Omgørelse, selvangivelsesomvalg og genoptagelse - seneste praksis. Advokat Jan Steen Hansen. 30. Januar 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Omgørelse, selvangivelsesomvalg og genoptagelse - seneste praksis. Advokat Jan Steen Hansen. 30. Januar 2013"

Transkript

1 Omgørelse, selvangivelsesomvalg og genoptagelse - seneste praksis Advokat Jan Steen Hansen 30. Januar 2013

2 Omgørelse og selvangivelsesomvalg Lovbestemmelserne Omgørelse Skatteforvaltningslovens 29: I det omfang en ansættelse af indkomst- eller ejendomsværdiskat hviler på en privatretlig disposition, kan told- og skatteforvaltningen tillade, at en efterfølgende ændring af dispositionen tillægges virkning for ansættelsen af indkomst- eller ejendomsværdiskat (omgørelse), hvis følgende betingelser er opfyldt: 1) Dispositionen må ikke i overvejende grad have været båret af hensyn til at spare eller udskyde skatter. 2) Dispositionen skal utvivlsomt have haft utilsigtede skattemæssige virkninger, der er væsentlige. Selvangivelsesomvalg Skatteforvaltningslovens 30: Told- og skatteforvaltningen kan tillade, at en skattepligtig ændrer valg af selvangivne oplysninger, i det omfang skattemyndighederne har foretaget en ansættelse af indkomst- eller ejendomsværdiskat, der har betydning for valget, og valget som følge heraf har fået utilsigtede skattemæssige konsekvenser. Stk.2. Anmodning om tilladelse efter stk. 1 skal fremsættes af den skattepligtige inden 6 måneder efter, at den skattepligtige er kommet til kundskab om den ansættelse, der begrunder anmodningen. Told- og skatteforvaltningen kan efter anmodning fra den skattepligtige dispensere fra fristen, hvis særlige omstændigheder taler derfor. 3) Dispositionen skal have været lagt klart frem for myndighederne. 4) De privatretlige virkninger af den ændring af dispositionen, der ønskes tillagt skattemæssig virkning, skal være enkle og overskuelige. 5) Alle, der skatteretligt vil blive berørt af en tilladelse til omgørelse, skal tiltræde omgørelsesanmodningen. 2

3 Omgørelse Grundbetingelser for at anvende omgørelsesinstituttet Omgørelse - grundbetingelse Der sker ændring af en privatretlig disposition SKM ØLR: ændringen af en disposition skal gennemføres privatretlig og ikke kun skattemæssigt Ændring af aftaler (eller ændring af selskabsretlige dispositioner) der faktisk er mulige: En aftalepart kan udskiftes (SKM ØLR) Hævning fra en virksomhedskonto kan ændres til en hævning fra en privatkonto (SKM LSR) SKM LR: kapitalforhøjelse i amerikansk selskab kunne repareres ved senere aktieudstedelse Med SKATs tilladelse kan ændringen af den privatretlige disposition få tilbagevirkende kraft også skattemæssigt Den skattemæssige ændring er omfattetafsfl 27, stk. 1, nr. 1 Uden for omgørelse SKM LR: tilbageførsel af aktier indskudt ved selskabsstiftelse anses ikke længere for gældende ret. Se eksempelvis SKM LSR: det var ikke faktisk muligt at tilbageføre oprindelig indskudte aktiver SKM LSR: Udbetaling af kørselsgodtgørelse ønskedes ændret til afdrag på fordring LSR: ikke tale om ændring af en privatretlig disposition men om omkvalificering af en disposition, uden i øvrigt at ændre den Ifølge SKAT kan der godt gennemføres en fuldstændig omgørelse af udbetaling af kørselsgodtgørelse SKM ØLR: Ændring af datoen for en ejendomsoverdragelse ønskedes ændret ØL: omgørelse forudsætter en fuldstændig ophævelse af en disposition, eller at alle vilkår i den oprindelige disposition ændres (?) Skatteyderen ønsker en ændring af faktum og ikke en ændring af et vilkår i dispositionen (?) Fejlekspeditioner behandles ikke som omgørelse (og tillades derfor) Omgørelse må ikke være forhindret efter anden materiel lovgivning 3

4 Omgørelse Hvis omgørelsesinstituttet er anvendeligt, gælder følgende konkrete betingelser for dispositionen: skattebesparelse Sager om rette indkomstmodtager anses normalt som en disposition, hvor skattebesparelse har været et diskvalificerende hovedmotiv Sager med succession anses som et acceptabelt skatteudskydelsesmotiv. Ligeledes anerkendes indskud på pensionsordning (SKM LSR) Utvivlsom t væsentlige, utilsigtede skattemæssige virkninger SKM H: Det afgørende er, at skatteyder (og rådgiver, jf. SKM LSR) rent faktisk ikke forudså de skatteretlige konsekvenser på dispositionstidspunktet. burde viden er uden betydning (SKM LSR er således ikke længere gældende ret). Acontoudlodning af værdipapirer fra dødsbo til høje kurser, der senere faldt kraftigt. Ingen uforudsete skattemæssige virkninger, men kun et uforudset kursfald på værdipapirerne (SKM BR) Lagt klart frem for myndighederne Skal være lagt frem for SKAT på eget initiativ (SKM BR) Oplysning om dispositionen til andre offentlige myndigheder uden betydning (TfS 2006, 306 VLD) Dispositionens indhold skal fremgå direkte af det fremlagte materiale (SKM BR) Dispositionens indhold skal som udgangspunkt fremgå (senest) af selvangivelsen eller kunne udledes heraf (SKM BR, SKM H, SKM H) Ændringen skal være enkel og overskuelig Alle berørte parter skal tiltræde ændringen En aftalepart, der er gået konkurs, kan ikke tiltræde en ændring af dispositionen (SKM ØLR) 4

5 Selvangivelsesomvalg Grundbetingelse Selvangivelsesomvalg - grundbetingelse Klare udgangspunkt: Selvangivelsen er dispositiv SFL 30: Der skal foreligge et valg på selvangivelsen, der bliver uhensigtsmæssigt på grund af en efterfølgende skatteansættelse, der har betydning for valget Bilag 2 i fristudvalgets betænkning nr. 1426/2003:opregning af selvangivelsesvalg Eksempel ifølge forarbejderne: Skatteyder har medtaget en bil i virksomhedsskatteordningen, men SKAT finder, at den udelukkende benyttes privat skatteyderen kan da ændre sit valg om at medtage bilen i virksomhedsskatteordningen Uden for selvangivelsesomvalg Ved siden af SFL 30 kan der ske berigtigelse af egentlige fejl det vil sige oprindelige fejl på selvangivelsestidspunktet Se forarbejderne til skattestyrelseslovens 37 D (Folketingstidende , Tillæg A, side 4598) Retsforlig omtalt i SKM DEP: berigtigelse af egentlige fejl Omfatter mere end blot korrektion af skrivefejl SKM mener, at forliget muligvis er et ulovligt forlig SKM ØLR (appelleret): ændring af en skattefri fusion til en skattepligtig fusion ikke omfattet af SFL 30 og ikke berigtigelse af en fejl SKM LSR: SKATs korrektion af en forkert selvangivelse var ikke en relevant korrektion. I SKM LSR var SKATs indkomstændring dog tilstrækkelig til, at SFL 30 fandt anvendelse Et krav at materielle regler i anden lovgivning ikke forhindrer et omvalg Tillige udenfor: hvis der foreligger strafbare forhold eller forsøg på skatteunddragelse 5

6 Genoptagelse To udvalgte problemstillinger på grundlag af seneste praksis SFL 26, stk. 5 den forlængede ligningsfrist Udvidet ligningsfrist for (1) skattepligtige omfattet af SKL 3 B, (2) for så vidt angår de kontrollerende transaktioner SKM HR: Samtlige forhold i kontrolleret transaktion kan korrigeres, jf. Ligningslovens 2, og 26, stk. 5, omfatter både dispositionskorrektioner og vilkårskorrektioner SKM HR: SFL 26, stk. 5, gælder tillige for sager om rette indkomstmodtager, hvor det er skatteyderen, og ikke skatteyderens selskab, der er rette modtager af en indkomst Kommentarer: Jan Pedersen, R&R 2012/10, SM side 146 Lena Engdahl: SR-Skat 2012, side 249 Aage Michelsen, R&R 2013/1, SM side 2 Konsekvenser: Den udvidede ligningsfrist gælder både for SKAT og skatteyder muligheden for ved en betalingskorrektion at undgå en sekundær justering må så også være åben i sager om rette indkomstmodtager Se dog modsat SKM BR: korrektion er af SKAT valgt foretaget med hjemmel i SL 4 og ikke LL 2 SKM LSR: Beskatning af en hovedanpartshavers fri bil skete i relationen arbejdsgiver/arbejdstager, og ikke i hovedanpartshaver/selskabsforhold. Derfor fandt 26, stk. 5, ikke anvendelse. SFL 27, stk. 1, nr. 2 Mulighed for ekstraordinær genoptagelse, hvis ansættelsen (dvs. den ekstraordinære, sekundære) er en direkte følge af en ansættelse (dvs. den primære) vedrørende den skattepligtige for et andet indkomstår. Hvad er en direkte følge? Behandlet af Fristudvalgets betænkning Mere snævert end blot et krav om konneksitet (samme oprindelsesfællesskab) Almindeligvis sager om korrekt periodisering Eksempelvis en forhøjelse, der efterfølges af en nedsættelse Eller en nedsættelse, der efterfølges af en forhøjelse Kan en forhøjelse være en direkte følge af en forhøjelse? Ja ifølge SKM HR: LSR underkendte en forhøjelse af 2000, idet forhøjelsen skulle have været gennemført for Da SKAT på tidspunktet for forhøjelsen af 2000 alternativt kunne have forhøjet 2001, var en efterfølgende forhøjelse af 2001 en direkte følge af LSR s ændring af den oprindelige forhøjelse af 2000 SKM ØLR: Det afgørende er alene det tidsmæssige aspekt, og ikke om SKAT burde have fortaget en korrekt periodisering SKM VLR: Glemte fradrag for blev selvangivet samlet i SKAT forhøjede Det forhold, at skatteyder valgte at selvangive 1997 som sket, hvorved SKAT forhøjede indkomståret, var ikke en primær forhøjelse, der kunne danne grundlag for en ekstraordinær genoptagelse af SKM ØL forlig:fysisk reduktion af lejemål i 2005, hvor skatteyder skulle have taget forholdsmæssigt tabsfradrag for indretning af lejede lokaler, men tog det først i 2008, hvor selve lejemålet blev afstået. SKATs forhøjelse i 2008 var en primær korrektion, der kunne danne grundlag for en nedsættelse af

AKTIONÆRLÅN OG BESKATNING

AKTIONÆRLÅN OG BESKATNING Dato Sekr. Advokat Dir. tlf. E-mail 13. maj 2013 Ulla S. Kristensen Bent Ramskov 88 91 92 55 usk@dahllaw.dk AKTIONÆRLÅN OG BESKATNING 1 FORMÅL OG BAGGRUND 1.1 Skattereformaftalen Den 22. juni 2012 indgik

Læs mere

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Cand.merc.aud.-studiet Aalborg Universitet Kandidatafhandling Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Reglernes anvendelighed og muligheder i praksis Forfattere: Vejleder: Chris Bay Bindslev Henrik

Læs mere

AKTUEL SKAT 2013 SKATS INDSATSPLAN 2013, VÆKSTPLAN DK MV. Gåhjemmøde, 6. maj 2013

AKTUEL SKAT 2013 SKATS INDSATSPLAN 2013, VÆKSTPLAN DK MV. Gåhjemmøde, 6. maj 2013 AKTUEL SKAT 2013 SKATS INDSATSPLAN 2013, VÆKSTPLAN DK MV. Gåhjemmøde, 6. maj 2013 PROGRAM SKATs indsatsplan 2013 Vækstplan DK Nyt om aktieavance og udbytte Nye regler om underskudsbegrænsning Afskrivninger

Læs mere

STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Aktuel Skat 2. halvår 2011 Personbeskatning Erhvervsbeskatning Aktionærbeskatning Selskabsbeskatning International beskatning Moms og lønsum Told og afgifter Anden tilhørende lovgivning Oversigt, genoptagelsesadgang

Læs mere

SKATTEINFORMATION AUGUST 2012

SKATTEINFORMATION AUGUST 2012 SKATTEINFORMATION AUGUST 2012 Forord Den nye regering har iværksat et betydeligt reformarbejde for at stimulere væksten og dermed skabelsen af nye arbejdspladser. Kort før redaktionens afslutning fremkom

Læs mere

D O M. Afsagt den 7. november 2012 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Lone Kerrn-Jespersen).

D O M. Afsagt den 7. november 2012 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Lone Kerrn-Jespersen). D O M Afsagt den 7. november 2012 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Lone Kerrn-Jespersen). 5. afd. nr. B-2153-11: TAKS (advokat Djóni Thomassen, (prøve))

Læs mere

Status på indgrebet i virksomhedsordningen udvalgte problemstillinger. Af advokat (L) Helle Porsfelt

Status på indgrebet i virksomhedsordningen udvalgte problemstillinger. Af advokat (L) Helle Porsfelt 1 Status på indgrebet i virksomhedsordningen udvalgte problemstillinger Af advokat (L) Helle Porsfelt hhp@hulgaardadvokater.dk Folketinget vedtog som bekendt indgrebet i virksomhedsordningen (L 200 2013/14)

Læs mere

TRANSFER PRICING SENESTE TENDENSER OG UDVIKLINGER I DANMARK Ved partner Anders Oreby Hansen og Head of Tax Litigation Kaspar Bastian

TRANSFER PRICING SENESTE TENDENSER OG UDVIKLINGER I DANMARK Ved partner Anders Oreby Hansen og Head of Tax Litigation Kaspar Bastian TRANSFER PRICING SENESTE TENDENSER OG UDVIKLINGER I DANMARK Ved partner Anders Oreby Hansen og Head of Tax Litigation Kaspar Bastian TRANSFER PRICING Formålet med dokumentationsvejledningen er at give

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven Skatteministeriet J. nr. 2012-711-0076 Udkast Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven (Større efterrettelighed og korrekt skattebetaling) 1

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-511-0045 Dato: 24. november 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven,

Læs mere

Lovforslag Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052

Lovforslag Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Page 1 of 38 Tilbage Lovforslag Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 04/07/11 Udkast (3) Forslag til Lov om ændring af skattekontrolloven, skatteforvaltningsloven og forskellige andre love samt ophævelse

Læs mere

Utilsigtet udnyttelse af virksomhedsordningen

Utilsigtet udnyttelse af virksomhedsordningen Utilsigtet udnyttelse af virksomhedsordningen Copenhagen Business School 2015 Juridisk Institut Master i Skat studiet Masterprojekt Forfatter: Claus Fetterlein Vejleder: Ole Aagesen Censor: Jesper Wang-Holm

Læs mere

VÆRDIANSÆTTELSE AF AKTIER

VÆRDIANSÆTTELSE AF AKTIER VÆRDIANSÆTTELSE AF AKTIER UNDERVISER Advokat, ph.d. Bent Ramskov BRA@dahllaw.dk www.dahllaw.dk O:\jurist\BR\kursus\værdiansættelse af aktier.docx 2 af 43 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 VÆRDIANSÆTTELSE AF AKTIER...

Læs mere

Aktuel skatteret 2014

Aktuel skatteret 2014 Aktuel skatteret 2014 skatteretlige temaer nye retsregler (love og bekendtgørelser) nye afgørelser m.v. Udarbejdet i 2014 ajourført 23/10 2014 Tax Partner, lektor Ole Aagesen Revitax A/S CBS Handelshøjskolen

Læs mere

Aktuel skatteret 2013

Aktuel skatteret 2013 Aktuel skatteret 2013 skatteretlige temaer nye retsregler (love og bekendtgørelser) nye afgørelser m.v. Udarbejdet i 2013 ajourført 21/1 2014 Tax Partner, lektor Ole Aagesen Revitax A/S CBS Handelshøjskolen

Læs mere

Beskatning af kapitalejerlån / Taxation of Shareholder Loans

Beskatning af kapitalejerlån / Taxation of Shareholder Loans Beskatning af kapitalejerlån / Taxation of Shareholder Loans af NIKOLAJ WESSEL TROMBORG Nærværende afhandling omhandler de skatteretlige regler om kapitalejerlån, idet reglerne undergik en markant forandring

Læs mere

Underskudsfremførsel i forbindelse med rekonstruktion af selskaber

Underskudsfremførsel i forbindelse med rekonstruktion af selskaber Afhandling Juridisk institut Cand.merc.aud. Vejleder: Tommy V. Christiansen Forfattere: Joan Pedersen Gitte Brixensen Underskudsfremførsel i forbindelse med rekonstruktion af selskaber Handelshøjskolen

Læs mere

AKTUEL SKAT. August 2006. www.hlb.dk CVR-nr. 24 20 75 01

AKTUEL SKAT. August 2006. www.hlb.dk CVR-nr. 24 20 75 01 AKTUEL SKAT August 2006 www.hlb.dk CVR-nr. 24 20 75 01 Kontorer: Hjørring Frederikshavn Dronninglund Aalborg Farsø Hobro Hadsund Viborg Århus Haderslev København Haslev Næstved Mortensen & Beierholm er

Læs mere

Lov nr. 992 af 09/09/2014; Ændringer af virksomhedsordningen En analyse af ændringer i virksomhedsskatteloven indsat ved lov nr.

Lov nr. 992 af 09/09/2014; Ændringer af virksomhedsordningen En analyse af ændringer i virksomhedsskatteloven indsat ved lov nr. Lov nr. 992 af 09/09/2014; Ændringer af virksomhedsordningen En analyse af ændringer i virksomhedsskatteloven indsat ved lov nr. 992 Law no. 992 of 09.09.2014; Changes to Virksomhedsordningen. An analysis

Læs mere

PASSIV VIRKSOMHED. Advokat, ph.d. Bent Ramskov Dir. tlf. 88 91 92 57 Mobil 20 12 08 30 BRA@dahllaw.dk www.dahllaw.dk. kursus\passiv virksomhed.

PASSIV VIRKSOMHED. Advokat, ph.d. Bent Ramskov Dir. tlf. 88 91 92 57 Mobil 20 12 08 30 BRA@dahllaw.dk www.dahllaw.dk. kursus\passiv virksomhed. PASSIV VIRKSOMHED UNDERVISER Advokat, ph.d. Bent Ramskov BRA@dahllaw.dk www.dahllaw.dk kursus\passiv virksomhed.docx 2 af 24 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 3 2 LOVENS KRAV... 5 3 SÆRLIGE VIRKSOMHEDSTYPER...

Læs mere

Lovforslag L 84 Justering af aktionær- og selskabsbeskatningen Værdiansættelse fast ejendom betinget aftale periodisering overgang til sommerhuszone

Lovforslag L 84 Justering af aktionær- og selskabsbeskatningen Værdiansættelse fast ejendom betinget aftale periodisering overgang til sommerhuszone NYT Nr. 11 årgang 7 november 2010 SKAT g e n e r at i o n s s k i f t e omstrukturering INDHOLD Lovforslag L 84 Justering af aktionær- og selskabsbeskatningen Værdiansættelse fast ejendom betinget aftale

Læs mere

Artikler. Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning

Artikler. Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning 1304 Artikler 205 Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning Af Karsten Gianelli, Senior Counsel, CORIT Advisory P/S 1. Indledning Med vedtagelsen af L 199A den 13/9 2012 gennemførte

Læs mere

Underholdsbidrag. Skattelovrådets udtalelse om den skattemæssige behandling af underholdsbidrag til ægtefælle og børn

Underholdsbidrag. Skattelovrådets udtalelse om den skattemæssige behandling af underholdsbidrag til ægtefælle og børn Underholdsbidrag Skattelovrådets udtalelse om den skattemæssige behandling af underholdsbidrag til ægtefælle og børn Afgivet af Skattelovrådet den 5. oktober 1994 Betænkning nr. 1285 1995 Købes hos boghandleren

Læs mere

S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B

S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B Aktuel Skat 2. halvår 2013 Personbeskatning Erhvervsbeskatning Aktionærbeskatning Selskabsbeskatning International beskatning Moms og lønsum Told og afgifter Anden tilhørende lovgivning Oversigt, genoptagelsesadgang

Læs mere

Overskudsafhængige lån Om udformning, økonomiske rationaler og den mangelfulde skatteretlige regulering

Overskudsafhængige lån Om udformning, økonomiske rationaler og den mangelfulde skatteretlige regulering 2298 Artikler 480 Overskudsafhængige lån Om udformning, økonomiske rationaler og den mangelfulde skatteretlige regulering Af lektor, Ph.d. og partner Jakob Bundgaard og Ph.d.-stipendiat Katja Joo Dyppel,

Læs mere

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 17. november 2010 hedder det:

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 17. november 2010 hedder det: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 14. juli 2011 (J.nr. 2010-0023507)

Læs mere

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Kontakt Karina Hejlesen Jensen T: 3945 3276 E: khe@pwc.dk Jørgen Rønning Pedersen T: 8932 5577 E: jrp@pwc.dk Søren Bech T: 3945 3343 E: sbc@pwc.dk

Læs mere

Foreningen har ønsket følgende program:

Foreningen har ønsket følgende program: Muligheder og faldgruber i Virksomhedsordningen Danmarks Skatteadvokater København og Århus, januar 2014 Frans Eskil Nørgaard Dagens program Foreningen har ønsket følgende program: Indlæg om nyeste praksis,

Læs mere

Selskabers salg af driftsaktivitet. 2. Èn eller flere virksomheder

Selskabers salg af driftsaktivitet. 2. Èn eller flere virksomheder Selskabers salg af driftsaktivitet. Af Jan Andersen, Herning 1. Indledning Artiklen vedrører selskabers salg af driftsaktiviteter, og indholdet er et udtryk for SKAT s vurderinger. Indholdet har til hensigt,

Læs mere

Retssikkerhedsmæssige problemer i forbindelse med førelse af skatte- og afgiftssager v/ advokat (H) Torben Bagge

Retssikkerhedsmæssige problemer i forbindelse med førelse af skatte- og afgiftssager v/ advokat (H) Torben Bagge Retssikkerhedsmæssige problemer i forbindelse med førelse af skatte- og afgiftssager v/ advokat (H) Torben Bagge 1 Hvad er retssikkerhed? Begrebet retssikkerhed Svaret afhænger formentlig af, hvem man

Læs mere