DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. april Virksomhedsoverdragelse af medarbejdere fra NCC Roads A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. april 2012. Virksomhedsoverdragelse af medarbejdere fra NCC Roads A/S"

Transkript

1 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. april 2012 Samlet driftsudbud 2012 Entreprise DRI-OD-5 Virksomhedsoverdragelse af medarbejdere fra NCC Roads A/S Indholdsfortegnelse: 1. Overdragelse af medarbejdere fra NCC Roads A/S 2. Anciennitet og løn 3. Særlige ansættelsesmæssige forhold for de enkelte medarbejdere 4. Ved entreprisens afslutning BILAG: Links til gældende overenskomster Bilag A: Medarbejderoversigt Bilag B: Lokalaftale for NCC Roads A/S, Vejservice Sjælland Niels Juels Gade København K EAN Postboks 9018 Telefon vejdirektoratet.dk SE

2 SIDE 2 af 5 1. Overdragelse af medarbejdere fra NCC Roads A/S Entreprenøren overtager de 16 medarbejdere, der er anført i bilag A Medarbejderoversigt, i det omfang, den enkelte medarbejder ikke inden kontraktperiodens begyndelse har opsagt sin nuværende stilling. Overtagelsen sker på de nedenfor anførte vilkår, uanset om entreprenøren er forpligtet hertil i medfør af lbg. nr. 710 af om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse, (fremover, VOL). Medarbejderne er ansat i NCC Roads A/S og er beskæftiget med opgaver i form af renhold af arealer og udstyr på statens veje omfattende befæstede arealer, ubefæstede arealer, udstyr samt servicearbejde om omfattet af denne entreprise. Entreprenøren skal efter accept af tilbuddet stille sig til rådighed for et møde jf. VOL 5, der arrangeres af NCC Roads A/S med de medarbejdere, som entreprenøren er forpligtet til at overtage. Ved dette møde skal entreprenøren underrette om de juridiske, økonomiske og sociale forhold, der vil gælde for medarbejderne efter overdragelsen og medarbejderne skal i forbindelse med mødet have lejlighed til at stille spørgsmål om, hvorledes entreprenøren planlægger arbejdets fremtidige udførelse og de overførte medarbejderes indplacering i entreprenørens fremtidige organisation m.v. Senest 30 dage efter overtagelsen den 1. januar 2013 skal entreprenøren have udarbejdet ansættelsesbrev, hvoraf alle væsentlige ansættelsesvilkår fremgår. 2. Anciennitet og løn Anciennitets- og lønforhold for de 16 medarbejdere, som virksomhedsoverdrages fremgår af bilag A Medarbejderoversigt. Bemærk også punkt 3 nedenfor. 3. Særlige ansættelsesmæssige forhold for de enkelte medarbejdere For alle medarbejderne gælder: NCC Roads A/S har for perioden 1. marts 2010 til 1. marts 2012 tegnet overenskomst med Dansk Byggeri (Danske Entreprenører) og 3f. Ansaettelse/Overenskomster%202010/76029.Bygge-oganlaeg%202010%20-%20netversion.pdf

3 SIDE 3 af 5 Lokalaftaler: Der er indgået lokalaftale for NCC Roads A/S, Vejservice Sjælland gældende for perioden 1. marts 2010 til 1. marts 2012, jf. bilag B. I det omfang ændringer af personalepolitikken hos NCC Roads A/S i perioden frem til overdragelsestidspunktet medfører væsentlige økonomiske konsekvenser, vil der ske en forhandling af dette punkt mellem Vejdirektoratet og entreprenøren. 4. Ved entreprisens afslutning Ved kontraktperiodens udløb må det forventes det, at denne entreprise igen vil blive udbudt med mulighed for overdragelse af de medarbejdere, som på det tidspunkt er beskæftiget med opgaven. Entreprenøren skal til den tid stille alle nødvendige oplysninger til rådighed for ordregiver til brug for overdragelse af medarbejderne til den nye entreprenør, herunder punkterne a)-l) jf. nedenfor. Da alle oplysninger, der har betydning for den bydende part i en udbudsforretning, skal indgå i udbudsmaterialet, skal oplysningerne meddeles Vejdirektoratet senest 4 måneder før denne kontrakts afslutning. Oplysningerne skal kunne identificeres på individniveau, men personnavne vil ikke blive offentliggjort i udbudsmaterialet. Oplysningerne afgives af entreprenøren under ansvar, idet forkerte lønoplysninger m.v., kan medføre krav fra en fremtidig erhverver af opgaven. Såfremt sådanne krav kan henføres til forkerte oplysninger herunder lønoplysninger afgivet af entreprenøren, kan denne holdes erstatningsansvarlig herfor. Entreprenøren skal til sin tid afgive følgende oplysninger til Vejdirektoratet: a) Oplysning om hver enkelt medarbejders stilling, ansættelsesvilkår, anciennitet og aflønning, herunder oplysning om seneste lønregulering eller lønforhandling. Der skal oplyses om der, ud over kollektive overenskomster forefindes lokalaftaler, personlige aftaler, tantiemeordninger, gratialepraksis o.l. b) Oplysning om hvilke overenskomster virksomheden er dækket af, og hvilke arbejdsgiverforeningen virksomheden er medlem af. Her forstås kun den del af virksomheden, der overdrages. c) Oplysning om hvilke medarbejdere der er nøglemedarbejdere i den overdragne virksomhed, samt hvorvidt nogle medarbejdere har særlige rettigheder til udviklingsresultater, produktionsmetoder, design m.m.

4 SIDE 4 af 5 d) Oplysning om hvorvidt nogle medarbejdere er i opsagt stilling, eller hvorvidt nogle medarbejdere forventes at blive opsagt hhv. har tilkendegivet selv at opsige deres stilling. e) Oplysning om hvorvidt medarbejdere der er i opsagt stilling har gjort krav gældende på godtgørelse eller erstatning i anledning af arbejdsforholdets ophør. f) Oplysning om hvorvidt virksomheden har været part i nogen fagretlig tvist, har været ramt af lovlig eller ulovlig strejke eller været mødt med krav om nye overenskomster. g) Oversigt over forsikringer tegnet på virksomhedens medarbejderes liv og helbred, herunder angivelse af forsikringsselskaber, policedatoer, policenumre, årspræmie, eventuelle skadestilfælde indenfor de seneste 5 år samt andet som konkret findes relevant. h) Oversigt over pensionsforpligtelser vedrørende de medarbejdere der skal overdrages med oplysninger som under punkt (g). i) Oversigt over de medarbejdergoder, såvel skriftlige som mundtlige medarbejderordninger, under enhver form, der vedrører de medarbejdere, der skal overdrages. j) Oversigt over tillidsrepræsentanter, sikkerhedsrepræsentanter, samarbejdsudvalgsmedlemmer og andre lønmodtagerrepræsentanter blandt de medarbejdere, der skal overdrages. k) Oversigt over optjent løn inkl. eventuel overtidsbetaling m.v. pr. overtagelsesdagen for de til virksomheden knyttede medarbejdere. l) Med overdragelsestidspunktet som skæringsdag udfærdiger entreprenøren sædvanlig refusionsopgørelse. Saldoen på refusionsopgørelsen forfalder til betaling senest 20 Arbejdsdage efter parternes godkendelse af opgørelsen. Vejdirektoratet berigtiger optjent ferie indtil overdragelsen af de ansatte over refusionsopgørelsen. For medarbejdere, der modtager ferie med løn, refunderes alene et beløb svarende til optjent feriegodtgørelse med ferietillæg såvel for det løbende som for det følgende ferieår. Tilsvarende opgørelse foretages ved medarbejderes eventuelle videreoverdragelse ved kontraktophør.

5 Entreprenøren forpligter sig ligeledes til ikke at give lønstigninger eller andre personalegoder i tiden efter, at oplysningerne er overgivet til Vejdirektoratet, udover hvad der fremgår af oplysningerne i medarbejderfortegnelsen. Oplysningerne afgives af entreprenøren under ansvar, idet forkerte lønoplysninger kan medføre krav fra en fremtidig erhverver af opgaven. Hvis sådanne krav kan henføres til forkerte oplysninger herunder lønoplysninger afgivet af entreprenøren, kan denne holdes erstatningsansvarlig herfor. SIDE 5 af 5

6 Vejdirektoratet - Samlet driftsudbud 2012 Løbende Vejdrift Vejdrift - Entreprise LVD-DRI-ND-OD-5 3. april 2012 Virksomhedsoverdragelse Medarbejdere fra NCC Roads A/S Medarbejder Alder Skalatrin opslag timeløn Faste tillæg Arb.giv. pens.% ATP Sum pr. mdr. Lønomkost (am+am fri, ATP, indkomst,pensio n) Tillidshverv Overenskomst Ansættelsesdato Titel Grunduddannelse Vejen som arbejdsplads Stort kørekort Sprøjtecertifikat Motorsavskursus ,00 8,00 94, , ,08 Tillidsrep. BYG Vejserviceassistent Skovbrug x x x ,00 8,00 94, , ,52 BYG Vejserviceassistent x x ,00 8,00 94, , ,39 BYG Vejserviceassistent x x ,00 8,00 94, , ,12 BYG Vejserviceassistent x ,00 8,00 94, , ,07 BYG Vejserviceassistent Anlægsgartner x c ,00 8,00 94, , ,02 BYG Vejserviceassistent x x ,00 8,00 94, , ,15 BYG Vejserviceassistent x x ,00 8,00 94, , ,96 BYG Vejserviceassistent x , ,8 14, , ,13 KTO Vejserviceassistent Blikkenslager x x , ,77 14, , ,73 KTO Vejserviceassistent Cykelmekaniker x x ,00 8,00 94, , ,94 BYG Maskinoperatør Maskinarbejder x x ,00 8,00 94, , ,41 BYG Maskinoperatør Landmand x x ,50 8,00 94, , ,80 BYG Vejserviceassistent Anlægsgartner x ,50 8,00 94, , ,35 BYG Vejserviceassistent Anlægsgartner x x ,50 8,00 94, , ,93 BYG Vejserviceassistent x ,50 8,00 94, , ,29 Arbejdsmiljørep. BYG Smed - skiltemontør Klejnsmed x x Note: Medarbejder nr. 60, 61, 74 og 75 er månedslønnede og ATP for disse er 180,00

7 Lokalaftale for NCC Roads A/S, Vejservice Sjælland Lokalaftalen er supplement til hovedoverenskomsten mellem 3f og Dansk Byggeri. Denne lokalaftale erstatter tidligere lokalaftale for vejservice i Område Øst. Der eksisterer således ikke hverken mundtlige eller skriftlige aftaler udover ovennævnte overenskomst og denne skriftlige lokalaftale. Lokalaftalen og satserne i lokalaftalen gælder fra 1. marts 2010 og frem til 1.marts Lokalaftalen kan opsiges med 3 måneders varsel til bortfald. Lokalaftaler og andre aftaler udover nedenstående skal godkendes af ledelsen i NCC Roads A/S og indskrives i lokalaftalen for at være gældende. 1. Arbejdstid Arbejdstiden regnes fra arbejdets begyndelse til arbejdets afslutning på arbejdspladsen. Kørsel til og fra arbejdet indgår ikke i arbejdstiden. Det tilstræbes at kørsel foregår i selskabets arbejdsbil og at medarbejderne kører sammen. Den normale daglige arbejdsdag er på 7,5 timer de første fire dage i ugen og på 7 timer om fredagen, eksklusive spisepauser, i alt 37 timer pr. uge. Den normale arbejdstid aftales i tidsrummet kl. 6:00 til kl. 18:00. Der er adgang til ændring af den daglige arbejdstid, når det sker af hensyn til arbejdets tarv. Arbejdstiden ændres normalt 2 gange om året i forbindelse med overgang fra vinter til sommer og omvendt. 2. Arbejdstøj m.m. Selskabet udleverer arbejdstøj, fodtøj og personlige værnemidler i fornødent omfang efter selskabets skøn. Det udleverede tilhører selskabet og afleveres ved fratrædelse. Medarbejderne sørger selv for vask af arbejdstøj og således, at medarbejderen altid fremstår pæn og præsentabel. Personlige værnemidler udleveres efter behov og lederens vurdering, med overholdelse af gældende sikkerhedsregler. Arbejdstøj anvendt til asfaltarbejde vaskes i selskabets vaskemaskine. 3. Kursus Deltagelse i AMU kurser eller lignende aflønnes med kr. 120,00 pr. time fra selskabet, op til 7,5 timer pr. dag og maksimum 37 timer pr. uge. Selskabet sørger for transport til og fra kursusstedet, eller betaler for kørsel i egen vogn efter statens regler med laveste sats. Selskabet afgør transportform. Der ydes ikke betaling for rejsetid til og fra uddannelsesstedet. 4. Møder Deltagelse i SU og SI møder, som medarbejderen er indkaldt til, betales med normal løn fra selskabet. Der betales maksimalt for 7,5 timer pr. dag. Strækker mødet sig ud over normal arbejdstid betales p.t. kr. 215,00 uanset mødets længde. 1

8 Ansatte som deltager i frivillige orienteringsmøder, kontaktmøder og lignende betales ikke for den tid, som strækker sig ud over den normale arbejdstid. Medarbejdere som er hjemsendt får ingen betaling, idet der er tale om frivillig deltagelse. 5. Timelønninger Timelønnen følger overenskomstens satser. Timesatsen indeholder alle overenskomstmæssige og personlige tillæg herunder kvalifikationsog sjakbajstillæg. Personlige tillæg aftales individuelt med udgangspunkt i medarbejderens tekniske og personlige kvalifikationer. Timelønnen kan ikke overstige anførte løngruppe. Timelønnen reguleres med kr. 1,00 fra 1. marts 2010 og med kr. 1,00 pr. 1. marts Reguleringen indeholder regulering til medarbejdere som skifter løngruppe. Timelønnen udgør maksimum Løngruppe 1 Løngruppe 2 Løngruppe 3 1. marts ,00 143,00 150,00 1. marts ,00 144,00 151,00 Timeløn for nyansatte uden brancheerfaring udgør maksimum 1. marts ,00 1. marts ,00 Medarbejdere som 1. marts 2010 aflønnes med en timeløn som er højere end anførte sats, fastholder denne sats indtil anførte satser er højere. TILFØJELSE - Dette gælder alene medarbejdere som inden 1. marts 2010 er omfattet af denne aftale. Sjakbajse betales kr. 5,00 pr. time udover ovenstående satser. Medarbejdere kan kun skifte løngruppe én gang om året den 1. marts. Løngruppe 1 Rengøringsassistenter som primært er beskæftiget med renhold og rengøring. Løngruppe 2 Beskæftiget som vejmand, vejserviceassistent, maskinoperatør, nyuddannede gartnere og brolæggere eller /tillærte gartnere og brolæggere og skiltemontører. Nyuddannede gartnere og brolæggere defineres som indtil et års beskæftigelse indenfor faget. Løngruppe 3 Faglærte gartnere og brolæggere som primært er beskæftiget indenfor området. Tillærte med mere end 10 års brancheerfaring i relation til løngruppe 2. Mekanikere og smede/tømmer som er beskæftiget indenfor faget aflønnes individuelt. 2

9 6. Rejsetid Der vil normalt være mulighed for transport til arbejdsstedet i en af vore arbejdsbiler. Denne mulighed forudsætter, at medarbejderen bor i rimelig nærhed af den medarbejder som kører arbejdsbilen, eller at medarbejderen selv transporterer sig til aftalt opsamlingssted. Rejsetid til første arbejdsplads om morgenen og fra sidste arbejdssted om aftenen indgår ikke i arbejdstiden. 7. Spisepauser Spisepauser udgør 2 x 20 minutter pr. dag og afholdes fra kl. 9:00 til 9:20 og fra kl. 12:00 til kl. 12:20 med mindre andet er aftalt. Timelønnen indeholder eventuelt betaling for gener ved forskydning af spisepauser. 8. Overtid Medarbejdere kan selv vælge om de vil afspadsere eller modtage særskilt betaling for overarbejde. Vi tilbyder en afspadseringsordning, hvor alle medarbejdere får udbetalt overtidstillægget og opsparer timelønnen, så der står 100 timer til senere afspadsering eller udbetaling. Opsparing udover 100 afspadseringstimer skal aftales individuelt. Hensigten med denne aftale er, at øge fleksibiliteten i afdelingen og derved minimere hjemsendelser og/eller afskedigelser ved manglende arbejder. Overtidstillæg betales i henhold til overenskomsten. Opsparede afspadseringstimer skal afspadseres ved manglende arbejde eller vejrlig. Ikke afspadserede afspadseringstimer kan udbetales på anfordring hvert år efter 1. juni. 10. Alkohol og euforiserende stoffer (AE) Ledelse og medarbejdere er enige om, at vi arbejder på en farlig arbejdsplads. Derfor er det aftalt, at medarbejdere ikke må indtage eller være påvirket af AE i arbejdstiden inkluderet pauser i løbet af arbejdsdagen samt under transport til og fra arbejdet i vores arbejdsbiler Overtrædelse af denne regel vil i første omgang betyde en skriftlig advarsel. Overtrædelse 2. gang medfører opsigelse eller bortvisning, hvis overtrædelsen har medført ubehagelige eller farlige situationer. I øvrigt henvises til virksomhedens politik for alkohol og euforiserende stoffer. 11. Kørekort Jobbet forudsætter at medarbejderen har kørekort. Fortabelse heraf skal omgående meddeles nærmeste leder, og vil medføre omgående bortvisning. 12. Beredskabstjeneste ifm. vintertjeneste og vagttelefon Vintertjeneste kan udføres i hele regionen. De medarbejdere som er beskæftiget hermed, skal derfor påregne at skulle stå til disposition i døgnets 24 timer. Medarbejderne udfører opgaver alle dage i vinterhalvåret (1. november 31. marts). Medarbejder med vagttelefon ifm. afspærringsopgaver/brede transporter eller lignende, skal ligeledes stå til disposition i døgnets 24 timer. Medarbejderen udfører opgaver alle dage i året når påkrævet og varslet af arbejdsledelsen. 3

10 Som honorering for beredskabet/vagttelefon betales kr ,00 pr. hele måned. 13. Feriefridage og fridage Fredag efter Kr. Himmelfartsdag er en fast feriefridag som betales med søgnehelligdagsforskud forudsat tilstrækkelig opsparing. Såfremt virksomheden forlanger presserende arbejde udført, skal der ikke betales overtidstillæg. 1. maj holdes fri hele dagen, dagen betales med en feriedag, feriefridag eller afspadsering. Juleaftensdag og nytårsaftensdag er normale arbejdsdage. 14. Lønudbetaling I perioden frem til næste overenskomst i 2012 er der enighed om, at vi arbejder på, at fremsende lønseddel til medarbejderne på eller e-post, samt at udbetaling af løn hver måned. 15. Sundhedsforsikring Fra 1. september 2010 etableres en sundhedsforsikringen som udbydes af PensionDanmark. Ordningen etableres i henhold til overenskomstens bestemmelser, herunder eventuelle anciennitetskrav. 16. Overskudsbonus I årene 2010 og 2011 er der aftalt en overskudsbonus med følgende indhold: For hver hele 2 mio. kr. som det budgetterede bruttoresultat forbedres optjenes en overskudsbonus på 1,00 kr. pr. arbejdstime dog maksimum kr. 3,00 inkl. feriepenge, søgnehelligdagsopsparing og virksomhedens pensionsbidrag. Bonus beregnes således med kr. 0,80 plus feriepenge, søgnehelligdagstillæg og pensionsbidrag. Bonus udbetales til medarbejdere, som hvert af årene udfører 500 arbejdstimer og derover, eventuel bonus udbetales umiddelbart efter forelæggelse af det officielle regnskab. Bonusordningen ophører med udgangen af Godkendt den 24. juni 2010 NCC Roads A/S 4

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Cafeterier, quick-food i supermarkeder m.v.

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Cafeterier, quick-food i supermarkeder m.v. 2014/2017 LANDSOVERENSKOMST Cafeterier, quick-food i supermarkeder m.v. LANDSOVERENSKOMST for Cafeterier, quick-food i supermarkeder m.v. 2014 2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og 3F PRIVAT SERVICE,

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST Cafeterier, quick-food i supermarkeder m.v.

LANDSOVERENSKOMST Cafeterier, quick-food i supermarkeder m.v. LANDSOVERENSKOMST Cafeterier, quick-food i supermarkeder m.v. LANDSOVERENSKOMST for Cafeterier, quick-food i supermarkeder m.v. 2012 2014 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER OG 3F PRIVAT SERVICE, HOTEL OG

Læs mere

Selskabet kan med 1 uges frist tilspørge tillidsrepræsentanten om arbejde i produktionen.

Selskabet kan med 1 uges frist tilspørge tillidsrepræsentanten om arbejde i produktionen. Lokalaftale 1 - Tillidsmandstid 1. Der er enighed om, at tillidsrepræsentanten for 3F kan deltage i produktionen 2 dage om ugen. Det skal tilsikres, at tillidsrepræsentanten får en plan for arbejdet. Såfremt

Læs mere

Transportoverenskomst

Transportoverenskomst Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen 2014 2017 Arbejdsgiver 3F-varenummer 3026 Forord Transportoverenskomsten indeholder generelle bestemmelser

Læs mere

OVERENSKOMST 2014 FOR METAL- OG BLIK- OG RØRARBEJDE MELLEM: DANSK BYGGERI, DANSK METAL OG BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET I DANMARK

OVERENSKOMST 2014 FOR METAL- OG BLIK- OG RØRARBEJDE MELLEM: DANSK BYGGERI, DANSK METAL OG BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET I DANMARK OVERENSKOMST 2014 FOR METAL- OG BLIK- OG RØRARBEJDE MELLEM: DANSK BYGGERI, DANSK METAL OG BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET I DANMARK 2014 2014 4 2014 Overenskomst 2014 for metal- og blik- og rørarbejde mellem

Læs mere

2014-2017 LANDSOVERENSKOMST. Turistbuschauffører, taxichauffører, busstewardesser, ungarbejdere, andre og lærlinge/elever

2014-2017 LANDSOVERENSKOMST. Turistbuschauffører, taxichauffører, busstewardesser, ungarbejdere, andre og lærlinge/elever 2014-2017 LANDSOVERENSKOMST Turistbuschauffører, taxichauffører, busstewardesser, ungarbejdere, andre og lærlinge/elever Landsoverenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver for TA Turistvognmændenes Arbejdsgiverforening

Læs mere

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Afsnit I. 1. Overenskomstens område Stk. 1. Overenskomsten omfatter personer,

Læs mere

transport- og logistik overenskomst 2012 2014

transport- og logistik overenskomst 2012 2014 transport- og logistik overenskomst 2012 2014 For chauffører, lager- og terminalarbejdere, flytte arbejdere, grænseoverskridende kørsel og dagrenovationsarbejde DI Overenskomst I (ATL) og 3F Fagligt Fælles

Læs mere

Overenskomst. løn- og arbejdsforhold for servicemedarbejdere i Indendørsbeplantningsfirmaer. mellem. Danske Anlægsgartnere

Overenskomst. løn- og arbejdsforhold for servicemedarbejdere i Indendørsbeplantningsfirmaer. mellem. Danske Anlægsgartnere 2012-2014 Indendørsbeplantningsfirmaer Overenskomst løn- og arbejdsforhold for servicemedarbejdere i Indendørsbeplantningsfirmaer mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund (3F) Organisationernes

Læs mere

Golfbaner 2010-2012. Danske Anlægsgartnere. Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund. 1. marts 2010

Golfbaner 2010-2012. Danske Anlægsgartnere. Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund. 1. marts 2010 Golfbaner 2010-2012 Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund 1. marts 2010 Danske Anlægsgartnere 2 2010 2012 GOLFBANER Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles

Læs mere

2014/2017. Landsoverenskomst. Optikere

2014/2017. Landsoverenskomst. Optikere 2014/2017 Landsoverenskomst Optikere 2014/2017 Landsoverenskomst Om ansættelses-, løn og arbejdsvilkår for optikere, optometrister og professionsbachelorer i optometri mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver

Læs mere

MCDONALD s OVERENSKOMST. Overenskomst 2014-2017. McDonald s Danmark og franchise-ejede restauranter

MCDONALD s OVERENSKOMST. Overenskomst 2014-2017. McDonald s Danmark og franchise-ejede restauranter MCDONALD s OVERENSKOMST Overenskomst 2014-2017 McDonald s Danmark og franchise-ejede restauranter 4 OVERENSKOMST 2014 2017 2014 2017 for McDonald s Danmark og franchise-ejede restauranter mellem HORESTA

Læs mere

2014/2017. Landsoverenskomst. for privathospitaler og klinikker

2014/2017. Landsoverenskomst. for privathospitaler og klinikker 2014/2017 Landsoverenskomst for privathospitaler og klinikker 2014/2017 Landsoverenskomst Mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Sygeplejeråd om ansættelsesvilkår for sygeplejersker og radiografer

Læs mere

TRANSPORT- OG LOGISTIK- OVERENSKOMST

TRANSPORT- OG LOGISTIK- OVERENSKOMST TRANSPORT- OG LOGISTIK- OVERENSKOMST 2014 2017 For chauffører, lager- og terminalarbejdere, flyttearbejdere, grænseoverskridende kørsel og dagrenovationsarbejde DI Overenskomst I (ATL) og 3F Fagligt Fælles

Læs mere

KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S

KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S VERENSKOMST KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S OVERENSKOMST 2014 2017 For vagtfunktionærer og taxi-servicemedarbejde Indgået mellem DI Overenskomst ll (AO) for Københavns Lufthavne A/S og Serviceforbundet for vagtfunktionærer

Læs mere

MURERARBEJDSMANDSOVERENSKOMSTEN 2014 Gældende i København og Frederiksberg Kommuner MELLEM: DANSK BYGGERI OG BYGGE-, JORD- OG MILJØARBEJDERNES

MURERARBEJDSMANDSOVERENSKOMSTEN 2014 Gældende i København og Frederiksberg Kommuner MELLEM: DANSK BYGGERI OG BYGGE-, JORD- OG MILJØARBEJDERNES MURERARBEJDSMANDSOVERENSKOMSTEN 2014 Gældende i København og Frederiksberg Kommuner MELLEM: DANSK BYGGERI OG BYGGE-, JORD- OG MILJØARBEJDERNES FAGFORENING 2014 2014 4 2014 Overenskomst 2014 for murerarbejdsmænd

Læs mere

3.43.0 OVERENSKOMST. mellem. 3F Privat Service, Hotel og Restauration COOP DANMARK A/S. vedrørende løn- og arbejdsforhold MARTS 2012

3.43.0 OVERENSKOMST. mellem. 3F Privat Service, Hotel og Restauration COOP DANMARK A/S. vedrørende løn- og arbejdsforhold MARTS 2012 3.43.0 OVERENSKOMST mellem 3F Privat Service, Hotel og Restauration og COOP DANMARK A/S vedrørende løn- og arbejdsforhold MARTS 2012 INDHOLD 3.43.0 3F 1 OVERENSKOMSTOMRÅDET... 5 2 ARBEJDSTID... 5 3 LØNFORHOLD...

Læs mere

AFSNIT 1 - OVERENSKOMSTENS GYLDIGHEDSOMRÅDE... 7 1. Fagligt gyldighedsområde... 7

AFSNIT 1 - OVERENSKOMSTENS GYLDIGHEDSOMRÅDE... 7 1. Fagligt gyldighedsområde... 7 4 Afsnit 1 - Overenskomstens gyldighedsområde Indholdsfortegnelse AFSNIT 1 - OVERENSKOMSTENS GYLDIGHEDSOMRÅDE... 7 1. Fagligt gyldighedsområde... 7 KAPITEL 2 - ANSÆTTELSE... 8 2. Uddannede og erfarne medarbejderes

Læs mere

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Produktionsoverenskomsten for fødevarer - for supermarkeder mv.

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Produktionsoverenskomsten for fødevarer - for supermarkeder mv. 2014/2017 LANDSOVERENSKOMST Produktionsoverenskomsten for fødevarer - for supermarkeder mv. 2014/2017 LANDSOVERENSKOMST Produktionsoverenskomsten for fødevarer for supermarkeder mv. mellem Dansk Erhverv

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem. BL Danmarks Almene Boliger

OVERENSKOMST. mellem. BL Danmarks Almene Boliger OVERENSKOMST 2014 2017 mellem BL Danmarks Almene Boliger og Arkitektforbundet Danmarks Jurist- og Økonomforbund Dansk Magisterforening Ingeniørforeningen i Danmark Jordbrugsakademikerne Kommunikation og

Læs mere

Fællesoverenskomst. herunder lærlingeoverenskomst. mellem. DI Overenskomst II (HTS) 3F Fagligt Fælles Forbund Transportgruppen

Fællesoverenskomst. herunder lærlingeoverenskomst. mellem. DI Overenskomst II (HTS) 3F Fagligt Fælles Forbund Transportgruppen Fællesoverenskomst herunder lærlingeoverenskomst 2010 2012 mellem DI Overenskomst II (HTS) og 3F Fagligt Fælles Forbund Transportgruppen 2 A. Fællesoverenskomsten Almindelige bestemmelser gældende for

Læs mere

O V E R E N S K O M S T mellem DI OVERENSKOMST II (MEJERIBRUGETS ARBEJDSGIVERFORENING) og HANDELS- OG KONTORFUNKTIONÆRERNES FORBUND I DANMARK

O V E R E N S K O M S T mellem DI OVERENSKOMST II (MEJERIBRUGETS ARBEJDSGIVERFORENING) og HANDELS- OG KONTORFUNKTIONÆRERNES FORBUND I DANMARK O V E R E N S K O M S T mellem DI OVERENSKOMST II (MEJERIBRUGETS ARBEJDSGIVERFORENING) og HANDELS- OG KONTORFUNKTIONÆRERNES FORBUND I DANMARK Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Dækningsområde 1. Overenskomstens

Læs mere

OVERENSKOMSTER. mellem. Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik. Specialarbejderforbundet i Danmark 1.3.2000-1.3.2004

OVERENSKOMSTER. mellem. Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik. Specialarbejderforbundet i Danmark 1.3.2000-1.3.2004 OVERENSKOMSTER mellem Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik og Specialarbejderforbundet i Danmark 1.3.2000-1.3.2004 AHTS, Arbejdsgiverforeningen for Handel, Transport og Service 2 Forord I forbindelse

Læs mere

Overenskomst. mellem. Willke og Dansk Jernbaneforbund

Overenskomst. mellem. Willke og Dansk Jernbaneforbund Overenskomst mellem Willke og Dansk Jernbaneforbund gældende for 01.03.2014-01.03.2016 1 Forord Overenskomstparterne Dansk Jernbaneforbund og Willke indgik den 01.09. 2011 aftale om en overenskomst for

Læs mere

Elevoverenskomst. Elevoverenskomst. For hotel-, restaurant- og turisterhvervet. For hotel-, restaurant- og turisterhvervet

Elevoverenskomst. Elevoverenskomst. For hotel-, restaurant- og turisterhvervet. For hotel-, restaurant- og turisterhvervet 3F Privat Service, Hotel og Restauration Kampmannsgade 4 1790 København V Tel. +45 70 30 03 00 Fax +45 70 30 03 01 3f@3f.dk www.3f.dk Elevoverenskomst 012 2 2014 For hotel-, restaurant- og turisterhvervet

Læs mere

EL-OVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG DANSK EL-FORBUND

EL-OVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG DANSK EL-FORBUND EL-OVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG DANSK EL-FORBUND 2014 2014 4 2014 El-overenskomst 2014 mellem Dansk Byggeri og Dansk El-Forbund 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1 Organisationsforhold... 6

Læs mere

Overenskomst 2014-2017 for trosseførere

Overenskomst 2014-2017 for trosseførere TransporTgruppen Overenskomst 2014-2017 for trosseførere Overenskomst mellem Bilfærgernes Rederiforening og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen Overenskomst for trosseførere mellem Bilfærgernes

Læs mere

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og SERVICEFORBUNDET/ SERVICEFORBUNDET URMAGERNE OG OPTIKERNE

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og SERVICEFORBUNDET/ SERVICEFORBUNDET URMAGERNE OG OPTIKERNE O V E R E N S K O M S T om ansættelses-, løn- og arbejdsforhold for optikere, optometrister og professionsbachelorstuderende i optometri beskæftiget hos medlemmer af Dansk Erhverv Arbejdsgiver 2012 2014

Læs mere

Overenskomst for erhvervsmæssig persontransport 2012-2015

Overenskomst for erhvervsmæssig persontransport 2012-2015 TransporTgruppen ATAX Overenskomst for erhvervsmæssig persontransport 2012-2015 Overenskomst mellem ATAX Arbejdsgiverforening for Taxabranchen og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen Overenskomst

Læs mere

Standardoverenskomst mellem Dansk Kiropraktor Forening og HK/Privat for kliniksekretærer ansat hos kiropraktorer

Standardoverenskomst mellem Dansk Kiropraktor Forening og HK/Privat for kliniksekretærer ansat hos kiropraktorer Standardoverenskomst mellem Dansk Kiropraktor Forening og HK/Privat for kliniksekretærer ansat hos kiropraktorer (Kan ikke fraviges i negativ retning) Indhold 1 Område...........................................

Læs mere