Urolige områder i København

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Urolige områder i København"

Transkript

1 Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen SSP-Sekretariatet Urolige områder i København - sammenfatning for 2012

2 Indholdsfortegnelse Side Indledning... 3 Del 1: Observationer og vurderinger... 3 Sammenfatning for Bydele med uro... 5 Del 2: Data og statistik 13 Tryghedsindeks Kriminalitetsudvikling. 14 Udvikling i enkeltsager 15 2

3 Indledning Hermed præsenteres SSP Københavns sammenfatning af urolige områder i København i Grundlaget for denne fremstilling er to kvartalsvise afrapporteringer for første halvdel af 2012 samt én halvårs afrapportering for anden del af Sammenfatningen beskriver de væsentligste kendetegn ved de situationer, der har medført uro, deres geografiske spredning samt myndighedernes erfaringer med at koordinere indsatser. Sammenfatningen indeholder endvidere generelle data på udviklingen i tryghedsindekset, kriminalitetsudviklingen og antallet af SSP enkeltsager. Del 1. Observationer og vurderinger Sammenfatning for 2012 I 2012 er antallet af sigtede personer under 18 år med bopæl i København faldet og følger tendensen fra de seneste år. Efter en årrække med fald i antallet af sigtelser er der i 2012 i Københavns Politikreds sket en mindre stigning. I forhold til uro forvoldt af ungegrupper under 18 år er der typisk tale om chikane, hærværk, ildspåsættelser samt eksempler på konflikter ungegrupper imellem. Uroen er endvidere kendetegnet ved at være rettet mod enkelte lokalområders boligforeninger, institutioner og borgere. Sammenlignet med 2011 er der i 2012 sket et markant fald fra ni nærområder i 2011 til fire nærområder i 2012, hvor unge under 18 år gentagende gange skaber uro. Det er SSP sekretariatets vurdering, at ungegrupper under 18 år fortsat ikke er aktive i bandekonflikten i København. Med hensyn til uro forvoldt af grupper af over 18-årige er denne kommet til udtryk ved 18+ væresteder/klubber, der har været udsat for hærværk og chikane af personale. Det har i flere tilfælde fået matriklerne til periodevis at lukke ned. Grupper af over 18-årige har desuden ved flere lejligheder forsøgt at påvirke unge under 18 år til at indgå i kriminelle sammenhænge. Grupperne af de under og over 18 år adskiller sig fra hinanden bl.a. ved, at de over 18-årige er en blanding af personer fra lokalområdet og personer fra andre områder i og uden for København. Dette er ikke tilfældet for de uroskabende ungegrupper under 18 år, som består af lokale unge. Fælles for den uro, skabt af ungegrupper under 18 år og ungegrupper over 18 år er, at SSP netværket hurtigt har handlet på problemet, hvilket har bidraget til, at ingen af episoderne er eskaleret eller har bredt sig til andre lokalområder. I 2012 har SSP København iværksat det akutte beredskab i fem tilfælde i alt. Dette er et fald på tre tilfælde i forhold til 2011, hvor det akutte beredskab 3

4 blev igangsat ved otte lejligheder. Alle igangsatte handleplaner har virket efter hensigten. Den akutte uro har i lighed med 2011 været koncentreret omkring bestemte bydele. Særligt for 2012 er, at en normalt rolig bydel Vanløse har været ramt af en meget voldsom hændelse - knivdrab - der påvirkede mange børn og unge samt voksne. Det er SSP sekretariatets vurdering, at Københavns Kommune og Københavns Politi med afsæt i SSP ledergruppernes handleplaner imødegår lokal uro og alvorlige situationer hurtigt, afbalanceret og koordineret. Dialog med berørte borgere og institutioner indgår som regel i handleplanerne. I lighed med 2011 har myndigheder lokalt ved flere lejligheder indbudt uroskabende ungegrupper til løsningsorienterede dialogmøder. Nye tendenser primo 2013 Grundet fornyet uro i bandemiljøet i København er denne afrapportering for 2012 suppleret med en kort status på ungeudfordringerne i forbindelse bandeaktiviteterne i starten af En række grupperinger af voksne unge mænd i og uden for København er medio januar 2013 begyndt at bære ensartet beklædning med meget synlige bandesymboler, hvorved grupperne signalerer samhørighed. Toneangivende i denne udvikling i København er bandemiljøet på Indre Nørrebro, der har været usædvanlig synligt i januar og februar måned og har involveret bandemedlemmer udefra til at tage ophold i bydelen. Dette har medført stor utryghed lokalt men også interesse hos udsatte unge under 18 år i bydelen. I samme periode har der fundet en række konfrontationer med overfald, skud, knivstik og drab sted i bandemiljøet i og uden for København. I forbindelse med ekstraordinær og længerevarende politiindsats på Indre Nørrebro har SSP København igangsat en handleplan rettet mod lokale unge under 18 år. Formålet med SSP handleplanen er at virke tryghedsskabende på områdets børn og unge, at tilbyde ekstra aktiviteter i trygge rammer lokalt samt at forhindre at unge inddrages på gadeplan af toneangivende voksne i bandemiljøet. Der har i den forbindelse bl.a. været gennemført hjemmebesøg hos en række familier med deltagelse af politi og socialforvaltning, afholdt større dialogmøder i områdets klubber samt udvidelse af åbningstid og gennemført øget gadeplansindsats målrettet udsatte unge. SSP København følger nøje udviklingen i flere bydele med det sigte fortsat at forhindre, at bandkonflikten breder sig til teenagere. Ultimo februar er der ingen ungegrupperinger under 18 år, der er aktive i bandekonflikten i København. 4

5 Bydele med uro Kort 1. Bydele med periodevis uroskabende ungegrupper under 18 år Periodevis uro ungegrupper under 18 år Den uro, der forvoldes, er typisk i form af chikane rettet mod borgere, forretningsdrivende, boligselskaber, kulturhuse, sportshaller eller institutioner. Der opstår konfliktsituationer, når utilpassede ungegrupper forsøger at dominere efter deres normer. Der er typisk tale om, at en gruppe af unge hænger ud de pågældende steder til stor gene for ansatte, andre brugere eller borgere generelt. 5

6 Lokal uro kan endvidere komme til udtryk ved bl.a. periodevis: - Hærværk og indbrud - Truende adfærd - Ildspåsættelser - Stenkast mod buslinjer - Intern konflikt mellem ungegrupper Kendetegnende for de ungegrupper, der forvolder uro, er, at det er drenge i alderen år. Grupperne varierer i størrelse som oftest fra ca unge, hvor enkelte er toneangivende, og de resterende i gruppen er medløbere. Grupperne er løst sammensat med løbende til- og afgang af unge. I de tilfælde, hvor unges ophold og fællesskab i det offentlige rum udvikler sig til alvorlig uroskabende adfærd, har SSP lokaludvalg og ledergrupper igangsat præventive indsatser for at genskabe ro i bydelen. Indsatserne varierer afhængig af problemets karakter, men følgende elementer indgår i flere af de handleplaner, der er iværksat: - Screening af gruppen - Hjemmebesøg hos forældre med deltagelse af kommune og politi - Dialogmøder med borgere eller institutioner - Gadeplansindsats med henblik på involvering af gruppen i organiserede fritidstilbud - Midlertidig udvidelse af åbningstid i klubber - Særlige aktiviteter målrettet gruppen i og udenfor bydelen - Aktiv involvering af boligselskaber i SSP handleplan 6

7 Hvor kort 1 giver generelt overblik over bydele, der har haft hændelser med uroskabende ungegrupper, præciserer kort 2 lokaliteter, hvor der er afrapporteret om uro i mere end ét kvartal forvoldt af under 18-årige. Kort 2. Nærområder i bydele der flere gange har været udsat for uro Nærområder med gentagende uro forvoldt af under 18- årige Holmbladsgade-kvarteret Sundby Idrætspark Gartnergade-kvarteret Guldbergsgade-kvarteret 7

8 I 2012 har unge under 18 år gentagende gange skabt uro på Indre Nørrebro og på Amager i Holmbladsgadekvarteret og ved Sundby Idrætspark. Uroen er kendetegnet ved, at den knytter sig til områder med almennyttige bebyggelser. Af afrapporteringerne fremgår det, at uroen udøves af unge, der bor i nærområdet. Sammenlignet med 2011 er der i 2012 sket et markant fald fra ni nærområder i 2011 til fire nærområder i 2012, hvor unge under 18 år gentagende gange skaber uro. Forklaringen på denne positive udvikling er, at SSP Københavns akutberedskab samt de lokalbaserede målrettede initiativer overfor unge har haft den ønskede effekt. 8

9 Kort 3. Bydele med periodevis uroskabende ungegrupper år Periodevis uro ungegrupper år 9

10 SSP København igangsætter individorienterede indsatser, når det vedrører over 18-årige. Indsatsen fokuserer på job, uddannelse og forsørgelsesgrundlag for kriminelle i alderen år. I 2012 har der været hændelser, hvor grupper af unge mænd har iværksat uro lokalt. SSP København har i disse tilfælde vurderet det nødvendigt at igangsætte indsatser rettet mod gruppen som helhed. Grupper af unge mænd har i bydelene Brønshøj/Husum-Tingbjerg, Bispebjerg, Ydre Nørrebro, Valby og Amager Vest udøvet hærværk på og omkring 18+ klubber og 18+ centre, samt udøvet chikane af personale, hvilket i flere tilfælde har fået matriklerne til periodevis at lukke ned. Gruppernes størrelse varierer med et spænd fra personer. Med baggrund i SSP+ sager samt dialogmøder med grupperne kan det konstateres, at mange af gruppemedlemmerne ikke bor i det nærområde, hvor de laver uro og mødes. Dette adskiller sig fra grupperne af under 18-årige. Enkelte grupper har endvidere periodevis været meget synlige i nærområder, herunder forsøgt at påvirke under 18-årige. SSP København har iværksat nedenstående lokale initiativer for at genskabe roen og opretholde normaldriften af klubtilbud: - Dialogmøder mellem myndigheder og ungegrupper (over 18 år) - Særlige midlertidige gruppeorienterede aktiviteter, herunder gadeplansindsats - Fokuseret brug af SSP+ på gruppe - Dialogmøder med borgere og boligselskab - Synlig politiindsats 10

11 Kort 4: Bydele hvor SSP beredskabet har været igangsat SSP beredskab 11

12 Ovenstående kort viser i hvilke områder, SSP København har aktiveret beredskabet ved særlig alvorlige hændelser med straks udarbejdelse af fælles skriftlig handleplan mellem kommunens forvaltninger og Københavns Politi. Følgende er en kronologisk oversigt over hændelserne: 24. februar. Brønshøj-Husum/Tingbjerg Der opstår voldsom konflikt med flere slagsmål mellem unge fra to lokalområder henholdsvis Tingbjerg og Voldparken. Konflikten involverer over og under 18-årige. SSP ledergruppens igangsatte handleplan omfattende indsatser i begge bydele, hvorefter konfrontationerne stoppede. 7. august. Amager Vest På baggrund af gentagende alvorlige ildspåsættelser koncentreret på og omkring en Multibane (sports og legeanlæg) iværksættes en handleplan med det formål straks at stoppe ildspåsættelserne samt genskabe tryghed i lokalområdet. Efter handleplanens iværksættelse har der ikke været flere brande. 1. september. Indre Nørrebro SSP ledergruppen er bekendt med risiko for en konfrontation mellem autonome og en deltagende forening i Mangfoldighedsarrangement Smag Verden, på Indre Nørrebro. På den baggrund udarbejdes handleplan med det formål, at lokale unge ikke inddrages i en eventuel konfliktsituation. Handleplanen virkede efter hensigten. 22. september. Indre og Ydre Nørrebro I SSP bestyrelsen var der en bekymring for, at lokale ungegrupper kunne skabe uro i bydelen i forbindelse med demonstration til forsvar for Profeten Muhammed og mod karikaturtegningerne og den amerikanske film Innocence of Muslims. SSP ledergruppen iværksatte en handleplan med det formål at forhindre, at unge blev inddraget i eventuelle uroligheder. Demonstrationen forløb fredeligt. 25. september. Vanløse To mænd knivstikkes udenfor et pizzeria i Vanløse. Den ene mand afgår kort tid efter ved døden. Tre unge på hhv. 15, 16 og 18 år sigtes i sagen. Der iværksættes en handleplan med det formål at genetablere og sikre tryghed for børn, unge, forældre og øvrige borgere i området Vanløse. I 2012 har SSP København iværksat det akutte beredskab i fem tilfælde i alt. Der er tale om et fald sammenlignet med 2011, hvor beredskabet blev aktiveret otte gange. 12

13 Del 2. Data og statistik Tryghedsindeks Nedenstående tabeller viser tryghedsindekset for København og bydelene 2012 og Som det fremgår, er Tryghedsindekset for København faldet fra intensiveret i 2011 til ordinært i I bydelene Bispebjerg, Amager Vest og Valby er behovet for indsatser faldet fra 2011 til 2012 mens Nørrebro er steget i samme periode. I bydele Brønshøj/Husum og Nørrebro er behov for indsats intensiveret, og dermed størst Tryghedsindeks for København 2012 Gennemsnit Behov for indsats for København Spørgeskemaindeks Anmeldelsesindeks Tryghedsindeks Vold og trusler Reduceret Indbrud Intensiveret Tyveri Intensiveret Intensiveret Ordinært Narkotika Ordinært Hærværk Reduceret Chikane m.v. Minimalt Kilde: Tryghedsindekset for København 2012: Tryghedsindeks for de københavnske bydele 2012 Bydel Behov for indsats Indre By Markant Østerbro Minimalt Christianshavn Markant Nørrebro Intensiveret Vesterbro Markant Kgs. Enghave Reduceret Valby Minimalt Vanløse Minimalt Brønshøj/Husum Intensiveret Bispebjerg Ordinært Amager Øst Minimalt Amager Vest Minimalt Kilde: Tryghedsindekset for København 2012: 13

14 2011 Tryghedsindeks for København 2011 Gennemsnit for København Behov for indsats Spørgeskemaindeks Anmeldelsesindeks Tryghedsindeks Vold og trusler Ordinær Indbrud Intensiveret Tyveri Ordinær Intensiveret Intensiveret Narkotika Ordinær Hærværk Ordinær Chikane m.v. Minimal Kilde: Tryghedsindekset for København Tryghedsindeks for de københavnske bydele 2011 Bydel Behov for indsats Indre By Markant Østerbro Minimal Nørrebro Markant Vesterbro / Kgs. Enghave Markant Valby Reduceret Vanløse Minimal Brønshøj/Husum Intensiveret Bispebjerg Intensiveret Amager Øst Minimal Amager Vest Reduceret Kilde: Tryghedsindekset for København Lokal uro set i forhold til tryghedsindekset SSP Københavns afrapportering fra urolige områder viser et sammenfald mellem uroskabende ungegrupper i områderne Brønshøj/Husum og Nørrebro og behovet i disse bydele for en intensiveret indsats. For Amager Vest, Amager Øst og Vanløse viser Tryghedsindekset et minimalt behov for indsats, hvorimod SSP Københavns afrapporteringer viser, at der er uroskabende ungegrupper og/eller voldsomme hændelser i disse bydele, hvor der bl.a. har været igangsat SSP akut beredskab. Tryghedsindekset viser for bydelene Indre by og Christianshavn et behov for en markant indsats, men her har der ikke været alvorlige situationer med uroskabende unge. Kriminalitetsudvikling I afrapporteringerne beskrives den generelle kriminalitetsudvikling for unge under 18 år som element i den samlede beskrivelse af situationen i København. Nedenstående tabel viser kriminalitetsudviklingen de seneste fire år. 14

15 Antal sigtede personer u/18år med bopæl i Københavns Kommune: År Antal sigtede Antal sigtelser u/18 år i Københavns Politikreds: År Antal sigtelser I 2012 er antallet af sigtede personer under 18 år med bopæl i København faldet og følger tendensen fra de seneste år. Efter en årrække med fald i antallet af sigtelser er der i 2012 sket en mindre stigning i antallet af sigtelser i Københavns Politikreds. Kilde: Kriminalitet begået af personer under 18 år , Københavns Politi OPA Udvikling i enkeltsager SSP København behandler enkeltsager for kriminalitetstruede og kriminelle unge under 16 år efter enkeltsagskonceptet. Enkeltsagskonceptet udvides i 2013 til at dække unge op til det 18 år. Enkeltsagerne gradueres i fire niveauer afhængig af, hvor alvorlige forhold der er tale om. Niveau 1 Bekymrende adfærd Niveau 2 Førstegangskriminalitet Niveau 3 Gentagen alvorlig kriminalitet Niveau 4 Personfarlig kriminalitet For hvert niveau præciseres og koordineres, hvem der er ansvarlig for at handle på den unge, hvilke handlinger der iværksættes samt en tidsramme herfor. Fra det 18. år til det 25. år er det SSP+ enkeltsagskonceptet, der benyttes. Her behandles alene sager på niveau 3 og Enkeltsager behandlet i SSP København 2011 Kategorier 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal I alt Niveau 1 og Niveau 3 og Kilde SSP København Enkeltsager behandlet i SSP København 2012 Kategorier 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal I alt Niveau 1 og

16 Niveau 3 og Kilde SSP København. Som det fremgår af ovenstående, er antallet af tidlige SSP indsatser (niveau 1 og 2 sager) faldet med 89 enkeltsager svarende til 15 %. Antallet af alvorlige sager (niveau 3 og 4: gentagen alvorlig kriminalitet eller personfarlig kriminalitet) er faldet med 7 enkeltsager svarende til 7 %. SSP+ SSP Københavns individorienterede indsatser for unge i alderen 17 ½- 25 år retter sig mod personer, der har begået gentagen alvorlig eller personfarlig kriminalitet. Indsatsen omfatter igangsættelse og koordinering af uddannelse og job samt afklaring af forsørgelsesgrundlag. Antal af aktive og afsluttede sager: Ult Ult Aktive sager Afsluttede sager I alt SSP+ blev igangsat oktober Udviklingen i antallet af sager er udtryk for, at SSP København i stigende grad etablerer kontakt til en ny målgruppe - kriminelle unge mænd over 18 år. Fordeling af aktive sager på de fem SSP+ grupper: Nørrebro 13 Amager 24 Valby Østerbro 19 Brønshøj Vanløse 21 Bispebjerg 25 I alt 102 2/3 af disse unge er i alderen 17½ - 20 år. 16

Urolige områder i København

Urolige områder i København Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen SSP-Sekretariatet Urolige områder i København - sammenfatning for 2011 Indholdsfortegnelse Side Indledning...

Læs mere

Urolige områder i København

Urolige områder i København Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen SSP-Sekretariatet Urolige områder i København - sammenfatning for 2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning...

Læs mere

Urolige områder i København 1. halvår 2014 Sammenfatning

Urolige områder i København 1. halvår 2014 Sammenfatning Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen SSP-Sekretariatet Urolige områder i København 1. halvår 2014 Sammenfatning København Uddybende læsevejledning

Læs mere

Urolige områder i København 3. kvartal 2011 sammenfatning

Urolige områder i København 3. kvartal 2011 sammenfatning Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen SSP-Sekretariatet Urolige områder i København 3. kvartal 2011 sammenfatning København Uddybende læsevejledning

Læs mere

Urolige områder i København 2. halvår 2013 Sammenfatning

Urolige områder i København 2. halvår 2013 Sammenfatning Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen SSP-Sekretariatet Urolige områder i København 2. halvår 2013 Sammenfatning København Uddybende læsevejledning

Læs mere

Oversigt over urolige områder i København 3. og 4. kvartal 2012 for de enkelte bydele

Oversigt over urolige områder i København 3. og 4. kvartal 2012 for de enkelte bydele Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen SSP-Sekretariatet Oversigt over urolige områder i København 3. og 4. kvartal 2012 for de enkelte bydele Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tryghedsindekset måler seks former for kriminalitet (vold og trusler om vold, indbrud, tyveri, narkotika, hærværk, chikane), og måler tre forhold:

Tryghedsindekset måler seks former for kriminalitet (vold og trusler om vold, indbrud, tyveri, narkotika, hærværk, chikane), og måler tre forhold: Effektvurdering og afrapportering: Hotspot Indre Nørrebro I det følgende gennemgås status for den overordnede udfordring om utryghed samt de tre specifikke udfordringer, der indgår i effektvurderingen

Læs mere

Tryghedsindekset måler seks former for kriminalitet (vold og trusler om vold, indbrud, tyveri, narkotika, hærværk, chikane), og måler tre forhold:

Tryghedsindekset måler seks former for kriminalitet (vold og trusler om vold, indbrud, tyveri, narkotika, hærværk, chikane), og måler tre forhold: Effektvurdering og afrapportering: Hotspot Ydre Nørrebro I det følgende gennemgås status for den overordnede udfordring om utryghed samt de tre specifikke udfordringer, der indgår i effektvurderingen af

Læs mere

Tryghedsindeksscore

Tryghedsindeksscore Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Kontor for Inklusion og Mangfoldighed Bilag 2: Afdækning af tryghedsfremmende indsatser i 2014 Tryghedsindekset Tryghedsindekset måler seks former for kriminalitet

Læs mere

INDLEDNING INDLEDNING INDHOLD

INDLEDNING INDLEDNING INDHOLD SSP AKUTBEREDSKAB AKUTBEREDSKAB SSP INDLEDNING INDLEDNING INDHOLD København rammes med mellemrum af akutte og voldsomme hændelser, der påvirker unge og nærområder markant. Hændelserne kan være; opgør mellem

Læs mere

Københavns TRYGHEDS- UNDERSØGELSE /2015

Københavns TRYGHEDS- UNDERSØGELSE /2015 Københavns TRYGHEDS- UNDERSØGELSE /2015 Indhold Forord ved overborgmester Frank Jensen... 2 Indledning... 4 Hele København/hovedresultater... 5 Bydele i København... 12 Amager Vest... 12 Amager Øst...

Læs mere

Bilag 2: Afdækning af tryghedsfremmende indsatser i 2013

Bilag 2: Afdækning af tryghedsfremmende indsatser i 2013 Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Kontor for Inklusion og Mangfoldighed NOTAT Bilag 2: Afdækning af tryghedsfremmende indsatser i 2013 Borgerrepræsentationen godkendte den 10. februar 2011 Sikker

Læs mere

Tryg Tryg heds. heds indeks indeks køben havn 2010

Tryg Tryg heds. heds indeks indeks køben havn 2010 Tryg Tryg heds heds indeks indeks køben havn 2010 Udgivet af : Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bernstorffsgade 17 1592 København V Telefon 3317 3317 www.bif.kk.dk Foto:

Læs mere

BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele

BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele I Valby er der ansat en medarbejder, som foretager det opsøgende gadeplansarbejde i bydelen. Det opsøgende arbejde har stået på i et år og er et

Læs mere

Samarbejde mellem kommune, politi og borgere i København

Samarbejde mellem kommune, politi og borgere i København Side 1 / SIKKER BY: Samarbejde mellem kommune, politi og borgere i København v/ kontorchef Lea Bryld Center for Sikker By Side 2 / Disposition Sikker By Programmet Måling af den lokale tryghed og kriminalitet

Læs mere

Tryg Tryg heds. heds indeks indeks køben havn 2011

Tryg Tryg heds. heds indeks indeks køben havn 2011 Tryg Tryg heds heds indeks indeks køben havn 2011 S. 03 INDLEDNING S. 04 SÅDAN HAR VI MÅLT S. 06 RESULTATER ØGET TRYGHED I KØBENHAVN S. 12 BORGERNES OPLEVELSE AF TRYGHED I DAG- OG AFTENTIMER S. 14 KRIMINALITET

Læs mere

Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE

Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE 17 Introduktion s. 3 Forord s. 4 Indledning s. 5 Sammenfatning af hovedresultaterne s. 6 Resultater for hele København Københavns Bydele s. 14 Amager Vest s. 20

Læs mere

TRYG HEDS TRYG HEDS INDEKS INDEKS KØBEN HAVN 2012

TRYG HEDS TRYG HEDS INDEKS INDEKS KØBEN HAVN 2012 København er en mangfoldig og tryg storby med et rigt forlystelsesliv, turister fra hele verden og et livligt natteliv. Trygheden stiger og ungdomskriminaliteten falder. Det går godt. Alligevel skal vi

Læs mere

23-01-2015. Til BUU. Afrapportering af status på ungdomsklubområdet

23-01-2015. Til BUU. Afrapportering af status på ungdomsklubområdet KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Ungdom NOTAT Til BUU 23-01-2015 Afrapportering af status på ungdomsklubområdet Baggrund Forvaltningen fremlægger i dette notat status for udviklingen på

Læs mere

Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE

Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE 16 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION FORORD INDLEDNING SAMMENFATNING AF HOVEDRESULTATERNE RESULTATER FOR HELE KØBENHAVN 3 4 5 7 KØBENHAVNS BYDELE AMAGER VEST AMAGER

Læs mere

tryg heds indeks københavn 2014

tryg heds indeks københavn 2014 tryg heds indeks københavn 2014 Indhold Forord... 5 Sådan har vi målt... 6 Københavnerne fastholder tryghedsniveauet fra sidste år... 7 Amager Vest... 13 Amager Øst... 16 Bispebjerg... 19 Brønshøj-Husum...

Læs mere

Siden 2011 har der, for at imødegå nogle af de udfordringer, som tilvæksten har afstedkommet, været et øget samarbejde mellem Socialforvaltningen,

Siden 2011 har der, for at imødegå nogle af de udfordringer, som tilvæksten har afstedkommet, været et øget samarbejde mellem Socialforvaltningen, KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Børn og Familier NOTAT Bilag 1. Udfordringer omkring Bellahøj Til Økonomiudvalget Problemstilling Der har siden 2011 foregået en gradvis

Læs mere

Partnerskab for Tingbjerg

Partnerskab for Tingbjerg BILAG 1 Partnerskab for Tingbjerg Aftale om Partnerskab for Tingbjerg Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP-København, FSB, SAB samt Tingbjerg Fællesråd indgår med denne aftale et forpligtende Partnerskab

Læs mere

VIDENS INDSAMLING HOTSPOT. Fælles fodslag for tryggere boligområder

VIDENS INDSAMLING HOTSPOT. Fælles fodslag for tryggere boligområder VIDENS INDSAMLING 01 HOTSPOT Fælles fodslag for tryggere boligområder 1 MOD TRYGGERE BOLIGOMRÅDER 1 Nye tiltag mod utryghed Frygten for vold, tyveri og hærværk er kendsgerninger, som beboere i mange udsatte

Læs mere

Oversigt over urolige områder i København 2. halvår 2016 for de enkelte bydele

Oversigt over urolige områder i København 2. halvår 2016 for de enkelte bydele Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen SSP-Sekretariatet Oversigt over urolige områder i København 2. halvår 2016 for de enkelte bydele Indholdsfortegnelse

Læs mere

Partnerskaber i perspektiv

Partnerskaber i perspektiv Partnerskaber i perspektiv Lea Bryld, Københavns Kommune, Sikker By og Jan Bjørn, Københavns Politi Den Trygge Kommune 13. marts 2014 Baggrund for samarbejdet mellem Københavns Kommune og Københavns Politi

Læs mere

Tryghedsindeks. for København 2009

Tryghedsindeks. for København 2009 Tryghedsindeks for København 2009 Indledning...5 3 Tryghedsindeks metode og resultater 2009... 6 Tryghedsindekset - sådan har vi målt...6 Resultater for København overordnet...8 Stor lokal variation i

Læs mere

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Aftale om partnerskab for Tingbjerg-Husum Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP København, fsb, SAB/KAB og AAB indgår med denne aftale et forpligtende

Læs mere

Amager Partnerskab. - partnerskabsaftale

Amager Partnerskab. - partnerskabsaftale Amager Partnerskab - partnerskabsaftale Aftale om Partnerskab for Amager Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP København og boligforeningen 3B indgår med denne aftale et forpligtende partnerskab for

Læs mere

Hotspot. -En tryghedsskabende områdebaseret indsats Integrationsministeriet Odense d. 8.4.2010. www.kk.dk/hotspot

Hotspot. -En tryghedsskabende områdebaseret indsats Integrationsministeriet Odense d. 8.4.2010. www.kk.dk/hotspot Hotspot -En tryghedsskabende områdebaseret indsats Integrationsministeriet Odense d. 8.4.2010 www.kk.dk/hotspot Hotspotprogrammet Det kortsigtede formål med Hotspot er At genskabe oplevelsen af tryghed

Læs mere

Bilag 2 Status og resultater for Tingbjerg-Husum Partnerskab

Bilag 2 Status og resultater for Tingbjerg-Husum Partnerskab KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling Bilag 2 Bilag 2 Status og resultater for Tingbjerg-Husum Partnerskab Tingbjerg-Husum Partnerskab har følgende overordnede målsætninger: Beboernes

Læs mere

...37 2 +6...37 2 "...38 20 0*!*<) 0...38 2(!=*(!...38 2,...38 2...39 2"!#$%!&...41

...37 2 +6...37 2 ...38 20 0*!*<) 0...38 2(!=*(!...38 2,...38 2...39 2!#$%!&...41 2 ...4...5...5...6...7...9...11...11!...14 "!#$%!&...15 &'! #()*!...16 +, -...16!...20 "!#$%!&...20 4.2.3 &'! #()*!...20 +-...21 './0!& ).%&*...21!...22 "!#$%!&...22 &'! #()*!...23 +...23 1...24 2...25

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2012

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2012 Læsø Kommune Frederikshavn Kommune SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2012 Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune 1.

Læs mere

HOTSPOTAKTØRERNES VURDERING AF HOTSPOTS RESULTATER OG EFFEKTER

HOTSPOTAKTØRERNES VURDERING AF HOTSPOTS RESULTATER OG EFFEKTER Til Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Dokumenttype Afrapportering Dato Juni 2011 HOTSPOTAKTØRERNES VURDERING AF HOTSPOTS RESULTATER OG EFFEKTER HOTSPOTAKTØRERNES VURDERING

Læs mere

Kære Marialise

Kære Marialise Socialforvaltningen Kære Marialise På baggrund af Socialudvalgets temadrøftelse om den kriminalpræventive indsats på Nørrebro 8. maj 2013 har du stillet følgende spørgsmål til forvaltningen: 1. Hvad er

Læs mere

HOTSPOT LØVVANGEN Nulpunktsmåling, forandringsteori og dokumentationsplan

HOTSPOT LØVVANGEN Nulpunktsmåling, forandringsteori og dokumentationsplan HOTSPOT LØVVANGEN Nulpunktsmåling, forandringsteori og dokumentationsplan Hotspot Løvvangen Nulpunktsmåling, forandringsteorier og evalueringsklargørelse af projekter finansieret af Integrationsministeriets

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. SSP Skole Socialforvaltning - Politi. Indsatsen mod ungdomskriminalitet

GLOSTRUP KOMMUNE. SSP Skole Socialforvaltning - Politi. Indsatsen mod ungdomskriminalitet GLOSTRUP KOMMUNE SSP Skole Socialforvaltning - Politi Indsatsen mod ungdomskriminalitet et tillæg til Børnepolitikken herunder den sammenhængende børnepolitik Vedtaget i Kommunalbestyrelsen d. 12. september

Læs mere

POLITIETS TRYGHEDSINDEKS

POLITIETS TRYGHEDSINDEKS POLITIETS TRYGHEDSINDEKS EN MÅLING AF TRYGHEDEN I: DE SÆRLIGT UDSATTE BOLIGOMRÅDER DE FEM STØRSTE BYER I DANMARK DE 12 POLITIKREDSE I DANMARK HELE DANMARK DECEMBER 2015 1. INDHOLD 2. INDLEDNING... 3 3.

Læs mere

Koncept for væresteder for kriminelle og kriminalitetstruede unge mellem år i København

Koncept for væresteder for kriminelle og kriminalitetstruede unge mellem år i København Koncept for væresteder for kriminelle og kriminalitetstruede unge mellem 18-25 år i København Formålet med et fælles koncept for 18+ væresteder i København er at give de eksisterende og kommende væresteder

Læs mere

Planen for indsatsen imod ungdomskriminalitet et tillæg til den sammenhængende børnepolitik

Planen for indsatsen imod ungdomskriminalitet et tillæg til den sammenhængende børnepolitik Planen for indsatsen imod ungdomskriminalitet et tillæg til den sammenhængende børnepolitik Indledning Kommunerne skal i henhold til lov 166 om ændring af lov om social service og lov om rettens pleje

Læs mere

Samarbejdsplan for Nordjyllands Politi Indledning

Samarbejdsplan for Nordjyllands Politi Indledning Samarbejdsplan for Nordjyllands Politi 2009 1. Indledning Med ikrafttræden den 1. januar 2007 blev både Danmarks politikredse og hele det kommunale område reformeret gennem etablering af større og mere

Læs mere

KRIM-plan: Plan over indsatsen til forebyggelse af ungdomskriminalitet i Frederiksberg Kommune

KRIM-plan: Plan over indsatsen til forebyggelse af ungdomskriminalitet i Frederiksberg Kommune KRIM-plan: Plan over indsatsen til forebyggelse af ungdomskriminalitet i Frederiksberg Kommune December 2016 Indledning Kommunerne skal i henhold til lov 166 om ændring af Lov om Social Service (Serviceloven)

Læs mere

Indsatser over for grupper... 5-9

Indsatser over for grupper... 5-9 2013 SSP København sekretariatet, Stormgade 20, 2. tv., 1555 København V, Tlf. 33 66 15 80, ssp@sof.kk.dk, www.ssp.kk.dk. Redaktion: Lise Kragh Hansen og Mikael Kelk. Forsidefoto: Modelfoto. Layout, grafisk

Læs mere

Statusnotat vedr. højreekstremisme i Sydhavnen

Statusnotat vedr. højreekstremisme i Sydhavnen KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling BILAG 1 Til Økonomiudvalget Statusnotat vedr. højreekstremisme i Sydhavnen Nedenstående redegørelse af den aktuelle situation med højreekstremisme

Læs mere

ENKELTSAGSBEHANDLING I SSP KØBENHAVN SSP KØBENHAVN

ENKELTSAGSBEHANDLING I SSP KØBENHAVN SSP KØBENHAVN ENKELTSAGSBEHANDLING I SSP KØBENHAVN SSP KØBENHAVN 2 INDHOLD Indledning... 4 Enkeltsagsbehandlingen i lokaludvalg og ledergrupper... 7 Niveau 1 Bekymrende adfærd... 8 Niveau 2 Førstegangskriminalitet...

Læs mere

Nøgletal for retsrepræsentation og ungesamråd 2015

Nøgletal for retsrepræsentation og ungesamråd 2015 Nøgletal for retsrepræsentation og ungesamråd 2015 Døgnvagten Center for Forebyggelse og Rådgivning januar 2016 Indhold Retsrepræsentationen... 3 Datagrundlag Opmærksomhedspunkter og forbehold... 4 Det

Læs mere

Handlingsplan Hotspot Indre Nørrebro

Handlingsplan Hotspot Indre Nørrebro KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 2011 Handlingsplan Hotspot Indre Nørrebro Forord Denne handlingsplan for Hotspot Indre

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Nordsjællands Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Nordsjællands Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Nordsjællands Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Nordsjællands Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Nordsjællands Politi. Planen træder

Læs mere

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011 Svendborg Kommune Børn og Unge Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 20 62 72 Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk.

Læs mere

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Kvartalsopgørelse: Maj 2011 Center for / Videnscenter for Tallene i denne kvartalsopgørelse inkluderer døgnanbringelser i. Dagindskrivninger på døgninstitutioner,

Læs mere

Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr Dokumentnr Notat om klubsituationen i Holmbladsgade-kvarteret

Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr Dokumentnr Notat om klubsituationen i Holmbladsgade-kvarteret KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Kapacitetsstyring NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Notat om klubsituationen i Holmbladsgade-kvarteret Baggrund Nærværende notat er udarbejdet i forbindelse

Læs mere

SMS-ordning til borgere. Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune September 2016

SMS-ordning til borgere. Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune September 2016 SMS-ordning til borgere Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune September 2016 1 Om undersøgelsen Følgende resultater er baseret på en spørgeskemaundersøgelse foretaget af Københavns Kommunes

Læs mere

HOTSPOT INDRE NØRREBRO

HOTSPOT INDRE NØRREBRO HOTSPOT INDRE NØRREBRO Nulpunktsmåling, forandringsteori og dokumentationsplan Hotspot Indre Nørrebro Nulpunktsmåling, forandringsteorier og evalueringsklargørelse af projekter finansieret af Integrationsministeriets

Læs mere

Nøgletal for retsrepræsentation og ungesamråd 2014

Nøgletal for retsrepræsentation og ungesamråd 2014 Nøgletal for retsrepræsentation og ungesamråd 2014 Døgnvagten februar 2015 Indhold Retsrepræsentationen... 3 Figur 1: Det samlede antal børn og unge i retsrepræsentationen... 3 Figur 2: Andelen af sigtede

Læs mere

HANDLEPLAN ANG. SAGSBEHANDLING MELLEM NORDFYNS KOMMUNE OG FYNS POLITI I SAGER MED KRIMINALITETSTRUEDE BØRN OG UNGE.

HANDLEPLAN ANG. SAGSBEHANDLING MELLEM NORDFYNS KOMMUNE OG FYNS POLITI I SAGER MED KRIMINALITETSTRUEDE BØRN OG UNGE. HANDLEPLAN ANG. SAGSBEHANDLING MELLEM NORDFYNS KOMMUNE OG FYNS POLITI I SAGER MED KRIMINALITETSTRUEDE BØRN OG UNGE. Samarbejdet mellem Nordfyns kommune og Fyns Politi, bør indebære et standardiseret, skriftligt

Læs mere

Sikker By. Ingeborg Degn, Chef for Sikker By, Københavns Kommune Mail tlf København 3. november 2016

Sikker By. Ingeborg Degn, Chef for Sikker By, Københavns Kommune Mail tlf København 3. november 2016 / Ingeborg Degn, Chef for, Københavns Kommune Mail id@okf.kk.dk, tlf. 61 10 99 98 København 3. november 2016 programmet Historisk baggrund 2008/2009: København oplevede adskillige banderelaterede skyderier

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Østjyllands Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Østjyllands Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Østjyllands Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Østjylland Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Østjyllands Politi. Planen træder i kraft

Læs mere

Arbejdsgrundlag. for Trivselsforum og SSP-samarbejdet

Arbejdsgrundlag. for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Arbejdsgrundlag for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Arbejdsgrundlag for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Trivselsforum og SSP-samarbejdet ses i Aalborg Kommune som en samlet størrelse. Dette skyldes,

Læs mere

Københavns Politi UNGERAPPORTEN Udarbejdet af Den Kriminalpræventive Sektion,

Københavns Politi UNGERAPPORTEN Udarbejdet af Den Kriminalpræventive Sektion, Københavns Politi UNGERAPPORTEN 2014-2015 - 2016 Udarbejdet af Den Kriminalpræventive Sektion, Københavns Politi Januar 2017 Indhold Forord... 3 Samlet antal sigtelser i Københavns politikreds: 2014-2016...

Læs mere

TRYGHEDSINDEKS POLITIETS

TRYGHEDSINDEKS POLITIETS POLITIETS TRYGHEDSINDEKS EN MÅLING AF TRYGHEDEN I: DE SÆRLIGT UDSATTE BOLIGOMRÅDER I DANMARK DE FEM STØRSTE BYER I DANMARK DE 12 POLITIKREDSE I DANMARK HELE DANMARK MARTS 15 TAK Rigspolitiet takker Peter

Læs mere

Plan for indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge

Plan for indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge Plan for indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge Indledning Lov 166 om ændring af lov om social service og lov om rettens pleje (Styrkelse af indsatsen over for kriminalitetstruede børn og unge)

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Fyns Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Fyns Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Fyns Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Fyns Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Fyns Politi. Planen træder i kraft den 1. januar 2016

Læs mere

STRATEGI - OPGAVER OG ANSVAR

STRATEGI - OPGAVER OG ANSVAR STRATEGI - OPGAVER OG ANSVAR SSP KØBENHAVN 2013-2014 forord Hermed præsenteres SSP Københavns strategi for det kriminalpræventive arbejde rettet mod børn og unge i kommunen. For at sikre en helhedsorienteret

Læs mere

Dataark for Hotspot Akacieparken og Sjælør Boulevard

Dataark for Hotspot Akacieparken og Sjælør Boulevard Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Kontoret for Integrationsservice NOTAT Dato: 17-04-2008 Sagsnr.: 2008-12825 Dok.nr.: 2008-205918 Dataark for Hotspot Akacieparken og Sjælør Boulevard Forord

Læs mere

Bilag 1: Implementeringsplan for indsats vedr. unge, der begår alvorlig eller gentagende kriminalitet

Bilag 1: Implementeringsplan for indsats vedr. unge, der begår alvorlig eller gentagende kriminalitet NOTAT 13-05-2008 Sagsnr. 1101-323903 Bilag 1: Implementeringsplan for indsats vedr. unge, der begår alvorlig eller gentagende kriminalitet 1. Indledning Socialudvalget godkendte på sit møde d. 09.04.08

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2013

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2013 Læsø Kommune SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2013 Frederikshavn Kommune Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune 1.

Læs mere

Partnerskabsaftale For et trygt Indre Nørrebro

Partnerskabsaftale For et trygt Indre Nørrebro 2015 Partnerskabsaftale PARTNERSKABSAFTALE Københavns kommune 2015 Københavns Kommune, repræsenteret ved Center for Sikker By og SSP København, og Københavns Politi forlænger med denne aftale det forpligtende

Læs mere

Udmøntningen af de politimæssige initiativer i regeringens plan til bekæmpelse af kriminalitet i ghettoer

Udmøntningen af de politimæssige initiativer i regeringens plan til bekæmpelse af kriminalitet i ghettoer POLITIAFDELINGEN januar 2011 Polititorvet 14 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 3343 0006 E-mail: Web: rpcha@politi.dk www.politi.dk Udmøntningen af de politimæssige initiativer i regeringens

Læs mere

Ringsted kommune. SSP årsrapport 2010. Indholdsfortegnelse

Ringsted kommune. SSP årsrapport 2010. Indholdsfortegnelse Ringsted kommune SSP årsrapport 200 Indholdsfortegnelse Side Indledning med hovedtendenser Side 4 Ungdomskriminaliteten i tal Side 4 Sigtede 0-7 årige i Ringsted kommune Side 5 Sigtede 5-7 årige i Ringsted

Læs mere

MINDRE KRIMINALITET. Dette udspil indeholder 23 forslag, der skal bringe os videre i retning af et København med endnu mindre kriminalitet.

MINDRE KRIMINALITET. Dette udspil indeholder 23 forslag, der skal bringe os videre i retning af et København med endnu mindre kriminalitet. MINDRE KRIMINALITET København er vores by. Det er ikke bandernes by. Det er ikke de kriminelles by. Københavns borgere skal trygt kunne færdes i gaderne og opholde sig i deres hjem. Her bor vi! Og det

Læs mere

En Vej Ind. Afprøvning af metoder til forebyggelse af rekruttering til rocker- og bandemiljø

En Vej Ind. Afprøvning af metoder til forebyggelse af rekruttering til rocker- og bandemiljø En Vej Ind Afprøvning af metoder til forebyggelse af rekruttering til rocker- og bandemiljø V / N U U R A D I I N S. H U S S E I N, FA M I L I E - O G B E S K Æ F T I G E L S E S F O R VA LT N I N G E

Læs mere

115 møderne, YOT og Ungesamråd v/ Gitte Krogh Centerchef for Familiecentret

115 møderne, YOT og Ungesamråd v/ Gitte Krogh Centerchef for Familiecentret 115 møderne, YOT og Ungesamråd v/ Gitte Krogh Centerchef for Familiecentret 115 møderne Socialdistriktsbaserede møder, hvor der udveksles oplysninger om kriminalitetstruede unge mellem politi og kommune

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Folkeregisteropgørelse primo oktober 2014 Københavns bydele

Folkeregisteropgørelse primo oktober 2014 Københavns bydele 24. november 2014 Folkeregisteropgørelse primo oktober 2014 Københavns bydele Folkeregisteropgørelse Københavns bydele, primo oktober 2014. Bydele: Danske statsborgere 1. Indre By 2. Østerbro 3. Nørrebro

Læs mere

HOTSPOT YDRE NØRREBRO. Nulpunktsmåling, forandringsteori og dokumentationsplan

HOTSPOT YDRE NØRREBRO. Nulpunktsmåling, forandringsteori og dokumentationsplan HOTSPOT YDRE NØRREBRO Nulpunktsmåling, forandringsteori og dokumentationsplan Hotspot Ydre Nørrebro Nulpunktsmåling, forandringsteorier og evalueringsklargørelse af projekter finansieret af Integrationsministeriets

Læs mere

ENKELTSAGSBEHANDLING I SSP KØBENHAVN

ENKELTSAGSBEHANDLING I SSP KØBENHAVN ENKELTSAGSBEHANDLING I SSP KØBENHAVN INDHOLD Indledning side 3 Enkeltsagsbehandlingen i lokaludvalg og ledergrupper side 4 Niveau 1 Bekymrende adfærd side 5 Niveau 2 Førstegangskriminalitet side 7 Niveau

Læs mere

YLS/CMI i Københavns Kommunes myndighedsarbejde

YLS/CMI i Københavns Kommunes myndighedsarbejde YLS/CMI i Københavns Kommunes myndighedsarbejde / Projektledere Mette Nielsen og Sidsel Kier Borgercenter Børn og Unge, Socialforvaltningen 1. november 2017 Københavns Kommune Borgercenter Børn og Unge

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN FOR NORDJYLLANDS POLITI 2010

SAMARBEJDSPLAN FOR NORDJYLLANDS POLITI 2010 SAMARBEJDSPLAN FOR NORDJYLLANDS POLITI 2010 I. INDLEDNING I 2007 blev Danmarks politikredse og kommuner reformeret ved bl.a. etablering af større og mere bæredygtige enheder, der samtidig fik en række

Læs mere

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Kvartalsstatistik: Oktober 2012 Center for Familiepleje / Videnscenter for Familiepleje Forord Kvartalsstatistikken for oktober 2012 er en statistisk

Læs mere

Handleplanen indeholder fire overordnede fokusområder:

Handleplanen indeholder fire overordnede fokusområder: BUDGETNOTAT - UDKAST Demenspakke Baggrund Sundheds- og Omsorgsudvalget har i januar 2015 besluttet, at der skal udarbejdes en handleplan for demensindsatsen under den nye ældrepolitik. Dette budgetnotat

Læs mere

Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme.

Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme. Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme. Sådan arbejder vi i Esbjerg Kommune Indhold Introduktion Sådan forstår vi radikalisering og ekstremisme Sådan arbejder vi Sådan er indsatsen organiseret Sådan

Læs mere

og resultatplan for politiet

og resultatplan for politiet 20 16 Mål- og resultatplan for politiet Indhold Mission og vision 2 Om politiet 2 Strategiske pejlemærker og mål for 2016 3 Gennemførsel af udvalgte initiativer i politiets og anklagemyndighedens flerårsaftale

Læs mere

Ringsted kommune. SSP årsrapport 2009. Indholdsfortegnelse

Ringsted kommune. SSP årsrapport 2009. Indholdsfortegnelse Ringsted kommune SSP årsrapport 009 Indholdsfortegnelse Side Indledning med hovedtendenser Side Ungdomskriminaliteten i tal Side Sigtede 10 17 årige i Ringsted kommune Side 5 Sigtede 1517 årige i Ringsted

Læs mere

Partnerskabsaftalen For et trygt Indre Nørrebro 2014/15. PARTNERSKABSAFTALE Københavns kommune 2014/15

Partnerskabsaftalen For et trygt Indre Nørrebro 2014/15. PARTNERSKABSAFTALE Københavns kommune 2014/15 2014/15 PARTNERSKABSAFTALE Københavns kommune 2014/15 Københavns Kommune, repræsenteret ved Center for Sikker By, SSP København og Hotspot Indre Nørrebro (Hotspot indgår indtil udgangen af 2014), og Københavns

Læs mere

SSP- ENKELTSAGSBEHANDLING. af børn og unge under 18 år S P

SSP- ENKELTSAGSBEHANDLING. af børn og unge under 18 år S P SSP- ENKELTSAGSBEHANDLING af børn og unge under 18 år S P... SKOLE... SOCIAL... POLITI FORORD Kriminalitetsforebyggelse og forebyggelse af børn og unges trivsel har en høj prioritet i Holstebro Kommune.

Læs mere

Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats

Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats Fordél jer med max 6 ved hvert bord. Sæt dig gerne sammen med dem du kender fra dit lokalområde eller, Sæt

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Midt- og Vestjyllands Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Midt- og Vestjyllands Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Midt- og Vestjyllands Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Midt- og Vestjyllands Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Midt- og Vestjyllands

Læs mere

Redskaber målrettet SSP-samarbejdet. Systematisk kortlægning af kriminalitetstruede børn og unge. Viden til gavn

Redskaber målrettet SSP-samarbejdet. Systematisk kortlægning af kriminalitetstruede børn og unge. Viden til gavn Redskaber målrettet SSP-samarbejdet Systematisk kortlægning af kriminalitetstruede børn og unge Viden til gavn Publikationen er udgivet af: Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37

Læs mere

Handleplan for Hotspot på Løvvangen

Handleplan for Hotspot på Løvvangen på Løvvangen den 24.3.2011 Handleplan for Hotspot på Løvvangen Kort om Løvvangen Løvvangen er et boligområde i Nørresundby i Aalborg Kommune. Boligområdet består primært af alment boligbyggeri med 818

Læs mere

Styrkelse af indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge

Styrkelse af indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge Styrkelse af indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge Politisk målsætning I Esbjerg Kommune ydes der en konsekvent, hurtig og målrettet indsats overfor Kriminalitetstruede unge og unge lovovertrædere.

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Københavns Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Københavns Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Københavns Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Københavns Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Københavns Politi. Planen træder i kraft

Læs mere

Afrapportering Ungesamråd 2014

Afrapportering Ungesamråd 2014 Afrapportering Ungesamråd 2014 Om Ungesamrådet Ungesamrådet i Københavns Politikreds blev etableret i juni 2012 og er et tværsektorielt samarbejde mellem Anklagemyndigheden, Kriminalforsorgen og de fire

Læs mere

Baggrundsnotat om prioritering af Københavns Kommunes kriminalpræventive aktiviteter - forslag til en fremgangsmåde

Baggrundsnotat om prioritering af Københavns Kommunes kriminalpræventive aktiviteter - forslag til en fremgangsmåde KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Sikker By Baggrundsnotat om prioritering af Københavns Kommunes kriminalpræventive aktiviteter - forslag til en fremgangsmåde Nærværende notat beskriver

Læs mere

Handlingsplan Hotspot Ydre Nørrebro

Handlingsplan Hotspot Ydre Nørrebro KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 2011 Handlingsplan Hotspot Ydre Nørrebro Forord Denne handlingsplan for Hotspot Ydre Nørrebro

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Sammenhængende socialstatistik 2001

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Sammenhængende socialstatistik 2001 Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Sammenhængende socialstatistik 2001 Nr. 2. 25. februar 2004 Sammenhængende socialstatistik 2001 Christine Halckendorff Tlf.: 33 66 28 36 Pia Kjærulff

Læs mere

Midlerne blev fordelt på 124 institutioner, svarende til 85 daginstitutioner, 26 fritidshjem/kkfo er og 13 fritids-/juniorklubber.

Midlerne blev fordelt på 124 institutioner, svarende til 85 daginstitutioner, 26 fritidshjem/kkfo er og 13 fritids-/juniorklubber. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Fagligt Center NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Status på sociale normeringer på 0-13 års området Pædagogisk kvalitet i daginstitutionerne har afgørende

Læs mere

Boligområders omdømme. Center for Sikker By Økonomiforvaltningen Københavns Kommune og Københavns Borgerpanel

Boligområders omdømme. Center for Sikker By Økonomiforvaltningen Københavns Kommune og Københavns Borgerpanel Boligområders omdømme Center for Sikker By Økonomiforvaltningen Københavns Kommune og Københavns Borgerpanel Formål med undersøgelsen I december 2013 gennemførte Center for Sikker By (Økonomiforvaltningen)

Læs mere

Handlingsplan. for samarbejdet via Politiets Lokalråd i Vejle Kommune Formål.

Handlingsplan. for samarbejdet via Politiets Lokalråd i Vejle Kommune Formål. 16.juni 2017 Sagsbehandler: Frede Nissen SYDØSTJYLLANDS POLITI Patruljecenter Midt Handlingsplan for samarbejdet via Politiets Lokalråd i Vejle Kommune 2017 1.0 Formål. Lokalrådets formål er at virke som

Læs mere

SSP samarbejde og handleplan

SSP samarbejde og handleplan SSP samarbejde og handleplan En samlet beskrivelse af SSP samarbejdet i Rebild Kommune maj 2015 Indholdsfortegnelse Formål med SSP samarbejdet 3 Organisering af SSP samarbejdet 4 Beskrivelse af ansvars-

Læs mere