold til normal timeløn. Der kan også aftales Andet, hvis butikken har andre regler for betaling af overarbejde. Butikken skal endvidere tage stilling til, om medarbejderen eller butikken betaler for pauserne. Bemærk, at efter Produktionsoverenskomsten har medarbejderen krav på min. ½ times pr. dag. Afslutningsvis skal antallet af pauser og dets længde anføres.

4 Punkt 10 Fravær: Arbejdsgiver har mulighed for at indhente dokumentation for fravær i form af friattest eller mulighedserklæring. Begge dele kan indhentes på et hvilket som helst tidspunkt i fraværsforløbet. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at såfremt medarbejderen er ansat i henhold til en overenskomst eller en gammel ansættelseskontrakt, hvoraf fremgår, at der først på fraværets 4. dag kan indhentes dokumentation for lovligt forfald, så er disse regler fortsat gældende. Medmindre overenskomstens indhold ændres, eller den individuelle ansættelsesaftale varsles ændret med medarbejderens personlige opsigelsesvarsel. Eksempelvis kan arbejdsgiver have faste regler for, hvornår der indhentes henholdsvis friattest eller mulighedserklæring i virksomhedens personalehåndbog. Der kan derfor med fordel særskilt henvises til denne under dette punkt. Tidspunktet for medarbejderens sygemelding til arbejdspladsen kan frit aftales i forhold til den enkelte butiks behov. Punkt 11 Rettigheder ved barns sygdom: Her skal der tages stilling til medarbejderens rettigheder ved barnets sygdom typisk barnets 1. sygedag. Der skal krydses af i den rubrik, der indeholder de vilkår, som medarbejderen er ansat i henhold til. Ret til frihed med løn på barnets første sygedag er ikke et lovkrav. Hvis der ikke er overenskomst kan butikken anføre, at medarbejderen har Fravær uden løn. Har butikken tegnet overenskomst sættes der kryds i Frihed med løn i henhold til overenskomst gældende for hele ansættelsesforholdet. Hvis butikken ikke har overenskomst, men ønsker at følge Produktionsoverenskomsten på dette punkt sættes kryds i Frihed med løn svarende til, at Produktionsoverenskomsten for fødevarer mellem DE og NNF følges. Hvis butikken har egne regler vedr. barns sygdom kan der sættes kryds i Andet efterfulgt af en beskrivelse af reglerne. Punkt 12 Barsel: Medarbejderen er som udgangspunkt berettiget til fravær og dagpenge under barselsorlov i henhold til barselsloven. Hvorvidt medarbejderen derudover er berettiget til en form for løndækning under orloven afhænger af, om medarbejderen er ansat i henhold til overenskomsten, eller om der er indgået en lokal aftale om løndækning eksempelvis under forudsætning af, at arbejdsgiver får refusion fra Barsel.dk. Der skal derfor krydses af, om medarbejderen har ret til løn i henhold overenskomst eller f.eks. i medfør af den offentlige barselsfond Barsel.dk. Hvis butikken ikke har overenskomst kan der sættes kryds i Ingen yderligere dækning. Har butikken tegnet overenskomst sættes der kryds i Løn under barsel i henhold til overenskomst gældende for hele ansættelsesforholdet. Hvis butikken ikke har overenskomst, men ønsker at følge Produktionsoverenskomsten på dette punkt sættes kryds i Løndækning svarende til, at Produktionsoverenskomsten for fødevarer mellem DE og NNF følges. Hvis butikken har egne regler vedr. løndækning under barsel kan der sættes kryds i Andet efterfulgt af en beskrivelse af reglerne.

5 Som et 4. alternativ kan der vælges den løsning, at medarbejderen får løn i forhold til den refusion, som butikken kan opnå i henhold til barselsfonden/barsel.dk. Det betyder, at medarbejderen aflønnes med den lønsats, som barselsfonden maksimalt giver refusion til. DSK anbefaler, at man uden for overenskomstområdet tilbyder medarbejderne løndækning i det omfang arbejdsgiver kan få fuld refusion fra Barsel.dk. Barsel.dk dækker timeløn plus feriepenge. Eventuelt pensionsbidrag kan ikke refunderes fra Barsel.dk. Punkt 14 Opsigelsesvarsler Opsigelsesvarslerne nævnt her er varslerne fra Produktionsoverenskomsten. Er man ikke forpligtet af en overenskomst med fast definerede varsler, og er der tale om en ikkefunktionærer, kan parterne frit aftale andre opsigelsesvarsler. Disse kan anføres i punkt 16 under væsentlige vilkår kombineret med, at punkt 14 i kontrakten overstreges. DSK anbefaler, at man uanset forpligtelse i henhold til overenskomst eller ej følger overenskomstens minimumsregler for opsigelsesvarsler, da disse er generelle for branchen, og følges af markedets øvrige store aktører, som er forpligtet af overenskomsterne. Punkt 16 Andre væsentlige vilkår: Under dette punkt er der plads til at tilføje andre væsentlige vilkår for ansættelse. Det kan være, hvis f.eks. kontrakten erstatter en ældre kontrakt, og ændringen relaterer sig til ny ejer/arbejdsgiver. Det er vigtigt, at samtlige væsentlige vilkår fremgår af ansættelseskontrakten. Det er arbejdsgiver, der har ansvar for, at kontrakten udformes og underskrives ved ansættelsesforholdets begyndelse, samt at eventuelle senere ændringer tilføjes, og at der i den forbindelse underskrives af begge parter. I kontrakten er nævnt aftaler om arbejdstøj. Med hensyn til arbejdstøj findes der ikke regler om dette. Derfor kan man vælge at følge overenskomstens regler eller lave en lokal aftale, der tager stilling til dette. Vær opmærksom på, at der kan være fødevaremæssige hensyn, der skal tages i forhold til medarbejdernes beklædning. Det kunne f.eks. være i branchekoden for fagområdet. For både slagtersvend og delikatesseassistent er der indsat en bemærkning om vigtigheden af at overholde fødevarelovgivningen, og konsekvenser af manglende efterlevelse af kravet. Under dette punkt vil det også være relevant at uddybe, at ansættelsesforholdet f.eks. delvist følger overenskomsten. I praksis er der mange butikker uden for overenskomsternes dækningsområde, der ønsker at følge overenskomstens lønbestemmelser, men ikke overenskomstens øvrige vilkår. Sådanne aftaler anbefaler DSK, at man uddyber under dette punkt eller selvstændigt anfører under de enkelte punkter. Generelt for de ovennævnte punkter gælder det, at det er emner, der ikke findes lovregler for, men som normalt reguleres i overenskomsterne. Det betyder, at man uden for overenskomstområde ikke er forpligtet til at tilbyde sine medarbejdere disse ansættelsesvilkår. Følger man overenskomsten, enten fordi man er forpligtet til det, eller blot fordi man har valgt at gøre det, er det tilstrækkeligt at henvise til denne i

6 kontrakten. Følger man derimod ikke overenskomsten, så bør man tage stilling til, på hvilket niveau man vil tilbyde sine medarbejdere de enkelte vilkår. DSK anbefaler, at man følger overenskomsten inden for brancheområdet.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver Kan trænere ansættes på tidsbegrænsede aftaler sæson efter sæson? Har en medhjælper ret til barselsorlov? Har en træner funktionærstatus?

Læs mere

Ansættelseskontrakten. Hvad skal du være opmærksom på og tænke over, inden du skriver under?

Ansættelseskontrakten. Hvad skal du være opmærksom på og tænke over, inden du skriver under? Ansættelseskontrakten Hvad skal du være opmærksom på og tænke over, inden du skriver under? Indhold 1. Indledning:...4 2. Hvad siger lovgivningen?:...4 3. Hvad står der i overenskomsten?:...6 4. Forløbet

Læs mere

DEN FØRSTE MEDARBEJDER

DEN FØRSTE MEDARBEJDER DEN FØRSTE MEDARBEJDER INDHOLD DEN FØRSTE MEDARBEJDER... 3 HVORNÅR ER JEG ARBEJDSGIVER?... 3 REGISTRERING SOM ARBEJDSGIVER... 3 REKRUTTERING... 3 ANSÆTTELSESSAMTALEN... 3 KONTRAKTEN... 4 Hvad skal kontrakten

Læs mere

Funktionærloven for tillidsrepræsentanter

Funktionærloven for tillidsrepræsentanter Funktionærloven for tillidsrepræsentanter Funktionærloven med kommentarer Teknisk Landsforbund Senest redigeret 30. november 2010 Forfatter/redigeret af: Byrial Bjørst Tryk: Teknisk Landsforbund Denne

Læs mere

Overenskomst mellem Danske Arkitektvirksomheder og ARKITEKTFORBUNDET pr. 1. april 2005

Overenskomst mellem Danske Arkitektvirksomheder og ARKITEKTFORBUNDET pr. 1. april 2005 Overenskomst mellem Danske Arkitektvirksomheder og ARKITEKTFORBUNDET pr. 1. april 2005 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst er indgået mellem Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og ARKITEKTFORBUNDET

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Afsnit I. 1. Overenskomstens område Stk. 1. Overenskomsten omfatter personer,

Læs mere

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige Fars barselsorlov For privatansatte og ledige Indhold Indledning... 3 Oversigt over orloven... 4 Orlovens længde... 5 Fædreorlov... 5 Forældreorlov... 5 Forlængelse af orloven... 6 Retsbaseret forlængelse

Læs mere

Kort om feriereglerne

Kort om feriereglerne August 2012 / side 1 af 10 / 12-2538 Kort om feriereglerne Vejledningens målgruppe er medarbejdere der er omfattet af overenskomsten mellem DFL & FA. Formålet med denne vejledning er at svare på de spørgsmål,

Læs mere

Guide om Ansættelse og afsked af postarbejdere

Guide om Ansættelse og afsked af postarbejdere Aftaler & Vilkår Løn- & Personalevilkår September 2012 Guide om Ansættelse og afsked af postarbejdere Indholdsfortegnelse Forord... 5 1. Afgrænsning... 6 2. Ansættelse... 7 3. Generelt om ansættelse...

Læs mere

Funktionærloven. - med kommentarer

Funktionærloven. - med kommentarer 2012 Funktionærloven - med kommentarer Denne pjece beskriver dine rettigheder og pligter som funktionær i de almindeligt forekommende situationer, men vi vil alligevel opfordre dig til at kontakte PROSA,

Læs mere

Regler om sygedagpenge

Regler om sygedagpenge Regler om sygedagpenge Betingelser for at modtage sygedagpenge... side 1 Arbejdsgivers fritagelse for at betale sygedagpenge i arbejdsgiverperioden side 2 Fortielse af helbredsoplysninger... side 3 Regler

Læs mere

Midlertidige ansættelser

Midlertidige ansættelser Midlertidige ansættelser Dansk Magisterforening Magistrenes Hus Lyngbyvej 32 F 2100 København Ø Telefon: 39 15 30 45 Telefax: 39 15 30 55 dm@magister.dk www.magister.dk Redaktion: Arkæolog Hanne Dahlerup

Læs mere

VEJLEDNING OM ARBEJDSTID

VEJLEDNING OM ARBEJDSTID VEJLEDNING OM ARBEJDSTID INDHOLD FORORD... 3 ARBEJDSTIDSFORMER (STOK ENS 3, 5, 6 OG 7)... 4 Arbejdstidens længde/årsnorm (STOK ens 3)... 4 Fastsat arbejdstid - (STOK ens 5)... 4 Service/teknikere og fastsat

Læs mere

Overenskomst for erhvervsmæssig persontransport 2012-2015

Overenskomst for erhvervsmæssig persontransport 2012-2015 TransporTgruppen ATAX Overenskomst for erhvervsmæssig persontransport 2012-2015 Overenskomst mellem ATAX Arbejdsgiverforening for Taxabranchen og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen Overenskomst

Læs mere

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området 6. udgave 1. DECEMBER 2008 0. OM DENNE VEJLEDNING... 5 1. INDLEDNING... 6 2. RET TIL FRAVÆR OG DAGPENGE... 8 2.1. GENERELT... 8 2.2. FORLÆNGELSE AF ORLOVEN...

Læs mere

Brugerhåndbog BPA. Borgerstyret Personlig Assistanceordning. i henhold til Lov om social service 96.

Brugerhåndbog BPA. Borgerstyret Personlig Assistanceordning. i henhold til Lov om social service 96. Brugerhåndbog BPA Borgerstyret Personlig Assistanceordning i henhold til Lov om social service 96. Indhold Forord...3 Formålet med BPA...5 Generelle forhold i en BPA...7 Arbejdsleder... 7 Arbejdsgiver...

Læs mere

Fleksjob. Indhold og holdninger

Fleksjob. Indhold og holdninger Fleksjob Indhold og holdninger HK Danmark også for ansatte i fleksjob Der er mange gode og vigtige grunde til at være med i en fagforening det ændrer sig ikke ved ansættelse i et fleksjob. Nogle gange

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 21. april 2012 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion, herunder

Læs mere

Håndbog. Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96. Socialafdelingen Socialfagligt Center

Håndbog. Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96. Socialafdelingen Socialfagligt Center Håndbog Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96 Socialafdelingen Socialfagligt Center 7. udgave maj 2014 1 Indholdsfortegnelse. Afsnit 1.0 Indledning 4 1.1 Kort fortalt om reglerne i Svendborg

Læs mere

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området 6. udgave 1. DECEMBER 2008 0. OM DENNE VEJLEDNING... 5 1. INDLEDNING... 6 2. RET TIL FRAVÆR OG DAGPENGE... 9 2.1. GENERELT... 9 2.2. FORLÆNGELSE AF ORLOVEN...

Læs mere

Privatansattes arbejdstid

Privatansattes arbejdstid Privatansattes arbejdstid Dansk Magisterforening Nimbusparken Peter Bangs Vej 32 2000 Frederiksberg Telefon: 38 15 66 00 Telefax: 38 15 66 66 dm@magister.dk www.magister.dk Redaktion: Faglig konsulent

Læs mere

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Udgivet oktober 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk. Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske

Læs mere

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse Indledende bemærkninger Efter drøftelse med KTO udsender de kommunale og amtslige arbejdsgiverparter hermed nedenstående administrationsgrundlag til rammeaftalen

Læs mere

Standardoverenskomst mellem Dansk Kiropraktor Forening og HK/Privat for kliniksekretærer ansat hos kiropraktorer

Standardoverenskomst mellem Dansk Kiropraktor Forening og HK/Privat for kliniksekretærer ansat hos kiropraktorer Standardoverenskomst mellem Dansk Kiropraktor Forening og HK/Privat for kliniksekretærer ansat hos kiropraktorer (Kan ikke fraviges i negativ retning) Indhold 1 Område.................................................

Læs mere

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning. Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance Rev. 16.1.2014 1. Forord Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Læs mere

Arbejdsgiver i almen praksis

Arbejdsgiver i almen praksis 83 Arbejdsgiver i almen praksis Jette Galatius & Sven-Erik Tensing I forbindelse med serien om ledelse og organisation, har redaktionen bedt de to advokater i PLA om at skrive en artikel om de vigtigste

Læs mere

Offentligt ansatte 2013-2015. Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde. Den Offentlige Gruppe

Offentligt ansatte 2013-2015. Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde. Den Offentlige Gruppe Offentligt ansatte 2013-2015 Den Offentlige Gruppe Overenskomst mellem Ministeriet for Ligestilling og Kirke og Fagligt Fælles Forbund Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde 1. april 2013-31. marts 2015

Læs mere

OVERENSKOMST 2007 2010

OVERENSKOMST 2007 2010 OVERENSKOMST 2007 2010 for personale beskæftiget med pædagogisk arbejde ved opholdssteder, private botilbud samt private dagbehandlingstilbud, m.v. indgået mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Socialpædagogernes

Læs mere