EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik ***I UDKAST TIL BETÆNKNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik ***I UDKAST TIL BETÆNKNING"

Transkript

1 EUROPA-PARLAMENTET Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik FORELØBIG 2003/0172(COD) 9. januar 2004 ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om rammerne for fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af energiforbrugende produkter og om ændring af Rådets direktiv 92/42/EØF (KOM(2003) 453 C5-0369/ /0172(COD)) Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik Ordfører: Frédérique Ries Ordfører for udtalelse (*): Claude Turmes, Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi (*) Udvidet samarbejde mellem udvalg - artikel 162a PR\ doc PE

2 PR_COD_1am Tegnforklaring * Høringsprocedure flertal af de afgivne stemmer **I Samarbejdsprocedure (førstebehandling) flertal af de afgivne stemmer **II Samarbejdsprocedure (andenbehandling) flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre den fælles holdning *** Samstemmende udtalelse flertal blandt Parlamentets medlemmer undtagen i de tilfælde, der omhandles i EF-traktatens artikel 105, 107, 161 og 300 og i EUtraktatens artikel 7 ***I Fælles beslutningsprocedure (førstebehandling) flertal af de afgivne stemmer ***II Fælles beslutningsprocedure (andenbehandling) flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre den fælles holdning ***III Fælles beslutningsprocedure (tredjebehandling) flertal af de afgivne stemmer for at godkende det fælles udkast (Den angivne procedure er baseret på det af Kommissionen foreslåede retsgrundlag) Ændringsforslag til en lovgivningsmæssig tekst I Parlamentets ændringsforslag markeres de tekstdele, der ønskes ændret, med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de tekniske tjenestegrene om elementer i den lovgivningsmæssige tekst, der foreslås rettet med henblik på den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af de berørte tekniske tjenestegrene. PE /30 PR\ doc

3 INDHOLD Side PROTOKOLSIDE... 4 FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING 5 BEGRUNDELSE UDTALELSE FRA UDVALGET OM INDUSTRIPOLITIK, EKSTERNE ØKONOMISKE FORBINDELSER, FORSKNING OG ENERGI (*)... (*) Udvidet samarbejde mellem udvalg - artikel 162a PR\ doc 3/30 PE

4 PROTOKOLSIDE Med skrivelse af 1. august 2003 forelagde Kommissionen i overensstemmelse med EFtraktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 95 Parlamentet forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om rammerne for fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af energiforbrugende produkter og om ændring af Rådets direktiv 92/42/EØF (KOM(2003) /0172(COD)). På mødet den 1. september 2003 meddelte Parlamentets formand, at dette forslag var henvist til Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik som korresponderende udvalg og til Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi og Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked som rådgivende udvalg (C5-0369/2003). På mødet den 23. oktober 2003 meddelte Parlamentets formand, at Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi, der var rådgivende udvalg, ville blive inddraget i udarbejdelsen af betænkningen i overensstemmelse med artikel 162a. På mødet den 7. oktober 2003 valgte Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik Frédérique Ries til ordfører. På mødet/møder den... behandlede udvalget Kommissionens forslag og udkastet til betænkning. På dette/sidstnævnte møde vedtog det forslaget til lovgivningsmæssig beslutning (for:...; imod:...; hverken/eller:.../vedtog det enstemmigt forslaget til lovgivningsmæssig beslutning. Til stede under afstemningen var:... (formand/mødeformand),... (næstformand/næstformænd),... (næstformand/næstformænd), Frédérique Ries (ordfører),...,... (for...),... (for, jf. forretningsordenens artikel 153, stk. 2),... og.... Udtalelsen fra Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi er vedføjet denne betænkning. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked vedtog den 1. oktober 2003 ikke at afgive udtalelse.) Betænkningen indgivet den.... PE /30 PR\ doc

5 FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om rammerne for fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af energiforbrugende produkter og om ændring af Rådets direktiv 92/42/EØF (KOM(2003) 453 C5-0369/ /0172(COD)) (Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling) Europa-Parlamentet, der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2003) 453) 1, der har fået forslaget forelagt af Kommissionen, jf. EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 95 (C5-0369/2003), der henviser til forretningsordenens artikel 67, der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik og udtalelse fra Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi (A5-0000/2004), 1. godkender Kommissionens forslag som ændret; 2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst; 3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen. Kommissionens forslag Ændringsforslag Ændringsforslag 1 BETRAGTNING 2 (2) Energiforbrugende produkter tegner sig for en stor del af forbruget af naturressourcer og energi i Fællesskabet. De har også en række andre væsentlige virkninger på miljøet. Langt størstedelen af de produktkategorier, der findes på Fællesskabets marked, påvirker miljøet i meget forskellig grad, selv om de fungerer stort set ens. Af hensyn til den bæredygtige udvikling bør en løbende forbedring af (2) Energiforbrugende produkter tegner sig for en stor del af forbruget af naturressourcer og energi i Fællesskabet. De har også en række andre væsentlige virkninger på miljøet. Langt størstedelen af de produktkategorier, der findes på Fællesskabets marked, påvirker miljøet i meget forskellig grad, selv om de fungerer stort set ens. Af hensyn til den bæredygtige udvikling bør en løbende forbedring af 1 Endnu ikke offentliggjort i EUT. PR\ doc 5/30 PE

6 disse produkters generelle miljøpåvirkning fremmes, navnlig når denne forbedring ikke medfører urimelige omkostninger. disse produkters generelle miljøpåvirkning fremmes, navnlig ved at indkredse de vigtigste kilder til negative miljøpåvirkninger og ved at undgå enhver form for overførsel af forurening. Det fremgår ikke tydeligt, hvordan man skal forstå udtrykket "urimelige omkostninger". Det, der tæller ved miljøvenligt design af energiforbrugende produkter, er, at der anlægges en "livscyklusstrategi" under hensyntagen til alle produkternes miljøaspekter. Ændringsforslag 2 BETRAGTNING 2 A (ny) (2a) Miljøvenligt design af produkter er et centralt aspekt af fællesskabsstrategien for en integreret produktpolitik. Det miljøvenlige design repræsenterer en forebyggende indfaldsvinkel, som har til formål at optimere produkternes miljøegenskaber ved kilden og samtidig bevare deres brugsegenskaber, og har dermed et nyt og reelt potentiale for fabrikanten, forbrugeren og samfundet. Det er vigtigt at understrege, at strategien for en integreret produktpolitik, der søger at tage højde for hele produktets livscyklus, har tre centrale aspekter: anvendelse af forurenerenbetaler-princippet, et kvalificeret forbrugervalg og miljødesign af produkter. Det er lige så vigtigt at understrege, at miljøvenligt design har et potentiale for samtlige berørte parter, dvs. fabrikanten, forbrugeren og samfundet. Efter det foreliggende rammedirektiv kan der således opnås energibesparelser allerede fra produktets produktionsfase og under hele anvendelsesperioden. Ændringsforslag 3 BETRAGTNING 2 B (ny) (2b) Det er nødvendigt at gribe ind i produktdesignfasen, fordi 80 % af de negative miljøpåvirkninger, der opstår i produktets livscyklus, og 90 % af omkostningerne bestemmes i denne fase. PE /30 PR\ doc

7 Ændringsforslaget understreger fordelene ved at satse på miljøvenligt design. Ændringsforslag 4 BETRAGTNING 3 A (ny) (3a) Kravene til miljøvenligt design bør fastlægges under hensyntagen til de målsætninger og prioriteter, der er opstillet i det sjette miljøhandlingsprogram (Europa- Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1600/2002/EF), herunder målsætningerne for de fremtidige temastrategier under dette program, de henstillinger, der er fremsat som led i det europæiske klimaændringsprogram (ECCP), og de forpligtelser, der er omhandlet i Kyotoprotokollen. Det er bydende nødvendigt, at det foreliggende rammedirektiv klart indpasses i de høje målsætninger, der er opstillet for miljøbeskyttelsen i EU, navnlig hvad angår reduktion af drivhusgasemissioner f.eks. ved hjælp af forbedret energieffektivitet. Ændringsforslag 5 BETRAGTNING 4 A (ny) (4a) Det er vigtigt at anlægge en mere sammenhængende strategi for forbrugsproblematikken som led i en bæredygtig udvikling. I denne forbindelse kan indførelsen af "energispareråd", der udarbejdes af de nationale og/eller regionale miljøforvaltningsagenturer og fordeles først og fremmest til EUhusholdninger i byområderne, være et nyttigt redskab til at bevidstgøre forbrugerne om energispild. Opvarmning, madlavning, personlig hygiejne, tøjvask... er ikke harmløse handlinger. I mange europæiske storbyer som f.eks. Bruxelles kommer 50 % af de direkte CO 2 -emissioner PR\ doc 7/30 PE

8 fra energiforbruget i husholdningerne (boliger og transport). Hvis Kommissionen udarbejder en række energispareråd, kan disse råd medvirke til at gøre borgerne lidt mere ansvarsbevidste i forhold til miljøbeskyttelse. Disse energispareråd kan også være et godt redskab til at fremme afsætningen af produkter, der fra fabrikationen tilgodeser miljøaspekter. Ændringsforslag 6 BETRAGTNING 4 B (ny) (4b) Det er i fabrikanternes og distributørernes interesse at orientere forbrugerne om de miljømæssige fremskridt, som der er gjort med de energiforbrugende produkter, og at rådgive dem om en miljøbevidst anvendelse af det enkelte produkt. Forbrugeren bør have frit valg - naturligvis i forhold til sin købekraft, men også i forhold til det følgende trekløver af krav: produktets sikkerhed, kvalitet og miljøaspekter. Derfor er det vigtigt, at forbrugeren får adgang til alle oplysninger. Ændringsforslag 7 BETRAGTNING 5 (5) Strategien i grønbogen om en integreret produktpolitik, som er et væsentligt innovativt element i det sjette miljøhandlingsprogram, der blev vedtaget ved Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1600/2002/EF, har til formål at begrænse miljøpåvirkningen fra produkterne i hele deres livscyklus. Hvis der allerede i designfasen tages hensyn til miljøpåvirkningen fra et produkt i hele dets livscyklus, er der store muligheder for at fremme miljøforbedringer på en omkostningseffektiv måde. Der bør være tilstrækkelig fleksibilitet til at gøre det muligt at integrere disse faktorer i produktdesignet og samtidig tage hensyn til tekniske, funktionelle og økonomiske forhold. (5) Strategien i grønbogen og meddelelsen (KOM(2003) 302) om en integreret produktpolitik, som er et væsentligt innovativt element i det sjette miljøhandlingsprogram, der blev vedtaget ved Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1600/2002/EF, har til formål at begrænse miljøpåvirkningen fra produkterne i hele deres livscyklus. Hvis der allerede ved udvinding eller levering af råvarer tages hensyn til miljøpåvirkningen fra et produkt i hele dets livscyklus, er der store muligheder for at fremme miljøforbedringer på en omkostningseffektiv måde. Der bør være tilstrækkelig fleksibilitet til at gøre det muligt at integrere disse faktorer i produktdesignet og samtidig tage hensyn til tekniske, funktionelle og økonomiske forhold. PE /30 PR\ doc

9 "Produktstrategien" tager højde for samtlige etaper i produktets livscyklus allerede fra udvinding eller levering af råvarer med henblik på produktdesign. Ændringsforslag 8 BETRAGTNING 8 A (ny) (8a) Dette direktiv bør ligeledes fremme integreringen af begrebet miljøvenligt design i de små og mellemstore virksomheder og i de meget små virksomheder. En bedre styring af disse virksomheders energiforbrug og inddragelse af miljøhensyn i deres aktiviteter kan fremmes ved oprettelsen af en database på fællesskabsplan. Det bliver et vigtig redskab, som bl.a. skal omfatte forenklede analysemodeller for produkternes livscyklus, simuleringer af den positive miljøpåvirkning for hver enkelt etape i denne livscyklus samt de krav til miljøvenligt design, der må prioriteres højest for at begrænse disse produkters energiforbrug, vandforbrug og støjbelastning. I sit forslag tager Kommissionen ikke i tilstrækkelig grad hensyn til de økonomiske og sociale realiteter i de små og mellemstore virksomheder og navnlig i de meget små virksomheder (med under 10 medarbejdere). Oprettelsen af en database vil være et værdifuldt arbejdsredskab, som kan gør de små og meget små virksomheder fortrolige med "livscyklusstrategien" og fungere som referenceramme ved markedsføring af miljødesignede produkter. Ændringsforslag 9 BETRAGTNING 9 (9) Energiforbrugende produkter, der opfylder de krav til miljøvenligt design, der er fastsat i gennemførelsesbestemmelserne til dette direktiv, bør forsynes med CEmærkning og oplysninger i tilknytning dertil, så de kan markedsføres på det indre marked og omsættes frit. (9) Energiforbrugende produkter, der opfylder de krav til miljøvenligt design, der er fastsat i gennemførelsesbestemmelserne til dette direktiv, bør forsynes med CEmærkning og oplysninger i tilknytning dertil, så de kan markedsføres på det indre marked og omsættes frit. PR\ doc 9/30 PE

10 For at opfylde denne målsætning og begrænse markedsføringen af produkter, der ikke er i overensstemmelse med disse krav, udarbejder Kommissionen en rapport om fabrikanters og distributørers overholdelse af standarder, der giver dem ret til at anbringe et CE-mærke på deres produkter. Denne rapport fremsendes til Europa- Parlamentet, Rådet og de berørte parter, under alle omstændigheder inden medlemsstaterne gennemfører bestemmelserne i dette direktiv fra 1. juli I oktober 2003 blev der offentliggjort en ny undersøgelse af 99 hvidevarer med CE-mærkning, der gav nogle ret foruroligende resultater: 63 ud af 99 afprøvede produkter havde enten termiske eller elektriske mangler. Denne undersøgelse, hvis resultater senere er blevet bekræftet ved andre undersøgelser, blev foretaget i fire EU-lande af Conseur-gruppens sammenslutninger med støtte fra Kommissionen, og resultaterne bør give anledning til eftertanke: CE-mærkning er ikke altid en garant for produkternes sikkerhed. Derfor er det nødvendigt at kontrollere systemets troværdighed, inden CE-mærkningen tages i anvendelse på energiforbrugende produkter, der opfylder kravene til miljøvenligt design i bilag I og/eller bilag II! Det er altså vigtigt, at Kommissionen udarbejder en "situationsrapport" for energiforbrugende produkter i EU, der bør fokusere på kontrolprocedurer og foranstaltninger med forbud mod salg af produkter, der ikke opfylder sikkerhedsstandarderne. Ændringsforslag 10 BETRAGTNING 11 (11) Tilsynsmyndighederne bør udveksle oplysninger om de påtænkte foranstaltninger på dette direktivs område med henblik på at forbedre markedsovervågningen. I dette samarbejde bør der gøres størst mulig brug af elektroniske kommunikationsmidler og de relevante fællesskabsprogrammer. (11) Tilsynsmyndighederne bør udveksle oplysninger om de påtænkte foranstaltninger på dette direktivs område med henblik på at forbedre markedsovervågningen. I dette samarbejde bør der gøres størst mulig brug af elektroniske kommunikationsmidler og de relevante fællesskabsprogrammer. Udveksling af oplysninger om de energiforbrugende produkters økologiske profil og miljøegenskaber bør fremmes ved centraliseret databehandling og styres ved hjælp af empiriske analyser for hver PE /30 PR\ doc

11 enkelt industrigren. De berørte parter har adgang til disse oplysninger efter anmodning. Delvis genfremsættelse af et ændringsforslag, der blev stillet af ordføreren for udtalelsen fra Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi: udveksling af oplysninger mellem de kompetente myndigheder på nationalt plan bør være baseret på åbenhed og effektivitet. Derfor er det vigtigt at understrege, at medlemsstaterne bør indføre en centraliseret database om miljøvenligt design, der suppleres af en sektorspecifik strategi. Ændringsforslag 11 BETRAGTNING 20 (20) De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af dette direktiv bør vedtages i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen. (20) De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af dette direktiv bør vedtages i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen. For at sikre en effektiv inddragelse af de berørte parter indføres der en procedure med et rådgivende udvalg forud for komitologiproceduren. Den procedure, der blev indført ved beslutning 2000/730/EF om miljømærkning, fungerer som referenceramme. Det er bydende nødvendigt at sikre et effektivt samarbejde mellem forskriftsudvalget og de berørte parter om de tekniske spørgsmål, for så vidt som det valgte juridiske instrument (rammedirektiv) lægger op til, at samtlige de gennemførelsesforanstaltninger, der er defineret i artikel 12 (forslagets egentlige "rygrad"), bliver vedtaget i komitologiproceduren. Derfor bør der indføres en præ-komitologiprocedure, som gør det muligt for de forskellige dele af industrien, ngo'er på miljøområdet, sammenslutninger af små og mellemstore virksomheder og meget små virksomheder samt også forbrugersammenslutninger at blive hørt, inden der træffes afgørelse i det i artikel 14 omhandlede udvalg. PR\ doc 11/30 PE

12 Ændringsforslag 12 ARTIKEL 2, DEFINITION 4 A (nyt) (4a) "Ibrugtagning": slutbrugerens første anvendelse af et energiforbrugende produkt til det tiltænkte formål i Fællesskabet. Dette begreb bør defineres. Ændringsforslag 13 ARTIKEL 2, DEFINITION 5 A (nyt) (5a) "Importør": enhver fysisk eller juridisk person, der er etableret i Fællesskabet, og som første gang markedsfører et energiforbrugende produkt, når fabrikanten ikke er etableret eller repræsenteret i Fællesskabet. Genfremsættelse af et ændringsforslag, der blev stillet af Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi. Det er bydende nødvendigt at indføje denne definition og inddrage spørgsmålet om importørens forpligtelser overalt i direktivteksten for at undgå, at der opstår et retligt tomrum omkring energiforbrugende produkter, som er fremstillet i tredjelande (dvs. for at undgå, at varer markedsføres uden at opfylde de krav til miljøvenligt design, der er indført som følge af dette direktiv). Ændringsforslag 14 ARTIKEL 2, DEFINITION 6 A (nyt) (6a) "Uafhængigt bemyndiget organ": et permanent ekspertorgan, der udpeges af de offentlige myndigheder og er uafhængigt af de pågældende økonomiske interesser med det formål at udføre tredjepartskontrol af det produkt eller den produktkategori, der gøres til genstand for en gennemførelsesforanstaltning. PE /30 PR\ doc

13 Tilføjelse af en ny definition. Uden et i fællesskab defineret niveau for uafhængig kontrol vil håndhævelsens intensitet variere stærkt mellem de forskellige medlemsstater og mellem de forskellige produkter eller produktkategorier. Ændringsforslag 15 ARTIKEL 2, DEFINITION 11 (11) "Livscyklus": et energiforbrugende produkts fortløbende og indbyrdes forbundne stadier fra dets design til den endelige bortskaffelse. (11) "Livscyklus": et energiforbrugende produkts fortløbende og indbyrdes forbundne stadier fra udvinding eller levering af råvarer til den endelige bortskaffelse. Fuldstændiggør den oprindelige definition. Ændringsforslag 16 ARTIKEL 2, DEFINITION 12 (12) "Udtjent produkt": et energiforbrugende produkt i den tilstand, det har ved udgangen af den første anvendelsesperiode. (12) "Udtjent produkt": et energiforbrugende produkt i den tilstand, det har ved udgangen af dets anvendelsesperiode. Ændringsforslag 17 ARTIKEL 2, DEFINITION 21 (21) "Krav til miljøvenligt design": ethvert krav i tilknytning til et energiforbrugende produkt eller til designet af et energiforbrugende produkt, der har til formål at forbedre dets miljøegenskaber, eller ethvert krav om levering af oplysninger om et energiforbrugende produkts miljøaspekter. (21) "Krav til miljøvenligt design": ethvert krav i tilknytning til et energiforbrugende produkt eller til designet af et energiforbrugende produkt, der har til formål at forbedre dets miljøegenskaber. Levering af oplysninger om et energiforbrugende produkts miljøaspekter fungerer som et supplement til dette krav. Levering af oplysninger om produktets miljøaspekter er vigtig, men udgør ikke i sig selv et krav til miljøvenligt design. PR\ doc 13/30 PE

14 Ændringsforslag 18 ARTIKEL 4, STK Før et energiforbrugende produkt, der er omfattet af gennemførelsesforanstaltninger, markedsføres, skal det forsynes med CEoverensstemmelsesmærkning, og der skal udstedes en overensstemmelseserklæring, hvorved fabrikanten eller dennes repræsentant sikrer og erklærer, at det energiforbrugende produkt opfylder alle de relevante bestemmelser i den for produktet gældende gennemførelsesforanstaltning. 1. Før et energiforbrugende produkt, der er omfattet af gennemførelsesforanstaltninger, markedsføres, skal det forsynes med CEoverensstemmelsesmærkning, for så vidt som de i bilag III opstillede betingelser er opfyldt, og der skal udstedes en overensstemmelseserklæring, hvorved fabrikanten eller dennes repræsentant sikrer og erklærer, at det energiforbrugende produkt opfylder alle de relevante bestemmelser i den for produktet gældende gennemførelsesforanstaltning. Inden Kommissionen beskæftiger sig med at udvide CE-mærkningsordningen til at omfatte de energiforbrugende produkter, der er omfattet af gennemførelsesforanstaltninger, bør Kommissionen kontrollere, om CE-mærkningsordningen er troværdig i øjeblikket som foreslået af ordføreren i forbindelse med betragtning 9 og bilag III. Ændringsforslag 19 ARTIKEL 4, STK. 1 A (nyt) (1a) Hvis fabrikanten ikke er etableret eller repræsenteret i Fællesskabet, er det importørens ansvar at sikre, at der foreligger en sådan overensstemmelseserklæring, som opfylder alle juridiske forpligtelser. Det er importørens ansvar at sikre, at det produkt, som han ønsker at markedsføre på EUmarkedet, er forsynet med en overensstemmelseserklæring, når fabrikanten ikke er etableret eller repræsenteret i Det Europæiske Fællesskab. Ændringsforslag 20 ARTIKEL 6, STK. 1, afsnit 1 1. Konstaterer en medlemsstat, at et energiforbrugende produkt, der er CEmærket som omhandlet i artikel 4, når det anvendes efter hensigten, ikke opfylder alle 1. Konstaterer en medlemsstat, at et energiforbrugende produkt, der er CEmærket som omhandlet i artikel 4, når det anvendes efter hensigten, ikke opfylder alle PE /30 PR\ doc

15 de relevante bestemmelser i den for produktet gældende gennemførelsesforanstaltning, og/eller at CE-mærkningen anvendes uberettiget, pålægges det fabrikanten eller dennes repræsentant at bringe det energiforbrugende produkt i overensstemmelse med bestemmelserne i den for produktet gældende gennemførelsesforanstaltning og/eller med CE-mærkningsbestemmelserne og at bringe overtrædelsen til ophør på de betingelser, som medlemsstaten fastsætter. de relevante bestemmelser i den for produktet gældende gennemførelsesforanstaltning, og/eller at CE-mærkningen anvendes uberettiget, pålægges det fabrikanten, dennes repræsentant eller importøren at bringe det energiforbrugende produkt i overensstemmelse med bestemmelserne i den for produktet gældende gennemførelsesforanstaltning og/eller med CE-mærkningsbestemmelserne og at bringe overtrædelsen til ophør på de betingelser, som medlemsstaten fastsætter. Se begrundelsen til ændringsforslag 19. Ændringsforslag 21 ARTIKEL 7, STK Overensstemmelsesvurderingsprocedurerne specificeres i gennemførelsesforanstaltningerne, og fabrikanterne har valget mellem den interne designkontrol, der er omhandlet i bilag IV, og miljøforvaltningssystemet, der er omhandlet i bilag V. Når det er behørigt begrundet og står i forhold til risikoen, udvælges overensstemmelsesvurderingsproceduren blandt modul B, C, D og E i afgørelse 93/465/EØF. Er et energiforbrugende produkt, der er omfattet af gennemførelsesforanstaltninger, designet af en organisation, der er registreret i overensstemmelse med Europa- Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 761/2001 1, og er designfunktionen omfattet af denne registrering, antages 2. Overensstemmelsesvurderingsprocedurerne specificeres i gennemførelsesforanstaltningerne, og fabrikanterne har valget mellem den interne designkontrol, der er omhandlet i bilag IV, og fællesskabsordningen for miljøledelse og miljørevision (EMAS), som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 761/2001. Den nationale overvågningsmyndighed anvender på eget initiativ, eller fordi der er en begrundet formodning for, at produktet ikke er i overensstemmelse med forskrifterne i gennemførelsesforanstaltningerne, overensstemmelsesvurderingsproceduren, der udvælges blandt modul B, C, D og E i afgørelse 93/465/EØF. PR\ doc 15/30 PE

16 denne organisations miljøforvaltningssystem at opfylde kravene i bilag V til dette direktiv. Er et energiforbrugende produkt, der er omfattet af gennemførelsesforanstaltninger, designet af en organisation, der har et miljøforvaltningssystem, hvori indgår produktdesignfunktionen, og som gennemføres i overensstemmelse med harmoniserede standarder, hvis referencenumre er blevet offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende, antages dette miljøforvaltningssystem at opfylde kravene i bilag V. 1 EFT L 114 af , s. 1. Dette ændringsforslag har to målsætninger. For det første overlades det til fabrikanten at vælge mellem to forskellige ordninger, der kan benyttes til at evaluere, om et produkt er i overensstemmelse med reglerne, nemlig enten intern designkontrol eller EMAS. For det andet foretages der en indskrænkning i den fleksibilitet, der er tilladt ifølge bilag V, og som forøger antallet af miljøforvaltningssystemer. Ordføreren foreslår i øvrigt, at bilag V udgår. Dette standpunkt er i fuldstændig overensstemmelse med den afstemning, der fandt sted i Europa-Parlamentet den 14. februar 2001 og resulterede i, at der blev vedtaget en ny forordning om en fællesskabsordning for miljøledelse og miljørevision (EMAS). Det er en tekst, der giver EMAS-ordningen større rækkevidde og således gør det muligt for ordningen i højere grad at bidrage til miljøbeskyttelsen. For nylig har kommissær Margot Wallström understreget, at EMAS er et vigtigt redskab i den integrerede produktpolitik og derfor fortjener at få en fremtrædende placering. Ændringsforslag 22 ARTIKEL 7, STK. 2 A (nyt) (2a) Overvågningsmyndigheden inddrager automatisk et bemyndiget organ, der har til opgave at kontrollere, om produkterne er i overensstemmelse med standarderne, i forbindelse med ethvert produkt, der i kraft af sine iboende egenskaber udgør en risiko for menneskets sundhed. PE /30 PR\ doc

17 Selv om det virker umuligt for de kompetente myndigheder at foretage en systematisk kontrol af hvert eneste produkt, der markedsføres på EU-markedet, er den nuværende løsningsmodel, hvor virksomhederne selv står for overensstemmelseserklæringen, heller ikke tilfredsstillende. Derfor stilles der forslag om en trindelt strategi: den nationale overvågningsmyndighed skal inddrage de bemyndigede organer og eventuelt oprette sådanne nye organer i forbindelse med ethvert produkt, der udgår en risiko for menneskets sundhed (f.eks. ovne eller gasfyr). Ændringsforslag 23 ARTIKEL 11, STK Medlemsstaterne udpeger de myndigheder, der er ansvarlige for anvendelsen af dette direktiv. De tilskynder disse myndigheder til at samarbejde med hinanden og forsyne hinanden med oplysninger for at lette anvendelsen af dette direktiv. Ved det administrative samarbejde og udvekslingen af oplysninger gøres der i videst muligt omfang brug af elektroniske kommunikationsmidler, og der kan gives støtte hertil gennem de relevante fællesskabsprogrammer. 1. Medlemsstaterne udpeger de myndigheder, der er ansvarlige for anvendelsen af dette direktiv. De tilskynder disse myndigheder til at samarbejde med hinanden og forsyne hinanden med oplysninger for at lette anvendelsen af dette direktiv. Ved det administrative samarbejde og udvekslingen af oplysninger gøres der i videst muligt omfang brug af elektroniske kommunikationsmidler, og der kan gives støtte hertil gennem de relevante fællesskabsprogrammer. Udveksling af oplysninger om de energiforbrugende produkters økologiske profil og miljøegenskaber bør fremmes ved centraliseret databehandling og styres ved hjælp af empiriske analyser for hver enkelt industrigren. De berørte parter kan få adgang til disse oplysninger efter anmodning. Delvis genfremsættelse af et ændringsforslag, der blev stillet af ordføreren for udtalelsen fra Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi: udveksling af oplysninger mellem de kompetente myndigheder på nationalt plan bør være baseret på åbenhed og effektivitet. Derfor er det vigtigt at understrege, at medlemsstaterne bør indføre en centraliseret database om miljøvenligt design, der suppleres af en sektorspecifik strategi. PR\ doc 17/30 PE

18 Ændringsforslag 24 ARTIKEL 11 A (ny) Artikel 11a Foranstaltninger for små og mellemstore virksomheder og for meget små virksomheder 1. Der foreslås følgende foranstaltning for at sætte de små og mellemstore virksomheder og de meget små virksomheder i stand til at efterleve bestemmelserne i dette direktiv: Kommissionen opretter en offentligt tilgængelig database, som bl.a. kan omfatte forenklede analysemodeller for produkternes livscyklus, simuleringer af den positive miljøpåvirkning for hver enkelt etape i produktets livscyklus samt de krav til miljøvenligt design, der må prioriteres højest for at begrænse disse produkters energiforbrug, vandforbrug og støjbelastning. 2. Medlemsstaterne ansporer navnlig ved en udbygning af støttenetværk og -strukturer de små og mellemstore virksomheder og de meget små virksomheder til at udvikle en miljøbevidst strategi allerede fra produktets designfase og til at tilpasse sig de kommende EUbestemmelser. Det er vigtigt at have i erindring, at de små virksomheder (virksomheder med under 50 ansatte) og i endnu højere grad de meget små virksomheder (virksomheder med under 10 ansatte) står over for særlige vanskeligheder. De mangler bl.a. de menneskelige og/eller økonomiske ressourcer til at holde sig orienteret om de gældende EU-bestemmelser for at kunne efterleve disse bestemmelser! Dette er en økonomisk og social realitet, som Kommissionen ikke tager tilstrækkelig højde for i sit forslag. Denne nye artikel foreslår, at der indføres målrettede redskaber for at hjælpe de små og mellemstore virksomheder og de meget små virksomheder med at markedsføre produkter med miljøvenligt design. PE /30 PR\ doc

19 Ændringsforslag 25 ARTIKEL 11 B (ny) Artikel 11b Forbrugeroplysning 1. Producenter og distributører sikrer, at forbrugerne af energiforbrugende produkter med miljøvenligt design i passende form modtager de nødvendige oplysninger om: a) produktets miljøegenskaber over hele dets livscyklus b) produktets økologiske profil og fordelene ved det miljøvenlige design c) disse aspekters betydning for en reduktion af energiforbruget ved en bæredygtig anvendelse af produktet. 2. Medlemsstaterne fremmer i samarbejde med de nationale og/eller regionale miljøforvaltningsagenturer udarbejdelsen af "energispareråd", der først og fremmest fordeles til EU-husholdninger i byområderne. Dette ændringsforslag indfører en ny artikel om "forbrugeroplysning". Det er en konkret reaktion på Kommissionens udtalelser på s. 11 i begrundelsen til det foreliggende forslag, hvor det konstateres, at den væsentligste hindring for de energieffektive apparater i husholdningssektoren er forbrugernes manglende viden. Hvis medlemsstaterne udarbejder en vejledning med titlen "Energispareråd: et mindre og bedre forbrug!", kan denne vejledning fungere som et effektivt redskab til at bevidstgøre forbrugerne om miljøbeskyttelse og til at fremme afsætningen af produkter med miljøvenligt design. Ændringsforslag 26 ARTIKEL 12, STK. 1, LITRA A (a) Med hensyn til udvælgelsen af de energiforbrugende produkter, der skal være omfattet: i) salget af og handelen med det energiforbrugende produkt skal være (a) Med hensyn til udvælgelsen af de energiforbrugende produkter, der skal være omfattet: i) salget af og handelen med det energiforbrugende produkt skal være PR\ doc 19/30 PE

20 betydelig ii) det energiforbrugende produkt skal have en væsentlig miljøpåvirkning iii) det energiforbrugende produkt skal have et betydeligt potentiale med hensyn til at mindske dets miljøpåvirkning, uden at det medfører urimelige omkostninger iv) der skal tages hensyn til Fællesskabets prioriteringer på miljøområdet som f.eks. fastsat i afgørelse nr. 1600/2002/EF. betydelig ii) det energiforbrugende produkt skal have en væsentlig miljøpåvirkning iii) det energiforbrugende produkt skal have et betydeligt potentiale med hensyn til at mindske dets samlede miljøpåvirkning iv) der skal tages hensyn til Fællesskabets prioriteringer på miljøområdet som f.eks. fastsat i afgørelse nr. 1600/2002/EF om fastlæggelse af Fællesskabets sjette miljøhandlingsprogram, de gældende fællesskabsbestemmelser og de forpligtelser, der er indgået i henhold til Kyoto-protokollen fra Kræver ingen nærmere forklaring. Ændringsforslag 27 ARTIKEL 12, STK. 1, LITRA B (b) Med hensyn til foranstaltningens indhold: i) der skal tages hensyn til hele produktets livscyklus ii) produktets brugsegenskaber må ikke blive påvirket i væsentlig grad iii) der må ikke være nogen negativ effekt på sundheden og sikkerheden iv) der bør ikke være væsentlige negative konsekvenser for forbrugerne, navnlig hvad angår produktets pris og livscyklusomkostninger v) der bør ikke være væsentlige negative konsekvenser for fabrikanternes konkurrenceevne, heller ikke på markeder (b) Med hensyn til foranstaltningens indhold: i) der skal tages hensyn til hele produktets livscyklus, og i denne forbindelse prioriteres de mest relevante kriterier, således at det i visse faser af produktets livscyklus er muligt at indkredse de vigtigste kilder til negative miljøpåvirkninger og undgå enhver form for overførsel af forurening ii) produktets brugsegenskaber må ikke blive påvirket i væsentlig grad iii) der må ikke være nogen negativ effekt på sundheden og sikkerheden iv) der bør ikke være væsentlige negative konsekvenser for forbrugerne, navnlig hvad angår produktets købspris og samlede livscyklusomkostninger v) der bør ikke være væsentlige negative konsekvenser for fabrikanternes konkurrenceevne, heller ikke på markeder PE /30 PR\ doc

21 uden for Fællesskabet. uden for Fællesskabet. Det er hensigtsmæssigt at basere sig på livscyklusbegrebet, fordi det herved bliver muligt at integrere en række forskelligartede krav (vedrørende miljø, sundhed, sikkerhed, støj) i den samme retsakt. Kommissionens tekst er imidlertid ikke formuleret tilstrækkelig præcist, hvad angår behovet for at fokusere på visse parametre i visse faser af produktets livscyklus, hvis man vil have indblik i og reagere effektivt over for et energiforbrugende produkts miljømæssige konsekvenser. Ændringsforslag 28 ARTIKEL 12, STK Ved gennemførelsesforanstaltningerne skal der fastsættes generiske krav til miljøvenligt design i overensstemmelse med bilag I og/eller specifikke krav til miljøvenligt design i overensstemmelse med bilag II. Der skal indføres specifikke krav til miljøvenligt design for udvalgte miljøaspekter, som har en væsentlig miljøpåvirkning. 2. Ved gennemførelsesforanstaltningerne skal der fastsættes generiske krav til miljøvenligt design i overensstemmelse med bilag I og/eller specifikke krav til miljøvenligt design i overensstemmelse med bilag II. Der skal indføres specifikke krav til miljøvenligt design for udvalgte miljøaspekter, som har en væsentlig miljøpåvirkning. Der indføres navnlig generiske krav til miljøvenligt design, når fastsættelse af specifikke begrænsninger vedrørende visse miljøaspekter af et produkt, som har en væsentlig miljøpåvirkning, ikke kan forventes at resultere i den nødvendige fleksibilitet, således at der kan ske en passende afvejning af disse miljøaspekter for at forbedre produktets miljøegenskaber. Under forberedelsen af en gennemførelsesforanstaltning indkredser man typisk adskillige vigtige miljøaspekter, der vedrører et givet produkt. I denne forbindelse kan en forbedring af et miljøaspekt resultere i en forværring af et andet miljøaspekt (f.eks. kan det være nødvendigt at anvende et giftigt stof for at opnå større energieffektivitet, og en reduceret materialeanvendelse og miniaturisering kan skabe vanskeligheder i en genbrugssituation). Derfor er det bydende nødvendigt at benytte generiske krav til miljøvenligt design for at sikre, at de forskellige miljøaspekter behandles på en integreret måde af produktdesigneren, og disse krav vil udløse bestræbelser på at foretage løbende forbedringer af en række aspekter, således at man ikke kun tilgodeser et givet kvantitativt mål. PR\ doc 21/30 PE

22 Ændringsforslag 29 ARTIKEL 12, STK. 3 A (nyt) 3a. Senest 12 måneder efter vedtagelsen af rammedirektivet forelægger Kommissionen et handlingsprogram, der specificerer de gennemførelsesforanstaltninger, den først og fremmest ville udvikle. Som arbejdsgrundlag for udarbejdelsen af dette handlingsprogram kunne benyttes en vejledende liste over prioriterede produkter, baseret på kuldioxidemissionerne, som f.eks. udstyr til opvarmning og produktion af varmt vand, systemer med elektriske motorer, belysning i husholdninger og tjenesteydelsessektoren, husholdningsapparater, kontorudstyr i husholdnings- og tjenesteydelsessektoren, forbrugerelektronik, klimaanlæg til kommerciel brug og brug af audio- og videoprodukter i stand by-position. Hvis man allerede i dette forslag til rammedirektiv opregner de prioriterede produkter, der skal omfattes af gennemførelsesforanstaltninger, risikerer man at opnå det modsatte af hensigten og at forsinke hele processen. Til gengæld er det vigtigt at opstille en tidsplan for at gøre det muligt for Kommissionen at forberede sig på eventuelle gennemførelsesforanstaltninger. Den vejledende liste over prioriterede produkter for EU som allerede defineret i listen på side 29 i begrundelsen skal tjene som arbejdsgrundlag for Kommissionen. Ændringsforslag 30 ARTIKEL 12, STK. 3 B (nyt) 3b. Kommissionen forelægger en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet hvert femte år med de resultater, der er opnået, hvor der er indført gennemførelsesforanstaltninger, og hvor der er anvendt frivillige aftaler med industrien. PE /30 PR\ doc

23 Ændringsforslag 31 ARTIKEL 14, STK. 1 A (nyt) 1a. Udvalget bistås af et rådgivende udvalg, der er placeret forud for komitologiproceduren efter en procedure svarende til den, der er indført i forbindelse med Miljømærkenævnet (beslutning 2000/730/EF). Det sikres, at berørte parter deltager faktisk og ligeligt i dette rådgivende udvalg. Det er bydende nødvendigt at sikre et effektivt samarbejde mellem forskriftsudvalget og de berørte parter, for så vidt som det valgte juridiske instrument (rammedirektiv) lægger op til, at samtlige de gennemførelsesforanstaltninger, der er defineret i artikel 12, forslagets egentlige "rygrad", bliver vedtaget i komitologiproceduren. Derfor bør der indføres en prækomitologiprocedure, som gør det muligt for de forskellige dele af industrien, ngo'er på miljøområdet, sammenslutninger af SMV'er og små og meget små virksomheder samt endog forbrugersammenslutninger at blive hørt, inden der træffes afgørelse i det i artikel 14 omhandlede udvalg. Ændringsforslag 32 ARTIKEL 15 Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser vedrørende de sanktioner, der skal anvendes i tilfælde af overtrædelse af de nationale bestemmelser, der vedtages i medfør af dette direktiv, og træffer alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at de anvendes. Sanktionerne skal være effektive, stå i forhold til overtrædelsen og have en afskrækkende virkning. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen disse bestemmelser senest den dato, der er fastsat i artikel 18, stk. 1, og underretter den straks om eventuelle senere ændringer. Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser vedrørende de sanktioner, der skal anvendes i tilfælde af overtrædelse af de nationale bestemmelser, der vedtages i medfør af dette direktiv, og træffer alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at de anvendes. Sanktionerne skal være effektive, stå i forhold til overtrædelsen og have en afskrækkende virkning. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen disse bestemmelser senest den dato, der er fastsat i artikel 18, stk. 1, og underretter den straks om eventuelle senere ændringer. Kommissionen underretter hver medlemsstat om enhver sanktion truffet i Fællesskabet i medfør af dette direktiv. PR\ doc 23/30 PE

24 Ændringsforslag 33 BILAG I, DEL 2, PUNKT Den vurdering, der er beskrevet i del 1 i dette bilag, skal i overensstemmelse med gennemførelsesforanstaltningen vedrøre følgende faser af produktets livscyklus, i det omfang de vedrører produktdesignet: 2.1. Den vurdering, der er beskrevet i del 1 i dette bilag, skal vedrøre følgende faser af produktets livscyklus, i det omfang de vedrører produktdesignet: Den nuværende tekst giver indtryk af, at evalueringen skal foretages, efter at gennemførelsesforanstaltningen er gennemført, mens den tværtimod skal foretages inden, dvs. i forbindelse med evalueringen af den indvirkning, der er beskrevet i del I, Almindelige bestemmelser. Ændringsforslag 34 BILAG III CE-mærkningen skal være mindst 5 mm høj. Hvis CE-mærkningen formindskes eller forstørres, skal modellens størrelsesforhold, som anført ovenfor, overholdes. CE-mærkningen skal anbringes på det energiforbrugende produkt. Hvis dette ikke er muligt, skal den anbringes på emballagen og på følgedokumenterne. CE-mærkningen skal være mindst 5 mm høj. Hvis CE-mærkningen formindskes eller forstørres, skal modellens størrelsesforhold, som anført ovenfor, overholdes. CE-mærkningen skal anbringes på det energiforbrugende produkt. Hvis dette ikke er muligt, skal den anbringes på emballagen og på følgedokumenterne. Kommissionen udarbejder en rapport om fabrikanters og distributørers respekt for standarderne, der giver dem ret til at anbringe CE-mærket på deres produkter. Denne rapport fremsendes til Europa- Parlamentet, Rådet og de berørte parter, og under alle omstændigheder inden medlemsstaterne anvender bestemmelserne i dette direktiv fra den 1. juli Se begrundelsen til ændringsforslag 9. PE /30 PR\ doc

25 Ændringsforslag 35 BILAG V 1. I dette modul beskrives den procedure, hvorved den fabrikant, der opfylder kravene i punkt 2 i dette bilag, sikrer og erklærer, at det energiforbrugende produkt opfylder kravene i den for produktet gældende gennemførelsesforanstaltning. Fabrikanten eller dennes repræsentant skal anbringe CE-mærkningen som omhandlet i artikel 4 på hvert enkelt energiforbrugende produkt og udarbejde en skriftlig overensstemmelseserklæring. Overensstemmelseserklæringen kan omfatte et eller flere produkter og skal opbevares af fabrikanten. 2. Fabrikanten skal iværksætte de elementer af miljøforvaltningssystemet, der er anført i punkt 3 i dette bilag. 3. Miljøforvaltningssystemet I dette punkt defineres de miljøforvaltningssystemelementer og -procedurer, der er nødvendige for at forbedre produkternes miljøegenskaber, således at det sikres, at det energiforbrugende produkt er i overensstemmelse med kravene i den for produktet gældende gennemførelsesforanstaltning. 3.1 Politik for produktets miljøegenskaber Fabrikanten skal kunne dokumentere en forbedring af produktets generelle miljøegenskaber og at etablere en ramme for fastsættelse og revision af målsætninger og indikatorer for produktets miljøegenskaber, idet der tages hensyn til kravene i gennemførelsesforanstaltningen. Alle de tiltag, som fabrikanten indfører for at fastsætte og forbedre produktets økologiske profil under design- og fremstillingsprocessen, skal dokumenteres systematisk og grundigt i form af skriftlige procedurer og instruktioner. udgår PR\ doc 25/30 PE

26 De skal specielt indeholde en fyldestgørende beskrivelse af: - produktets væsentlige miljøaspekter og -påvirkninger og deres art - målsætningerne og indikatorerne for produktets miljøegenskaber og ledelsens organisationsstruktur, ansvarsområde og kompetence samt ressourcetildelingen i spørgsmål vedrørende gennemførelsen og ajourføringen af dem - den kontrol og de afprøvninger, der skal gennemføres efter fremstillingen for at kontrollere produktets miljøegenskaber i forhold til miljøegenskabsindikatorerne - procedurerne til kontrol af den krævede dokumentation og sikring af, at den er ajourført metoden til kontrol af gennemførelsen og effektiviteten af miljøforvaltningssystemet. 3.2 Planlægning Fabrikanten skal fastlægge og ajourføre a) procedurer til fastlæggelse af produktets økologiske profil b) målsætninger og indikatorer for produktets miljøegenskaber, hvori der tages hensyn til de teknologiske løsningsmuligheder, som de tekniske og økonomiske krav lægger op til c) et program for opfyldelse af disse målsætninger. 3.3 Gennemførelse a) Ansvarsområderne og beføjelserne skal defineres og dokumenteres, således at produktets miljøegenskaber sikres effektivt, og således at der rapporteres om politikkens effektivitet med henblik på ajourføring og forbedring. b) Der skal udarbejdes dokumenter med beskrivelse af de designkontrolteknikker, der er indført, og de processer og systematiske foranstaltninger, der anvendes ved produktdesignet. PE /30 PR\ doc

27 c) Dokumenter indeholdende resultaterne af de målinger af kravene til miljøvenligt design, der er gennemført, herunder nærmere oplysninger om disse målingers overensstemmelse sammenlignet med de krav til miljøvenligt design, der er fastsat i den for produktet gældende gennemførelsesforanstaltning. d) Fabrikanten skal fastlægge specifikationer, hvoraf det specielt fremgår, hvilke standarder der er blevet anvendt; hvis de standarder, der er omhandlet i artikel 9, ikke er anvendt, eller hvis de ikke fuldt ud omfatter kravene i den relevante gennemførelsesforanstaltning, skal det beskrives, hvilke midler der er anvendt for at sikre overensstemmelse. e) Fabrikanten skal udarbejde og ajourføre oplysninger til beskrivelse af de grundlæggende elementer af miljøforvaltningssystemet og procedurerne for kontrol af samtlige krævede dokumenter. 3.4 Kontrol og afhjælpning a) Fabrikanten skal fastlægge og ajourføre procedurer til undersøgelse og håndtering af manglende overensstemmelse og gennemføre de ændringer i de dokumenterede procedurer, som afhjælpningen af mangler kræver. b) Fabrikanten skal mindst hvert tredje år gennemføre en fuldstændig intern revision af miljøforvaltningssystemet. Modsat det, Kommissionen hævder på side 13 i sin begrundelse til det foreliggende forslag: "Det forventes også at gøre fællesskabsordningen for miljøledelse og miljørevision mere kendt og synlig", risikerer dette bilag V at give dødsstødet til EMAS, da det tillader og favoriserer andre miljøforvaltningssystemer, når det skal dokumenteres, at et produkt er i overensstemmelse med reglerne. Dette bilag skaber kun forvirring, hvor der var brug for at opstille klare mål. Ordføreren foreslår derfor, at det simpelthen udgår. PR\ doc 27/30 PE

28 BEGRUNDELSE Bæredygtig udvikling er et af EU's hovedmål (artikel 2 og 6). Man bør opmuntre ethvert initiativ til at mindske produkters negative virkninger for miljøet, og vel at mærke i hele produkternes levetid. Derfor må man stille sig positivt til det foreliggende forslag fra Kommissionen til direktiv om rammerne for fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af energiforbrugende produkter. Kommissionen har gjort miljøvenligt design til en af sine tre hovedakser i den integrerede produktpolitik med anvendelse af princippet om, at forureneren betaler, og at forbrugeren skal kunne foretage et velbegrundet valg. Dette koncept er ikke en egentlig nyhed. Siden begyndelsen af 1990'erne har visse virksomheder benyttet miljøforvaltningssystemer for lige fra begyndelsen at tage højde for indvirkningerne på miljøet af hele et produkts livscyklus: fra vugge til grav. Integration af miljøet på det stadium, hvor de tekniske muligheder er størst: det er hele formålet med miljøvenligt design. Det antages, at mere end 80 % af de negative virkninger for miljøet afgøres i produktets produktionsfase. Samme fase tegner sig også for 90 % af fabrikantens omkostninger. Sammenfattende kan siges, at miljøvenligt design ofte er til fordel for fabrikanten. Hvis fabrikanten benytter denne forebyggende tilgang, giver det ham fordele som kendskab til og bedst mulige anvendelse af råstoffer og energi, foregribelse og overholdelse af miljøregler, imødekommelse af sine kunders forventninger og navnlig øget tillid fra forbrugeren til disse produkter. Forbrugerne bliver ikke ladt i stikken. Hvis de informeres korrekt (hvilket sjældent er tilfældet, se senere), kan de på sigt få økonomisk fordel af miljøvenlige produkter, for selv om disse produkter (f.eks. lavenergipærer) ofte er dyrere i indkøb, holder de også længere og gør det muligt for køberen at opnå energibesparelser, når de bruges. Generelt frembyder miljøvenligt design talrige indbyggede fordele for nuværende og kommende generationer. Den bør fremmes som ethvert fornuftigt tiltag, der tjener en konkret interesse: miljøet. I første række med dette forslag til rammedirektiv, der har et meget omfattende anvendelsesområde. Alle energikilder er omfattet, selv om sandsynligvis kun de, der anvender elektricitet eller fast, flydende eller luftformigt brændsel, vil blive omfattet af gennemførelsesforanstaltninger. Anvendelsesområdet omfatter ligeledes særskilte dele til slutbrugerne. Til gengæld er motorkøretøjer undtaget, da der allerede gælder særlige bestemmelser for dem. Ordføreren er indforstået med det valgte anvendelsesområde, der tilsigter at gennemføre den integrerede produktpolitik for en bred vifte af produkter, der tegner sig for ca. 40 % af CO 2 -emissionerne i atmosfæren. Valg af juridisk instrument: Det forekommer hensigtsmæssigt, at der er valgt et rammedirektiv, som ikke indebærer nogen øjeblikkelige forpligtelser. Ordføreren er dog ikke begejstret for, at man efter komitologiproceduren vedtager PE /30 PR\ doc

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument EUROPA-PARLAMENTET 2004 Mødedokument 2009 ENDELIG A6-0145/2005 12.5.2005 * BETÆNKNING om forslag til Rådets forordning om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2012/19/EU af 4. juli 2012 om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE)

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2012/19/EU af 4. juli 2012 om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) L 197/38 Den Europæiske Unions Tidende 24.7.2012 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2012/19/EU af 4. juli 2012 om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) (omarbejdning) (EØS-relevant tekst)

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV om indførelse af en generel ramme for information og høring af arbejdstagerne i Det Europæiske Fællesskab

Forslag til RÅDETS DIREKTIV om indførelse af en generel ramme for information og høring af arbejdstagerne i Det Europæiske Fællesskab Forslag til RÅDETS DIREKTIV om indførelse af en generel ramme for information og høring af arbejdstagerne i Det Europæiske Fællesskab BEGRUNDELSE I. INDLEDNING Information og høring af arbejdstagerne har

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 92/42/EØF af 21. maj 1992 om krav til virkningsgrad i nye varmtvandskedler, der anvender flydende eller luftformigt brændsel

RÅDETS DIREKTIV 92/42/EØF af 21. maj 1992 om krav til virkningsgrad i nye varmtvandskedler, der anvender flydende eller luftformigt brændsel 1992L0042 DA 21.03.2008 004.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV 92/42/EØF af 21. maj 1992 om krav til virkningsgrad i

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER

(Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER 14.11.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 315/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2012/27/EU af 25. oktober 2012 om energieffektivitet, om ændring af direktiv

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2004L0018 DA 15.09.2008 006.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV NR. 2004/18/EF af 31. marts 2004

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.03.2002 KOM(2002)119 endelig 2002/0061 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU)

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) L 304/18 Den Europæiske Unions Tidende 22.11.2011 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1169/2011 af 25. oktober 2011 om fødevareinformation til forbrugerne, om ændring af Europa-Parlamentets

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. december 2014 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. december 2014 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. december 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2012/0288 (COD) 10710/2/14 REV 2 ENER 273 ENV 569 CLIMA 66 ENT 137 TRANS 309 AGRI 426 POLGEN 87 CODEC 1441

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. marts 2003 (OR. fr) 11029/02 Interinstitutionel sag: 2000/0115 (COD) MAP 30 CODEC 922 OC 14

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. marts 2003 (OR. fr) 11029/02 Interinstitutionel sag: 2000/0115 (COD) MAP 30 CODEC 922 OC 14 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 7. marts 2003 (OR. fr) 11029/02 Interinstitutionel sag: 2000/0115 (COD) MAP 30 CODEC 922 OC 14 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Fælles holdning fastlagt

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 100 A og 213,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 100 A og 213, L 217/18 DA EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/48/EF af 20. juli 1998 om ændring af direktiv 98/34/EF om en informationsprocedure med hensyn til tekniske standarder og forskrifter EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.10.2011 KOM(2011) 656 endelig 2011/0298 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om markeder for finansielle instrumenter og ophævelse af Europa-Parlamentets

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2010R1031 DA 01.09.2012 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1031/2010 af 12. november 2010 om det

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.11.2013 COM(2013) 813 final 2013/0402 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om beskyttelse af fortrolig knowhow og fortrolige forretningsoplysninger

Læs mere

Bekendtgørelse om indretning m.v. af maskiner 1)

Bekendtgørelse om indretning m.v. af maskiner 1) BEK nr 693 af 10/06/2013 Gældende Offentliggørelsesdato: 21-06-2013 Beskæftigelsesministeriet Ændrer i/ophæver BEK nr 561 af 24/06/1994 Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag 1 Den fulde tekst Bekendtgørelse

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3351 - beskæftigelse mv. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3351 - beskæftigelse mv. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3351 - beskæftigelse mv. Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 17. november 2014 Samlenotat vedrørende rådsmødet (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om elektronisk fakturering i forbindelse med offentlige indkøb. (EØS-relevant tekst)

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om elektronisk fakturering i forbindelse med offentlige indkøb. (EØS-relevant tekst) EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.6.2013 COM(2013) 449 final 2013/0213 (COD) C7-0208/13 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om elektronisk fakturering i forbindelse med offentlige indkøb

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om indførelse af en europæisk småkravsprocedure

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om indførelse af en europæisk småkravsprocedure KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.3.2005 KOM(2005) 87 endelig 2005/0020 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om indførelse af en europæisk småkravsprocedure

Læs mere

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit 1 INDLEDNING 1.1-1.5 2 REGULERING AF LOVPLIGTIG REVISION PÅ EU-PLAN 2-2.10 OG BEHOVET FOR

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER

(Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER 23.5.2014 L 155/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/61/EU af 15. maj 2014 om foranstaltninger for at reducere omkostningerne ved etablering af højhastighedsnet

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.1.2012 COM(2012) 11 final 2012/0011 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om forbrugerrettigheder

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om forbrugerrettigheder KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Forslag til Bruxelles, den 8.10.2008 KOM(2008) 614 endelig 2008/0196 (COD) C6-0349/08 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om forbrugerrettigheder {SEK(2008)

Læs mere

Miljøministeriet Børsgade 4 1215 København K Tlf. 72 54 60 00 E-mail: mim@mim.dk. 13. september 2013

Miljøministeriet Børsgade 4 1215 København K Tlf. 72 54 60 00 E-mail: mim@mim.dk. 13. september 2013 Miljøministeriet Børsgade 4 1215 København K Tlf. 72 54 60 00 E-mail: mim@mim.dk 13. september 2013 Klage vedrørende klage til Naturstyrelsen, J.nr. NST-4101-00321. Jeg har igennem det sidste år skrevet

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om kreditaftaler i forbindelse med fast ejendom til beboelse. (EØS-relevant tekst)

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om kreditaftaler i forbindelse med fast ejendom til beboelse. (EØS-relevant tekst) DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 31.3.2011 KOM(2011) XXX endelig 2011/0062(COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om kreditaftaler i forbindelse med fast ejendom til beboelse

Læs mere

Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF

Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF Europa-Kommissionen - Generaldirektoratet for Miljø Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF April 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...7 1.1. ARTIKLEN SET I RELATION

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 99/2013 af 15. januar 2013 om det europæiske statistiske program 2013-2017

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 99/2013 af 15. januar 2013 om det europæiske statistiske program 2013-2017 L 39/12 Den Europæiske Unions Tidende 9.2.2013 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 99/2013 af 15. januar 2013 om det europæiske statistiske program 2013-2017 (Tekst af relevans for EØS og

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 25.4.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 115/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 345/2013 af 17. april 2013 om europæiske venturekapitalfonde

Læs mere

Patentering som innovationsfremme * * * Opfølgning af grønbogen om EF-patentet og det europæiske patentsystem

Patentering som innovationsfremme * * * Opfølgning af grønbogen om EF-patentet og det europæiske patentsystem Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet og Det Økonomiske og Sociale Udvalg Patentering som innovationsfremme * * * Opfølgning af grønbogen om EF-patentet og det europæiske patentsystem

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om en fælles EU-købelov. {SEK(2011) 1165 endelig} {SEK(2011) 1166 endelig}

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om en fælles EU-købelov. {SEK(2011) 1165 endelig} {SEK(2011) 1166 endelig} EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.10.2011 KOM(2011) 635 endelig 2011/0284 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om en fælles EU-købelov {SEK(2011) 1165 endelig} {SEK(2011) 1166

Læs mere

(EFT L 37 af 13.2.2003, s. 24) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/108/EFaf 8. december 2003

(EFT L 37 af 13.2.2003, s. 24) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/108/EFaf 8. december 2003 2002L0096 DA 31.12.2003 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2002/96/EF af 27. januar 2003 om

Læs mere