Frist- og forældelsesregler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frist- og forældelsesregler"

Transkript

1 Frist- og forældelsesregler Skattelovrådets udtalelse om samspillet mellem fristreglerne i skattestyrelsesloven og de formueretlige forældelsesregler Betænkning nr

2 Købes hos boghandleren eller hos Statens Information, INFOservice Postbox 1103, 1009 København K Telf , Fax ISBN Notex/København

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Indledning og kommissorium 1 2. Kort sammenfatning af Skattelovrådets udtalelse Gældende regler Rådets overvejelser og forslag om en særlig forældelsesregel Rådets forslag om præcisering af skattestyrelseslovens 35, stk Rådets overvejelser vedrørende pålignede ikke betalte skatter Rådets overvejelser og forslag om skatteyderens tilbagesøgning af skat 7 3. Gældende ret Frist-og forældelsesregler på skatteområdet Fristerne for ændring af skatteansættelser, skattestyrelseslovens 4 og Frister for ændring på skattemyndighedernes foranledning Frister for ændring på de skattepligtiges foranledning De formueretlige forældelsesregler anvendt på skattekrav afledt af en skatteansættelse og på krav om tilbagebetaling af skat Generelt om 1908-loven og Danske Lov Særligt om formueretlig forældelse af myndighedernes krav på skat Særligt om formueretlig forældelse af krav på tilbagesøgning af skat De formueretlige forældelsesreglers selvstændige betydning for upålignede skattekrav Afgrænsning af problemstillingen ' Særligt om forhøjelser efter reglerne i skattestyrelseslovens 35, stk Særligt om genoptagelse efter reglen i skattestyrelseslovens 4, stk. 2 32

4 Side 4. Rådets overvejlser og kritik af gældende ret Frister for skattemyndighedernes omligning og forældelse af skattekrav Samspillet imellem skattestyrelseslovens 35 og lov nr. 274 af 22. december 1908 om forældelse af visse fordringer Upålignede skatter Pålignede ikke betalte skatter Ligningsloven 32 F Danske Lov Rådets konklusion Frister for skatteyders krav på omligning efter skattestyrelseslovens 4 og forældelse af krav på tilbagebetaling af for meget betalt skat Forslag om revision af skattestyrelseslovens 35, stk Forslag om revision af skattestyrelseslovens 4, stk Bilag: 1. Resumé af domme der er omtalt i betænkningen. 2. Skattelovrådets udtalelse af 6. november 1995 om ansættelsesfristeme i skattestyrelsesloven

5 -1-1. Indledning og kommissorium Skatteministeren har anmodet Skattelovrådet om at overveje de gældende regler om skatteretlig forældelse. Kommissoriet er sålydende: "Skattelovrådets opgave er at overveje de gældende regler om skatteretlig forældelse. Herved forstås dels reglerne om forældelse af pålignede og upålignede skattekrav, dels de regler i skattelovgivningen der reelt fungerer som forældelsesregler. Reglerne herom findes i dag i Danske Lov, i 1908-loven og i skattelovgivningen, men disse regler er ikke indbyrdes koordinerede og for de to førstnævnte loves vedkommende ikke indrettet efter de særegenheder, der gælder for skattekrav. Skattelovrådet bedes overveje, om det vil være hensigtsmæssigt at opstille særlige regler for skatteretlig forældelse, og i så fald komme med forslag hertil." Imedens Skattelovrådet analyserede ovennævnte problemstilling i det angivne kommissorium, opstod der behov for, at fristreglerne i skattestyrelsesloven blev ændret. Skatteministeren stillede derfor den 13. oktober 1995 følgende kommissorium til Skattélovrådet: "I forbindelse med lovgivning inden årets udgang ønsker skatteministeren at give skattemyndighederne nogle muligheder for en forlænget ansættelsesfrist med henblik på at imødegå tekniske ulemper ved 3-årsfristen i skattestyrelseslovens 35. I et foreløbigt lovforslag af 14. september 1995 var det derfor skitseret, at ansættelsesfristen kunne forlænges udover 3 år, når myndighederne havde været i utilregnelig uvidenhed om de forhold, der førte til den påtænkte forhøjelse. Efter en teknisk høringsrunde er dette forslag opgivet.

6 -2- Skatteministeren ønsker inden den 6. november 1995 at modtage Skattelovrådets eventuelle besvarelse af følgende spørgsmål: 1. Hvilken mening har Rådet om en generel forlængelse af 3- årsfristen i skattestyrelseslovens 4, 31 og 35 til en 4-årsfrist? 2. Hvilken løsning kan Skattelovrådet foreslå som på afbalanceret vis over for skatteyderne kan imødekomme myndighedernes behov for en længere frist - navnlig over for koncerner og selskaber samt disses hovedaktionærer. 3. Hvilke andre forslag til (mindre vidtgående) ændringer i de nævnte frister, kan rådet foreslå, som på afbalanceret vis over for skatteydere og myndigheder kunne gøre ansættelsesfristen mere egnet for varetagelsen af ligningsopgaven? Skattelovrådet afgav den pågældende udtalelse den 5. november 1995, og den er offentliggjort i TfS 1995, 790. Udtalelsen danner grundlag for den ændring af skattestyrelsesloven, der skete ved lov nr af 20. december 1995 Nedenfor følger Skattelovrådets udtalelse om det oprindelige kommissorium, hvorefter samspillet mellem fristregleme i selve skattelovgivningen og de formueretlige forældelsesregler skal analyseres. Herunder vurderes det også, om en eventuel ændring af dette samspil bør have betydning for de fristregler, der blev gennemført ved den ovenfor nævnte lovændring. Skattelovrådets medlemmer ved afgivelsen af betænkningen er: Advokat Lida Hulgaard (formand), professor Aage Michelsen (næstformand), lektor Margrethe Nørgaard, advokat Erik Overgaard, statsaut. revisor V. Gunni Pedersen, direktør Erik G. Hansen, direktør Henrik O. Larsen og kontorchef Kaj Lotz. Følgende har været tilknyttet Skattelovrådets sekretariat ved behandlingen af emnet:

7 -3- Fuldmægtig Carsten Jensen, fuldmægtig Susanne Hjernøe, fuldmægtig Poul Erik Hjerrild- Nielsen og overassistent Lili Stuart Rokkedahl. Aage Michelsen Margrethe Nørgaard Erik Overgaard V. Gunni Pedersen Erik G. Hansen Henrik O. Larsen Kaj Lotz

8 -4-2. Kort sammenfatning af Skattelovrådets udtalelse 2.1. Gældende regler I betænkningens 3. afsnit gennemgås gældende ret. Denne gennemgang viser, at anvendelsen af kriterierne i lov nr. 274 af 22. december 1908 om forældelse af visse fordringer (1908-loven) på skattekrav, der pålignes efter reglerne i skattestyrelsesloven, giver anledning til forståelsesmæssige og fortolkningsmæssige vanskeligheder. Det skyldes især indførelsen i 1990 af bestemmelserne i skattestyrelseslovens 35 og 4 om henholdsvis skattemyndighedernes og skatteyderens adgang til at få ændret en skatteansættelse for tidligere år. Det eksisterende samspil imellem de formueretlige forældelsesregler og disse fristregler i skattestyrelsesloven er ikke hensigtsmæssigt Rådets overvejelser og forslag om en særlig forældelsesregel I betænkningens 4. afsnit redegør Skattelovrådet for sine overvejelser. Der lægges afgørende vægt på, at regler om forældelse af skattekrav er klare og enkle. Rådet foreslår, at de formueretlige forældelsesregler i Danske Lovs og i 1908-loven afløses af en særlig forældelsesregel i skattestyrelsesloven gældende for skattekrav, der omfattes af denne lov. Der foreslås en forældelsesfrist på 20 år regnet fra indkomstårets udløb. Skattelovrådet er mest tilbøjelig til at anbefale, at fristen hverken skal kunne suspenderes eller afbrydes med den virkning, at der løber en ny 20-års forældelse fra afbrydelsestidspunktet. Skattekravet er bortfaldet, hvis det ikke er betalt inden 20 år efter indkomstårets udløb.

9 -5- Hvis der ønskes mulighed for at afbryde fristen, anbefales det at benytte de samme kriterier som i 1908-loven, nemlig debitors anerkendelse af gælden og dens størrelse og kreditors retslige skridt imod skyldneren. Baggrunden for Skattelovrådets forslag er, at 1908-loven efter indførelsen i 1990 af fristreglen i skattestyrelseslovens 35, stk. 1, stort set har mistet sin betydning som værn for skatteyderne imod skattekrav for forgangne år. Efter hovedreglen i skattestyrelseslovens 35, stk. 1, kan skattemyndigheden ikke afsende varsel om forhøjelse af en skatteansættelse efter den 1. maj i det fjerde år efter indkomstårets udløb. Da fristen efter 1908-loven er 5 år, regnet fra den sædvanlige forfaldstid for restskatter, er det i praksis skattestyrelseslovens 35, stk. 1, der udgør den tidsmæssige begrænsning for nye skattekrav. Skattestyrelsesloven 35, stk. 2-5 indeholder regler, der giver mulighed for at rejse skattekrav uden tidsbegrænsning. I langt de fleste tilfælde får 1908-lovens 5-års frist alligevel ingen betydning, især fordi denne frist vil være suspenderet på grund af fordringshavers utilregnelige uvidenhed om sit krav. For upålignede skattekravs vedkommende er det således ubetænkeligt at ophæve den 5-årige forældelse, da den ikke indeholder nogen beskyttelse af skatteyderne Rådets forslag om præcisering af skattestyrelseslovens 35, stk. 2 Derimod har udformningen af skattestyrelseslovens 35 væsentlig betydning som værn mod nye skattekrav. Skattelovrådet mener, at der er et behov for at præcisere og klargøre skattestyrelseslovens 35, stk. 2. Denne bestemmelse, der kom ind i loven i 1995, lyder således: "Uanset fristen i stk 1 kan skattemyndighederne ændre en skatteansættelse på punkter, hvor det efterfølgende viser sig, at den forpligtelse eller erhvervelse, som er lagt til grund for en foretagen skatteansættelse, giver anledning til en højere skatteansættelse"

10 -6- Dette foreslår Skattelovrådet ændret til følgende: " Uanset fristen i stk 1 kan skattemyndighederne ændre en skatteansættelse på punkter, hvor indholdet af den forpligtelse eller erhvervelse, som er lagt til grund for en foretagen skatteansættelse, ændres på en måde, der giver anledning til en højere skatteansættelse. En ændret skatteretlig bedømmelse, eksempelvis som følge af nye oplysninger om indholdet af den oprindelige forpligtelse eller erhvervelse, er ikke omfattet af reglen i pkt. 1." Bestemmelsen i 35, stk. 2 finder især anvendelse, hvor der ved salg af aktiver kommer yderligere erhvervelser som tillæg til den oprindelige salgssum, eller hvor fradragsberettigede udgifter endeligt bliver mindre end det beløb, der er lagt til grund ved den oprindelige skatteansættelse. Bestemmelsen skal derimod ikke kunne anvendes, alene fordi skattemyndighederne ikke tidligere har været opmærksomme på sagens rette sammenhæng, hvad enten dette skyldes, at der er kommet nye oplysninger frem, eller at skattemyndighederne har ændret deres vurdering af retsfakta. Det er der efter Rådets opfattelse behov for at få præciseret. Der er ikke med den nye formulering tilstræbt en ændring af retsstillingen Rådets overvejelser vedrørende pålignede ikke betalte skatter Skattestyrelseslovens 35 indeholder ingen frist for indkrævning af pålignede, ikke betalte skatter. Når Skattelovrådet alligevel foreslår at ophæve 1908-lovens forældelseregel, også for disse skatter, skyldes det betydelige vanskeligheder i samspillet imellem det skatteforvaltningsretlige system, herunder klagereglerne i skattestyrelsesloven og inddrivelsesreglerne i kildeskatteloven, og forældelsesregleme. Skattelovrådet har overvejet, om 1908-loven kunne tilpasses skattestyrelseslovens 35, således at denne lov gælder for upålignede krav, mens 1908-loven alene gælder for pålignede, ikke

11 -7- betalte skatter. Imidlertid synes det ikke muligt at opstille anvendelige regler, der klart og entydigt fastslår forældelsestidspunktet. Det offentlige har så vidtgående inddrivelsesmuligheder, at det må antages, at skatter der kan betales også bliver inddrevet. Ældre uerholdelige skatter bør bringes ud af verden ved gældssanering, afgangsføring eller på anden måde. Den egentlige beskyttelse af skatteyderne ligger især i reglerne om afgangsføring af uerholdelige skatter, og ikke i en regel om forældelse, som det er enkelt af afbryde, eksempelvis ved udpantning eller andre retsskridt. På den baggrund foreslår Skattelovrådet, at 1908-lovens forældelsesregel ophæves også for pålignede ikke betalte skatter. I konsekvens af dette forslag foreslås ophævelse af Ligningslovens 32 F, hvorefter der ved beregning af forældelsesfristen for krav på skat af fortjeneste på immaterielle rettigheder, ejendomsavancer og genvundne afskrivninger bortses fra den tid, i hvilken skattemyndighederne på grund af den skatte-pligtiges ophold i udlandet har været ude af stand til at gøre kravet gældende ved dansk domstol. Om der er behov for en regel af dette indhold, som en undtagelsesbestemmelse til skattestyrelsesloven 35, stk. 1, gældende for hele skatteansættelsen, har Skattelovrådet ikke særskilt undersøgt Rådets overvejelser og forslag om skatteyderens tilbagesøgning af skat Også for så vidt angår skatteyders krav på tilbagebetaling af for meget erlagt skat anbefales det at afskaffe de formueretlige forældelsesregler i Danske Lovs og 1908-loven, og at indføre nye forældelsesregler af samme indhold som beskrevet ovenfor for skattemyndighedernes krav på yderligere skat. Også her er det reglerne i skattestyrelseslovens 4, navnlig reglerne i 4, stk. 2, der er afgørende, mens de formueretlige forældelsesregler er så godt som uden betydning for så vidt angår tilbagebetaling af tidligere uretmæssigt pålignede skatter. Derfor foreslås bestemmelsen i skattestyrelseslovens 4, stk. 2, præciseret og klargjort, navnlig således at de betingelser, der hidtil har været beskrevet i Skatteministeriets cirkulære nr. 71 af 12. april 1996, indføjes i loven,

12 -8- så det klart fremgår af denne, i hvilke tilfælde skatteydere har krav på ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen: 4, stk. 2. Skatteministeren kan tillade, at en genoptagelsesanmodning som nævnt i stk. 1, 1. pkt., der fremsættes skriftligt efter udløbet af fristen i stk. 1, 2. pkt., imødekommes', når 1) den skattepligtige er blevet beskattet af en indtægt, der efterfølgende reguleres således, at den skattepligtige indkomst bliver mindre end forudsat ved skatteansættelsen, 2) den skattepligtige har fratrukket en udgift, der efterfølgende reguleres således, at den skattepligtige indkomst bliver mindre end forudsat ved skatteansættelsen 3) den skattepligtige ønsker at gøre et gyldigt skatteforbehold i en aftale gældende 4) den skattepligtige begærer omgørelse af en skatteansættelse 5) skattemyndighederne ved skatteansættelsen har begået ansvarspådragende fejl 6) skatteansættelsen er urigtig på grund af svig fra trediemand 7) hvor forholdene i øvrigt i ganske særlig grad taler derfor, navnlig med henblik på at undgå helt utilfredsstillende materielle ansættelser. Anmodningen efter 1. pkt. må fremsættes inden rimelig tid efter den skattepligtige er blevet opmærksom på det forhold, der kan begrunde genoptagelsen. Genoptagelse kan endvidere kun ske, hvis ændringen er væsentlig.

13 -9-3. Gældenderet 3.1 Frist- og forældelsesregler på skatteområdet I denne redegørelse bruges udtrykket fristregler på de regler i skattestyrelsesloven, der fastsætter tidsmæssige grænser for, hvor længe der kan ske ændringer i selve ansættelsen af indkomst for et givet indkomstår. Det er uden betydning, om ansættelsesændringen er foranlediget af skattemyndighederne eller skatteyderen. Udtrykket forældelsesregler bruges på de regler, der regulerer, om skattemyndighederne kan inddrive selve skattekravet eller om skatteyderen kan tilbagesøge en betalt skat. Fristreglerne er således begrebsmæssigt knyttet til en skatteansættelse, som ligger til grund for et skattebeløb, medens forældelsesreglerne er knyttet til skattebeløbet som sådant. Alle former for skattekrav, herunder også upålignede skattekrav er omfattet af de formueretlige forældelsesregler, dvs. reglerne i lov nr. 274 af 22. december 1908 (forkortes som 1908-loven) og Danske Lov , medmindre der helt eller delvist er hjemlet undtagelser herfra i specielle regler. Eksempelvis indeholder ligningslovens 32 F en særlig regel for beregning af forældelsesfristen i tilfælde, hvor skattemyndighederne på grund af den skattepligtiges ophold i udlandet har været ude af stand til at gøre kravet gældende for en dansk domstol. Samtidig med disse regler om forældelse af skattekravet som sådant, indeholder skattestyrelsesloven fristregler for ændring af grundlaget for skattekravet, dvs. skatteansættelsen. For så vidt angår de tidsmæssige begrænsninger for adgangen til ændring af skatteansættelsen på skattemyndighedernes foranledning findes reglerne i skattestyrelseslovens 35. Når der sker en ændring af en skatteansættelse som sådan, beskrives dette skatteteknisk som, at der finder en omligning sted. I statsskattelovens 42 og i dødsboskattelovens 87 eksisterer der dog en særlig hjemmel for skattemyndighederne til at rejse sag med krav om efterbetaling.

14 -10- Dette betyder, at der rejses krav om betaling af det for lidt erlagte skattebeløb, uden at der sker en ændring af selve skatteansættelsen. Fristerne i skattestyrelseslovens 35 antages også at gælde for sådanne efterbetalingssager. Hvad angår de tidsmæssige begrænsninger for adgangen til ændring af skatteansættelsen på den skattepligtiges foranledning findes reglerne i skattestyrelseslovens 4. Anvendelsen af reglerne i skattestyrelseslovens 4 og 35 forudsætter således som udgangspunkt, at der skal ske en ændring af en skatteansættelse. I skattestyrelseslovens 24 er det nærmere fastlagt, hvad der kan anses for at indgå i en skatteansættelse, idet der anføres følgende klagegrunde: den pågældende mener 1) ikke at være subjektiv skattepligtig, 2) at afgørelsen er ugyldig pga. formelle fejl, 3) indkomsten er ansat forkert og 4) skatten er beregnet forkert. Enhver ændring af en skatteberegning vil derfor i princippet være omfattet af skattestyrelseslovens 4 og 35, men skattestyrelseslovens regler skal dog suppleres af de almindelige forvaltningsretlige principper om myndighedernes adgang til at berigtige mindre fejl. Denne berigtigelsesadgang vil bevirke, at simple skrive- og regnefejl i en skatteberegning vil kunne foretages uafhængigt af skattestyrelseslovens fristregler. Beregningen af fristerne samt betingelserne for suspension og afbrydelse af disse er forskellige for henholdsvis de formueretlige forældelsesregler og fristreglerne i skattestyrelsesloven. Hvad angår skattekrav, der er afledt af en ændring af en skatteansættelse, er udgangspunktet, at skattestyrelseslovens fristregler er kortere end de formueretlige forældelsesregler. I de tilfælde, hvor en,ændring af skatteansættelsen allerede har fundet sted inden udløbet af de formueretlige forældelsesregler, vil de formueretlige forældelsesregler derfor alene have betydning i relation til den efterfølgende opkrævning eller tilbagebetaling. I de tilfælde, hvor skattestyrelsesloven undtagelsesvis hjemler adgang til ændring af skatteansættelsen også efter udløbet af de formueretlige forældelsesregler, vil disse kunne få direkte betydning for forældelsen af de endnu ikke pålignede skattekrav eller tilbagesøgningskrav. I det følgende vil fristerne i skattestyrelsesloven for ændring af skatteansættelser og de formueretlige forældelsesregler blive nærmere omtalt. Herefter vil kombinationsvirkningen

15 -11- af de 2 regelsæt blive behandlet. Der er tilføjet nogle historiske oplysninger, hvor dette efter omstændighederne skønnes at have særlig betydning for forståelsen af de gældende regler Fristerne for ændring af skatteansættelser, skattestyrelseslovens 4 og Frister for ændring på skattemyndighedernes foranledning Reglerne herom findes i skattestyrelseslovens 35, og bestemmelsen er senest blevet ændret ved lov nr af 20. december Forinden gennemgangen af de gældende regler bemærkes følgende om det historiske forløb: Først ved lov nr. 824 af 19. december 1989 blev der i skattestyrelsesloven indsat generelle fristregler for ændring af skatteansættelser. Ifølge lovens 35, stk. 1, kunne skatteansættelser, der vedrørte indkomståret 1990 og senere indkomstår som hovedregel ikke forhøjes efter udløbet af en 3-årsfrist regnet fra udløbet af det pågældende indkomstår. Det antages, at skattemyndighedernes beføjelse til at kræve efterbetaling af skat uden ansættelsesændring, jf. statsskattelovens 42 (og den indtil 1. januar 1997 gældende 43, stk. 1), blev tilsvarende tidsmæssigt begrænset. For indkomstårene inden 1990 var adgangen til at forhøje en skatteansættelse alene direkte reguleret i den indtil da eksisterende skattestyrelseslovs 15, stk. 5, hvorefter forhøjelser baseret på faktisk prægede skøn ikke kunne foretages efter udløbet af en frist på 3 år regnet fra indkomstårets udløb. Denne frist gjaldt dog ikke, hvis skatteyderen forsætligt eller groft uagtsomt havde bevirket positive fejl i en skatteansættelse, hvorimod simpel uagtsomhed ikke var tilstrækkeligt til at bortse fra fristen, jf. TfS 1992,19 ØLD. Reglen om den tidsmæssige begrænsning for skønsmæssige forhøjelser kan føres tilbage til statsskatteloven af 1922, hvor den blev indsat i 34, dog med en frist på 2 år. Reglen blev senere overført til landsskatteretsloven fra 1938, og derefter i 1977 overført til skattestyrelsesloven, hvor fristen som oven for nævnt var på 3 år. Spørgsmålet er herefter, om der for indkomstårene inden 1990, bortset fra fristen vedrørende skønsmæssige ansættelser, på andet grundlag måtte eksistere tidsmæssige begrænsninger for skattemyndighedernes adgang til at forhøje en skatteansættelse eller kræve efterbetaling efter reglerne i statsskatteloven. Hjemmelen til efterfølgende at ændre en skatteansættelse blev indført med 34 i statsskatteloven af 1912, hvor Landsoverskatterådet blev tillagt denne beføjelse. Endvidere blev der med 46 i statsskatteloven af 1912 indført en hjemmel til at kræve efterbetaling af skat uden ligningsmæssig ændring også i tilfælde, hvor der ikke var tale om strafbart forhold. Hverken i forarbejderne til disse bestemmelser eller i forarbejderne til 2-års fristreglen for skønsmæssige ansættelser fra 1922 findes bemærkninger, der bortset fra skonsfristen, tidsmæssigt begrænser

16 -12- de nævnte beføjelser for skattemyndighederne. Da der endvidere heller ikke findes bemærkninger om, at sådanne skattekrav ikke skulle være omfattet af de generelle formueretlige forældelsesregler, kan det lægges til grund, at de sidstnævnte regler for indkomstårene indtil 1990 har udgjort den reelle tidsmæssige begrænsning for skattemyndighedernes adgang til at opkræve skatter. De formueretlige forældelsesregler var imidlertid ikke til hinder for, at der uden tidsmæssig begrænsning kunne foretages ændring af grundlaget for skattekravet, dvs. skatteansættelsen. Dette fremgår af landsrettens tilkendegivelse i retsforliget refereret i TfS 1993,177 0, hvor skatteyderen tiltrådte, at 1908-lovens forældelsesregel ikke var til hinder for, at der i forbindelse med forhøjelse af skatteansættelserne for skete ændring af et afskrivningsgrundlag tilbage til indkomståret Retten udtalte, at "det fremgår af ordlyden af forældelsesloven af 1908 sammenholdt med forarbejderne til loven, at denne angår fordringer af obligationsretlig karakter. Lovens opregning af arter af sådanne fordringer er meget detaljeret. En udvidende fortolkning må for at kunne antages derfor have klare holdepunkter for sig. I den foreliggende sag er der ikke tale om forældelse af et pengekrav, men spørgsmålet om forældelse af grundlaget for et pengekrav. Retten finder ikke, at der i de henvisninger, sagsøgeren har anført om forarbejderne til den nugældende lov om skattemyndighedernes organisation og den tidligere skattestyrelseslov eller det, sagsøgeren i øvrigt har gjort gældende, er grundlag for at antage den af ham hævdede fortolkning af 1908-lovens 1, nr. 4" Efter den gældende formulering af skattestyrelseslovens 35, stk. 1, er det nu hovedreglen, at en forhøjelse af en skatteansættelse skal varsles senest den 1. maj i det fjerde år efter det pågældende indkomstårs udløb, samt at den varslede forhøjelse skal være foretaget senest den 1. august inden for samme år, medmindre en anmodning fra den skattepligtige om udskydelse af fristen er imødekommet. Hvis den skattepligtiges indkomstår ikke er sammenfaldende med kalenderåret, regnes fristen i stedet for fra udløbet af det kalenderår, som indkomståret træder i stedet for. Agterskrivelsen, hvori forhøjelsen varsles, må ikke afsendes, hvis ikke skattemyndigheden på afsendelsestidspunktet er i besiddelse af det fornødne grundlag for at gennemføre den varslede ansættelsesændring, og agterskrivelsen skal begrundes. Hvis agterskrivelsen ikke opfylder de nævnte krav, vil den ikke have afbrydende virkning. Er der tale om en forhøjelse foretaget af en kommunal myndighed, en told- og skatteregion eller Told- og Skattestyrelsen, anses denne for foretaget på tidspunktet for dateringen af den skrivelse, hvori skatteansættelsen foretages. I de situationer, hvor det ikke er nødvendigt at give særskilt meddelelse om skatteansættelsen, fordi den skattepligtige ikke har gjort

17 -13- indsigelse mod den varslede forhøjelse, jf. skattestyrelseslovens 3, stk. 4, 3. pkt, anses ansættelsen for foretaget på tidspunktet for årsopgørelsens datering. Er der derimod tale om en kollegial myndighed som Ligningsrådet, anses en forhøjelse for foretaget i det møde, hvor beslutning herom træffes, forudsat udsendelsen af afgørelsen sker i rimelig kontinuitet til afgørelsestidspunktet. Tilsvarende gælder i de tilfælde, hvor en kollegial klagemyndighed, dvs. et skatteankenævn eller Landsskatteretten, udnytter sin beføjelse til at foretage yderligere forhøjelser i forhold til det påklagede spørgsmål. For en klagemyndigheds adgang til at foretage yderligere forhøjelser er fristen i skattestyrelseslovens 35, stk. 1, således kun relevant i tilfælde, hvor der forhøjes vedrørende andre forhold end det forhold, der er paklaget, jf. herved undtagelsesbestemmelsen i skattestyrelseslovens 35, stk. 5, der omtales nærmere neden for. Agter en lignende myndighed at ændre en skatteansættelse i tilfælde, hvor den tidligere foretagne skatteansættelse er indbragt for en klageinstans, vedrørende et ikke paklaget punkt, skal agterskrivelse om ændringen af skatteansættelsen fremsendes til skatteyderen, jf. skattestyrelseslovens 35, stk. 1. Det er ikke tilstrækkeligt til at afbryde fristen, at afgive en indstilling til klageinstansen, som antaget i TfS 1994,41 VLD. Dommen vedrørte fortolkningen af den dagældende fristregel for skønsmæssige ansættelser i skattestyrelseslovens 15, stk. 5, hvor landsretten fandt, at en sådan indstilling afbrød fristen, kan således ikke længere anses for udtryk for gældende ret. Som anført ovenfor antages fristen i skattestyrelseslovens 35, stk. 1, ikke alene at gælde hvor der sker en direkte omligning, men også i tilfælde, hvor skattemyndighederne har adgang til at fremsætte krav om efterbetaling af skat, uden at der sker en ændring af skatteansættelsen. Reglerne herfor findes i statsskattelovens 42 og i den nye dødsboskattelovs 87 (lov nr af 27. december 1996). 87 træder i stedet for den nu ophævede 43 i statsskatteloven. I bemærkningerne til lovens 87, som vedrører tilfælde, hvor den skattepligtige er afgået ved døden, og det konstateres, at afdøde har betalt for lidt i skat anføres det, at uanset om skattekravet hviler på en egentlig omligning eller der er tale om et efterbetalingskrav, finder de almindelige fristregler i skattestyrelseslovens 35 anvendelse.

18 -14- Det skal bemærkes, at 87 indeholder særlige anmeldelsesfrister for de pågældende skattekrav. Efter den nye dødsboskattelovs ikrafttræden, vil et skattekrav på en afdød person, og hvor boet og/eller den efterlevende ægtefælle hæfter for afdødes ikke betalte skat (et efterbetalingskrav) kunne fortabes efter tre sæt regler: 1) ansættelsesfristreglerne i skattestyrelseslovens 35, 2) anmeldelsesfristreglerne i dødsboskattelovens 87 og 3) de. formueretlige forældelsesregler i 1908-loven. Det er et spørgsmål, om fristen i skattestyrelseslovens 35, stk. 1, har nogen betydning for skattemyndighedernes adgang til af fastsætte tillægsskat efter bestemmelserne i skattekontrollovens 21 og den nye dødsboskattelovs 86. Skattekontrollovens 21 omhandler de tilfælde, hvor et strafansvar for overtrædelse af skattekontrollovens 13, 15 eller 16 eller straffelovens 289 er forældet, idet der så kan kræves en tillægsskat svarende til skatten af den udeholdte indtægt, medmindre overtrædelsen alene består i medvirken til en andens skatteunddragelse. Dødsboskattelovens 86 omhandler de situationer, hvor afdøde har overtrådt straffelovens 289 eller skattekontrollovens 13, 15 eller 16, og der enten ikke før dødsfaldet er fastsat nogen straf for forholdet eller straffen ikke er fuldbyrdet. I bemærkningerne til denne bestemmelse er anført, at tillægsskat har en forebyggende karakter, men af administrative grunde er udformet som et skattekrav. I 86, stk. 7, fastslås det, at skattemyndighederne skal fremsætte krav om tillægsskat inden for de frister for efterbetalingskrav, der er fastsat i 87, stk. 2 og 3. Det er endvidere i bemærkningerne præciseret, at krav om tillægsskat forældes som andre krav på skat efter 1908-loven. For tillægsskat efter dødsboskatteloven gælder således de samme regler som for efterbetalingskrav efter loven, idet tillægsskatten er udformet som et skattekrav, og idet dødsboskattelovens 86, stk. 7, henviser til fristreglerne i lovens 87, stk. 2 og 3. Det tilsvarende må antages for tillægsskat efter skattekontrollovens 21. Fristen i skattestyrelseslovens 35, stk. 1, kan fraviges i en række undtagelsestilfælde, jf. skattestyrelseslovens 35, stk. 2-5 samt 4, stk. 3.

19 -15- Af 35. stk. 2. fremgår, at uanset fristen i stk. 1, kan skattemyndighederne ændre en ansættelse på punkter, hvor det efterfølgende viser sig, at den forpligtelse eller erhvervelse, som er lagt til grund for en foretagen skatteansættelse, giver anledning til en højere skatteansættelse. Af cirkulære nr. 71 af 12. april 1996 om skattemyndighedernes ansættelsespligter, punkt 4.2, fremgår, at en sådan forhøjelse normalt skal foretages senest 3 måneder efter, at myndighederne er blevet bekendt med grundlaget for forhøjelsen. Anvendelsesområdet for bestemmelsen er de tilfælde, hvor det efterfølgende viser sig, at de oprindelige betingelser for en erhvervelse eller en forpligtelse giver anledning til en større erhvervelse eller en mindre forpligtelse for den skattepligtige end oprindeligt lagt til grund, således at ansættelsesændringen efter de skattemæssige periodiseringsprincipper skal ske i det indkomstår, hvor den oprindelige erhvervelse eller forpligtelse blev stiftet. Bestemmelsen omfatter derimod ikke de tilfælde, hvor skattemyndighederne efterfølgende underkaster den oprindelige erhvervelse eller forpligtelse en ændret vurdering, uden at det oprindelige faktiske vurderingsgrundlag er ændret. I bemærkningerne til bestemmelsen er det præciseret, at anvendelsesområdet til bestemmelsen svarer til bestemmelsen i 4, stk. 2, der omhandler den skattepligtiges adgang til at få foretaget en ekstraordinær genoptagelse, jf. neden for afsnit Af 35. stk. 3. fremgår, at er der efter udløbet af fristen i stk. 1, konstateret ændringer i grundlaget for en skatteansættelse, kan skattemyndighederne ved ansættelsen for et senere indkomstår lægge disse ændringer til grund. Dette gælder dog ikke i det omfang, hvori ansættelsen som nævnt i stk. 1, beror på et skøn. I forarbejderne til bestemmelsen er som anvendelsesområde alene nævnt tilfælde, hvor der er grundlag for at korrigere et oprindeligt afskrivningsgrundlag. Da endvidere undtagelsesbestemmelserne i 35 givetvis ikke kan fortolkes udvidende, er der næppe grundlag for et videre anvendelsesområde for bestemmelsen. Som det fremgår af ordlyden finder bestemmelsen ikke anvendelse, hvis ændringen beror på et skøn, hvorved forstås de faktiske bevis- og fordelingsskøn, der heller ikke kunne danne grundlag for ansættelsesændringer efter udløbet af 3-årsfristen i 15, stk. 5, i den tidligere skattestyrelseslov. Denne indskrænkning betyder, at reglen har sit primære anvendelsesområde

20 -16- i tilfælde, hvor et aktiv enten ikke anses for afskrivningsberettiget eller henføres til en anden afskrivningsbestemmelse. Endelig gælder, at virkningerne af en sådan ændret retlig vurdering af et afskrivningsgrundlag alene kan lægges til grund ved ansættelsen for de indkomstår, hvor fristen i stk. 1 gør det muligt at ændre ansættelser. Af 35, stk. 4, fremgår, at hvis den skattepligtige eller nogen på dennes vegne forsætligt eller groft uagtsomt har bevirket, at skattemyndighederne har foretaget en skatteansættelse på et urigtigt eller ufuldstændigt grundlag, regnes fristen i stk. 1 fra det tidspunkt, hvor skattemyndighederne kom i besiddelse af tilstrækkelige oplysninger til at foretage en korrekt skatteansættelse. Der er således tale om en generel suspensionsregel, hvorefter der kun bliver tale om suspension, hvis den skattepligtige eller en repræsentant for denne har handlet forsætligt eller groft uagtsomt. Disse subjektive betingelser svarer til betingelserne for strafansvar efter skattekontrollovens 13 og 16, og i en Intern Meddelse har Skatteministeriet, Told- og Skattestyrelsen, redegjort for forholdet mellem skattestyrelseslovens 35, stk. 4, og skattekontrollovens straffebestemmelser. Den Interne Meddelelse er offentliggjort i TfS 1997,156, og bl. a. anføres, at i alle tilfælde, hvor kommunen gør brug af 35, stk. 4, skal der foretages indberetning af sagen til told- og skatteregionen, således at denne kan foretage en bedømmelse af, om et eventuelt strafansvar skal gøres gældende. Den i TfS 1997,156 offentliggjorte Interne Meddelelse ophæver cirkulæreskrivelse af 29/ , og den fremkommer som følge af de siden da indhøstede erfaringer. Det præciseres, at den forudsætning, som den tidligere cirkulæreskrivelse i nogen grad var baseret på, nemlig at der er identitet mellem begreberne grov uagtsomhed og forsæt i de to love, fx. sådan, at grov uagtsomhed i relation til skattestyrelseslovens 35, stk. 4, er identisk med grov uagtsomhed i relation til fx. skattekontrol lovens 13, stk. 2 ganske vist er en rigtig forudsætning. Den fører bare ikke uden videre til, at ansættelsesfristen efter skattestyrelseslovens 35, stk. 1, kan suspenderes, hvis der rejses en straffesag, dels som følge af de forskellige krav til bevisets styrke, der stilles i civile sager i forhold til straffesager, dels som følge af, at der ikke er fuldstændig overensstemmelse mellem reglen i skattestyrelseslovens 35, stk. 4, ("...bevirket, at skattemyndighederne...") og beskrivelsen af det strafbare gerningsindhold i fx. 13. Det præciseres, at det vil kunne forekomme, at der kan statueres ikkeforældelse af skatteansættelsen, uden at der er tilstrækkeligt grundlag for at statuere strafansvar. Af den nu ophævede cirkulæreskrivelse fremgik det direkte, at en forhøjelse skulle annulleres, hvis der viste sig ikke at være grundlag for strafansvar, dvs. i så fald kunne suspensionsbestemmelsen heller ikke anvendes.

Forældelse skatteansættelse og skattekrav

Forældelse skatteansættelse og skattekrav - 1 Forældelse skatteansættelse og skattekrav Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med selvangivelsen foretages en opgørelse af årets skattetilsvar (skatteansættelse), og skattevæsenet opkræver

Læs mere

Bekendtgørelse af Konkursskatteloven

Bekendtgørelse af Konkursskatteloven Bekendtgørelse af Konkursskatteloven Herved bekendtgøres konkursskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 702 af 6. september 1999, med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 874 af 3. december 1999, 11

Læs mere

Genoptagelse en direkte følge af en skatteansættelse for et andet indkomstår skatteforvaltningslovens 27, stk. 1, nr. 2 SKM

Genoptagelse en direkte følge af en skatteansættelse for et andet indkomstår skatteforvaltningslovens 27, stk. 1, nr. 2 SKM -1 - Genoptagelse en direkte følge af en skatteansættelse for et andet indkomstår skatteforvaltningslovens 27, stk. 1, nr. 2 SKM2010.306.BR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Retten i Århus

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteministeriet J.nr. 04-711-30 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 130 - Forslag til Skatteforvaltningsloven. Hermed fremsendes i 5 eksemplarer svar på spørgsmål nr. 22 af 7. december 2004. Kristian

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Transfer Pricing forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B ligningslovens 2 - SKM2012.92.HR, jf. tidligere TfS 2010, 452 ØL Af advokat (L) og advokat

Læs mere

Henstand i skattesager Højesterets dom af 19/3 2014, sag 18/2012

Henstand i skattesager Højesterets dom af 19/3 2014, sag 18/2012 - 1 06.11.2014-13 (20140325) Henstand Henstand i skattesager Højesterets dom af 19/3 2014, sag 18/2012 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret har ved en dom af 19/3 2014, med ændrede

Læs mere

Frist- og forældelsesregler

Frist- og forældelsesregler Frist- og forældelsesregler Danmarks Skatteadvokater 12. og 13. juni 2013 v/advokat Bente Møll Pedersen Fristreglernes udvikling Bestemmelserne i skatteforvaltningsloven 26 og 27 er en videreførelse af

Læs mere

Lønindeholdelse - ændrede regler - SKM ØLR, jf. tidligere TfS 2009, 449 LSR

Lønindeholdelse - ændrede regler - SKM ØLR, jf. tidligere TfS 2009, 449 LSR 1 Lønindeholdelse - ændrede regler - SKM2010.866.ØLR, jf. tidligere TfS 2009, 449 LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret fandt ved en dom af 12/10 2010, at vedtagelsen af ændrede

Læs mere

Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens

Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens - 1 Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B SKM2012.221.HR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret tilkendegav ved en dom af 23/3 2012,

Læs mere

Beskatning af fri bil - kontrolleret transaktion

Beskatning af fri bil - kontrolleret transaktion - 1 Beskatning af fri bil - kontrolleret transaktion Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Beskatning af fri bil afføder fortsat mange skattesager. Med en dom af 5. december 2013 fra Vestre Landsret,

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Forlængelse af ansættelsesfrist i henhold til skatteforvaltningslovens 26, stk. 5 Fri bil til hovedanpartshaver/direktør kontrolleret disposition omfattet af skattekontrollovens 3 B - SKM2013.61.LSR

Læs mere

Bekendtgørelse af konkursskatteloven

Bekendtgørelse af konkursskatteloven LBK nr 1242 af 27/10/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2010-712-0058 Senere ændringer til forskriften LOV nr 529 af 26/05/2010

Læs mere

Rundskrivelse nr. 64/07

Rundskrivelse nr. 64/07 Rundskrivelse nr. 64/07 13. december 2007 Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Den nye forældelseslov I. Indledning Lov nr. 522 af 6. juni

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Periodisering af renter af personskadeerstatninger ligningslovens 5, stk. 6 - procenttillæg og renter af restskatter efter kildeskatteloven ved tilbagefordeling eftergivelse efter lov om inddrivelse

Læs mere

Den nye danske forældelseslov og forsikringsaftaleloven

Den nye danske forældelseslov og forsikringsaftaleloven NFT 4/2007 Den nye danske forældelseslov og forsikringsaftaleloven af Jens Teilberg Søndergaard og Gitte Danelund I artiklen gennemgås hovedtrækkene i den nye danske forældelseslov og de nyaffattede bestemmelser

Læs mere

Skattemyndighedernes udvidelse af påstand efter indbringelse for domstolene SKM HR

Skattemyndighedernes udvidelse af påstand efter indbringelse for domstolene SKM HR - 1 Skattemyndighedernes udvidelse af påstand efter indbringelse for domstolene SKM2011.242.HR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ved Højesterets dom af 17/3 2011 tiltrådte Højesteret, at Skatteministeriet

Læs mere

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT - 1 Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT har ved en meddelelse

Læs mere

Genoptagelse og forældelse direkte følge af en ansættelse vedrørende et andet indkomstår Landsskatterettens jr. nr. 10-02523

Genoptagelse og forældelse direkte følge af en ansættelse vedrørende et andet indkomstår Landsskatterettens jr. nr. 10-02523 - 1 Genoptagelse og forældelse direkte følge af en ansættelse vedrørende et andet indkomstår Landsskatterettens jr. nr. 10-02523 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten afsagde

Læs mere

Forældelse af skattekrav suspension af forældelsesfristen under ophold i udlandet - Højesterets kendelse af 8/10 2014, Sag 279/2013

Forældelse af skattekrav suspension af forældelsesfristen under ophold i udlandet - Højesterets kendelse af 8/10 2014, Sag 279/2013 - 1 Forældelse af skattekrav suspension af forældelsesfristen under ophold i udlandet - Højesterets kendelse af 8/10 2014, Sag 279/2013 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret tiltrådte

Læs mere

Forord...Side 2. Indledning...Side 3

Forord...Side 2. Indledning...Side 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...Side 2 Indledning...Side 3 De civilretlige forældelsesregler...side 5 Danske Lov...Side 5 1908-loven...Side 8 Skattelovrådet...Side 13 Spørgsmål 1 og 2 - de civilretlige forældelsesregler...side

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Fejlagtigt valg af beskatningsform ved omdannelse - berigtigelse af fejl begået af revisor - genoptagelse - SKM2016.165.HR, jf. tidligere SKM2015.438.ØLR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc.

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 06.11.2014-31 Forlænget ligningsfrist fri bil 20140729 TC/BD Fri bil til ansat hovedanpartshaver - direktør- /arbejdsgiverforhold -kontrolleret transaktion - skatteforvaltningslovens 26, stk. 5 - forlænget

Læs mere

Bindende svar nye oplysninger afvisning af klage over bindende svar Landsskatterettens kendelse af 18/7 2014, jr. nr. 13-6765209.

Bindende svar nye oplysninger afvisning af klage over bindende svar Landsskatterettens kendelse af 18/7 2014, jr. nr. 13-6765209. - 1 06.11.2014-33 Klage over bindende svar nye oplysninger 20140812 TC/BD Bindende svar nye oplysninger afvisning af klage over bindende svar Landsskatterettens kendelse af 18/7 2014, jr. nr. 13-6765209.

Læs mere

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Højesteret fandt ved en dom af 6/6 2012, at skattemyndighederne

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 279/2013 A (advokat Jørn Frøhlich, beskikket) mod SKAT (kammeradvokaten ved advokat Bodil Søes Petersen) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

Skatteforbehold - udnyttelse påklage afskåret - SKM LSR

Skatteforbehold - udnyttelse påklage afskåret - SKM LSR - 1 Skatteforbehold - udnyttelse påklage afskåret - SKM2014.653.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten afviste ved en kendelse af 16/6 2014, ref. i SKM2014.653.LSR, en klage

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017 Sag 203/2016 (2. afdeling) Topdanmark Forsikring A/S (tidligere Danske Forsikring A/S) (advokat Anne Mette Myrup Opstrup) mod Aarhus Kommune (advokat Gert

Læs mere

Skatteforbehold afvisning af skøde fra lysning p.g.a. skatteforbehold

Skatteforbehold afvisning af skøde fra lysning p.g.a. skatteforbehold 1 Skatteforbehold afvisning af skøde fra lysning p.g.a. skatteforbehold UfR 2007.50 VLK Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret tiltrådte ved en kendelse af 6/9 2006, ref. i UfR

Læs mere

Omkostningsgodtgørelse - sagkyndig bistand efter klage- eller domstolssagens afslutning - L 42, FT samt SKM SKAT

Omkostningsgodtgørelse - sagkyndig bistand efter klage- eller domstolssagens afslutning - L 42, FT samt SKM SKAT - 1 Omkostningsgodtgørelse - sagkyndig bistand efter klage- eller domstolssagens afslutning - L 42, FT 2014-15 samt SKM2014.816.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skattemyndighederne har

Læs mere

PRAKSISÆNDRING VEDRØRENDE SKATTEFRITAGELSE FOR DØDSBOER Af Karsten Gianelli, Senior Counsel, CORIT Advisory P/S

PRAKSISÆNDRING VEDRØRENDE SKATTEFRITAGELSE FOR DØDSBOER Af Karsten Gianelli, Senior Counsel, CORIT Advisory P/S PRAKSISÆNDRING VEDRØRENDE SKATTEFRITAGELSE FOR DØDSBOER Af Karsten Gianelli, Senior Counsel, CORIT Advisory P/S 1. Indledning Den 30.8. 2012 afsagde Landsskatteretten en kendelse (offentliggjort som SKM2012.524),

Læs mere

Inddrivelse af gæld til det offentlige. v/ Cand.jur. Lars Bach Pedersen - SKAT

Inddrivelse af gæld til det offentlige. v/ Cand.jur. Lars Bach Pedersen - SKAT Inddrivelse af gæld til det offentlige v/ Cand.jur. Lars Bach Pedersen - SKAT Indhold af oplægget Generelt om SKAT som restanceinddrivelsesmyndighed Eftergivelse af gæld Henstand med gæld Forældelse af

Læs mere

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR - 1 Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret fandt ved dom af 13. maj 2013, ref. i SKM2013.423.VLR, at der

Læs mere

Omgørelse, selvangivelsesomvalg og genoptagelse - seneste praksis. Advokat Jan Steen Hansen. 30. Januar 2013

Omgørelse, selvangivelsesomvalg og genoptagelse - seneste praksis. Advokat Jan Steen Hansen. 30. Januar 2013 Omgørelse, selvangivelsesomvalg og genoptagelse - seneste praksis Advokat Jan Steen Hansen 30. Januar 2013 Omgørelse og selvangivelsesomvalg Lovbestemmelserne Omgørelse Skatteforvaltningslovens 29: I det

Læs mere

Ekstraordinær genoptagelse praksisændring TfS 2010, 735 Ø

Ekstraordinær genoptagelse praksisændring TfS 2010, 735 Ø 1 Ekstraordinær genoptagelse praksisændring TfS 2010, 735 Ø Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret fandt ved dommen ref. i TfS 2010, 735, at Østre Landsrets underkendelse af hidtidig

Læs mere

OG KLARHED...19 2.3 HENSYNENE BAG DEN FORVALTNINGSRETLIGE TILBAGEKALDELSESLÆRE BERETTIGEDE

OG KLARHED...19 2.3 HENSYNENE BAG DEN FORVALTNINGSRETLIGE TILBAGEKALDELSESLÆRE BERETTIGEDE 1. KAPITEL INDLEDNING OG SAMMENFATNING...5 1.1 BAGGRUNDEN FOR NEDSÆTTELSEN AF UDVALGET...5 1.2 UDVALGETS KOMMISSORIUM...6 1.3 UDVALGETS SAMMENSÆTNING...7 1.4 UDVALGETS MØDER...7 1.5 RESUMÉ AF BETÆNKNINGEN...7

Læs mere

#JobInfo Criteria=KABside1# De nye forældelsesfrister

#JobInfo Criteria=KABside1# De nye forældelsesfrister De nye forældelsesfrister Den 1. januar 2008 trådte den nye forældelseslov i kraft. Den nye lov hedder Lov om forældelse af fordringer nr. 522 af den 6. juni 2007. De to generelle forældelseslove (Danske

Læs mere

Bekendtgørelse af skatteforvaltningsloven

Bekendtgørelse af skatteforvaltningsloven Bekendtgørelse af skatteforvaltningsloven LBK nr 758 af 02/08/2005 (Gældende) Bekendtgørelse af skatteforvaltningsloven 1) Hermed bekendtgøres skatteforvaltningsloven, jf. lov nr. 427 af 6. juni 2005,

Læs mere

Skatteforvaltningslovens 51 henstand i skattesager Landsskatterettens kendelse af 18/10 2011, jr. nr. 11-02884

Skatteforvaltningslovens 51 henstand i skattesager Landsskatterettens kendelse af 18/10 2011, jr. nr. 11-02884 - 1 Skatteforvaltningslovens 51 henstand i skattesager Landsskatterettens kendelse af 18/10 2011, jr. nr. 11-02884 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt ved en kendelse

Læs mere

Forskertset anke præjudikatsværdi af ikke-indbragt kendelse fra Landsskatteretten SKM2013.604.SKAT

Forskertset anke præjudikatsværdi af ikke-indbragt kendelse fra Landsskatteretten SKM2013.604.SKAT - 1 Forskertset anke præjudikatsværdi af ikke-indbragt kendelse fra Landsskatteretten SKM2013.604.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT har i en meddelelse ref. i SKM2013.604.SKAT oplyst,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 Sag 170/2012 (1. afdeling) A (advokat Christian Falk Hansen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser er

Læs mere

Omkostningsgodtgørelse arbejdsgivers betaling af ansattes udgifter til sagkyndig bistand SKM ØLR

Omkostningsgodtgørelse arbejdsgivers betaling af ansattes udgifter til sagkyndig bistand SKM ØLR -1 - Omkostningsgodtgørelse arbejdsgivers betaling af ansattes udgifter til sagkyndig bistand SKM2010.658.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt ved en kendelse af 25/5

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 75 Bilag 3 Offentligt J.nr. 2010-719-0011 Dato: 23. november 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt de modtagne

Læs mere

Retsudvalget. L Svar på Spørgsmål 12 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K.

Retsudvalget. L Svar på Spørgsmål 12 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K. Retsudvalget L 165 - Svar på Spørgsmål 12 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K. Lovafdelingen Dato: 21. maj 2007 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2005-705-0012 Dok.: JTS41066

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 30. marts 2012 om forskudsregistrering, selvangivelse og skatternes afregning. Kapitel 1

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 30. marts 2012 om forskudsregistrering, selvangivelse og skatternes afregning. Kapitel 1 Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 30. marts 2012 om forskudsregistrering, selvangivelse og skatternes afregning I henhold til 13, stk. 7 og 8, 14, stk. 1, 15, stk. 2, 17, stk. 1, 28, 42, stk. 2, 45,

Læs mere

Tilbagesøgning af skatter og afgifter opkrævet i strid med EU-retten

Tilbagesøgning af skatter og afgifter opkrævet i strid med EU-retten Tilbagesøgning af skatter og afgifter opkrævet i strid med EU-retten Århus den 14. december 2013 Oversigt Condicto indebiti Genoptagelse af skatteansættelse HR: Tilbagebetaling U: ugrundet berigelse ved

Læs mere

- 2. Offentliggjort d. 16. juli 2013

- 2. Offentliggjort d. 16. juli 2013 - 1 Skatteproces - partsbegrebet ved klage til Landsskatteretten partsstatus som bestyrelsesmedlemmer på grundlag af ansvar efter selskabslovens 140-143 - SKM2013.404.BR Af advokat (L) og advokat (H),

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Omkostningsgodtgørelse udgifter til sagkyndig bistand ydet efter, at der er truffet afgørelse i klageinstansen Højesterets dom af 10/10 2013, jf. nr. 350/2011, jf. tidligere SKM2011.827.ØLR Af advokat

Læs mere

Rekonstruktion anskaffelsessum for aktier overkurs ved kapitalindskud SKM2010.471.BR, jf. tidligere TfS 2008, 575 LSR.

Rekonstruktion anskaffelsessum for aktier overkurs ved kapitalindskud SKM2010.471.BR, jf. tidligere TfS 2008, 575 LSR. -1 - Rekonstruktion anskaffelsessum for aktier overkurs ved kapitalindskud SKM2010.471.BR, jf. tidligere TfS 2008, 575 LSR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ved en byretsdom af 11/6 2010

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. august 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. august 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. august 2011 Sag 327/2009 (2. afdeling) KW-Tempo ApS (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instans er

Læs mere

Notat om opkrævning af betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med ferieophold.

Notat om opkrævning af betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med ferieophold. Notat om opkrævning af betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med ferieophold. Resumé Statsforvaltningens udtalelse af 2. oktober 2014 vedrørte en konkret sag om Favrskov Kommunes opkrævning af betaling

Læs mere

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst. D O M afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.)) i ankesag V.L. B 3107 12 Sydøstjyllands Politi (Kammeradvokaten

Læs mere

Bekendtgørelse om Skatteankestyrelsen

Bekendtgørelse om Skatteankestyrelsen BEK nr 1516 af 13/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-5144854 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om Skatteankestyrelsen

Læs mere

Kursgevinstloven - tab ved internetsvindel - SKM LSR

Kursgevinstloven - tab ved internetsvindel - SKM LSR - 1 Kursgevinstloven - tab ved internetsvindel - SKM2016.101.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt ved en kendelse af 1/2 2016, ref. i SKM2016.101.LSR, ikke grundlag

Læs mere

Kontrolleret transaktion forlænget ligningsfrist - skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B.

Kontrolleret transaktion forlænget ligningsfrist - skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B. - 1 Kontrolleret transaktion forlænget ligningsfrist - skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Den forlængede ligningsfrist i skatteforvaltningslovens

Læs mere

Gode råd om Forældelse

Gode råd om Forældelse Gode råd om Forældelse Fra den 1. januar 2008 gælder helt nye forældelsesregler dette notat hjælper dig med at få overblik over reglerne! Læs om: 1. Hvorfor er forældelsesregler relevante? 2. Forældelsesfrister

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014 Sag 79/2014 A og B (advokat Peter Vilsøe) kærer afgørelse om nægtelse af genoptagelse i sagen: C (advokat Lars Langkjær) mod D (selv) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. februar 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. februar 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. februar 2016 Sag 133/2015 (1. afdeling) A Invest ApS (advokat Michael Amstrup) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Bodil Søes Petersen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. august 2015 Sag 240/2014 Boet efter Erik Møller (advokat Lars Grøngaard) mod SKAT (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Hvornår er et bindende svar fra Skat bindende?

Hvornår er et bindende svar fra Skat bindende? - 1 Hvornår er et bindende svar fra Skat bindende? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med regeringens Retssikkerhedspakke III varslede regeringen bl.a. en ændring af reglerne om bindende svar,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. marts 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. marts 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. marts 2011 Sag 312/2009 (1. afdeling) A (advokat Martin Simonsen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Lars Apostoli) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. april 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. april 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. april 2015 Sag 161/2014 A (advokat Gitte Skouby) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Birgitte Kjærulff Vognsen) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

Fradrag for tab på udlån til ven

Fradrag for tab på udlån til ven - 1 Fradrag for tab på udlån til ven Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Jeg læste med stor interesse artiklen af den 29. oktober 2016 om Privates skattefradrag for tab på tilgodehavender hvor

Læs mere

Retsudvalget L Bilag 17 Offentligt

Retsudvalget L Bilag 17 Offentligt Retsudvalget L 166 - Bilag 17 Offentligt Forslag til lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om forældelse af fordringer m.v. (Ændringer som følge af en ny lov om forældelse af fodringer, ophævelse

Læs mere

Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR

Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR - 1 Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet meddelte ved et bindende

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. april 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. april 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. april 2017 Sag 30/2017 A (advokat Thomas Schioldan Sørensen) kærer Vestre Landsrets afgørelse om, at hans konkursbo skal fortsætte I tidligere instanser er truffet

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 25 af 1. december 2006 om forskudsregistrering, selvangivelse og skatternes afregning Historisk

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 25 af 1. december 2006 om forskudsregistrering, selvangivelse og skatternes afregning Historisk Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 25 af 1. december 2006 om forskudsregistrering, selvangivelse og skatternes afregning Historisk I henhold til 13, stk. 7 og 8, 14, stk. 1, 15, stk. 2, 28, 42, stk. 2, 45,

Læs mere

Ændring af en administrativ praksis - praksis om kvalifikation af sygedagpenge i forhold til virksomhedsskatteordningen - SKM2015.262.

Ændring af en administrativ praksis - praksis om kvalifikation af sygedagpenge i forhold til virksomhedsskatteordningen - SKM2015.262. - 1 Ændring af en administrativ praksis - praksis om kvalifikation af sygedagpenge i forhold til virksomhedsskatteordningen - SKM2015.262.HR Af advokat (L) og sadvokat (H), cand. merc. (R) Højesteret tiltrådte

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. september 2009 har advokat D på vegne af A indbragt registret revisor B for Revisornævnet.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. september 2009 har advokat D på vegne af A indbragt registret revisor B for Revisornævnet. Den 14. juni 2010 blev der i sag nr. 47/2009 A mod statsautoriseret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. september 2009 har advokat D på vegne af A indbragt registret revisor

Læs mere

Selvangivelsesomvalg efter skatteforvaltningslovens 30 overførsel af gæld fra virksomhedsskatteordningen til privatsfæren

Selvangivelsesomvalg efter skatteforvaltningslovens 30 overførsel af gæld fra virksomhedsskatteordningen til privatsfæren - 1 06.11.2014-27 Selvangivelsesomvalg gæld i VSO 20140701 TC/BD Selvangivelsesomvalg efter skatteforvaltningslovens 30 overførsel af gæld fra virksomhedsskatteordningen til privatsfæren SKM2014.470.LSR

Læs mere

Landsskatteretten kunne ikke undlade at tage stilling til, om fristerne for at ændre en skatteansættelse var opfyldt

Landsskatteretten kunne ikke undlade at tage stilling til, om fristerne for at ændre en skatteansættelse var opfyldt 2014-6 Landsskatteretten kunne ikke undlade at tage stilling til, om fristerne for at ændre en skatteansættelse var opfyldt En borger klagede til ombudsmanden over, at Landsskatteretten til ugunst for

Læs mere

Retssikkerhedspakke III. Klar og præcis lovgivning

Retssikkerhedspakke III. Klar og præcis lovgivning Retssikkerhedspakke III Klar og præcis lovgivning Retssikkerhedspakke III Klar og præcis lovgivning 2 Forord Retssikkerhedspakke III Klar og præcis lovgivning 3 1. Klare rammer for skattebetalingen...

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Avanceopgørelse ved afståelse af udviklingsprojekt - ligningslovens 8 B tilsidesættelse af Juridisk Vejledning begunstigende forvaltningsakt - Skatterådets bindende svar af 24/3 2015, jr. nr. 14-1269602

Læs mere

Nedenfor følger en nærmere redegørelse for ministeriets opfattelse.

Nedenfor følger en nærmere redegørelse for ministeriets opfattelse. Statsforvaltningen tilsynet@statsforvaltningen.dk Sagsnr. 2014-6189 Doknr. 217161 Dato 27-04-2015 Orientering til Statsforvaltningen om Økonomi- og Indenrigsministeriets retsopfattelse vedrørende det kommunale

Læs mere

Omkostningsgodtgørelse fradragsberettigede udgifter - forelæggelse af honorar for brancheforening SKM2011.574.LSR

Omkostningsgodtgørelse fradragsberettigede udgifter - forelæggelse af honorar for brancheforening SKM2011.574.LSR - 1 Omkostningsgodtgørelse fradragsberettigede udgifter - forelæggelse af honorar for brancheforening SKM2011.574.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten har ved en kendelse

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322

Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322 - 1 Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten tiltrådte ved en kendelse af 6/11

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. 1 Omkostningsgodtgørelse sagkyndig udtalelse om hvorvidt påklage af 1. instans-afgørelse til Landsskatteretten skulle ske - ingen adgang til omkostningsgodtgørelse SKM2008.669LSR Af advokat (L) og advokat

Læs mere

Påstandenes betydning for omkostningsgodtgørelse hjemvisning Landsskatterettens kendelse af 28/ , jr. nr

Påstandenes betydning for omkostningsgodtgørelse hjemvisning Landsskatterettens kendelse af 28/ , jr. nr - 1 Påstandenes betydning for omkostningsgodtgørelse hjemvisning Landsskatterettens kendelse af 28/11 2013, jr. nr. 12-0192110 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten har ved en

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 Sag 106/2012 A under konkurs ved kurator advokat Jan Poulsen mod B (advokat Hanne Bruun Jacobsen) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Skifteretten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 Sag 213/2012 (1. afdeling) Codan Forsikring A/S og Codan A/S (advokat Bente Møll Pedersen for begge) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ansættelse og opkrævning m.v. af skat ved kulbrinteindvinding

Bekendtgørelse af lov om ansættelse og opkrævning m.v. af skat ved kulbrinteindvinding LBK nr 966 af 20/09/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2011-411-0048 Senere ændringer til forskriften LOV nr 513 af 07/06/2006

Læs mere

Anvendelsesområdet for 24, stk. 1, i arbejdsskadesikringsloven

Anvendelsesområdet for 24, stk. 1, i arbejdsskadesikringsloven Anvendelsesområdet for 24, stk. 1, i arbejdsskadesikringsloven En anmodning om erstatning efter arbejdsskadesikringsloven kan afvises hvis skaden er anmeldt for sent (formel afvisning), eller hvis skaden

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 (2. samling) BEU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 197 Offentligt. Resumé: Ny praksis

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 (2. samling) BEU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 197 Offentligt. Resumé: Ny praksis Beskæftigelsesudvalget 2014-15 (2. samling) BEU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 197 Offentligt KEN nr 11009 af 11/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 12. november 2015 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Forældelse af tilbagebetalingskrav vedr. ejendomsskat

Forældelse af tilbagebetalingskrav vedr. ejendomsskat Forældelse af tilbagebetalingskrav vedr. ejendomsskat Udtalt, at skattemyndighedernes opfattelse, hvorefter krav på tilbagebetaling af for meget betalt ejendomsskat er undergivet 5-årig forældelse, ikke

Læs mere

Rekonstruktion kapitalindskud indfrielse af fordring Skatteministeriets kommentar ref. i SKM2011.499.SKAT til SKM2010.471.BR.

Rekonstruktion kapitalindskud indfrielse af fordring Skatteministeriets kommentar ref. i SKM2011.499.SKAT til SKM2010.471.BR. - 1 Rekonstruktion kapitalindskud indfrielse af fordring Skatteministeriets kommentar ref. i SKM2011.499.SKAT til SKM2010.471.BR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet har som

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 06.11.2014-26 FOB Officialmaksimen 20140624 TC/BD Officialprincippet og forhandlingsprincippet - overholdelse af frister for ændring af skatteansættelse - Ombudsmandsafgørelse af 19/5 2014, jr. nr.

Læs mere

Skattekontrollovens 8 D, stk. 1 og 9 Pålæg til bank om udlevering af kontoudtog for udlandsdansker SKM2013.698.LSR

Skattekontrollovens 8 D, stk. 1 og 9 Pålæg til bank om udlevering af kontoudtog for udlandsdansker SKM2013.698.LSR - 1 Skattekontrollovens 8 D, stk. 1 og 9 Pålæg til bank om udlevering af kontoudtog for udlandsdansker SKM2013.698.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ved en kendelse af 10/9 2013 stadfæstede

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 Sag 233/2016 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N og O kærer Østre Landsrets kendelse om afslag på beskikkelse af bistandsadvokat (advokat Brian

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Ejendomsavancebeskatningslovens 8 - parcelhusreglen - landbrugsejendom på 11,8 ha. - konsekvenser af urigtig succession - SKM2016.110.LSR, jf. tidligere SKM2014.414.SR Af advokat (L) og advokat (H),

Læs mere

Ændring til skade for klager

Ændring til skade for klager Ændring til skade for klager (Årsberetning 2004) Der er den 10. februar 2005 afsagt en principiel dom, som tager stilling til spørgsmålet om, hvorvidt Patientskadeankenævnet kan ændre til skade for klager.

Læs mere

Boafgiftslovens 12, stk. 2 - efterprøvelse af værdiansættelse ved arveudlæg fordeling af kontantomregnet salgssum SKM LSR

Boafgiftslovens 12, stk. 2 - efterprøvelse af værdiansættelse ved arveudlæg fordeling af kontantomregnet salgssum SKM LSR 1 Boafgiftslovens 12, stk. 2 - efterprøvelse af værdiansættelse ved arveudlæg fordeling af kontantomregnet salgssum SKM2008.773.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt

Læs mere

Forslag til Lov om skatte- og ejendomsvurderingsforvaltning (skatteforvaltningsloven) Afsnit I Forvaltningens organisation og opgaver

Forslag til Lov om skatte- og ejendomsvurderingsforvaltning (skatteforvaltningsloven) Afsnit I Forvaltningens organisation og opgaver Skatteministeriet, 04-711-30 den 11. oktober 2004 UDKAST 5 Forslag til Lov om skatte- og ejendomsvurderingsforvaltning (skatteforvaltningsloven) Afsnit I Forvaltningens organisation og opgaver Kapitel

Læs mere

Lov om ændring af skatteforvaltningsloven, lov om registrering af køretøjer og registreringsafgiftsloven

Lov om ændring af skatteforvaltningsloven, lov om registrering af køretøjer og registreringsafgiftsloven LOV nr 545 af 26/05/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 9. juli 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-711-0026 Senere ændringer til forskriften LBK nr 175 af 23/02/2011

Læs mere

Konsekvenser af uberettiget succession ved generationsskifte når landbrugsejendommen videresælges SKM

Konsekvenser af uberettiget succession ved generationsskifte når landbrugsejendommen videresælges SKM 1 Konsekvenser af uberettiget succession ved generationsskifte når landbrugsejendommen videresælges SKM2008.682 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet fandt ved et bindende svar af

Læs mere

Aktiekøbsaftale Beskatning af erstatning til køber for manglende opfyldelse af aftalen - SKM2012.108.ØLR

Aktiekøbsaftale Beskatning af erstatning til køber for manglende opfyldelse af aftalen - SKM2012.108.ØLR - 1 Aktiekøbsaftale Beskatning af erstatning til køber for manglende opfyldelse af aftalen - SKM2012.108.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret fandt ved en dom af 17/1 2012,

Læs mere

Selvangivelsesomvalg fra kapitalafkastordningen til virksomhedsskatteordningen i forbindelse med fejl i selvangivelsen - SKM

Selvangivelsesomvalg fra kapitalafkastordningen til virksomhedsskatteordningen i forbindelse med fejl i selvangivelsen - SKM - 1 Tvc13579checkpiratkopi Selvangivelsesomvalg fra kapitalafkastordningen til virksomhedsskatteordningen i forbindelse med fejl i selvangivelsen - SKM2016.468.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand.

Læs mere

Voldgiftsdirektivet - forslag Dansk Forening for EU skatteret

Voldgiftsdirektivet - forslag Dansk Forening for EU skatteret Voldgiftsdirektivet - forslag Dansk Forening for EU skatteret København, 12. juni 2017 Direktivforslaget - indledning Fremsat af Kommissionen i oktober 2016 (COM (2016) 686 Final) Rådsformandskabets kompromistekst

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 Sag 202/2014 (2. afdeling) Viggo Larsen (advokat Eduardo Vistisen) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser

Læs mere