Udvikling og omstilling i Vindmølleindustrien i Region Midtjylland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvikling og omstilling i Vindmølleindustrien i Region Midtjylland"

Transkript

1 11. april 2011 Udvikling og omstilling i Vindmølleindustrien i Region Midtjylland Indhold: - Programmet generelt..side 1-1. Analyse: Hvordan sikrer vi omstilling?.side 6-2. Strategi for virksomhedsledere..side 9-3. Virksomhedsudvikling i netværk side Introduktionsforløb til vindmøllemarkedet.side Vind i kompetencegivende uddannelser side Markedsføring af regionen som Wind Power Hub.side 23 Programmet generelt Udvikling og omstilling i Vindmølleindustrien i Region Midtjylland Vindmølleindustrien i Danmark har gennem flere år oplevet kraftige vækstrater både hos de etablerede vindmølleproducenter samt hos den store underskov underleverandører. I Region Midtjylland er 2/3 af den danske vindmølleindustri er placeret både når der måles på omsætning og arbejdsstyrke Den konstante fremgang sluttede brat med finanskrisen i november Den samlede danske beskæftigelse i vindmølleindustrien faldt fra skønnet ansatte ultimo 2008 til ultimo 2009, hvoraf godt personer skønnes at have haft arbejdssted i Region Midtjylland. Finanskrisen og de mange nye aktører på det globale vindmøllemarkedet har betydet en øget priskonkurrence, og alle størrelser virksomheder er under pres, for at industrialisere og effektivisere deres produktion. Hovedparten af justeringerne i arbejdsstyrken skyldes at væksten i salget globalt set har været fraværende. I oktober 2010 varslede Vestas således på den baggrund yderligere afskedigelser, der vil berøre ca medarbejdere i Region Midt, primært i Viborg, Århus og Randers. Finanskrisen har accelereret en igangværende globalisering både på kunde- og på produktionssiden. Vindmøllemarkedet har ændret sig fra salg af enkelt møller til salg af vindmølleparker til store energiselskaber. Det har betydet skærpede tekniske krav til møllerne, og fabrikanterne er derfor i gang med en systematisering og standardisering af produktionen. Denne proces stiller store krav til kvalitet såvel internt som til leverandører. Vindmøllefabrikanterne er i gang med en konsolideringsproces på leverandørområdet jf. nedenstående figur. Det betyder stigende lokal sourcing nær globale produktionsfaciliteter samt en udvikling frem mod færre nøgleleverandører. De eksisterende midtjyske leverandører oplever derfor et stort pres og kan forvente yderligere krav om høj kvalitet, pålidelighed, lagerstyring, innovation, prisreduktion samt krav om medflytning af produktion/kontor til udlandet.

2 Det sætter alle under pres, men specielt de små og mellemstore midtjyske underleverandør virksomheder mærker til denne udfordring, eftersom de i international sammenhæng er små og oftest ikke har noget egentligt slutprodukt, og derfor dybt afhængige af de store fabrikanters ordreindgang og succes. De danske leverandører til vindmøllefabrikanterne har traditionelt haft en stærk position på markedet, deres produkter bygger på mange års erfaring og knowhow, som er erhvervet gennem mange års vækst i relation til såvel danske som internationale vindmølleproducenter. De midtjyske leverandører har været i stand til at levere produkterne i den efterspurgte kvalitet, mængde og pris, samtidigt har vindmøllefabrikanterne haft for vane at håndtere et stort antal underleverandører. De danske underleverandører står overfor et strategisk valg: skal de satse på fortsat at være leverandører til de store danske vindmøllefabrikanter via deres produktion i Danmark, eller skal de følge trop ud i den store verden ved hjælp af lokale repræsentationer, måske med tilknyttet lager og produktion. Skal underleverandørerne søge at blive leverandører til mange andre vindmøllefabrikanter rundt om i verden. Regionen er af virksomhederne blevet bedt om hjælp til denne omstillingsproces. Begrundelse for valg af initiativer Det er nødvendigt at understøtte den store mængde af underleverandører i regionen, såfremt de skal gøre sig forhåbninger om at forblive leverandører til de store globale vindmøllefabrikanter, og derfor at fastholde og udbygge de muligheder for den ønskede fastholdelse og vækst af arbejdspladser i regionen. En række regioner i de nabolande som vi normalt sammenligner os med, har de seneste år sat massivt ind for at tilbyde støtte og tiltrække leverandørvirksomheder inden for vindmølleindustri. Programpakken skal derfor også ses i et perspektiv om konkurrence mellem lande om at fastholde arbejdspladser. 2

3 Overordnet har vindmølleindustrien en række behov: Grundig analyse af branchens globale udfordringer og regionale muligheder som grundlag for at træffe mere kvalificerede beslutninger på forskellige niveauer: virksomhed, brancheforening, og myndigheder. Flere fabrikantdrevne testpladser til test af store vindmøller. Faciliteter og mulighed for fuldskala test af naceller og kritiske komponenter. Forskning i vindteknologi. Styrket strategisk forståelse af de forskellige virksomheders plads i en global industri, samt styrket samarbejde i værdikæden for at stå stærkere i den globale konkurrence. Nye kompetencer på alle niveauer for at kunne navigere i den nye virkelighed. Et introforløb for nye virksomheder vil: Introducere nye virksomheder til et globalt vækstmarked. De nye virksomheder kan tilføre branchen nye kompetencer, som måske kan blive en konkurrencemæssig fordel for branchen. Det kan f.eks. være sensorteknologi og avanceret software. Mange af de identificerede behov er søgt dækket i denne Vækstforum Midtjyllands programpakke. Det er ikke muligt på regionalt niveau at udpege flere testpladser til vindmøller. Det identificerede behov for faciliteter til fuldskala test af komponenter kan også kun delvis dækkes på regionalt niveau. De foreslåede initiativer er valgt, hvor det vurderes at branchen lokalt set får mest ud af indsatsen, og som kan danne grobund og erfaring for hele underleverandør branchen. Den samlede programpakkes erhvervsmæssige effekt Ved at understøtte vindmølleindustri og fastholdelsen af et innovativt underleverandør netværk, kan man videreudvikle den allerede eksisterende midtjyske Wind Power Hub. Dermed understøtter programpakken Region Midts erhvervsmæssige målsætninger i megasatsningen Energi og Miljø, samt målsætningerne omkring uddannelse og kompetenceudvikling, innovation og globalisering. En opdateret analyse af Danmark som Wind Power Hub og industriens fremtidige muligheder og udfordringer vil være til gavn for virksomhederne i branchen, for Vindmølleindustrien (brancheforening) og for samfundet, da analysen vil kunne danne grundlag for at træffe mere kvalificerede beslutninger på alle niveauer. Strategiforløbet for vindvirksomhedsledere i regionen vil understøtte virksomhedernes evne og muligheder for at navigere på et globalt marked under hastig forandring, samt muligheden for at placerer sig optimalt i værdikæden på det internationale niveau. Et nyt netværk for virksomhedsudvikling baseret på det eksisterende regionalt støttede netværksprojekt MidtVind vil styrke de deltagende virksomheders globale konkurrenceevne og inspirere andre underleverandører til at indgå i lignende samarbejder. Introduktion af nye virksomheder til vindmøllebranchen betyder, at de pågældende virksomheder får adgang til et globalt marked i vækst. Nye aktører indenfor f.eks. 3

4 sensorteknolog vil desuden kunne tilføre branchen nye kompetencer, som på sigt vil kunne styrke den midtjyske position på vindenergi, så virksomhederne vil stå stærkere i den internationale konkurrence. Dette delprojekt udgår i sin nuværende form, en del af opgaverne i projektet vil søges løst i et samarbejde mellem Væksthus Midtjylland, Vindmølleindustrien og andre. Kompetenceprojektets udvikling af nye uddannelsestilbud samt skræddersyede kursus og kompetenceudviklingsforløb vil betyde, at industrien bliver bedre rustet til de nye udfordringer og dermed får en styrket konkurrenceevne på de globale markeder. Dette kan betyde vækst og fastholdelse af aktiviteter i Danmark, da det er her industrien finder medarbejdere med de rette kompetencer. Mulighederne for en bredere forankring af projektet undersøges ved indledning af samarbejde med Region Nordjylland og Region Syddanmark. Markedsføring af regionen som Wind Power Hub har til formål at udbygge og fastholde af regionens teknologiske førerposition, tiltrække nye virksomheder til regionen samt markedsføre de eksisterende vindvirksomheder i regionen. Initiativer i programpakken vil hver især have en positiv effekt på den erhvervsmæssige udvikling inden for vindmølleindustrien i regionen med særligt fokus på underleverandører. Men da initiativerne supplerer hinanden, er det i høj grad effekten, der opstår i samspillet mellem initiativerne, der vil have den største effekt på underleverandørerne til vindmølleindustrien. Derfor er det i udførelsen af projektet vigtigt at have fokus på programpakkens synergieffekter og udnytte disse. Det vil derfor være hensigtsmæssigt med en overordnet koordinering af aktiviteterne. Koordinering af aktiviteter Der nedsættes en hovedkoordineringsgruppe for den samlede programpakke bestående af repræsentanter fra Vindmølleindustrien (brancheforeningen), Region Midtjylland og andre centrale aktører i projektet. Hovedkoordineringsgruppen koordinerer indsatsen under de forskellige initiativer, gruppen holder overblikket og sikrer, at synergieffekter udnyttes. Det er ligeledes gruppens opgave at opfange nye muligheder og udfordringer indenfor vind i regionen som helhed. For at sikre koordinering med andre aktiviteter inden for vindkraftområdet nedsættes en ekstern følgegruppe. Det er også gruppens opgave at medvirke til at sprede viden om de resultater, der opnås ved aktiviteterne i denne programpakke, så en bredest mulig kreds af aktører får gavn af resultaterne. Følgegruppen kan bestå af kommuner, andre regioner, virksomheder og uddannelsesinstitutioner og andre. Vindmølleindustrien er sekretariat for koordineringsgruppe og følgegruppe. 4

5 Evaluering I forbindelse med alle program elementernes afslutning, vil der blive foretaget en samlet vurdering af de forventede erhvervsmæssige effekter af de igangsatte initiativer. Denne vurdering vil blive foretaget af ekstern konsulent. 5

6 1. Analyse: Hvordan sikrer vi omstilling? Formål og mål for analysen Vindmølleindustrien har gennemgået en meget voldsom udvikling de seneste 5 år. Branchen har haft årlige vækstrater på %, der er sket en kraftig globalisering, og nye store multinationale, industrielle virksomheder er kommet til. Der har været en kraftig konsolidering i antallet af fabrikanter. Kravene om lavere priser, globalisering og industrialisering er kun blevet forstærkede af finanskrisen, mens vækstraterne er stagneret. Dermed står den danske og den globale vindmølleindustri således overfor store udfordringer, med en forventet yderligere konsolidering på vej og store ændringer i den interne organisering mellem leverandører og kunder i værdikæden. Virksomhederne i hele værdikæden er derfor i gang med at omdefinere roller og ansvarsfordeling mellem sig og kigger efter inspiration til denne nye organisering i en række andre brancher. Der er et stort behov for at beskrive, hvad der sker netop i disse år og perspektivere denne bevægelse i forhold til den danske leverandørbase. Analysen vil også afdække Danmarks mulighed for at tiltrække udenlandske vindvirksomheder. Nogle af de kernespørgsmål, der trænger sig på er: Er Danmark et attraktivt sted at placere aktiviteter for udenlandske vindvirksomheder? Hvordan bliver Danmark mere attraktiv for nye investorer og eksisterende virksomheder i landet? Hvilke typer aktiviteter giver særlig mening i en dansk og i en global kontekst? Hvordan er sammenhængen mellem værdiskabelse og de forskellige faser i produktcyklus? Er der særlige typer virksomheder, som man bør søge at trække til landet? Hvilke aktiviteter bør sættes i værk for at stimulere udviklingen? Hvilke tiltag bør virksomheder, brancheforening og relevante myndigheder igangsætte for at understøtte en gunstig udvikling? I 2006 blev der udført en analyse af Danmark som Wind Power Hub 1. Analysen omhandler de daværende muligheder og udfordringer for vindmøllebranchen i Danmark. Analysen blev udført gennem en række individuelle møder og interviews med virksomheder samt en større workshop. Rapporten blev udgivet af Vindmølleindustrien. En ny analyse vil være til gavn direkte for virksomhederne i branchen, såvel som den vil kunne danne grundlag for at træffe mere kvalificerede politiske beslutninger regionalt og nationalt. 1 Andersen, Poul Houman & Drejer, Ina (2006) Danmark som Wind Power Hub mellem virkelighed og mulighed, udgivet af Vindmølleindustrien, oktober

7 Konkrete mål Skriftlig analyse (på dansk og engelsk) indeholdende ny værdikæde forståelse af den eksisterende danske vindmølleindustri samt fremtidige globale udfordringer og muligheder foreligger i udkast 1. februar 2012 Survey med op til 100 virksomheder, hvor af der vil blive udført interview med en mindre del. Der afholdes mindst 1 nationale workshops med i alt mindst 80 virksomheder. Deltagere i projektet og organisering Vindmølleindustrien er projektleder. En styregruppe med repræsentanter for følgende organisationer nedsættes: Vindmølleindustrien, Region Midtjylland og Invest In Denmark / Vestdansk Investeringsfremme. Århus Universitet udfører analysen i samarbejde med relevante parter f.eks. Ålborg Universitet og Syddansk Universitet. Århus og Ålborg Universiteter udførte den første analyse af Danmark som Wind Power Hub, medens Syddansk Universitet pt. har et antal relevante og tilgrænsende forskningsprojekter. Private konsulenter inddrages i analysen efter behov. Beskrivelse af aktiviteter Analysen skal tage udgangspunkt i eksisterende viden på området f.eks. rapporten Aarhus Capital of Wind Energy 2 og Deloittes analyse af leverandører til vindmølleindustrien 3. Analysen skal desuden bygge på en interviewrække med mindst 40 relevante virksomheder, samt på en national workshop. Rapporten skal indeholde følgende afsnit: Resumé. Introduktion. Karakteristik af den danske vindenergiindustri. Herunder udarbejdelse af et kort over virksomheder og ansatte i vindmølleindustrien i Danmark. Analyse af kilder til den danske vindindustris styrkeposition. Danmark som lokaliseringsland: karakteristik, udfordringer og muligheder. Hvad kan gøre Danmark mere attraktiv at lokalisere aktiviteter i? Hvilke aktiviteter i værdikæden har førende aktører i etableret? Er der nøgle aktiviteter i værdikæden, som mangler i Danmark? Vindindustriens internationalisering, nuværende status og scenarier for fremtiden. Der udarbejdes forskellige fremtidsbilleder for industrien, gerne med udgangspunkt i metode anvendt i forbindelse med Produktion Rapporten: Aarhus Capital of Wind Energy, publiseret september 2010, udarbejdet af Mandag Morgen for Århus Kommune. 3 Deloitte (November 2010) Analyse af leverandører til vindmølleindustrien, Markedsnyt

8 Vindmølleindustriens udfordringer og muligheder. Konklusion. Konklusioner fra kortlægninger og analyser udført i andre dele af denne Vindenergi Programpakken beskrives i rapporten, det gælder følgende: Kortlægning af vindmølleindustriens kompetencebehov, som udføres i kompetenceprojektet. Kortlægning af potentielle nye leverandører til vindindustrien, som udføres i forbindelse med projektet Introduktionsforløb for nye virksomheder i vindmøllebranchen. Forventet erhvervsmæssig effekt Vindmølleindustrien har gennemgået en enorm udvikling siden 2006, men efter finanskrisen står den danske vindmølleindustri overfor nye og anderledes udfordringer, som vurderes at ville betyde store ændringer i branchens sammensætning. En ny analyse vil være til gavn for virksomhederne i branchen for Vindmølleindustrien (brancheforening) og for samfundet, da analysen vil kunne danne grundlag for at træffe mere kvalificerede beslutninger på alle niveauer. Hvorledes projektet vil blive evalueret og effektueret Initiativets resultater og fremgang overvåges løbende af den tilknyttede styregruppe. Derudover foretages en slutevaluering. Som et led i den resultatkontrakt, som forventes indgået mellem den udførende organisation og Region Midtjylland, vil der desuden ske statusindberetning, blandt andet i forhold til de opstillede resultatkrav, hvert halve år. Informationsaktiviteter Den færdige rapport (på dansk og engelsk) præsenteres på konference i Region Midtjylland. Fælles pressemeddelelse udsendes. Analysen trykkes og elektronisk udgave lægges på Vindmølleindustrien og Region Midtjyllands hjemmesider. Der informeres om analysen via nyhedsbreve, konferencer mv. Tidsplan 1. august 2011: Analyse arbejdet påbegyndes. 1. februar 2012 analyse foreligger i udkast og sendes til kommentering i styregruppen. 15. marts 2012 analyse version 2011 foreligger (elektronisk). Forår 2012 konklusioner fra rapporten præsenteres på konference i Region Midtjylland. 4 Johansen, J et.al. (maj 2010), Produktion 2025, Center for Industriel Produktion og Institut for Mekanik og Produktion, Aalborg Universitet, Publikationen er udgivet med støtte fra Industriens Uddannelses- og Samarbejdsfond 8

9 2. Strategi for virksomhedsledere Formål og mål for projektet Vindmølleindustrien er under hastig, global omstilling. Globalisering og politiske krav om jobskabelse på de fleste markeder har presset en hastig globalisering og regionalisering igennem. Hvor det tidligere har været muligt at betjene det globale marked fra Danmark, oplever flere relativt små virksomheder krav fra deres kunder om at etablere sig med tilstedeværelse i Europa, USA og Asien og mange har fulgt rådet. Dette stiller store kapitalkrav til virksomhederne, og giver helt nye ledelsesmæssige udfordringer. Prispres fra slutkunder tvinger en hastig industrialiseringsproces igennem. Fra at fabrikanterne har haft direkte kontakt til mange leverandører, går tendensen mod, at komponentleverandørerne skal organisere sig indbyrdes. Nogle skal være direkte leverandører til fabrikanterne og levere systemløsninger, mens andre vil skulle levere ind til disse nye systemleverandører i stedet for til fabrikanten. Samtidig giver prispresset en forstærket tendens til faldende indtjening på egentlig produktion. Historisk har udviklings- og after sales service i leverandørleddet været anset som en integreret del af relationen med kunden, og der har i mange tilfælde ikke været afregnet særskilt herfor. Der er derfor uklare muligheder for at skabe ny indtjening på udviklingsopgaver og after sales opgaver i værdikæden. Dette er også under forandring, og nye relationer skal defineres. For at understøtte danske virksomheders evne og muligheder for at navigere i en global værdikæde under hastig forandring foreslås udvikling og afholdelse af: 2 større strategi workshops med oplægsholdere fra mere modne industrier som f.eks. fly- og/eller bilindustrien 4-5 målrettede fabrikant workshops med både danske og udenlandske vindmøllefabrikanter. Siemens Wind Power A/S har allerede tilkendegivet at de gerne deltager. Interesserede virksomheder henvises til Væksthus Midtjyllands Accelerator rådgivningspakker, hvor det er muligt at få tilskud til op til 300 timers rådgivning. Deltagere i projektet og organisering Projektlederrollen varetages af Vindmølleindustrien. En styregruppe med repræsentanter for følgende organisationer nedsættes: Vindmølleindustrien, MidtVind, Region Midtjylland og evt. andre. 9

10 Beskrivelse af aktiviteter Beskrivelse Opstart august 2011 Udvikling august oktober 2011 Strategiworkshop Fabrikant workshops 2012 juli 2014 Aktivitet Nedsættelse af styregruppe og projektgruppe Udvikling af projektet inkl. overordnet plan for aktiviteter 2 større strategi workshops afholdes i perioden Der afholdes 4-5 målrettede workshops med både danske og udenlandske vindmøllefabrikanter. Forventet erhvervsmæssig effekt Strategi workshops for vindvirksomhedsledere i regionen vil understøtte virksomhedernes evne og muligheder for at navigere på et globalt marked under hastig forandring, samt muligheden for at placerer sig optimalt i værdikæden på det internationale niveau. Hvorledes projektet vil blive evalueret og effektvurderet Initiativets resultater og fremgang overvåges løbende af den tilknyttede styregruppe. Derudover foretages en vurdering af initiativets effekter ved en slutevaluering. Som et led i den resultatkontrakt, som forventes indgået mellem Vindmølleindustrien og Region Midtjylland, vil der desuden ske statusindberetning, blandt andet i forhold til de opstillede resultatkrav, hvert halve år. Informationsaktiviteter Vindmølleindustrien informerer om projektet via hjemmeside, nyhedsbreve, artikler og ved inddragelse af alle relevante parter i projektet. 10

11 3. Virksomhedsudvikling i netværk Formål og mål med fremtidigt netværkssamarbejde Formålet med det nye netværkssamarbejde er at øge de deltagende virksomheders globale konkurrenceevne gennem aktiviteter, der optimerer og effektiviserer udvikling og innovation i værdikæden. Som beskrevet andetsteds i dette program er værdikæden globalt under hurtig forandring, og alle danske virksomheder er berørt. Tætheden af virksomheder der er berørt er særlig høj i Region Midtjylland, hvorfor en klyngeorganisering omkring underleverandører segmentet giver særlig god mening her. Udfordringerne og behovene vil afhænge af, hvor i værdikæden virksomheden befinder sig - der er store potentialer i at lære af hinandens erfaringer. En midtvejsevaluering af det eksisterende netværksarbejde viser således at et flertal af virksomhederne ønsker at fortsætte en formel og uformel vidensdeling med andre virksomheder i regionen, dog er fokus væsentligt ændret pga. erfaringer og udfordringer fra det gamle netværk. I netværkssamarbejdet tilstræbes en organisering, der har et dobbelt formål: - På den ene side ønskes et bredt funderet og åbent netværkssamarbejde, der tillader at en større kreds af virksomheder kan deltage i, og finde partnere til netværkssamarbejde. Det vil kunne være tiltag/konferencer omkring kvalitetssikring, globaliseringstendenser, vindmølletendenser, supply chain integration, service mv. I det bredere netværk er funktionen, at man søger inspiration, knytter uformelle kontakter og lærer andre virksomheder bedre at kende. Dette ses som forudsætning for, at den enkelte virksomhed kan vurdere hvilke andre virksomheder man med fordel kan søge at indgå i tættere, mere forpligtende samarbejdsrelationer med. - På den anden side ønskes facilitering af netværks- og ERFA-grupper af mere forpligtende karakter. Sådanne grupper skal bruges til opstart og støtte til intensive samarbejdsforløb mellem mindre kredse af virksomheder omkring konkrete projekter og handlingsplaner, f.eks. indenfor salg & markedsføring, produktudvikling, systemudvikling, osv. Det er i disse ERFAgrupper vigtigt, at virksomhederne supplerer hinanden med komplementære kompetencer for at få størst mulige synergi-effekter af samarbejdet. Det giver også mulighed for at der starter flere ERFA-grupper op indenfor f.eks. produktudvikling, således at det kan undgås, at konkurrerende virksomheder havner i samme ERFA-gruppe, hvilket erfaringsmæssigt ikke er befordrende for indsatsen og resultaterne. Emnemæssigt forudses netværks- og ERFA-grupperne at igangsætte konkrete aktiviteter indenfor følgende indsatsområder med de angivne mål for indsatsen. 11

12 Indsatsområde Produktudvikling Mål for indsatsen Iværksættelse af konkrete projekter i samarbejde med forsknings- og udviklingsinstitutioner Globalisering Etablering af fælles markedsføringstiltag over for og kontorfaciliteter på de udenlandske markeder Kvalitetsstyring og produktionsoptimering Miljø/CSR Shared Business Intelligence Identifikation og implementering af systemer Identifikation og implementering af CSR Etablering af fælles system til indsamling, kvalificering og bearbejdning af markedsinformation I forbindelse med indgåelse af resultatkontrakt mellem netværket og Region Midtjylland vil der blive defineret konkrete resultatkrav til hvert af foranstående mål for indsatsen. Beskrivelse af aktiviteter I det følgende er de enkelte indsatsområder nærmere beskrevet. Produktudvikling Det er en stor udfordring for vindmølleindustrien forsat at udvikle produkter, som er konkurrencedygtige på det globale marked. Der vil være stigende krav til kvalitet, effektivitet, omkostning pr. produceret kwh og til optimal tilgængelighed for anlæggene. Der er således brug for fortsat udvikling af komponenter og systemer. En del af dette udviklingsarbejde vil hensigtsmæssigt kunne foregå i en vis form for samarbejde mellem virksomheder og forsknings- og udviklingsinstitutioner. I netværkssamarbejdet vil sådanne behov for udviklingsprojekter blive afdækket. Det skal være tale om projekter, hvor mindst 1 af deltagerne er med i netværket. Netværket vil afdække og skitsere udviklingsprojekterne, herunder mulige finansieringskilder, hvorefter deltagerne i udviklingsprojekterne selv overtager arbejdet og omkostningerne med projektbeskrivelse, ansøgninger til fonde og gennemførelse af projekterne. Globalisering Mange af de danske underleverandører til vindmølleindustrien er relativt små virksomheder ikke mindst set i forhold til det globale marked. Virksomhederne vil derfor ofte have fordel af at arbejde sammen om konkrete markedsføringstiltag og etablering af salgskontorer på de udenlandske markeder. Konkrete markedsføringstiltag kan f.eks. være deltagelse i udstillinger, besøg hos potentielle udenlandske kunder og samarbejdspartnere samt modtagelse i Danmark af potentielle udenlandske kunder, som f.eks. vindmøllefabrikanter og andre typer vind virksomheder. 12

13 Under netværket kan gennemføres generelle aktiviteter, som afdækning af aktivitetsog samarbejdsmuligheder og fremstilling af præsentationsmaterialer for netværket. Omkostninger til markedsføringsaktiviteter og -materialer for enkeltvirksomheder samt selve etableringen af salgskontorerne er ikke omfattet af netværksprojektet. Initiativet skal ses som en styrkelse af virksomhedernes globale erfaringer og vil dermed styrke internationaliseringen blandt underleverandørerne til vindmølleindustrien. Kvalitet, produktionsoptimering, miljø/csr, Shared Business Intelligence Disse elementer er afgørende faktorer i bestræbelserne på at øge virksomhedernes professionalisme som samarbejdspartnere over for de store danske og udenlandske vindmøllefabrikanter og skal ses som et vigtigt led i styrkelsen af virksomhedernes konkurrenceevne. Omfattet af netværksprojektet vil være afdækning af muligheder og udarbejdelse af forslag til ordninger og systemer for virksomhederne. Implementering af ordningerne i de enkelte virksomheder vil være uden for netværksprojektet. Igangværende netværkssamarbejde i MidtVind I august 2008 indgik Region Midtjylland resultatkontrakt med Vindmølleindustrien om projektet MidtVind, som er et virksomhedsnetværk inden for underleverandører til vindmølleindustrien. Projektet forløber over 3 år frem til udgangen af juli Status er, at der er 14 virksomheder med i MidtVind, som tilsammen repræsenterer mere end 2000 medarbejdere. Der er tale om jyske virksomheder med hovedvægten på Midtjylland: AB Inventech/Ikast AH Industries/Sdr. Bjert AVN Energy/Silkeborg DAFA/Brabrand Dansk Overflade Teknik/Brande DEIF/Skive deugro Danmark/Herning Electricon/Herning Hydra Grene/Skjern kk-electronic/ikast Liftra/Aalborg Lund & Sørensen/Vejle Niebuhr Gears/Ikast Weissenborn/Vejle Deltagere i projektet og organisering Hovedparten af de nuværende 14 deltagende virksomheder i MidtVind forventes at deltage i det fremtidige netværkssamarbejde. Der forventes således mindst 10 deltagende virksomheder fordelt på 4-6 netværks- og ERFA-grupper ved opstart, voksende til virksomheder fordelt på op til 10 netværks- og ERFA-rupper i løbet af måneder. 13

14 Den enkelte netværksvirksomhed/deltager forudses således at betale et grundbeløb til det brede samarbejde, og derudover i forhold til de aktiviteter, som de deltager i. På den måde sikres, at den nystartede virksomhed med en mindre medarbejderkreds kan komme i gang ved at deltage i enkelte aktiviteter, mens større virksomheder kan drive og deltage i flere netværks- og ERFA-grupper. Forventet erhvervsmæssig effekt Efter gennemførelse af netværksprojektet vil de deltagende virksomheder være bedre rustet med hensyn til global konkurrenceevne. Hvorledes projektet vil blive evalueret og effektvurderet Initiativets resultater og fremgang overvåges løbende af den tilknyttede styregruppe bestående af repræsentanter fra de deltagende virksomheder. Derudover foretages en vurdering af initiativets effekter ved henholdsvis en midtvejsevaluering og ved en slutevaluering. Resultaterne af midtvejsevalueringen kan, såfremt der påvises behov herfor, anvendes til en justering af indsatsen inden for de i projektbeskrivelsen og budgettet givne rammer. Disse evalueringer gennemføres af Vindmølleindustrien som spørgeskema-undersøgelser. Som led i den resultatkontrakt, som forventes indgået mellem Vindmølleindustrien og Region Midtjylland vil der desuden ske statusindberetning, herunder i forhold til de opstillede resultatkrav, hvert halve år. Endelig vil der efter afslutning af projektet blive foretaget en vurdering af de forventede erhvervsmæssige effekter. Effektvurderingen vil blive foretaget ved uvildigt konsulentfirma ved gennemførelse af interviews af de deltagende virksomheder. Informationsaktiviteter Den interne kommunikation i projektet vil foregå via møder, projektets hjemmeside og andre informationsaktiviteter. Over for andre virksomheder og aktører samt offentligheden vil Vindmølleindustrien informere via medlemsblad, hjemmeside, nyhedsbreve, artikler, konferencer mv. Da netværket kan være til inspiration for andre underleverandører, bliver resultat- og erfaringsformidling et vigtigt indsatsområde. Det er vigtigt at vidensopsamlingen i projektet bliver systematiseret og formidlet. Dette vil være til gavn for virksomhederne i netværket, så erfaringerne ikke kun er hængt op på enkeltpersoner, der har deltaget i aktiviteter, men i høj grad også for den øvrige kreds af underleverandørvirksomheder i vindmølleindustrien og for erhvervsudviklingen i øvrigt. Det er dog vigtigt at understrege, at formidlingen af erfaringerne fra projektet skal ske på en måde, der sikre, at der fortsat kan være en høj grad af fortrolighed mellem virksomhederne, samt at der tages konkurrencemæssige hensyn. Tidsplan Opstart af netværksprojektet vil ske ved udløb af det nuværende MidtVind projekt den 1. august 2011, og projektet vil løbe frem til 1. august

15 15 august 2011 december 2011: Forberedelse og opstart af projektet september 2011 februar 2012: Markedsføring af projektet hos regionens virksomheder september 2011 marts 2012: Opstartsmøde i netværk, samt individuelle udviklingsmøder mellem netværksvirksomheder og koordinator oktober 2011 april 2012: Opstartsmøde og igangsætning af nye ERFAgrupper januar 2012 juli 2014: Igangsættelse og afdækning af mulige virksomhedssamarbejder Januar 2012 juli 2014: Igangsættelse af en løbende proces iht. de beskrevne indsatsområder og aktiviteter

16 4. Introduktionsforløb til vindmøllemarkedet Dette delprojekt udgår i sin nuværende form, en del af opgaverne i projektet vil søges løst i et samarbejde mellem Væksthus Midtjylland, Vindmølleindustrien og andre. Formål og mål for introduktionsforløbet Formålet er: At give såvel nystartede som eksisterende virksomheder indsigt i og forståelse for vindenergibranchen. At afklare om den enkelte virksomhed eller branche med fordel vil kunne trænge ind på det globale vindmarked. At hjælpe virksomhederne i gang vha. samarbejde i forskellige netværk/klynger. At styrke den internationale konkurrenceevne for den midtjyske vindmølleindustri generelt. Konkrete mål: Detaljeret kortlægning af potentielle virksomheder i Region Midtjylland inden 1. januar Gruppevis introduktion til vindmøllebranchen, 4 grupper á 5-10 virksomheder introduceres årligt fra 1. januar 2012 Detaljeret afklaring omkring potentiale for minimum 10 virksomheder årligt fra 1. august august Deltagere i projektet og organisering Væksthus Midtjylland er projektleder på projektet. Vindmølleindustrien og midtjyske virksomheder, som har potentiale for at komme til at leverer til det globale vindmarked, deltager i projektet. En styregruppe nedsættes med repræsentanter fra følgende organisationer: Vindmølleindustrien, de lokale erhvervsråd i regionen, Væksthus Midtjylland og Region Midtjylland. Beskrivelse af aktiviteter Beskrivelse Opstart Kortlægning af potentielle virksomheder Aktivitet Nedsættelse af projektgruppe og styregruppe. Ved hjælp af oplysninger fra blandt andet de lokale erhvervsråd og Væksthus Midtjylland kortlægges og udvælges potentielle virksomheder i regionen. Introduktion til Introduktionsforløb for 5-10 virksomheder ad gangen. 16

17 vindmølleindustrien Afklaring omkring vind potentiale Opstart af vind netværk/klynge Detaljeret undersøgelse laves ved hjælp af konsulent og spørgeskema mv. Hvor det er relevant, dannes der klynger jf. Væksthus Midtjyllands KLYNGEmidt program. Eller der dannes mere uformelle netværk. Aktiviteterne skal ses som en overbygning til det eksisterende erhvervsservicesystem. Betydelige dele af grundlaget (bl. a. CRM-systemet) samt den indledende kontakt er allerede være finansieret af kommunerne. De økonomiske muligheder i nærværende projekt er forbeholdt en målrettede screening mht. virksomheders potentiale for at etablere sig på vindmøllemarkedet. Med Væksthus Midtjylland som projektleder sikres en forankring i det eksisterende erhvervsservicesystem samtidigt med at de øvrige tilbud i det eksisterende erhvervsservicesystem kan inddrages, hvor det er relevant. Det gælder f.eks. STARTmidt Accelerator med særlig fokus på spin off og VÆKSTmidt Accelerator, der indeholder muligheder for tilskud til specialiseret rådgivning for at realisere vækstpotentiale. Forventet erhvervsmæssig effekt En del virksomheder, som ikke traditionelt har været tilknyttet vindmølleindustrien, vil med fordel kunne trænge ind på markedet. Det kan f.eks. være virksomheder inden for sensorteknologi eller software. Det globale vindmøllemarkedet er i kraftig vækst, og det vil derfor kunne byde på nye muligheder for vækst for de virksomheder, som ser mulighederne i vindenergibranchen. Nye aktører på markedet med nye kompetencer vil desuden kunne styrke den midtjyske position på vindenergi i forhold til den internationale konkurrence. Derved er der mulighed for at fastholde og udbygge de eksisterende arbejdspladser. Hvorledes projektet vil blive evalueret og effektvurderet Initiativets resultater og fremgang overvåges løbende af den tilknyttede styregruppe. Derudover foretages en vurdering af initiativets effekter ved henholdsvis en midtvejsevaluering og ved en slutevaluering. Resultaterne af midtvejsevalueringen kan, såfremt der påvises behov herfor, anvendes til en justering af indsatsen inden for de i projektbeskrivelsen og budgettet givne rammer. Som et led i den resultatkontrakt, som indgåes mellem Væksthus Midtjylland og Region Midtjylland, vil der desuden ske statusindberetning, blandt andet i forhold til de opstillede resultatkrav, hvert halve år. Endelig vil der ved projektets afslutning blive foretaget en vurdering af de forventede erhvervsmæssige effekter af de igangsatte initiativer. Denne vurdering vil blive foretaget af eksternt konsulent. 17

18 Informationsaktiviteter Via Væksthus Midtjylland og Vindmølleindustriens hjemmeside og nyhedsbreve samt ved konferencer og ved møder med andre brancher og konkrete virksomheder. Væksthus Midtjylland introducerer konceptet for de andre danske væksthuse. Tidsplan Det anbefales, at projektet har en løbetid på ca. 3 år med opstart 1. august 2011 til 1. august Aktivitet Nedsættelse af projektgruppe og styregruppe Kortlægning af potentielle virksomheder Introduktions forløb for udvalgte virksomheder Afklaring omkring vind potentiale Tidsplan Inden 1. oktober 2011 Inden 1. januar 2012 Første gruppe introduceres inden 1. august Ellers løbende i projektperioden. Konsulent forløb hos virksomheder pr. år i perioden 1. august 2012 til 1. august 2014 Opstart af vind netværk/klynge 2-4 klynger/netværk dannes efter behov i perioden 1. august august

19 5. Vind i kompetencegivende uddannelser Delprojektet om Vind i kompetencegivende uddannelser søges bredere funderet ved inddragelse af Region Nordjylland og Region Syddanmark, der tages derfor forbehold for ændringer i de nedenfor beskrevne projektelementer. Et bredere samarbejde vurderes at kunne styrke projektet. Formål og mål for projektet Vindmølleindustrien er en branche under hastig forandring. Branchen oplever en stigende globalisering både med hensyn til produktion og kunder. Køberne af vindmøller er nu typisk store energiselskaber. Købere af vindmøller stiller større og større krav til detaljeret dokumentation af møllernes levetid, da møllernes levetid er tæt forbundet med cost of energy. Det har betydet mange nye krav til fabrikanter, som også videreformidles til leverandører. Fabrikanterne er i gang med konsolideringsproces frem mod færre leverandører. Alle disse ændringer betyder, at de kompetencer, der var essentielle i branchen for 5 år siden, ikke er de samme i dag. Det er derfor vigtigt at nye kompetencer opbygges. Formålet med Kompetenceprojektet er at øge vindindustrien globale konkurrenceevne gennem målrettet, effektivt og brugbar kompetenceudvikling og uddannelse. Kompetenceprojektet har fokus på de tekniske kompetencer, som er nødvendige for yderligere at strømline og optimere produktionen. Mange underleverandører til vindmølleindustrien oplever, at deres kunder stiller større og mere specifikke krav til kvalitet og dokumentation. De nye krav nødvendiggør, at underleverandørerne opbygger flere kompetencer inden for kvalitet, test og optimering af produktionen. Mål for fase 1: Vindmølleindustrien i samarbejde med Region Midtjylland opbygger projektorganisation med inddragelse af alle relevante parter inden 1. september Grundig skriftlig analyse af vindmølleindustriens fremtidige behov for uddannelse og efteruddannelse foreligger 1. januar Analysen har fokus på de tekniske kompetencer. Mål for fase 2: I hver tidsperiode (se nedenstående) udvikles minimum 1 uddannelse eller 2 kursus eller kompetenceudviklings forløb. I samme periode afprøves de udviklede kursus og kompetenceudviklings forløb i pilottest. Nye uddannelser vil afhængig af uddannelsernes længde ikke nødvendigvis kunne afprøves i projektperioden. Periode 1: februar august 2013 Periode 2: august august 2014 Deltagere i projektet og organisering Projektleder for projektet er ASE; Aarhus School of Engineering, der drives af Århus Universitet og Ingeniørhøjskolen i Århus. Ingeniørhøjskolen i Århus leverer den daglige projektledelse og sikrer afrapportering. 19

20 I projektets styregruppe deltager Vindmølleindustrien, Region Midtjylland og andre så som repræsentant fra MidtVinds HR gruppe, repræsentant fra GTS institut, samt repræsentanter for centrale virksomheder udpeget af Vindmølleindustrien og Region Midtjylland. Projektorganisation opbygges med repræsentanter for Vindmølleindustrien, virksomheder fra industrien og fra øvrige relevante uddannelsesinstitutioner udover ASE, fx Ålborg Universitet, Syddansk Universitet, Aarhus Maskinmesterskole og andre relevante uddannelsesaktører. Beskrivelse af aktiviteter Faser Fase 1 Afklaring af behov Fase 2 Konkrete kompetenceudviklingsprojekter udvikles inkl. evt. pilotfase Aktivitet I første del af projektet kortlægges vindmølleindustriens behov i tæt samarbejde med vindmølleindustrien, virksomheder i branchen, deltagerne og relevante forsknings- og uddannelsesinstitutioner. De i fase 1 identificerede kompetenceudviklingsbehov søges dækket ved udvikling af særlige forløb (kurser, uddannelser, kompetenceudviklingsforløb mv.), der tilgodeser udviklingsbehovene hos branchens aktører, jf. ideerne i Mulige elementer i Fase 2. De udviklede forløb testes i pilotforløb. Mulige elementer i Fase 2 Test tekniker/ingeniør Vindmølleindustrien er i en fase, hvor produktionen systematiseres og standardiseres for at højne møllernes pålidelighed. Det betyder, at der såvel hos fabrikanter som hos underleverandører er et øget behov for test og dokumentation. I udlandet har man længe haft uddannelser direkte målrettet mod at generere testingeniører. Der er et kritisk behov for testingeniør-kompetencer i Danmark, men uddannelserne leveres ikke i Danmark for nuværende. Efteruddannelse med fokus på pålidelighed Automatisering og robotteknologi Accelererede tests, som HALT og HASS er en vifte af teknikker, som anvendes til at stimulere og accelerere fejlmekanismer i elektriske, elektroniske og mekaniske konstruktioner. Kurser i disse teknikere specielt målrettet vindmøller har længe været efterspurgt af leverandørernes udviklingsingeniører. En måde at bibeholde arbejdspladser i Danmark er at gøre produktionsprocessen i virksomhederne billigere bl.a. ved automatisering. Der er en stigende opmærksomhed på dette også inden for forskningsverdenen, og flere universiteter har inkluderet området i deres forskning. 20

21 Skitse til mulige løsningsmodeller på Fase 2 aktiviteter Uddannelsesspecialiseringer Efteruddannelsesmodeller I Danmark Afhængig af behovsafklaringen vil der skulle udvikles en række uddannelseselementer med henblik på test-teknik, automatisering mv., alt sammen koblet sammen med en systemforståelse; der kan indledningsvis identificeres tre fokusområder for kompetenceforøgelse i relation til det skitserede behov: 1. Revision af eksisterende uddannelsesmoduler for at tilgodese specielt behov for grundlæggende viden (eksempelvis statistik, materialekendskab m.v.) 2. Specialiseringsforløb på bacheloruddannelser baseret på cases fra vindmølleindustrien, suppleret med særlige kursusforløb. Sådanne forløb vil typisk være tværfaglige. 3. Projektforløb på Kandidatuddannelserne, som bygger videre på de under pkt. 2 nævnte forløb Behovsstyrede kurser og forløb udvikles og udbydes som specifikke kursusforløb i samarbejde med SMV ere i branchen, samt Vestas og Siemens. Efteruddannelsesmodeller udenfor Danmark Behovsstyrede forløb udvikles og udbydes på relevante eksportmarkeder for specielt danske SMV ere tentativt med deltagelse af kerneaktører fra omfattede eksportmarkeder, således at Regionens/Danmarks position indenfor Wind Power udbygges. Specielt søges udviklet og gennemført en række særlige faglige kompetencegivende Campforløb af 1-2 ugers varighed. Forventet erhvervsmæssig effekt De nye uddannelsestilbud og skræddersyede kursus- og kompetenceudviklingsforløb skal bidrage til at industrien styrker sin konkurrencekraft på et globalt vindenergi marked, bl.a. gennem rekruttering & videreudvikling af kompetencer. Hvorledes projektet vil blive evalueret og effektueret Projektets resultater og fremdrift overvåges løbende af den tilknyttede styregruppe. Derudover foretages en vurdering af initiativets effekter efter fase 1 samt en slutevaluering. Resultaterne af evalueringen efter fase 1 kan bevirke en justering af indsatser og budget. Evalueringerne foretages af styregruppen. Som et led i den resultatkontrakt, der indgås mellem projektleders organisation og Region Midtjylland gennemføres statusindberetninger hvert halve år. 21

22 Endelig vil de erhvervsmæssige effekter af de igangsatte initiativer evalueres af eksternt konsulent, bl.a. med henblik på best practice i eksekvering af dette og tilsvarende projekter. Informationsaktiviteter Projektleder informerer om projektet via hjemmeside, deltagelse i konferencer, nyhedsbreve, artikler og ved inddragelse af alle relevante parter i projektet. Vindmølleindustrien informerer om kursusforløb mv. via nyhedsmail, hjemmeside, konferencer mv. Tidsplan Det er vigtigt, at projektet faseopdeles, så de initiativer, der igangsættes i projektet, bygger på en grundig analyse af branchens behov. Fase 1: 1. august januar 2012 Fase 2: 1. februar august Udvikling af uddannelser, kursusforløb eller andet vil kunne i gangsættes allerede i fase 1. 22

23 6. Markedsføring af regionen som Wind Power Hub Formål og mål for projektet Globalt set er der en hård konkurrence om at tiltrække internationale virksomheder til eget land og region, og den konkurrence bliver ikke mindre i fremtiden. Regionen og Danmark generelt har den udfordring, at lønniveauet er højt set i forhold til de lande, som vi normalt sammenligner os med. Den udfordring bliver større jo længere vi fjerner os fra Europa. Inden for vindområdet har Region Midtjylland en unik spidskompetence, da der i regionen findes alle de kompetencer der kræves for at bygge en vindmølle. Det er unikt og findes pt. ikke andre steder i verden. Regionens spidskompetence inden for vindteknologi gør regionen attraktiv for andre virksomheder i vindbranchen. Det er derfor en oplagt mulighed, at regionen udnytter og forstærker sit brand, som wind power hub. Invest in Denmark er den nationale investeringsfremme organisation, der er ansvarlig for at fremme og fastholde internationale virksomheder i hele Danmark. De regionale projektledere i vestlige del af Invest in Denmark er finansieret via de regionale vækstfora i Region SydDanmark, Region Midt og Region Nord. Invest in Denmark arbejder i dag på at tiltrække nye internationale virksomheder i bredeste forstand. Den forestående EWEA konference med deltagelse af alle væsentlige globale vindmøllevirksomheder er en enestående mulighed for at fremvise de danske kompetencer og virksomheder. Ved at kombinere kompetencerne fra Vindmølleindustrien og Invest in Denmark, kan der i forbindelse med den forestående EWEA12 konference i København gøres en målrettet indsats for at markedsføre regionen og Danmark overfor virksomheder på det globale vindmarked. Vindmølleindustrien kan derfor varetage følgende roller: Medvirke som sparringspartner for Invest in Denmark ved udarbejdelse af nye argumenter for etablering i Danmark Gennemførelse af delegationsbesøg og events i forbindelse med EWEA Medvirke til at skabe kontakter til nationale og internationale vindvirksomheder Deltagere i projektet og organisering Projektlederrollen varetages af Vindmølleindustrien. Projektet udføres i samarbejde mellem Vindmølleindustrien og Invest in Denmark. En styregruppe med repræsentanter for følgende organisationer nedsættes: Vindmølleindustrien, Invest in Denmark, Århus Kommune, Ikast-Brande Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune, Norddjurs Kommune og Region Midtjylland. 23

24 Beskrivelse af aktiviteter Beskrivelse Opstart august 2011 Planlægning september 2011 Kortlægning af potentielle case virksomheder Kortlægning af potentielle internationale virksomheder EWEA 12 konference Aktivitet Nedsættelse af styregruppe og projektgruppe Der udarbejdes en overordnet aktivitetsplan for projektet Her udvælges i samarbejde med Invest in Denmark repræsentative og teknologiførende virksomheder indenfor hydraulik, elektronik, metal, software mv., som vil være gode samarbejdspartnere for de internationale virksomheder. Vindmølleindustrien medvirker til og kommer med input til den liste over internationale virksomheder, der vil kunne drage fordel af at etablere sig i Regionen Events og delegation til regionen Forventet erhvervsmæssig effekt Gevinsten er udbygning og fastholdelse af regionens teknologiske førerposition, virksomheder samt nye arbejdspladser. Som en sidegevinst kan de nuværende danske leverandører om muligt drage nytte af samhandel med de nye virksomheder. Hvorledes projektet vil blive evalueret og effektvurderet Initiativets resultater og fremgang overvåges løbende af den tilknyttede styregruppe. Derudover foretages en vurdering af initiativets effekter ved en slutevaluering. Informationsaktiviteter Vindmølleindustrien informerer om projektet via hjemmeside, deltagelse i konferencer, nyhedsbreve, artikler og ved inddragelse af alle relevante parter i projektet. 24

Vækstforums initiativer indenfor vindindustrien. Baggrund

Vækstforums initiativer indenfor vindindustrien. Baggrund Vækstforums initiativer indenfor vindindustrien Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Baggrund Vestas Wind Systems varslede den 12.

Læs mere

OFFSHORE PÅ VINGERNE

OFFSHORE PÅ VINGERNE OFFSHORE PÅ VINGERNE Nyt projekt skal styrke og synliggøre dansk know how inden for havvindmølleteknologi Få adgang til markedet Opkvalificering af din virksomhed Få hjælp til at komme i gang Nyt, spændende

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Virksomhedsnetværk for underleverandører til vindmølleindustrien

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Virksomhedsnetværk for underleverandører til vindmølleindustrien Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Virksomhedsnetværk for underleverandører til vindmølleindustrien Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 29 Ansøgning

Læs mere

Forundersøgelse af potentialet for produktion til havvindmøllebranchen

Forundersøgelse af potentialet for produktion til havvindmøllebranchen Ringkøbing Fjord Erhvervsråd Forundersøgelse af potentialet for produktion til havvindmøllebranchen Præsentation af rapport 1 Præsentation Disposition 1. Udfordringen 2. Anbefalingerne 1. Systemleverancer

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Opfølgning 1. september 2010 Resultatkontrakt

Opfølgning 1. september 2010 Resultatkontrakt Opfølgning 1. september 2010 Resultatkontrakt Vedrørende EnergiTEKmidt 1. december 2008 31. december 2010 Journalnummer: 1-30-76-5-09 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling

Læs mere

Midtjysk Eksport og Internationaliseringsprogram

Midtjysk Eksport og Internationaliseringsprogram Midtjysk og Internationaliseringsprogram Mission: Moskva, juni 2013 Claus Mortensen Projektleder Agro Park/GLOBALmidt Agro Park, 14 marts 2013 INTERNATIONALISERING AF DIN VIRKSOMHED - At give mulighed

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network 14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network Åbent Forberedelsessekretariatet for Vækstforum Sjælland Brevid: 3087592 Resume Der søges om 700.000 kr. til projektet: Indstationering af en medarbejder fra

Læs mere

Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge. v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables

Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge. v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables Grenaa, 21 maj 2013 Offshoreenergy.dk - formål At styrke og understøtte den danske offshore

Læs mere

Fremtidens industri i Danmark

Fremtidens industri i Danmark Fremtidens industri i Danmark En sammenhængende indsats overfor industrivirksomheder - Set fra det lokale perspektiv Kim Kofod Hansen, Randers Kommune Aarhus den 18. september 2012 1 Industry Smart Center

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

OVERSKUD MED OMTANKE

OVERSKUD MED OMTANKE EVALUERING AF PROJEKT OVERSKUD MED OMTANKE December 2007 - et projekt om samfundsansvar i små og mellemstore danske virksomheder BAGGRUND Globaliseringen har i stigende grad lagt pres på mindre virksomheder

Læs mere

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder 1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder RESUMÉ Stamdata Journalnummer Ansøger: Indsatsområde Fokusområde: 2011-155143 Væksthus Nordjylland Virksomhedsrettet Kompetenceudvikling

Læs mere

Netværk som løftestang til erhvervsudvikling. MEA d. 23. maj 2013. Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune

Netværk som løftestang til erhvervsudvikling. MEA d. 23. maj 2013. Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune Netværk som løftestang til erhvervsudvikling MEA d. 23. maj 2013 Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune Vækstudfordringer for Danmark - Demografisk pres Arbejdsstyrken reduceres de kommende

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager hele

Læs mere

Energi. Beskæftigelse inden for vind i Nordjylland. 46% flere job i vindmøllebranchen

Energi. Beskæftigelse inden for vind i Nordjylland. 46% flere job i vindmøllebranchen Beskæftigelse inden for vind i Nordjylland 46% flere job i vindmøllebranchen Virksomheder med relation til vindmølleindustrien har været i en markant positiv udvikling i Nordjylland de seneste år. I perioden

Læs mere

Opfølgning. Resultatkontrakt. Vedrørende EnergiTEKmidt. 1. december december 2010 Journalnummer: Kontraktens parter.

Opfølgning. Resultatkontrakt. Vedrørende EnergiTEKmidt. 1. december december 2010 Journalnummer: Kontraktens parter. Opfølgning Resultatkontrakt Vedrørende EnergiTEKmidt 1. december 2008 31. december 2010 Journalnummer: 1-30-76-5-09 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800

Læs mere

Erhvervspartnerskab mellem Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum

Erhvervspartnerskab mellem Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum Erhvervspartnerskab mellem Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum - en del af den Regionale Udviklingsaftale 2016-19 mellem Region Syddanmark, Trekantområdet Danmark og kommunerne Billund, Fredericia,

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet

Danmarks Tekniske Universitet Danmarks Tekniske Universitet Danmark som test- og demonstrationsland Den 11. marts 2016 Koncerndirektør Niels Axel Nielsen, DTU 1 11. Marts 2016 Mission DTU skal udvikle og nyttiggøre naturvidenskab og

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

KlyngeMIDT 2009-2011

KlyngeMIDT 2009-2011 KlyngeMIDT 2009-2011 Vækstforums regionale partnerskab om netværk og klynger. v/ Bent B. Mikkelsen, Region Midtjylland Væksthus Midtjylland d. 15 januar 2009 1 www.regionmidtjylland.dk Dagsorden Vækstforum

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 200831. januar 2011 Journalnummer: 13376211708 Kontraktens parter Region

Læs mere

BILAG TIL. UDBUD AF EKSTERN EVALUERING VEDR. KOMPETENCEFORSYNINGmidt

BILAG TIL. UDBUD AF EKSTERN EVALUERING VEDR. KOMPETENCEFORSYNINGmidt BILAG TIL UDBUD AF EKSTERN EVALUERING VEDR. KOMPETENCEFORSYNINGmidt NOVEMBER 2014 Indhold INDLEDNING... 3 PROJEKTBESKRIVELSE AF KOMPETENCEFORSYNINGmidt... 3 Udfordringer... 3 Baggrund... 4 Grundlag...

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Iværksætterprogram for vækstiværksættere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Iværksætterprogram for vækstiværksættere Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Iværksætterprogram for vækstiværksættere Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 31 Vækstforum for Region Midtjylland

Læs mere

KKR Midtjylland 10. juni 2011. Status 1. januar 31. maj 2011. Strategi 2011-13

KKR Midtjylland 10. juni 2011. Status 1. januar 31. maj 2011. Strategi 2011-13 KKR Midtjylland 10. juni 2011 Status 1. januar 31. maj 2011 Strategi 2011-13 Geografisk fordeling af vækstkortlægninger (specialiseret erhvervsservice) 1. januar 31. maj 2011 Geografisk fordeling af vækstkortlægninger

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer

Læs mere

Vækstaftaler

Vækstaftaler Vækstaftaler 2017-2019 Som et led i udmøntningen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) ønsker Vækstforum at indgå tre vækstaftaler, som skal være med til at løse komplekse vækstudfordringer

Læs mere

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Hovedaktivitet 1. Virksomheds udvikling Et helt centralt element i at skabe bedre betingelser for udvikling handler om at skabe overblik

Læs mere

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 1. Lovgrundlag Lov nr. 602 af 24. juni 2005 om erhvervsfremme. Formålet med loven er at styrke udviklingen i dansk erhvervsliv gennem

Læs mere

4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse

4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse 4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse Indledning I det følgende skitseres planerne for kompetenceplatformens organisering i Region Midtjylland. Kompetenceplatformen er et initiativ, som skal

Læs mere

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland 1. Indledning. Formål, indhold og gennemførelse. Undersøgelsen gennemføres af konsulentfirmaet

Læs mere

Kickstart din virksomheds digitale rejse

Kickstart din virksomheds digitale rejse www.pwc.dk Kickstart din virksomheds digitale rejse Revision. Skat. Rådgivning. Har du overvejet digitalisering men ved ikke, hvor din virksomhed skal starte? Hvordan vil digitalisering i Danmark påvirke

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Regeringens strategi Virksomheder V V Æ V Æ K V Æ K S V Æ K S T 2015 Virksomhedernes udfordringer Fald i Industrieksporten på +16% fra jan 2008

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Teknologiudviklingsprogram under megasatsningen energi og miljø

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Teknologiudviklingsprogram under megasatsningen energi og miljø Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Teknologiudviklingsprogram under megasatsningen energi og miljø Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 28 Teknologiudviklingsprogrammet

Læs mere

VÆKSTmidt. Et program for virksomheder, der kan og vil vokse

VÆKSTmidt. Et program for virksomheder, der kan og vil vokse VÆKSTmidt Et program for virksomheder, der kan og vil vokse Erhvervsudviklingsstrategien og virksomhedsudvikling Erhvervsudviklingsstrategi Bl.a. delmål om: Iværksætterpotentiale i eksisterende virksomheder

Læs mere

Udkast til: Miniudbud - analyse af det erhvervsmæssige vækstpotentiale i yderkommunerne i Region Midtjylland. 1. Baggrund

Udkast til: Miniudbud - analyse af det erhvervsmæssige vækstpotentiale i yderkommunerne i Region Midtjylland. 1. Baggrund Regionshuset Viborg Oplevelsesøkonomi og Landdistrikter Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Udkast til: Miniudbud - analyse af det erhvervsmæssige vækstpotentiale

Læs mere

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi 22.9.215 Baggrund Iværksætter- og vækstpolitikken står i disse år over for en række store, spændende udfordringer. I Danmark starter hvert år mellem 17.

Læs mere

Uddannelsesråd Lolland-Falster

Uddannelsesråd Lolland-Falster STRATEGI Uddannelsesråd Lolland-Falster UDDANNELSESRÅD LOLLAND-FALSTER 2016 INDLEDNING Uddannelse og uddannelsesinstitutioner har afgørende betydning for landsdelen; De understøtter erhvervslivets adgang

Læs mere

7. Marts Nationalt vækstprogram for små og mellemstore produktionsvirksomheder

7. Marts Nationalt vækstprogram for små og mellemstore produktionsvirksomheder 7. Marts 2016 Nationalt vækstprogram for små og mellemstore produktionsvirksomheder Dagsorden Velkomst ved Anna Maria Sønderholm, Væksthus Midtjylland Gennemgang af programmets ydelses beskrivelse ved

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

Vindmølleindustriens branchestatistik 2006

Vindmølleindustriens branchestatistik 2006 Vindmølleindustriens branchestatistik 2006 Overordnede konklusioner: Vækst i industriens omsætning på 36 pct. Vækst i eksporten af vindmøller, komponenter og knowhow på 41 pct. Vækst i beskæftigelsen på

Læs mere

Resultatkontrakt Vedrørende

Resultatkontrakt Vedrørende Opfølgning Resultatkontrakt Vedrørende Netværk MidtVind 1. juli 2008 31. december 2010 Journalnummer: 1-30-76-6-09 Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr: 5

Læs mere

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. marts 2014. Projekt CenSec Innovationsnetværk (en forlængelse af Projekt CenSec - Klyngeudvikling)

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. marts 2014. Projekt CenSec Innovationsnetværk (en forlængelse af Projekt CenSec - Klyngeudvikling) Resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. marts 2014 Projekt CenSec Innovationsnetværk (en forlængelse af Projekt CenSec - Klyngeudvikling) 10. juli 2012-31. august 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-13 Kontraktens

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Vedr. resultatkontrakt, Norddjurs Kommune og DJURS Wind Power

Vedr. resultatkontrakt, Norddjurs Kommune og DJURS Wind Power OPLÆG Vedr. resultatkontrakt, Norddjurs Kommune og DJURS Wind Power Historik DJURS Wind Power er etableret som forening i 21 med hjemsted i Norddjurs Kommune. Formålet er at: Synliggøre og markedsføre

Læs mere

Baggrund og rationale for de Regionale Erhvervsudviklingsprogrammer. Vækstforum. Markedsvilkår. Virksomhederne

Baggrund og rationale for de Regionale Erhvervsudviklingsprogrammer. Vækstforum. Markedsvilkår. Virksomhederne Baggrund og rationale for de Regionale Erhvervsudviklingsprogrammer Herning 12. november 2008 v/ Bent Mikkelsen Markedsvilkår og rammevilkår Statslige rammevilkår -Skat -Afgifter -Regulering Markedsvilkår

Læs mere

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. marts 2012 Vedrørende Entreprenørskab i VIA s Uddannelser 1. august december 2013 Journalnummer:

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. marts 2012 Vedrørende Entreprenørskab i VIA s Uddannelser 1. august december 2013 Journalnummer: Resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. marts 2012 Vedrørende Entreprenørskab i VIA s Uddannelser 1. august 2011 31. december 2013 Journalnummer: Kontraktens parter Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling

Læs mere

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode.

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Bornholm, 19. juni 2014 v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk En globalt konkurrencedygtig region - Erhvervsudviklingsstrategi

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

En ny analyse fra REG LAB tegner en række opsigtsvækkende perspektiver for det danske fremstillingserhverv.

En ny analyse fra REG LAB tegner en række opsigtsvækkende perspektiver for det danske fremstillingserhverv. Pressemeddelelse Ny analyse: Fremtidens industri i Danmark En ny analyse fra REG LAB tegner en række opsigtsvækkende perspektiver for det danske fremstillingserhverv. Udflytningen af dansk produktion vil

Læs mere

Opfølgning 1. marts 2013. Resultatkontrakt. Vedrørende. CleanTEKmidt. 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11

Opfølgning 1. marts 2013. Resultatkontrakt. Vedrørende. CleanTEKmidt. 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11 Opfølgning 1. marts 2013 Resultatkontrakt Vedrørende CleanTEKmidt 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11 Region: Region Midtjylland (RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Partnerskabsaftale om entreprenørskab i uddannelserne Mellem

Partnerskabsaftale om entreprenørskab i uddannelserne Mellem Partnerskabsaftale om entreprenørskab i uddannelserne 2011-2013 Mellem, Via University College, og Region Midtjylland Indledning: Vores fremtidige konkurrenceevne styrkes af, at vi gennem vores uddannelsessystem

Læs mere

Netværk for optimering af drift og vedligehold. Strategi 2016-2018. fordi vedligehold er mennesker

Netværk for optimering af drift og vedligehold. Strategi 2016-2018. fordi vedligehold er mennesker Netværk for optimering af drift og vedligehold Strategi 2016-2018 fordi vedligehold er mennesker Strategi 2016-2018 DDV strategien for 2016-2018 er en opdatering af strategien fra 2015. Den endelige udgave

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

Kort om effekter af. vækstforum investeringer

Kort om effekter af. vækstforum investeringer Kort om effekter af vækstforum investeringer 2011-2015 11 22 Den regionale vækstindsats leverer resultater Regionerne investerer i vækst og arbejdspladser i hele Danmark. Det giver positive resultater.

Læs mere

Projektbeskrivelse. Baggrund og formål

Projektbeskrivelse. Baggrund og formål Projektbeskrivelse Baggrund og formål Alle elever skal blive så dygtige som de kan. Dét er et af de nationale mål for folkeskolereformen. For at imødekomme det mål har vi i Norddjurs og Skanderborg kommuner

Læs mere

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Att. Danmarks Vækstråd Telefon 38 66 50 00 Direkte 38665566 Fax 38 66 58 50 Web www.regionh.dk Ref.: 15002338 Dato: 22. april 2015 Redegørelse

Læs mere

MEAMIDT INNOVATIONSNETVÆRK 17. JUNI Intro til Danmarks klynger og Innovationsnetværk Pitch runde 2 tre Innovationsnetværk på podiet

MEAMIDT INNOVATIONSNETVÆRK 17. JUNI Intro til Danmarks klynger og Innovationsnetværk Pitch runde 2 tre Innovationsnetværk på podiet MEAMIDT INNOVATIONSNETVÆRK 17. JUNI 2015 Intro til Danmarks klynger og Innovationsnetværk Pitch runde 1 tre Innovationsnetværk på podiet Pitch runde 2 tre Innovationsnetværk på podiet Virksomhedscase Frokost

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

SDU Erhverv. Kurser og konferencer. Marts 2014

SDU Erhverv. Kurser og konferencer. Marts 2014 1 SDU Erhverv Kurser og konferencer Marts 2014 2 Forskningsbaseret efteruddannelse Syddansk Universitets Efteruddannelse tilbyder kurser og konferencer opdateret med den nyeste forskningsbaserede viden.

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger.

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger. Beskæftigelses og vækstpolitik Forord Beskæftigelses- og vækstpolitikken er en del af Middelfart Kommunes kommunalplan: Middelfartplanen. Med Middelfartplanen ønsker vi at skabe et samlet dokument, spændende

Læs mere

Status og perspektiver for arbejdet i Vækstforum Midtjylland

Status og perspektiver for arbejdet i Vækstforum Midtjylland Status og perspektiver for arbejdet i Midtjylland Erhvervsudviklingsdøgnet 7. 8. april 2011, Papirfabrikken, Silkeborg v/ Bent Hansen, Formand for Regionsrådet og Midtjylland Region Midtjylland 2010-2013

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Kommissorium Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 Indhold 1: Formål... 3 2: Indhold og opgaver...4 3: Organisering... 4 4: Forretningsorden... 6 5: Finansiering

Læs mere

Kontingentforhøjelse Midtjyllands EUkontor

Kontingentforhøjelse Midtjyllands EUkontor Indstilling Til Byrådet (Aarhus Byråd via Magistraten) Fra Borgmesterens Afdeling Dato 3. november 2016 Kontingentforhøjelse Midtjyllands EUkontor 2017-2020 Det midtjyske EU-kontors bestyrelse har vedtaget

Læs mere

Fremtidige indsatser målrettet industrien. Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Fremtidige indsatser målrettet industrien. Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Fremtidige indsatser målrettet industrien Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Regeringens vækstpakke 2014 Danmark helt ud af krisen Eksempler på initiativer: Vækstprogram for små og mellemstore

Læs mere

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder.

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder. UDKAST Handlingsplan 2012-2013 - Videregående uddannelser Indledning Kompetenceparat 2020 er en langsigtet satsning med det formål at hæve kompetenceniveauet markant i regionen frem mod 2020, gennem en

Læs mere

Business Region Aarhus

Business Region Aarhus Business Region Aarhus Strategi 2013-2017 November 2012 Side 1 Business Region Aarhus Strategi 2013-2017 ENDELIGT UDKAST Erhvervssamarbejde mellem Favrskov, Norddjurs, Odder, Randers, Samsø, Silkeborg,

Læs mere

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 12. november 2015 Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 Denne regionale aftale mellem Væksthus Hovedstadsregionen og KKR Hovedstaden er enslydende med den aftale, der indgås mellem KKR Sjælland

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Job- og personprofilen indeholder Stillingen 1. Ansættelsesvilkårene 2. Organisationen 3. Welfare Tech Regions konkrete mål 4. Welfare Tech Regions ydelser

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen. torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00

Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen. torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00 Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00 Indlæg v. Hans Henrik Bruhn, Nordjysk FødevareErhverv Projekt Fødevareindsatsen - et unikt

Læs mere

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Forretningsorden Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 2 Indhold 1: Baggrund... 4 2: Partnerskabets sammensætning... 4 3: Koordineringsgruppe... 5 4: Sekretariat...

Læs mere

Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model

Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model Favrskov Kommune er kåret som Østjyllands bedste erhvervskommune i 2010, 2011,

Læs mere

Plast baseret på biomateriale kan være en del af fremtidens svar på klimaudfordringer og knappe olie- og gasressourcer.

Plast baseret på biomateriale kan være en del af fremtidens svar på klimaudfordringer og knappe olie- og gasressourcer. Projektbeskrivelse af Biomateriale-initiativ Forord Plast baseret på biomateriale kan være en del af fremtidens svar på klimaudfordringer og knappe olie- og gasressourcer. Fremstilling af bioplast bidrager

Læs mere

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status Vækstfabrikkerne Projektets baggrund, indhold og status Agenda 1 Formål og baggrund Målsætninger, erhvervspolitisk rationale og finansiering Værdiskabelse for iværksættere og andre aktører Indhold Faglige

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 2008-30. november 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-17-08 Kontraktens parter

Læs mere

International strategi og handlingsplan for Region Syddanmark

International strategi og handlingsplan for Region Syddanmark International strategi og handlingsplan for Region Syddanmark Formål Region Syddanmark skal fremme den internationale dimension i regionale politikker og i den regionale udviklingsstrategi. For at kunne

Læs mere

Vindmølleindustriens branchestatistik 2006

Vindmølleindustriens branchestatistik 2006 Vindmølleindustriens branchestatistik 2006 Opsummering af resultaterne 1. Kraftig vækst i omsætningen (36 pct.) 2. Kraftig vækst i eksporten (41 pct.) 3. Pæn vækst i beskæftigelsen (3 pct.) 4. Positive

Læs mere

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthusene i Danmark - Fakta I alt 5 Væksthuse i Danmark ét i hver region. Væksthus Nordjylland Væksthus Midtjylland Væksthus Syddanmark Væksthus Sjælland Væksthus

Læs mere

Fremtidens UDFORDRINGER

Fremtidens UDFORDRINGER HUB NORTH - 2ND ANNOUNCEMENT Fremtidens UDFORDRINGER skal loses nu! Hub North inviterer til målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Du kan sikre dig en plads ved at

Læs mere

Stålcentrum-RTC. Teknologicenter for procesudstyr til fødevareindustrien. Anne R. Boye-Møller, seniorkonsulent

Stålcentrum-RTC. Teknologicenter for procesudstyr til fødevareindustrien. Anne R. Boye-Møller, seniorkonsulent Stålcentrum-RTC Teknologicenter for procesudstyr til fødevareindustrien Anne R. Boye-Møller, seniorkonsulent anne.boye-moller@teknologisk.dk info@staalcentrum.dk Stålcentrums åbningskonference Kolding,

Læs mere

Væksthus Nordjylland. Væksthus Nordjylland Tlf. 70 21 08 08 www.vhnordjylland.dk

Væksthus Nordjylland. Væksthus Nordjylland Tlf. 70 21 08 08 www.vhnordjylland.dk Væksthus Nordjylland Business Region North Denmark Regionalt Vækstforum Væksthus Nordjylland EU-kontor Kommunal erhvervsservice Væksthus Nordjylland Væksthus Nordjylland holder til i NOVI Science Park,

Læs mere

hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu!

hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu! hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu! Hub North inviterer til gratis, målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Det er sidste chance for at sikre sig en af de

Læs mere

Ansøgning til Region Midtjylland

Ansøgning til Region Midtjylland 1 Ansøgning til Region Midtjylland Baggrund Udviklingscenter for Møbler og Træ, UMT, startede som et vækstmiljø i 2001. I dag er det et regionalt teknologicenter under VTU-ministeriets ordning for regionale

Læs mere

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Erhvervsudviklingschef, Jette Rau www.ballerup.dk 3 nye fyrtårne 1. Klyngesamarbejde 2. Investeringsstrategi 3. Vækstiværksættere Målgruppen er i

Læs mere

Byggeriets Arbejdsmiljøbus Projektbeskrivelse 2012-2014

Byggeriets Arbejdsmiljøbus Projektbeskrivelse 2012-2014 27. september 2011 Byggeriets Arbejdsmiljøbus Projektbeskrivelse 2012-2014 Byggeriets Arbejdsmiljøbus er en mobil konsulenttjeneste, som har til formål at formidle god arbejdsmiljøpraksis og viden om udvikling

Læs mere

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG Mere samarbejde 2011-2013 IF/MI handlingsplan for lokale uddannelsesudvalg 2011-2013 Handlingsplanens formål og målsætninger Den fælles IF/MI LUU-handlingsplan

Læs mere

Fokuseret indsats for udvikling af produktionsrelaterede mikrovirksomheder

Fokuseret indsats for udvikling af produktionsrelaterede mikrovirksomheder Fokuseret indsats for udvikling af produktionsrelaterede mikrovirksomheder 1. Motivering Midtjylland er Danmarks vigtigste eksport- og produktionsområde og har en historisk tradition for produktionskompetencer

Læs mere