Frist- og forældelsesregler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frist- og forældelsesregler"

Transkript

1 Frist- og forældelsesregler Skattelovrådets udtalelse om samspillet mellem fristreglerne i skattestyrelsesloven og de formueretlige forældelsesregler Betænkning nr

2 Købes hos boghandleren eller hos Statens Information, INFOservice Postbox 1103, 1009 København K Telf , Fax ISBN Notex/København

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Indledning og kommissorium 1 2. Kort sammenfatning af Skattelovrådets udtalelse Gældende regler Rådets overvejelser og forslag om en særlig forældelsesregel Rådets forslag om præcisering af skattestyrelseslovens 35, stk Rådets overvejelser vedrørende pålignede ikke betalte skatter Rådets overvejelser og forslag om skatteyderens tilbagesøgning af skat 7 3. Gældende ret Frist-og forældelsesregler på skatteområdet Fristerne for ændring af skatteansættelser, skattestyrelseslovens 4 og Frister for ændring på skattemyndighedernes foranledning Frister for ændring på de skattepligtiges foranledning De formueretlige forældelsesregler anvendt på skattekrav afledt af en skatteansættelse og på krav om tilbagebetaling af skat Generelt om 1908-loven og Danske Lov Særligt om formueretlig forældelse af myndighedernes krav på skat Særligt om formueretlig forældelse af krav på tilbagesøgning af skat De formueretlige forældelsesreglers selvstændige betydning for upålignede skattekrav Afgrænsning af problemstillingen ' Særligt om forhøjelser efter reglerne i skattestyrelseslovens 35, stk Særligt om genoptagelse efter reglen i skattestyrelseslovens 4, stk. 2 32

4 Side 4. Rådets overvejlser og kritik af gældende ret Frister for skattemyndighedernes omligning og forældelse af skattekrav Samspillet imellem skattestyrelseslovens 35 og lov nr. 274 af 22. december 1908 om forældelse af visse fordringer Upålignede skatter Pålignede ikke betalte skatter Ligningsloven 32 F Danske Lov Rådets konklusion Frister for skatteyders krav på omligning efter skattestyrelseslovens 4 og forældelse af krav på tilbagebetaling af for meget betalt skat Forslag om revision af skattestyrelseslovens 35, stk Forslag om revision af skattestyrelseslovens 4, stk Bilag: 1. Resumé af domme der er omtalt i betænkningen. 2. Skattelovrådets udtalelse af 6. november 1995 om ansættelsesfristeme i skattestyrelsesloven

5 -1-1. Indledning og kommissorium Skatteministeren har anmodet Skattelovrådet om at overveje de gældende regler om skatteretlig forældelse. Kommissoriet er sålydende: "Skattelovrådets opgave er at overveje de gældende regler om skatteretlig forældelse. Herved forstås dels reglerne om forældelse af pålignede og upålignede skattekrav, dels de regler i skattelovgivningen der reelt fungerer som forældelsesregler. Reglerne herom findes i dag i Danske Lov, i 1908-loven og i skattelovgivningen, men disse regler er ikke indbyrdes koordinerede og for de to førstnævnte loves vedkommende ikke indrettet efter de særegenheder, der gælder for skattekrav. Skattelovrådet bedes overveje, om det vil være hensigtsmæssigt at opstille særlige regler for skatteretlig forældelse, og i så fald komme med forslag hertil." Imedens Skattelovrådet analyserede ovennævnte problemstilling i det angivne kommissorium, opstod der behov for, at fristreglerne i skattestyrelsesloven blev ændret. Skatteministeren stillede derfor den 13. oktober 1995 følgende kommissorium til Skattélovrådet: "I forbindelse med lovgivning inden årets udgang ønsker skatteministeren at give skattemyndighederne nogle muligheder for en forlænget ansættelsesfrist med henblik på at imødegå tekniske ulemper ved 3-årsfristen i skattestyrelseslovens 35. I et foreløbigt lovforslag af 14. september 1995 var det derfor skitseret, at ansættelsesfristen kunne forlænges udover 3 år, når myndighederne havde været i utilregnelig uvidenhed om de forhold, der førte til den påtænkte forhøjelse. Efter en teknisk høringsrunde er dette forslag opgivet.

6 -2- Skatteministeren ønsker inden den 6. november 1995 at modtage Skattelovrådets eventuelle besvarelse af følgende spørgsmål: 1. Hvilken mening har Rådet om en generel forlængelse af 3- årsfristen i skattestyrelseslovens 4, 31 og 35 til en 4-årsfrist? 2. Hvilken løsning kan Skattelovrådet foreslå som på afbalanceret vis over for skatteyderne kan imødekomme myndighedernes behov for en længere frist - navnlig over for koncerner og selskaber samt disses hovedaktionærer. 3. Hvilke andre forslag til (mindre vidtgående) ændringer i de nævnte frister, kan rådet foreslå, som på afbalanceret vis over for skatteydere og myndigheder kunne gøre ansættelsesfristen mere egnet for varetagelsen af ligningsopgaven? Skattelovrådet afgav den pågældende udtalelse den 5. november 1995, og den er offentliggjort i TfS 1995, 790. Udtalelsen danner grundlag for den ændring af skattestyrelsesloven, der skete ved lov nr af 20. december 1995 Nedenfor følger Skattelovrådets udtalelse om det oprindelige kommissorium, hvorefter samspillet mellem fristregleme i selve skattelovgivningen og de formueretlige forældelsesregler skal analyseres. Herunder vurderes det også, om en eventuel ændring af dette samspil bør have betydning for de fristregler, der blev gennemført ved den ovenfor nævnte lovændring. Skattelovrådets medlemmer ved afgivelsen af betænkningen er: Advokat Lida Hulgaard (formand), professor Aage Michelsen (næstformand), lektor Margrethe Nørgaard, advokat Erik Overgaard, statsaut. revisor V. Gunni Pedersen, direktør Erik G. Hansen, direktør Henrik O. Larsen og kontorchef Kaj Lotz. Følgende har været tilknyttet Skattelovrådets sekretariat ved behandlingen af emnet:

7 -3- Fuldmægtig Carsten Jensen, fuldmægtig Susanne Hjernøe, fuldmægtig Poul Erik Hjerrild- Nielsen og overassistent Lili Stuart Rokkedahl. Aage Michelsen Margrethe Nørgaard Erik Overgaard V. Gunni Pedersen Erik G. Hansen Henrik O. Larsen Kaj Lotz

8 -4-2. Kort sammenfatning af Skattelovrådets udtalelse 2.1. Gældende regler I betænkningens 3. afsnit gennemgås gældende ret. Denne gennemgang viser, at anvendelsen af kriterierne i lov nr. 274 af 22. december 1908 om forældelse af visse fordringer (1908-loven) på skattekrav, der pålignes efter reglerne i skattestyrelsesloven, giver anledning til forståelsesmæssige og fortolkningsmæssige vanskeligheder. Det skyldes især indførelsen i 1990 af bestemmelserne i skattestyrelseslovens 35 og 4 om henholdsvis skattemyndighedernes og skatteyderens adgang til at få ændret en skatteansættelse for tidligere år. Det eksisterende samspil imellem de formueretlige forældelsesregler og disse fristregler i skattestyrelsesloven er ikke hensigtsmæssigt Rådets overvejelser og forslag om en særlig forældelsesregel I betænkningens 4. afsnit redegør Skattelovrådet for sine overvejelser. Der lægges afgørende vægt på, at regler om forældelse af skattekrav er klare og enkle. Rådet foreslår, at de formueretlige forældelsesregler i Danske Lovs og i 1908-loven afløses af en særlig forældelsesregel i skattestyrelsesloven gældende for skattekrav, der omfattes af denne lov. Der foreslås en forældelsesfrist på 20 år regnet fra indkomstårets udløb. Skattelovrådet er mest tilbøjelig til at anbefale, at fristen hverken skal kunne suspenderes eller afbrydes med den virkning, at der løber en ny 20-års forældelse fra afbrydelsestidspunktet. Skattekravet er bortfaldet, hvis det ikke er betalt inden 20 år efter indkomstårets udløb.

9 -5- Hvis der ønskes mulighed for at afbryde fristen, anbefales det at benytte de samme kriterier som i 1908-loven, nemlig debitors anerkendelse af gælden og dens størrelse og kreditors retslige skridt imod skyldneren. Baggrunden for Skattelovrådets forslag er, at 1908-loven efter indførelsen i 1990 af fristreglen i skattestyrelseslovens 35, stk. 1, stort set har mistet sin betydning som værn for skatteyderne imod skattekrav for forgangne år. Efter hovedreglen i skattestyrelseslovens 35, stk. 1, kan skattemyndigheden ikke afsende varsel om forhøjelse af en skatteansættelse efter den 1. maj i det fjerde år efter indkomstårets udløb. Da fristen efter 1908-loven er 5 år, regnet fra den sædvanlige forfaldstid for restskatter, er det i praksis skattestyrelseslovens 35, stk. 1, der udgør den tidsmæssige begrænsning for nye skattekrav. Skattestyrelsesloven 35, stk. 2-5 indeholder regler, der giver mulighed for at rejse skattekrav uden tidsbegrænsning. I langt de fleste tilfælde får 1908-lovens 5-års frist alligevel ingen betydning, især fordi denne frist vil være suspenderet på grund af fordringshavers utilregnelige uvidenhed om sit krav. For upålignede skattekravs vedkommende er det således ubetænkeligt at ophæve den 5-årige forældelse, da den ikke indeholder nogen beskyttelse af skatteyderne Rådets forslag om præcisering af skattestyrelseslovens 35, stk. 2 Derimod har udformningen af skattestyrelseslovens 35 væsentlig betydning som værn mod nye skattekrav. Skattelovrådet mener, at der er et behov for at præcisere og klargøre skattestyrelseslovens 35, stk. 2. Denne bestemmelse, der kom ind i loven i 1995, lyder således: "Uanset fristen i stk 1 kan skattemyndighederne ændre en skatteansættelse på punkter, hvor det efterfølgende viser sig, at den forpligtelse eller erhvervelse, som er lagt til grund for en foretagen skatteansættelse, giver anledning til en højere skatteansættelse"

10 -6- Dette foreslår Skattelovrådet ændret til følgende: " Uanset fristen i stk 1 kan skattemyndighederne ændre en skatteansættelse på punkter, hvor indholdet af den forpligtelse eller erhvervelse, som er lagt til grund for en foretagen skatteansættelse, ændres på en måde, der giver anledning til en højere skatteansættelse. En ændret skatteretlig bedømmelse, eksempelvis som følge af nye oplysninger om indholdet af den oprindelige forpligtelse eller erhvervelse, er ikke omfattet af reglen i pkt. 1." Bestemmelsen i 35, stk. 2 finder især anvendelse, hvor der ved salg af aktiver kommer yderligere erhvervelser som tillæg til den oprindelige salgssum, eller hvor fradragsberettigede udgifter endeligt bliver mindre end det beløb, der er lagt til grund ved den oprindelige skatteansættelse. Bestemmelsen skal derimod ikke kunne anvendes, alene fordi skattemyndighederne ikke tidligere har været opmærksomme på sagens rette sammenhæng, hvad enten dette skyldes, at der er kommet nye oplysninger frem, eller at skattemyndighederne har ændret deres vurdering af retsfakta. Det er der efter Rådets opfattelse behov for at få præciseret. Der er ikke med den nye formulering tilstræbt en ændring af retsstillingen Rådets overvejelser vedrørende pålignede ikke betalte skatter Skattestyrelseslovens 35 indeholder ingen frist for indkrævning af pålignede, ikke betalte skatter. Når Skattelovrådet alligevel foreslår at ophæve 1908-lovens forældelseregel, også for disse skatter, skyldes det betydelige vanskeligheder i samspillet imellem det skatteforvaltningsretlige system, herunder klagereglerne i skattestyrelsesloven og inddrivelsesreglerne i kildeskatteloven, og forældelsesregleme. Skattelovrådet har overvejet, om 1908-loven kunne tilpasses skattestyrelseslovens 35, således at denne lov gælder for upålignede krav, mens 1908-loven alene gælder for pålignede, ikke

11 -7- betalte skatter. Imidlertid synes det ikke muligt at opstille anvendelige regler, der klart og entydigt fastslår forældelsestidspunktet. Det offentlige har så vidtgående inddrivelsesmuligheder, at det må antages, at skatter der kan betales også bliver inddrevet. Ældre uerholdelige skatter bør bringes ud af verden ved gældssanering, afgangsføring eller på anden måde. Den egentlige beskyttelse af skatteyderne ligger især i reglerne om afgangsføring af uerholdelige skatter, og ikke i en regel om forældelse, som det er enkelt af afbryde, eksempelvis ved udpantning eller andre retsskridt. På den baggrund foreslår Skattelovrådet, at 1908-lovens forældelsesregel ophæves også for pålignede ikke betalte skatter. I konsekvens af dette forslag foreslås ophævelse af Ligningslovens 32 F, hvorefter der ved beregning af forældelsesfristen for krav på skat af fortjeneste på immaterielle rettigheder, ejendomsavancer og genvundne afskrivninger bortses fra den tid, i hvilken skattemyndighederne på grund af den skatte-pligtiges ophold i udlandet har været ude af stand til at gøre kravet gældende ved dansk domstol. Om der er behov for en regel af dette indhold, som en undtagelsesbestemmelse til skattestyrelsesloven 35, stk. 1, gældende for hele skatteansættelsen, har Skattelovrådet ikke særskilt undersøgt Rådets overvejelser og forslag om skatteyderens tilbagesøgning af skat Også for så vidt angår skatteyders krav på tilbagebetaling af for meget erlagt skat anbefales det at afskaffe de formueretlige forældelsesregler i Danske Lovs og 1908-loven, og at indføre nye forældelsesregler af samme indhold som beskrevet ovenfor for skattemyndighedernes krav på yderligere skat. Også her er det reglerne i skattestyrelseslovens 4, navnlig reglerne i 4, stk. 2, der er afgørende, mens de formueretlige forældelsesregler er så godt som uden betydning for så vidt angår tilbagebetaling af tidligere uretmæssigt pålignede skatter. Derfor foreslås bestemmelsen i skattestyrelseslovens 4, stk. 2, præciseret og klargjort, navnlig således at de betingelser, der hidtil har været beskrevet i Skatteministeriets cirkulære nr. 71 af 12. april 1996, indføjes i loven,

12 -8- så det klart fremgår af denne, i hvilke tilfælde skatteydere har krav på ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen: 4, stk. 2. Skatteministeren kan tillade, at en genoptagelsesanmodning som nævnt i stk. 1, 1. pkt., der fremsættes skriftligt efter udløbet af fristen i stk. 1, 2. pkt., imødekommes', når 1) den skattepligtige er blevet beskattet af en indtægt, der efterfølgende reguleres således, at den skattepligtige indkomst bliver mindre end forudsat ved skatteansættelsen, 2) den skattepligtige har fratrukket en udgift, der efterfølgende reguleres således, at den skattepligtige indkomst bliver mindre end forudsat ved skatteansættelsen 3) den skattepligtige ønsker at gøre et gyldigt skatteforbehold i en aftale gældende 4) den skattepligtige begærer omgørelse af en skatteansættelse 5) skattemyndighederne ved skatteansættelsen har begået ansvarspådragende fejl 6) skatteansættelsen er urigtig på grund af svig fra trediemand 7) hvor forholdene i øvrigt i ganske særlig grad taler derfor, navnlig med henblik på at undgå helt utilfredsstillende materielle ansættelser. Anmodningen efter 1. pkt. må fremsættes inden rimelig tid efter den skattepligtige er blevet opmærksom på det forhold, der kan begrunde genoptagelsen. Genoptagelse kan endvidere kun ske, hvis ændringen er væsentlig.

13 -9-3. Gældenderet 3.1 Frist- og forældelsesregler på skatteområdet I denne redegørelse bruges udtrykket fristregler på de regler i skattestyrelsesloven, der fastsætter tidsmæssige grænser for, hvor længe der kan ske ændringer i selve ansættelsen af indkomst for et givet indkomstår. Det er uden betydning, om ansættelsesændringen er foranlediget af skattemyndighederne eller skatteyderen. Udtrykket forældelsesregler bruges på de regler, der regulerer, om skattemyndighederne kan inddrive selve skattekravet eller om skatteyderen kan tilbagesøge en betalt skat. Fristreglerne er således begrebsmæssigt knyttet til en skatteansættelse, som ligger til grund for et skattebeløb, medens forældelsesreglerne er knyttet til skattebeløbet som sådant. Alle former for skattekrav, herunder også upålignede skattekrav er omfattet af de formueretlige forældelsesregler, dvs. reglerne i lov nr. 274 af 22. december 1908 (forkortes som 1908-loven) og Danske Lov , medmindre der helt eller delvist er hjemlet undtagelser herfra i specielle regler. Eksempelvis indeholder ligningslovens 32 F en særlig regel for beregning af forældelsesfristen i tilfælde, hvor skattemyndighederne på grund af den skattepligtiges ophold i udlandet har været ude af stand til at gøre kravet gældende for en dansk domstol. Samtidig med disse regler om forældelse af skattekravet som sådant, indeholder skattestyrelsesloven fristregler for ændring af grundlaget for skattekravet, dvs. skatteansættelsen. For så vidt angår de tidsmæssige begrænsninger for adgangen til ændring af skatteansættelsen på skattemyndighedernes foranledning findes reglerne i skattestyrelseslovens 35. Når der sker en ændring af en skatteansættelse som sådan, beskrives dette skatteteknisk som, at der finder en omligning sted. I statsskattelovens 42 og i dødsboskattelovens 87 eksisterer der dog en særlig hjemmel for skattemyndighederne til at rejse sag med krav om efterbetaling.

14 -10- Dette betyder, at der rejses krav om betaling af det for lidt erlagte skattebeløb, uden at der sker en ændring af selve skatteansættelsen. Fristerne i skattestyrelseslovens 35 antages også at gælde for sådanne efterbetalingssager. Hvad angår de tidsmæssige begrænsninger for adgangen til ændring af skatteansættelsen på den skattepligtiges foranledning findes reglerne i skattestyrelseslovens 4. Anvendelsen af reglerne i skattestyrelseslovens 4 og 35 forudsætter således som udgangspunkt, at der skal ske en ændring af en skatteansættelse. I skattestyrelseslovens 24 er det nærmere fastlagt, hvad der kan anses for at indgå i en skatteansættelse, idet der anføres følgende klagegrunde: den pågældende mener 1) ikke at være subjektiv skattepligtig, 2) at afgørelsen er ugyldig pga. formelle fejl, 3) indkomsten er ansat forkert og 4) skatten er beregnet forkert. Enhver ændring af en skatteberegning vil derfor i princippet være omfattet af skattestyrelseslovens 4 og 35, men skattestyrelseslovens regler skal dog suppleres af de almindelige forvaltningsretlige principper om myndighedernes adgang til at berigtige mindre fejl. Denne berigtigelsesadgang vil bevirke, at simple skrive- og regnefejl i en skatteberegning vil kunne foretages uafhængigt af skattestyrelseslovens fristregler. Beregningen af fristerne samt betingelserne for suspension og afbrydelse af disse er forskellige for henholdsvis de formueretlige forældelsesregler og fristreglerne i skattestyrelsesloven. Hvad angår skattekrav, der er afledt af en ændring af en skatteansættelse, er udgangspunktet, at skattestyrelseslovens fristregler er kortere end de formueretlige forældelsesregler. I de tilfælde, hvor en,ændring af skatteansættelsen allerede har fundet sted inden udløbet af de formueretlige forældelsesregler, vil de formueretlige forældelsesregler derfor alene have betydning i relation til den efterfølgende opkrævning eller tilbagebetaling. I de tilfælde, hvor skattestyrelsesloven undtagelsesvis hjemler adgang til ændring af skatteansættelsen også efter udløbet af de formueretlige forældelsesregler, vil disse kunne få direkte betydning for forældelsen af de endnu ikke pålignede skattekrav eller tilbagesøgningskrav. I det følgende vil fristerne i skattestyrelsesloven for ændring af skatteansættelser og de formueretlige forældelsesregler blive nærmere omtalt. Herefter vil kombinationsvirkningen

15 -11- af de 2 regelsæt blive behandlet. Der er tilføjet nogle historiske oplysninger, hvor dette efter omstændighederne skønnes at have særlig betydning for forståelsen af de gældende regler Fristerne for ændring af skatteansættelser, skattestyrelseslovens 4 og Frister for ændring på skattemyndighedernes foranledning Reglerne herom findes i skattestyrelseslovens 35, og bestemmelsen er senest blevet ændret ved lov nr af 20. december Forinden gennemgangen af de gældende regler bemærkes følgende om det historiske forløb: Først ved lov nr. 824 af 19. december 1989 blev der i skattestyrelsesloven indsat generelle fristregler for ændring af skatteansættelser. Ifølge lovens 35, stk. 1, kunne skatteansættelser, der vedrørte indkomståret 1990 og senere indkomstår som hovedregel ikke forhøjes efter udløbet af en 3-årsfrist regnet fra udløbet af det pågældende indkomstår. Det antages, at skattemyndighedernes beføjelse til at kræve efterbetaling af skat uden ansættelsesændring, jf. statsskattelovens 42 (og den indtil 1. januar 1997 gældende 43, stk. 1), blev tilsvarende tidsmæssigt begrænset. For indkomstårene inden 1990 var adgangen til at forhøje en skatteansættelse alene direkte reguleret i den indtil da eksisterende skattestyrelseslovs 15, stk. 5, hvorefter forhøjelser baseret på faktisk prægede skøn ikke kunne foretages efter udløbet af en frist på 3 år regnet fra indkomstårets udløb. Denne frist gjaldt dog ikke, hvis skatteyderen forsætligt eller groft uagtsomt havde bevirket positive fejl i en skatteansættelse, hvorimod simpel uagtsomhed ikke var tilstrækkeligt til at bortse fra fristen, jf. TfS 1992,19 ØLD. Reglen om den tidsmæssige begrænsning for skønsmæssige forhøjelser kan føres tilbage til statsskatteloven af 1922, hvor den blev indsat i 34, dog med en frist på 2 år. Reglen blev senere overført til landsskatteretsloven fra 1938, og derefter i 1977 overført til skattestyrelsesloven, hvor fristen som oven for nævnt var på 3 år. Spørgsmålet er herefter, om der for indkomstårene inden 1990, bortset fra fristen vedrørende skønsmæssige ansættelser, på andet grundlag måtte eksistere tidsmæssige begrænsninger for skattemyndighedernes adgang til at forhøje en skatteansættelse eller kræve efterbetaling efter reglerne i statsskatteloven. Hjemmelen til efterfølgende at ændre en skatteansættelse blev indført med 34 i statsskatteloven af 1912, hvor Landsoverskatterådet blev tillagt denne beføjelse. Endvidere blev der med 46 i statsskatteloven af 1912 indført en hjemmel til at kræve efterbetaling af skat uden ligningsmæssig ændring også i tilfælde, hvor der ikke var tale om strafbart forhold. Hverken i forarbejderne til disse bestemmelser eller i forarbejderne til 2-års fristreglen for skønsmæssige ansættelser fra 1922 findes bemærkninger, der bortset fra skonsfristen, tidsmæssigt begrænser

16 -12- de nævnte beføjelser for skattemyndighederne. Da der endvidere heller ikke findes bemærkninger om, at sådanne skattekrav ikke skulle være omfattet af de generelle formueretlige forældelsesregler, kan det lægges til grund, at de sidstnævnte regler for indkomstårene indtil 1990 har udgjort den reelle tidsmæssige begrænsning for skattemyndighedernes adgang til at opkræve skatter. De formueretlige forældelsesregler var imidlertid ikke til hinder for, at der uden tidsmæssig begrænsning kunne foretages ændring af grundlaget for skattekravet, dvs. skatteansættelsen. Dette fremgår af landsrettens tilkendegivelse i retsforliget refereret i TfS 1993,177 0, hvor skatteyderen tiltrådte, at 1908-lovens forældelsesregel ikke var til hinder for, at der i forbindelse med forhøjelse af skatteansættelserne for skete ændring af et afskrivningsgrundlag tilbage til indkomståret Retten udtalte, at "det fremgår af ordlyden af forældelsesloven af 1908 sammenholdt med forarbejderne til loven, at denne angår fordringer af obligationsretlig karakter. Lovens opregning af arter af sådanne fordringer er meget detaljeret. En udvidende fortolkning må for at kunne antages derfor have klare holdepunkter for sig. I den foreliggende sag er der ikke tale om forældelse af et pengekrav, men spørgsmålet om forældelse af grundlaget for et pengekrav. Retten finder ikke, at der i de henvisninger, sagsøgeren har anført om forarbejderne til den nugældende lov om skattemyndighedernes organisation og den tidligere skattestyrelseslov eller det, sagsøgeren i øvrigt har gjort gældende, er grundlag for at antage den af ham hævdede fortolkning af 1908-lovens 1, nr. 4" Efter den gældende formulering af skattestyrelseslovens 35, stk. 1, er det nu hovedreglen, at en forhøjelse af en skatteansættelse skal varsles senest den 1. maj i det fjerde år efter det pågældende indkomstårs udløb, samt at den varslede forhøjelse skal være foretaget senest den 1. august inden for samme år, medmindre en anmodning fra den skattepligtige om udskydelse af fristen er imødekommet. Hvis den skattepligtiges indkomstår ikke er sammenfaldende med kalenderåret, regnes fristen i stedet for fra udløbet af det kalenderår, som indkomståret træder i stedet for. Agterskrivelsen, hvori forhøjelsen varsles, må ikke afsendes, hvis ikke skattemyndigheden på afsendelsestidspunktet er i besiddelse af det fornødne grundlag for at gennemføre den varslede ansættelsesændring, og agterskrivelsen skal begrundes. Hvis agterskrivelsen ikke opfylder de nævnte krav, vil den ikke have afbrydende virkning. Er der tale om en forhøjelse foretaget af en kommunal myndighed, en told- og skatteregion eller Told- og Skattestyrelsen, anses denne for foretaget på tidspunktet for dateringen af den skrivelse, hvori skatteansættelsen foretages. I de situationer, hvor det ikke er nødvendigt at give særskilt meddelelse om skatteansættelsen, fordi den skattepligtige ikke har gjort

17 -13- indsigelse mod den varslede forhøjelse, jf. skattestyrelseslovens 3, stk. 4, 3. pkt, anses ansættelsen for foretaget på tidspunktet for årsopgørelsens datering. Er der derimod tale om en kollegial myndighed som Ligningsrådet, anses en forhøjelse for foretaget i det møde, hvor beslutning herom træffes, forudsat udsendelsen af afgørelsen sker i rimelig kontinuitet til afgørelsestidspunktet. Tilsvarende gælder i de tilfælde, hvor en kollegial klagemyndighed, dvs. et skatteankenævn eller Landsskatteretten, udnytter sin beføjelse til at foretage yderligere forhøjelser i forhold til det påklagede spørgsmål. For en klagemyndigheds adgang til at foretage yderligere forhøjelser er fristen i skattestyrelseslovens 35, stk. 1, således kun relevant i tilfælde, hvor der forhøjes vedrørende andre forhold end det forhold, der er paklaget, jf. herved undtagelsesbestemmelsen i skattestyrelseslovens 35, stk. 5, der omtales nærmere neden for. Agter en lignende myndighed at ændre en skatteansættelse i tilfælde, hvor den tidligere foretagne skatteansættelse er indbragt for en klageinstans, vedrørende et ikke paklaget punkt, skal agterskrivelse om ændringen af skatteansættelsen fremsendes til skatteyderen, jf. skattestyrelseslovens 35, stk. 1. Det er ikke tilstrækkeligt til at afbryde fristen, at afgive en indstilling til klageinstansen, som antaget i TfS 1994,41 VLD. Dommen vedrørte fortolkningen af den dagældende fristregel for skønsmæssige ansættelser i skattestyrelseslovens 15, stk. 5, hvor landsretten fandt, at en sådan indstilling afbrød fristen, kan således ikke længere anses for udtryk for gældende ret. Som anført ovenfor antages fristen i skattestyrelseslovens 35, stk. 1, ikke alene at gælde hvor der sker en direkte omligning, men også i tilfælde, hvor skattemyndighederne har adgang til at fremsætte krav om efterbetaling af skat, uden at der sker en ændring af skatteansættelsen. Reglerne herfor findes i statsskattelovens 42 og i den nye dødsboskattelovs 87 (lov nr af 27. december 1996). 87 træder i stedet for den nu ophævede 43 i statsskatteloven. I bemærkningerne til lovens 87, som vedrører tilfælde, hvor den skattepligtige er afgået ved døden, og det konstateres, at afdøde har betalt for lidt i skat anføres det, at uanset om skattekravet hviler på en egentlig omligning eller der er tale om et efterbetalingskrav, finder de almindelige fristregler i skattestyrelseslovens 35 anvendelse.

18 -14- Det skal bemærkes, at 87 indeholder særlige anmeldelsesfrister for de pågældende skattekrav. Efter den nye dødsboskattelovs ikrafttræden, vil et skattekrav på en afdød person, og hvor boet og/eller den efterlevende ægtefælle hæfter for afdødes ikke betalte skat (et efterbetalingskrav) kunne fortabes efter tre sæt regler: 1) ansættelsesfristreglerne i skattestyrelseslovens 35, 2) anmeldelsesfristreglerne i dødsboskattelovens 87 og 3) de. formueretlige forældelsesregler i 1908-loven. Det er et spørgsmål, om fristen i skattestyrelseslovens 35, stk. 1, har nogen betydning for skattemyndighedernes adgang til af fastsætte tillægsskat efter bestemmelserne i skattekontrollovens 21 og den nye dødsboskattelovs 86. Skattekontrollovens 21 omhandler de tilfælde, hvor et strafansvar for overtrædelse af skattekontrollovens 13, 15 eller 16 eller straffelovens 289 er forældet, idet der så kan kræves en tillægsskat svarende til skatten af den udeholdte indtægt, medmindre overtrædelsen alene består i medvirken til en andens skatteunddragelse. Dødsboskattelovens 86 omhandler de situationer, hvor afdøde har overtrådt straffelovens 289 eller skattekontrollovens 13, 15 eller 16, og der enten ikke før dødsfaldet er fastsat nogen straf for forholdet eller straffen ikke er fuldbyrdet. I bemærkningerne til denne bestemmelse er anført, at tillægsskat har en forebyggende karakter, men af administrative grunde er udformet som et skattekrav. I 86, stk. 7, fastslås det, at skattemyndighederne skal fremsætte krav om tillægsskat inden for de frister for efterbetalingskrav, der er fastsat i 87, stk. 2 og 3. Det er endvidere i bemærkningerne præciseret, at krav om tillægsskat forældes som andre krav på skat efter 1908-loven. For tillægsskat efter dødsboskatteloven gælder således de samme regler som for efterbetalingskrav efter loven, idet tillægsskatten er udformet som et skattekrav, og idet dødsboskattelovens 86, stk. 7, henviser til fristreglerne i lovens 87, stk. 2 og 3. Det tilsvarende må antages for tillægsskat efter skattekontrollovens 21. Fristen i skattestyrelseslovens 35, stk. 1, kan fraviges i en række undtagelsestilfælde, jf. skattestyrelseslovens 35, stk. 2-5 samt 4, stk. 3.

19 -15- Af 35. stk. 2. fremgår, at uanset fristen i stk. 1, kan skattemyndighederne ændre en ansættelse på punkter, hvor det efterfølgende viser sig, at den forpligtelse eller erhvervelse, som er lagt til grund for en foretagen skatteansættelse, giver anledning til en højere skatteansættelse. Af cirkulære nr. 71 af 12. april 1996 om skattemyndighedernes ansættelsespligter, punkt 4.2, fremgår, at en sådan forhøjelse normalt skal foretages senest 3 måneder efter, at myndighederne er blevet bekendt med grundlaget for forhøjelsen. Anvendelsesområdet for bestemmelsen er de tilfælde, hvor det efterfølgende viser sig, at de oprindelige betingelser for en erhvervelse eller en forpligtelse giver anledning til en større erhvervelse eller en mindre forpligtelse for den skattepligtige end oprindeligt lagt til grund, således at ansættelsesændringen efter de skattemæssige periodiseringsprincipper skal ske i det indkomstår, hvor den oprindelige erhvervelse eller forpligtelse blev stiftet. Bestemmelsen omfatter derimod ikke de tilfælde, hvor skattemyndighederne efterfølgende underkaster den oprindelige erhvervelse eller forpligtelse en ændret vurdering, uden at det oprindelige faktiske vurderingsgrundlag er ændret. I bemærkningerne til bestemmelsen er det præciseret, at anvendelsesområdet til bestemmelsen svarer til bestemmelsen i 4, stk. 2, der omhandler den skattepligtiges adgang til at få foretaget en ekstraordinær genoptagelse, jf. neden for afsnit Af 35. stk. 3. fremgår, at er der efter udløbet af fristen i stk. 1, konstateret ændringer i grundlaget for en skatteansættelse, kan skattemyndighederne ved ansættelsen for et senere indkomstår lægge disse ændringer til grund. Dette gælder dog ikke i det omfang, hvori ansættelsen som nævnt i stk. 1, beror på et skøn. I forarbejderne til bestemmelsen er som anvendelsesområde alene nævnt tilfælde, hvor der er grundlag for at korrigere et oprindeligt afskrivningsgrundlag. Da endvidere undtagelsesbestemmelserne i 35 givetvis ikke kan fortolkes udvidende, er der næppe grundlag for et videre anvendelsesområde for bestemmelsen. Som det fremgår af ordlyden finder bestemmelsen ikke anvendelse, hvis ændringen beror på et skøn, hvorved forstås de faktiske bevis- og fordelingsskøn, der heller ikke kunne danne grundlag for ansættelsesændringer efter udløbet af 3-årsfristen i 15, stk. 5, i den tidligere skattestyrelseslov. Denne indskrænkning betyder, at reglen har sit primære anvendelsesområde

20 -16- i tilfælde, hvor et aktiv enten ikke anses for afskrivningsberettiget eller henføres til en anden afskrivningsbestemmelse. Endelig gælder, at virkningerne af en sådan ændret retlig vurdering af et afskrivningsgrundlag alene kan lægges til grund ved ansættelsen for de indkomstår, hvor fristen i stk. 1 gør det muligt at ændre ansættelser. Af 35, stk. 4, fremgår, at hvis den skattepligtige eller nogen på dennes vegne forsætligt eller groft uagtsomt har bevirket, at skattemyndighederne har foretaget en skatteansættelse på et urigtigt eller ufuldstændigt grundlag, regnes fristen i stk. 1 fra det tidspunkt, hvor skattemyndighederne kom i besiddelse af tilstrækkelige oplysninger til at foretage en korrekt skatteansættelse. Der er således tale om en generel suspensionsregel, hvorefter der kun bliver tale om suspension, hvis den skattepligtige eller en repræsentant for denne har handlet forsætligt eller groft uagtsomt. Disse subjektive betingelser svarer til betingelserne for strafansvar efter skattekontrollovens 13 og 16, og i en Intern Meddelse har Skatteministeriet, Told- og Skattestyrelsen, redegjort for forholdet mellem skattestyrelseslovens 35, stk. 4, og skattekontrollovens straffebestemmelser. Den Interne Meddelelse er offentliggjort i TfS 1997,156, og bl. a. anføres, at i alle tilfælde, hvor kommunen gør brug af 35, stk. 4, skal der foretages indberetning af sagen til told- og skatteregionen, således at denne kan foretage en bedømmelse af, om et eventuelt strafansvar skal gøres gældende. Den i TfS 1997,156 offentliggjorte Interne Meddelelse ophæver cirkulæreskrivelse af 29/ , og den fremkommer som følge af de siden da indhøstede erfaringer. Det præciseres, at den forudsætning, som den tidligere cirkulæreskrivelse i nogen grad var baseret på, nemlig at der er identitet mellem begreberne grov uagtsomhed og forsæt i de to love, fx. sådan, at grov uagtsomhed i relation til skattestyrelseslovens 35, stk. 4, er identisk med grov uagtsomhed i relation til fx. skattekontrol lovens 13, stk. 2 ganske vist er en rigtig forudsætning. Den fører bare ikke uden videre til, at ansættelsesfristen efter skattestyrelseslovens 35, stk. 1, kan suspenderes, hvis der rejses en straffesag, dels som følge af de forskellige krav til bevisets styrke, der stilles i civile sager i forhold til straffesager, dels som følge af, at der ikke er fuldstændig overensstemmelse mellem reglen i skattestyrelseslovens 35, stk. 4, ("...bevirket, at skattemyndighederne...") og beskrivelsen af det strafbare gerningsindhold i fx. 13. Det præciseres, at det vil kunne forekomme, at der kan statueres ikkeforældelse af skatteansættelsen, uden at der er tilstrækkeligt grundlag for at statuere strafansvar. Af den nu ophævede cirkulæreskrivelse fremgik det direkte, at en forhøjelse skulle annulleres, hvis der viste sig ikke at være grundlag for strafansvar, dvs. i så fald kunne suspensionsbestemmelsen heller ikke anvendes.

Frist- og forældelsesregler

Frist- og forældelsesregler Frist- og forældelsesregler Danmarks Skatteadvokater 12. og 13. juni 2013 v/advokat Bente Møll Pedersen Fristreglernes udvikling Bestemmelserne i skatteforvaltningsloven 26 og 27 er en videreførelse af

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Transfer Pricing forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B ligningslovens 2 - SKM2012.92.HR, jf. tidligere TfS 2010, 452 ØL Af advokat (L) og advokat

Læs mere

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT - 1 Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT har ved en meddelelse

Læs mere

Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens

Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens - 1 Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B SKM2012.221.HR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret tilkendegav ved en dom af 23/3 2012,

Læs mere

Inddrivelse af gæld til det offentlige. v/ Cand.jur. Lars Bach Pedersen - SKAT

Inddrivelse af gæld til det offentlige. v/ Cand.jur. Lars Bach Pedersen - SKAT Inddrivelse af gæld til det offentlige v/ Cand.jur. Lars Bach Pedersen - SKAT Indhold af oplægget Generelt om SKAT som restanceinddrivelsesmyndighed Eftergivelse af gæld Henstand med gæld Forældelse af

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 279/2013 A (advokat Jørn Frøhlich, beskikket) mod SKAT (kammeradvokaten ved advokat Bodil Søes Petersen) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Højesteret fandt ved en dom af 6/6 2012, at skattemyndighederne

Læs mere

- 2. Offentliggjort d. 16. juli 2013

- 2. Offentliggjort d. 16. juli 2013 - 1 Skatteproces - partsbegrebet ved klage til Landsskatteretten partsstatus som bestyrelsesmedlemmer på grundlag af ansvar efter selskabslovens 140-143 - SKM2013.404.BR Af advokat (L) og advokat (H),

Læs mere

Omgørelse, selvangivelsesomvalg og genoptagelse - seneste praksis. Advokat Jan Steen Hansen. 30. Januar 2013

Omgørelse, selvangivelsesomvalg og genoptagelse - seneste praksis. Advokat Jan Steen Hansen. 30. Januar 2013 Omgørelse, selvangivelsesomvalg og genoptagelse - seneste praksis Advokat Jan Steen Hansen 30. Januar 2013 Omgørelse og selvangivelsesomvalg Lovbestemmelserne Omgørelse Skatteforvaltningslovens 29: I det

Læs mere

Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322

Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322 - 1 Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten tiltrådte ved en kendelse af 6/11

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR - 1 Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret fandt ved dom af 13. maj 2013, ref. i SKM2013.423.VLR, at der

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 Sag 170/2012 (1. afdeling) A (advokat Christian Falk Hansen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser er

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

Gode råd om Forældelse

Gode råd om Forældelse Gode råd om Forældelse Fra den 1. januar 2008 gælder helt nye forældelsesregler dette notat hjælper dig med at få overblik over reglerne! Læs om: 1. Hvorfor er forældelsesregler relevante? 2. Forældelsesfrister

Læs mere

Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR

Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR - 1 Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet meddelte ved et bindende

Læs mere

Rekonstruktion kapitalindskud indfrielse af fordring Skatteministeriets kommentar ref. i SKM2011.499.SKAT til SKM2010.471.BR.

Rekonstruktion kapitalindskud indfrielse af fordring Skatteministeriets kommentar ref. i SKM2011.499.SKAT til SKM2010.471.BR. - 1 Rekonstruktion kapitalindskud indfrielse af fordring Skatteministeriets kommentar ref. i SKM2011.499.SKAT til SKM2010.471.BR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet har som

Læs mere

Forslag til Lov om skatte- og ejendomsvurderingsforvaltning (skatteforvaltningsloven) Afsnit I Forvaltningens organisation og opgaver

Forslag til Lov om skatte- og ejendomsvurderingsforvaltning (skatteforvaltningsloven) Afsnit I Forvaltningens organisation og opgaver Skatteministeriet, 04-711-30 den 11. oktober 2004 UDKAST 5 Forslag til Lov om skatte- og ejendomsvurderingsforvaltning (skatteforvaltningsloven) Afsnit I Forvaltningens organisation og opgaver Kapitel

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. april 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. april 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. april 2015 Sag 161/2014 A (advokat Gitte Skouby) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Birgitte Kjærulff Vognsen) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 Sag 202/2014 (2. afdeling) Viggo Larsen (advokat Eduardo Vistisen) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

Tilbagebetaling af kirkeskat

Tilbagebetaling af kirkeskat - 1 Tilbagebetaling af kirkeskat Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I praksis har foreligget tilfælde, hvor en skatteyder har betalt kirkeskat, selv om han ikke var medlem af folkekirken. Som

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M S293200K - KSJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 23. april 2012 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne M. Stassen, Michael Kistrup og Lotte Wetterling med domsmænd). 10. afd.

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 25.januar 2007 (sag nr. 41-2006-S)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 25.januar 2007 (sag nr. 41-2006-S) Side 1 af 7 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 25.januar 2007 (sag nr. 41-2006-S) K mod statsautoriseret revisor R Ved brev af 29. maj 2006 har K klaget over

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 Sag 213/2012 (1. afdeling) Codan Forsikring A/S og Codan A/S (advokat Bente Møll Pedersen for begge) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø

Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø 1 Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret tiltrådte ved en dom af 15/10 2010, at der ikke

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 Sag 135/2014 A (advokat Svend-Aage Dreist Hansen, beskikket) mod Faxe Vandforsyning A/S (advokat Sten Corfix Jensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 18. april 2013 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Bo Østergaard, M. Stassen og Marie Louise Klenow (kst.)). 19. afd. nr. B-1541-12: Skatteministeriet

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499.

Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499. Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499.BR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen

Læs mere

Told- og Skattestyrelsen** 5 0,1 128.075 0,1 25.615 25.615 4 0 91.897 0 22.974 22.974. EF-voldgiftsret - - - - - - - - - - - -

Told- og Skattestyrelsen** 5 0,1 128.075 0,1 25.615 25.615 4 0 91.897 0 22.974 22.974. EF-voldgiftsret - - - - - - - - - - - - Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 351 Offentligt Indberettede udgifter fordelt på instans Bilag 1 Instans 2007 2007* 2008 2008* i alt i alt Skatteankenævn 1.476 38,9 22.116.797 16,0 14.984 14.984 1.072

Læs mere

D O M. Afsagt den 18. april 2013 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Ulla Staal, M. Stassen og Lisbeth Adserballe (kst.)).

D O M. Afsagt den 18. april 2013 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Ulla Staal, M. Stassen og Lisbeth Adserballe (kst.)). D O M Afsagt den 18. april 2013 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Ulla Staal, M. Stassen og Lisbeth Adserballe (kst.)). 18. afd. nr. B-1505-12: A (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-080-0075 Dato: 27. september 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 668 af 10. september 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Nick Hækkerup (S). (Alm.

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Værdiansættelse af aktier ved overdragelse mellem nærtstående - objektiv eller subjektiv værdiansættelse Højesterets dom af 29/4 2015, jf. tidligere SKM2013.726.VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand.

Læs mere

Den 1 0 JUNI 1998. Vejledning om sagsanlæg:

Den 1 0 JUNI 1998. Vejledning om sagsanlæg: LANDSSKATTERETTEN Den 1 0 JUNI 1998 I/S Guldbæk Vandværk v/ Z J.nr.: 661-1637-0001 Under henvisning til Deres klage over opgørelse af den afgiftspligtige mængde i relation til lov om afgift af ledningsført

Læs mere

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg J.nr. j.nr. 08-107149 Dato : 15. august 2008 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 346-355 af 17. juli 2008. (Alm. del) stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF). Kristian

Læs mere

Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig.

Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig. Skats formodning for fortsat partsrepræsention. Tavshedspligt mv. Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig.

Læs mere

Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST

Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST - 1 06.11.2014-40 Omkostningsgodtgørelse konkursbos tilbagetræden fra domstolssag 20140930TC/BD Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST Af advokat

Læs mere

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende:

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende: Kendelse af 21. november 2007 (J.nr. 2007-0013002). Klage afvist, da Finanstilsynets skrivelse ikke kunne anses som en afgørelse i forhold til klager. 12 i bekendtgørelse nr. 1464 af 13. december 2006

Læs mere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere regler om, i hvilke tilfælde en forvaltningsmyndighed

Læs mere

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning)

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form 25. juli 2001 J.nr. 97-2311-0014 HJD A F G Ø R E

Læs mere

Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR

Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR - 1 Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Københavns Byret fastholdte ved en dom af 11/11 2013 næringsbeskatning af en hustru,

Læs mere

For meget udbetalt løn (Condictio indebiti) & For lidt udbetalt løn

For meget udbetalt løn (Condictio indebiti) & For lidt udbetalt løn For meget udbetalt løn (Condictio indebiti) & For lidt udbetalt løn Notatet angår dels retningslinierne for, hvornår arbejdsgiveren kan kræve pengene tilbage, i tilfælde, hvor lønmodtageren har fået for

Læs mere

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet 1 af 6 2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 16. maj 2000 i sag 99-193.956, Viborg Asfaltfabrik I/S (advokat Karen Dyekjær-Hansen)

Læs mere

Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven.

Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven. Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nye regler om rekonstruktion Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven. Når de vedtagne ændringer træder i kraft, ophører de i dag

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. april 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. april 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. april 2012 Sag 366/2011 Konica Minolta Business Solutions Denmark A/S (advokat Peer B. Petersen) mod K/S Rødovre 2000 under konkurs (advokat Henrik Steen Jensen)

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning

Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Tony.Nielsen@skat.dk Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning Skatteministeren har den 13. april 2010

Læs mere

Lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 Sag 303/2010 (2. afdeling) Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen (advokat Michael Holsting) mod Synoptik A/S (advokat Flemming Horn Andersen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 Sag 32/2012 (2. afdeling) Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod JBN Invest ApS og A (advokat Søren Aagaard for begge) I

Læs mere

Forsæt og grov uagtsomhed Skatteansættelse og strafansvar.

Forsæt og grov uagtsomhed Skatteansættelse og strafansvar. Dansk Skattevidenskabelig Forening. Torsdag d. 23. jan. 2014 kl. 18.00. SKAT; Østbanegade 123, 2100 København Ø. Forsæt og grov uagtsomhed Skatteansættelse og strafansvar. Emnets relevans og aktualitet.

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Gaveoverdragelse - unoterede anparter - værdiansættelse - vurdering efter pengetankreglen og anvendelse af 1982- værdiansættelsescirkulæret - SKM2015.57.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc.

Læs mere

Udkast til bindende svar

Udkast til bindende svar Nordjylland Sagscenter Erhverv PwC Att.: Arne Frederiksen / Morten K. Nielsen Toldbuen 1 4700 Næstved Østbanegade 123 2100 København Ø Telefon 72 22 18 18 E-mail via www.skat.dk/kontakt www.skat.dk 8.

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 Sag 226/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Steen Moesgaard, beskikket) og T2 (advokat Henrik Perregaard, beskikket) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA

DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 152342 DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA AF ANDERS VALENTINER-BRANTH OG HENRIK SAUER Folketinget har vedtaget en ny privatvejslov,

Læs mere

Lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven)

Lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) Page 1 of 5 LOV nr 522 af 06/06/2007 Gældende (Forældelsesloven) Offentliggørelsesdato: 07-06-2007 Justitsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 1336 af 19/12/2008 11 LOV nr 718 af 25/06/2010

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 Sag 312/2012 (1. afdeling) A (advokat Michael Amstrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) I tidligere

Læs mere

Læger på arbejde i Norge

Læger på arbejde i Norge - 1 Læger på arbejde i Norge Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en dom fra Højesteret er der nu sat et punktum for skattefrihed af danske lægers indkomst ved arbejde for det norske Rigstrygdeverk.

Læs mere

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør.

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør. Den 29. maj 2013 blev der i sag nr. 20/2012 Skat mod A Registreret Revisionsanpartsselskab, cvr-nr. xxxx - xxxx, registreret revisor B og tidligere registreret revisor C afsagt sålydende K e n d e l s

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 Sag 157/2012 (1. afdeling) PanEuropean (Colmar) ApS (advokat Jakob Krogsøe) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Kim Lundgaard Hansen)

Læs mere

Artikler. Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning

Artikler. Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning 1304 Artikler 205 Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning Af Karsten Gianelli, Senior Counsel, CORIT Advisory P/S 1. Indledning Med vedtagelsen af L 199A den 13/9 2012 gennemførte

Læs mere

Skatteudvalgets ekspertmøde om retssikkerhed på skatteområdet 11. september 2013

Skatteudvalgets ekspertmøde om retssikkerhed på skatteområdet 11. september 2013 Retsudvalget, Skatteudvalget 2012-13 REU Alm.del Bilag 401, SAU Alm.del Bilag 309 Offentligt Skatteudvalgets ekspertmøde om retssikkerhed på skatteområdet 11. september 2013 Generelt om retssikkerheden

Læs mere

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Forretningsorden for Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige Nærværende forretningsorden er udarbejdet i medfør af de

Læs mere

Skatteministeriet har d. 20. marts 2009 fremsendt ovennævnte udkast med anmodning om bemærkninger.

Skatteministeriet har d. 20. marts 2009 fremsendt ovennævnte udkast med anmodning om bemærkninger. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: pskadm@skm.dk Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014 Sag 90/2014 Advokat Steen Fosvig (selv) mod AS IB 2013 ApS under konkurs (advokat Boris Frederiksen) I tidligere instanser er afsagt beslutning af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Skriftlig fremsættelse (28. februar 2007) Justitsministeren (Lene Espersen): Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:

Skriftlig fremsættelse (28. februar 2007) Justitsministeren (Lene Espersen): Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte: Skriftlig fremsættelse (28. februar 2007) Justitsministeren (Lene Espersen): Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte: Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven). (Lovforslag

Læs mere

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond.

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond. SKATTEMINISTERIET Statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S Statsrevisorerne har ved brev af 17. februar fremsendt statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S.

Læs mere

Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013

Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013 - 1 06.11.2014-22 Vidneafhøring skattemedarbejder 20140527 TC/BD Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013 Af advokat (L) og advokat (H), cand.

Læs mere

Tab ved dokumentfalsk SKM2011.264.ØLR

Tab ved dokumentfalsk SKM2011.264.ØLR - 1 Tab ved dokumentfalsk SKM2011.264.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret anerkendte ved en dom af 15/4 2011 fradragsret for tab ved dokumentfalsk foretaget af en regnskabschef.

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

5.1 Garanti på udskiftede dele og reparationer udført under nyvognsgarantien følger dansk rets almindelige regler

5.1 Garanti på udskiftede dele og reparationer udført under nyvognsgarantien følger dansk rets almindelige regler 5. januar 2015 Køberens retsstilling ved reklamation inden for garantiperioden og fejlen senere opstår igen I dette notat behandles spørgsmålet om køberens retsstilling i situationer, hvor sælgeren inden

Læs mere

Side 1 af 6 UDDRAG AF Ministeriet for Grønlands lovbekendtgørelse nr. 99 af 21. marts 1984 Ajourført med ændringer til og med 12. juni 1996. Kapitel 7 Fuldbyrdelse af domme m.v. A. Civile sager 1. Tvangsfuldbyrdelse

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat Lovforslag nr. L 65 Folketinget 2010-11 Fremsat den 17. november 2010 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Ændring af bestemmelserne

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil.

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 DATO: 02-12-2005 J.NR.: 04-013702-05-2227 REF.: spi/kfe Høring over udkast

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 Sag 297/2011 (1. afdeling) VOS Transport B.V. (advokat Philip Graff) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Peter Biering) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. december 2014 Sag 89/2014 Sydøstjyllands Politi (kammeradvokaten ved advokat Sanne H. Christensen) mod A (advokat Niels Lindeborg Johansen, beskikket) I tidligere

Læs mere

Bodeling ændring af bodelingsoverenskomst - udredelse af pengekrav ved salg af fast ejendom - SKM2012.578.LSR.

Bodeling ændring af bodelingsoverenskomst - udredelse af pengekrav ved salg af fast ejendom - SKM2012.578.LSR. - 1 Bodeling ændring af bodelingsoverenskomst - udredelse af pengekrav ved salg af fast ejendom - SKM2012.578.LSR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt ved en kendelse

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E B029200K-MJE UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E Afsagt den 8. maj 2015 af Østre Landsrets 17. afdeling (landsdommerne Louise Saul, Alex Puggaard og Bo Bjerregaard (kst.)). 17. afd. nr.

Læs mere

Kære medlemmer. Jyske Bank A/S fremsætter betinget forligstilbud til foreningens medlemmer

Kære medlemmer. Jyske Bank A/S fremsætter betinget forligstilbud til foreningens medlemmer Lett Advokatfirma Adv. Henrik Puggaard J.nr. 237028-3 RMN NYHEDSBREV 10. SEPTEMBER 2012 Kære medlemmer Jyske Bank A/S fremsætter betinget forligstilbud til foreningens medlemmer Jyske Bank A/S fremsætter

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034 Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a Min meddelelse nr. 1/2014 indeholder oplysning om de takstmæssige erstatningsbeløb

Læs mere

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 3 Offentligt Notat J.nr. 2009-469-0017 Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta 1. Indledning Ved lov

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 4. marts 2002 klaget til Energiklagenævnet

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget 20. november 2014 J.nr. 14-0357670 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven,

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 24. januar 2014 (J.nr. 2013-0035503) Afgift som følge af

Læs mere