EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik ***I UDKAST TIL BETÆNKNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik ***I UDKAST TIL BETÆNKNING"

Transkript

1 EUROPA-PARLAMENTET Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik FORELØBIG 2003/0172(COD) 9. januar 2004 ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om rammerne for fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af energiforbrugende produkter og om ændring af Rådets direktiv 92/42/EØF (KOM(2003) 453 C5-0369/ /0172(COD)) Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik Ordfører: Frédérique Ries Ordfører for udtalelse (*): Claude Turmes, Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi (*) Udvidet samarbejde mellem udvalg - artikel 162a PR\ doc PE

2 PR_COD_1am Tegnforklaring * Høringsprocedure flertal af de afgivne stemmer **I Samarbejdsprocedure (førstebehandling) flertal af de afgivne stemmer **II Samarbejdsprocedure (andenbehandling) flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre den fælles holdning *** Samstemmende udtalelse flertal blandt Parlamentets medlemmer undtagen i de tilfælde, der omhandles i EF-traktatens artikel 105, 107, 161 og 300 og i EUtraktatens artikel 7 ***I Fælles beslutningsprocedure (førstebehandling) flertal af de afgivne stemmer ***II Fælles beslutningsprocedure (andenbehandling) flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre den fælles holdning ***III Fælles beslutningsprocedure (tredjebehandling) flertal af de afgivne stemmer for at godkende det fælles udkast (Den angivne procedure er baseret på det af Kommissionen foreslåede retsgrundlag) Ændringsforslag til en lovgivningsmæssig tekst I Parlamentets ændringsforslag markeres de tekstdele, der ønskes ændret, med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de tekniske tjenestegrene om elementer i den lovgivningsmæssige tekst, der foreslås rettet med henblik på den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af de berørte tekniske tjenestegrene. PE /30 PR\ doc

3 INDHOLD Side PROTOKOLSIDE... 4 FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING 5 BEGRUNDELSE UDTALELSE FRA UDVALGET OM INDUSTRIPOLITIK, EKSTERNE ØKONOMISKE FORBINDELSER, FORSKNING OG ENERGI (*)... (*) Udvidet samarbejde mellem udvalg - artikel 162a PR\ doc 3/30 PE

4 PROTOKOLSIDE Med skrivelse af 1. august 2003 forelagde Kommissionen i overensstemmelse med EFtraktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 95 Parlamentet forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om rammerne for fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af energiforbrugende produkter og om ændring af Rådets direktiv 92/42/EØF (KOM(2003) /0172(COD)). På mødet den 1. september 2003 meddelte Parlamentets formand, at dette forslag var henvist til Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik som korresponderende udvalg og til Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi og Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked som rådgivende udvalg (C5-0369/2003). På mødet den 23. oktober 2003 meddelte Parlamentets formand, at Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi, der var rådgivende udvalg, ville blive inddraget i udarbejdelsen af betænkningen i overensstemmelse med artikel 162a. På mødet den 7. oktober 2003 valgte Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik Frédérique Ries til ordfører. På mødet/møder den... behandlede udvalget Kommissionens forslag og udkastet til betænkning. På dette/sidstnævnte møde vedtog det forslaget til lovgivningsmæssig beslutning (for:...; imod:...; hverken/eller:.../vedtog det enstemmigt forslaget til lovgivningsmæssig beslutning. Til stede under afstemningen var:... (formand/mødeformand),... (næstformand/næstformænd),... (næstformand/næstformænd), Frédérique Ries (ordfører),...,... (for...),... (for, jf. forretningsordenens artikel 153, stk. 2),... og.... Udtalelsen fra Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi er vedføjet denne betænkning. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked vedtog den 1. oktober 2003 ikke at afgive udtalelse.) Betænkningen indgivet den.... PE /30 PR\ doc

5 FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om rammerne for fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af energiforbrugende produkter og om ændring af Rådets direktiv 92/42/EØF (KOM(2003) 453 C5-0369/ /0172(COD)) (Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling) Europa-Parlamentet, der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2003) 453) 1, der har fået forslaget forelagt af Kommissionen, jf. EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 95 (C5-0369/2003), der henviser til forretningsordenens artikel 67, der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik og udtalelse fra Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi (A5-0000/2004), 1. godkender Kommissionens forslag som ændret; 2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst; 3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen. Kommissionens forslag Ændringsforslag Ændringsforslag 1 BETRAGTNING 2 (2) Energiforbrugende produkter tegner sig for en stor del af forbruget af naturressourcer og energi i Fællesskabet. De har også en række andre væsentlige virkninger på miljøet. Langt størstedelen af de produktkategorier, der findes på Fællesskabets marked, påvirker miljøet i meget forskellig grad, selv om de fungerer stort set ens. Af hensyn til den bæredygtige udvikling bør en løbende forbedring af (2) Energiforbrugende produkter tegner sig for en stor del af forbruget af naturressourcer og energi i Fællesskabet. De har også en række andre væsentlige virkninger på miljøet. Langt størstedelen af de produktkategorier, der findes på Fællesskabets marked, påvirker miljøet i meget forskellig grad, selv om de fungerer stort set ens. Af hensyn til den bæredygtige udvikling bør en løbende forbedring af 1 Endnu ikke offentliggjort i EUT. PR\ doc 5/30 PE

6 disse produkters generelle miljøpåvirkning fremmes, navnlig når denne forbedring ikke medfører urimelige omkostninger. disse produkters generelle miljøpåvirkning fremmes, navnlig ved at indkredse de vigtigste kilder til negative miljøpåvirkninger og ved at undgå enhver form for overførsel af forurening. Det fremgår ikke tydeligt, hvordan man skal forstå udtrykket "urimelige omkostninger". Det, der tæller ved miljøvenligt design af energiforbrugende produkter, er, at der anlægges en "livscyklusstrategi" under hensyntagen til alle produkternes miljøaspekter. Ændringsforslag 2 BETRAGTNING 2 A (ny) (2a) Miljøvenligt design af produkter er et centralt aspekt af fællesskabsstrategien for en integreret produktpolitik. Det miljøvenlige design repræsenterer en forebyggende indfaldsvinkel, som har til formål at optimere produkternes miljøegenskaber ved kilden og samtidig bevare deres brugsegenskaber, og har dermed et nyt og reelt potentiale for fabrikanten, forbrugeren og samfundet. Det er vigtigt at understrege, at strategien for en integreret produktpolitik, der søger at tage højde for hele produktets livscyklus, har tre centrale aspekter: anvendelse af forurenerenbetaler-princippet, et kvalificeret forbrugervalg og miljødesign af produkter. Det er lige så vigtigt at understrege, at miljøvenligt design har et potentiale for samtlige berørte parter, dvs. fabrikanten, forbrugeren og samfundet. Efter det foreliggende rammedirektiv kan der således opnås energibesparelser allerede fra produktets produktionsfase og under hele anvendelsesperioden. Ændringsforslag 3 BETRAGTNING 2 B (ny) (2b) Det er nødvendigt at gribe ind i produktdesignfasen, fordi 80 % af de negative miljøpåvirkninger, der opstår i produktets livscyklus, og 90 % af omkostningerne bestemmes i denne fase. PE /30 PR\ doc

7 Ændringsforslaget understreger fordelene ved at satse på miljøvenligt design. Ændringsforslag 4 BETRAGTNING 3 A (ny) (3a) Kravene til miljøvenligt design bør fastlægges under hensyntagen til de målsætninger og prioriteter, der er opstillet i det sjette miljøhandlingsprogram (Europa- Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1600/2002/EF), herunder målsætningerne for de fremtidige temastrategier under dette program, de henstillinger, der er fremsat som led i det europæiske klimaændringsprogram (ECCP), og de forpligtelser, der er omhandlet i Kyotoprotokollen. Det er bydende nødvendigt, at det foreliggende rammedirektiv klart indpasses i de høje målsætninger, der er opstillet for miljøbeskyttelsen i EU, navnlig hvad angår reduktion af drivhusgasemissioner f.eks. ved hjælp af forbedret energieffektivitet. Ændringsforslag 5 BETRAGTNING 4 A (ny) (4a) Det er vigtigt at anlægge en mere sammenhængende strategi for forbrugsproblematikken som led i en bæredygtig udvikling. I denne forbindelse kan indførelsen af "energispareråd", der udarbejdes af de nationale og/eller regionale miljøforvaltningsagenturer og fordeles først og fremmest til EUhusholdninger i byområderne, være et nyttigt redskab til at bevidstgøre forbrugerne om energispild. Opvarmning, madlavning, personlig hygiejne, tøjvask... er ikke harmløse handlinger. I mange europæiske storbyer som f.eks. Bruxelles kommer 50 % af de direkte CO 2 -emissioner PR\ doc 7/30 PE

8 fra energiforbruget i husholdningerne (boliger og transport). Hvis Kommissionen udarbejder en række energispareråd, kan disse råd medvirke til at gøre borgerne lidt mere ansvarsbevidste i forhold til miljøbeskyttelse. Disse energispareråd kan også være et godt redskab til at fremme afsætningen af produkter, der fra fabrikationen tilgodeser miljøaspekter. Ændringsforslag 6 BETRAGTNING 4 B (ny) (4b) Det er i fabrikanternes og distributørernes interesse at orientere forbrugerne om de miljømæssige fremskridt, som der er gjort med de energiforbrugende produkter, og at rådgive dem om en miljøbevidst anvendelse af det enkelte produkt. Forbrugeren bør have frit valg - naturligvis i forhold til sin købekraft, men også i forhold til det følgende trekløver af krav: produktets sikkerhed, kvalitet og miljøaspekter. Derfor er det vigtigt, at forbrugeren får adgang til alle oplysninger. Ændringsforslag 7 BETRAGTNING 5 (5) Strategien i grønbogen om en integreret produktpolitik, som er et væsentligt innovativt element i det sjette miljøhandlingsprogram, der blev vedtaget ved Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1600/2002/EF, har til formål at begrænse miljøpåvirkningen fra produkterne i hele deres livscyklus. Hvis der allerede i designfasen tages hensyn til miljøpåvirkningen fra et produkt i hele dets livscyklus, er der store muligheder for at fremme miljøforbedringer på en omkostningseffektiv måde. Der bør være tilstrækkelig fleksibilitet til at gøre det muligt at integrere disse faktorer i produktdesignet og samtidig tage hensyn til tekniske, funktionelle og økonomiske forhold. (5) Strategien i grønbogen og meddelelsen (KOM(2003) 302) om en integreret produktpolitik, som er et væsentligt innovativt element i det sjette miljøhandlingsprogram, der blev vedtaget ved Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1600/2002/EF, har til formål at begrænse miljøpåvirkningen fra produkterne i hele deres livscyklus. Hvis der allerede ved udvinding eller levering af råvarer tages hensyn til miljøpåvirkningen fra et produkt i hele dets livscyklus, er der store muligheder for at fremme miljøforbedringer på en omkostningseffektiv måde. Der bør være tilstrækkelig fleksibilitet til at gøre det muligt at integrere disse faktorer i produktdesignet og samtidig tage hensyn til tekniske, funktionelle og økonomiske forhold. PE /30 PR\ doc

9 "Produktstrategien" tager højde for samtlige etaper i produktets livscyklus allerede fra udvinding eller levering af råvarer med henblik på produktdesign. Ændringsforslag 8 BETRAGTNING 8 A (ny) (8a) Dette direktiv bør ligeledes fremme integreringen af begrebet miljøvenligt design i de små og mellemstore virksomheder og i de meget små virksomheder. En bedre styring af disse virksomheders energiforbrug og inddragelse af miljøhensyn i deres aktiviteter kan fremmes ved oprettelsen af en database på fællesskabsplan. Det bliver et vigtig redskab, som bl.a. skal omfatte forenklede analysemodeller for produkternes livscyklus, simuleringer af den positive miljøpåvirkning for hver enkelt etape i denne livscyklus samt de krav til miljøvenligt design, der må prioriteres højest for at begrænse disse produkters energiforbrug, vandforbrug og støjbelastning. I sit forslag tager Kommissionen ikke i tilstrækkelig grad hensyn til de økonomiske og sociale realiteter i de små og mellemstore virksomheder og navnlig i de meget små virksomheder (med under 10 medarbejdere). Oprettelsen af en database vil være et værdifuldt arbejdsredskab, som kan gør de små og meget små virksomheder fortrolige med "livscyklusstrategien" og fungere som referenceramme ved markedsføring af miljødesignede produkter. Ændringsforslag 9 BETRAGTNING 9 (9) Energiforbrugende produkter, der opfylder de krav til miljøvenligt design, der er fastsat i gennemførelsesbestemmelserne til dette direktiv, bør forsynes med CEmærkning og oplysninger i tilknytning dertil, så de kan markedsføres på det indre marked og omsættes frit. (9) Energiforbrugende produkter, der opfylder de krav til miljøvenligt design, der er fastsat i gennemførelsesbestemmelserne til dette direktiv, bør forsynes med CEmærkning og oplysninger i tilknytning dertil, så de kan markedsføres på det indre marked og omsættes frit. PR\ doc 9/30 PE

10 For at opfylde denne målsætning og begrænse markedsføringen af produkter, der ikke er i overensstemmelse med disse krav, udarbejder Kommissionen en rapport om fabrikanters og distributørers overholdelse af standarder, der giver dem ret til at anbringe et CE-mærke på deres produkter. Denne rapport fremsendes til Europa- Parlamentet, Rådet og de berørte parter, under alle omstændigheder inden medlemsstaterne gennemfører bestemmelserne i dette direktiv fra 1. juli I oktober 2003 blev der offentliggjort en ny undersøgelse af 99 hvidevarer med CE-mærkning, der gav nogle ret foruroligende resultater: 63 ud af 99 afprøvede produkter havde enten termiske eller elektriske mangler. Denne undersøgelse, hvis resultater senere er blevet bekræftet ved andre undersøgelser, blev foretaget i fire EU-lande af Conseur-gruppens sammenslutninger med støtte fra Kommissionen, og resultaterne bør give anledning til eftertanke: CE-mærkning er ikke altid en garant for produkternes sikkerhed. Derfor er det nødvendigt at kontrollere systemets troværdighed, inden CE-mærkningen tages i anvendelse på energiforbrugende produkter, der opfylder kravene til miljøvenligt design i bilag I og/eller bilag II! Det er altså vigtigt, at Kommissionen udarbejder en "situationsrapport" for energiforbrugende produkter i EU, der bør fokusere på kontrolprocedurer og foranstaltninger med forbud mod salg af produkter, der ikke opfylder sikkerhedsstandarderne. Ændringsforslag 10 BETRAGTNING 11 (11) Tilsynsmyndighederne bør udveksle oplysninger om de påtænkte foranstaltninger på dette direktivs område med henblik på at forbedre markedsovervågningen. I dette samarbejde bør der gøres størst mulig brug af elektroniske kommunikationsmidler og de relevante fællesskabsprogrammer. (11) Tilsynsmyndighederne bør udveksle oplysninger om de påtænkte foranstaltninger på dette direktivs område med henblik på at forbedre markedsovervågningen. I dette samarbejde bør der gøres størst mulig brug af elektroniske kommunikationsmidler og de relevante fællesskabsprogrammer. Udveksling af oplysninger om de energiforbrugende produkters økologiske profil og miljøegenskaber bør fremmes ved centraliseret databehandling og styres ved hjælp af empiriske analyser for hver PE /30 PR\ doc

11 enkelt industrigren. De berørte parter har adgang til disse oplysninger efter anmodning. Delvis genfremsættelse af et ændringsforslag, der blev stillet af ordføreren for udtalelsen fra Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi: udveksling af oplysninger mellem de kompetente myndigheder på nationalt plan bør være baseret på åbenhed og effektivitet. Derfor er det vigtigt at understrege, at medlemsstaterne bør indføre en centraliseret database om miljøvenligt design, der suppleres af en sektorspecifik strategi. Ændringsforslag 11 BETRAGTNING 20 (20) De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af dette direktiv bør vedtages i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen. (20) De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af dette direktiv bør vedtages i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen. For at sikre en effektiv inddragelse af de berørte parter indføres der en procedure med et rådgivende udvalg forud for komitologiproceduren. Den procedure, der blev indført ved beslutning 2000/730/EF om miljømærkning, fungerer som referenceramme. Det er bydende nødvendigt at sikre et effektivt samarbejde mellem forskriftsudvalget og de berørte parter om de tekniske spørgsmål, for så vidt som det valgte juridiske instrument (rammedirektiv) lægger op til, at samtlige de gennemførelsesforanstaltninger, der er defineret i artikel 12 (forslagets egentlige "rygrad"), bliver vedtaget i komitologiproceduren. Derfor bør der indføres en præ-komitologiprocedure, som gør det muligt for de forskellige dele af industrien, ngo'er på miljøområdet, sammenslutninger af små og mellemstore virksomheder og meget små virksomheder samt også forbrugersammenslutninger at blive hørt, inden der træffes afgørelse i det i artikel 14 omhandlede udvalg. PR\ doc 11/30 PE

12 Ændringsforslag 12 ARTIKEL 2, DEFINITION 4 A (nyt) (4a) "Ibrugtagning": slutbrugerens første anvendelse af et energiforbrugende produkt til det tiltænkte formål i Fællesskabet. Dette begreb bør defineres. Ændringsforslag 13 ARTIKEL 2, DEFINITION 5 A (nyt) (5a) "Importør": enhver fysisk eller juridisk person, der er etableret i Fællesskabet, og som første gang markedsfører et energiforbrugende produkt, når fabrikanten ikke er etableret eller repræsenteret i Fællesskabet. Genfremsættelse af et ændringsforslag, der blev stillet af Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi. Det er bydende nødvendigt at indføje denne definition og inddrage spørgsmålet om importørens forpligtelser overalt i direktivteksten for at undgå, at der opstår et retligt tomrum omkring energiforbrugende produkter, som er fremstillet i tredjelande (dvs. for at undgå, at varer markedsføres uden at opfylde de krav til miljøvenligt design, der er indført som følge af dette direktiv). Ændringsforslag 14 ARTIKEL 2, DEFINITION 6 A (nyt) (6a) "Uafhængigt bemyndiget organ": et permanent ekspertorgan, der udpeges af de offentlige myndigheder og er uafhængigt af de pågældende økonomiske interesser med det formål at udføre tredjepartskontrol af det produkt eller den produktkategori, der gøres til genstand for en gennemførelsesforanstaltning. PE /30 PR\ doc

13 Tilføjelse af en ny definition. Uden et i fællesskab defineret niveau for uafhængig kontrol vil håndhævelsens intensitet variere stærkt mellem de forskellige medlemsstater og mellem de forskellige produkter eller produktkategorier. Ændringsforslag 15 ARTIKEL 2, DEFINITION 11 (11) "Livscyklus": et energiforbrugende produkts fortløbende og indbyrdes forbundne stadier fra dets design til den endelige bortskaffelse. (11) "Livscyklus": et energiforbrugende produkts fortløbende og indbyrdes forbundne stadier fra udvinding eller levering af råvarer til den endelige bortskaffelse. Fuldstændiggør den oprindelige definition. Ændringsforslag 16 ARTIKEL 2, DEFINITION 12 (12) "Udtjent produkt": et energiforbrugende produkt i den tilstand, det har ved udgangen af den første anvendelsesperiode. (12) "Udtjent produkt": et energiforbrugende produkt i den tilstand, det har ved udgangen af dets anvendelsesperiode. Ændringsforslag 17 ARTIKEL 2, DEFINITION 21 (21) "Krav til miljøvenligt design": ethvert krav i tilknytning til et energiforbrugende produkt eller til designet af et energiforbrugende produkt, der har til formål at forbedre dets miljøegenskaber, eller ethvert krav om levering af oplysninger om et energiforbrugende produkts miljøaspekter. (21) "Krav til miljøvenligt design": ethvert krav i tilknytning til et energiforbrugende produkt eller til designet af et energiforbrugende produkt, der har til formål at forbedre dets miljøegenskaber. Levering af oplysninger om et energiforbrugende produkts miljøaspekter fungerer som et supplement til dette krav. Levering af oplysninger om produktets miljøaspekter er vigtig, men udgør ikke i sig selv et krav til miljøvenligt design. PR\ doc 13/30 PE

14 Ændringsforslag 18 ARTIKEL 4, STK Før et energiforbrugende produkt, der er omfattet af gennemførelsesforanstaltninger, markedsføres, skal det forsynes med CEoverensstemmelsesmærkning, og der skal udstedes en overensstemmelseserklæring, hvorved fabrikanten eller dennes repræsentant sikrer og erklærer, at det energiforbrugende produkt opfylder alle de relevante bestemmelser i den for produktet gældende gennemførelsesforanstaltning. 1. Før et energiforbrugende produkt, der er omfattet af gennemførelsesforanstaltninger, markedsføres, skal det forsynes med CEoverensstemmelsesmærkning, for så vidt som de i bilag III opstillede betingelser er opfyldt, og der skal udstedes en overensstemmelseserklæring, hvorved fabrikanten eller dennes repræsentant sikrer og erklærer, at det energiforbrugende produkt opfylder alle de relevante bestemmelser i den for produktet gældende gennemførelsesforanstaltning. Inden Kommissionen beskæftiger sig med at udvide CE-mærkningsordningen til at omfatte de energiforbrugende produkter, der er omfattet af gennemførelsesforanstaltninger, bør Kommissionen kontrollere, om CE-mærkningsordningen er troværdig i øjeblikket som foreslået af ordføreren i forbindelse med betragtning 9 og bilag III. Ændringsforslag 19 ARTIKEL 4, STK. 1 A (nyt) (1a) Hvis fabrikanten ikke er etableret eller repræsenteret i Fællesskabet, er det importørens ansvar at sikre, at der foreligger en sådan overensstemmelseserklæring, som opfylder alle juridiske forpligtelser. Det er importørens ansvar at sikre, at det produkt, som han ønsker at markedsføre på EUmarkedet, er forsynet med en overensstemmelseserklæring, når fabrikanten ikke er etableret eller repræsenteret i Det Europæiske Fællesskab. Ændringsforslag 20 ARTIKEL 6, STK. 1, afsnit 1 1. Konstaterer en medlemsstat, at et energiforbrugende produkt, der er CEmærket som omhandlet i artikel 4, når det anvendes efter hensigten, ikke opfylder alle 1. Konstaterer en medlemsstat, at et energiforbrugende produkt, der er CEmærket som omhandlet i artikel 4, når det anvendes efter hensigten, ikke opfylder alle PE /30 PR\ doc

15 de relevante bestemmelser i den for produktet gældende gennemførelsesforanstaltning, og/eller at CE-mærkningen anvendes uberettiget, pålægges det fabrikanten eller dennes repræsentant at bringe det energiforbrugende produkt i overensstemmelse med bestemmelserne i den for produktet gældende gennemførelsesforanstaltning og/eller med CE-mærkningsbestemmelserne og at bringe overtrædelsen til ophør på de betingelser, som medlemsstaten fastsætter. de relevante bestemmelser i den for produktet gældende gennemførelsesforanstaltning, og/eller at CE-mærkningen anvendes uberettiget, pålægges det fabrikanten, dennes repræsentant eller importøren at bringe det energiforbrugende produkt i overensstemmelse med bestemmelserne i den for produktet gældende gennemførelsesforanstaltning og/eller med CE-mærkningsbestemmelserne og at bringe overtrædelsen til ophør på de betingelser, som medlemsstaten fastsætter. Se begrundelsen til ændringsforslag 19. Ændringsforslag 21 ARTIKEL 7, STK Overensstemmelsesvurderingsprocedurerne specificeres i gennemførelsesforanstaltningerne, og fabrikanterne har valget mellem den interne designkontrol, der er omhandlet i bilag IV, og miljøforvaltningssystemet, der er omhandlet i bilag V. Når det er behørigt begrundet og står i forhold til risikoen, udvælges overensstemmelsesvurderingsproceduren blandt modul B, C, D og E i afgørelse 93/465/EØF. Er et energiforbrugende produkt, der er omfattet af gennemførelsesforanstaltninger, designet af en organisation, der er registreret i overensstemmelse med Europa- Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 761/2001 1, og er designfunktionen omfattet af denne registrering, antages 2. Overensstemmelsesvurderingsprocedurerne specificeres i gennemførelsesforanstaltningerne, og fabrikanterne har valget mellem den interne designkontrol, der er omhandlet i bilag IV, og fællesskabsordningen for miljøledelse og miljørevision (EMAS), som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 761/2001. Den nationale overvågningsmyndighed anvender på eget initiativ, eller fordi der er en begrundet formodning for, at produktet ikke er i overensstemmelse med forskrifterne i gennemførelsesforanstaltningerne, overensstemmelsesvurderingsproceduren, der udvælges blandt modul B, C, D og E i afgørelse 93/465/EØF. PR\ doc 15/30 PE

16 denne organisations miljøforvaltningssystem at opfylde kravene i bilag V til dette direktiv. Er et energiforbrugende produkt, der er omfattet af gennemførelsesforanstaltninger, designet af en organisation, der har et miljøforvaltningssystem, hvori indgår produktdesignfunktionen, og som gennemføres i overensstemmelse med harmoniserede standarder, hvis referencenumre er blevet offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende, antages dette miljøforvaltningssystem at opfylde kravene i bilag V. 1 EFT L 114 af , s. 1. Dette ændringsforslag har to målsætninger. For det første overlades det til fabrikanten at vælge mellem to forskellige ordninger, der kan benyttes til at evaluere, om et produkt er i overensstemmelse med reglerne, nemlig enten intern designkontrol eller EMAS. For det andet foretages der en indskrænkning i den fleksibilitet, der er tilladt ifølge bilag V, og som forøger antallet af miljøforvaltningssystemer. Ordføreren foreslår i øvrigt, at bilag V udgår. Dette standpunkt er i fuldstændig overensstemmelse med den afstemning, der fandt sted i Europa-Parlamentet den 14. februar 2001 og resulterede i, at der blev vedtaget en ny forordning om en fællesskabsordning for miljøledelse og miljørevision (EMAS). Det er en tekst, der giver EMAS-ordningen større rækkevidde og således gør det muligt for ordningen i højere grad at bidrage til miljøbeskyttelsen. For nylig har kommissær Margot Wallström understreget, at EMAS er et vigtigt redskab i den integrerede produktpolitik og derfor fortjener at få en fremtrædende placering. Ændringsforslag 22 ARTIKEL 7, STK. 2 A (nyt) (2a) Overvågningsmyndigheden inddrager automatisk et bemyndiget organ, der har til opgave at kontrollere, om produkterne er i overensstemmelse med standarderne, i forbindelse med ethvert produkt, der i kraft af sine iboende egenskaber udgør en risiko for menneskets sundhed. PE /30 PR\ doc

17 Selv om det virker umuligt for de kompetente myndigheder at foretage en systematisk kontrol af hvert eneste produkt, der markedsføres på EU-markedet, er den nuværende løsningsmodel, hvor virksomhederne selv står for overensstemmelseserklæringen, heller ikke tilfredsstillende. Derfor stilles der forslag om en trindelt strategi: den nationale overvågningsmyndighed skal inddrage de bemyndigede organer og eventuelt oprette sådanne nye organer i forbindelse med ethvert produkt, der udgår en risiko for menneskets sundhed (f.eks. ovne eller gasfyr). Ændringsforslag 23 ARTIKEL 11, STK Medlemsstaterne udpeger de myndigheder, der er ansvarlige for anvendelsen af dette direktiv. De tilskynder disse myndigheder til at samarbejde med hinanden og forsyne hinanden med oplysninger for at lette anvendelsen af dette direktiv. Ved det administrative samarbejde og udvekslingen af oplysninger gøres der i videst muligt omfang brug af elektroniske kommunikationsmidler, og der kan gives støtte hertil gennem de relevante fællesskabsprogrammer. 1. Medlemsstaterne udpeger de myndigheder, der er ansvarlige for anvendelsen af dette direktiv. De tilskynder disse myndigheder til at samarbejde med hinanden og forsyne hinanden med oplysninger for at lette anvendelsen af dette direktiv. Ved det administrative samarbejde og udvekslingen af oplysninger gøres der i videst muligt omfang brug af elektroniske kommunikationsmidler, og der kan gives støtte hertil gennem de relevante fællesskabsprogrammer. Udveksling af oplysninger om de energiforbrugende produkters økologiske profil og miljøegenskaber bør fremmes ved centraliseret databehandling og styres ved hjælp af empiriske analyser for hver enkelt industrigren. De berørte parter kan få adgang til disse oplysninger efter anmodning. Delvis genfremsættelse af et ændringsforslag, der blev stillet af ordføreren for udtalelsen fra Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi: udveksling af oplysninger mellem de kompetente myndigheder på nationalt plan bør være baseret på åbenhed og effektivitet. Derfor er det vigtigt at understrege, at medlemsstaterne bør indføre en centraliseret database om miljøvenligt design, der suppleres af en sektorspecifik strategi. PR\ doc 17/30 PE

18 Ændringsforslag 24 ARTIKEL 11 A (ny) Artikel 11a Foranstaltninger for små og mellemstore virksomheder og for meget små virksomheder 1. Der foreslås følgende foranstaltning for at sætte de små og mellemstore virksomheder og de meget små virksomheder i stand til at efterleve bestemmelserne i dette direktiv: Kommissionen opretter en offentligt tilgængelig database, som bl.a. kan omfatte forenklede analysemodeller for produkternes livscyklus, simuleringer af den positive miljøpåvirkning for hver enkelt etape i produktets livscyklus samt de krav til miljøvenligt design, der må prioriteres højest for at begrænse disse produkters energiforbrug, vandforbrug og støjbelastning. 2. Medlemsstaterne ansporer navnlig ved en udbygning af støttenetværk og -strukturer de små og mellemstore virksomheder og de meget små virksomheder til at udvikle en miljøbevidst strategi allerede fra produktets designfase og til at tilpasse sig de kommende EUbestemmelser. Det er vigtigt at have i erindring, at de små virksomheder (virksomheder med under 50 ansatte) og i endnu højere grad de meget små virksomheder (virksomheder med under 10 ansatte) står over for særlige vanskeligheder. De mangler bl.a. de menneskelige og/eller økonomiske ressourcer til at holde sig orienteret om de gældende EU-bestemmelser for at kunne efterleve disse bestemmelser! Dette er en økonomisk og social realitet, som Kommissionen ikke tager tilstrækkelig højde for i sit forslag. Denne nye artikel foreslår, at der indføres målrettede redskaber for at hjælpe de små og mellemstore virksomheder og de meget små virksomheder med at markedsføre produkter med miljøvenligt design. PE /30 PR\ doc

19 Ændringsforslag 25 ARTIKEL 11 B (ny) Artikel 11b Forbrugeroplysning 1. Producenter og distributører sikrer, at forbrugerne af energiforbrugende produkter med miljøvenligt design i passende form modtager de nødvendige oplysninger om: a) produktets miljøegenskaber over hele dets livscyklus b) produktets økologiske profil og fordelene ved det miljøvenlige design c) disse aspekters betydning for en reduktion af energiforbruget ved en bæredygtig anvendelse af produktet. 2. Medlemsstaterne fremmer i samarbejde med de nationale og/eller regionale miljøforvaltningsagenturer udarbejdelsen af "energispareråd", der først og fremmest fordeles til EU-husholdninger i byområderne. Dette ændringsforslag indfører en ny artikel om "forbrugeroplysning". Det er en konkret reaktion på Kommissionens udtalelser på s. 11 i begrundelsen til det foreliggende forslag, hvor det konstateres, at den væsentligste hindring for de energieffektive apparater i husholdningssektoren er forbrugernes manglende viden. Hvis medlemsstaterne udarbejder en vejledning med titlen "Energispareråd: et mindre og bedre forbrug!", kan denne vejledning fungere som et effektivt redskab til at bevidstgøre forbrugerne om miljøbeskyttelse og til at fremme afsætningen af produkter med miljøvenligt design. Ændringsforslag 26 ARTIKEL 12, STK. 1, LITRA A (a) Med hensyn til udvælgelsen af de energiforbrugende produkter, der skal være omfattet: i) salget af og handelen med det energiforbrugende produkt skal være (a) Med hensyn til udvælgelsen af de energiforbrugende produkter, der skal være omfattet: i) salget af og handelen med det energiforbrugende produkt skal være PR\ doc 19/30 PE

20 betydelig ii) det energiforbrugende produkt skal have en væsentlig miljøpåvirkning iii) det energiforbrugende produkt skal have et betydeligt potentiale med hensyn til at mindske dets miljøpåvirkning, uden at det medfører urimelige omkostninger iv) der skal tages hensyn til Fællesskabets prioriteringer på miljøområdet som f.eks. fastsat i afgørelse nr. 1600/2002/EF. betydelig ii) det energiforbrugende produkt skal have en væsentlig miljøpåvirkning iii) det energiforbrugende produkt skal have et betydeligt potentiale med hensyn til at mindske dets samlede miljøpåvirkning iv) der skal tages hensyn til Fællesskabets prioriteringer på miljøområdet som f.eks. fastsat i afgørelse nr. 1600/2002/EF om fastlæggelse af Fællesskabets sjette miljøhandlingsprogram, de gældende fællesskabsbestemmelser og de forpligtelser, der er indgået i henhold til Kyoto-protokollen fra Kræver ingen nærmere forklaring. Ændringsforslag 27 ARTIKEL 12, STK. 1, LITRA B (b) Med hensyn til foranstaltningens indhold: i) der skal tages hensyn til hele produktets livscyklus ii) produktets brugsegenskaber må ikke blive påvirket i væsentlig grad iii) der må ikke være nogen negativ effekt på sundheden og sikkerheden iv) der bør ikke være væsentlige negative konsekvenser for forbrugerne, navnlig hvad angår produktets pris og livscyklusomkostninger v) der bør ikke være væsentlige negative konsekvenser for fabrikanternes konkurrenceevne, heller ikke på markeder (b) Med hensyn til foranstaltningens indhold: i) der skal tages hensyn til hele produktets livscyklus, og i denne forbindelse prioriteres de mest relevante kriterier, således at det i visse faser af produktets livscyklus er muligt at indkredse de vigtigste kilder til negative miljøpåvirkninger og undgå enhver form for overførsel af forurening ii) produktets brugsegenskaber må ikke blive påvirket i væsentlig grad iii) der må ikke være nogen negativ effekt på sundheden og sikkerheden iv) der bør ikke være væsentlige negative konsekvenser for forbrugerne, navnlig hvad angår produktets købspris og samlede livscyklusomkostninger v) der bør ikke være væsentlige negative konsekvenser for fabrikanternes konkurrenceevne, heller ikke på markeder PE /30 PR\ doc

21 uden for Fællesskabet. uden for Fællesskabet. Det er hensigtsmæssigt at basere sig på livscyklusbegrebet, fordi det herved bliver muligt at integrere en række forskelligartede krav (vedrørende miljø, sundhed, sikkerhed, støj) i den samme retsakt. Kommissionens tekst er imidlertid ikke formuleret tilstrækkelig præcist, hvad angår behovet for at fokusere på visse parametre i visse faser af produktets livscyklus, hvis man vil have indblik i og reagere effektivt over for et energiforbrugende produkts miljømæssige konsekvenser. Ændringsforslag 28 ARTIKEL 12, STK Ved gennemførelsesforanstaltningerne skal der fastsættes generiske krav til miljøvenligt design i overensstemmelse med bilag I og/eller specifikke krav til miljøvenligt design i overensstemmelse med bilag II. Der skal indføres specifikke krav til miljøvenligt design for udvalgte miljøaspekter, som har en væsentlig miljøpåvirkning. 2. Ved gennemførelsesforanstaltningerne skal der fastsættes generiske krav til miljøvenligt design i overensstemmelse med bilag I og/eller specifikke krav til miljøvenligt design i overensstemmelse med bilag II. Der skal indføres specifikke krav til miljøvenligt design for udvalgte miljøaspekter, som har en væsentlig miljøpåvirkning. Der indføres navnlig generiske krav til miljøvenligt design, når fastsættelse af specifikke begrænsninger vedrørende visse miljøaspekter af et produkt, som har en væsentlig miljøpåvirkning, ikke kan forventes at resultere i den nødvendige fleksibilitet, således at der kan ske en passende afvejning af disse miljøaspekter for at forbedre produktets miljøegenskaber. Under forberedelsen af en gennemførelsesforanstaltning indkredser man typisk adskillige vigtige miljøaspekter, der vedrører et givet produkt. I denne forbindelse kan en forbedring af et miljøaspekt resultere i en forværring af et andet miljøaspekt (f.eks. kan det være nødvendigt at anvende et giftigt stof for at opnå større energieffektivitet, og en reduceret materialeanvendelse og miniaturisering kan skabe vanskeligheder i en genbrugssituation). Derfor er det bydende nødvendigt at benytte generiske krav til miljøvenligt design for at sikre, at de forskellige miljøaspekter behandles på en integreret måde af produktdesigneren, og disse krav vil udløse bestræbelser på at foretage løbende forbedringer af en række aspekter, således at man ikke kun tilgodeser et givet kvantitativt mål. PR\ doc 21/30 PE

22 Ændringsforslag 29 ARTIKEL 12, STK. 3 A (nyt) 3a. Senest 12 måneder efter vedtagelsen af rammedirektivet forelægger Kommissionen et handlingsprogram, der specificerer de gennemførelsesforanstaltninger, den først og fremmest ville udvikle. Som arbejdsgrundlag for udarbejdelsen af dette handlingsprogram kunne benyttes en vejledende liste over prioriterede produkter, baseret på kuldioxidemissionerne, som f.eks. udstyr til opvarmning og produktion af varmt vand, systemer med elektriske motorer, belysning i husholdninger og tjenesteydelsessektoren, husholdningsapparater, kontorudstyr i husholdnings- og tjenesteydelsessektoren, forbrugerelektronik, klimaanlæg til kommerciel brug og brug af audio- og videoprodukter i stand by-position. Hvis man allerede i dette forslag til rammedirektiv opregner de prioriterede produkter, der skal omfattes af gennemførelsesforanstaltninger, risikerer man at opnå det modsatte af hensigten og at forsinke hele processen. Til gengæld er det vigtigt at opstille en tidsplan for at gøre det muligt for Kommissionen at forberede sig på eventuelle gennemførelsesforanstaltninger. Den vejledende liste over prioriterede produkter for EU som allerede defineret i listen på side 29 i begrundelsen skal tjene som arbejdsgrundlag for Kommissionen. Ændringsforslag 30 ARTIKEL 12, STK. 3 B (nyt) 3b. Kommissionen forelægger en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet hvert femte år med de resultater, der er opnået, hvor der er indført gennemførelsesforanstaltninger, og hvor der er anvendt frivillige aftaler med industrien. PE /30 PR\ doc

23 Ændringsforslag 31 ARTIKEL 14, STK. 1 A (nyt) 1a. Udvalget bistås af et rådgivende udvalg, der er placeret forud for komitologiproceduren efter en procedure svarende til den, der er indført i forbindelse med Miljømærkenævnet (beslutning 2000/730/EF). Det sikres, at berørte parter deltager faktisk og ligeligt i dette rådgivende udvalg. Det er bydende nødvendigt at sikre et effektivt samarbejde mellem forskriftsudvalget og de berørte parter, for så vidt som det valgte juridiske instrument (rammedirektiv) lægger op til, at samtlige de gennemførelsesforanstaltninger, der er defineret i artikel 12, forslagets egentlige "rygrad", bliver vedtaget i komitologiproceduren. Derfor bør der indføres en prækomitologiprocedure, som gør det muligt for de forskellige dele af industrien, ngo'er på miljøområdet, sammenslutninger af SMV'er og små og meget små virksomheder samt endog forbrugersammenslutninger at blive hørt, inden der træffes afgørelse i det i artikel 14 omhandlede udvalg. Ændringsforslag 32 ARTIKEL 15 Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser vedrørende de sanktioner, der skal anvendes i tilfælde af overtrædelse af de nationale bestemmelser, der vedtages i medfør af dette direktiv, og træffer alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at de anvendes. Sanktionerne skal være effektive, stå i forhold til overtrædelsen og have en afskrækkende virkning. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen disse bestemmelser senest den dato, der er fastsat i artikel 18, stk. 1, og underretter den straks om eventuelle senere ændringer. Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser vedrørende de sanktioner, der skal anvendes i tilfælde af overtrædelse af de nationale bestemmelser, der vedtages i medfør af dette direktiv, og træffer alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at de anvendes. Sanktionerne skal være effektive, stå i forhold til overtrædelsen og have en afskrækkende virkning. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen disse bestemmelser senest den dato, der er fastsat i artikel 18, stk. 1, og underretter den straks om eventuelle senere ændringer. Kommissionen underretter hver medlemsstat om enhver sanktion truffet i Fællesskabet i medfør af dette direktiv. PR\ doc 23/30 PE

24 Ændringsforslag 33 BILAG I, DEL 2, PUNKT Den vurdering, der er beskrevet i del 1 i dette bilag, skal i overensstemmelse med gennemførelsesforanstaltningen vedrøre følgende faser af produktets livscyklus, i det omfang de vedrører produktdesignet: 2.1. Den vurdering, der er beskrevet i del 1 i dette bilag, skal vedrøre følgende faser af produktets livscyklus, i det omfang de vedrører produktdesignet: Den nuværende tekst giver indtryk af, at evalueringen skal foretages, efter at gennemførelsesforanstaltningen er gennemført, mens den tværtimod skal foretages inden, dvs. i forbindelse med evalueringen af den indvirkning, der er beskrevet i del I, Almindelige bestemmelser. Ændringsforslag 34 BILAG III CE-mærkningen skal være mindst 5 mm høj. Hvis CE-mærkningen formindskes eller forstørres, skal modellens størrelsesforhold, som anført ovenfor, overholdes. CE-mærkningen skal anbringes på det energiforbrugende produkt. Hvis dette ikke er muligt, skal den anbringes på emballagen og på følgedokumenterne. CE-mærkningen skal være mindst 5 mm høj. Hvis CE-mærkningen formindskes eller forstørres, skal modellens størrelsesforhold, som anført ovenfor, overholdes. CE-mærkningen skal anbringes på det energiforbrugende produkt. Hvis dette ikke er muligt, skal den anbringes på emballagen og på følgedokumenterne. Kommissionen udarbejder en rapport om fabrikanters og distributørers respekt for standarderne, der giver dem ret til at anbringe CE-mærket på deres produkter. Denne rapport fremsendes til Europa- Parlamentet, Rådet og de berørte parter, og under alle omstændigheder inden medlemsstaterne anvender bestemmelserne i dette direktiv fra den 1. juli Se begrundelsen til ændringsforslag 9. PE /30 PR\ doc

25 Ændringsforslag 35 BILAG V 1. I dette modul beskrives den procedure, hvorved den fabrikant, der opfylder kravene i punkt 2 i dette bilag, sikrer og erklærer, at det energiforbrugende produkt opfylder kravene i den for produktet gældende gennemførelsesforanstaltning. Fabrikanten eller dennes repræsentant skal anbringe CE-mærkningen som omhandlet i artikel 4 på hvert enkelt energiforbrugende produkt og udarbejde en skriftlig overensstemmelseserklæring. Overensstemmelseserklæringen kan omfatte et eller flere produkter og skal opbevares af fabrikanten. 2. Fabrikanten skal iværksætte de elementer af miljøforvaltningssystemet, der er anført i punkt 3 i dette bilag. 3. Miljøforvaltningssystemet I dette punkt defineres de miljøforvaltningssystemelementer og -procedurer, der er nødvendige for at forbedre produkternes miljøegenskaber, således at det sikres, at det energiforbrugende produkt er i overensstemmelse med kravene i den for produktet gældende gennemførelsesforanstaltning. 3.1 Politik for produktets miljøegenskaber Fabrikanten skal kunne dokumentere en forbedring af produktets generelle miljøegenskaber og at etablere en ramme for fastsættelse og revision af målsætninger og indikatorer for produktets miljøegenskaber, idet der tages hensyn til kravene i gennemførelsesforanstaltningen. Alle de tiltag, som fabrikanten indfører for at fastsætte og forbedre produktets økologiske profil under design- og fremstillingsprocessen, skal dokumenteres systematisk og grundigt i form af skriftlige procedurer og instruktioner. udgår PR\ doc 25/30 PE

26 De skal specielt indeholde en fyldestgørende beskrivelse af: - produktets væsentlige miljøaspekter og -påvirkninger og deres art - målsætningerne og indikatorerne for produktets miljøegenskaber og ledelsens organisationsstruktur, ansvarsområde og kompetence samt ressourcetildelingen i spørgsmål vedrørende gennemførelsen og ajourføringen af dem - den kontrol og de afprøvninger, der skal gennemføres efter fremstillingen for at kontrollere produktets miljøegenskaber i forhold til miljøegenskabsindikatorerne - procedurerne til kontrol af den krævede dokumentation og sikring af, at den er ajourført metoden til kontrol af gennemførelsen og effektiviteten af miljøforvaltningssystemet. 3.2 Planlægning Fabrikanten skal fastlægge og ajourføre a) procedurer til fastlæggelse af produktets økologiske profil b) målsætninger og indikatorer for produktets miljøegenskaber, hvori der tages hensyn til de teknologiske løsningsmuligheder, som de tekniske og økonomiske krav lægger op til c) et program for opfyldelse af disse målsætninger. 3.3 Gennemførelse a) Ansvarsområderne og beføjelserne skal defineres og dokumenteres, således at produktets miljøegenskaber sikres effektivt, og således at der rapporteres om politikkens effektivitet med henblik på ajourføring og forbedring. b) Der skal udarbejdes dokumenter med beskrivelse af de designkontrolteknikker, der er indført, og de processer og systematiske foranstaltninger, der anvendes ved produktdesignet. PE /30 PR\ doc

27 c) Dokumenter indeholdende resultaterne af de målinger af kravene til miljøvenligt design, der er gennemført, herunder nærmere oplysninger om disse målingers overensstemmelse sammenlignet med de krav til miljøvenligt design, der er fastsat i den for produktet gældende gennemførelsesforanstaltning. d) Fabrikanten skal fastlægge specifikationer, hvoraf det specielt fremgår, hvilke standarder der er blevet anvendt; hvis de standarder, der er omhandlet i artikel 9, ikke er anvendt, eller hvis de ikke fuldt ud omfatter kravene i den relevante gennemførelsesforanstaltning, skal det beskrives, hvilke midler der er anvendt for at sikre overensstemmelse. e) Fabrikanten skal udarbejde og ajourføre oplysninger til beskrivelse af de grundlæggende elementer af miljøforvaltningssystemet og procedurerne for kontrol af samtlige krævede dokumenter. 3.4 Kontrol og afhjælpning a) Fabrikanten skal fastlægge og ajourføre procedurer til undersøgelse og håndtering af manglende overensstemmelse og gennemføre de ændringer i de dokumenterede procedurer, som afhjælpningen af mangler kræver. b) Fabrikanten skal mindst hvert tredje år gennemføre en fuldstændig intern revision af miljøforvaltningssystemet. Modsat det, Kommissionen hævder på side 13 i sin begrundelse til det foreliggende forslag: "Det forventes også at gøre fællesskabsordningen for miljøledelse og miljørevision mere kendt og synlig", risikerer dette bilag V at give dødsstødet til EMAS, da det tillader og favoriserer andre miljøforvaltningssystemer, når det skal dokumenteres, at et produkt er i overensstemmelse med reglerne. Dette bilag skaber kun forvirring, hvor der var brug for at opstille klare mål. Ordføreren foreslår derfor, at det simpelthen udgår. PR\ doc 27/30 PE

28 BEGRUNDELSE Bæredygtig udvikling er et af EU's hovedmål (artikel 2 og 6). Man bør opmuntre ethvert initiativ til at mindske produkters negative virkninger for miljøet, og vel at mærke i hele produkternes levetid. Derfor må man stille sig positivt til det foreliggende forslag fra Kommissionen til direktiv om rammerne for fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af energiforbrugende produkter. Kommissionen har gjort miljøvenligt design til en af sine tre hovedakser i den integrerede produktpolitik med anvendelse af princippet om, at forureneren betaler, og at forbrugeren skal kunne foretage et velbegrundet valg. Dette koncept er ikke en egentlig nyhed. Siden begyndelsen af 1990'erne har visse virksomheder benyttet miljøforvaltningssystemer for lige fra begyndelsen at tage højde for indvirkningerne på miljøet af hele et produkts livscyklus: fra vugge til grav. Integration af miljøet på det stadium, hvor de tekniske muligheder er størst: det er hele formålet med miljøvenligt design. Det antages, at mere end 80 % af de negative virkninger for miljøet afgøres i produktets produktionsfase. Samme fase tegner sig også for 90 % af fabrikantens omkostninger. Sammenfattende kan siges, at miljøvenligt design ofte er til fordel for fabrikanten. Hvis fabrikanten benytter denne forebyggende tilgang, giver det ham fordele som kendskab til og bedst mulige anvendelse af råstoffer og energi, foregribelse og overholdelse af miljøregler, imødekommelse af sine kunders forventninger og navnlig øget tillid fra forbrugeren til disse produkter. Forbrugerne bliver ikke ladt i stikken. Hvis de informeres korrekt (hvilket sjældent er tilfældet, se senere), kan de på sigt få økonomisk fordel af miljøvenlige produkter, for selv om disse produkter (f.eks. lavenergipærer) ofte er dyrere i indkøb, holder de også længere og gør det muligt for køberen at opnå energibesparelser, når de bruges. Generelt frembyder miljøvenligt design talrige indbyggede fordele for nuværende og kommende generationer. Den bør fremmes som ethvert fornuftigt tiltag, der tjener en konkret interesse: miljøet. I første række med dette forslag til rammedirektiv, der har et meget omfattende anvendelsesområde. Alle energikilder er omfattet, selv om sandsynligvis kun de, der anvender elektricitet eller fast, flydende eller luftformigt brændsel, vil blive omfattet af gennemførelsesforanstaltninger. Anvendelsesområdet omfatter ligeledes særskilte dele til slutbrugerne. Til gengæld er motorkøretøjer undtaget, da der allerede gælder særlige bestemmelser for dem. Ordføreren er indforstået med det valgte anvendelsesområde, der tilsigter at gennemføre den integrerede produktpolitik for en bred vifte af produkter, der tegner sig for ca. 40 % af CO 2 -emissionerne i atmosfæren. Valg af juridisk instrument: Det forekommer hensigtsmæssigt, at der er valgt et rammedirektiv, som ikke indebærer nogen øjeblikkelige forpligtelser. Ordføreren er dog ikke begejstret for, at man efter komitologiproceduren vedtager PE /30 PR\ doc

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender * UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender * UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender FORELØBIG 2004/0141(CNS) 8.11.2004 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets forordning om

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

DAGSORDEN 31. MAJ - 1. JUNI 2006 BRUXELLES RETTELSE. Mødedokument

DAGSORDEN 31. MAJ - 1. JUNI 2006 BRUXELLES RETTELSE. Mødedokument Mødedokument RETTELSE DAGSORDEN 31. MAJ - 1. JUNI 2006 BRUXELLES MED DE ÆNDRINGER, SOM FORMANDEN VIL FORESLÅ VED BEGYNDELSEN AF MØDET ONSDAG DEN 31. MAJ 2006 30/05/06 PE DA DA Forklaring af procedurerne

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 6.12.2010 2010/0228(NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om undertegnelse af aftalen

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 10.5.2012 2012/2037(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler (2012/2037(INI))

Læs mere

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNIONEN TOLDPOLITIK B1 Generelle toldlovgivningsspørgsmål og toldprocedurer af økonomisk betydning Bruxelles, den 5. december 2001 TAXUD/741/2001

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.01.2002 KOM(2001) 809 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Danmark til i overensstemmelse med artikel 8, stk. 4, i direktiv

Læs mere

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 I medfør af 26 i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1171 af 2. december 2004, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.10.2013 COM(2013) 680 final 2013/0327 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings-

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme EUROPA-PARLAMENTET 1999 Budgetudvalget 2004 FORELØBIG 2000/0024(COD) 10. april 2002 UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetudvalget til Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 8. april 2014 EU-dom giver Rådet og Parlamentet et skøn mht. at vælge mellem

Læs mere

7161/03 HV/hm DG H I DA

7161/03 HV/hm DG H I DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 25. marts 2003 7161/03 FRONT 22 COMIX 139 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Kongeriget Spanien med henblik på vedtagelse af Rådets direktiv

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 27.2.2013 2012/2322(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om onlinespil i det indre marked (2012/2322(INI)) Udvalget om det Indre

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s.

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s. 1993L0033 DA 11.05.1999 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213, Udkast til RÅDETS FORORDNING (EF) om fordeling af indirekte målte finansielle formidlingstjenester (FISIM) inden for rammerne af det europæiske national og regionalregnskabssystem (ENS) /* KOM/97/0050

Læs mere

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. Finde de svar, der giver brugbare løsninger

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. Finde de svar, der giver brugbare løsninger Environmental Compliance Assistance Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar Finde de svar, der giver brugbare løsninger René Grøn European Commission DG Environment and Industry Miljømæssige

Læs mere

Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner 1

Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner 1 Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 KEB Alm.del Bilag 355 Offentligt Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner 1 (til samtlige ministerier med tilhørende institutioner m.v.) I

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 11.1.2010 2009/0009(CNS) UDKAST TIL UDTALELSE fra Retsudvalget til Økonomi- og Valutaudvalget om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF

Læs mere

Christa Prets Ligebehandling af kvinder og mænd i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser

Christa Prets Ligebehandling af kvinder og mænd i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser 25. marts 2004 A5-0155/37 ÆNDRINGSFORSLAG 37 37 Betragtning 10 (10) En sådan lovgivning bør forbyde forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med adgang til og levering af varer og. Tjenesteydelser

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked FORELØBIG 2000/0743(INC) 5. marts 2002 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked til

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet

EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet Grønne offentlige indkøb (Green Public Procurement GPP) er et frivilligt instrument. Dette dokument indeholder de kriterier for grønne offentlige

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONEN. Ledsagedokument til

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONEN. Ledsagedokument til KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 4.12.2008 SEK(2008) 2938 C6-0470/08 ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONEN Ledsagedokument til KOMMISSIONENS FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK

ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE UNIONS ORGANER AFGØRELSE AF 10. februar 2000 OM EN ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. 7.12.2007 PE398.540v01-00

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. 7.12.2007 PE398.540v01-00 EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 7.12.2007 PE398.540v01-00 ÆNDRINGSFORSLAG 1-8 Udkast til indstilling ved andenbehandling (PE398.305v01-00) Janelly Fourtou

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/30/EU

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/30/EU 29.3.2014 Den Europæiske Unions Tidende L 96/79 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/30/EU af 26. februar 2014 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om elektromagnetisk kompatibilitet

Læs mere

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.10.2009 KOM(2009)608 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Republikken Estland og Republikken Slovenien til at

Læs mere

Tilsyn i praksis. Pia Westphalen

Tilsyn i praksis. Pia Westphalen Tilsyn i praksis Pia Westphalen 11-12-2012 Sekretariat for Ecodesign og Energimærkning af Produkter Sekretariat nedsat af Energistyrelsen til at varetage opgaver vedrørende administration og koordinering

Læs mere

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 119 Offentligt

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 119 Offentligt Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 119 Offentligt NOTAT Miljøteknologi J.nr. mst-5200-00056 Ref. Kaasm/CLF Den 16. januar 2015 Rammenotat til Folketingets Europaudvalg og Miljøudvalg vedr. Kommissionens

Læs mere

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1459/2006 af 28. september 2006 om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, på visse kategorier af aftaler og samordnet

Læs mere

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse 00065/2010/DA WP 174 Udtalelse nr. 4/2010 om FEDMA's europæiske adfærdskodeks for brug af personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring vedtaget

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget UDKAST TIL UDTALELSE

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Budgetudvalget 2009 FORELØBIG 2004/0153(COD) 12.5.2005 UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetudvalget til Kultur- og Uddannelsesudvalget om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2005

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2005 EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««Budgetudvalget 2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2005 Vedlagt fremsendes forslag til bevillingsoverførsel C 18 Regnskabsåret

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Supplerende samlenotat vedrørende de sager inden for Justitsministeriets ansvarsområde, der forventes behandlet på

Læs mere

Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse. Spørgeskema

Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse. Spørgeskema Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse Spørgeskema De nuværende rammebestemmelser udløber ifølge planen ved udgangen af 2007. Med henblik på revisionen af rammebestemmelserne

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972L0166 DA 11.06.2005 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 24. april 1972 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

NYE FINANSPOLITISKE RAMMER

NYE FINANSPOLITISKE RAMMER NYE FINANSPOLITISKE RAMMER Den statsgældskrise, der truer stabiliteten i Den Økonomiske og Monetære Union, fremhæver det presserende behov for væsentlige forbedringer af den finanspolitiske ramme. En omfattende

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 100 A og 213,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 100 A og 213, L 217/18 DA EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/48/EF af 20. juli 1998 om ændring af direktiv 98/34/EF om en informationsprocedure med hensyn til tekniske standarder og forskrifter EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget, Retsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen indfører ny procedure til beskyttelse

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Nr. 3/2005

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Nr. 3/2005 EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Nr. 3/2005 Om: Andragende af Maria BRZEZINSKA om forskelsbehandling af polske sygeplejersker

Læs mere

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER De små virksomheder er rygraden i Europas økonomi. Det er her, jobbene skabes, og her forretningsidéerne udklækkes. Europas bestræbelser på at indføre den nye økonomi

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0402 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0402 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0402 Bilag 3 Offentligt MILJØstyrelsen Erhverv J.nr. MST-140-00019 Ref UR 3. september 2008 REVIDERET GRUNDNOTAT Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

Retningslinjer for de forsikringsmæssige hensættelsers og de udskudte skatters tabsabsorberende evne

Retningslinjer for de forsikringsmæssige hensættelsers og de udskudte skatters tabsabsorberende evne EIOPA-BoS-14/177 DA Retningslinjer for de forsikringsmæssige hensættelsers og de udskudte skatters tabsabsorberende evne EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 21.1.2013 2012/2208(DEC) UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 24.7.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 193/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 662/2010 af 23. juli 2010 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 15. november 2010 Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.: 2010-7614-0030 Dok.: OTE40148 G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T vedrørende

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om produktansvar (85/374/EØF)

RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om produktansvar (85/374/EØF) 1985L0374 DA 04.06.1999 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt

Læs mere

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR 1 Formål EU-Kommissionen stillede den 20. oktober 2011 forslag til en revision af det nugældende direktiv om markeder for finansielle

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 22.2.2013 2011/0284(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse til Retsudvalget

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra:

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra: Forudsætning for CE-mærkning En fabrikant kan først CE-mærke sit produkt og dermed få ret til frit at sælge byggevaren i alle EU-medlemsstater, når fabrikanten har dokumenteret, at varens egenskaber stemmer

Læs mere

Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1

Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1 Forslag til Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1 Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner 1. Loven finder anvendelse på apparater, faste anlæg og radioudstyr, som bringes i omsætning, gøres

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.6.2013 SWD(2013) 223 final C7-0208/13 ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet,

Læs mere

En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder

En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder EU s forsamling af lokale og regionale repræsentanter 1 Regionsudvalget i dag: en rolle i udvikling Vi er ambassadører for Europa i regionerne,

Læs mere

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3.

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Dato: 3. april 2014 Sag: FO-14/02776-1 Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Problemstilling En erhvervsdrivende skal kunne dokumentere, at faktiske forhold, der oplyses om i markedsføringen,

Læs mere

MiFID II og MiFIR. 1 Formål

MiFID II og MiFIR. 1 Formål MiFID II og MiFIR DIREKTIV OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG OPHÆVELSE AF EU- ROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/39/EF SAMT FORORDNING OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER 1 Formål

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2008/2173(INI) 20.11.2008 UDKAST TIL BETÆNKNING om beskyttelse af forbrugere, især mindreårige, i forbindelse med brugen

Læs mere

(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk)

(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) 31.3.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 93/1 I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 509/2006 af 20. marts 2006 om garanterede traditionelle specialiteter i forbindelse

Læs mere

SPT. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries. Ny Kosmetikforordning

SPT. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries. Ny Kosmetikforordning Information til foreningens medlemmer Ny Kosmetikforordning Kgs. Lyngby den 4. januar 2010 Den nye Kosmetikforordning blev offentliggjort i EU s Lovtidende den 22. december 2009. Forordningen (der er dateret

Læs mere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 5. februar 2007 Folketingets repræsentant ved EU. Roaming. Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 5. februar 2007 Folketingets repræsentant ved EU. Roaming. Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 5. februar 2007 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Roaming Resumé Kommissionen har fremsat et forslag til forordning

Læs mere

Tjenesteydelser: Kommissionen fremlægger forslag til et direktiv til bekæmpelse af bureaukrati, der hæmmer Europas konkurrenceevne

Tjenesteydelser: Kommissionen fremlægger forslag til et direktiv til bekæmpelse af bureaukrati, der hæmmer Europas konkurrenceevne IP/04/37 Bruxelles, den 13. januar 2004 Tjenesteydelser: Kommissionen fremlægger forslag til et direktiv til bekæmpelse af bureaukrati, der hæmmer Europas konkurrenceevne Europa-Kommissionen har fremlagt

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt Europaudvalget og Fødevareudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen foreslår nye regler for økologisk

Læs mere

Den Europæiske Union, 2010 Eftertryk tilladt med kildeangivelse

Den Europæiske Union, 2010 Eftertryk tilladt med kildeangivelse Europa-Kommissionen ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE om forståelsen af visse bestemmelser om fleksibilitet i hygiejnepakken Ofte stillede spørgsmål Retningslinjer for fødevarevirksomhedsledere

Læs mere

29.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 385/55 KOMMISSIONEN

29.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 385/55 KOMMISSIONEN 29.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 385/55 KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS HENSTILLING af 14. december 2004 om fremme af en passende ordning for aflønning af medlemmer af ledelsen i børsnoterede selskaber

Læs mere

8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17

8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17 8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1108/2008 af 7. november 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1266/2007 for så vidt angår minimumskravene til programmer

Læs mere

REVIDERET NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

REVIDERET NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 418 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Sagsnr.: 2009-20-221-00350/Dep. sagsnr. 3595 Den 7. juni 2010 FVM 773 REVIDERET

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommisionen til Europa-Parlamentet, Rådet

Læs mere

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 06.07.2012 ARBEJDSDOKUMENT om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (7) Ved Rådets afgørelse 2001/505/EF ( 5 ) tiltrådte EU

(EØS-relevant tekst) (7) Ved Rådets afgørelse 2001/505/EF ( 5 ) tiltrådte EU 28.4.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 108/13 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 407/2011 af 27. april 2011 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) 661/2009 for så vidt angår tilføjelse

Læs mere

Opstramning af lovgivningen om medicinsk Udstyr. hvad bliver ændret? Henrik G. Jensen

Opstramning af lovgivningen om medicinsk Udstyr. hvad bliver ændret? Henrik G. Jensen Opstramning af lovgivningen om medicinsk Udstyr hvad bliver ændret? Henrik G. Jensen 31.05.2013 Indhold Principperne bag reglerne for medicinsk udstyr Styrker/Svagheder i gældende lovgivning Forslag til

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Enhed/Kontor: Plantedirektoratet/departement Sagsnr.: PD 11-2221-000001/Dep. sagsnr.: 10815 Den 29. juni 2011 FVM 903 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37

16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37 16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1004/2008 af 15. oktober 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1725/2003 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE. Ledsagedokument til

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE. Ledsagedokument til KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, 2008 X Udkast ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE Ledsagedokument til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets to direktiver om enklere

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 7. februar 2005

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 7. februar 2005 Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 138 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 7. februar 2005 KOMITÉSAG Til underretning

Læs mere

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på byggevarer uden CE-mærkning

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på byggevarer uden CE-mærkning DA EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK Vejledning 1 Bruxelles, den 13. oktober 2011 - Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på byggevarer uden CE-mærkning 1. INDLEDNING

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om fjernelse af hajfinner om bord på fartøjer. (forelagt af Kommissionen)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om fjernelse af hajfinner om bord på fartøjer. (forelagt af Kommissionen) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 05.08.2002 KOM(2002) 449 endelig 2002/0198 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om fjernelse af hajfinner om bord på fartøjer (forelagt af Kommissionen)

Læs mere

Lov om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk handel 1)

Lov om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk handel 1) LOV nr 227 af 22/04/2002 Gældende Offentliggørelsesdato: 24-04-2002 Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Den fulde tekst Lov om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af

Læs mere

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro 1 I medfør af 23, stk. 7 og 8, 24, stk. 2, og 93,

Læs mere

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet Indkaldelse af forslag EACEA 47/2014: Europæiske platforme Gennemførelse af kulturdelprogrammets ordninger: europæiske platformsprojekter Indledning Denne

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.12.2010 KOM(2010) 746 endelig 2010/0358 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om betjeningsplads og adgangsforhold til førerplads samt om døre og

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 133, under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 133, under henvisning til forslag fra Kommissionen, og 2.8.2003 L 196/7 RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1383/2003 af 22. juli 2003 om toldmyndighedernes indgriben over for varer, der mistænkes for at krænke visse intellektuelle ejendomsrettigheder, og om de foranstaltninger,

Læs mere

HØRINGSUDKAST Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for industrianlæg og fjernkølingsanlæg

HØRINGSUDKAST Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for industrianlæg og fjernkølingsanlæg HØRINGSUDKAST Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for industrianlæg og fjernkølingsanlæg 1 I medfør af 5, 15, 26 a, stk. 1, nr. 1 og 2, og 34, stk. 2, i lov om varmeforsyning, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

"Et ressourceeffektivt Europa" En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne

Et ressourceeffektivt Europa En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne "Et ressourceeffektivt Europa" En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne DA Disse konklusioner er baseret på notatet "Evaluering af flagskibsinitiativet Et ressourceeffektivt

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 17.7.2012 2011/0177(APP) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter til Budgetudvalget

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 6.12.2012 2012/2262(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om anvendelse af direktiv 2004/25/EF om overtagelsestilbud 2012/2262 (INI)) Retsudvalget Ordfører: Klaus-Heiner

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 5.3.2014

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 5.3.2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.3.2014 C(2014) 1371 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 5.3.2014 om ændring af Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1059/2010, 1060/2010,

Læs mere

Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af OPVASKEMASKINER TIL HUSHOLDNINGER. Reglerne om ecodesign og energimærkning

Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af OPVASKEMASKINER TIL HUSHOLDNINGER. Reglerne om ecodesign og energimærkning -- Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af OPVSKEMSKINER TIL HUSHOLDNINGER Producerer eller importerer du husholdningsopvaskemaskiner? Så vær opmærksom: Der er krav til energieffektivitet

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 2 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 2 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 2 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Kommissionens forslag til Rådets afgørelse om den holdning,

Læs mere

L 261/12 Den Europæiske Unions Tidende 6.10.2007

L 261/12 Den Europæiske Unions Tidende 6.10.2007 L 261/12 Den Europæiske Unions Tidende 6.10.2007 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1172/2007 af 5. oktober 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 1891/2004 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER GRØNBOG. Arv og testamente {SEK(2005) 270} (forelagt af Kommissionen)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER GRØNBOG. Arv og testamente {SEK(2005) 270} (forelagt af Kommissionen) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 01.03.2005 KOM(2005) 65 endelig GRØNBOG Arv og testamente {SEK(2005) 270} (forelagt af Kommissionen) DA DA 1. INDLEDNING Med denne grønbog indledes

Læs mere