Frist- og forældelsesregler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frist- og forældelsesregler"

Transkript

1 Frist- og forældelsesregler Danmarks Skatteadvokater 12. og 13. juni 2013 v/advokat Bente Møll Pedersen

2 Fristreglernes udvikling Bestemmelserne i skatteforvaltningsloven 26 og 27 er en videreførelse af skattestyrelseslovens 34 og 35. Historisk har fristreglerne været ændret utallige gange. Fristudvalg nedsat efteråret 2001 efter anbefaling fra Skatteretsrådet. Betænkning afgivet januar Ved lov nr. 410 af den 2. juni 2003 blev fristreglerne ændret og omskrevet. Lovændringerne bygger direkte på anbefalinger fra Fristudvalget (Betænkning nr. 1426/2003 om frist- og forældelsesregler på skatte- og afgiftsområdet). Side 2

3 Ordinær ansættelse Skatteforvaltningslovens 26: Told- og skatteforvaltningen kan ikke afsende varsel som nævnt i 20, stk. 1, om foretagelse eller ændring af en ansættelse af indkomst- eller ejendomsværdiskat senere end den 1. maj i det fjerde år efter indkomstårets udløb. Ansættelsen skal foretages senest den 1. august i det fjerde år efter indkomstårets udløb. Denne frist gælder ikke for den skatteberegning, der er en følge af ansættelsen. Har det betydning for den skattepligtiges mulighed for at varetage sine interesser, at fristen for at foretage ansættelsen forlænges, skal en anmodning om en rimelig fristforlængelse imødekommes. Skatteministeren kan for grupper af skattepligtige fastsætte kortere frister end angivet i 1. og 2. pkt. Stk. 2. En skattepligtig, der ønsker at få ændret sin ansættelse af indkomst- eller ejendomsværdiskat, skal senest den 1. maj i det fjerde år efter indkomstårets udløb fremlægge oplysninger af faktisk eller retlig karakter, der kan begrunde ændringen. Side 3

4 Ordinær ansættelse Stk. 3. En ansættelse, der beror på en ændret bedømmelse af et afskrivningsgrundlag for et indkomstår, der ligger uden for fristerne efter denne paragraf, kan foretages eller ændres efter stk. 1, medmindre ansættelsen beror på et skøn. Stk. 4. En ansættelse kan ikke foretages eller ændres efter stk. 1, i det omfang ansættelsen beror på en ændret bedømmelse af et fremførselsberettiget underskud eller tab, der er selvangivet i et indkomstår, der ligger uden for fristerne efter denne bestemmelse. Bestemmelsen i 1. pkt. finder tilsvarende anvendelse vedrørende opgørelserne efter selskabsskattelovens 13, stk Side 4

5 Ordinær ansættelse Stk. 5. Fristerne efter stk. 1 og 2 udløber først i det sjette år efter indkomstårets udløb for skattepligtige omfattet af 3 B i skattekontrolloven eller 13 i tonnageskatteloven, for så vidt angår de kontrollerede transaktioner. Stk. 6. Er den skattepligtiges indkomstår ikke sammenfaldende med kalenderåret, regnes fristerne fra udløbet af det år, som indkomståret træder i stedet for. Stk. 7. Vedrører en ansættelse efter stk. 1 eller 2 opgørelsen af en balancepost, kan opgørelsen primo indkomståret alene foretages eller ændres, såfremt ansættelsen for det foregående indkomstår ændres tilsvarende vedrørende opgørelsen ultimo for dette indkomstår. Stk. 8: Fristerne i stk. 1 og 2 udløber først i det 6. år efter indkomstårets udløb for skattepligtige, der er omfattet af aktieavancebeskatningslovens 36, stk. 6, 2. pkt., eller fusionsskattelovens 15 a, stk. 1, 5. pkt., eller 15 c, stk. 1, 5. pkt., for så vidt angår overdragelse af aktier, aktiver og passiver som led i en aktieombytning, spaltning eller tilførsel af aktiver. Stk. 9. Bestemmelsen omfatter ikke gaveafgift. Side 5

6 Kendelsesfristen i 26, stk. 1, 2. pkt.: Fristen kan forlænges, hvis følgende betingelser ifølge ordlyden alle er opfyldt, jf. 26, stk. 1, 4. pkt.: 1) Der skal foreligge en anmodning om udsættelse fra skatteyder 2) Fristforlængelsen skal have betydning for den skattepligtiges mulighed for at varetage sine interesser 3) Anmodningen skal være imødekommet, dvs. SKAT skal have truffet en afgørelse. Kendelsesfristen er absolut for myndighederne. SKAT kan ikke af egen drift suspendere eller forlænge fristen. Side 6

7 SKM BR Omhandler skatteforvaltningslovens 31, stk. 1, 3. pkt., der svarer til skatteforvaltningslovens 26, stk. 1, 2. pkt. SKAT fremsendte agterskrivelse den 24. oktober 2008 med frist til at komme med bemærkninger til den 10. november Skatteyders revisor anmodede om forlængelse 14 dage. Den 21. november 2008 fremkom revisor med indsigelser og anførte afslutningsvis, at revisor ønskede et møde med SKAT, inden afgørelsen blev truffet. Mødet afholdtes den 26. januar 2009, dvs. dagen efter kendelsesfristens udløb. Afgørelsen blev truffet den 9. februar Side 7

8 SKM BR Landsskatteretten: Det er med rette, at SKAT har fortolket begæring om fristforlængelse og efterfølgende begæring om et møde som anmodning om fristforlængelse. Skatteministeriet: I revisors anmodning om et møde, inden afgørelsen træffes, og i aftalen om møde ligger implicit en anmodning om fristforlængelse. Revisor oplyste, at sagen var ny. Selskabet bærer risiko for manglende udtrykkelig aftale. Byretten: Det er ikke godtgjort, at det er aftalt, at fristen forlænges. Forhøjelse forældet. Anmodning fra revisor indeholdt ikke anmodning om fristforlængelse. Fristforlængelse kan kun ske efter anmodning fra den afgiftspligtige, og hvis fristforlængelse har betydning for den afgiftspligtiges mulighed for at varetage sine interesser. 8

9 Forlænget ligningsfrist 26, stk. 5: SKM LSR For at kunne anvende skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, er det en betingelse, at der er tale om et forhold, der er knyttet til relationen hovedanpartshaver-/selskabsforhold. Et forhold, der er knyttet til relationen direktør-/arbejdsgiverforhold, falder uden for anvendelsesområdet. Side 9

10 SKM LSR - fortsat Landsskatteretten fandt, at en direktør og hovedanpartshaver ikke havde bil fri til rådighed som følge af sin status som hovedanpartshaver, men derimod i kraft af ansættelsen som direktør i selskabet. Forholdet var derfor ikke omfattet af skattekontrollovens 3 B, og den forlængede ansættelsesfrist i skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, fandt således ikke anvendelse. Da ansættelsen var foretaget efter udløbet af den ordinære frist i skatteforvaltningslovens 26, stk. 1, blev SKAT s afgørelse anset for ugyldig. Side 10

11 SKM HD SKAT havde fundet, at en fysisk skatteyder - og ikke et af ham ejet selskab - var rette indkomstmodtager af et honorar fra et andet selskab ejet af den fysiske skatteyder. Sagen vedrørte for Østre Landsret, dels om ansættelsen var omfattet af den forlængede ligningsfrist i skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, dels om SKAT havde begået en sagsbehandlingsfejl, herunder konsekvensen af denne. Østre Landsret fandt, at den korrektion, som SKAT havde foretaget med hensyn til rette indkomstmodtager, var omfattet af den forlængede ansættelsesfrist i skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, idet der hverken i bestemmelsens ordlyd eller forarbejder var støtte for en indskrænkende fortolkning, hvorefter den udvidede ansættelsesfrist efter bestemmelsen alene skulle gælde i forbindelse med transfer pricing korrektioner foretaget med hjemmel i ligningslovens 2. Side 11

12 SKM HD - fortsat Højesteret havde givet tilladelse til, at alene spørgsmålet om den forlængede ligningsfrist kunne kæres. Højesteret udtalte, at det følger af Højesterets dom af 2. februar 2012 (SKM HD), at bestemmelsen omfatter enhver ansættelsesændring vedrørende de pågældende skattepligtiges kontrollerede transaktioner, og at den nævnte ændring af skatteyderens skatteansættelse derfor var omfattet af den særlige 6 års-frist. Højesteret stadfæstede derfor landsrettens kendelse. Side 12

13 SKM HD SKAT havde korrigeret en låneaftale mellem et dansk selskab og dets amerikanske holdingselskab. SKAT s ændring af skatteansættelsen var foretaget i det 5. og 6. år efter de to indkomstår, som blev korrigeret ved skatteansættelsen. Landsskatteretten fandt, at ansættelsen var foretaget for sent, idet ansættelsen ikke var omfattet af den dagældende skattestyrelseslovs 34, stk. 5 (nu skatteforvaltningslovens 26, stk. 5). Landsretten gav Skatteministeriet medhold i, at forholdet var omfattet af den forlængede ligningsfrist i den dagældende skattestyrelseslovs 34, stk. 5. Højesteret stadfæstede landsrettens dom. Højesteret fandt, at 6 års-fristen i overensstemmelse med ordlyden omfatter enhver ansættelsesændring vedrørende de pågældende skattepligtiges kontrollerede transaktioner. Ansættelsen var herefter sket rettidigt. Højesteret bemærkede om korrektionsadgangen efter ligningslovens 2, at denne omfattede alle økonomiske elementer og øvrige vilkår af relevans for beskatningen, herunder også f.eks. forfaldstid, periodisering af renter og kurstab samt den retlige kvalifikation af transaktionen. Side 13

14 Ekstraordinær ansættelse Skatteforvaltningslovens 27: Uanset fristerne i 26 kan en ansættelse af indkomst- eller ejendomsværdiskat foretages eller ændres efter anmodning fra den skattepligtige eller efter told- og skatteforvaltningens bestemmelse, hvis: 1) Der er indtrådt en ændring i det privatretlige eller offentligretlige grundlag for ansættelsen. 2) Ansættelsen er en direkte følge af en ansættelse vedrørende den skattepligtige for et andet indkomstår. Tilsvarende gælder, hvis ansættelsen er en direkte følge af en ansættelse for det samme eller et andet indkomstår vedrørende den skattepligtiges ægtefælle, med hvilken den skattepligtige var samlevende ved indkomstårets udløb, jf. kildeskattelovens 4, eller vedrørende et selskab, hvormed den skattepligtige var sambeskattet. Side 14

15 3) En ansættelse af overdragelsessummen for et aktiv, jf. ligningslovens 12 B, ejendomsavancebeskatningslovens 4, stk. 6, eller afskrivningslovens 45, stk. 3, vedrørende en anden skattepligtig er ændret. 4) En udenlandsk skattemyndighed har truffet en afgørelse, der har betydning for beskatningen af den skattepligtige. Det er en betingelse, at den danske skattemyndighed anerkender afgørelsen. 5) Den skattepligtige eller nogen på dennes vegne forsætligt eller groft uagtsomt har bevirket, at skattemyndighederne har foretaget en ansættelse på et urigtigt eller ufuldstændigt grundlag. Side 15

16 6) Skatterådet udnytter sin kompetence efter 2, stk. 3, til at ændre en skatteanke-nævnsafgørelse. Det er dog en betingelse, at den skattepligtige senest 3 måneder efter skatteankenævnets afgørelse er underrettet om, at afgørelsen er udtaget til ændring. 7) Hidtidig praksis er endeligt underkendt ved en dom, en landsskatteretskendelse eller ved en praksisændring, der er offentliggjort af Skatteministeriet. I disse tilfælde kan genoptagelse foretages til gunst for den skattepligtige fra og med det indkomstår, der har været til prøvelse i den første sag, der resulterede i en underkendelse af praksis, eller fra og med det indkomstår, der er påbegyndt, men endnu ikke udløbet 3 år forud for underkendelsen af praksis. 8) Told- og skatteforvaltningen efter anmodning fra den skattepligtige giver tilladelse til ændring af ansættelsen som følge af, at der foreligger særlige omstændigheder. Side 16

17 Ekstraordinær ansættelse Skatteforvaltningslovens 27: Stk. 2. En ansættelse kan kun foretages i de i stk. 1 nævnte tilfælde, hvis den varsles af told- og skatteforvaltningen eller genoptagelsesanmodning fremsættes af den skattepligtige senest 6 måneder efter, at told- og skatteforvaltningen henholdsvis den skattepligtige er kommet til kundskab om det forhold, der begrunder fravigelsen af fristerne i 26. En ansættelse, der er varslet af told- og skatteforvaltningen, skal foretages senest 3 måneder efter den dag, hvor varsling er afsendt. Denne frist gælder ikke for den skatteberegning, der er en følge af ansættelsen. Har det betydning for den skattepligtiges mulighed for at varetage sine interesser, at fristen for at foretage ansættelsen forlænges, skal en anmodning om en rimelig fristforlængelse imødekommes. Told- og skatteforvaltningen kan behandle en anmodning om genoptagelse, der er modtaget efter udløbet af fristen i 1. pkt., hvis særlige omstændigheder taler derfor. Side 17

18 Stk. 3. Et forhold i en ansættelse af indkomst- eller ejendomsværdiskat kan, hvis den skattepligtige ikke udtaler sig imod ansættelsen, ændres af told- og skatteforvaltningen af de grunde, der er nævnt i stk. 1, selv om skatteankenævnet, Skatterådet eller Landsskatteretten tidligere har truffet afgørelse om forholdet. Stk. 4. Vedrører en ansættelse efter stk. 1 opgørelsen af en balancepost, kan opgørelsen primo indkomståret kun foretages eller ændres, hvis ansættelsen for det foregående indkomstår ændres tilsvarende vedrørende opgørelsen ultimo for dette indkomstår. Stk. 5. Bestemmelsen omfatter ikke gaveafgift. Side 18

19 SKM BR (appelleret) En kommanditist havde anmodet om genoptagelse af skatteansættelsen for indkomståret 2002, idet han ikke mente, at han var skattepligtig af gældseftergivelse i dette indkomstår. SKAT genoptog skatteansættelsen og nedsatte kommanditistens indkomst med hans andel af gældseftergivelsen. Samtidig traf SKAT afgørelse om forhøjelse af kommanditistens indkomst for indkomståret 2003 med samme beløb. Skatteyder gjorde gældende, at såfremt alle nødvendige oplysninger forelå på tidspunktet for den første ansættelse, kan der ikke ske genoptagelse. Byretten fandt, at den ordinære frist for ansættelsesændringer vedrørende indkomståret 2003 var overskredet, men at betingelsen i skatteforvaltningslovens 27, stk. 1, nr. 2, om ekstraordinær genoptagelse var opfyldt, idet ændringen af skatteansættelsen for 2003 var en direkte følge af ændringen af skatteansættelsen for

20 SKM BR (appelleret) - fortsat Retten finder ikke, at det efter ordlyden af skatteforvaltningslovens 27, stk. 1, nr. 2, eller med støtte i lovens forarbejder, herunder bemærkningerne til lovforslag L175 af 12. marts 2003 og skatteministerens svar på spørgsmål i forbindelse med lovforslagets behandling, kan stilles som betingelse for ekstraordinær genoptagelse, at SKAT ikke allerede på tidspunktet for ændringen af skatteansættelsen for 2002 var i besiddelse af de fornødne oplysninger til brug for en korrekt periodisering af gældseftergivelsen. 20

21 SKM HR SKAT havde oprindeligt beskattet en fortjeneste i indkomståret Landsskatteretten havde imidlertid fundet, at det rette beskatningsår var 2001, hvorfor forhøjelse blev tilsidesat som følge af, at den skulle have været henført til indkomståret SKAT forhøjede herefter indkomsten for Det fremgår bl.a. af fristudvalgets betænkning: Det er herefter Fristudvalgets opfattelse, at det bør være en betingelse for foretagelse af en ekstraordinær skatteansættelse, at ansættelsen er en direkte følge af en ansættelse vedrørende et andet indkomstår eller vedrørende ægtefællen. Fristudvalget anbefaler på denne baggrund, at det præciseres, at bestemmelsen alene finder anvendelse, såfremt ansættelsen er en direkte følge af en anden skatteansættelse. Udvalget finder endvidere ikke, at det kan anses at være en direkte følge, hvis skattemyndighederne ved ligningen forhøjer skatteansættelsen, og det ved en senere landsskatteretskendelse eller dom viser sig, at beløbet skulle være henført til et tidligere indkomstår. I dette tilfælde bør der efter udvalgets opfattelse ikke være adgang til at forhøje skatteansættelsen for det rigtige år, hvis dette år er forældet, medmindre andre fristgennembrudsgrunde kan gøres gældende. 21

22 SKM HR - fortsat Bemærkningerne til L175: Bestemmelsen finder derimod ikke anvendelse, såfremt en forhøjelse af skatteansættelsen for et indkomstår, der ligger inden for de almindelige ansættelsesfrister, giver anledning til forhøjelse af en skatteansættelse vedrørende et indkomstår, der ligger uden for de almindelige ansættelsesfrister. Det vil heller ikke være en direkte følge, hvis skattemyndighederne f.eks. ved ligningen af indkomståret 2001 forhøjer skatteansættelsen med et beløb, som ved en senere landsskatteretskendelse viser sig korrekt at skulle henføres til indkomståret I dette tilfælde kan bestemmelsen ikke anvendes til i stedet at foretage forhøjelsen for 1997, idet dette år er forældet, medmindre andre fristgennembrugsgrunde kan gøres gældende. 22

23 SKM HR - fortsat Skatteministerens besvarelse af spørgsmål 28: Den i bemærkningerne anførte begrænsning af bestemmelsens anvendelsesområde, der henvises til i spørgsmålet under a) vedrører udelukkende den situation, hvor ansættelsesændringen på det tidspunkt, hvor den forkerte ansættelse blev foretaget, ikke kunne være foretaget under hensyntagen til de almindelige ansættelsesfrister. Har myndighederne således f.eks. for indkomståret 2001 forhøjet skatteansættelsen den 1. februar 2003, dvs. inden for den almindelige ansættelsesfrist, og viser det sig efterfølgende, at indkomsten burde være henført til indkomståret 1997, kunne forhøjelsen ikke være gennemført på det tidspunkt, hvor ansættelsen for 2001 blev gennemført. Fristen for indkomståret 1997 var med andre ord sprunget allerede på det tidspunkt, hvor den forkerte ansættelse blev foretaget. I disse tilfælde ville ansættelsen alene kunne ændres, hvis der foreligger en af de øvrige fristgennembrudsgrunde i skattestyrelseslovens 35, stk. 1. Havde forhøjelsen derimod vist sig med rette at skulle henføres til indkomståret 2000, ville forhøjelsen kunne være gennemført, da den forkerte forhøjelse for 2001 blev gennemført, og bestemmelsen vil i denne situation kunne finde anvendelse 23

24 SKM HR - fortsat Højesteret bemærkede, at forhøjelse for 2000 var foretaget på et tidspunkt, hvor den almindelige ansættelsesfrist for 2001 ikke var udløbet, og SKAT var i besiddelse af sådanne oplysninger, at de kunne have overholdt denne frist. Det måtte under disse omstændigheder anses som en direkte følge af Landsskatterettens ændring af den urigtige skatteansættelse for indkomståret 2000, at SKAT vedrørende den samme aktieavance varslede en ændring af selskabets skatteansættelse for En sådan direkte følge er omfattet af skatteforvaltningslovens 27, stk. 1, nr. 2, således som denne bestemmelse må forstås efter dennes ordlyd, forhistorie og forarbejder, jf. herved også skatteministerens svar på spørgsmål 28, som citeret i Landsrettens dom. 24

25 SKM VLR SKAT havde forhøjet A s indkomst for indkomståret 2001 med kr. Efterfølgende afsagde Landsskatteretten kendelse om, at forhøjelsen var rigtig, dog at den skulle have været henført til indkomståret 2002 og ikke Herefter forhøjede SKAT indkomsten med kr. for indkomståret Da SKAT varslede forhøjelse for 2001 var den ordinære frist for at varsle ændring af skatteansættelsen for 2002 endnu ikke udløbet. Landsretten fandt, at forhøjelsen af A s indkomst for 2002 var en direkte følge af Landsskatterettens nedsættelse for Da SKAT havde varslet forhøjelsen for 2002 inden seks måneder efter Landsskatterettens kendelse vedrørende nedsættelse for 2001, var forhøjelsen gyldig i medfør af skatteforvaltningslovens 27, stk. 1, nr. 2, jf. 27, stk

26 SKM ØLR Skat havde sendt agterskrivelse til skatteyders folkeregisteradresse og til hans revisor. Agterskrivelsen til skatteyderen blev returneret, og SKAT genfremsendte ikke agterskrivelsen. SKAT sendte herefter årsopgørelse til skatteyder samt dennes revisor. Årsopgørelsen kom ikke retur, og skatteyder bestred ikke at have modtaget årsopgørelsen. Reaktionsfristen i skatteforvaltningslovens 27, stk. 2, 1. pkt., skal beregnes fra tidspunktet for kendskabet til den ændrede skatteansættelse. Landssretten lagde til grund, at årsopgørelsen kom frem til skatteyder i juli 2007, og Landsretten tiltrådte herefter, at skatteyder ikke rettidigt havde ansøgt om ekstraordinær genoptagelse. Landsretten fandt heller ikke, at der forelå sådanne særlige omstændigheder, der kunne begrunde en dispensation fra overskridelse af 6 måneders fristen. Side 26

27 SKM BR SKAT skrev i februar 2008 til Jyske Bank om oplysninger vedrørende en nærmere angivet valutaudlændingekonto. Den 19. maj 2009 anmodede SKAT om yderligere oplysninger i Jyske Bank, som de modtog den 4. juni Ved brev af den 13. november 2009 blev klager anmodet om at deltage i et møde hos SKAT. Revisor anmodede om fuld aktindsigt i december Den 16. februar 2010 blev Jyske Bank anmodet om at indsende yderligere oplysninger, hvilket delvist blev modtaget den 14. april Da der ikke blev modtaget nogen redegørelse fra klager ellers dennes revisor, afsendte SKAT den 16. april 2010 agterskrivelse. Retten lægger vægt på, at skattemyndighederne efter at have iværksat indledende undersøgelser om forholdene omkring kontoen, løbende har søgt indhentet oplysninger fra henholdsvis Jyske Bank og skatteyders revisor. Den omstændighed, at der i forbindelse med visiteringen af kontoen i februar 2008 hengik ca. 15. måneder, før skattemyndighederne på ny rettede henvendelse til Jyske Bank om yderligere materiale, kan ikke i sig selv medføre, at reaktionsfristen i skatteforvaltningslovens 27, stk. 2, ikke er overholdt. Side 27

28 SKM BR - fortsat Skattemyndighederne modtog efter i flere måneder forgæves at have afventet en lovet redegørelse for ejerforholdene først den 14. april 2010 centrale bilag i sagen fra Jyske Bank. Skattemyndighederne kan først fra dette tidspunkt anses for at være kommet tilstrækkelig til kundskab om de forhold, der begrunder en fravigelse af den ordinære varslingsfrist. Da agterskrivelsen er udstedt den 16. april 2010, er reaktionsfristen i skatteforvaltningslovens 27, stk. 2, overholdt. Side 28

29 SKM BR Ransagning foretaget hos skatteyder den 3. september SKAT fik adgang til dette materiale den 6. oktober Efterfølgende afhøring hos politiet fandt sted den 16. marts Agterskrivelsen blev fremsendt den 3. april SKAT havde ikke inden den politimæssige afhøring fået en sådan viden om skatteyders økonomiske forhold, at 6 måneders fristen i 27, stk. 2, ikke var overholdt. 29

30 SKM LSR SKAT havde anset klageren for skattepligtig af en række beløb, der var tilgået klageren via fiktive fakturaer og udeholdt omsætning fra klagerens selskab. Idet Landsskatteretten fandt, at SKAT først havde tilstrækkelige oplysninger til at kunne foretage ansættelsen på et korrekt grundlag på det tidspunkt, hvor SKAT modtog rapporten fra politiets teknikere vedrørende en ransagning, anså Landsskatteretten ikke fristen i skatteforvaltningslovens 27, stk. 2 for overskredet. Landsskatteretten stadfæstede derfor SKATs afgørelse. 30

31 SKM ØLR Agterskrivelse for indkomstårene blev fremsendt den 6. december Den 18. januar 2007 modtog SKAT oplysninger vedrørende kreditkort. I juli 2007 besvarede skatteyder forespørgsel fra SKAT. SKAT bad om yderligere dokumentation med frist til den 1. november Afgørelsen blev truffet den 28. marts Reaktionsfristen i henhold til skatteforvaltningslovens 27, stk. 2, skulle regnes fra det tidspunkt, hvor skattemyndigheden var kommet i besiddelse af det fornødne grundlag for at varsle en korrekt afgørelse om ansættelsen. Derfor skulle fristen ikke regnes fra januar 2007, hvor skattemyndighederne havde modtaget de kreditkortoplysninger, som var anledningen til skatteforhøjelsen. Fristen skulle ikke - som antaget af Landsskatteretten og byretten - regnes fra juli Derimod skulle fristen først regnes fra den 1. november 2007, hvor den af skattemyndigheden fastsatte frist for fremlæggelse af dokumentation var udløbet, uden at dokumentation var fremlagt. Agterskrivelsen af 6. december 2007 var derfor også afsendt inden udløbet af reaktionsfristen på 6 måneder. 31

32 SKM BR SKAT havde efter en foretagen ransagning anset en skatteyder for at have handlet groft uagtsomt eller forsætligt ved ikke at indgive selvangivelser, uanset at han var fuldt skattepligtig til Danmark, jf. kildeskattelovens 1, stk. 1, nr. 1. Skatteyderen påstod, at han ikke var fuldt skattepligtig til Danmark, idet han var fraflyttet til Tyskland, subsidiært at der var indtrådt forældelse og mest subsidiært at de foretagne skatteansættelser skulle ændres beløbsmæssigt. Byretten fandt, at det må have stået skatteyderen klart, at han ikke ved blot at meddele formel adresseændring til en adresse i Tyskland kunne bringe sin skattepligt til ophør. Ved ikke at have selvangivet sine skattepligtige indtægter havde han i alt fald optrådt groft uagtsomt, hvorfor SKAT efter den daværende skattestyrelseslovs 35, stk. 1, nr. 5, havde ret til at ændre ansættelsen. Byretten fandt endvidere, at fristen for at ændre den skattepligtige indkomst ikke kunne regnes fra før ransagningen, hvorfor ansættelsen var foretaget rettidigt i medfør af skattestyrelseslovens 35, stk

33 SKM BR Landsskatteretten havde truffet afgørelse om, at en fond var skattepligtig af honorarindtægter i I forbindelse med sagens behandling ved byretten gjorde fonden gældende, at periodiseringen var forkert, idet beskatningen rettelig burde være henført til indkomståret Skatteministeriet accepterede, at periodiseringen var foretaget forkert. Herefter nedlagde Skatteministeriet en ny påstand om, at sagsøgeren skulle anerkende, at den skattepligtige indkomst for 2002 skulle forhøjes med de pågældende honorarindtægter. Heroverfor nedlagde fonden afvisningspåstand og gjorde bl.a. gældende, at skatteansættelsen for indkomståret 2002 ikke kunne genoptages for domstolene. Dom i straffesag gav ikke skattemyndighederne den fornødne grad af kundskab om, at indkomsten burde henføres til indkomståret Byretten fandt ikke, at begyndelsestidspunktet for 6 måneders fristen kunne fastslås med sikkerhed, men måtte antages at ligge efter, at skatteyder blev afhørt af politiet om forhold af betydning for periodiseringen. Byretten fandt, at de tidsmæssige krav i skatteforvaltningslovens 27, stk. 2, for ekstraordinær genoptagelse var opfyldte. 33

34 SKM BR - fortsat Retten tillod realitetsbehandling af Skatteministeriets påstande vedrørende indkomståret 2002 med henvisning til, at indkomsten var den samme, som var omfattet af Landsskatterettens afgørelse i sagen, at spørgsmålet om periodisering først var opstået efter Landsskatterettens kendelse, samt at der i sagen var enighed om, at indkomsten vedrørte 2002 og ikke Retten fandt endvidere, at betingelserne for ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen for 2002 var opfyldte, jf. skatteforvaltningslovens 27, stk. 1, nr

35 SKM BR En skatteyder havde på grund af negativt privatforbrug fået sine skatteansættelser skønsmæssigt forhøjet. Skatteyderen var endvidere idømt fængsel i 1 år og 3 måneder for bl.a. bordeldrift. Skatteyderen påklagede den skønsmæssige forhøjelse til Landsskatteretten, der afviste klagen, da der ikke blev indgivet en begrundet klage. Byretten udtalte, at de foretagne forhøjelser af skatteyderens indkomst var skønsmæssige på grund af utilstrækkelige oplysninger og på grund af oplysninger om hans og ægtefællens privatforbrug, der ikke gav et resultat, der kunne lægges til grund for en skatteansættelse. De forhold, som efter skatteyderens opfattelse (psykiske lidelser på grund af fængsling) skulle kunne begrunde en ekstraordinær genoptagelse, havde hele tiden været kendt af skatteyderen, og det beroede udelukkende på hans egne forhold, at han i et meget langvarigt forløb i det administrative system ikke var fremkommet med en klage, som kunne danne grundlag for en klagebehandling. Der kunne derfor ikke ske ekstraordinær genoptagelse i medfør af skatteforvaltningslovens 27, stk. 1, nr

36 SKM ØLR En skatteyder havde til brug for sin restaurationsvirksomhed lejet lokaler og forpagtet en restauration af to selskaber, hvori han var hovedaktionær. Skattemyndighederne havde foretaget et skøn over markedslejen. Byretten lagde til grund, at skatteyderen havde bevisbyrden for, at leje- og forpagtningsudgifterne svarede til markedsprisen. Byretten tilsidesatte ikke det af skattemyndighederne udøvede skøn. Skatteyderen havde subsidiært påstået genoptagelse af ansættelsen, hvilket blev afvist af byretten. Ved landsretten havde skatteyderen nedlagt påstand om ekstraordinær genoptagelse såvel for tidligere omhandlede indkomstår som for efterfølgende indkomstår, hvilket ikke tidligere havde været prøvet, hverken af Landsskatteretten eller byretten. Landsretten nægtede genoptagelse for de tidligere behandlede indkomstår, jf. skatteforvaltningslovens 27, stk. 1, nr. 8, idet skatteyderens oplysning om, at han hverken havde modtaget agterskrivelse eller afgørelse ikke kunne anses for at være en særlig omstændighed, der kunne begrunde genoptagelse. 36

37 Forældelse Skatteforvaltningslovens 34 a: Krav afledt af en ansættelse af indkomst- eller ejendomsværdiskat, jf. 26 og 27, og fastsættelse af afgiftstilsvar eller godtgørelse af afgift, jf. 31 og 32, forældes efter reglerne i forældelsesloven, jf. dog stk Stk. 2. Er varsel om ansættelse af indkomst- eller ejendomsværdiskat, jf. 26 og 27, eller om fastsættelse af afgiftstilsvar eller godtgørelse af afgift, jf. 31 og 32, afsendt inden forældelsesfristens udløb, eller er ansættelsen henholdsvis fastsættelsen foretaget inden forældelsesfristens udløb, indtræder forældelse af krav afledt af ansættelsen henholdsvis fastsættelsen tidligst 1 år efter, at told- og skatteforvaltningen har givet meddelelse om afgørelsen. Dette gælder, uanset om kravet gøres gældende af told- og skatteforvaltningen eller den skattepligtige. Side 37

38 Forældelse Skatteforvaltningslovens 34 a: Stk. 3. Fristen efter forældelseslovens 3, stk. 1, er 5 år for krav afledt af en ansættelse vedrørende kontrollerede transaktioner, jf. 26, stk. 5, og for krav afledt af en ansættelse vedrørende overdragelse af aktier, aktiver og passiver som led i en aktieombytning, spaltning eller tilførsel af aktiver, jf. 26, stk. 8. Stk. 4. Forældelsesfristen er 10 år for krav afledt af en ekstraordinær ansættelse af indkomst- eller ejendomsværdiskat, jf. 27, stk. 1, og ekstraordinær fastsættelse af afgiftstilsvar eller godtgørelse af afgift, jf. 32, stk. 1. Side 38

39 Skatteforvaltningslovens 34 b: Udløb af forældelsesfristen er ikke til hinder for, at det under en straffesag, i hvilken tiltalte findes skyldig, kan pålægges tiltalte at betale unddragne skatter i anledning af det strafbare forhold, der er indtalt under straffesagen, jf. skattekontrollovens 19 A. En sådan fordring kan også gøres gældende efter udløb af forældelsesfristen, hvis varsel om ansættelse af indkomst- eller ejendomsværdiskat eller fastsættelse af afgiftstilsvar eller godtgørelse af afgift afsendes inden 1 år efter endelig afgørelse i en straffesag, i hvilken tiltalte er fundet skyldig, eller inden 1 år efter skyldnerens vedtagelse af bøde eller anden strafferetlig sanktion. 39

40 SKM LSR SKAT havde anset klageren for skattepligtig for indkomståret 1998 af en aktieavance. Efter klage traf Landsskatteretten afgørelse om, at avancen vedrørte 1997 og ikke SKAT forhøjede herefter ansættelsen for Efter klage fandt Landsskatteretten, at ansættelsen var ugyldig, hvorfor ansættelsen blev nedsat til 0 kr. Denne afgørelse blev ikke indbragt for domstolene. Klageren blev i 2009 dømt for skattesvig, uden at retten dog pålagde klageren at betale unddragne skatter. Uanset at SKATs forhøjelse som følge af straffedommen var varslet inden for 1 år, var forhøjelserne ikke hjemlet i skatteforvaltningslovens 34 b, idet der ikke pr. 1. januar 2008 eksisterede en fordring mod klager, der ikke var forældet. 40

41

Frist- og forældelsesregler

Frist- og forældelsesregler Frist- og forældelsesregler Skattelovrådets udtalelse om samspillet mellem fristreglerne i skattestyrelsesloven og de formueretlige forældelsesregler Betænkning nr. 1339 1997 Købes hos boghandleren eller

Læs mere

Forslag til Lov om skatte- og ejendomsvurderingsforvaltning (skatteforvaltningsloven) Afsnit I Forvaltningens organisation og opgaver

Forslag til Lov om skatte- og ejendomsvurderingsforvaltning (skatteforvaltningsloven) Afsnit I Forvaltningens organisation og opgaver Skatteministeriet, 04-711-30 den 11. oktober 2004 UDKAST 5 Forslag til Lov om skatte- og ejendomsvurderingsforvaltning (skatteforvaltningsloven) Afsnit I Forvaltningens organisation og opgaver Kapitel

Læs mere

SRF Dagskursus 2008 Omgørelse, omvalg, skatteforbehold og forældelse

SRF Dagskursus 2008 Omgørelse, omvalg, skatteforbehold og forældelse SRF Dagskursus 2008 Omgørelse, omvalg, skatteforbehold og forældelse Hans Henrik Bonde Eriksen, partner cand. jur. Thomas Keller, Tax Partner, cand. jur. TAX Omgørelse, omvalg, skatteforbehold og forældelse

Læs mere

Lovforslag Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052

Lovforslag Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Page 1 of 38 Tilbage Lovforslag Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 04/07/11 Udkast (3) Forslag til Lov om ændring af skattekontrolloven, skatteforvaltningsloven og forskellige andre love samt ophævelse

Læs mere

D O M. Afsagt den 16. marts 2012 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Jens Kruse Mikkelsen, Niels Boesen og Gunst Andersen).

D O M. Afsagt den 16. marts 2012 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Jens Kruse Mikkelsen, Niels Boesen og Gunst Andersen). D O M Afsagt den 16. marts 2012 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Jens Kruse Mikkelsen, Niels Boesen og Gunst Andersen). 22. afd. nr. B-1494-10: A (advokat Nicolai B. Sørensen) mod Skatteministeriet

Læs mere

9-4 a. Familieret 132.1. Forvaltningsret 1121.1 1121.2 1121.3 11.9 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (1)

9-4 a. Familieret 132.1. Forvaltningsret 1121.1 1121.2 1121.3 11.9 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (1) 9-4 a. Familieret 132.1. Forvaltningsret 1121.1 1121.2 1121.3 11.9 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (1) (Se også sag nr. 9-4 b efter denne sag) I to tilfælde har

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 279/2013 A (advokat Jørn Frøhlich, beskikket) mod SKAT (kammeradvokaten ved advokat Bodil Søes Petersen) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

BETÆNKNING fra udvalget om eventuel styrkelse af lovfortolkningen inden for skatteadministrationen

BETÆNKNING fra udvalget om eventuel styrkelse af lovfortolkningen inden for skatteadministrationen BETÆNKNING fra udvalget om eventuel styrkelse af lovfortolkningen inden for skatteadministrationen BETÆNKNING NR. 945 MARTS 1982 ISBN 87-503-4024-7 In 03,0-179-bet. Eloni Tryk. København Indholdsfortegnelse.

Læs mere

Aktuel skatteret 2013

Aktuel skatteret 2013 Aktuel skatteret 2013 skatteretlige temaer nye retsregler (love og bekendtgørelser) nye afgørelser m.v. Udarbejdet i 2013 ajourført 21/1 2014 Tax Partner, lektor Ole Aagesen Revitax A/S CBS Handelshøjskolen

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af vurderingsloven og skatteforvaltningsloven (Afskaffelse af grundforbedringsfradrag m.v.)

Forslag til Lov om ændring af vurderingsloven og skatteforvaltningsloven (Afskaffelse af grundforbedringsfradrag m.v.) [1] Skatteministeriet J. nr. 2012-711-0079 Udkast Forslag til Lov om ændring af vurderingsloven og skatteforvaltningsloven (Afskaffelse af grundforbedringsfradrag m.v.) 1 I lov om vurdering af landets

Læs mere

D O M. Afsagt den 7. november 2012 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Lone Kerrn-Jespersen).

D O M. Afsagt den 7. november 2012 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Lone Kerrn-Jespersen). D O M Afsagt den 7. november 2012 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Lone Kerrn-Jespersen). 5. afd. nr. B-2153-11: TAKS (advokat Djóni Thomassen, (prøve))

Læs mere

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser. Til 1

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser. Til 1 Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Bestemmelsen vedrører forvaltning af lovgivning om enhver form for skat til det offentlige, jf. anvendelsen af begrebet skat i grundlovens 43.

Læs mere

Endelig redegørelse. om ombudsmandens undersøgelse af. 40 klagesager fra Landsskatteretten

Endelig redegørelse. om ombudsmandens undersøgelse af. 40 klagesager fra Landsskatteretten Dato: J.nr.: 2004-3405-980 Sagsbehandler: VSA Akt. nr.: 48 om ombudsmandens undersøgelse af 40 klagesager fra Landsskatteretten INDHOLDSFORTEGNELSE I. UNDERSØGELSENS AFGRÆNSNING, TILRETTELÆGGELSE OG GENNEMFØRELSE...3

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven Skatteministeriet J. nr. 2012-711-0076 Udkast Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven (Større efterrettelighed og korrekt skattebetaling) 1

Læs mere

RETTEN I NÆSTVED / ^ ^ ^

RETTEN I NÆSTVED / ^ ^ ^ Ta-Oi--2ai4-KA»1033: S&ss l- ^2-14-5-3 RETTEN I NÆSTVED / ^ ^ ^ Den 9. januar 2014 kl. 13:00 blev skifteretten sat af dommerfuldmægtig Mette-Lise Pommer. Der blev foretaget: SKS 111-441/2013. Konkurssagen

Læs mere

D O M. Afsagt den 8. oktober 2013 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Ivan Larsen (kst.).

D O M. Afsagt den 8. oktober 2013 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Ivan Larsen (kst.). D O M Afsagt den 8. oktober 2013 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Ivan Larsen (kst.). 15. afd. nr. B-2345-12: A (advokat, dr. jur. Eigil Lego Andersen) mod

Læs mere

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 17. november 2010 hedder det:

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 17. november 2010 hedder det: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 14. juli 2011 (J.nr. 2010-0023507)

Læs mere

Udlevering af navnene på to sygeplejersker

Udlevering af navnene på to sygeplejersker Udlevering af navnene på to sygeplejersker En tidligere patient klagede over at Indenrigsministeriet havde afvist at pålægge Københavns Amt at udlevere navnene på to sygeplejersker der arbejdede på en

Læs mere

Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag. til

Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag. til Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2010-11 Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar og lov om arbejdsskadesikring (Tidspunktet

Læs mere

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 4. november 2010 hedder det:

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 4. november 2010 hedder det: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 14. juli 2011 (J.nr. 2010-0023253)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. december 2014 Sag 89/2014 Sydøstjyllands Politi (kammeradvokaten ved advokat Sanne H. Christensen) mod A (advokat Niels Lindeborg Johansen, beskikket) I tidligere

Læs mere

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation Sagsnr. 2014-5752 Doknr. 230269 Dato 11-05-2015 Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation (SIO)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. maj 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. maj 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. maj 2010 Sag 139/2007 (1. afdeling) A ved B (advokat Erik Høimark) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) I tidligere instans er afsagt dom

Læs mere

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Højesteret fandt ved en dom af 6/6 2012, at skattemyndighederne

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. august 2013 (J.nr. 2012-0032141). Afslag på

Læs mere

http://www.skat.dk/display.aspx?oid=103450&vid=202190&indhold=1

http://www.skat.dk/display.aspx?oid=103450&vid=202190&indhold=1 Side 293 af 363 Eksempler: Eksempel 1: Der vil således være mulighed for (uden tilsvarende indtægtsføring) at tage fradrag efter de almindelige regler for en ikke arbejdsgiverbetalt strækning, efter reduktion

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 Sag 202/2014 (2. afdeling) Viggo Larsen (advokat Eduardo Vistisen) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser

Læs mere

14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag

14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag 14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag 13.3 Remonstration og tilbagekaldelse, se også Skatter 6-26.1 Arbejdsskadeforsikring, se også Erstatning

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. marts 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. marts 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. marts 2015 Sag 110/2012 (2. afdeling) A (advokat Nicolai B. Sørensen) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Søren Horsbøl Jensen) og mod R og S7 (advokat

Læs mere

Ombudsmanden tog af egen drift et generelt spørgsmål om genoptagelse af tidligere afgjorte sager om humanitær opholdstilladelse op til behandling.

Ombudsmanden tog af egen drift et generelt spørgsmål om genoptagelse af tidligere afgjorte sager om humanitær opholdstilladelse op til behandling. Genoptagelse af sager om humanitær opholdstilladelse når ansøgerne er udrejst. Nova. Materiel identitet Ombudsmanden tog af egen drift et generelt spørgsmål om genoptagelse af tidligere afgjorte sager

Læs mere