Udvikling og omstilling i Vindmølleindustrien i Region Midtjylland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvikling og omstilling i Vindmølleindustrien i Region Midtjylland"

Transkript

1 11. april 2011 Udvikling og omstilling i Vindmølleindustrien i Region Midtjylland Indhold: - Programmet generelt..side 1-1. Analyse: Hvordan sikrer vi omstilling?.side 6-2. Strategi for virksomhedsledere..side 9-3. Virksomhedsudvikling i netværk side Introduktionsforløb til vindmøllemarkedet.side Vind i kompetencegivende uddannelser side Markedsføring af regionen som Wind Power Hub.side 23 Programmet generelt Udvikling og omstilling i Vindmølleindustrien i Region Midtjylland Vindmølleindustrien i Danmark har gennem flere år oplevet kraftige vækstrater både hos de etablerede vindmølleproducenter samt hos den store underskov underleverandører. I Region Midtjylland er 2/3 af den danske vindmølleindustri er placeret både når der måles på omsætning og arbejdsstyrke Den konstante fremgang sluttede brat med finanskrisen i november Den samlede danske beskæftigelse i vindmølleindustrien faldt fra skønnet ansatte ultimo 2008 til ultimo 2009, hvoraf godt personer skønnes at have haft arbejdssted i Region Midtjylland. Finanskrisen og de mange nye aktører på det globale vindmøllemarkedet har betydet en øget priskonkurrence, og alle størrelser virksomheder er under pres, for at industrialisere og effektivisere deres produktion. Hovedparten af justeringerne i arbejdsstyrken skyldes at væksten i salget globalt set har været fraværende. I oktober 2010 varslede Vestas således på den baggrund yderligere afskedigelser, der vil berøre ca medarbejdere i Region Midt, primært i Viborg, Århus og Randers. Finanskrisen har accelereret en igangværende globalisering både på kunde- og på produktionssiden. Vindmøllemarkedet har ændret sig fra salg af enkelt møller til salg af vindmølleparker til store energiselskaber. Det har betydet skærpede tekniske krav til møllerne, og fabrikanterne er derfor i gang med en systematisering og standardisering af produktionen. Denne proces stiller store krav til kvalitet såvel internt som til leverandører. Vindmøllefabrikanterne er i gang med en konsolideringsproces på leverandørområdet jf. nedenstående figur. Det betyder stigende lokal sourcing nær globale produktionsfaciliteter samt en udvikling frem mod færre nøgleleverandører. De eksisterende midtjyske leverandører oplever derfor et stort pres og kan forvente yderligere krav om høj kvalitet, pålidelighed, lagerstyring, innovation, prisreduktion samt krav om medflytning af produktion/kontor til udlandet.

2 Det sætter alle under pres, men specielt de små og mellemstore midtjyske underleverandør virksomheder mærker til denne udfordring, eftersom de i international sammenhæng er små og oftest ikke har noget egentligt slutprodukt, og derfor dybt afhængige af de store fabrikanters ordreindgang og succes. De danske leverandører til vindmøllefabrikanterne har traditionelt haft en stærk position på markedet, deres produkter bygger på mange års erfaring og knowhow, som er erhvervet gennem mange års vækst i relation til såvel danske som internationale vindmølleproducenter. De midtjyske leverandører har været i stand til at levere produkterne i den efterspurgte kvalitet, mængde og pris, samtidigt har vindmøllefabrikanterne haft for vane at håndtere et stort antal underleverandører. De danske underleverandører står overfor et strategisk valg: skal de satse på fortsat at være leverandører til de store danske vindmøllefabrikanter via deres produktion i Danmark, eller skal de følge trop ud i den store verden ved hjælp af lokale repræsentationer, måske med tilknyttet lager og produktion. Skal underleverandørerne søge at blive leverandører til mange andre vindmøllefabrikanter rundt om i verden. Regionen er af virksomhederne blevet bedt om hjælp til denne omstillingsproces. Begrundelse for valg af initiativer Det er nødvendigt at understøtte den store mængde af underleverandører i regionen, såfremt de skal gøre sig forhåbninger om at forblive leverandører til de store globale vindmøllefabrikanter, og derfor at fastholde og udbygge de muligheder for den ønskede fastholdelse og vækst af arbejdspladser i regionen. En række regioner i de nabolande som vi normalt sammenligner os med, har de seneste år sat massivt ind for at tilbyde støtte og tiltrække leverandørvirksomheder inden for vindmølleindustri. Programpakken skal derfor også ses i et perspektiv om konkurrence mellem lande om at fastholde arbejdspladser. 2

3 Overordnet har vindmølleindustrien en række behov: Grundig analyse af branchens globale udfordringer og regionale muligheder som grundlag for at træffe mere kvalificerede beslutninger på forskellige niveauer: virksomhed, brancheforening, og myndigheder. Flere fabrikantdrevne testpladser til test af store vindmøller. Faciliteter og mulighed for fuldskala test af naceller og kritiske komponenter. Forskning i vindteknologi. Styrket strategisk forståelse af de forskellige virksomheders plads i en global industri, samt styrket samarbejde i værdikæden for at stå stærkere i den globale konkurrence. Nye kompetencer på alle niveauer for at kunne navigere i den nye virkelighed. Et introforløb for nye virksomheder vil: Introducere nye virksomheder til et globalt vækstmarked. De nye virksomheder kan tilføre branchen nye kompetencer, som måske kan blive en konkurrencemæssig fordel for branchen. Det kan f.eks. være sensorteknologi og avanceret software. Mange af de identificerede behov er søgt dækket i denne Vækstforum Midtjyllands programpakke. Det er ikke muligt på regionalt niveau at udpege flere testpladser til vindmøller. Det identificerede behov for faciliteter til fuldskala test af komponenter kan også kun delvis dækkes på regionalt niveau. De foreslåede initiativer er valgt, hvor det vurderes at branchen lokalt set får mest ud af indsatsen, og som kan danne grobund og erfaring for hele underleverandør branchen. Den samlede programpakkes erhvervsmæssige effekt Ved at understøtte vindmølleindustri og fastholdelsen af et innovativt underleverandør netværk, kan man videreudvikle den allerede eksisterende midtjyske Wind Power Hub. Dermed understøtter programpakken Region Midts erhvervsmæssige målsætninger i megasatsningen Energi og Miljø, samt målsætningerne omkring uddannelse og kompetenceudvikling, innovation og globalisering. En opdateret analyse af Danmark som Wind Power Hub og industriens fremtidige muligheder og udfordringer vil være til gavn for virksomhederne i branchen, for Vindmølleindustrien (brancheforening) og for samfundet, da analysen vil kunne danne grundlag for at træffe mere kvalificerede beslutninger på alle niveauer. Strategiforløbet for vindvirksomhedsledere i regionen vil understøtte virksomhedernes evne og muligheder for at navigere på et globalt marked under hastig forandring, samt muligheden for at placerer sig optimalt i værdikæden på det internationale niveau. Et nyt netværk for virksomhedsudvikling baseret på det eksisterende regionalt støttede netværksprojekt MidtVind vil styrke de deltagende virksomheders globale konkurrenceevne og inspirere andre underleverandører til at indgå i lignende samarbejder. Introduktion af nye virksomheder til vindmøllebranchen betyder, at de pågældende virksomheder får adgang til et globalt marked i vækst. Nye aktører indenfor f.eks. 3

4 sensorteknolog vil desuden kunne tilføre branchen nye kompetencer, som på sigt vil kunne styrke den midtjyske position på vindenergi, så virksomhederne vil stå stærkere i den internationale konkurrence. Dette delprojekt udgår i sin nuværende form, en del af opgaverne i projektet vil søges løst i et samarbejde mellem Væksthus Midtjylland, Vindmølleindustrien og andre. Kompetenceprojektets udvikling af nye uddannelsestilbud samt skræddersyede kursus og kompetenceudviklingsforløb vil betyde, at industrien bliver bedre rustet til de nye udfordringer og dermed får en styrket konkurrenceevne på de globale markeder. Dette kan betyde vækst og fastholdelse af aktiviteter i Danmark, da det er her industrien finder medarbejdere med de rette kompetencer. Mulighederne for en bredere forankring af projektet undersøges ved indledning af samarbejde med Region Nordjylland og Region Syddanmark. Markedsføring af regionen som Wind Power Hub har til formål at udbygge og fastholde af regionens teknologiske førerposition, tiltrække nye virksomheder til regionen samt markedsføre de eksisterende vindvirksomheder i regionen. Initiativer i programpakken vil hver især have en positiv effekt på den erhvervsmæssige udvikling inden for vindmølleindustrien i regionen med særligt fokus på underleverandører. Men da initiativerne supplerer hinanden, er det i høj grad effekten, der opstår i samspillet mellem initiativerne, der vil have den største effekt på underleverandørerne til vindmølleindustrien. Derfor er det i udførelsen af projektet vigtigt at have fokus på programpakkens synergieffekter og udnytte disse. Det vil derfor være hensigtsmæssigt med en overordnet koordinering af aktiviteterne. Koordinering af aktiviteter Der nedsættes en hovedkoordineringsgruppe for den samlede programpakke bestående af repræsentanter fra Vindmølleindustrien (brancheforeningen), Region Midtjylland og andre centrale aktører i projektet. Hovedkoordineringsgruppen koordinerer indsatsen under de forskellige initiativer, gruppen holder overblikket og sikrer, at synergieffekter udnyttes. Det er ligeledes gruppens opgave at opfange nye muligheder og udfordringer indenfor vind i regionen som helhed. For at sikre koordinering med andre aktiviteter inden for vindkraftområdet nedsættes en ekstern følgegruppe. Det er også gruppens opgave at medvirke til at sprede viden om de resultater, der opnås ved aktiviteterne i denne programpakke, så en bredest mulig kreds af aktører får gavn af resultaterne. Følgegruppen kan bestå af kommuner, andre regioner, virksomheder og uddannelsesinstitutioner og andre. Vindmølleindustrien er sekretariat for koordineringsgruppe og følgegruppe. 4

5 Evaluering I forbindelse med alle program elementernes afslutning, vil der blive foretaget en samlet vurdering af de forventede erhvervsmæssige effekter af de igangsatte initiativer. Denne vurdering vil blive foretaget af ekstern konsulent. 5

6 1. Analyse: Hvordan sikrer vi omstilling? Formål og mål for analysen Vindmølleindustrien har gennemgået en meget voldsom udvikling de seneste 5 år. Branchen har haft årlige vækstrater på %, der er sket en kraftig globalisering, og nye store multinationale, industrielle virksomheder er kommet til. Der har været en kraftig konsolidering i antallet af fabrikanter. Kravene om lavere priser, globalisering og industrialisering er kun blevet forstærkede af finanskrisen, mens vækstraterne er stagneret. Dermed står den danske og den globale vindmølleindustri således overfor store udfordringer, med en forventet yderligere konsolidering på vej og store ændringer i den interne organisering mellem leverandører og kunder i værdikæden. Virksomhederne i hele værdikæden er derfor i gang med at omdefinere roller og ansvarsfordeling mellem sig og kigger efter inspiration til denne nye organisering i en række andre brancher. Der er et stort behov for at beskrive, hvad der sker netop i disse år og perspektivere denne bevægelse i forhold til den danske leverandørbase. Analysen vil også afdække Danmarks mulighed for at tiltrække udenlandske vindvirksomheder. Nogle af de kernespørgsmål, der trænger sig på er: Er Danmark et attraktivt sted at placere aktiviteter for udenlandske vindvirksomheder? Hvordan bliver Danmark mere attraktiv for nye investorer og eksisterende virksomheder i landet? Hvilke typer aktiviteter giver særlig mening i en dansk og i en global kontekst? Hvordan er sammenhængen mellem værdiskabelse og de forskellige faser i produktcyklus? Er der særlige typer virksomheder, som man bør søge at trække til landet? Hvilke aktiviteter bør sættes i værk for at stimulere udviklingen? Hvilke tiltag bør virksomheder, brancheforening og relevante myndigheder igangsætte for at understøtte en gunstig udvikling? I 2006 blev der udført en analyse af Danmark som Wind Power Hub 1. Analysen omhandler de daværende muligheder og udfordringer for vindmøllebranchen i Danmark. Analysen blev udført gennem en række individuelle møder og interviews med virksomheder samt en større workshop. Rapporten blev udgivet af Vindmølleindustrien. En ny analyse vil være til gavn direkte for virksomhederne i branchen, såvel som den vil kunne danne grundlag for at træffe mere kvalificerede politiske beslutninger regionalt og nationalt. 1 Andersen, Poul Houman & Drejer, Ina (2006) Danmark som Wind Power Hub mellem virkelighed og mulighed, udgivet af Vindmølleindustrien, oktober

7 Konkrete mål Skriftlig analyse (på dansk og engelsk) indeholdende ny værdikæde forståelse af den eksisterende danske vindmølleindustri samt fremtidige globale udfordringer og muligheder foreligger i udkast 1. februar 2012 Survey med op til 100 virksomheder, hvor af der vil blive udført interview med en mindre del. Der afholdes mindst 1 nationale workshops med i alt mindst 80 virksomheder. Deltagere i projektet og organisering Vindmølleindustrien er projektleder. En styregruppe med repræsentanter for følgende organisationer nedsættes: Vindmølleindustrien, Region Midtjylland og Invest In Denmark / Vestdansk Investeringsfremme. Århus Universitet udfører analysen i samarbejde med relevante parter f.eks. Ålborg Universitet og Syddansk Universitet. Århus og Ålborg Universiteter udførte den første analyse af Danmark som Wind Power Hub, medens Syddansk Universitet pt. har et antal relevante og tilgrænsende forskningsprojekter. Private konsulenter inddrages i analysen efter behov. Beskrivelse af aktiviteter Analysen skal tage udgangspunkt i eksisterende viden på området f.eks. rapporten Aarhus Capital of Wind Energy 2 og Deloittes analyse af leverandører til vindmølleindustrien 3. Analysen skal desuden bygge på en interviewrække med mindst 40 relevante virksomheder, samt på en national workshop. Rapporten skal indeholde følgende afsnit: Resumé. Introduktion. Karakteristik af den danske vindenergiindustri. Herunder udarbejdelse af et kort over virksomheder og ansatte i vindmølleindustrien i Danmark. Analyse af kilder til den danske vindindustris styrkeposition. Danmark som lokaliseringsland: karakteristik, udfordringer og muligheder. Hvad kan gøre Danmark mere attraktiv at lokalisere aktiviteter i? Hvilke aktiviteter i værdikæden har førende aktører i etableret? Er der nøgle aktiviteter i værdikæden, som mangler i Danmark? Vindindustriens internationalisering, nuværende status og scenarier for fremtiden. Der udarbejdes forskellige fremtidsbilleder for industrien, gerne med udgangspunkt i metode anvendt i forbindelse med Produktion Rapporten: Aarhus Capital of Wind Energy, publiseret september 2010, udarbejdet af Mandag Morgen for Århus Kommune. 3 Deloitte (November 2010) Analyse af leverandører til vindmølleindustrien, Markedsnyt

8 Vindmølleindustriens udfordringer og muligheder. Konklusion. Konklusioner fra kortlægninger og analyser udført i andre dele af denne Vindenergi Programpakken beskrives i rapporten, det gælder følgende: Kortlægning af vindmølleindustriens kompetencebehov, som udføres i kompetenceprojektet. Kortlægning af potentielle nye leverandører til vindindustrien, som udføres i forbindelse med projektet Introduktionsforløb for nye virksomheder i vindmøllebranchen. Forventet erhvervsmæssig effekt Vindmølleindustrien har gennemgået en enorm udvikling siden 2006, men efter finanskrisen står den danske vindmølleindustri overfor nye og anderledes udfordringer, som vurderes at ville betyde store ændringer i branchens sammensætning. En ny analyse vil være til gavn for virksomhederne i branchen for Vindmølleindustrien (brancheforening) og for samfundet, da analysen vil kunne danne grundlag for at træffe mere kvalificerede beslutninger på alle niveauer. Hvorledes projektet vil blive evalueret og effektueret Initiativets resultater og fremgang overvåges løbende af den tilknyttede styregruppe. Derudover foretages en slutevaluering. Som et led i den resultatkontrakt, som forventes indgået mellem den udførende organisation og Region Midtjylland, vil der desuden ske statusindberetning, blandt andet i forhold til de opstillede resultatkrav, hvert halve år. Informationsaktiviteter Den færdige rapport (på dansk og engelsk) præsenteres på konference i Region Midtjylland. Fælles pressemeddelelse udsendes. Analysen trykkes og elektronisk udgave lægges på Vindmølleindustrien og Region Midtjyllands hjemmesider. Der informeres om analysen via nyhedsbreve, konferencer mv. Tidsplan 1. august 2011: Analyse arbejdet påbegyndes. 1. februar 2012 analyse foreligger i udkast og sendes til kommentering i styregruppen. 15. marts 2012 analyse version 2011 foreligger (elektronisk). Forår 2012 konklusioner fra rapporten præsenteres på konference i Region Midtjylland. 4 Johansen, J et.al. (maj 2010), Produktion 2025, Center for Industriel Produktion og Institut for Mekanik og Produktion, Aalborg Universitet, Publikationen er udgivet med støtte fra Industriens Uddannelses- og Samarbejdsfond 8

9 2. Strategi for virksomhedsledere Formål og mål for projektet Vindmølleindustrien er under hastig, global omstilling. Globalisering og politiske krav om jobskabelse på de fleste markeder har presset en hastig globalisering og regionalisering igennem. Hvor det tidligere har været muligt at betjene det globale marked fra Danmark, oplever flere relativt små virksomheder krav fra deres kunder om at etablere sig med tilstedeværelse i Europa, USA og Asien og mange har fulgt rådet. Dette stiller store kapitalkrav til virksomhederne, og giver helt nye ledelsesmæssige udfordringer. Prispres fra slutkunder tvinger en hastig industrialiseringsproces igennem. Fra at fabrikanterne har haft direkte kontakt til mange leverandører, går tendensen mod, at komponentleverandørerne skal organisere sig indbyrdes. Nogle skal være direkte leverandører til fabrikanterne og levere systemløsninger, mens andre vil skulle levere ind til disse nye systemleverandører i stedet for til fabrikanten. Samtidig giver prispresset en forstærket tendens til faldende indtjening på egentlig produktion. Historisk har udviklings- og after sales service i leverandørleddet været anset som en integreret del af relationen med kunden, og der har i mange tilfælde ikke været afregnet særskilt herfor. Der er derfor uklare muligheder for at skabe ny indtjening på udviklingsopgaver og after sales opgaver i værdikæden. Dette er også under forandring, og nye relationer skal defineres. For at understøtte danske virksomheders evne og muligheder for at navigere i en global værdikæde under hastig forandring foreslås udvikling og afholdelse af: 2 større strategi workshops med oplægsholdere fra mere modne industrier som f.eks. fly- og/eller bilindustrien 4-5 målrettede fabrikant workshops med både danske og udenlandske vindmøllefabrikanter. Siemens Wind Power A/S har allerede tilkendegivet at de gerne deltager. Interesserede virksomheder henvises til Væksthus Midtjyllands Accelerator rådgivningspakker, hvor det er muligt at få tilskud til op til 300 timers rådgivning. Deltagere i projektet og organisering Projektlederrollen varetages af Vindmølleindustrien. En styregruppe med repræsentanter for følgende organisationer nedsættes: Vindmølleindustrien, MidtVind, Region Midtjylland og evt. andre. 9

10 Beskrivelse af aktiviteter Beskrivelse Opstart august 2011 Udvikling august oktober 2011 Strategiworkshop Fabrikant workshops 2012 juli 2014 Aktivitet Nedsættelse af styregruppe og projektgruppe Udvikling af projektet inkl. overordnet plan for aktiviteter 2 større strategi workshops afholdes i perioden Der afholdes 4-5 målrettede workshops med både danske og udenlandske vindmøllefabrikanter. Forventet erhvervsmæssig effekt Strategi workshops for vindvirksomhedsledere i regionen vil understøtte virksomhedernes evne og muligheder for at navigere på et globalt marked under hastig forandring, samt muligheden for at placerer sig optimalt i værdikæden på det internationale niveau. Hvorledes projektet vil blive evalueret og effektvurderet Initiativets resultater og fremgang overvåges løbende af den tilknyttede styregruppe. Derudover foretages en vurdering af initiativets effekter ved en slutevaluering. Som et led i den resultatkontrakt, som forventes indgået mellem Vindmølleindustrien og Region Midtjylland, vil der desuden ske statusindberetning, blandt andet i forhold til de opstillede resultatkrav, hvert halve år. Informationsaktiviteter Vindmølleindustrien informerer om projektet via hjemmeside, nyhedsbreve, artikler og ved inddragelse af alle relevante parter i projektet. 10

11 3. Virksomhedsudvikling i netværk Formål og mål med fremtidigt netværkssamarbejde Formålet med det nye netværkssamarbejde er at øge de deltagende virksomheders globale konkurrenceevne gennem aktiviteter, der optimerer og effektiviserer udvikling og innovation i værdikæden. Som beskrevet andetsteds i dette program er værdikæden globalt under hurtig forandring, og alle danske virksomheder er berørt. Tætheden af virksomheder der er berørt er særlig høj i Region Midtjylland, hvorfor en klyngeorganisering omkring underleverandører segmentet giver særlig god mening her. Udfordringerne og behovene vil afhænge af, hvor i værdikæden virksomheden befinder sig - der er store potentialer i at lære af hinandens erfaringer. En midtvejsevaluering af det eksisterende netværksarbejde viser således at et flertal af virksomhederne ønsker at fortsætte en formel og uformel vidensdeling med andre virksomheder i regionen, dog er fokus væsentligt ændret pga. erfaringer og udfordringer fra det gamle netværk. I netværkssamarbejdet tilstræbes en organisering, der har et dobbelt formål: - På den ene side ønskes et bredt funderet og åbent netværkssamarbejde, der tillader at en større kreds af virksomheder kan deltage i, og finde partnere til netværkssamarbejde. Det vil kunne være tiltag/konferencer omkring kvalitetssikring, globaliseringstendenser, vindmølletendenser, supply chain integration, service mv. I det bredere netværk er funktionen, at man søger inspiration, knytter uformelle kontakter og lærer andre virksomheder bedre at kende. Dette ses som forudsætning for, at den enkelte virksomhed kan vurdere hvilke andre virksomheder man med fordel kan søge at indgå i tættere, mere forpligtende samarbejdsrelationer med. - På den anden side ønskes facilitering af netværks- og ERFA-grupper af mere forpligtende karakter. Sådanne grupper skal bruges til opstart og støtte til intensive samarbejdsforløb mellem mindre kredse af virksomheder omkring konkrete projekter og handlingsplaner, f.eks. indenfor salg & markedsføring, produktudvikling, systemudvikling, osv. Det er i disse ERFAgrupper vigtigt, at virksomhederne supplerer hinanden med komplementære kompetencer for at få størst mulige synergi-effekter af samarbejdet. Det giver også mulighed for at der starter flere ERFA-grupper op indenfor f.eks. produktudvikling, således at det kan undgås, at konkurrerende virksomheder havner i samme ERFA-gruppe, hvilket erfaringsmæssigt ikke er befordrende for indsatsen og resultaterne. Emnemæssigt forudses netværks- og ERFA-grupperne at igangsætte konkrete aktiviteter indenfor følgende indsatsområder med de angivne mål for indsatsen. 11

12 Indsatsområde Produktudvikling Mål for indsatsen Iværksættelse af konkrete projekter i samarbejde med forsknings- og udviklingsinstitutioner Globalisering Etablering af fælles markedsføringstiltag over for og kontorfaciliteter på de udenlandske markeder Kvalitetsstyring og produktionsoptimering Miljø/CSR Shared Business Intelligence Identifikation og implementering af systemer Identifikation og implementering af CSR Etablering af fælles system til indsamling, kvalificering og bearbejdning af markedsinformation I forbindelse med indgåelse af resultatkontrakt mellem netværket og Region Midtjylland vil der blive defineret konkrete resultatkrav til hvert af foranstående mål for indsatsen. Beskrivelse af aktiviteter I det følgende er de enkelte indsatsområder nærmere beskrevet. Produktudvikling Det er en stor udfordring for vindmølleindustrien forsat at udvikle produkter, som er konkurrencedygtige på det globale marked. Der vil være stigende krav til kvalitet, effektivitet, omkostning pr. produceret kwh og til optimal tilgængelighed for anlæggene. Der er således brug for fortsat udvikling af komponenter og systemer. En del af dette udviklingsarbejde vil hensigtsmæssigt kunne foregå i en vis form for samarbejde mellem virksomheder og forsknings- og udviklingsinstitutioner. I netværkssamarbejdet vil sådanne behov for udviklingsprojekter blive afdækket. Det skal være tale om projekter, hvor mindst 1 af deltagerne er med i netværket. Netværket vil afdække og skitsere udviklingsprojekterne, herunder mulige finansieringskilder, hvorefter deltagerne i udviklingsprojekterne selv overtager arbejdet og omkostningerne med projektbeskrivelse, ansøgninger til fonde og gennemførelse af projekterne. Globalisering Mange af de danske underleverandører til vindmølleindustrien er relativt små virksomheder ikke mindst set i forhold til det globale marked. Virksomhederne vil derfor ofte have fordel af at arbejde sammen om konkrete markedsføringstiltag og etablering af salgskontorer på de udenlandske markeder. Konkrete markedsføringstiltag kan f.eks. være deltagelse i udstillinger, besøg hos potentielle udenlandske kunder og samarbejdspartnere samt modtagelse i Danmark af potentielle udenlandske kunder, som f.eks. vindmøllefabrikanter og andre typer vind virksomheder. 12

13 Under netværket kan gennemføres generelle aktiviteter, som afdækning af aktivitetsog samarbejdsmuligheder og fremstilling af præsentationsmaterialer for netværket. Omkostninger til markedsføringsaktiviteter og -materialer for enkeltvirksomheder samt selve etableringen af salgskontorerne er ikke omfattet af netværksprojektet. Initiativet skal ses som en styrkelse af virksomhedernes globale erfaringer og vil dermed styrke internationaliseringen blandt underleverandørerne til vindmølleindustrien. Kvalitet, produktionsoptimering, miljø/csr, Shared Business Intelligence Disse elementer er afgørende faktorer i bestræbelserne på at øge virksomhedernes professionalisme som samarbejdspartnere over for de store danske og udenlandske vindmøllefabrikanter og skal ses som et vigtigt led i styrkelsen af virksomhedernes konkurrenceevne. Omfattet af netværksprojektet vil være afdækning af muligheder og udarbejdelse af forslag til ordninger og systemer for virksomhederne. Implementering af ordningerne i de enkelte virksomheder vil være uden for netværksprojektet. Igangværende netværkssamarbejde i MidtVind I august 2008 indgik Region Midtjylland resultatkontrakt med Vindmølleindustrien om projektet MidtVind, som er et virksomhedsnetværk inden for underleverandører til vindmølleindustrien. Projektet forløber over 3 år frem til udgangen af juli Status er, at der er 14 virksomheder med i MidtVind, som tilsammen repræsenterer mere end 2000 medarbejdere. Der er tale om jyske virksomheder med hovedvægten på Midtjylland: AB Inventech/Ikast AH Industries/Sdr. Bjert AVN Energy/Silkeborg DAFA/Brabrand Dansk Overflade Teknik/Brande DEIF/Skive deugro Danmark/Herning Electricon/Herning Hydra Grene/Skjern kk-electronic/ikast Liftra/Aalborg Lund & Sørensen/Vejle Niebuhr Gears/Ikast Weissenborn/Vejle Deltagere i projektet og organisering Hovedparten af de nuværende 14 deltagende virksomheder i MidtVind forventes at deltage i det fremtidige netværkssamarbejde. Der forventes således mindst 10 deltagende virksomheder fordelt på 4-6 netværks- og ERFA-grupper ved opstart, voksende til virksomheder fordelt på op til 10 netværks- og ERFA-rupper i løbet af måneder. 13

14 Den enkelte netværksvirksomhed/deltager forudses således at betale et grundbeløb til det brede samarbejde, og derudover i forhold til de aktiviteter, som de deltager i. På den måde sikres, at den nystartede virksomhed med en mindre medarbejderkreds kan komme i gang ved at deltage i enkelte aktiviteter, mens større virksomheder kan drive og deltage i flere netværks- og ERFA-grupper. Forventet erhvervsmæssig effekt Efter gennemførelse af netværksprojektet vil de deltagende virksomheder være bedre rustet med hensyn til global konkurrenceevne. Hvorledes projektet vil blive evalueret og effektvurderet Initiativets resultater og fremgang overvåges løbende af den tilknyttede styregruppe bestående af repræsentanter fra de deltagende virksomheder. Derudover foretages en vurdering af initiativets effekter ved henholdsvis en midtvejsevaluering og ved en slutevaluering. Resultaterne af midtvejsevalueringen kan, såfremt der påvises behov herfor, anvendes til en justering af indsatsen inden for de i projektbeskrivelsen og budgettet givne rammer. Disse evalueringer gennemføres af Vindmølleindustrien som spørgeskema-undersøgelser. Som led i den resultatkontrakt, som forventes indgået mellem Vindmølleindustrien og Region Midtjylland vil der desuden ske statusindberetning, herunder i forhold til de opstillede resultatkrav, hvert halve år. Endelig vil der efter afslutning af projektet blive foretaget en vurdering af de forventede erhvervsmæssige effekter. Effektvurderingen vil blive foretaget ved uvildigt konsulentfirma ved gennemførelse af interviews af de deltagende virksomheder. Informationsaktiviteter Den interne kommunikation i projektet vil foregå via møder, projektets hjemmeside og andre informationsaktiviteter. Over for andre virksomheder og aktører samt offentligheden vil Vindmølleindustrien informere via medlemsblad, hjemmeside, nyhedsbreve, artikler, konferencer mv. Da netværket kan være til inspiration for andre underleverandører, bliver resultat- og erfaringsformidling et vigtigt indsatsområde. Det er vigtigt at vidensopsamlingen i projektet bliver systematiseret og formidlet. Dette vil være til gavn for virksomhederne i netværket, så erfaringerne ikke kun er hængt op på enkeltpersoner, der har deltaget i aktiviteter, men i høj grad også for den øvrige kreds af underleverandørvirksomheder i vindmølleindustrien og for erhvervsudviklingen i øvrigt. Det er dog vigtigt at understrege, at formidlingen af erfaringerne fra projektet skal ske på en måde, der sikre, at der fortsat kan være en høj grad af fortrolighed mellem virksomhederne, samt at der tages konkurrencemæssige hensyn. Tidsplan Opstart af netværksprojektet vil ske ved udløb af det nuværende MidtVind projekt den 1. august 2011, og projektet vil løbe frem til 1. august

15 15 august 2011 december 2011: Forberedelse og opstart af projektet september 2011 februar 2012: Markedsføring af projektet hos regionens virksomheder september 2011 marts 2012: Opstartsmøde i netværk, samt individuelle udviklingsmøder mellem netværksvirksomheder og koordinator oktober 2011 april 2012: Opstartsmøde og igangsætning af nye ERFAgrupper januar 2012 juli 2014: Igangsættelse og afdækning af mulige virksomhedssamarbejder Januar 2012 juli 2014: Igangsættelse af en løbende proces iht. de beskrevne indsatsområder og aktiviteter

16 4. Introduktionsforløb til vindmøllemarkedet Dette delprojekt udgår i sin nuværende form, en del af opgaverne i projektet vil søges løst i et samarbejde mellem Væksthus Midtjylland, Vindmølleindustrien og andre. Formål og mål for introduktionsforløbet Formålet er: At give såvel nystartede som eksisterende virksomheder indsigt i og forståelse for vindenergibranchen. At afklare om den enkelte virksomhed eller branche med fordel vil kunne trænge ind på det globale vindmarked. At hjælpe virksomhederne i gang vha. samarbejde i forskellige netværk/klynger. At styrke den internationale konkurrenceevne for den midtjyske vindmølleindustri generelt. Konkrete mål: Detaljeret kortlægning af potentielle virksomheder i Region Midtjylland inden 1. januar Gruppevis introduktion til vindmøllebranchen, 4 grupper á 5-10 virksomheder introduceres årligt fra 1. januar 2012 Detaljeret afklaring omkring potentiale for minimum 10 virksomheder årligt fra 1. august august Deltagere i projektet og organisering Væksthus Midtjylland er projektleder på projektet. Vindmølleindustrien og midtjyske virksomheder, som har potentiale for at komme til at leverer til det globale vindmarked, deltager i projektet. En styregruppe nedsættes med repræsentanter fra følgende organisationer: Vindmølleindustrien, de lokale erhvervsråd i regionen, Væksthus Midtjylland og Region Midtjylland. Beskrivelse af aktiviteter Beskrivelse Opstart Kortlægning af potentielle virksomheder Aktivitet Nedsættelse af projektgruppe og styregruppe. Ved hjælp af oplysninger fra blandt andet de lokale erhvervsråd og Væksthus Midtjylland kortlægges og udvælges potentielle virksomheder i regionen. Introduktion til Introduktionsforløb for 5-10 virksomheder ad gangen. 16

17 vindmølleindustrien Afklaring omkring vind potentiale Opstart af vind netværk/klynge Detaljeret undersøgelse laves ved hjælp af konsulent og spørgeskema mv. Hvor det er relevant, dannes der klynger jf. Væksthus Midtjyllands KLYNGEmidt program. Eller der dannes mere uformelle netværk. Aktiviteterne skal ses som en overbygning til det eksisterende erhvervsservicesystem. Betydelige dele af grundlaget (bl. a. CRM-systemet) samt den indledende kontakt er allerede være finansieret af kommunerne. De økonomiske muligheder i nærværende projekt er forbeholdt en målrettede screening mht. virksomheders potentiale for at etablere sig på vindmøllemarkedet. Med Væksthus Midtjylland som projektleder sikres en forankring i det eksisterende erhvervsservicesystem samtidigt med at de øvrige tilbud i det eksisterende erhvervsservicesystem kan inddrages, hvor det er relevant. Det gælder f.eks. STARTmidt Accelerator med særlig fokus på spin off og VÆKSTmidt Accelerator, der indeholder muligheder for tilskud til specialiseret rådgivning for at realisere vækstpotentiale. Forventet erhvervsmæssig effekt En del virksomheder, som ikke traditionelt har været tilknyttet vindmølleindustrien, vil med fordel kunne trænge ind på markedet. Det kan f.eks. være virksomheder inden for sensorteknologi eller software. Det globale vindmøllemarkedet er i kraftig vækst, og det vil derfor kunne byde på nye muligheder for vækst for de virksomheder, som ser mulighederne i vindenergibranchen. Nye aktører på markedet med nye kompetencer vil desuden kunne styrke den midtjyske position på vindenergi i forhold til den internationale konkurrence. Derved er der mulighed for at fastholde og udbygge de eksisterende arbejdspladser. Hvorledes projektet vil blive evalueret og effektvurderet Initiativets resultater og fremgang overvåges løbende af den tilknyttede styregruppe. Derudover foretages en vurdering af initiativets effekter ved henholdsvis en midtvejsevaluering og ved en slutevaluering. Resultaterne af midtvejsevalueringen kan, såfremt der påvises behov herfor, anvendes til en justering af indsatsen inden for de i projektbeskrivelsen og budgettet givne rammer. Som et led i den resultatkontrakt, som indgåes mellem Væksthus Midtjylland og Region Midtjylland, vil der desuden ske statusindberetning, blandt andet i forhold til de opstillede resultatkrav, hvert halve år. Endelig vil der ved projektets afslutning blive foretaget en vurdering af de forventede erhvervsmæssige effekter af de igangsatte initiativer. Denne vurdering vil blive foretaget af eksternt konsulent. 17

18 Informationsaktiviteter Via Væksthus Midtjylland og Vindmølleindustriens hjemmeside og nyhedsbreve samt ved konferencer og ved møder med andre brancher og konkrete virksomheder. Væksthus Midtjylland introducerer konceptet for de andre danske væksthuse. Tidsplan Det anbefales, at projektet har en løbetid på ca. 3 år med opstart 1. august 2011 til 1. august Aktivitet Nedsættelse af projektgruppe og styregruppe Kortlægning af potentielle virksomheder Introduktions forløb for udvalgte virksomheder Afklaring omkring vind potentiale Tidsplan Inden 1. oktober 2011 Inden 1. januar 2012 Første gruppe introduceres inden 1. august Ellers løbende i projektperioden. Konsulent forløb hos virksomheder pr. år i perioden 1. august 2012 til 1. august 2014 Opstart af vind netværk/klynge 2-4 klynger/netværk dannes efter behov i perioden 1. august august

19 5. Vind i kompetencegivende uddannelser Delprojektet om Vind i kompetencegivende uddannelser søges bredere funderet ved inddragelse af Region Nordjylland og Region Syddanmark, der tages derfor forbehold for ændringer i de nedenfor beskrevne projektelementer. Et bredere samarbejde vurderes at kunne styrke projektet. Formål og mål for projektet Vindmølleindustrien er en branche under hastig forandring. Branchen oplever en stigende globalisering både med hensyn til produktion og kunder. Køberne af vindmøller er nu typisk store energiselskaber. Købere af vindmøller stiller større og større krav til detaljeret dokumentation af møllernes levetid, da møllernes levetid er tæt forbundet med cost of energy. Det har betydet mange nye krav til fabrikanter, som også videreformidles til leverandører. Fabrikanterne er i gang med konsolideringsproces frem mod færre leverandører. Alle disse ændringer betyder, at de kompetencer, der var essentielle i branchen for 5 år siden, ikke er de samme i dag. Det er derfor vigtigt at nye kompetencer opbygges. Formålet med Kompetenceprojektet er at øge vindindustrien globale konkurrenceevne gennem målrettet, effektivt og brugbar kompetenceudvikling og uddannelse. Kompetenceprojektet har fokus på de tekniske kompetencer, som er nødvendige for yderligere at strømline og optimere produktionen. Mange underleverandører til vindmølleindustrien oplever, at deres kunder stiller større og mere specifikke krav til kvalitet og dokumentation. De nye krav nødvendiggør, at underleverandørerne opbygger flere kompetencer inden for kvalitet, test og optimering af produktionen. Mål for fase 1: Vindmølleindustrien i samarbejde med Region Midtjylland opbygger projektorganisation med inddragelse af alle relevante parter inden 1. september Grundig skriftlig analyse af vindmølleindustriens fremtidige behov for uddannelse og efteruddannelse foreligger 1. januar Analysen har fokus på de tekniske kompetencer. Mål for fase 2: I hver tidsperiode (se nedenstående) udvikles minimum 1 uddannelse eller 2 kursus eller kompetenceudviklings forløb. I samme periode afprøves de udviklede kursus og kompetenceudviklings forløb i pilottest. Nye uddannelser vil afhængig af uddannelsernes længde ikke nødvendigvis kunne afprøves i projektperioden. Periode 1: februar august 2013 Periode 2: august august 2014 Deltagere i projektet og organisering Projektleder for projektet er ASE; Aarhus School of Engineering, der drives af Århus Universitet og Ingeniørhøjskolen i Århus. Ingeniørhøjskolen i Århus leverer den daglige projektledelse og sikrer afrapportering. 19

20 I projektets styregruppe deltager Vindmølleindustrien, Region Midtjylland og andre så som repræsentant fra MidtVinds HR gruppe, repræsentant fra GTS institut, samt repræsentanter for centrale virksomheder udpeget af Vindmølleindustrien og Region Midtjylland. Projektorganisation opbygges med repræsentanter for Vindmølleindustrien, virksomheder fra industrien og fra øvrige relevante uddannelsesinstitutioner udover ASE, fx Ålborg Universitet, Syddansk Universitet, Aarhus Maskinmesterskole og andre relevante uddannelsesaktører. Beskrivelse af aktiviteter Faser Fase 1 Afklaring af behov Fase 2 Konkrete kompetenceudviklingsprojekter udvikles inkl. evt. pilotfase Aktivitet I første del af projektet kortlægges vindmølleindustriens behov i tæt samarbejde med vindmølleindustrien, virksomheder i branchen, deltagerne og relevante forsknings- og uddannelsesinstitutioner. De i fase 1 identificerede kompetenceudviklingsbehov søges dækket ved udvikling af særlige forløb (kurser, uddannelser, kompetenceudviklingsforløb mv.), der tilgodeser udviklingsbehovene hos branchens aktører, jf. ideerne i Mulige elementer i Fase 2. De udviklede forløb testes i pilotforløb. Mulige elementer i Fase 2 Test tekniker/ingeniør Vindmølleindustrien er i en fase, hvor produktionen systematiseres og standardiseres for at højne møllernes pålidelighed. Det betyder, at der såvel hos fabrikanter som hos underleverandører er et øget behov for test og dokumentation. I udlandet har man længe haft uddannelser direkte målrettet mod at generere testingeniører. Der er et kritisk behov for testingeniør-kompetencer i Danmark, men uddannelserne leveres ikke i Danmark for nuværende. Efteruddannelse med fokus på pålidelighed Automatisering og robotteknologi Accelererede tests, som HALT og HASS er en vifte af teknikker, som anvendes til at stimulere og accelerere fejlmekanismer i elektriske, elektroniske og mekaniske konstruktioner. Kurser i disse teknikere specielt målrettet vindmøller har længe været efterspurgt af leverandørernes udviklingsingeniører. En måde at bibeholde arbejdspladser i Danmark er at gøre produktionsprocessen i virksomhederne billigere bl.a. ved automatisering. Der er en stigende opmærksomhed på dette også inden for forskningsverdenen, og flere universiteter har inkluderet området i deres forskning. 20

21 Skitse til mulige løsningsmodeller på Fase 2 aktiviteter Uddannelsesspecialiseringer Efteruddannelsesmodeller I Danmark Afhængig af behovsafklaringen vil der skulle udvikles en række uddannelseselementer med henblik på test-teknik, automatisering mv., alt sammen koblet sammen med en systemforståelse; der kan indledningsvis identificeres tre fokusområder for kompetenceforøgelse i relation til det skitserede behov: 1. Revision af eksisterende uddannelsesmoduler for at tilgodese specielt behov for grundlæggende viden (eksempelvis statistik, materialekendskab m.v.) 2. Specialiseringsforløb på bacheloruddannelser baseret på cases fra vindmølleindustrien, suppleret med særlige kursusforløb. Sådanne forløb vil typisk være tværfaglige. 3. Projektforløb på Kandidatuddannelserne, som bygger videre på de under pkt. 2 nævnte forløb Behovsstyrede kurser og forløb udvikles og udbydes som specifikke kursusforløb i samarbejde med SMV ere i branchen, samt Vestas og Siemens. Efteruddannelsesmodeller udenfor Danmark Behovsstyrede forløb udvikles og udbydes på relevante eksportmarkeder for specielt danske SMV ere tentativt med deltagelse af kerneaktører fra omfattede eksportmarkeder, således at Regionens/Danmarks position indenfor Wind Power udbygges. Specielt søges udviklet og gennemført en række særlige faglige kompetencegivende Campforløb af 1-2 ugers varighed. Forventet erhvervsmæssig effekt De nye uddannelsestilbud og skræddersyede kursus- og kompetenceudviklingsforløb skal bidrage til at industrien styrker sin konkurrencekraft på et globalt vindenergi marked, bl.a. gennem rekruttering & videreudvikling af kompetencer. Hvorledes projektet vil blive evalueret og effektueret Projektets resultater og fremdrift overvåges løbende af den tilknyttede styregruppe. Derudover foretages en vurdering af initiativets effekter efter fase 1 samt en slutevaluering. Resultaterne af evalueringen efter fase 1 kan bevirke en justering af indsatser og budget. Evalueringerne foretages af styregruppen. Som et led i den resultatkontrakt, der indgås mellem projektleders organisation og Region Midtjylland gennemføres statusindberetninger hvert halve år. 21

22 Endelig vil de erhvervsmæssige effekter af de igangsatte initiativer evalueres af eksternt konsulent, bl.a. med henblik på best practice i eksekvering af dette og tilsvarende projekter. Informationsaktiviteter Projektleder informerer om projektet via hjemmeside, deltagelse i konferencer, nyhedsbreve, artikler og ved inddragelse af alle relevante parter i projektet. Vindmølleindustrien informerer om kursusforløb mv. via nyhedsmail, hjemmeside, konferencer mv. Tidsplan Det er vigtigt, at projektet faseopdeles, så de initiativer, der igangsættes i projektet, bygger på en grundig analyse af branchens behov. Fase 1: 1. august januar 2012 Fase 2: 1. februar august Udvikling af uddannelser, kursusforløb eller andet vil kunne i gangsættes allerede i fase 1. 22

23 6. Markedsføring af regionen som Wind Power Hub Formål og mål for projektet Globalt set er der en hård konkurrence om at tiltrække internationale virksomheder til eget land og region, og den konkurrence bliver ikke mindre i fremtiden. Regionen og Danmark generelt har den udfordring, at lønniveauet er højt set i forhold til de lande, som vi normalt sammenligner os med. Den udfordring bliver større jo længere vi fjerner os fra Europa. Inden for vindområdet har Region Midtjylland en unik spidskompetence, da der i regionen findes alle de kompetencer der kræves for at bygge en vindmølle. Det er unikt og findes pt. ikke andre steder i verden. Regionens spidskompetence inden for vindteknologi gør regionen attraktiv for andre virksomheder i vindbranchen. Det er derfor en oplagt mulighed, at regionen udnytter og forstærker sit brand, som wind power hub. Invest in Denmark er den nationale investeringsfremme organisation, der er ansvarlig for at fremme og fastholde internationale virksomheder i hele Danmark. De regionale projektledere i vestlige del af Invest in Denmark er finansieret via de regionale vækstfora i Region SydDanmark, Region Midt og Region Nord. Invest in Denmark arbejder i dag på at tiltrække nye internationale virksomheder i bredeste forstand. Den forestående EWEA konference med deltagelse af alle væsentlige globale vindmøllevirksomheder er en enestående mulighed for at fremvise de danske kompetencer og virksomheder. Ved at kombinere kompetencerne fra Vindmølleindustrien og Invest in Denmark, kan der i forbindelse med den forestående EWEA12 konference i København gøres en målrettet indsats for at markedsføre regionen og Danmark overfor virksomheder på det globale vindmarked. Vindmølleindustrien kan derfor varetage følgende roller: Medvirke som sparringspartner for Invest in Denmark ved udarbejdelse af nye argumenter for etablering i Danmark Gennemførelse af delegationsbesøg og events i forbindelse med EWEA Medvirke til at skabe kontakter til nationale og internationale vindvirksomheder Deltagere i projektet og organisering Projektlederrollen varetages af Vindmølleindustrien. Projektet udføres i samarbejde mellem Vindmølleindustrien og Invest in Denmark. En styregruppe med repræsentanter for følgende organisationer nedsættes: Vindmølleindustrien, Invest in Denmark, Århus Kommune, Ikast-Brande Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune, Norddjurs Kommune og Region Midtjylland. 23

24 Beskrivelse af aktiviteter Beskrivelse Opstart august 2011 Planlægning september 2011 Kortlægning af potentielle case virksomheder Kortlægning af potentielle internationale virksomheder EWEA 12 konference Aktivitet Nedsættelse af styregruppe og projektgruppe Der udarbejdes en overordnet aktivitetsplan for projektet Her udvælges i samarbejde med Invest in Denmark repræsentative og teknologiførende virksomheder indenfor hydraulik, elektronik, metal, software mv., som vil være gode samarbejdspartnere for de internationale virksomheder. Vindmølleindustrien medvirker til og kommer med input til den liste over internationale virksomheder, der vil kunne drage fordel af at etablere sig i Regionen Events og delegation til regionen Forventet erhvervsmæssig effekt Gevinsten er udbygning og fastholdelse af regionens teknologiske førerposition, virksomheder samt nye arbejdspladser. Som en sidegevinst kan de nuværende danske leverandører om muligt drage nytte af samhandel med de nye virksomheder. Hvorledes projektet vil blive evalueret og effektvurderet Initiativets resultater og fremgang overvåges løbende af den tilknyttede styregruppe. Derudover foretages en vurdering af initiativets effekter ved en slutevaluering. Informationsaktiviteter Vindmølleindustrien informerer om projektet via hjemmeside, deltagelse i konferencer, nyhedsbreve, artikler og ved inddragelse af alle relevante parter i projektet. 24

OFFSHORE PÅ VINGERNE

OFFSHORE PÅ VINGERNE OFFSHORE PÅ VINGERNE Nyt projekt skal styrke og synliggøre dansk know how inden for havvindmølleteknologi Få adgang til markedet Opkvalificering af din virksomhed Få hjælp til at komme i gang Nyt, spændende

Læs mere

BILAG TIL. UDBUD AF EKSTERN EVALUERING VEDR. KOMPETENCEFORSYNINGmidt

BILAG TIL. UDBUD AF EKSTERN EVALUERING VEDR. KOMPETENCEFORSYNINGmidt BILAG TIL UDBUD AF EKSTERN EVALUERING VEDR. KOMPETENCEFORSYNINGmidt NOVEMBER 2014 Indhold INDLEDNING... 3 PROJEKTBESKRIVELSE AF KOMPETENCEFORSYNINGmidt... 3 Udfordringer... 3 Baggrund... 4 Grundlag...

Læs mere

Opfølgning 1. marts 2013. Resultatkontrakt. Vedrørende. CleanTEKmidt. 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11

Opfølgning 1. marts 2013. Resultatkontrakt. Vedrørende. CleanTEKmidt. 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11 Opfølgning 1. marts 2013 Resultatkontrakt Vedrørende CleanTEKmidt 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11 Region: Region Midtjylland (RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

KKR Midtjylland 10. juni 2011. Status 1. januar 31. maj 2011. Strategi 2011-13

KKR Midtjylland 10. juni 2011. Status 1. januar 31. maj 2011. Strategi 2011-13 KKR Midtjylland 10. juni 2011 Status 1. januar 31. maj 2011 Strategi 2011-13 Geografisk fordeling af vækstkortlægninger (specialiseret erhvervsservice) 1. januar 31. maj 2011 Geografisk fordeling af vækstkortlægninger

Læs mere

Netværk som løftestang til erhvervsudvikling. MEA d. 23. maj 2013. Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune

Netværk som løftestang til erhvervsudvikling. MEA d. 23. maj 2013. Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune Netværk som løftestang til erhvervsudvikling MEA d. 23. maj 2013 Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune Vækstudfordringer for Danmark - Demografisk pres Arbejdsstyrken reduceres de kommende

Læs mere

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 2008-30. november 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-17-08 Kontraktens parter

Læs mere

Midtjysk Eksport og Internationaliseringsprogram

Midtjysk Eksport og Internationaliseringsprogram Midtjysk og Internationaliseringsprogram Mission: Moskva, juni 2013 Claus Mortensen Projektleder Agro Park/GLOBALmidt Agro Park, 14 marts 2013 INTERNATIONALISERING AF DIN VIRKSOMHED - At give mulighed

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

Opfølgning 1. september 2010. Resultatkontrakt. Vedrørende. Netværk MidtVind. 1. august 2008 31. juli 2011 Journalnummer: 1-30-76-6-09

Opfølgning 1. september 2010. Resultatkontrakt. Vedrørende. Netværk MidtVind. 1. august 2008 31. juli 2011 Journalnummer: 1-30-76-6-09 Opfølgning 1. september 2010 Resultatkontrakt Vedrørende Netværk MidtVind 1. august 2008 31. juli 2011 Journalnummer: 1-30-76-6-09 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD, VIBORG KOMMUNE OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé:

Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé: Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé: Jobrotationsordningen kan bidrage med både kompetenceløft af arbejdsstyrken og medvirke til at bekæmpe ledigheden.

Læs mere

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG Mere samarbejde 2011-2013 IF/MI handlingsplan for lokale uddannelsesudvalg 2011-2013 Handlingsplanens formål og målsætninger Den fælles IF/MI LUU-handlingsplan

Læs mere

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Regeringens strategi Virksomheder V V Æ V Æ K V Æ K S V Æ K S T 2015 Virksomhedernes udfordringer Fald i Industrieksporten på +16% fra jan 2008

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Stålcentrum-RTC. Teknologicenter for procesudstyr til fødevareindustrien. Anne R. Boye-Møller, seniorkonsulent

Stålcentrum-RTC. Teknologicenter for procesudstyr til fødevareindustrien. Anne R. Boye-Møller, seniorkonsulent Stålcentrum-RTC Teknologicenter for procesudstyr til fødevareindustrien Anne R. Boye-Møller, seniorkonsulent anne.boye-moller@teknologisk.dk info@staalcentrum.dk Stålcentrums åbningskonference Kolding,

Læs mere

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode.

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Bornholm, 19. juni 2014 v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk En globalt konkurrencedygtig region - Erhvervsudviklingsstrategi

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Midtjysk Iværksætterfond 1. januar 201231. december 2014 Journalnummer: 13370712 Kontraktens parter Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Eannr: 5

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation Fokusområder i 2014 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status Vækstfabrikkerne Projektets baggrund, indhold og status Agenda 1 Formål og baggrund Målsætninger, erhvervspolitisk rationale og finansiering Værdiskabelse for iværksættere og andre aktører Indhold Faglige

Læs mere

Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen. torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00

Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen. torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00 Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00 Indlæg v. Hans Henrik Bruhn, Nordjysk FødevareErhverv Projekt Fødevareindsatsen - et unikt

Læs mere

hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu!

hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu! hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu! Hub North inviterer til gratis, målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Det er sidste chance for at sikre sig en af de

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr: 5 798

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthusene i Danmark - Fakta I alt 5 Væksthuse i Danmark ét i hver region. Væksthus Nordjylland Væksthus Midtjylland Væksthus Syddanmark Væksthus Sjælland Væksthus

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 TV/PF 15.11. 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk

Læs mere

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 VÆKSTHUS SYDDANMARKS TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 SKAB VÆKST MED PROFESSIONEL BESTYRELSE. 5. MAJ 2015. VÆKSTHUSENE Gør udfordringer til muligheder PROGRAM FOR DAGEN 1. 15.00. Velkomst og introduktion til

Læs mere

Funktionelle erhvervsregioner

Funktionelle erhvervsregioner Funktionelle erhvervsregioner Når kommuner arbejder på tværs af grænser: International frem for sognebaseret vækstkultur KL s Erhvervstemadag 13. september 2013 v/ Gregers André Pilgaard og Jan Beyer Schmidt-Sørensen,

Læs mere

v/hans Henrik Bruhn, Teknologisk Institut Operatøropgave: Måling af foreløbig effekt for deltagere i projekt Innovation i Øjenhøjde.

v/hans Henrik Bruhn, Teknologisk Institut Operatøropgave: Måling af foreløbig effekt for deltagere i projekt Innovation i Øjenhøjde. VIFU Videncenter for fødevareudvikling Att.: Gunhild Brynning Nupark 51 7500 Holstebro Konsulentopgave Århus, 10. januar 2011 1 1. Effektmåling i projekt Innovation i øjenhøjde v/hans Henrik Bruhn, Operatøropgave:

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder Kortlægning af den danske Offshorebranche Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer viden til handling analyse af forretningsområder Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere

Læs mere

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads 1. Baggrund Delprojektet Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads udspringer af det oprindelige projekt 11 om attraktive arbejdspladser.

Læs mere

Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model

Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model Favrskov Kommune er kåret som Østjyllands bedste erhvervskommune i 2010, 2011,

Læs mere

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland Informations- og kommunikationsstrategi for Fødevareplatformens mål er at sikre en koordinering mellem relevante aktører og videninstitutioner samt at fungere som katalysator og inspirator indenfor fødevareområdet

Læs mere

Den 21. august 2014. Sags ID: SAG-2013-07271 Dok.ID: 1829028. JSP@kl.dk/hkm Direkte 3370 3252 Mobil 2947 2313

Den 21. august 2014. Sags ID: SAG-2013-07271 Dok.ID: 1829028. JSP@kl.dk/hkm Direkte 3370 3252 Mobil 2947 2313 Projektbeskrivelse: Afdække og arbejde med nye roller på biblioteksområdet. Udvikling af nye funktioner på folkebibliotekerne hvilke roller og kompetencebehov sætter det på dagsordenen Folkebibliotekerne

Læs mere

Opfølgning 1. marts 2014. Resultatkontrakt. Vedrørende CleanTEKmidt. 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11

Opfølgning 1. marts 2014. Resultatkontrakt. Vedrørende CleanTEKmidt. 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11 Opfølgning 1. marts 2014 Resultatkontrakt Vedrørende CleanTEKmidt 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11 Region: Region Midtjylland (RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800

Læs mere

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006 Forslag til Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering Intern version 28. august 2006 Indledning Region Aalborg Samarbejdet og Aalborg Erhvervsråd skal drøfte hvordan

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12 Resultatkontrakt Vedrørende Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland Regional Udvikling

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Indledning En ny strategi for iværksætterindsatsen skal sikre en styrket og sammenhængende indsats, der skaber flere nye iværksættere, vækstvirksomheder

Læs mere

Direktørens beretning 2014

Direktørens beretning 2014 Jeg vil gerne starte med at sige, at jeg har glædet mig rigtig meget til denne dag. Glædet mig til igen at deltage i en generalforsamling, hvor mere end 200 lokale erhvervsfolk viser interesse og opbakning

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Internationalisering af midtjyske virksomheder] [1. august 2011 til 1. september 2013 ] Journalnummer: 1-33-76-2-11

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Internationalisering af midtjyske virksomheder] [1. august 2011 til 1. september 2013 ] Journalnummer: 1-33-76-2-11 M, Resultatkontrakt Vedrørende [Internationalisering af midtjyske virksomheder] [1. august 2011 til 1. september 2013 ] Journalnummer: 1-33-76-2-11 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional

Læs mere

SDU Erhverv. Kurser og konferencer. Marts 2014

SDU Erhverv. Kurser og konferencer. Marts 2014 1 SDU Erhverv Kurser og konferencer Marts 2014 2 Forskningsbaseret efteruddannelse Syddansk Universitets Efteruddannelse tilbyder kurser og konferencer opdateret med den nyeste forskningsbaserede viden.

Læs mere

Virkningsteori og virkningsevaluering

Virkningsteori og virkningsevaluering Virkningsteori og virkningsevaluering Hvad er en virkningsteori? En virkningsteori er en beskrivelse af sammenhængene mellem en organisations eller et projekts aktiviteter og den virkning som er målet

Læs mere

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1. Teledialog med anbragte børn og unge Projektbeskrivelse Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.0 Projektejer Projektleder Programleder Preben Siggaard, CBF Stinne Højer

Læs mere

Fremtidens UDFORDRINGER

Fremtidens UDFORDRINGER HUB NORTH - 2ND ANNOUNCEMENT Fremtidens UDFORDRINGER skal loses nu! Hub North inviterer til målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Du kan sikre dig en plads ved at

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Keld Bødker, Finn Kensing og Jesper Simonsen, RUC/datalogi Projektet foregår i et samarbejde mellem Danmarks Radio, H:S Informatik, WMdata Consulting A/S og

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012. Spørgsmål:

Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012. Spørgsmål: Koncern POLITIKERSPØRGSMÅL Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012 Opgang Direkte Mail Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Opstart af samarbejdet Afgivelse af

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 30. juni 2014. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 30. juni 2014. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende Fastholdelse af udenlandske studerende 1. marts 2012 30. juni 2014. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Anbefalinger og strategi for

Anbefalinger og strategi for Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 105 Offentligt Dansk Mode Anbefalinger til en fremtidig erhvervsstrategi Eva Kruse, Direktør for Danish Fashion Institute Anbefalinger og

Læs mere

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Kommissorium Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 Indhold 1: Formål... 3 2: Indhold og opgaver...4 3: Organisering... 4 4: Forretningsorden... 6 5: Finansiering

Læs mere

Det danske ERP marked

Det danske ERP marked Det danske ERP marked ComputerCamp seminar 25. marts 2009 Herbert Nathan Indhold Introduktion til HerbertNathan & Co Nogle indledende system begreber ERP-markedet leverandører og trends Hvorfor anskaffe

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Tillæg til resultatkontrakt Vedrørende Erhvervsudvikling indenfor biomasse til energi Journalnummer: 1-33-76-24-3-10

Tillæg til resultatkontrakt Vedrørende Erhvervsudvikling indenfor biomasse til energi Journalnummer: 1-33-76-24-3-10 Tillæg til resultatkontrakt Vedrørende Erhvervsudvikling indenfor biomasse til energi Journalnummer: 1-33-76-24-3-10 Projektets titel På vej mod methansamfundet? - anvendelse af brint til opgradering af

Læs mere

Resultatkontrakt BASAL LOKAL ERHVERVSSERVICE 01.01 2015 31.12 2018

Resultatkontrakt BASAL LOKAL ERHVERVSSERVICE 01.01 2015 31.12 2018 Resultatkontrakt BASAL LOKAL ERHVERVSSERVICE 01.01 2015 31.12 2018 1 BESKRIVELSE AF OPGAVEN Opgaven omfatter følgende aktivitetstyper: 1. Vejledning og problemafklaring af iværksættere og virksomheder

Læs mere

Konsortier på energiområdet

Konsortier på energiområdet Konsortier på energiområdet 1. Indledning og baggrund Oprettelsen af EUDP har tilvejebragt nye midler til udviklings- og demonstrationsprojekter. Derfor må det forventes, at der i de kommende år bliver

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

Markedsføringsgruppen

Markedsføringsgruppen Udvalgets sammensætning: Repræsentanter for kommunerne: Lone Jager Neldeberg - Ikast-Brande Kommune Mette Højborg - Herning Kommune Kristian Brøns Nielsen - Viborg Kommune Bo Kristensen - Syddjurs Kommune

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 6. juni 2014 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 Baggrund/Indledning Indsatsen i Væksthusene giver et positivt samfundsøkonomisk afkast, viser en ekstern evaluering

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Projektlederhåndbog

Randers Social- og Sundhedsskole Projektlederhåndbog Randers Social- og Sundhedsskole Projektlederhåndbog - Guide til projektlederen 2012 Indhold Begrebsafklaringer... 2 Projekt... 2 Projektgruppe... 2 Projektleder... 2 Følgegruppe... 2 Styregruppe... 2

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt Resultatkontrakt Vedrørende Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt [11. september 2008-1. august 2011] Journalnummer: 1-33-76-22-9-08 Kontraktens parter Region: Operatør: Region

Læs mere

Disposition for præsentation

Disposition for præsentation Analyse af udbuddet og behovet for kompetenceudvikling inden for offshore energisektoren i Danmark, Norge, England og Tyskland Ved Jakob Stoumann, Chefanalytiker Oxford Research Oxford Research A/S Falkoner

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Præsentation af Innovation Fur Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Dagsorden Ideen bag Innovation Fur Initiativtagere Igangsætning - projektsekretariat Betydning for borgere og virksomheder på

Læs mere

Arbejdsplads til nye danskere

Arbejdsplads til nye danskere Arbejdsplads til nye danskere Mangfoldighedsprogram 2006-2009 Baggrund for programmet Der skal være plads til flere nydanskere på det danske arbejdsmarked. Det er en vigtig målsætning for regeringen. En

Læs mere

Delprojekt: Rekruttering og fastholdelse

Delprojekt: Rekruttering og fastholdelse D ET FÆLLESKOMMUNALE K VALITETSPROJEKT Delprojekt: Rekruttering og fastholdelse 1. Baggrund Den demografiske udvikling indebærer for kommunerne en dobbelt udfordring - flere ældre øger efterspørgslen efter

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

OFFSHORE HVORDAN? Konference for små- og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshore branchen. Velkommen

OFFSHORE HVORDAN? Konference for små- og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshore branchen. Velkommen , Velkommen Dagsorden 1. Velkomst og præsentation. Offshore Center Danmark ved Allan Christensen 2. Historik og nøgletal. Fiskeri- og Søfartsmuseet ved Morten Hahn-Petersen 3. SMV og offshore. Syddansk

Læs mere

Sådan får du hjælp i Væksthuset til din virksomheds eksport? Steen Lohse Væksthus Hovedstadsregionen. Vækstmøde den 28.

Sådan får du hjælp i Væksthuset til din virksomheds eksport? Steen Lohse Væksthus Hovedstadsregionen. Vækstmøde den 28. Sådan får du hjælp i Væksthuset til din virksomheds eksport? Steen Lohse Væksthus Hovedstadsregionen Vækstmøde den 28. januar 2014 Et Væksthus i hver region Målgruppen er ambitiøse virksomheder og iværksættere

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Att.: Udviklingskonsulent Kia McDermott

Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Att.: Udviklingskonsulent Kia McDermott Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Att.: Udviklingskonsulent Kia McDermott Middelfart d. 23.01.2012 Vedr. Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd

Læs mere

Indkaldelse af tilbud om Udvikling af PC spil til brug for uddannelse

Indkaldelse af tilbud om Udvikling af PC spil til brug for uddannelse Indkaldelse af tilbud om Udvikling af PC spil til brug for uddannelse om Spillet skal udvikles som en del af projektet, et projekt støttet af Vækstforum Syddanmark og EU's regionalfond. Projektet Energi

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

Energitjenesten 3.0. - borgernær energirådgivning og information. Baggrundsbeskrivelse

Energitjenesten 3.0. - borgernær energirådgivning og information. Baggrundsbeskrivelse Energitjenesten 3.0 - borgernær energirådgivning og information Baggrundsbeskrivelse Energitjenesten har siden 2005 ydet uafhængig og uvildig energirådgivning og information til danske energiforbrugere.

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Gulvbranchens strategiplan 2015 2019

Gulvbranchens strategiplan 2015 2019 Gulvbranchens strategiplan 2015 2019 Foto: Interface arkiv 1 Intro Gulvbranchens bestyrelse har på et strategiseminar i oktober 2014 diskuteret og sammenfattet de overordnede strategiske mål for foreningens

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

Norddanmark På toppen af IKT Et overblik

Norddanmark På toppen af IKT Et overblik Norddanmark På toppen af IKT Et overblik Norddanmark På toppen af IKT IKT kompetencekatalog ikt forum har fra april til oktober 2006 gennemført en afdækning af ikt kompetencerne i Norddanmark inden for

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark

Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark Klynger og netværk Den praktiske tilgang, skaber det værdi og Hvorfor er der kommet fokus på det nu? National strategi for

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE Januar 2015 1. Aftalens parter Aftalens parter er Fredericia Kommune og Business Fredericia. 2. Formål Formålet med samarbejdsaftalen

Læs mere

Anders Laustsen, Projektkoordinator 17. Juni 2015

Anders Laustsen, Projektkoordinator 17. Juni 2015 Anders Laustsen, Projektkoordinator 17. Juni 2015 Netværkets organisering Hvad er vi sat i verden for? at bygge bro mellem vidensinstitutioner og produktionsvirksomheder med højværdiproduktion med henblik

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere