Vedtægter for Grundejerforeningen Toftegaardsparken

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for Grundejerforeningen Toftegaardsparken"

Transkript

1 Vedtægter for Grundejerforeningen Toftegaardsparken Revideret september 2007 Navn, hjemsted og formål: 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Toftegårdsparken. 2 Foreningens hjemsted er Køge kommune under Køges retskreds, der er foreningens værneting. 3 Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser af enhver art i forbindelse med de under foreningens område hørende ejendomme, i hvilken forbindelse henvises til de for foreningens område tinglyste deklarationer, herunder speciel udstykningsdeklaration tinglyst den 27. juni 1979 og i overensstemmelse med salgsdokumenter med Tage Nielsen A/S og EA/S Vedbæk Villapark og de af Køge Kommune godkendte projekter. Grundejerforeningen er berettiget til under iagttagelse af nævnte udstykningsdeklarations bestemmelser at fastsætte nærmere regler for fremskaffelsen og fordelingen af de midler, der skal anvendes til realiseringen af foreningens formål. Grundejerne er pligtige til at deltage i alle udgifter som følge af deklarationer, vedtægter og salgsdokumenter Tage Nielsen A/S og EA/S Vedbæk Villapark bliver???? Foreningens bestyrelse er berettiget til at udfærdige et ordensreglement. Ordensreglementet skal derefter godkendes af den følgende ordinære eller ekstraordinære generalforsamling med 2/3 majoritet af de repræsenterede medlemmer og træder i kraft fra det tidspunkt det er udsendt til medlemmerne efter vedtagelsen. Medlemmerne og disses forhold til foreningen: 4 Foreningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af de 77 boligparceller i bebyggelsen Toftegårdsparken, nemlig matr. nr.: 3-ka, 3-kb, 3-kc, 3-kd, 3-ke, 3-kf, 3-kg, 3-kh, 3-ki, 3-kk, 3-kl, 3-km, 3-kn, 3-ko, 3-kp, 3-kq, 3-kr, 3- ks, 3-kt, 3-ku, 3-kv, 4-da, 4-db, 4-dc, 4-dd, 4-de, 4-df, 4-dg, 4-dh, 4-di, 4-dk, 4-dl, 4-dm, 4-dn, 4-do, 4-dp, 4-dq, 4-dr, 4-ds, 4-dt, 4-du, 4-dv, 4-dx, 4-dy, 4-dz, 4-dæ, 4-dø, 4-ea, 4-eb, 4-ec, 4-ed, 4-ee, 4- ef, 4-eg, 4-eh, 4-ei, 4-ek, 4-el, 6-bm, 6-bn, 6-bo, 6-bp, 6-bq, 6-br, 6-bs, 6-bt, 6-bu, 6-bv, 6-bx, 6-by, Side 1 af 8

2 6-bz, 6-bæ, 6-bø, 6-ca, 6-cb, 6-cc, 6-cd, alle af Vemmedrup by, Bjæverskov, beliggende Kastanjevej og Poppelvej. Derudover er kommunen berettiget til at fastsætte grundejerforeningens stedlige område. Medlemmerne er forpligtiget til, på deklarationsområdets vej-, parkerings- og fællesareal, at drage omsorg for, at der ikke parkeres eller henstilles campingvogne, forvogne til trailere samt busser, last- og varebiler over 3500 kg. Grundejerforeningen er påtaleberettiget til offentlige myndigheder. 5 Når et medlem overdrager sin boligparcel eller på anden måde ophører at være ejer af denne, er han fra overtagelsesdagen ophørt at være medlem af foreningen, og kan intet krav rette mod dennes formue. Den nye ejer indtræder i den tidligere ejers rettigheder og forpligtigelser overfor foreningen. Restance udredes af den nye ejer. 6 Foreningens medlemmer hæfter i forhold til tredjemand ikke solidarisk for foreningens forpligtigelser. I forhold til foreningen hæfter medlemmerne pro rata, hvilket også skal gælde for tab, som foreningen har på enkelte medlemmer. Hver boligparcel betaler et indskud på kr. 300,- hvilket beløb forfalder til betaling inden 1 måned efter stiftende generalforsamling, eller 1 måned efter underskrift af skøde/slutseddel med Tage S. Nielsen A/S og EA/S Vedbæk Villapark som sælger. I øvrigt svarer hver boligparcel et årligt kontingent til foreningens administration og øvrige udgifter efter bestyrelsens nærmere afgørelse. Det årlige kontingent fastsættes af den ordinære generalforsamling. Bygherren betaler fra d kr. 300,- pr. usolgt parcel og fra d fuldt kontingent for usolgte boligparceller ejet af bygherren. Er et medlem mere end 14 dage i restance til foreningen, kan de pågældende beløb inddrives ad retslig vej, efter der forinden er givet skriftlig påmindelse om inden 8 dage at berigtige restancen. Alle omkostninger i forbindelse med inddrivelsen betales af vedkommende restant, der endvidere skal betale et administrationstillæg til grund- ejerforeningen for restancen, svarende til 1/4 af årskontingentet. Er restancen ikke indbetalt senest 8 dage før en generalforsamling, fortabes retten til at deltage i denne generalforsamling samt valgbarhed. Et bestyrelsesmedlem, som er mere end 14 dage i restance, udtræder automatisk af bestyrelsen, og erstattes af suppleanten til næste generalforsamling. Side 2 af 8

3 Generalforsamlingen: 7 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 8 Ordinær generalforsamling afholdes senest i maj måned. Den indkaldes af bestyrelsen med 3 ugers varsel ved skriftlig henvendelse til hvert enkelt medlem under den i medlemsprotokollen anførte adresse. Det påhviler hvert enkelt medlem, i egen interesse, at holde foreningen underrettet om enhver adresseforandring. Dagsorden, der fastsættes af bestyrelsen, skal meddeles hvert enkelt medlem samtidig med indkaldelsen. Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 14 dage inden den pågældende generalforsamling. Sager der ikke er optaget på dagsorden, kan ikke sættes under afstemning. På hver ordinær generalforsamling skal følgende punkter behandles: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år. 3. Aflæggelse af regnskab underskrevet af bestyrelsen og revisorer jfr Indkomne forslag. 5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent, jfr Valg: 7. Eventuelt: Medlemmer til bestyrelsen 2 suppleanter til bestyrelsen 1 ekstern revisor Under eventuelt kan der ikke sættes forslag under afstemning. 9 Ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes på. samme måde og med 8 dages varsel, afholdes så Side 3 af 8

4 ofte som bestyrelsen finder det nødvendigt eller efter at mindst 1/3 af foreningens medlemmer - der ikke er i restance til foreningen - til bestyrelsen indgiver skriftlig motiveret begæring med angivelse af dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling Når en sådan begæring er indgivet til bestyrelsen, skal generalforsamlingen afholdes inden 3 uger efter modtagelsen. Hvis ikke mindst 3/4 af de medlemmer, der har ønsket den ekstraordinære generalforsamling, er til stede på generalforsamlingen, kan dagsorden nægtes behandlet. 10 Generalforsamlingen vælger en dirigent, der ikke behøver at være medlem af foreningen, og som på generalforsamlingen afgør alle tvivlspørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivning. Adgang til foreningens generalforsamlinger har alle med stemmeret. Herudover kan bestyrelsen indbyde, hvem den måtte ønske til at overvære generalforsamlingen under forudsætning af generalforsamlingens godkendelse. For hver boligparcel kan afgives 1 stemme. Afstemning sker ved håndsoprækning, medmindre et medlem eller dirigenten finder, at en skriftlig afstemning vil være hensigtsmæssig. Stemmeafgivningen kan ske ved skriftlig fuldmagt, dog at der højst kan stemmes på 2 fuldmagter. Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpel majoritet, jfr. dog 3,4, 11 og 18 Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der underskrives af dirigenten og de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer, hvorefter den har fuld beviskraft i enhver henseende. 11 Til vedtagelse af beslutninger på en generalforsamling, der går ud på forandringer af foreningens vedtægter eller ordensreglement, anvendelse af fællesarealer, bevilling af midler udover det til administrationen nødvendige, pålæg af yderligere indskud fra medlemmernes side og optagelse af lån, kræves, at beslutningen vedtages med mindst ¾ majoritet af de på generalforsamlingen repræsenterede medlemmer. Dog skal tilvejebringelsen og anvendelse af midler til opfyldelse af de opgaver, som er pålagt grundejerforeningen og dennes medlemmer i.h.t. udstykningsdeklarationen lyst den 27 juni 1979 og i.h.t. salgsdokumenter med Tage S. Nielsen a/s og ea/s Vedbæk Villapark kunne ske ved simpel majoritet. Når der på generalforsamlingen er truffet gyldig bestemmelser om forhold af den i stk.1 nævnte art, samt andre forhold af fælles interesse, er bestyrelsen bemyndiget til at underskrive for foreningens medlemmer i hvert forhold, der er nødvendigt til gennemførelse af generalforsamlingens beslutninger. Grundejerforeningens beslutninger om anvendelse af fællesarealer efter stk. 1 skal godkendes af kommunalbestyrelsen. Side 4 af 8

5 Bestyrelsen: 12 Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. I tilfælde af formandens forfald, indtræder næstformanden som formand indtil næste generalforsamling. Generalforsamlingen vælger desuden 2 bestyrelsessuppleanter Valget gælder for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. 3 bestyrelsesmedlemmer afgår i de lige år, medens 2 bestyrelsesmedlemmer afgår i de ulige år; rækkefølgen afgøres ved lodtrækning. Bestyrelsen har ret til at ansætte og bestemme aflønningen m.m. af sekretær og/eller administrator, der ikke behøver at være medlem af foreningen. Et bestyrelsesmedlem der, uden lovlig grund, udebliver fra 3 på hinanden følgende bestyrelsesmøder, må, hvis blot 1 medlem af bestyrelsen kræver det, udtræde af bestyrelsen og suppleanten for ham indtræder da i hans sted. Dersom antallet af bestyrelsesmedlemmer ved afgang i årets løb, og efter at suppleanter er tiltrådt bliver mindre end 3, er bestyrelsen berettiget til at supplere sig selv indtil førstkommende generalforsamling. 13 Bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningens virksomhed; herunder drift og vedligeholdelse af fællesanlæg, og varetager dens formål og interesser. Bestyrelsen er dog berettiget til at ansætte og bestemme aflønningen m.v. Der afholdes møde så ofte formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt. Over det under forhandlingerne passerede føres en protokol, der skal fremlægges og godkendes af bestyrelsen ved næste bestyrelsesmøde. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer giver møde. Bestyrelsens beslutning træffes ved stemmeflerhed; i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. 14 Foreningen tegnes overfor tredjemand af et flertal af bestyrelsen, eller af formanden i forbindelse med et af bestyrelsens medlemmer. Side 5 af 8

6 Revisor og regnskab: 15 Generalforsamlingen accepterer 1 ekstern revisor (registreret/statsautoriseret) som foreslået af bestyrelsen. Revisoren gennemgår mindst én gang halvårligt foreningens regnskab, der føres af kassereren efter bestyrelsens nærmere bestemmelse, og forvisser sig om, at de i regnskabet opførte aktiver er til stede, hvorefter han indgiver sine revisionsbemærkninger til bestyrelsen. Revisoren kan når som helst foretage kasseeftersyn. 16 Foreningens regnskabsår er fra d. 1. april til d. 31. marts. Regnskabet skal tilstilles revisoren inden d. 15. april, og skal af denne være revideret så betids, at et ekstrakt med revisorpåtegning kan udsendes samtidig med indkaldelsen til generalforsamlingen. 17 Medlemmernes indbetalinger til foreningen skal foretages til en af bestyrelsen angivet bank- eller girokonto lydende på foreningens navn, eller til kassereren. På kontoen kan kun hæves af kassereren i forbindelse med enten formanden eller næstformanden. Den kontante kassebeholdning må ikke overstige kr 1000,- 18 Foreningens opløsning kan kun finde sted efter forslag fra bestyrelsen eller halvdelen af foreningens medlemmer, og kan kun vedtages efter de om vedtægtsændringer gældende regler, og skal godkendes af Køge kommunalbestyrelse. Særlige bestemmelser: 19 Fremkommer der spørgsmål, hvorom disse vedtægter intet foreskriver, er bestyrelsen pligtig efter bedste evne og overbevisning at løse disse, men skal dog fremlægge sagen til medlemmernes godkendelse ved førstkommende generalforsamling. I særdeles vigtige anledninger skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Godkendelse m. v. 20 Side 6 af 8

7 Nærværende vedtægter og fremtidige ændringer i disse skal godkendes af Køge Kommunalbestyrelse. 21 Alle sager mellem grundejerforeningen og dennes medlemmer skal være undergivet de værnetingsregler, der findes i 2, således at alle sager af denne art hører under Køge Retskreds. Således vedtaget på generalforsamlingen d. 22. april Med ændringer vedtaget april 1982, april 1984, april 1985, april 1989, maj 2000 og september Således vedtaget på generalforsamlingen d.22. april Med ændringer vedtaget april 1982, april 1984, april 1985, april 1989, maj 2000 og september 2007 Godkendt af Køge Kommunalbestyrelse Ændringslog, sept 2007 Referencer til Skovbo er erstattet med Køge. Krav om valg af to revisorer og to revisorsuppleanter erstattet med krav om én ekstern registreret eller statsautoriseret revisor Side 7 af 8

8 Uddrag af byplanvedtægten og deklarationen for vores område Der må inden for området ikke udøves nogen art af virksomhed, som ved støv, røg, lugt, støj, rystelser eller ved sit udseende eller på anden måde efter kommunalbestyrelsens skøn, er til ulempe for de omkringboende. På hver ejendom må der kun opføres eller indrettes én bolig for én familie Udvendige træflader skal fremstå i grågrøn farve (På tidligere generalforsamling fastsat til grøn umbra) På parcellen må ikke findes bevoksninger, der ved skygge eller kraftig vækst kan blive til væsentlig ulempe for naboerne Vedligeholdelse og rensning af tagrender og nedløb samt facade, udhuse, gavle, tag og haver m.v. herunder flisebelagte arealer skal udføres af ejeren af det matrikelnummer, hvorpå anlæggene er beliggende, og uanset om de betjener hans ejendom eller naboparcellen. Grundejerforeningen har påtaleret med hensyn til manglende vedligeholdelse af nævnte karakter og er berettiget til, efter skriftlig advarsel, at lade nødvendigt vedligeholdelsesarbejder udføre for den pågældende boligparcelejers regning Side 8 af 8

Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev

Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev Vedtægter Revideret den 13 juni 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE I. Navn, hjemsted og formål I, 2, 3 side 3 II. Medlemmerne og disses forhold til foreningen 4, 5, 6 side

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for "GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET"

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET V E D T Æ G T E R for "GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET" Navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Bregnevænget". 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN.

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Side 1 af 6 V E D T Æ G T E R for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. 2. Foreningens hjemsted er Lejre kommune under Roskilde

Læs mere

Grundejerforeningen Krybily Vest

Grundejerforeningen Krybily Vest NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Krybily Vest Foreningens hjemsted er Fredericia Kommune under Fredericia Ret, der er foreningens værneting. 2 Grundejerforeningens formål

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby.

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. J. nr. 48838-0 Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby Navn, hjemsted og formål Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

VEDTÆGTER. for grundejerforeningen "FYRRELUNDEN" Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag. Navn, hjemsted og formål

VEDTÆGTER. for grundejerforeningen FYRRELUNDEN Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag. Navn, hjemsted og formål VEDTÆGTER for grundejerforeningen "FYRRELUNDEN" Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er grundejerforeningen Fyrrelunden. 2 Foreningens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skovbrynet.

Vedtægter for Grundejerforeningen Skovbrynet. 1 - Navn: Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovbrynet. 2 - Hjemsted: Foreningens hjemsted er Hørning i Skanderborg Kommune. Formål: 3.1. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej)

Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej) Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN 1. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej) 2. Foreningens hjemmested er: JAMMERBUGT KOMMUNE 3. Grundejerforeningen

Læs mere

Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN

Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN Foreningens navn er "Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN". Foreningens hjemsted er Rudersdal Kommune under Hørsholm ret, der er foreningens værneting. 1 2 3 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Grundejerforeningen Rugvænget de ulige Vedtægter 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Rugvænget de ulige.

Grundejerforeningen Rugvænget de ulige Vedtægter 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Rugvænget de ulige. Grundejerforeningen Rugvænget de ulige Vedtægter 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Rugvænget de ulige. 2 Foreningens hjemsted er Randers kommune under Randers by- og herredsret, der er foreningens

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget

Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget Navn, medlemmer og formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Silkevænget og dens område omfatter de arealer og parceller som er angivet på vedlagte

Læs mere

Vedtægter "Grundejerforeningen Skovsgården"

Vedtægter Grundejerforeningen Skovsgården Vedtægter "Grundejerforeningen Skovsgården" 3.1 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende og fremtidige fælles interesser af enhver art - som grundejere - i forbindelse med de under

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Fløngvænget Bavneåsen

Vedtægter for Grundejerforeningen Fløngvænget Bavneåsen Vedtægter for Grundejerforeningen Fløngvænget Bavneåsen 1 Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Fløngvænget Bavneåsen. 2. Foreningens hjemsted er Høje Tåstrup Kommune under

Læs mere

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting.

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Grundejerforeningen Kirkeager. Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Stk. 2 - Foreningens stedlige område

Læs mere

Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN. Vedtægter

Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN. Vedtægter Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN Vedtægter 13.06.1984 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Søndersøhaven Dalsø Park, 3500 Værløse. INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Foreningens navn... 1 2. Foreningens hjemsted...

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting Vedtægter for Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 2 Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

'"/edtægter for. Navn, hjemsted og formål. Medtemmerne og disses forhold til foreningen. Foreningens navn er "Parcelforeningen Nordstranden".

'/edtægter for. Navn, hjemsted og formål. Medtemmerne og disses forhold til foreningen. Foreningens navn er Parcelforeningen Nordstranden. '"/edtægter for " Parcelforeningen Nordstranden" Navn, hjemsted og formål s1 Foreningens navn er "Parcelforeningen Nordstranden". s2 Foreningens hjemsted er Horsens Kommune under Horsens ret, der er foreningens

Læs mere

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Egenæsvænge. Foreningens hjemsted er Odsherred Kommune, under Nykøbing Sj. ret, der er foreningens værneting. Alle nuværende og fremtidige ejere af parceller udstykket

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget. 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens værneting.

Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget. 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens værneting. Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Gormsvænget". 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV Revideret november 2014 1 1. Foreningens navn: 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. 2. Foreningens hjemsted: 2.1. Foreningens

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. Færdselsforhold:

ORDENSREGLEMENT. Færdselsforhold: ORDENSREGLEMENT Færdselsforhold: Den maksimale hastighed for motorkøretøjer er 30 km/t på stam- og boligveje inden for grundejerforeningens område. På fordelings- og hovedfordelingsveje gælder færdselslovens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er»grundejerforeningen Tofteengen«2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Roskilde retskreds,

Læs mere

Vedtægter for Husejerforeningen Arbejdernes Byggeforening, Amager kvarter

Vedtægter for Husejerforeningen Arbejdernes Byggeforening, Amager kvarter 1. NAVN Foreningens navn er Husejerforeningen Arbejdernes Byggeforening, Amager Kvarter, i det følgende kaldet A.B.A. 2. FORENINGENS FORMÅL Foreningens formål er at varetage medlemmernes nuværende og fremtidige

Læs mere

Vedtægter for. "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape"

Vedtægter for. Grundejerforeningen Lindholt 1. etape 1 Forslag til Vedtægter for "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2 Kapitel 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

VEDTÆGTER. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærhøjgårdsparken.

VEDTÆGTER. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærhøjgårdsparken. Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er. 2 Foreningens hjemsted er Allerød kommune under Hillerød Ret, der er foreningens værneting. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3 Foreningens

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere