EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik ***I UDKAST TIL BETÆNKNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik ***I UDKAST TIL BETÆNKNING"

Transkript

1 EUROPA-PARLAMENTET Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik FORELØBIG 2003/0172(COD) 9. januar 2004 ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om rammerne for fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af energiforbrugende produkter og om ændring af Rådets direktiv 92/42/EØF (KOM(2003) 453 C5-0369/ /0172(COD)) Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik Ordfører: Frédérique Ries Ordfører for udtalelse (*): Claude Turmes, Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi (*) Udvidet samarbejde mellem udvalg - artikel 162a PR\ doc PE

2 PR_COD_1am Tegnforklaring * Høringsprocedure flertal af de afgivne stemmer **I Samarbejdsprocedure (førstebehandling) flertal af de afgivne stemmer **II Samarbejdsprocedure (andenbehandling) flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre den fælles holdning *** Samstemmende udtalelse flertal blandt Parlamentets medlemmer undtagen i de tilfælde, der omhandles i EF-traktatens artikel 105, 107, 161 og 300 og i EUtraktatens artikel 7 ***I Fælles beslutningsprocedure (førstebehandling) flertal af de afgivne stemmer ***II Fælles beslutningsprocedure (andenbehandling) flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre den fælles holdning ***III Fælles beslutningsprocedure (tredjebehandling) flertal af de afgivne stemmer for at godkende det fælles udkast (Den angivne procedure er baseret på det af Kommissionen foreslåede retsgrundlag) Ændringsforslag til en lovgivningsmæssig tekst I Parlamentets ændringsforslag markeres de tekstdele, der ønskes ændret, med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de tekniske tjenestegrene om elementer i den lovgivningsmæssige tekst, der foreslås rettet med henblik på den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af de berørte tekniske tjenestegrene. PE /30 PR\ doc

3 INDHOLD Side PROTOKOLSIDE... 4 FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING 5 BEGRUNDELSE UDTALELSE FRA UDVALGET OM INDUSTRIPOLITIK, EKSTERNE ØKONOMISKE FORBINDELSER, FORSKNING OG ENERGI (*)... (*) Udvidet samarbejde mellem udvalg - artikel 162a PR\ doc 3/30 PE

4 PROTOKOLSIDE Med skrivelse af 1. august 2003 forelagde Kommissionen i overensstemmelse med EFtraktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 95 Parlamentet forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om rammerne for fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af energiforbrugende produkter og om ændring af Rådets direktiv 92/42/EØF (KOM(2003) /0172(COD)). På mødet den 1. september 2003 meddelte Parlamentets formand, at dette forslag var henvist til Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik som korresponderende udvalg og til Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi og Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked som rådgivende udvalg (C5-0369/2003). På mødet den 23. oktober 2003 meddelte Parlamentets formand, at Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi, der var rådgivende udvalg, ville blive inddraget i udarbejdelsen af betænkningen i overensstemmelse med artikel 162a. På mødet den 7. oktober 2003 valgte Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik Frédérique Ries til ordfører. På mødet/møder den... behandlede udvalget Kommissionens forslag og udkastet til betænkning. På dette/sidstnævnte møde vedtog det forslaget til lovgivningsmæssig beslutning (for:...; imod:...; hverken/eller:.../vedtog det enstemmigt forslaget til lovgivningsmæssig beslutning. Til stede under afstemningen var:... (formand/mødeformand),... (næstformand/næstformænd),... (næstformand/næstformænd), Frédérique Ries (ordfører),...,... (for...),... (for, jf. forretningsordenens artikel 153, stk. 2),... og.... Udtalelsen fra Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi er vedføjet denne betænkning. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked vedtog den 1. oktober 2003 ikke at afgive udtalelse.) Betænkningen indgivet den.... PE /30 PR\ doc

5 FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om rammerne for fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af energiforbrugende produkter og om ændring af Rådets direktiv 92/42/EØF (KOM(2003) 453 C5-0369/ /0172(COD)) (Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling) Europa-Parlamentet, der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2003) 453) 1, der har fået forslaget forelagt af Kommissionen, jf. EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 95 (C5-0369/2003), der henviser til forretningsordenens artikel 67, der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik og udtalelse fra Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi (A5-0000/2004), 1. godkender Kommissionens forslag som ændret; 2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst; 3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen. Kommissionens forslag Ændringsforslag Ændringsforslag 1 BETRAGTNING 2 (2) Energiforbrugende produkter tegner sig for en stor del af forbruget af naturressourcer og energi i Fællesskabet. De har også en række andre væsentlige virkninger på miljøet. Langt størstedelen af de produktkategorier, der findes på Fællesskabets marked, påvirker miljøet i meget forskellig grad, selv om de fungerer stort set ens. Af hensyn til den bæredygtige udvikling bør en løbende forbedring af (2) Energiforbrugende produkter tegner sig for en stor del af forbruget af naturressourcer og energi i Fællesskabet. De har også en række andre væsentlige virkninger på miljøet. Langt størstedelen af de produktkategorier, der findes på Fællesskabets marked, påvirker miljøet i meget forskellig grad, selv om de fungerer stort set ens. Af hensyn til den bæredygtige udvikling bør en løbende forbedring af 1 Endnu ikke offentliggjort i EUT. PR\ doc 5/30 PE

6 disse produkters generelle miljøpåvirkning fremmes, navnlig når denne forbedring ikke medfører urimelige omkostninger. disse produkters generelle miljøpåvirkning fremmes, navnlig ved at indkredse de vigtigste kilder til negative miljøpåvirkninger og ved at undgå enhver form for overførsel af forurening. Det fremgår ikke tydeligt, hvordan man skal forstå udtrykket "urimelige omkostninger". Det, der tæller ved miljøvenligt design af energiforbrugende produkter, er, at der anlægges en "livscyklusstrategi" under hensyntagen til alle produkternes miljøaspekter. Ændringsforslag 2 BETRAGTNING 2 A (ny) (2a) Miljøvenligt design af produkter er et centralt aspekt af fællesskabsstrategien for en integreret produktpolitik. Det miljøvenlige design repræsenterer en forebyggende indfaldsvinkel, som har til formål at optimere produkternes miljøegenskaber ved kilden og samtidig bevare deres brugsegenskaber, og har dermed et nyt og reelt potentiale for fabrikanten, forbrugeren og samfundet. Det er vigtigt at understrege, at strategien for en integreret produktpolitik, der søger at tage højde for hele produktets livscyklus, har tre centrale aspekter: anvendelse af forurenerenbetaler-princippet, et kvalificeret forbrugervalg og miljødesign af produkter. Det er lige så vigtigt at understrege, at miljøvenligt design har et potentiale for samtlige berørte parter, dvs. fabrikanten, forbrugeren og samfundet. Efter det foreliggende rammedirektiv kan der således opnås energibesparelser allerede fra produktets produktionsfase og under hele anvendelsesperioden. Ændringsforslag 3 BETRAGTNING 2 B (ny) (2b) Det er nødvendigt at gribe ind i produktdesignfasen, fordi 80 % af de negative miljøpåvirkninger, der opstår i produktets livscyklus, og 90 % af omkostningerne bestemmes i denne fase. PE /30 PR\ doc

7 Ændringsforslaget understreger fordelene ved at satse på miljøvenligt design. Ændringsforslag 4 BETRAGTNING 3 A (ny) (3a) Kravene til miljøvenligt design bør fastlægges under hensyntagen til de målsætninger og prioriteter, der er opstillet i det sjette miljøhandlingsprogram (Europa- Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1600/2002/EF), herunder målsætningerne for de fremtidige temastrategier under dette program, de henstillinger, der er fremsat som led i det europæiske klimaændringsprogram (ECCP), og de forpligtelser, der er omhandlet i Kyotoprotokollen. Det er bydende nødvendigt, at det foreliggende rammedirektiv klart indpasses i de høje målsætninger, der er opstillet for miljøbeskyttelsen i EU, navnlig hvad angår reduktion af drivhusgasemissioner f.eks. ved hjælp af forbedret energieffektivitet. Ændringsforslag 5 BETRAGTNING 4 A (ny) (4a) Det er vigtigt at anlægge en mere sammenhængende strategi for forbrugsproblematikken som led i en bæredygtig udvikling. I denne forbindelse kan indførelsen af "energispareråd", der udarbejdes af de nationale og/eller regionale miljøforvaltningsagenturer og fordeles først og fremmest til EUhusholdninger i byområderne, være et nyttigt redskab til at bevidstgøre forbrugerne om energispild. Opvarmning, madlavning, personlig hygiejne, tøjvask... er ikke harmløse handlinger. I mange europæiske storbyer som f.eks. Bruxelles kommer 50 % af de direkte CO 2 -emissioner PR\ doc 7/30 PE

8 fra energiforbruget i husholdningerne (boliger og transport). Hvis Kommissionen udarbejder en række energispareråd, kan disse råd medvirke til at gøre borgerne lidt mere ansvarsbevidste i forhold til miljøbeskyttelse. Disse energispareråd kan også være et godt redskab til at fremme afsætningen af produkter, der fra fabrikationen tilgodeser miljøaspekter. Ændringsforslag 6 BETRAGTNING 4 B (ny) (4b) Det er i fabrikanternes og distributørernes interesse at orientere forbrugerne om de miljømæssige fremskridt, som der er gjort med de energiforbrugende produkter, og at rådgive dem om en miljøbevidst anvendelse af det enkelte produkt. Forbrugeren bør have frit valg - naturligvis i forhold til sin købekraft, men også i forhold til det følgende trekløver af krav: produktets sikkerhed, kvalitet og miljøaspekter. Derfor er det vigtigt, at forbrugeren får adgang til alle oplysninger. Ændringsforslag 7 BETRAGTNING 5 (5) Strategien i grønbogen om en integreret produktpolitik, som er et væsentligt innovativt element i det sjette miljøhandlingsprogram, der blev vedtaget ved Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1600/2002/EF, har til formål at begrænse miljøpåvirkningen fra produkterne i hele deres livscyklus. Hvis der allerede i designfasen tages hensyn til miljøpåvirkningen fra et produkt i hele dets livscyklus, er der store muligheder for at fremme miljøforbedringer på en omkostningseffektiv måde. Der bør være tilstrækkelig fleksibilitet til at gøre det muligt at integrere disse faktorer i produktdesignet og samtidig tage hensyn til tekniske, funktionelle og økonomiske forhold. (5) Strategien i grønbogen og meddelelsen (KOM(2003) 302) om en integreret produktpolitik, som er et væsentligt innovativt element i det sjette miljøhandlingsprogram, der blev vedtaget ved Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1600/2002/EF, har til formål at begrænse miljøpåvirkningen fra produkterne i hele deres livscyklus. Hvis der allerede ved udvinding eller levering af råvarer tages hensyn til miljøpåvirkningen fra et produkt i hele dets livscyklus, er der store muligheder for at fremme miljøforbedringer på en omkostningseffektiv måde. Der bør være tilstrækkelig fleksibilitet til at gøre det muligt at integrere disse faktorer i produktdesignet og samtidig tage hensyn til tekniske, funktionelle og økonomiske forhold. PE /30 PR\ doc

9 "Produktstrategien" tager højde for samtlige etaper i produktets livscyklus allerede fra udvinding eller levering af råvarer med henblik på produktdesign. Ændringsforslag 8 BETRAGTNING 8 A (ny) (8a) Dette direktiv bør ligeledes fremme integreringen af begrebet miljøvenligt design i de små og mellemstore virksomheder og i de meget små virksomheder. En bedre styring af disse virksomheders energiforbrug og inddragelse af miljøhensyn i deres aktiviteter kan fremmes ved oprettelsen af en database på fællesskabsplan. Det bliver et vigtig redskab, som bl.a. skal omfatte forenklede analysemodeller for produkternes livscyklus, simuleringer af den positive miljøpåvirkning for hver enkelt etape i denne livscyklus samt de krav til miljøvenligt design, der må prioriteres højest for at begrænse disse produkters energiforbrug, vandforbrug og støjbelastning. I sit forslag tager Kommissionen ikke i tilstrækkelig grad hensyn til de økonomiske og sociale realiteter i de små og mellemstore virksomheder og navnlig i de meget små virksomheder (med under 10 medarbejdere). Oprettelsen af en database vil være et værdifuldt arbejdsredskab, som kan gør de små og meget små virksomheder fortrolige med "livscyklusstrategien" og fungere som referenceramme ved markedsføring af miljødesignede produkter. Ændringsforslag 9 BETRAGTNING 9 (9) Energiforbrugende produkter, der opfylder de krav til miljøvenligt design, der er fastsat i gennemførelsesbestemmelserne til dette direktiv, bør forsynes med CEmærkning og oplysninger i tilknytning dertil, så de kan markedsføres på det indre marked og omsættes frit. (9) Energiforbrugende produkter, der opfylder de krav til miljøvenligt design, der er fastsat i gennemførelsesbestemmelserne til dette direktiv, bør forsynes med CEmærkning og oplysninger i tilknytning dertil, så de kan markedsføres på det indre marked og omsættes frit. PR\ doc 9/30 PE

10 For at opfylde denne målsætning og begrænse markedsføringen af produkter, der ikke er i overensstemmelse med disse krav, udarbejder Kommissionen en rapport om fabrikanters og distributørers overholdelse af standarder, der giver dem ret til at anbringe et CE-mærke på deres produkter. Denne rapport fremsendes til Europa- Parlamentet, Rådet og de berørte parter, under alle omstændigheder inden medlemsstaterne gennemfører bestemmelserne i dette direktiv fra 1. juli I oktober 2003 blev der offentliggjort en ny undersøgelse af 99 hvidevarer med CE-mærkning, der gav nogle ret foruroligende resultater: 63 ud af 99 afprøvede produkter havde enten termiske eller elektriske mangler. Denne undersøgelse, hvis resultater senere er blevet bekræftet ved andre undersøgelser, blev foretaget i fire EU-lande af Conseur-gruppens sammenslutninger med støtte fra Kommissionen, og resultaterne bør give anledning til eftertanke: CE-mærkning er ikke altid en garant for produkternes sikkerhed. Derfor er det nødvendigt at kontrollere systemets troværdighed, inden CE-mærkningen tages i anvendelse på energiforbrugende produkter, der opfylder kravene til miljøvenligt design i bilag I og/eller bilag II! Det er altså vigtigt, at Kommissionen udarbejder en "situationsrapport" for energiforbrugende produkter i EU, der bør fokusere på kontrolprocedurer og foranstaltninger med forbud mod salg af produkter, der ikke opfylder sikkerhedsstandarderne. Ændringsforslag 10 BETRAGTNING 11 (11) Tilsynsmyndighederne bør udveksle oplysninger om de påtænkte foranstaltninger på dette direktivs område med henblik på at forbedre markedsovervågningen. I dette samarbejde bør der gøres størst mulig brug af elektroniske kommunikationsmidler og de relevante fællesskabsprogrammer. (11) Tilsynsmyndighederne bør udveksle oplysninger om de påtænkte foranstaltninger på dette direktivs område med henblik på at forbedre markedsovervågningen. I dette samarbejde bør der gøres størst mulig brug af elektroniske kommunikationsmidler og de relevante fællesskabsprogrammer. Udveksling af oplysninger om de energiforbrugende produkters økologiske profil og miljøegenskaber bør fremmes ved centraliseret databehandling og styres ved hjælp af empiriske analyser for hver PE /30 PR\ doc

11 enkelt industrigren. De berørte parter har adgang til disse oplysninger efter anmodning. Delvis genfremsættelse af et ændringsforslag, der blev stillet af ordføreren for udtalelsen fra Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi: udveksling af oplysninger mellem de kompetente myndigheder på nationalt plan bør være baseret på åbenhed og effektivitet. Derfor er det vigtigt at understrege, at medlemsstaterne bør indføre en centraliseret database om miljøvenligt design, der suppleres af en sektorspecifik strategi. Ændringsforslag 11 BETRAGTNING 20 (20) De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af dette direktiv bør vedtages i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen. (20) De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af dette direktiv bør vedtages i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen. For at sikre en effektiv inddragelse af de berørte parter indføres der en procedure med et rådgivende udvalg forud for komitologiproceduren. Den procedure, der blev indført ved beslutning 2000/730/EF om miljømærkning, fungerer som referenceramme. Det er bydende nødvendigt at sikre et effektivt samarbejde mellem forskriftsudvalget og de berørte parter om de tekniske spørgsmål, for så vidt som det valgte juridiske instrument (rammedirektiv) lægger op til, at samtlige de gennemførelsesforanstaltninger, der er defineret i artikel 12 (forslagets egentlige "rygrad"), bliver vedtaget i komitologiproceduren. Derfor bør der indføres en præ-komitologiprocedure, som gør det muligt for de forskellige dele af industrien, ngo'er på miljøområdet, sammenslutninger af små og mellemstore virksomheder og meget små virksomheder samt også forbrugersammenslutninger at blive hørt, inden der træffes afgørelse i det i artikel 14 omhandlede udvalg. PR\ doc 11/30 PE

12 Ændringsforslag 12 ARTIKEL 2, DEFINITION 4 A (nyt) (4a) "Ibrugtagning": slutbrugerens første anvendelse af et energiforbrugende produkt til det tiltænkte formål i Fællesskabet. Dette begreb bør defineres. Ændringsforslag 13 ARTIKEL 2, DEFINITION 5 A (nyt) (5a) "Importør": enhver fysisk eller juridisk person, der er etableret i Fællesskabet, og som første gang markedsfører et energiforbrugende produkt, når fabrikanten ikke er etableret eller repræsenteret i Fællesskabet. Genfremsættelse af et ændringsforslag, der blev stillet af Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi. Det er bydende nødvendigt at indføje denne definition og inddrage spørgsmålet om importørens forpligtelser overalt i direktivteksten for at undgå, at der opstår et retligt tomrum omkring energiforbrugende produkter, som er fremstillet i tredjelande (dvs. for at undgå, at varer markedsføres uden at opfylde de krav til miljøvenligt design, der er indført som følge af dette direktiv). Ændringsforslag 14 ARTIKEL 2, DEFINITION 6 A (nyt) (6a) "Uafhængigt bemyndiget organ": et permanent ekspertorgan, der udpeges af de offentlige myndigheder og er uafhængigt af de pågældende økonomiske interesser med det formål at udføre tredjepartskontrol af det produkt eller den produktkategori, der gøres til genstand for en gennemførelsesforanstaltning. PE /30 PR\ doc

13 Tilføjelse af en ny definition. Uden et i fællesskab defineret niveau for uafhængig kontrol vil håndhævelsens intensitet variere stærkt mellem de forskellige medlemsstater og mellem de forskellige produkter eller produktkategorier. Ændringsforslag 15 ARTIKEL 2, DEFINITION 11 (11) "Livscyklus": et energiforbrugende produkts fortløbende og indbyrdes forbundne stadier fra dets design til den endelige bortskaffelse. (11) "Livscyklus": et energiforbrugende produkts fortløbende og indbyrdes forbundne stadier fra udvinding eller levering af råvarer til den endelige bortskaffelse. Fuldstændiggør den oprindelige definition. Ændringsforslag 16 ARTIKEL 2, DEFINITION 12 (12) "Udtjent produkt": et energiforbrugende produkt i den tilstand, det har ved udgangen af den første anvendelsesperiode. (12) "Udtjent produkt": et energiforbrugende produkt i den tilstand, det har ved udgangen af dets anvendelsesperiode. Ændringsforslag 17 ARTIKEL 2, DEFINITION 21 (21) "Krav til miljøvenligt design": ethvert krav i tilknytning til et energiforbrugende produkt eller til designet af et energiforbrugende produkt, der har til formål at forbedre dets miljøegenskaber, eller ethvert krav om levering af oplysninger om et energiforbrugende produkts miljøaspekter. (21) "Krav til miljøvenligt design": ethvert krav i tilknytning til et energiforbrugende produkt eller til designet af et energiforbrugende produkt, der har til formål at forbedre dets miljøegenskaber. Levering af oplysninger om et energiforbrugende produkts miljøaspekter fungerer som et supplement til dette krav. Levering af oplysninger om produktets miljøaspekter er vigtig, men udgør ikke i sig selv et krav til miljøvenligt design. PR\ doc 13/30 PE

14 Ændringsforslag 18 ARTIKEL 4, STK Før et energiforbrugende produkt, der er omfattet af gennemførelsesforanstaltninger, markedsføres, skal det forsynes med CEoverensstemmelsesmærkning, og der skal udstedes en overensstemmelseserklæring, hvorved fabrikanten eller dennes repræsentant sikrer og erklærer, at det energiforbrugende produkt opfylder alle de relevante bestemmelser i den for produktet gældende gennemførelsesforanstaltning. 1. Før et energiforbrugende produkt, der er omfattet af gennemførelsesforanstaltninger, markedsføres, skal det forsynes med CEoverensstemmelsesmærkning, for så vidt som de i bilag III opstillede betingelser er opfyldt, og der skal udstedes en overensstemmelseserklæring, hvorved fabrikanten eller dennes repræsentant sikrer og erklærer, at det energiforbrugende produkt opfylder alle de relevante bestemmelser i den for produktet gældende gennemførelsesforanstaltning. Inden Kommissionen beskæftiger sig med at udvide CE-mærkningsordningen til at omfatte de energiforbrugende produkter, der er omfattet af gennemførelsesforanstaltninger, bør Kommissionen kontrollere, om CE-mærkningsordningen er troværdig i øjeblikket som foreslået af ordføreren i forbindelse med betragtning 9 og bilag III. Ændringsforslag 19 ARTIKEL 4, STK. 1 A (nyt) (1a) Hvis fabrikanten ikke er etableret eller repræsenteret i Fællesskabet, er det importørens ansvar at sikre, at der foreligger en sådan overensstemmelseserklæring, som opfylder alle juridiske forpligtelser. Det er importørens ansvar at sikre, at det produkt, som han ønsker at markedsføre på EUmarkedet, er forsynet med en overensstemmelseserklæring, når fabrikanten ikke er etableret eller repræsenteret i Det Europæiske Fællesskab. Ændringsforslag 20 ARTIKEL 6, STK. 1, afsnit 1 1. Konstaterer en medlemsstat, at et energiforbrugende produkt, der er CEmærket som omhandlet i artikel 4, når det anvendes efter hensigten, ikke opfylder alle 1. Konstaterer en medlemsstat, at et energiforbrugende produkt, der er CEmærket som omhandlet i artikel 4, når det anvendes efter hensigten, ikke opfylder alle PE /30 PR\ doc

15 de relevante bestemmelser i den for produktet gældende gennemførelsesforanstaltning, og/eller at CE-mærkningen anvendes uberettiget, pålægges det fabrikanten eller dennes repræsentant at bringe det energiforbrugende produkt i overensstemmelse med bestemmelserne i den for produktet gældende gennemførelsesforanstaltning og/eller med CE-mærkningsbestemmelserne og at bringe overtrædelsen til ophør på de betingelser, som medlemsstaten fastsætter. de relevante bestemmelser i den for produktet gældende gennemførelsesforanstaltning, og/eller at CE-mærkningen anvendes uberettiget, pålægges det fabrikanten, dennes repræsentant eller importøren at bringe det energiforbrugende produkt i overensstemmelse med bestemmelserne i den for produktet gældende gennemførelsesforanstaltning og/eller med CE-mærkningsbestemmelserne og at bringe overtrædelsen til ophør på de betingelser, som medlemsstaten fastsætter. Se begrundelsen til ændringsforslag 19. Ændringsforslag 21 ARTIKEL 7, STK Overensstemmelsesvurderingsprocedurerne specificeres i gennemførelsesforanstaltningerne, og fabrikanterne har valget mellem den interne designkontrol, der er omhandlet i bilag IV, og miljøforvaltningssystemet, der er omhandlet i bilag V. Når det er behørigt begrundet og står i forhold til risikoen, udvælges overensstemmelsesvurderingsproceduren blandt modul B, C, D og E i afgørelse 93/465/EØF. Er et energiforbrugende produkt, der er omfattet af gennemførelsesforanstaltninger, designet af en organisation, der er registreret i overensstemmelse med Europa- Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 761/2001 1, og er designfunktionen omfattet af denne registrering, antages 2. Overensstemmelsesvurderingsprocedurerne specificeres i gennemførelsesforanstaltningerne, og fabrikanterne har valget mellem den interne designkontrol, der er omhandlet i bilag IV, og fællesskabsordningen for miljøledelse og miljørevision (EMAS), som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 761/2001. Den nationale overvågningsmyndighed anvender på eget initiativ, eller fordi der er en begrundet formodning for, at produktet ikke er i overensstemmelse med forskrifterne i gennemførelsesforanstaltningerne, overensstemmelsesvurderingsproceduren, der udvælges blandt modul B, C, D og E i afgørelse 93/465/EØF. PR\ doc 15/30 PE

16 denne organisations miljøforvaltningssystem at opfylde kravene i bilag V til dette direktiv. Er et energiforbrugende produkt, der er omfattet af gennemførelsesforanstaltninger, designet af en organisation, der har et miljøforvaltningssystem, hvori indgår produktdesignfunktionen, og som gennemføres i overensstemmelse med harmoniserede standarder, hvis referencenumre er blevet offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende, antages dette miljøforvaltningssystem at opfylde kravene i bilag V. 1 EFT L 114 af , s. 1. Dette ændringsforslag har to målsætninger. For det første overlades det til fabrikanten at vælge mellem to forskellige ordninger, der kan benyttes til at evaluere, om et produkt er i overensstemmelse med reglerne, nemlig enten intern designkontrol eller EMAS. For det andet foretages der en indskrænkning i den fleksibilitet, der er tilladt ifølge bilag V, og som forøger antallet af miljøforvaltningssystemer. Ordføreren foreslår i øvrigt, at bilag V udgår. Dette standpunkt er i fuldstændig overensstemmelse med den afstemning, der fandt sted i Europa-Parlamentet den 14. februar 2001 og resulterede i, at der blev vedtaget en ny forordning om en fællesskabsordning for miljøledelse og miljørevision (EMAS). Det er en tekst, der giver EMAS-ordningen større rækkevidde og således gør det muligt for ordningen i højere grad at bidrage til miljøbeskyttelsen. For nylig har kommissær Margot Wallström understreget, at EMAS er et vigtigt redskab i den integrerede produktpolitik og derfor fortjener at få en fremtrædende placering. Ændringsforslag 22 ARTIKEL 7, STK. 2 A (nyt) (2a) Overvågningsmyndigheden inddrager automatisk et bemyndiget organ, der har til opgave at kontrollere, om produkterne er i overensstemmelse med standarderne, i forbindelse med ethvert produkt, der i kraft af sine iboende egenskaber udgør en risiko for menneskets sundhed. PE /30 PR\ doc

17 Selv om det virker umuligt for de kompetente myndigheder at foretage en systematisk kontrol af hvert eneste produkt, der markedsføres på EU-markedet, er den nuværende løsningsmodel, hvor virksomhederne selv står for overensstemmelseserklæringen, heller ikke tilfredsstillende. Derfor stilles der forslag om en trindelt strategi: den nationale overvågningsmyndighed skal inddrage de bemyndigede organer og eventuelt oprette sådanne nye organer i forbindelse med ethvert produkt, der udgår en risiko for menneskets sundhed (f.eks. ovne eller gasfyr). Ændringsforslag 23 ARTIKEL 11, STK Medlemsstaterne udpeger de myndigheder, der er ansvarlige for anvendelsen af dette direktiv. De tilskynder disse myndigheder til at samarbejde med hinanden og forsyne hinanden med oplysninger for at lette anvendelsen af dette direktiv. Ved det administrative samarbejde og udvekslingen af oplysninger gøres der i videst muligt omfang brug af elektroniske kommunikationsmidler, og der kan gives støtte hertil gennem de relevante fællesskabsprogrammer. 1. Medlemsstaterne udpeger de myndigheder, der er ansvarlige for anvendelsen af dette direktiv. De tilskynder disse myndigheder til at samarbejde med hinanden og forsyne hinanden med oplysninger for at lette anvendelsen af dette direktiv. Ved det administrative samarbejde og udvekslingen af oplysninger gøres der i videst muligt omfang brug af elektroniske kommunikationsmidler, og der kan gives støtte hertil gennem de relevante fællesskabsprogrammer. Udveksling af oplysninger om de energiforbrugende produkters økologiske profil og miljøegenskaber bør fremmes ved centraliseret databehandling og styres ved hjælp af empiriske analyser for hver enkelt industrigren. De berørte parter kan få adgang til disse oplysninger efter anmodning. Delvis genfremsættelse af et ændringsforslag, der blev stillet af ordføreren for udtalelsen fra Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi: udveksling af oplysninger mellem de kompetente myndigheder på nationalt plan bør være baseret på åbenhed og effektivitet. Derfor er det vigtigt at understrege, at medlemsstaterne bør indføre en centraliseret database om miljøvenligt design, der suppleres af en sektorspecifik strategi. PR\ doc 17/30 PE

18 Ændringsforslag 24 ARTIKEL 11 A (ny) Artikel 11a Foranstaltninger for små og mellemstore virksomheder og for meget små virksomheder 1. Der foreslås følgende foranstaltning for at sætte de små og mellemstore virksomheder og de meget små virksomheder i stand til at efterleve bestemmelserne i dette direktiv: Kommissionen opretter en offentligt tilgængelig database, som bl.a. kan omfatte forenklede analysemodeller for produkternes livscyklus, simuleringer af den positive miljøpåvirkning for hver enkelt etape i produktets livscyklus samt de krav til miljøvenligt design, der må prioriteres højest for at begrænse disse produkters energiforbrug, vandforbrug og støjbelastning. 2. Medlemsstaterne ansporer navnlig ved en udbygning af støttenetværk og -strukturer de små og mellemstore virksomheder og de meget små virksomheder til at udvikle en miljøbevidst strategi allerede fra produktets designfase og til at tilpasse sig de kommende EUbestemmelser. Det er vigtigt at have i erindring, at de små virksomheder (virksomheder med under 50 ansatte) og i endnu højere grad de meget små virksomheder (virksomheder med under 10 ansatte) står over for særlige vanskeligheder. De mangler bl.a. de menneskelige og/eller økonomiske ressourcer til at holde sig orienteret om de gældende EU-bestemmelser for at kunne efterleve disse bestemmelser! Dette er en økonomisk og social realitet, som Kommissionen ikke tager tilstrækkelig højde for i sit forslag. Denne nye artikel foreslår, at der indføres målrettede redskaber for at hjælpe de små og mellemstore virksomheder og de meget små virksomheder med at markedsføre produkter med miljøvenligt design. PE /30 PR\ doc

19 Ændringsforslag 25 ARTIKEL 11 B (ny) Artikel 11b Forbrugeroplysning 1. Producenter og distributører sikrer, at forbrugerne af energiforbrugende produkter med miljøvenligt design i passende form modtager de nødvendige oplysninger om: a) produktets miljøegenskaber over hele dets livscyklus b) produktets økologiske profil og fordelene ved det miljøvenlige design c) disse aspekters betydning for en reduktion af energiforbruget ved en bæredygtig anvendelse af produktet. 2. Medlemsstaterne fremmer i samarbejde med de nationale og/eller regionale miljøforvaltningsagenturer udarbejdelsen af "energispareråd", der først og fremmest fordeles til EU-husholdninger i byområderne. Dette ændringsforslag indfører en ny artikel om "forbrugeroplysning". Det er en konkret reaktion på Kommissionens udtalelser på s. 11 i begrundelsen til det foreliggende forslag, hvor det konstateres, at den væsentligste hindring for de energieffektive apparater i husholdningssektoren er forbrugernes manglende viden. Hvis medlemsstaterne udarbejder en vejledning med titlen "Energispareråd: et mindre og bedre forbrug!", kan denne vejledning fungere som et effektivt redskab til at bevidstgøre forbrugerne om miljøbeskyttelse og til at fremme afsætningen af produkter med miljøvenligt design. Ændringsforslag 26 ARTIKEL 12, STK. 1, LITRA A (a) Med hensyn til udvælgelsen af de energiforbrugende produkter, der skal være omfattet: i) salget af og handelen med det energiforbrugende produkt skal være (a) Med hensyn til udvælgelsen af de energiforbrugende produkter, der skal være omfattet: i) salget af og handelen med det energiforbrugende produkt skal være PR\ doc 19/30 PE

20 betydelig ii) det energiforbrugende produkt skal have en væsentlig miljøpåvirkning iii) det energiforbrugende produkt skal have et betydeligt potentiale med hensyn til at mindske dets miljøpåvirkning, uden at det medfører urimelige omkostninger iv) der skal tages hensyn til Fællesskabets prioriteringer på miljøområdet som f.eks. fastsat i afgørelse nr. 1600/2002/EF. betydelig ii) det energiforbrugende produkt skal have en væsentlig miljøpåvirkning iii) det energiforbrugende produkt skal have et betydeligt potentiale med hensyn til at mindske dets samlede miljøpåvirkning iv) der skal tages hensyn til Fællesskabets prioriteringer på miljøområdet som f.eks. fastsat i afgørelse nr. 1600/2002/EF om fastlæggelse af Fællesskabets sjette miljøhandlingsprogram, de gældende fællesskabsbestemmelser og de forpligtelser, der er indgået i henhold til Kyoto-protokollen fra Kræver ingen nærmere forklaring. Ændringsforslag 27 ARTIKEL 12, STK. 1, LITRA B (b) Med hensyn til foranstaltningens indhold: i) der skal tages hensyn til hele produktets livscyklus ii) produktets brugsegenskaber må ikke blive påvirket i væsentlig grad iii) der må ikke være nogen negativ effekt på sundheden og sikkerheden iv) der bør ikke være væsentlige negative konsekvenser for forbrugerne, navnlig hvad angår produktets pris og livscyklusomkostninger v) der bør ikke være væsentlige negative konsekvenser for fabrikanternes konkurrenceevne, heller ikke på markeder (b) Med hensyn til foranstaltningens indhold: i) der skal tages hensyn til hele produktets livscyklus, og i denne forbindelse prioriteres de mest relevante kriterier, således at det i visse faser af produktets livscyklus er muligt at indkredse de vigtigste kilder til negative miljøpåvirkninger og undgå enhver form for overførsel af forurening ii) produktets brugsegenskaber må ikke blive påvirket i væsentlig grad iii) der må ikke være nogen negativ effekt på sundheden og sikkerheden iv) der bør ikke være væsentlige negative konsekvenser for forbrugerne, navnlig hvad angår produktets købspris og samlede livscyklusomkostninger v) der bør ikke være væsentlige negative konsekvenser for fabrikanternes konkurrenceevne, heller ikke på markeder PE /30 PR\ doc

21 uden for Fællesskabet. uden for Fællesskabet. Det er hensigtsmæssigt at basere sig på livscyklusbegrebet, fordi det herved bliver muligt at integrere en række forskelligartede krav (vedrørende miljø, sundhed, sikkerhed, støj) i den samme retsakt. Kommissionens tekst er imidlertid ikke formuleret tilstrækkelig præcist, hvad angår behovet for at fokusere på visse parametre i visse faser af produktets livscyklus, hvis man vil have indblik i og reagere effektivt over for et energiforbrugende produkts miljømæssige konsekvenser. Ændringsforslag 28 ARTIKEL 12, STK Ved gennemførelsesforanstaltningerne skal der fastsættes generiske krav til miljøvenligt design i overensstemmelse med bilag I og/eller specifikke krav til miljøvenligt design i overensstemmelse med bilag II. Der skal indføres specifikke krav til miljøvenligt design for udvalgte miljøaspekter, som har en væsentlig miljøpåvirkning. 2. Ved gennemførelsesforanstaltningerne skal der fastsættes generiske krav til miljøvenligt design i overensstemmelse med bilag I og/eller specifikke krav til miljøvenligt design i overensstemmelse med bilag II. Der skal indføres specifikke krav til miljøvenligt design for udvalgte miljøaspekter, som har en væsentlig miljøpåvirkning. Der indføres navnlig generiske krav til miljøvenligt design, når fastsættelse af specifikke begrænsninger vedrørende visse miljøaspekter af et produkt, som har en væsentlig miljøpåvirkning, ikke kan forventes at resultere i den nødvendige fleksibilitet, således at der kan ske en passende afvejning af disse miljøaspekter for at forbedre produktets miljøegenskaber. Under forberedelsen af en gennemførelsesforanstaltning indkredser man typisk adskillige vigtige miljøaspekter, der vedrører et givet produkt. I denne forbindelse kan en forbedring af et miljøaspekt resultere i en forværring af et andet miljøaspekt (f.eks. kan det være nødvendigt at anvende et giftigt stof for at opnå større energieffektivitet, og en reduceret materialeanvendelse og miniaturisering kan skabe vanskeligheder i en genbrugssituation). Derfor er det bydende nødvendigt at benytte generiske krav til miljøvenligt design for at sikre, at de forskellige miljøaspekter behandles på en integreret måde af produktdesigneren, og disse krav vil udløse bestræbelser på at foretage løbende forbedringer af en række aspekter, således at man ikke kun tilgodeser et givet kvantitativt mål. PR\ doc 21/30 PE

22 Ændringsforslag 29 ARTIKEL 12, STK. 3 A (nyt) 3a. Senest 12 måneder efter vedtagelsen af rammedirektivet forelægger Kommissionen et handlingsprogram, der specificerer de gennemførelsesforanstaltninger, den først og fremmest ville udvikle. Som arbejdsgrundlag for udarbejdelsen af dette handlingsprogram kunne benyttes en vejledende liste over prioriterede produkter, baseret på kuldioxidemissionerne, som f.eks. udstyr til opvarmning og produktion af varmt vand, systemer med elektriske motorer, belysning i husholdninger og tjenesteydelsessektoren, husholdningsapparater, kontorudstyr i husholdnings- og tjenesteydelsessektoren, forbrugerelektronik, klimaanlæg til kommerciel brug og brug af audio- og videoprodukter i stand by-position. Hvis man allerede i dette forslag til rammedirektiv opregner de prioriterede produkter, der skal omfattes af gennemførelsesforanstaltninger, risikerer man at opnå det modsatte af hensigten og at forsinke hele processen. Til gengæld er det vigtigt at opstille en tidsplan for at gøre det muligt for Kommissionen at forberede sig på eventuelle gennemførelsesforanstaltninger. Den vejledende liste over prioriterede produkter for EU som allerede defineret i listen på side 29 i begrundelsen skal tjene som arbejdsgrundlag for Kommissionen. Ændringsforslag 30 ARTIKEL 12, STK. 3 B (nyt) 3b. Kommissionen forelægger en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet hvert femte år med de resultater, der er opnået, hvor der er indført gennemførelsesforanstaltninger, og hvor der er anvendt frivillige aftaler med industrien. PE /30 PR\ doc

23 Ændringsforslag 31 ARTIKEL 14, STK. 1 A (nyt) 1a. Udvalget bistås af et rådgivende udvalg, der er placeret forud for komitologiproceduren efter en procedure svarende til den, der er indført i forbindelse med Miljømærkenævnet (beslutning 2000/730/EF). Det sikres, at berørte parter deltager faktisk og ligeligt i dette rådgivende udvalg. Det er bydende nødvendigt at sikre et effektivt samarbejde mellem forskriftsudvalget og de berørte parter, for så vidt som det valgte juridiske instrument (rammedirektiv) lægger op til, at samtlige de gennemførelsesforanstaltninger, der er defineret i artikel 12, forslagets egentlige "rygrad", bliver vedtaget i komitologiproceduren. Derfor bør der indføres en prækomitologiprocedure, som gør det muligt for de forskellige dele af industrien, ngo'er på miljøområdet, sammenslutninger af SMV'er og små og meget små virksomheder samt endog forbrugersammenslutninger at blive hørt, inden der træffes afgørelse i det i artikel 14 omhandlede udvalg. Ændringsforslag 32 ARTIKEL 15 Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser vedrørende de sanktioner, der skal anvendes i tilfælde af overtrædelse af de nationale bestemmelser, der vedtages i medfør af dette direktiv, og træffer alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at de anvendes. Sanktionerne skal være effektive, stå i forhold til overtrædelsen og have en afskrækkende virkning. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen disse bestemmelser senest den dato, der er fastsat i artikel 18, stk. 1, og underretter den straks om eventuelle senere ændringer. Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser vedrørende de sanktioner, der skal anvendes i tilfælde af overtrædelse af de nationale bestemmelser, der vedtages i medfør af dette direktiv, og træffer alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at de anvendes. Sanktionerne skal være effektive, stå i forhold til overtrædelsen og have en afskrækkende virkning. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen disse bestemmelser senest den dato, der er fastsat i artikel 18, stk. 1, og underretter den straks om eventuelle senere ændringer. Kommissionen underretter hver medlemsstat om enhver sanktion truffet i Fællesskabet i medfør af dette direktiv. PR\ doc 23/30 PE

24 Ændringsforslag 33 BILAG I, DEL 2, PUNKT Den vurdering, der er beskrevet i del 1 i dette bilag, skal i overensstemmelse med gennemførelsesforanstaltningen vedrøre følgende faser af produktets livscyklus, i det omfang de vedrører produktdesignet: 2.1. Den vurdering, der er beskrevet i del 1 i dette bilag, skal vedrøre følgende faser af produktets livscyklus, i det omfang de vedrører produktdesignet: Den nuværende tekst giver indtryk af, at evalueringen skal foretages, efter at gennemførelsesforanstaltningen er gennemført, mens den tværtimod skal foretages inden, dvs. i forbindelse med evalueringen af den indvirkning, der er beskrevet i del I, Almindelige bestemmelser. Ændringsforslag 34 BILAG III CE-mærkningen skal være mindst 5 mm høj. Hvis CE-mærkningen formindskes eller forstørres, skal modellens størrelsesforhold, som anført ovenfor, overholdes. CE-mærkningen skal anbringes på det energiforbrugende produkt. Hvis dette ikke er muligt, skal den anbringes på emballagen og på følgedokumenterne. CE-mærkningen skal være mindst 5 mm høj. Hvis CE-mærkningen formindskes eller forstørres, skal modellens størrelsesforhold, som anført ovenfor, overholdes. CE-mærkningen skal anbringes på det energiforbrugende produkt. Hvis dette ikke er muligt, skal den anbringes på emballagen og på følgedokumenterne. Kommissionen udarbejder en rapport om fabrikanters og distributørers respekt for standarderne, der giver dem ret til at anbringe CE-mærket på deres produkter. Denne rapport fremsendes til Europa- Parlamentet, Rådet og de berørte parter, og under alle omstændigheder inden medlemsstaterne anvender bestemmelserne i dette direktiv fra den 1. juli Se begrundelsen til ændringsforslag 9. PE /30 PR\ doc

25 Ændringsforslag 35 BILAG V 1. I dette modul beskrives den procedure, hvorved den fabrikant, der opfylder kravene i punkt 2 i dette bilag, sikrer og erklærer, at det energiforbrugende produkt opfylder kravene i den for produktet gældende gennemførelsesforanstaltning. Fabrikanten eller dennes repræsentant skal anbringe CE-mærkningen som omhandlet i artikel 4 på hvert enkelt energiforbrugende produkt og udarbejde en skriftlig overensstemmelseserklæring. Overensstemmelseserklæringen kan omfatte et eller flere produkter og skal opbevares af fabrikanten. 2. Fabrikanten skal iværksætte de elementer af miljøforvaltningssystemet, der er anført i punkt 3 i dette bilag. 3. Miljøforvaltningssystemet I dette punkt defineres de miljøforvaltningssystemelementer og -procedurer, der er nødvendige for at forbedre produkternes miljøegenskaber, således at det sikres, at det energiforbrugende produkt er i overensstemmelse med kravene i den for produktet gældende gennemførelsesforanstaltning. 3.1 Politik for produktets miljøegenskaber Fabrikanten skal kunne dokumentere en forbedring af produktets generelle miljøegenskaber og at etablere en ramme for fastsættelse og revision af målsætninger og indikatorer for produktets miljøegenskaber, idet der tages hensyn til kravene i gennemførelsesforanstaltningen. Alle de tiltag, som fabrikanten indfører for at fastsætte og forbedre produktets økologiske profil under design- og fremstillingsprocessen, skal dokumenteres systematisk og grundigt i form af skriftlige procedurer og instruktioner. udgår PR\ doc 25/30 PE

26 De skal specielt indeholde en fyldestgørende beskrivelse af: - produktets væsentlige miljøaspekter og -påvirkninger og deres art - målsætningerne og indikatorerne for produktets miljøegenskaber og ledelsens organisationsstruktur, ansvarsområde og kompetence samt ressourcetildelingen i spørgsmål vedrørende gennemførelsen og ajourføringen af dem - den kontrol og de afprøvninger, der skal gennemføres efter fremstillingen for at kontrollere produktets miljøegenskaber i forhold til miljøegenskabsindikatorerne - procedurerne til kontrol af den krævede dokumentation og sikring af, at den er ajourført metoden til kontrol af gennemførelsen og effektiviteten af miljøforvaltningssystemet. 3.2 Planlægning Fabrikanten skal fastlægge og ajourføre a) procedurer til fastlæggelse af produktets økologiske profil b) målsætninger og indikatorer for produktets miljøegenskaber, hvori der tages hensyn til de teknologiske løsningsmuligheder, som de tekniske og økonomiske krav lægger op til c) et program for opfyldelse af disse målsætninger. 3.3 Gennemførelse a) Ansvarsområderne og beføjelserne skal defineres og dokumenteres, således at produktets miljøegenskaber sikres effektivt, og således at der rapporteres om politikkens effektivitet med henblik på ajourføring og forbedring. b) Der skal udarbejdes dokumenter med beskrivelse af de designkontrolteknikker, der er indført, og de processer og systematiske foranstaltninger, der anvendes ved produktdesignet. PE /30 PR\ doc

27 c) Dokumenter indeholdende resultaterne af de målinger af kravene til miljøvenligt design, der er gennemført, herunder nærmere oplysninger om disse målingers overensstemmelse sammenlignet med de krav til miljøvenligt design, der er fastsat i den for produktet gældende gennemførelsesforanstaltning. d) Fabrikanten skal fastlægge specifikationer, hvoraf det specielt fremgår, hvilke standarder der er blevet anvendt; hvis de standarder, der er omhandlet i artikel 9, ikke er anvendt, eller hvis de ikke fuldt ud omfatter kravene i den relevante gennemførelsesforanstaltning, skal det beskrives, hvilke midler der er anvendt for at sikre overensstemmelse. e) Fabrikanten skal udarbejde og ajourføre oplysninger til beskrivelse af de grundlæggende elementer af miljøforvaltningssystemet og procedurerne for kontrol af samtlige krævede dokumenter. 3.4 Kontrol og afhjælpning a) Fabrikanten skal fastlægge og ajourføre procedurer til undersøgelse og håndtering af manglende overensstemmelse og gennemføre de ændringer i de dokumenterede procedurer, som afhjælpningen af mangler kræver. b) Fabrikanten skal mindst hvert tredje år gennemføre en fuldstændig intern revision af miljøforvaltningssystemet. Modsat det, Kommissionen hævder på side 13 i sin begrundelse til det foreliggende forslag: "Det forventes også at gøre fællesskabsordningen for miljøledelse og miljørevision mere kendt og synlig", risikerer dette bilag V at give dødsstødet til EMAS, da det tillader og favoriserer andre miljøforvaltningssystemer, når det skal dokumenteres, at et produkt er i overensstemmelse med reglerne. Dette bilag skaber kun forvirring, hvor der var brug for at opstille klare mål. Ordføreren foreslår derfor, at det simpelthen udgår. PR\ doc 27/30 PE

28 BEGRUNDELSE Bæredygtig udvikling er et af EU's hovedmål (artikel 2 og 6). Man bør opmuntre ethvert initiativ til at mindske produkters negative virkninger for miljøet, og vel at mærke i hele produkternes levetid. Derfor må man stille sig positivt til det foreliggende forslag fra Kommissionen til direktiv om rammerne for fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af energiforbrugende produkter. Kommissionen har gjort miljøvenligt design til en af sine tre hovedakser i den integrerede produktpolitik med anvendelse af princippet om, at forureneren betaler, og at forbrugeren skal kunne foretage et velbegrundet valg. Dette koncept er ikke en egentlig nyhed. Siden begyndelsen af 1990'erne har visse virksomheder benyttet miljøforvaltningssystemer for lige fra begyndelsen at tage højde for indvirkningerne på miljøet af hele et produkts livscyklus: fra vugge til grav. Integration af miljøet på det stadium, hvor de tekniske muligheder er størst: det er hele formålet med miljøvenligt design. Det antages, at mere end 80 % af de negative virkninger for miljøet afgøres i produktets produktionsfase. Samme fase tegner sig også for 90 % af fabrikantens omkostninger. Sammenfattende kan siges, at miljøvenligt design ofte er til fordel for fabrikanten. Hvis fabrikanten benytter denne forebyggende tilgang, giver det ham fordele som kendskab til og bedst mulige anvendelse af råstoffer og energi, foregribelse og overholdelse af miljøregler, imødekommelse af sine kunders forventninger og navnlig øget tillid fra forbrugeren til disse produkter. Forbrugerne bliver ikke ladt i stikken. Hvis de informeres korrekt (hvilket sjældent er tilfældet, se senere), kan de på sigt få økonomisk fordel af miljøvenlige produkter, for selv om disse produkter (f.eks. lavenergipærer) ofte er dyrere i indkøb, holder de også længere og gør det muligt for køberen at opnå energibesparelser, når de bruges. Generelt frembyder miljøvenligt design talrige indbyggede fordele for nuværende og kommende generationer. Den bør fremmes som ethvert fornuftigt tiltag, der tjener en konkret interesse: miljøet. I første række med dette forslag til rammedirektiv, der har et meget omfattende anvendelsesområde. Alle energikilder er omfattet, selv om sandsynligvis kun de, der anvender elektricitet eller fast, flydende eller luftformigt brændsel, vil blive omfattet af gennemførelsesforanstaltninger. Anvendelsesområdet omfatter ligeledes særskilte dele til slutbrugerne. Til gengæld er motorkøretøjer undtaget, da der allerede gælder særlige bestemmelser for dem. Ordføreren er indforstået med det valgte anvendelsesområde, der tilsigter at gennemføre den integrerede produktpolitik for en bred vifte af produkter, der tegner sig for ca. 40 % af CO 2 -emissionerne i atmosfæren. Valg af juridisk instrument: Det forekommer hensigtsmæssigt, at der er valgt et rammedirektiv, som ikke indebærer nogen øjeblikkelige forpligtelser. Ordføreren er dog ikke begejstret for, at man efter komitologiproceduren vedtager PE /30 PR\ doc

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ***I UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 2008/0045(COD) 26.6.2008 ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål FORELØBIG 2001/0174(COD) 29. november 2001 ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING om Rådets fælles holdning med henblik på

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ***I UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2008/0018(COD) 6.6.2008 ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om sikkerhedskrav

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET ***I UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET ***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Borgernes Friheder og Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 5. december 2002 FORELØBIG 2002/0217(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 18.12.2009 2008/0195(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse FORELØBIG 2001/0004(COD) 28.9.2005 ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING om Rådets fælles holdning

Læs mere

Udkast til. Anvendelse og definitioner

Udkast til. Anvendelse og definitioner Udkast til Bekendtgørelse om miljøvenligt design af energirelaterede produkter 1 I medfør af 3, 6, 7, 8a og 12, stk. 2 og 3, 13, stk. 6, 14, stk. 3, og 15, stk. 2, i lov nr. 308 af 30. april 2008 om miljøvenligt

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 23.10.2013 2013/0192(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik FORELØBIG 1999/0010(COD) 30. april 2002 ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING om Rådets fælles holdning

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Økonomi- og Valutaudvalget 2015/0296(CNS) 26.2.2016 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser L 166/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2005/32/EF. af 6. juli 2005

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2005/32/EF. af 6. juli 2005 22.7.2005 DA Den Europæiske Unions Tidende L 191/29 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2005/32/EF af 6. juli 2005 om rammerne for fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af energiforbrugende produkter

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET ***III BETÆNKNING. Mødedokument ENDELIG A5-0119/ april 2003

EUROPA-PARLAMENTET ***III BETÆNKNING. Mødedokument ENDELIG A5-0119/ april 2003 EUROPA-PARLAMENTET 1999 Mødedokument 2004 24. april 2003 ENDELIG A5-0119/2003 ***III BETÆNKNING om Forligsudvalgets fælles udkast til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 94/25/EF

Læs mere

9271/17 taa/kb/bh 1 DGG 3 A

9271/17 taa/kb/bh 1 DGG 3 A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. maj 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0014 (COD) 9271/17 ENT 128 MI 425 CODEC 830 NOTE fra: til: formandskabet Rådet Tidl. dok. nr.: 8646/17 ENT

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 12.11.2009 2009/0120(CNS) * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets afgørelse omindgåelse, på Det Europæiske Fællesskabs

Læs mere

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 21. oktober 2010 om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Økonomi- og Valutaudvalget 2015/0285(NLE) 2.2.2016 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets afgørelse om om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af ændringsprotokollen

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 6.9.2016 2016/0808(CNS) * UDKAST TIL BETÆNKNING om udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om godkendelse

Læs mere

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om harmonisering af medlemsstaternes love om markedsføring af radioudstyr, KOM(2012)584

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om harmonisering af medlemsstaternes love om markedsføring af radioudstyr, KOM(2012)584 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU alm. del Bilag 55 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 19. november 2012 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om

Læs mere

10/01/2012 ESMA/2011/188

10/01/2012 ESMA/2011/188 Retningslinjer og henstillinger Samarbejde, herunder delegation, mellem ESMA, de kompetente myndigheder og de kompetente sektormyndigheder i henhold til forordning (EU) nr. 513/2011 om kreditvurderingsbureauer

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.11.2004 KOM(2004)753 endelig 2003/0134(COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 564 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Enhed: Primær Sundhed Sagsbeh.: DEPMHE Sags nr.: 1109266 Dok. Nr.: 643094 Dato: 8. september 2011 NOTAT TIL FOLKETINGETS

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 16.10.2009 2009/0806(CNS) * UDKAST TIL BETÆNKNING om initiativ fra Kongeriget Sverige og Kongeriget Spanien

Læs mere

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI 3.4.2014 DA Den Europæiske Unions Tidende C 98/3 DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICIS AFGØRELSE af 27. januar 2014 om en koordineringsramme for de kompetente

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi UDKAST TIL UDTALELSE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi FORELØBIG 2003/0282(COD) 12. februar 2004 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Industripolitik,

Læs mere

* BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0206/

* BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0206/ Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument A8-0206/2016 16.6.2016 * BETÆNKNING om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af ændringsprotokollen til aftalen mellem Det Europæiske

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender * UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender * UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender FORELØBIG 2004/0141(CNS) 8.11.2004 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets forordning om

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om International Handel 16.11.2010 2010/0289(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførelse af hastende autonome

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««Mødedokument 2009 C6-0114/2007 2006/0018(COD) 24/04/2007 Fælles holdning Fælles holdning vedtaget af Rådet den 19. april 2007 med henblik på vedtagelse af Europa- Parlamentets

Læs mere

* BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0025/

* BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0025/ Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument A8-0025/2016 4.2.2016 * BETÆNKNING om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af ændringsprotokollen til aftalen mellem Det Europæiske

Læs mere

DAGSORDEN 31. MAJ - 1. JUNI 2006 BRUXELLES RETTELSE. Mødedokument

DAGSORDEN 31. MAJ - 1. JUNI 2006 BRUXELLES RETTELSE. Mødedokument Mødedokument RETTELSE DAGSORDEN 31. MAJ - 1. JUNI 2006 BRUXELLES MED DE ÆNDRINGER, SOM FORMANDEN VIL FORESLÅ VED BEGYNDELSEN AF MØDET ONSDAG DEN 31. MAJ 2006 30/05/06 PE DA DA Forklaring af procedurerne

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.8.2016 COM(2016) 508 final 2016/0248 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af den holdning, der skal indtages af Unionen med hensyn til ændringerne af

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik UDKAST TIL UDTALELSE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik 29. januar 2002 FORELØBIG 2001/0282(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og

Læs mere

L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende HENSTILLINGER KOMMISSIONEN

L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende HENSTILLINGER KOMMISSIONEN L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende 7.5.2008 HENSTILLINGER KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS HENSTILLING af 6. maj 2008 om ekstern kvalitetssikring i forbindelse med lovpligtige revisorer og revisionsfirmaer,

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.4.2012 COM(2012) 155 final 2012/0077 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1098/2007 af 18. september

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi FORELØBIG 2002/0216(COD)

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi FORELØBIG 2002/0216(COD) EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi 27. januar 2003 FORELØBIG 2002/0216(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Industripolitik,

Læs mere

A7-0091/25 PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG * til Kommissionens forslag EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2011/ /EU

A7-0091/25 PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG * til Kommissionens forslag EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2011/ /EU 22.6.2011 A7-0091/25 Ændringsforslag 25 Salvatore Tatarella for PPE-Gruppen Martin Callanan for ECR-Gruppen Holger Krahmer for ALDE-Gruppen Oreste Rossi for EFD-Gruppen Betænkning Salvatore Tatarella Bestemmelserne

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0397 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0397 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0397 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 10.1.2008 KOM(2007) 871 endelig 2006/0129 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender FORBEREDENDE 1992/0449(COD) 17. juli 2001 ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING om Rådets fælles holdning med henblik

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetudvalget 20.2.2014 2011/0185(CNS) * UDKAST TIL BETÆNKNING om udkast til Rådets forordning om metoderne og proceduren for overdragelse af de traditionelle egne indtægter

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik 28. februar 2002 FORELØBIG 2000/0169(COD) ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING om Rådets fælles holdning

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 22.2.2014 Den Europæiske Unions Tidende C 51/3 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 19. november 2013 om et forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 10.7.2017 2017/2705(RSP) UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsler til mundtlig besvarelse B8-0000/2017

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Økonomi- og Valutaudvalget 2016/0371(CNS) 31.5.2017 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets forordning om administrativt samarbejde og bekæmpelse af svig vedrørende merværdiafgift

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2011L0072 DA 13.10.2011 000.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2011/72/EU af 14. september 2011

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 6.12.2010 2010/0228(NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om undertegnelse af aftalen

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 30.6.2016 L 173/47 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1055 af 29. juni 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår de tekniske metoder til passende offentliggørelse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.11.2007 KOM(2007) 761 endelig 2007/0266 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Fællesskabets holdning i Den Blandede Komité EF-Færøerne til

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 1999 Fiskeriudvalget 2004 FORELØBIG 2002/0189(CNS) 26. november 2002 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 973/2001 om tekniske bevarelsesforanstaltninger

Læs mere

Hermed følger til delegationerne den afklassificerede udgave af ovennævnte dokument.

Hermed følger til delegationerne den afklassificerede udgave af ovennævnte dokument. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. november 2017 (OR. fr) 11323/01 DCL 1 AFKLASSIFICERING af dokument: af: 27. november 2001 ny status: Vedr.: JUR 258 INST 69 INF 106 PESC 318 COSDP 215

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked. Forslag til direktiv (COM(2003)624 C5-0513/ /0246(COD))

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked. Forslag til direktiv (COM(2003)624 C5-0513/ /0246(COD)) EURO-RLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked 5. februar 2004 PE 338.477/9-14 AMENDEMENTS 9-14 Udkast til udtalelse (PE 338.477) Anne-Marie Schaffner Forslag til direktiv

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 71, stk. 1,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 71, stk. 1, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/20/EF af 8. april 2003 om ændring af Rådets direktiv 91/671/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning vedrørende obligatorisk anvendelse af

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0406 (CNS) 7118/17 LIMITE PUBLIC FISC 61 ECOFIN 187 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/23 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/959 af 17. maj 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for markedssonderinger for så vidt angår de systemer og indberetningsmodeller,

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 31.3.2015 2015/0028(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.5.2014 COM(2014) 290 final 2014/0151 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og dens

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0402 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0402 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0402 Bilag 2 Offentligt MILJØstyrelsen Erhverv J.nr. MST-140-00019 Ref UR 22. august 2008 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG OG MILJØ- OG PLAN- LÆGNINGSUDVALGET Kommissionens

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej

RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej eller indre vandveje af farligt gods RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

C 284/6 Den Europæiske Unions Tidende

C 284/6 Den Europæiske Unions Tidende C 284/6 Den Europæiske Unions Tidende 25.11.2009 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 16. november 2009 om forslag til Rådets forordning om autentificering af euromønter og håndtering af euromønter,

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår varigheden

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0248 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0248 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0248 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 1.6.2005 KOM(2005) 248 endelig 2002/0061 (COD) UDTALELSE FRA KOMMISSIONEN i henhold til EF-traktatens

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET. i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET. i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.10.2016 COM(2016) 689 final 2013/0028 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.3.2015 COM(2015) 76 final 2015/0040 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i det blandede udvalg, der er nedsat

Læs mere

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser EF-Tidende nr. L 225 af 12/08/1998 s. 0016-0021 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.6.2016 COM(2016) 395 final 2016/0184 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af Parisaftalen, der er vedtaget inden for rammerne

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.4.2010 KOM(2010)176 endelig 2010/0097 (CNS) C7-0136/10 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastsættelse af bestemmelser vedrørende import til Den Europæiske Union fra

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 12.5.2012 Den Europæiske Unions Tidende C 137/7 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 2. marts 2012 om et forslag til

Læs mere

EU-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og andre restprodukter ***I

EU-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og andre restprodukter ***I EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave P8_TA-PROV(2015)0055 EU-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og

Læs mere

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNIONEN TOLDPOLITIK B1 Generelle toldlovgivningsspørgsmål og toldprocedurer af økonomisk betydning Bruxelles, den 5. december 2001 TAXUD/741/2001

Læs mere

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 I medfør af 26 i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1171 af 2. december 2004, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2011 K(2011) 9585 endelig KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.12.2011 om ændring af forordning (EF) nr. 1569/2007 om indførelse af en mekanisme

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om udstyr i skibe 1)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om udstyr i skibe 1) Lovtidende A Bekendtgørelse om udstyr i skibe 1) I medfør af 3, stk. 1, nr. 1 og nr. 6, 4, stk. 1, og 32, stk. 8, i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse nr. 72 af 17. januar 2014, som sat i

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Kultur- og Uddannelsesudvalget 2007/0249(COD) 14.4.2008. fra Kultur- og Uddannelsesudvalget

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Kultur- og Uddannelsesudvalget 2007/0249(COD) 14.4.2008. fra Kultur- og Uddannelsesudvalget EUROPA-PARLAMENTET 2004 Kultur- og Uddannelsesudvalget 2009 2007/0249(COD) 14.4.2008 UDKAST TIL UDTALELSE fra Kultur- og Uddannelsesudvalget til Udvalget om Industri, Forskning og Energi om forslag til

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2002 SEK(2002) 1202 endelig 2001/0033 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET i henhold til EF-traktatens artikel 251,

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/95/EF. af 12. december 2006

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/95/EF. af 12. december 2006 L 374/10 DA Den Europæiske Unions Tidende 27.12.2006 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/95/EF af 12. december 2006 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om elektrisk materiel bestemt til

Læs mere

6187/17 bmc/sr/top/ikn 1 DG G 3 A

6187/17 bmc/sr/top/ikn 1 DG G 3 A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. februar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0148 (COD) 6187/17 CONSOM 40 MI 119 COMPET 89 TELECOM 35 JUSTCIV 24 DIGIT 19 IND 34 CODEC 197 NOTE fra:

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Retsudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

EUROPA-PARLAMENTET. Retsudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse EUROPA-PARLAMENTET 2004 Retsudvalget 2009 2007/0248(COD) 19.3.2008 UDKAST TIL UDTALELSE fra Retsudvalget til Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.1.2017 COM(2017) 13 final 2017/0005 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om International Handel 2011/0332(NLE) 2.4.2012 *** UDKAST TIL HENSTILLING om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen i form af brevveksling mellem Den

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Industri, Forskning og Energi 22.4.2013 2012/0180(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi til Retsudvalget om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.10.2013 COM(2013) 704 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Rapport om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/42/EF

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/125/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/125/EF L 285/10 Den Europæiske Unions Tidende 31.10.2009 DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/125/EF af 21. oktober 2009 om rammerne for fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af energirelaterede

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2015 COM(2015) 334 final 2015/0147 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.3.2012 COM(2012) 109 final 2012/0049 (COD)C7-0077/12 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om Den Europæiske Unions energieffektivitetsprogram for kontorudstyr

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.11.2003 KOM(2003)456 endelig 2003/0161 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

Læs mere

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. af 11.6.2012. om de nationale bestemmelser om visse industrielle drivhusgasser, som Danmark har givet meddelelse om

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. af 11.6.2012. om de nationale bestemmelser om visse industrielle drivhusgasser, som Danmark har givet meddelelse om EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.6.2012 C(2012) 3717 final KOMMISSIONENS AFGØRELSE af 11.6.2012 om de nationale bestemmelser om visse industrielle drivhusgasser, som Danmark har givet meddelelse om

Læs mere

5560/14 ADD 1 lao/js/mc 1 DG E 2 A

5560/14 ADD 1 lao/js/mc 1 DG E 2 A RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 17. marts 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2011/0398 (COD) 5560/14 ADD 1 AVIATION 15 ENV 52 CODEC 149 UDKAST TIL RÅDETS BEGRUNDELSE Vedr.: Rådets førstebehandlingsholdning

Læs mere

Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige værnemidler, KOM (2014) 186

Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige værnemidler, KOM (2014) 186 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 245 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 24. april 2014 Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 29.1.2016 2015/0149(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed til Udvalget om

Læs mere

Europaudvalget 2003 KOM (2003) 0550 Offentligt

Europaudvalget 2003 KOM (2003) 0550 Offentligt Europaudvalget 2003 KOM (2003) 0550 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 10.2.2006 KOM(2006) 50 endelig 20003/0210 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2011 KOM(2011) 710 endelig 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF,

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udenrigsudvalget 21.1.2011 2010/0282(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udenrigsudvalget til Udvalget om Industri, Forskning og Energi om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 Transport- og Turismeudvalget 2009 FORELØBIG 2003/0226(COD) 15. september 2004 ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om anvendelsen af

Læs mere

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120),

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120), P7_TA-PROV(2011)0448 Dæk til motorkøretøjer og påhængskøretøjer ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 25. oktober 2011 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om dæk til

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/29 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/960 af 17. maj 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige

Læs mere